SlideShare a Scribd company logo
Porównywanie umów o pracę, zlecenie o dzieło DORADZTWO ZAWODOWE SEMESTR V Opracowanie: ANNA KĄDZIELA DOROTA KUROWSKA ANNA LABUDA ALICJA RYPNICKA BEATA WYSOCKA FORMY I RODZAJE ZATRUDNIENIA
Umowa o pracę  - to jeden ze sposobów nawiązywania stosunku pracy . To czynność prawna polegająca na złożeniu zgodnych oświadczeń woli przez pracownika i pracodawcę , w których: -pracownik zobowiązuje się do osobistego świadczenia pracy na rzecz pracodawcy pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego określonym -pracodawca do zapłaty umówionego wynagrodzenia
Podpisując umowę o pracę , należy zwrócić uwagę na jej formę i treść. Dlatego też poniżej przedstawiamy „rodzaje umów o pracę” oraz istotne części składowe, które powinny się w danej umowie znajdować.
Umowa o pracę - to zgodne oświadczenie woli pracownika i pracodawcy, w oparciu o które między stronami nawiązana zostaje wieź prawna regulowana przepisami prawa jako ”stosunek pracy”. Na mocy tego porozumienia pracownik zobowiązuje się do wykonywania na rzecz pracodawcy określonego rodzaju pracy, a pracodawca do zatrudnienia go za wynagrodzenie . Umowa o pracę jest umową starannego działania .
-umowa na okres próbny, -umowa na czas określony (w tym umowa na zastępstwo), -umowa na czas wykonywania określonej pracy, -umowa na czas nieokreślony.
Umowa o pracę na okres próbny Okres próbny służy pracodawcy do sprawdzenia przydatności pracownika do pracy, a pracownikowi do zapoznania się z warunkami świadczenia pracy. Jeżeli żadna ze stron nie wypowie umowy to i tak rozwiązuje się ona z upływem okresu, na który została zawarta. Jeżeli jednak po upływie okresu na jaki była zawarta, pracownik będzie świadczył pracę, za wiedzą pracodawcy, domniema się zawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony.
Zgodnie z art. 25. § 2 kodeksu pracy , zarówno umowa o pracę na czas nieokreślony, na czas określony jak i na czas wykonania określonej pracy może być poprzedzona umową o pracę na okres próbny, nie przekraczający 3 miesięcy.
Umowy na okres próbny nie wolno zawierać z młodocianymi , których zatrudnienie i zwolnienie z pracy regulują odrębne przepisy. Zatrudnienie młodocianych w celu przygotowania zawodowego może prowadzić pracodawca, osoba prowadząca firmę w imieniu pracodawcy lub u niego zatrudniona pod warunkiem , że ma wymagane kwalifikacje instruktorów praktycznej nauki zawodu.
Umowa taka może być wcześniej rozwiązana  za porozumieniem stron lub za wypowiedzeniem (trzydniowym, tygodniowym lub dwutygodniowym – w zależności od tego, na jaki czas była zawarta
 Umowa na czas określony  jest zawierana na ściśle określony czas (może trwać zarówno kilka miesięcy jak i kilka lat). Już przy jej formalizowaniu ustala się końcowy termin jej trwania. Z upływem terminu umowy o pracę rozwiązuje się ona automatycznie, bez potrzeby wcześniejszego jej wypowiadania
W przypadku umowy zawartej na czas określony stosunek pracy wygasa automatycznie po terminie umowy, jeśli nie zostanie ona przedłużona na następny okres . Wyjątek! – jeśli umowę zawarto z kobietą w ciąży, umowa automatycznie zostaje przedłużona do dnia porodu.
Umowa na czas wykonania określonej pracy Kolejna umowa terminowa to umowa na czas wykonania określonej pracy. Zawiera się ją w celu wykonania konkretnego zadania, przeważnie wtedy, gdy nie da się ściśle określić czasu trwania zleconej pracy (np. prowadzenie określonego projektu). Strony określają dokładnie rodzaj pracy do wykonania.
Umowę tą można zawierać wielokrotnie , bez obowiązku zamiany na umowę bezterminową. Rozwiązanie umowy następuje: z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta, lub wcześniej- na mocy porozumienia stron bądź też bez wypowiedzenia. Zawsze jednak strony mogą ją rozwiązać, czyli przerwać za porozumieniem.
Umowa o zastępstwo Umowa o pracę w zastępstwie to rodzaj umowy na czas określony . Pracodawcy mogą zawierać tego typu umowy w celu zapewnienia zastępstwa pracownika nieobecnego z przyczyn usprawiedliwionych np.: - z powodu choroby, - urlopu wychowawczego, - urlopu bezpłatnego itp.
Umowa w zastępstwie rozwiązuje się – jak każda umowa na czas określony - z upływem terminu, do którego ją zawarto, - za porozumieniem stron.
Umowa na czas nieokreślony Jest to typ umowy dający  pracownikowi największą spośród wszystkich umów pewność zatrudnienia . Nie zawiera w swej treści daty ani terminu rozwiązania umowy, dopóki nie nastąpi wypowiedzenie albo wygaśnięcie z innych przyczyn. Długość okresu wypowiedzenia określa Kodeks Pracy, uzależniając go od stażu pracy u danego pracodawcy.
Umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony może być rozwiązana w terminie uwzględnionym przez strony lub po upływie okresu wypowiedzenia które wynosi: 2 tygodnie jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy, 1 miesiąc jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ale krócej niż 3 lata , 3 miesiące jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 3 lata.
Umowa o pracę określa strony umowy rodzaj umowy, datę jej zawarcia warunki pracy i płacy, w szczególności : rodzaj pracy, miejsce wykonywania pracy, wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia, wymiar czasu pracy (cały etat, pół etatu) termin rozpoczęcia pracy.
Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków. Integralną część tej umowy może stanowić np. umowa o sposobie korzystania z samochodu służbowego, o odpowiedzialności materialnej, o zakazie podejmowania działalności konkurencyjnej.
Umowa o dzieło Jest to umowa cywilnoprawna określona Kodeksem Cywilnym art. 627-646. Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia (art. 627 k.c.). Umowa o dzieło jest umową: zobowiązującą, odpłatną, wzajemną oraz konsesualną.
Częste jest zawieranie umów o dzieło przez firmy z osobami fizycznymi, jako że: umowy tego rodzaju nie są umowami o pracę a ich wykonanie nie podlega Kodeksowi pracy. pracodawca nie bierze odpowiedzialności za : -zapewnienie warunków BHP -urlopu, -odprawy, -zasiłku itp.. Umowa o dzieło nie daje pracownikowi żadnej ochrony socjalnej.
Poprzez zawarcie umowy o dzieło: Pracownik obliguje się do realizacji oznaczonego dzieła, ponieważ zobowiązuje się do uzyskania oczywistego wyniku swojej pracy, a zamawiający, czyli pracodawca, do wypłaty wynagrodzenia ustalonego w umowie. Jej zaletą jest to , że zamawiającego nie interesuje, kiedy i w jaki sposób powstaje dzieło, ważny jest rezultat końcowy.
Umowa powinna określać rodzaj dzieła, termin wykonania, sposób i wysokość zapłaty. W razie gdy umowa będzie nieprawidłowo lub niepunktualnie wykonywana, zamawiający może od niej odstąpić. Gdy pracownik wykonał zamówione dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin.
Umowa zlecenie Jest to umowa cywilnoprawna uregulowana w kodeksie cywilnym (art. 734-751). Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Strony umowy zlecenia tradycyjnie nazywa się zleceniodawcą i zleceniobiorcą
Umowa taka nie daje pracownikowi prawa do urlopu ani świadczeń socjalnych . Umowa zlecenia tak jak umowa o pracę powoduje obowiązek opłacania składek ZUS , chyba że pracownik ma płacone z innego tytułu (np. jest studentem i nie ukończył 26 roku życia, jeśli pracownik ma umowę o pracę czy też prowadzi działalność gospodarczą – ale w innym zakresie niż przedmiot objęty umową).
Umowa o dzieło powinna być zakończona konkretnym i namacalnym efektem, podczas gdy dążeniem umowy zlecenia jest samo działanie (praca), które nie musi doprowadzić do osiągnięcia określonego rezultatu. Czyli np. uzyskanie obrotu jest dziełem,  ale praca z klientem na rzecz obrotu jest zleceniem .
Do wyżej wymienionych rodzajów umów dołączyć należy : Kontrakt menadżerski dotyczy pracy polegającej na zarządzaniu w imieniu właściciela jego firmą w celu przysporzenia mu korzyści majątkowych.
Umowę agencyjną W ramach umowy agencyjnej przyjmujący zlecenie (agent) zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, do stałego pośredniczenia, za wynagrodzeniem, przy zawieraniu z klientami umów na rzecz dającego zlecenie Umowa agencyjna może być zawarta na czas określony lub nieokreślony . A także chałupnictwo, prace tymczasową itp.
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ ! ANNA KĄDZIELA DOROTA KUROWSKA ANNA LABUDA ALICJA RYPNICKA BEATA WYSOCKA DORADZTWO ZAWODOWE SEMESTR V

More Related Content

What's hot

Prezentacja zdrowy styl życia
Prezentacja zdrowy styl życiaPrezentacja zdrowy styl życia
Prezentacja zdrowy styl życia
gimnieb
 
Prawo cywilne
Prawo cywilnePrawo cywilne
Prawo cywilne
mnemoth1
 
Prezentacja Kamienie na szaniec
Prezentacja Kamienie na szaniecPrezentacja Kamienie na szaniec
Prezentacja Kamienie na szaniec
dziejba
 
Rewolucje w rosji
Rewolucje w rosjiRewolucje w rosji
Rewolucje w rosji
askrainski
 
Wojna trzydziestoletnia
Wojna trzydziestoletniaWojna trzydziestoletnia
Wojna trzydziestoletnia
askrainski
 
17
1717
Mezopotamia1
Mezopotamia1Mezopotamia1
Mezopotamia1
Lukasz Niemczyk
 
Za „żelazną kurtyną
Za „żelazną kurtynąZa „żelazną kurtyną
Za „żelazną kurtyną
Jakub Leśniewski
 
Przepis prawny a norma prawna
Przepis prawny a norma prawnaPrzepis prawny a norma prawna
Etapy rozwoju człowieka
Etapy rozwoju człowiekaEtapy rozwoju człowieka
Etapy rozwoju człowieka
malbor25
 
Komunikacja werbalna i niewerbalna
Komunikacja werbalna i niewerbalnaKomunikacja werbalna i niewerbalna
Komunikacja werbalna i niewerbalna
Aleksandra21
 
Biznesplany Prezentacja
Biznesplany  PrezentacjaBiznesplany  Prezentacja
Biznesplany Prezentacja
aip.wsisiz
 
Sprawa polska w czasie i wś
Sprawa polska w czasie i wśSprawa polska w czasie i wś
Sprawa polska w czasie i wś
askrainski
 
Rola państwa w gospodarce
Rola państwa w gospodarceRola państwa w gospodarce
Rola państwa w gospodarce
Szymon Konkol - Publikacje Cyfrowe
 
Prezentacja Rozmowa Kwalifikacyjna
Prezentacja  Rozmowa KwalifikacyjnaPrezentacja  Rozmowa Kwalifikacyjna
Prezentacja Rozmowa Kwalifikacyjna
guest939154
 
Prezentacja powstanie listopadowe
Prezentacja powstanie listopadowePrezentacja powstanie listopadowe
Prezentacja powstanie listopadowe
pawel54321
 

What's hot (20)

Prezentacja zdrowy styl życia
Prezentacja zdrowy styl życiaPrezentacja zdrowy styl życia
Prezentacja zdrowy styl życia
 
Prawo cywilne
Prawo cywilnePrawo cywilne
Prawo cywilne
 
Prezentacja Kamienie na szaniec
Prezentacja Kamienie na szaniecPrezentacja Kamienie na szaniec
Prezentacja Kamienie na szaniec
 
Bezrobocie
BezrobocieBezrobocie
Bezrobocie
 
Rewolucje w rosji
Rewolucje w rosjiRewolucje w rosji
Rewolucje w rosji
 
Wojna trzydziestoletnia
Wojna trzydziestoletniaWojna trzydziestoletnia
Wojna trzydziestoletnia
 
17
1717
17
 
Prezentacja
PrezentacjaPrezentacja
Prezentacja
 
Mezopotamia1
Mezopotamia1Mezopotamia1
Mezopotamia1
 
Za „żelazną kurtyną
Za „żelazną kurtynąZa „żelazną kurtyną
Za „żelazną kurtyną
 
Przepis prawny a norma prawna
Przepis prawny a norma prawnaPrzepis prawny a norma prawna
Przepis prawny a norma prawna
 
Etapy rozwoju człowieka
Etapy rozwoju człowiekaEtapy rozwoju człowieka
Etapy rozwoju człowieka
 
Marketing Mix
Marketing MixMarketing Mix
Marketing Mix
 
Komunikacja werbalna i niewerbalna
Komunikacja werbalna i niewerbalnaKomunikacja werbalna i niewerbalna
Komunikacja werbalna i niewerbalna
 
Biznesplany Prezentacja
Biznesplany  PrezentacjaBiznesplany  Prezentacja
Biznesplany Prezentacja
 
Sprawa polska w czasie i wś
Sprawa polska w czasie i wśSprawa polska w czasie i wś
Sprawa polska w czasie i wś
 
Rola państwa w gospodarce
Rola państwa w gospodarceRola państwa w gospodarce
Rola państwa w gospodarce
 
Prezentacja Rozmowa Kwalifikacyjna
Prezentacja  Rozmowa KwalifikacyjnaPrezentacja  Rozmowa Kwalifikacyjna
Prezentacja Rozmowa Kwalifikacyjna
 
Prezentacja powstanie listopadowe
Prezentacja powstanie listopadowePrezentacja powstanie listopadowe
Prezentacja powstanie listopadowe
 
Podstawy prawa
Podstawy prawaPodstawy prawa
Podstawy prawa
 

Similar to Formy i rodzaje zatrudnienia prezentacja

Ppt 1. zmiany w umowach o pracę
Ppt 1.  zmiany w umowach o pracęPpt 1.  zmiany w umowach o pracę
Ppt 1. zmiany w umowach o pracę
UCMS Group Poland
 
Purpurowy informator
Purpurowy informator Purpurowy informator
Purpurowy informator
Grant Thornton
 
Work-sharing - zamiast zwolnien grupowych
Work-sharing - zamiast zwolnien grupowychWork-sharing - zamiast zwolnien grupowych
Work-sharing - zamiast zwolnien grupowych
dappercab8741
 
Ppt 2. zmiany w umowach o pracę - wypowiedzenie zmieniające
Ppt 2.  zmiany w umowach o pracę - wypowiedzenie zmieniającePpt 2.  zmiany w umowach o pracę - wypowiedzenie zmieniające
Ppt 2. zmiany w umowach o pracę - wypowiedzenie zmieniające
UCMS Group Poland
 
100 zmian dla firm a prawo pracy
100 zmian dla firm a prawo pracy100 zmian dla firm a prawo pracy
100 zmian dla firm a prawo pracy
RK Legal
 
Przywrocenie do pracy
Przywrocenie do pracyPrzywrocenie do pracy
Przywrocenie do pracy
cravenkeepsake689
 
Przywrocenie do pracy
Przywrocenie do pracyPrzywrocenie do pracy
Przywrocenie do pracy
grotesquestorer14
 
Work-sharing - zamiast zwolnien grupowych
Work-sharing - zamiast zwolnien grupowychWork-sharing - zamiast zwolnien grupowych
Work-sharing - zamiast zwolnien grupowych
dappercab8741
 
Szkolenie z księgowości dla średniozaawansowanych (odc. 11) - Zatrudnienie pr...
Szkolenie z księgowości dla średniozaawansowanych (odc. 11) - Zatrudnienie pr...Szkolenie z księgowości dla średniozaawansowanych (odc. 11) - Zatrudnienie pr...
Szkolenie z księgowości dla średniozaawansowanych (odc. 11) - Zatrudnienie pr...
infakt
 
Przykładowa prezentacja blok gospodarczy fragment
Przykładowa prezentacja blok gospodarczy fragmentPrzykładowa prezentacja blok gospodarczy fragment
Przykładowa prezentacja blok gospodarczy fragment
beck_aplikacje
 
Szkolenie z księgowości dla średniozaawansowanych (odc. 7) - Formy współpracy
Szkolenie z księgowości dla średniozaawansowanych (odc. 7) - Formy współpracySzkolenie z księgowości dla średniozaawansowanych (odc. 7) - Formy współpracy
Szkolenie z księgowości dla średniozaawansowanych (odc. 7) - Formy współpracy
infakt
 
Pracownicze Plany Kapitałowe
Pracownicze Plany KapitałowePracownicze Plany Kapitałowe
Pracownicze Plany Kapitałowe
durajreckipartnerzy
 
Wdrazanie telepracy
Wdrazanie telepracyWdrazanie telepracy
Wdrazanie telepracy
gapingnook7597
 
Wdrazanie telepracy
Wdrazanie telepracyWdrazanie telepracy
Wdrazanie telepracy
nicedent8715
 
Wdrazanie telepracy
Wdrazanie telepracyWdrazanie telepracy
Wdrazanie telepracy
profuseinvestig02
 
Nowe zasady oskładkowania umów zleceń
Nowe zasady oskładkowania umów zleceńNowe zasady oskładkowania umów zleceń
Nowe zasady oskładkowania umów zleceń
Grant Thornton
 
Urlop na zadanie
Urlop na zadanieUrlop na zadanie
Urlop na zadanie
rampantmistake839
 
Ppt 2. kontrakty managerskie - przepisy i regulacje prawne
Ppt 2.  kontrakty managerskie - przepisy i regulacje prawnePpt 2.  kontrakty managerskie - przepisy i regulacje prawne
Ppt 2. kontrakty managerskie - przepisy i regulacje prawne
UCMS Group Poland
 
2017 04 27 kara umowna realia stosowania public
2017 04 27 kara umowna realia stosowania public 2017 04 27 kara umowna realia stosowania public
2017 04 27 kara umowna realia stosowania public
Łukasz Dubicki
 

Similar to Formy i rodzaje zatrudnienia prezentacja (20)

Ppt 1. zmiany w umowach o pracę
Ppt 1.  zmiany w umowach o pracęPpt 1.  zmiany w umowach o pracę
Ppt 1. zmiany w umowach o pracę
 
Purpurowy informator
Purpurowy informator Purpurowy informator
Purpurowy informator
 
Work-sharing - zamiast zwolnien grupowych
Work-sharing - zamiast zwolnien grupowychWork-sharing - zamiast zwolnien grupowych
Work-sharing - zamiast zwolnien grupowych
 
Ppt 2. zmiany w umowach o pracę - wypowiedzenie zmieniające
Ppt 2.  zmiany w umowach o pracę - wypowiedzenie zmieniającePpt 2.  zmiany w umowach o pracę - wypowiedzenie zmieniające
Ppt 2. zmiany w umowach o pracę - wypowiedzenie zmieniające
 
100 zmian dla firm a prawo pracy
100 zmian dla firm a prawo pracy100 zmian dla firm a prawo pracy
100 zmian dla firm a prawo pracy
 
Przywrocenie do pracy
Przywrocenie do pracyPrzywrocenie do pracy
Przywrocenie do pracy
 
Przywrocenie do pracy
Przywrocenie do pracyPrzywrocenie do pracy
Przywrocenie do pracy
 
Work-sharing - zamiast zwolnien grupowych
Work-sharing - zamiast zwolnien grupowychWork-sharing - zamiast zwolnien grupowych
Work-sharing - zamiast zwolnien grupowych
 
Zmiany w umowach o prace
Zmiany w umowach o praceZmiany w umowach o prace
Zmiany w umowach o prace
 
Szkolenie z księgowości dla średniozaawansowanych (odc. 11) - Zatrudnienie pr...
Szkolenie z księgowości dla średniozaawansowanych (odc. 11) - Zatrudnienie pr...Szkolenie z księgowości dla średniozaawansowanych (odc. 11) - Zatrudnienie pr...
Szkolenie z księgowości dla średniozaawansowanych (odc. 11) - Zatrudnienie pr...
 
Przykładowa prezentacja blok gospodarczy fragment
Przykładowa prezentacja blok gospodarczy fragmentPrzykładowa prezentacja blok gospodarczy fragment
Przykładowa prezentacja blok gospodarczy fragment
 
Szkolenie z księgowości dla średniozaawansowanych (odc. 7) - Formy współpracy
Szkolenie z księgowości dla średniozaawansowanych (odc. 7) - Formy współpracySzkolenie z księgowości dla średniozaawansowanych (odc. 7) - Formy współpracy
Szkolenie z księgowości dla średniozaawansowanych (odc. 7) - Formy współpracy
 
Pracownicze Plany Kapitałowe
Pracownicze Plany KapitałowePracownicze Plany Kapitałowe
Pracownicze Plany Kapitałowe
 
Wdrazanie telepracy
Wdrazanie telepracyWdrazanie telepracy
Wdrazanie telepracy
 
Wdrazanie telepracy
Wdrazanie telepracyWdrazanie telepracy
Wdrazanie telepracy
 
Wdrazanie telepracy
Wdrazanie telepracyWdrazanie telepracy
Wdrazanie telepracy
 
Nowe zasady oskładkowania umów zleceń
Nowe zasady oskładkowania umów zleceńNowe zasady oskładkowania umów zleceń
Nowe zasady oskładkowania umów zleceń
 
Urlop na zadanie
Urlop na zadanieUrlop na zadanie
Urlop na zadanie
 
Ppt 2. kontrakty managerskie - przepisy i regulacje prawne
Ppt 2.  kontrakty managerskie - przepisy i regulacje prawnePpt 2.  kontrakty managerskie - przepisy i regulacje prawne
Ppt 2. kontrakty managerskie - przepisy i regulacje prawne
 
2017 04 27 kara umowna realia stosowania public
2017 04 27 kara umowna realia stosowania public 2017 04 27 kara umowna realia stosowania public
2017 04 27 kara umowna realia stosowania public
 

More from dorotakur1

Powiatowe urzędy pracy
Powiatowe urzędy pracyPowiatowe urzędy pracy
Powiatowe urzędy pracy
dorotakur1
 
Prawo polskie rehabilitcja zawodowa
Prawo polskie  rehabilitcja zawodowaPrawo polskie  rehabilitcja zawodowa
Prawo polskie rehabilitcja zawodowa
dorotakur1
 
Karta usług doradczych 1
Karta usług doradczych 1Karta usług doradczych 1
Karta usług doradczych 1
dorotakur1
 
Cv doświadczenie zawodowe-wzór
Cv doświadczenie zawodowe-wzórCv doświadczenie zawodowe-wzór
Cv doświadczenie zawodowe-wzór
dorotakur1
 
Cv doświadczenie zawodowe-robocze
Cv doświadczenie zawodowe-roboczeCv doświadczenie zawodowe-robocze
Cv doświadczenie zawodowe-robocze
dorotakur1
 
Assessment centre
Assessment centreAssessment centre
Assessment centre
dorotakur1
 

More from dorotakur1 (7)

Powiatowe urzędy pracy
Powiatowe urzędy pracyPowiatowe urzędy pracy
Powiatowe urzędy pracy
 
Prawo polskie rehabilitcja zawodowa
Prawo polskie  rehabilitcja zawodowaPrawo polskie  rehabilitcja zawodowa
Prawo polskie rehabilitcja zawodowa
 
Rynek pracy
Rynek pracyRynek pracy
Rynek pracy
 
Karta usług doradczych 1
Karta usług doradczych 1Karta usług doradczych 1
Karta usług doradczych 1
 
Cv doświadczenie zawodowe-wzór
Cv doświadczenie zawodowe-wzórCv doświadczenie zawodowe-wzór
Cv doświadczenie zawodowe-wzór
 
Cv doświadczenie zawodowe-robocze
Cv doświadczenie zawodowe-roboczeCv doświadczenie zawodowe-robocze
Cv doświadczenie zawodowe-robocze
 
Assessment centre
Assessment centreAssessment centre
Assessment centre
 

Formy i rodzaje zatrudnienia prezentacja

 • 1. Porównywanie umów o pracę, zlecenie o dzieło DORADZTWO ZAWODOWE SEMESTR V Opracowanie: ANNA KĄDZIELA DOROTA KUROWSKA ANNA LABUDA ALICJA RYPNICKA BEATA WYSOCKA FORMY I RODZAJE ZATRUDNIENIA
 • 2. Umowa o pracę - to jeden ze sposobów nawiązywania stosunku pracy . To czynność prawna polegająca na złożeniu zgodnych oświadczeń woli przez pracownika i pracodawcę , w których: -pracownik zobowiązuje się do osobistego świadczenia pracy na rzecz pracodawcy pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego określonym -pracodawca do zapłaty umówionego wynagrodzenia
 • 3. Podpisując umowę o pracę , należy zwrócić uwagę na jej formę i treść. Dlatego też poniżej przedstawiamy „rodzaje umów o pracę” oraz istotne części składowe, które powinny się w danej umowie znajdować.
 • 4. Umowa o pracę - to zgodne oświadczenie woli pracownika i pracodawcy, w oparciu o które między stronami nawiązana zostaje wieź prawna regulowana przepisami prawa jako ”stosunek pracy”. Na mocy tego porozumienia pracownik zobowiązuje się do wykonywania na rzecz pracodawcy określonego rodzaju pracy, a pracodawca do zatrudnienia go za wynagrodzenie . Umowa o pracę jest umową starannego działania .
 • 5. -umowa na okres próbny, -umowa na czas określony (w tym umowa na zastępstwo), -umowa na czas wykonywania określonej pracy, -umowa na czas nieokreślony.
 • 6. Umowa o pracę na okres próbny Okres próbny służy pracodawcy do sprawdzenia przydatności pracownika do pracy, a pracownikowi do zapoznania się z warunkami świadczenia pracy. Jeżeli żadna ze stron nie wypowie umowy to i tak rozwiązuje się ona z upływem okresu, na który została zawarta. Jeżeli jednak po upływie okresu na jaki była zawarta, pracownik będzie świadczył pracę, za wiedzą pracodawcy, domniema się zawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony.
 • 7. Zgodnie z art. 25. § 2 kodeksu pracy , zarówno umowa o pracę na czas nieokreślony, na czas określony jak i na czas wykonania określonej pracy może być poprzedzona umową o pracę na okres próbny, nie przekraczający 3 miesięcy.
 • 8. Umowy na okres próbny nie wolno zawierać z młodocianymi , których zatrudnienie i zwolnienie z pracy regulują odrębne przepisy. Zatrudnienie młodocianych w celu przygotowania zawodowego może prowadzić pracodawca, osoba prowadząca firmę w imieniu pracodawcy lub u niego zatrudniona pod warunkiem , że ma wymagane kwalifikacje instruktorów praktycznej nauki zawodu.
 • 9. Umowa taka może być wcześniej rozwiązana za porozumieniem stron lub za wypowiedzeniem (trzydniowym, tygodniowym lub dwutygodniowym – w zależności od tego, na jaki czas była zawarta
 • 10. Umowa na czas określony jest zawierana na ściśle określony czas (może trwać zarówno kilka miesięcy jak i kilka lat). Już przy jej formalizowaniu ustala się końcowy termin jej trwania. Z upływem terminu umowy o pracę rozwiązuje się ona automatycznie, bez potrzeby wcześniejszego jej wypowiadania
 • 11. W przypadku umowy zawartej na czas określony stosunek pracy wygasa automatycznie po terminie umowy, jeśli nie zostanie ona przedłużona na następny okres . Wyjątek! – jeśli umowę zawarto z kobietą w ciąży, umowa automatycznie zostaje przedłużona do dnia porodu.
 • 12. Umowa na czas wykonania określonej pracy Kolejna umowa terminowa to umowa na czas wykonania określonej pracy. Zawiera się ją w celu wykonania konkretnego zadania, przeważnie wtedy, gdy nie da się ściśle określić czasu trwania zleconej pracy (np. prowadzenie określonego projektu). Strony określają dokładnie rodzaj pracy do wykonania.
 • 13. Umowę tą można zawierać wielokrotnie , bez obowiązku zamiany na umowę bezterminową. Rozwiązanie umowy następuje: z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta, lub wcześniej- na mocy porozumienia stron bądź też bez wypowiedzenia. Zawsze jednak strony mogą ją rozwiązać, czyli przerwać za porozumieniem.
 • 14. Umowa o zastępstwo Umowa o pracę w zastępstwie to rodzaj umowy na czas określony . Pracodawcy mogą zawierać tego typu umowy w celu zapewnienia zastępstwa pracownika nieobecnego z przyczyn usprawiedliwionych np.: - z powodu choroby, - urlopu wychowawczego, - urlopu bezpłatnego itp.
 • 15. Umowa w zastępstwie rozwiązuje się – jak każda umowa na czas określony - z upływem terminu, do którego ją zawarto, - za porozumieniem stron.
 • 16. Umowa na czas nieokreślony Jest to typ umowy dający pracownikowi największą spośród wszystkich umów pewność zatrudnienia . Nie zawiera w swej treści daty ani terminu rozwiązania umowy, dopóki nie nastąpi wypowiedzenie albo wygaśnięcie z innych przyczyn. Długość okresu wypowiedzenia określa Kodeks Pracy, uzależniając go od stażu pracy u danego pracodawcy.
 • 17. Umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony może być rozwiązana w terminie uwzględnionym przez strony lub po upływie okresu wypowiedzenia które wynosi: 2 tygodnie jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy, 1 miesiąc jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ale krócej niż 3 lata , 3 miesiące jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 3 lata.
 • 18. Umowa o pracę określa strony umowy rodzaj umowy, datę jej zawarcia warunki pracy i płacy, w szczególności : rodzaj pracy, miejsce wykonywania pracy, wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia, wymiar czasu pracy (cały etat, pół etatu) termin rozpoczęcia pracy.
 • 19. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków. Integralną część tej umowy może stanowić np. umowa o sposobie korzystania z samochodu służbowego, o odpowiedzialności materialnej, o zakazie podejmowania działalności konkurencyjnej.
 • 20. Umowa o dzieło Jest to umowa cywilnoprawna określona Kodeksem Cywilnym art. 627-646. Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia (art. 627 k.c.). Umowa o dzieło jest umową: zobowiązującą, odpłatną, wzajemną oraz konsesualną.
 • 21. Częste jest zawieranie umów o dzieło przez firmy z osobami fizycznymi, jako że: umowy tego rodzaju nie są umowami o pracę a ich wykonanie nie podlega Kodeksowi pracy. pracodawca nie bierze odpowiedzialności za : -zapewnienie warunków BHP -urlopu, -odprawy, -zasiłku itp.. Umowa o dzieło nie daje pracownikowi żadnej ochrony socjalnej.
 • 22. Poprzez zawarcie umowy o dzieło: Pracownik obliguje się do realizacji oznaczonego dzieła, ponieważ zobowiązuje się do uzyskania oczywistego wyniku swojej pracy, a zamawiający, czyli pracodawca, do wypłaty wynagrodzenia ustalonego w umowie. Jej zaletą jest to , że zamawiającego nie interesuje, kiedy i w jaki sposób powstaje dzieło, ważny jest rezultat końcowy.
 • 23. Umowa powinna określać rodzaj dzieła, termin wykonania, sposób i wysokość zapłaty. W razie gdy umowa będzie nieprawidłowo lub niepunktualnie wykonywana, zamawiający może od niej odstąpić. Gdy pracownik wykonał zamówione dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin.
 • 24. Umowa zlecenie Jest to umowa cywilnoprawna uregulowana w kodeksie cywilnym (art. 734-751). Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Strony umowy zlecenia tradycyjnie nazywa się zleceniodawcą i zleceniobiorcą
 • 25. Umowa taka nie daje pracownikowi prawa do urlopu ani świadczeń socjalnych . Umowa zlecenia tak jak umowa o pracę powoduje obowiązek opłacania składek ZUS , chyba że pracownik ma płacone z innego tytułu (np. jest studentem i nie ukończył 26 roku życia, jeśli pracownik ma umowę o pracę czy też prowadzi działalność gospodarczą – ale w innym zakresie niż przedmiot objęty umową).
 • 26. Umowa o dzieło powinna być zakończona konkretnym i namacalnym efektem, podczas gdy dążeniem umowy zlecenia jest samo działanie (praca), które nie musi doprowadzić do osiągnięcia określonego rezultatu. Czyli np. uzyskanie obrotu jest dziełem, ale praca z klientem na rzecz obrotu jest zleceniem .
 • 27. Do wyżej wymienionych rodzajów umów dołączyć należy : Kontrakt menadżerski dotyczy pracy polegającej na zarządzaniu w imieniu właściciela jego firmą w celu przysporzenia mu korzyści majątkowych.
 • 28. Umowę agencyjną W ramach umowy agencyjnej przyjmujący zlecenie (agent) zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, do stałego pośredniczenia, za wynagrodzeniem, przy zawieraniu z klientami umów na rzecz dającego zlecenie Umowa agencyjna może być zawarta na czas określony lub nieokreślony . A także chałupnictwo, prace tymczasową itp.
 • 29. DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ ! ANNA KĄDZIELA DOROTA KUROWSKA ANNA LABUDA ALICJA RYPNICKA BEATA WYSOCKA DORADZTWO ZAWODOWE SEMESTR V