SlideShare a Scribd company logo
1 of 19
PANITIA SAINS SK CHANGKAT JONG


                     RANCANGAN TAHUNAN SAINS TAHUN 4

            OBJEKTIF                                                 KPS / KBSB / SS DAN
     MINGGU              HASIL PEMBELAJARAN        CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
           PEMBELAJARAN                                                  NILAI MURNI
     TEMA 1 : MENYIASAT BENDA HIDUP
     1. BENDA HIDUP MEMPUNYAI KEPERLUAN ASAS
       1   1.1 Memahami    Mengenalpasti keperluan asas    Murid menonton tayangan video berkaitan         Memerhati
          manusia mempunyai  manusia.              keperluan asas manusia.                 Berkomunikasi
          keperluan asas.                    Murid berbincang tentang :                Membuat inferens
                                      - manusia perlu makan/minum untuk            Mencirikan
                                      tumbesaran dan kekal sihat,
                                      - manusia memerlukan udara untuk bernafas,       Mensyukuri nikmat
                                      - manusia perlu melindungi diri daripada        yang dikurniakan
                                      bahaya, sinaran matahari dan hujan.           Tuhan
                     Membuat inferens mengapa     Murid berbincang dan menerangkan kesan          Minat dan bersifat
                     manusia memerlukan        ketiadaan makanan, air, udara dan habitat        ingin tahu tentang
                     makanan, air, udara dan     kepada manusia.                     alam sekeliling.
                     habitat.

       2   1.2 Memahami     Mengenalpasti keperluan asas   Murid memelihara haiwan peliharaan seperti       Memerhati
          haiwan mempunyai   haiwan              hamster atau anak ayam.                 Berkomunikasi
          keperluan asas                     Murid memerhati dan merekodkan perkara yang       Membuat inferens
                                      patut dilakukan bagi memastikan haiwan         Membuat Hipotesis
                                      peliharaan mereka hidup dan kekal sihat.
                     Membuat inferens mengapa     Murid berbincang mengapa hamster atau anak       Mensyukuri nikmat
                     manusia memerlukan        ayam perlu dipelihara di dalam sangkar dan       yang dikurniakan
                     makanan, air, udara dan      bukan di dalam bekas kedap udara yang          Tuhan
                     habitat.             bertutup.                        Minat dan bersifat
                                      Berdasarkan rekod tersebut, murid berbincang      ingin tahu tentang
                                      tentang keperluan asas haiwan.             alam sekeliling.
                                      Murid berbincang tentang :               Menyedari bahawa
                                      a) haiwan perlu makan / minum untuk           sains merupakan
                                      tumbesaran dan kekal sihat.               satu cara untuk
                                     b) haiwan memerlukan udara untuk bernafas.         memahami alam
                                     c) haiwan perlu melindungi diri daripada bahaya,
                                      sinaran matahari dan hujan.
                     Memerihalkan pelbagai jenis    Murid mengkaji gambar atau tayangan video dan
                     habitat haiwan.          memerihalkan pelbagai jenis habitat haiwan
                                      seperti sarang burung, gua dan lubang.


   1                                                DISEDIAKAN OLEH : PN. INTAN AFIZAH BT SALLEH
                                                        GURU CEMERLANG SAINS
PANITIA SAINS SK CHANGKAT JONG

            OBJEKTIF                                                  KPS / KBSB / SS DAN
     MINGGU              HASIL PEMBELAJARAN         CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
           PEMBELAJARAN                                                   NILAI MURNI
      3   1.3 Memahami     Mengenal pasti keperluan asas   Murid menjalankan aktiviti untuk menunjukkan      Memerhati
          tumbuhan       tumbuhan              keperluan asas tumbuhan dengan             Berkomunikasi
          mempunyai                        membandingkan beberapa pokok keembung          Membuat inferens
          keperluan asas                      yang serupa dan diletakkan pada keadaan yang      Mengeksperimen
                                      berbeza:                        Mengawal
                                      a) 1 disiram, 1 tidak disiram              pembolehubah
                                      b) 1 diletakkan di luar, 1 disimpan di dalam beg
                                        plastik yang berikat.                 Menghargai
                                     c) 1 diletakkan di luar dan 1 diletakkan dalam almari    keseimbangan alam
                                        gelap.                         Minat dan bersifat
                                      Murid memerhati dan merekodkan pemerhatian        ingin tahu tentang
                                      setiap hari.                       alam sekeliling.
                                      Berdasarkan rekod tersebut, murid berbincang
                                      dan membuat kesimpulan, keperluan asas
                                      tumbuhan ialah air, udara dan cahaya matahari

     2. BENDA HIDUP MENJALANI PROSES-PROSES HIDUP
      4   2.1 Menganalisis   Menerangkan bahawa         Murid menggunakan tangan untuk merasa          Menggunakan
          proses-proses hidup  manusia bernafas          pergerakan dada mereka semasa bernafas.         perhubungan ruang
          manusia        Memerihalkan proses menarik    Murid berbincang dan membuat kesimpulan         dan masa
                     nafas               pergerakan dada berlaku apabila bernafas.        Berkomunikasi
                     Memerihalkan proses        Murid berbincang apabila mereka menarik nafas,      Membuat inferens
                     menghembus udara          udara masuk dan apabila mereka              Membandingbeza
                     Membezakan udara yang       menghembuskan udara, udara keluar.            Membuat kesimpulan
                     disedut dan udara yang       Murid mengumpul maklumat dan berbincang
                     dihembus              tentang :
                     Menyatakan manusia       a) udara yang disedut mengandungi lebih oksigen       Berfikir secara
                     menggunakan paru-paru untuk    daripada udara yang dihembus.              rasional
                     bernafas            b) udara yang dihembus keluar mengandungi lebih       Menghargai dan
                     Mengenal pasti saluran udara    karbon oksida berbanding udara yang disedut.       mengamalkan
                     semasa bernafas          Murid memerhati model tubuh manusia untuk        kehidupan yang
                     Membuat kesimpulan tidak      melihat paru-paru sebagai organ pernafasan        bersih dan sihat.
                     semua individu mempunyai      manusia dan mengenalpasti pergerakan laluan
                     kadar pernafasan yang sama.    udara apabila manusia bernafas.
                                      Murid menjalankan aktiviti mengira pergerakan
                                      dada semasa bernafas dalam masa seminit dan
                                      merekodkan dapatan mereka.

            OBJEKTIF                                                  KPS / KBSB / SS DAN
     MINGGU              HASIL PEMBELAJARAN         CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
           PEMBELAJARAN                                                   NILAI MURNI
   2                                                 DISEDIAKAN OLEH : PN. INTAN AFIZAH BT SALLEH
                                                         GURU CEMERLANG SAINS
PANITIA SAINS SK CHANGKAT JONG      5    2.1 Menganalisis   Menyatakan manusia      Murid berbincang dan membuat kesimpulan         Berkomunikasi
          proses-proses hidup  berkumuh dan menyahtinja   manusia berkumuh dan menyahtinja.            Membuat inferens
          manusia        Menyatakan hasil perkumuhan  Murid berbincang apabila manusia :           Membandingbeza
                     manusia            a) berkumuh - menyingkirkan air kencing, karbon     Menghubungkait
                                    dioksida dan peluh,
                                    b) menyahtinja - menyingkir najis/tinja.
                     Menyatakan hasil       Murid berbincang manusia berkumuh dan          Menghargai dan
                     penyahtinjaan manusia     menyahtinja untuk menyingkir bahan buangan        mengamalkan
                                    dari tubuh.                       kehidupan yang
                     Membuat inferens manusia   Murid berbincang untuk membuat inferens kesan      bersih dan sihat.
                     perlu berkumuh dan      terhadapkesihatan jika manusia tidak berkumuh
                     menyahtinja.         dan bernyahtinja.


      6    2.1 Menganalisis   Menyatakan bahawa manusia   Murid menonton tayangan video dan            Memerhati
          proses-proses hidup  bertindakbalas terhadap    menjalankan aktiviti menunjukkan manusia        Membuat inferens
          manusia        rangsangan          bertindakbalas terhadap rangsangan, contoh:       Membuat ramalan
                                    menyentuh segelas air panas.              Menghubungkait
                     Memberi sebab mengapa     Murid berbincang tentang kesimpulan bahawa       Berkomunikasi
                     manusia bertindakbalas    manusia bertindakbalas terhadap rangsangan
                     terhadap rangsangan.     untuk melindungi diri dari bahaya atau untuk
                                    meneruskan kehidupan.                  Menghargai dan
                     Menyatakan bahawa manusia   Murid melukis gambarajah salasilah keluarga       mengamalkan
                     membiak.           untuk tiga generasi. Murid membandingkan         kehidupan yang
                                    gambarajah antara satu sama lain dan membuat       bersih dan sihat.
                                    kesimpulan bahawa manusia melahirkan anak
                                    dari generasi ke generasi yang lain.
                     Meramalkan apa yang akan   Murid membincangkan apa yang akan berlaku
                     berlaku jika manusia tidak  jika manusia tidak membiak.
                     membiak.
            OBJEKTIF                                               KPS / KBSB / SS DAN
     MINGGU              HASIL PEMBELAJARAN      CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
           PEMBELAJARAN                                                NILAI MURNI

   3                                              DISEDIAKAN OLEH : PN. INTAN AFIZAH BT SALLEH
                                                      GURU CEMERLANG SAINS
PANITIA SAINS SK CHANGKAT JONG      7    2.2 Menyedari     Memberi contoh tabiat yang   Murid berbincang untuk mengenal pasti tabiat      Menjana idea
          tentang sesetengah  mendatangkan bahaya       buruk manusia. Contoh: merokok, meminum         Memerhati
          perlakuan boleh    terhadap proses hidup      alkohol dan mengambil dadah.              Membuat inferens
          mengganggu proses   manusia.            Murid melihat gambar atau menonton tayangan       Membuat ramalan
          hidup                         video tentang paru-paru perokok dan bukan        Menghubungkait
                                     perokok dan membincangkan tentang kesan         Berkomunikasi
                                     merokok kepada paru-paru.
                     Menyatakan kesan merokok    Murid melihat demonstrasi menunjukkan bahaya
                     kepada paru-paru        bahan-bahan yang terhasil apabila rokok dibakar.     Menghargai dan
                     Menerangkan bahawa       Murid mendengar ceramah tentang merokok dan       mengamalkan
                     mengambil dadah dan alkohol   kesihatan yang diampaikan oleh Pegawai          kehidupan yang
                     boleh melewatkan tindakbalas  Kesihatan                        bersih dan sihat.
                     seseorang terhadap       Murid menonton tayangan video tentang kesan
                     ransangan            buruk pengambilan dadah dan alkohol ke atas
                     Melibatkan diri dalam kempen  manusia menyebabkan kelewatan manusia
                     untuk tidak menggalakkan    bertindak balas terhadap ransangan, Contoh:
                     aktiviti merokok, mengambil   a) Keupayaan untuk berjalan dengan betul
                     dadah dan minum alkohol di    b) Kelewatan bertindak balas boleh
                     kalangan rakan sebaya.        menyebabkan kemalangan kepada
                                        pemandu mabuk atau ketagihan dadah.
                                     Murid menjalankan kempen untuk tidak merokok,
                                     mengambil dadah dan alkohol.
      8    2.3 Menganalisis   Menyatakan bahawa haiwan    Murid memerhati haiwan di taman sains untuk       Memerhati
          proses hidup haiwan  berkumuh            memutuskan bahawa haiwan berkumuh dan          Membuat inferens
                     Menyatakan bahawa haiwan    menyahtinja                       Membanding dan
                     menyahtinja           Murid berbincang bahawa haiwan berkumuh dan       membeza
                     Memberi sebab mengapa      menyahtinja untuk mengeluarkan bahan          Mengelas
                     haiwan perlu untuk berkumuh   buangan dari tubuh mereka.               Menghubungkait
                     dan menyahtinja         Murid berbincang tentang kesan terhadap         Berkomunikasi
                     Menyatakan bahawa haiwan    kesihatan jika haiwan tidak berkumuh dan
                     bernafas            menyahtinja.                      Menghargai
                     Mengenalpasti organ       Murid melihat model atau spesimen hidup untuk      keseimbangan alam
                     pernafasan bagi haiwan     melihat organ pernafasan bagi burung, ikan,       semulajadi
                     tertentu            belalang, ketam, katak, monyet.             Minat dan bersifat
                     Menyatakan bahawa organ     Berdasarkan tayangan video,/ model / spesimen      ingin tahu tentang
                     pernafasan bagi jenis haiwan  hidup, murid membuat kesimpulan bahawa organ      alam sekeliling.
                     yang berlainan adalah berbeza  pernafasan bagi haiwan adalah berbeza-beza.


            OBJEKTIF                                                KPS / KBSB / SS DAN
     MINGGU              HASIL PEMBELAJARAN       CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
           PEMBELAJARAN                                                 NILAI MURNI

   4                                               DISEDIAKAN OLEH : PN. INTAN AFIZAH BT SALLEH
                                                       GURU CEMERLANG SAINS
PANITIA SAINS SK CHANGKAT JONG

      9    2.3 Menganalisis   Menyatakan bahawa haiwan    Murid berbincang untuk membuat kesimpulan         Membanding dan
          proses hidup haiwan  membiak            bahawa haiwan membiak                   membeza
                     Menyatakan bahawa       Murid berbincang untuk mengkelaskan dan          Mengelas
                     sesetengah haiwan melahirkan  haiwan kepada kumpulan yang bertelur dan         Menghubungkait
                     anak dan sesetengahnya pula  melahirkan anak dan membuat kesimpulan.          Membuat urutan
                     bertelur.           Murid memerhati haiwan seperti rama-rama,         Menyusun mengikut
                     Mengelaskan haiwan       katak, hamster atau ayam bermula daripada         keutamaan
                     berdasarkan cara pembiakan   beranak, bertelur hingga dewasa. Murid          Memerhati
                     Menerangkan kitaran hidup   merekodkan perubahan dari segi saiz/bentuk
                     bagi haiwan yang berbeza    pada peringkat yang berbeza dalam kitaran
                     Menyatakan bahawa haiwan    hidup.
                     mempunyai kitaran hidup yang  Murid berbincang untuk membuat kesimpulan        Menghargai
                     berbeza            bahawa haiwan mempunyai kitaran hidup yang        keseimbangan alam
                                    berbeza.                         semulajadi
                                    Murid membuat buku skrap berdasarkan haiwan       Minat dan bersifat
                                    sebenar sebagai haiwan peliharaan yang          ingin tahu tentang
                                    diimaginasikan seperti cicak, harimau, kelawar dll    alam sekeliling.

      10   2.4 Memahami     Menyatakan bahawa       Murid menjalankan aktiviti untuk mempelajari       Membanding dan
          proses-proses hidup  tumbuhan bergerak balas    bagaimana tumbuhan bergerakbalas terhadap        membeza
          tumbuhan       terhadap ransangan.      ransangan, iaitu, air, matahari, sentuhan dan      Menghubungkait
                                    graviti                         Mengeksperimen
                     Mengenal pasti bahagian    Murid membuat pemerhatian dan merekod hasil       Membuat urutan
                     tumbuhan yang bergerak balas  dapatan.                         Menyusun mengikut
                     terhadap air          Berdasarkan aktiviti ini murid berbincang untuk     keutamaan
                     Mengenal pasti bahagian    mengenalpasti bahagian tumbuhan yang           Memerhati
                     tumbuhan yang bergerak balas  bergerak balas terhadap ransangan
                     terhadap graviti        a) Akar bergerak balas kepada air dan graviti      Menghargai
                     Mengenal pasti bahagian    b) Pucuk dan daun bergerak balas terhadap        keseimbangan alam
                     tumbuhan yang bergerak balas    cahaya matahari.                   semulajadi
                     terhadap cahaya matahari    c) Sesetengan anak daun bergerak balas          Minat dan bersifat
                                      kepada sentuhan                   ingin tahu tentang
                     Mengenal pasti bahagian    Murid memerhati:                     alam sekeliling.
                     tumbuhan yang bergerak balas  a) Pokok Begonia/setawar yang mempunyai         Berfikir secara
                     terhadap sentuhan         anak pokok yang tumbuh dari daun.          rasional
                                    b) Pokok pisang mempunyai anak pokok yang
                                      tumbuh dikeliling pokok induk.
                                    c) Pokok kiambang mempunyai anak pokok
                                      yang tumbuh bersama pokok induk.

            OBJEKTIF                                                KPS / KBSB / SS DAN
     MINGGU              HASIL PEMBELAJARAN       CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
           PEMBELAJARAN                                                 NILAI MURNI

   5                                               DISEDIAKAN OLEH : PN. INTAN AFIZAH BT SALLEH
                                                       GURU CEMERLANG SAINS
PANITIA SAINS SK CHANGKAT JONG      11   2.4 Memahami      Menyatakan bahawa        Murid berbincang berdasarkan pemerhatian         Memerhati
          proses-proses hidup  tumbuhan membiak.        bahawa tumbuhan membiak.                 Membuat inferens
          tumbuhan        Menerangkan mengapa       Murid melihat gambar/ menonton tayangan video      Membuat ramalan
                     tumbuhan perlu membiak.     dan berbincang bahawa tumbuhan membiak          Membanding dan
                     Meramalkan apa yang akan     untuk memastikan kemandirian spesies.          membeza
                     berlaku kepada dunia jika    Murid berbincang dan meramalkan apa akan         Mengelas
                     tumbuhan tidak membiak      berlaku kepada dunia jika tumbuhan tidak         menghubungkait
                     Menerangkan pelbagai cara    membiak. Contoh: tiada bekalan makanan
                     tumbuhan membiak.        kepada manusia dan haiwan tertentu.           Menghargai
                                      Murid mengkaji specimen hidup / menonton video      keseimbangan alam
                                      untuk mendapatkan cara pelbagai tumbuhan         semulajadi
                                      membiak iaitu,                      Minat dan bersifat
                                     a) Melalui biji benih – keembung, jagung, durian      ingin tahu tentang
                                     b) Melalui spora – paku pakis               alam sekeliling.
                                     c) Melalui sulur / anak pokok – pisang, nanas       Yakin diri
                                     d) Melalui keratan batang – bunga raya, ros, ubi
                                       kayu
                                     e) Melalui daun – setawar, begonia
                                     f) Melalui batang bawah tanah – ubi kentang,
                                       bawang, halia, dan cili.

     3. HAIWAN DAN TUMBUHAN MELINDUNGI DIRI


      12   3.1 Memahami      Mengenalpasti ciri-ciri khas   Murid menyentuh haiwan seperti siput atau ulat     Mencirikan
          bahawa haiwan     haiwan melindungi dirinya     gonggok dan memerhati bagaimana haiwan         Membanding dan
          mempunyai ciri-ciri  daripada bahaya          tersebut bertindak balas terhadap bahaya/musuh.     membeza
          khas dan tabiat bagi  Mengenalpasti tabiat khas     Murid menerangkan tentang pemerhatian mereka      Membuat inferens
          melindungi diri    haiwan melindungi dirinya     dan memberi sebab tentang tabiat haiwan         Mengelaskan
          daripada bahaya    bahaya / musuh          Murid memerhati ke atas spesimen hidup atau       Menganalisis
          /musuh         Menerangkan bagaimana ciri-    mengumpul maklumat dengan melihat gambar        Memerhati
                     ciri khas dan tabiat haiwan    atau video visual mengenai ciri-ciri dan tabiat
                     membantu melindungi dirinya    haiwan melindungi diri dari bahaya/ musuh.       Menghargai
                     daripada bahaya dan musuh     Contoh:                         keseimbangan alam
                                     a) Tenggiling – bersisik keras               semulajadi
                                     b) Pijat – berbau busuk                  Minat dan bersifat
                                     c) Sesumpah – menukar warna kulit mengikut         ingin tahu tentang
                                       persekitaran                     alam sekeliling.
                                     d) Kala jengking – mengeluarkan sengat
                                     e)                           KPS / KBSB / SS DAN
            OBJEKTIF                                                   NILAI MURNI
     MINGGU              HASIL PEMBELAJARAN        CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
           PEMBELAJARAN

   6                                                DISEDIAKAN OLEH : PN. INTAN AFIZAH BT SALLEH
                                                        GURU CEMERLANG SAINS
PANITIA SAINS SK CHANGKAT JONG      13   3.2 Memahami      Mengenal pasti ciri-ciri khas   Murid menonton tayangan video mengenai         Mencirikan
          bahawa haiwan      haiwan melindungi dirinya     haiwan yang tinggal dalam cuaca yang terlalu      Membanding dan
          mempunyai ciri-ciri   daripada cuaca yang terlalu    sejuk atau terlalu panas.                membeza
          dan tabiat melindungi  panas dan cuaca yang terlalu    Murid menyenaraikan ciri-ciri khas dan tabiat      Membuat inferens
          daripada cuaca yang   sejuk               haiwan dan menerangkan bagaimana ia           Mengelaskan
          melampau        Menerangkan bagaimana ciri-    membantu melindungi diri dari cuaca terlalu       Memerhati
                      ciri khas dan tabiat haiwan    panas atau sejuk. Contoh :
                      membantu melindungi dirinya   a) Badak– melumurkan badannya dengan lumpur.       Menghargai
                      daripada cuaca terlalu panas   b) Beruang kutub – mempunyai bulu tebal          keseimbangan alam
                      dan terlalu sejuk          melindungi dirinya daripada cuaca sejuk        semulajadi
                                      c) Unta – mempunyai bonggol untuk menyimpan        Sistematik
                                        makanan dan air untuk hidup di padang pasir.

      14   3.3 Memahami      Mengenalpasti perlunya       Murid berbincang bahawa haiwan perlu          Mencirikan
          bahawa haiwan      haiwan melindungi dirinya     melindungi diri dari musuh dan cuaca yang        Membanding dan
          mempunyai ciri-ciri   daripada musuh dan keadaan     melampau untuk membolehkan mereka            membeza
          dan tabiat yang     cuaca yang melampau.        bermandiri.                       Membuat inferens
          membenarkan       Membuat model haiwan        Murid mereka model mengenai haiwan imaginasi      Menjana idea
          mereka bermandiri    imaginasi yang boleh terus     yang boleh terus hidup dalam cuaca yang         Menghubungkait
                      hidup dalam cuaca yang       melampau dan melindungi dirinya dari musuh
                      melampau dan juga         Murid membina model dan membuat justifikasi       Berani mencuba
                      melindungi dirinya dari musuh.   mengenai model itu dibina dengan ciri-ciri       Yakin dan berdikari
                      Memberi sebab mengapa       tertentu
                      model itu dibina dengan
                      mempunyai ciri-ciri tersebut.

      15   3.4 Memahami      Mengenalpasti ciri khas     Murid melihat gambar /menonton video mengenai       Mencirikan
          tumbuhan        tumbuhan dalam melindungi    pelbagai jenis tumbuhan dan mengenal pasti ciri      Membuat inferens
          mempunyai ciri-ciri   diri daripada musuh       untuk melindungi diri daripada musuh.           Mengelas
          khas untuk       Menerangkan bagaimana ciri     Murid menyenaraikan ciri-ciri khas tumbuhan.      Memerhati
          melindungi diri     khas tumbuhan membantu       Murid menerangkan bagaimana ciri-ciri khas
          daripada musuh     melindungi diri daripada      dapat membantu melindungi diri. Contoh:        Menyedari bahawa
                      musuh                a) Semalu menutup anak daun jika disentuh       sains adalah satu
                                        b) Daun betik menghasilkan susu getah untuk      cara untuk
                                          melindungi diri dari dimakan           memahami alam
                                        c) Pokok nanas mempunyai duri untuk
                                          melindungi diri
                                        d) Buluh mempunyai bulu halus yang gatal

            OBJEKTIF                                                  KPS / KBSB / SS DAN
     MINGGU               HASIL PEMBELAJARAN         CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
           PEMBELAJARAN                                                   NILAI MURNI

   7                                                 DISEDIAKAN OLEH : PN. INTAN AFIZAH BT SALLEH
                                                         GURU CEMERLANG SAINS
PANITIA SAINS SK CHANGKAT JONG      16   3.5 Memahami      Memberi contoh tumbuhan     Murid menonton tayangan video untuk mengenal        Memerhati
          tumbuhan        yang boleh dijumpai di      pasti tumbuhan yang dijumpai di kawasan kering       Membanding dan
          mempunyai ciri-ciri   kawasan amat kering.       dan berangin kuat.                     membeza
          khas untuk       Mengenalpasti ciri khas     Murid mengumpul dan mentafsir data untuk          Mencirikan
          melindungi diri     tumbuhan yang melindungi diri  menunjukkan bagaimana ciri khas tumbuhan          Membuat ramalan
          daripada kawasan    daripada kehilangan air     dapat melindungi diri daripada kehilangan air
          kering dan angin kuat  berlebihan.           berlebihan dan angin kuat.                 Luwes dan berfikiran
                      Menerangkan ciri khas yang                                 terbuka
                      membantu mereka untuk terus                                 Yakin dan berdikari
                      hidup di kawaan kering.


      17   3.5 Memahami      Memberi contoh tumbuhan     Murid menjalankan aktiviti untuk menunjukkan        Berkomunikasi
          tumbuhan        yang dijumpai di kawasan     tumbuhan mana yang dapat terus hidup di          Mencirikan
          mempunyai ciri-ciri   berangin kuat.          kawasan kering. Contoh : tumbuhan berikut         Membuat inferens
          khas untuk       Mengenalpasti ciri-ciri khas   disimpan tanpa air selama seminggu.            Membuat
          melindungi diri     tumbuhan dalam melindungi    a) pokok keembung berpasu                 kesimpulan
          daripada kawasan    diri daripada angin kuat.    b) pokok cili berpasu
          kering dan angin kuat  Menerangkan bagaimana ciri    c) pokok kaktus sepasu                   Menghargai
                      khas tumbuhan membantu diri   Berdasarkan hasil penyiasatan, murid membuat        keseimbangan alam
                      untuk terus hidup dalam angin  kesimpulan tumbuhan mana yang dapat terus         semulajadi
                      kuat.              hidup di kawasan kering.

     TEMA 2 : MENYIASAT DAYA DAN TENAGA
     1. UKURAN

      18   1.1 Memahami      Menyatakan pelbagai cara     Murid membincangkan pelbagai cara mengukur         Mentafsir data
          ukuran panjang     mengukur panjang         panjang seperti menggunakan depa, tali,          Mengelas
                      Menyatakan unit piawai untuk   penyedut minuman, pembaris dan pita pengukur.       Mendefinisi secara
                      ukuran panjang dalamsistem    Murid membincangkan unit piawai untuk panjang       operasi
                      metrik              dalam sistem metrik. Cth: mm, cm, m dan km.        Menganalisis
                      Memilih alat yang sesuai untuk  Murid memilih alat yang sesuai dan mengukur
                      mengukur panjang.        menggunakan unit piawai:                  Jujur dan tepat
                      Mengukur panjang mengguna    Murid mengukur panjang buku pensel, meja          dalam merekod dan
                      teknik yang betul        guru, bilik darjah, ketinggian kawan-kawan, lilitan    mengesahkan data
                      Rekod ukuran panjang dalam    mana-mana bahagian badan atau objek bulat         Sistematik
                      sistem unit metrik        Merekodkan pengukuran dalam penyusun grafik
   8                                                 DISEDIAKAN OLEH : PN. INTAN AFIZAH BT SALLEH
                                                          GURU CEMERLANG SAINS
PANITIA SAINS SK CHANGKAT JONG

           OBJEKTIF                                               KPS / KBSB / SS DAN
     MINGGU            HASIL PEMBELAJARAN       CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
          PEMBELAJARAN                                                NILAI MURNI

      19   1.2 Memahami cara  Membandingkan segiempat     Murid membandingkan objek pelbagai bentuk        Mentafsir data
         mengukur luas    sama dengan segiempat tepat,  seperti segiempat sama, segiempat tepat, dan      Mengelas
                   dan meneka objek mana yang   meneka objek mana yang mempunyai keluasan        Mendefinisi secara
                   mempunyai luas yang besar.   yang lebih besar. Cth: Segiempat sama 4cm x       operasi
                   Menjalankan ujian untuk     4cm dan segiempat tepat 8cm x 2cm.           Menganalisis
                   menguji tekaan         Murid memastikan tekaan mereka dengan          Berkomunikasi
                   Menyatakan luas = panjang x   melengkapkan segiempat sama 4cm x 4cm dan
                   lebar              segiempat tepat 8cm x 2cm dengan kepingan       Jujur dan tepat
                   Menyatakan unit piawai luas   kad 1cm x 1cm dan mengira jumlah kad yang       dalam merekod dan
                   dalam sistem metrik       digunakan.                       mengesahkan data
                   Mengira luas satu bentuk yang  Murid membincangkan hubungan antara jumlah       Sistematik
                   diberi dalam sistem metrik   kad 1cm x 1cm dan panjang serta lebar
                                   segiempat sama dan segiempat tepat di atas.
                                   Murid membincangkan unit piawai untuk luas
                                   dalam sistem metrik (mm², cm², m² , km²).
                                   Murid mengira luas segiempat sama dan
                                   segiempat tepat yang diberi menggunakan unit
                                   piawai.


      20   1.3 Memahami cara  Membandingkan kiub dan     Murid membandingkan 2 objek berlainan seperti      Memerhati
         menyukat isipadu  kuboid dan meneka isipadu    kiub dan kuboid serta meneka objek mana yang      Mentafsir data
         pepejal       mana yang lebih besar.     lebih besar isipadunya. Cth: kiub 4cm x 4cm x      Mengelas
                   Menjalankan ujian bagi     4cm dan kuboid 8cm x 4cm x 2cm.             Mendefinisi secara
                   mengesahkan tekaan.       Murid mengesahkan tekaan mereka dengan         operasi
                   Menyatakan : isipadu =     mengisi kiub 4cm x 4cm x 4cm dan kuboid 8cm x      Menganalisis
                   panjang x lebar x tinggi    4cm x 2cm dengan kiub 1cm x 1cm x 1cm dan        Berkomunikasi
                   Menyatakan unit piawai     mengira jumlah kiub yang digunakan.
                   isipadu pepejal dalam sistem  Murid berbincangkan untuk menyatakan          Jujur dan tepat
                   metrik             perhubungan antara jumlah kiub 1cm x 1cm x       dalam merekod dan
                   Mengira isipadu kiub dan    1cm dengan panjang,lebar dan tinggi kiub dan      mengesahkan data
                   kuboid berdasarkan pengiraan  kuboid di atas.                    Sistematik
                   dalam unit sistem metrik.    Murid membincangkan unit piawai untuk isipadu     Bekerjasama
                                   dalam sistem metrik (mm³, cm³, m³)
                                   Murid mengira isipadu kiub dan kuboid yang
                                   diberi menggunakan unit piawai.
   9                                             DISEDIAKAN OLEH : PN. INTAN AFIZAH BT SALLEH
                                                      GURU CEMERLANG SAINS
PANITIA SAINS SK CHANGKAT JONG

           OBJEKTIF                                                  KPS / KBSB / SS DAN
    MINGGU              HASIL PEMBELAJARAN        CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
          PEMBELAJARAN                                                  NILAI MURNI

      21   1.4 Memahami cara  Menyatakan pelbagai cara    Murid membincangkan pelbagai cara menyukat          Menggunakan
          menyukat isipadu  menyukat isipadu cecair.    isipadu cecair menggunakan cawan, penutup          perhubungan ruang
          cecair       Menyatakan unit piawai     botol, bikar dan silinder penyukat.             dan masa
                    isipadu cecair dalam sistem   Murid membincangkan unit piawai isipadu cecair        Mentafsir data
                    metrik             dalam sistem metrik. Cth: milliliter (ml) dan liter (l)   Mengelas
                    Memilih alat yang sesuai bagi  Murid memilih alat yang sesuai untuk menyukat        Mendefinisi secara
                    menyukat isipadu cecair     isipadu cecair                        operasi
                    Menyukat isipadu cecair     Murid membincangkan teknik-teknik yang betul         Menganalisis
                    dengan menggunakan teknik    semasa mengambil bacaan iaitu;                Berkomunikasi
                    yang betul.           a) mengambil bacaan meniskus pada aras
                    Merekod bacaan isipadu       terbawah                         Jujur dan tepat
                    menggunakan unit dalam     b) kedudukan mata separas dengan kedudukan          dalam merekod dan
                    sistem metrik            terbawah meniskus.                    mengesahkan data
                                    Murid menjalankan aktiviti menyukat isipadu         Bekerjasama
                                    cecair menggunakan teknik-teknik yang betul.         Berfikiran rasional
                                    Murid merekod bacaan menggunakan penyusun
                                    grafik.

      22   1.5 Memahami cara  Menyatakan alat-alat untuk   Murid meneliti neraca tuas dan membincangkan         Mentafsir data
          mengukur jisim   mengukur jisim         bahawa ia boleh digunakan untuk mengukur jisim        Mengelas
                    Menyatakan unit piawai jisim  pelbagai objek.                       Mendefinisi secara
                    dalam sistem metrik       Murid membincangkan unit piawai jisim dalam         operasi
                    Mengukur jisim objek      sistem metrik. Cth: miligram (mg), gram (g), dan       Menganalisis
                    menggunakan teknik yang     kilogram (kg).                        Berkomunikasi
                    betul              Murid menggunakan pelbagai alatan untuk
                    Merekod bacaan         mengukur jisim objek seperti buku-buku, kotak-        Jujur dan tepat
                    menggunakan unit piawai.    kotak pensel atau beg-beg sekolah.              dalam merekod dan
                                    Murid merekod bacaan menggunakan               mengesahkan data
                                    penyusunan grafik.                      Bekerjasama
                                                                  Sistematik

      23   1.6 Memahami cara  Mengenal pasti pelbagai cara  Murid mengumpul maklumat pelbagai cara untuk         Menggunakan
          mengukur masa    untuk mengukur masa       mengukur masa                        perhubungan ruang
                    Menyatakan bahawa proses    Murid berbincang dan membuat kesimpulan           dan masa
                    yang berulang secara seragam  bahawa proses yang berulang secara seragam          Mentafsir data
                    boleh digunakan untuk      boleh digunakan untuk mengukur masa             Mengelas
                    mengukur masa.   10                                               DISEDIAKAN OLEH : PN. INTAN AFIZAH BT SALLEH
                                                        GURU CEMERLANG SAINS
PANITIA SAINS SK CHANGKAT JONG           OBJEKTIF                                               KPS / KBSB / SS DAN
    MINGGU              HASIL PEMBELAJARAN      CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
          PEMBELAJARAN                                               NILAI MURNI

     23    1.6 Memahami cara  Menyatakan unit piawai masa  Murid memerhati proses berikut: ayunan bandul,     Mendefinisi secara
          mengukur masa    dalam sistem metrik      titisan air dan denyutan nadi.             operasi
                    Mengenal pasti alat untuk   Murid berbincang sebab proses di atas boleh       Menganalisis
                    mengukur masa         digunakan untuk mengukur masa              Berkomunikasi
                    Mengukur masa dengan     Murid membincangkan unit piawai masa dalam
                    mengunakan alat yang sesuai  sistem metrik. Contoh : saat, minit, jam        Jujur dan tepat
                    Merekod masa menggunakan   Murid berbincang untuk memilih dan           dalam merekod dan
                    unit piawai.         menggunakan alat dan unit yang sesuai bagi       mengesahkan data
                                   mengukur masa.                     Berfikiran kritikal dan
                                   Murid mengukur masa yang diambil untuk         analitis
                                   sesuatu aktiviti dengan menggunakan alat dan
                                   unit yang sesuai.
                                   Murid merekod bacaan dalam unit piawai
                                   menggunakan penyusun grafik.


     24    1.7 Kesedaran    Memilih dan menggunakan    Murid melihat contoh doh mainan yang          Memerhati
          kepentingan     alat yang sesuai dalam    disediakan guru dan diminta untuk menyediakan      Membuat inferens
          menggunakan unit  menyukat isipadu cecair dan  doh mainan mereka menggunakan resepi yang        Membuat
          piawai.       jisim bahan-bahan dalam    diberi.                         kesimpulan
                    resepi.            Berdasarkan resepi yang diberi, murid          Menganalisis
                    Menyatakan sebab sekiranya  berbincang peralatan yang boleh digunakan        Berkomunikasi
                    ada perbezaan pada doh yang  untuk menyukat bahan-bahan dan cara
                    disediakan oleh murid-murid  menyukat.                        Jujur dan tepat
                    dengan menggunakan resepi   Murid membuat doh mainan dengan             dalam merekod dan
                    yang diberikan.        menggunakan bahan-bahan yang disukat oleh        mengesahkan data
                    Membuat kesimpulan      peralatan dan unit yang mereka pilih.          Menghargai
                    keperluan menggunakan unit  Murid merasa tekstur doh mainan dan memberi       sumbangan sains
                    piawai.            sebab-sebab ke atas perbezaan yang terdapat       dan teknologi
                                   pada doh berbanding dengan doh mainan yang
                                   disediakan oleh guru.
                                   Murid membuat kesimpulan bahawa unit piawai
                                   diperlukan untuk ketepatan dan ketekalan.
   11                                             DISEDIAKAN OLEH : PN. INTAN AFIZAH BT SALLEH
                                                      GURU CEMERLANG SAINS
PANITIA SAINS SK CHANGKAT JONG


           OBJEKTIF                                                  KPS / KBSB / SS
    MINGGU              HASIL PEMBELAJARAN       CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
          PEMBELAJARAN                                                DAN NILAI MURNI
    TEMA 3 : MENYIASAT BAHAN
    1. SIFAT BAHAN

     25    1.1 Memahami sifat  Mengelaskan objek ke dalam  Murid diberikan pelbagai objek yang dibuat         Mengelas
          bahan        kumpulan berdasarkan bahan  daripada kayu, plastik, logam, gelas atau getah      Mencirikan
                    yang diperbuat.        dan mengelaskannya berdasarkan bahan asal         Membanding dan
                    Mengenalpasti bahan yang   objek.                           membeza
                    boleh mengalirkan arus    Murid menguji objek yang dibuat daripada kayu,       Menganalisis
                    elektrik.           plastik, logam, kaca atau getah untuk           Menghubungkait
                    Mengenalpasti bahan yang   mengenalpasti kebolehan berikut:              Berkomunikasi
                    boleh mengalirkan haba    a) mengalirkan arus elektirk
                    Mengenalpasti bahan yang   b) menyerap haba                      Berfikir secara
                    boleh terapung di atas air.  c) terapung di atas air, kalis air, menyerap air      rasional
                    Mengenalpasti bahan yang   d) diregang atau ditarik                  Bersifat objektif
                    boleh menyerap air      e) membenarkan cahaya melaluinya.
                    Mengenalpasti bahan yang   Murid merekod hasil ujikaji dalam graf atau carta
                    boleh diregang        palang.
                    Mengenalpasti bahan yang
                    membenarkan cahaya
                    melaluinya.
     26    1.1 Memahami sifat  Menyatakan maksud       Membincangkan mengenai pengalir dan penebat        Mengelas
          bahan        konduktor           Murid membuat kesimpulan bahawa pengalir haba       Mencirikan
                    Menyatakan maksud penebat   yang baik juga pengalir elektrik yang baik.        Membanding dan
                    Mengitlak bahawa konduktor  Murid menjalankan aktiviti mengkaji berlainan       membeza
                    haba yang baik adalah     bahan seperti gelas, kayu, getah, logam dan        Menganalisis
                    pengalir elektrik yang baik  plastik mengenai keupayaan membenarkan           Menghubungkait
                    Mengelaskan bahan       cahaya melaluinya.                     Berkomunikasi
                    berdasarkan kebolehan     Berdasarkan aktiviti di atas, murid mengelaskan      Mengitlak
                    cahaya menembusinya.     objek ke dalam 3 kategori iaitu              Mengeksperimen
                    Menyatakan maksud bahan    a) bahan lut sinar - membolehkan cahaya
                    lut sinar             melaluinya,                      Berfikir secara
                    Menyatakan maksud bahan    b) bahan lut cahaya - membenarkan sebahagian        rasional
                    lut cahaya            cahaya melaluinya.                   Bersifat objektif
                    Menyata maksud bahan legap  c) Bahan legap - tidak membenarkan cahaya
                    Menyenaraikan bahan lut      melaluinya.
                    sinar, lut cahaya dan legap  Murid mengkaji dan berbincang mengenai
                                   kegunaan bahan lut sinar, lut cahaya dan legap.   12                                              DISEDIAKAN OLEH : PN. INTAN AFIZAH BT SALLEH
                                                       GURU CEMERLANG SAINS
PANITIA SAINS SK CHANGKAT JONG


            OBJEKTIF                                                KPS / KBSB / SS DAN
    MINGGU                 HASIL PEMBELAJARAN      CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
           PEMBELAJARAN                                                NILAI MURNI

     27   1.2 Mengaplikasikan     Mencadangkan cara menjaga   Murid memerhati model atau tayangan video       Memerhati
         pengetahuan tentang sifat  objek supaya kekal sejuk   mengenai struktur bekas polistirena atau       Mengelas
         bahan dalam kehidupan    Mencadangkan cara menjaga   termos untuk memahami bagaimana ianya         Mencirikan
         seharian          objek kekal panas       berfungsi.                      Membanding dan
                       Merancang cara yang      Murid berbincang dan memberikan            membeza
                       berkesan supaya objek kekal  cadangang cara memastikan objek sentiasa       Menganalisis
                       panas atau sejuk.       sejuk. Cth: menyimpan minuman sejuk          Menghubungkait
                                      semasa berkelah.                   Berkomunikasi
                                      Murid membincang dan memberikan            Menjana idea
                                      cadangan cara memastikan objek sentiasa
                                      panas. Cth: menyimpan minuman panas          Berfikir secara
                                      semasa berkelas.                   rasional
                                      Murid menjalankan aktiviti untuk menguji       Bersifat objektif
                                      cadangan mereka.                   Berani mencuba
                                      Murid berbincang untuk membuat kesimpulan       Bekerjasama
         1.3 Mensintes        Menyenaraikan objek dan    cara yang terbaik menyimpan objek supaya
         pengetahuan mengenai    bahan daripada apa ia     kekal panas atau sejuk.
         penggunaan bahan      diperbuat
         berdasarkan sifat bahan.  Memberikan sebab mengapa   Murid mempelajari objek dan menyenaraikan
                       bahan khusus digunakan    bahan berdasarkan bahan apa ia diperbuat.
                       untuk membuat sesuatu     Murid mencadangkan sebab mengapa bahan
                       objek             itu digunakan untuk membuat sesuatu objek.
                       Menyatakan bahawa bahan    Murid membincangkan perbezaaan bahan
                       yang dipilih untuk membuat  yang mempunyai sifat bahan yang berbeza
                       objek adalah berdasarkan   dengan mengambil kira pemilihan bahan
                       sifat bahan tersebut     untuk membuat sesuatu objek. Cth: logam
                       Mereka bentuk objek yang   dan kaca digunakan untuk membuat cermin
                       khusus dan memberikan     mata.
                       sebab mengapa sesetengah   Murid mereka bentuk objek untuk tujuan
                       bahan itu digunakan untuk   tertentu dengan menggunakan bahan yang
                       membuat sesuatu objek     dipilih dan membuat justifikasi mengapa
                                      bahan itu digunakan.

     28   1.4Mengetahuikepentingan  Memberi contoh bahan     Murid memerhati dan mengelaskan objek di       Mengelas
         menggunasemula bahan,    semulajadi          sekitar mereka kepada:                Mencirikan
         mengurang penggunaan    Memberi contoh bahan     a) Objek daripada bahan semuladi. Cth:        Membanding dan
         bahan dan mengitar     buatan manusia          kayu, tanah-tanih, logam, keluli, kulit,     membeza
         semula bahan        Menyatakan bahawa bahan      kapas, bulu, getah dan sutera.          Membuat inferens
                       buatan manusia diperbuat   b) Objek diperbuat daripada bahan buatan       Meramal
   13                                               DISEDIAKAN OLEH : PN. INTAN AFIZAH BT SALLEH
                                                        GURU CEMERLANG SAINS
PANITIA SAINS SK CHANGKAT JONG


                       daripada bahan semulajadi      manusia. Cth: plastik dan kain sintetik.

            OBJEKTIF                                                 KPS / KBSB / SS DAN
    MINGGU               HASIL PEMBELAJARAN        CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
           PEMBELAJARAN                                                  NILAI MURNI

     28    1.4           Menyatakan sebab mengapa     Murid membincangkan tentang bahan buatan        Menghubungkait
          Mengetahuikepentingan  perlunya memulihara bahan    manusia adalah diperbuat daripada bahan         Berkomunikasi
          menggunasemula     semulajadi            semula jadi.
          bahan, mengurang    Menjalankan aktiviti       Murid membuat kesimpulan bahawa kita perlu       Mensyukuri nikmat
          penggunaan bahan dan  mengguna semula,         memelihara bahan yang terhad dan            yang dikurniakan
          mengitar semula bahan  mengurangkan penggunaan     mengurangkan penggunaan sekiranya tidak         Tuhan
                      bahan, dan mengitar semula    mampu untuk melindunginya.               Menghargai
                      bahan.              Murid menjalankan aktiviti mengenai mengguna      keseimbangan alam
                                      semula bahan, mengurangkan penggunaan          semulajadi
                                      bahan dan mengitar semula bahan sepanjang
                                      tahun.


     29    1.5. Memahami bahawa  Menyatakan perbezaan antara   Murid memerhati paku yang berkarat dan tidak      Memerhati
          sesetengah bahan    objek berkarat dan objek tidak  berkarat dan merangkan tentang             Mencirikan
          boleh berkarat     berkarat.            perbezaannya.                      Mengeksperimen
                      Mengenal pasti objek yang    Murid memerhati objek di sekeliling sekolah dan     Menggunakan
                      boleh berkarat.         mengelaskan objek yang berkarat dan tidak        perhubungan ruang
                      Membuat kesimpulan bahawa    berkarat.                        dan masa
                      objek yang diperbuat daripada  Murid membincangkan untuk membuat            Mengawal
                      logam boleh berkarat       kesimpulan bahawa objek daripada logam         pembolehubah
                      Merancang ujikaji untuk     boleh berkarat.                     Membuat kesimpulan
                      mengetahui faktor yang      Murid menjalankan aktiviti untuk menyiasat
                      menyebabkan pengaratan      sebab terjadinya pengaratan. Cth: kehadiran       Adil dan saksama
                      dengan mengenal pasti      udara dan air.                     Yakin dan berdikari
                      pemboleh ubah manipulasi,
                      pemboleh ubah bergerak
                      balas dan pemboleh ubah
                      dimalarkan.
                      Menjalankan ujikaji dan
                      merekodkan pemerhatian.
   14                                                DISEDIAKAN OLEH : PN. INTAN AFIZAH BT SALLEH
                                                         GURU CEMERLANG SAINS
PANITIA SAINS SK CHANGKAT JONG
           OBJEKTIF                                                  KPS / KBSB / SS DAN
    MINGGU              HASIL PEMBELAJARAN         CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
          PEMBELAJARAN                                                  NILAI MURNI

     30    1.6 Memahami     Menyatakan pelbagai cara     Murid memerhati objek di sekitar sekolah dan       Membuat inferens
          bahawa pengaratan  untuk mencegah objek       mencadangkan pelbagai cara untuk mencegah        Memerhati
          boleh dicegah    daripada berkarat.        pengaratan.                       Berkomunikasi
                    Menjelaskan bagaimana cara-    Murid membincangkan dan membuat kesimpulan
                    cara ini boleh mencegah      bahawa pengaratan boleh dielakkan dengan         Berani mencuba
                    pengaratan            mencegah logam daripada terdedah kepada         Berfikir secara
                    Menjelaskan pentingnya      udara dan air dengan mengecat, menyalut         rasional
                    mencegah pengaratan.       minyak, mengris atau menyalut logam dengan
                                     bahan yang tidak boleh berkarat.
                                     Murid berbincang kebaikan mencegah
                                     pengaratan.

   TEMA 4 : MENYIASAT BUMI DAN ALAM SEMESTA
   1. SISTEM SURIA

     31    1.1 Memahami     Menyenaraikan ahli dalam     Murid mengkaji model atau menonton sistem        Menghubungkait
          sistem suria     sistem suria           simulasi sistem suria                  Mencirikan
                    Menyenaraikan urutan planet    Murid berbincang mengenai ahli sistem suria.       Membanding dan
                    dalam sistem suria        Murid membuat simulasi jarak relatif planet dalam    membeza
                    Menyatakan planet-planet     sistem suria.                      Menggunakan
                    beredar mengelilingi matahari   Murid berbincang dalam sistem suria beredar       perhubungan ruang
                                     mengelilingi matahari.                  dan masa


     32    1.2 Memahami saiz  Menyatakan saiz relatif      Murid membandingkan saiz sebutir sagu, sebiji      Menghubungkait
          dan jarak relatif  matahari dengan saiz bumi     guli, dan sebiji bola keranjang untuk menunjuk      Mencirikan
          antara bumi,     Menyatakan saiz relatif bumi   saiz relatif bulan, bumi dan matahari.          Membanding dan
          matahari dan bulan  dengan saiz bulan         Murid berbincang dan menganggarkan berapa        membeza
                    Menyatakan jarak relatif     kali matahari lebih besar daripada bumi serta      Menggunakan
                    daripada bumi dengan       berapa kali bumi lebih besar daripada bulan.       perhubungan ruang
                    matahari berbanding jarak     Murid mengumpul maklumat untuk menganggar        dan masa
                    relatif daripada bumi ke bulan.  jarak relatif antara matahari dengan bumi dan
                                     bulan dengan bumi.                    Minat dan sifat ingin
                                     Murid merumuskan bahawa jarak antara bumi ke       tahu tentang alam
                                     matahari ialah 400x jarak antara bumi dan bulan.     sekeliling
                                     Murid membuat simulasi/membina model untuk        Berfikiran kritikal dan
   15                                               DISEDIAKAN OLEH : PN. INTAN AFIZAH BT SALLEH
                                                        GURU CEMERLANG SAINS
PANITIA SAINS SK CHANGKAT JONG


                                    menunjukkan saiz dan jarak relatif di antara bumi    analitis
                                    dan bulan dan di antara bumi dan matahari.
           OBJEKTIF                                                 KPS / KBSB / SS DAN
    MINGGU              HASIL PEMBELAJARAN        CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
          PEMBELAJARAN                                                 NILAI MURNI

     32    1.3 Menghargai   Menyatakan sebab         Murid mengumpul maklumat planet dalam sistem       Menghubungkait
          kesempurnaan    sesetengah planet tidak     suria.                          Membuat
          kedudukan planet  kondusif untuk benda hidup.   Murid berbincang bagaimana jarak planet         kesimpulan
          bumi dalam sistem  Meramalkan keadaan yang     daripada matahari memberi kesan terhadap         Membuat inferens
          suria        akan berlaku jika bumi berada  kepanasan atau kesejukan kepada planet itu.       Membuat ramalan
                    lebih dekat atau jauh daripada  Murid berbincang dan mengaitkan kepanasan
                    matahari.            atau kesejukan sesuatu planet dengan           Mensyukuri nikmat
                    Membuat kesimpulan bahawa    keupayaan menampung kehidupan.              tuhan
                    bumi adalah satu-satu planet   Murid berbincang dan meramal apa yang akan        Menyedari bahawa
                    dalam sistem suria yang boleh  berlaku jika bumi berada lebih dekat atau lebih     sains merupakan
                    menampung kehidupan       jauh daripada matahari                  satu cara daripada
                                    Murid berbincang mengenai faktor lain yang        cara untuk
                                    memberi kesan ke atas keupayaan sesuatu         memahami alam
                                    planet menampung hidupan. Contoh: ketiadaan
                                    air dan udara.

   TEMA 4 : MENYIASAT TEKNOLOGI
   1. TEKNOLOGI

     33    1.1. Memahami    Menyatakan had keupayaan     Murid menguji kebolehan mereka. Contoh:         Berkomunikasi
          kepentingan     manusia dalam membuat      a) Cuba mengingat satu nombor telefon dan        Memerhati
          teknologi dalam   sesuatu perkara           mengingat lima lagi nombor telefon tanpa       Membuat inferens
          kehidupan harian  Mengenal pasti alat yang      menulis nombor-nombor itu.              Membanding dan
                    digunakan untuk mengatasi    b) Cuba melompat setinggi mungkin untuk         membeza
                    had keupayaan manusia        menyentuh siling.                   Menganalisis
                    Menerangkan cara sesuatu     c) Cuba membaca tulisan yang sama daripada
                    alat digunakan untuk        jarak yang berlainan.                 Menghargai
                    mengatasi had keupayaan     Murid berbincang mengenai had keupayaan         sumbangan sains
                    manusia.             mereka.                         dan teknologi
                                    Murid menonton tayangan video untuk melihat       Rajin dan tabah
   16                                              DISEDIAKAN OLEH : PN. INTAN AFIZAH BT SALLEH
                                                       GURU CEMERLANG SAINS
PANITIA SAINS SK CHANGKAT JONG


                                     cara penggunaan teknologi dalam mengatasi had      dalam menjalankan
                                     keupayaan manusia                    atau menceburi
                                     Murid berbincang dan memberi contoh lain had      sesuatu perkara
                                     keupayaan manusia dan cara mengatasinya. Cth:
                                     a) Tidak dapat melihat sesuatu objek secara
                                       terperinci. Ini dapat diatasi dengan
                                       mengguna kanta pembesar atau mikroskop.


           OBJEKTIF                                                 KPS / KBSB / SS DAN
    MINGGU               HASIL PEMBELAJARAN       CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
          PEMBELAJARAN                                                 NILAI MURNI

     33    1.1. Memahami                     b) Tidak dapat bercakap dengan kuat untuk       Mencirikan
          kepentingan                        didengari oleh sesorang yang berada jauh.      Membuat urutan
          teknologi dalam                      Ini dapat diatasi dengan menggunakan        Berkomunikasi
          kehidupan harian                     mikrofon, megafon atau telefon.           Memerhati
                                     c) Tidak dapat berjalan dalam jarak jauh. Ini     Membuat inferens
                                       dapat diatasi dengan menunggang basikal       Membanding dan
                                       atau mengembara dengan kereta, keretapi,      membeza
                                       kapal atau kapal terbang.              Menganalisis
          1.2. Memahami     Memberi contoh dalam      Murid mengumpul maklumat dan membuat folio       Menghargai
          perkembangan      perkembangan teknologi     mengenai perkembangan teknologi dalam bidang      sumbangan sains
          teknologi       Mengenal pasti keperluan    komunikasi, pengangkutan, pertanian dan         dan teknologi
                     untuk membaharui atau     pembinaan.
                                                                 Rajin dan tabah
                     mencipta peralatan bagi    Contoh: perkembangan teknologi dalam bidang       dalam menjalankan
                     manfaat manusia sejagat.    komunikasi berubah dari isyarat asap kepada       atau menceburi
                                     bunyi gendang, telefon, walkie-talkie, telefon     sesuatu perkara
                                     bimbit dan tele-persidangan.
                                     Murid memberi sebab mengenai keperluan untuk
                                     membaharui atau mencipta peralatan bagi
                                     manfaat manusia sejagat.


     34    1.3 Mensintesis cara  Mengenal pasti masalah yang  Murid berbincang dan menyenaraikan masalah       Membuat inferens
          teknologi digunakan  dihadapi dalam kehidupan    yang mereka hadapi dalam kehidupan harian.       Membuat
          untuk menyelesaikan  harian.            Murid menjalankan sesi sumbangsaran cara        kesimpulan
          masalah        Menjana idea untuk       menyelesaikan masalah yang dikenal pasti.        Menjana idea
                     menyelesaikan masalah yang   Murid membina alatan untuk menyelesaikan        Mencirikan
                     telah dikenalpasti       masalah yang dikenalpasti.
                     Mereka cipta satu alat untuk  Murid mempamerkan ciptaan mereka di dalam        Berfikir secara
                     menyelesaikan masalah yang   kelas.                         kritikal dan analitis
   17                                              DISEDIAKAN OLEH : PN. INTAN AFIZAH BT SALLEH
                                                       GURU CEMERLANG SAINS
PANITIA SAINS SK CHANGKAT JONG


                     telah dikenalpasti.                                   Bekerjasama
                     Melakukan demonstrasi cara                               Berani mencuba
                     alat yang dicipta dapat
                     digunakan unutk
                     menyelesaikan masalah yang
                     dikenal pasti
           OBJEKTIF                                                KPS / KBSB / SS DAN
    MINGGU               HASIL PEMBELAJARAN       CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
          PEMBELAJARAN                                                 NILAI MURNI

     35   1.4 Menganalisa    Murid menyatakan kebaikan    Murid berbincang dan menyenaraikan kebaikan       Membanding dan
         teknologi memberi   dan keburukan teknologi.    dan keburukan teknologi kepada manusia         membeza
         manfaat kepada     Membuat kesimpulan bahawa    sejagat.                        Membuat
         manusia sejagat jika  teknologi dapat memberi     Mereka berdebat mengenai topik yang berkait       kesimpulan
         digunakan secara    manfaat kepada manusia     dengan teknologi.                    Membuat inferens
         bijaksana       sejagat jika digunakan secara  Murid membuat kesimpulan mengenai hasil         Menganalisis
                     bijaksana.           perdebatan tentang teknologi yang memberi
                                     manfaat kepada manusia sejagat jika digunakan
                                     secara bijaksana.                    Menghargai
                                                                 sumbangan sains
                                                                 dan teknologi
                                                                 Rajin dan tabah
                                                                 dalam menjalankan
                                                                 atau menceburi
                                                                 sesuatu perkara
   18                                              DISEDIAKAN OLEH : PN. INTAN AFIZAH BT SALLEH
                                                       GURU CEMERLANG SAINS
PANITIA SAINS SK CHANGKAT JONG
   19             DISEDIAKAN OLEH : PN. INTAN AFIZAH BT SALLEH
                      GURU CEMERLANG SAINS

More Related Content

What's hot

Rencana pelaksanaan pembelajaran annelida kelas x
Rencana pelaksanaan pembelajaran annelida kelas xRencana pelaksanaan pembelajaran annelida kelas x
Rencana pelaksanaan pembelajaran annelida kelas x
Asry Afriza
 
Benda Hidup & Benda Bukan Hidup
Benda Hidup & Benda Bukan HidupBenda Hidup & Benda Bukan Hidup
Benda Hidup & Benda Bukan Hidup
inazaliahmad
 
Rpp sd kurikulum 2013 kelas 2 semester 2 keselamatan dirumah dan diperjalanan
Rpp sd kurikulum 2013 kelas 2 semester 2 keselamatan dirumah dan diperjalananRpp sd kurikulum 2013 kelas 2 semester 2 keselamatan dirumah dan diperjalanan
Rpp sd kurikulum 2013 kelas 2 semester 2 keselamatan dirumah dan diperjalanan
Yenie Hulfa
 
1. silabus kls 6 Tema selamatkan makhluk hidup
1. silabus kls 6 Tema selamatkan makhluk hidup1. silabus kls 6 Tema selamatkan makhluk hidup
1. silabus kls 6 Tema selamatkan makhluk hidup
Deir Irhamni
 

What's hot (6)

Rencana pelaksanaan pembelajaran annelida kelas x
Rencana pelaksanaan pembelajaran annelida kelas xRencana pelaksanaan pembelajaran annelida kelas x
Rencana pelaksanaan pembelajaran annelida kelas x
 
Benda Hidup & Benda Bukan Hidup
Benda Hidup & Benda Bukan HidupBenda Hidup & Benda Bukan Hidup
Benda Hidup & Benda Bukan Hidup
 
Contoh rpp inkuiri
Contoh rpp inkuiriContoh rpp inkuiri
Contoh rpp inkuiri
 
Rpp sd kurikulum 2013 kelas 2 semester 2 keselamatan dirumah dan diperjalanan
Rpp sd kurikulum 2013 kelas 2 semester 2 keselamatan dirumah dan diperjalananRpp sd kurikulum 2013 kelas 2 semester 2 keselamatan dirumah dan diperjalanan
Rpp sd kurikulum 2013 kelas 2 semester 2 keselamatan dirumah dan diperjalanan
 
Rpht5
Rpht5Rpht5
Rpht5
 
1. silabus kls 6 Tema selamatkan makhluk hidup
1. silabus kls 6 Tema selamatkan makhluk hidup1. silabus kls 6 Tema selamatkan makhluk hidup
1. silabus kls 6 Tema selamatkan makhluk hidup
 

Viewers also liked (6)

Perkumuhan & Penyatinjaan Thn 4 KSSR
Perkumuhan & Penyatinjaan Thn 4 KSSRPerkumuhan & Penyatinjaan Thn 4 KSSR
Perkumuhan & Penyatinjaan Thn 4 KSSR
 
Sukatan sains tahun 4
Sukatan sains tahun 4Sukatan sains tahun 4
Sukatan sains tahun 4
 
Bab 3 perkumuhan
Bab 3 perkumuhanBab 3 perkumuhan
Bab 3 perkumuhan
 
Penyahtinjaan
PenyahtinjaanPenyahtinjaan
Penyahtinjaan
 
Sains tahun 4
Sains tahun 4Sains tahun 4
Sains tahun 4
 
Kolej vokasional
Kolej vokasionalKolej vokasional
Kolej vokasional
 

Similar to RPT SAINS TAHUN 4 2012 (edisi Bahasa Melayu)

Sukan n rekreasi
Sukan n rekreasiSukan n rekreasi
Sukan n rekreasi
Rubini Rubi
 
410672909 rpp-pkr-kelompok-8-211-docx
410672909 rpp-pkr-kelompok-8-211-docx410672909 rpp-pkr-kelompok-8-211-docx
410672909 rpp-pkr-kelompok-8-211-docx
AndiMurni1
 
Ipa kls 7 bab 7 ciri-ciri makhluk hidup
Ipa kls 7 bab 7 ciri-ciri makhluk hidupIpa kls 7 bab 7 ciri-ciri makhluk hidup
Ipa kls 7 bab 7 ciri-ciri makhluk hidup
smp 4 bae kudus
 
Kelas1 mengenal alam_asep
Kelas1 mengenal alam_asepKelas1 mengenal alam_asep
Kelas1 mengenal alam_asep
Sdit Rahmah
 
Silabus IPA SD Kelas 5 Semester I
Silabus IPA SD Kelas 5 Semester ISilabus IPA SD Kelas 5 Semester I
Silabus IPA SD Kelas 5 Semester I
Tri Suwandi
 
Rencana pelaksanaan pembelajaran jenis hewan dan tumbuhan langka
Rencana pelaksanaan pembelajaran jenis hewan dan tumbuhan langkaRencana pelaksanaan pembelajaran jenis hewan dan tumbuhan langka
Rencana pelaksanaan pembelajaran jenis hewan dan tumbuhan langka
universitas samawa
 

Similar to RPT SAINS TAHUN 4 2012 (edisi Bahasa Melayu) (20)

09. ilmu pengetahuan alam (a)
09. ilmu pengetahuan alam (a)09. ilmu pengetahuan alam (a)
09. ilmu pengetahuan alam (a)
 
4. rpp kelangsungan hidup mh
4. rpp kelangsungan hidup mh4. rpp kelangsungan hidup mh
4. rpp kelangsungan hidup mh
 
Sukan n rekreasi
Sukan n rekreasiSukan n rekreasi
Sukan n rekreasi
 
RPP IPA 5 kd.1.2
RPP IPA 5 kd.1.2RPP IPA 5 kd.1.2
RPP IPA 5 kd.1.2
 
Ipa7 bab2-b
Ipa7 bab2-bIpa7 bab2-b
Ipa7 bab2-b
 
Rpt sains-tahun-5
Rpt sains-tahun-5Rpt sains-tahun-5
Rpt sains-tahun-5
 
410672909 rpp-pkr-kelompok-8-211-docx
410672909 rpp-pkr-kelompok-8-211-docx410672909 rpp-pkr-kelompok-8-211-docx
410672909 rpp-pkr-kelompok-8-211-docx
 
KELANGSUNGAN MAKHLUK HIDUP
KELANGSUNGAN MAKHLUK HIDUP KELANGSUNGAN MAKHLUK HIDUP
KELANGSUNGAN MAKHLUK HIDUP
 
Ipa kls 7 bab 7 ciri-ciri makhluk hidup
Ipa kls 7 bab 7 ciri-ciri makhluk hidupIpa kls 7 bab 7 ciri-ciri makhluk hidup
Ipa kls 7 bab 7 ciri-ciri makhluk hidup
 
Presentation ICT
Presentation ICTPresentation ICT
Presentation ICT
 
Ict progress2
Ict progress2Ict progress2
Ict progress2
 
Kelas1 mengenal alam_asep
Kelas1 mengenal alam_asepKelas1 mengenal alam_asep
Kelas1 mengenal alam_asep
 
Rpp sains metamorfosis
Rpp sains metamorfosisRpp sains metamorfosis
Rpp sains metamorfosis
 
Ciri ciri mahluk hidup
Ciri  ciri mahluk hidupCiri  ciri mahluk hidup
Ciri ciri mahluk hidup
 
Silabus IPA SD Kelas 5 Semester I
Silabus IPA SD Kelas 5 Semester ISilabus IPA SD Kelas 5 Semester I
Silabus IPA SD Kelas 5 Semester I
 
Rpt sains tahun 6 sktt
Rpt sains tahun 6 skttRpt sains tahun 6 sktt
Rpt sains tahun 6 sktt
 
Rpt sains thn 6
Rpt sains thn 6Rpt sains thn 6
Rpt sains thn 6
 
Rencana pelaksanaan pembelajaran jenis hewan dan tumbuhan langka
Rencana pelaksanaan pembelajaran jenis hewan dan tumbuhan langkaRencana pelaksanaan pembelajaran jenis hewan dan tumbuhan langka
Rencana pelaksanaan pembelajaran jenis hewan dan tumbuhan langka
 
Ciri ciri makhluk hidup
Ciri ciri makhluk hidupCiri ciri makhluk hidup
Ciri ciri makhluk hidup
 
42. ipa sd mi
42. ipa sd mi42. ipa sd mi
42. ipa sd mi
 

Recently uploaded

Penjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwu
Penjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwuPenjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwu
Penjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwu
Khiyaroh1
 
Materi Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran IDM 2024 di kec Plumbon.pptx
Materi Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran IDM 2024 di kec Plumbon.pptxMateri Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran IDM 2024 di kec Plumbon.pptx
Materi Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran IDM 2024 di kec Plumbon.pptx
AvivThea
 
Modul Ajar Ipa kelas 8 Struktur Bumi dan perkembangannya
Modul Ajar Ipa kelas 8 Struktur Bumi dan perkembangannyaModul Ajar Ipa kelas 8 Struktur Bumi dan perkembangannya
Modul Ajar Ipa kelas 8 Struktur Bumi dan perkembangannya
Novi Cherly
 
Power point materi IPA pada materi unsur
Power point materi IPA pada materi unsurPower point materi IPA pada materi unsur
Power point materi IPA pada materi unsur
DoddiKELAS7A
 

Recently uploaded (20)

MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI RUPA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Laporan observasi sri handayani lubis.pdf
Laporan observasi sri handayani lubis.pdfLaporan observasi sri handayani lubis.pdf
Laporan observasi sri handayani lubis.pdf
 
Aksi Nyata Modul 1.3 Visi Guru penggerak
Aksi Nyata Modul 1.3 Visi Guru penggerakAksi Nyata Modul 1.3 Visi Guru penggerak
Aksi Nyata Modul 1.3 Visi Guru penggerak
 
Penjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwu
Penjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwuPenjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwu
Penjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwu
 
LK 1 - 5T Keputusan Pemimpin Berdampak.docx
LK 1 - 5T Keputusan Pemimpin Berdampak.docxLK 1 - 5T Keputusan Pemimpin Berdampak.docx
LK 1 - 5T Keputusan Pemimpin Berdampak.docx
 
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
AKSI NYATA fASILITATOR pEMBELAJARAN (.pptx
AKSI NYATA fASILITATOR pEMBELAJARAN (.pptxAKSI NYATA fASILITATOR pEMBELAJARAN (.pptx
AKSI NYATA fASILITATOR pEMBELAJARAN (.pptx
 
#05 SOSIALISASI JUKNIS BOK 2024 Canva_124438.pptx
#05 SOSIALISASI JUKNIS BOK 2024 Canva_124438.pptx#05 SOSIALISASI JUKNIS BOK 2024 Canva_124438.pptx
#05 SOSIALISASI JUKNIS BOK 2024 Canva_124438.pptx
 
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI TARI KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Materi Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran IDM 2024 di kec Plumbon.pptx
Materi Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran IDM 2024 di kec Plumbon.pptxMateri Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran IDM 2024 di kec Plumbon.pptx
Materi Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran IDM 2024 di kec Plumbon.pptx
 
Modul Ajar Ipa kelas 8 Struktur Bumi dan perkembangannya
Modul Ajar Ipa kelas 8 Struktur Bumi dan perkembangannyaModul Ajar Ipa kelas 8 Struktur Bumi dan perkembangannya
Modul Ajar Ipa kelas 8 Struktur Bumi dan perkembangannya
 
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Tugas Mandiri 1.4.a.4.4.pdf Ninik Widarsih
Tugas Mandiri 1.4.a.4.4.pdf Ninik WidarsihTugas Mandiri 1.4.a.4.4.pdf Ninik Widarsih
Tugas Mandiri 1.4.a.4.4.pdf Ninik Widarsih
 
PPT TUGAS DISKUSI KELOMPOK 3 KELAS 224 MODUL 1.4.pdf
PPT TUGAS DISKUSI KELOMPOK 3 KELAS 224 MODUL 1.4.pdfPPT TUGAS DISKUSI KELOMPOK 3 KELAS 224 MODUL 1.4.pdf
PPT TUGAS DISKUSI KELOMPOK 3 KELAS 224 MODUL 1.4.pdf
 
Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?
Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?
Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?
 
Power point materi IPA pada materi unsur
Power point materi IPA pada materi unsurPower point materi IPA pada materi unsur
Power point materi IPA pada materi unsur
 
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI RUPA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 

RPT SAINS TAHUN 4 2012 (edisi Bahasa Melayu)

 • 1. PANITIA SAINS SK CHANGKAT JONG RANCANGAN TAHUNAN SAINS TAHUN 4 OBJEKTIF KPS / KBSB / SS DAN MINGGU HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN NILAI MURNI TEMA 1 : MENYIASAT BENDA HIDUP 1. BENDA HIDUP MEMPUNYAI KEPERLUAN ASAS 1 1.1 Memahami Mengenalpasti keperluan asas Murid menonton tayangan video berkaitan Memerhati manusia mempunyai manusia. keperluan asas manusia. Berkomunikasi keperluan asas. Murid berbincang tentang : Membuat inferens - manusia perlu makan/minum untuk Mencirikan tumbesaran dan kekal sihat, - manusia memerlukan udara untuk bernafas, Mensyukuri nikmat - manusia perlu melindungi diri daripada yang dikurniakan bahaya, sinaran matahari dan hujan. Tuhan Membuat inferens mengapa Murid berbincang dan menerangkan kesan Minat dan bersifat manusia memerlukan ketiadaan makanan, air, udara dan habitat ingin tahu tentang makanan, air, udara dan kepada manusia. alam sekeliling. habitat. 2 1.2 Memahami Mengenalpasti keperluan asas Murid memelihara haiwan peliharaan seperti Memerhati haiwan mempunyai haiwan hamster atau anak ayam. Berkomunikasi keperluan asas Murid memerhati dan merekodkan perkara yang Membuat inferens patut dilakukan bagi memastikan haiwan Membuat Hipotesis peliharaan mereka hidup dan kekal sihat. Membuat inferens mengapa Murid berbincang mengapa hamster atau anak Mensyukuri nikmat manusia memerlukan ayam perlu dipelihara di dalam sangkar dan yang dikurniakan makanan, air, udara dan bukan di dalam bekas kedap udara yang Tuhan habitat. bertutup. Minat dan bersifat Berdasarkan rekod tersebut, murid berbincang ingin tahu tentang tentang keperluan asas haiwan. alam sekeliling. Murid berbincang tentang : Menyedari bahawa a) haiwan perlu makan / minum untuk sains merupakan tumbesaran dan kekal sihat. satu cara untuk b) haiwan memerlukan udara untuk bernafas. memahami alam c) haiwan perlu melindungi diri daripada bahaya, sinaran matahari dan hujan. Memerihalkan pelbagai jenis Murid mengkaji gambar atau tayangan video dan habitat haiwan. memerihalkan pelbagai jenis habitat haiwan seperti sarang burung, gua dan lubang. 1 DISEDIAKAN OLEH : PN. INTAN AFIZAH BT SALLEH GURU CEMERLANG SAINS
 • 2. PANITIA SAINS SK CHANGKAT JONG OBJEKTIF KPS / KBSB / SS DAN MINGGU HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN NILAI MURNI 3 1.3 Memahami Mengenal pasti keperluan asas Murid menjalankan aktiviti untuk menunjukkan Memerhati tumbuhan tumbuhan keperluan asas tumbuhan dengan Berkomunikasi mempunyai membandingkan beberapa pokok keembung Membuat inferens keperluan asas yang serupa dan diletakkan pada keadaan yang Mengeksperimen berbeza: Mengawal a) 1 disiram, 1 tidak disiram pembolehubah b) 1 diletakkan di luar, 1 disimpan di dalam beg plastik yang berikat. Menghargai c) 1 diletakkan di luar dan 1 diletakkan dalam almari keseimbangan alam gelap. Minat dan bersifat Murid memerhati dan merekodkan pemerhatian ingin tahu tentang setiap hari. alam sekeliling. Berdasarkan rekod tersebut, murid berbincang dan membuat kesimpulan, keperluan asas tumbuhan ialah air, udara dan cahaya matahari 2. BENDA HIDUP MENJALANI PROSES-PROSES HIDUP 4 2.1 Menganalisis Menerangkan bahawa Murid menggunakan tangan untuk merasa Menggunakan proses-proses hidup manusia bernafas pergerakan dada mereka semasa bernafas. perhubungan ruang manusia Memerihalkan proses menarik Murid berbincang dan membuat kesimpulan dan masa nafas pergerakan dada berlaku apabila bernafas. Berkomunikasi Memerihalkan proses Murid berbincang apabila mereka menarik nafas, Membuat inferens menghembus udara udara masuk dan apabila mereka Membandingbeza Membezakan udara yang menghembuskan udara, udara keluar. Membuat kesimpulan disedut dan udara yang Murid mengumpul maklumat dan berbincang dihembus tentang : Menyatakan manusia a) udara yang disedut mengandungi lebih oksigen Berfikir secara menggunakan paru-paru untuk daripada udara yang dihembus. rasional bernafas b) udara yang dihembus keluar mengandungi lebih Menghargai dan Mengenal pasti saluran udara karbon oksida berbanding udara yang disedut. mengamalkan semasa bernafas Murid memerhati model tubuh manusia untuk kehidupan yang Membuat kesimpulan tidak melihat paru-paru sebagai organ pernafasan bersih dan sihat. semua individu mempunyai manusia dan mengenalpasti pergerakan laluan kadar pernafasan yang sama. udara apabila manusia bernafas. Murid menjalankan aktiviti mengira pergerakan dada semasa bernafas dalam masa seminit dan merekodkan dapatan mereka. OBJEKTIF KPS / KBSB / SS DAN MINGGU HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN NILAI MURNI 2 DISEDIAKAN OLEH : PN. INTAN AFIZAH BT SALLEH GURU CEMERLANG SAINS
 • 3. PANITIA SAINS SK CHANGKAT JONG 5 2.1 Menganalisis Menyatakan manusia Murid berbincang dan membuat kesimpulan Berkomunikasi proses-proses hidup berkumuh dan menyahtinja manusia berkumuh dan menyahtinja. Membuat inferens manusia Menyatakan hasil perkumuhan Murid berbincang apabila manusia : Membandingbeza manusia a) berkumuh - menyingkirkan air kencing, karbon Menghubungkait dioksida dan peluh, b) menyahtinja - menyingkir najis/tinja. Menyatakan hasil Murid berbincang manusia berkumuh dan Menghargai dan penyahtinjaan manusia menyahtinja untuk menyingkir bahan buangan mengamalkan dari tubuh. kehidupan yang Membuat inferens manusia Murid berbincang untuk membuat inferens kesan bersih dan sihat. perlu berkumuh dan terhadapkesihatan jika manusia tidak berkumuh menyahtinja. dan bernyahtinja. 6 2.1 Menganalisis Menyatakan bahawa manusia Murid menonton tayangan video dan Memerhati proses-proses hidup bertindakbalas terhadap menjalankan aktiviti menunjukkan manusia Membuat inferens manusia rangsangan bertindakbalas terhadap rangsangan, contoh: Membuat ramalan menyentuh segelas air panas. Menghubungkait Memberi sebab mengapa Murid berbincang tentang kesimpulan bahawa Berkomunikasi manusia bertindakbalas manusia bertindakbalas terhadap rangsangan terhadap rangsangan. untuk melindungi diri dari bahaya atau untuk meneruskan kehidupan. Menghargai dan Menyatakan bahawa manusia Murid melukis gambarajah salasilah keluarga mengamalkan membiak. untuk tiga generasi. Murid membandingkan kehidupan yang gambarajah antara satu sama lain dan membuat bersih dan sihat. kesimpulan bahawa manusia melahirkan anak dari generasi ke generasi yang lain. Meramalkan apa yang akan Murid membincangkan apa yang akan berlaku berlaku jika manusia tidak jika manusia tidak membiak. membiak. OBJEKTIF KPS / KBSB / SS DAN MINGGU HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN NILAI MURNI 3 DISEDIAKAN OLEH : PN. INTAN AFIZAH BT SALLEH GURU CEMERLANG SAINS
 • 4. PANITIA SAINS SK CHANGKAT JONG 7 2.2 Menyedari Memberi contoh tabiat yang Murid berbincang untuk mengenal pasti tabiat Menjana idea tentang sesetengah mendatangkan bahaya buruk manusia. Contoh: merokok, meminum Memerhati perlakuan boleh terhadap proses hidup alkohol dan mengambil dadah. Membuat inferens mengganggu proses manusia. Murid melihat gambar atau menonton tayangan Membuat ramalan hidup video tentang paru-paru perokok dan bukan Menghubungkait perokok dan membincangkan tentang kesan Berkomunikasi merokok kepada paru-paru. Menyatakan kesan merokok Murid melihat demonstrasi menunjukkan bahaya kepada paru-paru bahan-bahan yang terhasil apabila rokok dibakar. Menghargai dan Menerangkan bahawa Murid mendengar ceramah tentang merokok dan mengamalkan mengambil dadah dan alkohol kesihatan yang diampaikan oleh Pegawai kehidupan yang boleh melewatkan tindakbalas Kesihatan bersih dan sihat. seseorang terhadap Murid menonton tayangan video tentang kesan ransangan buruk pengambilan dadah dan alkohol ke atas Melibatkan diri dalam kempen manusia menyebabkan kelewatan manusia untuk tidak menggalakkan bertindak balas terhadap ransangan, Contoh: aktiviti merokok, mengambil a) Keupayaan untuk berjalan dengan betul dadah dan minum alkohol di b) Kelewatan bertindak balas boleh kalangan rakan sebaya. menyebabkan kemalangan kepada pemandu mabuk atau ketagihan dadah. Murid menjalankan kempen untuk tidak merokok, mengambil dadah dan alkohol. 8 2.3 Menganalisis Menyatakan bahawa haiwan Murid memerhati haiwan di taman sains untuk Memerhati proses hidup haiwan berkumuh memutuskan bahawa haiwan berkumuh dan Membuat inferens Menyatakan bahawa haiwan menyahtinja Membanding dan menyahtinja Murid berbincang bahawa haiwan berkumuh dan membeza Memberi sebab mengapa menyahtinja untuk mengeluarkan bahan Mengelas haiwan perlu untuk berkumuh buangan dari tubuh mereka. Menghubungkait dan menyahtinja Murid berbincang tentang kesan terhadap Berkomunikasi Menyatakan bahawa haiwan kesihatan jika haiwan tidak berkumuh dan bernafas menyahtinja. Menghargai Mengenalpasti organ Murid melihat model atau spesimen hidup untuk keseimbangan alam pernafasan bagi haiwan melihat organ pernafasan bagi burung, ikan, semulajadi tertentu belalang, ketam, katak, monyet. Minat dan bersifat Menyatakan bahawa organ Berdasarkan tayangan video,/ model / spesimen ingin tahu tentang pernafasan bagi jenis haiwan hidup, murid membuat kesimpulan bahawa organ alam sekeliling. yang berlainan adalah berbeza pernafasan bagi haiwan adalah berbeza-beza. OBJEKTIF KPS / KBSB / SS DAN MINGGU HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN NILAI MURNI 4 DISEDIAKAN OLEH : PN. INTAN AFIZAH BT SALLEH GURU CEMERLANG SAINS
 • 5. PANITIA SAINS SK CHANGKAT JONG 9 2.3 Menganalisis Menyatakan bahawa haiwan Murid berbincang untuk membuat kesimpulan Membanding dan proses hidup haiwan membiak bahawa haiwan membiak membeza Menyatakan bahawa Murid berbincang untuk mengkelaskan dan Mengelas sesetengah haiwan melahirkan haiwan kepada kumpulan yang bertelur dan Menghubungkait anak dan sesetengahnya pula melahirkan anak dan membuat kesimpulan. Membuat urutan bertelur. Murid memerhati haiwan seperti rama-rama, Menyusun mengikut Mengelaskan haiwan katak, hamster atau ayam bermula daripada keutamaan berdasarkan cara pembiakan beranak, bertelur hingga dewasa. Murid Memerhati Menerangkan kitaran hidup merekodkan perubahan dari segi saiz/bentuk bagi haiwan yang berbeza pada peringkat yang berbeza dalam kitaran Menyatakan bahawa haiwan hidup. mempunyai kitaran hidup yang Murid berbincang untuk membuat kesimpulan Menghargai berbeza bahawa haiwan mempunyai kitaran hidup yang keseimbangan alam berbeza. semulajadi Murid membuat buku skrap berdasarkan haiwan Minat dan bersifat sebenar sebagai haiwan peliharaan yang ingin tahu tentang diimaginasikan seperti cicak, harimau, kelawar dll alam sekeliling. 10 2.4 Memahami Menyatakan bahawa Murid menjalankan aktiviti untuk mempelajari Membanding dan proses-proses hidup tumbuhan bergerak balas bagaimana tumbuhan bergerakbalas terhadap membeza tumbuhan terhadap ransangan. ransangan, iaitu, air, matahari, sentuhan dan Menghubungkait graviti Mengeksperimen Mengenal pasti bahagian Murid membuat pemerhatian dan merekod hasil Membuat urutan tumbuhan yang bergerak balas dapatan. Menyusun mengikut terhadap air Berdasarkan aktiviti ini murid berbincang untuk keutamaan Mengenal pasti bahagian mengenalpasti bahagian tumbuhan yang Memerhati tumbuhan yang bergerak balas bergerak balas terhadap ransangan terhadap graviti a) Akar bergerak balas kepada air dan graviti Menghargai Mengenal pasti bahagian b) Pucuk dan daun bergerak balas terhadap keseimbangan alam tumbuhan yang bergerak balas cahaya matahari. semulajadi terhadap cahaya matahari c) Sesetengan anak daun bergerak balas Minat dan bersifat kepada sentuhan ingin tahu tentang Mengenal pasti bahagian Murid memerhati: alam sekeliling. tumbuhan yang bergerak balas a) Pokok Begonia/setawar yang mempunyai Berfikir secara terhadap sentuhan anak pokok yang tumbuh dari daun. rasional b) Pokok pisang mempunyai anak pokok yang tumbuh dikeliling pokok induk. c) Pokok kiambang mempunyai anak pokok yang tumbuh bersama pokok induk. OBJEKTIF KPS / KBSB / SS DAN MINGGU HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN NILAI MURNI 5 DISEDIAKAN OLEH : PN. INTAN AFIZAH BT SALLEH GURU CEMERLANG SAINS
 • 6. PANITIA SAINS SK CHANGKAT JONG 11 2.4 Memahami Menyatakan bahawa Murid berbincang berdasarkan pemerhatian Memerhati proses-proses hidup tumbuhan membiak. bahawa tumbuhan membiak. Membuat inferens tumbuhan Menerangkan mengapa Murid melihat gambar/ menonton tayangan video Membuat ramalan tumbuhan perlu membiak. dan berbincang bahawa tumbuhan membiak Membanding dan Meramalkan apa yang akan untuk memastikan kemandirian spesies. membeza berlaku kepada dunia jika Murid berbincang dan meramalkan apa akan Mengelas tumbuhan tidak membiak berlaku kepada dunia jika tumbuhan tidak menghubungkait Menerangkan pelbagai cara membiak. Contoh: tiada bekalan makanan tumbuhan membiak. kepada manusia dan haiwan tertentu. Menghargai Murid mengkaji specimen hidup / menonton video keseimbangan alam untuk mendapatkan cara pelbagai tumbuhan semulajadi membiak iaitu, Minat dan bersifat a) Melalui biji benih – keembung, jagung, durian ingin tahu tentang b) Melalui spora – paku pakis alam sekeliling. c) Melalui sulur / anak pokok – pisang, nanas Yakin diri d) Melalui keratan batang – bunga raya, ros, ubi kayu e) Melalui daun – setawar, begonia f) Melalui batang bawah tanah – ubi kentang, bawang, halia, dan cili. 3. HAIWAN DAN TUMBUHAN MELINDUNGI DIRI 12 3.1 Memahami Mengenalpasti ciri-ciri khas Murid menyentuh haiwan seperti siput atau ulat Mencirikan bahawa haiwan haiwan melindungi dirinya gonggok dan memerhati bagaimana haiwan Membanding dan mempunyai ciri-ciri daripada bahaya tersebut bertindak balas terhadap bahaya/musuh. membeza khas dan tabiat bagi Mengenalpasti tabiat khas Murid menerangkan tentang pemerhatian mereka Membuat inferens melindungi diri haiwan melindungi dirinya dan memberi sebab tentang tabiat haiwan Mengelaskan daripada bahaya bahaya / musuh Murid memerhati ke atas spesimen hidup atau Menganalisis /musuh Menerangkan bagaimana ciri- mengumpul maklumat dengan melihat gambar Memerhati ciri khas dan tabiat haiwan atau video visual mengenai ciri-ciri dan tabiat membantu melindungi dirinya haiwan melindungi diri dari bahaya/ musuh. Menghargai daripada bahaya dan musuh Contoh: keseimbangan alam a) Tenggiling – bersisik keras semulajadi b) Pijat – berbau busuk Minat dan bersifat c) Sesumpah – menukar warna kulit mengikut ingin tahu tentang persekitaran alam sekeliling. d) Kala jengking – mengeluarkan sengat e) KPS / KBSB / SS DAN OBJEKTIF NILAI MURNI MINGGU HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN 6 DISEDIAKAN OLEH : PN. INTAN AFIZAH BT SALLEH GURU CEMERLANG SAINS
 • 7. PANITIA SAINS SK CHANGKAT JONG 13 3.2 Memahami Mengenal pasti ciri-ciri khas Murid menonton tayangan video mengenai Mencirikan bahawa haiwan haiwan melindungi dirinya haiwan yang tinggal dalam cuaca yang terlalu Membanding dan mempunyai ciri-ciri daripada cuaca yang terlalu sejuk atau terlalu panas. membeza dan tabiat melindungi panas dan cuaca yang terlalu Murid menyenaraikan ciri-ciri khas dan tabiat Membuat inferens daripada cuaca yang sejuk haiwan dan menerangkan bagaimana ia Mengelaskan melampau Menerangkan bagaimana ciri- membantu melindungi diri dari cuaca terlalu Memerhati ciri khas dan tabiat haiwan panas atau sejuk. Contoh : membantu melindungi dirinya a) Badak– melumurkan badannya dengan lumpur. Menghargai daripada cuaca terlalu panas b) Beruang kutub – mempunyai bulu tebal keseimbangan alam dan terlalu sejuk melindungi dirinya daripada cuaca sejuk semulajadi c) Unta – mempunyai bonggol untuk menyimpan Sistematik makanan dan air untuk hidup di padang pasir. 14 3.3 Memahami Mengenalpasti perlunya Murid berbincang bahawa haiwan perlu Mencirikan bahawa haiwan haiwan melindungi dirinya melindungi diri dari musuh dan cuaca yang Membanding dan mempunyai ciri-ciri daripada musuh dan keadaan melampau untuk membolehkan mereka membeza dan tabiat yang cuaca yang melampau. bermandiri. Membuat inferens membenarkan Membuat model haiwan Murid mereka model mengenai haiwan imaginasi Menjana idea mereka bermandiri imaginasi yang boleh terus yang boleh terus hidup dalam cuaca yang Menghubungkait hidup dalam cuaca yang melampau dan melindungi dirinya dari musuh melampau dan juga Murid membina model dan membuat justifikasi Berani mencuba melindungi dirinya dari musuh. mengenai model itu dibina dengan ciri-ciri Yakin dan berdikari Memberi sebab mengapa tertentu model itu dibina dengan mempunyai ciri-ciri tersebut. 15 3.4 Memahami Mengenalpasti ciri khas Murid melihat gambar /menonton video mengenai Mencirikan tumbuhan tumbuhan dalam melindungi pelbagai jenis tumbuhan dan mengenal pasti ciri Membuat inferens mempunyai ciri-ciri diri daripada musuh untuk melindungi diri daripada musuh. Mengelas khas untuk Menerangkan bagaimana ciri Murid menyenaraikan ciri-ciri khas tumbuhan. Memerhati melindungi diri khas tumbuhan membantu Murid menerangkan bagaimana ciri-ciri khas daripada musuh melindungi diri daripada dapat membantu melindungi diri. Contoh: Menyedari bahawa musuh a) Semalu menutup anak daun jika disentuh sains adalah satu b) Daun betik menghasilkan susu getah untuk cara untuk melindungi diri dari dimakan memahami alam c) Pokok nanas mempunyai duri untuk melindungi diri d) Buluh mempunyai bulu halus yang gatal OBJEKTIF KPS / KBSB / SS DAN MINGGU HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN NILAI MURNI 7 DISEDIAKAN OLEH : PN. INTAN AFIZAH BT SALLEH GURU CEMERLANG SAINS
 • 8. PANITIA SAINS SK CHANGKAT JONG 16 3.5 Memahami Memberi contoh tumbuhan Murid menonton tayangan video untuk mengenal Memerhati tumbuhan yang boleh dijumpai di pasti tumbuhan yang dijumpai di kawasan kering Membanding dan mempunyai ciri-ciri kawasan amat kering. dan berangin kuat. membeza khas untuk Mengenalpasti ciri khas Murid mengumpul dan mentafsir data untuk Mencirikan melindungi diri tumbuhan yang melindungi diri menunjukkan bagaimana ciri khas tumbuhan Membuat ramalan daripada kawasan daripada kehilangan air dapat melindungi diri daripada kehilangan air kering dan angin kuat berlebihan. berlebihan dan angin kuat. Luwes dan berfikiran Menerangkan ciri khas yang terbuka membantu mereka untuk terus Yakin dan berdikari hidup di kawaan kering. 17 3.5 Memahami Memberi contoh tumbuhan Murid menjalankan aktiviti untuk menunjukkan Berkomunikasi tumbuhan yang dijumpai di kawasan tumbuhan mana yang dapat terus hidup di Mencirikan mempunyai ciri-ciri berangin kuat. kawasan kering. Contoh : tumbuhan berikut Membuat inferens khas untuk Mengenalpasti ciri-ciri khas disimpan tanpa air selama seminggu. Membuat melindungi diri tumbuhan dalam melindungi a) pokok keembung berpasu kesimpulan daripada kawasan diri daripada angin kuat. b) pokok cili berpasu kering dan angin kuat Menerangkan bagaimana ciri c) pokok kaktus sepasu Menghargai khas tumbuhan membantu diri Berdasarkan hasil penyiasatan, murid membuat keseimbangan alam untuk terus hidup dalam angin kesimpulan tumbuhan mana yang dapat terus semulajadi kuat. hidup di kawasan kering. TEMA 2 : MENYIASAT DAYA DAN TENAGA 1. UKURAN 18 1.1 Memahami Menyatakan pelbagai cara Murid membincangkan pelbagai cara mengukur Mentafsir data ukuran panjang mengukur panjang panjang seperti menggunakan depa, tali, Mengelas Menyatakan unit piawai untuk penyedut minuman, pembaris dan pita pengukur. Mendefinisi secara ukuran panjang dalamsistem Murid membincangkan unit piawai untuk panjang operasi metrik dalam sistem metrik. Cth: mm, cm, m dan km. Menganalisis Memilih alat yang sesuai untuk Murid memilih alat yang sesuai dan mengukur mengukur panjang. menggunakan unit piawai: Jujur dan tepat Mengukur panjang mengguna Murid mengukur panjang buku pensel, meja dalam merekod dan teknik yang betul guru, bilik darjah, ketinggian kawan-kawan, lilitan mengesahkan data Rekod ukuran panjang dalam mana-mana bahagian badan atau objek bulat Sistematik sistem unit metrik Merekodkan pengukuran dalam penyusun grafik 8 DISEDIAKAN OLEH : PN. INTAN AFIZAH BT SALLEH GURU CEMERLANG SAINS
 • 9. PANITIA SAINS SK CHANGKAT JONG OBJEKTIF KPS / KBSB / SS DAN MINGGU HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN NILAI MURNI 19 1.2 Memahami cara Membandingkan segiempat Murid membandingkan objek pelbagai bentuk Mentafsir data mengukur luas sama dengan segiempat tepat, seperti segiempat sama, segiempat tepat, dan Mengelas dan meneka objek mana yang meneka objek mana yang mempunyai keluasan Mendefinisi secara mempunyai luas yang besar. yang lebih besar. Cth: Segiempat sama 4cm x operasi Menjalankan ujian untuk 4cm dan segiempat tepat 8cm x 2cm. Menganalisis menguji tekaan Murid memastikan tekaan mereka dengan Berkomunikasi Menyatakan luas = panjang x melengkapkan segiempat sama 4cm x 4cm dan lebar segiempat tepat 8cm x 2cm dengan kepingan Jujur dan tepat Menyatakan unit piawai luas kad 1cm x 1cm dan mengira jumlah kad yang dalam merekod dan dalam sistem metrik digunakan. mengesahkan data Mengira luas satu bentuk yang Murid membincangkan hubungan antara jumlah Sistematik diberi dalam sistem metrik kad 1cm x 1cm dan panjang serta lebar segiempat sama dan segiempat tepat di atas. Murid membincangkan unit piawai untuk luas dalam sistem metrik (mm², cm², m² , km²). Murid mengira luas segiempat sama dan segiempat tepat yang diberi menggunakan unit piawai. 20 1.3 Memahami cara Membandingkan kiub dan Murid membandingkan 2 objek berlainan seperti Memerhati menyukat isipadu kuboid dan meneka isipadu kiub dan kuboid serta meneka objek mana yang Mentafsir data pepejal mana yang lebih besar. lebih besar isipadunya. Cth: kiub 4cm x 4cm x Mengelas Menjalankan ujian bagi 4cm dan kuboid 8cm x 4cm x 2cm. Mendefinisi secara mengesahkan tekaan. Murid mengesahkan tekaan mereka dengan operasi Menyatakan : isipadu = mengisi kiub 4cm x 4cm x 4cm dan kuboid 8cm x Menganalisis panjang x lebar x tinggi 4cm x 2cm dengan kiub 1cm x 1cm x 1cm dan Berkomunikasi Menyatakan unit piawai mengira jumlah kiub yang digunakan. isipadu pepejal dalam sistem Murid berbincangkan untuk menyatakan Jujur dan tepat metrik perhubungan antara jumlah kiub 1cm x 1cm x dalam merekod dan Mengira isipadu kiub dan 1cm dengan panjang,lebar dan tinggi kiub dan mengesahkan data kuboid berdasarkan pengiraan kuboid di atas. Sistematik dalam unit sistem metrik. Murid membincangkan unit piawai untuk isipadu Bekerjasama dalam sistem metrik (mm³, cm³, m³) Murid mengira isipadu kiub dan kuboid yang diberi menggunakan unit piawai. 9 DISEDIAKAN OLEH : PN. INTAN AFIZAH BT SALLEH GURU CEMERLANG SAINS
 • 10. PANITIA SAINS SK CHANGKAT JONG OBJEKTIF KPS / KBSB / SS DAN MINGGU HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN NILAI MURNI 21 1.4 Memahami cara Menyatakan pelbagai cara Murid membincangkan pelbagai cara menyukat Menggunakan menyukat isipadu menyukat isipadu cecair. isipadu cecair menggunakan cawan, penutup perhubungan ruang cecair Menyatakan unit piawai botol, bikar dan silinder penyukat. dan masa isipadu cecair dalam sistem Murid membincangkan unit piawai isipadu cecair Mentafsir data metrik dalam sistem metrik. Cth: milliliter (ml) dan liter (l) Mengelas Memilih alat yang sesuai bagi Murid memilih alat yang sesuai untuk menyukat Mendefinisi secara menyukat isipadu cecair isipadu cecair operasi Menyukat isipadu cecair Murid membincangkan teknik-teknik yang betul Menganalisis dengan menggunakan teknik semasa mengambil bacaan iaitu; Berkomunikasi yang betul. a) mengambil bacaan meniskus pada aras Merekod bacaan isipadu terbawah Jujur dan tepat menggunakan unit dalam b) kedudukan mata separas dengan kedudukan dalam merekod dan sistem metrik terbawah meniskus. mengesahkan data Murid menjalankan aktiviti menyukat isipadu Bekerjasama cecair menggunakan teknik-teknik yang betul. Berfikiran rasional Murid merekod bacaan menggunakan penyusun grafik. 22 1.5 Memahami cara Menyatakan alat-alat untuk Murid meneliti neraca tuas dan membincangkan Mentafsir data mengukur jisim mengukur jisim bahawa ia boleh digunakan untuk mengukur jisim Mengelas Menyatakan unit piawai jisim pelbagai objek. Mendefinisi secara dalam sistem metrik Murid membincangkan unit piawai jisim dalam operasi Mengukur jisim objek sistem metrik. Cth: miligram (mg), gram (g), dan Menganalisis menggunakan teknik yang kilogram (kg). Berkomunikasi betul Murid menggunakan pelbagai alatan untuk Merekod bacaan mengukur jisim objek seperti buku-buku, kotak- Jujur dan tepat menggunakan unit piawai. kotak pensel atau beg-beg sekolah. dalam merekod dan Murid merekod bacaan menggunakan mengesahkan data penyusunan grafik. Bekerjasama Sistematik 23 1.6 Memahami cara Mengenal pasti pelbagai cara Murid mengumpul maklumat pelbagai cara untuk Menggunakan mengukur masa untuk mengukur masa mengukur masa perhubungan ruang Menyatakan bahawa proses Murid berbincang dan membuat kesimpulan dan masa yang berulang secara seragam bahawa proses yang berulang secara seragam Mentafsir data boleh digunakan untuk boleh digunakan untuk mengukur masa Mengelas mengukur masa. 10 DISEDIAKAN OLEH : PN. INTAN AFIZAH BT SALLEH GURU CEMERLANG SAINS
 • 11. PANITIA SAINS SK CHANGKAT JONG OBJEKTIF KPS / KBSB / SS DAN MINGGU HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN NILAI MURNI 23 1.6 Memahami cara Menyatakan unit piawai masa Murid memerhati proses berikut: ayunan bandul, Mendefinisi secara mengukur masa dalam sistem metrik titisan air dan denyutan nadi. operasi Mengenal pasti alat untuk Murid berbincang sebab proses di atas boleh Menganalisis mengukur masa digunakan untuk mengukur masa Berkomunikasi Mengukur masa dengan Murid membincangkan unit piawai masa dalam mengunakan alat yang sesuai sistem metrik. Contoh : saat, minit, jam Jujur dan tepat Merekod masa menggunakan Murid berbincang untuk memilih dan dalam merekod dan unit piawai. menggunakan alat dan unit yang sesuai bagi mengesahkan data mengukur masa. Berfikiran kritikal dan Murid mengukur masa yang diambil untuk analitis sesuatu aktiviti dengan menggunakan alat dan unit yang sesuai. Murid merekod bacaan dalam unit piawai menggunakan penyusun grafik. 24 1.7 Kesedaran Memilih dan menggunakan Murid melihat contoh doh mainan yang Memerhati kepentingan alat yang sesuai dalam disediakan guru dan diminta untuk menyediakan Membuat inferens menggunakan unit menyukat isipadu cecair dan doh mainan mereka menggunakan resepi yang Membuat piawai. jisim bahan-bahan dalam diberi. kesimpulan resepi. Berdasarkan resepi yang diberi, murid Menganalisis Menyatakan sebab sekiranya berbincang peralatan yang boleh digunakan Berkomunikasi ada perbezaan pada doh yang untuk menyukat bahan-bahan dan cara disediakan oleh murid-murid menyukat. Jujur dan tepat dengan menggunakan resepi Murid membuat doh mainan dengan dalam merekod dan yang diberikan. menggunakan bahan-bahan yang disukat oleh mengesahkan data Membuat kesimpulan peralatan dan unit yang mereka pilih. Menghargai keperluan menggunakan unit Murid merasa tekstur doh mainan dan memberi sumbangan sains piawai. sebab-sebab ke atas perbezaan yang terdapat dan teknologi pada doh berbanding dengan doh mainan yang disediakan oleh guru. Murid membuat kesimpulan bahawa unit piawai diperlukan untuk ketepatan dan ketekalan. 11 DISEDIAKAN OLEH : PN. INTAN AFIZAH BT SALLEH GURU CEMERLANG SAINS
 • 12. PANITIA SAINS SK CHANGKAT JONG OBJEKTIF KPS / KBSB / SS MINGGU HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN DAN NILAI MURNI TEMA 3 : MENYIASAT BAHAN 1. SIFAT BAHAN 25 1.1 Memahami sifat Mengelaskan objek ke dalam Murid diberikan pelbagai objek yang dibuat Mengelas bahan kumpulan berdasarkan bahan daripada kayu, plastik, logam, gelas atau getah Mencirikan yang diperbuat. dan mengelaskannya berdasarkan bahan asal Membanding dan Mengenalpasti bahan yang objek. membeza boleh mengalirkan arus Murid menguji objek yang dibuat daripada kayu, Menganalisis elektrik. plastik, logam, kaca atau getah untuk Menghubungkait Mengenalpasti bahan yang mengenalpasti kebolehan berikut: Berkomunikasi boleh mengalirkan haba a) mengalirkan arus elektirk Mengenalpasti bahan yang b) menyerap haba Berfikir secara boleh terapung di atas air. c) terapung di atas air, kalis air, menyerap air rasional Mengenalpasti bahan yang d) diregang atau ditarik Bersifat objektif boleh menyerap air e) membenarkan cahaya melaluinya. Mengenalpasti bahan yang Murid merekod hasil ujikaji dalam graf atau carta boleh diregang palang. Mengenalpasti bahan yang membenarkan cahaya melaluinya. 26 1.1 Memahami sifat Menyatakan maksud Membincangkan mengenai pengalir dan penebat Mengelas bahan konduktor Murid membuat kesimpulan bahawa pengalir haba Mencirikan Menyatakan maksud penebat yang baik juga pengalir elektrik yang baik. Membanding dan Mengitlak bahawa konduktor Murid menjalankan aktiviti mengkaji berlainan membeza haba yang baik adalah bahan seperti gelas, kayu, getah, logam dan Menganalisis pengalir elektrik yang baik plastik mengenai keupayaan membenarkan Menghubungkait Mengelaskan bahan cahaya melaluinya. Berkomunikasi berdasarkan kebolehan Berdasarkan aktiviti di atas, murid mengelaskan Mengitlak cahaya menembusinya. objek ke dalam 3 kategori iaitu Mengeksperimen Menyatakan maksud bahan a) bahan lut sinar - membolehkan cahaya lut sinar melaluinya, Berfikir secara Menyatakan maksud bahan b) bahan lut cahaya - membenarkan sebahagian rasional lut cahaya cahaya melaluinya. Bersifat objektif Menyata maksud bahan legap c) Bahan legap - tidak membenarkan cahaya Menyenaraikan bahan lut melaluinya. sinar, lut cahaya dan legap Murid mengkaji dan berbincang mengenai kegunaan bahan lut sinar, lut cahaya dan legap. 12 DISEDIAKAN OLEH : PN. INTAN AFIZAH BT SALLEH GURU CEMERLANG SAINS
 • 13. PANITIA SAINS SK CHANGKAT JONG OBJEKTIF KPS / KBSB / SS DAN MINGGU HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN NILAI MURNI 27 1.2 Mengaplikasikan Mencadangkan cara menjaga Murid memerhati model atau tayangan video Memerhati pengetahuan tentang sifat objek supaya kekal sejuk mengenai struktur bekas polistirena atau Mengelas bahan dalam kehidupan Mencadangkan cara menjaga termos untuk memahami bagaimana ianya Mencirikan seharian objek kekal panas berfungsi. Membanding dan Merancang cara yang Murid berbincang dan memberikan membeza berkesan supaya objek kekal cadangang cara memastikan objek sentiasa Menganalisis panas atau sejuk. sejuk. Cth: menyimpan minuman sejuk Menghubungkait semasa berkelah. Berkomunikasi Murid membincang dan memberikan Menjana idea cadangan cara memastikan objek sentiasa panas. Cth: menyimpan minuman panas Berfikir secara semasa berkelas. rasional Murid menjalankan aktiviti untuk menguji Bersifat objektif cadangan mereka. Berani mencuba Murid berbincang untuk membuat kesimpulan Bekerjasama 1.3 Mensintes Menyenaraikan objek dan cara yang terbaik menyimpan objek supaya pengetahuan mengenai bahan daripada apa ia kekal panas atau sejuk. penggunaan bahan diperbuat berdasarkan sifat bahan. Memberikan sebab mengapa Murid mempelajari objek dan menyenaraikan bahan khusus digunakan bahan berdasarkan bahan apa ia diperbuat. untuk membuat sesuatu Murid mencadangkan sebab mengapa bahan objek itu digunakan untuk membuat sesuatu objek. Menyatakan bahawa bahan Murid membincangkan perbezaaan bahan yang dipilih untuk membuat yang mempunyai sifat bahan yang berbeza objek adalah berdasarkan dengan mengambil kira pemilihan bahan sifat bahan tersebut untuk membuat sesuatu objek. Cth: logam Mereka bentuk objek yang dan kaca digunakan untuk membuat cermin khusus dan memberikan mata. sebab mengapa sesetengah Murid mereka bentuk objek untuk tujuan bahan itu digunakan untuk tertentu dengan menggunakan bahan yang membuat sesuatu objek dipilih dan membuat justifikasi mengapa bahan itu digunakan. 28 1.4Mengetahuikepentingan Memberi contoh bahan Murid memerhati dan mengelaskan objek di Mengelas menggunasemula bahan, semulajadi sekitar mereka kepada: Mencirikan mengurang penggunaan Memberi contoh bahan a) Objek daripada bahan semuladi. Cth: Membanding dan bahan dan mengitar buatan manusia kayu, tanah-tanih, logam, keluli, kulit, membeza semula bahan Menyatakan bahawa bahan kapas, bulu, getah dan sutera. Membuat inferens buatan manusia diperbuat b) Objek diperbuat daripada bahan buatan Meramal 13 DISEDIAKAN OLEH : PN. INTAN AFIZAH BT SALLEH GURU CEMERLANG SAINS
 • 14. PANITIA SAINS SK CHANGKAT JONG daripada bahan semulajadi manusia. Cth: plastik dan kain sintetik. OBJEKTIF KPS / KBSB / SS DAN MINGGU HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN NILAI MURNI 28 1.4 Menyatakan sebab mengapa Murid membincangkan tentang bahan buatan Menghubungkait Mengetahuikepentingan perlunya memulihara bahan manusia adalah diperbuat daripada bahan Berkomunikasi menggunasemula semulajadi semula jadi. bahan, mengurang Menjalankan aktiviti Murid membuat kesimpulan bahawa kita perlu Mensyukuri nikmat penggunaan bahan dan mengguna semula, memelihara bahan yang terhad dan yang dikurniakan mengitar semula bahan mengurangkan penggunaan mengurangkan penggunaan sekiranya tidak Tuhan bahan, dan mengitar semula mampu untuk melindunginya. Menghargai bahan. Murid menjalankan aktiviti mengenai mengguna keseimbangan alam semula bahan, mengurangkan penggunaan semulajadi bahan dan mengitar semula bahan sepanjang tahun. 29 1.5. Memahami bahawa Menyatakan perbezaan antara Murid memerhati paku yang berkarat dan tidak Memerhati sesetengah bahan objek berkarat dan objek tidak berkarat dan merangkan tentang Mencirikan boleh berkarat berkarat. perbezaannya. Mengeksperimen Mengenal pasti objek yang Murid memerhati objek di sekeliling sekolah dan Menggunakan boleh berkarat. mengelaskan objek yang berkarat dan tidak perhubungan ruang Membuat kesimpulan bahawa berkarat. dan masa objek yang diperbuat daripada Murid membincangkan untuk membuat Mengawal logam boleh berkarat kesimpulan bahawa objek daripada logam pembolehubah Merancang ujikaji untuk boleh berkarat. Membuat kesimpulan mengetahui faktor yang Murid menjalankan aktiviti untuk menyiasat menyebabkan pengaratan sebab terjadinya pengaratan. Cth: kehadiran Adil dan saksama dengan mengenal pasti udara dan air. Yakin dan berdikari pemboleh ubah manipulasi, pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah dimalarkan. Menjalankan ujikaji dan merekodkan pemerhatian. 14 DISEDIAKAN OLEH : PN. INTAN AFIZAH BT SALLEH GURU CEMERLANG SAINS
 • 15. PANITIA SAINS SK CHANGKAT JONG OBJEKTIF KPS / KBSB / SS DAN MINGGU HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN NILAI MURNI 30 1.6 Memahami Menyatakan pelbagai cara Murid memerhati objek di sekitar sekolah dan Membuat inferens bahawa pengaratan untuk mencegah objek mencadangkan pelbagai cara untuk mencegah Memerhati boleh dicegah daripada berkarat. pengaratan. Berkomunikasi Menjelaskan bagaimana cara- Murid membincangkan dan membuat kesimpulan cara ini boleh mencegah bahawa pengaratan boleh dielakkan dengan Berani mencuba pengaratan mencegah logam daripada terdedah kepada Berfikir secara Menjelaskan pentingnya udara dan air dengan mengecat, menyalut rasional mencegah pengaratan. minyak, mengris atau menyalut logam dengan bahan yang tidak boleh berkarat. Murid berbincang kebaikan mencegah pengaratan. TEMA 4 : MENYIASAT BUMI DAN ALAM SEMESTA 1. SISTEM SURIA 31 1.1 Memahami Menyenaraikan ahli dalam Murid mengkaji model atau menonton sistem Menghubungkait sistem suria sistem suria simulasi sistem suria Mencirikan Menyenaraikan urutan planet Murid berbincang mengenai ahli sistem suria. Membanding dan dalam sistem suria Murid membuat simulasi jarak relatif planet dalam membeza Menyatakan planet-planet sistem suria. Menggunakan beredar mengelilingi matahari Murid berbincang dalam sistem suria beredar perhubungan ruang mengelilingi matahari. dan masa 32 1.2 Memahami saiz Menyatakan saiz relatif Murid membandingkan saiz sebutir sagu, sebiji Menghubungkait dan jarak relatif matahari dengan saiz bumi guli, dan sebiji bola keranjang untuk menunjuk Mencirikan antara bumi, Menyatakan saiz relatif bumi saiz relatif bulan, bumi dan matahari. Membanding dan matahari dan bulan dengan saiz bulan Murid berbincang dan menganggarkan berapa membeza Menyatakan jarak relatif kali matahari lebih besar daripada bumi serta Menggunakan daripada bumi dengan berapa kali bumi lebih besar daripada bulan. perhubungan ruang matahari berbanding jarak Murid mengumpul maklumat untuk menganggar dan masa relatif daripada bumi ke bulan. jarak relatif antara matahari dengan bumi dan bulan dengan bumi. Minat dan sifat ingin Murid merumuskan bahawa jarak antara bumi ke tahu tentang alam matahari ialah 400x jarak antara bumi dan bulan. sekeliling Murid membuat simulasi/membina model untuk Berfikiran kritikal dan 15 DISEDIAKAN OLEH : PN. INTAN AFIZAH BT SALLEH GURU CEMERLANG SAINS
 • 16. PANITIA SAINS SK CHANGKAT JONG menunjukkan saiz dan jarak relatif di antara bumi analitis dan bulan dan di antara bumi dan matahari. OBJEKTIF KPS / KBSB / SS DAN MINGGU HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN NILAI MURNI 32 1.3 Menghargai Menyatakan sebab Murid mengumpul maklumat planet dalam sistem Menghubungkait kesempurnaan sesetengah planet tidak suria. Membuat kedudukan planet kondusif untuk benda hidup. Murid berbincang bagaimana jarak planet kesimpulan bumi dalam sistem Meramalkan keadaan yang daripada matahari memberi kesan terhadap Membuat inferens suria akan berlaku jika bumi berada kepanasan atau kesejukan kepada planet itu. Membuat ramalan lebih dekat atau jauh daripada Murid berbincang dan mengaitkan kepanasan matahari. atau kesejukan sesuatu planet dengan Mensyukuri nikmat Membuat kesimpulan bahawa keupayaan menampung kehidupan. tuhan bumi adalah satu-satu planet Murid berbincang dan meramal apa yang akan Menyedari bahawa dalam sistem suria yang boleh berlaku jika bumi berada lebih dekat atau lebih sains merupakan menampung kehidupan jauh daripada matahari satu cara daripada Murid berbincang mengenai faktor lain yang cara untuk memberi kesan ke atas keupayaan sesuatu memahami alam planet menampung hidupan. Contoh: ketiadaan air dan udara. TEMA 4 : MENYIASAT TEKNOLOGI 1. TEKNOLOGI 33 1.1. Memahami Menyatakan had keupayaan Murid menguji kebolehan mereka. Contoh: Berkomunikasi kepentingan manusia dalam membuat a) Cuba mengingat satu nombor telefon dan Memerhati teknologi dalam sesuatu perkara mengingat lima lagi nombor telefon tanpa Membuat inferens kehidupan harian Mengenal pasti alat yang menulis nombor-nombor itu. Membanding dan digunakan untuk mengatasi b) Cuba melompat setinggi mungkin untuk membeza had keupayaan manusia menyentuh siling. Menganalisis Menerangkan cara sesuatu c) Cuba membaca tulisan yang sama daripada alat digunakan untuk jarak yang berlainan. Menghargai mengatasi had keupayaan Murid berbincang mengenai had keupayaan sumbangan sains manusia. mereka. dan teknologi Murid menonton tayangan video untuk melihat Rajin dan tabah 16 DISEDIAKAN OLEH : PN. INTAN AFIZAH BT SALLEH GURU CEMERLANG SAINS
 • 17. PANITIA SAINS SK CHANGKAT JONG cara penggunaan teknologi dalam mengatasi had dalam menjalankan keupayaan manusia atau menceburi Murid berbincang dan memberi contoh lain had sesuatu perkara keupayaan manusia dan cara mengatasinya. Cth: a) Tidak dapat melihat sesuatu objek secara terperinci. Ini dapat diatasi dengan mengguna kanta pembesar atau mikroskop. OBJEKTIF KPS / KBSB / SS DAN MINGGU HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN NILAI MURNI 33 1.1. Memahami b) Tidak dapat bercakap dengan kuat untuk Mencirikan kepentingan didengari oleh sesorang yang berada jauh. Membuat urutan teknologi dalam Ini dapat diatasi dengan menggunakan Berkomunikasi kehidupan harian mikrofon, megafon atau telefon. Memerhati c) Tidak dapat berjalan dalam jarak jauh. Ini Membuat inferens dapat diatasi dengan menunggang basikal Membanding dan atau mengembara dengan kereta, keretapi, membeza kapal atau kapal terbang. Menganalisis 1.2. Memahami Memberi contoh dalam Murid mengumpul maklumat dan membuat folio Menghargai perkembangan perkembangan teknologi mengenai perkembangan teknologi dalam bidang sumbangan sains teknologi Mengenal pasti keperluan komunikasi, pengangkutan, pertanian dan dan teknologi untuk membaharui atau pembinaan. Rajin dan tabah mencipta peralatan bagi Contoh: perkembangan teknologi dalam bidang dalam menjalankan manfaat manusia sejagat. komunikasi berubah dari isyarat asap kepada atau menceburi bunyi gendang, telefon, walkie-talkie, telefon sesuatu perkara bimbit dan tele-persidangan. Murid memberi sebab mengenai keperluan untuk membaharui atau mencipta peralatan bagi manfaat manusia sejagat. 34 1.3 Mensintesis cara Mengenal pasti masalah yang Murid berbincang dan menyenaraikan masalah Membuat inferens teknologi digunakan dihadapi dalam kehidupan yang mereka hadapi dalam kehidupan harian. Membuat untuk menyelesaikan harian. Murid menjalankan sesi sumbangsaran cara kesimpulan masalah Menjana idea untuk menyelesaikan masalah yang dikenal pasti. Menjana idea menyelesaikan masalah yang Murid membina alatan untuk menyelesaikan Mencirikan telah dikenalpasti masalah yang dikenalpasti. Mereka cipta satu alat untuk Murid mempamerkan ciptaan mereka di dalam Berfikir secara menyelesaikan masalah yang kelas. kritikal dan analitis 17 DISEDIAKAN OLEH : PN. INTAN AFIZAH BT SALLEH GURU CEMERLANG SAINS
 • 18. PANITIA SAINS SK CHANGKAT JONG telah dikenalpasti. Bekerjasama Melakukan demonstrasi cara Berani mencuba alat yang dicipta dapat digunakan unutk menyelesaikan masalah yang dikenal pasti OBJEKTIF KPS / KBSB / SS DAN MINGGU HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN NILAI MURNI 35 1.4 Menganalisa Murid menyatakan kebaikan Murid berbincang dan menyenaraikan kebaikan Membanding dan teknologi memberi dan keburukan teknologi. dan keburukan teknologi kepada manusia membeza manfaat kepada Membuat kesimpulan bahawa sejagat. Membuat manusia sejagat jika teknologi dapat memberi Mereka berdebat mengenai topik yang berkait kesimpulan digunakan secara manfaat kepada manusia dengan teknologi. Membuat inferens bijaksana sejagat jika digunakan secara Murid membuat kesimpulan mengenai hasil Menganalisis bijaksana. perdebatan tentang teknologi yang memberi manfaat kepada manusia sejagat jika digunakan secara bijaksana. Menghargai sumbangan sains dan teknologi Rajin dan tabah dalam menjalankan atau menceburi sesuatu perkara 18 DISEDIAKAN OLEH : PN. INTAN AFIZAH BT SALLEH GURU CEMERLANG SAINS
 • 19. PANITIA SAINS SK CHANGKAT JONG 19 DISEDIAKAN OLEH : PN. INTAN AFIZAH BT SALLEH GURU CEMERLANG SAINS