SlideShare a Scribd company logo
รายงานผลทีสํ าคัญ
สํ ารวจสถานภาพการพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย
พ.ศ. 2553
          สํ านักงานสถิติแห่ งชาติ
 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
หน่ วยงานเจ้ าของเรือง  สํานักสถิติเศรษฐกิจและสังคม
             สํานักงานสถิติแห่งชาติ
             โทรศัพท์ 0 2142 1250
             โทรสาร 0 2143 8135
             ไปรษณี ยอิเล็กทรอนิกส์ : ictsurvey@nso.go.th
                 ์
หน่ วยงานทีเผยแพร่    สํานักสถิติพยากรณ์
             สํานักงานสถิติแห่งชาติ
             ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
             อาคาร B ชัน 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี กทม. 10210
             โทรศัพท์ 0 2141 7498
             โทรสาร 0 2143 8132
             ไปรษณี ยอิเล็กทรอนิ กส์ : services@nso.go.th
                 ์
ปี ทีจัดพิมพ์      พ.ศ. 2554
จํานวนพิมพ์       1,500 เล่ม
จัดพิมพ์โดย       บริ ษท ธรรมดาเพรส จํากัด
               ั
             86 ซ. 50/1 ถ. จรัลสนิทวงศ์
             แขวงบางยีขัน เขตบางพลัด กทม. 10700
             โทร. 0 2883 0342-4
             โทรสาร. 0 2435 6960
รายงานผลที สําคัญ สํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 2553  i

                        คํานํา
    สํา นัก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ ไ ด้ท ํา การสํ า รวจสถานภาพการพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยเป็ นครังแรกในปี 2550 และครังนี เป็ นครังที 4
ผลการสํารวจทีได้สะท้อนให้เห็นว่าธุ รกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ หรื อธุ รกิจ
e-Commerce ในปั จจุบนมีสัดส่ วนของธุรกิจขนาดเล็ก (มีคนทํางานไม่เกิน 5 คน)
           ั
มากที สุ ด ร้ อ ยละ 73.2 หากพิ จ ารณาผู ้ ป ระกอบการธุ รกิ จ พาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิ กส์ตามกลุ่มอุตสาหกรรมทีทํา จะอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมแฟชัน
เครื องแต่ ง กาย อัญ มณี แ ละเครื องประดับ มากที สุ ด คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 27.3
รองลงมาเป็ นกลุ่มอุตสาหกรรมคอมพิว เตอร์ อุป กรณ์อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ แ ละ
อินเทอร์ เน็ตคิดเป็ นร้อยละ 22.3 โดยเกือบ 2 ใน 3 ของธุ รกิจ e-Commerce
ทังหมด (ร้ อยละ 60.2) ขายผ่านพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ และมี หน้าร้ านทาง
กายภาพด้วย สําหรับผลประกอบการในรอบปี ที ผ่านมา (ปี 2552) ธุ รกิจ
e-Commerce มียอดขายผ่านพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ทงสิ นประมาณ 629,611
                              ั
ล้านบาท โดยในจํานวนนี รวมมูลค่าที เกิดจากการจัดซื อจัดจ้างของภาครัฐ
(e-Auction) ด้วย
     สํ า นั ก งานสถิ ติ แห่ งชาติ ขอขอบคุ ณ ผู ้ ป ระกอบการพาณิ ชย์
อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ทุก ท่า นที ร่ ว มให้ข อ มูล ที เป็ น ประโยชน์แ ละมีส่ ว นช่ว ยให้
                     ้
การสํารวจครังนีสําเร็ จตามวัตถุประสงค์ทีตังไว้ และหวังเป็ นอย่างยิงว่ารายงาน
ฉบับนี จะเป็ นประโยชน์ ต่ อหน่ วยงานภาครั ฐที เกี ยวข้องสํ าหรั บใช้ในการ
กํา หนดนโยบาย วางแผน สนั บ สนุ น ส่ งเสริ มการพัฒ นาธุ ร กิ จ พาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยให้เจริ ญเติบโตยิงขึน รวมทังผูประกอบการได้มี
                                 ้
ข้อมูลสําหรับใช้ในการขยายตลาด และฐานลูกค้าให้เหมาะสมต่อไปสํานักงานสถิติแห่ งชาติ
ii     รายงานผลที สําคัญ สํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 2553
สํานักงานสถิติแห่ งชาติ
รายงานผลที สําคัญ สํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 2553  iii
                 บทสรุ ปสํ าหรับผู้บริหาร

      สํานักงานสถิติแห่ งชาติ ได้จดทําการสํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์
                        ั
อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยมาอย่างต่อเนืองเป็ นประจําทุกปี ตังแต่ปี 2550
และครั งนี เป็ นการสํา รวจครั งที 4 โดยมี ว ต ถุ ป ระสงค์เ พื อให้ท ราบข้อ มู ล
                          ั
เกียวกับสถานภาพของธุ รกิจที มีการขายสิ นค้าและบริ การผ่านอินเทอร์ เน็ต
ทังในเรื องของประเภทธุ ร กิจที ทํา จํานวนคนทํา งาน มูล ค่า ขาย ค่า ใช้จ่า ย
การจัดส่ งสิ นค้า และวิธีการชําระเงินทีผูประกอบการเปิ ดให้ลกค้าชําระค่าสิ นค้า/
                         ้        ู
บริ การ ซึ งภาครัฐต้องเข้าไปสนับสนุน รวมทังทิศทางการปรับตัวทีสําคัญ ๆ
ของภาคธุรกิจเพือให้มีศกยภาพในการแข่งขันมากขึน
                ั
      การสํารวจครังนี เก็บรวบรวมข้อมูลในเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2553
โดยวิธีส่งเจ้าหน้าทีของสํานักงานสถิติแห่ งชาติออกไปสัมภาษณ์ผประกอบการ  ู้
เพื อเก็บ รวบรวมข้อ มู ล รายละเอี ย ดต่ า ง ๆ ตามแบบสอบถาม รวมทังนํา
แบบสอบถามขึ นเว็บ ไซต์ใ ห้ผู ป ระกอบธุ ร กิจ e-Commerce เข้า มาตอบ
                     ้
ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาจํานวนทังสิ น 1,420 ราย ซึ งทําให้การนําเสนอผล
มู ล ค่ า พาณิ ช ย์อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ไ ด้ใ นภาพรวมเท่ า นั น ไม่ ส ามารถจํา แนก
รายละเอี ยดตามกลุ่ม อุต สาหกรรมในแต่ ละประเภทผูประกอบการ (B2B, ้
B2C, B2G)
     ผลจากการสํ ารวจ สรุ ปได้ดงนี
                 ั
1. ลักษณะทัวไปของธุรกิจ
   ธุ ร กิจ พาณิ ช ย์อิเ ล็ก ทรอนิ กส์ ข องไทยมีสัด ส่ ว นของธุ รกิจ ขนาดเล็ก
(มีคนทํางานไม่เกิน 5 คน) มากทีสุ ด คือ ร้อยละ 73.2 และเป็ นธุ รกิจประเภท
B2C ร้อยละ 78.2

สํานักงานสถิติแห่ งชาติ
iv     รายงานผลที สําคัญ สํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 2553

    หากแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรมที ทํา พบว่า อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม
แฟชัน เครื องแต่งกาย อัญมณี และเครื องประดับมากที สุ ด คิ ดเป็ นร้อยละ 27.3
ของธุ รกิ จ ทังหมด รองลงมาเป็ นกลุ่มอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์และอินเทอร์เน็ตคิดเป็ นร้อยละ 22.3
   ธุรกิจ e-Commerce ทีขายผ่านอิเล็กทรอนิ กส์มาไม่นานนักคือไม่เกิน 1 ปี
มีร้อยละ 36.1 และมากกว่า 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี ร้อยละ 33.4 ส่ วนทีดําเนิ นธุ รกิจ
                 ่
ประเภทนี มามากกว่า 8 ปี ขึนไปมีอยูร้อยละ 9.8 หากพิจารณาตามลักษณะการขาย
ประมาณร้อยละ 60.2 ของธุ รกิจ e-Commerce ทังหมด ขายผ่านอิเล็กทรอนิ กส์
และมีหน้าร้านทางกายภาพด้วย
2. ผลการประกอบการ
    ในรอบปี ทีผ่านมา (ปี 2552) ธุ รกิจ e-Commerce มียอดขายผ่านพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิ กส์ทงสิ นประมาณ 629,611 ล้านบาท ในจํานวนนี เป็ นยอดขายของ
        ั
ผูประกอบการ B2B ประมาณ 217,458 ล้านบาท (ร้อยละ 34.5) ผูประกอบการ
  ้                              ้
B2C ประมาณ 67,783 ล้านบาท (ร้อยละ 10.8) และผูประกอบการ B2G ประมาณ
                         ้
344,370 ล้า นบาท (ร้ อ ยละ 54.7) โดยในส่ ว นของผูป ระกอบการ B2G
                             ้
ประกอบด้วย 2 ส่ วน คื อ มูล ค่า ที ได้จ ากการสํา รวจ ซึ งเป็ นมูลค่าที เกิ ดจาก
ผูประกอบการทําธุ รกิจ e-Commerce กับหน่วยงานภาครัฐทีไม่ ผ่าน e-Auction
 ้
ประมาณ 3,670 ล้านบาท (ร้อยละ 0.6) และมูลค่าทีเกิดจากการจัดซื อจัดจ้าง
โดยวิธีการประมูลงานผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตของภาครัฐ (e-Auction) ทีได้
จากกรมบัญชีกลางจํานวน 340,700 ล้านบาท (ร้อยละ 54.1) (ตาราง ก)สํานักงานสถิติแห่ งชาติ
รายงานผลที สําคัญ สํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 2553   v
ตาราง ก มูลค่ าพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์ จําแนกตามประเภทผู้ประกอบการ

                    มูลค่ าพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์ 1/ (ล้านบาท)
      ประเภท
                          ปี ทีทําการสํ ารวจ
    ผู้ประกอบการ
                   2550     2551      2552     2553
 มูลค่ าขายรวม           305,159     427,460      527,538    629,611
                   (100.0)    (100.0)      (100.0)    (100.0)
   B2B               79,726     127,325      190,751    217,458
                   (26.1)     (29.8)      (36.2)     (34.5)
   B2C               47,501     63,425      45,951     67,783
                   (15.6)     (14.8)       (8.7)     (10.8)
   B2G 2/             177,932     236,710      290,836    344,370
                   (58.3)     (55.4)      (55.1)     (54.7)
    จากการสํารวจ          1,249      2,728      2,087      3,670
                    (0.4)      (0.6)      (0.4)      (0.6)
    จาก e-Auction         176,683     233,892     288,749     340,700
    (กรมบัญชี กลาง)        (57.9)     (54.8)      (54.7)     (54.1)
หมายเหตุ : 1/ มูลค่ าขายในรอบปี ทีผ่ านมา
      2/ B2G เป็ นมูลค่ าที ได้ จากการสํารวจข้ อมูลจากสถานประกอบการที ทําธุรกิจ
       e-Commerce กับภาครั ฐที ไม่ ผ่าน e-Auction รวมกับ มูลค่ าทีเกิดจากการจัดซื อ
       จัดจ้ างของภาครั ฐ (e-Auction) ที ได้ จากกรมบัญชี กลาง
สํานักงานสถิติแห่ งชาติ
vi     รายงานผลที สําคัญ สํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 2553

   เมื อพิจารณามูลค่ าขายแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม พบว่า ในรอบปี ที
ผ่านมา (ปี 2552) มูลค่าขายเกิดจากกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และผลิตภัณฑ์
มากทีสุ ดประมาณ 84,054 ล้านบาท (ร้อยละ 29.1) รองลงมาเกิดจากกลุ่ม
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์และอินเทอร์ เน็ตประมาณ 55,735 ล้านบาท
(ร้อยละ 19.3) และกลุ่มธุรกิจบริ การ 20,555 ล้านบาท (ร้อยละ7.1)
   ส่ วนตลาดของธุรกิจ e-Commerce (ทีไม่รวม e-Auction ของภาครัฐ) จะเป็ น
ตลาดในประเทศประมาณร้อยละ 81.3 ของมูลค่าขายทังหมด ส่ วนทีขายไปยัง
ตลาดต่างประเทศมีประมาณร้อยละ 18.7 โดยมีลูกค้าทีสังซื อสิ นค้า/บริ การจาก
หลายประเทศ เช่น อเมริ กา อังกฤษ เยอรมนี ญีปุ่ น ออสเตรเลีย เป็ นต้น
   สําหรับวิธี ทีใช้ในการดูแลลูกค้าของธุ รกิจ e-Commerce ส่ วนใหญ่
(ร้อยละ 72.2) ของธุ รกิจประเภทนี ใช้อีเมล์ หรื อการให้ลูกค้าส่ งคําถามผ่าน
หน้าเว็บไซต์ รองลงมาใช้เจ้าหน้าทีรับโทรศัพท์ (Call Center) ร้อยละ 61.3
และใช้ระบบสนทนาลูกค้าแบบ Live Chat เช่น MSN, Skype, Gtalk ฯลฯ
ร้อยละ 29.2

3. วิธีการดําเนินธุรกิจ
    ธุรกิจ e-Commerce ส่ วนใหญ่ (ร้อยละ 63.9) ไม่ได้มีการส่ งเสริ มการตลาด
และประชาสัมพันธ์ ส่ วนที มีการส่ งเสริ มการตลาดฯ โดยใช้ทงวิธีออนไลน์
                                 ั
และออฟไลน์มีประมาณร้อยละ 25.7 โดยวิธีการประชาสัมพันธ์แบบออนไลน์
   ั
ทีใช้กนมากทีสุ ด คือ การโฆษณาทางอีเมล์ (ร้อยละ 55.0) สําหรับออฟไลน์
         ่
ส่ วนใหญ่จะอยูในรู ปแบบแผ่นพับ/โบรชัวร์/นามบัตรมากทีสุ ด (ร้อยละ 67.8)


สํานักงานสถิติแห่ งชาติ
รายงานผลที สําคัญ สํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 2553  vii
   ธุ รกิจ e-Commerce ส่ วนใหญ่ (ร้อยละ 75.2) มีเว็บไซต์เป็ นของตนเอง
ร้อยละ 14.8 ไม่มีแต่มีแผนที จะจัดทํา ส่ วนทีเหลือร้ อยละ 10.0 ไม่มีและไม่มี
แผนที จะจัดทํา โดยในกลุ่มที มีเว็บไซต์ส่วนใหญ่จะใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป
ในการพัฒนาเว็บไซต์มากทีสุ ด (ร้อยละ 66.2)
   การบริ การเพือสร้างความน่ าเชื อถือธุ รกิจ e-Commerce ร้อยละ 60.4
มีการจัดทํานโยบายด้านการคุมครองข้อมูลส่ วนบุคคล (Privacy Policy/Statement)
              ้
ร้อยละ 35.5 ใช้เครื องหมายรับรองความน่าเชือถือ Trust Mark ของกระทรวง
พาณิ ชย์
    สําหรับระบบการชําระเงินค่าสิ นค้า/บริ การนันธุ รกิจ e-Commerce กว่า
ครึ งหนึ ง (ร้ อ ยละ 52.1) มี บ ริ ก ารการชํา ระค่ า สิ น ค้า /บริ ก ารของลูก ค้า ใน
รู ป แบบออฟไลน์ อ ย่า งเดี ย ว ส่ ว นที เปิ ดให้ช า ระได้ท งแบบออนไลน์ แ ละ
                         ํ      ั
ออฟไลน์ มีประมาณร้อยละ 33.7 โดยการชําระแบบออนไลน์ทีธุ รกิจส่ วนใหญ่
เปิ ดให้บริ การ คือ การชําระเงิ นผ่านระบบ e-Banking/ATM (ร้อยละ 65.6)
ในขณะทีแบบออฟไลน์ คือ การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร (ร้อยละ 79.3)
    วิธีการจัดส่ งสิ นค้า ธุ รกิจ e-Commerce ส่ วนใหญ่ (ร้อยละ 56.8) จัดส่ ง
สิ น ค้า ทางไปรษณี ย ์ รองลงมาใช้พ นัก งานขนส่ ง ของตนเองร้อ ยละ 44.2
สําหรับระยะเวลาการส่ งมอบสิ นค้าให้ลูกค้าของธุ รกิจ e-Commerce ส่ วนใหญ่
(ร้อยละ 43.2) ส่ งมอบได้ภายใน 2 – 3 วัน
    ส่ วนปั ญหาเกี ยวกับการจัดส่ งสิ นค้าที ผูประกอบการส่ วนใหญ่เห็ นว่า
                         ้
เป็ นปั ญหา/อุปสรรคมากทีสุ ดคือราคาค่าขนส่ งทีค่อนข้างสู ง (ร้อยละ 58.8)
รองลงมาคือ ความล่าช้าของการจัดส่ ง (ร้อยละ 36.9) การรับประกันการส่ ง
มอบสิ นค้า (ร้อยละ 28.5) และปั ญหาเรื องคุณภาพในการจัดส่ ง (ร้อยละ 25.3)

สํานักงานสถิติแห่ งชาติ
viii    รายงานผลที สําคัญ สํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 2553

4. ความคิดเห็น
     ปัญหาอุปสรรคทีผู้ประกอบการพบในการดําเนินธุรกิจ e-Commerce
มี ด งนี ลูกค้าสังจองสิ นค้าแล้วยกเลิกหรื อไม่ชาระเงิน/สิ นค้าโดนตีกลับ ติดต่อ
   ั                     ํ
ลูกค้าไม่ได้ ร้อยละ 26.8 รองลงมาความไม่เชือใจกันระหว่างผูซือและผูขาย/
                             ้    ้
ความไม่มนใจในการซื อสิ นค้าทางอินเทอร์ เน็ต/ การกลัวการฉ้อโกง ร้อยละ 18.2
    ั
การทําการตลาด/การประชาสัมพันธ์ธุรกิ จ e-Commerce ทําได้ยากและมี
ค่าใช้จ่ายสู ง ร้อยละ 17.1 ลูกค้าน้อยไม่มีการสังซื อสิ นค้า ร้อยละ 10.0
     สํ า หรั บ ความต้ อ งการความช่ ว ยเหลือ จากภาครั ฐ ผูป ระกอบธุ ร กิจ
                               ้
e-Commerce ต้องการให้ภาครัฐจัดอบรมให้ความรู ้และทักษะในการประกอบ
ธุ รกิจ e-Commerce ในเรื องต่าง ๆ แก่ผูประกอบการ เช่น การตลาด การทํา
                    ้
ตลาดต่ างประเทศ การพัฒนาเว็บไซต์ร้ อยละ 41.9 รองลงมาภาครั ฐควร
ประชาสัมพันธ์/ส่ งเสริ มสนับสนุ นธุ รกิจ e-Commerce รวมทังแก้ไขปั ญหา
ต่าง ๆ ที เกิดขึนร้ อยละ 39.7 ภาครัฐควรหามาตรการที จะทําให้ผูบริ โภคมี
                               ้
ความมันใจในการซื อสิ นค้าทางอิ นเทอร์ เน็ ตมากขึ น เช่ น การป้ องกันการ
ฉ้อโกง การทําทะเบียนผูขาย เป็ นต้น ร้อยละ 29.5
           ้
สํานักงานสถิติแห่ งชาติ
รายงานผลที สําคัญ สํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 2553      ix

                       สารบัญ
                                               หน้ า
คํานํา                                             i
บทสรุ ปสํ าหรับผู้บริหาร                                    iii
สารบัญแผนภูมิ                                         xi
สารบัญตาราง                                          xiii
บทนํา                                              1
สรุ ปผลการสํ ารวจ                                        3
  1. ลักษณะทัวไปของธุรกิจพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์                       3
    1.1 ประเภทผูประกอบการ
           ้                                     3
    1.2 ประเภทอุตสาหกรรม                                   4
    1.3 ขนาดของธุรกิจ                                    7
    1.4 ระยะเวลาทีทําธุรกิจ                                 8
    1.5 ลักษณะการขายสิ นค้าและบริ การ                            9
  2. ผลการประกอบการ                                     10
    2.1 มูลค่าพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์                            10
    2.2 การสังซื อสิ นค้า                                  14
  3. วิธีการดําเนินธุรกิจ                                  16
    3.1 การใช้เทคโนโลยี                                   16
    3.2 การรับรองความน่าเชือถือ                               20
    3.3 รู ปแบบการชําระเงิน                                 22
    3.4 การจัดส่ งสิ นค้า                                  24
สํานักงานสถิติแห่ งชาติ
x     รายงานผลที สําคัญ สํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 2553


                     สารบัญ (ต่ อ)
                                               หน้ า
 4. ความคิดเห็น                                        26
   4.1 พฤติกรรมของลูกค้า                                   26
   4.2 ปัญหาอุปสรรคในการดําเนิ นธุรกิจ e-Commerce                      27
   4.3 ความต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐ                           29
ภาคผนวก                                            31
   กรอบตัวอย่างและการประมาณค่า                                33
   ข้อจํากัดของข้อมูล                                    35
   คํานิ ยาม                                         37
สํานักงานสถิติแห่ งชาติ
รายงานผลที สําคัญ สํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 2553    xi

                    สารบัญแผนภูมิ
                                               หน้ า
แผนภูมิ 1 ร้อยละของธุ รกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ จําแนกตาม
     ประเภทผูประกอบการ
           ้                                    3
แผนภูมิ 2 ร้อยละของธุ รกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ จําแนกตาม
     กลุ่มอุตสาหกรรม                                   4
แผนภูมิ 3 ร้อยละของธุรกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ จําแนกตาม
     ขนาดของธุรกิจ                                    7
แผนภูมิ 4 ร้อยละของธุรกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ จําแนกตาม
     ระยะเวลาทีทําธุรกิจ e-Commerce                            8
แผนภูมิ 5 ร้อยละของธุรกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ จําแนกตาม
     ลักษณะการขายสิ นค้าและบริ การ                            9
แผนภูมิ 6 มูลค่าพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ในรอบปี ทีผ่านมา
     (ปี 2552) จําแนกตามประเภทผูประกอบการ
                     ้                           10
แผนภูมิ 7 ร้อยละของธุรกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ จําแนกตาม
     วิธีการทีใช้ในการดูแลลูกค้า                             15
แผนภูมิ 8 ร้อยละของธุรกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ จําแนกตาม
     วิธีการส่ งเสริ มการตลาดและการประชาสัมพันธ์ธุรกิจ                  16
แผนภูมิ 9 ร้อยละของธุรกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ จําแนกตาม
     การมีเว็บไซต์เป็ นของตนเอง                              19
สํานักงานสถิติแห่ งชาติ
xii    รายงานผลที สําคัญ สํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 2553


                  สารบัญแผนภูมิ (ต่ อ)
                                               หน้ า
แผนภูมิ 10 ร้อยละของธุรกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ จําแนกตาม
      รู ปแบบการชําระค่าสิ นค้า/บริ การของลูกค้า                     22
แผนภูมิ 11 ร้อยละของธุรกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ จําแนกตาม
      วิธีการจัดส่ งสิ นค้า                                24
แผนภูมิ 12 ร้อยละของธุรกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ จําแนกตาม
      ระยะเวลาการส่ งมอบสิ นค้าให้ลกค้า
                      ู                          24
สํานักงานสถิติแห่ งชาติ
รายงานผลที สําคัญ สํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 2553   xiii

                     สารบัญตาราง
                                               หน้ า
ตาราง 1 ร้อยละของธุรกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ จําแนกตามกลุ่ม
    และประเภทอุตสาหกรรม                                  5
ตาราง 2 ร้อยละของธุรกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ จําแนกตามขนาด
    ของธุรกิจ                                       7
ตาราง 3 มูลค่าพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ในรอบปี ทีผ่านมา (ปี 2552)
    จําแนกตามประเภทผูประกอบการ
                ้                                11
ตาราง 4 ร้อยละของธุ รกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ทีมีมูลค่าขาย
    ต่างประเทศ จําแนกตามประเทศทีสังซื อสิ นค้า/บริ การ                   12
ตาราง 5 มูลค่าพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ ในรอบปี ทีผ่านมา (ปี 2552)
    จําแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม                                13
ตาราง 6 ร้อยละของธุรกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ จําแนกตามการ
    สังซื อสิ นค้า/บริ การของลูกค้าในรอบปี ทีผ่านมา (ปี 2552)               14
ตาราง 7 ร้อยละของธุรกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ จําแนกตามลักษณะ
    การส่ งเสริ มการตลาด และการประชาสัมพันธ์ธุรกิจ                     17
ตาราง 8 ร้อยละของธุรกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ จําแนกตาม
    วัตถุประสงค์ของการใช้เว็บไซต์                             18
ตาราง 9 ร้อยละของธุรกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ จําแนกตามการ
    รับรองความน่าเชือถือ                                  21สํานักงานสถิติแห่ งชาติ
xiv    รายงานผลที สําคัญ สํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 2553


                   สารบัญตาราง (ต่ อ)
                                               หน้ า
ตาราง 10 ร้อยละของธุรกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ จําแนกตาม
     รู ปแบบและวิธีการชําระค่าสิ นค้า/บริ การของลูกค้า                   23
ตาราง 11 ร้ อยละของธุ รกิ จพาณิ ชย์อิเล็ก ทรอนิ กส์ จําแนกตาม
     อุปสรรคในการจัดส่ งสิ นค้า                              25
ตาราง 12 ร้ อยละของธุ รกิ จพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ จําแนกตาม
     พฤติ กรรมของลูกค้าที เห็ นว่าเป็ นอุปสรรคต่อธุ รกิ จ
     e-Commerce                                      26
ตาราง 13 ร้อยละของธุรกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ จําแนกตามความ
     คิดเห็นเกียวกับปั ญหาอุปสรรคทีพบในการดําเนินธุรกิจ                  28
ตาราง 14 ร้อยละของธุรกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ จําแนกตาม
     ความคิดเห็นเกียวกับความช่วยเหลือทีต้องการจากภาครัฐ                  30
สํานักงานสถิติแห่ งชาติ
รายงานผลที สําคัญ สํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 2553      1
บทนํา
    สํานักงานสถิติแห่งชาติ ได้ทาการสํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์
                 ํ
ของประเทศไทยอย่างต่อเนื องทุกปี ตังแต่ปี 2550 และครังนี เป็ นการสํารวจ
ครั งที 4 โดยมี ว ต ถุป ระสงค์เ พื อให้ท ราบข้อ มูล เกี ยวกับ สถานการณ์ ข อง
         ั
การประกอบธุ รกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ทงในเรื องของประเภทธุ รกิจทีทํา
                       ั
จํานวนคนทํางาน การตลาด ค่าใช้จ่าย มูลค่าการขายสิ นค้า/บริ การ การจัดส่ ง
สิ นค้า การชําระเงิน ตลอดจนปั ญ หาอุปสรรคและข้อเสนอแนะที ต้องการ
ให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุน เพือนําไปใช้ในการกําหนดนโยบาย วางแผน
จัดหามาตรการต่าง ๆ ในการส่ งเสริ มสนับสนุ นให้เกิ ดการพัฒนาศักยภาพ
ด้านพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ และสามารถแข่งขันทางการค้าได้ในระดับสากล
ตลอดจนใช้ประโยชน์ ในการติ ดตามประเมิ นผลการพัฒนาที ผ่ านมา ในขณะ
เดีย วกัน ภาคเอกชนก็สามารถใช้ประโยชน์จากการสํารวจนี เป็ นแนวทางใน
การขยายตลาดการปรับตัวในการแข่งขันให้สอดรับกับสภาพแวดล้อมได้อย่าง
เหมาะสมมากขึน
   สํ า นัก งานสถิต ิแ ห่ ง ชาติไ ด้ด ํา เนิ น การเก็บ รวบรวมข้ อ มู ล จาก
ผูประกอบการระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2553 โดยส่ งเจ้าหน้าทีของ
 ้
สํานักงานสถิติแห่ งชาติออกไปสัมภาษณ์เพือเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียด
ต่าง ๆ ของสถานประกอบการ/ผูประกอบการตามแบบสอบถาม โดยเป็ น
                   ้
                  ั
ผูประกอบการทีได้จดทะเบียนไว้กบกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์
  ้
จํานวน 2,526 ราย และเป็ นสถานประกอบการตัวอย่างของสํานักงานสถิ ติ
แห่งชาติ จํานวน 1,528 ราย
                                       สํานักงานสถิติแห่ งชาติ
2   รายงานผลที สําคัญ สํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 2553


   นอกจากนัน ยัง ได้พ ฒ นาแบบสอบถามอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ เ พื ออํา นวย
            ั
ความสะดวกแก่ผูป ระกอบการ โดยเฉพาะที เป็ นสมาชิ ก ของตลาดกลาง
       ้
พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ แต่ไม่ทราบที อยู่ทีสามารถติดต่อทางไปรษณี ยหรื อ
                                 ์
อีเมล์ได้โดยตรง จึงได้จดทําแบบสอบถามออนไลน์ เพือให้ผประกอบการได้เข้า
            ั              ู้
มาตอบแบบสอบถามด้วย โดยติ ดแบนเนอร์ ไว้ทีเว็บไซต์ของสํานักงานสถิ ติ
แห่งชาติ และเว็บไซต์ต่าง ๆ ทีน่าสนใจ และเชิญชวนให้ผประกอบการกลุ่มนี
                          ู้
เข้ามาตอบแบบสอบถามได้
                                      สํานักงานสถิติแห่ งชาติ
รายงานผลที สําคัญ สํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 2553      3

สรุ ปผลการสํ ารวจ
1. ลักษณะทัวไปของธุรกิจพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์
  1.1 ประเภทผู้ประกอบการ

  แผนภูมิ 1 ร้ อยละของธุรกิจพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์ จําแนกตามประเภท
       ผู้ประกอบการ


 ธุรกิจขายให้ กบผู้บริโภค (B2C)
        ั
      78.2 %                                 ธุรกิจขายให้ กบธุรกิจ (B2B)
                                        ั
                                     19.5 %
                 ธุรกิจขายให้ กบภาครัฐ (B2G)
                        ั
                       2.3 %   จากการสํารวจ พบว่า ธุ รกิจ e-Commerce ส่ วนใหญ่ (ร้อยละ 78.2) เป็ น
ผูประกอบการประเภท B2C รองลงมา คือ ผูประกอบการ B2B ร้อยละ 19.5
 ้                 ้
ส่ วนผูประกอบการ B2G ทีไม่นบรวมการรับงานจัดซื อจัดจ้างจากภาครัฐโดย
    ้          ั
การ e-Auction นัน จะมีเพียงร้อยละ 2.3 เท่านัน (แผนภูมิ 1)
                                       สํานักงานสถิติแห่ งชาติ
4    รายงานผลที สําคัญ สํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 2553

   1.2 ประเภทอุตสาหกรรม

  แผนภูมิ 2 ร้ อยละของธุรกิจพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์ จําแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม

                                   คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ฯ

                   22.3%              แฟชัน เครื องแต่งกายฯ
       21.8%                          ท่องเทียว โรงแรม รี สอร์ท
    5.8%                              ยานยนต์ และผลิตภัณฑ์ฯ
                        27.3%
             13.8%                    สิ งพิมพ์ และเครื องใช้สานักงานฯ
                                               ํ
                                   ธุรกิจบริ การฯ
  4.8%
    4.2%                             สิ นค้า และอืนๆ
   ในภาพรวมของธุ รกิจ e-Commerce ส่ วนใหญ่จดอยูในกลุ่มอุตสาหกรรม
                          ั ่
แฟชัน เครื องแต่งกาย อัญมณี และเครื องประดับคิดเป็ นร้อยละ 27.3 ของธุ รกิจ
ทังหมด รองลงมาเป็ นกลุ่มอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์
และอินเทอร์ เน็ตคิดเป็ นร้อยละ 22.3 กลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเทียวโรงแรม
และรี สอร์ทร้อยละ 13.8 กลุ่มธุรกิจบริ การร้อยละ 5.8 กลุ่มสิ งพิมพ์/เครื องใช้
สํานักงานร้อยละ 4.8 กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และผลิตภัณฑ์ร้อยละ 4.2
ส่ วนกลุ่มสิ นค้าประเภทอืน ๆ ประมาณร้อยละ 21.8 (แผนภูมิ 2)
    หากพิจารณาในรายละเอียดแยกตามประเภทอุตสาหกรรมย่อย พบว่า
5 อันดับ แรก ได้แก่ อุต สาหกรรมนําหอม เครื องสําอางและอุปกรณ์เ สริ ม
                      ่
ความงามมากทีสุ ด (ร้อยละ 14.2) รองลงมาอยูในอุตสาหกรรมประเภทสิ งทอ
หัตถกรรม เสื อผ้าและเครื องหนัง (ร้อยละ 12.7) เครื องใช้ไฟฟ้ าและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ (ร้อยละ 7.7) การท่องเทียวจองตัวเดินทาง/ทีพัก (ร้อยละ 7.3)
(ตาราง 1)

                                        สํานักงานสถิติแห่ งชาติ
รายงานผลที สําคัญ สํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 2553      5
ตาราง 1 ร้ อยละของธุรกิจพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์ จําแนกตามกลุ่มและประเภท
    อุตสาหกรรม

          กลุ่มและประเภทอุตสาหกรรม                     ร้ อยละ
รวมทุกกลุ่ม                                      100.0
 คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ อเิ ล็กทรอนิกส์ ฯ และอินเทอร์ เน็ต                 22.3
   เครื องใช้ไฟฟ้ าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์                       7.7
   บริ การออกแบบเว็บไซต์                                 6.5
   คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทีเกียวข้อง                      5.2
   ตลาดกลางพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์                            1.2
   อุปกรณ์การสื อสาร เช่น โทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ                    1.2
   Software System/Solution Provider/System Integrator                  0.4
   อืนๆ                                         0.1
  แฟชัน เครืองแต่ งกาย อัญมณี และเครืองประดับ                      27.3
  นําหอม เครื องสําอาง และอุปกรณ์เสริ มความงาม                     14.2
  สิ งทอ หัตถกรรม เสื อผ้า และเครื องหนัง                       12.7
   อัญมณี และเครื องประดับ                                0.4
  ท่ องเทียว โรงแรม รีสอร์ ท                              13.8
  ท่องเทียว จองตัวเดินทาง/ทีพัก                             7.3
  โรงแรม/รี สอร์ท/เกสต์เฮ้าส์                              6.5


                                      สํานักงานสถิติแห่ งชาติ
6   รายงานผลที สําคัญ สํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 2553


           กลุ่มและประเภทอุตสาหกรรม                     ร้ อยละ
  ยานยนต์ และผลิตภัณฑ์                                  4.2
    รถยนต์ เครื องยนต์ และอะไหล่ชินส่ วน                        3.6
    ผลิตภัณฑ์ยาง และพลาสติก                               0.6
  สิ งพิมพ์ และเครืองใช้ สํานักงาน                            4.8
    ผลิตภัณฑ์กระดาษ                                   2.9
    การพิมพ์/หนังสื อ และสิ งพิมพ์                           1.7
    เครื องใช้สานักงานและเครื องเขียน
         ํ                                    0.2
  ธุรกิจบริการ                                      5.8
    ยา บริ การทางการแพทย์ และสุ ขภาพ                          2.7
    การศึกษาและการบริ การทีเกียวข้อง                          1.2
    ธุรกิจประกันภัย นายหน้าและตัวแทน                          1.2
    ขนส่ ง คลังสิ นค้า คมนาคม และบริ การขนส่ ง                     0.4
    บริ การประชาสัมพันธ์ โฆษณา                             0.1
    ธุรกิจบริ การอืน ๆ                                 0.2
  สิ นค้ า และอืน ๆ                                   21.8
   เกษตรกรรมและประมง                                  3.5
    ก่อสร้าง                                      2.7
    ของเล่น อุปกรณ์ของเล่น ของใช้เด็ก                          2.4
    อาหาร อาหารแปรรู ป และเครื องดืม                          2.0
    บริ การด้านอสังหาริ มทรัพย์และการให้เช่า                      1.5
    เซรามิค                                       1.4
    อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย สัญญาณกันขโมย                        1.4
   อืน ๆ                                         6.9

                                       สํานักงานสถิติแห่ งชาติ
รายงานผลที สําคัญ สํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 2553      7
    1.3 ขนาดของธุรกิจ

 แผนภูมิ 3 ร้ อยละของธุรกิจพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์ จําแนกตามขนาดของธุรกิจ


  ขนาดเล็ก (1 – 5 คน)                       ขนาดกลาง (6 – 50 คน)
    73.2 %                              23.5 %
                          ขนาดใหญ่ (มากกว่ า 50 คน)
                             3.3 %

   หากจํา แนกธุ ร กิ จ ตามขนาด โดยใช้จ า นวนคนทํา งานเต็ม เวลาเป็ น
                         ํ
เกณฑ์ พบว่า ธุ ร กิจ พาณิ ช ย์อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ส่ ว นใหญ่เ ป็ นธุ ร กิจ ขนาดเล็ก
(มีคนทํางานเพี ยง 1 – 5 คน) ร้อยละ 73.2 ขนาดกลาง (6 – 50 คน) มีอยู่
ร้อยละ 23.5 ส่ วนธุ รกิจขนาดใหญ่ (มีคนทํางานมากกว่ า 50 คน) มีเพียง
ร้อยละ 3.3 เท่านัน (แผนภูมิ 3)
ตาราง 2 ร้ อยละของธุรกิจพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์ จําแนกตามขนาดของธุรกิจ
      ขนาดของธุรกิจ (จํานวนคนทํางาน)                 ร้ อยละ
  รวม                                  100.0
   1 – 5 คน                               73.2
   6 – 15 คน                              19.8
   16 – 50 คน                              3.7
   51 – 100 คน                              1.4
   101 – 200 คน                             0.8
   มากกว่า 200 คน                            1.1
                                       สํานักงานสถิติแห่ งชาติ
8    รายงานผลที สําคัญ สํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 2553

     1.4 ระยะเวลาทีทําธุรกิจ

  แผนภูมิ 4 ร้ อยละของธุรกิจพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์ จําแนกตามระยะเวลา
       ทีทําธุรกิจ e-Commerce

                  มากกว่ า 8 ปี
                    9.8 %
                                    ไม่ เกิน 1 ปี
        มากกว่ า 5 – 8 ปี                     36.1 %
          9.4 %                                   มากกว่ า 1 – 2 ปี
                                     11.3 %
                  มากกว่ า 2 – 5 ปี
                    33.4 %    ธุ รกิจ e-Commerce ประมาณ 1 ใน 3 (ร้อยละ 36.1) ดําเนิ นการมา
ไม่เกิน 1 ปี รองลงมามากกว่า 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี ร้อยละ 33.4 มากกว่า 1 ปี
แต่ไม่เกิน 2 ปี ร้อยละ 11.3 ส่ วนทีดําเนิ นกิจการมามากกว่า 5 ปี มีร้อยละ 19.2
(แผนภูมิ 4)
                                        สํานักงานสถิติแห่ งชาติ
รายงานผลที สําคัญ สํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 2553      9
    1.5 ลักษณะการขายสิ นค้ าและบริการ

  แผนภูมิ 5 ร้ อยละของธุรกิจพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์ จําแนกตามลักษณะ
       การขายสิ นค้ าและบริการ


                                  ขายผ่ านอิเล็กทรอนิกส์ และ
                                   มีหน้ าร้ านทางกายภาพ
                                        60.2 %


 ขายผ่ านอิเล็กทรอนิกส์
   เพียงอย่ างเดียว                     อืน ๆ
     39.5 %                        0.3 %       ประมาณร้ อยละ 60.2 ของธุ รกิ จ e-Commerce ทังหมด ขายผ่าน
อิเล็กทรอนิ กส์ และมีหน้าร้านด้วย ส่ วนที ขายผ่านอิเล็กทรอนิ กส์ อย่างเดี ยว
มีร้อยละ 39.5 และอีกร้อยละ 0.3 จะขายผ่านอิเล็กทรอนิ กส์ ผสมผสานกับ
การขายในลักษณะอืน เช่น ส่ งพนักงานออกไปขายตรง หรื อฝากขาย เป็ นต้น
(แผนภูมิ 5)
                                       สํานักงานสถิติแห่ งชาติ
10    รายงานผลที สําคัญ สํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 2553

2. ผลการประกอบการ
  2.1 มูลค่ าพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์
     ผลประกอบการในรอบปี ที ผ่า นมา (ปี 2552) ธุ ร กิ จ e-Commerce
มี ยอดขายผ่านพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ทงสิ นประมาณ 629,611 ล้านบาท โดย
                    ั
จําแนกเป็ นยอดขายของผูประกอบการ B2B ประมาณ 217,458 ล้านบาท
              ้
(ร้อยละ 34.5) ผูประกอบการ B2C ประมาณ 67,783 ล้านบาท (ร้อยละ 10.8)
          ้
และผูประกอบการ B2G ประมาณ 344,370 ล้านบาท (ร้ อยละ 54.7)
   ้
    ในส่ วนของผูประกอบการ B2G ประกอบด้วย 2 ส่ วน คือ มูลค่าทีได้จาก
           ้
การสํารวจซึ งเป็ นมูลค่าทีเกิดจากผูประกอบการทําธุ รกิจ e-Commerce กับ
                  ้
หน่วยงานภาครัฐ ทีไม่ ผ่าน e-Auction ประมาณ 3,670 ล้านบาท (ร้อยละ 0.6)
และมู ลค่ าที เกิ ดจากการจัดซื อจัดจ้างโดยวิ ธี การประมู ล งานผ่ านเครื อข่ า ย
อินเทอร์ เน็ตของภาครัฐ (e-Auction) ทีได้จากกรมบัญชีกลางจํานวน 340,700
ล้านบาท (ร้อยละ 54.1)
 แผนภูมิ 6 มูลค่ าพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์ ในรอบปี ทีผ่ านมา (ปี 2552) จําแนกตาม
      ประเภทผู้ประกอบการ
         มูลค่ าทีรวม e-Auction               มูลค่ าทีไม่ รวม e-Auction
                          B2G 1/           B2G 2/ 1.3%
                                                    B2C
                          54.7%
                                                    23.4%
   B2B          629,611
                                        288,911
   34.5 %         ล้านบาท
                                        ล้านบาท
                               B2B
         B2C                    75.3%
        10.8%
   หมายเหตุ : 1/ มูลค่ าได้ จากการสํารวจ รวมกับ มูลค่ าที เกิดจากการจัดซื อจัดจ้ างของภาครั ฐ(e-Auction)
        2/ มูลค่ าที ได้ จากการสํารวจ

                                             สํานักงานสถิติแห่ งชาติ
รายงานผลที สําคัญ สํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 2553     11
ตาราง 3 มูลค่ าพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์ ในรอบปี ทีผ่ านมา (ปี 2552) จําแนก
    ตามประเภทผู้ประกอบการ

         การขาย             มูลค่ า (ล้านบาท)       ร้ อยละ
 มูลค่ าขายรวม                   629,611          100.0
   B2B                      217,458           34.5
   B2C                       67,783           10.8
   B2G 1/                     344,370           54.7
    (จากการสํารวจ)                (3,670)          (0.6)
    (จาก e-Auction กรมบัญชี กลาง)       (340,700)          (54.1)
 ตลาดทีขาย 2/                    288,911          100.0
  ในประเทศ                     234,789           81.3
   ต่างประเทศ                    54,122           18.7
 หมายเหตุ : 1/ B2G เป็ นมูลค่ าที ได้ จากการสํารวจข้ อมูลจากสถานประกอบการที ทําธุรกิจ
        e-Commerce กับภาครั ฐที ไม่ ผ่าน e-Auction รวมกับ มูลค่ าทีเกิดจากการประมูล
        การจัดซื อจัดจ้ างของภาครั ฐ (e-Auction) ที ได้ จากกรมบัญชี กลาง
      2/ ไม่ รวมมูลค่ าขายทีเกิดจากการประมูลการจัดซื อจัดจ้ างของภาครั ฐ (e-Auction)

    สําหรับตลาดของธุรกิจ e-Commerce (ทีไม่รวม e-Auction ของภาครัฐ)
จะเป็ นตลาดในประเทศประมาณร้ อยละ 81.3 ของมูลค่าขายทังหมด ส่ วนที
ขายไปยังตลาดต่างประเทศมีประมาณร้อยละ 18.7 (ตาราง 3)
   เมือพิจารณาในกลุ่มที มี มูลค่าขายต่างประเทศ ธุ รกิจ e-Commerce ทีมี
ลูกค้าสังซื อสิ นค้า/บริ การจากประเทศอเมริ กา มีสัดส่ วนสู งสุ ดคือร้ อยละ 39.4
รองลงมาอังกฤษ ร้ อยละ 27.3 เยอรมนี ร้ อยละ 22.0 ญี ปุ่ น ร้ อยละ 16.7
ออสเตรเลีย ร้อยละ 14.3 และสวีเดน ร้อยละ 12.4 (ตาราง 4)

                                       สํานักงานสถิติแห่ งชาติ
12   รายงานผลที สําคัญ สํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 2553

ตาราง 4 ร้ อยละของธุรกิจพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์ ทีมีมูลค่ าขายต่ างประเทศ
    จําแนกตามประเทศทีสั งซือสิ นค้ า/บริการ
             ประเทศ 1/                 ร้ อยละ
        อเมริ กา                       39.4
        อังกฤษ                        27.3
        เยอรมนี                        22.0
        ญีปุ่ น                        16.7
        ออสเตรเลีย                      14.3
        สวีเดน                        12.4
        เดนมาร์ก                       11.4
        ออสเตรี ย                       11.3
        จีน                          7.3
        ฝรังเศส                        7.2
        สิ งคโปร์                       7.0
        อินเดีย                        6.7
        สวิสเซอร์แลนด์                     6.3
        ฮ่องกง                         6.3
        พม่า                          5.9
        มาเลเซี ย                       1.8
        เวียดนาม                        1.1
        คูเวต                         1.0
        นิ วซี แลนด์                      1.0
        อืน ๆ                         14.8
    หมายเหตุ : 1/ ตอบได้ มากกว่ า 1 ประเทศ                                       สํานักงานสถิติแห่ งชาติ
รายงานผลที สําคัญ สํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 2553       13
    หากพิจารณามูลค่าพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ จําแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม
พบว่า กลุ่ม อุต สาหกรรมที มีมูล ค่า พาณิ ชย์อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ม ากที สุ ด ได้แ ก่
กลุ่มยานยนต์และผลิตภัณฑ์ประมาณ 84,054 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 29.1
ของมู ล ค่ า พาณิ ช ย์อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ท ังหมด รองลงมา กลุ่ ม อุ ต สาหกรรม
คอมพิวเตอร์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์และอินเทอร์ เน็ตประมาณ 55,735 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 19.3 กลุ่มธุ รกิจบริ การประมาณ 20,555 ล้านบาท คิดเป็ น
ร้อยละ 7.1 สําหรับกลุ่มอืนๆ รายละเอียดตามตามตาราง 5

ตาราง 5 มูลค่ าพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์ ในรอบปี ทีผ่ านมา (ปี 2552) จําแนกตาม
    กลุ่มอุตสาหกรรม

                                     มูลค่ า
           กลุ่มอุตสาหกรรม                             ร้ อยละ
                                    (ล้านบาท)
มูลค่ ารวม 1/                              288,911        100.0
  • ยานยนต์ และผลิตภัณฑ์                         84,054        29.1
  • คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และอินเทอร์เน็ต           55,735        19.3
  • ธุรกิจบริ การ                             20,555        7.1
  • ท่องเทียว โรงแรม รี สอร์ท                       16,176        5.6
  • แฟชัน เครื องแต่งกาย อัญมณี และเครื องประดับ             12,737        4.4
  • สิ งพิมพ์ และเครื องใช้สานักงาน
               ํ                       5,639         2.0
  • สิ นค้า และอืน ๆ                           94,015        32.5
หมายเหตุ : 1/ ไม่ รวมมูลค่ าขายที เกิดจากการประมูลการจัดซื อจัดจ้ างของภาครั ฐ (e-Auction)
                                          สํานักงานสถิติแห่ งชาติ
14    รายงานผลที สําคัญ สํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 2553

   2.2 การสั งซือสิ นค้ า
    สําหรับการสังซื อสิ นค้า/บริ การผ่านอินเทอร์ เน็ตในรอบปี ที ผ่านมา
(ปี 2552) ประมาณร้อยละ 50.0 ของธุ รกิจประเภทนี มีการสังซื อโดยเฉลีย 1-5
ครังต่อเดือน ส่ วนธุ รกิจทีมีการสังซื อมากกว่า 100 ครังต่อเดือนมีประมาณ
ร้อยละ 4.8 ของธุรกิจทังหมด (ตาราง 6)
ตาราง 6 ร้ อยละของธุรกิจพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์ จําแนกตามการสั งซือสิ นค้ า/
    บริการของลูกค้ าในรอบปี ทีผ่ านมา (ปี 2552)

         การสั งซือสิ นค้ า/บริการของลูกค้ า
                                         ร้ อยละ
             เฉลีย (ครังต่อเดือน)
    รวม                                   100.0
      ไม่มีการสังซือเลย                           0.5
      1 – 5 ครัง                              50.0
      6 – 10 ครัง                              18.6
      11 – 50 ครัง                             21.6
      51 – 100 ครัง                             4.5
      101 – 500 ครัง                             3.2
      มากกว่า 500 ครังขึนไป                         1.6
                                        สํานักงานสถิติแห่ งชาติ
รายงานผลที สําคัญ สํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 2553       15


 แผนภูมิ 7 ร้ อยละของธุรกิจพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์ จําแนกตามวิธีการทีใช้
      ในการดูแลลูกค้ า
               วิธีการดูแลลูกค้ า 1/


     เจ้าหน้าทีรับโทรศัพท์                          61.3

     อีเมล์ หรื อ ส่ งคําถาม
                                             72.2
       ผ่านหน้าเว็บไซต์

ระบบสนทนาลูกค้าแบบ Live Chat                 29.2
 เช่น MSN, Skype, Gtalk ฯลฯ

              อืนๆ      3.9
                                                ร้ อยละ
                0        20       40     60      80
                  หมายเหตุ : 1/ ตอบได้ มากกว่ า 1 คําตอบ   สําหรับวิธีทีใช้ในการดูแลลูกค้าของธุ รกิจ e-Commerce พบว่า ส่ วนใหญ่
(ร้อยละ 72.2) ของธุ รกิจประเภทนี ใช้อีเมล์ หรื อการส่ งคําถามผ่านหน้าเว็บไซต์
รองลงมาใช้เจ้าหน้าทีรับโทรศัพท์ (Call Center) ร้อยละ 61.3 ใช้ระบบสนทนา
ลูกค้าแบบ Live Chat เช่น MSN, Skype, Gtalk ฯลฯ ร้อยละ 29.2 (แผนภูมิ 7)
                                         สํานักงานสถิติแห่ งชาติ
16    รายงานผลที สําคัญ สํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 2553

3. วิธีการดําเนินธุรกิจ
  3.1 การใช้ เทคโนโลยี
     1) การส่ งเสริมการตลาดและประชาสั มพันธ์ ธุรกิจ

 แผนภูมิ 8 ร้ อยละของธุรกิจพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์ จําแนกตามวิธีการส่ งเสริม
      การตลาด และการประชาสั มพันธ์ ธุรกิจ
   ไม่ มีการประชาสั มพันธ์
      63.9%

                                   ใช้ วธีออนไลน์ อย่ างเดียว
                                     ิ
                                       9.2%
                                   ใช้ วธีออฟไลน์ อย่ างเดียว
                                      ิ
                                        1.2%
                   ใช้ ทงวิธีออนไลน์ และออฟไลน์
                      ั
                        25.7%
  ธุรกิจ e-Commerce ส่ วนใหญ่ (ร้อยละ 63.9) ไม่ได้มีการส่ งเสริ มการตลาด
และประชาสัมพันธ์ ส่ วนทีมีการส่ งเสริ มการตลาดฯ โดยใช้ทงวิธีออนไลน์และ
                             ั
ออฟไลน์มีประมาณร้อยละ 25.7 ใช้วิธีออนไลน์อย่างเดียวร้ อยละ 9.2 ใช้วิธี
ออฟไลน์อย่างเดียวร้อยละ 1.2 (แผนภูมิ 8)
    สําหรับรู ปแบบการประชาสัมพันธ์ทางออนไลน์ส่วนใหญ่ทีนิ ยมใช้มาก
ที สุ ด คื อ การโฆษณาทางอี เมล์ (ร้ อยละ 55.0) รองลงมาเป็ นโฆษณาผ่าน
แบนเนอร์บนเว็บไซต์ต่าง ๆ ทาง Search Engine และการโฆษณาผ่านเว็บบอร์ ด
ตามเว็บไซต์ต่าง ๆ (ร้ อยละ 33.1 ร้ อยละ 31.4 และร้ อยละ 28.4 ตามลําดับ)
ส่ วนออฟไลน์ ส่ วนใหญ่จะอยู่ในรู ปแบบแผ่นพับ/โบรชัวร์ /นามบัตรมากทีสุ ด
(ร้ อ ยละ 67.8) รองลงมาสื อสิ งพิม พ์ นิ ต ยสาร นสพ. (ร้ อ ยละ 60.5)
ป้ าย โปสเตอร์ Bill board (ร้อยละ 34.5) สื อวิทยุ โทรทัศน์ (ร้อยละ 10.5)
(ตาราง 7)
                                        สํานักงานสถิติแห่ งชาติ
รายงานผลที สําคัญ สํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 2553     17
ตาราง 7 ร้ อยละของธุรกิจพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์ จําแนกตามลักษณะการส่ งเสริม
    การตลาด และการประชาสั มพันธ์ ธุรกิจ
           การส่ งเสริมการตลาดและ
                                        ร้ อยละ
           การประชาสั มพันธ์ ธุรกิจ
 รวม                                       100.0
 ใช้วิธีออนไลน์                                 9.2
 ใช้วิธีออฟไลน์                                 1.2
 ใช้ทงออนไลน์และออฟไลน์
    ั                                     25.7
 ไม่มีการส่ งเสริ มการตลาดฯ                           63.9
  วิธีออนไลน์ ทใช้ 1/
          ี
    โฆษณาทางอีเมล์                               55.0
    โฆษณาผ่านแบนเนอร์ บนเว็บไซต์ต่าง ๆ                     33.1
    โฆษณาทาง Search Engine                           31.4
    โฆษณาผ่านเว็บบอร์ด ตามเว็บไซต์                       28.4
    ประชาสัมพันธ์สือสังคมออนไลน์ เช่น Face book Twitter เป็ น         13.8
 ต้น การตลาดผ่านนายหน้าหรื อตัวแทนประชาสัมพันธ์                  6.4
    โฆษณาผ่านโทรศัพท์มือถือ                           1.7
    อืนๆ                                    0.6
  วิธีออฟไลน์ ทใช้ 1/
           ี
    แผ่นพับ/โบรชัวร์/นามบัตร                          67.8
    สื อสิ งพิมพ์ นิตยสาร นสพ.                         60.5
    ป้ าย โปสเตอร์ Billboard                          34.5
    ออกงานประชาสัมพันธ์สินค้าหรื อบริ การตามงานต่าง ๆ             27.0
    สื อวิทยุ โทรทัศน์                             10.5
    อืนๆ                                    0.4
หมายเหตุ : 1/ ตอบได้ มากกว่ า 1 คําตอบ


                                       สํานักงานสถิติแห่ งชาติ
18    รายงานผลที สําคัญ สํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 2553

      2) วัตถุประสงค์ การใช้ เว็บไซต์
      ส่ วนใหญ่ ของธุ รกิ จ e-Commerce จะใช้เว็บไซต์เพือเพิมช่ องทาง
การสังซื อสิ นค้า/บริ การ (ร้อยละ 77.4) รองลงมาคือการประชาสัมพันธ์สินค้า
และบริ การ (ร้อยละ 68.5) เพืออํานวยความสะดวกกับผูบริ โภค (ร้อยละ 66.6)
                           ้
ส่ วนวัตถุประสงค์อืน ๆ รายละเอียดตามตาราง 8
ตาราง 8 ร้ อยละของธุ รกิจพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ จําแนกตามวัตถุประสงค์
    ของการใช้ เว็บไซต์

          วัตถุประสงค์ ของการใช้ เว็บไซต์ 1/                ร้ อยละ

   เพิมช่องทางการสังซื อสิ นค้า/บริ การ                       77.4
   ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริ การ                          68.5
            ั ้
   อํานวยความสะดวกให้กบผูบริ โภค                          66.6
   ลดต้นทุนการบริ หารจัดการ                             44.7
   ตามกระแสนิยมและความ ทันสมัย                           34.7
   อืนๆ                                       5.9
หมายเหตุ : 1/ ตอบได้ มากกว่ า 1 คําตอบ
                                        สํานักงานสถิติแห่ งชาติ
Thailand e-commerce-2009
Thailand e-commerce-2009
Thailand e-commerce-2009
Thailand e-commerce-2009
Thailand e-commerce-2009
Thailand e-commerce-2009
Thailand e-commerce-2009
Thailand e-commerce-2009
Thailand e-commerce-2009
Thailand e-commerce-2009
Thailand e-commerce-2009
Thailand e-commerce-2009
Thailand e-commerce-2009
Thailand e-commerce-2009
Thailand e-commerce-2009
Thailand e-commerce-2009
Thailand e-commerce-2009
Thailand e-commerce-2009
Thailand e-commerce-2009
Thailand e-commerce-2009
Thailand e-commerce-2009
Thailand e-commerce-2009

More Related Content

What's hot

306325 unit3-e-branding
306325 unit3-e-branding306325 unit3-e-branding
306325 unit3-e-branding
pop Jaturong
 
Thailand Internet User Profile 2018 (Thai Version)
Thailand Internet User Profile 2018 (Thai Version)Thailand Internet User Profile 2018 (Thai Version)
Thailand Internet User Profile 2018 (Thai Version)
ETDAofficialRegist
 
20181226 etda annual_roport_2018_max
20181226 etda annual_roport_2018_max20181226 etda annual_roport_2018_max
20181226 etda annual_roport_2018_max
Thosaporn Kompat
 
รายงานประจำปีไทยเซิร์ต 2560-2561
รายงานประจำปีไทยเซิร์ต 2560-2561รายงานประจำปีไทยเซิร์ต 2560-2561
รายงานประจำปีไทยเซิร์ต 2560-2561
ETDAofficialRegist
 
ผลกระทบจากการอนุญาตการประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ IMT
ผลกระทบจากการอนุญาตการประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ IMTผลกระทบจากการอนุญาตการประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ IMT
ผลกระทบจากการอนุญาตการประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ IMT
Isriya Paireepairit
 
A5 survey 2018 v31
A5 survey 2018 v31A5 survey 2018 v31
A5 survey 2018 v31
ETDAofficialRegist
 

What's hot (6)

306325 unit3-e-branding
306325 unit3-e-branding306325 unit3-e-branding
306325 unit3-e-branding
 
Thailand Internet User Profile 2018 (Thai Version)
Thailand Internet User Profile 2018 (Thai Version)Thailand Internet User Profile 2018 (Thai Version)
Thailand Internet User Profile 2018 (Thai Version)
 
20181226 etda annual_roport_2018_max
20181226 etda annual_roport_2018_max20181226 etda annual_roport_2018_max
20181226 etda annual_roport_2018_max
 
รายงานประจำปีไทยเซิร์ต 2560-2561
รายงานประจำปีไทยเซิร์ต 2560-2561รายงานประจำปีไทยเซิร์ต 2560-2561
รายงานประจำปีไทยเซิร์ต 2560-2561
 
ผลกระทบจากการอนุญาตการประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ IMT
ผลกระทบจากการอนุญาตการประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ IMTผลกระทบจากการอนุญาตการประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ IMT
ผลกระทบจากการอนุญาตการประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ IMT
 
A5 survey 2018 v31
A5 survey 2018 v31A5 survey 2018 v31
A5 survey 2018 v31
 

Similar to Thailand e-commerce-2009

รายงานผลการสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ปี 2564
รายงานผลการสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ปี 2564รายงานผลการสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ปี 2564
รายงานผลการสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ปี 2564
WiseKnow Thailand
 
Thailand e-commerce report 55
Thailand e-commerce report 55Thailand e-commerce report 55
Thailand e-commerce report 55
Pawoot (Pom) Pongvitayapanu
 
Value of e-Commerce Survey in Thailand 2019
Value of e-Commerce Survey in Thailand 2019Value of e-Commerce Survey in Thailand 2019
Value of e-Commerce Survey in Thailand 2019
ETDAofficialRegist
 
รายงานผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2562
รายงานผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2562รายงานผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2562
รายงานผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2562
ETDAofficialRegist
 
Thailand Internet User Profile 2018 (Thai Version)
Thailand Internet User Profile 2018 (Thai Version)Thailand Internet User Profile 2018 (Thai Version)
Thailand Internet User Profile 2018 (Thai Version)
ETDAofficialRegist
 
Thailand Internet User Profile 2018 (Thai Version)
Thailand Internet User Profile 2018 (Thai Version)Thailand Internet User Profile 2018 (Thai Version)
Thailand Internet User Profile 2018 (Thai Version)
ETDAofficialRegist
 
Thailand Internet User Profile 2018
Thailand Internet User Profile 2018Thailand Internet User Profile 2018
Thailand Internet User Profile 2018
ETDAofficialRegist
 
Thailand ICT Market 2009 and Outlook 2010
Thailand ICT Market 2009 and Outlook 2010Thailand ICT Market 2009 and Outlook 2010
Thailand ICT Market 2009 and Outlook 2010
ICT2020
 
Thailand Ict Market 2009
Thailand Ict Market 2009Thailand Ict Market 2009
Thailand Ict Market 2009
Bell Ja
 
Report Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012
Report Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012Report Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012
Report Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012
NECTEC
 
306325 unit1-overview-of-ec
306325 unit1-overview-of-ec306325 unit1-overview-of-ec
306325 unit1-overview-of-ec
pop Jaturong
 
มูลค่าตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ตลาดบริการด้านคอมพิวเตอร์ และตลาดอุปกรณ์เครื่อ...
มูลค่าตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ตลาดบริการด้านคอมพิวเตอร์ และตลาดอุปกรณ์เครื่อ...มูลค่าตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ตลาดบริการด้านคอมพิวเตอร์ และตลาดอุปกรณ์เครื่อ...
มูลค่าตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ตลาดบริการด้านคอมพิวเตอร์ และตลาดอุปกรณ์เครื่อ...
Asina Pornwasin
 
306325 unit2-e-application
306325 unit2-e-application306325 unit2-e-application
306325 unit2-e-application
pop Jaturong
 
20181226 yong annual etda 2018
20181226 yong annual etda 201820181226 yong annual etda 2018
20181226 yong annual etda 2018
Thosaporn Kompat
 
Etda annual report 2018 young blood
Etda annual report 2018 young bloodEtda annual report 2018 young blood
Etda annual report 2018 young blood
Thosaporn Kompat
 
Etda annual report 2018 young blood low
Etda annual report 2018 young blood lowEtda annual report 2018 young blood low
Etda annual report 2018 young blood low
Thosaporn Kompat
 
Lanlana chunstikul
Lanlana chunstikulLanlana chunstikul
Lanlana chunstikul
Lanlana Chunsantikul
 
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2559 2561)
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2559 2561)แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2559 2561)
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2559 2561)
Totsaporn Inthanin
 
200809026 Thai E Commerce Government
200809026 Thai E Commerce Government200809026 Thai E Commerce Government
200809026 Thai E Commerce Government
Pawoot (Pom) Pongvitayapanu
 
Thailand internet user_profile_2018_th
Thailand internet user_profile_2018_thThailand internet user_profile_2018_th
Thailand internet user_profile_2018_th
ETDAofficialRegist
 

Similar to Thailand e-commerce-2009 (20)

รายงานผลการสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ปี 2564
รายงานผลการสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ปี 2564รายงานผลการสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ปี 2564
รายงานผลการสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ปี 2564
 
Thailand e-commerce report 55
Thailand e-commerce report 55Thailand e-commerce report 55
Thailand e-commerce report 55
 
Value of e-Commerce Survey in Thailand 2019
Value of e-Commerce Survey in Thailand 2019Value of e-Commerce Survey in Thailand 2019
Value of e-Commerce Survey in Thailand 2019
 
รายงานผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2562
รายงานผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2562รายงานผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2562
รายงานผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2562
 
Thailand Internet User Profile 2018 (Thai Version)
Thailand Internet User Profile 2018 (Thai Version)Thailand Internet User Profile 2018 (Thai Version)
Thailand Internet User Profile 2018 (Thai Version)
 
Thailand Internet User Profile 2018 (Thai Version)
Thailand Internet User Profile 2018 (Thai Version)Thailand Internet User Profile 2018 (Thai Version)
Thailand Internet User Profile 2018 (Thai Version)
 
Thailand Internet User Profile 2018
Thailand Internet User Profile 2018Thailand Internet User Profile 2018
Thailand Internet User Profile 2018
 
Thailand ICT Market 2009 and Outlook 2010
Thailand ICT Market 2009 and Outlook 2010Thailand ICT Market 2009 and Outlook 2010
Thailand ICT Market 2009 and Outlook 2010
 
Thailand Ict Market 2009
Thailand Ict Market 2009Thailand Ict Market 2009
Thailand Ict Market 2009
 
Report Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012
Report Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012Report Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012
Report Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012
 
306325 unit1-overview-of-ec
306325 unit1-overview-of-ec306325 unit1-overview-of-ec
306325 unit1-overview-of-ec
 
มูลค่าตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ตลาดบริการด้านคอมพิวเตอร์ และตลาดอุปกรณ์เครื่อ...
มูลค่าตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ตลาดบริการด้านคอมพิวเตอร์ และตลาดอุปกรณ์เครื่อ...มูลค่าตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ตลาดบริการด้านคอมพิวเตอร์ และตลาดอุปกรณ์เครื่อ...
มูลค่าตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ตลาดบริการด้านคอมพิวเตอร์ และตลาดอุปกรณ์เครื่อ...
 
306325 unit2-e-application
306325 unit2-e-application306325 unit2-e-application
306325 unit2-e-application
 
20181226 yong annual etda 2018
20181226 yong annual etda 201820181226 yong annual etda 2018
20181226 yong annual etda 2018
 
Etda annual report 2018 young blood
Etda annual report 2018 young bloodEtda annual report 2018 young blood
Etda annual report 2018 young blood
 
Etda annual report 2018 young blood low
Etda annual report 2018 young blood lowEtda annual report 2018 young blood low
Etda annual report 2018 young blood low
 
Lanlana chunstikul
Lanlana chunstikulLanlana chunstikul
Lanlana chunstikul
 
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2559 2561)
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2559 2561)แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2559 2561)
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2559 2561)
 
200809026 Thai E Commerce Government
200809026 Thai E Commerce Government200809026 Thai E Commerce Government
200809026 Thai E Commerce Government
 
Thailand internet user_profile_2018_th
Thailand internet user_profile_2018_thThailand internet user_profile_2018_th
Thailand internet user_profile_2018_th
 

More from Pawoot (Pom) Pongvitayapanu

E-Commerce Bubble 2016
E-Commerce Bubble 2016E-Commerce Bubble 2016
E-Commerce Bubble 2016
Pawoot (Pom) Pongvitayapanu
 
Thailand Investment Review Magazine of BOI (November issue)
Thailand Investment Review Magazine of BOI (November issue) Thailand Investment Review Magazine of BOI (November issue)
Thailand Investment Review Magazine of BOI (November issue)
Pawoot (Pom) Pongvitayapanu
 
แจกฟรี คู่มือภาษีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จากกรมสรรพกร - Thailand e commerce tax...
แจกฟรี คู่มือภาษีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จากกรมสรรพกร - Thailand e commerce tax...แจกฟรี คู่มือภาษีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จากกรมสรรพกร - Thailand e commerce tax...
แจกฟรี คู่มือภาษีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จากกรมสรรพกร - Thailand e commerce tax...
Pawoot (Pom) Pongvitayapanu
 
Thailand Social Commerce 2015
Thailand Social Commerce 2015Thailand Social Commerce 2015
Thailand Social Commerce 2015
Pawoot (Pom) Pongvitayapanu
 
Pay Social Overview (www.Pay.sn) by Pay Solutions
Pay Social Overview (www.Pay.sn) by Pay SolutionsPay Social Overview (www.Pay.sn) by Pay Solutions
Pay Social Overview (www.Pay.sn) by Pay Solutions
Pawoot (Pom) Pongvitayapanu
 
Thailand E-Commerce & Online, part 2 confessions of an e-commerce exec - pl...
Thailand E-Commerce & Online, part 2  confessions of an e-commerce exec - pl...Thailand E-Commerce & Online, part 2  confessions of an e-commerce exec - pl...
Thailand E-Commerce & Online, part 2 confessions of an e-commerce exec - pl...
Pawoot (Pom) Pongvitayapanu
 
A future glance at digital trends & technology for better life & business
A future glance at digital trends & technology for better life & business A future glance at digital trends & technology for better life & business
A future glance at digital trends & technology for better life & business
Pawoot (Pom) Pongvitayapanu
 
Content Marketing by Pawoot Pom Pongvitayapanu
Content Marketing by Pawoot Pom PongvitayapanuContent Marketing by Pawoot Pom Pongvitayapanu
Content Marketing by Pawoot Pom Pongvitayapanu
Pawoot (Pom) Pongvitayapanu
 
Thailand Social Media Data from Thailand Zocial Awards 2015 by Pawoot
Thailand Social Media Data from Thailand Zocial Awards 2015 by Pawoot Thailand Social Media Data from Thailand Zocial Awards 2015 by Pawoot
Thailand Social Media Data from Thailand Zocial Awards 2015 by Pawoot
Pawoot (Pom) Pongvitayapanu
 
Thailand Internet Data by ETDA in Thailand Zocial Awards 2015
Thailand Internet Data by ETDA in Thailand Zocial Awards 2015Thailand Internet Data by ETDA in Thailand Zocial Awards 2015
Thailand Internet Data by ETDA in Thailand Zocial Awards 2015
Pawoot (Pom) Pongvitayapanu
 
Thailand ecommerceframeworkgoal kpi-2015
Thailand ecommerceframeworkgoal kpi-2015Thailand ecommerceframeworkgoal kpi-2015
Thailand ecommerceframeworkgoal kpi-2015
Pawoot (Pom) Pongvitayapanu
 
[Slide] ประวัติของถ่ายไฟฉาย แบ็ตเตอรี่ (History of dry cell and Battery by pa...
[Slide] ประวัติของถ่ายไฟฉาย แบ็ตเตอรี่ (History of dry cell and Battery by pa...[Slide] ประวัติของถ่ายไฟฉาย แบ็ตเตอรี่ (History of dry cell and Battery by pa...
[Slide] ประวัติของถ่ายไฟฉาย แบ็ตเตอรี่ (History of dry cell and Battery by pa...
Pawoot (Pom) Pongvitayapanu
 
ประวัติของถ่ายไฟฉาย แบ็ตเตอรี่ (History of dry cell by pawoot)
ประวัติของถ่ายไฟฉาย แบ็ตเตอรี่ (History of dry cell by pawoot)ประวัติของถ่ายไฟฉาย แบ็ตเตอรี่ (History of dry cell by pawoot)
ประวัติของถ่ายไฟฉาย แบ็ตเตอรี่ (History of dry cell by pawoot)
Pawoot (Pom) Pongvitayapanu
 
9 fundamentals for e-commerce in thailand
9 fundamentals for e-commerce in thailand9 fundamentals for e-commerce in thailand
9 fundamentals for e-commerce in thailand
Pawoot (Pom) Pongvitayapanu
 
Brand to Conversion [for Thailand Web Wednesday 15]
Brand to Conversion [for Thailand Web Wednesday 15]Brand to Conversion [for Thailand Web Wednesday 15]
Brand to Conversion [for Thailand Web Wednesday 15]
Pawoot (Pom) Pongvitayapanu
 
Thailand Digital Marketing and Trend 2014 by Pawoot
Thailand Digital Marketing and Trend 2014� by Pawoot Thailand Digital Marketing and Trend 2014� by Pawoot
Thailand Digital Marketing and Trend 2014 by Pawoot
Pawoot (Pom) Pongvitayapanu
 
Thailand and Asia Social Media Data 2014 by Zocial, inc
Thailand and Asia Social Media Data 2014 by Zocial, incThailand and Asia Social Media Data 2014 by Zocial, inc
Thailand and Asia Social Media Data 2014 by Zocial, inc
Pawoot (Pom) Pongvitayapanu
 
The impact of Entrepreneurs at Scale Up Company in South East Asia, See how P...
The impact of Entrepreneurs at Scale Up Company in South East Asia, See how P...The impact of Entrepreneurs at Scale Up Company in South East Asia, See how P...
The impact of Entrepreneurs at Scale Up Company in South East Asia, See how P...
Pawoot (Pom) Pongvitayapanu
 
Mobile Commerce in Thailand Campaign from TARAD.com
Mobile Commerce in Thailand Campaign from TARAD.comMobile Commerce in Thailand Campaign from TARAD.com
Mobile Commerce in Thailand Campaign from TARAD.com
Pawoot (Pom) Pongvitayapanu
 
Thailand Internet User Profile 2013
Thailand Internet User Profile 2013Thailand Internet User Profile 2013
Thailand Internet User Profile 2013
Pawoot (Pom) Pongvitayapanu
 

More from Pawoot (Pom) Pongvitayapanu (20)

E-Commerce Bubble 2016
E-Commerce Bubble 2016E-Commerce Bubble 2016
E-Commerce Bubble 2016
 
Thailand Investment Review Magazine of BOI (November issue)
Thailand Investment Review Magazine of BOI (November issue) Thailand Investment Review Magazine of BOI (November issue)
Thailand Investment Review Magazine of BOI (November issue)
 
แจกฟรี คู่มือภาษีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จากกรมสรรพกร - Thailand e commerce tax...
แจกฟรี คู่มือภาษีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จากกรมสรรพกร - Thailand e commerce tax...แจกฟรี คู่มือภาษีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จากกรมสรรพกร - Thailand e commerce tax...
แจกฟรี คู่มือภาษีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จากกรมสรรพกร - Thailand e commerce tax...
 
Thailand Social Commerce 2015
Thailand Social Commerce 2015Thailand Social Commerce 2015
Thailand Social Commerce 2015
 
Pay Social Overview (www.Pay.sn) by Pay Solutions
Pay Social Overview (www.Pay.sn) by Pay SolutionsPay Social Overview (www.Pay.sn) by Pay Solutions
Pay Social Overview (www.Pay.sn) by Pay Solutions
 
Thailand E-Commerce & Online, part 2 confessions of an e-commerce exec - pl...
Thailand E-Commerce & Online, part 2  confessions of an e-commerce exec - pl...Thailand E-Commerce & Online, part 2  confessions of an e-commerce exec - pl...
Thailand E-Commerce & Online, part 2 confessions of an e-commerce exec - pl...
 
A future glance at digital trends & technology for better life & business
A future glance at digital trends & technology for better life & business A future glance at digital trends & technology for better life & business
A future glance at digital trends & technology for better life & business
 
Content Marketing by Pawoot Pom Pongvitayapanu
Content Marketing by Pawoot Pom PongvitayapanuContent Marketing by Pawoot Pom Pongvitayapanu
Content Marketing by Pawoot Pom Pongvitayapanu
 
Thailand Social Media Data from Thailand Zocial Awards 2015 by Pawoot
Thailand Social Media Data from Thailand Zocial Awards 2015 by Pawoot Thailand Social Media Data from Thailand Zocial Awards 2015 by Pawoot
Thailand Social Media Data from Thailand Zocial Awards 2015 by Pawoot
 
Thailand Internet Data by ETDA in Thailand Zocial Awards 2015
Thailand Internet Data by ETDA in Thailand Zocial Awards 2015Thailand Internet Data by ETDA in Thailand Zocial Awards 2015
Thailand Internet Data by ETDA in Thailand Zocial Awards 2015
 
Thailand ecommerceframeworkgoal kpi-2015
Thailand ecommerceframeworkgoal kpi-2015Thailand ecommerceframeworkgoal kpi-2015
Thailand ecommerceframeworkgoal kpi-2015
 
[Slide] ประวัติของถ่ายไฟฉาย แบ็ตเตอรี่ (History of dry cell and Battery by pa...
[Slide] ประวัติของถ่ายไฟฉาย แบ็ตเตอรี่ (History of dry cell and Battery by pa...[Slide] ประวัติของถ่ายไฟฉาย แบ็ตเตอรี่ (History of dry cell and Battery by pa...
[Slide] ประวัติของถ่ายไฟฉาย แบ็ตเตอรี่ (History of dry cell and Battery by pa...
 
ประวัติของถ่ายไฟฉาย แบ็ตเตอรี่ (History of dry cell by pawoot)
ประวัติของถ่ายไฟฉาย แบ็ตเตอรี่ (History of dry cell by pawoot)ประวัติของถ่ายไฟฉาย แบ็ตเตอรี่ (History of dry cell by pawoot)
ประวัติของถ่ายไฟฉาย แบ็ตเตอรี่ (History of dry cell by pawoot)
 
9 fundamentals for e-commerce in thailand
9 fundamentals for e-commerce in thailand9 fundamentals for e-commerce in thailand
9 fundamentals for e-commerce in thailand
 
Brand to Conversion [for Thailand Web Wednesday 15]
Brand to Conversion [for Thailand Web Wednesday 15]Brand to Conversion [for Thailand Web Wednesday 15]
Brand to Conversion [for Thailand Web Wednesday 15]
 
Thailand Digital Marketing and Trend 2014 by Pawoot
Thailand Digital Marketing and Trend 2014� by Pawoot Thailand Digital Marketing and Trend 2014� by Pawoot
Thailand Digital Marketing and Trend 2014 by Pawoot
 
Thailand and Asia Social Media Data 2014 by Zocial, inc
Thailand and Asia Social Media Data 2014 by Zocial, incThailand and Asia Social Media Data 2014 by Zocial, inc
Thailand and Asia Social Media Data 2014 by Zocial, inc
 
The impact of Entrepreneurs at Scale Up Company in South East Asia, See how P...
The impact of Entrepreneurs at Scale Up Company in South East Asia, See how P...The impact of Entrepreneurs at Scale Up Company in South East Asia, See how P...
The impact of Entrepreneurs at Scale Up Company in South East Asia, See how P...
 
Mobile Commerce in Thailand Campaign from TARAD.com
Mobile Commerce in Thailand Campaign from TARAD.comMobile Commerce in Thailand Campaign from TARAD.com
Mobile Commerce in Thailand Campaign from TARAD.com
 
Thailand Internet User Profile 2013
Thailand Internet User Profile 2013Thailand Internet User Profile 2013
Thailand Internet User Profile 2013
 

Thailand e-commerce-2009

 • 1. รายงานผลทีสํ าคัญ สํ ารวจสถานภาพการพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 2553 สํ านักงานสถิติแห่ งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
 • 2. หน่ วยงานเจ้ าของเรือง สํานักสถิติเศรษฐกิจและสังคม สํานักงานสถิติแห่งชาติ โทรศัพท์ 0 2142 1250 โทรสาร 0 2143 8135 ไปรษณี ยอิเล็กทรอนิกส์ : ictsurvey@nso.go.th ์ หน่ วยงานทีเผยแพร่ สํานักสถิติพยากรณ์ สํานักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคาร B ชัน 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี กทม. 10210 โทรศัพท์ 0 2141 7498 โทรสาร 0 2143 8132 ไปรษณี ยอิเล็กทรอนิ กส์ : services@nso.go.th ์ ปี ทีจัดพิมพ์ พ.ศ. 2554 จํานวนพิมพ์ 1,500 เล่ม จัดพิมพ์โดย บริ ษท ธรรมดาเพรส จํากัด ั 86 ซ. 50/1 ถ. จรัลสนิทวงศ์ แขวงบางยีขัน เขตบางพลัด กทม. 10700 โทร. 0 2883 0342-4 โทรสาร. 0 2435 6960
 • 3. รายงานผลที สําคัญ สํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 2553 i คํานํา สํา นัก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ ไ ด้ท ํา การสํ า รวจสถานภาพการพาณิ ช ย์ อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยเป็ นครังแรกในปี 2550 และครังนี เป็ นครังที 4 ผลการสํารวจทีได้สะท้อนให้เห็นว่าธุ รกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ หรื อธุ รกิจ e-Commerce ในปั จจุบนมีสัดส่ วนของธุรกิจขนาดเล็ก (มีคนทํางานไม่เกิน 5 คน) ั มากที สุ ด ร้ อ ยละ 73.2 หากพิ จ ารณาผู ้ ป ระกอบการธุ รกิ จ พาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิ กส์ตามกลุ่มอุตสาหกรรมทีทํา จะอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมแฟชัน เครื องแต่ ง กาย อัญ มณี แ ละเครื องประดับ มากที สุ ด คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 27.3 รองลงมาเป็ นกลุ่มอุตสาหกรรมคอมพิว เตอร์ อุป กรณ์อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ แ ละ อินเทอร์ เน็ตคิดเป็ นร้อยละ 22.3 โดยเกือบ 2 ใน 3 ของธุ รกิจ e-Commerce ทังหมด (ร้ อยละ 60.2) ขายผ่านพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ และมี หน้าร้ านทาง กายภาพด้วย สําหรับผลประกอบการในรอบปี ที ผ่านมา (ปี 2552) ธุ รกิจ e-Commerce มียอดขายผ่านพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ทงสิ นประมาณ 629,611 ั ล้านบาท โดยในจํานวนนี รวมมูลค่าที เกิดจากการจัดซื อจัดจ้างของภาครัฐ (e-Auction) ด้วย สํ า นั ก งานสถิ ติ แห่ งชาติ ขอขอบคุ ณ ผู ้ ป ระกอบการพาณิ ชย์ อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ทุก ท่า นที ร่ ว มให้ข อ มูล ที เป็ น ประโยชน์แ ละมีส่ ว นช่ว ยให้ ้ การสํารวจครังนีสําเร็ จตามวัตถุประสงค์ทีตังไว้ และหวังเป็ นอย่างยิงว่ารายงาน ฉบับนี จะเป็ นประโยชน์ ต่ อหน่ วยงานภาครั ฐที เกี ยวข้องสํ าหรั บใช้ในการ กํา หนดนโยบาย วางแผน สนั บ สนุ น ส่ งเสริ มการพัฒ นาธุ ร กิ จ พาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยให้เจริ ญเติบโตยิงขึน รวมทังผูประกอบการได้มี ้ ข้อมูลสําหรับใช้ในการขยายตลาด และฐานลูกค้าให้เหมาะสมต่อไป สํานักงานสถิติแห่ งชาติ
 • 4. ii รายงานผลที สําคัญ สํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 2553 สํานักงานสถิติแห่ งชาติ
 • 5. รายงานผลที สําคัญ สํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 2553 iii บทสรุ ปสํ าหรับผู้บริหาร สํานักงานสถิติแห่ งชาติ ได้จดทําการสํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์ ั อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยมาอย่างต่อเนืองเป็ นประจําทุกปี ตังแต่ปี 2550 และครั งนี เป็ นการสํา รวจครั งที 4 โดยมี ว ต ถุ ป ระสงค์เ พื อให้ท ราบข้อ มู ล ั เกียวกับสถานภาพของธุ รกิจที มีการขายสิ นค้าและบริ การผ่านอินเทอร์ เน็ต ทังในเรื องของประเภทธุ ร กิจที ทํา จํานวนคนทํา งาน มูล ค่า ขาย ค่า ใช้จ่า ย การจัดส่ งสิ นค้า และวิธีการชําระเงินทีผูประกอบการเปิ ดให้ลกค้าชําระค่าสิ นค้า/ ้ ู บริ การ ซึ งภาครัฐต้องเข้าไปสนับสนุน รวมทังทิศทางการปรับตัวทีสําคัญ ๆ ของภาคธุรกิจเพือให้มีศกยภาพในการแข่งขันมากขึน ั การสํารวจครังนี เก็บรวบรวมข้อมูลในเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2553 โดยวิธีส่งเจ้าหน้าทีของสํานักงานสถิติแห่ งชาติออกไปสัมภาษณ์ผประกอบการ ู้ เพื อเก็บ รวบรวมข้อ มู ล รายละเอี ย ดต่ า ง ๆ ตามแบบสอบถาม รวมทังนํา แบบสอบถามขึ นเว็บ ไซต์ใ ห้ผู ป ระกอบธุ ร กิจ e-Commerce เข้า มาตอบ ้ ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาจํานวนทังสิ น 1,420 ราย ซึ งทําให้การนําเสนอผล มู ล ค่ า พาณิ ช ย์อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ไ ด้ใ นภาพรวมเท่ า นั น ไม่ ส ามารถจํา แนก รายละเอี ยดตามกลุ่ม อุต สาหกรรมในแต่ ละประเภทผูประกอบการ (B2B, ้ B2C, B2G) ผลจากการสํ ารวจ สรุ ปได้ดงนี ั 1. ลักษณะทัวไปของธุรกิจ ธุ ร กิจ พาณิ ช ย์อิเ ล็ก ทรอนิ กส์ ข องไทยมีสัด ส่ ว นของธุ รกิจ ขนาดเล็ก (มีคนทํางานไม่เกิน 5 คน) มากทีสุ ด คือ ร้อยละ 73.2 และเป็ นธุ รกิจประเภท B2C ร้อยละ 78.2 สํานักงานสถิติแห่ งชาติ
 • 6. iv รายงานผลที สําคัญ สํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 2553 หากแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรมที ทํา พบว่า อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม แฟชัน เครื องแต่งกาย อัญมณี และเครื องประดับมากที สุ ด คิ ดเป็ นร้อยละ 27.3 ของธุ รกิ จ ทังหมด รองลงมาเป็ นกลุ่มอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์และอินเทอร์เน็ตคิดเป็ นร้อยละ 22.3 ธุรกิจ e-Commerce ทีขายผ่านอิเล็กทรอนิ กส์มาไม่นานนักคือไม่เกิน 1 ปี มีร้อยละ 36.1 และมากกว่า 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี ร้อยละ 33.4 ส่ วนทีดําเนิ นธุ รกิจ ่ ประเภทนี มามากกว่า 8 ปี ขึนไปมีอยูร้อยละ 9.8 หากพิจารณาตามลักษณะการขาย ประมาณร้อยละ 60.2 ของธุ รกิจ e-Commerce ทังหมด ขายผ่านอิเล็กทรอนิ กส์ และมีหน้าร้านทางกายภาพด้วย 2. ผลการประกอบการ ในรอบปี ทีผ่านมา (ปี 2552) ธุ รกิจ e-Commerce มียอดขายผ่านพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิ กส์ทงสิ นประมาณ 629,611 ล้านบาท ในจํานวนนี เป็ นยอดขายของ ั ผูประกอบการ B2B ประมาณ 217,458 ล้านบาท (ร้อยละ 34.5) ผูประกอบการ ้ ้ B2C ประมาณ 67,783 ล้านบาท (ร้อยละ 10.8) และผูประกอบการ B2G ประมาณ ้ 344,370 ล้า นบาท (ร้ อ ยละ 54.7) โดยในส่ ว นของผูป ระกอบการ B2G ้ ประกอบด้วย 2 ส่ วน คื อ มูล ค่า ที ได้จ ากการสํา รวจ ซึ งเป็ นมูลค่าที เกิ ดจาก ผูประกอบการทําธุ รกิจ e-Commerce กับหน่วยงานภาครัฐทีไม่ ผ่าน e-Auction ้ ประมาณ 3,670 ล้านบาท (ร้อยละ 0.6) และมูลค่าทีเกิดจากการจัดซื อจัดจ้าง โดยวิธีการประมูลงานผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตของภาครัฐ (e-Auction) ทีได้ จากกรมบัญชีกลางจํานวน 340,700 ล้านบาท (ร้อยละ 54.1) (ตาราง ก) สํานักงานสถิติแห่ งชาติ
 • 7. รายงานผลที สําคัญ สํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 2553 v ตาราง ก มูลค่ าพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์ จําแนกตามประเภทผู้ประกอบการ มูลค่ าพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์ 1/ (ล้านบาท) ประเภท ปี ทีทําการสํ ารวจ ผู้ประกอบการ 2550 2551 2552 2553 มูลค่ าขายรวม 305,159 427,460 527,538 629,611 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) B2B 79,726 127,325 190,751 217,458 (26.1) (29.8) (36.2) (34.5) B2C 47,501 63,425 45,951 67,783 (15.6) (14.8) (8.7) (10.8) B2G 2/ 177,932 236,710 290,836 344,370 (58.3) (55.4) (55.1) (54.7) จากการสํารวจ 1,249 2,728 2,087 3,670 (0.4) (0.6) (0.4) (0.6) จาก e-Auction 176,683 233,892 288,749 340,700 (กรมบัญชี กลาง) (57.9) (54.8) (54.7) (54.1) หมายเหตุ : 1/ มูลค่ าขายในรอบปี ทีผ่ านมา 2/ B2G เป็ นมูลค่ าที ได้ จากการสํารวจข้ อมูลจากสถานประกอบการที ทําธุรกิจ e-Commerce กับภาครั ฐที ไม่ ผ่าน e-Auction รวมกับ มูลค่ าทีเกิดจากการจัดซื อ จัดจ้ างของภาครั ฐ (e-Auction) ที ได้ จากกรมบัญชี กลาง สํานักงานสถิติแห่ งชาติ
 • 8. vi รายงานผลที สําคัญ สํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 2553 เมื อพิจารณามูลค่ าขายแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม พบว่า ในรอบปี ที ผ่านมา (ปี 2552) มูลค่าขายเกิดจากกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และผลิตภัณฑ์ มากทีสุ ดประมาณ 84,054 ล้านบาท (ร้อยละ 29.1) รองลงมาเกิดจากกลุ่ม คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์และอินเทอร์ เน็ตประมาณ 55,735 ล้านบาท (ร้อยละ 19.3) และกลุ่มธุรกิจบริ การ 20,555 ล้านบาท (ร้อยละ7.1) ส่ วนตลาดของธุรกิจ e-Commerce (ทีไม่รวม e-Auction ของภาครัฐ) จะเป็ น ตลาดในประเทศประมาณร้อยละ 81.3 ของมูลค่าขายทังหมด ส่ วนทีขายไปยัง ตลาดต่างประเทศมีประมาณร้อยละ 18.7 โดยมีลูกค้าทีสังซื อสิ นค้า/บริ การจาก หลายประเทศ เช่น อเมริ กา อังกฤษ เยอรมนี ญีปุ่ น ออสเตรเลีย เป็ นต้น สําหรับวิธี ทีใช้ในการดูแลลูกค้าของธุ รกิจ e-Commerce ส่ วนใหญ่ (ร้อยละ 72.2) ของธุ รกิจประเภทนี ใช้อีเมล์ หรื อการให้ลูกค้าส่ งคําถามผ่าน หน้าเว็บไซต์ รองลงมาใช้เจ้าหน้าทีรับโทรศัพท์ (Call Center) ร้อยละ 61.3 และใช้ระบบสนทนาลูกค้าแบบ Live Chat เช่น MSN, Skype, Gtalk ฯลฯ ร้อยละ 29.2 3. วิธีการดําเนินธุรกิจ ธุรกิจ e-Commerce ส่ วนใหญ่ (ร้อยละ 63.9) ไม่ได้มีการส่ งเสริ มการตลาด และประชาสัมพันธ์ ส่ วนที มีการส่ งเสริ มการตลาดฯ โดยใช้ทงวิธีออนไลน์ ั และออฟไลน์มีประมาณร้อยละ 25.7 โดยวิธีการประชาสัมพันธ์แบบออนไลน์ ั ทีใช้กนมากทีสุ ด คือ การโฆษณาทางอีเมล์ (ร้อยละ 55.0) สําหรับออฟไลน์ ่ ส่ วนใหญ่จะอยูในรู ปแบบแผ่นพับ/โบรชัวร์/นามบัตรมากทีสุ ด (ร้อยละ 67.8) สํานักงานสถิติแห่ งชาติ
 • 9. รายงานผลที สําคัญ สํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 2553 vii ธุ รกิจ e-Commerce ส่ วนใหญ่ (ร้อยละ 75.2) มีเว็บไซต์เป็ นของตนเอง ร้อยละ 14.8 ไม่มีแต่มีแผนที จะจัดทํา ส่ วนทีเหลือร้ อยละ 10.0 ไม่มีและไม่มี แผนที จะจัดทํา โดยในกลุ่มที มีเว็บไซต์ส่วนใหญ่จะใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป ในการพัฒนาเว็บไซต์มากทีสุ ด (ร้อยละ 66.2) การบริ การเพือสร้างความน่ าเชื อถือธุ รกิจ e-Commerce ร้อยละ 60.4 มีการจัดทํานโยบายด้านการคุมครองข้อมูลส่ วนบุคคล (Privacy Policy/Statement) ้ ร้อยละ 35.5 ใช้เครื องหมายรับรองความน่าเชือถือ Trust Mark ของกระทรวง พาณิ ชย์ สําหรับระบบการชําระเงินค่าสิ นค้า/บริ การนันธุ รกิจ e-Commerce กว่า ครึ งหนึ ง (ร้ อ ยละ 52.1) มี บ ริ ก ารการชํา ระค่ า สิ น ค้า /บริ ก ารของลูก ค้า ใน รู ป แบบออฟไลน์ อ ย่า งเดี ย ว ส่ ว นที เปิ ดให้ช า ระได้ท งแบบออนไลน์ แ ละ ํ ั ออฟไลน์ มีประมาณร้อยละ 33.7 โดยการชําระแบบออนไลน์ทีธุ รกิจส่ วนใหญ่ เปิ ดให้บริ การ คือ การชําระเงิ นผ่านระบบ e-Banking/ATM (ร้อยละ 65.6) ในขณะทีแบบออฟไลน์ คือ การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร (ร้อยละ 79.3) วิธีการจัดส่ งสิ นค้า ธุ รกิจ e-Commerce ส่ วนใหญ่ (ร้อยละ 56.8) จัดส่ ง สิ น ค้า ทางไปรษณี ย ์ รองลงมาใช้พ นัก งานขนส่ ง ของตนเองร้อ ยละ 44.2 สําหรับระยะเวลาการส่ งมอบสิ นค้าให้ลูกค้าของธุ รกิจ e-Commerce ส่ วนใหญ่ (ร้อยละ 43.2) ส่ งมอบได้ภายใน 2 – 3 วัน ส่ วนปั ญหาเกี ยวกับการจัดส่ งสิ นค้าที ผูประกอบการส่ วนใหญ่เห็ นว่า ้ เป็ นปั ญหา/อุปสรรคมากทีสุ ดคือราคาค่าขนส่ งทีค่อนข้างสู ง (ร้อยละ 58.8) รองลงมาคือ ความล่าช้าของการจัดส่ ง (ร้อยละ 36.9) การรับประกันการส่ ง มอบสิ นค้า (ร้อยละ 28.5) และปั ญหาเรื องคุณภาพในการจัดส่ ง (ร้อยละ 25.3) สํานักงานสถิติแห่ งชาติ
 • 10. viii รายงานผลที สําคัญ สํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 2553 4. ความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรคทีผู้ประกอบการพบในการดําเนินธุรกิจ e-Commerce มี ด งนี ลูกค้าสังจองสิ นค้าแล้วยกเลิกหรื อไม่ชาระเงิน/สิ นค้าโดนตีกลับ ติดต่อ ั ํ ลูกค้าไม่ได้ ร้อยละ 26.8 รองลงมาความไม่เชือใจกันระหว่างผูซือและผูขาย/ ้ ้ ความไม่มนใจในการซื อสิ นค้าทางอินเทอร์ เน็ต/ การกลัวการฉ้อโกง ร้อยละ 18.2 ั การทําการตลาด/การประชาสัมพันธ์ธุรกิ จ e-Commerce ทําได้ยากและมี ค่าใช้จ่ายสู ง ร้อยละ 17.1 ลูกค้าน้อยไม่มีการสังซื อสิ นค้า ร้อยละ 10.0 สํ า หรั บ ความต้ อ งการความช่ ว ยเหลือ จากภาครั ฐ ผูป ระกอบธุ ร กิจ ้ e-Commerce ต้องการให้ภาครัฐจัดอบรมให้ความรู ้และทักษะในการประกอบ ธุ รกิจ e-Commerce ในเรื องต่าง ๆ แก่ผูประกอบการ เช่น การตลาด การทํา ้ ตลาดต่ างประเทศ การพัฒนาเว็บไซต์ร้ อยละ 41.9 รองลงมาภาครั ฐควร ประชาสัมพันธ์/ส่ งเสริ มสนับสนุ นธุ รกิจ e-Commerce รวมทังแก้ไขปั ญหา ต่าง ๆ ที เกิดขึนร้ อยละ 39.7 ภาครัฐควรหามาตรการที จะทําให้ผูบริ โภคมี ้ ความมันใจในการซื อสิ นค้าทางอิ นเทอร์ เน็ ตมากขึ น เช่ น การป้ องกันการ ฉ้อโกง การทําทะเบียนผูขาย เป็ นต้น ร้อยละ 29.5 ้ สํานักงานสถิติแห่ งชาติ
 • 11. รายงานผลที สําคัญ สํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 2553 ix สารบัญ หน้ า คํานํา i บทสรุ ปสํ าหรับผู้บริหาร iii สารบัญแผนภูมิ xi สารบัญตาราง xiii บทนํา 1 สรุ ปผลการสํ ารวจ 3 1. ลักษณะทัวไปของธุรกิจพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์ 3 1.1 ประเภทผูประกอบการ ้ 3 1.2 ประเภทอุตสาหกรรม 4 1.3 ขนาดของธุรกิจ 7 1.4 ระยะเวลาทีทําธุรกิจ 8 1.5 ลักษณะการขายสิ นค้าและบริ การ 9 2. ผลการประกอบการ 10 2.1 มูลค่าพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ 10 2.2 การสังซื อสิ นค้า 14 3. วิธีการดําเนินธุรกิจ 16 3.1 การใช้เทคโนโลยี 16 3.2 การรับรองความน่าเชือถือ 20 3.3 รู ปแบบการชําระเงิน 22 3.4 การจัดส่ งสิ นค้า 24 สํานักงานสถิติแห่ งชาติ
 • 12. x รายงานผลที สําคัญ สํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 2553 สารบัญ (ต่ อ) หน้ า 4. ความคิดเห็น 26 4.1 พฤติกรรมของลูกค้า 26 4.2 ปัญหาอุปสรรคในการดําเนิ นธุรกิจ e-Commerce 27 4.3 ความต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐ 29 ภาคผนวก 31 กรอบตัวอย่างและการประมาณค่า 33 ข้อจํากัดของข้อมูล 35 คํานิ ยาม 37 สํานักงานสถิติแห่ งชาติ
 • 13. รายงานผลที สําคัญ สํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 2553 xi สารบัญแผนภูมิ หน้ า แผนภูมิ 1 ร้อยละของธุ รกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ จําแนกตาม ประเภทผูประกอบการ ้ 3 แผนภูมิ 2 ร้อยละของธุ รกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ จําแนกตาม กลุ่มอุตสาหกรรม 4 แผนภูมิ 3 ร้อยละของธุรกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ จําแนกตาม ขนาดของธุรกิจ 7 แผนภูมิ 4 ร้อยละของธุรกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ จําแนกตาม ระยะเวลาทีทําธุรกิจ e-Commerce 8 แผนภูมิ 5 ร้อยละของธุรกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ จําแนกตาม ลักษณะการขายสิ นค้าและบริ การ 9 แผนภูมิ 6 มูลค่าพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ในรอบปี ทีผ่านมา (ปี 2552) จําแนกตามประเภทผูประกอบการ ้ 10 แผนภูมิ 7 ร้อยละของธุรกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ จําแนกตาม วิธีการทีใช้ในการดูแลลูกค้า 15 แผนภูมิ 8 ร้อยละของธุรกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ จําแนกตาม วิธีการส่ งเสริ มการตลาดและการประชาสัมพันธ์ธุรกิจ 16 แผนภูมิ 9 ร้อยละของธุรกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ จําแนกตาม การมีเว็บไซต์เป็ นของตนเอง 19 สํานักงานสถิติแห่ งชาติ
 • 14. xii รายงานผลที สําคัญ สํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 2553 สารบัญแผนภูมิ (ต่ อ) หน้ า แผนภูมิ 10 ร้อยละของธุรกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ จําแนกตาม รู ปแบบการชําระค่าสิ นค้า/บริ การของลูกค้า 22 แผนภูมิ 11 ร้อยละของธุรกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ จําแนกตาม วิธีการจัดส่ งสิ นค้า 24 แผนภูมิ 12 ร้อยละของธุรกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ จําแนกตาม ระยะเวลาการส่ งมอบสิ นค้าให้ลกค้า ู 24 สํานักงานสถิติแห่ งชาติ
 • 15. รายงานผลที สําคัญ สํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 2553 xiii สารบัญตาราง หน้ า ตาราง 1 ร้อยละของธุรกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ จําแนกตามกลุ่ม และประเภทอุตสาหกรรม 5 ตาราง 2 ร้อยละของธุรกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ จําแนกตามขนาด ของธุรกิจ 7 ตาราง 3 มูลค่าพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ในรอบปี ทีผ่านมา (ปี 2552) จําแนกตามประเภทผูประกอบการ ้ 11 ตาราง 4 ร้อยละของธุ รกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ทีมีมูลค่าขาย ต่างประเทศ จําแนกตามประเทศทีสังซื อสิ นค้า/บริ การ 12 ตาราง 5 มูลค่าพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ ในรอบปี ทีผ่านมา (ปี 2552) จําแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม 13 ตาราง 6 ร้อยละของธุรกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ จําแนกตามการ สังซื อสิ นค้า/บริ การของลูกค้าในรอบปี ทีผ่านมา (ปี 2552) 14 ตาราง 7 ร้อยละของธุรกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ จําแนกตามลักษณะ การส่ งเสริ มการตลาด และการประชาสัมพันธ์ธุรกิจ 17 ตาราง 8 ร้อยละของธุรกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ จําแนกตาม วัตถุประสงค์ของการใช้เว็บไซต์ 18 ตาราง 9 ร้อยละของธุรกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ จําแนกตามการ รับรองความน่าเชือถือ 21 สํานักงานสถิติแห่ งชาติ
 • 16. xiv รายงานผลที สําคัญ สํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 2553 สารบัญตาราง (ต่ อ) หน้ า ตาราง 10 ร้อยละของธุรกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ จําแนกตาม รู ปแบบและวิธีการชําระค่าสิ นค้า/บริ การของลูกค้า 23 ตาราง 11 ร้ อยละของธุ รกิ จพาณิ ชย์อิเล็ก ทรอนิ กส์ จําแนกตาม อุปสรรคในการจัดส่ งสิ นค้า 25 ตาราง 12 ร้ อยละของธุ รกิ จพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ จําแนกตาม พฤติ กรรมของลูกค้าที เห็ นว่าเป็ นอุปสรรคต่อธุ รกิ จ e-Commerce 26 ตาราง 13 ร้อยละของธุรกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ จําแนกตามความ คิดเห็นเกียวกับปั ญหาอุปสรรคทีพบในการดําเนินธุรกิจ 28 ตาราง 14 ร้อยละของธุรกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ จําแนกตาม ความคิดเห็นเกียวกับความช่วยเหลือทีต้องการจากภาครัฐ 30 สํานักงานสถิติแห่ งชาติ
 • 17. รายงานผลที สําคัญ สํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 2553 1 บทนํา สํานักงานสถิติแห่งชาติ ได้ทาการสํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ ํ ของประเทศไทยอย่างต่อเนื องทุกปี ตังแต่ปี 2550 และครังนี เป็ นการสํารวจ ครั งที 4 โดยมี ว ต ถุป ระสงค์เ พื อให้ท ราบข้อ มูล เกี ยวกับ สถานการณ์ ข อง ั การประกอบธุ รกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ทงในเรื องของประเภทธุ รกิจทีทํา ั จํานวนคนทํางาน การตลาด ค่าใช้จ่าย มูลค่าการขายสิ นค้า/บริ การ การจัดส่ ง สิ นค้า การชําระเงิน ตลอดจนปั ญ หาอุปสรรคและข้อเสนอแนะที ต้องการ ให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุน เพือนําไปใช้ในการกําหนดนโยบาย วางแผน จัดหามาตรการต่าง ๆ ในการส่ งเสริ มสนับสนุ นให้เกิ ดการพัฒนาศักยภาพ ด้านพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ และสามารถแข่งขันทางการค้าได้ในระดับสากล ตลอดจนใช้ประโยชน์ ในการติ ดตามประเมิ นผลการพัฒนาที ผ่ านมา ในขณะ เดีย วกัน ภาคเอกชนก็สามารถใช้ประโยชน์จากการสํารวจนี เป็ นแนวทางใน การขยายตลาดการปรับตัวในการแข่งขันให้สอดรับกับสภาพแวดล้อมได้อย่าง เหมาะสมมากขึน สํ า นัก งานสถิต ิแ ห่ ง ชาติไ ด้ด ํา เนิ น การเก็บ รวบรวมข้ อ มู ล จาก ผูประกอบการระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2553 โดยส่ งเจ้าหน้าทีของ ้ สํานักงานสถิติแห่ งชาติออกไปสัมภาษณ์เพือเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียด ต่าง ๆ ของสถานประกอบการ/ผูประกอบการตามแบบสอบถาม โดยเป็ น ้ ั ผูประกอบการทีได้จดทะเบียนไว้กบกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ ้ จํานวน 2,526 ราย และเป็ นสถานประกอบการตัวอย่างของสํานักงานสถิ ติ แห่งชาติ จํานวน 1,528 ราย สํานักงานสถิติแห่ งชาติ
 • 18. 2 รายงานผลที สําคัญ สํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 2553 นอกจากนัน ยัง ได้พ ฒ นาแบบสอบถามอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ เ พื ออํา นวย ั ความสะดวกแก่ผูป ระกอบการ โดยเฉพาะที เป็ นสมาชิ ก ของตลาดกลาง ้ พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ แต่ไม่ทราบที อยู่ทีสามารถติดต่อทางไปรษณี ยหรื อ ์ อีเมล์ได้โดยตรง จึงได้จดทําแบบสอบถามออนไลน์ เพือให้ผประกอบการได้เข้า ั ู้ มาตอบแบบสอบถามด้วย โดยติ ดแบนเนอร์ ไว้ทีเว็บไซต์ของสํานักงานสถิ ติ แห่งชาติ และเว็บไซต์ต่าง ๆ ทีน่าสนใจ และเชิญชวนให้ผประกอบการกลุ่มนี ู้ เข้ามาตอบแบบสอบถามได้ สํานักงานสถิติแห่ งชาติ
 • 19. รายงานผลที สําคัญ สํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 2553 3 สรุ ปผลการสํ ารวจ 1. ลักษณะทัวไปของธุรกิจพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์ 1.1 ประเภทผู้ประกอบการ แผนภูมิ 1 ร้ อยละของธุรกิจพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์ จําแนกตามประเภท ผู้ประกอบการ ธุรกิจขายให้ กบผู้บริโภค (B2C) ั 78.2 % ธุรกิจขายให้ กบธุรกิจ (B2B) ั 19.5 % ธุรกิจขายให้ กบภาครัฐ (B2G) ั 2.3 % จากการสํารวจ พบว่า ธุ รกิจ e-Commerce ส่ วนใหญ่ (ร้อยละ 78.2) เป็ น ผูประกอบการประเภท B2C รองลงมา คือ ผูประกอบการ B2B ร้อยละ 19.5 ้ ้ ส่ วนผูประกอบการ B2G ทีไม่นบรวมการรับงานจัดซื อจัดจ้างจากภาครัฐโดย ้ ั การ e-Auction นัน จะมีเพียงร้อยละ 2.3 เท่านัน (แผนภูมิ 1) สํานักงานสถิติแห่ งชาติ
 • 20. 4 รายงานผลที สําคัญ สํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 2553 1.2 ประเภทอุตสาหกรรม แผนภูมิ 2 ร้ อยละของธุรกิจพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์ จําแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ฯ 22.3% แฟชัน เครื องแต่งกายฯ 21.8% ท่องเทียว โรงแรม รี สอร์ท 5.8% ยานยนต์ และผลิตภัณฑ์ฯ 27.3% 13.8% สิ งพิมพ์ และเครื องใช้สานักงานฯ ํ ธุรกิจบริ การฯ 4.8% 4.2% สิ นค้า และอืนๆ ในภาพรวมของธุ รกิจ e-Commerce ส่ วนใหญ่จดอยูในกลุ่มอุตสาหกรรม ั ่ แฟชัน เครื องแต่งกาย อัญมณี และเครื องประดับคิดเป็ นร้อยละ 27.3 ของธุ รกิจ ทังหมด รองลงมาเป็ นกลุ่มอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ และอินเทอร์ เน็ตคิดเป็ นร้อยละ 22.3 กลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเทียวโรงแรม และรี สอร์ทร้อยละ 13.8 กลุ่มธุรกิจบริ การร้อยละ 5.8 กลุ่มสิ งพิมพ์/เครื องใช้ สํานักงานร้อยละ 4.8 กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และผลิตภัณฑ์ร้อยละ 4.2 ส่ วนกลุ่มสิ นค้าประเภทอืน ๆ ประมาณร้อยละ 21.8 (แผนภูมิ 2) หากพิจารณาในรายละเอียดแยกตามประเภทอุตสาหกรรมย่อย พบว่า 5 อันดับ แรก ได้แก่ อุต สาหกรรมนําหอม เครื องสําอางและอุปกรณ์เ สริ ม ่ ความงามมากทีสุ ด (ร้อยละ 14.2) รองลงมาอยูในอุตสาหกรรมประเภทสิ งทอ หัตถกรรม เสื อผ้าและเครื องหนัง (ร้อยละ 12.7) เครื องใช้ไฟฟ้ าและอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ร้อยละ 7.7) การท่องเทียวจองตัวเดินทาง/ทีพัก (ร้อยละ 7.3) (ตาราง 1) สํานักงานสถิติแห่ งชาติ
 • 21. รายงานผลที สําคัญ สํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 2553 5 ตาราง 1 ร้ อยละของธุรกิจพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์ จําแนกตามกลุ่มและประเภท อุตสาหกรรม กลุ่มและประเภทอุตสาหกรรม ร้ อยละ รวมทุกกลุ่ม 100.0 คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ อเิ ล็กทรอนิกส์ ฯ และอินเทอร์ เน็ต 22.3 เครื องใช้ไฟฟ้ าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 7.7 บริ การออกแบบเว็บไซต์ 6.5 คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทีเกียวข้อง 5.2 ตลาดกลางพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ 1.2 อุปกรณ์การสื อสาร เช่น โทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ 1.2 Software System/Solution Provider/System Integrator 0.4 อืนๆ 0.1 แฟชัน เครืองแต่ งกาย อัญมณี และเครืองประดับ 27.3 นําหอม เครื องสําอาง และอุปกรณ์เสริ มความงาม 14.2 สิ งทอ หัตถกรรม เสื อผ้า และเครื องหนัง 12.7 อัญมณี และเครื องประดับ 0.4 ท่ องเทียว โรงแรม รีสอร์ ท 13.8 ท่องเทียว จองตัวเดินทาง/ทีพัก 7.3 โรงแรม/รี สอร์ท/เกสต์เฮ้าส์ 6.5 สํานักงานสถิติแห่ งชาติ
 • 22. 6 รายงานผลที สําคัญ สํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 2553 กลุ่มและประเภทอุตสาหกรรม ร้ อยละ ยานยนต์ และผลิตภัณฑ์ 4.2 รถยนต์ เครื องยนต์ และอะไหล่ชินส่ วน 3.6 ผลิตภัณฑ์ยาง และพลาสติก 0.6 สิ งพิมพ์ และเครืองใช้ สํานักงาน 4.8 ผลิตภัณฑ์กระดาษ 2.9 การพิมพ์/หนังสื อ และสิ งพิมพ์ 1.7 เครื องใช้สานักงานและเครื องเขียน ํ 0.2 ธุรกิจบริการ 5.8 ยา บริ การทางการแพทย์ และสุ ขภาพ 2.7 การศึกษาและการบริ การทีเกียวข้อง 1.2 ธุรกิจประกันภัย นายหน้าและตัวแทน 1.2 ขนส่ ง คลังสิ นค้า คมนาคม และบริ การขนส่ ง 0.4 บริ การประชาสัมพันธ์ โฆษณา 0.1 ธุรกิจบริ การอืน ๆ 0.2 สิ นค้ า และอืน ๆ 21.8 เกษตรกรรมและประมง 3.5 ก่อสร้าง 2.7 ของเล่น อุปกรณ์ของเล่น ของใช้เด็ก 2.4 อาหาร อาหารแปรรู ป และเครื องดืม 2.0 บริ การด้านอสังหาริ มทรัพย์และการให้เช่า 1.5 เซรามิค 1.4 อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย สัญญาณกันขโมย 1.4 อืน ๆ 6.9 สํานักงานสถิติแห่ งชาติ
 • 23. รายงานผลที สําคัญ สํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 2553 7 1.3 ขนาดของธุรกิจ แผนภูมิ 3 ร้ อยละของธุรกิจพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์ จําแนกตามขนาดของธุรกิจ ขนาดเล็ก (1 – 5 คน) ขนาดกลาง (6 – 50 คน) 73.2 % 23.5 % ขนาดใหญ่ (มากกว่ า 50 คน) 3.3 % หากจํา แนกธุ ร กิ จ ตามขนาด โดยใช้จ า นวนคนทํา งานเต็ม เวลาเป็ น ํ เกณฑ์ พบว่า ธุ ร กิจ พาณิ ช ย์อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ส่ ว นใหญ่เ ป็ นธุ ร กิจ ขนาดเล็ก (มีคนทํางานเพี ยง 1 – 5 คน) ร้อยละ 73.2 ขนาดกลาง (6 – 50 คน) มีอยู่ ร้อยละ 23.5 ส่ วนธุ รกิจขนาดใหญ่ (มีคนทํางานมากกว่ า 50 คน) มีเพียง ร้อยละ 3.3 เท่านัน (แผนภูมิ 3) ตาราง 2 ร้ อยละของธุรกิจพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์ จําแนกตามขนาดของธุรกิจ ขนาดของธุรกิจ (จํานวนคนทํางาน) ร้ อยละ รวม 100.0 1 – 5 คน 73.2 6 – 15 คน 19.8 16 – 50 คน 3.7 51 – 100 คน 1.4 101 – 200 คน 0.8 มากกว่า 200 คน 1.1 สํานักงานสถิติแห่ งชาติ
 • 24. 8 รายงานผลที สําคัญ สํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 2553 1.4 ระยะเวลาทีทําธุรกิจ แผนภูมิ 4 ร้ อยละของธุรกิจพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์ จําแนกตามระยะเวลา ทีทําธุรกิจ e-Commerce มากกว่ า 8 ปี 9.8 % ไม่ เกิน 1 ปี มากกว่ า 5 – 8 ปี 36.1 % 9.4 % มากกว่ า 1 – 2 ปี 11.3 % มากกว่ า 2 – 5 ปี 33.4 % ธุ รกิจ e-Commerce ประมาณ 1 ใน 3 (ร้อยละ 36.1) ดําเนิ นการมา ไม่เกิน 1 ปี รองลงมามากกว่า 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี ร้อยละ 33.4 มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี ร้อยละ 11.3 ส่ วนทีดําเนิ นกิจการมามากกว่า 5 ปี มีร้อยละ 19.2 (แผนภูมิ 4) สํานักงานสถิติแห่ งชาติ
 • 25. รายงานผลที สําคัญ สํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 2553 9 1.5 ลักษณะการขายสิ นค้ าและบริการ แผนภูมิ 5 ร้ อยละของธุรกิจพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์ จําแนกตามลักษณะ การขายสิ นค้ าและบริการ ขายผ่ านอิเล็กทรอนิกส์ และ มีหน้ าร้ านทางกายภาพ 60.2 % ขายผ่ านอิเล็กทรอนิกส์ เพียงอย่ างเดียว อืน ๆ 39.5 % 0.3 % ประมาณร้ อยละ 60.2 ของธุ รกิ จ e-Commerce ทังหมด ขายผ่าน อิเล็กทรอนิ กส์ และมีหน้าร้านด้วย ส่ วนที ขายผ่านอิเล็กทรอนิ กส์ อย่างเดี ยว มีร้อยละ 39.5 และอีกร้อยละ 0.3 จะขายผ่านอิเล็กทรอนิ กส์ ผสมผสานกับ การขายในลักษณะอืน เช่น ส่ งพนักงานออกไปขายตรง หรื อฝากขาย เป็ นต้น (แผนภูมิ 5) สํานักงานสถิติแห่ งชาติ
 • 26. 10 รายงานผลที สําคัญ สํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 2553 2. ผลการประกอบการ 2.1 มูลค่ าพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์ ผลประกอบการในรอบปี ที ผ่า นมา (ปี 2552) ธุ ร กิ จ e-Commerce มี ยอดขายผ่านพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ทงสิ นประมาณ 629,611 ล้านบาท โดย ั จําแนกเป็ นยอดขายของผูประกอบการ B2B ประมาณ 217,458 ล้านบาท ้ (ร้อยละ 34.5) ผูประกอบการ B2C ประมาณ 67,783 ล้านบาท (ร้อยละ 10.8) ้ และผูประกอบการ B2G ประมาณ 344,370 ล้านบาท (ร้ อยละ 54.7) ้ ในส่ วนของผูประกอบการ B2G ประกอบด้วย 2 ส่ วน คือ มูลค่าทีได้จาก ้ การสํารวจซึ งเป็ นมูลค่าทีเกิดจากผูประกอบการทําธุ รกิจ e-Commerce กับ ้ หน่วยงานภาครัฐ ทีไม่ ผ่าน e-Auction ประมาณ 3,670 ล้านบาท (ร้อยละ 0.6) และมู ลค่ าที เกิ ดจากการจัดซื อจัดจ้างโดยวิ ธี การประมู ล งานผ่ านเครื อข่ า ย อินเทอร์ เน็ตของภาครัฐ (e-Auction) ทีได้จากกรมบัญชีกลางจํานวน 340,700 ล้านบาท (ร้อยละ 54.1) แผนภูมิ 6 มูลค่ าพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์ ในรอบปี ทีผ่ านมา (ปี 2552) จําแนกตาม ประเภทผู้ประกอบการ มูลค่ าทีรวม e-Auction มูลค่ าทีไม่ รวม e-Auction B2G 1/ B2G 2/ 1.3% B2C 54.7% 23.4% B2B 629,611 288,911 34.5 % ล้านบาท ล้านบาท B2B B2C 75.3% 10.8% หมายเหตุ : 1/ มูลค่ าได้ จากการสํารวจ รวมกับ มูลค่ าที เกิดจากการจัดซื อจัดจ้ างของภาครั ฐ(e-Auction) 2/ มูลค่ าที ได้ จากการสํารวจ สํานักงานสถิติแห่ งชาติ
 • 27. รายงานผลที สําคัญ สํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 2553 11 ตาราง 3 มูลค่ าพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์ ในรอบปี ทีผ่ านมา (ปี 2552) จําแนก ตามประเภทผู้ประกอบการ การขาย มูลค่ า (ล้านบาท) ร้ อยละ มูลค่ าขายรวม 629,611 100.0 B2B 217,458 34.5 B2C 67,783 10.8 B2G 1/ 344,370 54.7 (จากการสํารวจ) (3,670) (0.6) (จาก e-Auction กรมบัญชี กลาง) (340,700) (54.1) ตลาดทีขาย 2/ 288,911 100.0 ในประเทศ 234,789 81.3 ต่างประเทศ 54,122 18.7 หมายเหตุ : 1/ B2G เป็ นมูลค่ าที ได้ จากการสํารวจข้ อมูลจากสถานประกอบการที ทําธุรกิจ e-Commerce กับภาครั ฐที ไม่ ผ่าน e-Auction รวมกับ มูลค่ าทีเกิดจากการประมูล การจัดซื อจัดจ้ างของภาครั ฐ (e-Auction) ที ได้ จากกรมบัญชี กลาง 2/ ไม่ รวมมูลค่ าขายทีเกิดจากการประมูลการจัดซื อจัดจ้ างของภาครั ฐ (e-Auction) สําหรับตลาดของธุรกิจ e-Commerce (ทีไม่รวม e-Auction ของภาครัฐ) จะเป็ นตลาดในประเทศประมาณร้ อยละ 81.3 ของมูลค่าขายทังหมด ส่ วนที ขายไปยังตลาดต่างประเทศมีประมาณร้อยละ 18.7 (ตาราง 3) เมือพิจารณาในกลุ่มที มี มูลค่าขายต่างประเทศ ธุ รกิจ e-Commerce ทีมี ลูกค้าสังซื อสิ นค้า/บริ การจากประเทศอเมริ กา มีสัดส่ วนสู งสุ ดคือร้ อยละ 39.4 รองลงมาอังกฤษ ร้ อยละ 27.3 เยอรมนี ร้ อยละ 22.0 ญี ปุ่ น ร้ อยละ 16.7 ออสเตรเลีย ร้อยละ 14.3 และสวีเดน ร้อยละ 12.4 (ตาราง 4) สํานักงานสถิติแห่ งชาติ
 • 28. 12 รายงานผลที สําคัญ สํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 2553 ตาราง 4 ร้ อยละของธุรกิจพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์ ทีมีมูลค่ าขายต่ างประเทศ จําแนกตามประเทศทีสั งซือสิ นค้ า/บริการ ประเทศ 1/ ร้ อยละ อเมริ กา 39.4 อังกฤษ 27.3 เยอรมนี 22.0 ญีปุ่ น 16.7 ออสเตรเลีย 14.3 สวีเดน 12.4 เดนมาร์ก 11.4 ออสเตรี ย 11.3 จีน 7.3 ฝรังเศส 7.2 สิ งคโปร์ 7.0 อินเดีย 6.7 สวิสเซอร์แลนด์ 6.3 ฮ่องกง 6.3 พม่า 5.9 มาเลเซี ย 1.8 เวียดนาม 1.1 คูเวต 1.0 นิ วซี แลนด์ 1.0 อืน ๆ 14.8 หมายเหตุ : 1/ ตอบได้ มากกว่ า 1 ประเทศ สํานักงานสถิติแห่ งชาติ
 • 29. รายงานผลที สําคัญ สํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 2553 13 หากพิจารณามูลค่าพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ จําแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม พบว่า กลุ่ม อุต สาหกรรมที มีมูล ค่า พาณิ ชย์อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ม ากที สุ ด ได้แ ก่ กลุ่มยานยนต์และผลิตภัณฑ์ประมาณ 84,054 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 29.1 ของมู ล ค่ า พาณิ ช ย์อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ท ังหมด รองลงมา กลุ่ ม อุ ต สาหกรรม คอมพิวเตอร์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์และอินเทอร์ เน็ตประมาณ 55,735 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 19.3 กลุ่มธุ รกิจบริ การประมาณ 20,555 ล้านบาท คิดเป็ น ร้อยละ 7.1 สําหรับกลุ่มอืนๆ รายละเอียดตามตามตาราง 5 ตาราง 5 มูลค่ าพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์ ในรอบปี ทีผ่ านมา (ปี 2552) จําแนกตาม กลุ่มอุตสาหกรรม มูลค่ า กลุ่มอุตสาหกรรม ร้ อยละ (ล้านบาท) มูลค่ ารวม 1/ 288,911 100.0 • ยานยนต์ และผลิตภัณฑ์ 84,054 29.1 • คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และอินเทอร์เน็ต 55,735 19.3 • ธุรกิจบริ การ 20,555 7.1 • ท่องเทียว โรงแรม รี สอร์ท 16,176 5.6 • แฟชัน เครื องแต่งกาย อัญมณี และเครื องประดับ 12,737 4.4 • สิ งพิมพ์ และเครื องใช้สานักงาน ํ 5,639 2.0 • สิ นค้า และอืน ๆ 94,015 32.5 หมายเหตุ : 1/ ไม่ รวมมูลค่ าขายที เกิดจากการประมูลการจัดซื อจัดจ้ างของภาครั ฐ (e-Auction) สํานักงานสถิติแห่ งชาติ
 • 30. 14 รายงานผลที สําคัญ สํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 2553 2.2 การสั งซือสิ นค้ า สําหรับการสังซื อสิ นค้า/บริ การผ่านอินเทอร์ เน็ตในรอบปี ที ผ่านมา (ปี 2552) ประมาณร้อยละ 50.0 ของธุ รกิจประเภทนี มีการสังซื อโดยเฉลีย 1-5 ครังต่อเดือน ส่ วนธุ รกิจทีมีการสังซื อมากกว่า 100 ครังต่อเดือนมีประมาณ ร้อยละ 4.8 ของธุรกิจทังหมด (ตาราง 6) ตาราง 6 ร้ อยละของธุรกิจพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์ จําแนกตามการสั งซือสิ นค้ า/ บริการของลูกค้ าในรอบปี ทีผ่ านมา (ปี 2552) การสั งซือสิ นค้ า/บริการของลูกค้ า ร้ อยละ เฉลีย (ครังต่อเดือน) รวม 100.0 ไม่มีการสังซือเลย 0.5 1 – 5 ครัง 50.0 6 – 10 ครัง 18.6 11 – 50 ครัง 21.6 51 – 100 ครัง 4.5 101 – 500 ครัง 3.2 มากกว่า 500 ครังขึนไป 1.6 สํานักงานสถิติแห่ งชาติ
 • 31. รายงานผลที สําคัญ สํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 2553 15 แผนภูมิ 7 ร้ อยละของธุรกิจพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์ จําแนกตามวิธีการทีใช้ ในการดูแลลูกค้ า วิธีการดูแลลูกค้ า 1/ เจ้าหน้าทีรับโทรศัพท์ 61.3 อีเมล์ หรื อ ส่ งคําถาม 72.2 ผ่านหน้าเว็บไซต์ ระบบสนทนาลูกค้าแบบ Live Chat 29.2 เช่น MSN, Skype, Gtalk ฯลฯ อืนๆ 3.9 ร้ อยละ 0 20 40 60 80 หมายเหตุ : 1/ ตอบได้ มากกว่ า 1 คําตอบ สําหรับวิธีทีใช้ในการดูแลลูกค้าของธุ รกิจ e-Commerce พบว่า ส่ วนใหญ่ (ร้อยละ 72.2) ของธุ รกิจประเภทนี ใช้อีเมล์ หรื อการส่ งคําถามผ่านหน้าเว็บไซต์ รองลงมาใช้เจ้าหน้าทีรับโทรศัพท์ (Call Center) ร้อยละ 61.3 ใช้ระบบสนทนา ลูกค้าแบบ Live Chat เช่น MSN, Skype, Gtalk ฯลฯ ร้อยละ 29.2 (แผนภูมิ 7) สํานักงานสถิติแห่ งชาติ
 • 32. 16 รายงานผลที สําคัญ สํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 2553 3. วิธีการดําเนินธุรกิจ 3.1 การใช้ เทคโนโลยี 1) การส่ งเสริมการตลาดและประชาสั มพันธ์ ธุรกิจ แผนภูมิ 8 ร้ อยละของธุรกิจพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์ จําแนกตามวิธีการส่ งเสริม การตลาด และการประชาสั มพันธ์ ธุรกิจ ไม่ มีการประชาสั มพันธ์ 63.9% ใช้ วธีออนไลน์ อย่ างเดียว ิ 9.2% ใช้ วธีออฟไลน์ อย่ างเดียว ิ 1.2% ใช้ ทงวิธีออนไลน์ และออฟไลน์ ั 25.7% ธุรกิจ e-Commerce ส่ วนใหญ่ (ร้อยละ 63.9) ไม่ได้มีการส่ งเสริ มการตลาด และประชาสัมพันธ์ ส่ วนทีมีการส่ งเสริ มการตลาดฯ โดยใช้ทงวิธีออนไลน์และ ั ออฟไลน์มีประมาณร้อยละ 25.7 ใช้วิธีออนไลน์อย่างเดียวร้ อยละ 9.2 ใช้วิธี ออฟไลน์อย่างเดียวร้อยละ 1.2 (แผนภูมิ 8) สําหรับรู ปแบบการประชาสัมพันธ์ทางออนไลน์ส่วนใหญ่ทีนิ ยมใช้มาก ที สุ ด คื อ การโฆษณาทางอี เมล์ (ร้ อยละ 55.0) รองลงมาเป็ นโฆษณาผ่าน แบนเนอร์บนเว็บไซต์ต่าง ๆ ทาง Search Engine และการโฆษณาผ่านเว็บบอร์ ด ตามเว็บไซต์ต่าง ๆ (ร้ อยละ 33.1 ร้ อยละ 31.4 และร้ อยละ 28.4 ตามลําดับ) ส่ วนออฟไลน์ ส่ วนใหญ่จะอยู่ในรู ปแบบแผ่นพับ/โบรชัวร์ /นามบัตรมากทีสุ ด (ร้ อ ยละ 67.8) รองลงมาสื อสิ งพิม พ์ นิ ต ยสาร นสพ. (ร้ อ ยละ 60.5) ป้ าย โปสเตอร์ Bill board (ร้อยละ 34.5) สื อวิทยุ โทรทัศน์ (ร้อยละ 10.5) (ตาราง 7) สํานักงานสถิติแห่ งชาติ
 • 33. รายงานผลที สําคัญ สํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 2553 17 ตาราง 7 ร้ อยละของธุรกิจพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์ จําแนกตามลักษณะการส่ งเสริม การตลาด และการประชาสั มพันธ์ ธุรกิจ การส่ งเสริมการตลาดและ ร้ อยละ การประชาสั มพันธ์ ธุรกิจ รวม 100.0 ใช้วิธีออนไลน์ 9.2 ใช้วิธีออฟไลน์ 1.2 ใช้ทงออนไลน์และออฟไลน์ ั 25.7 ไม่มีการส่ งเสริ มการตลาดฯ 63.9 วิธีออนไลน์ ทใช้ 1/ ี โฆษณาทางอีเมล์ 55.0 โฆษณาผ่านแบนเนอร์ บนเว็บไซต์ต่าง ๆ 33.1 โฆษณาทาง Search Engine 31.4 โฆษณาผ่านเว็บบอร์ด ตามเว็บไซต์ 28.4 ประชาสัมพันธ์สือสังคมออนไลน์ เช่น Face book Twitter เป็ น 13.8 ต้น การตลาดผ่านนายหน้าหรื อตัวแทนประชาสัมพันธ์ 6.4 โฆษณาผ่านโทรศัพท์มือถือ 1.7 อืนๆ 0.6 วิธีออฟไลน์ ทใช้ 1/ ี แผ่นพับ/โบรชัวร์/นามบัตร 67.8 สื อสิ งพิมพ์ นิตยสาร นสพ. 60.5 ป้ าย โปสเตอร์ Billboard 34.5 ออกงานประชาสัมพันธ์สินค้าหรื อบริ การตามงานต่าง ๆ 27.0 สื อวิทยุ โทรทัศน์ 10.5 อืนๆ 0.4 หมายเหตุ : 1/ ตอบได้ มากกว่ า 1 คําตอบ สํานักงานสถิติแห่ งชาติ
 • 34. 18 รายงานผลที สําคัญ สํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 2553 2) วัตถุประสงค์ การใช้ เว็บไซต์ ส่ วนใหญ่ ของธุ รกิ จ e-Commerce จะใช้เว็บไซต์เพือเพิมช่ องทาง การสังซื อสิ นค้า/บริ การ (ร้อยละ 77.4) รองลงมาคือการประชาสัมพันธ์สินค้า และบริ การ (ร้อยละ 68.5) เพืออํานวยความสะดวกกับผูบริ โภค (ร้อยละ 66.6) ้ ส่ วนวัตถุประสงค์อืน ๆ รายละเอียดตามตาราง 8 ตาราง 8 ร้ อยละของธุ รกิจพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ จําแนกตามวัตถุประสงค์ ของการใช้ เว็บไซต์ วัตถุประสงค์ ของการใช้ เว็บไซต์ 1/ ร้ อยละ เพิมช่องทางการสังซื อสิ นค้า/บริ การ 77.4 ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริ การ 68.5 ั ้ อํานวยความสะดวกให้กบผูบริ โภค 66.6 ลดต้นทุนการบริ หารจัดการ 44.7 ตามกระแสนิยมและความ ทันสมัย 34.7 อืนๆ 5.9 หมายเหตุ : 1/ ตอบได้ มากกว่ า 1 คําตอบ สํานักงานสถิติแห่ งชาติ