๒.ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย ๑๑ มาตรฐาน

1,583 views

Published on

โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย

Published in: Education
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • อยากได้ไฟล์ภาษาไทยค่ะ แต่ว่ามันเซฟไม่ได้ค่ะ ทำไงดีคะ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,583
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

๒.ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย ๑๑ มาตรฐาน

 1. 1. ประกาศ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ของ สถานศึกษาโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้ายตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้ายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื้นฐาน ้ เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย โดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๒ หน้าที่ ๑
 2. 2. การให้ความเห็นชอบ ประกาศมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖เมื่อวันที่ ๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้พิจารณามาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย ( ปีการศึกษา๒๕๕๔ – ๒๕๕๗ ) เห็นชอบให้ดาเนินการประกาศได้ (ลงชื่อ) ( นายสมศักดิ์ ภักดิ์ชื่น ) ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย โดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๒ หน้าที่ ๒
 3. 3. ประกาศโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย เรื่อง กาหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน --------------------------------------- ด้วยโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี มีภารกิจจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔ และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นเครื่องมือสาคัญในการจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนบรรลุถึงซึ่งคุณลักษณะตามที่หลักสูตรกาหนด และเป็นไปตามเจตนารมณ์วัตถุประสงค์การจัดการศึกษาของชาติ พร้อมสนองตอบความต้องการของผู้ปกครอง และเอกลักษณ์ของท้องถิ่น และขับเคลื่อนด้วยแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแผนปฏิบัติการประจาปี เพื่อพัฒนาสู่คุณภาพทั้งระบบอย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั่วไป โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย จึงกาหนดมาตรฐานการศึกษาระดับ การศึกษาปฐมวัยขึ้นตามข้อ ๑๔ (๑) และข้อ ๑๕ ในกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธี การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ ขึ้นเป็นมาตรฐานการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ เอกลักษณ์ของโรงเรียน และมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ และครอบคลุมสาระการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ รวมทั้งสอดคล้องกับศักยภาพของนักเรียน ชุมชนและท้องถิ่น สาหรับใช้ดาเนินงานและประเมินคุณภาพระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม จานวน ๑๑ มาตรฐาน ๕๑ ตัวบ่งชี้ ดังรายละเอียดในตารางแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ ให้มีผลดาเนินการตั้งแต่เริ่มปีการศึกษา ๒๕๕๖ ประกาศ ณ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ( นายพีระยศ บุญเพ็ง ) ผู้อานวยการโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย โดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๒ หน้าที่ ๓
 4. 4. มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย ตามประกาศ ฉบับลงวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖มาตรฐานที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย ๑.๑ มีน้าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ๑.๒ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย ๑.๓ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน ๑.๔ หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติดมาตรฐานที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ ๒.๑ ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง ๒.๒ มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก ๒.๓ ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัยชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติมาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ๓.๑ มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคาสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ ๓.๒ มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน ๓.๓ เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ๓.๔ ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือมาตรฐานที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา ๔.๑ สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้ ๔.๒ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ ๔.๓ มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย ๔.๔ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ๔.๕ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์มาตรฐานที่ ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ๕.๑ ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย และสามารถนามา ประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ ๕.๒ ครูจัดทาแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา ปฐมวัยและสามารถจัด ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ หลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล ๕.๓ ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก ๕.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก ๕.๕ ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย และสรุปรายงานผล พัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย โดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๒ หน้าที่ ๔
 5. 5. ๕.๖ ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการจัดประสบการณ์ ๕.๗ ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ๕.๘ ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และผู้ปกครอง ๕.๙ ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย ๕.๑๐ ครูจัดทาสารนิทัศน์และนามาไตร่ตรองเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็กมาตรฐานที่ ๖ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ๖.๑ ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย ๖.๒ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นา และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย ๖.๓ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิดทั้ง ด้านวิชาการและการจัดการ ๖.๔ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ๖.๕ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ๖.๖ ผู้บริหารให้คาแนะนา คาปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพ และเต็มเวลา ๖.๗ เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยมาตรฐานที่ ๗ แนวการจัดการศึกษา ๗.๑ มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและนาสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๗.๒ มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจ การจัดการศึกษาปฐมวัย ๗.๓ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย ๗.๔ สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น ๗.๕ จัดสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้านมาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กาหนดในกฎกระทรวง ๘.๑ กาหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา ๘.๒ จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตาม มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๘.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ ๘.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงานคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษา ๘.๕ นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง ต่อเนื่อง ๘.๖ จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในมาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ๙.๑ เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา ๙.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และ องค์กรที่เกี่ยวข้อง เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย โดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๒ หน้าที่ ๕
 6. 6. มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้นของการศึกษา ปฐมวัย ๑๐.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัด การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา ๑๐.๒ ผลการดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายมาตรฐานที่ ๑๑ การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้ สูงขึ้น ๑๑.๑ จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย โดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๒ หน้าที่ ๖
 7. 7. มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย ตามประกาศ ฉบับลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ แนวทางการปฏิบัติ เป้าหมาย(%) /ปีการศึกษา มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ (โครงการ/กิจกรรม) ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนมาตรฐานที่ ๑ เด็กมี ๑. มีน้าหนักส่วนสูงเป็นไปพัฒนาการด้านร่างกาย ตามเกณฑ์มาตรฐาน ๒. มี ทั ก ษะการเคลื่ อ นไหว ตามวัย ๓. มี สุ ข นิ สั ย ในการดูแ ล สุขภาพของตน ๔. หลีกเลี่ย งต่อสภาวะที่ เสี่ ย งต่ อ โรค อุ บั ติ เ หตุ ภั ย และสิ่งเสพติด เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย โดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๒ หน้าที่ ๗
 8. 8. แนวทางการปฏิบัติ เป้าหมาย(%) /ปีการศึกษา มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ (โครงการ/กิจกรรม) ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนมาตรฐานที่ ๒ เด็กมี ๑. ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกพัฒ นาการด้านอารมณ์ ที่ดีต่อตนเองและจิตใจ ๒. มี ค วามมั่ น ใจและกล้ า แสดงออก ๓. ควบคุมอารมณ์ตนเองได้ เหมาะสมกับวัย ๔. ชื่น ชมศิลปะ ดนตรี การ เคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย โดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๒ หน้าที่ ๘
 9. 9. แนวทางการปฏิบัติ เป้าหมาย(%) /ปีการศึกษา มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ (โครงการ/กิจกรรม) ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนมาตรฐานที่ ๓ เด็กมี ๑. มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังพัฒนาด้านสังคม ค าสั่ ง สอนของพ่ อ แม่ ครู อาจารย์ ๒. มี ค วามซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ช่วยเหลือแบ่งปัน ๓. เล่ น และท างานร่ ว มกั บ ผู้อื่นได้ ๔ . ป ร ะ พ ฤ ติ ต น ต า ม วัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ ตนนับถือ เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย โดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๒ หน้าที่ ๙
 10. 10. แนวทางการปฏิบัติ เป้าหมาย(%) /ปีการศึกษา มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ (โครงการ/กิจกรรม) ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนมาตรฐานที่ ๔ เด็กมี ๑. สนใจเรี ย นรู้ สิ่ ง รอบตั วพั ฒ น า ก า ร ด้ า น ซั ก ถามอย่ า งตั้ ง ใจ และรั กสติปัญญา การเรียนรู้ ๒ . มี ค ว า ม คิ ด ร ว บ ย อ ด เกี่ย วกับ สิ่ งต่างๆ ที่เกิดจาก ประสบการณ์การเรียนรู้ ๓ . มี ทั ก ษ ะ ท า ง ภ า ษ า ที่ เหมาะสมกับวัย ๔. มีทักษะกระบวนการทาง วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ คณิตศาสตร์ ๕ . มี จิ น ต น า ก า ร แ ล ะ ความคิดสร้างสรรค์ เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย โดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๒ หน้าที่ ๑๐
 11. 11. แนวทางการปฏิบัติ เป้าหมาย(%) /ปีการศึกษา มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ (โครงการ/กิจกรรม) ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗มาตรฐานด้านการจัดการศึกษามาตรฐานที่ ๕ ครู ๑ . ค รู เ ข้ า ใ จ ป รั ช ญ าปฏิบัติงานตามบทบาท หลักการ และธรรมชาติของห น้ า ที่ อ ย่ า ง มี การจั ด การศึ ก ษาปฐมวั ยประสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด แ ล ะ ส า ม า ร ถ น า ม าประสิทธิผล ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น ก า ร จั ด ประสบการณ์ ๒. ครู จั ด ท าแผนการจั ด ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับ หลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวั ย แ ล ะ ส า ม า ร ถ จั ด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ ที่ หลากหลาย สอดคล้ อ งกั บ ความแตกต่างระหว่างบุคคล เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย โดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๒ หน้าที่ ๑๑
 12. 12. แนวทางการปฏิบัติ เป้าหมาย(%) /ปีการศึกษา มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ (โครงการ/กิจกรรม) ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗มาตรฐานด้านการจัดการศึกษามาตรฐานที่ ๕ ครู ๓. ครูบริหารจัดการชั้นเรียนปฏิบัติงานตามบทบาท ที่สร้างวินัยเชิงบวกห น้ า ที่ อ ย่ า ง มี ๔. ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ประสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด เห ม าะ ส ม สอ ด ค ล้ อ ง กั บประสิทธิผล พัฒนาการของเด็ก ๕. ครูใช้เครื่องมือการวัดและ ประเมิน พัฒ นาการของเด็ ก อย่ า งหลากหลายและสรุ ป รายงานผลพั ฒ นาการของ เด็กแก่ผู้ปกครอง เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย โดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๒ หน้าที่ ๑๒
 13. 13. แนวทางการปฏิบัติ เป้าหมาย(%) /ปีการศึกษา มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ (โครงการ/กิจกรรม) ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗มาตรฐานด้านการจัดการศึกษามาตรฐานที่ ๕ ครู ๖. ครู วิ จั ย และพั ฒ นาการปฏิบัติงานตามบทบาท จัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบห น้ า ที่ อ ย่ า ง มี แ ล ะ ใ ช้ ผ ล ใ น ก า ร ป รั บประสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด การจัดประสบการณ์ประสิทธิผล (ต่อ) ๗. ครู จั ดสิ่ งแวดล้อมให้ เกิด การเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ๘. ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และผู้ปกครอง ๙ . ค รู มี วุ ฒิ แ ล ะ ค ว า ม รู้ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ด้ า น การศึกษาปฐมวัย ๑๐. ครูจัดทาสารนิทัศน์และ น า ม า ไ ต ร่ ต ร อ ง เ พื่ อ ใ ช้ ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย โดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๒ หน้าที่ ๑๓
 14. 14. แนวทางการปฏิบัติ เป้าหมาย(%) /ปีการศึกษา มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ (โครงการ/กิจกรรม) ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗มาตรฐานด้านการจัดการศึกษาม า ต ร ฐ า น ที่ ๖ ๑. ผู้ บ ริ ห ารเข้ า ใจปรั ช ญาผู้ บ ริ ห ารปฏิ บั ติ ง าน และหลั ก การจั ด การศึ ก ษาต า ม บ ท บ า ท ห น้ า ที่ ปฐมวัยอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ๒. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะและเกิดประสิทธิผล ผู้นา และความคิดริเริ่มที่เน้น การพัฒนาเด็กปฐมวัย ๓. ผู้ บ ริ ห ารใช้ ห ลั ก กา ร บริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ ข้ อ มู ล การประเมิ น ผลหรื อ การวิ จั ย เป็ น ฐานคิดทั้ งด้า น วิชาการและการจัดการ ๔. ผู้บริ หารสามารถบริหาร จั ด การการศึ ก ษาให้ บ รรลุ เป้ า หมายตามแผนพั ฒ นา คุณภาพสถานศึกษา เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย โดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๒ หน้าที่ ๑๔
 15. 15. แนวทางการปฏิบัติ เป้าหมาย(%) /ปีการศึกษา มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ (โครงการ/กิจกรรม) ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗มาตรฐานด้านการจัดการศึกษาม า ต ร ฐ า น ที่ ๖ ๕. ผู้ บ ริ ห ารส่ ง เสริ ม และผู้ บ ริ ห ารปฏิ บั ติ ง าน พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีต า ม บ ท บ า ท ห น้ า ที่ ประสิทธิภาพอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ๖. ผู้ บ ริ ห ารให้ ค าแนะน าและเกิดประสิทธิผล คาปรึ กษาทางวิ ช าการและ เอาใจใส่ ก ารจั ด การศึ ก ษา ปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็ม เวลา ๗. เด็ ก ผู้ ป กครอง และ ชุมชนพึงพอใจผลการบริหาร จัดการศึกษาปฐมวัย เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย โดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๒ หน้าที่ ๑๕
 16. 16. แนวทางการปฏิบัติ เป้าหมาย(%) /ปีการศึกษา มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ (โครงการ/กิจกรรม) ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗มาตรฐานด้านการจัดการศึกษามาตรฐานที่ ๗ แนว ๑. มี ห ลั ก สู ต รการศึ ก ษาการจดการศึกษา ปฐมวัยของสถานศึกษาและ นาสู่ ก ารปฏิ บั ติ ไ ด้ อ ย่ า งมี ประสิทธิภาพ ๒. มี ร ะบบและกลไกให้ ผู้ มี ส่ ว นร่ ว มทุ ก ฝ่ า ยตระหนั ก และเข้าใจการจั ดการศึกษา ปฐมวัย ๓. จั ด กิ จ กรรมเสริ ม สร้ า ง ความตระหนั ก รู้ แ ละความ เข้าใจหลักการจัดการศึกษา ปฐมวัย เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย โดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๒ หน้าที่ ๑๖
 17. 17. แนวทางการปฏิบัติ เป้าหมาย(%) /ปีการศึกษา มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ (โครงการ/กิจกรรม) ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗มาตรฐานด้านการจัดการศึกษามาตรฐานที่ ๗ แนว ๔. สร้ างการมีส่ ว นร่ ว มและการจดการศึกษา แสวงหาความร่ ว มมื อ กั บ ผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น ๕. จัดสิ่งอานวยความสะดวก เพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย โดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๒ หน้าที่ ๑๗
 18. 18. แนวทางการปฏิบัติ เป้าหมาย(%) /ปีการศึกษา มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ (โครงการ/กิจกรรม) ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนม า ต ร ฐ า น ที่ ๘ ๑ . ก า ห น ด ม า ต ร ฐ า นส ถ า น ศึ ก ษ า มี ก า ร ก า ร ศึ ก ษ า ป ฐ ม วั ย ข อ งประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษาของสถานศึกษาตามที่ ๒. จัดทาและดาเนินการตามกาหนดในกฎกระทรวง แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ของสถานศึกษาที่มุ่ง พัฒนา คุ ณ ภ า พ ต า ม ม า ต ร ฐ า น การศึกษาของสถานศึกษา ๓ . จั ด ร ะ บ บ ข้ อ มู ล สารสนเทศและใช้สารสนเทศ ในการบริหารจัดการ ๔. ติ ด ตามตรวจสอบ และ ประเมิ น ผลการด าเนิ น งาน คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใ น ต า ม มาตรฐาน การศึ ก ษาของ สถานศึกษา เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย โดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๒ หน้าที่ ๑๘
 19. 19. แนวทางการปฏิบัติ เป้าหมาย(%) /ปีการศึกษา มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ (โครงการ/กิจกรรม) ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนม า ต ร ฐ า น ที่ ๘ ๕ . น า ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ นส ถ า น ศึ ก ษ า มี ก า ร คุ ณ ภ า พ ทั้ ง ภ า ย ใ น แ ล ะประกันคุณภาพภายใน ภ า ย น อ ก ไ ป ใ ช้ ว า ง แ ผ นของสถานศึกษาตามที่ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษากาหนดในกฎกระทรวง อย่างต่อเนื่อง ๖. จัดทารายงานประจาปีที่ เป็ น รายงานการประเมิ น คุณภาพภายใน เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย โดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๒ หน้าที่ ๑๙
 20. 20. แนวทางการปฏิบัติ เป้าหมาย(%) /ปีการศึกษา มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ (โครงการ/กิจกรรม) ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ม า ต ร ฐ า น ที่ ๙ ๑. เป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ เ พื่ อค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร พั ฒ นาการเรี ย นรู้ ข องเด็ กส ถ า น ศึ ก ษ า แ ล ะ และบุคลากรในสถานศึกษาผู้ ป ก ค ร อ ง ชุ ม ช น ๒. มีการแลกเปลี่ ย นเรียนรู้ปฏิบัติงานตามบทบาท ร่ ว มกั น ภายในสถานศึ ก ษาห น้ า ที่ อ ย่ า ง มี ระ ห ว่ า ง ส ถา น ศึ ก ษ า กั บประสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด ค ร อ บ ค รั ว ชุ ม ช น แ ล ะประสิทธิผล องค์กรที่เกี่ยวข้อง เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย โดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๒ หน้าที่ ๒๐
 21. 21. แนวทางการปฏิบัติ เป้าหมาย(%) /ปีการศึกษา มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ (โครงการ/กิจกรรม) ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษามาตรฐานที่ ๑๐ การ ๑. จั ด โครงการ กิ จ กรรมพั ฒ นาสถานศึ ก ษาให้ พั ฒ นา เด็ กใ ห้ บ รร ลุ ต า มบรรลุ เ ป้ า หมายตาม เป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ป รั ช ญ า วิ สั ย ทั ศ น์ และจุดเน้นการจัดการศึกษาแ ล ะ จุ ด เ น้ น ข อ ง ปฐมวัยของสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย ๒. ผลการดาเนิ น งานบรรลุ ตามเป้าหมาย เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย โดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๒ หน้าที่ ๒๑
 22. 22. แนวทางการปฏิบัติ เป้าหมาย(%) /ปีการศึกษา มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ (โครงการ/กิจกรรม) ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริมมาตรฐานที่ ๑๑ การ ๑. จั ด โครงการ กิ จ กรรมพัฒ นาสถานศึกษาตาม ส่ ง เ ส ริ ม ส นั บ ส นุ น ต า มนโยบายและแนวทาง นโยบายเกี่ ย วกั บ การจั ดปฏิ รู ป การศึ ก ษา เพื่ อ การศึกษาปฐมวัยยกร ะดั บ คุ ณ ภ าพใ ห้ ๒. ผลการดาเนิ น งานบรรลุสูงขึ้น ตามเป้าหมาย เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย โดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๒ หน้าที่ ๒๒

×