SlideShare a Scribd company logo
1 of 23
Download to read offline
Sociala Mediasom marknadsföringTobias Strandh, Informator Utbildning
IdagensmediasamhällenärflerochfleräruppkopplademotInternetsåärdetävenidendigitalavärldensomdusnabbastkommerikontaktmeddinakunder/besökare. 
Idennaworkshoptittarvipådevanligasteplatsernadärdusomföretagarevillsynasochhurdubästpresenterardetduvillfåut.Utbildningenärupplagditvådelardärviinledningsvisharenteoretiskgenomgångochdärefterfleraövningardärdusjälvdirektefterutbildningenkansättaigångmeddinstrategi! 
Förkunskaper 
Inga speciella förkunskaper krävs förutom viss datorvana 
Målgrupp 
Egenföretagare, marknadsförare på mindre bolag 
Kursens mål 
•En insikt i de vanligaste sociala media 
•Förståelse för arbetsinsats som krävs för en effektiv social närvaro 
•Kostnadseffektiv marknadsföring 
•Att överkomma tröskeln kring att jobba mer digitalt 
•Ge deltagaren en verktygslåda med tips och tricks som direkt kan återkopplas till verksamheten 
Kursinnehåll 
•Vad är sociala media 
•Hur fungerar Facebook, Twittermfl 
•Hur får jag igång en blogg och kopplar den till min verksamhet 
•Vad betyder en fotosamling och YouTube-kanalför mitt företag 
•Hur lockar jag till mig nya kunder/besökare 
•Hur får jag kunden/besökaren att hålla koll på och komma tillbaks 
•Tips på gratisalternativ att snabbt komma igång medSocial Media som Marknadsföring-En dags interaktiv workshop
TobiasStrandhhararbetatmeddigitalmarknadsföringsedanmittenav90-talet.1996gjordeAmericaOnline(AOL)försökatttastegetvidaretilldeneuropeiskamarknaden.VidsammatidsågTobiasenmöjlighetatttastegetvidareochomfamnamöjlighetenatttavanligmarknadsföringinidendigitalavärlden. 
UndersjuårdrevTobiasettwebbutvecklingsbolagsomriktadesigmotsmå-ochmedelstorasvenskaföretagsombehövdehjälpattstärkasinnärvaroienförmångaheltnyform.Idennaprocessbehöverföretagoftastöttningialltfrånattläggauppplaneringochgenomföraidéerförattsynasochfåutsittvarumärkeirättmiljöer. 
Från2004framtill2012ansvaradeTobiasfördendigitalamarknadsföringenhosInformatorochbyggdemedhjälpavmarknadsavdelningenuppenstarknärvaroisocialamediersomtillexempelFacebook,Twitter,LinkedInsamtenmängdolikabranschforum. 
Sedan2013arbetarTobiassomproduktägarepåInformatormedansvarförblandannatkursframtagning,kontaktermedpartners,marknadsföringsåtgärderochaffärsansvarfördeschemalagdautbildningarnaöverallaproduktområden. 
Tobias Strandh, 
Informator Utbildning Svenska ABOm författaren-Tobias Strandh, en digital marknadsförare
Detäregentligeningetnyttattmänniskorgillarattumgåsochutbytaidéer,nuärdetbaraennyplattformochvifårläraossatthittarättidetgigantiskautbudsomfinnsattväljamellan. 
Redanfrånbörjannärvipratardigitalkommunikationsåvarfaktisktettavdeförstskapadeprogrammenjustettdiskussionsprotokollsåattdefåsomjobbademeddigitalkommunikationkundeutbytaidéer.NärAOLbörjadeförautInternettilldenvanligaanvändarenimittenav90-taletsåbörjademangenomattförsökakopplaihoptidigareanvändaremednya. 
Under00-taletsåvarolikaforumdominerandenärdetgälldediskussioner”digitalaträffar”.ForumsomSpraymflgjordesittallrabästamedattförsökasamlaihopolikaintressegruppersommammaforum,hundägareochliknande.Gemensamtförsamtligadessagruppersetturleverantörensperspektivvarnaturligtvisattdetalltidärbraatthittaengemensamgruppattförautreklamtill. 
Nupå10-taletfinnsdetfortfarandevissaforumkvar,menframföralltärdetFacebooksomtagitöverialltstörredel. Framgångsfaktornäratt”allaärjuredandär”ochförenannonsörärdetfåwebbsidorsomerbjudermerriktadedetaljernärdetgällerattfåutsittbudskap. 
KombinerarmandetväldigtgenerellaFacebookmedsidorsomenegenblogg,Youtube,LinkedIn,Twittermflsåharmanettvinnandepaket! Sociala Media-vad är egentligen sociala media 
If you can trust employees to run and help grow a business, surely you can trust them to be online 
-MirnaBard 
Ettvarumärkeärvadmänniskorförväntarsig attdetskallvara. Läsdeten gångtill. Ettvarumärkeärförväntningar. Punkt! 
-MiccoGrönholm 
Socialamedieräringetannatäntjänsterskapadeavosssjälvaförattvi människorharettdjuptliggandebehovavattkommunicera. 
-Brit Stakston 
Traditionell reklam kan inte förändra en åsikt, men konversationer kan. Att prata med rätt person vid rätt tillfälle på rätt sätt är en konst, som är nödvändig att lära sig… 
-Niclas Strandh
NärFacebookintroduceradesiSverige2006-2007såhadetjänstenredanlockatenmiljonpublikiUSA. 
Tillenbörjanvardensvenskapublikennågotskeptiskochframförallt(somsåofta)vardetenyngregenerationkombineratmeddesomarbetadeinomIT-sektornsomvarförstatthakapådennyatrenden.Somviredantidigarepåpekatliggerdetidenmänskliganaturenattvarasocialochnärdetidigaanvändarnabörjadeläggatillsläktochvännersåväxtenätverketexplosionsartat. 
AttFacebookanvändsavflerochflermänniskorvärldenövervetvi(desenastesiffrornasägerattviäröver1miljardanvändarepåFacebook)ochävenhäriSverigeblirvifleranvändare.Enligtdensenastestatistiken,somvihämtarfrånFacebooksannonseringsverktyg,ärvinu4819780svenskarpådetsocialanätverket.Detsenastehalvårethardettillkommitca300.000nyasvenskar. 
ISverigeärvica8,5miljonersomhartillgångtillinternet.Dettainnebärattca57%avallasvenskarsomhartillgångtillinternetfinnspåFacebook.MedandraordharenannonspåFacebookochframföralltkombineratmeden”fansida”,enbetydligtstörrechansattnåuttillrättmålgruppäntex.enannonsivanligdagspress. 
KOMIGÅNG: http://www.facebook.com/help/364458366957655/ Hur fungerar -Facebook-det personliga nätverket, eller!? 
4 saker som du bör känna till 
#1 –Aktivitet föder aktivitet 
-Ju mer du kommunicerar, ju mer kommunicerar sidans fans. De sidadministratörer som dagligen är aktiva har i regel dubbelt så många aktiva fans på sin Facebooksidaän genomsnittet 
#2 –Förvänta er 2.5% aktiva fans 
-I genomsnitt är endast 2.5% av alla fans aktiva på Svenska företagssidor. Engagerande innehåll, bilder och uppmaning till dialog är effektiva medel för att få fler aktiva fans! 
#3 –Bilar, kläder och mat 
-De Svenska företag med flest aktiva fans är verksamma inom mode, bilar och mat/dryck. Det verkar som Svenskar är mest intresserade av att se bra ut, ta sig fram smidigt och äta och dricka gott. 
-#4 –Att lyckas tar tid 
-Över 55% av alla aktiva Svenska företag har färre än 1000 fans på Facebook. Över 34% har färre än 10 aktiva fans. Facebook är inte lätt, det tar både tid och engagemang att lyckas!
Denlilla”mikrobloggen”TwitterlanseradesiUSA2006ochfickordentligskjutsinternationelltnärpresidentObamasadministrationflitigtanvändeTwittersomettsättattnåuttillnya,potentiellaväljargrupper. 
EgenskapenhosTwitterärattmanärtvungenattsammanfattasittbudskapimaximalt140teckenochslutresultatetbliroftaenkombinationavlösrycktacitatochsnabbkommunikationtilldesomföljerföretaget.Twitteranvändsnumeraavflerastörreföretag(somtex.SJ)somettsnabbtsättattfåochframföralltgedirektfeedbacktilldesomärintresseradeavderastjänst.Möjlighetenattsnabbtgeåterkopplingärdefinitivtenkonkurrensfördelsomflerochflerförstårochutnyttjar. 
Idagenssamhällenärflerochfleranvändersmartphonesochalltfärreringer/mailarkundservicesåfårdetföretagmedettTwitterkontodefinitivtensnabbaremöjlighetattvårdasinakundersåvälsomattlockatillsignya.Förettföretagmedfleraolikaavdelningarkanmanhaenansvarig/områdeförattunderlättasnabbkommunikation. 
Twitterärtexidagävenmassmediasfavoritverktyg,såförersomvillhållaerikontaktmedlokalmediaocholikajournalisterärdettaettypperligtsätt! Hur fungerar -Twitter-mikroblogg eller direktkommunikation? 
4 saker som du bör känna till 
#1 –Återkoppling är A & O 
-Den som ansvarar för företagets Twitterkontoskall vara tillgänglig under ordinarie öppetiderför att snabbt kunna svara på frågor och förslag som inkommer. 
#2 –Återanvänd all info 
-Med möjligheter att koppla till exempel ert Facebookkonto, blogg med mera till Twitterså ser ni till att konstant fylla på med intressant information och kan fokusera på att arbeta med Twittersom en kommunikationskanal 
#3 –Bli mobil 
-Att texge Twitteransvartill någon som arbetar i en reception är en fördel, men självklart går det även att hantera Twitteri mobiltelefonen och oavsett vart man är kunna återkoppla till intresserade kunder. 
-#4 –Snabb återkoppling ger fler kunder 
-För den som väljer mellan olika likvärdiga alternativ är det alltid en positiv upplevelse att snabbt få svar på sina frågor. En klar konkurrensfördel!
LinkedInärkäntsomföretagsnätverket#1påInternet.DärFacebookibland(ofta)sessomprivatpersonerslekstuga,därgårLinkedIninocherbjuderenarbetsrelateradkommunikationmellanbranschkollegorocholikayrkesgrupper. 
PåLinkedInhardusomindividenegensidasomistortsettlistardetsomenvanligCVlistar.Härärdockskillnadenattdukopplarihopdigmedandrasomduantingenjobbatdirektmed,gjortaffärermedellerpåannatsättkommitikontaktmedidinyrkesroll. 
Påsidanharduävenmöjlighetattläggauppföretagssidorsomberättarmeromföretagetsomduarbetarpåochvilkatjänstersomerbjuds.DukanbekunderomrekommendationerförspecifikatjänstersomnivillvisauppattnierbjuderochanvändasidansomenextraPR-kanal. 
Villmansomföretagaredirektnåuttillföretagskundernasåfinnsdetgottomolikaintressegrupperdärmankanvisauppsigochdeltaidiskussionernasomförs. 
Medca750000svenskamedlemmaroch2000000ihelaNordenärLinkedInettnätverkmansomföretagarebörsynaspå! Hur fungerar -LinkedIn-CV-register eller B2B? 
4 saker som du bör känna till 
#1 –Håll din CV uppdaterad 
-Att hålla sin egen info på LinkedInuppdaterad betyder inte att man aktivt söker nytt jobb. Se det mer som att kunder/affärspartners kan få en snabb överblick på dina kompetenser! 
#2 –Skapa en företagspost 
-Genom att skapa en företagspost på LinkedIndär man beskriver verksamhet och vad man erbjuder så kan alla anställda som finns med på LinkedInautomatiskt koppla till denna profil från sin egen sida 
#3 –Aktivera grupper 
-Med en mängd olika intressegrupper finns en uppsjö av potentiella kunder och samarbetspartners. Se till att vara aktiv i frågor som ni känner är er expertis! 
-#4 –LinkedInär business 
-Vad många Linkedin-användareuppskattar är just att slippa ”tramset” på Facebook. Se till att hålla konversationerna hjärtliga, men på ett professionellt plan hela tiden!
AttGoogleärensökmotorsjätteärviallamedvetnaom,menderasförsökatt”blisociala”harmisslyckatsgångpågång. DerassenasteförsökattgöraenegenFacebook-variantkallasförGoogle+ochniharsäkertsettdessasmårödaikoner”rekommenderapåG+”somfinnspåmångabloggarmedmera. 
NuharinteGooglelyckatsfulltutdennagångheller,mendäremotsåärGoogleväldigtduktigapåattlänkatillsinaegnatjänsterochsomföretagareärdetklartenfördelatthaskapatenegenG+sidasommantex.kananvändaattvisauppsinavanligastetjänsterochvarförintelänkatilldenordinarieföretagssidan,bloggenmedmera. 
FörattskapaenGoogle+sidabehövermanhaettvanligtGooglekonto(somistortsettallaharsomharenAndroidmobil,Gmailmedmera). 
FörtillfälletärdetingenrekommendationattläggaalltförmyckettidpåatthålladennaGoogle+sidakonstantuppdateradellerliknande,menbraatthaibakfickansomytterligareettbrasättattfinnas/hittaspåInternet! Hur fungerar –Google+ -Aktiv sida eller länkhänvisare? 
4 saker som du bör känna till 
#1 –Google gillar Google 
-Genom att skapa en företagssida på Google+ och länka till era övriga webbsidor så får er sökmotorsrankning en skjuts upp på Google 
#2 –Prioritera inte uppdateringar 
-Användarna själva har inte hittat/uppskattat Google+ på det sätt som Google hade tänkt sig. Det räcker att ha en infosida som Googles sökmotorsrobotar kan indexera! 
#3 –Blanda bilder och text 
-En inbjudande G+ sida som kombinerar foton och mycket bra information kring er och era tjänster är en rekommendation. 
-#4 –Håll koll för framtiden 
-G+ kan mycket väl bli mer aktivt framåt. Google satsar rejält med markndsföringspengaroch har en stor säck att gräva ur!
Förmångaidenmobilagenerationenhardetblivitheltnaturligtatt”checkain”närmanbesökerettnyttställe.DettainnebärattmanviamobilensGPSsökeruppnärliggandeföretagochväljerutdeninformationsompassarbäst. 
Fleraföretagharheltmissatdennamöjlighetattfåutlitemerinformationomsigsjälva.Imobilenärdetväldigtuppskattatattföretagentillexempellagttillsinadress,telefonnummer,e- postochliknandekontaktinfo.Öppetiderochliknandeärsjälvklartocksåväldigtuppskattatattsnabbthittaommanväljermellanolikaaktiviteterendag! 
DominerandeförtillfälletäravnaturligaanledningarFacebooksvariantdärniviaer”fansida”såklartredansetttillattläggainadressetcsåniärmedpåkartan(Microsoftssöktjänst”Bing”ärdensomlevererarkarttjänster).AndraviktigaställenatthållasininformationuppdateradkanvaraGoogle,Foursquareochliknandetjänster. 
Somföretagarekanmanävenkopplabelöningartillincheckningar,somtex.MC’Donaldssomgerrabatt(påenvaradomvillprofilera)tilldensomcheckatin.Kombinerarmeddennabelöningmedreklampåannatställesåharmanbådeendragkraftochbelöningsmoment,samtidigtsommansåklartexponerarsittvarumärkemerjuflersomcheckarin! Hur fungerar –”Checka In” -Ha kontroll på vart besökarna checkar in! 
4 saker som du bör känna till 
#1 –Håll er kontaktinfo uppdaterad 
-Som på alla andra ställen är det väldigt viktigt att hålla kontaktinformationen uppdaterad så de som verkligen vill komma i kontakt med er gör detta! 
#2 –Snygg landningssida 
-Foton från verksamheten och en kort, bra beskrivning ger en välkomnande bild 
#3 –Personalen checkar in 
-Ett snabbt sätt att få upp sin egen verksamhet på radarn är att be alla anställda med SmartPhonesatt checka in när dom kommer till jobbet. Ju fler incheckningar, ju högre upp kommer företaget i sökresultaten! 
-#4 –Erbjudanden? 
-I kombination med annonser via tex. Facebook går det att göra en incheckning än trevligare, samtidigt som ni får lite extra deltagare till just den aktivitet där ni gärna vill ha in fler!
YouTubesjösattesunder2005ochblevsnabbtettsättförnyamusikerattsynasochförgamlaartisterenvägtillbaksmedsinaäldrevideos.Googlevardetstoraföretagsomsnabbastkontrademedenegenversion,menficksnabbterinraattYouTubeslösninghadegåtthemhosdenbredapubliken.Motslutet2006köptedåiställetGoogleuppYouTube,somsedandessingåridenstorakoncernen,fastänsjälvstående. 
Närdetgällerföretagochreklamharalltflerefterhandinsettdenrejälapotentialenmedvärldenstredjestörstawebbsajt. Attenreklamspottsomärbrautformadkanlevavidareifleraårochattraheranypublikhelatidensätternyakravpåreklamutformarnaattgesinapotentiallakundermeränenbart”reklam”. 
FlerasvenskaföretaganvänderYouTubesomdelisinmarknadsföringdärmantex.kanhöranyckelpersoneriledningenförklarasinsynpåframtidaaffärer,manpresenterarnyheterochspelarinaktivitetersomgenomförts. 
DagenstekniskamöjlighetergördetävenrelativtenkeltatttillexempelkopplaihopettYouTubekontomedenbefintligwebbplatsochåterigendååteranvändaochspridainformationpåmeränettställe. Hur fungerar -YouTube-musikkanal eller direktkommunikation? 
4 saker som du bör känna till 
#1 –Copyrights 
-Fler än en video på Youtubehar blivit vingklippt på grund av att man i bakgrunden hör copyrightskyddad musik. Vill man ha musik med i videon finns det gott om copyrightfria alternativ 
#2 –Alla kan filma 
-Med dagens HD-mobilkameror och möjligheter till gratis redigeringsverktyg som tex. Windows MovieMaker, så behöver man ofta inte ta till dyra marknadsbyråer för att få till en bra film. Som alltid är det innehållet som är viktigt! 
#3 –Video Policy 
-En plan för hur man skall arbeta med tex. YouTubeoch videohantering är nödvändig för att senare i själva arbetsskedet underlätta processen att få ut informationen. 
-#4 –Öppenhet ger förtroende 
-Som när det gäller alla sociala medier så är kommunikation nyckelord. Att ge besökarna möjlighet att kommentera är grundläggande för att få till en bra och användbar kommunkationskanal.
Bambuserbildades2007avsvenskeMånsAdlerochJonasVigochärentjänstdäranvändarnakandirektsändaströmmadevideo(streama)viaInternet.Antingenanvändsenmobiltelefonellerendator.Användsendatorgårdetattutnyttjaenwebbkameraellerenvanligvideokameramedinterfacekoppladtilldatorn.Tjänstenärgratisförprivatpersonerochicke-vinstdrivandeorganisationermenanvändsävenavföretagsomSvenskaDagbladetochIDG. 
Dåsändningenavslutatshamnarvideoniettarkivochkansesnärsomhelstiefterhand.Möjligheternameddennatjänstärstora.Dåkravenpåteknikärlågakaniprincipvemsomhelstsändavideo.Oavsettomdetärenföreläsning,ennyhetshändelse,etteventkanmandelamedsig.Detgårävenattgöraklippenprivataochbaradelamedsigtilldemanvill.LikheterfinnsmedYouTubeochVimeo. 
SkillnadenmotandravideotjänsterpåInternetärattmansänderdirektpåBambuser.Videongårattbäddainpåwebbplatser,bloggarochFacebookmedflertjänster.Dåkanskaparenavvideonläggaintillexempelettklippfrånetteventellerenföreläsningpålämpligsida. Hur fungerar –Bambuser-Livesändning på Internet… 
4 saker som du bör känna till 
#1 –Filmkvalitet 
-Den viktigaste detaljen med Bambuserär att du kan sända direkt, så länge du har tillgång till en Internetuppkoppling. Sändningen anpassas efter vilken uppkopplingshastighet man har tillgång till för tillfället, vilket kan innebära att det blir en ganska hackig upplevelse. 
#2 –Antal event att direktsända 
-Om man ganska sällan arrangerar events där man kan tro att många verkligen vill följa ”live” så kan det finnas bättre alternativ för videouppspelning på Internet 
#3 –Kombinera med reklam 
-Eftersom filmningen sker live så är man beroende av att en kunder/besökare verkligen vet att filmen sänds. Man kan skapa speciella ”events” där man förutbestämmer tid/dag där sändningen sker och på så sätt locka in fler tittare. 
-#4 –Syfte 
-Vad är det primära syftet med att sända live. Kan finnas ett flertal olika syften, men viktigt att man tidigt kopplar ihop sändningen med aktivitet.
Enbildsägermerän1000ordharmanjuhörtmeränengång.Denmänskliganaturentyckeromattkopplainformationtillbilderochomdusomföretagarekanhjälpadinkundattfåenfinbildihuvudetnärdomtänkerpåersåärdetsåklartenfördel! 
Nuförtidenfinnsdetgottomtjänsterattladdauppochlagrabilder,meränpådenegnaservern(webbsidan).TjänstersomDropbox,OneDrive,Flickr,Picasamflerbjuderkostnadsfrittutrymmeienklaversionerochommansomföretagareinserfördelarnamedatthaallasinabilderpåett,säkertställedärmaninteärberoendeavegenserver,såfinnsdetekonomisktfördelaktigabetalalternativsomdådessutomerbjuderuppgraderadservice. 
Flickrärkanskedenmestvälutveckladetjänstenommandessutompåettsnabbtochenkeltsättvillkunnadelamedsigavbildspelenpåsinegenwebb,ienbloggochliknande. 
Setillattvarasparsmakadenärdetgällervilkaegnabildersomniladdarupp.Enbrakameraochskickligfotografgererabilderenklarfördelmothalvsuddigamobilfotonelleranonyma”köpebilder”somoftahelttarbortdenpersonligakänslanattbesökarnafåreninblickijusterverksamhet! Hur fungerar –Fotosamling? -spara bilder på egen server eller webben? 
4 saker som du bör känna till 
#1 –Era bilder kommer att spridas 
-Laddar man upp någonting på webben så har vem som helst möjlighet att ”låna” det vidare. Se till att på ett någorlunda stilrent sätt stämpla in er företagslogo på bilderna så nya intressenter hittar tillbaks till er! 
#2 –Återanvänd bilderna 
-Om ni väljer att använda en bildtjänst på webben skall ni såklart också länka till dessa bilder när ni lånar in till ex. hemsidan eller bloggen. Är det någon bild ni senare behöver ta bort så finns den åtminstone bara på ett ställe! 
#3 –Personliga bilder (företagsperspektiv) 
-Se till att de bilder ni använder verkligen ger en beskrivning av er verksamhet 
-#4 –Igenkänning ger fördelar 
-Om ni vänder er till en lokal marknad, se till att ta med kunder i fotona (och få ok att publicera). Alla gillar igenkänningsfaktorn, att någon i den egna kretsen uppskattar era tjänster ger er en fördel när det kommer till nya kunder!
PinterestärenrelativtnytjänstsomintefåttlikastoruppmärksamhetiSverigesomvissaandrasocialanätverk. Mensomenavvärldenssnabbasteväxandesajtermedengigantiskanvändarbasärdetsjälvklartatttameddennatjänstpålistan. 
PåPinterestbyggermanuppolika”anslagstavlor”därmansamlarbilder,videosmedmerainomolikaintresseområden. Förettföretagkanmansnabbtsemöjligheternahäratttex. hasidorinriktadepåolikaintresseområdenochilinjemedsinexpertisdelamedsigävenpådettasätt. 
Enligtamerikanskastudierharfleraföretagvaltattläggaupplandningssidorkringsinatjänster/produkterpåPinterestochriktigtintressantblirdetnärstatistikendessutomsägerattbesökaresomkommertillföretagssidanviaPinteresthardubbeltsåstorköpkapacitetsomtex.besökarefrånFacebook(varsvolymfortfarandejämnarut). 
SajtenärendastliteövertvåårgammalochharframföralltfokuseratpåNordamerika,menliggerändåpåplats#38övermestvälbesöktasajtertotaltivärlden. 
Enrekommendation,vågagåibräschenochbliblanddeförstasvenskabolagenatttastegetinpåPinterest! Hur fungerar –Pinterest-Samla ihop en egen digital anslagstavla 
4 saker som du bör känna till 
#1 –Var noggrann med urvalet 
-Om ni på er vanliga fotosida har riktigt bra kort så ska det på Pinterestvara de absolut bästa/roligaste/intressantaste av dessa ni har med! Här är perfekt att samla intressanta erbjudanden för företaget och länka vidare till mer info på er sajt! 
#2 –Förvänta er inte direkt resultat 
-Pinterestär fortfarande ganska nytt utanför USA och har inte riktigt kommit igång. I USA däremot ser man att denna sajt genererar mer trafik till användarnas hemsidor än tex. YouTube, LinkedInoch Google+ 
#3 –En kvinnlig publik i majoritet 
-Om det på de flesta sociala nätverk är en liten, men ändock majoritet av manliga användare så har Pinterestgått emot trenden. Vi får se hur statistiken kommer se ut när nätverket blir mer utbrett utanför USA (83% i USA, just nu runt 50% i storbritannien). 
-#4 –Besökarna stannar länge 
-tillsammans med Facebook är Pinterestden sajt vars besökare stannar längst i genomsnitt
Närviändåärinnepåbildhanteringsåärdetenrelativtnytjänstsomförtjänarliteextrauppmärksamhet,nämligenInstagram. 
Instagramärenportalsomsnabbtvuxitianvändandeiochmedallasmartphonessommerochmerdominerarmobilmarknaden.Iportalen(appen)laddaranvändarnauppsinabilder,taggarförsökbarhetochdelarautomatisktmedsigbådepåsjälvaInstagramochävendirekttillanslutnatjänstersomFacebook,Twitter,medmera. 
NärFacebookvåren2012gickutmedattmanköperInstagramförofattbara1miljarddollarsåförstårmanattdettaärnågotsommansomföretagareheltenkeltintekanförbise. 
Medsnabbaögonblicksbildersomoftauppdaterassåfårmanbådeenbrainblickivadsomhänderpåföretagetochävenenextradetaljsomlockarbesökareideyngregenerationerna! 
Komihåg…enbildsägermerän1.000ord! Hur fungerar –Instagram? -mobila bilder direkt till alla sociala konton 
4 saker som du bör känna till 
#1 –Bildformatet är enbart för webben 
-Instagrampremierar snabbhet och känsla över bildkvalitet. Bilder som behandlas via Instagramgår knappast att använda i tex. tryckt form. 
#2 –Koppla till era andra sociala konton 
-Som alltid, om man får möjlighet att dela med sig av samma information på flera olika ställen samtidigt skall man göra det. Koppla Instagramkontottill Facebook, Twittermfltjänster! 
#3 –Håll koll på kommentarer 
-Även här har användarna själva möjlighet att komma med sekundsnabb feedback, håll koll så att er version är det senaste som läses! 
-#4 –Använd med måtta 
-Instagramär en enkel och lätthanterad tjänst, men det kan också bli lite för mycket på en gång så er övriga information drunknar i bildflödet!
YelpochRecoärexempelpåwebbportalersomplockaruppföretagsresultatfråntillexempelEniroochlåteranvändarnasjälvarecenserasinupplevelse. 
Somalltidärsnabbkommunikationmedkundernavägentillenframgångsrikaffär.Enmissnöjdkundsomfårettsnabbtsvar(ochkanskeiblandensnabbkompensation)kanenkeltomvändastillenaverabästareferenser! 
Detfinnsfleraolikavarianteravdessaportaler,meneftersomYelpäreninternationellsajtochRecoärdenstörstasvenskamotsvarighetensåväljervidessasomexempel. 
Genomattregistreraettkontohärochsengåinochkostnadsfritt”claima”företagsinformationensåharnisomföretagensnabbvägattkommunicerameddekundersomsökerefterettsättattberättaomsinupplevelsehoser! 
Dessaföretagssidorpåportalernakommeroftahögtuppiwebbsökningarochliggerdetdådåligaomdömenutannågotsvarfrånersomföretagärdetsåklartmindrebra. 
Oftastbehövermaninteläggajättemyckettidpåattadministreradessasajternärmanvälgåttmed,mendetärändåenbraidéatthaenavstämningsplankringvadsomskrivsomföretaget. Hur fungerar –Yelp/Reco-Hantera rekommendationer 
4 saker som du bör känna till 
#1 –Håll kontaktuppgifterna uppdaterade 
-Om ni på denna sida har gamla kontaktuppgifter kan ni tappa kunder! 
#2 –Ge snabb återkoppling! 
-En arg kund kan relativt enkelt omvändas om den får ett snabbt och förklarande svar. Se till att ha en klar plan för kompensation om så behövs! 
#3 –Be era nöjda kunder gå in och rekommendera 
-En bra rekommendation får upp ert företag på listan och ger dessutom extra skjuts åt er exponering på ett positivt sätt 
-#4 –Håll koll på konkurrenterna 
-Om någon av era branschkollegor får mindre smickrande omdöme kan ni tidigt säkerställa att något liknande inte händer hos er!
Användernimycketpresentationer,PowerPoint,Excelstatistikochliknandesomnivilldelamederavpåettenkeltsätt? 
NärdetgällerInternetsåärenavdemestirriterandedetaljernanärmanhittarnågotintressant(iformatetPowerPoint,Excel,PDFochliknande)attmanoftastärtvungenattstartaigångettextraprogram(MicrosoftOfficeellerannat)somkanskeinteensärinstalleratpådendatornsommanförtillfälletanvänder(dator,SmartPhone,surfplattaetc). 
Iställetförattbarasläppaivägbesökarentillenannansajtsomkanskepresenterarliknandeinformationivanligttextformat,såkanmananvändaentjänstsomSlideshare,därmanheltenkeltladdaruppsinpresentationochSlideshareomvandlardentillettformatsomenkeltkanläsasonline. 
Återigen,harmanenbloggellerliknandedärmanvillsamlaihopsinasocialaaktivitetersåärdetenkeltattgenom”klippochklistra”fåinpresentationenävenhär. 
Sommedallaliknandetjänstersåärdetanvändarvänlighetsomliggerifokus! Hur fungerar –SlideShare-Presentera era presentationer 
4 saker som du bör känna till 
#1 –Presentationerna blir publika 
-Ladda med andra ord inte upp dokument som ni inte vill att vem som helst ska kunna läsa. 
#2 –Presentationerna blir sökbara 
-All text omvandlas till ett format som sökmotorernas ”sökspindlar” kan använda för att indexera upp sökstatistiken. Använd gärna webblänkar till som sänder läsarna vidare till er hemsida, blogg etc 
#3 –Korsreferenser är alltid bra 
-Om ni i presentationen hänvisar till en webbsida är det alltid bra att från denna ”peka tillbaks” 
-#4 –Använd med måtta 
-Presentationer skall användas för att presentera viktig fakta och statistik. Om det är en ren PR/reklam-presentationså är det bättre att posta om denna i annan form på er sajt!
Enbloggharförmångablivitsynonymtmed”coola” modebloggare,gärnafrånÖstermalmiStockholm,menienblogghardusomföretagaremöjlighetattutveckladiglitemerkringettämnesomkanskebaraärenlitenrubrikpåföretagssidan. 
Bloggenärenextrakanalatthakontaktmedkundernaochspinnavidarekringtex.speciellaeventsellervarorsomnipusharliteextraför.Mankanbjudain”experter”somgästbloggarkringnågotspecielltämnesomknyterantillvadnierbjuder,kopplaettinläggtillenvideosomnigjortochlagtupppåYouTubeochmycketmer.Viapluginskanmansynkasådeinläggsommanskapatpåtex.FacebookochTwittervisasuppenextragångochkanskedrarmedflerintressentertilldessasajter. 
Påbloggenkanävenföretagetsanställdafåbriljeraliteextrakringdeämnensomjustaktuellpersonbrinnerförliteextra.Jumernisomföretagdelarmederavtillerakunder,justörreförtroendeochintressevisardessatillbaka. 
Somenextrabonusinnebärallextrainformation(ochlänkningfrånenblogg)attnifårmertrafikochhögresökmotosrankningtillerordinariewebbplats! Hur fungerar –Bloggen? -dagbok eller PR-kanal? 
4 saker som du bör känna till 
#1 –Innehåll 
-En vanlig webbsida kan uppdateras lite mer sällan, en blogg däremot behöver få ny info ofta. Bjud in flera skribenter och dela på ”arbetsbördan”. 
#2 –Kopplingar 
-Se till att länka upp till era konton på tex. Facebook, Twittermed mera så kommer dessa flöden automatiskt att uppdatera bloggen med ny text. 
#3 –Intresselistor 
-Se till att hålla er uppdaterade kring era ämnen, delta aktivt i diverse forum där ni och era branschkollegor har möjlighet att utbyta erfarenheter och få med länken till er blogg så har ni en besökarbas! 
-#4 –Snabb återkoppling = levande blogg 
-Kommentarsfältkan upplevas som ett jobbigt moment eftersom besökare kan skriva exakt vad dom tycker och tänker. Se istället möjligheten att direkt kunna kommentera och åtgärda sådant som inte uppskattas så har ni en fördel över branschkollegor som fortsätter i gamla hjulspår!
Ivanligmediaärdetdusomkundsombestämmerhurdinlogotyppresenterasochoavsettutformningsågårdetoftastattförminska/förstoraochpassainlogonoavsettannonsformat. 
Närdetgällerdigitalmarknadsföringsåkandetvaradagsatttänkaomliteochsetillhurdestoradrakarnagjort. 
TänkåterigenexempletFacebook.Helalogon(medföretagsnamnetkomplett)användsofta,menänmersermaniställetenfyrkantigblåikonmedendastettlitet”f”inuti. Oavsett,såharFacebooksetttillattdusomkundaldrigtvekarnärdessavariantersyns,detärdetsomkallasbranding! 
Mångaföretagharenrektangelformadlogotyp(bredareänhög)somskriveruthelaföretagsnamnetochiblandävenenvissbeskrivningavdetmanarbetarmed.Närdetkommertilldigitaltformatochinteminstmobiltelefonersåblirupplösningensålitenattdetknapptgåratttyda.Härärrekommendationenatthaminsttvå,gärnatrealternativdärdetenaäroriginallogon,detandra(digitalt)ärenfyrkantig”ikon”därmankopplarsamhörighetmedertvarumärke. 
Atthaen”halvlogotyp”(somblivitavhuggenpågrundavattnågonaverasocialatjänstersattettannatönskatformatpåbilden)gerettoproffsigtintryckochdennafrågabörvarahögtpåerdagordningnärdetgällerdigitalnärvaro! Logotyping–Tänk till! -känner era kunder till er logo? 
4 saker som du bör känna till 
#1 –Igenkänningsfaktor 
-Vad i er ordinarie logotyp gör den unik? Hur kan man återskapa denna känsla i en ny ”ikon”? 
#2 –Handlingsplan, varför olika logos 
-Att det inte går att använda en och samma logotyp för alla olika exponeringar är ren fakta. Nu är det dags att ni går igenom hur och när ni ska exponera vilket av alternativen bäst. 
#3 –Var konsekvent 
-När ni tagit beslut om hur ni exponerar de olika logotyperna så håller ni fast vid detta, fullt ut! 
-#4 –Giveaways, reklam 
-Tillhör ni de som behöver ta fram en ny digital variant av er logotyp så behöver detta även marknadsföras ”IRL”.
Vart hittar jag kunderna? -användarstatistik på sociala sajter 
Atthittafärsksvenskstatistiköveranvändaregenskaperpåsocialanätverkärinteheltlättnärdetgällersamtligatjänster,såvitittarpåinternationellamåttsomändåvisarvarttrendernaligger. 
StorleksmässigtutklassarFacebookövrigasajtermedrunt1miljardanvändare.Twitterpåandraplatsenharrunt50%,LinkedInochGoogle+ärdelad3:amedca25%ochPinterestmedpålistanmed10%(somintressantuppstickareochsnabbastväxandenätverksenastetvååren). 
Manligt/Kvinnligtanvändarperspektiv 
Facebook60%män–40%kvinnor 
Twitter43%män–57%kvinnor 
Google+63%män–37%kvinnor 
LinkedIn55%män–45%kvinnor 
Pinterest32%män–68%kvinnor 
Spenderadtid/månad/nätverk/användare 
Facebookca400minuter 
Twitterca90minuter 
Google+ca5(!!)minuter 
LinkedInca25minuter 
Pinterestca400minuter 
Svenskstatistikharvi(därvikunnattafram) 
lagtinpådeolikainfosidornahär
Nuhardulästomfleraolikaverktygsomärmerellermindreviktigaförattlyckasnåutpådetdigitalaområdet.Menomnualladessaverktygkananvändasavvemsomhelst,varförharinteallalyckats? 
EnkeltförklaratsåkanduseInternetochallasocialamediersomenstormiddagsbjudning.Funderapåvemsomärmestintressantattprata,lyssnapåochinterageramed.Ärdetdendärsjälvgodatypensomhelatidenberättarhurbrahan/honär,visarbilderpåsigsjälv,skryteromhurduktigabarnenäretc?Ensådanpersonblirmanganskasnabbttröttpåochiverkligenlivetkanskemansitterkvarochlider,mennärdetgällersocialamedierslutarmanheltenkeltföljaföretaget. 
Hemlighetenmedattlyckasärattdensomskriver,fotaretcverkligengillarsittämne.Närmanhittarenintressantartikelpåsittområdesåvillmandelamedsigtillsinaläsare.Hittarmanenbraanvändarguide,ävenomnågonkonkurrentskrivitdensåärmaninteräddattdelamedsig,fördesomföljerenvetattinformationensomkommerärbraochkommerfortsättaföljadigförmerochnärdeinläggsomhandlaromerocheratjänsterkommersåläggermanlikamycketviktviddettasomallaövrigainlägg. 
Omnihanterareraolikaverktygsomenhjälpattfåuppintressetpåertspecialområdesåkommerertföretagattsessomdenmangårtillföratthittabrainformationochmeddentyngdeniryggenkommeräveneravaror/tjänsterattrankashögtblanddesomletarinformationpåområdet! Framgångsrikt arbete-brinner du för ditt ”expertisområde”!? 
4 saker som du bör känna till 
#1 –Variera era inlägg 
-En bra grundregel är att ni inte säljer er själva, ni brinner för ert område och passar såklart ibland på att lyfta fram era aktiviteter. Försök hålla flödet till 4/5 information och 1/5 ”reklam”, sålla noggrant! 
#2 –Dela på arbetsbördan 
-Alla medarbetare är inte bäst på alla tjänster/varor ett företag erbjuder. Alla är inte heller jätteintresserad av allt så använd den inspiration som just någon har att visa upp er som en helhet! 
#3 –”Mingla på rätt sätt” 
-I denna form av marknadsföring är kommunikation A & O! Att föra en dialog med kunderna är det som verkligen skiljer social media från vanlig reklam. ”Svar inom 24 timmar” är inte acceptabelt idag när så gott som alla har internet i fickan! 
-#4 –NI är experterna! 
-Tänk på att den tid du lägger på att hitta intressant fakta att dela med dig av är även något företaget omgående får tillbaka genom att du på detta sätt kompetensutvecklas kontinuerligt!!
Vart hittar jag mer info? -Några exempel på bra webbsidor att hitta fler uppslag på 
Sociala Media: http://www.socialwebb.se 
Blogg: http://www.borjablogga.se 
Internet/webb: http://www.lindqvist.com 
Internet/webb: http://www.backendmedia.se 
E-Post: http://www.getanewsletter.com 
Artikel –”Lär dig av storföretagen att lyckas på Facebook” http://www.driva-eget.se/lar-dig-av-storforetagen-att--5351414 
Artikel –”Lär dig dra fördelar av sociala media” http://www.ledarna.se/web/showpage.do?path=%2Fopennews%2FLedarprofiler%2Fpatrik_rosen 
Omnämnda tjänster 
www.facebook.comwww.twitter.comwww.linkedin.com 
http://plus.google.comwww.linkedin.comwww.flickr.com 
http://picasa.google.comhttp://onedrive.live.comwww.blogger.comwww.wordpress.comwww.youtube.comwww.slideshare.netwww.yelp.comwww.reco.sewww.pinterest.comwww.instagram.comwww.spotify.comwww.bambuser.com
Tobias Strandh, Informator Utbildning0736-14 65 89 tobias.strandh@informator.seConnectapå: http://se.linkedin.com/in/aljapacoTack för idag, dags att bli social… på webben!
Social media som marknadsföring

More Related Content

Viewers also liked

Modern Delivery Methods – Informator Time-to-Skills
Modern Delivery Methods – Informator Time-to-SkillsModern Delivery Methods – Informator Time-to-Skills
Modern Delivery Methods – Informator Time-to-SkillsTobias Strandh
 
Microsoftutbildning hos informator
Microsoftutbildning hos informatorMicrosoftutbildning hos informator
Microsoftutbildning hos informatorTobias Strandh
 
VFF:s Utbildningsresa för spelare
VFF:s Utbildningsresa för spelareVFF:s Utbildningsresa för spelare
VFF:s Utbildningsresa för spelareTobias Strandh
 
Fem dagar i klassrum glöm det
Fem dagar i klassrum glöm detFem dagar i klassrum glöm det
Fem dagar i klassrum glöm detTobias Strandh
 
Kompetenshöjning - Vad är det
Kompetenshöjning - Vad är detKompetenshöjning - Vad är det
Kompetenshöjning - Vad är detTobias Strandh
 
Holmalunds IF F99/00 - 2013
Holmalunds IF F99/00 - 2013Holmalunds IF F99/00 - 2013
Holmalunds IF F99/00 - 2013Tobias Strandh
 

Viewers also liked (6)

Modern Delivery Methods – Informator Time-to-Skills
Modern Delivery Methods – Informator Time-to-SkillsModern Delivery Methods – Informator Time-to-Skills
Modern Delivery Methods – Informator Time-to-Skills
 
Microsoftutbildning hos informator
Microsoftutbildning hos informatorMicrosoftutbildning hos informator
Microsoftutbildning hos informator
 
VFF:s Utbildningsresa för spelare
VFF:s Utbildningsresa för spelareVFF:s Utbildningsresa för spelare
VFF:s Utbildningsresa för spelare
 
Fem dagar i klassrum glöm det
Fem dagar i klassrum glöm detFem dagar i klassrum glöm det
Fem dagar i klassrum glöm det
 
Kompetenshöjning - Vad är det
Kompetenshöjning - Vad är detKompetenshöjning - Vad är det
Kompetenshöjning - Vad är det
 
Holmalunds IF F99/00 - 2013
Holmalunds IF F99/00 - 2013Holmalunds IF F99/00 - 2013
Holmalunds IF F99/00 - 2013
 

Similar to Social media som marknadsföring

Affärsnytta med sociala medier
Affärsnytta med sociala medierAffärsnytta med sociala medier
Affärsnytta med sociala medierSpringtimePR
 
Mynewsdesk - vår kommunikation i sociala medier april2011
Mynewsdesk - vår kommunikation i sociala medier april2011Mynewsdesk - vår kommunikation i sociala medier april2011
Mynewsdesk - vår kommunikation i sociala medier april2011Mynewsdesk
 
Sveriges Annonsörer B2B-nätverket - LinkedIn för B2B-marknadsföring och socia...
Sveriges Annonsörer B2B-nätverket - LinkedIn för B2B-marknadsföring och socia...Sveriges Annonsörer B2B-nätverket - LinkedIn för B2B-marknadsföring och socia...
Sveriges Annonsörer B2B-nätverket - LinkedIn för B2B-marknadsföring och socia...Crescando
 
Sociala medier för marknadschefer
Sociala medier för marknadscheferSociala medier för marknadschefer
Sociala medier för marknadscheferAnnika Lidne
 
Sociala medier i B2B
Sociala medier i B2BSociala medier i B2B
Sociala medier i B2BSpringtimePR
 
Sociala medier - Kunden i fokus
Sociala medier - Kunden i fokusSociala medier - Kunden i fokus
Sociala medier - Kunden i fokusOla Mattisson
 
Sociala medier för informationschefer
Sociala medier för informationscheferSociala medier för informationschefer
Sociala medier för informationscheferAnnika Lidne
 
Malin Sjöman: Sociala medier B2B - Flip eller flopp? MIS 130828
Malin Sjöman: Sociala medier B2B - Flip eller flopp? MIS 130828Malin Sjöman: Sociala medier B2B - Flip eller flopp? MIS 130828
Malin Sjöman: Sociala medier B2B - Flip eller flopp? MIS 130828Crescando
 
Storytelling - pitch - nätverk. KullbergUtveckling.
Storytelling - pitch - nätverk. KullbergUtveckling.Storytelling - pitch - nätverk. KullbergUtveckling.
Storytelling - pitch - nätverk. KullbergUtveckling.Maria Kullberg
 
Social Selling Uppsala
Social Selling UppsalaSocial Selling Uppsala
Social Selling UppsalaWSI WebAnalys
 
Pinterest för marknadsföring i social media
Pinterest för marknadsföring i social mediaPinterest för marknadsföring i social media
Pinterest för marknadsföring i social mediaJacqueline Kothbauer
 
Föreläsning på Berghs 14 december
Föreläsning på Berghs 14 december Föreläsning på Berghs 14 december
Föreläsning på Berghs 14 december SpringtimePR
 
Föreläsning kring social selling via LinkedIn, Tillväxt Malmö 16 mars 2018 (N...
Föreläsning kring social selling via LinkedIn, Tillväxt Malmö 16 mars 2018 (N...Föreläsning kring social selling via LinkedIn, Tillväxt Malmö 16 mars 2018 (N...
Föreläsning kring social selling via LinkedIn, Tillväxt Malmö 16 mars 2018 (N...Johan Åberg
 
Sociala medier folktandvårdensörmland
Sociala medier folktandvårdensörmlandSociala medier folktandvårdensörmland
Sociala medier folktandvårdensörmlandRikard Dahl
 
Intervju med Christian Bergenstråhle om Sociala medier
Intervju med Christian Bergenstråhle om Sociala medierIntervju med Christian Bergenstråhle om Sociala medier
Intervju med Christian Bergenstråhle om Sociala medierSavetime Sweden AB (XIKO)
 
Fredrik Pallin föreläser på Berghs presentation 20maj
Fredrik Pallin föreläser på Berghs presentation 20majFredrik Pallin föreläser på Berghs presentation 20maj
Fredrik Pallin föreläser på Berghs presentation 20majSpringtimePR
 
Webbdagarna: Facebook som pr-verktyg
Webbdagarna: Facebook som pr-verktygWebbdagarna: Facebook som pr-verktyg
Webbdagarna: Facebook som pr-verktygManuel Lemholt Berger
 

Similar to Social media som marknadsföring (20)

Affärsnytta med sociala medier
Affärsnytta med sociala medierAffärsnytta med sociala medier
Affärsnytta med sociala medier
 
Marknadsföring sm
Marknadsföring smMarknadsföring sm
Marknadsföring sm
 
Mynewsdesk - vår kommunikation i sociala medier april2011
Mynewsdesk - vår kommunikation i sociala medier april2011Mynewsdesk - vår kommunikation i sociala medier april2011
Mynewsdesk - vår kommunikation i sociala medier april2011
 
Sveriges Annonsörer B2B-nätverket - LinkedIn för B2B-marknadsföring och socia...
Sveriges Annonsörer B2B-nätverket - LinkedIn för B2B-marknadsföring och socia...Sveriges Annonsörer B2B-nätverket - LinkedIn för B2B-marknadsföring och socia...
Sveriges Annonsörer B2B-nätverket - LinkedIn för B2B-marknadsföring och socia...
 
Sociala medier för marknadschefer
Sociala medier för marknadscheferSociala medier för marknadschefer
Sociala medier för marknadschefer
 
Sociala medier i B2B
Sociala medier i B2BSociala medier i B2B
Sociala medier i B2B
 
Sociala medier - Kunden i fokus
Sociala medier - Kunden i fokusSociala medier - Kunden i fokus
Sociala medier - Kunden i fokus
 
Sociala medier för informationschefer
Sociala medier för informationscheferSociala medier för informationschefer
Sociala medier för informationschefer
 
Malin Sjöman: Sociala medier B2B - Flip eller flopp? MIS 130828
Malin Sjöman: Sociala medier B2B - Flip eller flopp? MIS 130828Malin Sjöman: Sociala medier B2B - Flip eller flopp? MIS 130828
Malin Sjöman: Sociala medier B2B - Flip eller flopp? MIS 130828
 
Storytelling - pitch - nätverk. KullbergUtveckling.
Storytelling - pitch - nätverk. KullbergUtveckling.Storytelling - pitch - nätverk. KullbergUtveckling.
Storytelling - pitch - nätverk. KullbergUtveckling.
 
Social Selling Uppsala
Social Selling UppsalaSocial Selling Uppsala
Social Selling Uppsala
 
Pinterest för marknadsföring i social media
Pinterest för marknadsföring i social mediaPinterest för marknadsföring i social media
Pinterest för marknadsföring i social media
 
Digital handout v10_screen
Digital handout v10_screenDigital handout v10_screen
Digital handout v10_screen
 
Föreläsning på Berghs 14 december
Föreläsning på Berghs 14 december Föreläsning på Berghs 14 december
Föreläsning på Berghs 14 december
 
Föreläsning kring social selling via LinkedIn, Tillväxt Malmö 16 mars 2018 (N...
Föreläsning kring social selling via LinkedIn, Tillväxt Malmö 16 mars 2018 (N...Föreläsning kring social selling via LinkedIn, Tillväxt Malmö 16 mars 2018 (N...
Föreläsning kring social selling via LinkedIn, Tillväxt Malmö 16 mars 2018 (N...
 
Sociala medier folktandvårdensörmland
Sociala medier folktandvårdensörmlandSociala medier folktandvårdensörmland
Sociala medier folktandvårdensörmland
 
Varför social media
Varför social mediaVarför social media
Varför social media
 
Intervju med Christian Bergenstråhle om Sociala medier
Intervju med Christian Bergenstråhle om Sociala medierIntervju med Christian Bergenstråhle om Sociala medier
Intervju med Christian Bergenstråhle om Sociala medier
 
Fredrik Pallin föreläser på Berghs presentation 20maj
Fredrik Pallin föreläser på Berghs presentation 20majFredrik Pallin föreläser på Berghs presentation 20maj
Fredrik Pallin föreläser på Berghs presentation 20maj
 
Webbdagarna: Facebook som pr-verktyg
Webbdagarna: Facebook som pr-verktygWebbdagarna: Facebook som pr-verktyg
Webbdagarna: Facebook som pr-verktyg
 

Social media som marknadsföring