Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sociaalculturelemethodiek

3,621 views

Published on

Presentatie sociaal-culturele methodiek.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Sociaalculturelemethodiek

 1. 1. van een legitimeringsinstrument naar een kader voor het professioneel denken en handelen in het sociaal-cultureel volwassenenwerk gemeenschappelijke sokkel betaalde krachten & vrijwilligersGeboortekaartje: sociaal-culturele methodiek: Geboortejaar: 2002 Ouders: praktijkonderzoek en literatuurstudie Peter: Herman Baert Geboorteakte: definitie in het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk van 4 april 2003: artikel 2, 2°Artikel in Wissels: Werken volgens de sociaal-culturele methodiek. Methodologische bakens voorsociaal-cultureel handelen. (54-85)   1  
 2. 2. Methode of methodiek ?De 4 componentenlijm van het sociaal-cultureel volwassenenwerk 1. onze kijk op mens en samenleving normen en waarden 2. functies >> doelstellingen wat doen we en om 3. interventiestrategieën >> processen welk resultaat te bereiken 4. werk- en handelingsprincipes omgang met de deelnemers   2  
 3. 3. 1. sociaal-culturele organisaties en werkers hebben een visie op de mens en op de samenleving______________________________________________________________________________ op de samenleving gemeenschappelijke  basiswaarden  van  het  scvw  1. hoe ziet de huidige samenleving eruit ?   • democratische, vreedzame en rechtvaardige samenleving OMGEVINGSANALYSE • vrije meningsuiting, respect voor de menselijke waardigheid, ontplooiingskansen zonder discriminatie • duurzame ontwikkeling: ontwikkeling gekoppeld aan een2. hoe zien wij de wenselijke samenleving ? maximaal respect voor mens, natuur en cultureel erfgoed • tegen de overheersing van de economische rationaliteit VISIE • maatschappelijk actieve en competente burgers • lokale, nationale en internationale solidariteit3. wat gaan we doen om van de huidige • de inclusieve samenlevingsamenleving naar de wenselijke te evolueren ? o de mensen worden benaderd in hun verscheidenheid: etniciteit, geslacht, seksuele geaardheid, sociale MISSIE afkomst, leeftijd, fysieke en mentale kenmerken o diversiteit, anders-zijn moet niet altijd leiden tot aanpassing1 + 2 + 3 = onderdeel beleidsplan     3  
 4. 4. op de mens1. levenssferen: arbeid gezin vrije tijd wijk samenleving2. rollen: werknemer ouder lid vereniging buur inwoner werkgever kinderen bestuurslid lid wijkcomité burger3. culturele achtergrond: etnische afkomst sociale afkomst sociale groep waarbinnen je leeft ideologie, levensbeschouwing, overtuiging geslacht leeftijd opleiding fysieke kenmerken …1 + 2 + 3 = de deelnemer in zijn of haar context benaderen   4  
 5. 5. op de mens (vervolg)complementaire bestaansdimensies: aangrijpingspunt4. kennisverwerker & onderzoeker5. handelingsgerichte en vaardige actor6. zin- en waarden zoeker diversiteit  7. communicatieve en luisterende mens8. levenskrachtige explorator1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 = de sociaal-cultureelwerker spreekt de diversiteit van contexten en bestaansdimensies van zijn deelnemers aan   5  
 6. 6. 2. sociaal-culturele organisaties en werkers ontwerpen en organiseren activiteiten van verschillende aard (= functies) om doelstellingen te realiseren______________________________________________________________________________doelstellingen in het sociaal-culturele volwassenenwerk:doelstellingen en doeloriëntaties:functies = de aard van de activiteiten >>>>>>>>> doelstellingen / oriëntaties gemeenschappelijke doelstellingen van het scvweducatieve functie • de mens als actieve deelnemer in een humane en democratische samenlevinggemeenschapsvormende functie • de maatschappelijke integratie van de mens • actief burgerschap • het publieke debat: ter sprake brengen van waarden, levensoriëntaties,maatschappelijke activering levensstijlen en levenskeuzes • experimenten op het vlak van culturele en maatschappelijke vernieuwingculturele functie • werken vanuit het maatschappelijk middenveld: discussie voeren over het functioneren van de markt, het politiek systeem en de levenskwaliteit van de persoonlijke levenssfeer • zingeving en de emancipatie van mensen   6    
 7. 7. 3. sociaal-culturele organisaties en werkers ontwikkelen en implementeren interventiestrategieën om processen bij hun deelnemers te stimuleren______________________________________________________________________________interventiestrategie >>>>>>>>>>>> processen bij de deelnemersplannen reeks gebeurtenissen, veranderingen, emotiesbehoeftebepaling duurzaamheid van het effectfasering van activiteiten belang van context van de deelnemermethoden, begeleidingswijze diversiteitfunctiesevalueren leerprocessengeen eenrichtingsverkeer ontwikkelingsprocessengericht op mens en samenleving belevingsprocessen   7  
 8. 8. 12 interventiestrategieën >>>>>>>>>>>> processen bij de deelnemerseducatieve functie:decreet: die functie die gericht is op lerende personen en groepen die gekenmerkt wordt door het organiseren enbegeleiden van educatieve programma’s op lokaal en bovenlokaal vlak.visieontwikkeling: leren is die bepaalde sociale praktijk van betekenisconstructie waarbij sprake is van het proces vanduurzame vermeerdering en/of veranderingen in kennis, vaardigheden, attitudes, denk- en handelingsschema’s alsook departicipatie in welbepaalde praktijkgemeenschappen.ingroeiend leren faciliteren: vermeerderen van de kennis, vaardigheden ik kan meer of ik kan zaken beteren attitudes in de richting van maatschappelijk gewenste normen of consensusbevrijdend leren faciliteren: inzetten op perspectiefverandering, het loskomen ik ben me meer bewust van mezelf,van een houding, gedachtegoed, consensus vanuit de reflectie op de de omgeving en de relatie tussenervaringen van de deelnemers beidebetekend leren faciliteren: deelnemers ondersteunen om betekenis te verlenen ik geef betekenis in variërendein wisselende contexten en het veroveren van de ruimte voor deze betekenisverlening levenssferen, ik heb betekenaars en en ruimte om dit te doen   8  
 9. 9. gemeenschapsvorming:decreet: die functie die gericht is op het versterken en vernieuwen van het sociale weefsel en op groepsvorming met hetoog op een democratische, solidaire en open en cultureel diverse samenlevingvisieontwikkeling: de gemeenschapsvormende functie beoogt het meer, beter en/of anders gemeenschap vormen.gemeenschapseducatie: organiseren van leer- en vormingsactiviteiten die leiden ik kan meer en weet meer in mijn roltot een volwaardig en kritisch burgerschap of tot deelname aan groepen als burgergemeenschap-vormen: werken aan het wij-gevoel, groepen vormen, mensen ik voel mij thuishoren in een groepbij elkaar brengengemeenschapsvormgeving: mensen stimuleren en mogelijkheden geven ik draag actief bij tot de samenlevingom deel te nemen aan de samenleving en deze mee te bepalen en vorm en kan ze mee vorm geven als ik datte geven vanuit het inzicht in de eigen belangen en het gemeenschappelijk wilbelang   9  
 10. 10. maatschappelijke activering:decreet: die functie die gericht is op het organiseren, stimuleren en begeleiden van vormen van maatschappelijkengagement en sociale actie.visieontwikkeling: de maatschappelijke activeringsfunctie beoogt individuele en collectieve veranderingen in het denkenen handelen en in relatie tot de samenleving.empowerment-strategie: deelnemers bewust maken van afhankelijkheids- ik ben sterker geworden als persoonstructuren en de persoon versterken op het vlak van kennis, vaardigheden en in mijn omgevingattitudes.engagement-strategie: mensen betrekken bij de groep, de samenleving, het publieke ik ben meer betrokken bij een/de groep, de samenleving, het publiekesociale veranderingsstrategie: inzetten op de middelen en de ruimte voor individuele ik draag bij tot veranderingen in deen collectieve gedragsverandering en structurele veranderingen samenleving   10  
 11. 11. culturele functie:decreet: die functie die, zowel in de brede als de engere zin, gericht is op het verhogen van de participatie aan de cultuurdie een samenleving te bieden heeft.visieontwikkeling: de culturele functie beoogt het werken met waarden, normen en betekenissen (het ideologisch niveau),de totaliteit van zinvolle acties, reacties en interacties van mensen (gedragsmatig niveau) en/of cultuurgoederen (hetmateriële niveau.cultuurconsumptie organiseren: het deelnemen aan kunst, ik heb kennis gemaakt met cultuurcultuur en samenleving bewerkstelligen, cultuur smaken (kunst, stadsbezoek, andere culturen geschiedenis, …)cultuurkritiek faciliteren: het nadenken, contesteren, bekritiseren van kunst, cultuur ik heb onderbouwde kritiek geuit open samenleving bewerkstelligen de samenleving, de cultuurcultuurproductie realiseren: het maken, produceren, deelhebben aan en deel zijn van ik heb zelf bijgedragen tot cultuurkunst, cultuur en samenleving bewerkstelligen, cultuur maken (zelf geschilderd, gefeest, …)   11  
 12. 12. 4. sociaal-culturele organisaties en werkers hanteren werk- en handelingsprincipes bij hun interventies______________________________________________________________________________ Gemeenschappelijke  basiswaarden   Werk  -­‐  en  handelingsprincipes     12  

×