SlideShare a Scribd company logo
Qui som                          Quiénes somos
amadip.esment és una entitat no lucrativa,        amadip.esment es una entidad no lucrativa,
declarada d’utilitat pública i constituïda el 1962, per  declarada de utilidad publica y constituida en 1962,
familiars de persones amb discapacitat intel·lectual.   por familiares de personas con discapacidad intelectual.
El nostre teixit social el formen persones amb      Nuestro tejido social lo forman personas con
discapacitat intel·lectual i les seves famílies,     discapacidad intelectual y sus familias, trabajadores,
treballadors, voluntaris i socis.             voluntarios y socios.
Hem fundat dues entitats en què participem: el      Hemos fundado otras dos entidades en las que
Consorci APROP, responsable dels centres de Son      participamos: el Consorcio APROP, responsable de
Tugores i Son LLebre (residències i centres de dia    los centros de Son Tugores y Son LLebre (residencias
per a persones amb discapacitat intel·lectual i gran   y centros de día para personas con discapacidad
dependència) i la Fundació Tutelar de Mallorca (ofereix  intelectual y gran dependencia) y la Fundación
tutela legal a persones amb discapacitat òrfenes o    Tutelar de Mallorca (ofrece tutela legal a personas con
sense tutor reconegut).                  discapacidad huérfanas o sin tutor reconocido).
Compromís ètic                      Compromiso ético
MISSIÓ                          MISIÓN
Que les persones amb discapacitat intel·lectual i les   Que las personas con discapacidad intelectual y sus
seves famílies disfrutin i millorin la seva qualitat de  familias disfruten y mejoren su calidad de vida y
vida i disposin de les mateixes oportunitats que tots   dispongan de las mismas oportunidades que todos los
els ciutadans                       ciudadanos

VISIÓ                           VISIÓN
Una organització millor per a tots, que generi      Una organización mejor para todos, que genere
confiança, satisfacció i il·lusió en les persones     confianza, satisfacción e ilusión en las personas con
amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies,   discapacidad intelectual y sus familias, en los clientes,
en els clients, en els treballadors i voluntaris, en   en los trabajadores y voluntarios, en la administración
l’administració pública i en la societat.         pública y en la sociedad.

VALORS                          VALORES
Defensa dels drets                    Defensa de los derechos
Respecte a la dignitat i imatge de les persones      Respeto a la dignidad e imagen de las personas
Dret a rebre els suports segons les seves necessitats   Derecho a recibir los apoyos según sus necesidades
Proximitat i personalització               Proximidad y personalización
Dret a escollir                      Derecho a elegir
Sense ànim de lucre                    Sin ánimo de lucro
Honestedat i equitat                   Honestidad y equidad
Innovació, autoexigència i millora            Innovación, autoexigencia y mejora
Integrar i compartir                   Integrar y compartir
Independència i estabilitat                Independencia y estabilidad
Índex de serveis                                          Índice de servicios

VALORACIÓ, ORIENTACIÓ, SUPORT SOCIAL I PSICOLÒGIC ................... 4              VALORACIÓN, ORIENTACIÓN, APOyO SOCIAL y PSICOLÓGICO ................ 20
Valoració i orientació ............................................................... 4      Valoración y orientación...........................................................20
Suport social .......................................................................... 5     Apoyo social ...........................................................................21
Suport psicològic .................................................................... 6      Apoyo psicológico ...................................................................22

INSECIÓ SOCIOLAbORAL .................................................................. 7     INSECIÓN SOCIOLAbORAL ................................................................ 23
Trànsit de l’educació a l’ocupació ............................................. 7         Tránsito de la educación al empleo ...........................................23
Formació ............................................................................... 8     Formación..............................................................................24
Servei ocupacional .................................................................. 9      Servicio ocupacional ...............................................................25
Centre especial de treball ...................................................... 10        Centro especial de empleo .......................................................26
Ocupació en empreses ordinàries ........................................... 11           Empleo en empresas ordinarias ................................................27

CENTRE dE dIA I RESIdèNCIA ........................................................ 12       CENTRO dE díA y RESIdENCIA ......................................................... 28
Centre de dia ....................................................................... 12      Centro de día .........................................................................28
Residència ........................................................................... 13     Residencia .............................................................................29

hAbITATGE ................................................................................... 14  VIVENdA......................................................................................... 30
Habitatge tutelat .................................................................. 14      Vivienda tutelada ....................................................................30
Habitatge autònom ............................................................... 15        Vivienda autónoma..................................................................31

OCI, ESPORT I PARTICIPACIÓ SOCIAL .............................................. 16        OCIO, dEPORTE y PARTICIPACIÓN SOCIAL ......................................... 32

SERVEIS A LA fAmíLIA .................................................................. 17     SERVICIOS A LA fAmILIA ................................................................. 33

fUNdACIÓ TUTELAR ...................................................................... 18     fUNdACIÓN TUTELAR ...................................................................... 34

CONSORCI APROP ......................................................................... 19    CONSORCIO APROP ......................................................................... 35
Valoració, orientació, suport social i psicològic                                             VALORACIÓ I ORIENTACIÓ                                       Dirigit a
                                       Persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies.


                                       Què feim
                                       • Valoració de la situació social i familiar (recursos i suports reben, expectatives, situació familiar,
                                        econòmica...)
                                       • Valoració de la intensitat de suports en els diferents àmbits: vida a la llar, vida a la comunitat,
                                        aprenentatge al llarg de la vida, ocupació, salut i seguretat, i relacions socials
                                       • Orientació cap als recursos més adequats


                                       Com ho feim
                                       Mitjançant un equip de psicòlegs i treballadors socials especialitzats en la discapacitat intel·lectual.
Valoram desitjos i necessitats de suport de cada persona amb
discapacitat intel·lectual i la seva família per planificar suports
orientats a la seva qualitat de vida.


www.amadipesment.org                         ÍNDEX        4
Valoració, orientació, suport social i psicològic                                SUPORT SOCIAL                  Dirigit a
                  Persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies.


                  Què feim
                  Donam suport a la persona amb discapacitat intel·lectual i la seva família en la gestió dels recursos
                  de la comunitat: tramitació de pensions, ajuts econòmics, serveis assistencials (ajuda a domicili),
                  ajudes tècniques (pròtesis, audiòfons, cadires de rodes...), adaptacions (a la llar, transport adaptat...),
                  tramitació d’expedients a les administracions (certificats de discapacitat, incapacitats...), etc.


                  Com ho feim
                  La treballadora social fa tutories d’assessorament, cerca els recursos necessaris, fa d’intermediària
                  entre la persona amb discapacitat i l’Administració pública i, si cal, acompanya i ofereix suport en les
                  tramitacions necessàries.
www.amadipesment.org    ÍNDEX       5
Valoració, orientació, suport social i psicològic                           SUPORT PSICOLÒGIC                  Dirigit a
                  Persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies.


                  Què feim
                  Intervenir davant situacions de problemes de comportament o adaptació, o qualsevol altra que
                  requereixi una avaluació psicològica:
                  • Problemes d’adaptació en qualsevol àmbit (llar familiar, habitatge tutelat, escola, servei de dia...).
                   Canvis significatius en l’estat d’ànim (tristesa, inactivitat...). Afrontament de situacions de crisi
                   emocional (dol, separació conjugal, canvi d’entorn...)
                  • Necessitat de formació o assessorament sobre com intervenir amb la persona (a petició de la
                   família, l’escola o el servei de dia)
                  • Necessitat d’un informe psicològic (accés a un servei concertat, recurs al certificat de discapacitat,
                   informe pericial...)
                  Pot sol·licitar el servei la mateixa persona amb discapacitat, la seva família o un altre servei.


                  Com ho feim
                  El servei és prestat per una psicòloga especialitzada de tres formes possibles:
                  • en reunions de coordinació amb els serveis de dia
                  • mitjançant sessions de valoració i assessorament a la persona i la seva família
                  • a través de sessions de formació a les famílies o al personal dels serveis
                  Després de l’avaluació s’estableixen les actuacions amb la persona al seu pla individual.
www.amadipesment.org    ÍNDEX       6
inserció sociolaboral                                             TRÀNSIT DE L’EDUCACIÓ A L’OCUPACIÓ                                     Dirigit a
                                     Joves amb discapacitat intel·lectual que finalitzen l’educació secundària obligatòria o realitzen una
                                     formació professional a centres de la Comunitat.


                                     Què feim
                                     • Valoració de necessitats de suport i orientació a joves i les seves famílies
                                     • Acompanyament als recursos de formació i ocupació
                                     • Assessorament als equips docents i orientadors dels centres
                                     • Programes de qualificació professional inicial (PQPI)


                                     Com ho feim
                                     Mitjançant un equip de psicòlegs i treballadors socials especialitzats en la discapacitat intel·lectual.
                                     Utilitzam tecnologia avançada en valoració i planificació individual. Prestam el servei als instituts i
                                     centres d’educació secundària.
Després de l’escolarització, orientam la persona i la família sobre
les diverses modalitats i les activitats de formació i ocupació més
adequades als seus interessos i a les seves necessitats.


www.amadipesment.org                       ÍNDEX       7
inserció sociolaboral                                                                    FORMACIÓ                                     Dirigit a
                                     Persones amb discapacitat intel·lectual majors de 16 anys que necessiten millorar les seves
                                     competències per accedir o millorar en l’ocupació.


                                     Què feim
                                     • Formació laboral bàsica
                                     • Mòduls específics de preparació per a llocs de feina (restaurants, cuina, impremta i manipulats,
                                      jardineria, manteniment d’espais...) per aconseguir el certificat de professionalitat
                                     • Suport a les persones que realitzen cursos a la comunitat


                                     Com ho feim
                                     Amb professionals especialistes en formació de persones amb discapacitat intel·lectual. Instal·lacions
                                     homologades pel Govern de les Illes Balears a Palma, Son Ferriol i Palmanova. Mitjans informàtics,
                                     audiovisuals i interactius. Adaptam els mòduls formatius al perfil de cada alumne/na.
Després de l’escolarització, orientam la persona i la família sobre
les diverses modalitats i les activitats de formació i ocupació més
adequades als seus interessos i a les seves necessitats.


www.amadipesment.org                       ÍNDEX       8
inserció sociolaboral                                                           SERVEI OCUPACIONAL                                     Dirigit a
                                     Persones amb discapacitat intel·lectual majors de 18 anys que necessiten millorar les seves
                                     competències socials, personals i laborals.


                                     Què feim
                                     • Oferim alternatives d’ocupació a les persones amb més dificultats per treballar
                                     • Fomentam l’autonomia personal i social
                                     • Desenvolupam les capacitats individuals
                                     • Potenciam la integració a la comunitat
                                     • Entrenam en els hàbits bàsics i en les oportunitats de formació i accés a la feina


                                     Com ho feim
                                     Amb personal tècnic especialitzat que s’adapta a les necessitats de cada persona, a través d’entorns
                                     laborals (agricultura, cuina, manipulats...) i de la comunitat. Disposam d’instal·lacions a Son Ferriol,
                                     Palma i Palmanova, totes connectades amb les diverses activitats laborals, ocupacionals i formatives.
Després de l’escolarització, orientam la persona i la família sobre
les diverses modalitats i les activitats de formació i ocupació més
adequades als seus interessos i a les seves necessitats.


www.amadipesment.org                       ÍNDEX       9
inserció sociolaboral                                                    CENTRE ESPECIAL DE TREBALL                                     Dirigit a
                                     Persones amb discapacitat intel·lectual que volen accedir a una feina estable i necessiten
                                     adaptacions o suports específics. Sovint és un pont per a la preparació i l’accés a l’ocupació
                                     ordinària.


                                     Què feim
                                     • Generam ocupació i donam suport a les persones en l’accés i el manteniment del lloc de feina
                                     • Desenvolupam 6 activitats laborals diferents:
                                      -  Impremta i manipulats
                                      -  Jardineria
                                      -  Manteniment d’espais i equipaments
                                      -  Agricultura ecològica
                                      -  Alimentació/restauració (sala, cuina i botiga)
                                     • Prestam un servei d’ajustament personal i social perquè les persones millorin la seva autonomia en
                                      els diversos àmbits de la seva vida


                                     Com ho feim
                                     A través d’entorns laborals normalitzats i a la comunitat. Mitjançant professionals de suport directe a
                                     les persones amb discapacitat intel·lectual.
                                     El servei d’ajustament personal i social està compost per psicòlegs i treballadors socials.
Després de l’escolarització, orientam la persona i la família sobre
les diverses modalitats i les activitats de formació i ocupació més
adequades als seus interessos i a les seves necessitats.


www.amadipesment.org                       ÍNDEX        10
inserció sociolaboral                                             OCUPACIÓ EN EMPRESES ORDINÀRIES                                     Dirigit a
                                     Persones amb discapacitat intel·lectual preparades per accedir a una feina ordinària amb els suports
                                     adequats.


                                     Què feim
                                     • Donam el suport necessari per a la recerca, la incorporació, l’adaptació i el manteniment d’un lloc
                                      de feina adequat a la formació i les preferències de cada persona
                                     • Suports a l’àmbit personal i social del treballador
                                     • Servei d’assessorament i d’informació a l’empresa


                                     Com ho feim
                                     A través de tècnics d’inserció que faciliten els processos de cerca i adaptació al lloc de feina.
                                     Mitjançant la metodologia del Treball amb Suport, facilitam que els mateixos companys del
                                     treballador amb discapacitat es converteixin en els seus principals proveïdors de suports.
Després de l’escolarització, orientam la persona i la família sobre
les diverses modalitats i les activitats de formació i ocupació més
adequades als seus interessos i a les seves necessitats.


www.amadipesment.org                       ÍNDEX       11
centre de dia i residència                                            CENTRE DE DIA                   Dirigit a
                   Persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitats de suport extens o generalitzat, majors de
                   16 anys.


                   Què feim
                   • Atenció diürna (de 9 a 17 h, de dilluns a divendres) perquè les persones siguin més autònomes a la
                    seva vida diària, a les relacions, a l’oci i a la comunitat
                   • Serveis assistencials adequats a les necessitats de cada persona (alimentació, neteja, supervisió
                    sanitària, rehabilitació...)


                   Com ho feim
                   Mitjançant cuidadors i tècnics especialitzats planificam millores en la qualitat de vida de la persona
                   amb discapacitat i proveïm dels suports necessaris en qualsevol àmbit.
                   El nostre centre del Pla de na Tesa es compon d’instal·lacions àmplies, modernes i confortables, en
                   un entorn rural i mediterrani. El centre disposa de zones de descans, aules, sales de rehabilitació i
                   espais enjardinats, i pot atendre fins a 60 persones.
                   També oferim el servei de centre de dia a l’Espai Weyler (Son Ferriol) per a joves amb necessitats de
                   suport extens.
www.amadipesment.org     ÍNDEX       12
centre de dia i residència                                                RESIDÈNCIA                   Dirigit a
                   Persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitats de suport extens o generalitzat i en situació
                   d’envelliment. Les persones usuàries del servei residencial també ho són del centre de dia.


                   Què feim
                   • Atenció els 365 dies de l’any, combinat amb altres serveis (ocupacional o centre de dia)
                   • Allotjament
                   • Suports necessaris per a totes les activitats de la vida diària (neteja i alimentació, salut i seguretat,
                    vida a la llar i oci…)
                   • Suport a d’altres situacions (relacions, ús de la comunitat, família, necessitats socials…)
                   • Supervisió de la salut i rehabilitació


                   Com ho feim
                   “Les Cases d’Es Pla” són 6 cases al Pla de na Tesa que es complementen amb els espais en què
                   es presta l’atenció diürna. Compten amb les ajudes tècniques i adaptacions necessàries. Es varen
                   inaugurar el 2008 i transmeten un entorn amigable, dotat d’espais individuals i exteriors enjardinats,
                   en els quals es respecta la privacitat alhora que es fomenten les relacions. Té capacitat per a 42
                   places residencials.
www.amadipesment.org     ÍNDEX       13
habitatge                                              HABITATGE TUTELAT                Dirigit a
                Persones amb discapacitat intel·lectual majors de 18 anys (i menors en casos excepcionals) que
                necessiten un lloc on viure a la comunitat amb els suports adequats.


                Què feim
                • Allotjament i suport en una llar funcional substitutiva de la llar familiar
                • Treballam els aspectes de la vida diària i relacionals: alimentació, salut i higiene, tasques de la llar,
                 amistats, família, lleure, ús de la comunitat...


                Com ho feim
                A través de monitors, tècnics i responsables de grup. Totes les persones i les seves famílies tenen un
                monitor referent, que és el responsable de dur a la pràctica cada pla individual. El servei està orientat
                a garantir la cura de la persona en tots els àmbits (salut, oci, habitatge...) al mateix temps que es
                fomenta la seva autodeterminació.
                Els habitatges tutelats d’amadip.esment varen ser el 1992 els primers a les Balears. Els nostres
                habitatges estan ubicats a diversos barris de Palma: el Rafal, la Gerreria, Verge de Lluc, el Pla de na
                Tesa, Son Espanyolet, Llevant i el Coll d’en Rabassa.
www.amadipesment.org  ÍNDEX       14
habitatge                                            HABITATGE AUTÒNOM                Dirigit a
                Persones amb discapacitat intel·lectual majors de 18 anys que volen viure sols o en parella, al seu
                propi habitatge.


                Què feim
                • Ajudam les persones a dirigir la seva vida, amb el suport que necessiten per aprendre a realitzar
                 les tasques habituals de la vida diària: administració de l’economia personal, tasques de la llar,
                 alimentació i higiene, oci i relacions, salut, etc.
                • Intervenim de forma complementària en els serveis d’inserció laboral, per afavorir el màxim
                 equilibri emocional i la inclusió social
                És un servei clarament orientat a la promoció de l’autonomia i a la integració com a ciutadans.


                Com ho feim
                Un equip d’educadors dóna suport a les persones amb discapacitat al seu propi domicili. Es treballa
                en parelles perquè s’afermi la relació de les persones amb els seus educadors i que sempre hi hagi
                una persona de referència disponible.
www.amadipesment.org  ÍNDEX       15
oci, esport i participació social

                  Dirigit a
                  Qualsevol persona amb discapacitat intel·lectual a partir de 16 anys, que vulgui gaudir del seu temps
                  lliure realitzant activitats d’oci en companyia d’altres.


                  Què feim
                  Facilitam que la persona amb discapacitat      L’oferta d’activitats es realitza de dilluns a
                  intel·lectual pugui gaudir del seu oci en els    divendres, l’horabaixa, els caps de setmana i a les
                  recursos de la comunitat. El servei genera      vacances de Setmana Santa i estiu.
                  oportunitats per relacionar-se, fer amics i
                                             A més de les activitats d’esport que es puguin
                  passar-s’ho bé.
                                             realitzar als serveis d’oci, disposam d’un club
                  Ofereix els següents programes:           esportiu amb el qual participam en diferents
                                             esdeveniments organitzats per nosaltres mateixos
                  • Recreació
                                             o entitats esportives (AEDIM, Special Olympics,
                  • Cultural                      FEBED...).
                  • Esport                       Des de 2003 també desenvolupam el programa
                                             d’autogestors, perquè les persones amb
                  • Vacances
                                             discapacitat que hi participen millorin les
                                             seves possibilitats de decidir per si mateixos i
                                             aprenguin a ser més autònoms.


                  Com ho feim
                  A través de monitors i voluntaris. Tots els voluntaris reben una completa formació inicial, que inclou
                  valors i discapacitat.
                  El programa d’autogestors es realitza a través de grups de reunió amb el suport d’un facilitador.
                  Està promogut per FEAPS (Confederació Espanyola d’Entitats per a Persones amb Discapacitat
                  Intel·lectual).
www.amadipesment.org    ÍNDEX        16
serveis a la família

                Dirigit a
                Qualsevol familiar d’una persona amb discapacitat intel·lectual.


                Què feim
                Valoram les necessitats de suport de cada família per millorar la seva qualitat de vida. Ajudam
                la família en la conciliació de la vida personal i familiar quant a l’atenció de la persona amb
                discapacitat.


                Com ho feim
                Disposam d’un equip de treballadores socials i una psicòloga. A més, els coordinadors dels serveis
                participen en la detecció de necessitats familiars, i sovint s’hi respon des del mateix servei. Actuam a
                través de:
                •	Tutories	d’assessorament
                Orientació sobre necessitats de la família pel que fa a la persona amb discapacitat. Per exemple:
                incapacitat i tutela, habitatge, ajudes econòmiques o socials, etc.
                •	Formació
                Anualment feim seminaris de formació per part d’experts en diversos temes d’interès per a les
                famílies. Alguns dels temes tractats els darrers anys han estat: incapacitat i tutela, envelliment,
                relació entre pares i professionals, sexualitat, etc.
                •	Respir	familiar
                El respir facilita un habitatge transitori a la persona amb discapacitat (en un habitatge tutelat
                o en un hotel) perquè la família pugui disposar de temps lliure o atendre una urgència (viatge,
                hospitalització, etc.). Es pot demanar per a unes hores o per a diversos dies.
www.amadipesment.org  ÍNDEX       17
fundació tutelar

                                     Dirigit a
                                     Persones amb discapacitat intel·lectual legalment incapacitades, la tutela de les quals ha estat
                                     atorgada a la Fundació per part de l’autoritat judicial competent.
                                     També assessoram persones i famílies que encara no han iniciat els tràmits d’incapacitació
                                     (o bé estan en procés), i que necessiten informació i suport.


                                     Què feim
                                     El servei dóna tranquil·litat i suport afectiu a la persona davant l’absència dels pares per diversos
                                     motius (defunció, incapacitat...). Oferim:
                                     • Informació, orientació i formació a famílies
                                     • Suport a la gestió de l’incapacitat
                                     • Suport a la gestió de la tutela (valoració, tràmits legals, assignació de delegat tutelar, etc.)
                                     • Atenció personal al tutelat
                                     • Representació legal i administració dels béns


                                     Com ho feim
                                     A través d’un petit equip de professionals (un expert legal i dos professionals de l’atenció personal)
                                     i una xarxa de delegats tutelars voluntaris.
                                     Al voltant de 80 persones amb discapacitat intel·lectual estan tutelades per la Fundació.El Servei de Tutela es presta a través de la Fundació Tutelar
amadip.esment, entitat en què participa l’Associació, però
jurídicament independent. És la primera que es va constituir a les
Balears per a les persones amb discapacitat intel·lectual, i una de
les primeres a Espanya.


www.amadipesment.org                       ÍNDEX       18
Consorci Aprop

L’any 1988 vàrem promoure el primer centre residencial de les
Illes Balears especialitzat en l’atenció a persones amb necessitats   Dirigit a
de suport generalitzat i/o alteracions de la conducta (centre      Persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitats de suport extens o generalitzat. Des de fa
Lluerna). El servei, a partir de 1992 va canviar la seva ubicació    anys el Consorci Aprop atén persones amb alteracions de conducta i amb major necessitat de suport.
i es va transformar en el Centre Son Tugores, promogut pel
Consorci Aprop (Govern de les Illes Balears, consells insulars de
Mallorca i Menorca, Ajuntament de Palma i amadip.esment).        Què feim
Actualment el Consorci gestiona les residències Son Tugores i
Son Llebre.                               • Atenció els 365 dies de l’any, combinada amb altres serveis (centre de dia)
                                     • Allotjament
                                     • Suports necessaris per a totes les activitats de la vida diària (neteja i alimentació, salut i seguretat,
                                      vida a la llar i oci)
                                     • Suport a altres situacions (relacions, ús de la comunitat, família, necessitats socials...)
                                     • Atenció sanitària i rehabilitació


                                     Com ho feim
                                     Son	Tugores és una residència que consta de 4 cases de 18 usuaris cadascuna, que es complementa
                                     amb els espais en què es presta l’atenció diürna. Compta amb les ajudes tècniques i les adaptacions
                                     necessàries.
                                     S’hi atenen persones amb gran nivell de dependència i amb alteracions de conducta. Té capacitat per
                                     a 72 places residencials i 22 de centre de dia. Actualment, el Consorci planeja la reestructuració de
                                     Son Tugores per atendre menys persones en un entorn més agradable.
                                     Son	Llebre és una residència per a usuaris amb necessitats de suport generalitzat. Consta de 3
                                     cases amb una capacitat per a 15 persones cadascuna, espais per a activitats i zones de passeig i
                                     enjardinades.
www.amadipesment.org                       ÍNDEX       19
Valoración, orientación, apoyo social y psicológico                                      VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN                                     Dirigido a
                                     Personas con discapacidad intelectual con sus familias.


                                     Qué hacemos
                                     • Valoración de la situación social y familiar (recursos y apoyos que reciben, expectativas, situación
                                      familiar, económica…)
                                     • Valoración de la intensidad de apoyos en los distintos ámbitos: vida en el hogar, vida en la
                                      comunidad, aprendizaje a lo largo de la vida, empleo, salud y seguridad y relaciones sociales
                                     • Orientación hacia los recursos más adecuados
                                     • Valoración psicológica


                                     Cómo lo hacemos
                                     Mediante un equipo de psicólogos y trabajadores sociales especializados en la discapacidad
                                     intelectual.
Valoramos las necesidades de cada persona con discapacidad
intelectual y su familia para planificar los apoyos hacia igualdad
de oportunidades y una buena calidad de vida.


www.amadipesment.org                       ÍNDICE       20
Valoración, orientación, apoyo social y psicológico                               APOYO SOCIAL                  Dirigido a
                  Personas con discapacidad intelectual con sus familias.


                  Qué hacemos
                  Apoyamos a la persona con discapacidad intelectual y a su familia en la gestión de los recursos
                  de la comunidad: tramitación de pensiones, ayudas económicas, servicios asistenciales (ayuda a
                  domicilio), ayudas técnicas (prótesis, audífonos, sillas de ruedas...), adaptaciones (adaptaciones en
                  el hogar, transporte adaptado,...), tramitación de expedientes en las administraciones (certificados
                  de discapacidad, incapacidades...)…


                  Cómo lo hacemos
                  La trabajadora social realiza tutorías de asesoramiento, la búsqueda de los recursos necesarios,
                  la intermediación entre la persona con discapacidad y la administración pública, y si es necesario,
                  el acompañamiento y apoyo en las tramitaciones necesarias.
www.amadipesment.org   ÍNDICE       21
Valoración, orientación, apoyo social y psicológico                          APOYO PSICOLÓGICO                  Dirigido a
                  Personas con discapacidad intelectual con sus familias.


                  Qué hacemos
                  Intervenir ante situaciones de problemas de comportamiento o adaptación, o cualquier otra situación
                  que requiera una evaluación psicológica:
                  • Problemas de adaptación en cualquier ámbito (hogar familiar, vivienda tutelada, escuela, servicio
                   de día...). Cambios significativos en el estado de ánimo (tristeza, inactividad...). Afrontamiento de
                   situaciones de crisis emocional (situaciones de duelo, separación conyugal, cambio de entornos...)
                  • Necesidad de formación o asesoramiento sobre cómo intervenir con la persona (a petición de la
                   familia, la escuela o el servicio de día)
                  • Necesidad de un informe psicológico (acceso a un servicio concertado, recurso al certificado de
                   discapacidad, informe pericial...)
                  • Derivación a especialistas en salud mental en caso necesario
                  El servicio puede solicitarlo la propia persona con discapacidad, su familia u otro servicio.


                  Cómo lo hacemos
                  El servicio se presta por una psicóloga especializada de tres formas posibles:
                  • en reuniones de coordinación con los servicios de día
                  • mediante sesiones de valoración y asesoramiento a la persona y su familia
                  • a través de sesiones de formación a las familias o al personal de los servicios
                  Tras la evaluación se establecen las actuaciones con la persona en su plan individual.
www.amadipesment.org   ÍNDICE       22
inserción socio-laboral                                             TRÁNSITO DE EDUCACIÓN A EMPLEO                                     Dirigido a
                                     Jóvenes con discapacidad intelectual que están finalizando la educación secundaria obligatoria o bien
                                     realizando una formación profesional en centros de la comunidad.


                                     Qué hacemos
                                     • Valoración de necesidades de apoyo y orientación a jóvenes y sus familias
                                     • Acompañamiento a los recursos de formación y empleo
                                     • Asesoramiento a los equipos docentes y orientadores de los centros
                                     • Programas de cualificación profesional inicial (PQPI)


                                     Cómo lo hacemos
                                     Mediante un equipo de psicólogos y trabajadores sociales especializados en la discapacidad
                                     intelectual. Utilizamos tecnología avanzada en valoración y planificación individual. Prestamos el
                                     servicio en los institutos y centros de educación secundaria.
Al final de la escolarización, orientamos a la persona y la familia
sobre las diversas modalidades y actividades de formación,
ocupación y empleo, más adecuadas a sus deseos y necesidades.


www.amadipesment.org                       ÍNDICE       23
inserción socio-laboral                                                                  FORMACIÓN                                     Dirigido a
                                     Personas con discapacidad intelectual mayores de 16 años que necesitan mejorar sus competencias
                                     para acceder o mejorar en el empleo.


                                     Qué hacemos
                                     • Formación laboral básica
                                     • Módulos específicos de preparación para puestos de trabajo (restaurantes, cocina, imprenta
                                      y manipulados, jardinería, mantenimiento de espacios…) para conseguir certificado de
                                      profesionalidad
                                     • Apoyo a las personas que realizan cursos en la comunidad


                                     Cómo lo hacemos
                                     Profesionales especialistas en formación a personas con discapacidad intelectual. Instalaciones
                                     homologadas por el Govern Balear en Palma, Son Ferriol y Palmanova. Medios informáticos,
                                     audiovisuales e interactivos. Adaptamos los módulos formativos al perfil de cada alumno.
Al final de la escolarización, orientamos a la persona y la familia
sobre las diversas modalidades y actividades de formación,
ocupación y empleo, más adecuadas a sus deseos y necesidades.


www.amadipesment.org                       ÍNDICE       24
inserción socio-laboral                                                       SERVICIO OCUPACIONAL                                     Dirigido a
                                     Personas con discapacidad intelectual mayores de 18 años que necesitan mejorar sus competencias
                                     sociales, personales y laborales


                                     Qué hacemos
                                     • Oferta de alternativas de ocupación a las personas con más dificultades para el empleo
                                     • Fomento de la autonomía personal y social
                                     • Desarrollo de las capacidades individuales
                                     • Potenciación de la integración en la comunidad
                                     • Entrenamiento de los hábitos básicos y oportunidades de formación y acceso al trabajo


                                     Cómo lo hacemos
                                     Personal técnico especializado que se adapta a la necesidad de cada persona, a través de entornos
                                     laborales (agricultura, cocina, manipulados...) y de la comunidad. Disponemos de instalaciones
                                     en Son Ferriol, Palma y Palmanova. Todas ellas conectadas con las diversas actividades laborales,
                                     ocupacionales y formativas.
Al final de la escolarización, orientamos a la persona y la familia
sobre las diversas modalidades y actividades de formación,
ocupación y empleo, más adecuadas a sus deseos y necesidades.


www.amadipesment.org                       ÍNDICE       25
inserción socio-laboral                                                  CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO                                     Dirigido a
                                     Personas con discapacidad intelectual que desean acceder a un empleo estable y necesitan
                                     adaptaciones o apoyos específicos. A menudo es un puente para la preparación y acceso al empleo
                                     ordinario.


                                     Qué hacemos
                                     • Generamos empleo y apoyamos a las personas en el acceso y mantenimiento del puesto
                                     • Desarrollamos 6 actividades laborales diferentes:
                                      -  Imprenta y manipulados
                                      -  Jardinería
                                      -  Mantenimiento de espacios y equipamientos
                                      -  Agricultura ecológica
                                      -  Alimentación/Restauración (sala, cocina y tienda)
                                     • Prestamos un servicio de ajuste personal y social para que las personas mejoren su autonomía en
                                      los diversos ámbitos de su vida


                                     Cómo lo hacemos
                                     A través de entornos laborales normalizados y en la comunidad. Mediante profesionales de apoyo
                                     directo a las personas con discapacidad intelectual.
                                     El servicio de ajuste personal y social está compuesto por psicólogos y trabajadores sociales.
Al final de la escolarización, orientamos a la persona y la familia
sobre las diversas modalidades y actividades de formación,
ocupación y empleo, más adecuadas a sus deseos y necesidades.


www.amadipesment.org                       ÍNDICE       26
inserción socio-laboral                                             EMPLEO EN EMPRESAS ORDINARIAS                                     Dirigido a
                                     Personas con discapacidad intelectual que están preparadas para acceder a un empleo ordinario con
                                     los apoyos adecuados.


                                     Qué hacemos
                                     • Apoyo necesario para la búsqueda, incorporación, adaptación y mantenimiento de un puesto de
                                      trabajo adecuado a la formación y preferencias de cada persona
                                     • Apoyos en el ámbito personal y social del trabajador
                                     • Servicio de asesoramiento e información a la empresa


                                     Cómo lo hacemos
                                     A través de técnicos de inserción que facilitan los procesos de búsqueda y adaptación al puesto de
                                     trabajo. Mediante la metodología del Empleo con Apoyo, facilitamos que los propios compañeros del
                                     trabajador con discapacidad se conviertan en sus principales proveedores de apoyos.
Al final de la escolarización, orientamos a la persona y la familia
sobre las diversas modalidades y actividades de formación,
ocupación y empleo, más adecuadas a sus deseos y necesidades.


www.amadipesment.org                       ÍNDICE       27
centro de día y residencia                                         CENTRO DE DÍA                 Dirigido a
                 Personas con discapacidad intelectual con necesidades de apoyo extenso o generalizado, mayores de
                 16 años.


                 Qué hacemos
                 • Atención diurna (de 9:00 a 17:00 h, de lunes a viernes) para que las personas sean más
                  autónomas en su vida diaria, en las relaciones, el ocio y en la comunidad
                 • Servicios asistenciales adecuados a las necesidades de cada persona (alimentación, aseo,
                  asistencia sanitaria, rehabilitación…)


                 Cómo lo hacemos
                 Mediante cuidadores y técnicos especializados planificamos mejoras en la calidad de vida de la
                 persona con discapacidad y proveemos los apoyos necesarios en cualquier ámbito.
                 Nuestro centro en Es Pla de Na Tesa se compone de instalaciones amplias, modernas y confortables,
                 en un entorno rural y mediterráneo. El centro dispone de zonas de descanso, aulas, salas de
                 rehabilitación y espacios ajardinados, y puede atender hasta 60 personas.
                 También ofrecemos el servicio de Centro de Día en el Espai Weyler (Son Ferriol) para jóvenes con
                 necesidades de apoyo extenso.
www.amadipesment.org   ÍNDICE       28
centro de día y residencia                                             RESIDENCIA                 Dirigido a
                 Personas con discapacidad intelectual con necesidades de apoyo extenso o generalizado y en
                 situación de envejecimiento. Las personas usuarias del servicio residencial también lo son del
                 centro de día.


                 Qué hacemos
                 • Atención los 365 días del año, combinado con otros servicios (ocupacional o centro de día)
                 • Alojamiento
                 • Apoyos necesarios para todas las actividades de la vida diaria (aseo y alimentación, salud y
                  seguridad, vida en el hogar y ocio…)
                 • Apoyo a otras situaciones (relaciones, uso de la comunidad, familia, necesidades sociales...)
                 • Supervisión de la salud y rehabilitación


                 Cómo lo hacemos
                 “Les Cases d’Es Pla” son 6 casas en Es Pla de Na Tesa, que se complementan con los espacios en
                 los que se presta la atención diurna. Cuenta con las ayudas técnicas y adaptaciones necesarias.
                 Se inauguró en 2008 y transmite un entorno amigable, dotado de espacios individuales y exteriores
                 ajardinados, en los que se respeta la privacidad a la vez que se fomentan las relaciones. Tiene
                 capacidad para hasta 42 plazas residenciales.
www.amadipesment.org   ÍNDICE       29
vivienda                                              VIVIENDA TUTELADA                Dirigido a
                Personas con discapacidad intelectual mayores de 18 años (y menores en casos excepcionales)
                que necesitan un lugar donde vivir en la comunidad con los apoyos adecuados.


                Qué hacemos
                • Alojamiento y apoyo en un hogar funcional sustitutivo del hogar familiar
                • Trabajamos los aspectos de la vida diaria y relacionales: alimentación, salud e higiene, tareas del
                 hogar, amistades, familia, ocio, uso de la comunidad...


                Cómo lo hacemos
                A través de monitores, técnicos y responsables de grupo. Todas las personas y sus familias tienen
                un monitor referente, que es el responsable de llevar a la práctica cada plan individual. El servicio
                está orientado a garantizar el cuidado de la persona en todos los ámbitos (salud, ocio, vivienda...) al
                mismo tiempo que se fomenta su autodeterminación.
                Las viviendas tuteladas de amadip.esment fueron en 1992 las primeras en Baleares. Nuestras
                viviendas están ubicadas en diferentes barrios de Palma: Es Rafal, Sa Gerreria, Verge de Lluch,
                Pla de Na Tesa, Son Españolet, Levante y Es Coll d’en Rabassa.
www.amadipesment.org  ÍNDICE       30
vivienda                                             VIVIENDA AUTÓNOMA                Dirigido a
                Personas con discapacidad intelectual mayores de 18 años que quieren vivir solos o en pareja, en su
                propia vivienda.


                Qué hacemos
                • Ayudamos a las personas a dirigir su vida, recibiendo el apoyo que necesitan para aprender a
                 realizar las tareas habituales de la vida diaria : administración de la economía personal, tareas del
                 hogar, alimentación e higiene, ocio y relaciones, salud, etc.
                • Intervenimos de forma complementaria a los servicios de inserción laboral, para favorecer el
                 máximo equilibrio emocional e inclusión social
                Es un servicio claramente orientado a la promoción de la autonomía y a la integración como
                ciudadanos


                Cómo lo hacemos
                Un equipo de educadores apoyan a las personas con discapacidad en su propio domicilio. Se trabaja
                en parejas para se afiance la relación de las personas con sus educadores y siempre haya una persona
                de referencia disponible.
www.amadipesment.org  ÍNDICE       31
ocio, deporte y participación social

                  Dirigido a
                  Cualquier persona con discapacidad intelectual a partir de 16 años, que desee disfrutar de su tiempo
                  libre realizando actividades de ocio en compañía de otros.


                  Qué hacemos
                  Facilitamos que la persona con discapacidad     La oferta de actividades se realiza de lunes
                  intelectual pueda disfrutar de su ocio en los    a viernes por la tarde, fines de semana y
                  recursos de la comunidad. El servicio genera     vacaciones de Semana Santa y verano.
                  oportunidades para relacionarse, hacer amigos y
                                            Además de las actividades de deporte que
                  pasarlo bien.
                                            se puedan realizar en el servicios de ocio,
                  Ofrece los siguientes programas:           disponemos de un club deportivo con el que
                                            participamos en diferentes eventos organizados
                  • Recreación
                                            por nosotros mismos o entidades deportivas
                  • Cultural                      (AEDIM, Special Olympics, FEBED…).
                  • Deporte                      Desde 2003 también desarrollamos el programa
                                            de Autogestores, para que las personas con
                  • Vacaciones
                                            discapacidad que participan mejoren sus
                                            posibilidades de decidir por sí mismos y
                                            aprendan a ser más autónomos en su propia vida.


                  Cómo lo hacemos
                  Prestamos el servicio a través de monitores y voluntarios. Todos los voluntarios reciben una completa
                  formación inicial, incluyendo una formación en valores y discapacidad.
                  El programa de autogestores se realiza a través de grupos de reunión con el apoyo de un facilitador.
                  Está promovido por FEAPS (Confederación española de entidades para personas con discapacidad
                  intelectual).
www.amadipesment.org   ÍNDICE        32
servicios a la familia

                 Dirigido a
                 Cualquier familiar de una persona con discapacidad intelectual.


                 Qué hacemos
                 Valoramos las necesidades de apoyo de cada familia para mejorar su calidad de vida. Ayudamos
                 a la familia en la conciliación de la vida personal y familiar con la atención a la persona con
                 discapacidad.


                 Cómo lo hacemos
                 Disponemos de un equipo de dos trabajadoras sociales y una psicóloga. Además, los coordinadores
                 de los servicios participan en la detección de necesidades familiares, y a menudo se responde a las
                 mismas desde el propio servicio. Actuamos a través de:
                 •	Tutorías	de	asesoramiento
                  Orientación sobre necesidades de la familia en relación a la persona con discapacidad.
                  Por ejemplo: incapacidad y tutela, vivienda, ayudas económicas o sociales…
                 •	Formación	
                  Anualmente realizamos seminarios de formación por expertos en diversos temas de interés para
                  las familias. Algunos de los temas tratados los últimos años han sido: incapacidad y tutela,
                  envejecimiento, relación entre padres y profesionales, sexualidad...
                 •	Respiro	familiar
                  El Respiro facilita una vivienda transitoria a la persona con discapacidad (en una vivienda tutelada
                  o en un hotel) para que la familia pueda disponer de tiempo libre o atender una urgencia (viaje,
                  hospitalización…). Puede solicitarse para unas horas o por varios días.
www.amadipesment.org   ÍNDICE       33
fundación tutelar

                                    Dirigido a
                                    Personas con discapacidad intelectual legalmente incapacitadas cuya tutela ha sido otorgada a la
                                    fundación por la autoridad judicial competente.
                                    También asesoramos a personas y familias que aún no han iniciado los trámites de incapacitación
                                    (o bien están en proceso), y que necesitan información y apoyo.


                                    Qué hacemos
                                    El servicio da tranquilidad y apoyo afectivo a la persona ante la ausencia de los padres por diversos
                                    motivos (fallecimiento, incapacidad...). Ofrecemos:
                                    • Información, orientación y formación a familias
                                    • Apoyo a la gestión de la incapacidad
                                    • Apoyo a la gestión de la tutela (valoración, trámites legales, asignación de delegado tutelar…)
                                    • Atención personal al tutelado
                                    • Representación legal y administración de los bienes


                                    Cómo lo hacemos
                                    El servicio lo prestan un pequeño equipo de profesionales (un experto legal y dos profesionales
                                    de la atención personal) y una red de delegados tutelares voluntarios.
                                    En torno a 80 personas con discapacidad intelectual están tuteladas por la fundación.El servicio de tutela se presta a través de la Fundación Tutelar
amadip.esment, entidad participada por la Asociación, pero
jurídicamente independiente. Es la primera que se constituyó en
Baleares para las personas con discapacidad intelectual, y una de
las primeras en España.


www.amadipesment.org                      ÍNDICE       34
Consorcio Aprop

En el año 1988 promovimos el primer centro residencial de
las Illes Balears especializado en la atención a personas con      Dirigido a
necesidades de apoyo generalizado y/o alteraciones de la conducta    Personas con discapacidad intelectual con necesidades de apoyo extenso o generalizado. Desde hace
(centre Lluerna). El servicio, a partir de 1992 cambió su ubicación   años el Consorcio Aprop atiende a personas con alteraciones de conducta y con mayor necesidad de
y se transformó en el Centro Son Tugores, promovido por el        apoyo.
Consorcio Aprop (Govern de les Illes Balears, Consells Insulars de
Mallorca y Menorca, Ajuntament de Palma y amadip.esment).
Actualmente el Consorcio gestiona las residencias Son Tugores y     Qué hacemos
Son Llebre.
                                     • Atención los 365 días del año, combinado con otros servicios (centro de día)
                                     • Alojamiento
                                     • Apoyos necesarios para todas las actividades de la vida diaria (aseo y alimentación, salud y
                                      seguridad, vida en el hogar y ocio)
                                     • Apoyo a otras situaciones (relaciones, uso de la comunidad, familia, necesidades sociales...)
                                     • Atención sanitaria y rehabilitación


                                     Cómo lo hacemos
                                     Son	Tugores es una residencia que consta de 4 casas de 18 usuarios cada una, que se complementa
                                     con los espacios en los que se presta la atención diurna. Cuenta con las ayudas técnicas y
                                     adaptaciones necesarias.
                                     Se atiende a personas con gran nivel de dependencia y personas con alteraciones de conducta. Tiene
                                     capacidad para hasta 72 plazas residenciales y 22 de centro de día. Actualmente el Consorcio está
                                     planeando la reestructuración de Son Tugores con el fin de atender menos personas en un entorno
                                     más amigable.
                                     Son	LLebre es una residencia para usuarios con necesidades de soporte generalizado. Consta de 3
                                     casas con una capacidad para 15 personas cada una, espacios para actividades y zonas de paseo y
                                     ajardinadas.
www.amadipesment.org                      ÍNDICE       35
ENTITATS	COL·LABORADORES
       àrea social

SEU	CENTRAL		            TALLERS/COMERCIAL		                  CENTRE	PALMA	NOVA		
Carrer d’en Bosc, 1         Av. del Cid, Km. 1,1 (Finca Son Roca) · Son Ferriol  Crta. Palma-Andratx s/n. Salida 13.      amadip@amadipesment.org
07002 Palma             07198 Palma                      Pàrquing entrada Palmanova.Autopista Andratx  www.amadipesment.org
Tel. 971 711 627 · Fax 971 722 332  Tel. 971 717 773 · Fax 971 427 367          07181 · Palmanova · Calvià
                                              Tel. 971 597 300

More Related Content

Viewers also liked

La familia en las distintas culturas
La familia en las distintas culturasLa familia en las distintas culturas
La familia en las distintas culturas
virgijmgochi
 
AdTech & MarTech Barometer - 2015 Market Review
AdTech & MarTech Barometer - 2015 Market ReviewAdTech & MarTech Barometer - 2015 Market Review
AdTech & MarTech Barometer - 2015 Market Review
resultsig
 
Extend your Zentyal installation with Zarafa email, chat, presence and web…
Extend your Zentyal installation with Zarafa email, chat, presence and web…Extend your Zentyal installation with Zarafa email, chat, presence and web…
Extend your Zentyal installation with Zarafa email, chat, presence and web…
lennartgijsen
 
Diplomlehrgang Politisches Management Zertifzierung 2006
Diplomlehrgang Politisches Management Zertifzierung 2006Diplomlehrgang Politisches Management Zertifzierung 2006
Diplomlehrgang Politisches Management Zertifzierung 2006
SYSTEMS CAMPAIGNING AGENCY
 
2016 Just One More Page - WSRA Children's Lit
2016 Just One More Page - WSRA Children's Lit2016 Just One More Page - WSRA Children's Lit
2016 Just One More Page - WSRA Children's Lit
Jillian @heisereads
 
Teorias del aprendizaje di ava
Teorias del aprendizaje di avaTeorias del aprendizaje di ava
Teorias del aprendizaje di ava
Hilda Urquidez
 
Directorio de Diarios en las principales ciudades del pais
Directorio de Diarios en las principales ciudades del paisDirectorio de Diarios en las principales ciudades del pais
Directorio de Diarios en las principales ciudades del pais
Jossid Pardo
 
Acta de junta de accionistas aumento de fascultades (pa & za contratistas ge...
Acta de junta de accionistas aumento de fascultades (pa & za contratistas ge...Acta de junta de accionistas aumento de fascultades (pa & za contratistas ge...
Acta de junta de accionistas aumento de fascultades (pa & za contratistas ge...
Wilson Ivan C. Caracholi
 
Noi tendinte in activitatea de birotica Proiect de Licenta Patrascu Frincu M...
 Noi tendinte in activitatea de birotica Proiect de Licenta Patrascu Frincu M... Noi tendinte in activitatea de birotica Proiect de Licenta Patrascu Frincu M...
Noi tendinte in activitatea de birotica Proiect de Licenta Patrascu Frincu M...
Marketing Communication Health &Medicine
 
Affecto Forum 2015 - Edward Mauser (Affecto): Get Ahead with IoT value
Affecto Forum 2015 - Edward Mauser (Affecto): Get Ahead with IoT valueAffecto Forum 2015 - Edward Mauser (Affecto): Get Ahead with IoT value
Affecto Forum 2015 - Edward Mauser (Affecto): Get Ahead with IoT value
Affecto
 
Bpel y Open Esb
Bpel y Open EsbBpel y Open Esb
Bpel y Open Esb
Juan Belón Pérez
 
La Grulla común en Extremadura.
La Grulla común en Extremadura.La Grulla común en Extremadura.
La Grulla común en Extremadura.
Emilio Fernández
 
Communicating Your Business Idea
Communicating Your Business IdeaCommunicating Your Business Idea
Communicating Your Business Idea
Christy Rezaii
 
Modulo prejardin
Modulo prejardinModulo prejardin
Modulo prejardin
Gimnasio Cordilleras
 
Perfiles profesionales Consultor/Auditor Sistemas de Gestión
Perfiles profesionales Consultor/Auditor Sistemas de GestiónPerfiles profesionales Consultor/Auditor Sistemas de Gestión
Perfiles profesionales Consultor/Auditor Sistemas de Gestión
Instituto Superior del Medio Ambiente
 
Diagnosis and treatment of gi malt lymphoma
Diagnosis and treatment of gi malt lymphomaDiagnosis and treatment of gi malt lymphoma
Diagnosis and treatment of gi malt lymphoma
Krati Agrawal
 

Viewers also liked (16)

La familia en las distintas culturas
La familia en las distintas culturasLa familia en las distintas culturas
La familia en las distintas culturas
 
AdTech & MarTech Barometer - 2015 Market Review
AdTech & MarTech Barometer - 2015 Market ReviewAdTech & MarTech Barometer - 2015 Market Review
AdTech & MarTech Barometer - 2015 Market Review
 
Extend your Zentyal installation with Zarafa email, chat, presence and web…
Extend your Zentyal installation with Zarafa email, chat, presence and web…Extend your Zentyal installation with Zarafa email, chat, presence and web…
Extend your Zentyal installation with Zarafa email, chat, presence and web…
 
Diplomlehrgang Politisches Management Zertifzierung 2006
Diplomlehrgang Politisches Management Zertifzierung 2006Diplomlehrgang Politisches Management Zertifzierung 2006
Diplomlehrgang Politisches Management Zertifzierung 2006
 
2016 Just One More Page - WSRA Children's Lit
2016 Just One More Page - WSRA Children's Lit2016 Just One More Page - WSRA Children's Lit
2016 Just One More Page - WSRA Children's Lit
 
Teorias del aprendizaje di ava
Teorias del aprendizaje di avaTeorias del aprendizaje di ava
Teorias del aprendizaje di ava
 
Directorio de Diarios en las principales ciudades del pais
Directorio de Diarios en las principales ciudades del paisDirectorio de Diarios en las principales ciudades del pais
Directorio de Diarios en las principales ciudades del pais
 
Acta de junta de accionistas aumento de fascultades (pa & za contratistas ge...
Acta de junta de accionistas aumento de fascultades (pa & za contratistas ge...Acta de junta de accionistas aumento de fascultades (pa & za contratistas ge...
Acta de junta de accionistas aumento de fascultades (pa & za contratistas ge...
 
Noi tendinte in activitatea de birotica Proiect de Licenta Patrascu Frincu M...
 Noi tendinte in activitatea de birotica Proiect de Licenta Patrascu Frincu M... Noi tendinte in activitatea de birotica Proiect de Licenta Patrascu Frincu M...
Noi tendinte in activitatea de birotica Proiect de Licenta Patrascu Frincu M...
 
Affecto Forum 2015 - Edward Mauser (Affecto): Get Ahead with IoT value
Affecto Forum 2015 - Edward Mauser (Affecto): Get Ahead with IoT valueAffecto Forum 2015 - Edward Mauser (Affecto): Get Ahead with IoT value
Affecto Forum 2015 - Edward Mauser (Affecto): Get Ahead with IoT value
 
Bpel y Open Esb
Bpel y Open EsbBpel y Open Esb
Bpel y Open Esb
 
La Grulla común en Extremadura.
La Grulla común en Extremadura.La Grulla común en Extremadura.
La Grulla común en Extremadura.
 
Communicating Your Business Idea
Communicating Your Business IdeaCommunicating Your Business Idea
Communicating Your Business Idea
 
Modulo prejardin
Modulo prejardinModulo prejardin
Modulo prejardin
 
Perfiles profesionales Consultor/Auditor Sistemas de Gestión
Perfiles profesionales Consultor/Auditor Sistemas de GestiónPerfiles profesionales Consultor/Auditor Sistemas de Gestión
Perfiles profesionales Consultor/Auditor Sistemas de Gestión
 
Diagnosis and treatment of gi malt lymphoma
Diagnosis and treatment of gi malt lymphomaDiagnosis and treatment of gi malt lymphoma
Diagnosis and treatment of gi malt lymphoma
 

Similar to Serveis socials amadipesment

Protocol acollida atenció a la diversitat
Protocol acollida atenció a la diversitatProtocol acollida atenció a la diversitat
Protocol acollida atenció a la diversitat
espailolla
 
Diptic Fundació Joan Salvador Gavina
Diptic Fundació Joan Salvador GavinaDiptic Fundació Joan Salvador Gavina
Diptic Fundació Joan Salvador Gavina
Fundacio Joan Salvador Gavina
 
FSYC - Possibilitats i Límits de l’Acció Social en persones incapacitades jur...
FSYC - Possibilitats i Límits de l’Acció Social en persones incapacitades jur...FSYC - Possibilitats i Límits de l’Acció Social en persones incapacitades jur...
FSYC - Possibilitats i Límits de l’Acció Social en persones incapacitades jur...
FSYC - Fundación Salud y Comunidad
 
Memoria Activitats 2009 Castellvi Solidari - Junts Podem
Memoria Activitats 2009 Castellvi Solidari - Junts PodemMemoria Activitats 2009 Castellvi Solidari - Junts Podem
Memoria Activitats 2009 Castellvi Solidari - Junts Podem
Castellvi Solidari - Junts Podem
 
Dincat - Formació al DAE-QC
Dincat - Formació al DAE-QCDincat - Formació al DAE-QC
Dincat - Formació al DAE-QC
Israel Belchi
 
AMICS DE LA GENT GRAN
AMICS DE LA GENT GRANAMICS DE LA GENT GRAN
AMICS DE LA GENT GRAN
Asociación SIENA
 
Memòria Castellví Solidari - Junts Podem (any 2004)
Memòria Castellví Solidari - Junts Podem (any 2004)Memòria Castellví Solidari - Junts Podem (any 2004)
Memòria Castellví Solidari - Junts Podem (any 2004)
Castellvi Solidari - Junts Podem
 
Memòria Fundació ARSIS 2016
Memòria Fundació ARSIS 2016 Memòria Fundació ARSIS 2016
Memòria Fundació ARSIS 2016
Montse de Paz
 
Dossier de premsa d'ECAS
Dossier de premsa d'ECASDossier de premsa d'ECAS
Presentacio Prova Pilot Unitat de Suport
Presentacio Prova Pilot Unitat de SuportPresentacio Prova Pilot Unitat de Suport
Presentacio Prova Pilot Unitat de Suport
Israel Belchi
 
Presentació prova pilot Unitat de Suport de Dincat
Presentació prova pilot Unitat de Suport de DincatPresentació prova pilot Unitat de Suport de Dincat
Presentació prova pilot Unitat de Suport de Dincat
Israel Belchi
 
Salut Mental Catalunya - Memòria 2014
Salut Mental Catalunya - Memòria 2014Salut Mental Catalunya - Memòria 2014
Salut Mental Catalunya - Memòria 2014
Salut Mental Catalunya
 
Cataleg de SUPORTS per infants i joves amb TEA
Cataleg de SUPORTS per infants i joves amb TEACataleg de SUPORTS per infants i joves amb TEA
Cataleg de SUPORTS per infants i joves amb TEA
Pili Fernández
 
Memòria 2015 FCFS
Memòria 2015 FCFSMemòria 2015 FCFS
Memòria 2015 FCFS
osmarillac
 
Salutogènesi
SalutogènesiSalutogènesi
Salutogènesi
ICS Catalunya Central
 
Memoria arsis 2015 cat
Memoria arsis 2015 catMemoria arsis 2015 cat
Memoria arsis 2015 cat
Montse de Paz
 
Catalogo apoyos. aprenem
Catalogo apoyos. aprenemCatalogo apoyos. aprenem
Catalogo apoyos. aprenem
Marta Montoro
 
Xerrada Quilòmetre 0.pdf
Xerrada Quilòmetre 0.pdfXerrada Quilòmetre 0.pdf
Xerrada Quilòmetre 0.pdf
RaulGomez822561
 

Similar to Serveis socials amadipesment (20)

Protocol acollida atenció a la diversitat
Protocol acollida atenció a la diversitatProtocol acollida atenció a la diversitat
Protocol acollida atenció a la diversitat
 
Diptic Fundació Joan Salvador Gavina
Diptic Fundació Joan Salvador GavinaDiptic Fundació Joan Salvador Gavina
Diptic Fundació Joan Salvador Gavina
 
FSYC - Possibilitats i Límits de l’Acció Social en persones incapacitades jur...
FSYC - Possibilitats i Límits de l’Acció Social en persones incapacitades jur...FSYC - Possibilitats i Límits de l’Acció Social en persones incapacitades jur...
FSYC - Possibilitats i Límits de l’Acció Social en persones incapacitades jur...
 
Memoria Activitats 2009 Castellvi Solidari - Junts Podem
Memoria Activitats 2009 Castellvi Solidari - Junts PodemMemoria Activitats 2009 Castellvi Solidari - Junts Podem
Memoria Activitats 2009 Castellvi Solidari - Junts Podem
 
Dincat - Formació al DAE-QC
Dincat - Formació al DAE-QCDincat - Formació al DAE-QC
Dincat - Formació al DAE-QC
 
AMICS DE LA GENT GRAN
AMICS DE LA GENT GRANAMICS DE LA GENT GRAN
AMICS DE LA GENT GRAN
 
Memòria Castellví Solidari - Junts Podem (any 2004)
Memòria Castellví Solidari - Junts Podem (any 2004)Memòria Castellví Solidari - Junts Podem (any 2004)
Memòria Castellví Solidari - Junts Podem (any 2004)
 
Memòria Fundació ARSIS 2016
Memòria Fundació ARSIS 2016 Memòria Fundació ARSIS 2016
Memòria Fundació ARSIS 2016
 
Dossier de premsa d'ECAS
Dossier de premsa d'ECASDossier de premsa d'ECAS
Dossier de premsa d'ECAS
 
Presentacio Prova Pilot Unitat de Suport
Presentacio Prova Pilot Unitat de SuportPresentacio Prova Pilot Unitat de Suport
Presentacio Prova Pilot Unitat de Suport
 
Presentació prova pilot Unitat de Suport de Dincat
Presentació prova pilot Unitat de Suport de DincatPresentació prova pilot Unitat de Suport de Dincat
Presentació prova pilot Unitat de Suport de Dincat
 
Presentació de la Memòria d'Activitats 2012
Presentació de la Memòria d'Activitats 2012Presentació de la Memòria d'Activitats 2012
Presentació de la Memòria d'Activitats 2012
 
Pec del cau
Pec del cauPec del cau
Pec del cau
 
Salut Mental Catalunya - Memòria 2014
Salut Mental Catalunya - Memòria 2014Salut Mental Catalunya - Memòria 2014
Salut Mental Catalunya - Memòria 2014
 
Cataleg de SUPORTS per infants i joves amb TEA
Cataleg de SUPORTS per infants i joves amb TEACataleg de SUPORTS per infants i joves amb TEA
Cataleg de SUPORTS per infants i joves amb TEA
 
Memòria 2015 FCFS
Memòria 2015 FCFSMemòria 2015 FCFS
Memòria 2015 FCFS
 
Salutogènesi
SalutogènesiSalutogènesi
Salutogènesi
 
Memoria arsis 2015 cat
Memoria arsis 2015 catMemoria arsis 2015 cat
Memoria arsis 2015 cat
 
Catalogo apoyos. aprenem
Catalogo apoyos. aprenemCatalogo apoyos. aprenem
Catalogo apoyos. aprenem
 
Xerrada Quilòmetre 0.pdf
Xerrada Quilòmetre 0.pdfXerrada Quilòmetre 0.pdf
Xerrada Quilòmetre 0.pdf
 

More from amadip.esment

Procesador de textos. funciones básicas
Procesador de textos. funciones básicasProcesador de textos. funciones básicas
Procesador de textos. funciones básicas
amadip.esment
 
Sistema operativo. gestión y búsqueda de carpetas y archivos
Sistema operativo. gestión y búsqueda de carpetas y archivosSistema operativo. gestión y búsqueda de carpetas y archivos
Sistema operativo. gestión y búsqueda de carpetas y archivos
amadip.esment
 
Tipos empresas
Tipos empresasTipos empresas
Tipos empresas
amadip.esment
 
Noticies juny 2011
Noticies juny 2011Noticies juny 2011
Noticies juny 2011
amadip.esment
 
Noticias. Maig 2011
Noticias. Maig 2011Noticias. Maig 2011
Noticias. Maig 2011
amadip.esment
 
Newsletter mayo
Newsletter mayoNewsletter mayo
Newsletter mayo
amadip.esment
 
Cabezas de familia
Cabezas de familiaCabezas de familia
Cabezas de familia
amadip.esment
 
Notícies febrer-març 2011
Notícies febrer-març 2011Notícies febrer-març 2011
Notícies febrer-març 2011
amadip.esment
 
Noticies 6. Desembre 2010
Noticies 6. Desembre 2010Noticies 6. Desembre 2010
Noticies 6. Desembre 2010
amadip.esment
 
Revista amadip.esment. Nº 22 . Hivern
Revista amadip.esment. Nº 22 . HivernRevista amadip.esment. Nº 22 . Hivern
Revista amadip.esment. Nº 22 . Hivern
amadip.esment
 
El preparador laboral como generador de alianzas
El preparador laboral como generador de alianzasEl preparador laboral como generador de alianzas
El preparador laboral como generador de alianzas
amadip.esment
 
Notícies octubre 2010
Notícies octubre 2010Notícies octubre 2010
Notícies octubre 2010
amadip.esment
 
Notícies septembre 2010
Notícies septembre 2010Notícies septembre 2010
Notícies septembre 2010
amadip.esment
 
Revista 21. Estiu 2010
Revista 21. Estiu 2010Revista 21. Estiu 2010
Revista 21. Estiu 2010
amadip.esment
 
Butlletí notícies 3. Juliol/Agost 2010
Butlletí notícies 3. Juliol/Agost 2010Butlletí notícies 3. Juliol/Agost 2010
Butlletí notícies 3. Juliol/Agost 2010
amadip.esment
 
Butlletí notícies 2. Juny
Butlletí notícies 2. JunyButlletí notícies 2. Juny
Butlletí notícies 2. Juny
amadip.esment
 
Butlletí Notícies 1. Maig
Butlletí Notícies 1. MaigButlletí Notícies 1. Maig
Butlletí Notícies 1. Maig
amadip.esment
 

More from amadip.esment (17)

Procesador de textos. funciones básicas
Procesador de textos. funciones básicasProcesador de textos. funciones básicas
Procesador de textos. funciones básicas
 
Sistema operativo. gestión y búsqueda de carpetas y archivos
Sistema operativo. gestión y búsqueda de carpetas y archivosSistema operativo. gestión y búsqueda de carpetas y archivos
Sistema operativo. gestión y búsqueda de carpetas y archivos
 
Tipos empresas
Tipos empresasTipos empresas
Tipos empresas
 
Noticies juny 2011
Noticies juny 2011Noticies juny 2011
Noticies juny 2011
 
Noticias. Maig 2011
Noticias. Maig 2011Noticias. Maig 2011
Noticias. Maig 2011
 
Newsletter mayo
Newsletter mayoNewsletter mayo
Newsletter mayo
 
Cabezas de familia
Cabezas de familiaCabezas de familia
Cabezas de familia
 
Notícies febrer-març 2011
Notícies febrer-març 2011Notícies febrer-març 2011
Notícies febrer-març 2011
 
Noticies 6. Desembre 2010
Noticies 6. Desembre 2010Noticies 6. Desembre 2010
Noticies 6. Desembre 2010
 
Revista amadip.esment. Nº 22 . Hivern
Revista amadip.esment. Nº 22 . HivernRevista amadip.esment. Nº 22 . Hivern
Revista amadip.esment. Nº 22 . Hivern
 
El preparador laboral como generador de alianzas
El preparador laboral como generador de alianzasEl preparador laboral como generador de alianzas
El preparador laboral como generador de alianzas
 
Notícies octubre 2010
Notícies octubre 2010Notícies octubre 2010
Notícies octubre 2010
 
Notícies septembre 2010
Notícies septembre 2010Notícies septembre 2010
Notícies septembre 2010
 
Revista 21. Estiu 2010
Revista 21. Estiu 2010Revista 21. Estiu 2010
Revista 21. Estiu 2010
 
Butlletí notícies 3. Juliol/Agost 2010
Butlletí notícies 3. Juliol/Agost 2010Butlletí notícies 3. Juliol/Agost 2010
Butlletí notícies 3. Juliol/Agost 2010
 
Butlletí notícies 2. Juny
Butlletí notícies 2. JunyButlletí notícies 2. Juny
Butlletí notícies 2. Juny
 
Butlletí Notícies 1. Maig
Butlletí Notícies 1. MaigButlletí Notícies 1. Maig
Butlletí Notícies 1. Maig
 

Serveis socials amadipesment

 • 1. Qui som Quiénes somos amadip.esment és una entitat no lucrativa, amadip.esment es una entidad no lucrativa, declarada d’utilitat pública i constituïda el 1962, per declarada de utilidad publica y constituida en 1962, familiars de persones amb discapacitat intel·lectual. por familiares de personas con discapacidad intelectual. El nostre teixit social el formen persones amb Nuestro tejido social lo forman personas con discapacitat intel·lectual i les seves famílies, discapacidad intelectual y sus familias, trabajadores, treballadors, voluntaris i socis. voluntarios y socios. Hem fundat dues entitats en què participem: el Hemos fundado otras dos entidades en las que Consorci APROP, responsable dels centres de Son participamos: el Consorcio APROP, responsable de Tugores i Son LLebre (residències i centres de dia los centros de Son Tugores y Son LLebre (residencias per a persones amb discapacitat intel·lectual i gran y centros de día para personas con discapacidad dependència) i la Fundació Tutelar de Mallorca (ofereix intelectual y gran dependencia) y la Fundación tutela legal a persones amb discapacitat òrfenes o Tutelar de Mallorca (ofrece tutela legal a personas con sense tutor reconegut). discapacidad huérfanas o sin tutor reconocido).
 • 2. Compromís ètic Compromiso ético MISSIÓ MISIÓN Que les persones amb discapacitat intel·lectual i les Que las personas con discapacidad intelectual y sus seves famílies disfrutin i millorin la seva qualitat de familias disfruten y mejoren su calidad de vida y vida i disposin de les mateixes oportunitats que tots dispongan de las mismas oportunidades que todos los els ciutadans ciudadanos VISIÓ VISIÓN Una organització millor per a tots, que generi Una organización mejor para todos, que genere confiança, satisfacció i il·lusió en les persones confianza, satisfacción e ilusión en las personas con amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies, discapacidad intelectual y sus familias, en los clientes, en els clients, en els treballadors i voluntaris, en en los trabajadores y voluntarios, en la administración l’administració pública i en la societat. pública y en la sociedad. VALORS VALORES Defensa dels drets Defensa de los derechos Respecte a la dignitat i imatge de les persones Respeto a la dignidad e imagen de las personas Dret a rebre els suports segons les seves necessitats Derecho a recibir los apoyos según sus necesidades Proximitat i personalització Proximidad y personalización Dret a escollir Derecho a elegir Sense ànim de lucre Sin ánimo de lucro Honestedat i equitat Honestidad y equidad Innovació, autoexigència i millora Innovación, autoexigencia y mejora Integrar i compartir Integrar y compartir Independència i estabilitat Independencia y estabilidad
 • 3. Índex de serveis Índice de servicios VALORACIÓ, ORIENTACIÓ, SUPORT SOCIAL I PSICOLÒGIC ................... 4 VALORACIÓN, ORIENTACIÓN, APOyO SOCIAL y PSICOLÓGICO ................ 20 Valoració i orientació ............................................................... 4 Valoración y orientación...........................................................20 Suport social .......................................................................... 5 Apoyo social ...........................................................................21 Suport psicològic .................................................................... 6 Apoyo psicológico ...................................................................22 INSECIÓ SOCIOLAbORAL .................................................................. 7 INSECIÓN SOCIOLAbORAL ................................................................ 23 Trànsit de l’educació a l’ocupació ............................................. 7 Tránsito de la educación al empleo ...........................................23 Formació ............................................................................... 8 Formación..............................................................................24 Servei ocupacional .................................................................. 9 Servicio ocupacional ...............................................................25 Centre especial de treball ...................................................... 10 Centro especial de empleo .......................................................26 Ocupació en empreses ordinàries ........................................... 11 Empleo en empresas ordinarias ................................................27 CENTRE dE dIA I RESIdèNCIA ........................................................ 12 CENTRO dE díA y RESIdENCIA ......................................................... 28 Centre de dia ....................................................................... 12 Centro de día .........................................................................28 Residència ........................................................................... 13 Residencia .............................................................................29 hAbITATGE ................................................................................... 14 VIVENdA......................................................................................... 30 Habitatge tutelat .................................................................. 14 Vivienda tutelada ....................................................................30 Habitatge autònom ............................................................... 15 Vivienda autónoma..................................................................31 OCI, ESPORT I PARTICIPACIÓ SOCIAL .............................................. 16 OCIO, dEPORTE y PARTICIPACIÓN SOCIAL ......................................... 32 SERVEIS A LA fAmíLIA .................................................................. 17 SERVICIOS A LA fAmILIA ................................................................. 33 fUNdACIÓ TUTELAR ...................................................................... 18 fUNdACIÓN TUTELAR ...................................................................... 34 CONSORCI APROP ......................................................................... 19 CONSORCIO APROP ......................................................................... 35
 • 4. Valoració, orientació, suport social i psicològic VALORACIÓ I ORIENTACIÓ Dirigit a Persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies. Què feim • Valoració de la situació social i familiar (recursos i suports reben, expectatives, situació familiar, econòmica...) • Valoració de la intensitat de suports en els diferents àmbits: vida a la llar, vida a la comunitat, aprenentatge al llarg de la vida, ocupació, salut i seguretat, i relacions socials • Orientació cap als recursos més adequats Com ho feim Mitjançant un equip de psicòlegs i treballadors socials especialitzats en la discapacitat intel·lectual. Valoram desitjos i necessitats de suport de cada persona amb discapacitat intel·lectual i la seva família per planificar suports orientats a la seva qualitat de vida. www.amadipesment.org ÍNDEX 4
 • 5. Valoració, orientació, suport social i psicològic SUPORT SOCIAL Dirigit a Persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies. Què feim Donam suport a la persona amb discapacitat intel·lectual i la seva família en la gestió dels recursos de la comunitat: tramitació de pensions, ajuts econòmics, serveis assistencials (ajuda a domicili), ajudes tècniques (pròtesis, audiòfons, cadires de rodes...), adaptacions (a la llar, transport adaptat...), tramitació d’expedients a les administracions (certificats de discapacitat, incapacitats...), etc. Com ho feim La treballadora social fa tutories d’assessorament, cerca els recursos necessaris, fa d’intermediària entre la persona amb discapacitat i l’Administració pública i, si cal, acompanya i ofereix suport en les tramitacions necessàries. www.amadipesment.org ÍNDEX 5
 • 6. Valoració, orientació, suport social i psicològic SUPORT PSICOLÒGIC Dirigit a Persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies. Què feim Intervenir davant situacions de problemes de comportament o adaptació, o qualsevol altra que requereixi una avaluació psicològica: • Problemes d’adaptació en qualsevol àmbit (llar familiar, habitatge tutelat, escola, servei de dia...). Canvis significatius en l’estat d’ànim (tristesa, inactivitat...). Afrontament de situacions de crisi emocional (dol, separació conjugal, canvi d’entorn...) • Necessitat de formació o assessorament sobre com intervenir amb la persona (a petició de la família, l’escola o el servei de dia) • Necessitat d’un informe psicològic (accés a un servei concertat, recurs al certificat de discapacitat, informe pericial...) Pot sol·licitar el servei la mateixa persona amb discapacitat, la seva família o un altre servei. Com ho feim El servei és prestat per una psicòloga especialitzada de tres formes possibles: • en reunions de coordinació amb els serveis de dia • mitjançant sessions de valoració i assessorament a la persona i la seva família • a través de sessions de formació a les famílies o al personal dels serveis Després de l’avaluació s’estableixen les actuacions amb la persona al seu pla individual. www.amadipesment.org ÍNDEX 6
 • 7. inserció sociolaboral TRÀNSIT DE L’EDUCACIÓ A L’OCUPACIÓ Dirigit a Joves amb discapacitat intel·lectual que finalitzen l’educació secundària obligatòria o realitzen una formació professional a centres de la Comunitat. Què feim • Valoració de necessitats de suport i orientació a joves i les seves famílies • Acompanyament als recursos de formació i ocupació • Assessorament als equips docents i orientadors dels centres • Programes de qualificació professional inicial (PQPI) Com ho feim Mitjançant un equip de psicòlegs i treballadors socials especialitzats en la discapacitat intel·lectual. Utilitzam tecnologia avançada en valoració i planificació individual. Prestam el servei als instituts i centres d’educació secundària. Després de l’escolarització, orientam la persona i la família sobre les diverses modalitats i les activitats de formació i ocupació més adequades als seus interessos i a les seves necessitats. www.amadipesment.org ÍNDEX 7
 • 8. inserció sociolaboral FORMACIÓ Dirigit a Persones amb discapacitat intel·lectual majors de 16 anys que necessiten millorar les seves competències per accedir o millorar en l’ocupació. Què feim • Formació laboral bàsica • Mòduls específics de preparació per a llocs de feina (restaurants, cuina, impremta i manipulats, jardineria, manteniment d’espais...) per aconseguir el certificat de professionalitat • Suport a les persones que realitzen cursos a la comunitat Com ho feim Amb professionals especialistes en formació de persones amb discapacitat intel·lectual. Instal·lacions homologades pel Govern de les Illes Balears a Palma, Son Ferriol i Palmanova. Mitjans informàtics, audiovisuals i interactius. Adaptam els mòduls formatius al perfil de cada alumne/na. Després de l’escolarització, orientam la persona i la família sobre les diverses modalitats i les activitats de formació i ocupació més adequades als seus interessos i a les seves necessitats. www.amadipesment.org ÍNDEX 8
 • 9. inserció sociolaboral SERVEI OCUPACIONAL Dirigit a Persones amb discapacitat intel·lectual majors de 18 anys que necessiten millorar les seves competències socials, personals i laborals. Què feim • Oferim alternatives d’ocupació a les persones amb més dificultats per treballar • Fomentam l’autonomia personal i social • Desenvolupam les capacitats individuals • Potenciam la integració a la comunitat • Entrenam en els hàbits bàsics i en les oportunitats de formació i accés a la feina Com ho feim Amb personal tècnic especialitzat que s’adapta a les necessitats de cada persona, a través d’entorns laborals (agricultura, cuina, manipulats...) i de la comunitat. Disposam d’instal·lacions a Son Ferriol, Palma i Palmanova, totes connectades amb les diverses activitats laborals, ocupacionals i formatives. Després de l’escolarització, orientam la persona i la família sobre les diverses modalitats i les activitats de formació i ocupació més adequades als seus interessos i a les seves necessitats. www.amadipesment.org ÍNDEX 9
 • 10. inserció sociolaboral CENTRE ESPECIAL DE TREBALL Dirigit a Persones amb discapacitat intel·lectual que volen accedir a una feina estable i necessiten adaptacions o suports específics. Sovint és un pont per a la preparació i l’accés a l’ocupació ordinària. Què feim • Generam ocupació i donam suport a les persones en l’accés i el manteniment del lloc de feina • Desenvolupam 6 activitats laborals diferents: - Impremta i manipulats - Jardineria - Manteniment d’espais i equipaments - Agricultura ecològica - Alimentació/restauració (sala, cuina i botiga) • Prestam un servei d’ajustament personal i social perquè les persones millorin la seva autonomia en els diversos àmbits de la seva vida Com ho feim A través d’entorns laborals normalitzats i a la comunitat. Mitjançant professionals de suport directe a les persones amb discapacitat intel·lectual. El servei d’ajustament personal i social està compost per psicòlegs i treballadors socials. Després de l’escolarització, orientam la persona i la família sobre les diverses modalitats i les activitats de formació i ocupació més adequades als seus interessos i a les seves necessitats. www.amadipesment.org ÍNDEX 10
 • 11. inserció sociolaboral OCUPACIÓ EN EMPRESES ORDINÀRIES Dirigit a Persones amb discapacitat intel·lectual preparades per accedir a una feina ordinària amb els suports adequats. Què feim • Donam el suport necessari per a la recerca, la incorporació, l’adaptació i el manteniment d’un lloc de feina adequat a la formació i les preferències de cada persona • Suports a l’àmbit personal i social del treballador • Servei d’assessorament i d’informació a l’empresa Com ho feim A través de tècnics d’inserció que faciliten els processos de cerca i adaptació al lloc de feina. Mitjançant la metodologia del Treball amb Suport, facilitam que els mateixos companys del treballador amb discapacitat es converteixin en els seus principals proveïdors de suports. Després de l’escolarització, orientam la persona i la família sobre les diverses modalitats i les activitats de formació i ocupació més adequades als seus interessos i a les seves necessitats. www.amadipesment.org ÍNDEX 11
 • 12. centre de dia i residència CENTRE DE DIA Dirigit a Persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitats de suport extens o generalitzat, majors de 16 anys. Què feim • Atenció diürna (de 9 a 17 h, de dilluns a divendres) perquè les persones siguin més autònomes a la seva vida diària, a les relacions, a l’oci i a la comunitat • Serveis assistencials adequats a les necessitats de cada persona (alimentació, neteja, supervisió sanitària, rehabilitació...) Com ho feim Mitjançant cuidadors i tècnics especialitzats planificam millores en la qualitat de vida de la persona amb discapacitat i proveïm dels suports necessaris en qualsevol àmbit. El nostre centre del Pla de na Tesa es compon d’instal·lacions àmplies, modernes i confortables, en un entorn rural i mediterrani. El centre disposa de zones de descans, aules, sales de rehabilitació i espais enjardinats, i pot atendre fins a 60 persones. També oferim el servei de centre de dia a l’Espai Weyler (Son Ferriol) per a joves amb necessitats de suport extens. www.amadipesment.org ÍNDEX 12
 • 13. centre de dia i residència RESIDÈNCIA Dirigit a Persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitats de suport extens o generalitzat i en situació d’envelliment. Les persones usuàries del servei residencial també ho són del centre de dia. Què feim • Atenció els 365 dies de l’any, combinat amb altres serveis (ocupacional o centre de dia) • Allotjament • Suports necessaris per a totes les activitats de la vida diària (neteja i alimentació, salut i seguretat, vida a la llar i oci…) • Suport a d’altres situacions (relacions, ús de la comunitat, família, necessitats socials…) • Supervisió de la salut i rehabilitació Com ho feim “Les Cases d’Es Pla” són 6 cases al Pla de na Tesa que es complementen amb els espais en què es presta l’atenció diürna. Compten amb les ajudes tècniques i adaptacions necessàries. Es varen inaugurar el 2008 i transmeten un entorn amigable, dotat d’espais individuals i exteriors enjardinats, en els quals es respecta la privacitat alhora que es fomenten les relacions. Té capacitat per a 42 places residencials. www.amadipesment.org ÍNDEX 13
 • 14. habitatge HABITATGE TUTELAT Dirigit a Persones amb discapacitat intel·lectual majors de 18 anys (i menors en casos excepcionals) que necessiten un lloc on viure a la comunitat amb els suports adequats. Què feim • Allotjament i suport en una llar funcional substitutiva de la llar familiar • Treballam els aspectes de la vida diària i relacionals: alimentació, salut i higiene, tasques de la llar, amistats, família, lleure, ús de la comunitat... Com ho feim A través de monitors, tècnics i responsables de grup. Totes les persones i les seves famílies tenen un monitor referent, que és el responsable de dur a la pràctica cada pla individual. El servei està orientat a garantir la cura de la persona en tots els àmbits (salut, oci, habitatge...) al mateix temps que es fomenta la seva autodeterminació. Els habitatges tutelats d’amadip.esment varen ser el 1992 els primers a les Balears. Els nostres habitatges estan ubicats a diversos barris de Palma: el Rafal, la Gerreria, Verge de Lluc, el Pla de na Tesa, Son Espanyolet, Llevant i el Coll d’en Rabassa. www.amadipesment.org ÍNDEX 14
 • 15. habitatge HABITATGE AUTÒNOM Dirigit a Persones amb discapacitat intel·lectual majors de 18 anys que volen viure sols o en parella, al seu propi habitatge. Què feim • Ajudam les persones a dirigir la seva vida, amb el suport que necessiten per aprendre a realitzar les tasques habituals de la vida diària: administració de l’economia personal, tasques de la llar, alimentació i higiene, oci i relacions, salut, etc. • Intervenim de forma complementària en els serveis d’inserció laboral, per afavorir el màxim equilibri emocional i la inclusió social És un servei clarament orientat a la promoció de l’autonomia i a la integració com a ciutadans. Com ho feim Un equip d’educadors dóna suport a les persones amb discapacitat al seu propi domicili. Es treballa en parelles perquè s’afermi la relació de les persones amb els seus educadors i que sempre hi hagi una persona de referència disponible. www.amadipesment.org ÍNDEX 15
 • 16. oci, esport i participació social Dirigit a Qualsevol persona amb discapacitat intel·lectual a partir de 16 anys, que vulgui gaudir del seu temps lliure realitzant activitats d’oci en companyia d’altres. Què feim Facilitam que la persona amb discapacitat L’oferta d’activitats es realitza de dilluns a intel·lectual pugui gaudir del seu oci en els divendres, l’horabaixa, els caps de setmana i a les recursos de la comunitat. El servei genera vacances de Setmana Santa i estiu. oportunitats per relacionar-se, fer amics i A més de les activitats d’esport que es puguin passar-s’ho bé. realitzar als serveis d’oci, disposam d’un club Ofereix els següents programes: esportiu amb el qual participam en diferents esdeveniments organitzats per nosaltres mateixos • Recreació o entitats esportives (AEDIM, Special Olympics, • Cultural FEBED...). • Esport Des de 2003 també desenvolupam el programa d’autogestors, perquè les persones amb • Vacances discapacitat que hi participen millorin les seves possibilitats de decidir per si mateixos i aprenguin a ser més autònoms. Com ho feim A través de monitors i voluntaris. Tots els voluntaris reben una completa formació inicial, que inclou valors i discapacitat. El programa d’autogestors es realitza a través de grups de reunió amb el suport d’un facilitador. Està promogut per FEAPS (Confederació Espanyola d’Entitats per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual). www.amadipesment.org ÍNDEX 16
 • 17. serveis a la família Dirigit a Qualsevol familiar d’una persona amb discapacitat intel·lectual. Què feim Valoram les necessitats de suport de cada família per millorar la seva qualitat de vida. Ajudam la família en la conciliació de la vida personal i familiar quant a l’atenció de la persona amb discapacitat. Com ho feim Disposam d’un equip de treballadores socials i una psicòloga. A més, els coordinadors dels serveis participen en la detecció de necessitats familiars, i sovint s’hi respon des del mateix servei. Actuam a través de: • Tutories d’assessorament Orientació sobre necessitats de la família pel que fa a la persona amb discapacitat. Per exemple: incapacitat i tutela, habitatge, ajudes econòmiques o socials, etc. • Formació Anualment feim seminaris de formació per part d’experts en diversos temes d’interès per a les famílies. Alguns dels temes tractats els darrers anys han estat: incapacitat i tutela, envelliment, relació entre pares i professionals, sexualitat, etc. • Respir familiar El respir facilita un habitatge transitori a la persona amb discapacitat (en un habitatge tutelat o en un hotel) perquè la família pugui disposar de temps lliure o atendre una urgència (viatge, hospitalització, etc.). Es pot demanar per a unes hores o per a diversos dies. www.amadipesment.org ÍNDEX 17
 • 18. fundació tutelar Dirigit a Persones amb discapacitat intel·lectual legalment incapacitades, la tutela de les quals ha estat atorgada a la Fundació per part de l’autoritat judicial competent. També assessoram persones i famílies que encara no han iniciat els tràmits d’incapacitació (o bé estan en procés), i que necessiten informació i suport. Què feim El servei dóna tranquil·litat i suport afectiu a la persona davant l’absència dels pares per diversos motius (defunció, incapacitat...). Oferim: • Informació, orientació i formació a famílies • Suport a la gestió de l’incapacitat • Suport a la gestió de la tutela (valoració, tràmits legals, assignació de delegat tutelar, etc.) • Atenció personal al tutelat • Representació legal i administració dels béns Com ho feim A través d’un petit equip de professionals (un expert legal i dos professionals de l’atenció personal) i una xarxa de delegats tutelars voluntaris. Al voltant de 80 persones amb discapacitat intel·lectual estan tutelades per la Fundació. El Servei de Tutela es presta a través de la Fundació Tutelar amadip.esment, entitat en què participa l’Associació, però jurídicament independent. És la primera que es va constituir a les Balears per a les persones amb discapacitat intel·lectual, i una de les primeres a Espanya. www.amadipesment.org ÍNDEX 18
 • 19. Consorci Aprop L’any 1988 vàrem promoure el primer centre residencial de les Illes Balears especialitzat en l’atenció a persones amb necessitats Dirigit a de suport generalitzat i/o alteracions de la conducta (centre Persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitats de suport extens o generalitzat. Des de fa Lluerna). El servei, a partir de 1992 va canviar la seva ubicació anys el Consorci Aprop atén persones amb alteracions de conducta i amb major necessitat de suport. i es va transformar en el Centre Son Tugores, promogut pel Consorci Aprop (Govern de les Illes Balears, consells insulars de Mallorca i Menorca, Ajuntament de Palma i amadip.esment). Què feim Actualment el Consorci gestiona les residències Son Tugores i Son Llebre. • Atenció els 365 dies de l’any, combinada amb altres serveis (centre de dia) • Allotjament • Suports necessaris per a totes les activitats de la vida diària (neteja i alimentació, salut i seguretat, vida a la llar i oci) • Suport a altres situacions (relacions, ús de la comunitat, família, necessitats socials...) • Atenció sanitària i rehabilitació Com ho feim Son Tugores és una residència que consta de 4 cases de 18 usuaris cadascuna, que es complementa amb els espais en què es presta l’atenció diürna. Compta amb les ajudes tècniques i les adaptacions necessàries. S’hi atenen persones amb gran nivell de dependència i amb alteracions de conducta. Té capacitat per a 72 places residencials i 22 de centre de dia. Actualment, el Consorci planeja la reestructuració de Son Tugores per atendre menys persones en un entorn més agradable. Son Llebre és una residència per a usuaris amb necessitats de suport generalitzat. Consta de 3 cases amb una capacitat per a 15 persones cadascuna, espais per a activitats i zones de passeig i enjardinades. www.amadipesment.org ÍNDEX 19
 • 20. Valoración, orientación, apoyo social y psicológico VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN Dirigido a Personas con discapacidad intelectual con sus familias. Qué hacemos • Valoración de la situación social y familiar (recursos y apoyos que reciben, expectativas, situación familiar, económica…) • Valoración de la intensidad de apoyos en los distintos ámbitos: vida en el hogar, vida en la comunidad, aprendizaje a lo largo de la vida, empleo, salud y seguridad y relaciones sociales • Orientación hacia los recursos más adecuados • Valoración psicológica Cómo lo hacemos Mediante un equipo de psicólogos y trabajadores sociales especializados en la discapacidad intelectual. Valoramos las necesidades de cada persona con discapacidad intelectual y su familia para planificar los apoyos hacia igualdad de oportunidades y una buena calidad de vida. www.amadipesment.org ÍNDICE 20
 • 21. Valoración, orientación, apoyo social y psicológico APOYO SOCIAL Dirigido a Personas con discapacidad intelectual con sus familias. Qué hacemos Apoyamos a la persona con discapacidad intelectual y a su familia en la gestión de los recursos de la comunidad: tramitación de pensiones, ayudas económicas, servicios asistenciales (ayuda a domicilio), ayudas técnicas (prótesis, audífonos, sillas de ruedas...), adaptaciones (adaptaciones en el hogar, transporte adaptado,...), tramitación de expedientes en las administraciones (certificados de discapacidad, incapacidades...)… Cómo lo hacemos La trabajadora social realiza tutorías de asesoramiento, la búsqueda de los recursos necesarios, la intermediación entre la persona con discapacidad y la administración pública, y si es necesario, el acompañamiento y apoyo en las tramitaciones necesarias. www.amadipesment.org ÍNDICE 21
 • 22. Valoración, orientación, apoyo social y psicológico APOYO PSICOLÓGICO Dirigido a Personas con discapacidad intelectual con sus familias. Qué hacemos Intervenir ante situaciones de problemas de comportamiento o adaptación, o cualquier otra situación que requiera una evaluación psicológica: • Problemas de adaptación en cualquier ámbito (hogar familiar, vivienda tutelada, escuela, servicio de día...). Cambios significativos en el estado de ánimo (tristeza, inactividad...). Afrontamiento de situaciones de crisis emocional (situaciones de duelo, separación conyugal, cambio de entornos...) • Necesidad de formación o asesoramiento sobre cómo intervenir con la persona (a petición de la familia, la escuela o el servicio de día) • Necesidad de un informe psicológico (acceso a un servicio concertado, recurso al certificado de discapacidad, informe pericial...) • Derivación a especialistas en salud mental en caso necesario El servicio puede solicitarlo la propia persona con discapacidad, su familia u otro servicio. Cómo lo hacemos El servicio se presta por una psicóloga especializada de tres formas posibles: • en reuniones de coordinación con los servicios de día • mediante sesiones de valoración y asesoramiento a la persona y su familia • a través de sesiones de formación a las familias o al personal de los servicios Tras la evaluación se establecen las actuaciones con la persona en su plan individual. www.amadipesment.org ÍNDICE 22
 • 23. inserción socio-laboral TRÁNSITO DE EDUCACIÓN A EMPLEO Dirigido a Jóvenes con discapacidad intelectual que están finalizando la educación secundaria obligatoria o bien realizando una formación profesional en centros de la comunidad. Qué hacemos • Valoración de necesidades de apoyo y orientación a jóvenes y sus familias • Acompañamiento a los recursos de formación y empleo • Asesoramiento a los equipos docentes y orientadores de los centros • Programas de cualificación profesional inicial (PQPI) Cómo lo hacemos Mediante un equipo de psicólogos y trabajadores sociales especializados en la discapacidad intelectual. Utilizamos tecnología avanzada en valoración y planificación individual. Prestamos el servicio en los institutos y centros de educación secundaria. Al final de la escolarización, orientamos a la persona y la familia sobre las diversas modalidades y actividades de formación, ocupación y empleo, más adecuadas a sus deseos y necesidades. www.amadipesment.org ÍNDICE 23
 • 24. inserción socio-laboral FORMACIÓN Dirigido a Personas con discapacidad intelectual mayores de 16 años que necesitan mejorar sus competencias para acceder o mejorar en el empleo. Qué hacemos • Formación laboral básica • Módulos específicos de preparación para puestos de trabajo (restaurantes, cocina, imprenta y manipulados, jardinería, mantenimiento de espacios…) para conseguir certificado de profesionalidad • Apoyo a las personas que realizan cursos en la comunidad Cómo lo hacemos Profesionales especialistas en formación a personas con discapacidad intelectual. Instalaciones homologadas por el Govern Balear en Palma, Son Ferriol y Palmanova. Medios informáticos, audiovisuales e interactivos. Adaptamos los módulos formativos al perfil de cada alumno. Al final de la escolarización, orientamos a la persona y la familia sobre las diversas modalidades y actividades de formación, ocupación y empleo, más adecuadas a sus deseos y necesidades. www.amadipesment.org ÍNDICE 24
 • 25. inserción socio-laboral SERVICIO OCUPACIONAL Dirigido a Personas con discapacidad intelectual mayores de 18 años que necesitan mejorar sus competencias sociales, personales y laborales Qué hacemos • Oferta de alternativas de ocupación a las personas con más dificultades para el empleo • Fomento de la autonomía personal y social • Desarrollo de las capacidades individuales • Potenciación de la integración en la comunidad • Entrenamiento de los hábitos básicos y oportunidades de formación y acceso al trabajo Cómo lo hacemos Personal técnico especializado que se adapta a la necesidad de cada persona, a través de entornos laborales (agricultura, cocina, manipulados...) y de la comunidad. Disponemos de instalaciones en Son Ferriol, Palma y Palmanova. Todas ellas conectadas con las diversas actividades laborales, ocupacionales y formativas. Al final de la escolarización, orientamos a la persona y la familia sobre las diversas modalidades y actividades de formación, ocupación y empleo, más adecuadas a sus deseos y necesidades. www.amadipesment.org ÍNDICE 25
 • 26. inserción socio-laboral CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO Dirigido a Personas con discapacidad intelectual que desean acceder a un empleo estable y necesitan adaptaciones o apoyos específicos. A menudo es un puente para la preparación y acceso al empleo ordinario. Qué hacemos • Generamos empleo y apoyamos a las personas en el acceso y mantenimiento del puesto • Desarrollamos 6 actividades laborales diferentes: - Imprenta y manipulados - Jardinería - Mantenimiento de espacios y equipamientos - Agricultura ecológica - Alimentación/Restauración (sala, cocina y tienda) • Prestamos un servicio de ajuste personal y social para que las personas mejoren su autonomía en los diversos ámbitos de su vida Cómo lo hacemos A través de entornos laborales normalizados y en la comunidad. Mediante profesionales de apoyo directo a las personas con discapacidad intelectual. El servicio de ajuste personal y social está compuesto por psicólogos y trabajadores sociales. Al final de la escolarización, orientamos a la persona y la familia sobre las diversas modalidades y actividades de formación, ocupación y empleo, más adecuadas a sus deseos y necesidades. www.amadipesment.org ÍNDICE 26
 • 27. inserción socio-laboral EMPLEO EN EMPRESAS ORDINARIAS Dirigido a Personas con discapacidad intelectual que están preparadas para acceder a un empleo ordinario con los apoyos adecuados. Qué hacemos • Apoyo necesario para la búsqueda, incorporación, adaptación y mantenimiento de un puesto de trabajo adecuado a la formación y preferencias de cada persona • Apoyos en el ámbito personal y social del trabajador • Servicio de asesoramiento e información a la empresa Cómo lo hacemos A través de técnicos de inserción que facilitan los procesos de búsqueda y adaptación al puesto de trabajo. Mediante la metodología del Empleo con Apoyo, facilitamos que los propios compañeros del trabajador con discapacidad se conviertan en sus principales proveedores de apoyos. Al final de la escolarización, orientamos a la persona y la familia sobre las diversas modalidades y actividades de formación, ocupación y empleo, más adecuadas a sus deseos y necesidades. www.amadipesment.org ÍNDICE 27
 • 28. centro de día y residencia CENTRO DE DÍA Dirigido a Personas con discapacidad intelectual con necesidades de apoyo extenso o generalizado, mayores de 16 años. Qué hacemos • Atención diurna (de 9:00 a 17:00 h, de lunes a viernes) para que las personas sean más autónomas en su vida diaria, en las relaciones, el ocio y en la comunidad • Servicios asistenciales adecuados a las necesidades de cada persona (alimentación, aseo, asistencia sanitaria, rehabilitación…) Cómo lo hacemos Mediante cuidadores y técnicos especializados planificamos mejoras en la calidad de vida de la persona con discapacidad y proveemos los apoyos necesarios en cualquier ámbito. Nuestro centro en Es Pla de Na Tesa se compone de instalaciones amplias, modernas y confortables, en un entorno rural y mediterráneo. El centro dispone de zonas de descanso, aulas, salas de rehabilitación y espacios ajardinados, y puede atender hasta 60 personas. También ofrecemos el servicio de Centro de Día en el Espai Weyler (Son Ferriol) para jóvenes con necesidades de apoyo extenso. www.amadipesment.org ÍNDICE 28
 • 29. centro de día y residencia RESIDENCIA Dirigido a Personas con discapacidad intelectual con necesidades de apoyo extenso o generalizado y en situación de envejecimiento. Las personas usuarias del servicio residencial también lo son del centro de día. Qué hacemos • Atención los 365 días del año, combinado con otros servicios (ocupacional o centro de día) • Alojamiento • Apoyos necesarios para todas las actividades de la vida diaria (aseo y alimentación, salud y seguridad, vida en el hogar y ocio…) • Apoyo a otras situaciones (relaciones, uso de la comunidad, familia, necesidades sociales...) • Supervisión de la salud y rehabilitación Cómo lo hacemos “Les Cases d’Es Pla” son 6 casas en Es Pla de Na Tesa, que se complementan con los espacios en los que se presta la atención diurna. Cuenta con las ayudas técnicas y adaptaciones necesarias. Se inauguró en 2008 y transmite un entorno amigable, dotado de espacios individuales y exteriores ajardinados, en los que se respeta la privacidad a la vez que se fomentan las relaciones. Tiene capacidad para hasta 42 plazas residenciales. www.amadipesment.org ÍNDICE 29
 • 30. vivienda VIVIENDA TUTELADA Dirigido a Personas con discapacidad intelectual mayores de 18 años (y menores en casos excepcionales) que necesitan un lugar donde vivir en la comunidad con los apoyos adecuados. Qué hacemos • Alojamiento y apoyo en un hogar funcional sustitutivo del hogar familiar • Trabajamos los aspectos de la vida diaria y relacionales: alimentación, salud e higiene, tareas del hogar, amistades, familia, ocio, uso de la comunidad... Cómo lo hacemos A través de monitores, técnicos y responsables de grupo. Todas las personas y sus familias tienen un monitor referente, que es el responsable de llevar a la práctica cada plan individual. El servicio está orientado a garantizar el cuidado de la persona en todos los ámbitos (salud, ocio, vivienda...) al mismo tiempo que se fomenta su autodeterminación. Las viviendas tuteladas de amadip.esment fueron en 1992 las primeras en Baleares. Nuestras viviendas están ubicadas en diferentes barrios de Palma: Es Rafal, Sa Gerreria, Verge de Lluch, Pla de Na Tesa, Son Españolet, Levante y Es Coll d’en Rabassa. www.amadipesment.org ÍNDICE 30
 • 31. vivienda VIVIENDA AUTÓNOMA Dirigido a Personas con discapacidad intelectual mayores de 18 años que quieren vivir solos o en pareja, en su propia vivienda. Qué hacemos • Ayudamos a las personas a dirigir su vida, recibiendo el apoyo que necesitan para aprender a realizar las tareas habituales de la vida diaria : administración de la economía personal, tareas del hogar, alimentación e higiene, ocio y relaciones, salud, etc. • Intervenimos de forma complementaria a los servicios de inserción laboral, para favorecer el máximo equilibrio emocional e inclusión social Es un servicio claramente orientado a la promoción de la autonomía y a la integración como ciudadanos Cómo lo hacemos Un equipo de educadores apoyan a las personas con discapacidad en su propio domicilio. Se trabaja en parejas para se afiance la relación de las personas con sus educadores y siempre haya una persona de referencia disponible. www.amadipesment.org ÍNDICE 31
 • 32. ocio, deporte y participación social Dirigido a Cualquier persona con discapacidad intelectual a partir de 16 años, que desee disfrutar de su tiempo libre realizando actividades de ocio en compañía de otros. Qué hacemos Facilitamos que la persona con discapacidad La oferta de actividades se realiza de lunes intelectual pueda disfrutar de su ocio en los a viernes por la tarde, fines de semana y recursos de la comunidad. El servicio genera vacaciones de Semana Santa y verano. oportunidades para relacionarse, hacer amigos y Además de las actividades de deporte que pasarlo bien. se puedan realizar en el servicios de ocio, Ofrece los siguientes programas: disponemos de un club deportivo con el que participamos en diferentes eventos organizados • Recreación por nosotros mismos o entidades deportivas • Cultural (AEDIM, Special Olympics, FEBED…). • Deporte Desde 2003 también desarrollamos el programa de Autogestores, para que las personas con • Vacaciones discapacidad que participan mejoren sus posibilidades de decidir por sí mismos y aprendan a ser más autónomos en su propia vida. Cómo lo hacemos Prestamos el servicio a través de monitores y voluntarios. Todos los voluntarios reciben una completa formación inicial, incluyendo una formación en valores y discapacidad. El programa de autogestores se realiza a través de grupos de reunión con el apoyo de un facilitador. Está promovido por FEAPS (Confederación española de entidades para personas con discapacidad intelectual). www.amadipesment.org ÍNDICE 32
 • 33. servicios a la familia Dirigido a Cualquier familiar de una persona con discapacidad intelectual. Qué hacemos Valoramos las necesidades de apoyo de cada familia para mejorar su calidad de vida. Ayudamos a la familia en la conciliación de la vida personal y familiar con la atención a la persona con discapacidad. Cómo lo hacemos Disponemos de un equipo de dos trabajadoras sociales y una psicóloga. Además, los coordinadores de los servicios participan en la detección de necesidades familiares, y a menudo se responde a las mismas desde el propio servicio. Actuamos a través de: • Tutorías de asesoramiento Orientación sobre necesidades de la familia en relación a la persona con discapacidad. Por ejemplo: incapacidad y tutela, vivienda, ayudas económicas o sociales… • Formación Anualmente realizamos seminarios de formación por expertos en diversos temas de interés para las familias. Algunos de los temas tratados los últimos años han sido: incapacidad y tutela, envejecimiento, relación entre padres y profesionales, sexualidad... • Respiro familiar El Respiro facilita una vivienda transitoria a la persona con discapacidad (en una vivienda tutelada o en un hotel) para que la familia pueda disponer de tiempo libre o atender una urgencia (viaje, hospitalización…). Puede solicitarse para unas horas o por varios días. www.amadipesment.org ÍNDICE 33
 • 34. fundación tutelar Dirigido a Personas con discapacidad intelectual legalmente incapacitadas cuya tutela ha sido otorgada a la fundación por la autoridad judicial competente. También asesoramos a personas y familias que aún no han iniciado los trámites de incapacitación (o bien están en proceso), y que necesitan información y apoyo. Qué hacemos El servicio da tranquilidad y apoyo afectivo a la persona ante la ausencia de los padres por diversos motivos (fallecimiento, incapacidad...). Ofrecemos: • Información, orientación y formación a familias • Apoyo a la gestión de la incapacidad • Apoyo a la gestión de la tutela (valoración, trámites legales, asignación de delegado tutelar…) • Atención personal al tutelado • Representación legal y administración de los bienes Cómo lo hacemos El servicio lo prestan un pequeño equipo de profesionales (un experto legal y dos profesionales de la atención personal) y una red de delegados tutelares voluntarios. En torno a 80 personas con discapacidad intelectual están tuteladas por la fundación. El servicio de tutela se presta a través de la Fundación Tutelar amadip.esment, entidad participada por la Asociación, pero jurídicamente independiente. Es la primera que se constituyó en Baleares para las personas con discapacidad intelectual, y una de las primeras en España. www.amadipesment.org ÍNDICE 34
 • 35. Consorcio Aprop En el año 1988 promovimos el primer centro residencial de las Illes Balears especializado en la atención a personas con Dirigido a necesidades de apoyo generalizado y/o alteraciones de la conducta Personas con discapacidad intelectual con necesidades de apoyo extenso o generalizado. Desde hace (centre Lluerna). El servicio, a partir de 1992 cambió su ubicación años el Consorcio Aprop atiende a personas con alteraciones de conducta y con mayor necesidad de y se transformó en el Centro Son Tugores, promovido por el apoyo. Consorcio Aprop (Govern de les Illes Balears, Consells Insulars de Mallorca y Menorca, Ajuntament de Palma y amadip.esment). Actualmente el Consorcio gestiona las residencias Son Tugores y Qué hacemos Son Llebre. • Atención los 365 días del año, combinado con otros servicios (centro de día) • Alojamiento • Apoyos necesarios para todas las actividades de la vida diaria (aseo y alimentación, salud y seguridad, vida en el hogar y ocio) • Apoyo a otras situaciones (relaciones, uso de la comunidad, familia, necesidades sociales...) • Atención sanitaria y rehabilitación Cómo lo hacemos Son Tugores es una residencia que consta de 4 casas de 18 usuarios cada una, que se complementa con los espacios en los que se presta la atención diurna. Cuenta con las ayudas técnicas y adaptaciones necesarias. Se atiende a personas con gran nivel de dependencia y personas con alteraciones de conducta. Tiene capacidad para hasta 72 plazas residenciales y 22 de centro de día. Actualmente el Consorcio está planeando la reestructuración de Son Tugores con el fin de atender menos personas en un entorno más amigable. Son LLebre es una residencia para usuarios con necesidades de soporte generalizado. Consta de 3 casas con una capacidad para 15 personas cada una, espacios para actividades y zonas de paseo y ajardinadas. www.amadipesment.org ÍNDICE 35
 • 36. ENTITATS COL·LABORADORES àrea social SEU CENTRAL TALLERS/COMERCIAL CENTRE PALMA NOVA Carrer d’en Bosc, 1 Av. del Cid, Km. 1,1 (Finca Son Roca) · Son Ferriol Crta. Palma-Andratx s/n. Salida 13. amadip@amadipesment.org 07002 Palma 07198 Palma Pàrquing entrada Palmanova.Autopista Andratx www.amadipesment.org Tel. 971 711 627 · Fax 971 722 332 Tel. 971 717 773 · Fax 971 427 367 07181 · Palmanova · Calvià Tel. 971 597 300