Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

0

Share

Download to read offline

Pcheli

Download to read offline

Програмата за пчеларство, пчели, пчелен мед

  • Be the first to like this

Pcheli

  1. 1. МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ”
  2. 2. № Описание на дейностите по мерките Бюджет в лева по години: % на финан- сиране2011 2012 2013 1. Общо по Мярка А – Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари 204 244.63 401 462.99 172 433.29 1 Дейност I - Разработване на унифицирана програма и обучение на обучители - квалификация и преквалификация на кадрите 17 760.40 113 456.93 0.00 100 2 Дейност II - Разработване на добри практики в пчеларството 17 760.40 122 184.39 0.00 100 3 Дейност III - Популяризиране на българските пчелни продукти в това число и произведени по биологичен начин 168 723.83 165 821.67 172 433.29 100/80
  3. 3. 2. Общо по Мярка В – Борба срещу вароатозата 666 015.09 654 559.23 680 657.70 1 Сектор 1 - Разходи за осъществяване на ветеринарен контрол и оказване на помощ от пчелари-проверители 310 807.04 305 460.97 317 640.26 90 2 Сектор 2 - Разходи за закупуване за препарати в борбата срещу вароатозата, одобрени, съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност 355 208.05 349 098.26 363 017.44 80 Описание на дейностите по мерките Бюджет в лева по години: % на финан- сиране2011 2012 2013
  4. 4. 3. Общо по Мярка С – Мерки за подкрепа на извършването на физико-химичен анализ на пчелния мед 222 005.03 130 911.85 136 131.54 1 Сектор 1 - Подкрепа на пчелари за извършване на лабораторен анализ на пчелния мед за следните показатели 88 802.01 130 911.85 136 131.54 80 2 Сектор 2 - Подкрепа на лаборатории за закупуване на лабораторно оборудване, необходимо за дооборудване или осъвременяване на съществуващо такова 133 203.02 0.00 0.00 70 Описание на дейностите по мерките Бюджет в лева по години: % на финан- сиране2011 2012 2013
  5. 5. Описание на дейностите по мерките Бюджет в лева по години: % на финан- сиране2011 2012 2013 4. Общо по Мярка Д - Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Общността 5 239 318.74 5 149 199.25 5 354 507.30 1 Сектор 1 - Закупуване на нови кошери 3 196 872.45 3 141 884.29 3 267 157.00 70 2 Сектор 2 - Разходи за поддържане или увеличаване на броя на пчелните семейства 1 776 040.25 1 745 491.27 1 815 087.22 70/60 3 Сектор 3 - Разходи за покупка и подмяна на пчелни-майки 266 406.04 261 823.69 272 263.08 60
  6. 6. Описание на дейностите по мерките Бюджет в лева по години: % на финан- сиране 2011 2012 2013 5. Общо по Мярка Е - Сътрудничество със специализирани органи за осъществяването на практика на приложните изследователски програми в областта на пчеларството и пчелните продукти 222 005.03 196 367.76 158 820.13 Тема 1 - Създаване на линия пчели с повишена устойчивост към някои факторни (условнопатогенни) заболявания 44 401.01 43 637.28 18 150.87 100 Тема 2 - Изпитване на съвременни технологии за съхраняване на пчелни майки през зимния период 44 401.01 21 818.64 4 537.72 100 Тема 3 - Установяване на генетични и морфо- етологични маркери за устойчивост на пчелни семейства към заболявания с цел формиране на система от дейности по селекция, консервация на националните генетични ресурси и опазване на пчелите от болести и изчезване 133 203.01 130 911.84 136 131.54 100 ОБЩО 6 553 588.52 6 532 501.08 6 502 549.96
  7. 7. БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Програмата за пчеларство, пчели, пчелен мед

Views

Total views

1,088

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

4

Actions

Downloads

10

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×