SlideShare a Scribd company logo
KLIENT
Czerwiec 2017
Wbudowany EWM w S/4HANA
Podstawowy vs. Zaawansowany
Rafał Starczewski
Przypisanie funkcjonalności do wersji EWM w S/4HANA
2© 2017 SAP SE or an SAP affiliatecompany. All rights reserved. ǀ KLIENT
• Cena EWM w S/4 tylko wtedy, gdy klient używa “zaawansowanych” funkcjonalności
• Lista “zaawansowanych” funkcjonalności
 System przepływu materiału (MFS)
 Zarządzanie falą
 Obsługa jednostek transportowych / Zarządzanieplacem
 Zarządzanie zasobami ludzkimi
 Usługi konfekcjonowania, uszlachetniania (VAS)
 Warehouse Billing (rozliczanie i fakturowanie usług w magazynie)
 Kitting (kompletowanie zestawów, np. z różnych części)
 Planowanie obsługi doków (DAS)
 Slotting (przydzielanie optymalnego miejsca składowania)
 Cartonization (planowanie ilości, wielkości kartonu dla produktu)
 Integracja z modułem transportowym (TM)
• Klient aktywuje “Zaawansowane funkcjonalności” na poziomie numeru magazynu
• Raport z audytu, sprawdza, czy korzystanie z systemu jest zgodne z aktualnym ustawieniem
• Używa tej samej metryki cenowej, co w przypadku klasycznego EWM (pakiet 5000 elementów dostawy)
Magazynowanie w SAP S / 4HANA 1610
– dokument: „Feature Scope Description”
Wersja 1.8 5 kwietnia 2017 r
KLIENT
Podstawowe zarządzanie magazynem zapewnia wsparcie i przejrzystość w czasie rzeczywistym w
zakresie elastycznego zarządzania i przetwarzania przemieszczeń materiałów w celu
zoptymalizowania operacji magazynowych.
Strony od 129 do 135 w dokumencie SAP S/4HANA 1610 – "Feature Scope Description„
Podstawowe Zarządzanie Magazynem
Objęte licencją
S / 4HANA
Enterprise
Management
Podstawowa kluczowa funkcjonalność: Struktura Magazynu
5© 2017 SAP SE or an SAP affiliatecompany. All rights reserved. ǀ KLIENT
Podstawowe zarządzanie magazynem wspiera Cię od samego początku, począwszy od
strukturyzacji twojego magazynu, w następujący sposób:
● Definiujesz fizyczną strukturę swojego magazynu lub kompleksu magazynowego i mapujesz to w systemie.
● Użytkownik definiuje poszczególne typy przechowywania, takie jak obszar wysokiego składowania, obszar
pamięci masowej lub obszar przechowywania kompletów i łączy je razem pod jednym numerem magazynu
● Tworzysz miejsca składowania dla każdego typu magazynu. Podstawowe zarządzanie magazynem
wykorzystuje je do zarządzania informacjami o zapasach wszystkich produktów w magazynie, na poziomie
magazynu.
AngielskiAngielskiAngielski
Podstawowa kluczowa funkcjonalność: Zarządzanie Zapasami
6© 2017 SAP SE or an SAP affiliatecompany. All rights reserved. ǀ KLIENT
Możesz szczegółowo odwzorować cały kompleks magazynowy w systemie, aż do poziomu magazynu. Daje
to przegląd całkowitej ilości każdego produktu w magazynie. Zawsze możesz zobaczyć, gdzie dokładnie
znajduje się dany produkt w dowolnym momencie w swoim magazynie. Możesz zarządzać ilościami
produktów w różnych kategoriach magazynowych na następujących poziomach:
● Na poziomie miejsca składowania
● W lokalizacjach pośrednich
● Na poziomie zasobów
● Na poziomie HU
● Na poziomie zagnieżdżonych HU
Możesz również przechowywać i zarządzać następującymi rodzajami produktów w swoim magazynie:
● Produkty zarządzane przez partię
● Produkty z numerami seryjnymi
● Produktami o tzw. „wadzę połowu” – „catch weight”
Możesz również zarządzać następującymi zapasami specjalnymi w swoim magazynie:
● Zapasem konsygnacyjnym u dostawców● Zapasem projektowanym ● Zapasem zamówień klienta
Podstawowa kluczowa funkcjonalność : Jednostki Obsługi (HU)
7© 2017 SAP SE or an SAP affiliatecompany. All rights reserved. ǀ KLIENT
Jednostka obsługi to fizyczna jednostka składająca się z materiałów opakowaniowych (nośników ładunku lub
materiału opakowaniowego) i towarów w nim zawartych. Jednostka obsługi jest zawsze połączeniem
produktów i materiałów opakowaniowych. Wszystkie informacje zawarte w elementach produktu, na przykład
o partiach, są przechowywane w jednostkach obsługi i są zawsze dostępne. Jednostki obsługi można
zagnieżdżać i można utworzyć nową jednostkę obsługi z kilku innych jednostek obsługi. Jednostka obsługi
ma unikalny, możliwy do skontrolowania numer identyfikacyjny, który można skonstruować zgodnie ze
standardami branżowymi, takimi jak EAN 128 lub SSCC
Podstawowa kluczowa funkcjonalność : Przetwarzanie w przyjęciu
8© 2017 SAP SE or an SAP affiliatecompany. All rights reserved. ǀ KLIENT
Możesz odbierać produkty z następujących źródeł :
● Od dostawców
● Z produkcji
● Z innych części organizacji
● Ze zwrotów od klientów
Możesz tworzyć i potwierdzać wielostopniowe zadania rozmieszczania produktów, w tym następujące kroki:
Unloading
● Rozładunek
● Liczenie
● Dekonsolidacja
● Ostateczne rozmieszczenie
Możesz zaplanować aktywności polegające na rozmieszczeniu, na jeden z poniższych sposobów :
● Automatycznie podczas dostaw przychodzących
● Regularnie o określonych godzinach
● Ręcznie, korzystając z przeglądów codziennych załadunków
Możesz zoptymalizować pojemność magazynu i przepływ materiałów, stosując strategie rozmieszczenia.
Upraszczają one wyszukiwanie odpowiednich miejsc składowania dla przyjmowanych produktów,
automatycznie określając odpowiednie miejsca składowania do przechowywania nowych produktów. Zwróć
uwagę, że wiele z tych strategii opiera się na użyciu jednostek obsługi.
Podstawowa kluczowa funkcjonalność : Przetwarzanie w wydaniu
9© 2017 SAP SE or an SAP affiliatecompany. All rights reserved. ǀ KLIENT
Możesz pobrać produkty i wysyłać je z magazynu w następujących scenariuszach:
● Wyślij zamówione produkty do klientów zewnętrznych
● Dostarczyć produkty do produkcji
● Zwrócić produkty do dostawcy
● Dostarczyć produkty do klientów wewnętrznych, na przykład centrum kosztów
Możesz tworzyć i potwierdzać dokumenty wydania towarów dla dostarczonych produktów. Możesz
zoptymalizować pojemność magazynu i przepływ materiałów, stosując strategie wydania zapasów.
Upraszczają one fizyczny proces kompletacji, określając optymalne miejsca dla pobrania produktu.
Możesz zbierać zadania magazynowe i umożliwiać mobilne wykonywanie i potwierdzanie za pomocą
transakcji na częstotliwościach radiowych (RF). Dzięki temu pracownicy magazynu mogą wykonywać swoje
zadania z większą wydajnością i szybciej komunikować statusy, używając mobilnych urządzeń RF.
Podstawowa kluczowa funkcjonalność : Inwentaryzacja
10© 2017 SAP SE or an SAP affiliatecompany. All rights reserved. ǀ KLIENT
Możesz zaplanować, przeprowadzić i potwierdzić regularne inwentaryzowanie ilości produktów w magazynie i
porównać fizyczne zapasy z danymi w systemie. Po liczeniu można zaktualizować dane księgowe dla
zapasów w przypadku różnic między ilością zapasów fizycznych a ilością w systemie.
Zliczanie to można wykonać na następujących częstotliwościach:
● Roczne
Zapisujesz wszystkie zapasy w określonym dniu lub w dość krótkim czasie (w większości
przypadków na koniec roku finansowego). W tym czasie można zabronić ruchów magazynowych.
● Ad-hoc (na żądanie)
Przeprowadzasz inwentaryzację dla niektórych miejsc składowania lub produktów. Możesz to zrobić w
dowolnym momencie w trakcie roku finansowego. Na przykład, inwentaryzacja ta może okazać się niezbędna,
ponieważ produkt został uszkodzony lub klient złożył reklamację dotyczącą tego produktu.
Podstawowa kluczowa funkcjonalność : Inwentaryzacja
1
1
© 2017 SAP SE or an SAP affiliatecompany. All rights reserved. ǀ KLIENT
● Inwentaryzacja ciągła
Liczenie cykli służy do przeprowadzania fizycznej inwentaryzacji zapasów w regularnych odstępach czasu w
ciągu roku podatkowego.
Możesz określić interwały lub cykle, w których zamierzasz przeprowadzić fizyczną inwentaryzację dla
konkretnych produktów, przypisując te produkty do różnych klas. Pozwala to na przykład na inwentaryzację
szybko przemieszczających się produktów w magazynie częściej niż w przypadku produktów wolno
rotujących.
● Kontrola niskich i zerowych stanów
Podczas procesu kompletacji można przeprowadzać kontrole niskiego stanu w oparciu o wartość graniczną
dla magazynu i produktu (zwykle jest to liczba łatwa do sprawdzenia na pierwszy rzut oka). Podczas
pobrania towaru sprawdza się, czy dane w systemie odpowiadają rzeczywistej sytuacji. Jeśli limit jest
ustawiony na zero, jest to test zerowy.
Możesz wyzwolić ręczne sprawdzenie niskiego stanu lub system może go automatycznie uruchomić, gdy
zapas w miejscu składowania spada poniżej ustawionego limitu.
Podstawowa kluczowa funkcjonalność : Inwentaryzacja
1
2
© 2017 SAP SE or an SAP affiliatecompany. All rights reserved. ǀ KLIENT
● Inwentaryzacja przy rozmieszczeniu
Możesz przeprowadzić fizyczną inwentaryzację magazynu w momencie pierwszego składowania w miejscu
składowania w roku finansowym. W bieżącym roku finansowym nie wykonuje się dalszych inwentaryzacji
fizycznych dla tego miejsca składowania, nawet jeśli pod koniec roku przechowywany jest tam zupełnie inny
kwant, lub jeśli miejsce składowania jest puste.
● Inwentaryzacja ponownie przeliczająca
Uwaga! Podstawowe zarządzania magazynem nie wspiera próbnej inwentaryzacji.
Podstawowa kluczowa funkcjonalność : Raportowanie
1
3
© 2017 SAP SE or an SAP affiliatecompany. All rights reserved. ǀ KLIENT
Możesz korzystać z monitora zarządzania magazynem, aby na bieżąco śledzić aktualną sytuację w magazynie i
inicjować odpowiednie działania na zaistniałe sytuacje. Monitor zarządzania magazynem zapewnia pełną
przejrzystość następujących atrybutów twojego magazynu:
● Zadania magazynowe
● Zapas i miejsca składowania
● Zasoby
● Planowane ruchy
● Wykonane ruchy
● Dostawy przychodzące
● Dostawy wychodzące
● Monitor zarządzania magazynem zawiera również funkcje monitorowania alertów, które podkreślają
faktyczne i potencjalne sytuacje problematyczne w magazynie oraz udostępniają narzędzia do obsługi
wyjątków.
Podstawowa kluczowa funkcjonalność : Zarządzanie zasobami
1
4
© 2017 SAP SE or an SAP affiliatecompany. All rights reserved. ǀ KLIENT
Zasób to jednostka reprezentująca użytkownika lub sprzęt, który może wykonywać pracę w magazynie.
Za pomocą zarządzania zasobami można zmaksymalizować wydajność procesów magazynowych w
następujący sposób:
● Ułatwienie zarządzania i delegowania pracy
● Zoptymalizuj wybór zadań magazynowych dla zasobów wymagających pracy. Umożliwia to efektywne
monitorowanie i kontrolowanie zasobów.
Podstawowa kluczowa funkcjonalność : Zarządzanie Jakością
1
5
© 2017 SAP SE or an SAP affiliatecompany. All rights reserved. ǀ KLIENT
Można sprawdzić, czy dostarczone produkty i materiały opakowaniowe spełniają kryteria jakości w ramach
procesu przyjęcia.
Podstawowe zarządzanie magazynem jest zintegrowane z zarządzaniem jakością w produkcji przy użyciu
partii kontrolnych pochodzenia 17.
Korzystasz z reguł inspekcji, aby określić, czy element dostawy jest istotny z punktu widzenia inspekcji i
określić szczegóły inspekcji, na przykład typ inspekcji, typ zapasów niezależny od lokalizacji lub etap
procesu przeprowadzany w magazynie.
16
Możesz zintegrować dostawę produktów do produkcji i odbiór produktów z produkcji do swojego
magazynu. Możesz również zwrócić nieużywane i niepotrzebne części z powrotem na zapas w magazynie.
Dostawa oparta na zaopatrzeniu produkcji
Dzięki tym dostawom możesz dostarczać produkty do produkcji w oparciu o następujące strategie
zamówienie
● Zlecenia produkcyjne
● Zlecenia procesowe
● Kanban
Możesz pozyskać produkty wymagane do produkcji lub zamówienia procesowego w następujący sposób:
● Wymagane produkty to części do pobrania w przypadku pojedynczych zleceń lub części zlecenia
wydania w przypadku wielu zamówień, które są etapami i w wymaganej ilości na podstawie zlecenia
produkcyjnego lub procesowego.
● Wymagane produkty to produkty, których używasz nieustannie, a które realizujesz niezależnie od
istniejących zleceń.
Podstawowa kluczowa funkcjonalność : Integracja z produkcją
© 2017 SAP SE or an SAP affiliatecompany. All rights reserved. ǀ KLIENT
17© 2017 SAP SE or an SAP affiliatecompany. All rights reserved. ǀ KLIENT
Podstawowa kluczowa funkcjonalność : Integracja z produkcją
● Wymagane produkty to materiały przechowywane w skrzyni lub pojemniku, które można
rozstawić niezależnie od zleceń produkcyjnych przy użyciu specjalnej metody Kanban.
Zaawansowana Integracja z produkcją
Zaawansowana integracja produkcji optymalizuje dostawę i odbiór produktów w następujący sposób:
● Możesz zaplanować zaopatrzenie do produkcji w pewnym okresie czasu, pozwalając na bardziej elastyczne
wykorzystanie przestrzeni w obszarze produkcji.
● Możesz otrzymywać pakowane produkty zaraz po ich przybyciu z linii produkcyjnej za pomocą fal
radiowych. Pozwala to na szybką synchronizację przepływów materiałowych między magazynem i
produkcją oraz poprawia widoczność zapasów.
Zaawansowana integracja produkcji jest zintegrowana z przetwarzaniem zleceń produkcyjnych. Pozwala na
etapowe i konsumowanie materiałów oraz otrzymywanie półproduktów lub gotowych produktów w
podstawowym zarządzaniu magazynem. Możesz korzystać z zaawansowanej integracji produkcji dla zleceń
produkcyjnych w dyskretnej produkcji lub dla zamówień procesowych w procesie produkcji.
KLIENT
Zaawansowane Zarządzanie Magazynem
Zaawansowane zarządzanie magazynem zapewnia narzędzia do elastycznego zarządzania i przetwarzania
przemieszczeń materiałów, w celu optymalizacji bardziej złożonych procesów magazynowych.
Strony od 236 do 241 w dokumencie SAP S/4HANA 1610 – "Feature Scope Description„
Wymaga
dodatkowej licencji
oprócz S/4HANA
Enterprise
Management
Zaawansowana kluczowa funkcjonalność : Optymalizacja zarządzania zapasami
1
9
© 2017 SAP SE or an SAP affiliatecompany. All rights reserved. ǀ KLIENT
Możesz zoptymalizować zarządzanie ilościami produktów w różnych kategoriach magazynowych, na
przykład za pomocą funkcji slottingu, aby przypisać najlepszy rodzaj miejsca składowania dla produktu,
który ma być rozmieszczony, w oparciu o charakterystykę produktu.
Podczas slottingu, zaawansowane zarządzanie magazynem automatycznie określa koncepcję
przechowywania produktu, w oparciu o ukryte parametry składowania na podstawie danych
podstawowych. Te parametry opisują następujące elementy:
● Sekcja, w której produkt ma być przechowywany
● Właściwości, które ma posiadać miejsce składowania
● Strategia rozmieszczenia, która ma być użyta
Zaawansowana kluczowa funkcjonalność : Optymalizacja procesu przyjęcia
2
9
© 2017 SAP SE or an SAP affiliatecompany. All rights reserved. ǀ KLIENT
Możesz zoptymalizować proces przyjęcia produktów i umieszczania ich w magazynie, na przykład, planując
kilka dostaw przychodzących, które docierają tym samym transportem.
Korzystasz z jednostek transportowych lub pojazdów w celu grupowania dostaw i wykonywania czynności
magazynowych dla wszystkich dostaw przychodzących w jednostce transportowej lub pojeździe w tym
samym czasie.
Zaawansowana kluczowa funkcjonalność : Optymalizacja procesu wydania
2
1
© 2017 SAP SE or an SAP affiliatecompany. All rights reserved. ǀ KLIENT
Możesz zoptymalizować proces kompletacji produktów i wysyłanie ich z magazynu, na przykład poprzez łączenie lub
dzielenie przedmiotów z wychodzących żądań magazynowych w fale.
Można połączyć lub podzielić elementy do fal, na podstawie kryteriów, takich jak obszar działalności, trasy, lub
produktu.
Możesz skonfigurować szablony fal, które używają tych samych atrybutów fali dla elementów żądania magazynu,
które spełniają określone warunki szablonu.
Zaawansowane zarządzanie magazynem może automatycznie tworzyć fale na podstawie szablonów fal i danych w
żądaniu magazynu.
Możesz ustawić zaawansowane zarządzanie magazynem, aby automatycznie zwolnić i ponownie uruchomić fale
Zaawansowana kluczowa funkcjonalność : Kontrola przepływu materiału
2
2
© 2017 SAP SE or an SAP affiliatecompany. All rights reserved. ǀ KLIENT
Możesz uruchomić i kontrolować zautomatyzowany sprzęt magazynowy w następujący sposób:
● Komunikuj się z programowalnymi sterownikami logicznymi (PLC) za pomocą telegramów, aby
uruchamiać ruchy i otrzymywać aktualizacje statusu
● Podziel zadania w magazynie na mniejsze zadania i wysyłaj zadania do sterownika PLC krok po kroku
● Użyj ulepszonej strategii rozmieszczenia i strategii pobrań, która uwzględnia fizykę i ograniczenia
● Określ limity pojemności dla punktów komunikacyjnych, segmentów przenośników lub zasobów
● Śledź, oceniaj i wpływaj na proces systemu przepływu materiałów
● Monitoruj komunikację między systemem przepływu materiałów a programowalną logiką
● Wywoływanie dzienników wyjątków za pomocą monitora alertów i powiązanie tych wyjątków z
działaniami następnymi
System przepływu materiałów obejmuje następujące funkcje:
● Automatyczna identyfikacja HU za pomocą skanerów w automatycznym urządzeniu do odzyskiwania
● Automatyczne przełączanie HU, których nie można zapisać
● W pełni automatyczna instalacja HU w pojemniku za pomocą dowolnej liczby kroków pośrednich
● Usterki zgłaszane przez wzięte pod uwagę kontrole
● Zmniejszenie pustych torów ruchu dla dźwigów układających poprzez przeplatanie
● Zasada doboru towaru do człowieka
Zaawansowana kluczowa funkcjonalność : Zarządzanie placem
2
3
© 2017 SAP SE or an SAP affiliatecompany. All rights reserved. ǀ KLIENT
Stocznia to miejsce, w którym utrzymujesz pojazdy i jednostki transportowe, które przybywają lub
opuszczają magazyn. Możesz użyć zarządzania stocznią, aby przenieść jednostki transportowe z jednego
stoczni do drugiego w obrębie placu.
Możliwe typy ruchu stoczni są następujące:
● Jednostka transportowa przybywa do punktu kontrolnego i zostaje przeniesiona na miejsce parkingowe
lub do drzwi.
● Przesuwasz jednostkę transportową z miejsca parkingowego do drzwi lub z drzwi na miejsce
parkingowe.
● Przesuwasz jednostkę transportową na plac z jednego miejsca parkingowego do drugiego lub z jednych
drzwi do drugich.
Zaawansowana kluczowa funkcjonalność : Zarządzanie zasobami ludzkimi
2
4
© 2017 SAP SE or an SAP affiliatecompany. All rights reserved. ǀ KLIENT
Możesz zaplanować czas pracy i zasoby w swoim magazynie, mierząc, planując, symulując i wizualizując działania
w magazynie.
Możesz porównać i ocenić wydajność swoich pracowników magazynu w oparciu o opracowane standardy pracy.
Po wykonaniu pracy można porównać czasy planowane i rzeczywiste oraz zachęty, takie jak płatności premiowe
za pomocą systemu HR.
Możesz użyć krótkoterminowego planowania operacyjnego, aby zdefiniować zaplanowane cele, w zależności od
obciążenia pracowników w magazynie i obliczonego poziomu serwisu.
Zaawansowana kluczowa funkcjonalność : Usługi dodające wartość
Usługi konfekcjonowania, uszlachetniania (VAS)
2
5
© 2017 SAP SE or an SAP affiliatecompany. All rights reserved. ǀ KLIENT
Możesz wykonywać i dokumentować usługi o wartości dodanej w magazynie, takie jak składanie
produktów, pakowanie produktów, etykietowanie lub kitting.
Możesz wykonywać usługi o wartości dodanej w przychodzących i wychodzących procesach
Zaawansowana kluczowa funkcjonalność :
Kitting (kompletowanie zestawów, np. z różnych części)
2
6
© 2017 SAP SE or an SAP affiliatecompany. All rights reserved. ǀ KLIENT
Możesz tworzyć zestawy w zestawie na zamówienie lub zestaw do procesów magazynowych.
Poniższe zasady odnoszą się do procesu składania zamówienia:
● Zestaw jest zawsze dostarczany w całości do klienta.
● Nagłówek zestawu i elementy zestawu są zawsze zaplanowane na tę samą datę.
● Wszystkie elementy zestawu muszą pochodzić z tego samego magazynu.
● Zestaw nagłówka i komponent zestawu mają stosunek ilościowy zdefiniowany przez strukturę
zestawu. Stosunek ilościowy jest ponownie obliczany, gdy tylko pojawią się zmiany na poziomie
nagłówka zestawu lub na poziomie komponentu zestawu.
W procesie zestaw do magazynowania obowiązuje:
● Tworzenie zestawów ręcznie lub użycie zlecenia serwisowego o wartości dodanej.
● Możesz wykonać rozłożenie elementów zestawu, tak aby podzielić zestaw z powrotem na jego
komponenty
Zaawansowana kluczowa funkcjonalność : Cross-Docking
2
7
© 2017 SAP SE or an SAP affiliatecompany. All rights reserved. ǀ KLIENT
Możesz tworzyć i potwierdzać zadania związane z transportem produktów lub obsługą jednostek od
przyjęcia materiałów do wydania towarów bez zachodzenia pomiędzy nimi. Korzystanie z crossdockingu
umożliwia realizację pilnych zamówień sprzedaży lub zmniejszenie kosztów kompletacji i magazynowania.
Możesz wykonać cross-docking w następujący sposób:
● Oportunistyczne cross-docking Zaawansowane zarządzanie magazynem może określić znaczenie tych
produktów po ich fizycznym dostarczeniu do magazynu
● Dystrybucja towarów w Zaawansowanym zarządzaniu magazynem obsługuje dokumenty dostawy
przychodzącej i wychodzącej, które zawierają metody procesu dystrybucji towarów i pozycję
zamówienia zakupu. W przypadku dostawy przychodzącej Zaawansowane zarządzanie magazynem
uwzględnia najpierw wszystkie dostawy wychodzące, które mają ten sam numer referencyjny. Ponadto
zaawansowane zarządzanie magazynem wykorzystuje proces dystrybucji towarów do określenia
rodzaju procesu magazynowego oraz do wykonania crossdockingu dystrybucji towarów zgodnie z
konfiguracją.
Zaawansowana kluczowa funkcjonalność : Warehouse Billing
(rozliczanie i fakturowanie usług w magazynie)
2
8
© 2017 SAP SE or an SAP affiliatecompany. All rights reserved. ǀ KLIENT
Fakturowanie w magazynie pozwala wykonać następujące czynności:
● Zarejestruj ilość usług magazynowych używanych dla usług uzgodnionych w umowie w
podłączonym systemie zarządzania transportem SAP (SAP TM).
● Wyślij informacje o ilości z powrotem do systemu SAP TM w celu obliczenia opłat i rozliczenia na
podstawie opłat, na które wyraziłeś zgodę w umowie.
Zaawansowana kluczowa funkcjonalność : Cartonization
(planowanie ilości, wielkości kartonu dla produktu)
2
9
© 2017 SAP SE or an SAP affiliatecompany. All rights reserved. ǀ KLIENT
Możesz skorzystać z planowania pakowania w kartony , aby usprawnić tworzenie jednostek do obsługi przesyłek (HU)
na podstawie informacji z danych podstawowych produktu i wychodzących zamówień dostawy, takich jak ilości,
objętości i waga.
Planowanie kartonu skutkuje stworzeniem planowanych jednostek wysyłkowych (PSHU), które można wykorzystać
jako szablony do tworzenia wysyłkowych jednostek HU podczas ich kompletacji lub samego pakowania.
Możesz tworzyć PSHU ręcznie lub automatycznie w planowaniu kartonowym. Możesz tworzyć zagnieżdżone PSHU do
planowania dostaw, w których HU są pakowane do większych jednostek obsługi.
Zaawansowana kluczowa funkcjonalność : Planowanie obsługi doków (DAS)
30© 2017 SAP SE or an SAP affiliatecompany. All rights reserved. ǀ KLIENT
Możesz planować przyjazd pojazdów w swoich magazynach i współpracować z osobami
zaangażowanymi w harmonogramowanie.
Planowanie przyjazdów pojazdów do magazynu oraz załadunek i rozładunek pojazdów jest ważny dla
zarządzania wydajnym działaniem magazynu i dla równoważenia obciążenie pracą w ciągu dnia
roboczego.
Możesz użyć DAS, aby zaplanować terminy dla załadunku i rozładunku pojazdów oraz uzyskać przegląd
obciążenia miejsca ładowania dla każdego dnia.
Planowanie dla przewoźnika jest ważne, aby skrócić czas, w którym pojazdy nie są dostępne do użycia,
na przykład, jeśli czekają na rozładunek. Przewoźnicy z dostępem do systemu mogą planować ładowanie
spotkań dla własnych pojazdów bezpośrednio w systemie i aktualizować szczegóły swoich terminów
załadunku.
Zaawansowana kluczowa funkcjonalność : Wysyłanie i odbieranie
3
1
© 2017 SAP SE or an SAP affiliatecompany. All rights reserved. ǀ KLIENT
Możesz używać wysyłki i odbioru, aby zarządzać następującymi aspektami swojego magazynu:
● Wykorzystanie pojazdów i jednostek transportowych do zarządzania transportami do lub z magazynu
● Załadunek i rozładunek, w tym przybycie i wyjście z drzwi
● Zarządzanie placem
Za pomocą kokpitu wysyłkowego możesz wykonywać następujące czynności:
● Planuj jednostki transportowe na dany dzień.
Można planować jednostki transportowe i przypisywać do nich dostawy wychodzące wraz z ustawianiem
czynności powiązanych z zarządzaniem magazynem.
● Wykonywanie i monitorowanie dostaw wychodzących przy użyciu jednostek transportowych
Za za pomocą kokpitu wysyłkowego można monitorować status dostaw przypisanych do danej jednostki
transportowej i uruchamiać powiązane działania dla tej jednostki lub tej dostawy.
Zaawansowana kluczowa funkcjonalność : Magazynowanie tranzytowe
3
2
© 2017 SAP SE or an SAP affiliatecompany. All rights reserved. ǀ KLIENT
Możesz korzystać z magazynów tranzytowych podczas odbierania lub wysyłania ładunku w ramach
dłuższego łańcucha transportowego. Ładunek nie jest przeznaczony do twojego magazynu i nie
rozpakowujesz go ani nie oddajesz do magazynu jako zapas. Zamiast tego otrzymujesz ładunek i
przechowujesz go, aż będzie potrzebny do transportu do następnego ogniwa w łańcuchu transportowym.
Transport ładunku planowany jest w połączonym systemie zarządzania transportem SAP (SAP TM), a plan
przechodzi do zaawansowanego zarządzania magazynem. Procesy magazynowe są realizowane w
Zaawansowanym zarządzaniu magazynem, a wyniki są przesyłane z powrotem do SAP TM.
Dziękuję.
Rafał Starczewski

More Related Content

What's hot

SAP EWM Cross Docking
SAP EWM Cross DockingSAP EWM Cross Docking
SAP EWM Cross Docking
USAOnline Training
 
Solutions SAP pour la performance logistique
Solutions SAP pour la performance logistiqueSolutions SAP pour la performance logistique
Solutions SAP pour la performance logistique
itelligence France
 
SAP ERP 'Shelf Life Expiration Time (SLET) Management' Solution
SAP ERP 'Shelf Life Expiration Time (SLET) Management' SolutionSAP ERP 'Shelf Life Expiration Time (SLET) Management' Solution
SAP ERP 'Shelf Life Expiration Time (SLET) Management' Solution
Vijay Pisipaty
 
Production order splitting
Production order splittingProduction order splitting
Production order splitting
Dharmendra Kumar
 
EWM Yard Management
EWM Yard ManagementEWM Yard Management
EWM Yard Management
andyiska
 
EWM Org structure.pdf
EWM Org structure.pdfEWM Org structure.pdf
EWM Org structure.pdf
Shahid Farooq, PMP
 
Risks associated with warehouse design and process flow
Risks associated with warehouse design and process flowRisks associated with warehouse design and process flow
Risks associated with warehouse design and process flow
Tristan Wiggill
 
SAP EWM 9.1 Online Training
SAP EWM 9.1 Online TrainingSAP EWM 9.1 Online Training
SAP EWM 9.1 Online Training
ExpertSoft Trainings
 
Packing with returnable material (1)
Packing with returnable material (1)Packing with returnable material (1)
Packing with returnable material (1)
Gopi Ponnala
 
SAP MM module presentation by Ashley Chimhanda
SAP MM module presentation by Ashley Chimhanda SAP MM module presentation by Ashley Chimhanda
SAP MM module presentation by Ashley Chimhanda
Ashley Chimhanda
 
96836801 sap-sd-interview-questions
96836801 sap-sd-interview-questions96836801 sap-sd-interview-questions
96836801 sap-sd-interview-questions
kollum01
 
Serial number profile configuration for material
Serial number profile configuration for materialSerial number profile configuration for material
Serial number profile configuration for material
Lokesh Modem
 
Sap ewm detailed presentation
Sap ewm detailed presentationSap ewm detailed presentation
Sap ewm detailed presentation
Jose De Andrade Pereira
 
Consignment Process
Consignment ProcessConsignment Process
Consignment Process
Viany Adriana
 
SAP mm-overview
SAP mm-overviewSAP mm-overview
SAP mm-overview
cools_cools123
 
Cold Storage Warehouse Best Practices: Warehouse Layout Optimization
Cold Storage Warehouse Best Practices: Warehouse Layout OptimizationCold Storage Warehouse Best Practices: Warehouse Layout Optimization
Cold Storage Warehouse Best Practices: Warehouse Layout Optimization
Angela Carver
 
Lean Warehousing
Lean WarehousingLean Warehousing
Lean Warehousing
Melinda Hollingshed
 
Greg's top tips for warehouse accuracy white paper
Greg's top tips for warehouse accuracy white paperGreg's top tips for warehouse accuracy white paper
Greg's top tips for warehouse accuracy white paper
Greg Dow
 
SAP EWM v2
SAP EWM v2SAP EWM v2
SAP EWM v2
Gustavo Reyes
 
WM vs S/4 HANA EWM vs DECENTRALIZED WM
WM vs S/4 HANA EWM vs DECENTRALIZED WMWM vs S/4 HANA EWM vs DECENTRALIZED WM
WM vs S/4 HANA EWM vs DECENTRALIZED WM
Krishna Prasad Nanduri
 

What's hot (20)

SAP EWM Cross Docking
SAP EWM Cross DockingSAP EWM Cross Docking
SAP EWM Cross Docking
 
Solutions SAP pour la performance logistique
Solutions SAP pour la performance logistiqueSolutions SAP pour la performance logistique
Solutions SAP pour la performance logistique
 
SAP ERP 'Shelf Life Expiration Time (SLET) Management' Solution
SAP ERP 'Shelf Life Expiration Time (SLET) Management' SolutionSAP ERP 'Shelf Life Expiration Time (SLET) Management' Solution
SAP ERP 'Shelf Life Expiration Time (SLET) Management' Solution
 
Production order splitting
Production order splittingProduction order splitting
Production order splitting
 
EWM Yard Management
EWM Yard ManagementEWM Yard Management
EWM Yard Management
 
EWM Org structure.pdf
EWM Org structure.pdfEWM Org structure.pdf
EWM Org structure.pdf
 
Risks associated with warehouse design and process flow
Risks associated with warehouse design and process flowRisks associated with warehouse design and process flow
Risks associated with warehouse design and process flow
 
SAP EWM 9.1 Online Training
SAP EWM 9.1 Online TrainingSAP EWM 9.1 Online Training
SAP EWM 9.1 Online Training
 
Packing with returnable material (1)
Packing with returnable material (1)Packing with returnable material (1)
Packing with returnable material (1)
 
SAP MM module presentation by Ashley Chimhanda
SAP MM module presentation by Ashley Chimhanda SAP MM module presentation by Ashley Chimhanda
SAP MM module presentation by Ashley Chimhanda
 
96836801 sap-sd-interview-questions
96836801 sap-sd-interview-questions96836801 sap-sd-interview-questions
96836801 sap-sd-interview-questions
 
Serial number profile configuration for material
Serial number profile configuration for materialSerial number profile configuration for material
Serial number profile configuration for material
 
Sap ewm detailed presentation
Sap ewm detailed presentationSap ewm detailed presentation
Sap ewm detailed presentation
 
Consignment Process
Consignment ProcessConsignment Process
Consignment Process
 
SAP mm-overview
SAP mm-overviewSAP mm-overview
SAP mm-overview
 
Cold Storage Warehouse Best Practices: Warehouse Layout Optimization
Cold Storage Warehouse Best Practices: Warehouse Layout OptimizationCold Storage Warehouse Best Practices: Warehouse Layout Optimization
Cold Storage Warehouse Best Practices: Warehouse Layout Optimization
 
Lean Warehousing
Lean WarehousingLean Warehousing
Lean Warehousing
 
Greg's top tips for warehouse accuracy white paper
Greg's top tips for warehouse accuracy white paperGreg's top tips for warehouse accuracy white paper
Greg's top tips for warehouse accuracy white paper
 
SAP EWM v2
SAP EWM v2SAP EWM v2
SAP EWM v2
 
WM vs S/4 HANA EWM vs DECENTRALIZED WM
WM vs S/4 HANA EWM vs DECENTRALIZED WMWM vs S/4 HANA EWM vs DECENTRALIZED WM
WM vs S/4 HANA EWM vs DECENTRALIZED WM
 

Similar to SAP EWM w S/4HANA. Podstawowy, a może Zaawansowany? (PL)

Wdrożenie systemu WMS | AVOCADO Packing | operator logistyczny
Wdrożenie systemu WMS | AVOCADO Packing | operator logistycznyWdrożenie systemu WMS | AVOCADO Packing | operator logistyczny
Wdrożenie systemu WMS | AVOCADO Packing | operator logistyczny
PiotrJakubowski24
 
Softwarestudio softwarehouse WMS.net
Softwarestudio softwarehouse WMS.netSoftwarestudio softwarehouse WMS.net
Softwarestudio softwarehouse WMS.net
AdamSiemitkowski
 
System WMS Packing | automatyzacja wysyłek
System WMS Packing | automatyzacja wysyłek System WMS Packing | automatyzacja wysyłek
System WMS Packing | automatyzacja wysyłek
PiotrJakubowski24
 
Systemy Zarządzania Produkcją - sytemy MDA/MES
Systemy Zarządzania Produkcją - sytemy MDA/MESSystemy Zarządzania Produkcją - sytemy MDA/MES
Systemy Zarządzania Produkcją - sytemy MDA/MES
I.P.Matic
 
Kompleksowe rozwiązania finansowe dla systemu SAP
Kompleksowe rozwiązania finansowe dla systemu SAPKompleksowe rozwiązania finansowe dla systemu SAP
Kompleksowe rozwiązania finansowe dla systemu SAP
Apollogic
 
System Klasy Erp
System Klasy ErpSystem Klasy Erp
System Klasy Erp
guest7a5483
 
Integration framework dla SAP Business One
Integration framework dla SAP Business OneIntegration framework dla SAP Business One
Integration framework dla SAP Business One
Anna Lewandowska
 
Case study: Jak zorganizować magazyn? 200 a 2000 paczek. Paweł Fornalski
Case study: Jak zorganizować magazyn? 200 a 2000 paczek. Paweł FornalskiCase study: Jak zorganizować magazyn? 200 a 2000 paczek. Paweł Fornalski
Case study: Jak zorganizować magazyn? 200 a 2000 paczek. Paweł Fornalski
Furgonetka.pl
 
Impuls EVO rozgrzewa
Impuls EVO rozgrzewaImpuls EVO rozgrzewa
Impuls EVO rozgrzewa
BPSC
 
Impuls EVO rozgrzewa
Impuls EVO rozgrzewaImpuls EVO rozgrzewa
Impuls EVO rozgrzewa
BPSC
 
Wdrożenie systemu WMS | ecommerce | procesy magazynowe
Wdrożenie systemu WMS | ecommerce | procesy magazynoweWdrożenie systemu WMS | ecommerce | procesy magazynowe
Wdrożenie systemu WMS | ecommerce | procesy magazynowe
PiotrJakubowski24
 
Just in time and kanban
Just in time and kanbanJust in time and kanban
Just in time and kanban
andzi18
 
VIII Targi eHandlu: Mariusz Wesołowski, Raben Group "Rozpraw się raz na zawsz...
VIII Targi eHandlu: Mariusz Wesołowski, Raben Group "Rozpraw się raz na zawsz...VIII Targi eHandlu: Mariusz Wesołowski, Raben Group "Rozpraw się raz na zawsz...
VIII Targi eHandlu: Mariusz Wesołowski, Raben Group "Rozpraw się raz na zawsz...
ecommerce poland expo
 

Similar to SAP EWM w S/4HANA. Podstawowy, a może Zaawansowany? (PL) (20)

Erp Modus
Erp ModusErp Modus
Erp Modus
 
Erp Modus
Erp ModusErp Modus
Erp Modus
 
Softmax
SoftmaxSoftmax
Softmax
 
Wdrożenie systemu WMS | AVOCADO Packing | operator logistyczny
Wdrożenie systemu WMS | AVOCADO Packing | operator logistycznyWdrożenie systemu WMS | AVOCADO Packing | operator logistyczny
Wdrożenie systemu WMS | AVOCADO Packing | operator logistyczny
 
Softwarestudio softwarehouse WMS.net
Softwarestudio softwarehouse WMS.netSoftwarestudio softwarehouse WMS.net
Softwarestudio softwarehouse WMS.net
 
Wiz Countbuuu
Wiz CountbuuuWiz Countbuuu
Wiz Countbuuu
 
Wiz Countbuuu
Wiz CountbuuuWiz Countbuuu
Wiz Countbuuu
 
System WMS Packing | automatyzacja wysyłek
System WMS Packing | automatyzacja wysyłek System WMS Packing | automatyzacja wysyłek
System WMS Packing | automatyzacja wysyłek
 
Systemy Zarządzania Produkcją - sytemy MDA/MES
Systemy Zarządzania Produkcją - sytemy MDA/MESSystemy Zarządzania Produkcją - sytemy MDA/MES
Systemy Zarządzania Produkcją - sytemy MDA/MES
 
Kompleksowe rozwiązania finansowe dla systemu SAP
Kompleksowe rozwiązania finansowe dla systemu SAPKompleksowe rozwiązania finansowe dla systemu SAP
Kompleksowe rozwiązania finansowe dla systemu SAP
 
System Klasy Erp
System Klasy ErpSystem Klasy Erp
System Klasy Erp
 
System Klasy Erp
System Klasy ErpSystem Klasy Erp
System Klasy Erp
 
Integration framework dla SAP Business One
Integration framework dla SAP Business OneIntegration framework dla SAP Business One
Integration framework dla SAP Business One
 
Case study: Jak zorganizować magazyn? 200 a 2000 paczek. Paweł Fornalski
Case study: Jak zorganizować magazyn? 200 a 2000 paczek. Paweł FornalskiCase study: Jak zorganizować magazyn? 200 a 2000 paczek. Paweł Fornalski
Case study: Jak zorganizować magazyn? 200 a 2000 paczek. Paweł Fornalski
 
Else Erp
Else ErpElse Erp
Else Erp
 
Impuls EVO rozgrzewa
Impuls EVO rozgrzewaImpuls EVO rozgrzewa
Impuls EVO rozgrzewa
 
Impuls EVO rozgrzewa
Impuls EVO rozgrzewaImpuls EVO rozgrzewa
Impuls EVO rozgrzewa
 
Wdrożenie systemu WMS | ecommerce | procesy magazynowe
Wdrożenie systemu WMS | ecommerce | procesy magazynoweWdrożenie systemu WMS | ecommerce | procesy magazynowe
Wdrożenie systemu WMS | ecommerce | procesy magazynowe
 
Just in time and kanban
Just in time and kanbanJust in time and kanban
Just in time and kanban
 
VIII Targi eHandlu: Mariusz Wesołowski, Raben Group "Rozpraw się raz na zawsz...
VIII Targi eHandlu: Mariusz Wesołowski, Raben Group "Rozpraw się raz na zawsz...VIII Targi eHandlu: Mariusz Wesołowski, Raben Group "Rozpraw się raz na zawsz...
VIII Targi eHandlu: Mariusz Wesołowski, Raben Group "Rozpraw się raz na zawsz...
 

SAP EWM w S/4HANA. Podstawowy, a może Zaawansowany? (PL)

 • 1. KLIENT Czerwiec 2017 Wbudowany EWM w S/4HANA Podstawowy vs. Zaawansowany Rafał Starczewski
 • 2. Przypisanie funkcjonalności do wersji EWM w S/4HANA 2© 2017 SAP SE or an SAP affiliatecompany. All rights reserved. ǀ KLIENT • Cena EWM w S/4 tylko wtedy, gdy klient używa “zaawansowanych” funkcjonalności • Lista “zaawansowanych” funkcjonalności  System przepływu materiału (MFS)  Zarządzanie falą  Obsługa jednostek transportowych / Zarządzanieplacem  Zarządzanie zasobami ludzkimi  Usługi konfekcjonowania, uszlachetniania (VAS)  Warehouse Billing (rozliczanie i fakturowanie usług w magazynie)  Kitting (kompletowanie zestawów, np. z różnych części)  Planowanie obsługi doków (DAS)  Slotting (przydzielanie optymalnego miejsca składowania)  Cartonization (planowanie ilości, wielkości kartonu dla produktu)  Integracja z modułem transportowym (TM) • Klient aktywuje “Zaawansowane funkcjonalności” na poziomie numeru magazynu • Raport z audytu, sprawdza, czy korzystanie z systemu jest zgodne z aktualnym ustawieniem • Używa tej samej metryki cenowej, co w przypadku klasycznego EWM (pakiet 5000 elementów dostawy)
 • 3. Magazynowanie w SAP S / 4HANA 1610 – dokument: „Feature Scope Description” Wersja 1.8 5 kwietnia 2017 r
 • 4. KLIENT Podstawowe zarządzanie magazynem zapewnia wsparcie i przejrzystość w czasie rzeczywistym w zakresie elastycznego zarządzania i przetwarzania przemieszczeń materiałów w celu zoptymalizowania operacji magazynowych. Strony od 129 do 135 w dokumencie SAP S/4HANA 1610 – "Feature Scope Description„ Podstawowe Zarządzanie Magazynem Objęte licencją S / 4HANA Enterprise Management
 • 5. Podstawowa kluczowa funkcjonalność: Struktura Magazynu 5© 2017 SAP SE or an SAP affiliatecompany. All rights reserved. ǀ KLIENT Podstawowe zarządzanie magazynem wspiera Cię od samego początku, począwszy od strukturyzacji twojego magazynu, w następujący sposób: ● Definiujesz fizyczną strukturę swojego magazynu lub kompleksu magazynowego i mapujesz to w systemie. ● Użytkownik definiuje poszczególne typy przechowywania, takie jak obszar wysokiego składowania, obszar pamięci masowej lub obszar przechowywania kompletów i łączy je razem pod jednym numerem magazynu ● Tworzysz miejsca składowania dla każdego typu magazynu. Podstawowe zarządzanie magazynem wykorzystuje je do zarządzania informacjami o zapasach wszystkich produktów w magazynie, na poziomie magazynu. AngielskiAngielskiAngielski
 • 6. Podstawowa kluczowa funkcjonalność: Zarządzanie Zapasami 6© 2017 SAP SE or an SAP affiliatecompany. All rights reserved. ǀ KLIENT Możesz szczegółowo odwzorować cały kompleks magazynowy w systemie, aż do poziomu magazynu. Daje to przegląd całkowitej ilości każdego produktu w magazynie. Zawsze możesz zobaczyć, gdzie dokładnie znajduje się dany produkt w dowolnym momencie w swoim magazynie. Możesz zarządzać ilościami produktów w różnych kategoriach magazynowych na następujących poziomach: ● Na poziomie miejsca składowania ● W lokalizacjach pośrednich ● Na poziomie zasobów ● Na poziomie HU ● Na poziomie zagnieżdżonych HU Możesz również przechowywać i zarządzać następującymi rodzajami produktów w swoim magazynie: ● Produkty zarządzane przez partię ● Produkty z numerami seryjnymi ● Produktami o tzw. „wadzę połowu” – „catch weight” Możesz również zarządzać następującymi zapasami specjalnymi w swoim magazynie: ● Zapasem konsygnacyjnym u dostawców● Zapasem projektowanym ● Zapasem zamówień klienta
 • 7. Podstawowa kluczowa funkcjonalność : Jednostki Obsługi (HU) 7© 2017 SAP SE or an SAP affiliatecompany. All rights reserved. ǀ KLIENT Jednostka obsługi to fizyczna jednostka składająca się z materiałów opakowaniowych (nośników ładunku lub materiału opakowaniowego) i towarów w nim zawartych. Jednostka obsługi jest zawsze połączeniem produktów i materiałów opakowaniowych. Wszystkie informacje zawarte w elementach produktu, na przykład o partiach, są przechowywane w jednostkach obsługi i są zawsze dostępne. Jednostki obsługi można zagnieżdżać i można utworzyć nową jednostkę obsługi z kilku innych jednostek obsługi. Jednostka obsługi ma unikalny, możliwy do skontrolowania numer identyfikacyjny, który można skonstruować zgodnie ze standardami branżowymi, takimi jak EAN 128 lub SSCC
 • 8. Podstawowa kluczowa funkcjonalność : Przetwarzanie w przyjęciu 8© 2017 SAP SE or an SAP affiliatecompany. All rights reserved. ǀ KLIENT Możesz odbierać produkty z następujących źródeł : ● Od dostawców ● Z produkcji ● Z innych części organizacji ● Ze zwrotów od klientów Możesz tworzyć i potwierdzać wielostopniowe zadania rozmieszczania produktów, w tym następujące kroki: Unloading ● Rozładunek ● Liczenie ● Dekonsolidacja ● Ostateczne rozmieszczenie Możesz zaplanować aktywności polegające na rozmieszczeniu, na jeden z poniższych sposobów : ● Automatycznie podczas dostaw przychodzących ● Regularnie o określonych godzinach ● Ręcznie, korzystając z przeglądów codziennych załadunków Możesz zoptymalizować pojemność magazynu i przepływ materiałów, stosując strategie rozmieszczenia. Upraszczają one wyszukiwanie odpowiednich miejsc składowania dla przyjmowanych produktów, automatycznie określając odpowiednie miejsca składowania do przechowywania nowych produktów. Zwróć uwagę, że wiele z tych strategii opiera się na użyciu jednostek obsługi.
 • 9. Podstawowa kluczowa funkcjonalność : Przetwarzanie w wydaniu 9© 2017 SAP SE or an SAP affiliatecompany. All rights reserved. ǀ KLIENT Możesz pobrać produkty i wysyłać je z magazynu w następujących scenariuszach: ● Wyślij zamówione produkty do klientów zewnętrznych ● Dostarczyć produkty do produkcji ● Zwrócić produkty do dostawcy ● Dostarczyć produkty do klientów wewnętrznych, na przykład centrum kosztów Możesz tworzyć i potwierdzać dokumenty wydania towarów dla dostarczonych produktów. Możesz zoptymalizować pojemność magazynu i przepływ materiałów, stosując strategie wydania zapasów. Upraszczają one fizyczny proces kompletacji, określając optymalne miejsca dla pobrania produktu. Możesz zbierać zadania magazynowe i umożliwiać mobilne wykonywanie i potwierdzanie za pomocą transakcji na częstotliwościach radiowych (RF). Dzięki temu pracownicy magazynu mogą wykonywać swoje zadania z większą wydajnością i szybciej komunikować statusy, używając mobilnych urządzeń RF.
 • 10. Podstawowa kluczowa funkcjonalność : Inwentaryzacja 10© 2017 SAP SE or an SAP affiliatecompany. All rights reserved. ǀ KLIENT Możesz zaplanować, przeprowadzić i potwierdzić regularne inwentaryzowanie ilości produktów w magazynie i porównać fizyczne zapasy z danymi w systemie. Po liczeniu można zaktualizować dane księgowe dla zapasów w przypadku różnic między ilością zapasów fizycznych a ilością w systemie. Zliczanie to można wykonać na następujących częstotliwościach: ● Roczne Zapisujesz wszystkie zapasy w określonym dniu lub w dość krótkim czasie (w większości przypadków na koniec roku finansowego). W tym czasie można zabronić ruchów magazynowych. ● Ad-hoc (na żądanie) Przeprowadzasz inwentaryzację dla niektórych miejsc składowania lub produktów. Możesz to zrobić w dowolnym momencie w trakcie roku finansowego. Na przykład, inwentaryzacja ta może okazać się niezbędna, ponieważ produkt został uszkodzony lub klient złożył reklamację dotyczącą tego produktu.
 • 11. Podstawowa kluczowa funkcjonalność : Inwentaryzacja 1 1 © 2017 SAP SE or an SAP affiliatecompany. All rights reserved. ǀ KLIENT ● Inwentaryzacja ciągła Liczenie cykli służy do przeprowadzania fizycznej inwentaryzacji zapasów w regularnych odstępach czasu w ciągu roku podatkowego. Możesz określić interwały lub cykle, w których zamierzasz przeprowadzić fizyczną inwentaryzację dla konkretnych produktów, przypisując te produkty do różnych klas. Pozwala to na przykład na inwentaryzację szybko przemieszczających się produktów w magazynie częściej niż w przypadku produktów wolno rotujących. ● Kontrola niskich i zerowych stanów Podczas procesu kompletacji można przeprowadzać kontrole niskiego stanu w oparciu o wartość graniczną dla magazynu i produktu (zwykle jest to liczba łatwa do sprawdzenia na pierwszy rzut oka). Podczas pobrania towaru sprawdza się, czy dane w systemie odpowiadają rzeczywistej sytuacji. Jeśli limit jest ustawiony na zero, jest to test zerowy. Możesz wyzwolić ręczne sprawdzenie niskiego stanu lub system może go automatycznie uruchomić, gdy zapas w miejscu składowania spada poniżej ustawionego limitu.
 • 12. Podstawowa kluczowa funkcjonalność : Inwentaryzacja 1 2 © 2017 SAP SE or an SAP affiliatecompany. All rights reserved. ǀ KLIENT ● Inwentaryzacja przy rozmieszczeniu Możesz przeprowadzić fizyczną inwentaryzację magazynu w momencie pierwszego składowania w miejscu składowania w roku finansowym. W bieżącym roku finansowym nie wykonuje się dalszych inwentaryzacji fizycznych dla tego miejsca składowania, nawet jeśli pod koniec roku przechowywany jest tam zupełnie inny kwant, lub jeśli miejsce składowania jest puste. ● Inwentaryzacja ponownie przeliczająca Uwaga! Podstawowe zarządzania magazynem nie wspiera próbnej inwentaryzacji.
 • 13. Podstawowa kluczowa funkcjonalność : Raportowanie 1 3 © 2017 SAP SE or an SAP affiliatecompany. All rights reserved. ǀ KLIENT Możesz korzystać z monitora zarządzania magazynem, aby na bieżąco śledzić aktualną sytuację w magazynie i inicjować odpowiednie działania na zaistniałe sytuacje. Monitor zarządzania magazynem zapewnia pełną przejrzystość następujących atrybutów twojego magazynu: ● Zadania magazynowe ● Zapas i miejsca składowania ● Zasoby ● Planowane ruchy ● Wykonane ruchy ● Dostawy przychodzące ● Dostawy wychodzące ● Monitor zarządzania magazynem zawiera również funkcje monitorowania alertów, które podkreślają faktyczne i potencjalne sytuacje problematyczne w magazynie oraz udostępniają narzędzia do obsługi wyjątków.
 • 14. Podstawowa kluczowa funkcjonalność : Zarządzanie zasobami 1 4 © 2017 SAP SE or an SAP affiliatecompany. All rights reserved. ǀ KLIENT Zasób to jednostka reprezentująca użytkownika lub sprzęt, który może wykonywać pracę w magazynie. Za pomocą zarządzania zasobami można zmaksymalizować wydajność procesów magazynowych w następujący sposób: ● Ułatwienie zarządzania i delegowania pracy ● Zoptymalizuj wybór zadań magazynowych dla zasobów wymagających pracy. Umożliwia to efektywne monitorowanie i kontrolowanie zasobów.
 • 15. Podstawowa kluczowa funkcjonalność : Zarządzanie Jakością 1 5 © 2017 SAP SE or an SAP affiliatecompany. All rights reserved. ǀ KLIENT Można sprawdzić, czy dostarczone produkty i materiały opakowaniowe spełniają kryteria jakości w ramach procesu przyjęcia. Podstawowe zarządzanie magazynem jest zintegrowane z zarządzaniem jakością w produkcji przy użyciu partii kontrolnych pochodzenia 17. Korzystasz z reguł inspekcji, aby określić, czy element dostawy jest istotny z punktu widzenia inspekcji i określić szczegóły inspekcji, na przykład typ inspekcji, typ zapasów niezależny od lokalizacji lub etap procesu przeprowadzany w magazynie.
 • 16. 16 Możesz zintegrować dostawę produktów do produkcji i odbiór produktów z produkcji do swojego magazynu. Możesz również zwrócić nieużywane i niepotrzebne części z powrotem na zapas w magazynie. Dostawa oparta na zaopatrzeniu produkcji Dzięki tym dostawom możesz dostarczać produkty do produkcji w oparciu o następujące strategie zamówienie ● Zlecenia produkcyjne ● Zlecenia procesowe ● Kanban Możesz pozyskać produkty wymagane do produkcji lub zamówienia procesowego w następujący sposób: ● Wymagane produkty to części do pobrania w przypadku pojedynczych zleceń lub części zlecenia wydania w przypadku wielu zamówień, które są etapami i w wymaganej ilości na podstawie zlecenia produkcyjnego lub procesowego. ● Wymagane produkty to produkty, których używasz nieustannie, a które realizujesz niezależnie od istniejących zleceń. Podstawowa kluczowa funkcjonalność : Integracja z produkcją © 2017 SAP SE or an SAP affiliatecompany. All rights reserved. ǀ KLIENT
 • 17. 17© 2017 SAP SE or an SAP affiliatecompany. All rights reserved. ǀ KLIENT Podstawowa kluczowa funkcjonalność : Integracja z produkcją ● Wymagane produkty to materiały przechowywane w skrzyni lub pojemniku, które można rozstawić niezależnie od zleceń produkcyjnych przy użyciu specjalnej metody Kanban. Zaawansowana Integracja z produkcją Zaawansowana integracja produkcji optymalizuje dostawę i odbiór produktów w następujący sposób: ● Możesz zaplanować zaopatrzenie do produkcji w pewnym okresie czasu, pozwalając na bardziej elastyczne wykorzystanie przestrzeni w obszarze produkcji. ● Możesz otrzymywać pakowane produkty zaraz po ich przybyciu z linii produkcyjnej za pomocą fal radiowych. Pozwala to na szybką synchronizację przepływów materiałowych między magazynem i produkcją oraz poprawia widoczność zapasów. Zaawansowana integracja produkcji jest zintegrowana z przetwarzaniem zleceń produkcyjnych. Pozwala na etapowe i konsumowanie materiałów oraz otrzymywanie półproduktów lub gotowych produktów w podstawowym zarządzaniu magazynem. Możesz korzystać z zaawansowanej integracji produkcji dla zleceń produkcyjnych w dyskretnej produkcji lub dla zamówień procesowych w procesie produkcji.
 • 18. KLIENT Zaawansowane Zarządzanie Magazynem Zaawansowane zarządzanie magazynem zapewnia narzędzia do elastycznego zarządzania i przetwarzania przemieszczeń materiałów, w celu optymalizacji bardziej złożonych procesów magazynowych. Strony od 236 do 241 w dokumencie SAP S/4HANA 1610 – "Feature Scope Description„ Wymaga dodatkowej licencji oprócz S/4HANA Enterprise Management
 • 19. Zaawansowana kluczowa funkcjonalność : Optymalizacja zarządzania zapasami 1 9 © 2017 SAP SE or an SAP affiliatecompany. All rights reserved. ǀ KLIENT Możesz zoptymalizować zarządzanie ilościami produktów w różnych kategoriach magazynowych, na przykład za pomocą funkcji slottingu, aby przypisać najlepszy rodzaj miejsca składowania dla produktu, który ma być rozmieszczony, w oparciu o charakterystykę produktu. Podczas slottingu, zaawansowane zarządzanie magazynem automatycznie określa koncepcję przechowywania produktu, w oparciu o ukryte parametry składowania na podstawie danych podstawowych. Te parametry opisują następujące elementy: ● Sekcja, w której produkt ma być przechowywany ● Właściwości, które ma posiadać miejsce składowania ● Strategia rozmieszczenia, która ma być użyta
 • 20. Zaawansowana kluczowa funkcjonalność : Optymalizacja procesu przyjęcia 2 9 © 2017 SAP SE or an SAP affiliatecompany. All rights reserved. ǀ KLIENT Możesz zoptymalizować proces przyjęcia produktów i umieszczania ich w magazynie, na przykład, planując kilka dostaw przychodzących, które docierają tym samym transportem. Korzystasz z jednostek transportowych lub pojazdów w celu grupowania dostaw i wykonywania czynności magazynowych dla wszystkich dostaw przychodzących w jednostce transportowej lub pojeździe w tym samym czasie.
 • 21. Zaawansowana kluczowa funkcjonalność : Optymalizacja procesu wydania 2 1 © 2017 SAP SE or an SAP affiliatecompany. All rights reserved. ǀ KLIENT Możesz zoptymalizować proces kompletacji produktów i wysyłanie ich z magazynu, na przykład poprzez łączenie lub dzielenie przedmiotów z wychodzących żądań magazynowych w fale. Można połączyć lub podzielić elementy do fal, na podstawie kryteriów, takich jak obszar działalności, trasy, lub produktu. Możesz skonfigurować szablony fal, które używają tych samych atrybutów fali dla elementów żądania magazynu, które spełniają określone warunki szablonu. Zaawansowane zarządzanie magazynem może automatycznie tworzyć fale na podstawie szablonów fal i danych w żądaniu magazynu. Możesz ustawić zaawansowane zarządzanie magazynem, aby automatycznie zwolnić i ponownie uruchomić fale
 • 22. Zaawansowana kluczowa funkcjonalność : Kontrola przepływu materiału 2 2 © 2017 SAP SE or an SAP affiliatecompany. All rights reserved. ǀ KLIENT Możesz uruchomić i kontrolować zautomatyzowany sprzęt magazynowy w następujący sposób: ● Komunikuj się z programowalnymi sterownikami logicznymi (PLC) za pomocą telegramów, aby uruchamiać ruchy i otrzymywać aktualizacje statusu ● Podziel zadania w magazynie na mniejsze zadania i wysyłaj zadania do sterownika PLC krok po kroku ● Użyj ulepszonej strategii rozmieszczenia i strategii pobrań, która uwzględnia fizykę i ograniczenia ● Określ limity pojemności dla punktów komunikacyjnych, segmentów przenośników lub zasobów ● Śledź, oceniaj i wpływaj na proces systemu przepływu materiałów ● Monitoruj komunikację między systemem przepływu materiałów a programowalną logiką ● Wywoływanie dzienników wyjątków za pomocą monitora alertów i powiązanie tych wyjątków z działaniami następnymi System przepływu materiałów obejmuje następujące funkcje: ● Automatyczna identyfikacja HU za pomocą skanerów w automatycznym urządzeniu do odzyskiwania ● Automatyczne przełączanie HU, których nie można zapisać ● W pełni automatyczna instalacja HU w pojemniku za pomocą dowolnej liczby kroków pośrednich ● Usterki zgłaszane przez wzięte pod uwagę kontrole ● Zmniejszenie pustych torów ruchu dla dźwigów układających poprzez przeplatanie ● Zasada doboru towaru do człowieka
 • 23. Zaawansowana kluczowa funkcjonalność : Zarządzanie placem 2 3 © 2017 SAP SE or an SAP affiliatecompany. All rights reserved. ǀ KLIENT Stocznia to miejsce, w którym utrzymujesz pojazdy i jednostki transportowe, które przybywają lub opuszczają magazyn. Możesz użyć zarządzania stocznią, aby przenieść jednostki transportowe z jednego stoczni do drugiego w obrębie placu. Możliwe typy ruchu stoczni są następujące: ● Jednostka transportowa przybywa do punktu kontrolnego i zostaje przeniesiona na miejsce parkingowe lub do drzwi. ● Przesuwasz jednostkę transportową z miejsca parkingowego do drzwi lub z drzwi na miejsce parkingowe. ● Przesuwasz jednostkę transportową na plac z jednego miejsca parkingowego do drugiego lub z jednych drzwi do drugich.
 • 24. Zaawansowana kluczowa funkcjonalność : Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 4 © 2017 SAP SE or an SAP affiliatecompany. All rights reserved. ǀ KLIENT Możesz zaplanować czas pracy i zasoby w swoim magazynie, mierząc, planując, symulując i wizualizując działania w magazynie. Możesz porównać i ocenić wydajność swoich pracowników magazynu w oparciu o opracowane standardy pracy. Po wykonaniu pracy można porównać czasy planowane i rzeczywiste oraz zachęty, takie jak płatności premiowe za pomocą systemu HR. Możesz użyć krótkoterminowego planowania operacyjnego, aby zdefiniować zaplanowane cele, w zależności od obciążenia pracowników w magazynie i obliczonego poziomu serwisu.
 • 25. Zaawansowana kluczowa funkcjonalność : Usługi dodające wartość Usługi konfekcjonowania, uszlachetniania (VAS) 2 5 © 2017 SAP SE or an SAP affiliatecompany. All rights reserved. ǀ KLIENT Możesz wykonywać i dokumentować usługi o wartości dodanej w magazynie, takie jak składanie produktów, pakowanie produktów, etykietowanie lub kitting. Możesz wykonywać usługi o wartości dodanej w przychodzących i wychodzących procesach
 • 26. Zaawansowana kluczowa funkcjonalność : Kitting (kompletowanie zestawów, np. z różnych części) 2 6 © 2017 SAP SE or an SAP affiliatecompany. All rights reserved. ǀ KLIENT Możesz tworzyć zestawy w zestawie na zamówienie lub zestaw do procesów magazynowych. Poniższe zasady odnoszą się do procesu składania zamówienia: ● Zestaw jest zawsze dostarczany w całości do klienta. ● Nagłówek zestawu i elementy zestawu są zawsze zaplanowane na tę samą datę. ● Wszystkie elementy zestawu muszą pochodzić z tego samego magazynu. ● Zestaw nagłówka i komponent zestawu mają stosunek ilościowy zdefiniowany przez strukturę zestawu. Stosunek ilościowy jest ponownie obliczany, gdy tylko pojawią się zmiany na poziomie nagłówka zestawu lub na poziomie komponentu zestawu. W procesie zestaw do magazynowania obowiązuje: ● Tworzenie zestawów ręcznie lub użycie zlecenia serwisowego o wartości dodanej. ● Możesz wykonać rozłożenie elementów zestawu, tak aby podzielić zestaw z powrotem na jego komponenty
 • 27. Zaawansowana kluczowa funkcjonalność : Cross-Docking 2 7 © 2017 SAP SE or an SAP affiliatecompany. All rights reserved. ǀ KLIENT Możesz tworzyć i potwierdzać zadania związane z transportem produktów lub obsługą jednostek od przyjęcia materiałów do wydania towarów bez zachodzenia pomiędzy nimi. Korzystanie z crossdockingu umożliwia realizację pilnych zamówień sprzedaży lub zmniejszenie kosztów kompletacji i magazynowania. Możesz wykonać cross-docking w następujący sposób: ● Oportunistyczne cross-docking Zaawansowane zarządzanie magazynem może określić znaczenie tych produktów po ich fizycznym dostarczeniu do magazynu ● Dystrybucja towarów w Zaawansowanym zarządzaniu magazynem obsługuje dokumenty dostawy przychodzącej i wychodzącej, które zawierają metody procesu dystrybucji towarów i pozycję zamówienia zakupu. W przypadku dostawy przychodzącej Zaawansowane zarządzanie magazynem uwzględnia najpierw wszystkie dostawy wychodzące, które mają ten sam numer referencyjny. Ponadto zaawansowane zarządzanie magazynem wykorzystuje proces dystrybucji towarów do określenia rodzaju procesu magazynowego oraz do wykonania crossdockingu dystrybucji towarów zgodnie z konfiguracją.
 • 28. Zaawansowana kluczowa funkcjonalność : Warehouse Billing (rozliczanie i fakturowanie usług w magazynie) 2 8 © 2017 SAP SE or an SAP affiliatecompany. All rights reserved. ǀ KLIENT Fakturowanie w magazynie pozwala wykonać następujące czynności: ● Zarejestruj ilość usług magazynowych używanych dla usług uzgodnionych w umowie w podłączonym systemie zarządzania transportem SAP (SAP TM). ● Wyślij informacje o ilości z powrotem do systemu SAP TM w celu obliczenia opłat i rozliczenia na podstawie opłat, na które wyraziłeś zgodę w umowie.
 • 29. Zaawansowana kluczowa funkcjonalność : Cartonization (planowanie ilości, wielkości kartonu dla produktu) 2 9 © 2017 SAP SE or an SAP affiliatecompany. All rights reserved. ǀ KLIENT Możesz skorzystać z planowania pakowania w kartony , aby usprawnić tworzenie jednostek do obsługi przesyłek (HU) na podstawie informacji z danych podstawowych produktu i wychodzących zamówień dostawy, takich jak ilości, objętości i waga. Planowanie kartonu skutkuje stworzeniem planowanych jednostek wysyłkowych (PSHU), które można wykorzystać jako szablony do tworzenia wysyłkowych jednostek HU podczas ich kompletacji lub samego pakowania. Możesz tworzyć PSHU ręcznie lub automatycznie w planowaniu kartonowym. Możesz tworzyć zagnieżdżone PSHU do planowania dostaw, w których HU są pakowane do większych jednostek obsługi.
 • 30. Zaawansowana kluczowa funkcjonalność : Planowanie obsługi doków (DAS) 30© 2017 SAP SE or an SAP affiliatecompany. All rights reserved. ǀ KLIENT Możesz planować przyjazd pojazdów w swoich magazynach i współpracować z osobami zaangażowanymi w harmonogramowanie. Planowanie przyjazdów pojazdów do magazynu oraz załadunek i rozładunek pojazdów jest ważny dla zarządzania wydajnym działaniem magazynu i dla równoważenia obciążenie pracą w ciągu dnia roboczego. Możesz użyć DAS, aby zaplanować terminy dla załadunku i rozładunku pojazdów oraz uzyskać przegląd obciążenia miejsca ładowania dla każdego dnia. Planowanie dla przewoźnika jest ważne, aby skrócić czas, w którym pojazdy nie są dostępne do użycia, na przykład, jeśli czekają na rozładunek. Przewoźnicy z dostępem do systemu mogą planować ładowanie spotkań dla własnych pojazdów bezpośrednio w systemie i aktualizować szczegóły swoich terminów załadunku.
 • 31. Zaawansowana kluczowa funkcjonalność : Wysyłanie i odbieranie 3 1 © 2017 SAP SE or an SAP affiliatecompany. All rights reserved. ǀ KLIENT Możesz używać wysyłki i odbioru, aby zarządzać następującymi aspektami swojego magazynu: ● Wykorzystanie pojazdów i jednostek transportowych do zarządzania transportami do lub z magazynu ● Załadunek i rozładunek, w tym przybycie i wyjście z drzwi ● Zarządzanie placem Za pomocą kokpitu wysyłkowego możesz wykonywać następujące czynności: ● Planuj jednostki transportowe na dany dzień. Można planować jednostki transportowe i przypisywać do nich dostawy wychodzące wraz z ustawianiem czynności powiązanych z zarządzaniem magazynem. ● Wykonywanie i monitorowanie dostaw wychodzących przy użyciu jednostek transportowych Za za pomocą kokpitu wysyłkowego można monitorować status dostaw przypisanych do danej jednostki transportowej i uruchamiać powiązane działania dla tej jednostki lub tej dostawy.
 • 32. Zaawansowana kluczowa funkcjonalność : Magazynowanie tranzytowe 3 2 © 2017 SAP SE or an SAP affiliatecompany. All rights reserved. ǀ KLIENT Możesz korzystać z magazynów tranzytowych podczas odbierania lub wysyłania ładunku w ramach dłuższego łańcucha transportowego. Ładunek nie jest przeznaczony do twojego magazynu i nie rozpakowujesz go ani nie oddajesz do magazynu jako zapas. Zamiast tego otrzymujesz ładunek i przechowujesz go, aż będzie potrzebny do transportu do następnego ogniwa w łańcuchu transportowym. Transport ładunku planowany jest w połączonym systemie zarządzania transportem SAP (SAP TM), a plan przechodzi do zaawansowanego zarządzania magazynem. Procesy magazynowe są realizowane w Zaawansowanym zarządzaniu magazynem, a wyniki są przesyłane z powrotem do SAP TM.