SlideShare a Scribd company logo
Český telekomunikační úřad
Revize regulačního rámce
2016+
Jaromír Novák
22222222
Harmonogram revize RR
 zahájení revize - 2015
 dotazy EK na BEREC, RSPG, ENISA - červenec 2015
 veřejná konzultace - listopad 2015
 veřejné slyšení – únor 2016
 legislativní návrhy – 14. září 2016
 Rámcová pozice ČR – 27. října 2016
 SK PRES – první debata na radě EU je plánována na
2. prosince 2016
 MT PRES – bude mít ambici rozčlenit témata
 Představy EK o přijetí revize – koncem roku 2017 a
implementace předpisů v praxi cca v roce 2020
33333333
Rámcová pozice ČR
 podklady pro MPO
14. 10.
 27. října – konečný
termín RP
44444444
„Revizní balíček“
 1 směrnice:
– Evropský kodex elektronických komunikací (118 článků, 287 rec.)
 2 nařízení:
– o agentuře BEREC
– o podpoře dostupnosti připojení na lokální úrovni a na veřejných
prostranstvích (WiFi4EU)
 pracovní doprovodné dokumenty (SWD):
– Hodnocení stávajícího regulačního rámce (evaluation)
– Hodnocení dopadů (IA)
– Sdělení obecné (Gigabit Society)
– Sdělení Akční plán pro 5G
55555555
EU Kodex elektronických komunikací
1. Rámec
– cíle, definice
– institucionální nastavení; implementace
– procedury pro jednotný trh
– bezpečnost a integrita
1. Sítě
– vstup na trh a budování sítí
– access
3. Služby
– povinnosti US
– čísla
– práva koncových uživatelů
4. Závěrečná ustanovení
66666666
Cíle EK pro revizi RR
1. Konzistentní přístup k politice a správě rádiového spektra
dle zásad jednotného trhu
2. Zajištění podmínek pro skutečně jednotný trh (skrze
odstranění roztříštěnosti regulace), čímž se umožní
efektivním provozovatelům sítí a poskytovatelům služeb
realizovat úspory z rozsahu a spotřebitelům se zajistí
efektivní ochrana
3. Zajištění rovných podmínek pro účastníky trhu a jednotné
uplatňování pravidel (Level Playing Field)
4. Stimulace investic do vysokorychlostních
širokopásmových sítí a zajištění konektivity
(+ 3 strategické cíle)
5. Efektivnější institucionální rámec
+ REFIT (odstranění duplicit a zastaralých ustanovení)
77777777
Cíl 1. – Konzistentní přístup ke spektru
88888888
Cíl 1. - Konzistentní přístup ke spektru
Nástroje:
→konkretizace úkolů NRAs ve správě spektra
určeného pro elektronické komunikace
→nové úkoly pro BEREC
→koordinace politik skrze RSPG (čl.4)
→pravomoci EK
99999999
Spektrum - Rámec
Institucionální nastavení
– čl. 4 – strategické plánování správy spektra
– čl. 5/1 (4. odrážka) – tržní (regulační) aspekty správy spektra musí
řešit NRA (+ čl. 35)
Všeobecná oprávnění
– čl. 15/1(c) – minimální soubor práv plynoucích ze všeobecného
oprávnění – doplnění práva využívat spektrum
– čl. 19 - ospravedlňuje pravidla pro omezení či odnětí práv
– čl. 28 – koordinační jednání mezi státy – role RSPG, pravomoc EK
Procedury pro jednotný trh (Hlava IV)
– čl. 35 – 37 = Kapitola II - Jednotné přidělování spektra
– čl. 35 – minimální rozsah kompetencí NRA a „Peer review proces“
– čl. 37 – Možnost společného postupu při udělování indiv. práv
1010101010101010
Spektrum - Sítě
Vstup na trh a budování sítí (Hlava I)
– čl. 45 – 54 = Kapitola II - Přístup k rádiovému spektru
– čl. 45 – konkretizace 8 bodů, jak podporovat harmonizaci
využívání spektra; tech. neutralita vztažena i k sítím; pro
harmonizovaná pásma vždy EK určí zda všeobecné oprávnění
nebo udělování práv
– čl. 46 – snaha o další posílení role všeobecných oprávnění nad
udělování individuálních práv
– čl. 47 – pravomoci NRAs (+) a EK
– čl. 49 – pro harmonizovaná pásma min délka trvání práv = 25 let
– čl. 50 – obnovení práv
– Čl. 53 - koordinované načasování autorizace v harm. pásmech –
pravomoci EK vč. stanovení přechodných ustanovení o trvání
existujících práv (zkrácení/prodloužení)
1111111111111111
2. Cíl – skutečně jednotný trh
1212121212121212
Cíl 2. - Zajištění podmínek pro skutečně
jednotný trh
Nástroje:
→harmonizační opatření v rukou EK – předpisy
→konzultace s EK (dvojité veto)
→konzultace s BEREC (ne závazné)
→změna procesu oznamování
1313131313131313
Oznamování podnikání
 čl.12+
– zajištění svobody podnikání v elektronických komunikacích –
všeobecné oprávnění a žádné další podmínky mimo RR
 oznamování
– nemusí být vyžadováno
– pokud ano, pak pouze k BEREC
– prostřednictvím jednotného formuláře
1414141414141414
Konzultace a analýzy
– čl. 23 – veřejná konzultace (min 30 dní)
 Rámec: Procedury pro jednotný trh
– čl. 32 – veto 1 (ART, SMP)
– čl. 33 – veto 2 (REM, CEN) – souhlasné stanovisko BEREC
– čl. 35 – konzultace s BEREC ke spektru
 Sítě: Access – Kap. III Analýzy trhů a SMP
– čl. 63 – pravomoc EK definovat nadnárodní trh a povinnost BEREC
provést analýzu (na žádost EK nebo 2 NRAs)
– čl. 65 – zakotvení testu tří kritérií pro definování RT (vyvratitelná
domněnka jejich naplnění, pokud je trh v Doporučení)
1515151515151515
Prováděcí předpisy
 Rámec: Procedury pro jednotný trh
– čl. 38 – harmonizační pravomoci EK (ad čl.19 RS)
– čl.39 – standardizace (= čl. 17 RS)
 Sítě: Access – Kap. III Analýzy trhů a SMP
– čl. 64 – povinnost BEREC provést analýzu nadnárodní poptávky
(na žádost EK nebo 2 NRAs)
 Jednotné přístupové produkty –
 pokud poptávka existuje - BEREC vydá pokyny pro regulátory (guidelines),
jak tuto poptávku uspokojit
 na základě těchto pokynů BEREC – EK vydá prováděcí rozhodnutí
harmonizující technické specifikace VO přístupových produktů
– čl. 67/4 – povinnost BEREC vydat pokyny k ref. nabídce
– č. 22/7 - povinnost BEREC vydat pokyny k mapování
– čl. 59/6 - povinnost BEREC vydat pokyny k identifikaci NTP
1616161616161616
Změna poskytovatele
 čl. 99
 účastník koncový uživatel
 pravidla pro změnu poskytovatele IAS
– výpadek služby max 1 den
– povinnost NRA zajistit efektivnost procesu !
 přenositelnost
– žádné poplatky vůči koncovému uživateli
– aktivace přeneseného čísla do 1 dne od sjednání
– reaktivace pokud (a dokud) se proces nezdaří
– úkol NRAs – zajistit informovanost a ochranu koncových uživatelů
během procesu
1717171717171717
3. Cíl – rovné podmínky na trhu
1818181818181818
Cíl 3
Nástroje:
→rozšíření dosahu regulačního rámce
1919191919191919
Definice služby
 Veřejně dostupná telefonní služba
hlasová komunikace (čl.2 odst.32)
 Služba elektronických komunikací
zahrnuje:
–službu přístupu k internetu (a/nebo)
–komunikační službu mezi osobami (a/nebo)
–služby spočívající v přenosu signálů
–ne však služby poskytující (či kontrolující) obsah
 Komunikační služba mezi osobami
–umožňuje přímou a interaktivní výměnu informací
–mezi konečným počtem osob
–ne však služby, které toto umožňují jen jako podružnou funkci
2020202020202020
Komunikační služba mezi osobami
 2 druhy služby:
– založená na využití čísel (number-based)
– nezávislá na využití čísel (number-independent)
 rozhodující je, zda se služba připojuje k PSTN
buď tak, že má přidělena čísla z číslovacího plánu
nebo tak, že umožňuje komunikaci s těmito čísly
(tj. zahrnujeVoIP, apod.)
2121212121212121
Jaká část rámce padne i na „OTT“?
 čl. 20 – předávání informací NRA (sběr dat)
 čl. 26 – řešení sporů mezi podnikateli
 čl.40 – bezpečnost sítí a služeb
 čl. 59/1 (c) – Přístup a propojení – povinnost NRA
podporovat/zajistit interoperabilitu služeb +
pravomoc uložit
– čl. 102/2 tísňová komunikace
 později směrnice ePrivacy
2222222222222222
Řešení sporů – čl. 25+
 řešení sporů mezi podnikateli – čl.26
– zásadní rozšíření skrze definici ECS
 mezi poskytovateli ECNS
 mezi poskytovateli ECNS a těmi, kteří mají prospěch z povinnosti přístupu
nebo propojení
 mezi poskytovateli ECNS a poskytovateli přiřazených prostředků
 mimosoudní řešení sporů – čl. 25
– právo spotřebitelů + (pokud to ČS zakotví) také jiných koncových
uživatelů, zejména mikro- a malých podniků
– mezi spotřebiteli a poskytovateli služeb ECS kromě
komunikačních služeb nezávislých na využití čísel
2323232323232323
Tísňová komunikace
 čl.102
- call access emergency services through
emergency communications
 nové definice v čl.2
– (35) public safety answering point (PSAP)
– (36) nejvhodnější PSAP
– (37) tísňová komunikace
– (38) tísňová služba
2424242424242424
Přístup a propojení – čl.57+
 k právu na přístup a propojení přibyla povinnost
NRA uveřejnit postupy, jak se tohoto práva
domoci
čl. 59 - pravomoc NRA uložit:
 přístup ke drátům a kabelům v budovách (wiring
and cables inside buildings) – čl. 59/2
– vlastníkům vedení (stanoveny omezující podmínky, ale vágně)
 sdílení infrastruktury – pasivní i aktivní (čl.59/3)
 roamingové dohody pro dané území
 společné budování infrastruktury
– komu? podnikům, které zajišťují/mají oprávnění zajišťovat ECN
– stanoveny podmínky, ale vágně
2525252525252525
4. Cíl – stimulace investic do NGA sítí
2626262626262626
Cíl 4 - stimulace investic do NGA sítí
Nástroje:
→zařazení nového cíle RR !!
→zohledňování výsledků „mapování“ napříč
činností NRAs
→podpora dostupnosti připojení k internetu
2727272727272727
Nový cíl
 The national regulatory and other competent
authorities as well as BEREC shall:
(a) promote access to, and take-up of, very high
capacity data connectivity, both fixed and
mobile, by all Union citizens and businesses;
nástroje:
→čl. 55 - sdílení RLAN koncovými uživateli
→nařízení WiFi4EU
→čl. 79 - dostupnost f. přístupu k internetu do US
→podpora budování sítí...
2828282828282828
Definice sítě
 síť elektronických komunikací
– doplnění, že ECN nemusí být postavena na trvalé infrastruktuře –
(recitál 13)
 síť s velmi vysokou kapacitou – nová def. (odst.2)
– ECN, která se skládá výhradně z prvků založených na optice
alespoň po úroveň distribučního bodu pro lokalitu obslouženou
touto síti (distribution point at the serving location)
– nebo vykazuje obdobné výkonové charakteristiky
(rychlost downlink/uplink, stabilita, chybovost, odezva a jejich
rozptyl)
 použití v článcích 22 (mapování), 59 (pravomoci NRA k přístupu a propojení),
72, 74 (REM)
2929292929292929
Nové nástroje
 čl. 70 - Přístup ke stavbám (inženýrským sítím)
 SMP regulace - zohledňování budoucího vývoje a záměrů
– čl. 65, 66 - zohlednění společných investic
– čl. 66, 71 - závazky investic ve vyloučených oblastech v souvislosti s geografickým mapováním
– čl. 74 - podmíněné upuštění od regulace u nových částí sítě
– čl. 66/6 zohledňování vývoje na trhu – úprava REM i bez provedení ART (ale podléhá notifikaci)
 zmírnění regulace pro vertikálně oddělené podniky
– čl. 76 – dobrovolná separace – upřesnění (nesmí být majetkově propojeni)
– čl. 77 – definice čistě velkoobchodního poskytovatele
 čl. 78 - pravidla pro migraci na novou infrastrukturu
3030303030303030
Průzkumy
 čl. 20 - oprávnění NRA získávat informace
– doplnění přiřazených prostředků a přiřazených služeb
 čl. 22 - geografické průzkumy budování
širokopásmových sítí
– pravidelné průzkumy dosahu sítí - 3 roky
– popis dosahu širokopásmových sítí
– 3-letý výhled v budování těchto sítí - na základě zjištěného stavu a
nahlášených investičních záměrů operátorů
(NRA si musí vyžádat informace o těchto záměrech)
– zohlednění výsledků při státní podpoře, stanovení podmínek
pokrytí při přidělování spektra, posouzení dostupnosti US
– určení Oblastí s digitálním vyloučením (digital exclusion area) –
kde není ani do tří let nebude síť s velmi vysokou kapacitou
3131313131313131
Univerzální služba (čl. 79 – 86)
 čl. 79 – povinnost ČS zajistit dostupnost funkčního přístupu k
internetu a služeb hlasové komunikace za rozumnou cenu a v
dané kvalitě
– definice funkčního přístupu k internetu skrze seznam ref. služeb (Annex)
 čl. 80 - monitoring tarifů
– možnost požadovat snížené ceny za služby pro osoby s nízkým příjmem či se
speciálními potřebami (čl. 80)
 čl. 81 – flexibilita - státy určí nejvhodnější způsob zajištění US
 čl. 82 – možnost pokračovat v současných povinnostech US dle
potřeby jednotlivých států
 čl. 83 – kontrola výdajů
– uživatel má platit pouze za nezbytné služby a zařízení a má mít možnost
kontroly svých výdajů
 čl. 85 – financování US ze státního rozpočtu
 čl. 86 – transparentnost výpočtu nákladů na US
3232323232323232
5. Cíl – BEREC – instituce EU
3333333333333333
CÍl 5
Nástroje:
→BEREC agenturou EU
→snaha o sjednocení pravomocí NRAs
→posílení „domácí“ nezávislosti NRAs
→posílení koordinační role EK
3434343434343434
BEREC
 BEREC – agentura EU
– Výkonný ředitel v rukou EK (MB jmenuje 3 členy ze seznamu
předloženého EK); na 5 let
– do roku 2020 = 44 zaměstnanců, do r. 2022 = 60 zaměstnanců
– řídí pracovní skupiny
 Management Board – Řídící sbor/Správní rada?
– každý NRA jmenuje jednoho člena (4 roky) – předsedové NRAs
– funkce jsou víceméně v režimu dnešního Řídícího výboru (MC)
– bez vlivu přímého na „regulační“ rozhodnutí BEREC
 Board of Appeal – Odvolací rada
– v rukou EK (MB jmenuje 3 členy ze seznamu předloženého EK); na
4 roky
3535353535353535
REFIT
 odstranění duplicit
 odstranění zastaralých ustanovení
 vyjasnění výkladových rozdílů
– ochrana spotřebitele – úplný výčet náležitostí smluv (max
ochrana)
– univerzální služba – odstranění některých nástrojů
– Později u ePrivacy
Co budeme nyní dělat?
 spolupráce s MPO na tvorbě rámcové
pozice
– Termín pro rámcovou pozici pro MPO je 27. října
– následně spolupráce na tvorbě instrukcí pro SZB –
standardní proces
 účast v pracovní skupině BEREC – příprava
stanoviska BEREC k návrhu EK
3737373737373737
Děkuji za pozornost
Dotazy?
Diskuze!

More Related Content

Similar to Revize regulačního rámce 2016+

Prezentace k začátku revize regulačního rámce
Prezentace k začátku revize regulačního rámcePrezentace k začátku revize regulačního rámce
Prezentace k začátku revize regulačního rámce
Jaromir Novak
 
Revize regulačního rámce
Revize regulačního rámceRevize regulačního rámce
Revize regulačního rámce
CTU_cz
 
O aktuálních otázkách (a také o tom, co jsme kdysi s panem Sovou provedli ČTÚ)
O aktuálních otázkách (a také o tom, co jsme kdysi s panem Sovou provedli ČTÚ)O aktuálních otázkách (a také o tom, co jsme kdysi s panem Sovou provedli ČTÚ)
O aktuálních otázkách (a také o tom, co jsme kdysi s panem Sovou provedli ČTÚ)
Jiří Peterka
 
Prezentace #IAC2015
Prezentace #IAC2015Prezentace #IAC2015
Prezentace #IAC2015
Jaromir Novak
 
Část plánu využití rádiového spektra pro kmitočtové pásmo 174 – 380 MHz .
Část plánu využití rádiového spektra pro kmitočtové pásmo 174 – 380 MHz .Část plánu využití rádiového spektra pro kmitočtové pásmo 174 – 380 MHz .
Část plánu využití rádiového spektra pro kmitočtové pásmo 174 – 380 MHz .
Jan Brychta
 
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o využívání kmitočtového pásma 470–79...
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o využívání kmitočtového pásma 470–79...Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o využívání kmitočtového pásma 470–79...
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o využívání kmitočtového pásma 470–79...
Jan Brychta
 
J.Peterka: Otevřená data v projektu NetMetr
J.Peterka: Otevřená data v projektu NetMetrJ.Peterka: Otevřená data v projektu NetMetr
J.Peterka: Otevřená data v projektu NetMetr
CTU_cz
 
Data Retention (Stav k 4/2013)
Data Retention (Stav k 4/2013)Data Retention (Stav k 4/2013)
Data Retention (Stav k 4/2013)
Iuridicum Remedium
 
Aktivity Českého telekomunikačního úřadu
Aktivity Českého telekomunikačního úřaduAktivity Českého telekomunikačního úřadu
Aktivity Českého telekomunikačního úřadu
Jaromir Novak
 

Similar to Revize regulačního rámce 2016+ (9)

Prezentace k začátku revize regulačního rámce
Prezentace k začátku revize regulačního rámcePrezentace k začátku revize regulačního rámce
Prezentace k začátku revize regulačního rámce
 
Revize regulačního rámce
Revize regulačního rámceRevize regulačního rámce
Revize regulačního rámce
 
O aktuálních otázkách (a také o tom, co jsme kdysi s panem Sovou provedli ČTÚ)
O aktuálních otázkách (a také o tom, co jsme kdysi s panem Sovou provedli ČTÚ)O aktuálních otázkách (a také o tom, co jsme kdysi s panem Sovou provedli ČTÚ)
O aktuálních otázkách (a také o tom, co jsme kdysi s panem Sovou provedli ČTÚ)
 
Prezentace #IAC2015
Prezentace #IAC2015Prezentace #IAC2015
Prezentace #IAC2015
 
Část plánu využití rádiového spektra pro kmitočtové pásmo 174 – 380 MHz .
Část plánu využití rádiového spektra pro kmitočtové pásmo 174 – 380 MHz .Část plánu využití rádiového spektra pro kmitočtové pásmo 174 – 380 MHz .
Část plánu využití rádiového spektra pro kmitočtové pásmo 174 – 380 MHz .
 
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o využívání kmitočtového pásma 470–79...
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o využívání kmitočtového pásma 470–79...Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o využívání kmitočtového pásma 470–79...
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o využívání kmitočtového pásma 470–79...
 
J.Peterka: Otevřená data v projektu NetMetr
J.Peterka: Otevřená data v projektu NetMetrJ.Peterka: Otevřená data v projektu NetMetr
J.Peterka: Otevřená data v projektu NetMetr
 
Data Retention (Stav k 4/2013)
Data Retention (Stav k 4/2013)Data Retention (Stav k 4/2013)
Data Retention (Stav k 4/2013)
 
Aktivity Českého telekomunikačního úřadu
Aktivity Českého telekomunikačního úřaduAktivity Českého telekomunikačního úřadu
Aktivity Českého telekomunikačního úřadu
 

More from Jaromir Novak

Implementace směrnice BBcost v ČR
Implementace směrnice BBcost v ČRImplementace směrnice BBcost v ČR
Implementace směrnice BBcost v ČR
Jaromir Novak
 
Řekni kde ta data jsou
Řekni kde ta data jsouŘekni kde ta data jsou
Řekni kde ta data jsou
Jaromir Novak
 
Jak jsme pořádali hackathon
Jak jsme pořádali hackathonJak jsme pořádali hackathon
Jak jsme pořádali hackathon
Jaromir Novak
 
Leska a bída Digitálního Česka
Leska a bída Digitálního ČeskaLeska a bída Digitálního Česka
Leska a bída Digitálního Česka
Jaromir Novak
 
Ohrožení služeb elektronických komunikací
Ohrožení služeb elektronických komunikacíOhrožení služeb elektronických komunikací
Ohrožení služeb elektronických komunikací
Jaromir Novak
 
Consumer protection Bulgaria
Consumer protection BulgariaConsumer protection Bulgaria
Consumer protection Bulgaria
Jaromir Novak
 
Data retention v ČR
Data retention v ČRData retention v ČR
Data retention v ČR
Jaromir Novak
 
Budoucnost mobilní telefonie
Budoucnost mobilní telefonieBudoucnost mobilní telefonie
Budoucnost mobilní telefonie
Jaromir Novak
 
Digitální ČRo
Digitální ČRoDigitální ČRo
Digitální ČRo
Jaromir Novak
 
Budoucnost DVB-T2 v ČR
Budoucnost DVB-T2 v ČRBudoucnost DVB-T2 v ČR
Budoucnost DVB-T2 v ČR
Jaromir Novak
 
ICTU
ICTUICTU
OP Digital Poland
OP Digital PolandOP Digital Poland
OP Digital Poland
Jaromir Novak
 
NGA legislation in Poland
 NGA legislation in Poland NGA legislation in Poland
NGA legislation in Poland
Jaromir Novak
 

More from Jaromir Novak (13)

Implementace směrnice BBcost v ČR
Implementace směrnice BBcost v ČRImplementace směrnice BBcost v ČR
Implementace směrnice BBcost v ČR
 
Řekni kde ta data jsou
Řekni kde ta data jsouŘekni kde ta data jsou
Řekni kde ta data jsou
 
Jak jsme pořádali hackathon
Jak jsme pořádali hackathonJak jsme pořádali hackathon
Jak jsme pořádali hackathon
 
Leska a bída Digitálního Česka
Leska a bída Digitálního ČeskaLeska a bída Digitálního Česka
Leska a bída Digitálního Česka
 
Ohrožení služeb elektronických komunikací
Ohrožení služeb elektronických komunikacíOhrožení služeb elektronických komunikací
Ohrožení služeb elektronických komunikací
 
Consumer protection Bulgaria
Consumer protection BulgariaConsumer protection Bulgaria
Consumer protection Bulgaria
 
Data retention v ČR
Data retention v ČRData retention v ČR
Data retention v ČR
 
Budoucnost mobilní telefonie
Budoucnost mobilní telefonieBudoucnost mobilní telefonie
Budoucnost mobilní telefonie
 
Digitální ČRo
Digitální ČRoDigitální ČRo
Digitální ČRo
 
Budoucnost DVB-T2 v ČR
Budoucnost DVB-T2 v ČRBudoucnost DVB-T2 v ČR
Budoucnost DVB-T2 v ČR
 
ICTU
ICTUICTU
ICTU
 
OP Digital Poland
OP Digital PolandOP Digital Poland
OP Digital Poland
 
NGA legislation in Poland
 NGA legislation in Poland NGA legislation in Poland
NGA legislation in Poland
 

Revize regulačního rámce 2016+

 • 1. Český telekomunikační úřad Revize regulačního rámce 2016+ Jaromír Novák
 • 2. 22222222 Harmonogram revize RR  zahájení revize - 2015  dotazy EK na BEREC, RSPG, ENISA - červenec 2015  veřejná konzultace - listopad 2015  veřejné slyšení – únor 2016  legislativní návrhy – 14. září 2016  Rámcová pozice ČR – 27. října 2016  SK PRES – první debata na radě EU je plánována na 2. prosince 2016  MT PRES – bude mít ambici rozčlenit témata  Představy EK o přijetí revize – koncem roku 2017 a implementace předpisů v praxi cca v roce 2020
 • 3. 33333333 Rámcová pozice ČR  podklady pro MPO 14. 10.  27. října – konečný termín RP
 • 4. 44444444 „Revizní balíček“  1 směrnice: – Evropský kodex elektronických komunikací (118 článků, 287 rec.)  2 nařízení: – o agentuře BEREC – o podpoře dostupnosti připojení na lokální úrovni a na veřejných prostranstvích (WiFi4EU)  pracovní doprovodné dokumenty (SWD): – Hodnocení stávajícího regulačního rámce (evaluation) – Hodnocení dopadů (IA) – Sdělení obecné (Gigabit Society) – Sdělení Akční plán pro 5G
 • 5. 55555555 EU Kodex elektronických komunikací 1. Rámec – cíle, definice – institucionální nastavení; implementace – procedury pro jednotný trh – bezpečnost a integrita 1. Sítě – vstup na trh a budování sítí – access 3. Služby – povinnosti US – čísla – práva koncových uživatelů 4. Závěrečná ustanovení
 • 6. 66666666 Cíle EK pro revizi RR 1. Konzistentní přístup k politice a správě rádiového spektra dle zásad jednotného trhu 2. Zajištění podmínek pro skutečně jednotný trh (skrze odstranění roztříštěnosti regulace), čímž se umožní efektivním provozovatelům sítí a poskytovatelům služeb realizovat úspory z rozsahu a spotřebitelům se zajistí efektivní ochrana 3. Zajištění rovných podmínek pro účastníky trhu a jednotné uplatňování pravidel (Level Playing Field) 4. Stimulace investic do vysokorychlostních širokopásmových sítí a zajištění konektivity (+ 3 strategické cíle) 5. Efektivnější institucionální rámec + REFIT (odstranění duplicit a zastaralých ustanovení)
 • 7. 77777777 Cíl 1. – Konzistentní přístup ke spektru
 • 8. 88888888 Cíl 1. - Konzistentní přístup ke spektru Nástroje: →konkretizace úkolů NRAs ve správě spektra určeného pro elektronické komunikace →nové úkoly pro BEREC →koordinace politik skrze RSPG (čl.4) →pravomoci EK
 • 9. 99999999 Spektrum - Rámec Institucionální nastavení – čl. 4 – strategické plánování správy spektra – čl. 5/1 (4. odrážka) – tržní (regulační) aspekty správy spektra musí řešit NRA (+ čl. 35) Všeobecná oprávnění – čl. 15/1(c) – minimální soubor práv plynoucích ze všeobecného oprávnění – doplnění práva využívat spektrum – čl. 19 - ospravedlňuje pravidla pro omezení či odnětí práv – čl. 28 – koordinační jednání mezi státy – role RSPG, pravomoc EK Procedury pro jednotný trh (Hlava IV) – čl. 35 – 37 = Kapitola II - Jednotné přidělování spektra – čl. 35 – minimální rozsah kompetencí NRA a „Peer review proces“ – čl. 37 – Možnost společného postupu při udělování indiv. práv
 • 10. 1010101010101010 Spektrum - Sítě Vstup na trh a budování sítí (Hlava I) – čl. 45 – 54 = Kapitola II - Přístup k rádiovému spektru – čl. 45 – konkretizace 8 bodů, jak podporovat harmonizaci využívání spektra; tech. neutralita vztažena i k sítím; pro harmonizovaná pásma vždy EK určí zda všeobecné oprávnění nebo udělování práv – čl. 46 – snaha o další posílení role všeobecných oprávnění nad udělování individuálních práv – čl. 47 – pravomoci NRAs (+) a EK – čl. 49 – pro harmonizovaná pásma min délka trvání práv = 25 let – čl. 50 – obnovení práv – Čl. 53 - koordinované načasování autorizace v harm. pásmech – pravomoci EK vč. stanovení přechodných ustanovení o trvání existujících práv (zkrácení/prodloužení)
 • 11. 1111111111111111 2. Cíl – skutečně jednotný trh
 • 12. 1212121212121212 Cíl 2. - Zajištění podmínek pro skutečně jednotný trh Nástroje: →harmonizační opatření v rukou EK – předpisy →konzultace s EK (dvojité veto) →konzultace s BEREC (ne závazné) →změna procesu oznamování
 • 13. 1313131313131313 Oznamování podnikání  čl.12+ – zajištění svobody podnikání v elektronických komunikacích – všeobecné oprávnění a žádné další podmínky mimo RR  oznamování – nemusí být vyžadováno – pokud ano, pak pouze k BEREC – prostřednictvím jednotného formuláře
 • 14. 1414141414141414 Konzultace a analýzy – čl. 23 – veřejná konzultace (min 30 dní)  Rámec: Procedury pro jednotný trh – čl. 32 – veto 1 (ART, SMP) – čl. 33 – veto 2 (REM, CEN) – souhlasné stanovisko BEREC – čl. 35 – konzultace s BEREC ke spektru  Sítě: Access – Kap. III Analýzy trhů a SMP – čl. 63 – pravomoc EK definovat nadnárodní trh a povinnost BEREC provést analýzu (na žádost EK nebo 2 NRAs) – čl. 65 – zakotvení testu tří kritérií pro definování RT (vyvratitelná domněnka jejich naplnění, pokud je trh v Doporučení)
 • 15. 1515151515151515 Prováděcí předpisy  Rámec: Procedury pro jednotný trh – čl. 38 – harmonizační pravomoci EK (ad čl.19 RS) – čl.39 – standardizace (= čl. 17 RS)  Sítě: Access – Kap. III Analýzy trhů a SMP – čl. 64 – povinnost BEREC provést analýzu nadnárodní poptávky (na žádost EK nebo 2 NRAs)  Jednotné přístupové produkty –  pokud poptávka existuje - BEREC vydá pokyny pro regulátory (guidelines), jak tuto poptávku uspokojit  na základě těchto pokynů BEREC – EK vydá prováděcí rozhodnutí harmonizující technické specifikace VO přístupových produktů – čl. 67/4 – povinnost BEREC vydat pokyny k ref. nabídce – č. 22/7 - povinnost BEREC vydat pokyny k mapování – čl. 59/6 - povinnost BEREC vydat pokyny k identifikaci NTP
 • 16. 1616161616161616 Změna poskytovatele  čl. 99  účastník koncový uživatel  pravidla pro změnu poskytovatele IAS – výpadek služby max 1 den – povinnost NRA zajistit efektivnost procesu !  přenositelnost – žádné poplatky vůči koncovému uživateli – aktivace přeneseného čísla do 1 dne od sjednání – reaktivace pokud (a dokud) se proces nezdaří – úkol NRAs – zajistit informovanost a ochranu koncových uživatelů během procesu
 • 17. 1717171717171717 3. Cíl – rovné podmínky na trhu
 • 19. 1919191919191919 Definice služby  Veřejně dostupná telefonní služba hlasová komunikace (čl.2 odst.32)  Služba elektronických komunikací zahrnuje: –službu přístupu k internetu (a/nebo) –komunikační službu mezi osobami (a/nebo) –služby spočívající v přenosu signálů –ne však služby poskytující (či kontrolující) obsah  Komunikační služba mezi osobami –umožňuje přímou a interaktivní výměnu informací –mezi konečným počtem osob –ne však služby, které toto umožňují jen jako podružnou funkci
 • 20. 2020202020202020 Komunikační služba mezi osobami  2 druhy služby: – založená na využití čísel (number-based) – nezávislá na využití čísel (number-independent)  rozhodující je, zda se služba připojuje k PSTN buď tak, že má přidělena čísla z číslovacího plánu nebo tak, že umožňuje komunikaci s těmito čísly (tj. zahrnujeVoIP, apod.)
 • 21. 2121212121212121 Jaká část rámce padne i na „OTT“?  čl. 20 – předávání informací NRA (sběr dat)  čl. 26 – řešení sporů mezi podnikateli  čl.40 – bezpečnost sítí a služeb  čl. 59/1 (c) – Přístup a propojení – povinnost NRA podporovat/zajistit interoperabilitu služeb + pravomoc uložit – čl. 102/2 tísňová komunikace  později směrnice ePrivacy
 • 22. 2222222222222222 Řešení sporů – čl. 25+  řešení sporů mezi podnikateli – čl.26 – zásadní rozšíření skrze definici ECS  mezi poskytovateli ECNS  mezi poskytovateli ECNS a těmi, kteří mají prospěch z povinnosti přístupu nebo propojení  mezi poskytovateli ECNS a poskytovateli přiřazených prostředků  mimosoudní řešení sporů – čl. 25 – právo spotřebitelů + (pokud to ČS zakotví) také jiných koncových uživatelů, zejména mikro- a malých podniků – mezi spotřebiteli a poskytovateli služeb ECS kromě komunikačních služeb nezávislých na využití čísel
 • 23. 2323232323232323 Tísňová komunikace  čl.102 - call access emergency services through emergency communications  nové definice v čl.2 – (35) public safety answering point (PSAP) – (36) nejvhodnější PSAP – (37) tísňová komunikace – (38) tísňová služba
 • 24. 2424242424242424 Přístup a propojení – čl.57+  k právu na přístup a propojení přibyla povinnost NRA uveřejnit postupy, jak se tohoto práva domoci čl. 59 - pravomoc NRA uložit:  přístup ke drátům a kabelům v budovách (wiring and cables inside buildings) – čl. 59/2 – vlastníkům vedení (stanoveny omezující podmínky, ale vágně)  sdílení infrastruktury – pasivní i aktivní (čl.59/3)  roamingové dohody pro dané území  společné budování infrastruktury – komu? podnikům, které zajišťují/mají oprávnění zajišťovat ECN – stanoveny podmínky, ale vágně
 • 25. 2525252525252525 4. Cíl – stimulace investic do NGA sítí
 • 26. 2626262626262626 Cíl 4 - stimulace investic do NGA sítí Nástroje: →zařazení nového cíle RR !! →zohledňování výsledků „mapování“ napříč činností NRAs →podpora dostupnosti připojení k internetu
 • 27. 2727272727272727 Nový cíl  The national regulatory and other competent authorities as well as BEREC shall: (a) promote access to, and take-up of, very high capacity data connectivity, both fixed and mobile, by all Union citizens and businesses; nástroje: →čl. 55 - sdílení RLAN koncovými uživateli →nařízení WiFi4EU →čl. 79 - dostupnost f. přístupu k internetu do US →podpora budování sítí...
 • 28. 2828282828282828 Definice sítě  síť elektronických komunikací – doplnění, že ECN nemusí být postavena na trvalé infrastruktuře – (recitál 13)  síť s velmi vysokou kapacitou – nová def. (odst.2) – ECN, která se skládá výhradně z prvků založených na optice alespoň po úroveň distribučního bodu pro lokalitu obslouženou touto síti (distribution point at the serving location) – nebo vykazuje obdobné výkonové charakteristiky (rychlost downlink/uplink, stabilita, chybovost, odezva a jejich rozptyl)  použití v článcích 22 (mapování), 59 (pravomoci NRA k přístupu a propojení), 72, 74 (REM)
 • 29. 2929292929292929 Nové nástroje  čl. 70 - Přístup ke stavbám (inženýrským sítím)  SMP regulace - zohledňování budoucího vývoje a záměrů – čl. 65, 66 - zohlednění společných investic – čl. 66, 71 - závazky investic ve vyloučených oblastech v souvislosti s geografickým mapováním – čl. 74 - podmíněné upuštění od regulace u nových částí sítě – čl. 66/6 zohledňování vývoje na trhu – úprava REM i bez provedení ART (ale podléhá notifikaci)  zmírnění regulace pro vertikálně oddělené podniky – čl. 76 – dobrovolná separace – upřesnění (nesmí být majetkově propojeni) – čl. 77 – definice čistě velkoobchodního poskytovatele  čl. 78 - pravidla pro migraci na novou infrastrukturu
 • 30. 3030303030303030 Průzkumy  čl. 20 - oprávnění NRA získávat informace – doplnění přiřazených prostředků a přiřazených služeb  čl. 22 - geografické průzkumy budování širokopásmových sítí – pravidelné průzkumy dosahu sítí - 3 roky – popis dosahu širokopásmových sítí – 3-letý výhled v budování těchto sítí - na základě zjištěného stavu a nahlášených investičních záměrů operátorů (NRA si musí vyžádat informace o těchto záměrech) – zohlednění výsledků při státní podpoře, stanovení podmínek pokrytí při přidělování spektra, posouzení dostupnosti US – určení Oblastí s digitálním vyloučením (digital exclusion area) – kde není ani do tří let nebude síť s velmi vysokou kapacitou
 • 31. 3131313131313131 Univerzální služba (čl. 79 – 86)  čl. 79 – povinnost ČS zajistit dostupnost funkčního přístupu k internetu a služeb hlasové komunikace za rozumnou cenu a v dané kvalitě – definice funkčního přístupu k internetu skrze seznam ref. služeb (Annex)  čl. 80 - monitoring tarifů – možnost požadovat snížené ceny za služby pro osoby s nízkým příjmem či se speciálními potřebami (čl. 80)  čl. 81 – flexibilita - státy určí nejvhodnější způsob zajištění US  čl. 82 – možnost pokračovat v současných povinnostech US dle potřeby jednotlivých států  čl. 83 – kontrola výdajů – uživatel má platit pouze za nezbytné služby a zařízení a má mít možnost kontroly svých výdajů  čl. 85 – financování US ze státního rozpočtu  čl. 86 – transparentnost výpočtu nákladů na US
 • 32. 3232323232323232 5. Cíl – BEREC – instituce EU
 • 33. 3333333333333333 CÍl 5 Nástroje: →BEREC agenturou EU →snaha o sjednocení pravomocí NRAs →posílení „domácí“ nezávislosti NRAs →posílení koordinační role EK
 • 34. 3434343434343434 BEREC  BEREC – agentura EU – Výkonný ředitel v rukou EK (MB jmenuje 3 členy ze seznamu předloženého EK); na 5 let – do roku 2020 = 44 zaměstnanců, do r. 2022 = 60 zaměstnanců – řídí pracovní skupiny  Management Board – Řídící sbor/Správní rada? – každý NRA jmenuje jednoho člena (4 roky) – předsedové NRAs – funkce jsou víceméně v režimu dnešního Řídícího výboru (MC) – bez vlivu přímého na „regulační“ rozhodnutí BEREC  Board of Appeal – Odvolací rada – v rukou EK (MB jmenuje 3 členy ze seznamu předloženého EK); na 4 roky
 • 35. 3535353535353535 REFIT  odstranění duplicit  odstranění zastaralých ustanovení  vyjasnění výkladových rozdílů – ochrana spotřebitele – úplný výčet náležitostí smluv (max ochrana) – univerzální služba – odstranění některých nástrojů – Později u ePrivacy
 • 36. Co budeme nyní dělat?  spolupráce s MPO na tvorbě rámcové pozice – Termín pro rámcovou pozici pro MPO je 27. října – následně spolupráce na tvorbě instrukcí pro SZB – standardní proces  účast v pracovní skupině BEREC – příprava stanoviska BEREC k návrhu EK