SlideShare a Scribd company logo
1 of 33
Загађивање воденихЗагађивање водених
екосистема иекосистема и
могућности заштитемогућности заштите
УводУвод
• Да би жива бића могла да живеДа би жива бића могла да живе
нормално , вода у којој живе моранормално , вода у којој живе мора
имати природан хемијски састав иимати природан хемијски састав и
природне карактеристике .За такву водуприродне карактеристике .За такву воду
кажемо да је чиста или незагађена.кажемо да је чиста или незагађена.
• Услед човековог деловања хемијскиУслед човековог деловања хемијски
састав воде се промени и тада кажемосастав воде се промени и тада кажемо
да је вода загађена.да је вода загађена.
Извори загађењаИзвори загађења
• Вековима су људи у воду бацалиВековима су људи у воду бацали
отпад.отпад.
• Данас воду загађујуДанас воду загађују ::
• водени саобраћај (изливање нафте)водени саобраћај (изливање нафте)
• пољопривреда (ђубрива и пестициди)пољопривреда (ђубрива и пестициди)
• индустрија (тешким металима)индустрија (тешким металима)
• градови и села (детерџентима..)градови и села (детерџентима..)
• Човек данас формира посебнеЧовек данас формира посебне отпаднеотпадне
водеводе у које убацује штетне материјеу које убацује штетне материје
које се обично директно изливају у речнекоје се обично директно изливају у речне
токове.токове.
• Водени екосистеми се могу иВодени екосистеми се могу и
индиректно загадити , тако што сеиндиректно загадити , тако што се
штетне материје из земљишта спирају уштетне материје из земљишта спирају у
водене токове.водене токове.
• Данас у свету влажна станишта и морскеДанас у свету влажна станишта и морске
обале трпе највећи притисак негативногобале трпе највећи притисак негативног
деловања човека.деловања човека.
Уништавање влажнихУништавање влажних
стаништастаништа
• Влажна станишта представљајуВлажна станишта представљају
посебан тип екосистема.посебан тип екосистема.
• То суТо су::
• баре , мочваре , ритови , велика ушћа ,баре , мочваре , ритови , велика ушћа ,
влажне ливаде и тресаве.влажне ливаде и тресаве.
• Биолошки посматрано , влажнаБиолошки посматрано , влажна
станишта су најпродуктивнијистаништа су најпродуктивнији
екосистеми на Земљи.екосистеми на Земљи.
• Осим тога ова станишта упијају водуОсим тога ова станишта упијају воду
као сунђер и лагано је отпуштају укао сунђер и лагано је отпуштају у
речне токове или мора.При томе серечне токове или мора.При томе се
воде пречишћавају и спремају севоде пречишћавају и спремају се
поплаве и бујице.поплаве и бујице.
• Природни пречишћивачиПриродни пречишћивачи
• Велика мочварна подручјаВелика мочварна подручја
представљају природне пречишћивачепредстављају природне пречишћиваче
загађених вода.загађених вода.
• Што су површине под мочварама веће ,Што су површине под мочварама веће ,
то је количина загађене воде мања.то је количина загађене воде мања.
• Природна мрестилиштаПриродна мрестилишта
• Мочварна подручја у приобаљу река иМочварна подручја у приобаљу река и
приобалним деловима морског дна ,приобалним деловима морског дна ,
места су где се највећи број воденихместа су где се највећи број водених
организама размножава и гдеорганизама размножава и где
преживљава прве дане живота.преживљава прве дане живота.
• Ако се она униште , уништава се иАко се она униште , уништава се и
простор за мрест риба.простор за мрест риба.
• Без обзира на њихов значај , влажнаБез обзира на њихов значај , влажна
станишта у свету нестају драматичномстаништа у свету нестају драматичном
брзином.брзином.
• Нека од њих су намерно исушена да биНека од њих су намерно исушена да би
се претворила у пољопривреднесе претворила у пољопривредне
површине или простор за проширењеповршине или простор за проширење
насеља.насеља.
• Друга пропадају услед скретања речнихДруга пропадају услед скретања речних
токова ради наводњавања великихтокова ради наводњавања великих
пољопривредних површина или уследпољопривредних површина или услед
одузимања воде из река за потребеодузимања воде из река за потребе
градских насеља.градских насеља.
Уништавање морскихУништавање морских
стаништастаништа
• У многим деловима света обала јеУ многим деловима света обала је
потпуно измењена.Булдожери супотпуно измењена.Булдожери су
изравњали обалу да би се моглиизравњали обалу да би се могли
изградити хотели , насеља ,изградити хотели , насеља ,
саобраћајнице и паркинзи.саобраћајнице и паркинзи.
• На копну су обалске биљке изгажене иНа копну су обалске биљке изгажене и
почупане , а животиње које живе напочупане , а животиње које живе на
обали отеране.обали отеране.
Последице загађивања иПоследице загађивања и
уништавања воденихуништавања водених
екосистемаекосистема
• Тровање и масовно угинуће рибаТровање и масовно угинуће риба
и других водених организамаи других водених организама
најтеже су последице загађивања воденајтеже су последице загађивања воде
токсичним материјама и патогенимтоксичним материјама и патогеним
организмима.организмима.
Цветање водеЦветање воде
• Када велика количина нитрата иКада велика количина нитрата и
фосфата доспе у воду , долази дофосфата доспе у воду , долази до
пренамножавања алги.пренамножавања алги.
• Ова појава се назива ,,цветање воде”.Ова појава се назива ,,цветање воде”.
• Када угину , пренамножене алге падајуКада угину , пренамножене алге падају
на дно где се врши њихово разлагање ,на дно где се врши њихово разлагање ,
при чему се троши много кисеоника , папри чему се троши много кисеоника , па
долази до масовних угинућа риба идолази до масовних угинућа риба и
других животиња.других животиња.
• Јако загађена вода не може сеЈако загађена вода не може се
користити нити за пиће , нити закористити нити за пиће , нити за
наводњавање пољопривреднихнаводњавање пољопривредних
површина.Осим тога , отпад којиповршина.Осим тога , отпад који
убацујемо у воду често завршава уубацујемо у воду често завршава у
телима водених животиња којетелима водених животиња које
користимо као храну .Није редак случајкористимо као храну .Није редак случај
да се и људи разболевају зато што суда се и људи разболевају зато што су
јели рибе у чијим телима се накупилајели рибе у чијим телима се накупила
жива или нека друга токсична материја.жива или нека друга токсична материја.
Заштита воденихЗаштита водених
екосистемаекосистема
• Довољна количина чисте воде , саДовољна количина чисте воде , са
очуваним животним заједницамаочуваним животним заједницама
водених организама , представљаводених организама , представља
основу човековог опстанка на Земљи.основу човековог опстанка на Земљи.
• Због тога је сталноЗбог тога је стално праћењепраћење
квалитетаквалитета воде један од предуслова
за покретање одговарајућих акција
заштите.
• Све мере заштите воде могу сеСве мере заштите воде могу се
поделити на:поделити на:
• елиминацију узрока загађивача;елиминацију узрока загађивача;
• смањење количине штетних материја исмањење количине штетних материја и
• мере чишћења воде.мере чишћења воде.
• Смањење количине штетних материјаСмањење количине штетних материја
које доспевају до водених токова ,које доспевају до водених токова ,
подразумевају постављањеподразумевају постављање
одговарајућих филтера на местима гдеодговарајућих филтера на местима где
се изливају отпадне воде.се изливају отпадне воде.
• Већ загађене воде могу се пречиститиВећ загађене воде могу се пречистити
хемијским и биолошким средствима.хемијским и биолошким средствима.
• Хемијска средства су различитеХемијска средства су различите
хемикалије које се убацују у воду дахемикалије које се убацују у воду да
неутралишу опасне материје.неутралишу опасне материје.
• Биолошке мере суБиолошке мере су
најефикасније.Захваљујућинајефикасније.Захваљујући
активностима чланова биоценозе , аактивностима чланова биоценозе , а
нарочито раду биљака инарочито раду биљака и
микроорганизама , водени екосистемимикроорганизама , водени екосистеми
имају велику моћ природногимају велику моћ природног
самопречишћавања.самопречишћавања.
ЗанимљивостиЗанимљивости
• Само једна кап воде у секунди изСамо једна кап воде у секунди из
неисправне славине годишње нарастенеисправне славине годишње нарасте
на слап од 6.200 литара. Ако вода изна слап од 6.200 литара. Ако вода из
водокотлића цури у танком млазу, заводокотлића цури у танком млазу, за
сат времена исцури и до 4 л, а у једномсат времена исцури и до 4 л, а у једном
дану 96 литара.дану 96 литара.
• Човек може живети око месец дана безЧовек може живети око месец дана без
хране , али само око недељу дана безхране , али само око недељу дана без
воде.воде.
• Вода регулише температуру ЗемљеВода регулише температуру Земље..
AA сада део који сви обожаватесада део који сви обожавате
=)=)
• Који су основни извори загађене воде?Који су основни извори загађене воде?
а) водени саобраћај;а) водени саобраћај;
пољопривреда;пољопривреда;
индустрија ииндустрија и
градови и селаградови и села
б) баре , мочваре , ритови , великаб) баре , мочваре , ритови , велика
ушћа , влажне ливаде и тресавеушћа , влажне ливаде и тресаве
• Биолошки посматрано шта су влажнаБиолошки посматрано шта су влажна
станишта?станишта?
а) посебан тип екосистема;а) посебан тип екосистема;
б) најпродуктивнији екосистемиб) најпродуктивнији екосистеми
на Земљи илина Земљи или
в) јако загађена водав) јако загађена вода
• Која од ових слика представљаКоја од ових слика представља
,,цветање воде”?,,цветање воде”?
СЛЕДЕЋСЛЕДЕЋ
ЕЕ КРАЈКРАЈ
НАЗАДНАЗАД
КРАЈКРАЈ
Аутори:Аутори:
•Марија БојичићМарија Бојичић
ии
•СандраСандра
СтевановићСтевановић

More Related Content

What's hot

Dan voda-22.-mart
Dan voda-22.-martDan voda-22.-mart
Dan voda-22.-mart
amel12345
 
Globalno zagađenje životne sredine
Globalno zagađenje životne sredineGlobalno zagađenje životne sredine
Globalno zagađenje životne sredine
AleksandraJoksimovic
 

What's hot (20)

Negativan uticaj čoveka na životnu sredinu
Negativan uticaj čoveka na životnu sredinuNegativan uticaj čoveka na životnu sredinu
Negativan uticaj čoveka na životnu sredinu
 
Dan voda-22.-mart
Dan voda-22.-martDan voda-22.-mart
Dan voda-22.-mart
 
Ekosistem stajacih voda
Ekosistem stajacih vodaEkosistem stajacih voda
Ekosistem stajacih voda
 
zagadjenje i zastita vode-pollution water
zagadjenje i zastita vode-pollution waterzagadjenje i zastita vode-pollution water
zagadjenje i zastita vode-pollution water
 
Klasifikacija drvo zivota
Klasifikacija  drvo zivotaKlasifikacija  drvo zivota
Klasifikacija drvo zivota
 
Zagađivanje i posledice zagađivanja
Zagađivanje i posledice zagađivanjaZagađivanje i posledice zagađivanja
Zagađivanje i posledice zagađivanja
 
42. nasledni materijal i nasledne osobine
42. nasledni materijal i nasledne osobine42. nasledni materijal i nasledne osobine
42. nasledni materijal i nasledne osobine
 
Sistem organa za razmnožavanje
Sistem organa za razmnožavanjeSistem organa za razmnožavanje
Sistem organa za razmnožavanje
 
Ekosistemi mora
Ekosistemi moraEkosistemi mora
Ekosistemi mora
 
систем органа за размножавање
систем органа за размножавањесистем органа за размножавање
систем органа за размножавање
 
Svetski dan voda
Svetski dan vodaSvetski dan voda
Svetski dan voda
 
Zagadjivanje vode
Zagadjivanje vodeZagadjivanje vode
Zagadjivanje vode
 
Prirodni resursi održivo korišćenje
Prirodni resursi održivo korišćenjePrirodni resursi održivo korišćenje
Prirodni resursi održivo korišćenje
 
Zagađivanje i zaštita morskih ekosistema
Zagađivanje i zaštita morskih ekosistemaZagađivanje i zaštita morskih ekosistema
Zagađivanje i zaštita morskih ekosistema
 
Osnovni biomi na zemlji. Biosfera
Osnovni biomi na zemlji. BiosferaOsnovni biomi na zemlji. Biosfera
Osnovni biomi na zemlji. Biosfera
 
ŽIvotna sredina i životno stanište
ŽIvotna sredina i životno staništeŽIvotna sredina i životno stanište
ŽIvotna sredina i životno stanište
 
Prelazak na kopneni način života, vodozemci
Prelazak na kopneni način života, vodozemciPrelazak na kopneni način života, vodozemci
Prelazak na kopneni način života, vodozemci
 
Globalno zagađenje životne sredine
Globalno zagađenje životne sredineGlobalno zagađenje životne sredine
Globalno zagađenje životne sredine
 
Разноврсност риба
Разноврсност рибаРазноврсност риба
Разноврсност риба
 
Kruženje materije i proticanje energije
Kruženje materije i proticanje energijeKruženje materije i proticanje energije
Kruženje materije i proticanje energije
 

Viewers also liked (9)

загађивање копнених екосистема
загађивање копнених екосистемазагађивање копнених екосистема
загађивање копнених екосистема
 
Presentation1
Presentation1Presentation1
Presentation1
 
Zoniranje morskih ekosistema
Zoniranje morskih ekosistemaZoniranje morskih ekosistema
Zoniranje morskih ekosistema
 
Oštećenja ozonskog omotaca prezentacija kovacic i gavrilovic
Oštećenja ozonskog omotaca prezentacija kovacic i gavrilovicOštećenja ozonskog omotaca prezentacija kovacic i gavrilovic
Oštećenja ozonskog omotaca prezentacija kovacic i gavrilovic
 
Kako napraviti dobru przentaciju
Kako napraviti dobru przentacijuKako napraviti dobru przentaciju
Kako napraviti dobru przentaciju
 
Uspješna prezentacija u 8 koraka
Uspješna prezentacija u 8 korakaUspješna prezentacija u 8 koraka
Uspješna prezentacija u 8 koraka
 
Ekosistemi kopnenih stajaćih voda; jezera, bare, močvare
Ekosistemi kopnenih stajaćih voda; jezera, bare, močvareEkosistemi kopnenih stajaćih voda; jezera, bare, močvare
Ekosistemi kopnenih stajaćih voda; jezera, bare, močvare
 
Biocenoze mora
Biocenoze moraBiocenoze mora
Biocenoze mora
 
Kako napraviti dobru power point prezentaciju
Kako napraviti dobru power point prezentacijuKako napraviti dobru power point prezentaciju
Kako napraviti dobru power point prezentaciju
 

Similar to загађивање водених екосистема

2. загађивање и заштита вода
2. загађивање и заштита вода2. загађивање и заштита вода
2. загађивање и заштита вода
BobMark8
 
Zagadjenje vode lajbenšperger, dobraš i potkonjak
Zagadjenje vode  lajbenšperger, dobraš i potkonjakZagadjenje vode  lajbenšperger, dobraš i potkonjak
Zagadjenje vode lajbenšperger, dobraš i potkonjak
dusanjerkovic
 
Zagadjenje vode lajbenšperger, dobraš i potkonjak
Zagadjenje vode  lajbenšperger, dobraš i potkonjakZagadjenje vode  lajbenšperger, dobraš i potkonjak
Zagadjenje vode lajbenšperger, dobraš i potkonjak
dusanjerkovic
 
Загађење наше реке- Бобан Стоицков и Јелена Петков.pptx
Загађење наше реке- Бобан Стоицков и Јелена Петков.pptxЗагађење наше реке- Бобан Стоицков и Јелена Петков.pptx
Загађење наше реке- Бобан Стоицков и Јелена Петков.pptx
LazarStojnev2
 
загађивање воде
загађивање водезагађивање воде
загађивање воде
notredame68
 
Екосистем стајаћих вода
Екосистем стајаћих водаЕкосистем стајаћих вода
Екосистем стајаћих вода
Небојша Антић
 

Similar to загађивање водених екосистема (20)

Семинарски рад-ппт
Семинарски рад-пптСеминарски рад-ппт
Семинарски рад-ппт
 
2. загађивање и заштита вода
2. загађивање и заштита вода2. загађивање и заштита вода
2. загађивање и заштита вода
 
Zagadjenje vode lajbenšperger, dobraš i potkonjak
Zagadjenje vode  lajbenšperger, dobraš i potkonjakZagadjenje vode  lajbenšperger, dobraš i potkonjak
Zagadjenje vode lajbenšperger, dobraš i potkonjak
 
Zagadjenje vode lajbenšperger, dobraš i potkonjak
Zagadjenje vode  lajbenšperger, dobraš i potkonjakZagadjenje vode  lajbenšperger, dobraš i potkonjak
Zagadjenje vode lajbenšperger, dobraš i potkonjak
 
Bare
Bare Bare
Bare
 
Zagadjenje zastita vode
Zagadjenje zastita vodeZagadjenje zastita vode
Zagadjenje zastita vode
 
Zagađivanje voda
Zagađivanje vodaZagađivanje voda
Zagađivanje voda
 
Voda
VodaVoda
Voda
 
Znacaj i zastita mora
Znacaj i zastita moraZnacaj i zastita mora
Znacaj i zastita mora
 
Загађење наше реке- Бобан Стоицков и Јелена Петков.pptx
Загађење наше реке- Бобан Стоицков и Јелена Петков.pptxЗагађење наше реке- Бобан Стоицков и Јелена Петков.pptx
Загађење наше реке- Бобан Стоицков и Јелена Петков.pptx
 
загађивање воде
загађивање водезагађивање воде
загађивање воде
 
екологија
екологијаекологија
екологија
 
Uslovi zivota na Zemlji
Uslovi zivota na ZemljiUslovi zivota na Zemlji
Uslovi zivota na Zemlji
 
Uslovi života na Zemlji
Uslovi života na ZemljiUslovi života na Zemlji
Uslovi života na Zemlji
 
Staništa i životne zajednice
Staništa i životne zajedniceStaništa i životne zajednice
Staništa i životne zajednice
 
Екосистем стајаћих вода
Екосистем стајаћих водаЕкосистем стајаћих вода
Екосистем стајаћих вода
 
Voda - prezentacija
Voda - prezentacijaVoda - prezentacija
Voda - prezentacija
 
Eкосистеми копнених-вода
Eкосистеми копнених-водаEкосистеми копнених-вода
Eкосистеми копнених-вода
 
Prezentacija
PrezentacijaPrezentacija
Prezentacija
 
вода
водавода
вода
 

More from Draženka Vujaković (6)

5. i 6.
5. i 6.5. i 6.
5. i 6.
 
3. i 4.
3. i 4.3. i 4.
3. i 4.
 
1. i 2.
1. i 2.1. i 2.
1. i 2.
 
Kontrolna vežba_za_ocenu 5
Kontrolna vežba_za_ocenu 5Kontrolna vežba_za_ocenu 5
Kontrolna vežba_za_ocenu 5
 
разноврсност и структура екосистема
разноврсност и структура екосистемаразноврсност и структура екосистема
разноврсност и структура екосистема
 
лептири
лептирилептири
лептири
 

загађивање водених екосистема

 • 1. Загађивање воденихЗагађивање водених екосистема иекосистема и могућности заштитемогућности заштите
 • 2. УводУвод • Да би жива бића могла да живеДа би жива бића могла да живе нормално , вода у којој живе моранормално , вода у којој живе мора имати природан хемијски састав иимати природан хемијски састав и природне карактеристике .За такву водуприродне карактеристике .За такву воду кажемо да је чиста или незагађена.кажемо да је чиста или незагађена. • Услед човековог деловања хемијскиУслед човековог деловања хемијски састав воде се промени и тада кажемосастав воде се промени и тада кажемо да је вода загађена.да је вода загађена.
 • 3. Извори загађењаИзвори загађења • Вековима су људи у воду бацалиВековима су људи у воду бацали отпад.отпад. • Данас воду загађујуДанас воду загађују :: • водени саобраћај (изливање нафте)водени саобраћај (изливање нафте) • пољопривреда (ђубрива и пестициди)пољопривреда (ђубрива и пестициди) • индустрија (тешким металима)индустрија (тешким металима) • градови и села (детерџентима..)градови и села (детерџентима..)
 • 4.
 • 5. • Човек данас формира посебнеЧовек данас формира посебне отпаднеотпадне водеводе у које убацује штетне материјеу које убацује штетне материје које се обично директно изливају у речнекоје се обично директно изливају у речне токове.токове. • Водени екосистеми се могу иВодени екосистеми се могу и индиректно загадити , тако што сеиндиректно загадити , тако што се штетне материје из земљишта спирају уштетне материје из земљишта спирају у водене токове.водене токове.
 • 6. • Данас у свету влажна станишта и морскеДанас у свету влажна станишта и морске обале трпе највећи притисак негативногобале трпе највећи притисак негативног деловања човека.деловања човека.
 • 7. Уништавање влажнихУништавање влажних стаништастаништа • Влажна станишта представљајуВлажна станишта представљају посебан тип екосистема.посебан тип екосистема. • То суТо су:: • баре , мочваре , ритови , велика ушћа ,баре , мочваре , ритови , велика ушћа , влажне ливаде и тресаве.влажне ливаде и тресаве.
 • 8. • Биолошки посматрано , влажнаБиолошки посматрано , влажна станишта су најпродуктивнијистаништа су најпродуктивнији екосистеми на Земљи.екосистеми на Земљи. • Осим тога ова станишта упијају водуОсим тога ова станишта упијају воду као сунђер и лагано је отпуштају укао сунђер и лагано је отпуштају у речне токове или мора.При томе серечне токове или мора.При томе се воде пречишћавају и спремају севоде пречишћавају и спремају се поплаве и бујице.поплаве и бујице.
 • 9. • Природни пречишћивачиПриродни пречишћивачи • Велика мочварна подручјаВелика мочварна подручја представљају природне пречишћивачепредстављају природне пречишћиваче загађених вода.загађених вода. • Што су површине под мочварама веће ,Што су површине под мочварама веће , то је количина загађене воде мања.то је количина загађене воде мања.
 • 10. • Природна мрестилиштаПриродна мрестилишта • Мочварна подручја у приобаљу река иМочварна подручја у приобаљу река и приобалним деловима морског дна ,приобалним деловима морског дна , места су где се највећи број воденихместа су где се највећи број водених организама размножава и гдеорганизама размножава и где преживљава прве дане живота.преживљава прве дане живота. • Ако се она униште , уништава се иАко се она униште , уништава се и простор за мрест риба.простор за мрест риба.
 • 11. • Без обзира на њихов значај , влажнаБез обзира на њихов значај , влажна станишта у свету нестају драматичномстаништа у свету нестају драматичном брзином.брзином. • Нека од њих су намерно исушена да биНека од њих су намерно исушена да би се претворила у пољопривреднесе претворила у пољопривредне површине или простор за проширењеповршине или простор за проширење насеља.насеља.
 • 12. • Друга пропадају услед скретања речнихДруга пропадају услед скретања речних токова ради наводњавања великихтокова ради наводњавања великих пољопривредних површина или уследпољопривредних површина или услед одузимања воде из река за потребеодузимања воде из река за потребе градских насеља.градских насеља.
 • 13. Уништавање морскихУништавање морских стаништастаништа • У многим деловима света обала јеУ многим деловима света обала је потпуно измењена.Булдожери супотпуно измењена.Булдожери су изравњали обалу да би се моглиизравњали обалу да би се могли изградити хотели , насеља ,изградити хотели , насеља , саобраћајнице и паркинзи.саобраћајнице и паркинзи. • На копну су обалске биљке изгажене иНа копну су обалске биљке изгажене и почупане , а животиње које живе напочупане , а животиње које живе на обали отеране.обали отеране.
 • 14.
 • 15. Последице загађивања иПоследице загађивања и уништавања воденихуништавања водених екосистемаекосистема • Тровање и масовно угинуће рибаТровање и масовно угинуће риба и других водених организамаи других водених организама најтеже су последице загађивања воденајтеже су последице загађивања воде токсичним материјама и патогенимтоксичним материјама и патогеним организмима.организмима.
 • 16. Цветање водеЦветање воде • Када велика количина нитрата иКада велика количина нитрата и фосфата доспе у воду , долази дофосфата доспе у воду , долази до пренамножавања алги.пренамножавања алги. • Ова појава се назива ,,цветање воде”.Ова појава се назива ,,цветање воде”.
 • 17. • Када угину , пренамножене алге падајуКада угину , пренамножене алге падају на дно где се врши њихово разлагање ,на дно где се врши њихово разлагање , при чему се троши много кисеоника , папри чему се троши много кисеоника , па долази до масовних угинућа риба идолази до масовних угинућа риба и других животиња.других животиња.
 • 18. • Јако загађена вода не може сеЈако загађена вода не може се користити нити за пиће , нити закористити нити за пиће , нити за наводњавање пољопривреднихнаводњавање пољопривредних површина.Осим тога , отпад којиповршина.Осим тога , отпад који убацујемо у воду често завршава уубацујемо у воду често завршава у телима водених животиња којетелима водених животиња које користимо као храну .Није редак случајкористимо као храну .Није редак случај да се и људи разболевају зато што суда се и људи разболевају зато што су јели рибе у чијим телима се накупилајели рибе у чијим телима се накупила жива или нека друга токсична материја.жива или нека друга токсична материја.
 • 19. Заштита воденихЗаштита водених екосистемаекосистема • Довољна количина чисте воде , саДовољна количина чисте воде , са очуваним животним заједницамаочуваним животним заједницама водених организама , представљаводених организама , представља основу човековог опстанка на Земљи.основу човековог опстанка на Земљи. • Због тога је сталноЗбог тога је стално праћењепраћење квалитетаквалитета воде један од предуслова за покретање одговарајућих акција заштите.
 • 20. • Све мере заштите воде могу сеСве мере заштите воде могу се поделити на:поделити на: • елиминацију узрока загађивача;елиминацију узрока загађивача; • смањење количине штетних материја исмањење количине штетних материја и • мере чишћења воде.мере чишћења воде.
 • 21. • Смањење количине штетних материјаСмањење количине штетних материја које доспевају до водених токова ,које доспевају до водених токова , подразумевају постављањеподразумевају постављање одговарајућих филтера на местима гдеодговарајућих филтера на местима где се изливају отпадне воде.се изливају отпадне воде.
 • 22. • Већ загађене воде могу се пречиститиВећ загађене воде могу се пречистити хемијским и биолошким средствима.хемијским и биолошким средствима. • Хемијска средства су различитеХемијска средства су различите хемикалије које се убацују у воду дахемикалије које се убацују у воду да неутралишу опасне материје.неутралишу опасне материје.
 • 23. • Биолошке мере суБиолошке мере су најефикасније.Захваљујућинајефикасније.Захваљујући активностима чланова биоценозе , аактивностима чланова биоценозе , а нарочито раду биљака инарочито раду биљака и микроорганизама , водени екосистемимикроорганизама , водени екосистеми имају велику моћ природногимају велику моћ природног самопречишћавања.самопречишћавања.
 • 24. ЗанимљивостиЗанимљивости • Само једна кап воде у секунди изСамо једна кап воде у секунди из неисправне славине годишње нарастенеисправне славине годишње нарасте на слап од 6.200 литара. Ако вода изна слап од 6.200 литара. Ако вода из водокотлића цури у танком млазу, заводокотлића цури у танком млазу, за сат времена исцури и до 4 л, а у једномсат времена исцури и до 4 л, а у једном дану 96 литара.дану 96 литара.
 • 25. • Човек може живети око месец дана безЧовек може живети око месец дана без хране , али само око недељу дана безхране , али само око недељу дана без воде.воде. • Вода регулише температуру ЗемљеВода регулише температуру Земље..
 • 26. AA сада део који сви обожаватесада део који сви обожавате =)=)
 • 27.
 • 28. • Који су основни извори загађене воде?Који су основни извори загађене воде? а) водени саобраћај;а) водени саобраћај; пољопривреда;пољопривреда; индустрија ииндустрија и градови и селаградови и села б) баре , мочваре , ритови , великаб) баре , мочваре , ритови , велика ушћа , влажне ливаде и тресавеушћа , влажне ливаде и тресаве
 • 29. • Биолошки посматрано шта су влажнаБиолошки посматрано шта су влажна станишта?станишта? а) посебан тип екосистема;а) посебан тип екосистема; б) најпродуктивнији екосистемиб) најпродуктивнији екосистеми на Земљи илина Земљи или в) јако загађена водав) јако загађена вода
 • 30. • Која од ових слика представљаКоја од ових слика представља ,,цветање воде”?,,цветање воде”?