Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rollen, functies en functiemix - Spoedcursus 'Het nieuwe decreet social-cultureel volwassenenwerker'

1,148 views

Published on

Presentatie 'Rollen en functies' (Spoedcursus 'Het nieuwe decreet SCVW') - Socius

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Rollen, functies en functiemix - Spoedcursus 'Het nieuwe decreet social-cultureel volwassenenwerker'

 1. 1. Rollen,  func+es  en   func+emix Emilie  Van  Daele  
 2. 2.   •  Kader  om  de  eigen  iden0teit  zichtbaar  te  maken   •  De  zeven  krachtlijnen  van  het  decreet:   1.  Belangrijke  civiele  actor   4.  Func0egerichte  benadering   6.  Verduidelijken  van  de  rollen   •  Belang  van  rollen  én  func0es     BELANG VAN ROLLEN EN FUNCTIES
 3. 3. Vanaf  2020:  geen  werksoorten  meer.  Organisa0es  zullen  eigen  formats  en hybride  organisa0evormen  kunnen  ontwikkelen  in  func0e  van  hun   zoektocht  naar  antwoorden  op  maatschappelijke  uitdagingen   In  het  decreet  wordt  een  nieuw  kader  naar  voren  geschoven  waarmee   organisa0es  de  eigen  iden0teit  en  hun  maatschappelijke  legi0miteit   zichtbaar  kunnen  maken     Dit  kader  wordt  ontwikkeld  op  basis  van  twee  elementen:     •  de  sociaal-­‐culturele  rollen  die  organisa0es  kunnen  opnemen  in  de  samenleving     •  de  weloverwogen  eigen  mix  van  func0es   EIGEN IDENTITEIT
 4. 4. 1.  Scvw  erkennen  als  belangrijke  civiele  actor   2.  Scvw  ondersteunen  die  sociaal-­‐culturele  prak0jken  ontwikkelen  in  de  vrije   0jd  van  mensen  waarin  mensen  worden  aangesproken  op  één  of   meerdere  bestaansdimensies  en  levenssferen.   3.  Sterker  inzeNen  op  sociaal-­‐culturele  par0cipa0e   4.  Kiezen  voor  een  open  benadering  met  s0mulansen  voor  vernieuwing,   innova0e  en  kwaliteit  (func%egerichte  benadering)   5.  Een  sterk  kwalita0eve  benadering  inbouwen   6.  Verduidelijken  van  de  rollen  van  het  scvw   7.  Opereren  op  drie  niveaus   DE ZEVEN KRACHTLIJNEN VAN HET DECREET
 5. 5. •  Het  decreet  onderscheidt  vier  sociaal-­‐culturele  func0es:  de   leerfunc0e,  de  maatschappelijke  bewegingsfunc0e,  de  cultuurfunc0e   en  de  gemeenschapsvormende  func0e.     •  Organisa0es  (behoudens  de  organisa0es  die  werken  in  een  regio)   kiezen  zelf  hun  func0es     •  Organisa0es  worden  verondersteld  een  duidelijke  visie  op  de   gekozen  func0es  te  hebben  en  hun  func0es  op  een  geïntegreerde   manier  middels  prak0jken  te  realiseren.   •  Func0es  krijgen  hun  volle  betekenis  in  het  licht  van  de  drie  rollen   die  sociaal-­‐culturele  volwassenenorganisa0es  opnemen  in  het   maatschappelijk  middenveld.   FUNCTIEGERICHTE BENADERING
 6. 6. •  Zeer  belangrijk  voor  de  iden0teit  en  het  DNA  van  je  organisa0e   •  Rollen  én  func0es   •  Niet  alleen  de  gekozen  func0es  of  de  func0emix  bepalen  je  iden0teit   als  organisa0e.   •  Ook  de  rollen  (één  van  de  zeven  krachtlijnen  van  dit  decreet)  bepalen   mee  het  DNA  van  je  organisa0e.   •  Func0es:  kan  je  kiezen   •  Rollen:  je  moet  wel  aangeven  hoe  je  naar  de  rollen  kijkt  en  hoe  je  je   ertoe  verhoudt.  Ze  bepalen  mee  het  reliëf  van  je  organisa0e.   BELANG VAN ROLLEN EN FUNCTIES
 7. 7. •  Belang  van  rollen  in  het  decreet   •  SCVW  als  speler  op  het  middenveld   •  De  drie  sociaal-­‐culturele  rollen:     •  Verbindende  rol   •  Kri0sche  rol   •  Laboratoriumrol   •  Wat  staat  je  te  doen  als  organisa0e?   •  Wat  is  je  opstelling  en  bijdrage  als  organisa0e?   ROLLEN
 8. 8. BELANG VAN DE ROLLEN IN HET DECREET Waarom  met  de  rollen  beginnen?   •  Eerste  krachtlijn  van  het  decreet  is  dat  wij  een  belangrijke   civiele  actor  zijn  in  de  samenleving   •  Op  dat  middenveld  spelen  wij  drie  rollen:  verbindende,   kri0sche  en  laboratoriumrol   •  De  rollen  zijn  je  eerste  kompas.  Het  gewicht  van  de  rollen  hee`   te  maken  met  de  missie  en  visie  van  je  organisa0e,  je   posi0onering  in  de  samenleving  en  welke  bijdrage  je  wil   leveren  aan  de  samenleving.  Het  gaat  ook  hier  om  je   kerniden0teit  (cf.  Func0es).   •  Je  kan  niet  kiezen  (bij  func0es  wel),  maar  je  kan  wel  accenten   leggen  door  de  visie  die  je  als  organisa0e  hebt  ten  aanzien  van   die  rollen.  Het  gee`  reliëf  aan  je  organisa0e.  
 9. 9. sociaal-­‐culturele  organisa0e  ben  je  een  speler  op  het  maatschappelijk   ddenveld.  Op  dat  middenveld  kan  je  als  sociaal-­‐culturele  organisa0e  drie   iaal-­‐culturele  rollen  vervullen:   •  Verbindende  rol   •  Kri0sche  rol   •  Laboratoriumrol   SPELER OP HET MIDDENVELD
 10. 10. mschrijving  in  het  decreet   ensen  verbinden  met  groepen,   meenschappen  en  de  brede  samenleving     or  hen  ruimtes  te  bieden  waarin  ze  zich  kunnen   twikkelen  in  rela0e  tot  anderen      door  hen  kansen  te  bieden  op  deelnemen  en   elhebben  aan  die  groepen,  aan   meenschappen  en  aan  de  brede  samenleving.   VERBINDENDE ROL
 11. 11. emorie  van  Toelich0ng:   e  ‘verbindende  rol’  verwijst  naar  processen  waarbij  actoren  (mensen,   oepen,  gemeenschappen)  op  elkaar  betrokken  geraken  met  wederzijdse   kenning,  vertrouwen  en  wederkerigheid  tot  gevolg.      rela0enetwerken,  groepen  en  gemeenschappen  kunnen  individuen  zich   0ef  verhouden  op  anderen,  de  omgeving  en  de  brede  samenleving  en  er   rantwoordelijkheid  en  eigenaarschap  in  opnemen.     dividuen  ontwikkelen  zo  hun  rela0oneel  burgerschap.     aarin  ligt  de  maatschappelijke  betekenis  van  de  verbindende  rol.   VERBINDENDE ROL
 12. 12. Omschrijving  in  het  decreet:     In  vraag  stellen  van  waarden,  normen,   opvadngen,  ins0tu0es  en  spelregels       en  de  publieke  dialoog  daarover  voeden   en  voeren.   DE KRITISCHE ROL
 13. 13. emorie  van  Toelich0ng    ‘kri0sche  rol’  verwijst  naar  processen  van  reflexieve  waardering  en   llingname  ten  aanzien  van  de  heersende  cultuur  en  samenleving.     ensen  worden  zich  bewust  van  kwes0es,  betrekken  er  zich  op  en  maken  ze   ee  tot  publieke  kwes0e.     dividuen  ontwikkelen  zo  hun  kri0sch  burgerschap.     arin  ligt  de  maatschappelijke  betekenis  van  de  kri0sche  rol.     eraard  moet  dit  gebeuren  met  respect  voor  het  kader  en  de  doelstelling  va t  decreet  en  in  het  bijzonder  voor  de  principes  en  de  regels  van  de   mocra0e  en  het  Europees  Verdrag  inzake  de  Rechten  van  de  Mens.   DE KRITISCHE ROL
 14. 14. Omschrijving  in  het  decreet   n  maatschappelijk  innoverende  prak0jken   experimenteren     met  nieuwe  maatschappelijke  spelregels     als  antwoord  op  complexe  samenlevingsvraagstukken   LABORATORIUMROL
 15. 15. emorie  van  Toelich0ng    ‘laboratoriumrol’  verwijst  naar  processen  van  maatschappelijke   randering  als  antwoord  op  samenlevingskwes0es.     maatschappelijk  innoverende  prak0jken,  zoeken  en  proberen  mensen,   oepen,  organisa0es  en  gemeenschappen  al  lerend  antwoorden  te  vinden  o aatschappelijke  uitdagingen.     ganisa0es  kunnen  daartoe  exploreren  met  nieuwe  strategieën,  methodes,   ema’s  func0emixen,  …  en  mogen  daar  ook  in  mislukken.     dividuen  ontwikkelen  zo  hun  ondernemend  burgerschap.     arin  ligt  de  maatschappelijke  betekenis  van  de  laboratoriumrol.   LABORATORIUMROL
 16. 16. Je  dient  als  organisa0e  bij  te  dragen  aan  de  realisa0e  van  de  drie  sociaal-­‐ culturele  rollen  (=  3°  beoordelingselement).   Wat  staat  je  dan  te  doen?   1.  Je  expliciteert  je  visie  op  de  drie  rollen  en  hoe  je  die  via  je  werking  za waarmaken  (beoordelingscriteria  gehanteerd  door   beoordelingscommissie)   2.  Werkingsgegevens  voorleggen  die  aantonen  hoe  je  deze  drie  rollen   waarmaakt  (evalua9ecriteria  gehanteerd  door  de  visita9ecommissie) WAT STAAT JE TE DOEN ALS ORGANISATIE?
 17. 17. Memorie  van  Toelich0ng:   Deze  rollen  verwijzen  naar  de  manier  waarop  het  sociaal-­‐cultureel   volwassenenwerk  zich  kan  verhouden  tot  de  samenleving  en  wat  het  kan bijdragen  aan  de  vormgeving  van  de  samenleving.     De  drie  maatschappelijke  rollen  geven  dus  aan  wat  de  opstelling  én  de   bijdrage  van  sociaal-­‐culturele  volwassenenorganisa0es  kan  zijn  in  de   processen  die  de  samenleving  vormgeven  en  aan  de  rela0es  met  andere   maatschappelijke  actoren.     Sociaal-­‐culturele  volwassenenorganisa0es  ontwikkelen  sociaal-­‐culturele   prak0jken  die  een  vertaling  zijn  van  de  func0ekeuze  en  die  bijdragen  tot  h vervullen  van  de  drie  maatschappelijke  rollen   WAT IS JE OPSTELLING EN BIJDRAGE ALS ORGANISATIE?
 18. 18. WAT IS JE OPSTELLING EN BIJDRAGE ALS ORGANISATIE? Sociaal-culturele organisatie KRITISCHE ROL LABOROL ERBINDEND E ROL
 19. 19. EFENING: WAT IS JE BIJDRAGE ALS ORGANISATIE Sociaal-culturele organisatie KRITISCHE ROL LABOROL ERBINDEND E ROL Missie:     Een  meer  duurzame   samenleving  creëren  
 20. 20.   •  Nieuw  kader   •  Belang  van  de  func0es   •  Wat  is  een  func0e?   •  Ontmoe0ngs-­‐  en  ontspanningsfunc0e   •  Prak0jken  zijn  mul0func0oneel   •  Func0ekeuze  en  func0emix:     •  Inzoomen  op  de  vier  sociaal-­‐culturele  func0es:   •  Cultuurfunc0e   •  Leerfunc0e   •  Maatschappelijke  bewegingsfunc0e   •  Gemeenschapsvormende  func0e   •  Func0es  in  het  licht  van  de  rollen   •  Overgangsbepalingen         Functies
 21. 21. •  Het  decreet  stapt  af  van  de  opdeling  van  organisa0es  in  werksoorten  en   legt  niet  langer  een  welbepaalde  combina0e  van  func0es  op.     •  Een  func0egerichte  benadering.   •  Dit  betekent  dat  organisa0es  –  behalve  de  organisa0es  met  een  werking   binnen  specifieke  regio’s  –  nu  zelf  vrij  kunnen  kiezen  op  welke  func0es  zij   willen  inzeNen  om  hun  visie  en  missie  te  realiseren.   •  Organisa0es  kiezen  een  eigen  mix  van  minimaal  twee  func0es  die  zij  als   hun  kernfunc0es  beschouwen.     •  Dit  impliceert  dat  organisa0es  een  goed  onderbouwde  visie  hebben  op  de   gekozen  func0emix  en  de  onderscheiden  func0es,  alsook  op  de   werkwijze(n)  die  ze  willen  hanteren  om  die  func0es  te  realiseren.   NIEUW KADER
 22. 22. •  Eén  van  de  krachtlijnen  van  het  nieuwe  decreet:   4.  Kiezen  voor  een  open  benadering  met  s0mulansen  voor  vernieuwing,   innova0e  en  kwaliteit  (func%egerichte  benadering)   •  Eén  van  de  (elementaire)  beoordelingselementen:  de  verduidelijking   van  de  keuze  voor  minstens  twee  sociaal-­‐culturele  func0es,  een   toelich0ng  bij  de  func0emix  en  de  uitwerking  daarvan  in  rela0e  tot  de   missie  en  de  visie  van  de  sociaal-­‐culturele  volwassenenorganisa0e   BELANG VAN DE FUNCTIES IN HET DECREET
 23. 23. de  Memorie  van  Toelich0ng  lezen  we:   e  sociaal-­‐culturele  func0es  zijn  én  blijven  de  pijlers  van  het  SCVW   en  sociaal-­‐culturele  func0e  is:  een  weloverwogen  keuze  over  de  aard  van  d eoogde  sociaal-­‐culturele  interven0es   et  gaat  over  de  aard,  vorm  en  structurering  van  de  prak0jken  die  je  opzet n  de  processen  die  je  daarmee  beoogt.     s:   unc0es  ziNen  aan  de  interven0ekant  (hoe  ga  je  interveniëren?)   aat  over  de  aard  van  de  sociaal-­‐culturele  prak0jken  die  je  opzet   WAT ZIJN SOCIAAL-CULTURELE FUNCTIES?
 24. 24. DE AARD, VORM EN STRUCTURERING EN DE PROCESSEN DIE JE BEOOGT nterven0estrategie  ≠  doelstelling  
 25. 25. Maatschappelijke   bewegingsfunc0e   Gemeenschaps-­‐ vormende  func0e   Leerfunc0e   Cultuurfunc0e   DE AARD, VORM EN STRUCTURERING EN DE PROCESSEN DIE JE BEOOGT
 26. 26. Maatschappelijke   bewegingsfunc0e   Gemeenschaps-­‐ vormende  func0e  Leerfunc0e   Cultuurfunc0e   ONTMOETINGS- EN ONTSPANNINGSFUNCTIE •  Het  beleidskader  erkent  ook   het  belang  van  de   ontmoe0ngs-­‐  en   ontspanningsfunc0e     •  als  gemeenschappelijke   pijler  om  sociaal-­‐culturele   prak0jken  te  ontwikkelen     •  maar  beschouwt  deze  niet   als  een  onderscheidende   func0e  
 27. 27. •  Sociaal-­‐culturele  prak0jken  realiseren  nooit  slechts  één  func0e,  maar   werken  steeds  vanuit  een  combina0e  van  func0es.  Ze  zijn  intrinsiek   mul0func0oneel.   •  Net  de  mix  van  func0es  is  typerend  voor  het  sociaal-­‐cultureel   volwassenenwerk  en  werkt  onderscheidend  ten  opzichte  van  andere   sectoren.   •  KWESTIE:  als  prak0jken  mul0func0oneel  zijn,  waar  kies  je  dan  voor   en  hoe  op0maliseer  je  deze  keuze?   PRAKTIJKEN ZIJN MULTIFUNCTIONEEL
 28. 28. aarom  moeten  organisa0es  een  func0ekeuze  maken:  kiezen  uit  minstens   wee  func0es  en  kunnen  aantonen  dat  ze  er  een  duidelijke  visie  op  hebben  e eze  ook  geïntegreerd  weten  te  realiseren  middels  hun  prak0jken.   e  gekozen  func0es  worden  beschouwd  als  de  kernfunc0es  van  een   rganisa0e:  ze  zijn  het  DNA  van  een  organisa0e  (de  eigen,  unieke  plaats),  al e  wegvallen  zou  het  uitzicht  en  de  realisa0e  van  de  misse  en  visie   undamenteel  veranderen.   et  maken  van  een  func0ekeuze  betekent  ook  kiezen  voor  een  eigen   unc0emix:  de  verhouding  tussen  de  verschillende  gekozen  sociaal-­‐culturele unc0es  in  de  werking  van  een  sociaal-­‐culturele  organisa0e   e  realisa0e  van  de  kernfunc0es  kan  ook  bijdragen  aan  de  realisa0e  van   ndere  func0es  waar  niet  expliciet  wordt  op  ingezet.   FUNCTIEKEUZE EN FUNCTIEMIX
 29. 29. Gemeenschapsvormende   func+e Cultuurfunc+e Maatschappelijke   bewegingsfunc+e Leerfunc+e …………………………  
 30. 30. 0kel  10  van  het  Decreet  en  de  Memorie  van  toelich0ng  &  Ar0kel  23  van  het voeringsbesluit:   a.  Je  verduidelijkt  je  keuze  voor  minstens  twee  func0es:  je  gee`  aan  op   welke  je  wil  inzeNen  en  verantwoordt  je  keuze   b.  Je  gee`  toelich0ng  bij  de  func0emix  en  (de  func0es):  je  hebt  een   onderbouwde  visie  op  de  gekozen  func0emix  en  (de  onderscheiden   func0es)   c.  Je  gee`  aan  welke  werkwijzen  je  wil  hanteren  om  deze  func0emix  en   (func0es)  te  realiseren   FUNCTIEKEUZE EN FUNCTIEMIX: WAT STAAT JE TE DOEN?
 31. 31. •  De  cultuurfunc0e   •  De  leerfunc0e   •  Maatschappelijke  bewegingsfunc0e   •  Gemeenschapsvormende  func0e   •  Defini0e  in  het  nieuwe  decreet   •  Defini0e  in  het  decreet  van  2003   •  Memorie  van  Toelich0ng   •  Wat  staat  je  te  doen  als  organisa0e?   INZOOMEN OP DE VIER FUNCTIES
 32. 32. ni0e  in  het  nieuwe  decreet:     gericht  creëren,  deelnemen,  bewaren  en  delen  van  cultuur.   ni0e  in  het  decreet  van  2003:     urele  func0e:  de  func0e  die,  zowel  in  de  brede  als  de  engere  zin,  gericht  is  op  het  verhogen  van  de   cipa0e  aan  de  cultuur  die  de  samenleving  te  bieden  hee`.   morie  van  Toelich0ng:   uur  verwijst  naar  een  sociaal  gedeeld  repertoire  van  tekens,  betekenis  en  zin  die  zowel  mensen  als   enlevingen  oriënteert  en  een  bestaansgrond  gee`.  Cultuur  draait  om  betekenisgeving,  en  zegt  daarmee  i  wat  we  waardevol  vinden  in  het  leven,  en  hoe  we  tegen  de  wereld  aankijken.  Betekenisgeving  veronder endien  een  prak0jk.  Cultuur  is  niet  een  verzameling  objecten,  maar  krijgt  vorm  in  het  handelen  van  mens uur  wordt  levend  gehouden  door  mensen  –  door  herhaling,  aanpassing,  actualisering,  duiding  en  kri0ek  – arom  steeds  in  ontwikkeling.       ultuurfunc0e  beoogt  sociaal-­‐culturele  interven0es  die  er  op  gericht  zijn  om  cultuur  als  sociaal  gedeeld   rtoire  van  tekens,  betekenis  en  zin  te  creëren,  te  bewaren,  te  delen  en  er  aan  deel  te  nemen.   CULTUURFUNCTIE
 33. 33. at  staat  je  te  doen?   or  de  beoordelingscommissie:   Je  gee`  aan  wat  de  visie  op  cultuur  is  in  rela0e  tot  de  missie  van  de  organisa0e; Een  verantwoorde  toekoms0ge  werkwijze  van  de  organisa0e  om  prak0jken  op   zeNen  die  erop  gericht  zijn  cultuur  te  creëren,  te  bewaren,  te  delen  en  eraan  de te  nemen   or  de  visita9ecommissie:   je  gee`  met  werkingsgegevens  aan  welke  prak0jken  worden  opgezet  die  erop   gericht  zijn  cultuur  te  creëren,  te  bewaren,  door  te  geven  en  eraan  deel  te  neme Je  brengt  processen  en  resultaten  in  beeld  die  ertoe  leiden  cultuur  te  creëren,  t bewaren,  te  delen  en  eraan  deel  te  nemen   CULTUURFUNCTIE
 34. 34. Defini0e  in  het  nieuwe  decreet:     Doelgericht  opzeNen  van  leeromgevingen  die  het  leren  door  individuen,  groepen  of  gemeenschappen  mogelijk   maken  en  bevorderen.     Defini0e  in  het  decreet  van  2003:     Educa0eve  func0e:  de  func0e  die  gericht  is  op  lerende  personen  en  groepen  en  die  gekenmerkt  wordt  door   het  organiseren  en  begeleiden  van  educa0eve  programma's  op  lokaal  en  bovenlokaal  vlak;       Memorie  van  Toelich0ng:     Een  leeromgeving  is  opgevat  als  het  totaal  aan  middelen,  strategieën,  personen  en  faciliteiten  dat  de  lerende   in  staat  stelt  om  te  leren.  De  lerende  leert  door  middel  van  interac0e  met  die  leeromgeving.   LEERFUNCTIE
 35. 35. Wat  staat  je  te  doen?   oor  de  beoordelingscommissie:   .  Je  gee`  aan  wat  de  visie  op  leren  is  in  rela0e  tot  de  missie  van  de   organisa0e   .  Een  verantwoorde  toekoms0ge  werkwijze  van  de  organisa0e  om   leeromgevingen  op  te  zeYen   oor  de  visita9ecommissie:   .  je  gee`  met  werkingsgegevens  aan  welke  prak0jken  zijn  gerealiseerd   om  leren  vorm  te  geven;     .  Je  brengt  leerprocessen  en  leerresultaten  in  beeld   LEERFUNCTIE
 36. 36. efini0e  in  het  nieuwe  decreet:     n  rela0e  tot  samenlevingsvraagstukken  doelgericht  ruimte  creëren  voor  engagement  en   oli0sering  met  het  oog  op  veranderingen  in  denken  en  handelen  en  in  de  inrich0ng  van  de   maatschappij.   efini0e  in  het  decreet  van  2003:     Maatschappelijke  ac0veringsfunc0e:  de  func0e  die  gericht  is  op  het  organiseren,  s0muleren   n  begeleiden  van  vormen  van  maatschappelijk  engagement  en  sociale  ac0e;     Memorie  van  Toelich0ng:   amenlevingsvraagstukken  zijn  maatschappelijke  kwes0es  die  voorwerp  worden  van  publiek   ebat  en  poli0eke  discussie  en  besluitvorming.  Poli0sering  gaat  over  het  poli0ek  bewust   orden  of  betrokken  raken  bij  kwes0es  die  als  poli0ek  (en  dus  niet  langer  als  een  louter   ersoonlijke  kwes0e)  beschouwd  worden   MAATSCHAPPELIJKE BEWEGINGSFUNCTIE
 37. 37. t  staat  je  te  doen?   or  de  beoordelingscommissie:   Je  gee`  aan  wat  de  visie  op  engagement  en  poli0sering  en  op  relevante   samenlevingsvraagstukken  is  in  rela0e  tot  de  missie  van  de  organisa0e.   Een  verantwoorde  toekoms0ge  werkwijze  van  de  organisa0e  om  prak0jken  op  te  zeNen  waar ruimte  voor  engagement  en  poli0sering  wordt  gecreëerd  in  rela0e  tot   samenlevingsvraagstukken.   or  de  visita9ecommissie:   Je  gee`  met  werkingsgegevens  aan  welke  prak0jken  zijn  opgezet  waarin  ruimte  voor   engagement  en  poli0sering  wordt  gecreëerd  in  rela0e  tot  samenlevingsvraagstukken.     Je  brengt  veranderingsprocessen  en  gerealiseerde  veranderingen  in  rela0e  tot  maatschappel denken  en  handelen  en  tot  de  inrich0ng  van  de  maatschappij  in  beeld.   MAATSCHAPPELIJKE BEWEGINGSFUNCTIE
 38. 38. i0e  in  het  nieuwe  decreet:     gericht  ondersteunen  en  faciliteren  van  processen  en  prak0jken  die  leiden  tot  vormen  en  ondersteunen  van  groepe eenschappen  of  versterken  van  de  interac0e  tussen  groepen  en  gemeenschappen.   i0e  in  het  decreet  van  2003:     eenschapsvormende  func0e:  de  func0e  die  gericht  is  op  het  versterken  en  vernieuwen  van  het  sociale  weefsel  en  op psvorming  met  het  oog  op  een  democra0sche,  solidaire,  open  en  cultureel  diverse  samenleving;     morie  van  Toelich0ng:   roep  is  het  geheel  van  deelnemers  aan  en  deelhebbers  in  een  sociaal-­‐culturele  prak0jk.     emeenschap  is  een  netwerk  van  personen  die  in  zelforganisa0e  en  samenwerking  samen  iets  delen.  Zij  kunnen   oonskenmerken  (demografisch,  sociaaleconomisch,  …)  delen,  of  betekenissen  (cultuur,  overtuiging,…),    of  goederen   te,  middelen,…).     neer  we  groepen  of  gemeenschappen  vormen  spreken  we  ook  over  bonding.  Dan  versterken  we  de  band  tussen  me ch  in  elkaar  herkennen:  bijvoorbeeld  mensen  met  gelijke  lee`ijd,  ras,  religie  enzovoort.     neer  we  de  interac0e  tussen  groepen  en/of  gemeenschappen  versterken  spreken  we  over  bridging.    Dan  verbinden   en  die  van  elkaar  verschillen.   GEMEENSCHAPSVORMENDE FUNCTIE
 39. 39. t  staat  je  te  doen?   or  de  beoordelingscommissie:   Je  gee`  aan  wat  de  visie  op  groepen  en  gemeenschappen  en  interac0es  daartussen  in rela0e  tot  de  missie  van  de  organisa0e   een  verantwoorde  toekoms0ge  werkwijze  om  processen  te  ondersteunen  en  te  facilite die  leiden  tot  het  vormen  van  groepen  en  gemeenschappen  of  tot  interac0es  tussen   groepen  en  gemeenschappen   or  de  visita9ecommissie:   je  gee`  met  werkingsgegevens  aan  welke  ini0a0even  ondernomen  zijn  om  de  vorming van  groepen  en  gemeenschappen  te  ondersteunen  en  te  faciliteren  of  welke  ini0a0eve ondernomen  zijn  om  interac0es  tussen  groepen  en  gemeenschappen  te  s0muleren   Je  brengt  gemeenschapsvormende  processen  en  prak0jken  en  de  resultaten  die  daar voortvloeien,  in  beeld   GEMEENSCHAPSVORMENDE FUNCTIE
 40. 40. Memorie  van  Toelich0ng:   •  De  func0ebenadering  zoals  uitgewerkt  in  dit  decreet  krijgt  pas  zijn   volle  betekenis  in  het  licht  van  de  drie  sociaal-­‐culturele  rollen  die   alle  sociaal-­‐culturele  volwassenenorganisa0es  opnemen  in  de   processen  in  het  maatschappelijk  middenveld  waarbinnen  een   democra0sche  samenleving  telkens  opnieuw  gestalte  krijgt,  met   name  een  ‘verbindende  rol’,  een  ‘kri0sche  rol’  en  een   ‘laboratoriumrol’.     •  Sociaal-­‐culturele  volwassenenorganisa0es  ontwikkelen  sociaal-­‐ culturele  prak0jken  die  een  vertaling  zijn  van  de  func0ekeuze  en  die   bijdragen  tot  het  vervullen  van  de  drie  maatschappelijke  rollen.     FUNCTIES IN HET LICHT VAN DE ROLLEN
 41. 41. VERBINDENDE  ROL   KRITISCHE  ROL   LABORATORIUMRO Leerfunc0e   ultuurfunc0e   enschapsvormende   func0e   aatschappelijke   wegingsfunc0e   FUNCTIES IN HET LICHT VAN DE ROLLEN
 42. 42. •  Ar0kel  60:  De  beoordelingselementen  worden  uitgewerkt  in   evalua0ecriteria  gehanteerd  door  de  visita0ecommissies.   •  hNp://www.socius.be/wp-­‐content/uploads/2017/11/Func0es-­‐en-­‐ func0emix.pdf  (vanaf  pagina  22)   OVERGANGSBEPALINGEN

×