SlideShare a Scribd company logo
0U 0UV +RPHEXHU
 KDUOHV 6W
6RPHZKHUH 1 

,QVSHFWLRQ 6LWH  6PLWK 6W $Q WRZQ 1 
,QVSHFWLRQ 'DWH  'HFHPEHU 

RQJUDWXODWLRQV  RX DUH FRQVLGHULQJ WKH SXUFKDVH RI D QHZ KRPH

7KDQN RX IRU VHOHFWLQJ /RQJ ,VODQG +RPH ,QVSHFWLRQ RQVXOWDQWV WR SHUIRUP RXU
EXLOGLQJ LQVSHFWLRQ IRU RX

:H LQYLWH RX WR YLVLW RXU ZHEVLWH ZZZORQJLVODQGLQVSHFWLRQFRP 2XU ZHEVLWH LV SDFNHG
ZLWK JUHDW LQIRUPDWLRQ DERXW WKH YDULRXV FRPSRQHQWV WKDW PDNH XS D KRXVH RU EXLOGLQJ

,I RX DWWHQGHG WKH LQVSHFWLRQ RXU LQVSHFWRU KDV DOUHDG SURYLGHG RX ZLWK D YHUEDO UHSRUW
DQG GLVFXVVLRQ RI KLV ILQGLQJV :H ZRXOG OLNH WR FRQWLQXH RXU UHODWLRQVKLS ZLWK RX HYHQ DIWHU
RX KDYH FORVHG RQ RXU QHZ SURSHUW ,I RX KDYHQ·W GRQH VR DOUHDG SOHDVH WHOO XV RXU
HPDLO DGGUHVV VR ZH FDQ SHULRGLFDOO UHPLQG RX RI LPSRUWDQW PDLQWHQDQFH DGYLFH WR NHHS
RXU KRPHRIILFH LQ JUHDW FRQGLWLRQ HDU URXQG DQG SURORQJ WKH OLIH RI DOO FRPSRQHQWV

7KH IROORZLQJ UHSRUW LV GHVLJQHG WR KLJKOLJKW VLJQLILFDQW GHIHFWV XQFRYHUHG GXULQJ
WKH LQVSHFWLRQ DQG SURYLGHV PDLQWHQDQFH VXJJHVWLRQV WR SURWHFW DQG SURORQJ WKH
OLIH RI WKH DUHD GLVFXVVHG

7KH LQVSHFWLRQ KDV EHHQ SHUIRUPHG LQ DFFRUGDQFH ZLWK 7KH 6WDWH RI 1HZ RUN VWDQGDUGV ,W
LV LQWHQGHG RQO DV D JHQHUDO JXLGH WR KHOS WKH FOLHQW PDNH KLV RU KHU RZQ HYDOXDWLRQ RI WKH
RYHUDOO FRQGLWLRQ RI WKH KRPH DQG LV QRW LQWHQGHG WR UHIOHFW WKH YDOXH RI WKH SUHPLVHV QRU
PDNH DQ UHSUHVHQWDWLRQ DV WR WKH DGYLVDELOLW RI SXUFKDVH 7KH UHSRUW H[SUHVVHV WKH SHUVRQDO
RSLQLRQV RI WKH H[SHULHQFHG LQVSHFWRU EDVHG XSRQ KLV YLVXDO LPSUHVVLRQV RI WKH FRQGLWLRQV WKDW
H[LVWHG DW WKH WLPH RI LQVSHFWLRQ RQO 7KH LQVSHFWLRQ DQG UHSRUW DUH QRW LQWHQGHG WR EH
WHFKQLFDOO H[KDXVWLYH RU WR LPSO WKDW HYHU FRPSRQHQW ZDV LQVSHFWHG RU WKDW HYHU SRVVLEOH
GHIHFW ZDV GLVFRYHUHG 1R GLVDVVHPEO RI HTXLSPHQW RSHQLQJ RI ZDOOV PRYLQJ RI IXUQLWXUH
DSSOLDQFHV RU VWRUHG LWHPV RU H[FDYDWLRQ LV SHUIRUPHG $OO FRPSRQHQWV DQG FRQGLWLRQV ZKLFK
E QDWXUH RI WKHLU ORFDWLRQ DUH FRQFHDOHG FDPRXIODJHG RU GLIILFXOW WR LQVSHFW DUH H[FOXGHG
IURP WKH UHSRUW :H FDQ SURYLGH DQ H[FHOOHQW RYHUYLHZ RI WKH SURSHUW EXW ZLOO QRW ILQG
HYHU GHIHFW RU XQFRYHU HYHU SRVVLEOH ULVN ZKHWKHU YLVLEOH RU QRW
«Last»                                            1
7KH LQVSHFWLRQ UHSRUW VKRXOG QRW EH FRQVWUXHG DV D FRPSOLDQFH LQVSHFWLRQ RI DQ
JRYHUQPHQWDO RU QRQJRYHUQPHQWDO FRGHV RU UHJXODWLRQV 7KH UHSRUW LV QRW
LQWHQGHG WR EH D ZDUUDQW RU JXDUDQWHH RI WKH SUHVHQW RU IXWXUH DGHTXDF RU
SHUIRUPDQFH RI WKH VWUXFWXUH ZH FDQ QRW SUHGLFW WKH IXWXUH
LWV VVWHPV RU WKHLU
FRPSRQHQW SDUWV 7KLV UHSRUW GRHV QRW FRQVWLWXWH DQ H[SUHVVHG RU LPSOLHG
ZDUUDQW RI PHUFKDQWDELOLW RU ILWQHVV IRU XVH UHJDUGLQJ WKH FRQGLWLRQ RI WKH
SURSHUW DQG LW VKRXOG QRW EH UHOLHG XSRQ DV VXFK $Q RSLQLRQV UHJDUGLQJ
DGHTXDF FDSDFLW RU H[SHFWHG OLIH RI FRPSRQHQWV DUH JHQHUDO HVWLPDWHV EDVHG RQ
LQIRUPDWLRQ DERXW VLPLODU FRPSRQHQWV DQG RFFDVLRQDO ZLGH YDULDWLRQV DUH WR EH
H[SHFWHG EHWZHHQ VXFK HVWLPDWHV DQG DFWXDO H[SHULHQFH

:H FHUWLI WKDW RXU LQVSHFWRUV KDYH QR LQWHUHVW SUHVHQW RU FRQWHPSODWHG LQ WKLV SURSHUW RU
LWV LPSURYHPHQWV 7R WKH EHVW RI RXU NQRZOHGJH DQG EHOLHI DOO VWDWHPHQWV DQG LQIRUPDWLRQ LQ
LQVXODWLRQ LQWHUQDO RU XQGHUJURXQG GUDLQDJH RU SOXPELQJ DQ VVWHPV ZKLFK DUH VKXW GRZQ RU
RWKHUZLVH VHFXUHG ZDWHU ZHOOV ZDWHU TXDOLW DQG TXDQWLW
]RQLQJ RUGLQDQFHV LQWHUFRPV
VHFXULW VVWHPV KHDW VHQVRUV FRVPHWLFV RU EXLOGLQJ FRGH FRQIRUPLW $Q JHQHUDO FRPPHQWV
UHJDUGLQJ WKHVH VVWHPV DQG FRQGLWLRQV DUH LQIRUPDWLRQDO RQO DQG GR QRW UHSUHVHQW DQ
LQVSHFWLRQ KRZHYHU ZH FDQ SURYLGH SURIHVVLRQDO WHVWLQJ IRU UDGRQ DVEHVWRV ZDWHU TXDOLW
PROG WHVWLQJ HOHFWURPDJQHWLF ILHOGV DQG XUHD IRUPDOGHKGH DW WKH FOLHQW·V UHTXHVW IRU
DGGLWLRQDO IHHV WKLV UHSRUW DUH WUXH DQG FRUUHFW

                 7HUHQFH .XUVDZH
            HUWLILHG 1HZ RUN 6WDWH ,QVWUXFWRU
           /RQJ ,VODQG +RPH ,QVSHFWLRQ RQVXOWDQWV
           1HZ RUN 6WDWH /LFHQVH 
           16'( 7HUPLWH HUWLILFDWLRQ 
            $PHULFDQ 6RFLHW RI +RPH ,QVSHFWRUV
                  $6+, 
                  
              'LUHFW /LQH 
                WNLQVSHFW#QHW]HURQHW
             ZZZORQJLVODQGLQVSHFWLRQFRP
«Last»                                           2
7$%/( 2) 217(17621*5$78/$7,216
 :HOFRPH 
     

7$%/( 2) 217(176 

2)),( 86( 21/ 3$,' %,// 
2)),( 86( 21/ %,//

(;7(5,25

3+2726$

7(50,7( 5(3257 

,17(5,25
  6WUXFWXUH DQG )RXQGDWLRQ
  $WWLF RU UDZO 6SDFHV 
  3OXPELQJ+HDWLQJ(OHFWULFDO 6VWHPV 
  5RRPV

*(1(5$/ 127(6 

6800$5 
«Last»                                                3
(;7(5,25     ,7(0      0$7(5,$/                  5(200(1'$7,216

 6WUHHW 6LGHZDON     1$     1RW $SSOLFDEOH


 'ULYHZD       %ODFNWRS    7KH GULYHZD VXUIDFH LV FUDFNHG DQG UHTXLUHV UHSDLU


 )URQW :DONZD      6ODWH     /RRVHXQHYHQ VODWHV DUH D WULSSLQJ KD]DUG 5HSDLU LV QHHGHG

                     7KH IURQW VWRRS KDV VHYHUDO ORRVH VODWHV 7KLV LV D WULS DQG IDOO KD]DUG
 )URQW 6WRRS       6ODWH     ZKLFK VKRXOG EH FRUUHFWHG DV VRRQ DV SRVVLEOH 6HFXUH ORRVH VODWHV
                     )XWXUH UHFRQVWUXFWLRQ PD EH QHHGHG

 (QWU 'RRUV     :RRG0HWDO    7KH H[WHULRU GRRUV DUH ROG 5HSODFH H[LVWLQJ GRRUV ZLWK LQVXODWHG VROLG
                     ZRRG RU PHWDO GRRUV DQG IUDPHV ,QVWDOO GHDG EROW ORFNV IRU VHFXULW
                     ,QVWDOO KDQGUDLOV RQ DOO VWRRSV DQG VWDLUV ZKHUH QRQH SUHVHQWO H[LVW IRU
 5DLOLQJV      1RQH 3UHVHQW
                     VDIHW

                     /RRVH EULFNV VHYHUDO FUDFNV PLVVLQJ VODWH VKHOI DQG HYLGHQFH RI ZDWHU
                     SHQHWUDWLRQ REVHUYHG 6HH 3KRWR RQWDFW D OLFHQVHG DQG TXDOLILHG
                     PDVRQ WR UHYLHZUHSDLUUHSODFH DV QHHGHG OHDQ FKLPQH DQG ILUHSODFH
 KLPQH         %ULFN
                     XSRQ RFFXSDQF DQG RQ DQ DQQXDO EDVLV WKHUHDIWHU 7KH FKLPQH IOXH
                     OLQHU ZDV QRW YLVLEOH IRU LQVSHFWLRQ DQG VKRXOG EH FKHFNHG IRU GHIHFW
                     ZKHQ FOHDQHG

                     7KH URRI FRYHULQJ LV D VLQJOH ODHU DUFKLWHFWXUDO VWOH URRILQJ VKLQJOH
 5RRI        $VSKDOW 6KLQJOHV  ZKLFK ZDV IRXQG WR EH LQ JRRG DQG OHDNIUHH FRQGLWLRQ DW WLPH RI
                     LQVSHFWLRQ

                     3HULRGLF LQVSHFWLRQ RI DOO IODVKHG DUHDV LV DGYLVDEOH DV D SUHYHQWDWLYH
 )ODVKLQJ        RSSHU
                     PDLQWHQDQFH

                     OHDQ JXWWHUV XSRQ RFFXSDQF %XULHG GRZQVSRXWV DSSHDU WR EH FORJJHG
                     'LUHFW GRZQVSRXWV DZD IURP GZHOOLQJ 6HH 3KRWR 3URSHU
                     PDQDJHPHQW RI JXWWHUOHDGHU VVWHP LV LPSRUWDQW IRU SUHYHQWLQJ VRLO
                     HURVLRQ DQG SRVVLEOH GDPDJH WR IRXQGDWLRQVWUXFWXUH DV ZHOO DV IRU
 *XWWHUV/HDGHUV   $OXPLQXP
                     KHOSLQJ WR NHHS WKH EDVHPHQWFUDZO DUHD GU $W OHDVW WZLFH D HDU
                     JXWWHUV OHDGHUV DQG GRZQVSRXWV VKRXOG EH FOHDQHG DQG FKHFNHG IRU
                     SURSHU DOLJQPHQW DQG FRQQHFWLRQ $V SDUW RI QRUPDO KRPH RZQHUVKLS
                     FKHFN VVWHP GXULQJ UDLQ IRU OHDNV DQG SURSHU GUDLQDJH

                     7KH TXDQWLW DQG WSH RI LQVXODWLRQ LQVWDOOHG LQ H[WHULRU ZDOO FDYLWLHV
 ([WHULRU :DOOV   :RRG )UDPH    FRXOG QRW EH GHWHUPLQHG GXH WR HQFORVHG QDWXUH RI ZDOOV 1R SUREOHPV
                     ZHUH REVHUYHG GXULQJ WKH LQVSHFWLRQ
«Last»                                          6
(;7(5,25     ,7(0      0$7(5,$/                5(200(1'$7,216

                    3RUWLRQV RI H[WHULRU VLGLQJ LQ GLUHFW FRQWDFW ZLWK WKH JURXQG SURYLGH
 6LGLQJ         9LQO    HDV DFFHVV IRU PRLVWXUH DQG LQVHFW SHQHWUDWLRQ RQWDFW D FRQWUDFWRU
                    WR WULP VLGLQJ DQG SURYLGH D PLQLPXP RI HLJKW LQFKHV RI FOHDUDQFH
                    EHWZHHQ WKH ORZHVW SRUWLRQ RI VLGLQJ DQG JURXQG 6HH 3KRWR 
                    )RXQGDWLRQ FUDFNV DUH SUHVHQW 5HSDLU FUDFNV LQ IRXQGDWLRQ ZLWK ODWH[
                    FHPHQW :KHUH D FUDFN GLVDSSHDUV LQWR WKH JURXQG VRLO VKRXOG EH
 0DVRQU       RQFUHWH    H[FDYDWHG WR HIIHFW D FRPSOHWH SDWFK LQ RUGHU WR SUHYHQW WKH HQWU RI
                    ZDWHU DQG LQVHFWV LQWR WKH GZHOOLQJ 0RQLWRU SDWFKHV IRU IXWXUH
                    FUDFNLQJ UDFNV DSSHDU WR KDYH EHHQ FDXVHG E VHWWOHPHQW UDWKHU WKDQ
                    GHIHFW
            :RRG$OXPLQXP
 7ULP                6FUDSH DQG SDLQW DOO ZRRG WULP 5HSODFH URWWHG WULP ZKHUH QHFHVVDU
              9LQO

 3DLQW        :DWHU EDVH   7RXFK XS ZRUQ SDLQW DV QHHGHG

                    6DWLVIDFWRU 3HUIRUPLQJ LQWHQGHG IXQFWLRQ 1R YLVLEOH GHIHFWV 0DLQWDLQ
 DXON       6LOLFRQH/DWH[  FDXONLQJ DURXQG DOO ZLQGRZV DQG ZLQGRZ IUDPHV 3HULRGLFDOO VFUDSH RII
                    ROG FDXONLQJ ZKHUH QHHGHG 8VH VLOLFRQH FDXON ZKLFK KDV ORQJ OLIH
                    H[SHFWDQF
 6WRUPV 6FUHHQV  7KHUPR SDQH   5HSODFH EDVHPHQW DQG ORZHU OHYHO ROG ZLQGRZV ZLWK WKHUPR SDQH XQLWV


 6LGHZDON      RQFUHWH6ODWH  6LGH ZDON ZD LV FUDFNHG DQG UHTXLUHV UHSDLU

                    6HUYLFHDEOH 6KRZLQJ VLJQV RI QRUPDO ZHDU DQG WHDU $EOH WR SHUIRUP
 6LGH 6WRRS      RQFUHWH
                    LQWHQGHG IXQFWLRQ

                    ,Q RUGHU WR KHOS SUHYHQW EDVHPHQW ZDWHU HQWU LQVWDOO ZLQGRZ ZHOO
 :LQGRZ :HOOV      6WHHO    FRYHUV RQ H[LVWLQJ ZLQGRZ ZHOOV WR KHOS SUHYHQW ZDWHU VHHSDJH DQG WKH
                    DFFXPXODWLRQ RI GHEULV 6HH 3KRWR 

 5HDU :DON       6ODWH    /RRVHXQHYHQ VODWHV DUH D WULSSLQJ KD]DUG 5HSDLU LV QHHGHG

                    6HUYLFHDEOH 6KRZLQJ VLJQV RI QRUPDO ZHDU DQG WHDU $EOH WR SHUIRUP
 5HDU 6WRRS      RQFUHWH
                    LQWHQGHG IXQFWLRQ

 'HFN          1$     1RW $SSOLFDEOH

                    6RPH RI WKH SURSHUW LV SLWFKHG WRZDUG UDWKHU WKDQ DZD IURP WKH
                    KRXVH WKLV PD EH FRQWULEXWLQJ WR D ZDWHUHQWU SUREOHP LQ WKH
 *UDGLQJ        6ORSH    EDVHPHQW .HHS VRLO SLWFKHG DZD IURP IRXQGDWLRQ WR DLG LQ SRVLWLYH
                    GUDLQDJH 6RLO VKRXOG EH SLWFKHG DW D PLQLPXP RI GHJUHHV DZD WR
                    KHOS SUHYHQW VHHSDJH LQWR EDVHPHQW 6HH 3KRWR «Last»                                         7
(;7(5,25     ,7(0       0$7(5,$/                  5(200(1'$7,216

                       7ULP VKUXEV DQG WUHHV DZD IURP KRXVH DV D SUHYHQWDWLYH PDLQWHQDQFH
                       7ZR WUHHV DW WKH UHDU OHIW FRUQHU RI WKH GZHOOLQJ DUH WRR FORVH WR WKH
 /DQGVFDSH       6KUXEV7UHHV
                       KRXVH DQG PD GDPDJH URRI VLGLQJ RU IRXQGDWLRQ VODE 5HPRYDO LV
                       DGYLVHG 6HH 3KRWR 

                       5HVXUIDFH ZRUQ FRQFUHWH SDWLR DQG SLWFK DZD IURP KRXVH WR SUHYHQW
 3DWLR       RQFUHWH%ULFN6ODWH
                       EDVHPHQW VHHSDJH

 3RRO            1$      1RW $SSOLFDEOH


 )HQFHV          KDLQ      9HULI RZQHUVKLS RI SHULPHWHU IHQFLQJ DQG PDLQWDLQ ZKHUH DSSOLFDEOH

                       6HUYLFHDEOH 6KRZLQJ VLJQV RI QRUPDO ZHDU DQG WHDU $EOH WR SHUIRUP
 5HWDLQLQJ :DOOV      6WRQH
                       LQWHQGHG IXQFWLRQ

 $FFHVV %XLOGLQJV      1$      1RW $SSOLFDEOH


 %XONKHDG          1$      1RW $SSOLFDEOH

                       )ORRU LV ZRUQ DQG VKRXOG EH UHVXUIDFHG 3UHVHQWO D VHFWLRQ RI WKH
                       JDUDJH LV 
OLYLQJ VSDFH
 ,W ZLOO QRW DFFRPPRGDWH YHKLFOHV 2EWDLQ
                       SHUPLW RQ JDUDJH H[SDQVLRQ 7KH DXWRPDWLF JDUDJH GRRU RSHQHU ZDV
 *DUDJH        DU$WWDFKHG
                       IXQFWLRQDO DW WLPH RI LQVSHFWLRQ 7KH VDIHW VWRS PHFKDQLVP ZDV WHVWHG
                       DQG RSHUDWHG ,W VKRXOG EH FKHFNHG SHULRGLFDOO DV D SUHFDXWLRQDU
                       PHDVXUH
«Last»                                           8
0U 0UV +RPHEXHU
 KDUOHV 6W
6RPHZKHUH 1 

,QVSHFWLRQ 6LWH  6PLWK 6W $Q WRZQ 1 
,QVSHFWLRQ 'DWH  'HFHPEHU 
                7(50,7( ,163(7,21 5(3257

:LGH VSUHDG WHUPLWH GDPDJH ZDV DSSDUHQW LQ WKH EDVHPHQW DW WLPH RI LQVSHFWLRQ )URQW DQG
UHDU VLOOV DQG D VLJQLILFDQW DPRXQW RI IUDPLQJ EHDPV IORRU MRLVWV
KDV VXVWDLQHG GDPDJH
+LGGHQ GDPDJH PRVW OLNHO H[LVWV DV ZHOO 6LQFH D SUHYLRXV WUHDWPHQW KDV EHHQ GRQH WUDQVIHU
JXDUDQWHH IURP SUHVHQW RZQHU 6LJQLILFDQW UHSDLUV ZKLFK PD EH FRVWO DUH QHHGHG ,I
UHLQIHVWDWLRQ RFFXUV WUHDWPHQW RI DIIHFWHG DUHDV RQO VKRXOG EH SHUIRUPHG ZLWKLQ H[LVWLQJ
JXDUDQWHH
,I QRQH H[LVWV H[WHUPLQDWH DV SHU FKHPLFDO PDQXIDFWXUHU·V UHFRPPHQGDWLRQV DQG
LQ DFFRUGDQFH ZLWK JXLGHOLQHV VHW IRUWK E WKH ´'(µ 'HSDUWPHQW RI (QYLURQPHQWDO
RQVHUYDWLRQ DQG WKH ´(3$µ (QYLURQPHQWDO 3URWHFWLRQ $JHQF 7HVW ERULQJV VKRXOG EH PDGH
RQ DOO VWUXFWXUDO PHPEHUV DQG IUDPLQJ WR FKHFN IRU ODWHQW GDPDJH ,QVWLWXWH UHSDLUV DV
QHFHVVDU $QQXDO WHUPLWH LQVSHFWLRQV DUH UHFRPPHQGHG DV D SUHYHQWDWLYH PDLQWHQDQFH
PHDVXUH :H FDQQRW UHSUHVHQW WKH DEVHQFH RU SUHVHQFH RI WHUPLWHV DQG RWKHU ZRRG
GHVWURLQJ LQVHFWV RU UHVXOWLQJ GDPDJH ZLWKLQ FORVHG ZDOOV RU VHDOHG IORRUV


/RQJ ,VODQG +RPH ,QVSHFWLRQ RQVXOWDQWV


BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
7HUHQFH .XUVDZH
7
«Last»                                          9
,17(5,25
               6758785( $1' )281'$7,21


    ,7(06      '(65,37,21               5(200(1'$7,216

                   :LGH VSUHDG WHUPLWH GDPDJH ZDV DSSDUHQW LQ WKH EDVHPHQW DW WLPH RI
                   LQVSHFWLRQ )URQW DQG UHDU VLOOV DQG D VLJQLILFDQW DPRXQW RI IUDPLQJ
                   EHDPV IORRU MRLVWV
KDV VXVWDLQHG GDPDJH SKRWR LV DQ H[DPSOH
+LGGHQ GDPDJH PRVW OLNHO H[LVWV DV ZHOO 6LQFH D SUHYLRXV WUHDWPHQW
                   KDV EHHQ GRQH WUDQVIHU JXDUDQWHH IURP SUHVHQW RZQHU 6LJQLILFDQW
                   UHSDLUV ZKLFK PD EH FRVWO DUH QHHGHG ,I UHLQIHVWDWLRQ RFFXUV
                   WUHDWPHQW RI DIIHFWHG DUHDV RQO VKRXOG EH SHUIRUPHG ZLWKLQ H[LVWLQJ
                   JXDUDQWHH
,I QRQH H[LVWV H[WHUPLQDWH DV SHU FKHPLFDO
 7HUPLWHV      (YLGHQFH   PDQXIDFWXUHU·V UHFRPPHQGDWLRQV DQG LQ DFFRUGDQFH ZLWK JXLGHOLQHV
                   VHW IRUWK E WKH ´'(µ 'HSDUWPHQW RI (QYLURQPHQWDO RQVHUYDWLRQ
                   DQG WKH ´(3$µ (QYLURQPHQWDO 3URWHFWLRQ $JHQF 7HVW ERULQJV
                   VKRXOG EH PDGH RQ DOO VWUXFWXUDO PHPEHUV DQG IUDPLQJ WR FKHFN IRU
                   ODWHQW GDPDJH ,QVWLWXWH UHSDLUV DV QHFHVVDU $QQXDO WHUPLWH
                   LQVSHFWLRQV DUH UHFRPPHQGHG DV D SUHYHQWDWLYH PDLQWHQDQFH PHDVXUH
                   :H FDQQRW UHSUHVHQW WKH DEVHQFH RU SUHVHQFH RI WHUPLWHV DQG RWKHU
                   ZRRG GHVWURLQJ LQVHFWV RU UHVXOWLQJ GDPDJH ZLWKLQ FORVHG ZDOOV RU
                   VHDOHG IORRUV

                   7KHUH ZHUH QR YLVLEOH VLJQV RI RWKHU LQVHFWV DW WLPH RI LQVSHFWLRQ
                   KRZHYHU SHULRGLFDOO PRQLWRU VWUXFWXUH IRU FDUSHQWHU DQWV WHUPLWHV
$ 2WKHU 3HVWV    1R (YLGHQFH
                   DQGRU RWKHU SHVWV GXULQJ ZDUPHU PRQWKV RQWDFW D TXDOLILHG SHVW
                   FRQWURO FRPSDQ LI QHFHVVDU

 'U 5RW        1$    1RW $SSOLFDEOH

                   7KHUH LV HYLGHQFH RI RQJRLQJ ZDWHU HQWU LQWR WKH EDVHPHQW DUHD
                   )ROORZ UHFRPPHQGDWLRQV  WR FRQWURO ZDWHU DURXQG
                   IRXQGDWLRQ 6HDO IRXQGDWLRQ ZDOOV DQG SHQHWUDWLRQV ZLWK D
 :DWHU (QWU     (YLGHQFH
                   ZDWHUSURRILQJ FRPSRXQG ,I FRQGLWLRQ SHUVLVWV FRQWDFW D TXDOLILHG
                   ZDWHUSURRILQJ FRPSDQ 7KH HYHQWXDO LQVWDOODWLRQ RI D VXPS SXPS
                   DQG GUDLQ VVWHP PD EH UHTXLUHG 6HH 3KRWR DQG 

                   6HFWLRQV RI WKH IRXQGDWLRQ ZDOOV DUH FUXPEOLQJSHHOLQJ RQWDFW D
 )RXQGDWLRQ     RQFUHWH
                   ZDWHUSURRILQJIRXQGDWLRQ VSHFLDOLVW IRU UHSDLU 6HH 3KRWR 

                   $ ZRRG JLUGHU EHQHDWK WKH NLWFKHQ KDV VXVWDLQHG WHUPLWH GDPDJH ,W
 *LUGHUV       6WHHO:RRG  KDV EHHQ SDUWLDOO UHSDLUHG RQWDFW D OLFHQVHG DQG TXDOLILHG JHQHUDO
                   FRQWUDFWRU WR UHYLHZ SURSHUW UHSDLU DV QHHGHG

                   $ VWHHO VXSSRUW FROXPQ KDV VSOLW 7KLV LV FRQVLGHUHG D VWUXFWXUDO IDLOXUH
 ROXPQV      6WHHO:RRG
                   FROXPQ UHTXLUHV UHSODFHPHQW 6HH 3KRWR 

$ 0LVFHOODQHRXV    1$    1RW $SSOLFDEOH
       «Last»                                      10
,17(5,25
                   $77, 25 5$:/ 63$(6    ,7(06      '(65,37,21                 5(200(1'$7,216

 ,QVXODWLRQ      )LEHUJODVV    7KH UHSODFHPHQW RI LQDGHTXDWH DWWLF LQVXODWLRQ ZLWK XQIDFHG ILEHUJODVV
                     LQVXODWLRQ RI DQ 5 RU EHWWHU YDOXH LV UHFRPPHQGHG 6HH 3KRWR 

 )ORRU        1RW 3UHVHQW    ,QVWDOO SOZRRG IORRU LQ DWWLF DUHD IRU VDIHW DQG OLJKW VWRUDJH

 9HQWLODWLRQ     5RRI)DQ     $GMXVW DWWLF IDQ DQG LQVWDOO D KXPLGLVWDW IRU HDU URXQG XVH

 :DWHU /HDNV     1R (YLGHQFH    6HH FRPPHQW 


 $FFHVV         +DWFK     ,QVXODWH KDWFK FRYHU ZLWK ULJLG WSH LQVXODWLRQ WR UHWDUG KHDW ORVV DQG
                     ZHDWKHUVWULS

$ (OHFWULF /LJKW   1RW 3UHVHQW    ,QVWDOO DGHTXDWH OLJKWLQJ LQ DWWLF DUHD IRU VDIHW DQG FRQYHQLHQFH

% 6WRUDJH        1$      1RW $SSOLFDEOH


 0LVF         1$      1RW $SSOLFDEOH
        «Last»                                        11
,17(5,25
            3/80%,1* +($7,1* (/(75,$/ 667(06


    ,7(06       '(65,37,21                 5(200(1'$7,216

                       5HFRPPHQG FOHDULQJ DOO GUDLQ OLQHV XSRQ RFFXSDQF 8VH 39
 )L[WXUHV        6HH 5HPDUN
                       FRPSDWLEOH FOHDQHU IROORZ PDQXIDFWXUHU LQVWUXFWLRQV

                       7KH SOXPELQJ IL[WXUHV DUH LQ VHUYLFHDEOHRSHUDEOH FRQGLWLRQ 1R OHDNV
    $       'HQ /HYHO %DWK
                       REVHUYHG

                       7KH SOXPELQJ IL[WXUH LV LQ VHUYLFHDEOHRSHUDEOH FRQGLWLRQ 1R OHDNV
    %          .LWFKHQ
                       REVHUYHG

                       7KH SOXPELQJ IL[WXUHV DUH LQ VHUYLFHDEOHRSHUDEOH FRQGLWLRQ 1R OHDNV
            0DVWHU %DWKURRP
                       REVHUYHG

                       7KH SOXPELQJ IL[WXUHV DUH LQ VHUYLFHDEOHRSHUDEOH FRQGLWLRQ 1R OHDNV
    '       +DOOZD %DWKURRP
                       REVHUYHG

$ 'UDLQ /LQHV    RSSHU%UDVV6WHHO  1R GHIHFWV ZHUH REVHUYHG 1R OHDNV ZHUH REVHUYHG

                       6HFWLRQV RI ZDVWH DQG GUDLQ SLSLQJ LQ WKLV KRXVH DUH RULJLQDO DQG FRXOG
                       EH SURQH WR FORJJLQJ UHVWULFWHG IORZ RU EUHDNDJHOHDNDJH EHFDXVH RI
                       LQWHUQDO FRUURVLRQ )XWXUH UHSDLU RU UHSODFHPHQW PD EH UHTXLUHG 'XH
% :DVWH /LQHV      DVW ,URQ    WR WKH VODE FRQVWUXFWLRQ DQGRU ILQLVKHG QDWXUH RI WKLV GZHOOLQJ ZDVWH
                       SLSLQJ ZDV QRW YLVLEOH IRU LQVSHFWLRQ KRZHYHU SHULRGLF PDLQWHQDQFH
                       FDQ EH DQWLFLSDWHG 1R UHSUHVHQWDWLRQV FDQ EH PDGH DV WR WKH
                       FRQGLWLRQ RI WKLV ZDVWH SLSLQJ 1R OHDNDJH RU EORFNDJH ZDV REVHUYHG

                       :KHUHYHU SRVVLEOH LQVXODWH H[SRVHG FROG ZDWHU SLSLQJ WR HOLPLQDWH
 6XSSO 3LSLQJ       RSSHU     FRQGHQVDWLRQ DQG KRW ZDWHU SLSHV WR FRQVHUYH HQHUJ 1R OHDNVGHIHFWV
                       ZHUH REVHUYHG

 3OXPELQJ 9DOYHV      %UDVV     /DEHO SOXPELQJ YDOYHV IRU LGHQWLILFDWLRQ SXUSRVHV


 :DWHU 6XSSO       0XQLFLSDO    7KH PXQLFLSDO ZDWHU VKXWRII LV ORFDWHG LQ WKH EDVHPHQW

                       'RPHVWLF KRW ZDWHU IRU WKLV GZHOOLQJ LV SURYLGHG E D FRLO ZLWKLQ WKH
                       ERLOHU ZKLFK KDV D OLPLWHG FDSDFLW 6KRXOG KRW ZDWHU VXSSO EH
 :DWHU +HDWHU        RLO
                       LQDGHTXDWH IRU WKH QHHGV RI WKLV GZHOOLQJ KDYH DQ LQGHSHQGHQW ZDWHU
                       KHDWHU LQVWDOOHG
        «Last»                                          12
,17(5,25
            3/80%,1* +($7,1* (/(75,$/ 667(06


    ,7(06       '(65,37,21                 5(200(1'$7,216

                       7KH KHDWLQJ VVWHP ZDV RSHUDWLRQDO DW WLPH RI LQVSHFWLRQ 6HH 3KRWR
                       7KLV LV D KEULG VVWHP ZKLFK FRQYHUWV KRW ZDWHU IURP WKH ERLOHU
                       LQWR IRUFHG KRW DLU XVLQJ WKH +9$ DLU KDQGOHU $ SLSH DSSHDUV WR EH
             :HLO 0FODLQ    OHDNLQJ FRQWDFW D SOXPEHU IRU UHSDLU 6HH 3KRWR 

 +HDWLQJ 6VWHP   +RW :DWHU+RW $LU   ,W LV UHFRPPHQGHG WR SODFH DOO KHDWLQJFRROLQJ HTXLSPHQW XQGHU D
                       VHUYLFH FRQWUDFW WR UHFHLYH UHJXODUO VFKHGXOHG PDLQWHQDQFH +DYH
            +EULG =RQHV   WKH FRQWUDFW WDNH HIIHFW D GD RU VR EHIRUH FORVLQJ DQG DUUDQJH WR KDYH
                       D KHDWLQJFRROLQJ WHFKQLFLDQ SUHVHQW GXULQJ D ILQDO ZDONWKURXJK WR
                       LQVSHFW DQG VHUYLFH HTXLSPHQW %H VXUH WR KDYH DQ XQGHUVWDQGLQJ DV
                       WR ZKLFK HTXLSPHQW DQG VHUYLFHV ZLOO EH FRYHUHG XQGHU WKH FRQWUDFW

                       6HHSDJH SUHVHQW RQ XQGHUVLGH RI WDQN 5HSODFH WDQN WR SUHYHQW IXWXUH
 %XUQHU           2LO
                       OHDNDJH 6HH 3KRWR 

 +XPLGLILHU         1$      1RW $SSOLFDEOH

                       :KHUHYHU SRVVLEOH LQVXODWH KHDW SLSHV WR UHGXFH KHDW ORVV DQG LPSURYH
 +HDW 3LSHV        RSSHU
                       RYHUDOO HIILFLHQF RI VVWHP 1R OHDNVGHIHFWV ZHUH REVHUYHG

                       +DYH GXFWV SURIHVVLRQDOO FOHDQHG XSRQ RFFXSDQF DQG DW OHDVH RQFH D
 +HDWRRO 'XFWV    6XSSO5HWXUQ    HDU KDQJH WKH ILOWHU HYHU WR GDV RI WKH KHDWLQJFRROLQJ
                       VHDVRQ WR SURYLGH FOHDQ DLU DQG WR H[WHQG OLIHVSDQ RI +9$ HTXLSPHQW

 +HDW 5DGLDWLRQ     %DVHERDUGV     +HDW ZDV SUHVHQW DW DOO EDVHERDUGV ZKHQ WHVWHG

                       7KH HOHFWULFDO SDQHO LV ORFDWHG LQ WKH EDVHPHQW $FFRUGLQJ WR WKH
                       PDQXIDFWXUHU VFKHPDWLF PLQL EUHDNHUV KDYH EHHQ LQVWDOOHG LQ ORFDWLRQV
                       UHVHUYHG IRU IXOO VL]H EUHDNHUV DQG WKHUH DUH RYHU WKH PD[LPXP
                       DOORZDEOH FLUFXLWV LQ WKH SDQHO $Q HOHFWULFDO HTXLSPHQW XVHG LQ D
                       PDQQHU RWKHU WKDQ VSHFLILHG E WKH PDQXIDFWXUHU WHFKQLFDOO GRHV QRW
                       PHHW HOHFWULFDO FRGHV DQG FDQ EH FRQVLGHUHG D ILUHHOHFWURFXWLRQ
                       KD]DUG 6HH 3KRWR $OVR WKH VHUYLFH HQWU FDEOH RQ WKH H[WHULRU LV
 (OHFWULF 6HUYLFH  $PS 9ROW  ZRUQ DQG UHTXLUHV UHSODFHPHQW 6HH 3KRWR WZR EUHDNHUV DUH ORRVH
                       DQG WKH HOHFWULF VHUYLFH LV PDUJLQDO LQ VL]H DQG IXWXUH XSJUDGLQJ WR D
                       ODUJHU VL]H VHUYLFH WR PHHW H[SDQGHG HOHFWULF QHHGV LV DGYLVHG 8SJUDGH
                       H[LVWLQJ HOHFWULFDO VHUYLFH WR D $PS 9ROW VHUYLFH ZLWK D
                       VLQJOH FLUFXLW EUHDNHU ER[ 'LVWULEXWH HOHFWULFDO ORDG LQ GZHOOLQJ DV
                       UHTXLUHG WR PHHW PRGHUQ HOHFWULF QHHGV 7KLV PD UHTXLUH VRPH ZLULQJ
                       DOWHUDWLRQV RQWDFW D TXDOLILHG HOHFWULFLDQ WR UHYLHZ DQG UHSDLU DV
                       QHHGHG
      «Last»                                          13
,17(5,25
           3/80%,1* +($7,1* (/(75,$/ 667(06


    ,7(06      '(65,37,21                 5(200(1'$7,216

                     ,QVWDOO *), *URXQG )DXOW ,QWHUUXSW
FLUFXLWV LQ NLWFKHQ EDWKURRP
           RSSHU%; 5RPH[  ODXQGU JDUDJH DQG H[WHULRU ORFDWLRQV IRU VDIHW 7HVW DOO *), RXWOHWV RQ
 (OHFWULF :LULQJ            D PRQWKO EDVLV UHSODFH DQ ZKLFK IDLO 5HSODFH DOO WZR ZLUH RXWOHWV
           LUFXLW %UHDNHUV  ZLWK WKUHH ZLUH JURXQGHG RXWOHWV IRU DGGHG VDIHW 7KH LQVWDOODWLRQ RI
                     D SURSHU JURXQG ZLUH PD EH UHTXLUHG

                     9LVLEO VDWLVIDFWRU 2XWVLGH WHPSHUDWXUH ZDV QRW ZDUP HQRXJK 
           5KHHP 7RQ   GHJUHHV PLQLPXP
WR FKHFN WKH RSHUDWLRQ RI WKH DLU FRQGLWLRQLQJ
 HQWUDO $LU              HTXLSPHQW ZLWKRXW ULVNLQJ GDPDJH WR WKH HTXLSPHQW 2EWDLQ
              =RQH     UHSUHVHQWDWLRQ RI RSHUDWLRQ IURP SUHVHQW RZQHU DQG KDYH VVWHP
                     FKHFNHG SULRU WR FORVLQJ 6HH 3KRWR 
      «Last»                                         14

More Related Content

What's hot

3 form6a
3 form6a3 form6a
3 form6a
arman ulnasar
 
The giant-with-the-feets-of-clay-raul-hilberg-and-his-standard-work-on-the-ho...
The giant-with-the-feets-of-clay-raul-hilberg-and-his-standard-work-on-the-ho...The giant-with-the-feets-of-clay-raul-hilberg-and-his-standard-work-on-the-ho...
The giant-with-the-feets-of-clay-raul-hilberg-and-his-standard-work-on-the-ho...
RareBooksnRecords
 
In tech different-approach_to_information_technology_teaching_the_intelligent...
In tech different-approach_to_information_technology_teaching_the_intelligent...In tech different-approach_to_information_technology_teaching_the_intelligent...
In tech different-approach_to_information_technology_teaching_the_intelligent...
lavanter simamora
 
Oberste establishing enteroviruses in chronic diseases
Oberste establishing enteroviruses in chronic diseasesOberste establishing enteroviruses in chronic diseases
Oberste establishing enteroviruses in chronic diseases
degarden
 
Lasinteligenciamultiples
LasinteligenciamultiplesLasinteligenciamultiples
Lasinteligenciamultiples
marianita316
 
Imprimir -first_alternative_-_solaris_10_zone_configuration_and
Imprimir -first_alternative_-_solaris_10_zone_configuration_andImprimir -first_alternative_-_solaris_10_zone_configuration_and
Imprimir -first_alternative_-_solaris_10_zone_configuration_and
odd23
 
Pro3100
Pro3100Pro3100
1ª Antología. Primera Parte
1ª Antología. Primera Parte1ª Antología. Primera Parte
1ª Antología. Primera Parte
autobombo
 
Accuplacer english
Accuplacer englishAccuplacer english
Accuplacer english
Rosario Rangel
 
Teaching of science
Teaching of scienceTeaching of science
Teaching of science
BEdEnglishEng
 
P.O.R.T.
P.O.R.T.P.O.R.T.
synchronous sequential circuit
synchronous sequential circuitsynchronous sequential circuit
synchronous sequential circuit
Mylinza Lonod
 
Managing Security Threat In SaaS Essential: "How To's"
Managing Security Threat In SaaS Essential: "How To's"Managing Security Threat In SaaS Essential: "How To's"
Managing Security Threat In SaaS Essential: "How To's"
Aspire Systems
 
Capítulo 9. Costos de las Infecciones Intrahospitalarias
Capítulo 9. Costos de las Infecciones IntrahospitalariasCapítulo 9. Costos de las Infecciones Intrahospitalarias
Capítulo 9. Costos de las Infecciones Intrahospitalarias
Rigoberto José Meléndez Cuauro
 
SKGF_Presentation_Commercializing Intellectual Property Through Licensing_2008
SKGF_Presentation_Commercializing Intellectual Property Through Licensing_2008SKGF_Presentation_Commercializing Intellectual Property Through Licensing_2008
SKGF_Presentation_Commercializing Intellectual Property Through Licensing_2008
SterneKessler
 
Rima yousif nov.2012
Rima yousif nov.2012Rima yousif nov.2012
Rima yousif nov.2012
Rima Yousif
 
Fno media kit 2
Fno media kit 2Fno media kit 2
Fno media kit 2
Flagstaff Night Out
 
Russo's Franchise Booklet
Russo's Franchise BookletRusso's Franchise Booklet
Russo's Franchise Booklet
pizboy
 
Effects and Control of Pulsating Flow in Gas Measurement
Effects and Control of Pulsating Flow in Gas MeasurementEffects and Control of Pulsating Flow in Gas Measurement
Effects and Control of Pulsating Flow in Gas Measurement
Ricardo Carmona
 
SKGF_Presentation_Hot Issues in Patenting Antibodies_2008
SKGF_Presentation_Hot Issues in Patenting Antibodies_2008SKGF_Presentation_Hot Issues in Patenting Antibodies_2008
SKGF_Presentation_Hot Issues in Patenting Antibodies_2008
SterneKessler
 

What's hot (20)

3 form6a
3 form6a3 form6a
3 form6a
 
The giant-with-the-feets-of-clay-raul-hilberg-and-his-standard-work-on-the-ho...
The giant-with-the-feets-of-clay-raul-hilberg-and-his-standard-work-on-the-ho...The giant-with-the-feets-of-clay-raul-hilberg-and-his-standard-work-on-the-ho...
The giant-with-the-feets-of-clay-raul-hilberg-and-his-standard-work-on-the-ho...
 
In tech different-approach_to_information_technology_teaching_the_intelligent...
In tech different-approach_to_information_technology_teaching_the_intelligent...In tech different-approach_to_information_technology_teaching_the_intelligent...
In tech different-approach_to_information_technology_teaching_the_intelligent...
 
Oberste establishing enteroviruses in chronic diseases
Oberste establishing enteroviruses in chronic diseasesOberste establishing enteroviruses in chronic diseases
Oberste establishing enteroviruses in chronic diseases
 
Lasinteligenciamultiples
LasinteligenciamultiplesLasinteligenciamultiples
Lasinteligenciamultiples
 
Imprimir -first_alternative_-_solaris_10_zone_configuration_and
Imprimir -first_alternative_-_solaris_10_zone_configuration_andImprimir -first_alternative_-_solaris_10_zone_configuration_and
Imprimir -first_alternative_-_solaris_10_zone_configuration_and
 
Pro3100
Pro3100Pro3100
Pro3100
 
1ª Antología. Primera Parte
1ª Antología. Primera Parte1ª Antología. Primera Parte
1ª Antología. Primera Parte
 
Accuplacer english
Accuplacer englishAccuplacer english
Accuplacer english
 
Teaching of science
Teaching of scienceTeaching of science
Teaching of science
 
P.O.R.T.
P.O.R.T.P.O.R.T.
P.O.R.T.
 
synchronous sequential circuit
synchronous sequential circuitsynchronous sequential circuit
synchronous sequential circuit
 
Managing Security Threat In SaaS Essential: "How To's"
Managing Security Threat In SaaS Essential: "How To's"Managing Security Threat In SaaS Essential: "How To's"
Managing Security Threat In SaaS Essential: "How To's"
 
Capítulo 9. Costos de las Infecciones Intrahospitalarias
Capítulo 9. Costos de las Infecciones IntrahospitalariasCapítulo 9. Costos de las Infecciones Intrahospitalarias
Capítulo 9. Costos de las Infecciones Intrahospitalarias
 
SKGF_Presentation_Commercializing Intellectual Property Through Licensing_2008
SKGF_Presentation_Commercializing Intellectual Property Through Licensing_2008SKGF_Presentation_Commercializing Intellectual Property Through Licensing_2008
SKGF_Presentation_Commercializing Intellectual Property Through Licensing_2008
 
Rima yousif nov.2012
Rima yousif nov.2012Rima yousif nov.2012
Rima yousif nov.2012
 
Fno media kit 2
Fno media kit 2Fno media kit 2
Fno media kit 2
 
Russo's Franchise Booklet
Russo's Franchise BookletRusso's Franchise Booklet
Russo's Franchise Booklet
 
Effects and Control of Pulsating Flow in Gas Measurement
Effects and Control of Pulsating Flow in Gas MeasurementEffects and Control of Pulsating Flow in Gas Measurement
Effects and Control of Pulsating Flow in Gas Measurement
 
SKGF_Presentation_Hot Issues in Patenting Antibodies_2008
SKGF_Presentation_Hot Issues in Patenting Antibodies_2008SKGF_Presentation_Hot Issues in Patenting Antibodies_2008
SKGF_Presentation_Hot Issues in Patenting Antibodies_2008
 

Viewers also liked

Präsentation online poker
Präsentation online pokerPräsentation online poker
Präsentation online pokerMattes2612
 
LAS CARICIAS DE LA VIDA
LAS CARICIAS DE LA VIDALAS CARICIAS DE LA VIDA
LAS CARICIAS DE LA VIDA
Jorge Llosa
 
Ana kostenko
Ana kostenkoAna kostenko
Ana kostenko
Jorge Llosa
 
Fascinante
FascinanteFascinante
Fascinante
Jorge Llosa
 
Social Media in der beruflichen Bildung
Social Media in der beruflichen BildungSocial Media in der beruflichen Bildung
Liccinema arce
Liccinema arceLiccinema arce
ARQUITECTURA DE PARÍS
ARQUITECTURA DE PARÍSARQUITECTURA DE PARÍS
ARQUITECTURA DE PARÍS
Jorge Llosa
 
Buenas
BuenasBuenas
LA MECA
LA MECALA MECA
LA MECA
Jorge Llosa
 
Dave Depper Press Update
Dave Depper Press UpdateDave Depper Press Update
Dave Depper Press UpdateCitySlang
 
Paradojas
ParadojasParadojas
Paradojas
Jorge Llosa
 
ACONTECIMIENTOS DE 1960 a 2010
ACONTECIMIENTOS DE 1960 a 2010ACONTECIMIENTOS DE 1960 a 2010
ACONTECIMIENTOS DE 1960 a 2010
Jorge Llosa
 
Geschichte des Zeughofes
Geschichte des ZeughofesGeschichte des Zeughofes
Geschichte des Zeughofeshg9044
 
Projekte richtig starten
Projekte richtig startenProjekte richtig starten
Projekte richtig starten
Matthias Bohlen
 
El Mar Muerto
El Mar MuertoEl Mar Muerto
El Mar Muerto
Jorge Llosa
 
Kevin's Packet
Kevin's PacketKevin's Packet
Kevin's Packet
Kevin Earnest
 
FOTOGRAFÍA
FOTOGRAFÍAFOTOGRAFÍA
FOTOGRAFÍA
Jorge Llosa
 
Actividad 7
Actividad 7Actividad 7
Actividad 7
anguianoserratos
 
Social Media Recruiting
Social Media RecruitingSocial Media Recruiting
Social Media Recruiting
Community MINTsax.de
 
La cumparsita en acuarelas
La cumparsita en acuarelasLa cumparsita en acuarelas
La cumparsita en acuarelas
Jorge Llosa
 

Viewers also liked (20)

Präsentation online poker
Präsentation online pokerPräsentation online poker
Präsentation online poker
 
LAS CARICIAS DE LA VIDA
LAS CARICIAS DE LA VIDALAS CARICIAS DE LA VIDA
LAS CARICIAS DE LA VIDA
 
Ana kostenko
Ana kostenkoAna kostenko
Ana kostenko
 
Fascinante
FascinanteFascinante
Fascinante
 
Social Media in der beruflichen Bildung
Social Media in der beruflichen BildungSocial Media in der beruflichen Bildung
Social Media in der beruflichen Bildung
 
Liccinema arce
Liccinema arceLiccinema arce
Liccinema arce
 
ARQUITECTURA DE PARÍS
ARQUITECTURA DE PARÍSARQUITECTURA DE PARÍS
ARQUITECTURA DE PARÍS
 
Buenas
BuenasBuenas
Buenas
 
LA MECA
LA MECALA MECA
LA MECA
 
Dave Depper Press Update
Dave Depper Press UpdateDave Depper Press Update
Dave Depper Press Update
 
Paradojas
ParadojasParadojas
Paradojas
 
ACONTECIMIENTOS DE 1960 a 2010
ACONTECIMIENTOS DE 1960 a 2010ACONTECIMIENTOS DE 1960 a 2010
ACONTECIMIENTOS DE 1960 a 2010
 
Geschichte des Zeughofes
Geschichte des ZeughofesGeschichte des Zeughofes
Geschichte des Zeughofes
 
Projekte richtig starten
Projekte richtig startenProjekte richtig starten
Projekte richtig starten
 
El Mar Muerto
El Mar MuertoEl Mar Muerto
El Mar Muerto
 
Kevin's Packet
Kevin's PacketKevin's Packet
Kevin's Packet
 
FOTOGRAFÍA
FOTOGRAFÍAFOTOGRAFÍA
FOTOGRAFÍA
 
Actividad 7
Actividad 7Actividad 7
Actividad 7
 
Social Media Recruiting
Social Media RecruitingSocial Media Recruiting
Social Media Recruiting
 
La cumparsita en acuarelas
La cumparsita en acuarelasLa cumparsita en acuarelas
La cumparsita en acuarelas
 

Similar to Sample report

Lessons from ligatt from national cyber security nationalcybersecurity com
Lessons from ligatt  from national cyber security nationalcybersecurity comLessons from ligatt  from national cyber security nationalcybersecurity com
Lessons from ligatt from national cyber security nationalcybersecurity com
Ben Rothke
 
DSP Portfolio
DSP PortfolioDSP Portfolio
DSP Portfolio
Dasapa
 
eNewsletter sample
eNewsletter sampleeNewsletter sample
eNewsletter sample
Elisa Smith
 
28 05 conjuraciones e invocación de salomón www.gftaognosticaespiritual.org
28 05 conjuraciones e invocación de salomón www.gftaognosticaespiritual.org28 05 conjuraciones e invocación de salomón www.gftaognosticaespiritual.org
28 05 conjuraciones e invocación de salomón www.gftaognosticaespiritual.org
Gran Fratervidad Tao Gnostica Espiritual Org
 
Sql server firewall settings
Sql server firewall settingsSql server firewall settings
Sql server firewall settings
gabo2525
 
Isome hoa pdf
Isome hoa pdfIsome hoa pdf
Isome hoa pdf
chantran90
 
Etiquettes for teachers
Etiquettes for teachersEtiquettes for teachers
Etiquettes for teachers
Hammaduddin
 
Gardiner Dismantling - Transportation Association of Canada Paper (1)
Gardiner Dismantling - Transportation Association of Canada Paper (1)Gardiner Dismantling - Transportation Association of Canada Paper (1)
Gardiner Dismantling - Transportation Association of Canada Paper (1)
Kathleen Llewellyn-Thomas P. Eng.
 
New Holland VN260 Grape Harvester Service Repair Manual Instant Download.pdf
New Holland VN260 Grape Harvester Service Repair Manual Instant Download.pdfNew Holland VN260 Grape Harvester Service Repair Manual Instant Download.pdf
New Holland VN260 Grape Harvester Service Repair Manual Instant Download.pdf
taishang3939
 
New Holland VN240 Grape Harvester Service Repair Manual Instant Download.pdf
New Holland VN240 Grape Harvester Service Repair Manual Instant Download.pdfNew Holland VN240 Grape Harvester Service Repair Manual Instant Download.pdf
New Holland VN240 Grape Harvester Service Repair Manual Instant Download.pdf
ruan49549560
 
New Holland VN260 Grape Harvester Service Repair Manual.pdf
New Holland VN260 Grape Harvester Service Repair Manual.pdfNew Holland VN260 Grape Harvester Service Repair Manual.pdf
New Holland VN260 Grape Harvester Service Repair Manual.pdf
fujskekdmmd
 
New Holland VN260 Grape Harvester Service Repair Manual Instant Download.pdf
New Holland VN260 Grape Harvester Service Repair Manual Instant Download.pdfNew Holland VN260 Grape Harvester Service Repair Manual Instant Download.pdf
New Holland VN260 Grape Harvester Service Repair Manual Instant Download.pdf
ruan49549560
 
New Holland VN240 Grape Harvester Service Repair Manual Instant Download.pdf
New Holland VN240 Grape Harvester Service Repair Manual Instant Download.pdfNew Holland VN240 Grape Harvester Service Repair Manual Instant Download.pdf
New Holland VN240 Grape Harvester Service Repair Manual Instant Download.pdf
pugangjia7703
 
New Holland VN240 Grape Harvester Service Repair Manual.pdf
New Holland VN240 Grape Harvester Service Repair Manual.pdfNew Holland VN240 Grape Harvester Service Repair Manual.pdf
New Holland VN240 Grape Harvester Service Repair Manual.pdf
fujskekdmmd
 
New Holland VN260 Grape Harvester Service Repair Manual Instant Download.pdf
New Holland VN260 Grape Harvester Service Repair Manual Instant Download.pdfNew Holland VN260 Grape Harvester Service Repair Manual Instant Download.pdf
New Holland VN260 Grape Harvester Service Repair Manual Instant Download.pdf
pugangjia7703
 
New Holland VN240 Grape Harvester Service Repair Manual Instant Download.pdf
New Holland VN240 Grape Harvester Service Repair Manual Instant Download.pdfNew Holland VN240 Grape Harvester Service Repair Manual Instant Download.pdf
New Holland VN240 Grape Harvester Service Repair Manual Instant Download.pdf
taishang3939
 
Greene E Coat Line
Greene E Coat LineGreene E Coat Line
Greene E Coat Line
Jeffrey Routzahn
 
SKGF_Advisory_Reexamination Practice with Concurrent District Court or USITC ...
SKGF_Advisory_Reexamination Practice with Concurrent District Court or USITC ...SKGF_Advisory_Reexamination Practice with Concurrent District Court or USITC ...
SKGF_Advisory_Reexamination Practice with Concurrent District Court or USITC ...
SterneKessler
 
1ª Antología. Segunda Parte
1ª Antología. Segunda Parte1ª Antología. Segunda Parte
1ª Antología. Segunda Parte
autobombo
 
Otn 9ides-fut-130867
Otn 9ides-fut-130867Otn 9ides-fut-130867
Otn 9ides-fut-130867
FITSFSd
 

Similar to Sample report (20)

Lessons from ligatt from national cyber security nationalcybersecurity com
Lessons from ligatt  from national cyber security nationalcybersecurity comLessons from ligatt  from national cyber security nationalcybersecurity com
Lessons from ligatt from national cyber security nationalcybersecurity com
 
DSP Portfolio
DSP PortfolioDSP Portfolio
DSP Portfolio
 
eNewsletter sample
eNewsletter sampleeNewsletter sample
eNewsletter sample
 
28 05 conjuraciones e invocación de salomón www.gftaognosticaespiritual.org
28 05 conjuraciones e invocación de salomón www.gftaognosticaespiritual.org28 05 conjuraciones e invocación de salomón www.gftaognosticaespiritual.org
28 05 conjuraciones e invocación de salomón www.gftaognosticaespiritual.org
 
Sql server firewall settings
Sql server firewall settingsSql server firewall settings
Sql server firewall settings
 
Isome hoa pdf
Isome hoa pdfIsome hoa pdf
Isome hoa pdf
 
Etiquettes for teachers
Etiquettes for teachersEtiquettes for teachers
Etiquettes for teachers
 
Gardiner Dismantling - Transportation Association of Canada Paper (1)
Gardiner Dismantling - Transportation Association of Canada Paper (1)Gardiner Dismantling - Transportation Association of Canada Paper (1)
Gardiner Dismantling - Transportation Association of Canada Paper (1)
 
New Holland VN260 Grape Harvester Service Repair Manual Instant Download.pdf
New Holland VN260 Grape Harvester Service Repair Manual Instant Download.pdfNew Holland VN260 Grape Harvester Service Repair Manual Instant Download.pdf
New Holland VN260 Grape Harvester Service Repair Manual Instant Download.pdf
 
New Holland VN240 Grape Harvester Service Repair Manual Instant Download.pdf
New Holland VN240 Grape Harvester Service Repair Manual Instant Download.pdfNew Holland VN240 Grape Harvester Service Repair Manual Instant Download.pdf
New Holland VN240 Grape Harvester Service Repair Manual Instant Download.pdf
 
New Holland VN260 Grape Harvester Service Repair Manual.pdf
New Holland VN260 Grape Harvester Service Repair Manual.pdfNew Holland VN260 Grape Harvester Service Repair Manual.pdf
New Holland VN260 Grape Harvester Service Repair Manual.pdf
 
New Holland VN260 Grape Harvester Service Repair Manual Instant Download.pdf
New Holland VN260 Grape Harvester Service Repair Manual Instant Download.pdfNew Holland VN260 Grape Harvester Service Repair Manual Instant Download.pdf
New Holland VN260 Grape Harvester Service Repair Manual Instant Download.pdf
 
New Holland VN240 Grape Harvester Service Repair Manual Instant Download.pdf
New Holland VN240 Grape Harvester Service Repair Manual Instant Download.pdfNew Holland VN240 Grape Harvester Service Repair Manual Instant Download.pdf
New Holland VN240 Grape Harvester Service Repair Manual Instant Download.pdf
 
New Holland VN240 Grape Harvester Service Repair Manual.pdf
New Holland VN240 Grape Harvester Service Repair Manual.pdfNew Holland VN240 Grape Harvester Service Repair Manual.pdf
New Holland VN240 Grape Harvester Service Repair Manual.pdf
 
New Holland VN260 Grape Harvester Service Repair Manual Instant Download.pdf
New Holland VN260 Grape Harvester Service Repair Manual Instant Download.pdfNew Holland VN260 Grape Harvester Service Repair Manual Instant Download.pdf
New Holland VN260 Grape Harvester Service Repair Manual Instant Download.pdf
 
New Holland VN240 Grape Harvester Service Repair Manual Instant Download.pdf
New Holland VN240 Grape Harvester Service Repair Manual Instant Download.pdfNew Holland VN240 Grape Harvester Service Repair Manual Instant Download.pdf
New Holland VN240 Grape Harvester Service Repair Manual Instant Download.pdf
 
Greene E Coat Line
Greene E Coat LineGreene E Coat Line
Greene E Coat Line
 
SKGF_Advisory_Reexamination Practice with Concurrent District Court or USITC ...
SKGF_Advisory_Reexamination Practice with Concurrent District Court or USITC ...SKGF_Advisory_Reexamination Practice with Concurrent District Court or USITC ...
SKGF_Advisory_Reexamination Practice with Concurrent District Court or USITC ...
 
1ª Antología. Segunda Parte
1ª Antología. Segunda Parte1ª Antología. Segunda Parte
1ª Antología. Segunda Parte
 
Otn 9ides-fut-130867
Otn 9ides-fut-130867Otn 9ides-fut-130867
Otn 9ides-fut-130867
 

Recently uploaded

Liberal Approach to the Study of Indian Politics.pdf
Liberal Approach to the Study of Indian Politics.pdfLiberal Approach to the Study of Indian Politics.pdf
Liberal Approach to the Study of Indian Politics.pdf
WaniBasim
 
MARY JANE WILSON, A “BOA MÃE” .
MARY JANE WILSON, A “BOA MÃE”      .MARY JANE WILSON, A “BOA MÃE”      .
MARY JANE WILSON, A “BOA MÃE” .
Colégio Santa Teresinha
 
spot a liar (Haiqa 146).pptx Technical writhing and presentation skills
spot a liar (Haiqa 146).pptx Technical writhing and presentation skillsspot a liar (Haiqa 146).pptx Technical writhing and presentation skills
spot a liar (Haiqa 146).pptx Technical writhing and presentation skills
haiqairshad
 
Hindi varnamala | hindi alphabet PPT.pdf
Hindi varnamala | hindi alphabet PPT.pdfHindi varnamala | hindi alphabet PPT.pdf
Hindi varnamala | hindi alphabet PPT.pdf
Dr. Mulla Adam Ali
 
বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা (Economic Review) ২০২৪ UJS App.pdf
বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা (Economic Review) ২০২৪ UJS App.pdfবাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা (Economic Review) ২০২৪ UJS App.pdf
বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা (Economic Review) ২০২৪ UJS App.pdf
eBook.com.bd (প্রয়োজনীয় বাংলা বই)
 
clinical examination of hip joint (1).pdf
clinical examination of hip joint (1).pdfclinical examination of hip joint (1).pdf
clinical examination of hip joint (1).pdf
Priyankaranawat4
 
BÀI TẬP DẠY THÊM TIẾNG ANH LỚP 7 CẢ NĂM FRIENDS PLUS SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TIẾNG ANH LỚP 7 CẢ NĂM FRIENDS PLUS SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO ...BÀI TẬP DẠY THÊM TIẾNG ANH LỚP 7 CẢ NĂM FRIENDS PLUS SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TIẾNG ANH LỚP 7 CẢ NĂM FRIENDS PLUS SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO ...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
How to Setup Warehouse & Location in Odoo 17 Inventory
How to Setup Warehouse & Location in Odoo 17 InventoryHow to Setup Warehouse & Location in Odoo 17 Inventory
How to Setup Warehouse & Location in Odoo 17 Inventory
Celine George
 
LAND USE LAND COVER AND NDVI OF MIRZAPUR DISTRICT, UP
LAND USE LAND COVER AND NDVI OF MIRZAPUR DISTRICT, UPLAND USE LAND COVER AND NDVI OF MIRZAPUR DISTRICT, UP
LAND USE LAND COVER AND NDVI OF MIRZAPUR DISTRICT, UP
RAHUL
 
Your Skill Boost Masterclass: Strategies for Effective Upskilling
Your Skill Boost Masterclass: Strategies for Effective UpskillingYour Skill Boost Masterclass: Strategies for Effective Upskilling
Your Skill Boost Masterclass: Strategies for Effective Upskilling
Excellence Foundation for South Sudan
 
IGCSE Biology Chapter 14- Reproduction in Plants.pdf
IGCSE Biology Chapter 14- Reproduction in Plants.pdfIGCSE Biology Chapter 14- Reproduction in Plants.pdf
IGCSE Biology Chapter 14- Reproduction in Plants.pdf
Amin Marwan
 
Mule event processing models | MuleSoft Mysore Meetup #47
Mule event processing models | MuleSoft Mysore Meetup #47Mule event processing models | MuleSoft Mysore Meetup #47
Mule event processing models | MuleSoft Mysore Meetup #47
MysoreMuleSoftMeetup
 
Gender and Mental Health - Counselling and Family Therapy Applications and In...
Gender and Mental Health - Counselling and Family Therapy Applications and In...Gender and Mental Health - Counselling and Family Therapy Applications and In...
Gender and Mental Health - Counselling and Family Therapy Applications and In...
PsychoTech Services
 
Constructing Your Course Container for Effective Communication
Constructing Your Course Container for Effective CommunicationConstructing Your Course Container for Effective Communication
Constructing Your Course Container for Effective Communication
Chevonnese Chevers Whyte, MBA, B.Sc.
 
What is Digital Literacy? A guest blog from Andy McLaughlin, University of Ab...
What is Digital Literacy? A guest blog from Andy McLaughlin, University of Ab...What is Digital Literacy? A guest blog from Andy McLaughlin, University of Ab...
What is Digital Literacy? A guest blog from Andy McLaughlin, University of Ab...
GeorgeMilliken2
 
Traditional Musical Instruments of Arunachal Pradesh and Uttar Pradesh - RAYH...
Traditional Musical Instruments of Arunachal Pradesh and Uttar Pradesh - RAYH...Traditional Musical Instruments of Arunachal Pradesh and Uttar Pradesh - RAYH...
Traditional Musical Instruments of Arunachal Pradesh and Uttar Pradesh - RAYH...
imrankhan141184
 
How to Make a Field Mandatory in Odoo 17
How to Make a Field Mandatory in Odoo 17How to Make a Field Mandatory in Odoo 17
How to Make a Field Mandatory in Odoo 17
Celine George
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 9 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2024-2025 - ...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 9 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2024-2025 - ...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 9 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2024-2025 - ...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 9 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2024-2025 - ...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
Pengantar Penggunaan Flutter - Dart programming language1.pptx
Pengantar Penggunaan Flutter - Dart programming language1.pptxPengantar Penggunaan Flutter - Dart programming language1.pptx
Pengantar Penggunaan Flutter - Dart programming language1.pptx
Fajar Baskoro
 
How to deliver Powerpoint Presentations.pptx
How to deliver Powerpoint Presentations.pptxHow to deliver Powerpoint Presentations.pptx
How to deliver Powerpoint Presentations.pptx
HajraNaeem15
 

Recently uploaded (20)

Liberal Approach to the Study of Indian Politics.pdf
Liberal Approach to the Study of Indian Politics.pdfLiberal Approach to the Study of Indian Politics.pdf
Liberal Approach to the Study of Indian Politics.pdf
 
MARY JANE WILSON, A “BOA MÃE” .
MARY JANE WILSON, A “BOA MÃE”      .MARY JANE WILSON, A “BOA MÃE”      .
MARY JANE WILSON, A “BOA MÃE” .
 
spot a liar (Haiqa 146).pptx Technical writhing and presentation skills
spot a liar (Haiqa 146).pptx Technical writhing and presentation skillsspot a liar (Haiqa 146).pptx Technical writhing and presentation skills
spot a liar (Haiqa 146).pptx Technical writhing and presentation skills
 
Hindi varnamala | hindi alphabet PPT.pdf
Hindi varnamala | hindi alphabet PPT.pdfHindi varnamala | hindi alphabet PPT.pdf
Hindi varnamala | hindi alphabet PPT.pdf
 
বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা (Economic Review) ২০২৪ UJS App.pdf
বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা (Economic Review) ২০২৪ UJS App.pdfবাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা (Economic Review) ২০২৪ UJS App.pdf
বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা (Economic Review) ২০২৪ UJS App.pdf
 
clinical examination of hip joint (1).pdf
clinical examination of hip joint (1).pdfclinical examination of hip joint (1).pdf
clinical examination of hip joint (1).pdf
 
BÀI TẬP DẠY THÊM TIẾNG ANH LỚP 7 CẢ NĂM FRIENDS PLUS SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TIẾNG ANH LỚP 7 CẢ NĂM FRIENDS PLUS SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO ...BÀI TẬP DẠY THÊM TIẾNG ANH LỚP 7 CẢ NĂM FRIENDS PLUS SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TIẾNG ANH LỚP 7 CẢ NĂM FRIENDS PLUS SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO ...
 
How to Setup Warehouse & Location in Odoo 17 Inventory
How to Setup Warehouse & Location in Odoo 17 InventoryHow to Setup Warehouse & Location in Odoo 17 Inventory
How to Setup Warehouse & Location in Odoo 17 Inventory
 
LAND USE LAND COVER AND NDVI OF MIRZAPUR DISTRICT, UP
LAND USE LAND COVER AND NDVI OF MIRZAPUR DISTRICT, UPLAND USE LAND COVER AND NDVI OF MIRZAPUR DISTRICT, UP
LAND USE LAND COVER AND NDVI OF MIRZAPUR DISTRICT, UP
 
Your Skill Boost Masterclass: Strategies for Effective Upskilling
Your Skill Boost Masterclass: Strategies for Effective UpskillingYour Skill Boost Masterclass: Strategies for Effective Upskilling
Your Skill Boost Masterclass: Strategies for Effective Upskilling
 
IGCSE Biology Chapter 14- Reproduction in Plants.pdf
IGCSE Biology Chapter 14- Reproduction in Plants.pdfIGCSE Biology Chapter 14- Reproduction in Plants.pdf
IGCSE Biology Chapter 14- Reproduction in Plants.pdf
 
Mule event processing models | MuleSoft Mysore Meetup #47
Mule event processing models | MuleSoft Mysore Meetup #47Mule event processing models | MuleSoft Mysore Meetup #47
Mule event processing models | MuleSoft Mysore Meetup #47
 
Gender and Mental Health - Counselling and Family Therapy Applications and In...
Gender and Mental Health - Counselling and Family Therapy Applications and In...Gender and Mental Health - Counselling and Family Therapy Applications and In...
Gender and Mental Health - Counselling and Family Therapy Applications and In...
 
Constructing Your Course Container for Effective Communication
Constructing Your Course Container for Effective CommunicationConstructing Your Course Container for Effective Communication
Constructing Your Course Container for Effective Communication
 
What is Digital Literacy? A guest blog from Andy McLaughlin, University of Ab...
What is Digital Literacy? A guest blog from Andy McLaughlin, University of Ab...What is Digital Literacy? A guest blog from Andy McLaughlin, University of Ab...
What is Digital Literacy? A guest blog from Andy McLaughlin, University of Ab...
 
Traditional Musical Instruments of Arunachal Pradesh and Uttar Pradesh - RAYH...
Traditional Musical Instruments of Arunachal Pradesh and Uttar Pradesh - RAYH...Traditional Musical Instruments of Arunachal Pradesh and Uttar Pradesh - RAYH...
Traditional Musical Instruments of Arunachal Pradesh and Uttar Pradesh - RAYH...
 
How to Make a Field Mandatory in Odoo 17
How to Make a Field Mandatory in Odoo 17How to Make a Field Mandatory in Odoo 17
How to Make a Field Mandatory in Odoo 17
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 9 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2024-2025 - ...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 9 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2024-2025 - ...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 9 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2024-2025 - ...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 9 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2024-2025 - ...
 
Pengantar Penggunaan Flutter - Dart programming language1.pptx
Pengantar Penggunaan Flutter - Dart programming language1.pptxPengantar Penggunaan Flutter - Dart programming language1.pptx
Pengantar Penggunaan Flutter - Dart programming language1.pptx
 
How to deliver Powerpoint Presentations.pptx
How to deliver Powerpoint Presentations.pptxHow to deliver Powerpoint Presentations.pptx
How to deliver Powerpoint Presentations.pptx
 

Sample report

 • 1. 0U 0UV +RPHEXHU KDUOHV 6W 6RPHZKHUH 1 ,QVSHFWLRQ 6LWH 6PLWK 6W $Q WRZQ 1 ,QVSHFWLRQ 'DWH 'HFHPEHU RQJUDWXODWLRQV RX DUH FRQVLGHULQJ WKH SXUFKDVH RI D QHZ KRPH 7KDQN RX IRU VHOHFWLQJ /RQJ ,VODQG +RPH ,QVSHFWLRQ RQVXOWDQWV WR SHUIRUP RXU EXLOGLQJ LQVSHFWLRQ IRU RX :H LQYLWH RX WR YLVLW RXU ZHEVLWH ZZZORQJLVODQGLQVSHFWLRQFRP 2XU ZHEVLWH LV SDFNHG ZLWK JUHDW LQIRUPDWLRQ DERXW WKH YDULRXV FRPSRQHQWV WKDW PDNH XS D KRXVH RU EXLOGLQJ ,I RX DWWHQGHG WKH LQVSHFWLRQ RXU LQVSHFWRU KDV DOUHDG SURYLGHG RX ZLWK D YHUEDO UHSRUW DQG GLVFXVVLRQ RI KLV ILQGLQJV :H ZRXOG OLNH WR FRQWLQXH RXU UHODWLRQVKLS ZLWK RX HYHQ DIWHU RX KDYH FORVHG RQ RXU QHZ SURSHUW ,I RX KDYHQ·W GRQH VR DOUHDG SOHDVH WHOO XV RXU HPDLO DGGUHVV VR ZH FDQ SHULRGLFDOO UHPLQG RX RI LPSRUWDQW PDLQWHQDQFH DGYLFH WR NHHS RXU KRPHRIILFH LQ JUHDW FRQGLWLRQ HDU URXQG DQG SURORQJ WKH OLIH RI DOO FRPSRQHQWV 7KH IROORZLQJ UHSRUW LV GHVLJQHG WR KLJKOLJKW VLJQLILFDQW GHIHFWV XQFRYHUHG GXULQJ WKH LQVSHFWLRQ DQG SURYLGHV PDLQWHQDQFH VXJJHVWLRQV WR SURWHFW DQG SURORQJ WKH OLIH RI WKH DUHD GLVFXVVHG 7KH LQVSHFWLRQ KDV EHHQ SHUIRUPHG LQ DFFRUGDQFH ZLWK 7KH 6WDWH RI 1HZ RUN VWDQGDUGV ,W LV LQWHQGHG RQO DV D JHQHUDO JXLGH WR KHOS WKH FOLHQW PDNH KLV RU KHU RZQ HYDOXDWLRQ RI WKH RYHUDOO FRQGLWLRQ RI WKH KRPH DQG LV QRW LQWHQGHG WR UHIOHFW WKH YDOXH RI WKH SUHPLVHV QRU PDNH DQ UHSUHVHQWDWLRQ DV WR WKH DGYLVDELOLW RI SXUFKDVH 7KH UHSRUW H[SUHVVHV WKH SHUVRQDO RSLQLRQV RI WKH H[SHULHQFHG LQVSHFWRU EDVHG XSRQ KLV YLVXDO LPSUHVVLRQV RI WKH FRQGLWLRQV WKDW H[LVWHG DW WKH WLPH RI LQVSHFWLRQ RQO 7KH LQVSHFWLRQ DQG UHSRUW DUH QRW LQWHQGHG WR EH WHFKQLFDOO H[KDXVWLYH RU WR LPSO WKDW HYHU FRPSRQHQW ZDV LQVSHFWHG RU WKDW HYHU SRVVLEOH GHIHFW ZDV GLVFRYHUHG 1R GLVDVVHPEO RI HTXLSPHQW RSHQLQJ RI ZDOOV PRYLQJ RI IXUQLWXUH DSSOLDQFHV RU VWRUHG LWHPV RU H[FDYDWLRQ LV SHUIRUPHG $OO FRPSRQHQWV DQG FRQGLWLRQV ZKLFK E QDWXUH RI WKHLU ORFDWLRQ DUH FRQFHDOHG FDPRXIODJHG RU GLIILFXOW WR LQVSHFW DUH H[FOXGHG IURP WKH UHSRUW :H FDQ SURYLGH DQ H[FHOOHQW RYHUYLHZ RI WKH SURSHUW EXW ZLOO QRW ILQG HYHU GHIHFW RU XQFRYHU HYHU SRVVLEOH ULVN ZKHWKHU YLVLEOH RU QRW «Last» 1
 • 2. 7KH LQVSHFWLRQ UHSRUW VKRXOG QRW EH FRQVWUXHG DV D FRPSOLDQFH LQVSHFWLRQ RI DQ JRYHUQPHQWDO RU QRQJRYHUQPHQWDO FRGHV RU UHJXODWLRQV 7KH UHSRUW LV QRW LQWHQGHG WR EH D ZDUUDQW RU JXDUDQWHH RI WKH SUHVHQW RU IXWXUH DGHTXDF RU SHUIRUPDQFH RI WKH VWUXFWXUH ZH FDQ QRW SUHGLFW WKH IXWXUH
 • 3. LWV VVWHPV RU WKHLU FRPSRQHQW SDUWV 7KLV UHSRUW GRHV QRW FRQVWLWXWH DQ H[SUHVVHG RU LPSOLHG ZDUUDQW RI PHUFKDQWDELOLW RU ILWQHVV IRU XVH UHJDUGLQJ WKH FRQGLWLRQ RI WKH SURSHUW DQG LW VKRXOG QRW EH UHOLHG XSRQ DV VXFK $Q RSLQLRQV UHJDUGLQJ DGHTXDF FDSDFLW RU H[SHFWHG OLIH RI FRPSRQHQWV DUH JHQHUDO HVWLPDWHV EDVHG RQ LQIRUPDWLRQ DERXW VLPLODU FRPSRQHQWV DQG RFFDVLRQDO ZLGH YDULDWLRQV DUH WR EH H[SHFWHG EHWZHHQ VXFK HVWLPDWHV DQG DFWXDO H[SHULHQFH :H FHUWLI WKDW RXU LQVSHFWRUV KDYH QR LQWHUHVW SUHVHQW RU FRQWHPSODWHG LQ WKLV SURSHUW RU LWV LPSURYHPHQWV 7R WKH EHVW RI RXU NQRZOHGJH DQG EHOLHI DOO VWDWHPHQWV DQG LQIRUPDWLRQ LQ LQVXODWLRQ LQWHUQDO RU XQGHUJURXQG GUDLQDJH RU SOXPELQJ DQ VVWHPV ZKLFK DUH VKXW GRZQ RU RWKHUZLVH VHFXUHG ZDWHU ZHOOV ZDWHU TXDOLW DQG TXDQWLW
 • 4. ]RQLQJ RUGLQDQFHV LQWHUFRPV VHFXULW VVWHPV KHDW VHQVRUV FRVPHWLFV RU EXLOGLQJ FRGH FRQIRUPLW $Q JHQHUDO FRPPHQWV UHJDUGLQJ WKHVH VVWHPV DQG FRQGLWLRQV DUH LQIRUPDWLRQDO RQO DQG GR QRW UHSUHVHQW DQ LQVSHFWLRQ KRZHYHU ZH FDQ SURYLGH SURIHVVLRQDO WHVWLQJ IRU UDGRQ DVEHVWRV ZDWHU TXDOLW PROG WHVWLQJ HOHFWURPDJQHWLF ILHOGV DQG XUHD IRUPDOGHKGH DW WKH FOLHQW·V UHTXHVW IRU DGGLWLRQDO IHHV WKLV UHSRUW DUH WUXH DQG FRUUHFW 7HUHQFH .XUVDZH HUWLILHG 1HZ RUN 6WDWH ,QVWUXFWRU /RQJ ,VODQG +RPH ,QVSHFWLRQ RQVXOWDQWV 1HZ RUN 6WDWH /LFHQVH 16'( 7HUPLWH HUWLILFDWLRQ $PHULFDQ 6RFLHW RI +RPH ,QVSHFWRUV $6+, 'LUHFW /LQH WNLQVSHFW#QHW]HURQHW ZZZORQJLVODQGLQVSHFWLRQFRP «Last» 2
 • 5. 7$%/( 2) 217(176 21*5$78/$7,216 :HOFRPH 7$%/( 2) 217(176 2)),( 86( 21/ 3$,' %,// 2)),( 86( 21/ %,// (;7(5,25 3+2726$ 7(50,7( 5(3257 ,17(5,25 6WUXFWXUH DQG )RXQGDWLRQ $WWLF RU UDZO 6SDFHV 3OXPELQJ+HDWLQJ(OHFWULFDO 6VWHPV 5RRPV *(1(5$/ 127(6 6800$5 «Last» 3
 • 6. (;7(5,25 ,7(0 0$7(5,$/ 5(200(1'$7,216 6WUHHW 6LGHZDON 1$ 1RW $SSOLFDEOH 'ULYHZD %ODFNWRS 7KH GULYHZD VXUIDFH LV FUDFNHG DQG UHTXLUHV UHSDLU )URQW :DONZD 6ODWH /RRVHXQHYHQ VODWHV DUH D WULSSLQJ KD]DUG 5HSDLU LV QHHGHG 7KH IURQW VWRRS KDV VHYHUDO ORRVH VODWHV 7KLV LV D WULS DQG IDOO KD]DUG )URQW 6WRRS 6ODWH ZKLFK VKRXOG EH FRUUHFWHG DV VRRQ DV SRVVLEOH 6HFXUH ORRVH VODWHV )XWXUH UHFRQVWUXFWLRQ PD EH QHHGHG (QWU 'RRUV :RRG0HWDO 7KH H[WHULRU GRRUV DUH ROG 5HSODFH H[LVWLQJ GRRUV ZLWK LQVXODWHG VROLG ZRRG RU PHWDO GRRUV DQG IUDPHV ,QVWDOO GHDG EROW ORFNV IRU VHFXULW ,QVWDOO KDQGUDLOV RQ DOO VWRRSV DQG VWDLUV ZKHUH QRQH SUHVHQWO H[LVW IRU 5DLOLQJV 1RQH 3UHVHQW VDIHW /RRVH EULFNV VHYHUDO FUDFNV PLVVLQJ VODWH VKHOI DQG HYLGHQFH RI ZDWHU SHQHWUDWLRQ REVHUYHG 6HH 3KRWR RQWDFW D OLFHQVHG DQG TXDOLILHG PDVRQ WR UHYLHZUHSDLUUHSODFH DV QHHGHG OHDQ FKLPQH DQG ILUHSODFH KLPQH %ULFN XSRQ RFFXSDQF DQG RQ DQ DQQXDO EDVLV WKHUHDIWHU 7KH FKLPQH IOXH OLQHU ZDV QRW YLVLEOH IRU LQVSHFWLRQ DQG VKRXOG EH FKHFNHG IRU GHIHFW ZKHQ FOHDQHG 7KH URRI FRYHULQJ LV D VLQJOH ODHU DUFKLWHFWXUDO VWOH URRILQJ VKLQJOH 5RRI $VSKDOW 6KLQJOHV ZKLFK ZDV IRXQG WR EH LQ JRRG DQG OHDNIUHH FRQGLWLRQ DW WLPH RI LQVSHFWLRQ 3HULRGLF LQVSHFWLRQ RI DOO IODVKHG DUHDV LV DGYLVDEOH DV D SUHYHQWDWLYH )ODVKLQJ RSSHU PDLQWHQDQFH OHDQ JXWWHUV XSRQ RFFXSDQF %XULHG GRZQVSRXWV DSSHDU WR EH FORJJHG 'LUHFW GRZQVSRXWV DZD IURP GZHOOLQJ 6HH 3KRWR 3URSHU PDQDJHPHQW RI JXWWHUOHDGHU VVWHP LV LPSRUWDQW IRU SUHYHQWLQJ VRLO HURVLRQ DQG SRVVLEOH GDPDJH WR IRXQGDWLRQVWUXFWXUH DV ZHOO DV IRU *XWWHUV/HDGHUV $OXPLQXP KHOSLQJ WR NHHS WKH EDVHPHQWFUDZO DUHD GU $W OHDVW WZLFH D HDU JXWWHUV OHDGHUV DQG GRZQVSRXWV VKRXOG EH FOHDQHG DQG FKHFNHG IRU SURSHU DOLJQPHQW DQG FRQQHFWLRQ $V SDUW RI QRUPDO KRPH RZQHUVKLS FKHFN VVWHP GXULQJ UDLQ IRU OHDNV DQG SURSHU GUDLQDJH 7KH TXDQWLW DQG WSH RI LQVXODWLRQ LQVWDOOHG LQ H[WHULRU ZDOO FDYLWLHV ([WHULRU :DOOV :RRG )UDPH FRXOG QRW EH GHWHUPLQHG GXH WR HQFORVHG QDWXUH RI ZDOOV 1R SUREOHPV ZHUH REVHUYHG GXULQJ WKH LQVSHFWLRQ «Last» 6
 • 7. (;7(5,25 ,7(0 0$7(5,$/ 5(200(1'$7,216 3RUWLRQV RI H[WHULRU VLGLQJ LQ GLUHFW FRQWDFW ZLWK WKH JURXQG SURYLGH 6LGLQJ 9LQO HDV DFFHVV IRU PRLVWXUH DQG LQVHFW SHQHWUDWLRQ RQWDFW D FRQWUDFWRU WR WULP VLGLQJ DQG SURYLGH D PLQLPXP RI HLJKW LQFKHV RI FOHDUDQFH EHWZHHQ WKH ORZHVW SRUWLRQ RI VLGLQJ DQG JURXQG 6HH 3KRWR )RXQGDWLRQ FUDFNV DUH SUHVHQW 5HSDLU FUDFNV LQ IRXQGDWLRQ ZLWK ODWH[ FHPHQW :KHUH D FUDFN GLVDSSHDUV LQWR WKH JURXQG VRLO VKRXOG EH 0DVRQU RQFUHWH H[FDYDWHG WR HIIHFW D FRPSOHWH SDWFK LQ RUGHU WR SUHYHQW WKH HQWU RI ZDWHU DQG LQVHFWV LQWR WKH GZHOOLQJ 0RQLWRU SDWFKHV IRU IXWXUH FUDFNLQJ UDFNV DSSHDU WR KDYH EHHQ FDXVHG E VHWWOHPHQW UDWKHU WKDQ GHIHFW :RRG$OXPLQXP 7ULP 6FUDSH DQG SDLQW DOO ZRRG WULP 5HSODFH URWWHG WULP ZKHUH QHFHVVDU 9LQO 3DLQW :DWHU EDVH 7RXFK XS ZRUQ SDLQW DV QHHGHG 6DWLVIDFWRU 3HUIRUPLQJ LQWHQGHG IXQFWLRQ 1R YLVLEOH GHIHFWV 0DLQWDLQ DXON 6LOLFRQH/DWH[ FDXONLQJ DURXQG DOO ZLQGRZV DQG ZLQGRZ IUDPHV 3HULRGLFDOO VFUDSH RII ROG FDXONLQJ ZKHUH QHHGHG 8VH VLOLFRQH FDXON ZKLFK KDV ORQJ OLIH H[SHFWDQF 6WRUPV 6FUHHQV 7KHUPR SDQH 5HSODFH EDVHPHQW DQG ORZHU OHYHO ROG ZLQGRZV ZLWK WKHUPR SDQH XQLWV 6LGHZDON RQFUHWH6ODWH 6LGH ZDON ZD LV FUDFNHG DQG UHTXLUHV UHSDLU 6HUYLFHDEOH 6KRZLQJ VLJQV RI QRUPDO ZHDU DQG WHDU $EOH WR SHUIRUP 6LGH 6WRRS RQFUHWH LQWHQGHG IXQFWLRQ ,Q RUGHU WR KHOS SUHYHQW EDVHPHQW ZDWHU HQWU LQVWDOO ZLQGRZ ZHOO :LQGRZ :HOOV 6WHHO FRYHUV RQ H[LVWLQJ ZLQGRZ ZHOOV WR KHOS SUHYHQW ZDWHU VHHSDJH DQG WKH DFFXPXODWLRQ RI GHEULV 6HH 3KRWR 5HDU :DON 6ODWH /RRVHXQHYHQ VODWHV DUH D WULSSLQJ KD]DUG 5HSDLU LV QHHGHG 6HUYLFHDEOH 6KRZLQJ VLJQV RI QRUPDO ZHDU DQG WHDU $EOH WR SHUIRUP 5HDU 6WRRS RQFUHWH LQWHQGHG IXQFWLRQ 'HFN 1$ 1RW $SSOLFDEOH 6RPH RI WKH SURSHUW LV SLWFKHG WRZDUG UDWKHU WKDQ DZD IURP WKH KRXVH WKLV PD EH FRQWULEXWLQJ WR D ZDWHUHQWU SUREOHP LQ WKH *UDGLQJ 6ORSH EDVHPHQW .HHS VRLO SLWFKHG DZD IURP IRXQGDWLRQ WR DLG LQ SRVLWLYH GUDLQDJH 6RLO VKRXOG EH SLWFKHG DW D PLQLPXP RI GHJUHHV DZD WR KHOS SUHYHQW VHHSDJH LQWR EDVHPHQW 6HH 3KRWR «Last» 7
 • 8. (;7(5,25 ,7(0 0$7(5,$/ 5(200(1'$7,216 7ULP VKUXEV DQG WUHHV DZD IURP KRXVH DV D SUHYHQWDWLYH PDLQWHQDQFH 7ZR WUHHV DW WKH UHDU OHIW FRUQHU RI WKH GZHOOLQJ DUH WRR FORVH WR WKH /DQGVFDSH 6KUXEV7UHHV KRXVH DQG PD GDPDJH URRI VLGLQJ RU IRXQGDWLRQ VODE 5HPRYDO LV DGYLVHG 6HH 3KRWR 5HVXUIDFH ZRUQ FRQFUHWH SDWLR DQG SLWFK DZD IURP KRXVH WR SUHYHQW 3DWLR RQFUHWH%ULFN6ODWH EDVHPHQW VHHSDJH 3RRO 1$ 1RW $SSOLFDEOH )HQFHV KDLQ 9HULI RZQHUVKLS RI SHULPHWHU IHQFLQJ DQG PDLQWDLQ ZKHUH DSSOLFDEOH 6HUYLFHDEOH 6KRZLQJ VLJQV RI QRUPDO ZHDU DQG WHDU $EOH WR SHUIRUP 5HWDLQLQJ :DOOV 6WRQH LQWHQGHG IXQFWLRQ $FFHVV %XLOGLQJV 1$ 1RW $SSOLFDEOH %XONKHDG 1$ 1RW $SSOLFDEOH )ORRU LV ZRUQ DQG VKRXOG EH UHVXUIDFHG 3UHVHQWO D VHFWLRQ RI WKH JDUDJH LV OLYLQJ VSDFH ,W ZLOO QRW DFFRPPRGDWH YHKLFOHV 2EWDLQ SHUPLW RQ JDUDJH H[SDQVLRQ 7KH DXWRPDWLF JDUDJH GRRU RSHQHU ZDV *DUDJH DU$WWDFKHG IXQFWLRQDO DW WLPH RI LQVSHFWLRQ 7KH VDIHW VWRS PHFKDQLVP ZDV WHVWHG DQG RSHUDWHG ,W VKRXOG EH FKHFNHG SHULRGLFDOO DV D SUHFDXWLRQDU PHDVXUH «Last» 8
 • 9. 0U 0UV +RPHEXHU KDUOHV 6W 6RPHZKHUH 1 ,QVSHFWLRQ 6LWH 6PLWK 6W $Q WRZQ 1 ,QVSHFWLRQ 'DWH 'HFHPEHU 7(50,7( ,163(7,21 5(3257 :LGH VSUHDG WHUPLWH GDPDJH ZDV DSSDUHQW LQ WKH EDVHPHQW DW WLPH RI LQVSHFWLRQ )URQW DQG UHDU VLOOV DQG D VLJQLILFDQW DPRXQW RI IUDPLQJ EHDPV IORRU MRLVWV
 • 10. KDV VXVWDLQHG GDPDJH +LGGHQ GDPDJH PRVW OLNHO H[LVWV DV ZHOO 6LQFH D SUHYLRXV WUHDWPHQW KDV EHHQ GRQH WUDQVIHU JXDUDQWHH IURP SUHVHQW RZQHU 6LJQLILFDQW UHSDLUV ZKLFK PD EH FRVWO DUH QHHGHG ,I UHLQIHVWDWLRQ RFFXUV WUHDWPHQW RI DIIHFWHG DUHDV RQO VKRXOG EH SHUIRUPHG ZLWKLQ H[LVWLQJ JXDUDQWHH
 • 11. ,I QRQH H[LVWV H[WHUPLQDWH DV SHU FKHPLFDO PDQXIDFWXUHU·V UHFRPPHQGDWLRQV DQG LQ DFFRUGDQFH ZLWK JXLGHOLQHV VHW IRUWK E WKH ´'(µ 'HSDUWPHQW RI (QYLURQPHQWDO RQVHUYDWLRQ DQG WKH ´(3$µ (QYLURQPHQWDO 3URWHFWLRQ $JHQF 7HVW ERULQJV VKRXOG EH PDGH RQ DOO VWUXFWXUDO PHPEHUV DQG IUDPLQJ WR FKHFN IRU ODWHQW GDPDJH ,QVWLWXWH UHSDLUV DV QHFHVVDU $QQXDO WHUPLWH LQVSHFWLRQV DUH UHFRPPHQGHG DV D SUHYHQWDWLYH PDLQWHQDQFH PHDVXUH :H FDQQRW UHSUHVHQW WKH DEVHQFH RU SUHVHQFH RI WHUPLWHV DQG RWKHU ZRRG GHVWURLQJ LQVHFWV RU UHVXOWLQJ GDPDJH ZLWKLQ FORVHG ZDOOV RU VHDOHG IORRUV /RQJ ,VODQG +RPH ,QVSHFWLRQ RQVXOWDQWV BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 7HUHQFH .XUVDZH 7 «Last» 9
 • 12. ,17(5,25 6758785( $1' )281'$7,21 ,7(06 '(65,37,21 5(200(1'$7,216 :LGH VSUHDG WHUPLWH GDPDJH ZDV DSSDUHQW LQ WKH EDVHPHQW DW WLPH RI LQVSHFWLRQ )URQW DQG UHDU VLOOV DQG D VLJQLILFDQW DPRXQW RI IUDPLQJ EHDPV IORRU MRLVWV
 • 13. KDV VXVWDLQHG GDPDJH SKRWR LV DQ H[DPSOH
 • 14. +LGGHQ GDPDJH PRVW OLNHO H[LVWV DV ZHOO 6LQFH D SUHYLRXV WUHDWPHQW KDV EHHQ GRQH WUDQVIHU JXDUDQWHH IURP SUHVHQW RZQHU 6LJQLILFDQW UHSDLUV ZKLFK PD EH FRVWO DUH QHHGHG ,I UHLQIHVWDWLRQ RFFXUV WUHDWPHQW RI DIIHFWHG DUHDV RQO VKRXOG EH SHUIRUPHG ZLWKLQ H[LVWLQJ JXDUDQWHH
 • 15. ,I QRQH H[LVWV H[WHUPLQDWH DV SHU FKHPLFDO 7HUPLWHV (YLGHQFH PDQXIDFWXUHU·V UHFRPPHQGDWLRQV DQG LQ DFFRUGDQFH ZLWK JXLGHOLQHV VHW IRUWK E WKH ´'(µ 'HSDUWPHQW RI (QYLURQPHQWDO RQVHUYDWLRQ DQG WKH ´(3$µ (QYLURQPHQWDO 3URWHFWLRQ $JHQF 7HVW ERULQJV VKRXOG EH PDGH RQ DOO VWUXFWXUDO PHPEHUV DQG IUDPLQJ WR FKHFN IRU ODWHQW GDPDJH ,QVWLWXWH UHSDLUV DV QHFHVVDU $QQXDO WHUPLWH LQVSHFWLRQV DUH UHFRPPHQGHG DV D SUHYHQWDWLYH PDLQWHQDQFH PHDVXUH :H FDQQRW UHSUHVHQW WKH DEVHQFH RU SUHVHQFH RI WHUPLWHV DQG RWKHU ZRRG GHVWURLQJ LQVHFWV RU UHVXOWLQJ GDPDJH ZLWKLQ FORVHG ZDOOV RU VHDOHG IORRUV 7KHUH ZHUH QR YLVLEOH VLJQV RI RWKHU LQVHFWV DW WLPH RI LQVSHFWLRQ KRZHYHU SHULRGLFDOO PRQLWRU VWUXFWXUH IRU FDUSHQWHU DQWV WHUPLWHV $ 2WKHU 3HVWV 1R (YLGHQFH DQGRU RWKHU SHVWV GXULQJ ZDUPHU PRQWKV RQWDFW D TXDOLILHG SHVW FRQWURO FRPSDQ LI QHFHVVDU 'U 5RW 1$ 1RW $SSOLFDEOH 7KHUH LV HYLGHQFH RI RQJRLQJ ZDWHU HQWU LQWR WKH EDVHPHQW DUHD )ROORZ UHFRPPHQGDWLRQV WR FRQWURO ZDWHU DURXQG IRXQGDWLRQ 6HDO IRXQGDWLRQ ZDOOV DQG SHQHWUDWLRQV ZLWK D :DWHU (QWU (YLGHQFH ZDWHUSURRILQJ FRPSRXQG ,I FRQGLWLRQ SHUVLVWV FRQWDFW D TXDOLILHG ZDWHUSURRILQJ FRPSDQ 7KH HYHQWXDO LQVWDOODWLRQ RI D VXPS SXPS DQG GUDLQ VVWHP PD EH UHTXLUHG 6HH 3KRWR DQG 6HFWLRQV RI WKH IRXQGDWLRQ ZDOOV DUH FUXPEOLQJSHHOLQJ RQWDFW D )RXQGDWLRQ RQFUHWH ZDWHUSURRILQJIRXQGDWLRQ VSHFLDOLVW IRU UHSDLU 6HH 3KRWR $ ZRRG JLUGHU EHQHDWK WKH NLWFKHQ KDV VXVWDLQHG WHUPLWH GDPDJH ,W *LUGHUV 6WHHO:RRG KDV EHHQ SDUWLDOO UHSDLUHG RQWDFW D OLFHQVHG DQG TXDOLILHG JHQHUDO FRQWUDFWRU WR UHYLHZ SURSHUW UHSDLU DV QHHGHG $ VWHHO VXSSRUW FROXPQ KDV VSOLW 7KLV LV FRQVLGHUHG D VWUXFWXUDO IDLOXUH ROXPQV 6WHHO:RRG FROXPQ UHTXLUHV UHSODFHPHQW 6HH 3KRWR $ 0LVFHOODQHRXV 1$ 1RW $SSOLFDEOH «Last» 10
 • 16. ,17(5,25 $77, 25 5$:/ 63$(6 ,7(06 '(65,37,21 5(200(1'$7,216 ,QVXODWLRQ )LEHUJODVV 7KH UHSODFHPHQW RI LQDGHTXDWH DWWLF LQVXODWLRQ ZLWK XQIDFHG ILEHUJODVV LQVXODWLRQ RI DQ 5 RU EHWWHU YDOXH LV UHFRPPHQGHG 6HH 3KRWR )ORRU 1RW 3UHVHQW ,QVWDOO SOZRRG IORRU LQ DWWLF DUHD IRU VDIHW DQG OLJKW VWRUDJH 9HQWLODWLRQ 5RRI)DQ $GMXVW DWWLF IDQ DQG LQVWDOO D KXPLGLVWDW IRU HDU URXQG XVH :DWHU /HDNV 1R (YLGHQFH 6HH FRPPHQW $FFHVV +DWFK ,QVXODWH KDWFK FRYHU ZLWK ULJLG WSH LQVXODWLRQ WR UHWDUG KHDW ORVV DQG ZHDWKHUVWULS $ (OHFWULF /LJKW 1RW 3UHVHQW ,QVWDOO DGHTXDWH OLJKWLQJ LQ DWWLF DUHD IRU VDIHW DQG FRQYHQLHQFH % 6WRUDJH 1$ 1RW $SSOLFDEOH 0LVF 1$ 1RW $SSOLFDEOH «Last» 11
 • 17. ,17(5,25 3/80%,1* +($7,1* (/(75,$/ 667(06 ,7(06 '(65,37,21 5(200(1'$7,216 5HFRPPHQG FOHDULQJ DOO GUDLQ OLQHV XSRQ RFFXSDQF 8VH 39 )L[WXUHV 6HH 5HPDUN FRPSDWLEOH FOHDQHU IROORZ PDQXIDFWXUHU LQVWUXFWLRQV 7KH SOXPELQJ IL[WXUHV DUH LQ VHUYLFHDEOHRSHUDEOH FRQGLWLRQ 1R OHDNV $ 'HQ /HYHO %DWK REVHUYHG 7KH SOXPELQJ IL[WXUH LV LQ VHUYLFHDEOHRSHUDEOH FRQGLWLRQ 1R OHDNV % .LWFKHQ REVHUYHG 7KH SOXPELQJ IL[WXUHV DUH LQ VHUYLFHDEOHRSHUDEOH FRQGLWLRQ 1R OHDNV 0DVWHU %DWKURRP REVHUYHG 7KH SOXPELQJ IL[WXUHV DUH LQ VHUYLFHDEOHRSHUDEOH FRQGLWLRQ 1R OHDNV ' +DOOZD %DWKURRP REVHUYHG $ 'UDLQ /LQHV RSSHU%UDVV6WHHO 1R GHIHFWV ZHUH REVHUYHG 1R OHDNV ZHUH REVHUYHG 6HFWLRQV RI ZDVWH DQG GUDLQ SLSLQJ LQ WKLV KRXVH DUH RULJLQDO DQG FRXOG EH SURQH WR FORJJLQJ UHVWULFWHG IORZ RU EUHDNDJHOHDNDJH EHFDXVH RI LQWHUQDO FRUURVLRQ )XWXUH UHSDLU RU UHSODFHPHQW PD EH UHTXLUHG 'XH % :DVWH /LQHV DVW ,URQ WR WKH VODE FRQVWUXFWLRQ DQGRU ILQLVKHG QDWXUH RI WKLV GZHOOLQJ ZDVWH SLSLQJ ZDV QRW YLVLEOH IRU LQVSHFWLRQ KRZHYHU SHULRGLF PDLQWHQDQFH FDQ EH DQWLFLSDWHG 1R UHSUHVHQWDWLRQV FDQ EH PDGH DV WR WKH FRQGLWLRQ RI WKLV ZDVWH SLSLQJ 1R OHDNDJH RU EORFNDJH ZDV REVHUYHG :KHUHYHU SRVVLEOH LQVXODWH H[SRVHG FROG ZDWHU SLSLQJ WR HOLPLQDWH 6XSSO 3LSLQJ RSSHU FRQGHQVDWLRQ DQG KRW ZDWHU SLSHV WR FRQVHUYH HQHUJ 1R OHDNVGHIHFWV ZHUH REVHUYHG 3OXPELQJ 9DOYHV %UDVV /DEHO SOXPELQJ YDOYHV IRU LGHQWLILFDWLRQ SXUSRVHV :DWHU 6XSSO 0XQLFLSDO 7KH PXQLFLSDO ZDWHU VKXWRII LV ORFDWHG LQ WKH EDVHPHQW 'RPHVWLF KRW ZDWHU IRU WKLV GZHOOLQJ LV SURYLGHG E D FRLO ZLWKLQ WKH ERLOHU ZKLFK KDV D OLPLWHG FDSDFLW 6KRXOG KRW ZDWHU VXSSO EH :DWHU +HDWHU RLO LQDGHTXDWH IRU WKH QHHGV RI WKLV GZHOOLQJ KDYH DQ LQGHSHQGHQW ZDWHU KHDWHU LQVWDOOHG «Last» 12
 • 18. ,17(5,25 3/80%,1* +($7,1* (/(75,$/ 667(06 ,7(06 '(65,37,21 5(200(1'$7,216 7KH KHDWLQJ VVWHP ZDV RSHUDWLRQDO DW WLPH RI LQVSHFWLRQ 6HH 3KRWR 7KLV LV D KEULG VVWHP ZKLFK FRQYHUWV KRW ZDWHU IURP WKH ERLOHU LQWR IRUFHG KRW DLU XVLQJ WKH +9$ DLU KDQGOHU $ SLSH DSSHDUV WR EH :HLO 0FODLQ OHDNLQJ FRQWDFW D SOXPEHU IRU UHSDLU 6HH 3KRWR +HDWLQJ 6VWHP +RW :DWHU+RW $LU ,W LV UHFRPPHQGHG WR SODFH DOO KHDWLQJFRROLQJ HTXLSPHQW XQGHU D VHUYLFH FRQWUDFW WR UHFHLYH UHJXODUO VFKHGXOHG PDLQWHQDQFH +DYH +EULG =RQHV WKH FRQWUDFW WDNH HIIHFW D GD RU VR EHIRUH FORVLQJ DQG DUUDQJH WR KDYH D KHDWLQJFRROLQJ WHFKQLFLDQ SUHVHQW GXULQJ D ILQDO ZDONWKURXJK WR LQVSHFW DQG VHUYLFH HTXLSPHQW %H VXUH WR KDYH DQ XQGHUVWDQGLQJ DV WR ZKLFK HTXLSPHQW DQG VHUYLFHV ZLOO EH FRYHUHG XQGHU WKH FRQWUDFW 6HHSDJH SUHVHQW RQ XQGHUVLGH RI WDQN 5HSODFH WDQN WR SUHYHQW IXWXUH %XUQHU 2LO OHDNDJH 6HH 3KRWR +XPLGLILHU 1$ 1RW $SSOLFDEOH :KHUHYHU SRVVLEOH LQVXODWH KHDW SLSHV WR UHGXFH KHDW ORVV DQG LPSURYH +HDW 3LSHV RSSHU RYHUDOO HIILFLHQF RI VVWHP 1R OHDNVGHIHFWV ZHUH REVHUYHG +DYH GXFWV SURIHVVLRQDOO FOHDQHG XSRQ RFFXSDQF DQG DW OHDVH RQFH D +HDWRRO 'XFWV 6XSSO5HWXUQ HDU KDQJH WKH ILOWHU HYHU WR GDV RI WKH KHDWLQJFRROLQJ VHDVRQ WR SURYLGH FOHDQ DLU DQG WR H[WHQG OLIHVSDQ RI +9$ HTXLSPHQW +HDW 5DGLDWLRQ %DVHERDUGV +HDW ZDV SUHVHQW DW DOO EDVHERDUGV ZKHQ WHVWHG 7KH HOHFWULFDO SDQHO LV ORFDWHG LQ WKH EDVHPHQW $FFRUGLQJ WR WKH PDQXIDFWXUHU VFKHPDWLF PLQL EUHDNHUV KDYH EHHQ LQVWDOOHG LQ ORFDWLRQV UHVHUYHG IRU IXOO VL]H EUHDNHUV DQG WKHUH DUH RYHU WKH PD[LPXP DOORZDEOH FLUFXLWV LQ WKH SDQHO $Q HOHFWULFDO HTXLSPHQW XVHG LQ D PDQQHU RWKHU WKDQ VSHFLILHG E WKH PDQXIDFWXUHU WHFKQLFDOO GRHV QRW PHHW HOHFWULFDO FRGHV DQG FDQ EH FRQVLGHUHG D ILUHHOHFWURFXWLRQ KD]DUG 6HH 3KRWR $OVR WKH VHUYLFH HQWU FDEOH RQ WKH H[WHULRU LV (OHFWULF 6HUYLFH $PS 9ROW ZRUQ DQG UHTXLUHV UHSODFHPHQW 6HH 3KRWR WZR EUHDNHUV DUH ORRVH DQG WKH HOHFWULF VHUYLFH LV PDUJLQDO LQ VL]H DQG IXWXUH XSJUDGLQJ WR D ODUJHU VL]H VHUYLFH WR PHHW H[SDQGHG HOHFWULF QHHGV LV DGYLVHG 8SJUDGH H[LVWLQJ HOHFWULFDO VHUYLFH WR D $PS 9ROW VHUYLFH ZLWK D VLQJOH FLUFXLW EUHDNHU ER[ 'LVWULEXWH HOHFWULFDO ORDG LQ GZHOOLQJ DV UHTXLUHG WR PHHW PRGHUQ HOHFWULF QHHGV 7KLV PD UHTXLUH VRPH ZLULQJ DOWHUDWLRQV RQWDFW D TXDOLILHG HOHFWULFLDQ WR UHYLHZ DQG UHSDLU DV QHHGHG «Last» 13
 • 19. ,17(5,25 3/80%,1* +($7,1* (/(75,$/ 667(06 ,7(06 '(65,37,21 5(200(1'$7,216 ,QVWDOO *), *URXQG )DXOW ,QWHUUXSW
 • 20. FLUFXLWV LQ NLWFKHQ EDWKURRP RSSHU%; 5RPH[ ODXQGU JDUDJH DQG H[WHULRU ORFDWLRQV IRU VDIHW 7HVW DOO *), RXWOHWV RQ (OHFWULF :LULQJ D PRQWKO EDVLV UHSODFH DQ ZKLFK IDLO 5HSODFH DOO WZR ZLUH RXWOHWV LUFXLW %UHDNHUV ZLWK WKUHH ZLUH JURXQGHG RXWOHWV IRU DGGHG VDIHW 7KH LQVWDOODWLRQ RI D SURSHU JURXQG ZLUH PD EH UHTXLUHG 9LVLEO VDWLVIDFWRU 2XWVLGH WHPSHUDWXUH ZDV QRW ZDUP HQRXJK 5KHHP 7RQ GHJUHHV PLQLPXP
 • 21. WR FKHFN WKH RSHUDWLRQ RI WKH DLU FRQGLWLRQLQJ HQWUDO $LU HTXLSPHQW ZLWKRXW ULVNLQJ GDPDJH WR WKH HTXLSPHQW 2EWDLQ =RQH UHSUHVHQWDWLRQ RI RSHUDWLRQ IURP SUHVHQW RZQHU DQG KDYH VVWHP FKHFNHG SULRU WR FORVLQJ 6HH 3KRWR «Last» 14
 • 22. ,17(5,25 3/80%,1* +($7,1* (/(75,$/ 667(06 ,7(06 '(65,37,21 5(200(1'$7,216 9LVLEO VDWLVIDFWRU 2XWVLGH WHPSHUDWXUH ZDV QRW ZDUP HQRXJK GHJUHHV PLQLPXP
 • 23. WR FKHFN WKH RSHUDWLRQ RI WKH DLU FRQGLWLRQLQJ :DOO 8QLW LQ )DPLO $ 8QLWV HTXLSPHQW ZLWKRXW ULVNLQJ GDPDJH WR WKH HTXLSPHQW 2EWDLQ 5P UHSUHVHQWDWLRQ RI RSHUDWLRQ IURP SUHVHQW RZQHU DQG KDYH XQLW FKHFNHG SULRU WR FORVLQJ $ )LUHSODFH :RRG %XUQLQJ (YLGHQFH RI ZDWHU SHQHWUDWLRQ VHH FRPPHQW «Last» 15
 • 24. ,17(5,25 52206 ,7(06 5(200(1'$7,216 6WURQJO VXJJHVW UHPRYDO RI DOO ILQLVKHG PDWHULDOV IURP EDVHPHQW DUHD LQ RUGHU WR WKRURXJKO LQVSHFW FRQGLWLRQ RI IRXQGDWLRQ VXSSRUWV IUDPLQJ DV ZHOO DV SOXPELQJ %DVHPHQW KHDWLQJ DQG HOHFWULFDO GLVWULEXWLRQ $ WKRURXJK WHUPLWH LQVSHFWLRQ VKRXOG EH FRQGXFWHG DV ZHOO 6HH SUHYLRXV FRPPHQWV UHJDUGLQJ VVWHPV DQG FRPSRQHQWV ORFDWHG LQ EDVHPHQW DUHD 'HQ /HYHO Z %DWK /RRVH FHLOLQJ WLOH DQG ROG ZLQGRZV VKRXOG EH UHSODFHG 6HUYLFHDEOH :LQGRZV GRRUV IORRU ZDOOV DQG FHLOLQJ DUH VKRZLQJ VLJQV RI QRUPDO ZHDU .LWFKHQ DQG WHDU 6RPH FRVPHWLF ZRUN PD EH QHHGHG 7KH IORRU DSSHDUV WR EH SLWFKHG WRZDUG WKH UHDU OHIW FRUQHU FDXVH LV XQNQRZQ 6HH )DPLO 5RRP FRPPHQWV DQG 'LQLQJ 5RRP )ORRU LV XQHYHQ VHH FRPPHQWV /LYLQJ 5RRP 1DLO SRSV LQ IURQW ZDOO VHH FRPPHQW )ORRU VDJJLQJ WRZDUG FRPPRQ EHGURRP ZDOO 0D LQGLFDWHG KLGGHQ VWUXFWXUDO GDPDJH )URQW %HGURRP RQWDFW D OLFHQVHG DQG TXDOLILHG JHQHUDO FRQWUDFWRU WR UHYLHZUHSDLUUHSODFH DV QHHGHG )ORRU VDJJLQJ WRZDUG FRPPRQ EHGURRP ZDOO 'RRUIUDPH LV QRW SOXPE ZLWK ZDOO 6HH )URQW RUQHU %HGURRP 3KRWR 0D LQGLFDWHG KLGGHQ VWUXFWXUDO GDPDJH RQWDFW D OLFHQVHG DQG TXDOLILHG JHQHUDO FRQWUDFWRU WR UHYLHZUHSDLUUHSODFH DV QHHGHG 6HUYLFHDEOH :LQGRZV GRRUV IORRU ZDOOV DQG FHLOLQJ DUH VKRZLQJ VLJQV RI QRUPDO ZHDU 0DVWHU %HGURRP DQG WHDU 6RPH FRVPHWLF ZRUN PD EH QHHGHG 6RPH RI WKH JURXW EHWZHHQ WKH FHUDPLF WLOHV LV ORRVH RU PLVVLQJ 7KLV FDQ DOORZ ZDWHU 0DVWHU %DWKURRP WR SHQHWUDWH DQG GDPDJH WKH VWUXFWXUH EHKLQG WKH WLOH 5HPRYH DOO ORRVH JURXW DQG UH JURXW DV QHHGHG +DOOZD %DWKURRP ,QVWDOO HOHFWURQLF H[KDXVW IDQ YHQWHG WR H[WHULRU WR UHPRYH H[FHVVLYH PRLVWXUH «Last» 16
 • 25. *(1(5$/ 127(6 • $V WKLV LQVSHFWLRQ ZDV FRQGXFWHG GXULQJ GDOLJKW KRXUV WKH HIIHFWLYHQHVV RI H[WHULRU OLJKWLQJ FRXOG QRW EH GHWHUPLQHG 5HSDLU H[LVWLQJ RU DGG ZKHUH QHFHVVDU IRU VDIHW • RQGLWLRQ RI FHVVSRROVHSWLF VVWHP FRXOG QRW EH GHWHUPLQHG DW WLPH RI LQVSHFWLRQ KRZHYHU DQWLFLSDWH PDLQWDLQLQJ FOHDQLQJ DQGRU UHSODFHPHQW RQWDFW D OLFHQVHG DQG TXDOLILHG FHVVSRRO FRPSDQ WR HYDOXDWH ZDVWH OLQH DQG FHVVSRRO SULRU WR FORVLQJ ² DV WKHVH FRPSRQHQWV ZHUH QRW YLVLEOH IRU LQVSHFWLRQ • :DWHU VXSSO YDOYHV WR WKH ZDVKLQJ PDFKLQH VKRXOG DOZDV EH WXUQHG RII ZKHQ WKH ZDVKHU LV QRW LQ XVH 2WKHUZLVH WKH ZDVKHU KRVHV ZKLFK FRQWDLQ OLYH ZDWHU SUHVVXUH FRXOG UXSWXUH DW D PRVW LQRSSRUWXQH WLPH SRWHQWLDOO FDXVLQJ VLJQLILFDQW ZDWHU GDPDJH • ORJJHG GUHU YHQWV DUH D OHDGLQJ FDXVH RI KRPH ILUHV 'UHU YHQW VKRXOG EH GLVDVVHPEOHG DQG FOHDUHG RI DFFXPXODWHG OLQW XSRQ RFFXSDQF DQG SHULRGLFDOO DV SDUW RI QRUPDO PDLQWHQDQFH $ FOHDQ GUHU YHQW ZLOO LPSURYH WKH HIILFLHQF RI WKH GUHU DV ZHOO • 7KH IORRULQJ LQ WKLV GZHOOLQJ FRQVLVWV RI ZRRG FDUSHW WLOH 1R GHIHFWV ZHUH REVHUYHG • 1R GHWHUPLQDWLRQ FDQ EH PDGH DV WR WKH VXUIDFH FRQGLWLRQ RI DQ IORRULQJ WKDW LV FRYHUHG E ILQLVKHG PDWHULDOV • 7KH ZLQGRZV DUH 9LQO GRXEOH KXQJ WKHUPR SDQH ZRRG IUDPH VLQJOH SDQH DQG PHWDO FDVHPHQW 7KH ZRRG DQG PHWDO ZLQGRZV DUH ROG DQG VKRXOG EH UHSODFHG ZLWK PRGHUQ LQVXODWHG ZLQGRZV • 7KH ZDOOV DQG FHLOLQJV LQ WKLV GZHOOLQJ DUH SDQHO SODVWHU VKHHW URFN DQG WLOH /HDG SDLQW ZDV ZLGHO XVHG LQ KRXVHV EXLOW SULRU WR DQG LV D NQRZQ KHDOWK KD]DUG 5HFRPPHQG KDYLQJ WKLV KRXVH WHVWHG IRU OHDG SDLQW DQG LI SUHVHQW DEDWH DV QHFHVVDU • $ FDUERQ PRQR[LGH WHVW ZDV SHUIRUPHG RQ WKLV KRXVH DQG UHDGLQJV ZHUH ZLWKLQ DFFHSWDEOH OHYHOV DW WLPH RI LQVSHFWLRQ 3HULRGLF WHVWLQJ LV UHFRPPHQGHG DV D VDIHW SUHFDXWLRQ $ FRPSOHWH VVWHP RI VPRNH DQG FDUERQ PRQR[LGH GHWHFWLRQ VKRXOG EH LQVWDOOHG RQ WKHVH SUHPLVHV DV SHU 1HZ RUN 6WDWH ODZ 7KH 1DWLRQDO )LUH 3URWHFWLRQ $VVRFLDWLRQ 1)3$
 • 26. UHFRPPHQGV VPRNH DODUPV LQ HYHU EHGURRP DQG RQ HYHU OHYHOLQFOXGLQJ EDVHPHQW 6PRNH DODUPV VKRXOG EH WHVWHG PRQWKO DQG UHSODFHG LI QHHGHG • 2EWDLQ HUWLILFDWH RI 2FFXSDQF RQ KRXVH LQFOXGLQJ DQ QHHGHG SHUPLWV • :KHQ UHFRPPHQGDWLRQV KDYH EHHQ PDGH IRU UHSDLUV DQGRU VHUYLFH ZH VXJJHVW RX FRQWDFW D TXDOLILHG WUDGHVSHUVRQ SULRU WR FORVLQJ VR DFWXDO FRVWV LQYROYHG FDQ EH DQWLFLSDWHG • 2XU VHUYLFH GRHV QRW LQFOXGH D UHSUHVHQWDWLRQ UHJDUGLQJ WKH DEVHQFH RU SUHVHQFH RI XQGHUJURXQG VWRUDJH WDQNV $GYLVH REWDLQLQJ ZULWWHQ UHSUHVHQWDWLRQ IURP SUHVHQW RZQHU UHJDUGLQJ WKLV PDWWHU • 2XU VHUYLFH GRHV QRW LQFOXGH FKHFNLQJ RI DSSOLDQFHV $OO PDMRU DSSOLDQFHV VKRXOG EH RQ VHSDUDWH HOHFWULFDO FLUFXLWV 'XH WR YDULQJ LQFUHDVHV DQG GHFUHDVHV RI HOHFWULFDO SRZHU VXSSO HOHFWULFDO DSSOLDQFHV PRWRUV HTXLSPHQW HWF PD EH VXEMHFW WR FKDQJH «Last» 17
 • 27. $OO UHSDLUV DOWHUDWLRQV DQG UHFRPPHQGHG ZRUN ZLWKLQ WKLV UHSRUW VKRXOG EH GRQH E OLFHQVHG ZKHUH QHFHVVDU
 • 28. DQG TXDOLILHG WUDGHVSHUVRQ LQ DFFRUGDQFH ZLWK VWDWH DQG ORFDO FRGHV • 1R UHSUHVHQWDWLRQ LV PDGH UHJDUGLQJ DQ HQFORVHG DUHDV DQGRU SRVVLEOH FRQFHDOHG GDPDJH 7KLV LQFOXGHV DOO DUHDV EORFNHG E VWRUDJH DQG IXUQLWXUH ,W LV KLJKO UHFRPPHQGHG WR UHLQVSHFW SUHPLVHV RQFH DOO VWRUDJH KDV EHHQ UHPRYHG DQG DOO DUHDV DUH YLVLEOH DQG DFFHVVLEOH WR FKHFN IRU DQ SUREOHPV WKDW PD KDYH EHHQ FRQFHDOHG GXULQJ WKLV LQVSHFWLRQ • $OO PHFKDQLFDO HTXLSPHQW VKRXOG EH PDLQWDLQHG XQGHU FRQWUDFW DQGRU RQ D UHJXODU EDVLV DV SUHVFULEHG E PDQXIDFWXUHU • 7KHUH LV QR UHSUHVHQWDWLRQ PDGH LQ WKLV UHSRUW DV WR WKH FRQFOXVLRQ RI HQYLURQPHQWDO DQDOVLV LI SHUIRUPHG VXFK DV DLU TXDOLW UDGRQ RU XUHD IRUPDOGHKGH OHYHOV SROOXWLRQ PROG RU QR[LRXV JDVHV
 • 29. RU WKH TXDOLW RI ZDWHU DQGRU VRLO $ IXOO VSHFWUXP RI HQYLURQPHQWDO WHVWLQJ LV DYDLODEOH DQG LQFOXGHV UDGRQ ZDWHU HOHFWUR PDJQHWLF ILHOGV PROG DQG DLU TXDOLW WHVWLQJ HWF :LWK H[FHSWLRQ WR WKRVH PHQWLRQHG DV SHUIRUPHG LQ WKLV UHSRUW WKH UHPDLQLQJ WHVWV ZHUH QRW SHUIRUPHG • 5HFKHFN WKLV VWUXFWXUH LPPHGLDWHO SULRU WR FORVLQJ IRU WKLQJV WKDW PD KDYH FKDQJHG VLQFH WKH LQVSHFWLRQ RU ZHUH LQDFFHVVLEOH GXH WR IXUQLVKLQJV DQGRU VWRUDJH $OO PHFKDQLFDO VVWHPV VKRXOG EH FKHFNHG IRU PDOIXQFWLRQV $OO ZLQGRZV DQG GRRUV VKRXOG EH FKHFNHG IRU SURSHU RSHUDWLRQ $OO ILQLVKHG ZDOOV IORRUV DQG FHLOLQJV VKRXOG EH FKHFNHG IRU GDPDJH $OO SOXPELQJ IL[WXUHV LQFOXGLQJ KHDW DQG KRW ZDWHU VKRXOG EH FKHFNHG IRU SURSHU RSHUDWLRQ KHFN DOO YLVLEOH SOXPELQJ OLQHV IRU OHDNV KHFN HOHFWULFDO RXWOHWV DQG VZLWFKHV IRU SURSHU RSHUDWLRQ SULRU WR FORVLQJ ,I RX UHTXLUH DVVLVWDQFH ZLWK RXU SUH FORVLQJ ´ZDONWKURXJKµ LQVSHFWLRQ FRQWDFW WKLV RIILFH
 • 30. 7KLV LQVSHFWLRQ KDV EHHQ SHUIRUPHG LQ DFFRUGDQFH ZLWK 1HZ RUN 6WDWH 6WDQGDUGV DQG $PHULFDQ 6RFLHW RI +RPH ,QVSHFWRUV $6+,
 • 31. 6WDQGDUGV RI 3UDFWLFH DQG RGH RI (WKLFV «Last» 18
 • 32. 6800$5 7KLV KRXVH KDV EHHQ JHQHUDOO ZHOO FRQVWUXFWHG KRZHYHU VRPH RI LW V PDLQWHQDQFH KDV EHHQ QHJOHFWHG 6RPH VLJQLILFDQW FRQFHUQV H[LVW 7KHVH FRQFHUQV LQFOXGH EXW DUH QRW OLPLWHG WR • 7HUPLWH 'DPDJH • %DVHPHQW ZDWHU HQWU • 2LO WDQN VHHSDJH • (OHFWULFDO • KLPQH $GGLWLRQDO REVHUYDWLRQV KDYH EHHQ RXWOLQHG WKURXJKRXW WKLV UHSRUW 2EWDLQ HVWLPDWHV IRU DOO UHTXLUHG ZRUN SULRU WR JRLQJ WR FRQWUDFW WR EH DZDUH RI FRVW DQG VFRSH $QWLFLSDWH RQJRLQJ PDLQWHQDQFH DV SDUW RI QRUPDO KRPH RZQHUVKLS 7KDQN RX IRU WKH RSSRUWXQLW WR ZRUN ZLWK RX *RRG /XFN ZLWK WKH KRXVH «Last» 19