02 luangpudu dhamma

1,257 views

Published on

Published in: Spiritual
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,257
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

02 luangpudu dhamma

 1. 1. luangpordu.com
 2. 2. ตามรอยธรรมย้ำรอยครูหลวงปู่ดู่​​ รหม​ ัญโญ พ ปประวัติ​ ละคติธรรมคำสอนของหลวงปู่ดู่​​ รหม​ ัญโญ แ พ ปสงวนลิขสิทธิ์พิมพ์แจกเป็นธรรมทาน ห้ามคัดลอก ตัดตอน หรือนำไปพิมพ์จำหน่ายฉบับปรับปรุงพิมพ์ครั้งที่ ๑ : ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ จำนวน ๕,๐๐๐ เล่มเอื้อเฟื้อภาพ : มานพ เลิศอิทธิพร กนก สุริยสัตย์จัดทำโดย : กลุ่มเพื่อนธรรมเพื่อนทำ พรสิทธิ์ อุดมศิลป์จินดา ชชุ เสริมสวัสดิ์ศรี วิ เมธา พรพิพัฒน์ไพศาล นิศา สุวรรณสุขโรจน์ ปฏิภัทร ปัจฉิมสวัสดิ์ ศิลปกรรม : ARTISTIC GROUP โทร. ๐๘๑-๙๒๒-๑๓๕๑ โทรสาร ๐๒-๘๘๔-๓๕๓๖ดำเนินการพิมพ์ บริษัท คิว พริ้นท์ แมเนจเม้นท์ จำกัดโทร. ๐๒-๘๐๐-๒๒๙๒, ๐๘๔-๙๑๓-๘๖๐๐ โทรสาร ๐๒-๘๐๐-๓๖๔๙ luangpordu.com
 3. 3. สารบัญประวัติ​ ลวงปู่ดู่​​ รหม​ ัญโญ ห พ ป ๑คติธรรมคำสอนของหลวงปู่ดู่​​ รหม​ ัญโญ พ ป ๑. สมมุติและวิมุติ ๒๙ ๒. อุปมาศีล สมาธิ ปัญญา ๓๐ ๓. หนึ่งในสี่ ๓๑ ๔. อานิสงส์การภาวนา ๓๒ ๕. แสงสว่างเป็นกิเลส ๓๓ ๖. ปลูกต้นธรรม ๓๔ ๗. วัดผลการปฏิบัติด้วยสิ่งใด ? ๓๕ ๘. เทวทูต ๔ ๓๖ ๙. อารมณ์อัพยากฤต ๓๗ ๑๐. ตรี โท เอก ๓๘ ๑๑. ต้องสำเร็จ ๓๙ ๑๒. จะเอาโลกหรือเอาธรรม ๔๐ ๑๓. แนะวิธีปฏิบัติ ๔๑ ๑๔. การบวชจิต-บวชใน ๔๒ ๑๕. ควรทำหรือไม่ ? ๔๔ ๑๖. การอุทิศส่วนกุศลภายนอกภายใน ๔๕ ๑๗. สติธรรม ๔๖ ๑๘. ธรรมะจากซองยา ๔๗ ๑๙. ธรรมะจากโรงพยาบาล ๔๘ ๒๐. ของจริง ของปลอม ๔๙ luangpordu.com
 4. 4. ๒๑. คำสารภาพของศิษย์ ๕๐ ๒๒. ทรรศนะต่างกัน ๕๒ ๒๓. อุเบกขาธรรม ๕๓ ๒๔. ให้รู้จักบุญ ๕๕ ๒๕. อุบายวิธีทำความเพียร ๕๖ ๒๖. พระเก่าของหลวงปู่ ๕๗ ๒๗. ข้อควรคิด ๕๘ ๒๘. ไม่พยากรณ์ ๕๙ ๒๙. จะตามมาเอง ๖๐ ๓๐. แนะวิธีวางอารมณ์ ๖๑ ๓๑. อย่าพูดมาก ๖๒ ๓๒. เชื่อจริงหรือไม่ ? ๖๓ ๓๓. คิดว่าไม่มีดี ๖๔ ๓๔. พระที่คล้องใจ ๖๕ ๓๕. จะเอาดีหรือเอารวย ๖๖ ๓๖. หลักพระพุทธศาสนา ๖๘ ๓๗. “พ” พาน ของหลวงปู่ ๖๙ ๓๘. การสอนของท่าน ๗๐ ๓๙. หัดมองชั้นลึก ๗๑ ๔๐. เวลาเป็นของมีค่า ๗๒ ๔๑. ต้องทำจริง ๗๓ ๔๒. ของจริงนั้นมีอยู่ ๗๔ ๔๓. ล้มให้รีบลุก ๗๕ ๔๔. สนทนาธรรม ๗๗ luangpordu.com
 5. 5. ๔๕. ผู้บอกทาง ๗๘ ๔๖. อย่าทำเล่น ๗๙ ๔๗. อะไรมีค่าที่สุด ๘๐ ๔๘. นายระนาดเอก ๘๒ ๔๙. เสกข้าว ๘๓ ๕๐. สำเร็จที่ไหน ๘๔ ๕๑. เรารักษาศีล ศีลรักษาเรา ๘๕ ๕๒. คนดีของหลวงปู่ ๘๖ ๕๓. สั้นๆ ก็มี ๘๗ ๕๔. แบบปฎิบัติธรรมหลวงปู่ดู่เป็นเช่นใด ? ๘๘ ๕๕. บทเรียนบทแรก ๙๐ ๕๖. หนึ่งในสี่ (อีกครั้ง) ๙๓ ๕๗. วิธีคลายกลุ้ม ๙๕ ๕๘. อะไรได้ อะไรเสีย ๙๘ ๕๙. ความสำเร็จ ๑๐๐ ๖๐. อารมณ์ขันของหลวงปู่ ๑๐๒ ๖๑. ของหายาก ๑๐๓ ๖๒. คนหายาก ๑๐๕ ๖๓. ด้วยรักจากศิษย์ ๑๐๗ ๖๔. ด้วยรักจากหลวงปู่ ๑๐๙ ๖๕. จิ้งจกทัก ๑๑๑ ๖๖. หลวงปู่กับศิษย์ใหม่ ๑๑๓ ๖๗. คาถาของหลวงปู่ ๑๑๖ ๖๘. อย่าให้ใจเหมือน... ๑๑๙ luangpordu.com
 6. 6. ๖๙. วัตถุสมบัติ ธรรมสมบัต ๑๒๑ ๗๐. ทำไมหลวงปู่ ๑๒๓ ๗๑. “งาน” ของหลวงปู่ ๑๒๖ ๗๒. ขอเพียงความรู้สึก ๑๒๘ ๗๓. ปาฏิหาริย์ ๑๓๐ ๗๔. เรื่องบังเอิญที่ไม่บังเอิญ ๑๓๓ ๗๕. คลื่นกระทบฝั่ง ๑๓๕ ๗๖. หลวงปู่บอกข้อสอบ ๑๓๙ ๗๗. ตัวประมาท ๑๔๒ ๗๘. ของโกหก ๑๔๔ ๗๙. ถึงวัดหรือยัง ๑๔๕ ๘๐. รางวัลทุนภูมิพล ๑๔๗ ๘๑. หลวงปู่ทวดช่วยชีวิต ๑๔๙ ๘๒. ทามาก็อตจิ ๑๕๒ ๘๓. ไตรสรณาคมน์ ๑๕๕ ๘๔. ไม่พอดีกัน ๑๕๘ ๘๕. ธรรมะจากสัตว์ ๑๖๐ ๘๖. สังคมวิปริต ๑๖๒ ๘๗. เชื้อดื้อยา ๑๖๔ ๘๘. คุณธรรม ๖ ประการ ๑๖๖ ๘๙. ลิงติดตัง ๑๖๘ ๙๐. ปรารภเรื่อง “การเกิด” ๑๖๙ ๙๑. เมด อิน วัดสะแก ๑๗๑ ๙๒. หลวงปู่ดู่ หลวงปู่ทวด ๑๗๓ luangpordu.com
 7. 7. ๙๓. กรรมฐานพาลจิตเพี้ยน ๑๗๕ ๙๔. จะไปทางไหน ๑๗๙ ๙๕. ตีเหล็กร้อนๆ ๑๘๑ ๙๖. ครูพักลักจำ ๑๘๓ ๙๗. ที่สุดแห่งทุกขเวทนา ๑๘๕ ๙๘. พุทธนิมิต ๑๘๙ ๙๙. หลวงปู่บอกหวย ๑๙๒ ๑๐๐. อยากได้วัตถุมงคลของหลวงปู่ ๑๙๖ ๑๐๑. เห็นแล้วไม่หัน ๒๐๐ ๑๐๒. เปรียบศีล ๒๐๓ ๑๐๓. บทเรียนทางธรรม ๒๐๔ ๑๐๔. พลิกชีวิต ๒๐๙ ๑๐๕. บาป ๒๑๒ ๑๐๖. ความเมตตาและขันติธรรมของหลวงปู่ ๒๑๕ ๑๐๗. หลวงปู่ตายแล้วต้องลงนรก ? ๒๑๗ ๑๐๘. ที่มา​ อง​ ัตถุ​ งคล​ ุ่น​​ ​ปิด​ลก​ ข ว ม ร “เ โ ” ๒๒๑ ๑๐๙. ปฏิบัติแบบโง่ๆ ๒๓๑ ๑๑๐. พุทธคุณกับการเช็คพระ ! ๒๓๓ ๑๑๑. ธรรม ทำให้ครบ ๒๓๗ ๑๑๒. ช้าง​ า​หว้​ ลวง​ ู่ มไ ห ป ๒๔๐ภาคผนวก • คาถาบูชาพระ ๒๔๔ • คำสมาทานพระกรรมฐาน ๒๔๕ luangpordu.com
 8. 8. คติ​ รรมคำสอน​ ธห ปด พ ป​ ลวง​ ู่​ ู่​​ รหม​ ัญโญ​ luangpordu.com
 9. 9. 29 ๒๙ ๑​ ​ มมุติ​ ละ​ ิ​ ุตติ​ ส แ วม​​ ​ ใน​ นสนปเ​มือหลาย​ กอน​ผเ​ขียน​ด้มา​ าง​ นอยูปฏิบตทวดสะแก​​ ​ วั ​ ิ้ ​ ี ่ ​ ป​ ่ ​ ู้ ไ ​ ค้ คื ​ ​ ั ​ ​ ั ​ ี ่ ิ ี่และ​ ด้​ ี​ อกาส​รียน​ าม​ ัญหา​ าร​ ฏิบัติ​ ับ​ ลวงปู่​รื่อง​ ิมิต​ ริง​ ิมิต​ ไ มโ เ ถ ป ก ป ก ห เ น จ นปลอม​ ี่​กิด​ ึ้น​ ายใน​ าก​ าร​ าวนา​​ ่าน​ อบ​ห้​ รุป​จความ​ด้​ ่า​ ทเ ข ภ จ ก ภ ท ต ใ ส ใ ไว ​ ตอง​ าศัยสมมุตขนกอน​จงจะ​ป็นวมตติได้​เช่น​การ​ ำ​ สุภะหรือ​ ​ ้ อ ​ ​ ึ้ ​ ่ ​ ึ ​ เ ​ ​ ุ ​ ​ ​ ท อ ​ ​ ิ ิกสิณ​ ั้น​​ ้อง​ าศัย​ ัญญา​ ละ​ ังขาร​ ้อม​ ึก​ป็น​ ิมิต​ ึ้น​​น​ ั้น​ ี้​ม่​ วร​ น ต อ ส แ ส น น เ น ข ใ ข นไ คสงสัย​ ่า​ ิมิต​ ั้น​ป็น​ อง​ ริง​ รือ​ อง​ ลอม​ ​ า​ าก​ ายนอก​ รือ​ า​ าก​ วน น เ ข จ ห ข ป มจ ภ ห มจจิต​เ​พราะ​รา​ ะ​ าศัยสมมุตตวนไป​ ำ​ ระโยชน์ตอ​คอยงจตให้เ​ป็นสมาธิ​ เ จ อ ​ ​ั ​​ ท ป ิ ี้ ​่ ​ื ​ั ​ิ ​ ​แน่ว​ น่​ ึ้น​​ ต่​ ็​ ย่า​ ำคัญ​ ั่น​ มาย​ ่า​ น​ ู้​ห็น​ ล้ว​​ รือ​ ี​ ิเศษ​ ล้ว​ แ ข แ กอ ส ม ห ว ต รเ แ ห ดว แ ​ ​ าร​ ้อม​ ิต​ ั้ง​ ิมิต​ป็น​ งค์​ ระ​ ​ป็น​ ิ่ง​ ี่​ ี​ ​ ม่​ ิด​ ​ป็น​ ุภ​ ิมิต​ ก น จ ต น เ อ พ เ ส ทด ไ ผ เ ศ นคือ​ ิมิต​ ี่​ ี​ ​มื่อ​ห็น​ งค์​ ระ​ ​ห้​ ั้ง​ ติ​ ุม​ข้าไป​ รง​ ​ ​ ​​ม่​ รุง​ ต่ง​ ​ รือ​ น ทด เ เ อ พ ใ ต ส ค เ ต ๆ (ไ ป แ หอยาก​น้น​ ี้​​​ม่​ อก​ ้าย​​ม่​ อก​ วา​​ ำความ​ลื่อม​ส​ข้า​​ดิน​ ิต​ห้​ น่ว​ โ น) ไ อ ซ ไ อ ข ท เ ใเ เ จใ แแน่​​ ติ​ ะเอียด​ข้า​​ ่อ​ป​ ็​ ะ​ ามารถ​ ยกแยะ​ รือ​ ิจารณา​ ิมิต​ห้​ป็น​ สล เ ต ไ กจ ส แ ห พ น ใ เไตร​ ักษณ์​ น​กิด​ ัญญา​​ ามารถ​ ะ​ ้าว​ข้า​ ู่​ ิ​ ุตติ​ด้ ล จ เ ป ส จ ก เ สวม ไ luangpordu.com
 10. 10. ๓๐ 30 ๒ ​​ อ ศ ส ป ​ ุปมา​ ีล​​ มาธิ​​ ัญญา​​​ ​ ​ รั้ง​ นึ่ง​ ด้​ ี​ อกาส​ นทนา​ รรม​ ับ​ ลวง​ ้า​ าย​ ยุด​ ​ ่าน​ ด้​ ค ห ไ มโ ส ธ ก ห นส ห ท ไเมตตา​เล่า​ให้​ผู้​เขียน​ฟัง​ว่า​ ​หลวงปู่​เคย​เปรียบ​ธรรมะ​ของ​พระพุทธเจ้า​เหมือน​ กงส้ม​ ​ กงส้ม​ ั้น​ ี​ ​ ​ ​ ส​ ​ ือ​ ​ปรี้ยว​ ​ค็ม​ และ​ผ็ด​ ​ ึ่ง​ ี​ วาม​ แ แ น ม๓ร ค เ เ เ ซ มคหมาย​ ังนี้​ ด ​ ​ ส​ปรี้ยว​​ มาย​ ึง​​ ีล​​ วาม​ปรี้ยว​ ะ​ ัดกร่อน​ วาม​ กปรก​ อก​ รเ ห ถ ศ ค เ จก ค ส อได้​ ันใด​​ ีล​ ็​ ะ​ ัดเกลา​ วาม​ ยาบ​ อก​ าก​ าย​​ าจา​​จ​​ด้​ ัน​ ั้น​ ฉ ศ กจ ข ค ห อ จ ก ว ใ ไฉ น ​ ​ ส​ค็ม​​ มาย​ ึง​​ มาธิ​​ วาม​ค็ม​ ามารถ​ ักษา​ าหาร​ ่างๆ​​ม่​ห้​ รเ ห ถ ส ค เ ส ร อ ต ไ ใเน่าเ​สียได้ฉนใด​สมาธิกสามารถ​ กษา​ ตของ​รา​ห้ตงมนอยูใน​ ณความ​ ​ ​ ​ั ​ ​​ ็ รั จิ ​ เ ใ ​ ั้ ​ ั่ ​ ​ คุ ​ ดี ่ได้​ ัน​ ั้น​ ฉ น ​ ​ ส​ผ็ด​ ​ มาย​ ึง​ ​ ัญญา​ ​ วาม​ผ็ด​ ้อน​ลด​ ล่น​ป​ ​ปรียบ​ด้​ ั่ง​ รเ ห ถ ป ค เ ร โ แ ไ เ ไดปัญญา​ ี่​ ามารถ​ ่อ​ ห้​กิด​ วาม​ จ้ง​ ัด​ ​ จัด​ วาม​ ม่รู้​ปลี่ยน​ าก​ อง​ ทส ก ใ เ ค แ ช ข ค ไ เ จ ขคว่ำ​ป็น​ อง​ งาย​​ าก​ ืด​ป็น​ ว่าง​ได้​ ัน​ ั้น​ เ ข ห จ มเ ส ฉ น luangpordu.com
 11. 11. 31 ๓๑ ๓ ​​ ห ใ ส ​ นึ่ง​ น​ ี่​​​ ​ ​ รั้ง​ นึ่ง​ ลวงปู่​ด้​ รารภ​ รรม​ ับ​ ู้​ขียน​ ่า​​​​ ค ห ห ไ ป ธ ก ผเ ว ... ​ ​ ​ ้า​ ั่ง​ ูด​ า​ ​ อง​ ู​ อง​ า​ ล้ว​ ็​ ั้ง​ ัญหา​ าม​ ัว​อง​ ่า​ ​รา​ ี่​ “ข น ด ย ม ดซ ย แ กต ป ถ ต เ ว เ นปฏิบตได้​๑​ใน​๔​ของ​ าสนา​ ล้วหรือยง ?​ถาซอง​ า​ แบ่งเป็น​๔​สวน​ ั ​ ​ ​ ​ ​ ศ แ ​ ​ ั ​ ​ ้ ​ ย น​ ​ ​ ​ ่ ​ ิ ี้เรา​ ี่​ ัง​ม่​ด้​​ ​​ น​​ ​​ ัน​ วน​จียน​ ะ​ด้​ ล้ว​ ัน​ ็​ ลาย​​หมือน​รา​ ัด​ นย ไ ไ ๑ ใ ๔ ม จ เ จ ไ แ ม กค เ เ มเชือก​ น​กือบ​ ะ​ น่น​ด้ที่​ ล้ว​รา​ ล่อย​​ ัน​ ็​ ลาย​ อก​​รา​ ี่​ ัง​ม่​ชื่อ​ จ เ จ แ ไ แ เ ป ม กค อ เ นย ไ เจริง​​ ้า​ชื่อ​ ริง​ ็​ ้อง​ด้​​ ​​ น​​ ​​ ล้ว​ ​ ถ เ จ กต ไ ๑ ใ ๔ แ ” ​ ​ อ​ า​ าย​ ลัง​ าน​ด้​ ยาย​ วาม​ห้​ ​ูเ้ ขียน​ ง​ า​ ​ ​ีวา​ ​ ​ ​น​ ​ ​ ​ น​​ ต่ ม ภ ห ท่ ไ ข ค ใ ผ ฟั ว่ ท่ ่ ๑ ใ ๔ น้ัอุปมา​ ั่ง​ าร​ ฏิบัติ​ รรม​พื่อ​ห้​ รรลุ​ รรคผล​ น​ ุทธ​ าสนา​ ึ่ง​ บ่ง​ป็น​ ดก ป ธ เ ใ บ ม ใ พ ศ ซแ เขั้น​ สดา​ ัน​ ​ กิ​ า​ ามี​ ​ ​ าคา​ ี​ ​ ละ​ ร​ ัต​ ​ ลอ​ ่าง​ ้อย​รา​กิด​ า​ โ บ ส ท ค อน ม แ อ ห ตผ ย น เ เ มชาติ​ นึ่ง​ าติ​ ี้​ ​ ด้​ บพระ​ ุทธ​ าสนา​ ึ่ง​ปรียบ​สมือน​ มบัติ​ ัน​ ้ำค่า​ ห ช นไ พ พ ศ ซเ เ ส อ ลแล้ว​ ​ าก​ม่​ ฏิบต​ รรม​ห้​ด้​ ​ ​ ​น​ ​ ​ ​ อง​ ทธ​ าสนา​ป็น​ ย่าง​ อย​ คือ​ ห ไ ป ั ธ ใ ไ ๑ ใ ๔ ข พุ ศ เ อ น้ ิเข้าถึง​ วาม​ป็น​ ระ​สดา​ ัน​​ ิด​ ระตู​ บาย​ ูมิ​ห้​ด้​​ ็​ท่ากับ​ ่า​รา​ป็น​ ค เ พ โ บ ป ป อ ภ ใ ไ กเ วเ เผู้​ ระมาท​ ยู่​หมือน​รา​ ี​ ้าว​ ล้ว​ม่​ ิน​​ ี​ า​ ล้ว​ม่​ ำ​​ ันใด​ ็​ ัน​ ั้น​ ป อเ เ มข แ ไ ก มน แ ไ ท ฉ กฉ น luangpordu.com
 12. 12. ๓๒ 32 ๔ ​​ อ ​ านิสงส์​ าร​ าวนา​ ก ภ​​ ​ ​ ลวงปู่​ ่าน​คย​ ูด​สมอ​ ่า​ ห ท เ พเ ว ​ “อ ัช ข (ห ​ ​ ุป​ ฌาย์​ ้า​ ​​ ลวงปู่​ ลั่น​​ ​ อน​ ่า​ ​ าวนา​ด้​ห็น​ สง​ ว่าง​ ก )ส ว ภ ไ เ แ สเท่า​ ลาย​ ัวไม้​ ีด​​ ั่ว​ ระ​ดี๋ยว​ดียว​​ท่า​ ้าง​ ระดิก​ ู​​ ู​ ลบ​ ิ้น​​ ัง​ ี​ ป ห ข ช ป เ เ เ ช ก ห งแ ล ย มอานิสงส์​ าก​ ว่า​ ักบาตร​ น​ ัน​ งหิน​ ะลุ​ ​ ม ก ต จ ข ล ท ” ​ ​ วก​รา​ ัก​ ะ​ด้ยิน​ ่าน​ อย​ห้​ ำลัง​จ​ ยู่​ ่อย​ ​​ ่า​ พ เ ม จ ไ ท ค ใ ก ใ อ บ ๆว ​ “ห ท เ ไ ห ท เ ไ ต ไ จ ไ เ ทพ ภ ห ” ​ ​ มั่น​ ำ​ข้า​ว้​​ มั่น​ ำ​ข้า​ว้​​ ่อ​ป​ ะ​ด้​ป็น​ ี่​ ึ่ง​ าย​ น้า​ ​ ​ เสมือน​ นึ่ง​ป็นการ​ตือน​ ห้​รา​ร่ง​ วาม​พียร​ ห้​ าก​ ​ าร​ ห้​ าน​ ห เ เ ใ เ เ ค เ ใ ม ก ใ ทรักษา​ศล​รอย​ครัง​พน​ครัง​ก​ไม่​เท่ากับ​นง​ภาวนา​หน​เดียว​ ​นง​ภาวนา​รอย​ครัง​ ี ้ ้ ั ้ ็ ่ั ่ั ้ ้พัน​ครั้ง​ ​กุศล​ที่​ได้​ก็​ไม่​เท่า​กุศล​จิต​ที่​สงบ​เป็น​สมาธิ​ที่​เกิด​ปัญญา​เพียง​ ​ครั้ง​ดียว​ เ​ข ล ค ภ ใใอ ส เ ใบ พ ซค ส ก น ใ​ ัน​ งหิน​​ ือ​​ าชนะ​ช้​ส่​ าหาร​ ำหรับ​ตรียม​ส่​ าตร​ ระ​​ ึ่ง​ น​ มัย​ ่อน​ ิยม​ช้​ luangpordu.com
 13. 13. 33 ๓๓ ๕ ​​ แ ส เ ก ? ​ สง​ ว่าง​ป็น​ ิเลส​​ ​​​ ​ มี​ น​ล่า​ห้​ ลวงปู่​ ัง​ ่า​​ ี​ ู้​ ล่าว​ ่าการ​ ำ​ มาธิ​ ล้ว​ ังเกิด​ วาม​ ค เ ใ ห ฟ ว มผก ว ท ส แ บ คสว่าง​ รือ​ห็น​ สง​ ว่าง​ ั้น​ม่​ ี​พราะ​ป็น​ ิเลส​​ ืด​ ​​ ึง​ ะ​ ี​ ห เ แ ส น ไ ดเ เ ก ม ๆ จ จ ด ​ หลวง​ ู่​ ่าน​ ล่าว​ ่า​ ปท ก ว ​ “​ ี่​ ่า​ป็น​ ิเลส​ ็​ ูก​ ​ ต่​บื้อง​ รก​ ้อง​ าศัย​ ิเลส​ ป​ ะ​ ิเลส​ ทว เ ก กถ แ เ แ ต อ ก ไ ล ก​​ าศัย​ ิเลส​ ่วน​ ะเอียด​ป​ ะ​ ิเลส​ ่วน​ ยาบ​​ ​ ต่​ม่​ด้​ ห้​ ิด​ น​ สง​(อ ก ส ล ไ ลก ส ห )แ ไ ไ ใ ต ใ แสว่าง​ รือ​ ลง​ สง​ ว่าง​ ​ ต่​ ห้​ ช้​ สง​ ว่าง​ ห้​ ูก​ ​ ห้​ป็น​ ระโยชน์​​ ห ห แ ส แ ใ ใ แ ส ใ ถ ใ เ ปเหมือน​ ย่าง​ บเรา​ดินผาน​ป​ น​ มด​ตอง​ช้แสง​ฟ​หรือจะ​ าม​ ม่นำ​ อ กั ​ เ ​ ่ ไ ใ ท​ ื ​ ้ ใ ​ ไ ​ ​ ข้ แ ้ ี่มหาสมุทร​ ็​ ้อง​ าศัย​รือ​ ​ าศัย​ พ​ ​ ต่​มื่อ​ ึง​ ั่ง​ ล้ว​ ็​ ม่​ ด้​ บก​รือ​ กต อ เ อ แ แ เ ถ ฝ แ กไ ไ แ เแบก​ พ​ ึ้น​ ั่ง​ป​ ​ แ ข ฝไ ” ​ แสง​ ว่าง​ ัน​ป็น​ ล​ าก​ าร​จริญ​ มาธิ​ ็​ช่น​ ัน​ ​ ู้​ ี​ ติ​ ัญญา​ ส อ เ ผ จ ก เ ส กเ ก ผมส ปสามารถ​ช้​พื่อ​ ห้​กิด​ ัญญา​ อัน​ป็น​ สง​ ว่าง​ ายใน​ ี่​ ม่มี​ สง​ ด​สมอ​ ใเ ใ เ ป เ แ ส ภ ​ไ แ ใ เ ทเหมือน​​ ัง​ รรม​ ี่​ ่า​​ ด ธ ทว “​ ัตถิ​​ ัญญา​​ มา​​ าภา​​ สง​ ว่าง​สมอ​ ้วย​ ัญญา​ม่มี​ ​ น ป ส อ แ ส เ ด ป ไ ”​ luangpordu.com
 14. 14. ๓๔ 34 ๖ ​​ ป ต ธ ​ ลูก​ ้น​ รรม​ ​​ ​ ​ รั้ง​ นึ่ง​ ลวงปู่​คย​ปรียบ​ าร​ ฏิบัติ​ รรม​หมือน​ าร​ ลูก​ ้นไม้​ ค ห ห เ เ ก ป ธ เ ก ป ต ​ ​ ่าน​ ่า​​​​ ฏิบัติ​ ี้​ ัน​ าก​ ​ ้อง​ อย​ ำรุง​ ูแล​ ักษา​หมือน​ ับ​รา​ ท ว ...ป นม ย ต ค บ ด ร เ ก เปลูก​ ้นไม้​ ต ​ ​ ศ ...................ค ด ​ ีล​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ือ​​ ิน​ ​ ​ ส ...............ค ล ​ มาธิ​​​​​​​​​​​​​​​​ ือ​​ ำต้น​ ​ ​ ป .............ค ด ผ ​ ัญญา​​​​​​​​​​​​​​ ือ​​ อก​​ ล​ ​ ​ อกดอก​มื่อ​ด​ ็​ ี​ ลิ่น​ อม​ป​ ั่ว​ ​ าร​ ฏิบัติ​ รรม​ ็​ช่น​ ัน​ ​ ู้​ ัก​ อ เ ใ กมก ห ไ ท ก ป ธ กเ ก ผรการ​ ฏิบัติ​ ้อง​ อย​ มั่น​ ดน้ำ​ รวน​ ิน​ ระวัง​ ักษา​ ้น​ รรม​ ห้​ ลิ​ อก​​ ป ต ค ห ร พ ด ร ต ธ ​ ผ ด ใออก​บ​​ ี​ ล​ ่า​ ับ​ ระทาน ​ ้อง​ อย​ ะวัง​ ัว​ นอน​​ ือ​​ลภ​​กรธ​​ ลง​​ ใ มผ น ร ป ต ค ร ตห ค โ โ หมิให้มา​ ดกนตนธรรม​ด้อย่าง​ ​จึงจะ​ด้ชอวาผรกธรรม​รกการ​ ฏิบตจริง​ ​ ​ กั ​ ิ ​ ้ ​ ไ ​ นี้ ​ ไ ​ ื่ ​ ่ ​ ​ ั ​ ​ ั ​ ป ั ​ ู้ ิ​ luangpordu.com
 15. 15. 35 ๓๕ ๗ ​​ ว ก ป ด สใ ​ ​ ัดผล​ าร​ ฏิบัติ​ ้วย​ ิ่ง​ ด​?​​ ​ มผปฏิบตหลาย​ น​ปฏิบตไป​ าน​ข้าชกเ​ขว​ไม่ชดเจน​ า​ตน​ ฏิบต​ ​ ​ ​ ั ​ ค ​ ั ​ น เ ​ ั ​ ​ ั ว่ ป ั ิ ี ู้ ิ ิไป​ ำไม​หรือปฏิบตไป​พืออะไร​ดงครังหนึง​เคย​ ลกศษย์กราบ​รียน​ าม​ ท ​ ​ ั ​ เ ่ ​ ​ ั ​ ้ ​ ่ ​ ม​ ู ​ ิ ​ เ ถ ิ ีหลวงปู่​ ่า​ ว ​ ​ ​ าวนา​ า​ ็​ าน​ อ​ มควร​ ล้ว​ ​ ู้สึก​ ่า​ ัง​ม่​ด้​ ู้​ด้​ห็น​ ิ่ง​ ่าง​ ​ ​ “ภ ม กน พ ส แ ร ว ย ไ ไ รไ เ ส ต ๆมี​ ิมิต​ ายนอก​​ สดง​ ี​ ่างๆ​​ป็นต้น​​ ัง​ ี่​ ู้​ ื่น​ขา​ ู้​ห็น​ ัน​ลย​​ ​​ น ภ แ สต เ ด ทผอ เ รเ ก เ ” ​ หลวงปู่​ ่าน​ ้อน​ าม​​ ั้น​ ​​ ่า​ ท ย ถ ส ๆว ​ “​ ฏิบัติ​ ล้ว​ ​กรธ​ ​ลภ​ ​ ลง​ ​ อง​ ก​ ด​ ้อย​ ง​ รือ​ปล่า​ ล่ะ​ ป แ โ โ ห ข แล น ลห เ หถ้า​ ด​ ง​​ ้า​ ็ว่า​ ก​ช้ได้​​ ​ ล ล ขก แใ ”​ luangpordu.com
 16. 16. ๓๖ 36 ๘ ​​ เ ​ทวทูต​​ ​ ๔​​ ​ ​ รรมะ​ ี่​ ลวงปู่​ ก​ า​ ั่ง​ อน​ ิษย์​ป็น​ ระจำ​ ​ ี​ ยู่​รื่อง​ นึ่ง​ ​ ือ​ ธ ทห ย ม ส ส ศ เ ป มอ เ ห คเทวทูต​​ ​​ ี่​จ้า​ าย​ ิทธัต​ ะ​ บ​ ่อน​ รรพชา​​ ือ​​ น​ ก่​​ น​จ็บ​​ น​ าย​​ ๔ ทเ ช ส ถ พ ก บ ค ค แ ค เ ค ตและ​ มณะ​ ส ​ ​ วาม​ มาย​ อง​ ำ​ ่า ​ทวทูต​ ​ ​ ​ ลวงปู่​ ่าน​ มาย​ ึง​ ​ ู้​ า​ตือน​​ ค ห ข คว เ ๔ ห ท ห ถ ผม เเพือให้ระลึกถงความ​ม่ประมาท​ซงเป็นเรือง​ ควร​ ด​แต่คน​ วน​หญ่มก​ ่ ​ ​ ​ึ ​ ไ ​ ​ ึ่ ​ ​ ่ ท​ คิ ​ ​ ส่ ใ ​ ั ี่มอง​ ้าม​ ข ​ ​ ลวงปู่​ รารภ​ ยู่​สมอ​ ่า​ ​ ก่​ ​จ็บ​ ​ าย​ ​น้อ​​​​ มั่น​ ำ​ข้า​ว้​ ​ ี​ ห ป อ เ ว แ เ ต เ ...ห ท เ ไ มความ​ มาย​ ดย​ ัยว่า​ ​มื่อ​รา​กิด​ า​ ล้ว​ ​รา​ ็​ ่อม​ ้าว​ข้า​ ู่​ วาม​ รา​ ห โ น เ เ เ ม แ เ กย ก เ สค ชความ​ ก่​ฒ่า​ ยู่​ ลอด​วลา​ ​ ี​ วาม​จ็บ​ ่วย​ป็น​ รรมดา ​ ละ​รา​ ัก​ ้อง​ แ เ อ ต เ มค เ ป เ ธ แ เ จตตาย​หมือน​ ัน​ ุก​ น​ เ ก ทค ​ ​ าร​ห็น​ มณะ​ รือ​ ักบวช​​ ึง​ป็น​ ิมิต​ มาย​ ี่​ ี​​ ี่​ ะ​ ักจูง​ห้​รา​ ก เ ส ห น จ เ น ห ทด ทจ ช ใ เก้าว​ ่วง​ วาม​ ุกข์​ด้​น​ ี่สุด​​ดย​​ ​ ู้​ า​ตือน​ ​​ ั้ง​​ ​​ ี่เอง​ ล ค ​ ไ ใ ท โ “ผม เ ” ท ๔ น ท​ luangpordu.com
 17. 17. 37 ๓๗ ๙ ​​ อร ​ า​ มณ์อัพ​ าก​ ต​ ย ฤ​​ ​ ​คย​ ​ ใหญ่​ าน​ นึง​ด้​ ราบ​รียน​ าม​ ลวงปู​ า​​ า​ มณ์อพ​ าก​ ต​ เ มผู้ ท่ ห ่ ไ ก เ ถ ห ว่ อ ร ั ย ฤ ี ่ไม่​ ำเป็น​ ้อง​ ี​ด้​ฉพาะ​ ระ​ ร​ ัน​ ์​​ช่​ รือ​ม่​? จ ต มไ เ พ อ ห ต ใ ห ไ ​ ​ ่าน​ อบ​ ่า​ ​ ​ช่​ ​ ต่​ า​ มณ์อัพ​ าก​ ต​ อง​ ระ​ ร​ ัน​ ์​ ่าน​ รง​ ท ต ว “ใ แ อ ร ย ฤ ข พ อ ห ตท ทตลอด​ว​ า​​ม่​หมือน​ ุถุชน​ ี่​ ี​ป็น​ รั้ง​ ราว​ท่านั้น​ ​ เล ไ เ ป ทมเ ค ค เ ” ​ ​ ่าน​ ุปมา​ ารมณ์​ห้​ ัง​ ่า​ ​ปรียบ​สมือน​ น​ป​ ืน​ ี่​ รง​ าง​ อง​ ท อ อ ใ ฟว เ เ ค ไ ย ทต ท สแพร่ง​​ าง​ นึ่ง​ป​ าง​ ี​​​ ุศล​​​ ีก​ าง​ นึ่ง​ป​น​ าง​ ี่​ม่​ ี​​​ กุศล​​​ ่าน​ ท ห ไ ท ด (ก ) อ ท ห ไ ใ ท ทไ ด (อ ) ทว่า​​ ัพ​ าก​ ​ ม​​ ​​ ะดับ​​ ือ​ อ ย ฤต ี​๓ ร ค ​ ​​ระดับ​ ยาบ​​ ือ​​ ารมณ์​ ุถุชน​ ี่​ฉยๆ​​ม่​ ิด​ ี​​ม่​ ิด​ ั่ว​​ ึ่ง​ ี​ป็น​ - ห ค อ ป ทเ ไ ค ด ไ ค ช ซ มเครั้ง​ ราว​ท่านั้น​ ค เ ​ ​​ ระดับ​ ลาง​ ​ ี​ น​ ู้​ ฏิบัติ​ มาธิ​ ​ ี​ ติ​ ​ ี​ วาม​ งบ​ อง​ ิต​ ​ าง​ - ก มใ ผป ส มส มค ส ข จ วอารมณ์​ าก​ ิ่ง​ ี่​ ี​ ี่​ ั่ว​​ ัง​ ี่​รียก​ ่า​​ ุเบกขา​ มณ์​ จ ส ทดทช ด ทเ ว อ ร ​ ​ ​ ะดับ​ ะเอียด​ ​ ือ​ ​ ารมณ์​ อง​ ระ​ ร​ ัน​ ์​ ​ ึ่ง​ม่มี​ ั้ง​ ารมณ์​ -ร ล ค อ ข พ อห ตซไ ทอที่​ ิด​ รุง​ ป​ น​ าง​ ี​ ​ รือ​ น​ าง​ ม่​ ี​ ​ าง​ ารมณ์​ ยู่​ ด้​ ลอด​วลา​ ​ป็น​ ค ป ไ ใ ท ดห ใ ท ไ ดว อ อไ ต เ เ​ ิหาร​ รรม​ อง​ ่าน​ว ธ ข ท​ luangpordu.com
 18. 18. ๓๘ 38 ๑ ​ ๐​ ต โ เ ​ รี​​ท​​อก​​​ ​ ​ รั้ง​ นึ่ง​ ​ ู้​ขียน​ ะ​ ัด​ ำบุญ​พื่อ​ป็น​ ตัญญู​ ตเวทิตา​ รรม​ ​ ้อม​ ค ห ผเ จ จ ท เ เ ก ก ธ นถวาย​ ด่​ ลวงปู่​กษม​​ขม​ก​​นื่อง​น​อกาส​ ี่​ ลวงปู่​ ่าน​ ีอายุ​ รบ​​ ๔​​ แ ห เ เ โ เ ใ โ ทห ท ม ค ๗พรรษา​​มื่อ​ ัน​ ี่​​ ๘​​ ฤศจิกายน​​ ​​ ​​​ ๕๒๘​ เ ว ท๒ พ พ.ศ. ๒ ​ ผู้​ขียน​ด้​รียน​ าม​ ลวงปู่​ ่า​ เ ไเ ถ ห ว ​ “​ าร​ ำบุญ​ ย่างไร​​ ึง​ ะ​ ี​ ี่สุด​ ​ ก ท อ จ จ ดท ” ​ หลวงปู่​ ่าน​ด้​มตตา​ อบ​ ่า​ ท ไเ ต ว ​ “​ องดี​ ั้น​ ยู่​ ี่​รา​ ​ องดี​ ั้นอยู่​ ี่​ ิต​ ​ ิต​ ี​ ​ ​ ​ ั้น​ ​ รี​ ​ท​ ​อก​​ ข น อ ทเ ข น ​ ทจ จ ม ๓ ช ต โ เถ้า​ รี​ ็​ ่ำ​ น่อย​​ท​ ็​ าน​ ลาง​​อก​ ี่​ ย่า​ อุกฤษฏ์​ ต กต ห โ กป ก เ นอ ง ​ มัน​ ม่มี​ ะไร​​​​ ก็​ ​ นิจ​ ัง​ ​ ุก​ ัง​ ​ นัตตา​ ​ ัว​ นัตตา​ ี่​ หละ​ ไ อ ... อ จ ท ข อ ตอ นแเป็น​ ัวเอก​ ​ล่​ป​ล่​ า​ ​ ห้​ ัน​ห็น​ ังขาร​ ่างกาย​รา​ ​ าย​ น่ๆ​ ​ น​รา​ ต ไไ ไม ใ ม เ ส ร เ ต แ ค เหนี​ าย​ป​ม่​ ้น​ ​ าย​ ้อย​ ​ าย​ หญ่​ ​ าย​ หญ่​ ็​ าย​ มด​ ​ าย​ ้อย​ ็​ ต ไ ไ พ ต น ต ใ ต ใ กต ห ต น กหลับ​​ป​ รอง​ ู​ ห้​ ี​ถอะ​​​​​ ​ ไ ต ดใ ดเ ... ” luangpordu.com
 19. 19. 39 ๓๙ ๑ ​ ๑​ ต ส ​ ้อง​ ำเร็จ​​​ ​ ​ ลวงปู่​คย​ อน​ ่า​​​​​ ห เ ส ว ... “​ วาม​ ำเร็จ​ ั้น​ ​ ิใช่​ ยู่​ ี่​ าร​ วด​ นต์​ ้อนวอน​ ระเจ้า​ า​ ค ส น ม อ ทก ส ม อ พ มประทาน​ ห้​​ าก​ ต่​ ้อง​ งมือ​ ำ​ ้วย​ นเอง​​ ้า​ ั้งใจ​ ำ​ าม​ บบ​ ล้ว​ ใ ห แ ต ล ทด ต ถต ทต แ แทุกอย่าง​ อง​ ำเร็จ​ไม่ใช่จะ​ ำเร็จ​พระพุทธเจ้าทาน​ าง​ บบ​อา​ว้แล้ว​ ​ ต้ ส ​ ​ ส ​ ​่ ว แ เ ไ ​ครูบา​ าจารย์​ ุก​ งค์​ ี​ ระพุทธเจ้า​ป็น​ ี่สุด​ ​ ็ได้​ ำ​ าม​ บบ​ ​ป็น​ อ ท อ มพ เ ท ก ทต แ เตัวอย่าง​ ห้​รา​ ู​ ​ ัฐิ​ ่าน​ ็​ ลาย​ป็น​ ระ​ าตุ​ ัน​ มด​ ​มื่อ​ด้​ตร่ตรอง​ ใ เ ด อ ท กก เ พ ธ ก ห เ ไ ไพิจารณา​ ห้​ อบคอบ​ ล้ว​ ​ อ​ ห้​ งมือ​ ำ​ ันที​ ​ ้า​ อรับ​ อง​ ่า​ ้อง​ ใ ร แ ข ใ ล ทท ขข ร วตสำเร็จ​​ ่วน​ ะ​ ้า​ รือ​ร็ว​ ั้น​​ ยู่​ ี่​ วาม​พียร​ อง​ ู้​ ฏิบัติ​ ​ ส จ ช ห เ น อ ทค เ ข ผป ” ​ ขอ​ห้​ ั้ง​ ัญหา​ าม​ ัว​อง​ ่า​​ ใ ตป ถ ตเ ว “​ ิ่ง​ ั้น​​ ัดนี้​รา​ด้​ งมือ​ ำ​ ล้ว​ รือ​ ัง​​ ​ ​ ส น บ เ ไ ล ท แ ห ย ?” luangpordu.com
 20. 20. ๔๐ 40 ๑๒​ จเ โ ห เ ธ ​ ะ​อา​ลก​ รือ​อา​ รรม​​ บ่อย​ รั้ง​ ี่​ ี​ ู้​ า​ าม​ ัญหา​ ับ​ ลวงปู่​ ​ดย​ ัก​ ะ​ ำ​อา​รื่อง​ าว​ ค ทมผม ถ ป ก ห โ มจนเ เ รต่างๆ​​ ี่​กี่ยว​ ับ​ น้าที่​ าร​ าน​​ ามี​​ รรยา​​ ูก​ต้า​​ าติมิตร​​ รือ​ น​ ื่น​ ทเ ก ห ก ง ส ภ ลเ ญ ห ค อมา​ รารภ​ห้​ ลวงปู่​ ัง​ ยู่​สมอ​ ป ใ ห ฟอเ ​ ครั้ง​ นึ่ง​ ่าน​ด้​ห้​ ติ​ตือน​จ​ ู้​ขียน​ ่า​ ห ท ไ ใ ค เ ใ ผเ ว “โ เ แ ด ธ เ ป เ ” ​ ​ลก​ท่า​ ผ่น​ ิน​​ รรม​ท่า​ ลาย​ข็ม​​ ​ ​ ซึ่ง​ ่อ​ า​ ่าน​ด้​มตตา​ ยาย​ วาม​ห้​ ัง​ ่า​ ต มท ไ เ ข ค ใ ฟว “เ โ มแ เ ย ข ค อ ท น ไ ทส ส เ ไ แ ​ ​รื่อง​ลก​ ี​ ต่​รื่อง​ ุ่ง​ อง​ น​ ื่น​ ั้ง​ ั้น​​ม่มี​ ี่​ ิ้น​ ุด​รา​ป​ ก้ไข​เขา​ม่ได้​สวน​รือง​ รรม​ นมทสด​มา​ บ​ ตวเรา​ ห้มา​ล่ดตวเอง​แก้ไข​ ไ ​ ​ ่ เ ่ ธ นั้ ​ ​ ี่ ุ ​ จ ท​ ั ​ ใ ​ ไ ​ ​ ั ​ ​ ี ี่ ูที่​ ัว​รา​อง​​ น​ อง​ น​ตือน​ น​ ้วย​ นเอง​ ตเ เ ต ข ต เ ต ด ต ​ ถ้า​ ิด​ ิ่ง​ ี่​ป็น​ รรม​ ล้ว​ ​ ้อง​ ลับ​ข้า​ า​ า​ ัว​อง ​ ้า​ป็น​ลก​ ค ส ทเ ธ แ ต ก เ ม ห ต เ ถ เ โแล้ว​ ​ ะ​ ี​ ต่​ ่ง​ อก​ป​ ้าง​ อก​ ลอด​วลา​ ​พราะ​ รรม​ ท้ๆ​ ​ ่อม​กิด​ จ มแ ส อ ไ ข น ต เ เ ธ แ ย เจาก​ น​ ัว​ อง​รา​ ี้​ ั้ง​ ั้น​ ​ ใ ต ข เ นท น ” luangpordu.com
 21. 21. 41 ๔๑ ๑ ​ ๓​ แ วป ​ นะ​ ิธี​ ฏิบัติ​​ เคย​ ี​ ุภาพ​ ตรี​ ่าน​ นึ่ง​ ี​ ัญหา​ าม​ ่า​ ​ ั่ง​ ฏิบัติ​ าวนา​ ล้ว​ ิต​ มส ส ท ห มป ถ ว น ป ภ แ จไม่​ วม​​ม่​ งบ​​ วร​ ะ​ ำ​ ย่างไร​​ ่าน​ ก้​ห้​ ่า​ ร ไ ส ค จทอ ท แใ ว ​ ​ าร​ ฏิบัติ​ ​ ้า​ ยาก​ ห้​ป็น​ร็ว​ ​ ​ ัน​ ็​ม่​ป็น​ ​ รือ​ม่​ ยาก​ ห้​​ “ก ป ถ อ ใ เ เ ๆ ม กไ เ ห ไ อ ใเป็น​​ ัน​ ็​ ระมาท​สีย​​ม่​ป็น​ ีก​หมือน​ ัน​​ ยาก​ป็น​ ็​ม่​ ่า​​ม่​ ยาก​ ม กป เ ไ เ อเ ก อ เ กไ ว ไ อเป็น​ ​ม่​ า​​ ำใจ​ ห้​ป็น​ ลาง​ ​​ งใจ​ ห้​ น่ว​ น่​ น​ มมัฏ​ าน​ ​รา​ ด​ น​ กไ ว่ ท ใ เ ก ๆ ต้ั ใ แ แ ใ กั ฐ ทเ่ี ยึ ม่ั ็อยู่​ ั้น​​ ล้ว​ าวนา​รื่อย​ป​ น แ ภ เ ไ ​ เหมือน​ ับ​รา​ ิน​ ้าว​ ม่​ ้อง​ ยาก​ ห้​ ัน​ ิ่ม​ ​ ่อย​ ​ ​ ิน​ ป​ ัน​ ็​ ก เ ก ข ไ ต อ ใ ม อ ค ๆก ไ ม กอิ่ม​อง​​ าวนา​ ็​ช่น​ ัน​​ม่​ ้อง​ป​ าด​ วัง​ ห้​ ัน​ งบ​​ น้าที่​ อง​รา​ ือ​ เ ภ กเ ก ไ ต ไ ค ห ใ ม ส ห ข เ คภาวนา​ป​ ​ ็​ ะ​ ึง​ องดี​ ​ อง​ ิเศษ​ น​ ัว​รา​ ล้ว​ ะ​ ู้​ ัด​ ึ้น​ า​ ่า​ ะไร​ ไ กจ ถ ข ข ว ใ ต เ แ จ รช ข ม ว อเป็น​ ะไร​​ ห้​ มั่น​ ำ​รื่อย​ป​ ​ อ ใ ห ทเ ไ ” luangpordu.com
 22. 22. ๔๒ 42 ๑๔​ ​าร​บวช​จิต​​-​​บวช​ใน​ ก ​ ลวงปู่​คย​ รารภ​ว้​ ่า​​​​ ห เ ป ไ ว ... ​ ะ​ป็น​ าย​ รือ​ ญิง​ ็​ ี​ ​ ้า​ ั้งใจ​ ระพฤติ​ ฏิบัติ​ ​ ี​ ีล​ ​ ัก​น​ าร​ จ เ ช ห ห กด ถ ต ป ป มศ ร ใ กปฏิบัติ​ ​ ิต​ ุ่ง​ วัง​อาการ​ ้น​ ุกข์​ป็น​ ี่สุด​ ​ ่อม​ ี​ อกาส​ป็น​ ระ​ ัน จ มห เ พ ท เ ท ย มโ เ พ ก ​ได้​ ุก​ ​ ​ น​ ​ ี​อกาส​ ี่​ ะ​ รรลุ​ รรคผล​ ​ ิพพาน​ ​ด้​ท่า​ทียม​ ัน​ ุก​ น​​ ท ๆ ค มโ ทจ บ ม น ไเ เ ก ทคไม่​ลือก​พศ​ ​ลือก​ ัย​ ​ รือ​ านะ​ ต่​ ย่าง​ด​ ​ม่มี​ ะไร​ ะ​ า​ป็น​ ุปสรรค​ เ เ เ ว ห ฐ แอ ใ ไ อ จมเ อใน​ วาม​ ำเร็จ​ด้​​ อกจาก​จ​ อง​ ู้ฏิบัติ​อง​ ค ส ไ น ใข ผ เ ​ ท่าน​ด้​ นะ​คล็ด​น​ าร​ วช​ ิต​ ่า​​​​​​ ไ แ เ ใ ก บ จ ว ..... ​น​ ณะ​ ี่​รา​ ั่ง​ มาธิ​จริญ​ าวนา​ ั้น​​ ำ​ ล่าว​ ่า​ ใ ข ทเ น ส เ ภ น ค ก ว ​ พุทธ​ ​​ รณ​ ​​ ัจฉา​ ิ​ ​ ให้​ ึกถึง​ ่า​รา​ ี​ ระพุทธเจ้า​​ ัง ส ัง ค ม น ว เ มพ เป็น​ ระ​ ุป​ ฌาย์​ อง​รา​ พ อ ัช ข เ ​ ธัมมัง​​ รณ​ ​​ ัจฉา​ ิ​ ให้​ ึก​ ่า​รา​ ี​ ระ​ รรม​​ ส ัง ค ม ​ น ว เ มพ ธ เป็น​ ระกร​ ม​ า​ า​ าร​ ์​ พ ร วจจ ย ​ สังฆ​ ​​ รณ​ ​​ ัจฉา​ ​ ให้​ ึก​ ่า​รา​ ี​ ระ​ ริย​ งฆ์​​ ัง ส ัง ค มิ น ว เ มพ อ ส เ พ อ ส นจ ย ​ป็น​ ระ​ นุ​ าว​ า​ าร​ ์​ ​ ล้ว​ ย่า​ นใจ​ ันธ์​​ ​​ รือ​ ่างกาย​รา​ ี้​ แ อ ส ข ๕ห ร เ น luangpordu.com
 23. 23. 43 ๔๓ ​ห้​ ำรวม​ ิต​ห้​ ี​​ ี​ วาม​ ินดี​น​ าร​ วช​ ใ ส จ ใ ด มค ย ใ ก บ ​ ชาย​ ็​ป็น​ ระ​ ิกษุ​​ ญิง​ ็​ป็น​ ระ​ ิกษุ​ ี​ กเ พ ภ ห กเ พ ภ ณ ​ อย่าง​ ​ ะ​ ​ านิสงส์​ ง​ าก​​ ด​ป็น​นกขัม​ ารมี​ น​ ก​ ษฏ์​ ​ดียว นจ มอ ้ี ี สู ม จั เ เ บ ข้ั อุ ฤ ทเี luangpordu.com
 24. 24. ๔๔ 44 ๑ ​ ๕​ ค ทห ไ ? ​ วร​ ำ​ รือ​ม่​​ ​​ ครังหนึง​มลกศษย์หลวงปูผสนใจ​ รรม​ ฏิบตกำลังนงภาวนา​งียบ​ ้ ​ ่ ​​ู ​ิ ​ ี ​ ​ ธ ป ั ​ ​ ั่ ​ ่ ู้ ิ เอยู่​ ​ม่​ ่าง​ าก​ ่าน​ท่าใด​ ัก​ ​ ังเอิญ​ ี​ ขก​ า​ า​ ิษย์​ ู้​ ั้น​ ต่​ม่​ห็น​ ​ ็​ ี​ ไ ห จ ท เ น บ มแ ม ห ศ ผน แ ไ เ กมศิษย์อกทาน​ นึงเ​ดินเ​รียก​ อทาน​ กำลังนงภาวนา​ ยูดวย​สียง​ นดง​และ​ ​ี ​่ ห ่ ชื่ ​ ่ ผ​ ​ ั่ ​ ู้ อ ​ ้ เ อั ​ ั ​ ่เมื่อ​ดิน​ า​ห็น​ ิษย์​ ู้​ ั้น​ ำลัง​ าวนา​ ยู่​ ็​ ับ​ ขน​ ึง​ ึ้น​ า​ ั้ง​ ี่​ ำลัง​ ั่ง​ เ ม เ ศ ผน ก ภ อ กจ แ ด ข ม ท ทก นภาวนา​ ​มื่อ​ ู้​ ั้น​ ่าง​ป​ ล้ว​​ ลวงปู่​ ่าน​ ึง​ปรย​ ึ้น​ า​ ่า​ เ ผน ห ไ แ ห ท จ เ ข ม ว ​ “​ น​ ุทธ​ าล​ รั้ง​ ่อน​ ​ ี​ ระ​ ร​ ัน​ ์​ งค์​ นึ่ง​ ำลัง​ข้า​ ิ​รธ​ ใ พ ก ค ก มพ อ ห ตอ ห ก เ นโ -สมา​ ต​ได้มนก​ สก​ วหนึงบนโฉบ​ าน​ น้าทาน​ ร้อม​ บรอง​“แซก​ ​ บั ิ ​ ​ ​ แ ตั ​ ่ ​ ิ ​ ผ่ ห ​ ่ พ กั ​ ้ ​ ​ ” ีท่าน​ า นก​ สก​ วนนเมือตาย​ ล้วได้ไป​ ยูใน​ รก​แม้กปนพระพุทธเจ้า​ ว่ ​ แ ตั ​ ั้ ​ ่ ​ แ ​ ​ อ ​ น ​ ​ ั ​ ​ ่ ี้ผ่าน​ป​ด้​ ระองค์​ ี่​ ี่​ ล้ว​​ ก​ สก​ ัว​ ั้น​ ัง​ม่​ด้​ ึ้น​ า​ าก​ รก​ลย​ ​ ไ ไ พ ทสแ น แ ต น ย ไ ไ ข ม จ น เ ”​ luangpordu.com
 25. 25. 45 ๔๕ ๑ ​ ๖​ ก อ ส ก ภ ​ าร​ ุทิศ​ ่วน​ ุศล​ ายนอก​ ายใน​ ภ ​ ี​ าง​ ่าน​ข้าใจ​ ลาด​คลื่อน​กี่ยว​ ับ​ าร​ ุทิศ​ ่วน​ ุศล​ ห้​ ู้​ าย​ มบ ท เ ค เ เ ก ก อ ส ก ใ ผตของ​หลวงปู่​ ​ซึ่ง​ท่าน​เมตตา​ทำ​เป็น​ปกติ​ ​จึง​มี​ความ​หวัง​ว่า​เมื่อ​ตน​ตาย​​หลวงปูทาน​ ะ​มตตา​ห้บญส่งวญญาณ​สงจตไป​ วรรค์ไป​ พพาน​ด้​ดวย​ ​ ่ จ เ ใ ​ ุ ​ิ ่ ​ ่ ​ ิ ​ ส ​ นิ ไ ​้ตน​ป็น​ ู้​ข้า​ ัด​ ำ​ าน​ ละ​ รนนิบัติ​ ลวงปู่​ า​ าน​​ ลวงปู่​ ่าน​ ็​มตตา​ เ ผเ ว ท ท แ ป ห ม น ห ท กเเตือน​ ่า​ ว ​ “​ ้า​ ้า​ าย​ป​ ่อน​​ ล้ว​ คร​ ะ​ ่ง​​​ ุญ​​​ ห้​ ก​ ่ะ​ ​ ถ ข ต ไ ก แ ใ จ ส (บ ) ใ แ ล ” ​ ด้วย​ วาม​ม่​ข้าใจ​​ ่าน​ ู้​ ั้น​ ึง​ ี​ ำ​ อบ​ ่า​ ค ไ เ ท ผน จ มค ต ว ​ “​ อ​ห้​ ลวงปู่​ ยู่​ ่อ​ป​ าน​ ​​ห้​ วก​ ม​ าย​ ่อน​ ​ ข ใ ห อ ต ไ น ๆใ พ ผ ต ก ” ​ ี่​ป็น​ ุด​ วน​ ิด​น​ ำ​ตือน​ อง​ ่าน​ ี่​ อก​ป็น​ ัยว่า​ ​ าร​ป​ ุคติ​ นเ จ ช ค ใ ค เ ข ท ทบ เ น ก ไ สหรือ​ าร​ ลุด​ ้น​ ั้น​​ ้อง​ ฏิบัติ​​ ้อง​ ร้าง​ ้วย​ นเอง​ป็น​ ำคัญ​​ ิใช่​ วัง​ ก ห พ น ต ป ต ส ด ต เ ส ม หพึ่งบุญ​ ึ่ง​ ุศล​ ู้​ ื่น​ ​ าร​ าศัย​ ู้​ ื่น​มื่อ​ าย​ ล้ว​ ั้น​ เป็น​พียง​ ่วน​ ้อย​ ี่​ พ ก ผอ ก อ ผอ เ ต แ น เ ส น ทอาจ​ ะ​ ด้​ ​ ีก​ ั้ง​ ัง​ป็น​ วาม​ ม่​ น่นอน​ ้วย​ ​ ู้​ ำ​ ้วย​ ัว​อง​ ม่​ ด้​ ​ป็น​ จไ อ ทยเ ค ไ แ ด สท ด ต เ ไ ไ เแง่​ให้​ ิด​ ่า​ ้อง​ ฏิบัติ​ น​ ห้​ ั่นใจ​ น​ นเอง​ ั้ง​ ต่​ ่อน​ าย​ ​มื่อ​ ึง​วลา​ ค วต ป ต ใ ม ใ ต ตแ ก ต เ ถเ ​จำ​ ้อง​ ิ้ง​ ันธ์​ ะ​ม่​ ้อง​ ัว​ ังวล​ ่อ​ พ​ าติ​ าย​ น้า​ ​ดย​ฉพาะ​ ย่าง​ ิ่ง​ ต ทข จไ ต มก ต ภ ช ภ ห โ เ อ ยการ​ ฏิบัติ​ห้​ ู้​ จ้ง​น​ รรม​ ั้ง​ ต่​ ัจจุบัน​ าติ​ ี้​ป็น​ ี​ ิ่ง​ ี​ดียว ป ใ รแ ใ ธ ต แ ป ช นเ ดย ทเ luangpordu.com
 26. 26. ๔๖ 46 ๑ ​ ๗​ ส ธ ​ ติ​ รรม​ ​ ่อย​ รั้ง​ ี่​ วก​รา​ ูก​ ลวงปู่​ ่าน​ ุ​น​รื่อง​ อง​ าร​ม่​ ำรวม​ ะวัง​ บ ค ทพ เ ถ ห ท ดใ เ ข ก ไ ส รท่าน​ ัก​ ะ​ ุ​ ่า​ ม จ ดว ​ “​​ให้​ ำ​​​ ฏิบต​​​ม่​ ำ​​ ำ​ ระ​ดียว​ดียว​​ดียว​ อก​ า​ บ​ ลุม​ น​ ท (ป ั ) ไ ท ท ป เ ๋ เ เ ๋ อ ม จั ก ่ กั ิอีก​ ล้ว​​ ี​วลา​ ุย​​ ุย​ ัน​ด้​ าน​”​ แ ทเ ค ค ก ไ น ปฏิปทา​ อง​ าน​ องการ​ห้พวก​รา​ งใจ​ ฏิบต​ตงใจ​ ำให้จริง​มสติ​ ​ ข ท่ ต้ ใ ​ เ ต้ั ป ั ิ ​ ้ั ท ​ ​ ​ ีสำรวม​ ะวัง​​ ม้​วลา​ น​ าว​​ าน​ ​ห้​ ะวัง​ ย่า​ ด​ ย​ น​อะอะ​สียง​ ง​ ร แ เ กิ ข้ ท่ กใ ร อ พู คุ กั เ เ ดั ็ ​ ​ ติ​ ​ ​ ั้น​ป็น​ ิ่ง​ ำคัญ​ ี่สุด​ ย่าง​ นึ่ง​ ี่​ ะ​ ำให้​รา​ ด้​ ยุด​ ิด​ “ส ” น เ ส ส ท อ ห ทจ ท เ ไ ห คพิจารณา​ ่อน​ ี่​ ะ​ ำ​​ ะ​ ูด​​ ละ​ ม้แต่​ ะ​ ิด​ ิ่ง​ด​ ิ่ง​ นึ่ง​ ่า​ ิ่ง​ ั้น​ ี​ รือ​ ก ทจ ท จ พ แ แ จ ค ส ใ ส ห ว ส น ดหชัว​มคณประโยชน์หรือเ​สียหาย​ควร​ ระทำ​ รือควร​ ด​ว้นอย่างไร​เ​มือยง​ ่ ​​ุ ​ ี ​ ​ ​ ก ห ​ งเ ​ ่ ​ ั้คิด​ ด้​ ็​ ะ​ ่วย​ ห้​ ิจารณา​ ุก​ ิ่ง​ ุก​ ย่าง​ ะเอียด​ ระณีต​ ​ ละ​ ามารถ​ ไ กจ ช ใ พ ท สท อ ล ป แ สกลั่น​ รอง​อา​ ิ่ง​ ี่​ ม่​ป็น​ าระ​ ม่​ป็น​ ระโยชน์​ อก​ ห้​ มด​ ​ ง​หลือ​ ต่​ ก เ ส ทไ เ ส ไ เ ป อ ใ ห คเ แเนื้อที่​ ูก​ ้อง​ ละ​ป็น​ รรม​ ึ่ง​ป็น​ อง​ วร​ ิด​​ วร​ ูด​​ วร​ ำ​ ท้ๆ​ ถ ต แ เ ธ ซเ ข ค ค ค พ ค ทแ luangpordu.com
 27. 27. 47 ๔๗ ๑ ​ ๘​ ธ จ ซ ย ​ รรมะ​ าก​ อง​ า​​ บ่อย​ รังทหลวงปูมกจะ​ ยิบยก​อา​ งของ​ อบ​ วทาน​ า​ ปมา​ป็น​ ค ้ ​​ี่ ​ั ​ ห ่ เ สิ่ ร ตั ​ ่ ม อุ เข้อ​ รรมะ​ห้​ ิษย์​ด้​ ัง​ ัน​สมอ​ ธ ใ ศ ไ ฟก เ ​ ครังหนึง​ท่าน​ด้อบรม​ ษย์ผหนึงเ​กียว​ บการ​ เ​ห็นและ​ด้ธรรม​ า​ ้​ ่ ไ ​ ศิ ​ ​ ่ ่ กั ​ รู้ ​ ไ ​ ว่ ู้มี​ ั้ง​ ั้น​ ยาบ​​ ั้น​ ลาง​​ ั้น​ ะเอียด​​ ุปมา​หมือน​ ย่าง​ อง​ า​ ี่​​​ ลวงปู่​ ทช ห ช ก ช ล อ เ อ ซ ย น (หท่าน​ ี้​ป​ ี่​ อง​ ุหรี่​​ ชไ ทซ บ ) ​ “​ รก​ริ่ม​ ​รา​ห็น​ ค่​ อง​ อง​ ัน​ ​ ่อ​ า​ ​รา​ ะ​ป​ห็น​ วน​ ุหรี่​ แ เ เ เ แ ซ ข ม ตม เ จไ เ ม บอยู่​ น​ อง​ ั่น​ ​ น​ วน​ ุหรี่​ ต่ละ​ วน​ ็​ ัง​ ี​ าเส้น​ ยู่​ ายใน​ ีก​ ​ ล้ว​ ใ ซ น ใ ม บ แ ม กย มย อ ภ อ แที่สุด​ ะ​กิด​ ัว​ ัญญา​ ึ้น​ ​ ู้​ ้วย​ ่า​ าเส้น​ ี้​ ำ​ า​ าก​ ะไร​ ​ ะ​รียก​ ่า​​ จ เ ต ป ข รด ว ย นท ม จ อ จ เ ว“เห็น​ น​ห็น”​ก็ได้​​ อง​ป​ รอง​ แล้ว​ทียบ​ ับ​ ัว​รา​ ห้​ ี​ถอะ​ ​ ใ เ ล ไ ต ดู​ เ ก ต เ ใ ดเ ” luangpordu.com
 28. 28. ๔๘ 48 ๑ ​ ๙​ ธ จ โ พ ​ รรมะ​ าก​รง​ ยาบาล​​ โรง​ ยาบาล​ป็น​ ถาน​ ี่​ ำบัด​ ุกข์​ อง​ นุษย์​รา​ ​ ย่าง​ ้อย​ ​ ​​ พ เ ส ทบ ท ข ม เ อ น ๓ประการ​​ ึ่ง​ ระพุทธเจ้า​ รง​ สดง​ว้​น​ ระ​ ูตร​ ำคัญ​ ลาย​รื่อง​​ ือ​ ซพ ท แ ไใ พ ส ส ห เ ค ​ ชาติ​ ุกข์​​​​ วาม​ดือด​ ้อน​วลา​กิด​ ท -ค เ ร เ เ ​ รา​ ุกข์​​​​ วาม​ดือด​ ้อน​มื่อ​ วาม​ ก่​ า​ ึง​​ ละ​ ช ท -ค เ ร เ ค แ ม ถ แ ​ พยาธิ​ ุกข์ ​​​ วาม​ดือด​ ้อน​น​ าม​จ็บ​ข้​ด้​ ่วย​ ท -ค เ ร ใ ย เ ไ ไ ป ​ หลวงปู่​คย​ อก​ ับ​ ู้​ขียน​ ่า​​ ี่​รง​ ยาบาล​ ั่น​ หละ​ ี​ องดี​ยอะ​​ เ บ ก ผเ ว ทโ พ น แ มข เเป็น​หมือน​รงเรียน​​วลา​ป​ ย่า​ ืม​ ู​ ัว​กิด​​ ก่​​จ็บ​​ าย​​ ยู่​น​ ั้น​ มด​ เ โ เ ไ อ ล ดต เ แ เ ต อ ใ น ห​ ​ ู​ ้าง​ อก​ ล้ว​ ้อน​ า​ ู​ ัว​รา​​หมือน​ ัน​หม​ ​“ดข น แ ย ม ดต เ เ ก ไ ”​ luangpordu.com
 29. 29. 49 ๔๙ ๒ ​ ๐​ ข จ ​ ป ​ อง​ ริง​ของ​ ลอม​ ​มื่อ​ ลาย​ ี​ ่อน​ ​ ด้​กิด​ ฟ​ หม้​ ี่​ ัด​ ะแก​ ริเวณ​ ุฏิ​ รง​ ้าม​ ุฏิ​ เ ห ปก ไ เ ไ ไ ทว ส บ ก ต ข กหลวงปู​แต่ไฟ​ม่ไหม้กฏหลวงปู​เ​ป็นทนาอศจรรย์ใจ​ ก่ศษย์และ​ ทพบเห็น​ ่​ ​ ไ ​ ​ุ ​ ิ ่ ​​่ ​ั ี่ ​ แ ​ ิ ​ ผ​ ​ ู้ ี่เป็นอย่าง​ ง​ถงขนาด​ ฆราวาส​ าน​ นึงคดวาหลวงปูทาน​ พระ​ ​มของดี​ ​ ยิ่ ​ ึ ​ ม​ ี ท่ ห ่ ​ ิ ​ ่ ​ ​ ่ ม​ ดี ​ ​ ่ ี ีไฟ​ ึง​ม่​หม้​ ุฏิ​ ่าน​ จไ ไ ก ท ​ ผู้ใหญ่​ ่าน​ ั้น​ด้​ า​ ี่​ ัด​ ละ​ ราบ​รียน​ ลวงปู่​ ่า​ ท น ไ ม ทว แ ก เ ห ว ​ ​ ลวงปู่​ รับ​​ ม​ อ​ ระ​ ี​ ี่​ ัน​ฟ​ด้​ น่อย​ รับ​ ​ “ห ค ผ ข พ ดทก ไ ไ ห ค ” ​ ลวงปู่​ ิ้ม​ ่อน​ อบ​ ่า​ ห ย ก ต ว ​ “​ ุทธ​ ​​ ัมมัง​​ ังฆ​ ​​ตร​ รณ​ มน​ ี่​ หละ​​ ระ​ ี​ ​ พ ัง ธ ส ัง ไ ส ค ์​ แ พ ด” น ​ ผู้ใหญ่​ ่าน​ ั้น​ ็​ ีบ​ อก​ ่า​ ท น กร บ ว ​ “​ม่ใช่​ รับ​ ม​ อ​ ระ​ป็น​ งค์​ ​​ ย่าง​ ระ​ ม​ด็จ​ ่ะ​ รับ​ ​ ไ ค ผ ข พ เ อ ๆอ พ ส เ น ค ” ​ หลวงปู่​ ็​ ล่าว​ ืนยัน​ นัก​ น่น​ ีก​ ่า​ กก ย ห แ อ ว ​ “​ ็​ ุทธ​ ​​ ัมมัง​​ ังฆ​ ​​ ี่​ หละ​ ี​ ค่​ ี้​ ่ะ​​ าวนา​ ห้​ ี​ ​ กพ ัง ธ ส ัง นแ มแ นล ภ ใ ด” ​ ​ ล้ว​ ลวงปู่​ ็​ ิได้​ห้​ ะไร​ ​ น​ ู้ใหญ่​ ่าน​ ั้น​ ลับ​ ป​ ​ ลวงปู่​ ึง​ ด้​ แ ห กม ใ อ จ ผ ท น ก ไ ห จ ไปรารภ​ รรม​ บรม​ ิษย์​ ี่​ ัง​ ยู่​ ่า​ ธ อ ศ ทย อ ว ​ “​ น​รา​ ี่​ ็​ ปลก​​ ้า​ ห้​ อง​ ริง​ ลับ​ม่​อา​​ ะ​อา​ อง​ ลอม​ ​ ค เ นกแ ข ใ ข จ ก ไ เ จ เ ข ป ”​ luangpordu.com
 30. 30. ๕๐ 50 ๒ ​ ๑​ คส ​ ำ​ ารภาพ​ อง​ ิษย์​ ข ศ เ​รา​ป็นศษย์รนปลาย​ อปลาย​ ขม​(อยูหางไกล) และ​ ความ​ เ​กียจ​ เ ​ ิ ​ ุ่ ​ อ้ ​ แ ่ ่ ​ ม​ ขี้ ีเป็นปกติ​กอน​ เ​รา​ ะ​ป​ ด​เ​รา​ม่เ​คย​ นใจ​ ำ​ ะไร​ ริงจังยาวนาน​คอเ​รา​ ​ ​ ่ ที่ จ ไ วั ไ ส ท อ จ ​ ​ืสนใจ​ ำ​ ริงจัง​ ต่​ ็​ ระ​ดี๋ยว​ดียว​ ​มื่อ​รา​ด้​ป​ ัด​ ​ ้วย​ วาม​ ยาก​ห็น​​ ท จ แ กป เ เ เ เ ไ ไ ว ด ค อ เอยาก​ ู้​หมือน​ ี่​พื่อน​ าง​ น​ขา​ ู้​​ขา​ห็น​​รา​ ึง​ ยายาม​ ำ​​ ต่​ ัน​ม่​ด้​ รเ ทเ บ ค เ ร เ เ เ จ พ ท แม ไ ไความ​ ยายาม​ อง​รา​ เลย​ ด​ อย​ อย​ ง​ าม​ นเวลา​ ผาน​ป​แต่ความ​ พ ข เ ก​ ล น้ ถ ล ต วั ​ ท​ ่ ไ ​ ​ ็ ี่อยาก​ อง​รา​ น​ม่​ด้​ มด​ป​ วย ​ อ​ ​กียจ​ นัก​ข้า​​รา​ ง​ าม​ ลวงปู​ า​ ข เ มั ไ ไ ห ไ ด้ พ ขเ้ี ห เ เ จึ ถ ห ว่ ่ ​ “​ นู​ ี้​กียจ​หลือ​กิน​ ่ะ​​ ะ​ ำ​ ัง​ง​ ี​ ​ ห ขเ เ เ ค จ ท ย ไ ด” ​รา​ ำ​ด้​ ่า​ ่าน​ ั่ง​อน​ ยู่​ ​ อ​รา​ ราบ​รียน​ าม ​ ่าน​ ็​ ุก​ ึ้น​ ั่ง​ เ จ ไ ว ท น เ อ พ เ ก เ ถ ท กล ข นฉับไว​​ อง​ น้า​รา​​ ล้ว​ อก​ ่า​ ม ห เ แ บ ว ​ “​ ้า​ ้า​ อก​ ก​ม่​ ห้​ ลัว​ าย​​ ก​ ะ​ชื่อ​ ้า​หม​ ่ะ​ ​ ถขบ แไ ใ ก ต แจเ ขไ ล” ​รา​งียบ​พราะ​ม่​ข้าใจ​ ี่​ ่าน​ ูด​ อน​ ั้น​ลย​ เ เ เ ไ เ ทท พ ต น เ ​ อีก​ รั้ง​ นึ่ง​ ลอด​ น​​รา​ ราบ​รียน​ าม​ ่าน​ ่า​ ค ห ป ค เ ก เ ถ ท ว ​ “​ น​ ี้​กียจ​ ย่าง​ นู​ ี้​​ ี​ ิทธิ์​ ึง​ ิพพาน​ด้​ รือ​ม่​ ​ ค ขเ อ ห น มส ถ น ไห ไ” ​ ลวงปู่​ ่าน​ ั่ง​ ูบ​ ุหรี่​ ิ้ม​ ยู่​ ละ​ อก​รา​ ่า​ ห ท นส บ ย อแ บ เ ว ​ “ถ ข ใ แ เ จ นไ ก ​ ​ ้า​ ้า​ ห้​ ก​ดิน​ าก​ ี่​ป​ รุงเทพฯ​​ ก​ดิน​ด้​หม​ ​ แเ ไ ไ ” luangpordu.com
 31. 31. 51 ๕๑ ​รา​งียบ​ ล้ว​ ิ้ม​ ห้ง​ ​​ ่าน​ ึง​ ูด​ ่อว่า​ เ เ แ ย แ ๆท จ พ ต ​ “​ ้า​ ก​ ิน​ ้าว​ าม​ ื้อ​​ ัน​ ็​ ี​ ำลังวังชา​​ดิน​ป​ ึง​ด้​ถ้า​ ก​ ิน​ ถ แ ก ข ส ม ม กมก เ ไ ถไ แกข้าว​ ื้อ​ดียว​ ​ ัน​ ็​ อ​ ป​ ึง​ ด้​ ต่​ ้า​ น่อย​ ​ ต่​ ้า​ ก​ ม่​ ิน​ ้าว​ ป​ลย​​ ม เ ม กพ ไ ถ ไ แ ช ห แ ถแ ไ ก ข ไ เมัน​ ็​ ง​ป​ม่​ ึง​​ช่​หม​ ่ะ​ ​ กค ไ ไ ถ ใ ไ ล ” ​รา​ ู้สึก​ข้าใจ​ วาม​ ้อ​ ี้​ ึมซาบ​ลย​ ี​ดียว​ ​ ล้ว​ ลวงปู่​ ่าน​ ็​ ูด​ เ ร เ ค ข นซ เ ทเ แ ห ท กพต่อว่า​ ​ “​รื่อง​ ำม้ง​ รรมะ​ ะไร​ ้า​ ูด​ม่​ป็น​ รอก​ ​ ้า​ ็​ป็น​ ต่​ ูด​ อง​ เ ท ธ อ ข พ ไ เ ห ข กเ แ พ ขข้า​ ย่าง​ ี้​ หละ​ ​ อ นแ ” อ ท ​ รพิน​ ์​ luangpordu.com
 32. 32. ๕๒ 52 ๒๒​ ท ​ รรศนะ​ ่าง​ ัน​ ต ก​ เกี่ยว​ ับ​ าร​ ยู่​ ่วม​ ัน​ น​ ง​ อง​ ู้​ ฏิบัติ​ รรม​ ​ ลวงปู่​ ่าน​ ด้​ ห้​ ก ก อ ร ก ใ ว ข ผป ธ ห ท ไ ใโอวาท​ตือน​ ปฏิบตไว้วา​“การ​ า​ ยูดวย​ น​ปฏิบตดวย​ นมาก​ข้า ยอมมี​ เ ผ​ ั ​ ​ ่ ​ ​ ม อ ​ ้ กั ​ ั ​ ้ กั ​ เ ​ ่ ู้ ิ ่ ิเรอง​ ระทบ​ ระทงกนเปนธรรมดา​ตราบ​ด​ ยงเปนปถชน​ น​ รรมดาอย​ ่ื ก ก ่ั ​ ั ​ ็ ​ ​ ใ ท​ ั ​ ็ ​ ุ ุ ค ธ ่ี ู่ทิฏฐิความ​ห็นยอม​ าง​ น​ขอ​ห้เอาแต่สวน​ มาส​ บสนุนกัน​อย่าเอา​ลว​ ​ เ ​ ่ ต่ กั ​ ใ ​ ​ ่ ด​ นั ​ ​ ​ ​ เ ีมา​ วด​ น​การ​ รามาส​ ระ​ ด​การ​ ดจา​ าบ​ วง​น​ ระพุทธ​พระ​ รรม​​ อ กั ​ ป พ ก​ ี ​ พู จ จ้ ใ พ ็ ​ ธพระ​ งฆ์​ หรือ​ าน​ ​ ​ ล​ ​ รรม​ ​ ​ ​ ะ​ป็น​ รรม​ ดตัว​รา​ ละ​ ด​ วาง ส ท่ ทมศี มธ กดี จ เ ก ติ เ แ ขั ข ่ี ี ี ็การ​ ฏิบตธรรม​น​ าย​ น้า​ดงนน​หาก​ห็นใคร​ ำความ​ ​กควร​ นุโมทนา​​ ป ั ​ ใ ภ ห ​ ั ​ ้ั ​ เ ​ ท ิ ดี ​ ​ อ ็ยินดี​ วย​​ ม้​ าง​ ด​ าง​ ำนัก​ รือ​ บบ​ ฏิบต​ าง​ น​ ตาม​ ด้ แ ต่ วั ต่ ส ห แ ป ั ต่ กั ก็ ” ิ ไม่มใคร​ ดหรอก​เ​พราะ​ ดมงหมาย​ าง​ เ​ป็นไป​พือความ​ นทกข์​ ​ ​ ผิ ​ ี จุ ​ ุ่ ​ ต่ ก็ ​ เ ่ ​ พ้ ​ ุเช่น​ ัน​​พียง​ ต่​รา​ ะ​ ำให้​ ี​​ ี​ ิ่ง​​ ี​ ี่สุด​ ก เ แ เ จ ท ด ดย ดท ​ ขอ​ห้​ าม​ ัว​รา​อง​สีย​ ่อน​ ่า​​​​​ ล้ว​รา​ ่ะ​ ึงที่​ ุด​ ล้ว​ รือ​ ัง​ ใ ถ ต เ เ เ ก ว ... แ เ ล ถ ส แ ห ย luangpordu.com
 33. 33. 53 ๕๓ ๒ ​ ๓​ อ ​ ุเบกขา​ รรม​ ธ ​รา​ ัก​ ะ​ห็น​ าร​ ระทำ​ ่​ป็น​ ำ​ ูด​ ละ​ าร​ สดงออก​ ยู่​ ่อย​ ​​ เ ม จ เ ก ก ทีเ ค พ แ ก แ อบ ๆส่วน​ าร​ ระทำ​ ​ป็นการ​ ง​​ ​รียก​ า​ ​ เุ บกขา​ น​ ก​​ม่​ อย​ด้​ห็น​ น​ ก ก ทเ่ี น่ิ ทเ่ี ว่ มอ ี น้ั มั ไ ค่ ไ เ กั ​ ใน​รือง​ าร​ ร้าง​ เุ บกขา​ รรม​ นใน​จ​ น​ผปฏิบตใหม่เ​มือได้เ​ข้ามา​ เ่ ก ส อ ธ ข้ึ ​ ใ น้ั ​ ​ ั ​ ่ ​ ​ ู้ ิรู​ รรม​​ห็น​ รรม​​ด้​ บเห็น​ ง​ ปลก​ ​​ ละ​ ณค่า​ อง​ ทธ​ าสนา​​ ก​กิด​ ธ เ ธ ไ พ ส่ิ แ ๆ แ คุ ข พุ ศ ้ มั เอารมณ์ความ​ สกวา อยาก​ วน​ น​ า​ ดมา​ ฏิบตให้มาก​ ​โดย​ มดพนฐาน​ ​ รู้ ึ ​ ่ ​ ช ค ม วั ​ ป ั ​ ​ ๆ ​ ลื ​ ​ ้ื ​ ิ ูจิตใจ​ อง​ คคล​ ​ ำลัง​ ะ​ วน​ า​ขา​ ​ วาม​ นใจ​ าก​ อย​พียง​ด​ ข บุ ทก จ ช ว่ เ มค ส ม น้ เ ใ ่ี ี ​ หลวงปู่​ ่าน​ อก​ ่า​ ท บ ว “ให้ระวังให้ดจะ​ป็นบาป​เ​ปรียบ​สมือน​ บการ​ ดไฟ​ว้ตรง​ ลาง​ ​​ ​ ​ ​​ เ ​ ี เ กั ​ จุ ​ ไ ​ กระหว่าง​ น​ อง​ น​ถาเรา​อา​ รรมะ​ป​ วน​ขา​เขา​ม่เห็นดวย​ปรามาส​ ค ส ค ​้ ​ เ ธ ไ ช เ ​ ไ ​ ​้ ​ธรรม​ ซงเป็นธรรม​ อง​ ระพุทธเจ้ากเ็​ท่ากับเรา​ป็นคน​ อ​แล้วเขา​ป็น​ น​ ึ่ ​ ​ ข พ ี้ ​ ​ เ ​ ก่ ​ ​ เคน​ ุด​ฟ​​​​​ าป​ ั้ง​ ู่​รียก​ ่า​​มตตา​ ะ​ า​ ก​หว​ ​ จ ไ ... บ ท คเ ว เ จพตเ ” ​ ล้ว​ ่าน​ ก​ ุทาหรณ์​ อน​ ่อว่า​ แ ท ยอ ส ต “เ ​ ​หมือน​ ับ​ ี​ าย​ น​ นึ่ง​ ก​ ยู่​ น​หว​ ึก​​ ี​ ู้​ ะ​ า​ ่วย​ น​ ี่​​ ​ ก มช ค ห ต อ ใ เ ล มผจ ม ช ค ท ๑มี​มตตา​ ะ​ า​ ่วย​​อา​ชือก​ ึง​ ึ้น​ าก​หว​​ ึง​ม่​หว​ ึง​ กลง​ป​ น​หว​ เ จมช เ เ ดข จ เ ดไ ไ จต ไ ใ เเหมือน​ น​คน​ ​๒​มกรุณา​ า​ วย​ งอกกตกลง​หว​ ก​คน​ ​๓​มมทตา​ กั ​ ที่ ​ ​ ​ ม ช่ ดึ ​ ี ​ ​ เ อี ​ ที่ ​ ​ ​ ุ ิ ี ็ ีมา​ ่วย​ ึง​ ีก​ ็​ ลาด​ ก​หว​ ีก​ช่น​ ัน​ ช ด อ กพ ต เ อ เ ก luangpordu.com
 34. 34. ๕๔ 54 ​ คน​ ี่​ ​ ​ ​ ุดท้าย​ ​ป็น​ ู้​ ี​ ุเบกขา​ รรม​ ​ห็น​ ่า​หว​ ี้​ ึก​กิน​ ว่า​ ท๔ส เ ผมอ ธ เ ว เ นล เ กกำลังของ​ น​ จะ​ วย​กมได้ทำ​ ระการ​ ด ทงๆ​ทจตใจ​ มเมตตา​ รรม​​ ​ ต ท​ ช่ ​ ​ ิ ​ ป ี่ ็ ใ ​ ั้ ​ ​ ​ ิ ก​ ​ ี่ ็ ี ธที่​ ะ​ ่วย​หลือ​ ยู่​ ​ น​ ุดท้าย​ ี้​ ึง​ อด​ ีวิต​ าก​ าร​ ก​หว​ าม​ ​พราะ​ จช เ อ ค ส นจ ร ช จ ก ต เ ต เอุเบกขา​ รรม​ ี้​ ล​ ​ ธ นแ ”​ luangpordu.com
 35. 35. 55 ๕๕ ๒ ​ ๔​ ใ ​ บ ​ หรู้จัก​ ุญ​ ​ การ​ ำบุญ​ ำ​ ุศล​ ั้น​ ​ ปรด​ ย่า​ ึก​ ่า​ ะ​ ้อง​ อบ​ ้าว​ อบ​ อง​ ท ทก น โ อ น วจต ห ข ห ขไป​ส่​ าตร​ ี่​ ัด​ ุก​ ัน​ ​ รือ​ ุญ​ ะ​กิด​ด้​ ็​ ้อง​ อด​ ฐิน​ ร้าง​บสถ์​ ​ ร้าง​ ใ บ ทว ท ว ห บ จ เ ไ กต ท ก ส โ สศาลา​​ ละ​ ื่น​​ ​​ ย่าง​ ี่​ขา​ฆษณา​​ าย​ ุญ​ ัน​​ ั้ง​ าง​ ิทยุ​​ นังสือพิมพ์​ แ อ ๆ อ ทเ โ ข บ ก ทท ว หและ​บ​รียไร​ นเ​กลือน​ ลาด​จน​ สกวาจะ​ อง​ป็นภาระ​ ตอง​ ริจาค​มือ​ ใ เ ่ ​ กั ่ ก ​ รู้ ึ ​ ่ ​ ต้ เ ​ ท​ ้ บ เ ่ ี่ไป​ ัด​ รือ​ ำนัก​ ั้น​ๆ​​ป็น​ ระจำ​ วห ส น ​ เ ป ​ บท​ วด​ นต์​ ื่อ​ ระพุทธ​ ัยมงคล​ าถา​ ​ ี่​ ึ้น​ ้น​ ้วย​ ​ ​ า​ ุง​​​​ ​ ส ม ชพ ช ค ทข ต ด “พ ห ...”มี​ ยู่​ ่อน​ นึ่ง​​ ึ่ง​ ล่าว​ ึง​ ระพุทธเจ้า​ รง​ นะ​ าร​ ือ​ ิเลส​​ ่า​ อท ห ซก ถพ ท ช ม คก ว “ท น ิธ ว ิน ช ว ​ น โ ” แ ว ​ ​ า​ าท​ ัมม​ ิธ​ า​​ ิต​ า​มุ​ ิน​ท​ ​​ ปล​ ่า​ ​ “​ ระพุทธเจ้า​ ู้ทรง​ป็น​ อม​ ราชญ์​ ​ รง​ นะ​ าร​ ือ​ ​ ิเลส​ ​ ้วย​ พ ผ เ จ ป ท ช ม ค ก ดวิธี​ ำเพ็ญ​ ารมี​ รรม​ ือ​​ วาม​ ี​​ ี​ าร​ ริจาค​ าน​​ป็นต้น​ ​ บ บ ธ ค ค ฀

×