SlideShare a Scribd company logo
1 of 15
Download to read offline
Par ko padomāt, izvēloties risinājumu
notekūdeņu savākšanai un attīrīšanai
Iveta Teibe, VARAM Vides aizsardzības departamenta Ūdens resursu nodaļas
vadītāja
Vebinārs «Būvē un atjauno droši»
2020.gada14.decembris
Notekūdeņi: par ko padomāt, būvējot
jaunu vai atjaunojot esošo īpašumu
❑ Ja ēkā izmantosiet ūdeni ēdiena gatavošanai, uzkopšanai,
mazgāšanai, tualetei u.tml., neizbēgami radīsies notekūdeņi.
❑ Notekūdeņu apjoms atkarīgs no ūdens lietošanas paradumiem, ēkas
labiekārtojuma. Taupīgi rīkojoties, vidējais patēriņš var būt ~ 60 l
ūdens uz vienu cilvēku diennaktī (l/c/dnn), jeb ~ 1,8 m3 mēnesī
uz cilvēku. Ja ēka ir labiekārtota, tajā ir vanna vai pirts u.tml.,
vidējais patēriņš var pārsniegt 100 l/c/dnn (3 m3 mēnesī uz
cilvēku).
❑ Likumdošana aizliedz novadīt neattīrītus notekūdeņus un to
dūņas virszemes ūdeņos, vidē, vai lietus kanalizācijas sistēmā.
Tādējādi – ja īpašumā rodas notekūdeņi, tie ir jāsavāc un
jāattīra.
❑ Prasības notekūdeņu attīrīšanai, savākšanai un tam izmantojamajām
iekārtām nosaka gan valsts līmeņa tiesību akti (MK noteikumi), gan
pašvaldību saistošie noteikumi.
2
Notekūdeņi: par ko padomāt, būvējot
jaunu vai atjaunojot esošo īpašumu
❑ Vai īpašums atrodas apdzīvotā vietā vai lauku teritorijā? (Atšķirsies
atsevišķas prasības un arī iespējas.)
❑ Kādi tehniski risinājumi ir izmantojami konkrētajā īpašumā?
(Centralizēta/decentralizēta notekūdeņu savākšana un attīrīšana,
dažādi decentralizētie risinājumi.)
❑ Ar kādām izmaksām jārēķinās izvēlētā risinājuma ierīkošanai/
sakārtošanai un ekspluatācijai?
❑ Kas būs izdevīgāk īstermiņā un ilgtermiņā?
❑ Kas vēl būs nepieciešams katra risinājuma atbilstošas darbības
nodrošināšanai?
❑ Kas man papildus jāņem vērā un kas man būtu jādara?
3
Kas ir «decentralizētā
kanalizācijas sistēma»?
Latvijā tipiski izmantotās decentralizētās kanalizācijas
sistēmas var iedalīt 3 pamatveidos:
❑ rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuru
kopējā jauda nepārsniedz 5 m3/diennaktī;
❑ septiķi;
❑ notekūdeņu krājtvertnes.
4
Septiķis - tvertne ar divām vai trim savstarpēji savienotām
kamerām un tām sekojošu infiltrācijas sistēmu
Kas jāņem vērā?
• Pēc LBN 223-15 «Kanalizācijas
būves» septiķus izmanto kopā ar
filtrācijas laukiem, filtrējošām drenām,
smilts-grants filtriem, filtrācijas
grāvjiem un filtrācijas akām.
• Filtrācijas laukam vajag samērā
lielu platību.
• Nav piemēroti vietām ar augstu
gruntsūdens līmeni.
• Nosēdumi regulāri jāizved
(vairums pašvaldību prasa to darīt 1
reizi gadā), tāpēc jāparedz iespēja
piebraukt asenizācijas mašīnai.
• Filtrācijas lauks periodiski jātīra vai
jāmaina.
• Tvertņu savienojumu šuvēm jābūt
hermētiski noslēgtām, to sienām – bez
plaisām.
5
Jārēķinās ar šādām izmaksām
•Septiķa iegāde, piegāde un
ierakšana zemē.
•Savienojošo cauruļvadu izbūve.
•Infiltrācijas lauka ierīkošana.
•Asenizatora pakalpojumi
nosēdumu izvešanai.
•Remontdarbi un filtrācijas lauka
regulāra uzturēšana.
Krājtvertne – noslēgta tvertne notekūdeņu
uzkrāšanai
Kas jāņem vērā?
• Pēc LBN 223-15 «Kanalizācijas būves»
apbūves teritorijās, kur plānota, bet vēl
nav izbūvēta centralizētā kanalizācija,
tās drīkst ierīkot sezonāli izmantotās
vai individuālās dzīvojamās ēkās,
atsevišķās (nelielās) ražotņu ēkās.
• Tvertnei jābūt hermētiskai.
• Vienkārša izbūve un ekspluatācija.
• Notekūdeņus neattīra, tāpēc tie
regulāri jāizved (biežumu nosaka
pašvaldības saistošie noteikumi atkarībā
no ūdens patēriņa), jāparedz iespēja
piebraukt asenizācijas mašīnai.
• Jo mazāka krājtvertne, jo biežāk
jāizved.
• Piemērota nelielai mājsaimniecībai ar
mazu ūdens patēriņu, arī īslaicīgi
izmantotos īpašumos.
6
Jārēķinās ar šādām izmaksām
• Krājtvertnes iegāde, piegāde un
ierakšana zemē.
• Savienojošo cauruļvadu izbūve.
• Regulāri asenizatora
pakalpojumi notekūdeņu
izvešanai.
Lokālas attīrīšanas iekārtas Citu bildi
Kas jāņem vērā?
• Pēc LBN 223-15 «Kanalizācijas būves»
tās ir viens no risinājumiem, ja
notekūdeņu apjoms nepārsniedz 5 m3/d.
• Tirgū ir dažādas tehnoloģijas, jaudas
un cenu kategorijas iekārtas, vairumā
gadījumu izmanto aktīvās dūņas.
• Nepieciešama regulāra apkope (gan
ekspluatējot pastāvīgi, gan pēc
dīkstāves), jo dūņas var izskaloties vai
iet bojā nepietiekama notekūdeņu
apjoma vai sadzīves ķīmijas dēļ.
• Nedarbosies atbilstoši, ja nedarbosies
kāda no elektroniskajām iekārtām.
• Iesakāms noskaidrot, kāds ir Jums
(nevis pārdevējam) labākais risinājums.
Jo apgrūtināta ekspluatācija vietās,
kur ir augsts gruntsūdeņu līmenis,
nevienmērīga notekūdeņu plūsma vai
bieži elektrības padeves traucējumi.
7
Jārēķinās ar šādām izmaksām
•Iekārtu iegāde, piegāde un
ierakšana zemē, montāža un
palaišana.
•Savienojošo cauruļvadu izbūve.
•Elektrības izmaksas iekārtu
darbības nodrošināšanai.
•Regulāras apkope (vismaz 1x
gadā).
•Remontdarbu izmaksas.
Pieslēgums centralizētajai
kanalizācijas sistēmai
Kas jāņem vērā?
• Vai nekustamā īpašuma tuvumā ir
izbūvēta centralizētā kanalizācijas
sistēma, vai tai ir tehniski iespējams
pieslēgties.
• Attiecīgās pašvaldības Teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi.
• Pieslēguma izbūvei jāsaņem tehniskie
noteikumi un nepieciešamā būvniecības
dokumentācija.
• 36 pašvaldības līdzfinansē pieslēgumu
izbūvi centralizētajai kanalizācijas
sistēmai.
• Ilgtermiņā (līdz 20 gadiem)
centralizētas kanalizācijas sistēmas
izmantošanas kopējās izmaksas var
būt mazākas, nekā decentralizēto
kanalizācijas sistēmu uzturēšana un
ierīkošana.
8
Jārēķinās ar šādām izmaksām
•Pieslēguma, t.sk.
komercuzskaites mēraparāta
mezgla ierīkošana
(dokumentācija un būvniecība).
•Ikmēneša maksa par
novadītajiem notekūdeņiem
saskaņā ar apstiprināto tarifu.
Decentralizētās kanalizācijas
sistēmas īpašnieka pienākumi
MK noteikumos* paredzētie pienākumi:
• reģistrēt īpašumā vai valdījumā esošo sistēmu;
• par saviem līdzekļiem nodrošināt tās apkopi un remontu;
• nodrošināt attīrīšanas iekārtu ekspluatāciju atbilstoši tehniskajai
dokumentācijai un atbilstoša komersanta veiktu tehnisko apkopi
vismaz reiz gadā vai ražotāja noteiktajā biežumā, iesniegt informāciju
reģistram par veikto apkopi;
• notekūdeņus no septiķa vidē novadīt tikai caur speciāli ierīkotu tam
sekojošu infiltrācijas sistēmu (to jau sen prasa būvnormatīvi);
• nodrošināt krājtvertnes hermētiskumu;
• krājtvertnēs un septiķos uzkrātos notekūdeņus un nosēdumus
regulāri nodot pašvaldībā reģistrētam asenizatoram;
• nodrošināt notekūdeņu atbilstību normatīvajos aktos un pašvaldību
sasitošajos noteikumos izvirzītajām prasībām;
• vismaz divus gadus pēc asenizācijas pakalpojumu saņemšanas
saglabāt šo darījumu apliecinošos dokumentus.
* https://likumi.lv/ta/id/291947-noteikumi-par-decentralizeto-kanalizacijas-sistemu-apsaimniekosanu-un-
registresanu
9
Kādi ir nosacījumi par
reģistrēšanu?
Decentralizētās sistēmas īpašniekam tā ir jāreģistrē, t.i., pašam
jāiesūta reģistra uzturētājam informācija vismaz par:
1) adresi, kurā sistēma atrodas, 2) tās īpašnieku, 3) sistēmas veidu, t.i.,
vai konkrētajā adresē atrodas un tiek izmantotas lokālās attīrīšanas
iekārtas vai septiķis vai krājtvertne.
Reģistru veido elektroniskā formā un tajā norāda vismaz īpašnieka
iesūtīto informāciju (adresi, īpašnieku, veidu).
Reģistra uzturētājam jāinformē iedzīvotāji, ka sistēmas jāreģistrē,
jāsagatavo reģistrācijas forma (veidlapa) un jānorāda, kādā veidā un kur
šis reģistrācijas pieteikums jāiesniedz
(noteikumi paredz iespēju to darīt klātienē,
pa pastu vai elektroniski).
Parasti reģistru uztur pašvaldība vai
tās ūdenssaimniecības uzņēmums. Bieži
pašvaldība izmanto noteiktu reģistrācijas
veidlapu, kas ir jāaizpilda.
10
Pašvaldību saistošie noteikumi
❑ Saistošajos noteikumos vietējā pašvaldība nosaka:
• ciemus, uz kuru teritorijās esošām decentralizētajām
kanalizācijas sistēmām neattiecas MK noteikumos noteiktās
prasības;
• minimālo biežumu notekūdeņu un nosēdumu izvešanai no
septiķiem un krājtvertnēm;
• decentralizēto kanalizācijas sistēmu kontroles un uzraudzības
kārtību;
• prasību minimumu asenizatoram;
• var noteikt arī nosacījumus par līdzfinansējumu pieslēgumu
izveidei.
❑ Pašvaldība reģistrē asenizatorus, kas sniedz pakalpojumus tās
teritorijā, informācijai jābūt pieejamai pašvaldības tīmekļa vietnē.
❑ Teritorijas plānojumā (grafiskajā daļā) pašvaldība var norādīt
teritorijas, kur plānots izbūvēt centralizēto kanalizācijas vai
ūdensapgādes sistēmu. Savukārt teritorijas apbūves un
izmantošanas noteikumos pašvaldības norāda nosacījumus
ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas/attīrīšanas
risinājumiem.
11
1
2
Kā var izskatīties asenizatoru
reģistrs?
Kādi ir termiņi tiesību aktu
prasību izpildei?
❑ Pašvaldība uzsāk organizēt reģistra izveidi ne vēlāk kā 2019.gada
1.janvārī un noslēdz reģistra izveidi ne vēlāk kā 2021. gada
31.decembrī.
❑ Ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka rīcībā nav
tehniskās dokumentācijas, īpašnieks nodrošina, ka līdz
2020.gada 1.janvārim atbilstošs komersants apseko minēto
sistēmu un izdod apliecinājumu par iekārtas tehnisko stāvokli un
norādījumus tās ekspluatācijai.
❑ Ja izmantotā decentralizētā kanalizācijas sistēma pašlaik
neatbilst iepriekšminētajām prasībām, noteikumi dod laiku
sakārtošanai līdz 2021.gada 31. decembrim. Ja tas nebūs izdarīts
un attiecīgajam nekustamajam īpašumam piegulošās ielas vai ceļa
robežās ir ierīkota centralizētā kanalizācijas sistēma, īpašnieka
pienākums ir ierīkot pieslēgumu centralizētajai kanalizācijas
sistēmai līdz 2023. gada 31. decembrim.
13
Var noderēt
❑ Metodisks materiāls «Ieteikumi iedzīvotājiem notekūdeņu
krājtvertņu un lokālo attīrīšanas iekārtu būvniecībai un
ekspluatācijai» (VARAM tīmekļa vietnē Par mums → Publikācijas un
pārskati → Metodiskie materiāli → Metodiskie materiāli
pašvaldībām):
https://drive.google.com/file/d/1OeOcXBKW7K7HPhYDLycSJ1LmD
u9J5J9R/view
❑ INTERREG projekta VillageWaters sagatavots Notekūdeņu
attīrīšanas iekārtu izvēles rīks (nav aktualizēts pēc 2018.g.):
https://www.villagewaters.eu/Information_Tool_972#4|4|1|1,2|6.
2;5||1-100|41-612|2|0|0|lv
14
Paldies!

More Related Content

More from Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk

Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanaiAtbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanaiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidēAktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidēEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēks
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēksBIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēks
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēksEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēnaVeselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēnaEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolāsMūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolāsEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiskiLatvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiskiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 

More from Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk (20)

Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība RīgāDaudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
 
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanaiAtbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
 
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidēAktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
 
Vides pieejamība: standarti, risinājumi un prakse
Vides pieejamība: standarti, risinājumi un prakseVides pieejamība: standarti, risinājumi un prakse
Vides pieejamība: standarti, risinājumi un prakse
 
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēks
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēksBIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēks
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēks
 
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...
 
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēnaVeselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
 
Dati – ilgtspējīga mikroklimata pamatā
Dati – ilgtspējīga mikroklimata pamatāDati – ilgtspējīga mikroklimata pamatā
Dati – ilgtspējīga mikroklimata pamatā
 
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolāsMūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
 
Iekštelpu mikroklimats, Liepājas pieredze
Iekštelpu mikroklimats, Liepājas pieredzeIekštelpu mikroklimats, Liepājas pieredze
Iekštelpu mikroklimats, Liepājas pieredze
 
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
 
Mācību vide: Dienasgaismas ietekme .
Mācību  vide: Dienasgaismas ietekme .Mācību  vide: Dienasgaismas ietekme .
Mācību vide: Dienasgaismas ietekme .
 
Izglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījums
Izglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījumsIzglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījums
Izglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījums
 
Akustika skolās - ietekme uz skolnieku un skolotāju
Akustika skolās - ietekme uz skolnieku un skolotājuAkustika skolās - ietekme uz skolnieku un skolotāju
Akustika skolās - ietekme uz skolnieku un skolotāju
 
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiskiLatvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
 
Pareizs risinājums pareizajai vietai
Pareizs risinājums  pareizajai vietaiPareizs risinājums  pareizajai vietai
Pareizs risinājums pareizajai vietai
 
Energoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarā
Energoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarāEnergoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarā
Energoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarā
 
Preiļu BJSS – augsta energoefektivitāte un jauna identitāte
Preiļu BJSS – augsta energoefektivitāte un jauna identitātePreiļu BJSS – augsta energoefektivitāte un jauna identitāte
Preiļu BJSS – augsta energoefektivitāte un jauna identitāte
 
Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšana
Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšanaDzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšana
Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšana
 
Pareiza saules paneļu sistēmas modelēšana
Pareiza saules paneļu sistēmas modelēšanaPareiza saules paneļu sistēmas modelēšana
Pareiza saules paneļu sistēmas modelēšana
 

Par ko padomāt, izvēloties risinājumu notekūdeņu savākšanai un attīrīšanai

 • 1. Par ko padomāt, izvēloties risinājumu notekūdeņu savākšanai un attīrīšanai Iveta Teibe, VARAM Vides aizsardzības departamenta Ūdens resursu nodaļas vadītāja Vebinārs «Būvē un atjauno droši» 2020.gada14.decembris
 • 2. Notekūdeņi: par ko padomāt, būvējot jaunu vai atjaunojot esošo īpašumu ❑ Ja ēkā izmantosiet ūdeni ēdiena gatavošanai, uzkopšanai, mazgāšanai, tualetei u.tml., neizbēgami radīsies notekūdeņi. ❑ Notekūdeņu apjoms atkarīgs no ūdens lietošanas paradumiem, ēkas labiekārtojuma. Taupīgi rīkojoties, vidējais patēriņš var būt ~ 60 l ūdens uz vienu cilvēku diennaktī (l/c/dnn), jeb ~ 1,8 m3 mēnesī uz cilvēku. Ja ēka ir labiekārtota, tajā ir vanna vai pirts u.tml., vidējais patēriņš var pārsniegt 100 l/c/dnn (3 m3 mēnesī uz cilvēku). ❑ Likumdošana aizliedz novadīt neattīrītus notekūdeņus un to dūņas virszemes ūdeņos, vidē, vai lietus kanalizācijas sistēmā. Tādējādi – ja īpašumā rodas notekūdeņi, tie ir jāsavāc un jāattīra. ❑ Prasības notekūdeņu attīrīšanai, savākšanai un tam izmantojamajām iekārtām nosaka gan valsts līmeņa tiesību akti (MK noteikumi), gan pašvaldību saistošie noteikumi. 2
 • 3. Notekūdeņi: par ko padomāt, būvējot jaunu vai atjaunojot esošo īpašumu ❑ Vai īpašums atrodas apdzīvotā vietā vai lauku teritorijā? (Atšķirsies atsevišķas prasības un arī iespējas.) ❑ Kādi tehniski risinājumi ir izmantojami konkrētajā īpašumā? (Centralizēta/decentralizēta notekūdeņu savākšana un attīrīšana, dažādi decentralizētie risinājumi.) ❑ Ar kādām izmaksām jārēķinās izvēlētā risinājuma ierīkošanai/ sakārtošanai un ekspluatācijai? ❑ Kas būs izdevīgāk īstermiņā un ilgtermiņā? ❑ Kas vēl būs nepieciešams katra risinājuma atbilstošas darbības nodrošināšanai? ❑ Kas man papildus jāņem vērā un kas man būtu jādara? 3
 • 4. Kas ir «decentralizētā kanalizācijas sistēma»? Latvijā tipiski izmantotās decentralizētās kanalizācijas sistēmas var iedalīt 3 pamatveidos: ❑ rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuru kopējā jauda nepārsniedz 5 m3/diennaktī; ❑ septiķi; ❑ notekūdeņu krājtvertnes. 4
 • 5. Septiķis - tvertne ar divām vai trim savstarpēji savienotām kamerām un tām sekojošu infiltrācijas sistēmu Kas jāņem vērā? • Pēc LBN 223-15 «Kanalizācijas būves» septiķus izmanto kopā ar filtrācijas laukiem, filtrējošām drenām, smilts-grants filtriem, filtrācijas grāvjiem un filtrācijas akām. • Filtrācijas laukam vajag samērā lielu platību. • Nav piemēroti vietām ar augstu gruntsūdens līmeni. • Nosēdumi regulāri jāizved (vairums pašvaldību prasa to darīt 1 reizi gadā), tāpēc jāparedz iespēja piebraukt asenizācijas mašīnai. • Filtrācijas lauks periodiski jātīra vai jāmaina. • Tvertņu savienojumu šuvēm jābūt hermētiski noslēgtām, to sienām – bez plaisām. 5 Jārēķinās ar šādām izmaksām •Septiķa iegāde, piegāde un ierakšana zemē. •Savienojošo cauruļvadu izbūve. •Infiltrācijas lauka ierīkošana. •Asenizatora pakalpojumi nosēdumu izvešanai. •Remontdarbi un filtrācijas lauka regulāra uzturēšana.
 • 6. Krājtvertne – noslēgta tvertne notekūdeņu uzkrāšanai Kas jāņem vērā? • Pēc LBN 223-15 «Kanalizācijas būves» apbūves teritorijās, kur plānota, bet vēl nav izbūvēta centralizētā kanalizācija, tās drīkst ierīkot sezonāli izmantotās vai individuālās dzīvojamās ēkās, atsevišķās (nelielās) ražotņu ēkās. • Tvertnei jābūt hermētiskai. • Vienkārša izbūve un ekspluatācija. • Notekūdeņus neattīra, tāpēc tie regulāri jāizved (biežumu nosaka pašvaldības saistošie noteikumi atkarībā no ūdens patēriņa), jāparedz iespēja piebraukt asenizācijas mašīnai. • Jo mazāka krājtvertne, jo biežāk jāizved. • Piemērota nelielai mājsaimniecībai ar mazu ūdens patēriņu, arī īslaicīgi izmantotos īpašumos. 6 Jārēķinās ar šādām izmaksām • Krājtvertnes iegāde, piegāde un ierakšana zemē. • Savienojošo cauruļvadu izbūve. • Regulāri asenizatora pakalpojumi notekūdeņu izvešanai.
 • 7. Lokālas attīrīšanas iekārtas Citu bildi Kas jāņem vērā? • Pēc LBN 223-15 «Kanalizācijas būves» tās ir viens no risinājumiem, ja notekūdeņu apjoms nepārsniedz 5 m3/d. • Tirgū ir dažādas tehnoloģijas, jaudas un cenu kategorijas iekārtas, vairumā gadījumu izmanto aktīvās dūņas. • Nepieciešama regulāra apkope (gan ekspluatējot pastāvīgi, gan pēc dīkstāves), jo dūņas var izskaloties vai iet bojā nepietiekama notekūdeņu apjoma vai sadzīves ķīmijas dēļ. • Nedarbosies atbilstoši, ja nedarbosies kāda no elektroniskajām iekārtām. • Iesakāms noskaidrot, kāds ir Jums (nevis pārdevējam) labākais risinājums. Jo apgrūtināta ekspluatācija vietās, kur ir augsts gruntsūdeņu līmenis, nevienmērīga notekūdeņu plūsma vai bieži elektrības padeves traucējumi. 7 Jārēķinās ar šādām izmaksām •Iekārtu iegāde, piegāde un ierakšana zemē, montāža un palaišana. •Savienojošo cauruļvadu izbūve. •Elektrības izmaksas iekārtu darbības nodrošināšanai. •Regulāras apkope (vismaz 1x gadā). •Remontdarbu izmaksas.
 • 8. Pieslēgums centralizētajai kanalizācijas sistēmai Kas jāņem vērā? • Vai nekustamā īpašuma tuvumā ir izbūvēta centralizētā kanalizācijas sistēma, vai tai ir tehniski iespējams pieslēgties. • Attiecīgās pašvaldības Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi. • Pieslēguma izbūvei jāsaņem tehniskie noteikumi un nepieciešamā būvniecības dokumentācija. • 36 pašvaldības līdzfinansē pieslēgumu izbūvi centralizētajai kanalizācijas sistēmai. • Ilgtermiņā (līdz 20 gadiem) centralizētas kanalizācijas sistēmas izmantošanas kopējās izmaksas var būt mazākas, nekā decentralizēto kanalizācijas sistēmu uzturēšana un ierīkošana. 8 Jārēķinās ar šādām izmaksām •Pieslēguma, t.sk. komercuzskaites mēraparāta mezgla ierīkošana (dokumentācija un būvniecība). •Ikmēneša maksa par novadītajiem notekūdeņiem saskaņā ar apstiprināto tarifu.
 • 9. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka pienākumi MK noteikumos* paredzētie pienākumi: • reģistrēt īpašumā vai valdījumā esošo sistēmu; • par saviem līdzekļiem nodrošināt tās apkopi un remontu; • nodrošināt attīrīšanas iekārtu ekspluatāciju atbilstoši tehniskajai dokumentācijai un atbilstoša komersanta veiktu tehnisko apkopi vismaz reiz gadā vai ražotāja noteiktajā biežumā, iesniegt informāciju reģistram par veikto apkopi; • notekūdeņus no septiķa vidē novadīt tikai caur speciāli ierīkotu tam sekojošu infiltrācijas sistēmu (to jau sen prasa būvnormatīvi); • nodrošināt krājtvertnes hermētiskumu; • krājtvertnēs un septiķos uzkrātos notekūdeņus un nosēdumus regulāri nodot pašvaldībā reģistrētam asenizatoram; • nodrošināt notekūdeņu atbilstību normatīvajos aktos un pašvaldību sasitošajos noteikumos izvirzītajām prasībām; • vismaz divus gadus pēc asenizācijas pakalpojumu saņemšanas saglabāt šo darījumu apliecinošos dokumentus. * https://likumi.lv/ta/id/291947-noteikumi-par-decentralizeto-kanalizacijas-sistemu-apsaimniekosanu-un- registresanu 9
 • 10. Kādi ir nosacījumi par reģistrēšanu? Decentralizētās sistēmas īpašniekam tā ir jāreģistrē, t.i., pašam jāiesūta reģistra uzturētājam informācija vismaz par: 1) adresi, kurā sistēma atrodas, 2) tās īpašnieku, 3) sistēmas veidu, t.i., vai konkrētajā adresē atrodas un tiek izmantotas lokālās attīrīšanas iekārtas vai septiķis vai krājtvertne. Reģistru veido elektroniskā formā un tajā norāda vismaz īpašnieka iesūtīto informāciju (adresi, īpašnieku, veidu). Reģistra uzturētājam jāinformē iedzīvotāji, ka sistēmas jāreģistrē, jāsagatavo reģistrācijas forma (veidlapa) un jānorāda, kādā veidā un kur šis reģistrācijas pieteikums jāiesniedz (noteikumi paredz iespēju to darīt klātienē, pa pastu vai elektroniski). Parasti reģistru uztur pašvaldība vai tās ūdenssaimniecības uzņēmums. Bieži pašvaldība izmanto noteiktu reģistrācijas veidlapu, kas ir jāaizpilda. 10
 • 11. Pašvaldību saistošie noteikumi ❑ Saistošajos noteikumos vietējā pašvaldība nosaka: • ciemus, uz kuru teritorijās esošām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām neattiecas MK noteikumos noteiktās prasības; • minimālo biežumu notekūdeņu un nosēdumu izvešanai no septiķiem un krājtvertnēm; • decentralizēto kanalizācijas sistēmu kontroles un uzraudzības kārtību; • prasību minimumu asenizatoram; • var noteikt arī nosacījumus par līdzfinansējumu pieslēgumu izveidei. ❑ Pašvaldība reģistrē asenizatorus, kas sniedz pakalpojumus tās teritorijā, informācijai jābūt pieejamai pašvaldības tīmekļa vietnē. ❑ Teritorijas plānojumā (grafiskajā daļā) pašvaldība var norādīt teritorijas, kur plānots izbūvēt centralizēto kanalizācijas vai ūdensapgādes sistēmu. Savukārt teritorijas apbūves un izmantošanas noteikumos pašvaldības norāda nosacījumus ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas/attīrīšanas risinājumiem. 11
 • 12. 1 2 Kā var izskatīties asenizatoru reģistrs?
 • 13. Kādi ir termiņi tiesību aktu prasību izpildei? ❑ Pašvaldība uzsāk organizēt reģistra izveidi ne vēlāk kā 2019.gada 1.janvārī un noslēdz reģistra izveidi ne vēlāk kā 2021. gada 31.decembrī. ❑ Ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka rīcībā nav tehniskās dokumentācijas, īpašnieks nodrošina, ka līdz 2020.gada 1.janvārim atbilstošs komersants apseko minēto sistēmu un izdod apliecinājumu par iekārtas tehnisko stāvokli un norādījumus tās ekspluatācijai. ❑ Ja izmantotā decentralizētā kanalizācijas sistēma pašlaik neatbilst iepriekšminētajām prasībām, noteikumi dod laiku sakārtošanai līdz 2021.gada 31. decembrim. Ja tas nebūs izdarīts un attiecīgajam nekustamajam īpašumam piegulošās ielas vai ceļa robežās ir ierīkota centralizētā kanalizācijas sistēma, īpašnieka pienākums ir ierīkot pieslēgumu centralizētajai kanalizācijas sistēmai līdz 2023. gada 31. decembrim. 13
 • 14. Var noderēt ❑ Metodisks materiāls «Ieteikumi iedzīvotājiem notekūdeņu krājtvertņu un lokālo attīrīšanas iekārtu būvniecībai un ekspluatācijai» (VARAM tīmekļa vietnē Par mums → Publikācijas un pārskati → Metodiskie materiāli → Metodiskie materiāli pašvaldībām): https://drive.google.com/file/d/1OeOcXBKW7K7HPhYDLycSJ1LmD u9J5J9R/view ❑ INTERREG projekta VillageWaters sagatavots Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izvēles rīks (nav aktualizēts pēc 2018.g.): https://www.villagewaters.eu/Information_Tool_972#4|4|1|1,2|6. 2;5||1-100|41-612|2|0|0|lv 14