SlideShare a Scribd company logo
Projektinumero : LLP-LDV-TOI-13-AT-0010
Uutiskirje nro 4
Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tästä julkaisusta (tiedotteesta) vastaa ainoastaan sen laatija, eikä komissio ole
vastuussa siihen sisältyvien tietojen mahdollisesta käytöstä
Lokakuu 2015
Stay IN partnerit esittelemässä oman maansa koulutustuotetta
Rotterdamissa 29.9.2015 järjestetyssä konferenssissa.
Tervetuloa lukemaan neljättä ja viimeistä Stay IN -
uutiskirjettä!
Projekti päättyi MBO Raad -organisaation
isännöimään loppukokoukseen Rotterdamissa,
Alankomaissa.
Stay IN -projektin kokonaistavoite oli kehittää
ammatillisen koulutuksen opettajille tai muille
ammatillisen koulutuksen kohderyhmille soveltuva
koulutuskokonaisuus, jossa pureudutaan ennen
kaikkea keskeyttämisen ennaltaehkäisyyn mm.
opetusmenetelmien ja yhteistyön näkökulmista.
Koulutuskokonaisuus kehitettiin kuudessa
Euroopan maassa (Itävalta, Saksa, Bulgaria,
Suomi, Alankomaat ja Turkki).
Kehitettyjen koulutustuotteiden avulla voidaan
tulevaisuudessakin kehittää opettajien ja muiden
kohderyhmien osaamista ja taitoja liittyen
ammatillisen koulutuksen keskeyttämisen ehkäisyyn.
Uutiskirjeestä voit lukea hankkeen partnereiden
näkemyksiä oman koulutustuotteensa
käyttökelpoisuudesta. Lisäksi uutiskirjeessämme
kerrotaan hankkeen Rotterdamissa järjestetystä
loppukonferenssista.
”Lipuilla” merkityistä laatikoista voit lukea lisää
partnereiden näkemyksistä.
Stay IN -projektin
toiminta
Stay IN -hankkeen loppukonferenssi järjestettiin
29.9.2015 Rotterdamissa, Alankomaissa. Kon-
ferenssiin osallistui 67 sidosryhmän edustajaa
partnerimaista, opettajia, työpaikkakoulutttajia,
koulukoordinaattoreita sekä Alankomaiden ope-
tushallinnon edustajia.
Konferenssin yhteinen osuus alkoi Ellen Verhei-
jenin (MBO Raad) ja isännöivän STC-Groupin
edustajan tervetulotoivotuksella. Projektin vetäjä
Michaela Meier kertoi ammatillisen koulutuksen
keskeyttämisestä Euroopassa näkökulminaan
nykytilanne ja haasteet. Dennis Van Gessel
Alankomaiden Opetusministeriöstä valotti
Alankomaiden koulutusjärjestelmää ja läpäisyn
tehostamisen ohjelmaa. Tohtori Ilia Zitter
(University of Applied Sciences) käsitteellisti op-
pilaitoksessa ja työpaikalla tapahtuvan op-
pimisen integrointia mielenkiintoisella ja ajatuksia
herättävällä tavalla.
Konferenssin iltapäiväohjelma sisälsi kaksi eri
tiloissa ja eri kielillä toteutettua työpajaa.
Kansainvälisessä työpajassa kuuden partner-
imaan koulutustuotteet esiteltiin sisältäen esi-
merkkejä koulutussisällöistä ja ope-
tusmenetelmistä. Toiseen eli Alankomaiden
työpajaan osallistui noin 40 henkilöä, ja työpajas-
sa järjestettiin paneelikeskustelu aiheesta op-
pisopimusopiskelijan ohjauksen merkitys erityis-
esti, kun kyseessä on erityisopiskelija tai te-
hostettua tukea tarvitseva opiskelija.
Konferenssin päättävässä yhteiskeskustelussa
osallistujat saivat tuoda esiin mielipiteitään sekä
kysyä mieltä askarruttamaan jääneitä ky-
symyksiä konferenssin esiintyjiltä ja Stay IN -
partnereilta. Keskustelu oli vilkasta ja ajatuksia
herättävää.
Stay IN
-konferenssi
Lokakuu 2015
Uutiskirje nro 4
BBW in der DAA (Saksa) sai levittämisvaiheessa
positiivista palautetta hankkeessa kehitetyistä
koulutuskäsikirjoista. Käsikirjat on tuotettu ”kouluttajilta
kouluttajille” -periaatteella. Kouluttajille ja valmentajille
suunnattu ohjaukseen pureutuva käsikirja auttaa
ehkäisemään keskeyttämistä. Pilottikoulutuksen
osallistujat kokivat koulutuksen toteutuksen
tarkoituksenmukaiseksi .
Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tästä julkaisusta (tiedotteesta) vastaa ainoastaan sen laatija, eikä komissio ole
vastuussa siihen sisältyvien tietojen mahdollisesta käytöstä
Chamber of Commerce and Industry Dobrich
(Bulgaria) kehitti Stay In -hankkeen aikana
yhteistyötään alueen ammatillisen koulutuksen
järjestäjien kanssa.
Sidosryhmät kokivat hankkeessa kehitetyn tarvekar-
toitusmallin tarkoituksenmukaiseksi informaatioläht-
eeksi alueen opettajien ja ammatillisen koulutuksen
muiden keskeisten toimijoiden koulutustarpeista ja
haasteista. Tarvekartoitusta käytetään suunniteltaessa
alueen opettajille koulutuskokonaisuuksia ja konferens-
seja. Hankkeessa kehitetyt neljä käsikirjaa jaellaan
alueen kouluihin paperimuodossa, ja ne ovat saatavilla
myös web-sivultamme, näin opettajat voivat käyt-
tää kehitettyjä materiaaleja taitojensa ja tietojensa
kehittämiseen. Saimme kokemusta tämän
tyyppisestä projektista ja osallistumme mie-
lellämme ammatilliseen koulutukseen kytkeytyviin
projekteihin myös tulevaisuudessa
WinNova (Suomi) sai projektin onnistuneesti
päätökseen Suomessa. Pilottikoulutuksen osallistujat
olivat tyytyväisiä koulutuksen sisältöihin: uusia näkökul-
mia nuorten opettamiseen, vuorovaikutukseen sekä
keskeyttämisen ehkäisyyn. Hankkeen puitteissa järjest-
ettiin seminaari ammatillisten oppilaitosten johdolle ja
muille sidosryhmille. Seminaarin tavoitteena oli levittää
hankkeessa kehitettyjä hyviä käytäntöjä ja vakuut-
taa osallistujat tuotteiden käyttökelpoisuudesta ja
hyödyntämispotentiaalista. Lokakuussa 2015 jär-
jestettiin Vierumäellä Ammatillisen koulutuksen
kansainvälisyyspäivät, Stay IN -projektia esiteltiin
päivien yhteydessä järjestetyillä hankemessuilla.
WinNovassa on alkanut elokuussa 2015 uusi ESR
-rahoitteinen projekti ”Siirtymät sujuviksi – SISU”,
jonka toiminnassa Stay IN -hankkeen hyviä
käytäntöjä tullaan hyödyntämään. SISU-
hankkeessa on mukana ammatillisen koulutuksen
järjestäjiä Itä-, Pohjois- ja Keski-Suomesta. Kakki
Stay IN -hankkeen tuotteet ja materiaalit löytyvät
suomeksi sivustolta: https://www.rebelmouse.com/
STAYIN_PILOTTIKOULUTUS/
Maakohtaiset pöydät loppukonferenssissa Rotter-
damissa 29.9.2015
Jugend am Werk (Itävalta), analysoi
kokonaisvaltaisesti nuorten kanssa työskentelyyn
liittyviä haasteita ja kehitti sekä kokeili uusia
metodologisia ja didaktisia lähestymistapoja. Stay IN
-hanke mahdollisti koulutussisältöjen muokkaamisen
organisaatiomme kouluttajille sopiviksi siten, että
sisällöt palvelevat nuorisotyömme laadukasta
toteuttamista. Ilman Leonardo da Vinci -ohjelman
Stay IN -projektirahoitusta emme olisi voineet
toteuttaa tätä muokkaustyötä. ”NEW-D”, uusi
Erasmus+ -hankkeemme, joka starttasi viime
vuonna, jatkaa Stay IN -hankkeen viitoittamalla
tiellä. NEW-D-hankkeen tavoitteena on kehittää
huono-osaisille nuorille suunnattu didaktinen
koulutusmalli ammatilliseen koulutukseen
Partnereiden näkemyksiä
ja arvioita tulevaisuudesta
MBO Raad (Alankomaat) havaitsi, että oppi-
laitoksen opettajien ja työpaikkakouluttajien
välistä yhteistyötä voidaan parantaa. Alanko-
maissa päämääränä on parantaa edelleen
läpäisyä. Viime vuosina on tehty paljon työtä.
Tiedämme, miten parantaa yhteistyötä; mistä
aiheista keskustella; millaisia tietoja jakaa. Ih-
miset eivät kuitenkaan aina löydä aikaa tai
mahdollisuuksia viedä käytäntöön sitä, mistä
ovat kuulleet ”saarnattavan”. Yhteistyön mah-
dollisuuksien järjestäminen, esimerkiksi sekä
opettajille että työpaikkakouluttajille avoimen
kurssin muodossa, on yksinkertainen mutta
ilmeisen oleellinen tekijä ohjauksellisen
yhteistyön parantamiseksi ja näin kes-
keyttämisriskissä olevien opiskelijoiden tilan-
teen parantamiseksi.
Eğitim ve Gençlik Çalışmaları (Turkki)
uskoo, että Stay IN Leonardo da Vinci -
projektiin osallistuminen on ollut tärkeää sekä
organisaation että koko maan näkökulmasta.
Viime vuosina syrjäytyminen ja koulutuksen
keskeyttäminen ovat kasvaneet vakaviksi
ongelmiksi. Stay IN -projektiin osallistuneet
koulutussektorin edustajat ovat tulleet
tietoisiksi ongelmasta ja osaavat tarttua
siihen entistä positiivisemmalla asenteella.
Ongelmaan on tartuttu ja kiinnostus on
kasvanut opettajien, koulujen, yritysten ja
johdon taholta. Stay IN -hankkeessa
kehitettiin käyttökelpoisia koulutuksellisia
materiaaleja ja opetusmenetelmiä. Olemme
ylpeitä osallistumisestamme tähän tärkeään
projektiin. Olemme menestyksekkäästi
osallistuneet koulutuskokonaisuuksien ja -
materiaalien kehittämiseen EU-tasolla.
Lokakuu 2015
Vieraile sivustollamme: http://www.stayin-project.eu/
Tykkää meistä Facebookissa: https://www.facebook.com/pages/STAY-in/464398713680941
Lisätietoja:
Projektin partneriverkosto
Uutiskirje nro 4
Partnerikokous ja loppukonferenssi
Rotterdamissa 28. - 30.9.2015
Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tästä julkaisusta (tiedotteesta) vastaa ainoastaan sen laatija, eikä komissio ole
vastuussa siihen sisältyvien tietojen mahdollisesta käytöstä
Jugend am Werk (AT)
www.jaw.or.at
Lisätiedot: Michaela Meier
Sähköposti: michaela.meier@jaw.or.at
Chamber of Commerce and Industry (BG)
www.cci.dobrich.net
Lisätiedot: Tatyana Gicheva
Sähköposti: cci@dobrich.net
BBW in der DAA (DE)
www.daa-schwerin.de
Lisätiedot: Suse Topp
Sähköposti: suse.topp@daa.de
Länsirannikon Koulutus Oy WinNova (FI)
www.winnova.fi
Lisätiedot: Joanna Malmivuorli
Sähköposti: jonna.malmivuori@winnova.fi
Pixel (IT)
www.pixel-online.net
Lisätiedot: Giovanni Caruso
Sähköposti: giovanni@pixel-online.net
MBO Raad (NL)
www.mboraad.nl
Lisätiedot: Mieke De Haan
Sähköposti: m.dehaan@mboraad.nl
Sociedade Portuguesa de Inovação (PT)
www.spi.pt
Lisätiedot: Tiago Marques
Sähköposti: tiagomarques@spi.pt
Eğitim ve Gençlik Çalışmaları (TR)
www.egeced.org
Lisätiedot: Emin Bakay
Sähköposti: egeced1@gmail.com

More Related Content

Similar to Stay in newsletter-4 - october 2015_fi

SeOppi 2/2017
SeOppi 2/2017SeOppi 2/2017
SYL:n lausunto Nordic Master -ohjelmasta
SYL:n lausunto Nordic Master -ohjelmastaSYL:n lausunto Nordic Master -ohjelmasta
SYL:n lausunto Nordic Master -ohjelmasta
SYL
 
Strategia final
Strategia finalStrategia final
Strategia finalSYL
 
Enjoy language flyer Finnish version
Enjoy language flyer Finnish version Enjoy language flyer Finnish version
Enjoy language flyer Finnish version
Enjoy Language within Tourism LDV TOI Project
 
eTourism curriculum Finland
eTourism curriculum FinlandeTourism curriculum Finland
eTourism curriculum Finland
Matkailufoorumi
 
CIMOn tarjoamat mahdollisuudet yrityksille, hankerahoitus henkilöstön kehittä...
CIMOn tarjoamat mahdollisuudet yrityksille, hankerahoitus henkilöstön kehittä...CIMOn tarjoamat mahdollisuudet yrityksille, hankerahoitus henkilöstön kehittä...
CIMOn tarjoamat mahdollisuudet yrityksille, hankerahoitus henkilöstön kehittä...
K2HEL
 
22 kehystrategia
22 kehystrategia22 kehystrategia
22 kehystrategiaSYL
 
Murjottelu in Brief!
Murjottelu in Brief!Murjottelu in Brief!
Murjottelu in Brief!Murjottelu
 
Sam 2003 vuosiraportti
Sam 2003 vuosiraporttiSam 2003 vuosiraportti
Sam 2003 vuosiraporttiSYL
 
Nuorten reviireillä -projektin vuosiraportti 2014 osa 2
Nuorten reviireillä -projektin vuosiraportti 2014 osa 2Nuorten reviireillä -projektin vuosiraportti 2014 osa 2
Nuorten reviireillä -projektin vuosiraportti 2014 osa 2
Nuorten Palvelu ry
 
Lamk ja FUAS esittely 12042013
Lamk ja FUAS esittely 12042013Lamk ja FUAS esittely 12042013
Lamk ja FUAS esittely 12042013Outi Kallioinen
 
Kannanotto: Oppisopimuskoulutus tarvitsee oman kehittämisohjelmansa
Kannanotto: Oppisopimuskoulutus tarvitsee oman kehittämisohjelmansaKannanotto: Oppisopimuskoulutus tarvitsee oman kehittämisohjelmansa
Kannanotto: Oppisopimuskoulutus tarvitsee oman kehittämisohjelmansa
Kokoomuksen Talouspoliittinen Seura - KOTA ry
 
Mikin eoppi klusteriraportti 2002
Mikin eoppi klusteriraportti 2002Mikin eoppi klusteriraportti 2002
Mikin eoppi klusteriraportti 2002
Kari Mikkelä
 
Työssäoppimisen käytäntöjen kuvaaminen ja levittäminen 24.11.2011 koonta 2008...
Työssäoppimisen käytäntöjen kuvaaminen ja levittäminen 24.11.2011 koonta 2008...Työssäoppimisen käytäntöjen kuvaaminen ja levittäminen 24.11.2011 koonta 2008...
Työssäoppimisen käytäntöjen kuvaaminen ja levittäminen 24.11.2011 koonta 2008...TopLaaja
 
Lamk yleisesittely 01042014 Orimattila
Lamk yleisesittely 01042014 OrimattilaLamk yleisesittely 01042014 Orimattila
Lamk yleisesittely 01042014 Orimattila
Outi Kallioinen
 
SeOppi 2/2019
SeOppi 2/2019SeOppi 2/2019
eOppivan esittely toukokuu 2018
eOppivan esittely toukokuu 2018eOppivan esittely toukokuu 2018
eOppivan esittely toukokuu 2018
eOppiva
 

Similar to Stay in newsletter-4 - october 2015_fi (20)

SeOppi 2/2017
SeOppi 2/2017SeOppi 2/2017
SeOppi 2/2017
 
SYL:n lausunto Nordic Master -ohjelmasta
SYL:n lausunto Nordic Master -ohjelmastaSYL:n lausunto Nordic Master -ohjelmasta
SYL:n lausunto Nordic Master -ohjelmasta
 
Strategia final
Strategia finalStrategia final
Strategia final
 
Enjoy language flyer Finnish version
Enjoy language flyer Finnish version Enjoy language flyer Finnish version
Enjoy language flyer Finnish version
 
eTourism curriculum Finland
eTourism curriculum FinlandeTourism curriculum Finland
eTourism curriculum Finland
 
CIMOn tarjoamat mahdollisuudet yrityksille, hankerahoitus henkilöstön kehittä...
CIMOn tarjoamat mahdollisuudet yrityksille, hankerahoitus henkilöstön kehittä...CIMOn tarjoamat mahdollisuudet yrityksille, hankerahoitus henkilöstön kehittä...
CIMOn tarjoamat mahdollisuudet yrityksille, hankerahoitus henkilöstön kehittä...
 
22 kehystrategia
22 kehystrategia22 kehystrategia
22 kehystrategia
 
Murjottelu in Brief!
Murjottelu in Brief!Murjottelu in Brief!
Murjottelu in Brief!
 
Sam 2003 vuosiraportti
Sam 2003 vuosiraporttiSam 2003 vuosiraportti
Sam 2003 vuosiraportti
 
Nuorten reviireillä -projektin vuosiraportti 2014 osa 2
Nuorten reviireillä -projektin vuosiraportti 2014 osa 2Nuorten reviireillä -projektin vuosiraportti 2014 osa 2
Nuorten reviireillä -projektin vuosiraportti 2014 osa 2
 
Lamk ja FUAS esittely 12042013
Lamk ja FUAS esittely 12042013Lamk ja FUAS esittely 12042013
Lamk ja FUAS esittely 12042013
 
Ajankohtaista 26.10
Ajankohtaista 26.10Ajankohtaista 26.10
Ajankohtaista 26.10
 
Kannanotto: Oppisopimuskoulutus tarvitsee oman kehittämisohjelmansa
Kannanotto: Oppisopimuskoulutus tarvitsee oman kehittämisohjelmansaKannanotto: Oppisopimuskoulutus tarvitsee oman kehittämisohjelmansa
Kannanotto: Oppisopimuskoulutus tarvitsee oman kehittämisohjelmansa
 
Lasso esittely
Lasso esittelyLasso esittely
Lasso esittely
 
Nappiparisto esittely oph 2012 info
Nappiparisto esittely oph 2012 infoNappiparisto esittely oph 2012 info
Nappiparisto esittely oph 2012 info
 
Mikin eoppi klusteriraportti 2002
Mikin eoppi klusteriraportti 2002Mikin eoppi klusteriraportti 2002
Mikin eoppi klusteriraportti 2002
 
Työssäoppimisen käytäntöjen kuvaaminen ja levittäminen 24.11.2011 koonta 2008...
Työssäoppimisen käytäntöjen kuvaaminen ja levittäminen 24.11.2011 koonta 2008...Työssäoppimisen käytäntöjen kuvaaminen ja levittäminen 24.11.2011 koonta 2008...
Työssäoppimisen käytäntöjen kuvaaminen ja levittäminen 24.11.2011 koonta 2008...
 
Lamk yleisesittely 01042014 Orimattila
Lamk yleisesittely 01042014 OrimattilaLamk yleisesittely 01042014 Orimattila
Lamk yleisesittely 01042014 Orimattila
 
SeOppi 2/2019
SeOppi 2/2019SeOppi 2/2019
SeOppi 2/2019
 
eOppivan esittely toukokuu 2018
eOppivan esittely toukokuu 2018eOppivan esittely toukokuu 2018
eOppivan esittely toukokuu 2018
 

More from Michaela Meier

1. Newsletter - Projekt REACH OUT
1. Newsletter - Projekt REACH OUT1. Newsletter - Projekt REACH OUT
1. Newsletter - Projekt REACH OUT
Michaela Meier
 
Projektinformation - EU REACH OUT
Projektinformation - EU REACH OUTProjektinformation - EU REACH OUT
Projektinformation - EU REACH OUT
Michaela Meier
 
Stay in newsletter-4 - october 2015_pt
Stay in newsletter-4 - october 2015_ptStay in newsletter-4 - october 2015_pt
Stay in newsletter-4 - october 2015_pt
Michaela Meier
 
Stay in newsletter-4 - october 2015_it
Stay in newsletter-4 - october 2015_itStay in newsletter-4 - october 2015_it
Stay in newsletter-4 - october 2015_it
Michaela Meier
 
Stay in newsletter-4 - october 2015_bg
Stay in newsletter-4 - october 2015_bgStay in newsletter-4 - october 2015_bg
Stay in newsletter-4 - october 2015_bg
Michaela Meier
 
Stay in newsletter-4 - october 2015_de
Stay in newsletter-4 - october 2015_deStay in newsletter-4 - october 2015_de
Stay in newsletter-4 - october 2015_de
Michaela Meier
 
Stay in newsletter-4 - october 2015_en
Stay in newsletter-4 - october 2015_enStay in newsletter-4 - october 2015_en
Stay in newsletter-4 - october 2015_en
Michaela Meier
 
Bülten No.3 - STAY IN
Bülten No.3 - STAY INBülten No.3 - STAY IN
Bülten No.3 - STAY IN
Michaela Meier
 
Бюлетин No. 3 - STAY IN
Бюлетин No. 3 - STAY INБюлетин No. 3 - STAY IN
Бюлетин No. 3 - STAY IN
Michaela Meier
 
3. STAY IN Newsletter
3. STAY IN Newsletter3. STAY IN Newsletter
3. STAY IN Newsletter
Michaela Meier
 
3rd Stay in newsletter
3rd Stay in newsletter 3rd Stay in newsletter
3rd Stay in newsletter
Michaela Meier
 
Invitation International Conference - STAY IN
Invitation International Conference - STAY INInvitation International Conference - STAY IN
Invitation International Conference - STAY IN
Michaela Meier
 
2. STAY IN Projekt-Newsletter
2. STAY IN Projekt-Newsletter2. STAY IN Projekt-Newsletter
2. STAY IN Projekt-Newsletter
Michaela Meier
 
Project STAY IN - 2nd Project Newsletter
Project STAY IN - 2nd Project NewsletterProject STAY IN - 2nd Project Newsletter
Project STAY IN - 2nd Project Newsletter
Michaela Meier
 
Project STAY IN - 2nd Newsletter
Project STAY IN - 2nd NewsletterProject STAY IN - 2nd Newsletter
Project STAY IN - 2nd Newsletter
Michaela Meier
 
Project STAY IN
Project STAY INProject STAY IN
Project STAY IN
Michaela Meier
 

More from Michaela Meier (16)

1. Newsletter - Projekt REACH OUT
1. Newsletter - Projekt REACH OUT1. Newsletter - Projekt REACH OUT
1. Newsletter - Projekt REACH OUT
 
Projektinformation - EU REACH OUT
Projektinformation - EU REACH OUTProjektinformation - EU REACH OUT
Projektinformation - EU REACH OUT
 
Stay in newsletter-4 - october 2015_pt
Stay in newsletter-4 - october 2015_ptStay in newsletter-4 - october 2015_pt
Stay in newsletter-4 - october 2015_pt
 
Stay in newsletter-4 - october 2015_it
Stay in newsletter-4 - october 2015_itStay in newsletter-4 - october 2015_it
Stay in newsletter-4 - october 2015_it
 
Stay in newsletter-4 - october 2015_bg
Stay in newsletter-4 - october 2015_bgStay in newsletter-4 - october 2015_bg
Stay in newsletter-4 - october 2015_bg
 
Stay in newsletter-4 - october 2015_de
Stay in newsletter-4 - october 2015_deStay in newsletter-4 - october 2015_de
Stay in newsletter-4 - october 2015_de
 
Stay in newsletter-4 - october 2015_en
Stay in newsletter-4 - october 2015_enStay in newsletter-4 - october 2015_en
Stay in newsletter-4 - october 2015_en
 
Bülten No.3 - STAY IN
Bülten No.3 - STAY INBülten No.3 - STAY IN
Bülten No.3 - STAY IN
 
Бюлетин No. 3 - STAY IN
Бюлетин No. 3 - STAY INБюлетин No. 3 - STAY IN
Бюлетин No. 3 - STAY IN
 
3. STAY IN Newsletter
3. STAY IN Newsletter3. STAY IN Newsletter
3. STAY IN Newsletter
 
3rd Stay in newsletter
3rd Stay in newsletter 3rd Stay in newsletter
3rd Stay in newsletter
 
Invitation International Conference - STAY IN
Invitation International Conference - STAY INInvitation International Conference - STAY IN
Invitation International Conference - STAY IN
 
2. STAY IN Projekt-Newsletter
2. STAY IN Projekt-Newsletter2. STAY IN Projekt-Newsletter
2. STAY IN Projekt-Newsletter
 
Project STAY IN - 2nd Project Newsletter
Project STAY IN - 2nd Project NewsletterProject STAY IN - 2nd Project Newsletter
Project STAY IN - 2nd Project Newsletter
 
Project STAY IN - 2nd Newsletter
Project STAY IN - 2nd NewsletterProject STAY IN - 2nd Newsletter
Project STAY IN - 2nd Newsletter
 
Project STAY IN
Project STAY INProject STAY IN
Project STAY IN
 

Stay in newsletter-4 - october 2015_fi

 • 1. Projektinumero : LLP-LDV-TOI-13-AT-0010 Uutiskirje nro 4 Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tästä julkaisusta (tiedotteesta) vastaa ainoastaan sen laatija, eikä komissio ole vastuussa siihen sisältyvien tietojen mahdollisesta käytöstä Lokakuu 2015 Stay IN partnerit esittelemässä oman maansa koulutustuotetta Rotterdamissa 29.9.2015 järjestetyssä konferenssissa. Tervetuloa lukemaan neljättä ja viimeistä Stay IN - uutiskirjettä! Projekti päättyi MBO Raad -organisaation isännöimään loppukokoukseen Rotterdamissa, Alankomaissa. Stay IN -projektin kokonaistavoite oli kehittää ammatillisen koulutuksen opettajille tai muille ammatillisen koulutuksen kohderyhmille soveltuva koulutuskokonaisuus, jossa pureudutaan ennen kaikkea keskeyttämisen ennaltaehkäisyyn mm. opetusmenetelmien ja yhteistyön näkökulmista. Koulutuskokonaisuus kehitettiin kuudessa Euroopan maassa (Itävalta, Saksa, Bulgaria, Suomi, Alankomaat ja Turkki). Kehitettyjen koulutustuotteiden avulla voidaan tulevaisuudessakin kehittää opettajien ja muiden kohderyhmien osaamista ja taitoja liittyen ammatillisen koulutuksen keskeyttämisen ehkäisyyn. Uutiskirjeestä voit lukea hankkeen partnereiden näkemyksiä oman koulutustuotteensa käyttökelpoisuudesta. Lisäksi uutiskirjeessämme kerrotaan hankkeen Rotterdamissa järjestetystä loppukonferenssista. ”Lipuilla” merkityistä laatikoista voit lukea lisää partnereiden näkemyksistä. Stay IN -projektin toiminta Stay IN -hankkeen loppukonferenssi järjestettiin 29.9.2015 Rotterdamissa, Alankomaissa. Kon- ferenssiin osallistui 67 sidosryhmän edustajaa partnerimaista, opettajia, työpaikkakoulutttajia, koulukoordinaattoreita sekä Alankomaiden ope- tushallinnon edustajia. Konferenssin yhteinen osuus alkoi Ellen Verhei- jenin (MBO Raad) ja isännöivän STC-Groupin edustajan tervetulotoivotuksella. Projektin vetäjä Michaela Meier kertoi ammatillisen koulutuksen keskeyttämisestä Euroopassa näkökulminaan nykytilanne ja haasteet. Dennis Van Gessel Alankomaiden Opetusministeriöstä valotti Alankomaiden koulutusjärjestelmää ja läpäisyn tehostamisen ohjelmaa. Tohtori Ilia Zitter (University of Applied Sciences) käsitteellisti op- pilaitoksessa ja työpaikalla tapahtuvan op- pimisen integrointia mielenkiintoisella ja ajatuksia herättävällä tavalla. Konferenssin iltapäiväohjelma sisälsi kaksi eri tiloissa ja eri kielillä toteutettua työpajaa. Kansainvälisessä työpajassa kuuden partner- imaan koulutustuotteet esiteltiin sisältäen esi- merkkejä koulutussisällöistä ja ope- tusmenetelmistä. Toiseen eli Alankomaiden työpajaan osallistui noin 40 henkilöä, ja työpajas- sa järjestettiin paneelikeskustelu aiheesta op- pisopimusopiskelijan ohjauksen merkitys erityis- esti, kun kyseessä on erityisopiskelija tai te- hostettua tukea tarvitseva opiskelija. Konferenssin päättävässä yhteiskeskustelussa osallistujat saivat tuoda esiin mielipiteitään sekä kysyä mieltä askarruttamaan jääneitä ky- symyksiä konferenssin esiintyjiltä ja Stay IN - partnereilta. Keskustelu oli vilkasta ja ajatuksia herättävää. Stay IN -konferenssi
 • 2. Lokakuu 2015 Uutiskirje nro 4 BBW in der DAA (Saksa) sai levittämisvaiheessa positiivista palautetta hankkeessa kehitetyistä koulutuskäsikirjoista. Käsikirjat on tuotettu ”kouluttajilta kouluttajille” -periaatteella. Kouluttajille ja valmentajille suunnattu ohjaukseen pureutuva käsikirja auttaa ehkäisemään keskeyttämistä. Pilottikoulutuksen osallistujat kokivat koulutuksen toteutuksen tarkoituksenmukaiseksi . Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tästä julkaisusta (tiedotteesta) vastaa ainoastaan sen laatija, eikä komissio ole vastuussa siihen sisältyvien tietojen mahdollisesta käytöstä Chamber of Commerce and Industry Dobrich (Bulgaria) kehitti Stay In -hankkeen aikana yhteistyötään alueen ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa. Sidosryhmät kokivat hankkeessa kehitetyn tarvekar- toitusmallin tarkoituksenmukaiseksi informaatioläht- eeksi alueen opettajien ja ammatillisen koulutuksen muiden keskeisten toimijoiden koulutustarpeista ja haasteista. Tarvekartoitusta käytetään suunniteltaessa alueen opettajille koulutuskokonaisuuksia ja konferens- seja. Hankkeessa kehitetyt neljä käsikirjaa jaellaan alueen kouluihin paperimuodossa, ja ne ovat saatavilla myös web-sivultamme, näin opettajat voivat käyt- tää kehitettyjä materiaaleja taitojensa ja tietojensa kehittämiseen. Saimme kokemusta tämän tyyppisestä projektista ja osallistumme mie- lellämme ammatilliseen koulutukseen kytkeytyviin projekteihin myös tulevaisuudessa WinNova (Suomi) sai projektin onnistuneesti päätökseen Suomessa. Pilottikoulutuksen osallistujat olivat tyytyväisiä koulutuksen sisältöihin: uusia näkökul- mia nuorten opettamiseen, vuorovaikutukseen sekä keskeyttämisen ehkäisyyn. Hankkeen puitteissa järjest- ettiin seminaari ammatillisten oppilaitosten johdolle ja muille sidosryhmille. Seminaarin tavoitteena oli levittää hankkeessa kehitettyjä hyviä käytäntöjä ja vakuut- taa osallistujat tuotteiden käyttökelpoisuudesta ja hyödyntämispotentiaalista. Lokakuussa 2015 jär- jestettiin Vierumäellä Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät, Stay IN -projektia esiteltiin päivien yhteydessä järjestetyillä hankemessuilla. WinNovassa on alkanut elokuussa 2015 uusi ESR -rahoitteinen projekti ”Siirtymät sujuviksi – SISU”, jonka toiminnassa Stay IN -hankkeen hyviä käytäntöjä tullaan hyödyntämään. SISU- hankkeessa on mukana ammatillisen koulutuksen järjestäjiä Itä-, Pohjois- ja Keski-Suomesta. Kakki Stay IN -hankkeen tuotteet ja materiaalit löytyvät suomeksi sivustolta: https://www.rebelmouse.com/ STAYIN_PILOTTIKOULUTUS/ Maakohtaiset pöydät loppukonferenssissa Rotter- damissa 29.9.2015 Jugend am Werk (Itävalta), analysoi kokonaisvaltaisesti nuorten kanssa työskentelyyn liittyviä haasteita ja kehitti sekä kokeili uusia metodologisia ja didaktisia lähestymistapoja. Stay IN -hanke mahdollisti koulutussisältöjen muokkaamisen organisaatiomme kouluttajille sopiviksi siten, että sisällöt palvelevat nuorisotyömme laadukasta toteuttamista. Ilman Leonardo da Vinci -ohjelman Stay IN -projektirahoitusta emme olisi voineet toteuttaa tätä muokkaustyötä. ”NEW-D”, uusi Erasmus+ -hankkeemme, joka starttasi viime vuonna, jatkaa Stay IN -hankkeen viitoittamalla tiellä. NEW-D-hankkeen tavoitteena on kehittää huono-osaisille nuorille suunnattu didaktinen koulutusmalli ammatilliseen koulutukseen Partnereiden näkemyksiä ja arvioita tulevaisuudesta
 • 3. MBO Raad (Alankomaat) havaitsi, että oppi- laitoksen opettajien ja työpaikkakouluttajien välistä yhteistyötä voidaan parantaa. Alanko- maissa päämääränä on parantaa edelleen läpäisyä. Viime vuosina on tehty paljon työtä. Tiedämme, miten parantaa yhteistyötä; mistä aiheista keskustella; millaisia tietoja jakaa. Ih- miset eivät kuitenkaan aina löydä aikaa tai mahdollisuuksia viedä käytäntöön sitä, mistä ovat kuulleet ”saarnattavan”. Yhteistyön mah- dollisuuksien järjestäminen, esimerkiksi sekä opettajille että työpaikkakouluttajille avoimen kurssin muodossa, on yksinkertainen mutta ilmeisen oleellinen tekijä ohjauksellisen yhteistyön parantamiseksi ja näin kes- keyttämisriskissä olevien opiskelijoiden tilan- teen parantamiseksi. Eğitim ve Gençlik Çalışmaları (Turkki) uskoo, että Stay IN Leonardo da Vinci - projektiin osallistuminen on ollut tärkeää sekä organisaation että koko maan näkökulmasta. Viime vuosina syrjäytyminen ja koulutuksen keskeyttäminen ovat kasvaneet vakaviksi ongelmiksi. Stay IN -projektiin osallistuneet koulutussektorin edustajat ovat tulleet tietoisiksi ongelmasta ja osaavat tarttua siihen entistä positiivisemmalla asenteella. Ongelmaan on tartuttu ja kiinnostus on kasvanut opettajien, koulujen, yritysten ja johdon taholta. Stay IN -hankkeessa kehitettiin käyttökelpoisia koulutuksellisia materiaaleja ja opetusmenetelmiä. Olemme ylpeitä osallistumisestamme tähän tärkeään projektiin. Olemme menestyksekkäästi osallistuneet koulutuskokonaisuuksien ja - materiaalien kehittämiseen EU-tasolla. Lokakuu 2015 Vieraile sivustollamme: http://www.stayin-project.eu/ Tykkää meistä Facebookissa: https://www.facebook.com/pages/STAY-in/464398713680941 Lisätietoja: Projektin partneriverkosto Uutiskirje nro 4 Partnerikokous ja loppukonferenssi Rotterdamissa 28. - 30.9.2015 Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tästä julkaisusta (tiedotteesta) vastaa ainoastaan sen laatija, eikä komissio ole vastuussa siihen sisältyvien tietojen mahdollisesta käytöstä Jugend am Werk (AT) www.jaw.or.at Lisätiedot: Michaela Meier Sähköposti: michaela.meier@jaw.or.at Chamber of Commerce and Industry (BG) www.cci.dobrich.net Lisätiedot: Tatyana Gicheva Sähköposti: cci@dobrich.net BBW in der DAA (DE) www.daa-schwerin.de Lisätiedot: Suse Topp Sähköposti: suse.topp@daa.de Länsirannikon Koulutus Oy WinNova (FI) www.winnova.fi Lisätiedot: Joanna Malmivuorli Sähköposti: jonna.malmivuori@winnova.fi Pixel (IT) www.pixel-online.net Lisätiedot: Giovanni Caruso Sähköposti: giovanni@pixel-online.net MBO Raad (NL) www.mboraad.nl Lisätiedot: Mieke De Haan Sähköposti: m.dehaan@mboraad.nl Sociedade Portuguesa de Inovação (PT) www.spi.pt Lisätiedot: Tiago Marques Sähköposti: tiagomarques@spi.pt Eğitim ve Gençlik Çalışmaları (TR) www.egeced.org Lisätiedot: Emin Bakay Sähköposti: egeced1@gmail.com