SlideShare a Scribd company logo
Poradnictwo w sieci - http://www.doradca-zawodowy.pl


Instytucje rynku pracyZadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji
zawodowej są realizowane przez instytucje rynku pracy działające w celu:


- pełnego i produktywnego zatrudnienia,


- rozwoju zasobów ludzkich,


- osiągnięcia wysokiej jakości pracy,


- wzmacniania integracji oraz solidarności społecznej.


Powy sze zadania realizowane są na podstawie:


- ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,


- Krajowego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia zawierającego zasady realizacji Europejskiej Strategii
Zatrudnienia,


- inicjatyw samorządu gminy, powiatu, województwa i partnerów społecznych.


Instytucjami rynku pracy realizującymi zadania określone w ustawie z 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.) są:


1. Publiczne słu by zatrudnienia;


2. Ochotnicze Hufce Pracy;


3. Agencje zatrudnienia;


4. Instytucje szkoleniowe;


5. Instytucje dialogu społecznego;


6. Instytucje partnerstwa lokalnego.
1. Publiczne słu by zatrudnienia


W Polsce publiczne słu by zatrudnienia (PSZ) tworzą :
http://www.doradca-zawodowy.pl       Kreator PDF                      Utworzono 27 January, 2012, 19:23
Poradnictwo w sieci - http://www.doradca-zawodowy.pl
- organy zatrudnienia wraz z powiatowymi i wojewódzkimi urzędami pracy,


- minister właściwy ds. pracy oraz urząd obsługujący ministra właściwego do spraw pracy,


- oraz urzędy wojewódzkie


realizujące zadania określone ustawą z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.).


Cele PSZ są realizowane poprzez udzielanie pomocy osobom poszukującym pracy, bezrobotnym i
pracodawcom, oferując usługi z zakresu pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, szkoleń, oraz
realizując programy aktywizacji zawodowej.


Poziom wojewódzki - 16 wojewódzkich urzędów pracy.


Wojewódzkie Urzędy Pracy (WUP) stanowią jednostki organizacyjne samorządu województwa, podlegają i
działają z ramienia Marszałka województwa. Odpowiedzialne są m.in. za określanie i koordynowanie
regionalnej polityki rynku pracy w odniesieniu do krajowej polityki rynku pracy (m.in. poprzez
przygotowanie i realizację regionalnego planu działań na rzecz rynku pracy).


Do zadań samorządu województwa w zakresie polityki rynku pracy, realizowanych przez wojewódzkie
urzędy pracy w zakresie poradnictwa zawodowego nale y:


- organizowanie i koordynowanie oraz świadczenie usług poradnictwa zawodowego i informacji
zawodowej, a tak e ich rozwijanie na terenie województwa,


- opracowywanie, gromadzenie, aktualizowanie i upowszechnianie informacji zawodowych na terenie
województwa.


Bezpośrednio usługi poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej na rzecz osób bezrobotnych i
poszukujących pracy realizują Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej funkcjonujące w
ramach wojewódzkich urzędów.


Centra (CIiPKZ) są wyspecjalizowanymi komórkami świadczącymi usługi poradnictwa zawodowego.
Doradcy zawodowi w centrach prowadzą usługi w zakresie planowania kariery zawodowej na rzecz osób
bezrobotnych i poszukujących pracy.


Centra opierając się na klasyfikacji zawodów i specjalności dysponują bogatymi zbiorami informacji
zawodowej w postaci programów komputerowych, przewodników po zawodach, opisów i charakterystyk
zawodowych, wspomagających usługi poradnictwa zawodowego. Do zbiorów informacji o lokalnym,
regionalnym i krajowym rynku pracy nale ą tak e dane o działalności pozostałych instytucji rynku pracy,
w tym informacje nt. kształcenia ustawicznego i szkolenia bezrobotnych. Do dyspozycji klientów CIiPKZ
pozostają stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, filmy zawodoznawcze, publikacje i
wydawnictwa związane z metodami rozwoju osobistego i poszukiwaniem zatrudnienia.


Centra oferują usługi psychologiczne (badania psychologiczne) i doradcze w zakresie badania
predyspozycji i kompetencji zawodowych, określania wskazanych kierunków dalszego kształcenia i
http://www.doradca-zawodowy.pl       Kreator PDF                      Utworzono 27 January, 2012, 19:23
Poradnictwo w sieci - http://www.doradca-zawodowy.pl
szkolenia. Organizują tematyczne zajęcia warsztatowe dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy
dotyczące:


- poznania technik poszukiwania pracy,


- prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej,


- przygotowywania dokumentów związanych z poszukiwaniem zatrudnienia,


- wykorzystania Internetu,


- nabywania umiejętności komunikowania się i autoprezentacji,


- wyjaśniania zasad podejmowania pracy za granicą i korzystania z systemu EURES i inne.


Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej współpracują z wieloma instytucjami i organizacjami
zajmującymi się rozwojem zasobów ludzkich, a tak e prowadzą wiele projektów dotyczących aktywizacji
zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy.


Poziom powiatowy - 339 powiatowych urzędów pracy - wg stanu na czerwiec 2006 r.


Powiatowe Urzędy Pracy (PUP) jako organizacyjne jednostki samorządu powiatowego, podlegają
starostom/prezydentom miast. Odpowiedzialne są za opracowanie i realizowanie programu promocji
zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy stanowiącego część powiatowej strategii
rozwiązywania problemów społecznych.


Do zadań samorządów powiatowych w zakresie polityki rynku pracy, m.in. nale y udzielanie pomocy
bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy, a tak e pracodawcom w pozyskaniu
pracowników przez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe.


Poradnictwo zawodowe realizowane jest w ka dym powiatowym urzędzie pracy przez wydzieloną
jednoosobową lub wieloosobową komórkę organizacyjną. Strukturę organizacyjną komórki m.in.
poradnictwa zawodowego określa regulamin organizacyjny powiatowego urzędu pracy.


Adresy WUP i PUP dostępne są na stronie internetowej www.psz.praca.gov.pl


Usługi rynku pracy realizowane przez PSZ:


- pośrednictwo pracy,


- usługi EURES[1],


- poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa,


- organizacja szkoleń,
http://www.doradca-zawodowy.pl       Kreator PDF                      Utworzono 27 January, 2012, 19:23
Poradnictwo w sieci - http://www.doradca-zawodowy.pl
- pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy.


Publiczne słu by zatrudnienia mogą zlecać jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom
pozarządowym, instytucjom szkoleniowym, organizacjom związków zawodowych, organizacjom
pracodawców oraz agencjom zatrudnienia niektóre zadania określone w ustawie z 20 kwietnia 2004 r. o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.).


Publiczna słu ba zatrudnienia ma charakter rządowo-samorządowy. Jej cechą jest niezale ność ka dej
jednostki organizacyjnej.
2. Ochotnicze Hufce Pracy


Ochotnicze Hufce Pracy są państwową jednostką wyspecjalizowaną w działaniach na rzecz młodzie y,
zwłaszcza młodzie y zagro onej wykluczeniem społecznym, oraz bezrobotnych do 25 roku ycia.


Podmiotem oddziaływań Ochotniczych Hufców Pracy są trzy grupy młodzie y:


- młodzie zaniedbana, o zmniejszonych szansach yciowych, pochodząca ze środowisk
niedostosowanych społecznie, w du ej części patologicznych, wręcz kryminogennych - z rodzin
dysfunkcyjnych - niepełnych, zubo ałych, młodzie poszukująca instytucjonalnego wsparcia i opieki,
wymagająca oddziaływań wychowawczych i kształcenia zawodowego warunkującego samodzielny start w
dorosłe ycie,


- absolwenci szkół ponadgimnazjalnych (bądź uczniowie ostatnich klas tych szkół), absolwenci wy szych
uczelni - młodzie wykształcona i z pewnymi ju kwalifikacjami zawodowymi - zagro ona bezrobociem i
bezrobotna,


- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i studenci, którzy w czasie wolnym od nauki chcą pracować za
pośrednictwem OHP i tym samym poprawić własną sytuację materialną.


Ochotnicze Hufce Pracy realizują zadania w stosunku do młodzie y w zakresie:


- kształcenia i wychowania,


- zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.


Do zadań w zakresie podstawowej działalności OHP nale y:


- wspieranie systemu wychowawczego i edukacyjnego państwa,


- aktywizacja społeczna, zawodowa i ekonomiczna młodzie y w jednostkach organizacyjnych OHP,


http://www.doradca-zawodowy.pl       Kreator PDF                      Utworzono 27 January, 2012, 19:23
Poradnictwo w sieci - http://www.doradca-zawodowy.pl
- organizowanie praktyk zawodowych w kraju i za granicą,


- podejmowanie innych form działalności umo liwiających podwy szanie kwalifikacji zawodowych lub
przekwalifikowanie,


- organizowanie całorocznego zatrudnienia młodzie y bezrobotnej oraz w okresie wakacji dla młodzie y
szkół ponadpodstawowych,


- świadczenie usług z zakresu informacji i poradnictwa zawodowego,


- refundowanie kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia
społeczne młodocianych pracowników, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania
zawodowego,


- inicjowanie i organizowanie międzynarodowej współpracy młodzie y oraz


- realizacja programów europejskich.


Głównym celem działalności OHP jest stwarzanie młodzie y warunków prawidłowego rozwoju społecznego
i zawodowego - ze szczególnym uwzględnieniem młodzie y defaworyzowanej - poprzez aktywne
budowanie systemu pomocy dla grup najsłabszych, organizowanie i wspieranie form wychodzenia z
ubóstwa, bezrobocia i patologii społecznych.


Ochotnicze Hufce Pracy są instytucją, która nie tylko kształci, przekwalifikowuje, ale równie prowadzi
poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy oraz przygotowuje młodzie do samodzielnego poruszania
się po rynku pracy.


OHP stwarzają mo liwości pomocy młodym ludziom, wykorzystując dostępne narzędzia i metody
aktywizacji młodzie y połączone z nowoczesnymi technologiami komputerowymi i informacyjnymi.


Struktury organizacyjne OHP obejmują swoim zasięgiem całą Polskę (dokładne informacje dotyczące
struktury OHP są dostępne na stronie www.ohp,pl).


Więcej informacji na temat OHP mo na znaleźć w ustawie z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Gospodarki i
Pracy w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy z 30 grudnia 2004 r. (Dz.
U. z 2005, Nr 6 poz. 41) oraz na stronie www.ohp.pl
3. Agencje zatrudnienia


Agencje zatrudnienia są niepublicznymi jednostkami organizacyjnymi świadczącymi usługi w zakresie
pośrednictwa pracy, pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych, poradnictwa
zawodowego, doradztwa personalnego i pracy tymczasowej.


Agencje zatrudnienia prowadzą działalność regulowaną w rozumieniu ustawy z 2 lipca 2004 r. o
http://www.doradca-zawodowy.pl       Kreator PDF                      Utworzono 27 January, 2012, 19:23
Poradnictwo w sieci - http://www.doradca-zawodowy.pl
swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807, z późn. zm.) i zobowiązane są dokonać
wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia.


Agencje zatrudnienia ujęte w zapisach ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.) to:


1) Agencje pośrednictwa pracy


- zajmują się pośrednictwem pracy na terenie Polski oraz pośrednictwem do pracy za granicą u
pracodawców zagranicznych,


- udzielają pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy, w tym równie niezarejestrowanym w urzędzie
pracy, w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia, a pracodawcom w znalezieniu pracowników o
odpowiednich kwalifikacjach.


Agencja mo e ądać od osób, dla których poszukuje zatrudnienia, jedynie zwrotu faktycznie poniesionych
kosztów związanych ze skierowaniem do pracy za granicą, poniesionych na dojazd i powrót osoby
skierowanej, wydanie wizy, badania lekarskie, tłumaczenia dokumentów.


Liczba czynnych agencji pośrednictwa pracy na dzień 22 stycznia 2007 r. wynosiła 3 460.


2) Agencje doradztwa personalnego świadczą dla pracodawców usługi w zakresie:


- prowadzenia analizy zatrudnienia,


- określania kwalifikacji pracowników i ich predyspozycji zawodowych oraz innych cech niezbędnych do
wykonywania określonej pracy,


- wskazywania źródeł i metod pozyskania kandydatów na określone stanowiska pracy,


- weryfikacji kandydatów pod względem oczekiwanych kwalifikacji i predyspozycji.


Liczba czynnych agencji doradztwa personalnego na dzień 22 stycznia 2007 r. wynosiła 1453.


3) Agencje poradnictwa zawodowego świadczą usługi polegające w szczególności na:


- udzielaniu pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia,


- udzielaniu informacji zawodowych,


- udzielaniu pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy na stanowiska wymagające
szczególnych predyspozycji psychofizycznych.


Liczba czynnych agencji poradnictwa zawodowego na dzień 22 stycznia 2007 r. wynosiła 805.

http://www.doradca-zawodowy.pl       Kreator PDF                      Utworzono 27 January, 2012, 19:23
Poradnictwo w sieci - http://www.doradca-zawodowy.pl
4) Agencje pracy tymczasowej kierują pracowników do pracodawcy u ytkownika, którym mo e być
pracodawca lub podmiot nie będący pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy.


Liczba czynnych agencji pracy tymczasowej na dzień 22 stycznia 2007 r. wynosiła 1490.


Wykonywanie usług w zakresie:


- pośrednictwa pracy na terenie Polski,


- pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych,


- doradztwa personalnego,


- pracy tymczasowej,


- poradnictwa zawodowego


wymaga uzyskania certyfikatu Ministra Pracy i Polityki Społecznej - potwierdzającego wpis do rejestru
agencji zatrudnienia prowadzonego przez właściwego Marszałka województwa (wojewódzkie urzędy
pracy).


Procedurę wpisu do rejestru oraz warunki prowadzenia agencji określa ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. nr 99 poz. 1001 z późn. zm.) oraz
rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 13 października 2005 r. w sprawie wpisu do rejestru
podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia oraz informacji składanych przez agencje (Dz. U. nr 212,
poz. 1770).


Agencje zatrudnienia nie mogą pobierać adnych opłat od osób, dla których poszukują zatrudnienia lub
innej pracy zarobkowej. Wyjątek stanowią pewne opłaty pobierane od osób skierowanych do pracy za
granicą.


Agencja ma obowiązek poinformować osobę kierowaną do pracy za granicą o mo liwości opłacania
składek na Fundusz Pracy z tytułu zatrudnienia za granicą i nabyciu z tego tytułu uprawnień
pracowniczych.


Wykaz agencji zatrudnienia znajduje się na stronie internetowej
http://www.kraz.praca.gov.pl/StronaGlowna.aspx
Jedną z organizacji zrzeszających środowisko agencji zatrudnienia jest Stowarzyszenie Agencji
Zatrudnienia (SAZ), które dba o dalszy rozwój bran y i interesy przedsiębiorstw w niej zrzeszonych.
Podstawą prawną działania SAZ są postanowienia ustawy z 23 maja 1991 r. o organizacjach
pracodawców (Dz. U. z 1991 r. Nr 55, poz. 235 z późn. zm.). Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia jest
organizacją dobrowolną, samorządną i niezale ną w swej działalności statutowej od organów
administracji publicznej i samorządowej oraz organizacji politycznych, społecznych i zawodowych.
Podstawowym celem powołania Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia jest reprezentowanie wspólnych
http://www.doradca-zawodowy.pl       Kreator PDF                      Utworzono 27 January, 2012, 19:23
Poradnictwo w sieci - http://www.doradca-zawodowy.pl
interesów i ochrona praw zrzeszonych Członków oraz zagwarantowanie stabilnych zasad i bezpieczeństwa
działalności agencji zatrudnienia w Polsce.
4. Instytucje szkoleniowe


Instytucjami szkoleniowymi są publiczne i niepubliczne podmioty prowadzące na podstawie odrębnych
przepisów edukację pozaszkolną.


Typy instytucji edukacyjnych/prowadzących działalność szkoleniową:


- publiczne szkoły, placówki lub ośrodki,


- niepubliczne szkoły lub placówki,


- szkoły wy sze,


- inne podmioty prowadzące edukację pozaszkolną.


Instytucje szkoleniowe funkcjonują w oparciu o art. 20 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.), oraz rozporządzenie
Ministra Gospodarki i Pracy z 27 października 2004r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz. U.
Nr 236, poz. 2365).


Wpis do rejestru jest wymagany od instytucji szkoleniowych ubiegających się o zlecenia na szkolenie
osób bezrobotnych i poszukujących pracy, finansowane ze środków publicznych, takich jak np. Fundusz
Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, fundusze pomocowe Unii Europejskiej.Instytucja szkoleniowa chcąca dokonać wpisu do rejestru składa dokumenty w wojewódzkim urzędzie
pracy, właściwym dla siedziby tej instytucji.


W rejestrze instytucji szkoleniowych na dzień 22 stycznia 2007 r. wykazanych jest 5 643 instytucji
szkoleniowych.Rejestr instytucji szkoleniowych jest dostępny pod adresem www.psz.praca.gov.pl
5. Instytucje dialogu społecznego


Instytucjami dialogu społecznego na rynku pracy są organizacje i instytucje zajmujące się problematyką
rynku pracy:

http://www.doradca-zawodowy.pl       Kreator PDF                      Utworzono 27 January, 2012, 19:23
Poradnictwo w sieci - http://www.doradca-zawodowy.pl
- organizacje związków zawodowych,


- pracodawców,


- bezrobotnych oraz


- organizacje pozarządowe


współpracujące z publicznymi słu bami zatrudnienia i Ochotniczymi Hufcami Pracy w zakresie realizacji
zadań określonych ustawą z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.
U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.).


Instytucje dialogu społecznego to np.:


- Naczelna Rada Zatrudnienia,


- Wojewódzkie Rady Zatrudnienia,


- Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych,


- Wojewódzkie Komisje Dialogu Społecznego,


- Trójstronne zespoły bran owe działające poza Trójstronną Komisją do Spraw Społeczno-Gospodarczych.
6. Instytucje partnerstwa lokalnego


Instytucje partnerstwa lokalnego są instytucjami realizującymi inicjatywy partnerów rynku pracy,
tworzonymi na rzecz realizacji zadań określonych ustawą i wspieranymi przez organy samorządu
terytorialnego.


Cel:


- aktywizowanie całych społeczności lokalnych,


- zachęcanie ich do współpracy przy definiowaniu lokalnych problemów i rozwiązywaniu ich na poziomie
gminy, miasta czy powiatu.
http://www.doradca-zawodowy.pl       Kreator PDF                      Utworzono 27 January, 2012, 19:23
Poradnictwo w sieci - http://www.doradca-zawodowy.pl
[1] Usługi EURES to międzynarodowe pośrednictwo pracy na terenie państw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (EOG) oraz informowanie o warunkach ycia i pracy w tych państwach w celu wspierania
mobilności na europejskim rynku pracy (http://www.eures.praca.gov.pl)
http://www.doradca-zawodowy.pl     Kreator PDF                      Utworzono 27 January, 2012, 19:23

More Related Content

Viewers also liked

Parcul Naţional Retezat
Parcul Naţional RetezatParcul Naţional Retezat
Parcul Naţional Retezat
Bako Gabor
 
Postawmy sprawy jasno
Postawmy sprawy jasnoPostawmy sprawy jasno
Sedat tunalı 14.02.13
Sedat tunalı 14.02.13Sedat tunalı 14.02.13
Sedat tunalı 14.02.13
Ergün Meriç
 
Światopogląd (Weltanschauung) ideologia i filozofia wg Bocheńskiego,
Światopogląd (Weltanschauung) ideologia i filozofia wg Bocheńskiego, Światopogląd (Weltanschauung) ideologia i filozofia wg Bocheńskiego,
Światopogląd (Weltanschauung) ideologia i filozofia wg Bocheńskiego,
wojciechwierzejski
 
Lokomotywa juliana tuwima
Lokomotywa juliana tuwimaLokomotywa juliana tuwima
Lokomotywa juliana tuwima
klasa6
 
Sochi, Russia
Sochi, RussiaSochi, Russia
Sochi, Russia
Ivan Consiglio
 
Dynamisch waterbeheer WINN WaterInnovaties
Dynamisch waterbeheer WINN WaterInnovatiesDynamisch waterbeheer WINN WaterInnovaties
Dynamisch waterbeheer WINN WaterInnovaties
Ronald Roosjen
 
доклад тс польши
доклад тс польшидоклад тс польши
доклад тс польши
soulshacker
 
Turystyka Ekstremalna
Turystyka EkstremalnaTurystyka Ekstremalna
Turystyka Ekstremalna
guesta94903c3
 
NetHR - Paweł Stępka (Episteme Managers), Nieformalna komunikacja w organizacji
NetHR - Paweł Stępka (Episteme Managers), Nieformalna komunikacja w organizacjiNetHR - Paweł Stępka (Episteme Managers), Nieformalna komunikacja w organizacji
NetHR - Paweł Stępka (Episteme Managers), Nieformalna komunikacja w organizacji
NetHR
 
Elenco Dei Progetti Realizzati
Elenco Dei Progetti RealizzatiElenco Dei Progetti Realizzati
Elenco Dei Progetti Realizzati
ikonostas
 
MUSICA INEDITA
MUSICA INEDITAMUSICA INEDITA
MUSICA INEDITA
guest7eef8c9
 
Indukcja matematyczna
Indukcja matematycznaIndukcja matematyczna
Indukcja matematyczna
Konrad Tolak
 
Manifestacja hutników
Manifestacja hutnikówManifestacja hutników
Manifestacja hutników
Grupa PTWP S.A.
 

Viewers also liked (20)

Parcul Naţional Retezat
Parcul Naţional RetezatParcul Naţional Retezat
Parcul Naţional Retezat
 
Postawmy sprawy jasno
Postawmy sprawy jasnoPostawmy sprawy jasno
Postawmy sprawy jasno
 
Sedat tunalı 14.02.13
Sedat tunalı 14.02.13Sedat tunalı 14.02.13
Sedat tunalı 14.02.13
 
Światopogląd (Weltanschauung) ideologia i filozofia wg Bocheńskiego,
Światopogląd (Weltanschauung) ideologia i filozofia wg Bocheńskiego, Światopogląd (Weltanschauung) ideologia i filozofia wg Bocheńskiego,
Światopogląd (Weltanschauung) ideologia i filozofia wg Bocheńskiego,
 
Wojtek
WojtekWojtek
Wojtek
 
Lokomotywa juliana tuwima
Lokomotywa juliana tuwimaLokomotywa juliana tuwima
Lokomotywa juliana tuwima
 
Sochi, Russia
Sochi, RussiaSochi, Russia
Sochi, Russia
 
Dynamisch waterbeheer WINN WaterInnovaties
Dynamisch waterbeheer WINN WaterInnovatiesDynamisch waterbeheer WINN WaterInnovaties
Dynamisch waterbeheer WINN WaterInnovaties
 
доклад тс польши
доклад тс польшидоклад тс польши
доклад тс польши
 
Turystyka Ekstremalna
Turystyka EkstremalnaTurystyka Ekstremalna
Turystyka Ekstremalna
 
Forum
ForumForum
Forum
 
NetHR - Paweł Stępka (Episteme Managers), Nieformalna komunikacja w organizacji
NetHR - Paweł Stępka (Episteme Managers), Nieformalna komunikacja w organizacjiNetHR - Paweł Stępka (Episteme Managers), Nieformalna komunikacja w organizacji
NetHR - Paweł Stępka (Episteme Managers), Nieformalna komunikacja w organizacji
 
Elenco Dei Progetti Realizzati
Elenco Dei Progetti RealizzatiElenco Dei Progetti Realizzati
Elenco Dei Progetti Realizzati
 
MUSICA INEDITA
MUSICA INEDITAMUSICA INEDITA
MUSICA INEDITA
 
Clear o smanual
Clear o smanualClear o smanual
Clear o smanual
 
Dach1
Dach1Dach1
Dach1
 
BaumanZygmunt\E
BaumanZygmunt\EBaumanZygmunt\E
BaumanZygmunt\E
 
Jim Morrison
Jim MorrisonJim Morrison
Jim Morrison
 
Indukcja matematyczna
Indukcja matematycznaIndukcja matematyczna
Indukcja matematyczna
 
Manifestacja hutników
Manifestacja hutnikówManifestacja hutników
Manifestacja hutników
 

Similar to Rynek pracy

Doradztwo i poradnictwo zawodowe w polsce
Doradztwo i poradnictwo zawodowe w polsceDoradztwo i poradnictwo zawodowe w polsce
Doradztwo i poradnictwo zawodowe w polsce
wbgwsh
 
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw PozarządowychOpolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
Ka Es
 
Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) w podregionach gorzowskim i zielo...
Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) w podregionach gorzowskim i zielo...Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) w podregionach gorzowskim i zielo...
Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) w podregionach gorzowskim i zielo...
Fundacja "Merkury"
 
Metody poszukiwania pracy
Metody poszukiwania pracyMetody poszukiwania pracy
Metody poszukiwania pracy
dobrowolska
 
Metody poszukiwania pracy
Metody poszukiwania pracyMetody poszukiwania pracy
Metody poszukiwania pracy
dobrowolska
 
Poszukiwanie Pracy
Poszukiwanie PracyPoszukiwanie Pracy
Poszukiwanie Pracy
Michal Wanke
 
Źródła informacji zawodowej
Źródła informacji zawodowejŹródła informacji zawodowej
Źródła informacji zawodowej
Maria Lidia
 
Jak instytucje ekonomii spolecznej zmieniaja oblicza gmin wlpk
Jak instytucje ekonomii spolecznej zmieniaja oblicza gmin wlpkJak instytucje ekonomii spolecznej zmieniaja oblicza gmin wlpk
Jak instytucje ekonomii spolecznej zmieniaja oblicza gmin wlpk
Barka Foundation
 
Prezentacja Ekonomia W Praktyce 03 09
Prezentacja Ekonomia W Praktyce 03 09Prezentacja Ekonomia W Praktyce 03 09
Prezentacja Ekonomia W Praktyce 03 09
Barka Foundation
 
Przewodnik po modelu wsparcia
Przewodnik po modelu wsparciaPrzewodnik po modelu wsparcia
RPES wer. 11.09.2015
RPES wer. 11.09.2015RPES wer. 11.09.2015
RPES wer. 11.09.2015
Fundacja "Merkury"
 
Co dalej po cis, prr ekonomia społeczna w praktyce
Co dalej po cis, prr ekonomia społeczna w praktyceCo dalej po cis, prr ekonomia społeczna w praktyce
Co dalej po cis, prr ekonomia społeczna w praktyce
Barka Foundation
 
Niezależne Samodzielne Spółdzielnie Socjalne
Niezależne Samodzielne Spółdzielnie SocjalneNiezależne Samodzielne Spółdzielnie Socjalne
Niezależne Samodzielne Spółdzielnie Socjalne
Barka Foundation
 
Publikacja Na 10 Lecie Centrum Opus
Publikacja Na 10 Lecie Centrum OpusPublikacja Na 10 Lecie Centrum Opus
Publikacja Na 10 Lecie Centrum Opus
Centrum OPUS
 
Aktywne szukanie pracy
Aktywne szukanie pracyAktywne szukanie pracy
Aktywne szukanie pracy
Zielona Linia
 
Broszura informacyjna-zakładanie-działaności-gospodarczej w Wielkopolsce 14.0...
Broszura informacyjna-zakładanie-działaności-gospodarczej w Wielkopolsce 14.0...Broszura informacyjna-zakładanie-działaności-gospodarczej w Wielkopolsce 14.0...
Broszura informacyjna-zakładanie-działaności-gospodarczej w Wielkopolsce 14.0...
Open Concept
 
Akademia Przedsiebiorczosci Spolecznej 2023.pdf
Akademia Przedsiebiorczosci Spolecznej 2023.pdfAkademia Przedsiebiorczosci Spolecznej 2023.pdf
Akademia Przedsiebiorczosci Spolecznej 2023.pdf
SOC TECH LAB Foundation
 
Prezentacja z konferencji projektu "Decydujmy razem" w Białowieży 29 paździer...
Prezentacja z konferencji projektu "Decydujmy razem" w Białowieży 29 paździer...Prezentacja z konferencji projektu "Decydujmy razem" w Białowieży 29 paździer...
Prezentacja z konferencji projektu "Decydujmy razem" w Białowieży 29 paździer...
Radek Oryszczyszyn
 

Similar to Rynek pracy (20)

Doradztwo i poradnictwo zawodowe w polsce
Doradztwo i poradnictwo zawodowe w polsceDoradztwo i poradnictwo zawodowe w polsce
Doradztwo i poradnictwo zawodowe w polsce
 
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw PozarządowychOpolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
 
Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) w podregionach gorzowskim i zielo...
Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) w podregionach gorzowskim i zielo...Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) w podregionach gorzowskim i zielo...
Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) w podregionach gorzowskim i zielo...
 
Metody poszukiwania pracy
Metody poszukiwania pracyMetody poszukiwania pracy
Metody poszukiwania pracy
 
Metody poszukiwania pracy
Metody poszukiwania pracyMetody poszukiwania pracy
Metody poszukiwania pracy
 
Sprawozdanie ze stażu
Sprawozdanie ze stażuSprawozdanie ze stażu
Sprawozdanie ze stażu
 
Poszukiwanie Pracy
Poszukiwanie PracyPoszukiwanie Pracy
Poszukiwanie Pracy
 
Źródła informacji zawodowej
Źródła informacji zawodowejŹródła informacji zawodowej
Źródła informacji zawodowej
 
Jak instytucje ekonomii spolecznej zmieniaja oblicza gmin wlpk
Jak instytucje ekonomii spolecznej zmieniaja oblicza gmin wlpkJak instytucje ekonomii spolecznej zmieniaja oblicza gmin wlpk
Jak instytucje ekonomii spolecznej zmieniaja oblicza gmin wlpk
 
Prezentacja Ekonomia W Praktyce 03 09
Prezentacja Ekonomia W Praktyce 03 09Prezentacja Ekonomia W Praktyce 03 09
Prezentacja Ekonomia W Praktyce 03 09
 
Przewodnik po modelu wsparcia
Przewodnik po modelu wsparciaPrzewodnik po modelu wsparcia
Przewodnik po modelu wsparcia
 
RPES wer. 11.09.2015
RPES wer. 11.09.2015RPES wer. 11.09.2015
RPES wer. 11.09.2015
 
Co dalej po cis, prr ekonomia społeczna w praktyce
Co dalej po cis, prr ekonomia społeczna w praktyceCo dalej po cis, prr ekonomia społeczna w praktyce
Co dalej po cis, prr ekonomia społeczna w praktyce
 
Niezależne Samodzielne Spółdzielnie Socjalne
Niezależne Samodzielne Spółdzielnie SocjalneNiezależne Samodzielne Spółdzielnie Socjalne
Niezależne Samodzielne Spółdzielnie Socjalne
 
Publikacja Na 10 Lecie Centrum Opus
Publikacja Na 10 Lecie Centrum OpusPublikacja Na 10 Lecie Centrum Opus
Publikacja Na 10 Lecie Centrum Opus
 
Aktywne szukanie pracy
Aktywne szukanie pracyAktywne szukanie pracy
Aktywne szukanie pracy
 
Broszura informacyjna-zakładanie-działaności-gospodarczej w Wielkopolsce 14.0...
Broszura informacyjna-zakładanie-działaności-gospodarczej w Wielkopolsce 14.0...Broszura informacyjna-zakładanie-działaności-gospodarczej w Wielkopolsce 14.0...
Broszura informacyjna-zakładanie-działaności-gospodarczej w Wielkopolsce 14.0...
 
Moja prezentacja projektu wloclawek
Moja prezentacja projektu  wloclawekMoja prezentacja projektu  wloclawek
Moja prezentacja projektu wloclawek
 
Akademia Przedsiebiorczosci Spolecznej 2023.pdf
Akademia Przedsiebiorczosci Spolecznej 2023.pdfAkademia Przedsiebiorczosci Spolecznej 2023.pdf
Akademia Przedsiebiorczosci Spolecznej 2023.pdf
 
Prezentacja z konferencji projektu "Decydujmy razem" w Białowieży 29 paździer...
Prezentacja z konferencji projektu "Decydujmy razem" w Białowieży 29 paździer...Prezentacja z konferencji projektu "Decydujmy razem" w Białowieży 29 paździer...
Prezentacja z konferencji projektu "Decydujmy razem" w Białowieży 29 paździer...
 

More from dorotakur1

Powiatowe urzędy pracy
Powiatowe urzędy pracyPowiatowe urzędy pracy
Powiatowe urzędy pracy
dorotakur1
 
Prawo polskie rehabilitcja zawodowa
Prawo polskie  rehabilitcja zawodowaPrawo polskie  rehabilitcja zawodowa
Prawo polskie rehabilitcja zawodowa
dorotakur1
 
Karta usług doradczych 1
Karta usług doradczych 1Karta usług doradczych 1
Karta usług doradczych 1
dorotakur1
 
Cv doświadczenie zawodowe-wzór
Cv doświadczenie zawodowe-wzórCv doświadczenie zawodowe-wzór
Cv doświadczenie zawodowe-wzór
dorotakur1
 
Cv doświadczenie zawodowe-robocze
Cv doświadczenie zawodowe-roboczeCv doświadczenie zawodowe-robocze
Cv doświadczenie zawodowe-robocze
dorotakur1
 
Formy i rodzaje zatrudnienia prezentacja
Formy i rodzaje zatrudnienia prezentacjaFormy i rodzaje zatrudnienia prezentacja
Formy i rodzaje zatrudnienia prezentacja
dorotakur1
 
Assessment centre
Assessment centreAssessment centre
Assessment centre
dorotakur1
 

More from dorotakur1 (7)

Powiatowe urzędy pracy
Powiatowe urzędy pracyPowiatowe urzędy pracy
Powiatowe urzędy pracy
 
Prawo polskie rehabilitcja zawodowa
Prawo polskie  rehabilitcja zawodowaPrawo polskie  rehabilitcja zawodowa
Prawo polskie rehabilitcja zawodowa
 
Karta usług doradczych 1
Karta usług doradczych 1Karta usług doradczych 1
Karta usług doradczych 1
 
Cv doświadczenie zawodowe-wzór
Cv doświadczenie zawodowe-wzórCv doświadczenie zawodowe-wzór
Cv doświadczenie zawodowe-wzór
 
Cv doświadczenie zawodowe-robocze
Cv doświadczenie zawodowe-roboczeCv doświadczenie zawodowe-robocze
Cv doświadczenie zawodowe-robocze
 
Formy i rodzaje zatrudnienia prezentacja
Formy i rodzaje zatrudnienia prezentacjaFormy i rodzaje zatrudnienia prezentacja
Formy i rodzaje zatrudnienia prezentacja
 
Assessment centre
Assessment centreAssessment centre
Assessment centre
 

Rynek pracy

 • 1. Poradnictwo w sieci - http://www.doradca-zawodowy.pl Instytucje rynku pracy Zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej są realizowane przez instytucje rynku pracy działające w celu: - pełnego i produktywnego zatrudnienia, - rozwoju zasobów ludzkich, - osiągnięcia wysokiej jakości pracy, - wzmacniania integracji oraz solidarności społecznej. Powy sze zadania realizowane są na podstawie: - ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, - Krajowego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia zawierającego zasady realizacji Europejskiej Strategii Zatrudnienia, - inicjatyw samorządu gminy, powiatu, województwa i partnerów społecznych. Instytucjami rynku pracy realizującymi zadania określone w ustawie z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.) są: 1. Publiczne słu by zatrudnienia; 2. Ochotnicze Hufce Pracy; 3. Agencje zatrudnienia; 4. Instytucje szkoleniowe; 5. Instytucje dialogu społecznego; 6. Instytucje partnerstwa lokalnego. 1. Publiczne słu by zatrudnienia W Polsce publiczne słu by zatrudnienia (PSZ) tworzą : http://www.doradca-zawodowy.pl Kreator PDF Utworzono 27 January, 2012, 19:23
 • 2. Poradnictwo w sieci - http://www.doradca-zawodowy.pl - organy zatrudnienia wraz z powiatowymi i wojewódzkimi urzędami pracy, - minister właściwy ds. pracy oraz urząd obsługujący ministra właściwego do spraw pracy, - oraz urzędy wojewódzkie realizujące zadania określone ustawą z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.). Cele PSZ są realizowane poprzez udzielanie pomocy osobom poszukującym pracy, bezrobotnym i pracodawcom, oferując usługi z zakresu pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, szkoleń, oraz realizując programy aktywizacji zawodowej. Poziom wojewódzki - 16 wojewódzkich urzędów pracy. Wojewódzkie Urzędy Pracy (WUP) stanowią jednostki organizacyjne samorządu województwa, podlegają i działają z ramienia Marszałka województwa. Odpowiedzialne są m.in. za określanie i koordynowanie regionalnej polityki rynku pracy w odniesieniu do krajowej polityki rynku pracy (m.in. poprzez przygotowanie i realizację regionalnego planu działań na rzecz rynku pracy). Do zadań samorządu województwa w zakresie polityki rynku pracy, realizowanych przez wojewódzkie urzędy pracy w zakresie poradnictwa zawodowego nale y: - organizowanie i koordynowanie oraz świadczenie usług poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, a tak e ich rozwijanie na terenie województwa, - opracowywanie, gromadzenie, aktualizowanie i upowszechnianie informacji zawodowych na terenie województwa. Bezpośrednio usługi poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy realizują Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej funkcjonujące w ramach wojewódzkich urzędów. Centra (CIiPKZ) są wyspecjalizowanymi komórkami świadczącymi usługi poradnictwa zawodowego. Doradcy zawodowi w centrach prowadzą usługi w zakresie planowania kariery zawodowej na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Centra opierając się na klasyfikacji zawodów i specjalności dysponują bogatymi zbiorami informacji zawodowej w postaci programów komputerowych, przewodników po zawodach, opisów i charakterystyk zawodowych, wspomagających usługi poradnictwa zawodowego. Do zbiorów informacji o lokalnym, regionalnym i krajowym rynku pracy nale ą tak e dane o działalności pozostałych instytucji rynku pracy, w tym informacje nt. kształcenia ustawicznego i szkolenia bezrobotnych. Do dyspozycji klientów CIiPKZ pozostają stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, filmy zawodoznawcze, publikacje i wydawnictwa związane z metodami rozwoju osobistego i poszukiwaniem zatrudnienia. Centra oferują usługi psychologiczne (badania psychologiczne) i doradcze w zakresie badania predyspozycji i kompetencji zawodowych, określania wskazanych kierunków dalszego kształcenia i http://www.doradca-zawodowy.pl Kreator PDF Utworzono 27 January, 2012, 19:23
 • 3. Poradnictwo w sieci - http://www.doradca-zawodowy.pl szkolenia. Organizują tematyczne zajęcia warsztatowe dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy dotyczące: - poznania technik poszukiwania pracy, - prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, - przygotowywania dokumentów związanych z poszukiwaniem zatrudnienia, - wykorzystania Internetu, - nabywania umiejętności komunikowania się i autoprezentacji, - wyjaśniania zasad podejmowania pracy za granicą i korzystania z systemu EURES i inne. Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej współpracują z wieloma instytucjami i organizacjami zajmującymi się rozwojem zasobów ludzkich, a tak e prowadzą wiele projektów dotyczących aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Poziom powiatowy - 339 powiatowych urzędów pracy - wg stanu na czerwiec 2006 r. Powiatowe Urzędy Pracy (PUP) jako organizacyjne jednostki samorządu powiatowego, podlegają starostom/prezydentom miast. Odpowiedzialne są za opracowanie i realizowanie programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych. Do zadań samorządów powiatowych w zakresie polityki rynku pracy, m.in. nale y udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy, a tak e pracodawcom w pozyskaniu pracowników przez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe. Poradnictwo zawodowe realizowane jest w ka dym powiatowym urzędzie pracy przez wydzieloną jednoosobową lub wieloosobową komórkę organizacyjną. Strukturę organizacyjną komórki m.in. poradnictwa zawodowego określa regulamin organizacyjny powiatowego urzędu pracy. Adresy WUP i PUP dostępne są na stronie internetowej www.psz.praca.gov.pl Usługi rynku pracy realizowane przez PSZ: - pośrednictwo pracy, - usługi EURES[1], - poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa, - organizacja szkoleń, http://www.doradca-zawodowy.pl Kreator PDF Utworzono 27 January, 2012, 19:23
 • 4. Poradnictwo w sieci - http://www.doradca-zawodowy.pl - pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy. Publiczne słu by zatrudnienia mogą zlecać jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom pozarządowym, instytucjom szkoleniowym, organizacjom związków zawodowych, organizacjom pracodawców oraz agencjom zatrudnienia niektóre zadania określone w ustawie z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.). Publiczna słu ba zatrudnienia ma charakter rządowo-samorządowy. Jej cechą jest niezale ność ka dej jednostki organizacyjnej. 2. Ochotnicze Hufce Pracy Ochotnicze Hufce Pracy są państwową jednostką wyspecjalizowaną w działaniach na rzecz młodzie y, zwłaszcza młodzie y zagro onej wykluczeniem społecznym, oraz bezrobotnych do 25 roku ycia. Podmiotem oddziaływań Ochotniczych Hufców Pracy są trzy grupy młodzie y: - młodzie zaniedbana, o zmniejszonych szansach yciowych, pochodząca ze środowisk niedostosowanych społecznie, w du ej części patologicznych, wręcz kryminogennych - z rodzin dysfunkcyjnych - niepełnych, zubo ałych, młodzie poszukująca instytucjonalnego wsparcia i opieki, wymagająca oddziaływań wychowawczych i kształcenia zawodowego warunkującego samodzielny start w dorosłe ycie, - absolwenci szkół ponadgimnazjalnych (bądź uczniowie ostatnich klas tych szkół), absolwenci wy szych uczelni - młodzie wykształcona i z pewnymi ju kwalifikacjami zawodowymi - zagro ona bezrobociem i bezrobotna, - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i studenci, którzy w czasie wolnym od nauki chcą pracować za pośrednictwem OHP i tym samym poprawić własną sytuację materialną. Ochotnicze Hufce Pracy realizują zadania w stosunku do młodzie y w zakresie: - kształcenia i wychowania, - zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu. Do zadań w zakresie podstawowej działalności OHP nale y: - wspieranie systemu wychowawczego i edukacyjnego państwa, - aktywizacja społeczna, zawodowa i ekonomiczna młodzie y w jednostkach organizacyjnych OHP, http://www.doradca-zawodowy.pl Kreator PDF Utworzono 27 January, 2012, 19:23
 • 5. Poradnictwo w sieci - http://www.doradca-zawodowy.pl - organizowanie praktyk zawodowych w kraju i za granicą, - podejmowanie innych form działalności umo liwiających podwy szanie kwalifikacji zawodowych lub przekwalifikowanie, - organizowanie całorocznego zatrudnienia młodzie y bezrobotnej oraz w okresie wakacji dla młodzie y szkół ponadpodstawowych, - świadczenie usług z zakresu informacji i poradnictwa zawodowego, - refundowanie kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, - inicjowanie i organizowanie międzynarodowej współpracy młodzie y oraz - realizacja programów europejskich. Głównym celem działalności OHP jest stwarzanie młodzie y warunków prawidłowego rozwoju społecznego i zawodowego - ze szczególnym uwzględnieniem młodzie y defaworyzowanej - poprzez aktywne budowanie systemu pomocy dla grup najsłabszych, organizowanie i wspieranie form wychodzenia z ubóstwa, bezrobocia i patologii społecznych. Ochotnicze Hufce Pracy są instytucją, która nie tylko kształci, przekwalifikowuje, ale równie prowadzi poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy oraz przygotowuje młodzie do samodzielnego poruszania się po rynku pracy. OHP stwarzają mo liwości pomocy młodym ludziom, wykorzystując dostępne narzędzia i metody aktywizacji młodzie y połączone z nowoczesnymi technologiami komputerowymi i informacyjnymi. Struktury organizacyjne OHP obejmują swoim zasięgiem całą Polskę (dokładne informacje dotyczące struktury OHP są dostępne na stronie www.ohp,pl). Więcej informacji na temat OHP mo na znaleźć w ustawie z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy z 30 grudnia 2004 r. (Dz. U. z 2005, Nr 6 poz. 41) oraz na stronie www.ohp.pl 3. Agencje zatrudnienia Agencje zatrudnienia są niepublicznymi jednostkami organizacyjnymi świadczącymi usługi w zakresie pośrednictwa pracy, pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych, poradnictwa zawodowego, doradztwa personalnego i pracy tymczasowej. Agencje zatrudnienia prowadzą działalność regulowaną w rozumieniu ustawy z 2 lipca 2004 r. o http://www.doradca-zawodowy.pl Kreator PDF Utworzono 27 January, 2012, 19:23
 • 6. Poradnictwo w sieci - http://www.doradca-zawodowy.pl swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807, z późn. zm.) i zobowiązane są dokonać wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia. Agencje zatrudnienia ujęte w zapisach ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.) to: 1) Agencje pośrednictwa pracy - zajmują się pośrednictwem pracy na terenie Polski oraz pośrednictwem do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych, - udzielają pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy, w tym równie niezarejestrowanym w urzędzie pracy, w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia, a pracodawcom w znalezieniu pracowników o odpowiednich kwalifikacjach. Agencja mo e ądać od osób, dla których poszukuje zatrudnienia, jedynie zwrotu faktycznie poniesionych kosztów związanych ze skierowaniem do pracy za granicą, poniesionych na dojazd i powrót osoby skierowanej, wydanie wizy, badania lekarskie, tłumaczenia dokumentów. Liczba czynnych agencji pośrednictwa pracy na dzień 22 stycznia 2007 r. wynosiła 3 460. 2) Agencje doradztwa personalnego świadczą dla pracodawców usługi w zakresie: - prowadzenia analizy zatrudnienia, - określania kwalifikacji pracowników i ich predyspozycji zawodowych oraz innych cech niezbędnych do wykonywania określonej pracy, - wskazywania źródeł i metod pozyskania kandydatów na określone stanowiska pracy, - weryfikacji kandydatów pod względem oczekiwanych kwalifikacji i predyspozycji. Liczba czynnych agencji doradztwa personalnego na dzień 22 stycznia 2007 r. wynosiła 1453. 3) Agencje poradnictwa zawodowego świadczą usługi polegające w szczególności na: - udzielaniu pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia, - udzielaniu informacji zawodowych, - udzielaniu pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy na stanowiska wymagające szczególnych predyspozycji psychofizycznych. Liczba czynnych agencji poradnictwa zawodowego na dzień 22 stycznia 2007 r. wynosiła 805. http://www.doradca-zawodowy.pl Kreator PDF Utworzono 27 January, 2012, 19:23
 • 7. Poradnictwo w sieci - http://www.doradca-zawodowy.pl 4) Agencje pracy tymczasowej kierują pracowników do pracodawcy u ytkownika, którym mo e być pracodawca lub podmiot nie będący pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy. Liczba czynnych agencji pracy tymczasowej na dzień 22 stycznia 2007 r. wynosiła 1490. Wykonywanie usług w zakresie: - pośrednictwa pracy na terenie Polski, - pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych, - doradztwa personalnego, - pracy tymczasowej, - poradnictwa zawodowego wymaga uzyskania certyfikatu Ministra Pracy i Polityki Społecznej - potwierdzającego wpis do rejestru agencji zatrudnienia prowadzonego przez właściwego Marszałka województwa (wojewódzkie urzędy pracy). Procedurę wpisu do rejestru oraz warunki prowadzenia agencji określa ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. nr 99 poz. 1001 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 13 października 2005 r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia oraz informacji składanych przez agencje (Dz. U. nr 212, poz. 1770). Agencje zatrudnienia nie mogą pobierać adnych opłat od osób, dla których poszukują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Wyjątek stanowią pewne opłaty pobierane od osób skierowanych do pracy za granicą. Agencja ma obowiązek poinformować osobę kierowaną do pracy za granicą o mo liwości opłacania składek na Fundusz Pracy z tytułu zatrudnienia za granicą i nabyciu z tego tytułu uprawnień pracowniczych. Wykaz agencji zatrudnienia znajduje się na stronie internetowej http://www.kraz.praca.gov.pl/StronaGlowna.aspx Jedną z organizacji zrzeszających środowisko agencji zatrudnienia jest Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia (SAZ), które dba o dalszy rozwój bran y i interesy przedsiębiorstw w niej zrzeszonych. Podstawą prawną działania SAZ są postanowienia ustawy z 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. z 1991 r. Nr 55, poz. 235 z późn. zm.). Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia jest organizacją dobrowolną, samorządną i niezale ną w swej działalności statutowej od organów administracji publicznej i samorządowej oraz organizacji politycznych, społecznych i zawodowych. Podstawowym celem powołania Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia jest reprezentowanie wspólnych http://www.doradca-zawodowy.pl Kreator PDF Utworzono 27 January, 2012, 19:23
 • 8. Poradnictwo w sieci - http://www.doradca-zawodowy.pl interesów i ochrona praw zrzeszonych Członków oraz zagwarantowanie stabilnych zasad i bezpieczeństwa działalności agencji zatrudnienia w Polsce. 4. Instytucje szkoleniowe Instytucjami szkoleniowymi są publiczne i niepubliczne podmioty prowadzące na podstawie odrębnych przepisów edukację pozaszkolną. Typy instytucji edukacyjnych/prowadzących działalność szkoleniową: - publiczne szkoły, placówki lub ośrodki, - niepubliczne szkoły lub placówki, - szkoły wy sze, - inne podmioty prowadzące edukację pozaszkolną. Instytucje szkoleniowe funkcjonują w oparciu o art. 20 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.), oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 27 października 2004r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz. U. Nr 236, poz. 2365). Wpis do rejestru jest wymagany od instytucji szkoleniowych ubiegających się o zlecenia na szkolenie osób bezrobotnych i poszukujących pracy, finansowane ze środków publicznych, takich jak np. Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, fundusze pomocowe Unii Europejskiej. Instytucja szkoleniowa chcąca dokonać wpisu do rejestru składa dokumenty w wojewódzkim urzędzie pracy, właściwym dla siedziby tej instytucji. W rejestrze instytucji szkoleniowych na dzień 22 stycznia 2007 r. wykazanych jest 5 643 instytucji szkoleniowych. Rejestr instytucji szkoleniowych jest dostępny pod adresem www.psz.praca.gov.pl 5. Instytucje dialogu społecznego Instytucjami dialogu społecznego na rynku pracy są organizacje i instytucje zajmujące się problematyką rynku pracy: http://www.doradca-zawodowy.pl Kreator PDF Utworzono 27 January, 2012, 19:23
 • 9. Poradnictwo w sieci - http://www.doradca-zawodowy.pl - organizacje związków zawodowych, - pracodawców, - bezrobotnych oraz - organizacje pozarządowe współpracujące z publicznymi słu bami zatrudnienia i Ochotniczymi Hufcami Pracy w zakresie realizacji zadań określonych ustawą z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.). Instytucje dialogu społecznego to np.: - Naczelna Rada Zatrudnienia, - Wojewódzkie Rady Zatrudnienia, - Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych, - Wojewódzkie Komisje Dialogu Społecznego, - Trójstronne zespoły bran owe działające poza Trójstronną Komisją do Spraw Społeczno-Gospodarczych. 6. Instytucje partnerstwa lokalnego Instytucje partnerstwa lokalnego są instytucjami realizującymi inicjatywy partnerów rynku pracy, tworzonymi na rzecz realizacji zadań określonych ustawą i wspieranymi przez organy samorządu terytorialnego. Cel: - aktywizowanie całych społeczności lokalnych, - zachęcanie ich do współpracy przy definiowaniu lokalnych problemów i rozwiązywaniu ich na poziomie gminy, miasta czy powiatu. http://www.doradca-zawodowy.pl Kreator PDF Utworzono 27 January, 2012, 19:23
 • 10. Poradnictwo w sieci - http://www.doradca-zawodowy.pl [1] Usługi EURES to międzynarodowe pośrednictwo pracy na terenie państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz informowanie o warunkach ycia i pracy w tych państwach w celu wspierania mobilności na europejskim rynku pracy (http://www.eures.praca.gov.pl) http://www.doradca-zawodowy.pl Kreator PDF Utworzono 27 January, 2012, 19:23