Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
АНОТАЦИЯПрограма „Леонардо да Винчи”, партньорстваПроект „Партньорство за продължаваща квалификация и обучение на учителит...
потребности от обучение и да осмислят собствени пътища на развитие и приноса си запроизводителността на организациите в ко...
предвид националните различия. Работният пакет ще бъде ръководен отУниверситета в Жилина, но с участието на всички партньо...
на този работен пакет – Националния институт за обучение и квалификация всистемата на образованието, България, въпреки че ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
Visualizing the Evolution of Systems and their Library Dependencies
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

анотация проект леонардо

Download to read offline

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to like this

анотация проект леонардо

  1. 1. АНОТАЦИЯПрограма „Леонардо да Винчи”, партньорстваПроект „Партньорство за продължаваща квалификация и обучение на учителите”Партньори: 1. Координираща институция: Birmingham city university 2. Партньор 1: Парижката търговска камара - Франция 3. Партньор 2: Национален институт за обучение и квалификация в системата на образованието - България 4. Партньор 3: University of Beira Interior – Португалия 5. Партньор 4: University of Zilina – СловакияВремева рамка: септември, 2011 – юли, 2013Резюме:Партньорството има за цел да предостави на партньорите възможност да споделят опити добри практики в непрекъснатото професионално обучение на хора на пазара натруда. То се фокусира върху сектора на образованието. Този проект възникна порадилипсата на стандартизирано обучение на учители в Европа, в периода следпървоначалната квалификация. Партньорите споделят общата цел да се определи най-добрия модел за непрекъснато професионално обучение, който да може да се приложив целия ЕС с цел подобряване и развитие на компетенциите на хората, които работят вучилищата. Партньорството се състои от 5 партньори, които са или доставчици наобучение или работодатели в сектора. Чрез включването на работодателите, свързани спромишления сектор (света на труда) и на доставчиците на професионално обучение,се надяваме да осигурим посрещане на нуждите на пазара на труда свързани с моделитеза обучение и съдържанието на обучението от доставчиците на обучение, катоевентуалните пропуски или предизвикателства ще бъдат отстранени чрез разработениямодел, базиран на обмен на добри пратики между партньорите. Проектът ще се проведемежду септември 2011 и юли 2013 г. и се състои от: • посещения за обмен на добри практики, изследвания и картиране на настоящето ниво в рамките на цяла Европа; • събития за разпространение, при които ще се използва събраната информация, за да се повлияе на местните и регионални участници в процеса на вземане на решения в сферата на образователнието, както и с цел да се представи и популяризира модела на добрите практики сред други доставчици на професионално обучение и сред работодателите в сектора на образованието.Очаквано въздействие:Проектът ще доведе до повече информация относно това как учителите актуализиратсвоите знания и квалификация в цяла Европа и до изследване дали може да бъдеразработен общ модел за непрекъснатото професионално развитие на учителите.Партньорството ще подобри знанията и уменията на участващите служители иобучаеми като при срещите по проекта ще им бъдат представени най-добрите практикиот други страни от ЕС по отношение на обучението на хората, които работят в секторана образованието. Те също така ще има засилено разбиране към света на труда каторезултат от включването на представители на света на труда в проекта. Учителите идиректорите, които участват в проекта, ще получат в увереност и самочувствиеотчитайки, че техните виждания за тяхното личностно развитие ще бъдат изслушани ивзети под внимание. Обучаемите ще развият способността си да се посочват своите
  2. 2. потребности от обучение и да осмислят собствени пътища на развитие и приноса си запроизводителността на организациите в които работят. Проектът ще се имаблаготворно влияние върху партньорските организации чрез увеличаване наспособността им да отговорят на нуждите от умения от страна на света на труда или напотребностите от умения на своите служители, така че да бъдат успешни в света натруда. Също така организациите могат да се превърнат в рамките на техните региони влидери на този преход към съвместен европейски модел на обучение. Организацииизвън партньорство, но в рамките на партньорските региони също ще бъдат засегнати,чрез участието им в проекта чрез консултации и работни екипи.На европейско ниво очакваното въздействие е:1) по-добро съответствие между предоставянето на обучение и нуждите от обучение нахората на пазара на труда в сектора на образованието.2) по-стандартизирана европейска рамка за обучение на тези, които работят в секторана образованието.3) Обръщане на специално внимание на пропуските / предизвикателствата, които всеоще съществуват за работещите в образованието, които се стремят да актуализиратсвоите знания и умения, както на местно, така и в цяла Европа.4) Критичен анализ на съществуващите политики, уреждащи начина, по койтоработещите в образованието могат да получат достъп до обучение в целия ЕС.5) насърчаване на стойността на обучение с цел получаване на знания и умения, коетода е признато в цяла Европа, а не с акцент върху обучение, което се признава само нанационално ниво с цел повишаване на способността на хората да бъдат мобилни напазара на труда в цяла Европа.Изпълнение на проектаРазпределение на задачите:За да се управлява разпределението на задачите, проекта е разделен на 4 работни пакета(РП). Те са:РП1 - Управление и координация - това дейности предприети от всички партньори, новодени от Birmingham City University. Водещият партньор ще гарантира съответствиес правилата и разпоредбите на програма "Леонардо да Винчи", допустимост наразходите за финансиране и точност и навременност на отчитането.РП2 - Очертаване на настоящото предоставяне на обучение в образователниясектор, включително пропуски, бариери, и приликите на настоящето предоставяне наобучение, което ще има за водещ партньор Парижката търговска камара, но сучастието на всички партньори. Този работен пакет ще включва серия от разменнипосещения, за да могат партньорите да съберат информация и да обменят добрипрактики за модели на обучение, използвани в цяла Европа за повишаване на умениятана работната сила в сектор образование. Съвместното анализиране на знания и казусище доведе до разработването на ръководство за най-добрите практики, което да можеда се разпространяват от партньорството с цел информиране на останалите в тазисфета, както и доставчиците на обучение и дизайнери на нови програми заквалификация, за успешни и ефективни модели и съдържание, които в момента сеизползват в държавите-участнички в партньорството, за да се учат от един от друг,което ще доведе до подобряване на стандарта и вида на обучението, което води до по-добро качество на образование на работната сила в ЕС.РП3 - Проучване на стандартизирането на моделите на квалификация в секторана образованието и възможността да се разработи европейски модел, като се имат
  3. 3. предвид националните различия. Работният пакет ще бъде ръководен отУниверситета в Жилина, но с участието на всички партньори. Този работен пакет сетреми да проучи възможността да се създаде модел за обучение в сектор образование,който да е приемлив в рамките на цяла Европа. Той ще разгледа както въпросите заакредитацията, така и за доставка на обучения с цел повишаване на уменията на тези,които вече са на пазара на труда и в резултат ще се излезе с предложение / политическидокумент, който може да бъде разпространяван от партньорство на европейско,регионално и национално ниво. РП3 е ръководен от Университета на Словакия зарадиекспертизата им в областта на научните изследвания в тази област, въпреки че всичкипартньори ще бъде в състояние да допринесат чрез използването на техните локалнимрежи и опит в изследователската работа, политиката, доставка на обучения илипознанията в отрасъла.РП4 – Събития и разпространение - водени от Националния институт за обучениеи квалификация в системата на образованието, но с участието на всички партньори.Водещият е избран поради тяхната широка мрежа в отрасъла и влияние на местно ниво.РазпространениеНалице е отделен работен пакет, отнасящ се до Разпространение и външнакомуникация, като партньорите си поставят за цел да дадат широка гласност нарезултатите и дейностите на проекта. Национален институт за обучение иквалификация в сферата на образованието е бил избран да води партньорски дейностипо разпорстранението, тъй като те имат силна мрежа от партньори - доставчици наобучение, работодатели, потребители на услугите, местни и национални власти, катоте, заедно с мрежите на другите партньори ще дадат на партньорството огроменевропейски обхват във всички държави-членки и защото те имат голям опит вразпространението на информация до голяма аудитория. По този начин проектът ще серазпространяват на:Организационни ниво - всички партньори ще гарантират, че в рамките на собственатаим организация ще има добра осведоменост относно разработките и достиженията отпроекта чрез статии и материали в издания на партньорите и посредством провежданена брифинги и семинари за колегите.Регионално ниво - на всички партньори ще осигурят по време на живота на проекта,включване на информация за работата и продуктите от проекта в съществуващитерегионални мрежи и комитети, които имат интерес и са релевантни на този проект. Потози начин, новините от работата за напредъка на партньорството редовно ще серазпространяват до ключовите регионални участници, но всеки партньор щеорганизира местно събитие за разпространение в края на проекта, на което ще бъдатпоканени всички регионални ключови играчи, включително тези от секторпрофесионално обучение и сектора на образованието, както и обучаващите се иполитиците. Събитието ще бъдат използвани за представяне и рекламиране напродуктите на партньорството пред регионалната аудитория - предложението /политическия документ за общ модел за квалификация и ръководството за добрипрактики.Национално - За национални ниво партньорите ще направят 3 съобщения за пресатаслед всяка среща на мениджърските екипи или когато е уместно (преди последнатасреща на екипите за управление с цел промотиране на европейската дисеминация) втечение на проекта, като по този начин се полагат усилия да се гарантира покритие внационалната преса в общи новини и в специализирани медии в сектор образование –весници, списания, специализирани предавания.Европейското разпространение ще бъде координирано изцяло от водещата организация
  4. 4. на този работен пакет – Националния институт за обучение и квалификация всистемата на образованието, България, въпреки че ще има подкрепа от всички другипартньори, които могат да представят успехите и предизвикателства, с които са сесблъскали в техните местни събития за разпространение. Събитието ще има за цел дапопуляризире резултатите и ресурсите, произведени от проекта, както и на саматапрограма Леонардо да Винчи и ще включва информационен семинар, ключови лектории дискусионен панел.

Views

Total views

805

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

352

Actions

Downloads

1

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×