บัญชีคำพื้นฐำน ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ โดย นำยพีระยศ บุญเพ็ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนซอย ๒๖ สำย ๔ ซ้ำย หน้ำ 1บัญชีคำพื้นฐำนชั้นปร...
บัญชีคำพื้นฐำน ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ โดย นำยพีระยศ บุญเพ็ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนซอย ๒๖ สำย ๔ ซ้ำย หน้ำ 2บัญชีคำพื้นฐำนชั้นปร...
บัญชีคำพื้นฐำน ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ โดย นำยพีระยศ บุญเพ็ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนซอย ๒๖ สำย ๔ ซ้ำย หน้ำ 3บัญชีคำพื้นฐำนชั้นปร...
บัญชีคำพื้นฐำน ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ โดย นำยพีระยศ บุญเพ็ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนซอย ๒๖ สำย ๔ ซ้ำย หน้ำ 4บัญชีคำพื้นฐำนชั้นปร...
บัญชีคำพื้นฐำน ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ โดย นำยพีระยศ บุญเพ็ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนซอย ๒๖ สำย ๔ ซ้ำย หน้ำ 5บัญชีคำพื้นฐำนชั้นปร...
บัญชีคำพื้นฐำน ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ โดย นำยพีระยศ บุญเพ็ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนซอย ๒๖ สำย ๔ ซ้ำย หน้ำ 6บัญชีคำพื้นฐำนชั้นปร...
บัญชีคำพื้นฐำน ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ โดย นำยพีระยศ บุญเพ็ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนซอย ๒๖ สำย ๔ ซ้ำย หน้ำ 7บัญชีคำพื้นฐำนชั้นปร...
บัญชีคำพื้นฐำน ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ โดย นำยพีระยศ บุญเพ็ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนซอย ๒๖ สำย ๔ ซ้ำย หน้ำ 8บัญชีคำพื้นฐำนชั้นปร...
บัญชีคำพื้นฐำน ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ โดย นำยพีระยศ บุญเพ็ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนซอย ๒๖ สำย ๔ ซ้ำย หน้ำ 9บัญชีคำพื้นฐำนชั้นปร...
บัญชีคำพื้นฐำน ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ โดย นำยพีระยศ บุญเพ็ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนซอย ๒๖ สำย ๔ ซ้ำย หน้ำ 10บัญชีคำพื้นฐำนชั้นป...
บัญชีคำพื้นฐำน ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ โดย นำยพีระยศ บุญเพ็ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนซอย ๒๖ สำย ๔ ซ้ำย หน้ำ 11บัญชีคำพื้นฐำนชั้นป...
บัญชีคำพื้นฐำน ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ โดย นำยพีระยศ บุญเพ็ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนซอย ๒๖ สำย ๔ ซ้ำย หน้ำ 12บัญชีคำพื้นฐำนชั้นป...
บัญชีคำพื้นฐำน ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ โดย นำยพีระยศ บุญเพ็ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนซอย ๒๖ สำย ๔ ซ้ำย หน้ำ 13บัญชีคำพื้นฐำนชั้นป...
บัญชีคำพื้นฐำน ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ โดย นำยพีระยศ บุญเพ็ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนซอย ๒๖ สำย ๔ ซ้ำย หน้ำ 14บัญชีคำพื้นฐำนชั้นป...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

บัญชีคำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

2,321 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

บัญชีคำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

 1. 1. บัญชีคำพื้นฐำน ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ โดย นำยพีระยศ บุญเพ็ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนซอย ๒๖ สำย ๔ ซ้ำย หน้ำ 1บัญชีคำพื้นฐำนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้ายโดยนายพีระยศ บุญเพ็งผู้อานวยการโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้ายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 2. 2. บัญชีคำพื้นฐำน ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ โดย นำยพีระยศ บุญเพ็ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนซอย ๒๖ สำย ๔ ซ้ำย หน้ำ 2บัญชีคำพื้นฐำนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้ายโดยนายพีระยศ บุญเพ็งผู้อานวยการโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้ายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 3. 3. บัญชีคำพื้นฐำน ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ โดย นำยพีระยศ บุญเพ็ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนซอย ๒๖ สำย ๔ ซ้ำย หน้ำ 3บัญชีคำพื้นฐำนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓คำที่ คำ คำที่ คำ คำที่ คำ คำที่ คำ๑ ก ข ไม่กระดิกหู ๒๖ กระพัง ๕๑ กล่ำว ๗๖ กี่๒ กฎกติกำ ๒๗ กระมัง ๕๒ กล้ำหำญ ๗๗ กุ้ง๓ กฎหมำย ๒๘ กระวีกระวำด ๕๓ กลิ่น ๗๘ เก็บ๔ กติกำ ๒๙ กระแสพระรำชดำรัส๕๔ กวัดแกว่ง ๗๙ เกลี้ยกล่อม๕ กรรไกร ๓๐ กระหม่อม ๕๕ กว้ำงขวำง ๘๐ เกลียวคลื่น๖ กระจ้อยร่อย ๓๑ กรำบทูล ๕๖ กองกลำง ๘๑ เกลือก๗ กระจิริดสิทธิศักดิ์ ๓๒ กรำบพระ ๕๗ ก้อนเสลำ ๘๒ เกลื่อนกลำด๘ กระชำก ๓๓ กริ้ว ๕๘ ก่ออิฐ ๘๓ เกษมศำนต์๙ กระดำษ ๓๔ กรี (กรี) ๕๙ กะทัดรัด ๘๔ เกสร๑๐ กระต่ำย ๓๕ กรี (กะ-รี) ๖๐ กะปิ ๘๕ เกียรติ๑๑ กระต่ำยขำเดียว ๓๖ กรุงเทพฯ ๖๑ กะพริบ ๘๖ เกี่ยว๑๒ กระต่ำยตื่นตูม ๓๗ กรุณำ ๖๒ กะหล่ำปลี ๘๗ แกล้ง๑๓ กระต่ำยสำมขำ ๓๘ กรู ๖๓ กั้ง ๘๘ โกงกำง๑๔ กระต่ำยหมำยจันทร์๓๙ กลไก ๖๔ กันแสง ๘๙ โกรธ๑๕ กระต่ำยแหย่เสือ ๔๐ กลมเกลียว ๖๕ กัมปนำท ๙๐ โกลี๑๖ กระติก ๔๑ กล้วยอ้อย ๖๖ กำนท์ ๙๑ โกหก๑๗ กระตือรือร้น ๔๒ กลองหนัง ๖๗ กำรขนส่ง ๙๒ ขณะ๑๘ กระถำง ๔๓ กลอน ๖๘ กำรคมนำคม ๙๓ ขนง๑๙ กระทง ๔๔ กล่อม ๖๙ กำรงำน ๙๔ ขนัด๒๐ กระทะ ๔๕ กล่อมเกลำ ๗๐ กำร์ตูน ๙๕ ขนำด๒๑ กระทั่ง ๔๖ กลับ ๗๑ กำรประมง ๙๖ ขนำดย่อม๒๒ กระทั้น ๔๗ กลับกลำย ๗๒ กำล ๙๗ ขนุน๒๓ กระแทก ๔๘ กลัว ๗๓ กำฬสินธุ์ ๙๘ ข่มเหง๒๔ กระบุง ๔๙ กล้ำ ๗๔ กิจกรรม ๙๙ ขม้ำ๒๕ กระเป๋ำ ๕๐ กลำง ๗๕ กิริยำ ๑๐๐ ขมีขมัน
 4. 4. บัญชีคำพื้นฐำน ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ โดย นำยพีระยศ บุญเพ็ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนซอย ๒๖ สำย ๔ ซ้ำย หน้ำ 4บัญชีคำพื้นฐำนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓คำที่ คำ คำที่ คำ คำที่ คำ คำที่ คำ๑๐๑ ขโมย ๑๒๖ แข็งแรง ๑๕๑ ควำมสุข ๑๗๖ คุ้นเคย๑๐๒ ขยะ ๑๒๗ โขมง ๑๕๒ ควำยขวิด ๑๗๗ คูปอง๑๐๓ ขยัน ๑๒๘ ไขว่ห้ำง ๑๕๓ ค็อกเทล ๑๗๘ เค้ก๑๐๔ ขยับ ๑๒๙ คงคำ ๑๕๔ ค้อน ๑๗๙ เครื่องยนต์๑๐๕ ขรุขระ ๑๓๐ คน ๑๕๕ คอมพิวเตอร์ ๑๘๐ เครื่องร่อน๑๐๖ ขลำดเขลำ ๑๓๑ ค้นคว้ำ ๑๕๖ คอย ๑๘๑ เครื่องเล่นวิดีทัศน์๑๐๗ ขลุก ๑๓๒ คนโซ ๑๕๗ คะมำ ๑๘๒ เครือญำติ๑๐๘ ขวนขวำย ๑๓๓ คนพำล ๑๕๘ คะยั้นคะยอ ๑๘๓ เคลิ้ม๑๐๙ ขวักไขว่ ๑๓๔ ครรภ์ ๑๕๙ คัด ๑๘๔ เคว้งคว้ำง๑๑๐ ขอโทษ ๑๓๕ ครอบครัว ๑๖๐ คำคบ ๑๘๕ เคอะ๑๑๑ ขอบคุณ ๑๓๖ ครั้ง ๑๖๑ ค่ำง ๑๘๖ แคร่๑๑๒ ข้ำ ๑๓๗ คร่ำ ๑๖๒ คำงคก ๑๘๗ แครอท๑๑๓ ข่ำย ๑๓๘ ครำว ๑๖๓ คำงคกขึ้นวอ แมลงปอใส่ตุ้งติ้ง๑๘๘ แคลงใจ๑๑๔ ข้ำวเหนียว ๑๓๙ คร่ำคร่ำ ๑๖๔ คำดคะเน ๑๘๙ แคลเซียม๑๑๕ ข้ำวเหนียวเปียก ๑๔๐ คริสต์ศักรำช ๑๖๕ คำประพันธ์ ๑๙๐ โคลงเคลง๑๑๖ ขี่ช้ำงจับตั๊กแตน๑๔๑ คลอนแคลน ๑๖๖ คำรำม ๑๙๑ ฆ้อง๑๑๗ ขึ้นแท่น ๑๔๒ คล่องแคล่ว ๑๖๗ คำสำป ๑๙๒ ฆ่ำ๑๑๘ ขุ่นเคือง ๑๔๓ คล้องจอง ๑๖๘ คีย์ข้อมูล ๑๙๓ โฆษณำ๑๑๙ เข็นรถ ๑๔๔ คลอด ๑๖๙ คีรี ๑๙๔ งูทะเล๑๒๐ เข็มแข็ง ๑๔๕ คลำไคล ๑๗๐ คืนเดือนเพ็ญ ๑๙๕ เงอะงะ๑๒๑ เขี้ยวแก้ว ๑๔๖ คลำดแคล้ว ๑๗๑ คุกกี้ ๑๙๖ เงี่ย๑๒๒ แข ๑๔๗ คล้ำย ๑๗๒ คุณค่ำ ๑๙๗ เงียบกริบ๑๒๓ แข็ง ๑๔๘ คลุม ๑๗๓ คุณธรรม ๑๙๘ จมูก๑๒๔ แข็งขัน ๑๔๙ ควร ๑๗๔ คุณย่ำ ๑๙๙ จรจรัล๑๒๕ แข่งขัน ๑๕๐ ควำม ๑๗๕ คุณลุง ๒๐๐ จรจัด
 5. 5. บัญชีคำพื้นฐำน ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ โดย นำยพีระยศ บุญเพ็ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนซอย ๒๖ สำย ๔ ซ้ำย หน้ำ 5บัญชีคำพื้นฐำนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓คำที่ คำ คำที่ คำ คำที่ คำ คำที่ คำ๒๐๑ จรด ๒๒๖ โจ่งแจ้ง ๒๕๑ ชลนัยน์ ๒๗๖ ซีอิ้ว๒๐๒ จรรยำ ๒๒๗ ฉกรรจ์ ๒๕๒ ชลนำ ๒๗๗ ซื่อสัตย์๒๐๓ จรลี ๒๒๘ ฉกำจ ๒๕๓ ชลเนตร ๒๗๘ เซ็งแซ่๒๐๔ จรวด ๒๒๙ ฉงน ๒๕๔ ชลี ๒๗๙ เซฟข้อมูล๒๐๕ จระเข้ ๒๓๐ ฉลำด ๒๕๕ ช่วย ๒๘๐ แซนด์วิช๒๐๖ จริง ๒๓๑ ฉลำม ๒๕๖ ชวำ ๒๘๑ ฎีกำ๒๐๗ จริงไซร้ ๒๓๒ ฉะเชิงเทรำ ๒๕๗ ช็อกโกแลต ๒๘๒ เฒ่ำชรำ๒๐๘ จ้อกแจก ๒๓๓ ฉันเพล ๒๕๘ ชักลำก ๒๘๓ เณรน้อย๒๐๙ จอกแหน ๒๓๔ ฉิ่ง ๒๕๙ ชันษำ ๒๘๔ ดวงดำว๒๑๐ จ้องหน่อง ๒๓๕ ฉุกเฉิน ๒๖๐ ชำดก ๒๘๕ ดวงเดือน๒๑๑ จักตอก ๒๓๖ เฉโกโว้เว้ ๒๖๑ ชำนบันได ๒๘๖ ดวงตะวัน๒๑๒ จังหวะ ๒๓๗ เฉพำะ ๒๖๒ ชำยฉกรรจ์ ๒๘๗ ดอกบุก๒๑๓ จังหวัด ๒๓๘ เฉลย ๒๖๓ ชีพ ๒๘๘ ดอกพุด๒๑๔ จัดสรร ๒๓๙ เฉลำ ๒๖๔ ชีวัน ๒๘๙ ดังเถือใส่๒๑๕ จัตุบำท ๒๔๐ เฉลียวฉลำด ๒๖๕ ชีวำลัย ๒๙๐ ดำรำ๒๑๖ จันทรำ ๒๔๑ เฉำก๊วย ๒๖๖ ชีวิต ๒๙๑ ดำรำกร๒๑๗ จับ ๒๔๒ โฉบ ๒๖๗ ชื่นชม ๒๙๒ ดำริกำ๒๑๘ จำนง ๒๔๓ โฉมฉำย ๒๖๘ ชุลมุน ๒๙๓ ดำวประกำยพรึก๒๑๙ จำวัด ๒๔๔ ไฉน ๒๖๙ เชิญชวน ๒๙๔ ดำวฤกษ์๒๒๐ จินดำ ๒๔๕ ชนนี ๒๗๐ เชิดชู ๒๙๕ ดำษดำ๒๒๑ จินตนำกำร ๒๔๖ ชนำง ๒๗๑ แช่ง ๒๙๖ ดำแดง๒๒๒ เจ็บปวด ๒๔๗ ชนิด ๒๗๒ โชคดี ๒๙๗ ดิน๒๒๓ เจรจำ ๒๔๘ ชมพู ๒๗๓ ไชโย ๒๙๘ ดูหมิ่น๒๒๔ เจริญ ๒๔๙ ชมรม ๒๗๔ ซ่อมเสริม ๒๙๙ เดินเล่น๒๒๕ เจื้อยแจ้ว ๒๕๐ ชรำ ๒๗๕ ซำฟียะห์ ๓๐๐ ตกใจ
 6. 6. บัญชีคำพื้นฐำน ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ โดย นำยพีระยศ บุญเพ็ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนซอย ๒๖ สำย ๔ ซ้ำย หน้ำ 6บัญชีคำพื้นฐำนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓คำที่ คำ คำที่ คำ คำที่ คำ คำที่ คำ๓๐๑ ต้นจันทน์ ๓๒๖ ตำมรอย ๓๕๑ ทรงธรรม์ ๓๗๖ ทำวน์เฮำส์๓๐๒ ต้นตำล ๓๒๗ ตำล ๓๕๒ ทรงนึก ๓๗๗ ทำนองเสนำะ๓๐๓ ต้นไทร ๓๒๘ ตื่นเต้น ๓๕๓ ทรงยศ ๓๗๘ ทิม๓๐๔ ต้นเสลำ ๓๒๙ ตุ้งติ้ง ๓๕๔ ทรงฤทธิ์ ๓๗๙ ทิวแถว๓๐๕ ต้นหว้ำ ๓๓๐ เตรียม ๓๕๕ ทรวงอก ๓๘๐ ทิวทัศน์๓๐๖ ตนุ ๓๓๑ เต่ำดำ ๓๕๖ ทรวดทรง ๓๘๑ ทุกขเวทนำ๓๐๗ ต้มเค็ม ๓๓๒ เต่ำนำ ๓๕๗ ทรัพย์สิน ๓๘๒ ทุกัง๓๐๘ ตระหนก ๓๓๓ เต้ำฮวย ๓๕๘ ทรำบ ๓๘๓ ทุ่งหญ้ำ๓๐๙ ตรัส ๓๓๔ โต๊ะจีน ๓๕๙ ทรำมวัย ๓๘๔ ทุ่ม๓๑๐ ตรำกตรำ ๓๓๕ ถนน ๓๖๐ ทรำย ๓๘๕ ทูล๓๑๑ ตริตรอง ๓๓๖ ถนอม ๓๖๑ ทรุดโทรม ๓๘๖ เทเบิลเทนนิส๓๑๒ ตลอด ๓๓๗ ถล่ม ๓๖๒ ทฤษฎี ๓๘๗ เทวำ๓๑๓ ตละ ๓๓๘ ถลำ ๓๖๓ ท่วม ๓๘๘ เทวี๓๑๔ ตลำด ๓๓๙ ถลำกถลำ ๓๖๔ ทวยหำญ ๓๘๙ แท็กซี่๓๑๕ ตวัด ๓๔๐ ถวำย ๓๖๕ ทหำร ๓๙๐ แทรก๓๑๖ ตะกร้ำ ๓๔๑ ถวิล ๓๖๖ ท่อก๊ำซ ๓๙๑ โทรทัศน์๓๑๗ ตะเกียกตะกำย ๓๔๒ ถิ่นฐำน ๓๖๗ ท้องฟ้ำ ๓๙๒ โทรศัพท์มือถือ๓๑๘ ตะโกน ๓๔๓ เถอะ ๓๖๘ ทอดพระเนตร ๓๙๓ ธงชำติ๓๑๙ ตะขบ ๓๔๔ ไถ้ ๓๖๙ ทะนุถนอม ๓๙๔ ธนบัตร๓๒๐ ตะรำง ๓๔๕ ทนำย ๓๗๐ ทะเลสำบ ๓๙๕ ธนู๓๒๑ ตะวันชำย ๓๔๖ ทบทวน ๓๘๑ ทัศนศึกษำ ๓๙๖ ธรรม๓๒๒ ตั่ง ๓๔๗ ทยอย ๓๘๒ ทำก ๓๙๗ ธรรมชำติ๓๒๓ ตัวยง ๓๔๘ ทรงเกำะ ๓๘๓ ท่ำน้ำ ๓๙๘ ธำตุเหล็ก๓๒๔ ตำชั่ง ๓๔๙ ทรงเข้ำพระทัยผิด๓๘๔ ท้ำยซอย ๓๙๙ ธำรำ๓๒๕ ตำเต็ง ๓๕๐ ทรงคว้ำ ๓๘๕ ท้ำวไท ๔๐๐ ธุระ
 7. 7. บัญชีคำพื้นฐำน ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ โดย นำยพีระยศ บุญเพ็ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนซอย ๒๖ สำย ๔ ซ้ำย หน้ำ 7บัญชีคำพื้นฐำนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓คำที่ คำ คำที่ คำ คำที่ คำ คำที่ คำ๔๐๑ เธอ ๔๒๖ นี่หรือ ๔๕๑ บ่วง ๔๗๖ บุตร๔๐๒ นกกระสำ ๔๒๗ นี่แหละ ๔๕๒ บวม ๔๗๗ เบื้อ๔๐๓ นกกำเหว่ำ ๔๒๘ เนตร ๔๕๓ บอก ๔๗๘ ปกติ๔๐๔ นกเงือก ๔๒๙ เนย ๔๕๔ บอกใบ้ ๔๗๙ ปกป้อง๔๐๕ นกยักษ์ ๔๓๐ เนื้อทรำย ๔๕๕ บังคม ๔๘๐ ปฏิบัติ๔๐๖ นกยำง ๔๓๑ แน่นขนัด ๔๕๖ บัญชำ ๔๘๑ ปฏิบัติกำร๔๐๗ นกแสก ๔๓๒ แน่วแน่ ๔๕๗ บันดำล ๔๘๒ ปฏิบัติธรรม๔๐๘ นขลิขิต ๔๓๓ บทบำท ๔๕๘ บันได ๔๘๓ ปฏิเสธ๔๐๙ นที ๔๓๔ บทร้อยกรอง ๔๕๙ บันทึก ๔๘๔ ปรบมือ๔๑๐ นมัสกำร ๔๓๕ บทอำขยำน ๔๖๐ บันเทิง ๔๘๕ ประกำย๔๑๑ นโยบำย ๔๓๖ บรรจง ๔๖๑ บันลือ ๔๘๖ ประกำศ๔๑๒ นักมำยำกล ๔๓๗ บรรจุ ๔๖๒ บันลือลั่น ๔๘๗ ประคอง๔๑๓ นักร้อง ๔๓๘ บรรเจิด ๔๖๓ บำง ๔๘๘ ประชำธิปไตย๔๑๔ นักเลง ๔๓๙ บรรณำรักษ์ ๔๖๔ บำตร ๔๘๙ ประดิษฐ์๔๑๕ นั่งฌำน ๔๔๐ บรรทม ๔๖๕ บ้ำนป้ำ ๔๙๐ ประดิษฐำน๔๑๖ นัดดำ ๔๔๑ บรรทัด ๔๖๖ บ่ำยคล้อย ๔๙๑ ประเดี๋ยว๔๑๗ นำคปรก ๔๔๒ บรรพต ๔๖๗ บำสเกตบอล ๔๙๒ ประถมศึกษำ๔๑๘ นำงสนม ๔๔๓ บรรยำกำศ ๔๖๘ บิณฑบำต ๔๙๓ ประทับ๔๑๙ นำยพรำน ๔๔๔ บรรยำย ๔๖๙ บิดำ ๔๙๔ ประพำส๔๒๐ น้ำขึ้นให้รีบตัก๔๔๕ บรรลุ ๔๗๐ บิตุรงค์ ๔๙๕ ประเภท๔๒๑ น้ำบูดู ๔๔๖ บรรหำร ๔๗๑ บิตุเรศ ๔๙๖ ประมง๔๒๒ น้ำมันดิบ ๔๔๗ บริกร ๔๗๒ บึง ๔๙๗ ประมวล๔๒๓ นิด ๔๔๘ บริวำร ๔๗๓ บุคคล ๔๙๘ ประโยค๔๒๔ นิทรรศกำร ๔๔๙ บริเวณ ๔๗๔ บุญคุณ ๔๙๙ ประโยชน์๔๒๕ นิทำน ๔๕๐ บริสุทธิ์ ๔๗๕ บุญบันดำล ๕๐๐ ประลอง
 8. 8. บัญชีคำพื้นฐำน ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ โดย นำยพีระยศ บุญเพ็ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนซอย ๒๖ สำย ๔ ซ้ำย หน้ำ 8บัญชีคำพื้นฐำนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓คำที่ คำ คำที่ คำ คำที่ คำ คำที่ คำ๕๐๑ ประสงค์ ๕๒๖ ปลำวำฬ ๕๕๑ เป่ำขลุ่ย ๕๗๖ แผ่นดิสก์๕๐๒ ประสูติ ๕๒๗ ปลำอินทรี ๕๕๒ เปียกโชก ๕๗๗ แผลง๕๐๓ ประเสริฐ ๕๒๘ ปลำอุก ๕๕๓ เปียโน ๕๗๘ ฝรั่ง๕๐๔ ประหลำด ๕๒๙ ปลิว ๕๕๔ แปรผัน ๕๗๙ ฝึกฝน๕๐๕ ปรักหักพัง ๕๓๐ ปลุก ๕๕๕ แปลก ๕๘๐ แฝก๕๐๖ ปรับปรุง ๕๓๑ ปอง ๕๕๖ โปรยปรำย ๕๘๑ พงไพร๕๐๗ ปรำกฏ ๕๓๒ ป้องกัน ๕๕๗ โปรดเกล้ำฯ ๕๘๒ พงศ์ประยูร๕๐๘ ปรำณี ๕๓๓ ป๊ะ ๕๕๘ ไปยำลน้อย ๕๘๓ พงศ์พันธุ์๕๐๙ ปรำนี ๕๓๔ ปักเป้ำ ๕๕๙ ไปยำลใหญ่ ๕๘๔ พงำ๕๑๐ ปรำรถนำ ๕๓๕ ปักษำ ๕๖๐ ผงก ๕๘๕ พญำ๕๑๑ ปรำรภ ๕๓๖ ปัจจุบัน ๕๖๑ ผลกระทบ ๕๘๖ พญำครุฑ๕๑๒ ปรำศรัย ๕๓๗ ปัญญำ ๕๖๒ ผลงำน ๕๘๗ พนม๕๑๓ ปรำสำท ๕๓๘ ปั้นปึ่ง ๕๖๓ ผลักไส ๕๘๘ พนักงำน๕๑๔ ประหลำด ๕๓๙ ป้ำย ๕๖๔ ผลัด ๕๘๙ พนำลี๕๑๕ ปลอดโปร่ง ๕๔๐ ป่ำละเมำะ ๕๖๕ ผลำญ ๕๙๐ พยักหน้ำ๕๑๖ ปลอบ ๕๔๑ ปีศำจ ๕๖๖ ผลิต ๕๙๑ พยำยำม๕๑๗ ปล่อย ๕๔๒ ปุยฝ้ำย ๕๖๗ ผลิตภัณฑ์ ๕๙๒ พรรคพวก๕๑๘ ปลำ ๕๔๓ ปุยเมฆ ๕๖๘ ผลีผลำม ๕๙๓ พรรณนำ๕๑๙ ปลำกระสง ๕๔๔ ปูแสม ๕๖๙ ผ้ำตำเล็ดงำ ๕๙๔ พร้อม๕๒๐ ปลำขี้เหร่ ๕๔๕ เปรมปรีดิ์ ๕๗๐ ผำสุก ๕๙๕ พร้อมเพรียง๕๒๑ ปลำดุก ๕๔๖ เปรียบเทียบ ๕๗๑ ผิดถูก ๕๙๖ พระกรรณ๕๒๒ ปลำตะพง ๕๔๗ เปรียบเปรย ๕๗๒ ผึ้ง ๕๙๗ พระเกศำ๕๒๓ ปลำตีน ๕๔๘ เปรียวเป็นกระต่ำยป่ำ๕๗๓ ผู้ใหญ่ ๕๙๘ พระคงคำ๕๒๔ ปลำทูนึ่ง ๕๔๙ เปลี่ยน ๕๗๔ เผลอ ๕๙๙ พระจันทร์๕๒๕ ปลำปักเป้ำ ๕๕๐ เปลี่ยว ๕๗๕ เผอิญ ๖๐๐ พระชนนี
 9. 9. บัญชีคำพื้นฐำน ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ โดย นำยพีระยศ บุญเพ็ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนซอย ๒๖ สำย ๔ ซ้ำย หน้ำ 9บัญชีคำพื้นฐำนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓คำที่ คำ คำที่ คำ คำที่ คำ คำที่ คำ๖๐๑ พระดำบส ๖๒๖ พรำก ๖๕๑ พันธุ์เผ่ำ ๖๗๖ แพรเพลำะ๖๐๒ พระทัย ๖๒๗ พริ้ง ๖๕๒ พำกเพียร ๖๗๗ แพศยำ๖๐๓ พระธรรม ๖๒๘ พริ้นท์ ๖๕๓ พำยุ ๖๗๘ โพ๖๐๔ พระธรรมเทศนำ ๖๒๙ พรู ๖๕๔ พำรำ ๖๗๙ โพยภัย๖๐๕ พระนคร ๖๓๐ พฤติกรรม ๖๕๕ พำรำลิมปิก ๖๘๐ โพรง๖๐๖ พระนำสิก ๖๓๑ พฤษภำคม ๖๕๖ พำล ๖๘๑ ไพรสัณฑ์๖๐๗ พระเนตร ๖๓๒ พฤหัสบดี ๖๕๗ พิเครำะห์ ๖๘๒ ไพเรำะ๖๐๘ พระบรมมหำรำชวัง ๖๓๓ พลอย ๖๕๘ พิซซ่ำ ๖๘๓ ไพศำล๖๐๙ พระบำท ๖๓๔ พลัง ๖๕๙ พิธีรีตอง ๖๘๔ ฟ้ำใส๖๑๐ พระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัว๖๓๕ พลังงำน ๖๖๐ พิภพ ๖๘๕ ฟุ้งเฟ้อ๖๑๑ พระบิตุเรศ ๖๓๖ พลัดพรำก ๖๖๑ พึมพำ ๖๘๖ ฟูมฟำย๖๑๒ พระพุทธ ๖๓๗ พลัดหลง ๖๖๒ พืชพันธุ์ ๖๘๗ เฟรนซ์ฟรำย๖๑๓ พระพุทธมหำมณีรัตนปฏิมำกร ๖๓๘ พลัน ๖๖๓ พุทรำ ๖๘๘ ภำค๖๑๔ พระมเหสี ๖๓๙ พลับพลำ ๖๖๔ พูดคุย ๖๘๙ ภำคภูมิ๖๑๕ พระรำชประสงค์ ๖๔๐ พลับพลำชัย ๖๖๕ พูดปด ๖๙๐ ภำคอีสำน๖๑๖ พระลักษณ์ ๖๔๑ พลำง ๖๖๖ เพ่งพิศ ๖๙๑ ภำพ๖๑๗ พระลักษมณ์ ๖๔๒ พลำดพลั้ง ๖๖๗ เพนียด ๖๙๒ ภำพเขียน๖๑๘ พระศรีรัตนศำสดำรำม ๖๔๓ พลำสติก ๖๖๘ เพรำะ ๖๙๓ ภำษำไทย๖๑๙ พระสงฆ์ ๖๔๔ พลิก ๖๖๙ เพลง ๖๙๔ ภิรมย์๖๒๐ พระหัตถ์ ๖๔๕ พลิ้ว ๖๗๐ เพลำเย็น ๖๙๕ ภูเขำ๖๒๑ พระองค์ ๖๔๖ พลีกรรม ๖๗๑ เพลำรถ ๖๙๖ ภูมิปัญญำท้องถิ่น๖๒๒ พระอำทิตย์ ๖๔๗ พลีชีพ ๖๗๒ เพลิดเพลิน ๖๙๗ ภูวไนย๖๒๓ พระอินทร์ ๖๔๘ พวงมำลัย ๖๗๓ เพิ่มเติม ๖๙๘ มงคล๖๒๔ พรั่งพรู ๖๔๙ พักตร์ ๖๗๔ เพื่อน ๖๙๙ มณฑำ๖๒๕ พร่ำ ๖๕๐ พัฒนำ ๖๗๕ แพร่พันธุ์ ๗๐๐ มดงำน
 10. 10. บัญชีคำพื้นฐำน ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ โดย นำยพีระยศ บุญเพ็ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนซอย ๒๖ สำย ๔ ซ้ำย หน้ำ 10บัญชีคำพื้นฐำนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓คำที่ คำ คำที่ คำ คำที่ คำ คำที่ คำ๗๐๑ มนุษย์ ๗๒๖ มำก ๗๕๑ ไม้ยมก ๗๗๖ รถยนต์๗๐๒ มโนมัย ๗๒๗ มำรดำ ๗๕๒ ยกย่อง ๗๗๗ ร่มชูชีพ๗๐๓ มรคำ ๗๒๘ มำรยำท ๗๕๓ ยวดยำน ๗๗๘ รวี๗๐๔ มรณภำพ ๗๒๙ มิตร ๗๕๔ ย่อยสลำย ๗๗๙ รสชำติ๗๐๕ มรดก ๗๓๐ มิเตอร์ ๗๕๕ ยักษ์ ๗๘๐ รสแซบ๗๐๖ มรรยำท ๗๓๑ มีลำภ ๗๕๖ ยัติภังค์ ๗๘๑ รสโอชำ๗๐๗ มฤคมำศ ๗๓๒ มุ้ง ๗๕๗ ยั่ว ๗๘๒ รองเท้ำ๗๐๘ มฤคี ๗๓๓ มุ่ย ๗๕๘ ยำพิษ ๗๘๓ ร้องเพลง๗๐๙ ม้วย ๗๓๔ มูน ๗๕๙ ยำเกรง ๗๘๔ ร้องไห้๗๑๐ มหัพภำค ๗๓๕ เมฆ ๗๖๐ ยิ้มแย้ม ๗๘๕ ระฆัง๗๑๑ มหัศจรรย์ ๗๓๖ เมตตำ ๗๖๑ ยีรำฟ ๗๘๖ ระบบนิเวศ๗๑๒ มหิงสำ ๗๓๗ เมนู ๗๖๒ ยุบล ๗๘๗ ระเบียบ๗๑๓ มอเตอร์ไซค์ ๗๓๘ เมล็ด ๗๖๓ ยูซุป ๗๘๘ ระมัดระวัง๗๑๔ มอมแมม ๗๓๙ เมำคน ๗๖๔ เย็นตำโฟ ๗๘๙ รังสรรค์๗๑๕ มะกอก ๗๔๐ เมำรถ ๗๖๕ เยลลี่ ๗๙๐ รัชกำล๗๑๖ มะกะโรนี ๗๔๑ เมื่อวำน ๗๖๖ เย่อหยิ่ง ๗๙๑ รัฐธรรมนูญ๗๑๗ มะขำมป้อม ๗๔๒ แม่ ๗๖๗ เยำะเย้ย ๗๙๒ รัฐบำล๗๑๘ มะดูก ๗๔๓ แมงดำ ๗๖๘ เยี่ยม ๗๙๓ รับประทำน๗๑๙ มะพร้ำว ๗๔๔ แมงป่อง ๗๖๙ เยื่อใย ๗๙๔ รับสั่ง๗๒๐ มะม่วงน้ำดอกไม้๗๔๕ แมลง ๗๗๐ แยม ๗๙๕ รำงวัล๗๒๑ มะม่วงหิมพำนต์๗๔๖ แมลงปอ ๗๗๑ โยทะกำ ๗๙๖ รำชกิจ๗๒๒ มะโรง ๗๔๗ แมลงวัน ๗๗๒ รถ ๗๙๗ รำชสีห์๗๒๓ มะแว้ง ๗๔๘ ไม้กระบอก ๗๗๓ รถไถ ๗๙๘ รำมเกียรติ์๗๒๔ มะเส็ง ๗๔๙ ไม้กระบอง ๗๗๔ รถทัวร์ ๗๙๙ รำวี๗๒๕ มัทรี ๗๕๐ ไม่เข้ำยำ ๗๗๕ รถเมล์ ๘๐๐ รำศี
 11. 11. บัญชีคำพื้นฐำน ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ โดย นำยพีระยศ บุญเพ็ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนซอย ๒๖ สำย ๔ ซ้ำย หน้ำ 11บัญชีคำพื้นฐำนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓คำที่ คำ คำที่ คำ คำที่ คำ คำที่ คำ๘๐๑ รำพึง ๘๒๖ ฤำษี ๘๕๑ เลน ๘๗๖ วิเครำะห์๘๐๒ ริบหรี่ ๘๒๗ ฤำสำย ๘๕๒ เล่นพนำลี ๘๗๗ วิตก๘๐๓ ริษยำ ๘๒๘ ลบหลู่ ๘๕๓ เล่ห์ ๘๗๘ วิทยำศำสตร์๘๐๔ รีโมทคอนโทรล ๘๒๙ ล้ม ๘๕๔ เล้ำ ๘๗๙ วิธีกำร๘๐๕ รื่นรมย์ ๘๓๐ ล้มคะมำ ๘๕๕ เลิกคิ้ว ๘๘๐ วินัย๘๐๖ รุ่งเรือง ๘๓๑ ลวดลำย ๘๕๖ เลี้ยง ๘๘๑ วิบัติ๘๐๗ รูปทรง ๘๓๒ ละคร ๘๕๗ โลก ๘๘๒ วิวัฒน์๘๐๘ รูปภำพ ๘๓๓ ละม่อม ๘๕๘ วงพักตร์ ๘๘๓ วิเศษ๘๐๙ รู้ไว้ใช่ว่ำใส่บ่ำแบกหำม๘๓๔ ละเมำะ ๘๕๙ วจี ๘๘๔ วิฬำร์๘๑๐ รู้อย่ำงเป็ด ๘๓๕ ละลำนตำ ๘๖๐ วรรค ๘๘๕ วุ่นวำย๘๑๑ รู้อะไรไม่สู้รู้วิชำรู้รักษำตัวรอด เป็นยอดดี๘๓๖ ละหำน ๘๖๑ วรรคดี ๘๘๖ เว็บไซต์๘๑๒ เร่งรีบ ๘๓๗ ละเอียด ๘๖๒ วรรณกรรม ๘๘๗ เวลำ๘๑๓ เรียบร้อย ๘๓๘ ลักษณะนิสัย ๘๖๓ วรรณคดี ๘๘๘ แวววำว๘๑๔ เรือกอและ ๘๓๙ ลำงคน ๘๖๔ วัฒนธรรม ๘๘๙ โวหำร๘๑๕ เรือนปั้นหยำ ๘๔๐ ลำงเนื้อชอบลำงยำ๘๖๕ วัดพระศรีรัตนศำสดำรำม๘๙๐ ศรศิลป์๘๑๖ เรื่อย ๘๔๑ ลำนวัด ๘๖๖ วัตถุดิบ ๘๙๑ ศศิธร๘๑๗ แร่ ๘๔๒ ลำวัณย์ ๘๖๗ วันเกิด ๘๙๒ ศักดิ์ศรี๘๑๘ แรด ๘๔๓ ลำธำร ๘๖๘ วันจันทร์ ๘๙๓ ศัตรู๘๑๙ โรค ๘๔๔ ลำพู ๘๖๙ วันเฉลิมพระชนมพรรษำ ๘๙๔ ศัพท์๘๒๐ โรงเรียน ๘๔๕ ลิฟต์ ๘๗๐ วันพระ ๘๙๕ ศัลย์๘๒๑ ฤกษ์ ๘๔๖ ลีลำศ ๘๗๑ วันพุธ ๘๙๖ ศิลปะ๘๒๒ ฤดู ๘๔๗ ลูกตำลึง ๘๗๒ วันเพ็ญ ๘๙๗ ศีรษะ๘๒๓ ฤทธิ์ ๘๔๘ ลูกมะกอก ๘๗๓ วันศุกร์ ๘๙๘ ศึกษำ๘๒๔ ฤทัย ๘๔๙ ลูกมะดูก ๘๗๔ วันเสำร์ ๘๙๙ เศรษฐกิจ๘๒๕ ฤษี ๘๕๐ เลข ๘๗๕ วำดภำพ ๙๐๐ เศรษฐี
 12. 12. บัญชีคำพื้นฐำน ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ โดย นำยพีระยศ บุญเพ็ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนซอย ๒๖ สำย ๔ ซ้ำย หน้ำ 12บัญชีคำพื้นฐำนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓คำที่ คำ คำที่ คำ คำที่ คำ คำที่ คำ๙๐๑ เศร้ำ ๙๒๖ สมำชิก ๙๕๑ สั่งสอน ๙๗๖ สำหัส๙๐๒ โศกศัลย์ ๙๒๗ สมำน ๙๕๒ สังหำร ๙๗๗ สำคัญ๙๐๓ โศกเศร้ำ ๙๒๘ สมุด ๙๕๓ สัจจะ ๙๗๘ สำคัญว่ำ๙๐๔ สกปรก ๙๒๙ สมุทร ๙๕๔ สัจจำ ๙๗๙ สำเนียง๙๐๕ สงสัย ๙๓๐ สรงน้ำ ๙๕๕ สัญจร ๙๘๐ สำเพ็ง๙๐๖ สงสำร ๙๓๑ สรร ๙๕๖ สัญญำ ๙๘๑ สำรำญ๙๐๗ ส่งเสริม ๙๓๒ สรรพสิ่ง ๙๕๗ สัญญำณ ๙๘๒ สำลัก๙๐๘ สงัด ๙๓๓ สรรพสินค้ำ ๙๕๘ สัญประกำศ ๙๘๓ สิงขร๙๐๙ สง่ำ ๙๓๔ สร้ำงสรรค์ ๙๕๙ สัณฐำน ๙๘๔ สิงโต๙๑๐ สถำน ๙๓๕ สรุป ๙๖๐ สัตว์ ๙๘๕ สิทธิพิเศษ๙๑๑ สถำนีรถไฟฟ้ำ ๙๓๖ สลบ ๙๖๑ สัตว์ประหลำด ๙๘๖ สิทธิศักดิ์๙๑๒ สถำปนำ ๙๓๗ สลวย ๙๖๒ สั่นเครือ ๙๘๗ สีครำม๙๑๓ สถำปัตยกรรม ๙๓๘ สละ ๙๖๓ สันติ ๙๘๘ สีซอให้ควำยฟัง๙๑๔ สนอง ๙๓๙ สลัด ๙๖๔ สันติธรรม ๙๘๙ สุขทุกข์๙๑๕ สนับสนุน ๙๔๐ สวรรคต ๙๖๕ สันนิษฐำน ๙๙๐ สุขสันต์๙๑๖ สนำน ๙๔๑ สวัสดี ๙๖๖ สัมผัส ๙๙๑ สุนัข๙๑๗ สนุก ๙๔๒ สว่ำง ๙๖๗ สัมพันธ์ ๙๙๒ สุรำษฎร์ธำนี๙๑๘ สนุกสนำน ๙๔๓ สวำท ๙๖๘ สัมฤทธิ์ ๙๙๓ สุริย์วงศ์๙๑๙ สบำย ๙๔๔ สวิตซ์ ๙๖๙ สำคร ๙๙๔ สุริยัน๙๒๐ สมดุล ๙๔๕ สอดไส้ ๙๗๐ สำปแช่ง ๙๙๕ สุริยำ๙๒๑ สมน้ำหน้ำ ๙๔๖ สะพัด ๙๗๑ สำมัคคี ๙๙๖ สูญสิ้น๙๒๒ สมบัติ ๙๔๗ สะพำน ๙๗๒ สำยลับ ๙๙๗ สู้ยิบตำ๙๒๓ สมัคร ๙๔๘ สักครู่ ๙๗๓ สำยสร้อย ๙๙๘ เสงี่ยม๙๒๔ สมัครสมำน ๙๔๙ สังเกต ๙๗๔ สำรพัด ๙๙๙ เสด็จ๙๒๕ สมัย ๙๕๐ สังวร ๙๗๕ สำหร่ำย ๑,๐๐๐ เสด็จกลับ
 13. 13. บัญชีคำพื้นฐำน ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ โดย นำยพีระยศ บุญเพ็ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนซอย ๒๖ สำย ๔ ซ้ำย หน้ำ 13บัญชีคำพื้นฐำนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓คำที่ คำ คำที่ คำ คำที่ คำ คำที่ คำ๑,๐๐๑ เสด็จเลียบ ๑,๐๒๖ หญ้ำแพรก ๑,๐๕๑ หรรษำ ๑,๐๗๖ หัตถ์๑,๐๐๒ เสมอ ๑,๐๒๗ หญิง ๑,๐๕๒ หรือ ๑,๐๗๗ หัตถกรรม๑,๐๐๓ เสร็จ ๑,๐๒๘ หนอนหนังสือ ๑,๐๕๓ หรูหรำ ๑,๐๗๘ หับ๑,๐๐๔ เสริ์ฟ ๑,๐๒๙ หน่อย ๑,๐๕๔ หลง ๑,๐๗๙ หัวแข็ง๑,๐๐๕ เสรี ๑,๐๓๐ หนังสือ ๑,๐๕๕ หลง ๑,๐๘๐ หัวเรำะ๑,๐๐๖ เสวนำ ๑,๐๓๑ หนังสือพิมพ์ ๑,๐๕๖ หลงกล ๑,๐๘๑ หำข่ำว๑,๐๐๗ เสวย ๑,๐๓๒ หนำ ๑,๐๕๗ หลงเชื่อ ๑,๐๘๒ หำดทรำย๑,๐๐๘ เสวยรำชย์ ๑,๐๓๓ หน้ำฉำน ๑,๐๕๘ หลงใหล ๑,๐๘๓ หำตริตรองมิได้๑,๐๐๙ เสแสร้ง ๑,๐๓๔ หน้ำซีดเป็นไก่ต้ม ๑,๐๕๙ หล่น ๑,๐๘๔ หิ่งห้อย๑,๐๑๐ เสำะหำ ๑,๐๓๕ หนำว ๑,๐๖๐ หลวง ๑,๐๘๕ หิว๑,๐๑๑ เสื่อ ๑,๐๓๖ หนำวแล้ว ๑,๐๖๑ หลอกลวง ๑,๐๘๖ หิวข้ำวจนตำลำย๑,๐๑๒ เสื้อ ๑,๐๓๗ หนึ่ง ๑,๐๖๒ หลั่งไหล ๑,๐๘๗ หูผึ่ง๑,๐๑๓ เสื่อมโทรม ๑,๐๓๘ หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์๑,๐๖๓ หลับ ๑,๐๘๘ หูฝำด๑,๐๑๔ แสดง ๑,๐๓๙ หมดกัน ๑,๐๖๔ หลำน ๑,๐๘๙ เหงำ๑,๐๑๕ แสม ๑,๐๔๐ หมวดหมู่ ๑,๐๖๕ หวั่นหวำน ๑,๐๙๐ เหตุกำรณ์๑,๐๑๖ แสร้ง ๑,๐๔๑ หมอ ๑,๐๖๖ หวำดกลัว ๑,๐๙๑ เหตุผล๑,๐๑๗ แสลง ๑,๐๔๒ หมอน ๑,๐๖๗ หวำน ๑,๐๙๒ เห็น๑,๐๑๘ โสภำ ๑,๐๔๓ หม่อนไหม ๑,๐๖๘ หวำนแหวว ๑,๐๙๓ เห็นช้ำงขี้ขี้ตำมช้ำง๑,๐๑๙ โสม ๑,๐๔๔ หมั่น ๑,๐๖๙ หวุดหวิด ๑,๐๙๔ เหน็ดเหนื่อย๑,๐๒๐ หกล้ม ๑,๐๔๕ หมั่นไส้ ๑,๐๗๐ หอย ๑,๐๙๕ เหนอะหนะ๑,๐๒๑ หงอยเหงำ ๑,๐๔๖ หมำป่ำ ๑,๐๗๑ ห้อยท้ำย ๑,๐๙๖ เหนียวแน่น๑,๐๒๒ หงำย ๑,๐๔๗ หยำกไย่ ๑,๐๗๒ หอยแมลงภู่ ๑,๐๙๗ เหม็น๑,๐๒๓ หงุดหงิด ๑,๐๔๘ หยำม ๑,๐๗๓ หอยสังข์ ๑,๐๙๘ เหมันต์๑,๐๒๔ หญ้ำ ๑,๐๔๙ หยิ่ง ๑,๐๗๔ ห่อหมก ๑,๐๙๙ เหมำะสม๑,๐๒๕ หญ้ำคำ ๑,๐๕๐ หยิบ ๑,๐๗๕ หักโหมโรมรัน๑,๑๐๐ เหมือน
 14. 14. บัญชีคำพื้นฐำน ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ โดย นำยพีระยศ บุญเพ็ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนซอย ๒๖ สำย ๔ ซ้ำย หน้ำ 14บัญชีคำพื้นฐำนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓คำที่ คำ คำที่ คำ คำที่ คำ คำที่ คำ๑,๑๐๑ เหย้ำเรือน ๑,๑๒๖ อบอุ่น ๑,๑๕๑ อ่ำง ๑,๑๗๖ อีเมล๑,๑๐๒ เหยียบ ๑,๑๒๗ อย่ำ ๑,๑๕๒ อำจ ๑,๑๗๗ อีสำน๑,๑๐๓ เหยื่อ ๑,๑๒๘ อยำก ๑,๑๕๓ อำจิณ ๑,๑๗๘ อึ่งอ่ำง๑,๑๐๔ เหล็กเพชร ๑,๑๒๙ อย่ำง ๑,๑๕๔ อำเจียน ๑,๑๗๙ อุกอำจ๑,๑๐๕ เหลวไหล ๑,๑๓๐ อยู่ ๑,๑๕๕ อำชำ ๑,๑๘๐ อุตลุด๑,๑๐๖ เหลียวหลัง ๑,๑๓๑ อร่อย ๑,๑๕๖ อำชำไนย ๑,๑๘๑ อุทยำน๑,๑๐๗ เหลือ ๑,๑๓๒ อวยพร ๑,๑๕๗ อำชีพ ๑,๑๘๒ อุทร๑,๑๐๘ เหว ๑,๑๓๓ ออกอำกำศ ๑,๑๕๘ อ้ำปำก ๑,๑๘๓ อุบัติเหตุ๑,๑๐๙ แหงน ๑,๑๓๔ ออกอุบำย ๑,๑๕๙ อำพำธ ๑,๑๘๔ อุบำย๑,๑๑๐ แหนง ๑,๑๓๕ ออทิสติก ๑,๑๖๐ อำเพศ ๑,๑๘๕ อุโบสถ๑,๑๑๑ แหย่ ๑,๑๓๖ อ่อนโยน ๑,๑๖๑ อำภรณ์ ๑,๑๘๖ เอกลักษณ์๑,๑๑๒ แหวะ ๑,๑๓๗ อ้อยอิ่ง ๑,๑๖๒ อำรมณ์ ๑,๑๘๗ เอ็นดู๑,๑๑๓ แห่แหน ๑,๑๓๘ อะไร ๑,๑๖๓ อำรัญ ๑,๑๘๘ เอมโอช๑,๑๑๔ ใหญ่ ๑,๑๓๙ อัชฌำ ๑,๑๖๔ อำรี ๑,๑๘๙ เอ่ย๑,๑๑๕ ใหลหลง ๑,๑๔๐ อัญประกำศ ๑,๑๖๕ อ่ำว ๑,๑๙๐ เอร็ดอร่อย๑,๑๑๖ องค์ ๑,๑๔๑ อัตโนมัติ ๑,๑๖๖ อำวรณ์ ๑,๑๙๑ แอปเปิ้ล๑,๑๑๗ องอำจ ๑,๑๔๒ อัธยำศัย ๑,๑๖๗ อำศรม ๑,๑๙๒ แอโรบิก๑,๑๑๘ องุ่น ๑,๑๔๓ อันตรำย ๑,๑๖๘ อำศัย ๑,๑๙๓ โอกำส๑,๑๑๙ อดสู ๑,๑๔๔ อับดุลเลำะห์ ๑,๑๖๙ อำสำ ๑,๑๙๔ โอเค๑,๑๒๐ อดออม ๑,๑๔๕ อัปลักษณ์ ๑,๑๗๐ อำหำรบุฟเฟต์ ๑,๑๙๕ โอ่ง๑,๑๒๑ อธิบำย ๑,๑๔๖ อัยกำ ๑,๑๗๑ อำนำจ ๑,๑๙๖ โอรส๑,๑๒๒ อนันต์ ๑,๑๔๗ อัศเจรีย์ ๑,๑๗๒ อำมำตย์ ๑,๑๙๗ โอรสำ๑,๑๒๓ อนำคต ๑,๑๔๘ อำกำร ๑,๑๗๓ อิดออด ๑,๑๙๘ โอลิมปัส๑,๑๒๔ อนุรักษ์ ๑,๑๔๙ อำกำศ ๑,๑๗๔ อิดเอื้อน ๑,๑๙๙ โอลิมปิก๑,๑๒๕ อนุสรณ์ ๑,๑๕๐ อำกำศยำน ๑,๑๗๕ อินเตอร์เน็ต ๑,๒๐๐ โอ้เอ้วิหำรรำย๑,๒๐๑ ไอศกรีม ๑,๒๐๓ ฮัลโหล ๑,๒๐๕ แฮ่กึ้น๑,๒๐๒ ฮวบฮำบ ๑,๒๐๔ ฮำซำนะฮ์ ๑,๒๐๖ โอ้เอ้วิหำรรำย

×