SlideShare a Scribd company logo
Проект № LLP-LDV-TOI-13-AT-0010
Бюлетин № 4
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на
нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.
октомври, 2015
На снимките - партньорите от Stay IN по време на презентациите
им на конференцията в Ротердам, на 29 септември 2015
Това е последното, четвърто издание на
бюлетина на STAY IN
Нашият проект завърши с успешно с посещението
в Ротердам и заключителната среща, организирана
от организацията-партньор MBO Raad, Холандия.
Целта на проекта бе да се осигури по-добра подкрепа
чрез разработване на индивидуални програми за
обучение в съответствие с идентифицираните
потенциални рискови фактори за отпадане от
училище и стратегии и инструменти за учители и
обучители в областта на първоначалното
професионално образование (ППО) в страните
-участничкиАвстрия, Германия, България, Финландия,
Холандия и Турция за предотвратяване
преждевременното отпадане от училище и от
първоначалното професионално образование.
Програмите за обучение на Stay IN са подходящи
за онези от вас, които искат да подобрят уменията
си, чрезпридобиваненаважникомпетенциииискатда
знаят как да се предотврати отпадането от училище.
В това последно изданиена бюлетина по проектани
нека проследим мненията на партньорите относно
приложимостта на резултатите от проекта, съгласно
спесификата на всяка държава, както и от
представянето по време на заключителна
конференция,коятосепроведевРотердам,Холандия.
За STAY IN и
дейностите наскоро
На 29 септември 2015 в Ротердам, Холандия се
проведе заключителната конференция на Stay IN, с
участието на 67 представители от партньорските
организации, учители, фирмени обучители, училищни
координаториичленовенахоландскотоправителство.
Пленарната част на конференцията започна с
приветствено слово на г-жа Елън Верхайен, от MBO
Raad и представител на STC-Group. За текущото
състояние и предизвикател-ствата пред
преждевременното отпадане от първоначалното
професионално обучение в Европа и за представяне
на проекта бе предоставена думата на Михаела
Майер – координатор на проекта. Двамата основни
лектори г-н Денис фон Гесел от Министерството на
образованието и г-жа Иля Цитер от Университета за
приложни науки, изнесоха лекции за различните
концепции относно интегрирането на училищното
обучение и учене на работното място на
европейско равнище и в Холандия.
Следобедната сесия на Конференцията бе
разделена на два отделни панела:
международният панел бе относно резултатите в
шестте държави, участващи в проекта, като
участниците получиха примери за разработените
обучителни модули и инструменти. Около 40
участници в холандския панел проведоха дебат за
значението на напътстването на учениците по
време на чиракуването, със специален фокус
върху нискоквалифицираните ученици.
Заключителната част на следобедната сесия
бе във формата на дискусия с активно участие
на присъстващите.
По време на тази сесия, участниците имаха
възможност да задават въпроси на всички
представители на партньорските организации
и на лекторите, и да обсъдят въпроси,
свързани с темите на Stay IN.
Конференция
STAY IN
октомври, 2015
Бюлетин № 4
BBW in der DAA (Германия) получи положителни
отзиви по време на дейностите по разпространение
на информация за наръчниците за обучение,
разработени от преподаватели за обучители.
Наръчникът ще подпомогне обучители и треньори
по отношение ранното отпадане от обучиение.
Участниците в пилотната фаза споделиха, че
обучението е било леко и разбираемо за тях.
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на
нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.
Търговско-промишлена палата - Добрич
(България), Благодарение проекта Stay IN
подобрихме сътрудничеството си със
заинтересованите страни по професионално
образование и с професионалните училища в
региона.
Разработеният анализ на нуждите от умения
бе оценен от заинтересованите страни като
много полезен материал. Той ще бъде
използван за разработване на програми за
учителите в региона и проблематиката ще
бъде включена в обсъжданите теми по време
на учителски конференции.
Разработеният Наръчник по 4-те теми, ще
бъде разпространен във всички училища на
хартиен носител и ще бъде достъпен за
свободно изтегляне от нашия уеб сайт, така че
учителите да могат да го използват за
самоусъвършенстване на техните умения и знания.
Ние като организация натрупахме опит в такъв
тип проекти и ще се радваме да бъдем избрани
като партньори и в други проекти, свързани с
професионално образование и обучение.
WinNova (Финландия) успешно приключи проект
Stay IN във Финландия. Участниците в пилотното
обучение бяха много доволни от това, което научиха:
нови подходи при преподаването на млади хора и
комуникацията с тях; а също и нови перспективи в
превенцията на отпадащите ученици. Организира се
семинар за ръководството на професионални
институции и други заинтересовани групи относно
потенциалазаустойчивост иизползваненапродуктите
на Stay IN. През октомври 2015 Stay IN ще бъде
представен на национално ниво по време на събитие
в Vierumäki, на тема - международния характер на
професионалното образование. WinNova започна
работа от август по нов проект, финансиран по ESF-
"Флуидни преходи от професионалното образование
и обучение за работа в гъвкави регионални мрежи".
ПродуктитеотStayINщебъдатизползванизаобучение
на учителите (като част от новия проект). Проектът е
национален,включвапартньориотизточните,северните
и средните части на Финландия. Всички материали
заобучениепоStayINсаналичнинафинскиезикнасайта
https://www.rebelmouse.com/STAYIN_PILOTTIKOULUTUS/
Националните дискусии на конференцията в
Ротердам на 29 септември 2015
Jugend am Werk (Austria), нализира
различните предизвикателства в работата с
младежта и създадените и използвани нови
методически и дидактически подходи от
гледна точка на холистичното развитие на
перспективите.
За нашата организация, Stay IN направи възможно
адаптирането на учебното съдържание за
обучители и прилагане на холистична
обучителна програма, съгласно изискванията на
нашите младежи. Разработката на съдържанието
бе възможно само чрез финансовата подкрепа
получена с участието в проекта Stay IN по
програма Леонардо да Винчи.
Това, по което ние продължаваме да работим
е: "NEW-D", следващ проект по Еразъм+,
стартирал през предходната година, като
целта е да се създаде нов дидактичен модел
за професионално обучение на младежи в
неравностойно положение
Мнения на партньорите
и перспективи
MBO Raad (Холандия) установи, че
преподавателите в професионалните училища
имат нужда от подобряване на сътрудничеството
между учители и обучители във фирмите.
Амбицията в Холандия е да се намали още повече
ранното отпадане от училище. През последните
години е постигнато много. Ние знаем как да се
подобри сътрудничеството, ние знаем, кои теми
трябва да бъдат обсъдени, ние знаем каква
информация трябва да бъде споделена. Но
ангажираните в това хора, не винаги намират време
или възможност да практикуват това, което се
преподава. Организирането на контакти, например
чрез общ обучителен курс за училищни
преподаватели и фирмени обучители е нещо
традиционно, но очевидно е важен фактор за
подобряване на сътрудничеството в областта на
ориентирането и по този начин за подобряване
на условията за ученици в риск.
Eğitim ve Gençlik Çalışmaları (Турция) счита,
че е партньорството в прект Stay IN по
програма Леонардо да Винчи е важно в много
аспекти, не само за организацията, но и за
страната. Отпадането от училище е проблем, който
се разглежда сериозно през последните години.
Проектът води до промяна в мисленето относно
намаляване на отпадането. Най-важното нещо
е, че благодарение на STAY IN съзнанието на
педагозите, участвали в проекта, значително
се промени. Още от самото начало има
нарастващ интерес на учители, училища,
фирми и мениджъри. Друг важен момент е, че
ние вече имаме разработени полезни
образователни и дидактически материали.
Нашите членове са горди, че организацията
ни участва в такъв важен проект. Ние наистина
се чувстваме много успешни и щастливи да
участваме в разработката на дидактически
материали на ЕС ниво.
октомври, 2015
Посетете нашия уеб сайт : http://www.stayin-project.eu/
Харесайте ни във Facebook: https://www.facebook.com/pages/STAY-in/464398713680941
За да бъдете информиран:
Партньори
Бюлетин № 4
Среща на партньорите и заключителна конференция
вРотердамна28-ми,29-тии30-тисептември2015
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на
нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.
Jugend am Werk (AT)
www.jaw.or.at
За контакт: Michaela Meier
Е-мейл: michaela.meier@jaw.or.at
Chamber of Commerce and Industry (BG)
www.cci.dobrich.net
За контакт: Tatyana Gicheva
Е-мейл: cci@dobrich.net
BBW in der DAA (DE)
www.daa-schwerin.de
За контакт: Suse Topp
Е-мейл: suse.topp@daa.de
Länsirannikon Koulutus Oy WinNova (FI)
www.winnova.fi
За контакт: Joanna Malmivuorli
Е-мейл: jonna.malmivuori@winnova.fi
Pixel (IT)
www.pixel-online.net
За контакт: Giovanni Caruso
Е-мейл: giovanni@pixel-online.net
MBO Raad (NL)
www.mboraad.nl
За контакт: Mieke De Haan
Е-мейл: m.dehaan@mboraad.nl
Sociedade Portuguesa de Inovação (PT)
www.spi.pt
За контакт: Tiago Marques
Е-мейл: tiagomarques@spi.pt
Eğitim ve Gençlik Çalışmaları (TR)
www.egeced.org
За контакт: Emin Bakay
Е-мейл: egeced1@gmail.com

More Related Content

Viewers also liked

Resume
ResumeResume
Resume updated
Resume updatedResume updated
Resume updated
Patrik Bloebaum
 
Jurnal penelitian ria ramadhinny rahesa
Jurnal penelitian ria ramadhinny rahesaJurnal penelitian ria ramadhinny rahesa
Jurnal penelitian ria ramadhinny rahesa
ria ramadhinny
 
Download Juknis DAK BKKbN 2016 www.asakaprima.net
Download Juknis DAK BKKbN 2016 www.asakaprima.netDownload Juknis DAK BKKbN 2016 www.asakaprima.net
Download Juknis DAK BKKbN 2016 www.asakaprima.net
Redis Manik
 
La guerra fría y la descolonización presentación
La guerra fría y la descolonización presentaciónLa guerra fría y la descolonización presentación
La guerra fría y la descolonización presentación
aalcalar
 
Learning about motorcycle safety
Learning about motorcycle safetyLearning about motorcycle safety
Learning about motorcycle safety
Defensive Driving Houston
 
Humaeroh fitk
Humaeroh fitkHumaeroh fitk
Humaeroh fitk
mutha26
 
52462393 makalah-bahasa-gaul
52462393 makalah-bahasa-gaul52462393 makalah-bahasa-gaul
52462393 makalah-bahasa-gaulKatarina Yuliana
 
SKRIPSI PGSD
SKRIPSI PGSDSKRIPSI PGSD
[Comparison] Choosing the Right eCommerce Platform
[Comparison] Choosing the Right eCommerce Platform[Comparison] Choosing the Right eCommerce Platform
[Comparison] Choosing the Right eCommerce Platform
Richard James McGirr
 

Viewers also liked (10)

Resume
ResumeResume
Resume
 
Resume updated
Resume updatedResume updated
Resume updated
 
Jurnal penelitian ria ramadhinny rahesa
Jurnal penelitian ria ramadhinny rahesaJurnal penelitian ria ramadhinny rahesa
Jurnal penelitian ria ramadhinny rahesa
 
Download Juknis DAK BKKbN 2016 www.asakaprima.net
Download Juknis DAK BKKbN 2016 www.asakaprima.netDownload Juknis DAK BKKbN 2016 www.asakaprima.net
Download Juknis DAK BKKbN 2016 www.asakaprima.net
 
La guerra fría y la descolonización presentación
La guerra fría y la descolonización presentaciónLa guerra fría y la descolonización presentación
La guerra fría y la descolonización presentación
 
Learning about motorcycle safety
Learning about motorcycle safetyLearning about motorcycle safety
Learning about motorcycle safety
 
Humaeroh fitk
Humaeroh fitkHumaeroh fitk
Humaeroh fitk
 
52462393 makalah-bahasa-gaul
52462393 makalah-bahasa-gaul52462393 makalah-bahasa-gaul
52462393 makalah-bahasa-gaul
 
SKRIPSI PGSD
SKRIPSI PGSDSKRIPSI PGSD
SKRIPSI PGSD
 
[Comparison] Choosing the Right eCommerce Platform
[Comparison] Choosing the Right eCommerce Platform[Comparison] Choosing the Right eCommerce Platform
[Comparison] Choosing the Right eCommerce Platform
 

Similar to Stay in newsletter-4 - october 2015_bg

eTwinning платформата
eTwinning платформатаeTwinning платформата
eTwinning платформата
Irena Raykova
 
Enjoy language flyer Bulgarian version
Enjoy language flyer Bulgarian version Enjoy language flyer Bulgarian version
Enjoy language flyer Bulgarian version
Enjoy Language within Tourism LDV TOI Project
 
Prezentacia na Asociacia Marie Curie
Prezentacia na Asociacia Marie CuriePrezentacia na Asociacia Marie Curie
Prezentacia na Asociacia Marie Curieandreanl
 
Добри практики
Добри практикиДобри практики
Добри практикиguest179d21e8
 
Piloting in Turkey - Hasan Toman
Piloting in Turkey - Hasan TomanPiloting in Turkey - Hasan Toman
Piloting in Turkey - Hasan Tomanandreanl
 
"Food-Med" Final handbook (bulgarian version)
"Food-Med" Final handbook (bulgarian version)"Food-Med" Final handbook (bulgarian version)
"Food-Med" Final handbook (bulgarian version)
Anna Dimitrakopoulou
 
Конференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 Благовеста Шинева ЦИЕС
Конференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 Благовеста Шинева ЦИЕСКонференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 Благовеста Шинева ЦИЕС
Конференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 Благовеста Шинева ЦИЕС
ilko gruev
 
Presentation of the project to students and teachers in Bulgaria
Presentation of the project to students and teachers in BulgariaPresentation of the project to students and teachers in Bulgaria
Presentation of the project to students and teachers in Bulgaria
darinamitkova
 
Presentation of the project to students and teachers in bulgaria
Presentation of the project to students and teachers in bulgariaPresentation of the project to students and teachers in bulgaria
Presentation of the project to students and teachers in bulgaria
darinamitkova
 
иновации в управлението
иновации в управлениетоиновации в управлението
иновации в управлениетоniod
 
SOLE presentation EURassist
SOLE presentation EURassistSOLE presentation EURassist
SOLE presentation EURassist
Biljana Lowndes
 
KA2 Project presentation, Bulgaria
KA2 Project presentation, BulgariaKA2 Project presentation, Bulgaria
KA2 Project presentation, Bulgaria
Jolanta Varanaviciene
 
Presentation of the project Latinka, Bulgaria
Presentation of the project Latinka, BulgariaPresentation of the project Latinka, Bulgaria
Presentation of the project Latinka, Bulgaria
Jolanta Varanaviciene
 
PRaktiki_Newsletter_04.06.2012
PRaktiki_Newsletter_04.06.2012PRaktiki_Newsletter_04.06.2012
PRaktiki_Newsletter_04.06.2012
Bulgarian Public Relations Society
 
Зимен семестър 2014 - Занятие #6А
Зимен семестър 2014 - Занятие #6АЗимен семестър 2014 - Занятие #6А
Зимен семестър 2014 - Занятие #6А
NikoYanev
 
06.02.2012_PRaktiki_Newsletter
06.02.2012_PRaktiki_Newsletter06.02.2012_PRaktiki_Newsletter
06.02.2012_PRaktiki_Newsletter
Bulgarian Public Relations Society
 
Natur net plus-about_the_project_bg
Natur net plus-about_the_project_bgNatur net plus-about_the_project_bg
Natur net plus-about_the_project_bgNaturNetPlus
 
НАУКА и БИЗНЕС в иновационните проекти
НАУКА и БИЗНЕС в иновационните проектиНАУКА и БИЗНЕС в иновационните проекти
НАУКА и БИЗНЕС в иновационните проекти
Zbut.Eu
 

Similar to Stay in newsletter-4 - october 2015_bg (20)

eTwinning платформата
eTwinning платформатаeTwinning платформата
eTwinning платформата
 
Enjoy language flyer Bulgarian version
Enjoy language flyer Bulgarian version Enjoy language flyer Bulgarian version
Enjoy language flyer Bulgarian version
 
Prezentacia na Asociacia Marie Curie
Prezentacia na Asociacia Marie CuriePrezentacia na Asociacia Marie Curie
Prezentacia na Asociacia Marie Curie
 
Добри практики
Добри практикиДобри практики
Добри практики
 
Piloting in Turkey - Hasan Toman
Piloting in Turkey - Hasan TomanPiloting in Turkey - Hasan Toman
Piloting in Turkey - Hasan Toman
 
"Food-Med" Final handbook (bulgarian version)
"Food-Med" Final handbook (bulgarian version)"Food-Med" Final handbook (bulgarian version)
"Food-Med" Final handbook (bulgarian version)
 
Erasmus+ IC
Erasmus+ ICErasmus+ IC
Erasmus+ IC
 
Конференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 Благовеста Шинева ЦИЕС
Конференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 Благовеста Шинева ЦИЕСКонференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 Благовеста Шинева ЦИЕС
Конференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 Благовеста Шинева ЦИЕС
 
Presentation of the project to students and teachers in Bulgaria
Presentation of the project to students and teachers in BulgariaPresentation of the project to students and teachers in Bulgaria
Presentation of the project to students and teachers in Bulgaria
 
Presentation of the project to students and teachers in bulgaria
Presentation of the project to students and teachers in bulgariaPresentation of the project to students and teachers in bulgaria
Presentation of the project to students and teachers in bulgaria
 
иновации в управлението
иновации в управлениетоиновации в управлението
иновации в управлението
 
SOLE presentation EURassist
SOLE presentation EURassistSOLE presentation EURassist
SOLE presentation EURassist
 
KA2 Project presentation, Bulgaria
KA2 Project presentation, BulgariaKA2 Project presentation, Bulgaria
KA2 Project presentation, Bulgaria
 
Presentation of the project Latinka, Bulgaria
Presentation of the project Latinka, BulgariaPresentation of the project Latinka, Bulgaria
Presentation of the project Latinka, Bulgaria
 
PRaktiki_Newsletter_04.06.2012
PRaktiki_Newsletter_04.06.2012PRaktiki_Newsletter_04.06.2012
PRaktiki_Newsletter_04.06.2012
 
Зимен семестър 2014 - Занятие #6А
Зимен семестър 2014 - Занятие #6АЗимен семестър 2014 - Занятие #6А
Зимен семестър 2014 - Занятие #6А
 
06.02.2012_PRaktiki_Newsletter
06.02.2012_PRaktiki_Newsletter06.02.2012_PRaktiki_Newsletter
06.02.2012_PRaktiki_Newsletter
 
Natur net plus-about_the_project_bg
Natur net plus-about_the_project_bgNatur net plus-about_the_project_bg
Natur net plus-about_the_project_bg
 
НАУКА и БИЗНЕС в иновационните проекти
НАУКА и БИЗНЕС в иновационните проектиНАУКА и БИЗНЕС в иновационните проекти
НАУКА и БИЗНЕС в иновационните проекти
 
PRaktiki_Newsletter_12.03.2013
PRaktiki_Newsletter_12.03.2013PRaktiki_Newsletter_12.03.2013
PRaktiki_Newsletter_12.03.2013
 

More from Michaela Meier

1. Newsletter - Projekt REACH OUT
1. Newsletter - Projekt REACH OUT1. Newsletter - Projekt REACH OUT
1. Newsletter - Projekt REACH OUT
Michaela Meier
 
Projektinformation - EU REACH OUT
Projektinformation - EU REACH OUTProjektinformation - EU REACH OUT
Projektinformation - EU REACH OUT
Michaela Meier
 
Stay in newsletter-4 - october 2015_pt
Stay in newsletter-4 - october 2015_ptStay in newsletter-4 - october 2015_pt
Stay in newsletter-4 - october 2015_pt
Michaela Meier
 
Stay in newsletter-4 - october 2015_it
Stay in newsletter-4 - october 2015_itStay in newsletter-4 - october 2015_it
Stay in newsletter-4 - october 2015_it
Michaela Meier
 
Stay in newsletter-4 - october 2015_fi
Stay in newsletter-4 - october 2015_fiStay in newsletter-4 - october 2015_fi
Stay in newsletter-4 - october 2015_fi
Michaela Meier
 
Stay in newsletter-4 - october 2015_de
Stay in newsletter-4 - october 2015_deStay in newsletter-4 - october 2015_de
Stay in newsletter-4 - october 2015_de
Michaela Meier
 
Bülten No.3 - STAY IN
Bülten No.3 - STAY INBülten No.3 - STAY IN
Bülten No.3 - STAY IN
Michaela Meier
 
3. STAY IN Newsletter
3. STAY IN Newsletter3. STAY IN Newsletter
3. STAY IN Newsletter
Michaela Meier
 
3rd Stay in newsletter
3rd Stay in newsletter 3rd Stay in newsletter
3rd Stay in newsletter
Michaela Meier
 
Invitation International Conference - STAY IN
Invitation International Conference - STAY INInvitation International Conference - STAY IN
Invitation International Conference - STAY IN
Michaela Meier
 
2. STAY IN Projekt-Newsletter
2. STAY IN Projekt-Newsletter2. STAY IN Projekt-Newsletter
2. STAY IN Projekt-Newsletter
Michaela Meier
 
Project STAY IN - 2nd Project Newsletter
Project STAY IN - 2nd Project NewsletterProject STAY IN - 2nd Project Newsletter
Project STAY IN - 2nd Project Newsletter
Michaela Meier
 
Project STAY IN - 2nd Newsletter
Project STAY IN - 2nd NewsletterProject STAY IN - 2nd Newsletter
Project STAY IN - 2nd Newsletter
Michaela Meier
 
Project STAY IN
Project STAY INProject STAY IN
Project STAY IN
Michaela Meier
 

More from Michaela Meier (14)

1. Newsletter - Projekt REACH OUT
1. Newsletter - Projekt REACH OUT1. Newsletter - Projekt REACH OUT
1. Newsletter - Projekt REACH OUT
 
Projektinformation - EU REACH OUT
Projektinformation - EU REACH OUTProjektinformation - EU REACH OUT
Projektinformation - EU REACH OUT
 
Stay in newsletter-4 - october 2015_pt
Stay in newsletter-4 - october 2015_ptStay in newsletter-4 - october 2015_pt
Stay in newsletter-4 - october 2015_pt
 
Stay in newsletter-4 - october 2015_it
Stay in newsletter-4 - october 2015_itStay in newsletter-4 - october 2015_it
Stay in newsletter-4 - october 2015_it
 
Stay in newsletter-4 - october 2015_fi
Stay in newsletter-4 - october 2015_fiStay in newsletter-4 - october 2015_fi
Stay in newsletter-4 - october 2015_fi
 
Stay in newsletter-4 - october 2015_de
Stay in newsletter-4 - october 2015_deStay in newsletter-4 - october 2015_de
Stay in newsletter-4 - october 2015_de
 
Bülten No.3 - STAY IN
Bülten No.3 - STAY INBülten No.3 - STAY IN
Bülten No.3 - STAY IN
 
3. STAY IN Newsletter
3. STAY IN Newsletter3. STAY IN Newsletter
3. STAY IN Newsletter
 
3rd Stay in newsletter
3rd Stay in newsletter 3rd Stay in newsletter
3rd Stay in newsletter
 
Invitation International Conference - STAY IN
Invitation International Conference - STAY INInvitation International Conference - STAY IN
Invitation International Conference - STAY IN
 
2. STAY IN Projekt-Newsletter
2. STAY IN Projekt-Newsletter2. STAY IN Projekt-Newsletter
2. STAY IN Projekt-Newsletter
 
Project STAY IN - 2nd Project Newsletter
Project STAY IN - 2nd Project NewsletterProject STAY IN - 2nd Project Newsletter
Project STAY IN - 2nd Project Newsletter
 
Project STAY IN - 2nd Newsletter
Project STAY IN - 2nd NewsletterProject STAY IN - 2nd Newsletter
Project STAY IN - 2nd Newsletter
 
Project STAY IN
Project STAY INProject STAY IN
Project STAY IN
 

Stay in newsletter-4 - october 2015_bg

  • 1. Проект № LLP-LDV-TOI-13-AT-0010 Бюлетин № 4 Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация. октомври, 2015 На снимките - партньорите от Stay IN по време на презентациите им на конференцията в Ротердам, на 29 септември 2015 Това е последното, четвърто издание на бюлетина на STAY IN Нашият проект завърши с успешно с посещението в Ротердам и заключителната среща, организирана от организацията-партньор MBO Raad, Холандия. Целта на проекта бе да се осигури по-добра подкрепа чрез разработване на индивидуални програми за обучение в съответствие с идентифицираните потенциални рискови фактори за отпадане от училище и стратегии и инструменти за учители и обучители в областта на първоначалното професионално образование (ППО) в страните -участничкиАвстрия, Германия, България, Финландия, Холандия и Турция за предотвратяване преждевременното отпадане от училище и от първоначалното професионално образование. Програмите за обучение на Stay IN са подходящи за онези от вас, които искат да подобрят уменията си, чрезпридобиваненаважникомпетенциииискатда знаят как да се предотврати отпадането от училище. В това последно изданиена бюлетина по проектани нека проследим мненията на партньорите относно приложимостта на резултатите от проекта, съгласно спесификата на всяка държава, както и от представянето по време на заключителна конференция,коятосепроведевРотердам,Холандия. За STAY IN и дейностите наскоро На 29 септември 2015 в Ротердам, Холандия се проведе заключителната конференция на Stay IN, с участието на 67 представители от партньорските организации, учители, фирмени обучители, училищни координаториичленовенахоландскотоправителство. Пленарната част на конференцията започна с приветствено слово на г-жа Елън Верхайен, от MBO Raad и представител на STC-Group. За текущото състояние и предизвикател-ствата пред преждевременното отпадане от първоначалното професионално обучение в Европа и за представяне на проекта бе предоставена думата на Михаела Майер – координатор на проекта. Двамата основни лектори г-н Денис фон Гесел от Министерството на образованието и г-жа Иля Цитер от Университета за приложни науки, изнесоха лекции за различните концепции относно интегрирането на училищното обучение и учене на работното място на европейско равнище и в Холандия. Следобедната сесия на Конференцията бе разделена на два отделни панела: международният панел бе относно резултатите в шестте държави, участващи в проекта, като участниците получиха примери за разработените обучителни модули и инструменти. Около 40 участници в холандския панел проведоха дебат за значението на напътстването на учениците по време на чиракуването, със специален фокус върху нискоквалифицираните ученици. Заключителната част на следобедната сесия бе във формата на дискусия с активно участие на присъстващите. По време на тази сесия, участниците имаха възможност да задават въпроси на всички представители на партньорските организации и на лекторите, и да обсъдят въпроси, свързани с темите на Stay IN. Конференция STAY IN
  • 2. октомври, 2015 Бюлетин № 4 BBW in der DAA (Германия) получи положителни отзиви по време на дейностите по разпространение на информация за наръчниците за обучение, разработени от преподаватели за обучители. Наръчникът ще подпомогне обучители и треньори по отношение ранното отпадане от обучиение. Участниците в пилотната фаза споделиха, че обучението е било леко и разбираемо за тях. Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация. Търговско-промишлена палата - Добрич (България), Благодарение проекта Stay IN подобрихме сътрудничеството си със заинтересованите страни по професионално образование и с професионалните училища в региона. Разработеният анализ на нуждите от умения бе оценен от заинтересованите страни като много полезен материал. Той ще бъде използван за разработване на програми за учителите в региона и проблематиката ще бъде включена в обсъжданите теми по време на учителски конференции. Разработеният Наръчник по 4-те теми, ще бъде разпространен във всички училища на хартиен носител и ще бъде достъпен за свободно изтегляне от нашия уеб сайт, така че учителите да могат да го използват за самоусъвършенстване на техните умения и знания. Ние като организация натрупахме опит в такъв тип проекти и ще се радваме да бъдем избрани като партньори и в други проекти, свързани с професионално образование и обучение. WinNova (Финландия) успешно приключи проект Stay IN във Финландия. Участниците в пилотното обучение бяха много доволни от това, което научиха: нови подходи при преподаването на млади хора и комуникацията с тях; а също и нови перспективи в превенцията на отпадащите ученици. Организира се семинар за ръководството на професионални институции и други заинтересовани групи относно потенциалазаустойчивост иизползваненапродуктите на Stay IN. През октомври 2015 Stay IN ще бъде представен на национално ниво по време на събитие в Vierumäki, на тема - международния характер на професионалното образование. WinNova започна работа от август по нов проект, финансиран по ESF- "Флуидни преходи от професионалното образование и обучение за работа в гъвкави регионални мрежи". ПродуктитеотStayINщебъдатизползванизаобучение на учителите (като част от новия проект). Проектът е национален,включвапартньориотизточните,северните и средните части на Финландия. Всички материали заобучениепоStayINсаналичнинафинскиезикнасайта https://www.rebelmouse.com/STAYIN_PILOTTIKOULUTUS/ Националните дискусии на конференцията в Ротердам на 29 септември 2015 Jugend am Werk (Austria), нализира различните предизвикателства в работата с младежта и създадените и използвани нови методически и дидактически подходи от гледна точка на холистичното развитие на перспективите. За нашата организация, Stay IN направи възможно адаптирането на учебното съдържание за обучители и прилагане на холистична обучителна програма, съгласно изискванията на нашите младежи. Разработката на съдържанието бе възможно само чрез финансовата подкрепа получена с участието в проекта Stay IN по програма Леонардо да Винчи. Това, по което ние продължаваме да работим е: "NEW-D", следващ проект по Еразъм+, стартирал през предходната година, като целта е да се създаде нов дидактичен модел за професионално обучение на младежи в неравностойно положение Мнения на партньорите и перспективи
  • 3. MBO Raad (Холандия) установи, че преподавателите в професионалните училища имат нужда от подобряване на сътрудничеството между учители и обучители във фирмите. Амбицията в Холандия е да се намали още повече ранното отпадане от училище. През последните години е постигнато много. Ние знаем как да се подобри сътрудничеството, ние знаем, кои теми трябва да бъдат обсъдени, ние знаем каква информация трябва да бъде споделена. Но ангажираните в това хора, не винаги намират време или възможност да практикуват това, което се преподава. Организирането на контакти, например чрез общ обучителен курс за училищни преподаватели и фирмени обучители е нещо традиционно, но очевидно е важен фактор за подобряване на сътрудничеството в областта на ориентирането и по този начин за подобряване на условията за ученици в риск. Eğitim ve Gençlik Çalışmaları (Турция) счита, че е партньорството в прект Stay IN по програма Леонардо да Винчи е важно в много аспекти, не само за организацията, но и за страната. Отпадането от училище е проблем, който се разглежда сериозно през последните години. Проектът води до промяна в мисленето относно намаляване на отпадането. Най-важното нещо е, че благодарение на STAY IN съзнанието на педагозите, участвали в проекта, значително се промени. Още от самото начало има нарастващ интерес на учители, училища, фирми и мениджъри. Друг важен момент е, че ние вече имаме разработени полезни образователни и дидактически материали. Нашите членове са горди, че организацията ни участва в такъв важен проект. Ние наистина се чувстваме много успешни и щастливи да участваме в разработката на дидактически материали на ЕС ниво. октомври, 2015 Посетете нашия уеб сайт : http://www.stayin-project.eu/ Харесайте ни във Facebook: https://www.facebook.com/pages/STAY-in/464398713680941 За да бъдете информиран: Партньори Бюлетин № 4 Среща на партньорите и заключителна конференция вРотердамна28-ми,29-тии30-тисептември2015 Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация. Jugend am Werk (AT) www.jaw.or.at За контакт: Michaela Meier Е-мейл: michaela.meier@jaw.or.at Chamber of Commerce and Industry (BG) www.cci.dobrich.net За контакт: Tatyana Gicheva Е-мейл: cci@dobrich.net BBW in der DAA (DE) www.daa-schwerin.de За контакт: Suse Topp Е-мейл: suse.topp@daa.de Länsirannikon Koulutus Oy WinNova (FI) www.winnova.fi За контакт: Joanna Malmivuorli Е-мейл: jonna.malmivuori@winnova.fi Pixel (IT) www.pixel-online.net За контакт: Giovanni Caruso Е-мейл: giovanni@pixel-online.net MBO Raad (NL) www.mboraad.nl За контакт: Mieke De Haan Е-мейл: m.dehaan@mboraad.nl Sociedade Portuguesa de Inovação (PT) www.spi.pt За контакт: Tiago Marques Е-мейл: tiagomarques@spi.pt Eğitim ve Gençlik Çalışmaları (TR) www.egeced.org За контакт: Emin Bakay Е-мейл: egeced1@gmail.com