SlideShare a Scribd company logo
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ve
MATERYAL TASARIMI
Yrd. Doç. Dr. Başak Ümit BOZKURT
TEMEL KAVRAMLAR
Eğitim
 Eğitim sürecinden geçen kişinin davranışlarında bir değişme olması
beklenir. Eğitim yoluyla insanın amaçları, bilgileri, davranışları,
tutumları ve ahlak ölçülerinin değiştiği bilinmektedir. Genel anlamda
bireyde davranış değiştirme sürecidir.
 Geniş anlamda bireyin toplum standartlarını, inançlarını ve yaşam
yollarını kazanmasında etkili olan tüm sosyal süreçlerdir.
 Kişinin yaşadığı toplum içinde değeri olan, yetenek, tutum ve diğer
davranış biçimlerini geliştirdiği süreçlerin tümüdür.
 Bireyin yaşadığı toplumda uygulama değeri olan yetenek, yöneliş ve
diğer davranış örüntülerini kazandığı süreçler toplamıdır.
Öğretim
 Genel anlamda öğretim, öğrenmeyi oluşturmak üzere bilgi ve
çevrenin düzenlenmesidir. Çevre yalnızca öğretimin olduğu yeri değil,
aynı zamanda bilgileri aktarmada ve öğrencinin çalışmasına yön
vermede gerekli yöntemleri, teknikleri ve araç-gereçleri de içerir.
Bilgi ve çevre de programda yer alan öğretim hedefine bağlı olarak
değişebilir.
 Öğrenmenin belli bir amaç doğrultusunda başlatılması,
yönlendirilmesi, kolaylaştırılması ve gerçekleştirilmesi sürecine de
öğretim diyebiliriz.
Öğrenme
 İnsanların kişiliklerindeki son değişimler, olgunlaşma, öğrenme ya da
her ikisinin birleşimi süreçleri ile ortaya çıkar. Genel anlamda
öğrenme, bireyde kalıtımdan bağımsız olarak değişiklik oluşmasıdır.
Bu değişiklik, bakış açısında, davranışta, algılamada, güdülenmede ya
da bunların birleşiminde ortaya çıkabilir.
 Öğrenme, her zaman, belli bir durum karşısında kazanılan deneyim
sonucu davranışlarda sistematik bir değişiklik olmasını gerektirir.
 Öğrenme, belli bir yaş döneminde yapılıp bitirilen, belli bir sürede
sonuçlanan bir olay değildir. Öğrenme süreklidir. Öğrenme her
zaman, doğru olanı öğrenmek değildir. İnsanlar yanlışları ve kötü
davranışları da öğrenirler.
Eğitim, Öğretim ve Öğrenme İlişkisi
 Eğitim, öğretim ve öğrenme birbirleriyle iç içe kavramlardır. Eğitim ve
öğretim süreçlerinde amaç öğrenmeyi sağlamaktır.
 Öğrenmenin olduğu her durumda bir eğitim sürecinden söz
edebiliriz.
 Ancak bu süreç planlı, programlı ve güdümlü ise ve istendik yönde
davranış kazandırmayı amaçlıyorsa öğretim süreci gündeme
gelmektedir.
 Öğrenme bireysel bir çabadır ve her birey kendi yaşantıları yoluyla
öğrenmektedir.
 Bu öğrenmelerin bir bölümü rastlantısaldır ve kendiliğinden oluşur.
Eğitim, Öğretim ve Öğrenme İlişkisi
 Eğitim ve öğretim sürecinde bireylere, belirlenen amaçlar
doğrultusunda davranışlarını değiştirebilecekleri ortamlar
hazırlayarak yaşantı geçirmeleri sağlanır.
 Öğretim kurumlarında, belirlenen amaçlar doğrultusunda, belli bir
plan ve program çerçevesinde, çeşitli yaşantılar yoluyla bireyin
öğrenmesi yönlendirilmeye çalışılır.
 Öğretim kurumlarında öğretmenler, öğrencilere yol göstermeye ve
öğrenmeyi kolaylaştırmaya çalışırlar.
Eğitim, Öğretim ve Öğrenme İlişkisi
 Eğitim, öğretime kıyasla daha kapsamlı, yaşam boyu süren, istendik
ve istenmedik davranış değişikliklerini içeren bir süreçtir. Tüm eğitim
etkinlileri öğretim değildir.
İletişim
 Her tür öğretim durumunda iletilecek bir ileti vardır.
İletişim
 Yeni öğrenme genellikle yeni bilgi alımına dayandığından iletişim olmazsa etkili
öğretim gerçekleşememektedir.
 Öğretim teknolojisi ve materyalleri ile iletişim kavramını birlikte incelemek de
önemlidir. Çünkü, öğrenme-öğretme süreçlerinde gerçekleştirilen tüm etkinlikler
temelde birer iletişim etkinliğidir.
 Genel anlamda, iletiyi gönderen ve alan arasında oluşturulan bir alışveriş ilişkisi
içinde paylaşılan, ortaklaşa yararlanma ile oluşan sürece iletişim denilir.
 Bu süreç, kaynak tarafından iletinin oluşturulup, alıcıya gönderilmesi ile başlar ve
alıcının bu iletiyi alıp değerlendirmesi ve uygun tepkide bulunması ile son bulur.
İletişim
 İletişimin gerçekleşmesi için bir dizi davranışın gerçekleşmesi gerekir.
 İletişim sürecinin incelenmesinde dikkate alınması gereken beş temel öge vardır.
 Bunlar; kaynak, mesaj (ileti), kanal, alıcı ve dönüttür.
İletişim
İletişim Süreci
 a) Kaynak (gönderici): Kaynak iletişimi başlatan kişidir. Kaynak,
bilgilerin, düşüncelerin ve duyguların aktarılmasında sözü söyleyen
ilk kişidir.
 b) İleti (mesaj): Kaynağın alıcıya aktarmak istediği bilgiler, düşünceler
ve duygulardır.
 c) Kanal (araç): Oluşturulan mesajın alıcıya iletilmesini sağlayan araç-
gereç, yöntem ve tekniklerdir. Kanal mesajın sunuluş biçimidir. Bu
sunuş biçimi sözlü veya yazılı olabilir.
 d) Alıcı (hedef): Kaynağın gönderdiği iletilere (mesajlara) hedef olan
kişi veya kişilerdir.
 e) Dönüt (geri bildirim): Kaynağın gönderdiği iletiye alıcı tarafından
verilen her türlü tepkiler ve yanıtlardır.
Eğitim-Öğretimde İletişim
 Eğitimde iletişim sürecinin işleyişinde kaynak öğretmen, alıcı da
öğrencilerdir.
 İleti program içeriği, ders kitabı ya da öğretmenin sesi, kanal da
öğretim süreçleri ya da süreçte kullanılan yöntem, teknik araç ve
gereçlerdir. Buna göre eğitimde iletişim süreci şöyle gösterilir.
Süreçte kullanılan
yöntem, teknik, araç-
gereçler.
Yaşantı Alanı
 Ortak yaşantı alanı, kaynak ve alıcının yaşantı alanlarının kesiştiği bölüm olarak
tanımlanmaktadır.
15
Kaynak Kodlama
Yaşantı Alanı
Kod Çözme Alıcı
Yaşantı Alanı
Geri Bildirim
ORTAK
YAŞANTI
ALANI
Filtreler
ÇÖZÜMLEME/YORUMLAMA/DEĞERLENDİRME
TEPKİ
%100 Anlama
Yaşantı Alanı
 İletişimde kullanılan simgeler kişinin yaşantı alanı ile ilgili olduğu
sürece bir anlam taşırlar.
 İletişim sürecinde bir sözcüğün anlaşılması için kaynak ve alıcının
bu sözcüğe aynı anlamı vermesi gerekir. Aynı anlamı sağlayan şey,
kaynağın ve alıcının ortak yaşantı alanında gerçekleşir. İletişimde
ortak yaşantı alanı içine girmeyen iletilerin algılanması zor
olmaktadır.
Yaşantı Konisi (Dale)
 Edgar Dale’in yaşantılarla kavramların oluşumu arasındaki
ilişkilerden yararlanarak öğrenme-öğretme sürecinde öğrenci,
öğretmen ve eğitimcilere yardımcı olabilmek için geliştirdiği bir
model.
Yaşantı Konisi (Dale)
Yaşantı Konisi’nin dayandığı bilimsel ilkeler
 Öğrenmeye katılan duyu organı sayısı ne kadar fazla ise o kadar
iyi öğrenir ve geç unuturuz.
 En iyi öğrendiğimiz şeyler kendi kendimize yaparak-yaşayarak
öğrendiklerimizdir.
 Öğrendiğimiz şeylerin çoğunu gözlerimiz yardımıyla öğrenebiliriz.
 En iyi öğretim, somuttan-soyuta ve basitten-karmaşığa doğru
gidendir.
Ogreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 1
Ogreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 1
Duyular ve Öğrenme
 Bir öğretme etkinliği ne kadar çok duyu organına hitap ederse
öğrenme daha iyi daha kalıcı ve daha izli olmakta, unutma da daha
geç olmaktadır.
 Öğrenilenlerin % 83’ü görme, % 11’i işitme, % 3.5’i koklama, % 1.5’i
dokunma ve % 1’i tatma yaşantıları yolu ile öğrenilmektedir.
 Bir araştırmanın sonuçlarına göre de, zaman faktörü sabit
tutulduğunda insanlar; okuduklarının %10’unu, işittiklerinin %20'sini,
gördüklerinin %30'unu, görüp işittiklerinin %50'sini, söylediklerinin
%70'ini, yapıp söylediklerinin de %90'ını hatırlamaktadırlar.
Teknoloji
 İnsanların sorunlarına yardımcı olacak çözümlerin üretilmesi
amacıyla; makinelerin, araçların, materyallerin ve yöntemlerin
geliştirilmesi ve uygulanması olarak tanımlanabilir.
 Teknoloji, yalnızca makineleri değil bu makinelerin işletilmesi ve
öğrenme süreçlerini de kapsamaktadır. Makineler teknolojinin
yalnızca bir parçasını oluşturmaktadır. Oysa teknoloji çözüme ilişkin
bir yöntemler bütünüdür. Uygulanan tekniklerin dayandırıldığı
bilimsel ilkeler teknolojiyi oluşturmaktadır.
Eğitim Teknolojisi
 Eğitim teknolojisi genel olarak öğretim kuramlarının
uygulanmasında kullanılan tüm yöntem ve teknikleri kapsamaktadır.
 Öyleyse eğitim teknolojisi; gelişim, öğrenme, öğretim, yönetim ve
teknolojilerin eğitim sorunlarının çözümüne uyarlanmış bir
birleşimidir.
Öğretim Teknolojisi
 Öğretim teknolojisi; öğretimde karşılaşılan sorunların bilimsel ilkelere
bağlı olarak nasıl çözülebileceğiyle ilgilenmektedir.
Öğretim Teknolojisi
 Belirlenmiş (özel) amaçların gerçekleştirilmesinde etkili öğrenmeler
sağlamak için öğretme-öğrenme sürecinin tasarımlanması,
yürütülmesi ve değerlendirilmesinde sistematik bir yaklaşımdır.
Öğretim Teknolojileri ve İletişim
 Öğretim teknolojisi ve materyalleri ile iletişim kavramını birlikte
incelemek de önemlidir. Çünkü öğrenme-öğretme süreçlerinde
gerçekleştirilen tüm etkinlikler temelde birer iletişim etkinliğidir.
 Sınıf ortamında etkili bir iletişimin gerçekleşebilmesi için öğretim
araçlarının yanı sıra öncelikle öğretmen ve öğrenci arasında sağlıklı
bir iletişim kurulmalıdır.
Materyal
 Öğretim materyalleri, öğrenme süreci içerisinde öğretmen tarafından
değişik ortamlarda öğrencilere sunulan araçlardır.
 Bu araçlar; basılı materyaller, fotoğraflar, maketler, gibi ilk bakışta
anlaşılır nesneler olabileceği gibi içeriğine erişmek için daha yüksek
teknolojiye gereksinim duyan multimedya araçları, online araçlar,
çeşitli yazılımlar da olabilir.
Öğretim Materyalleri
 Öğretim materyalleri önceden
geliştirilmiş öğretim programının
gereksinimleri doğrultusunda
hazırlanmalıdır.
 Bu noktada uygun yaklaşım ve uygun
materyallerin seçimi için öğretilecek
içerik ve hedef kitleyi oluşturan bireyler
hakkında doğru bilgilendirmeye
gereksinim vardır
Öğretim Materyalleri
Sınıf ortamında kullanılabilecek teknoloji ve materyallerin başlıcaları şunlardır:
 Gerçek nesne ve modeller
 Yazılı gereçler (kitaplar, broşürler, çalışma kağıtları vb.)
 Görsel basılı materyaller (resimler, fotoğraflar, çizimler, tablolar, grafikler),
 Çeşitli pano ve tahtalar (ilan tahtası, kara tahta, beyaz tahta, tebeşir, işaret kalemleri,
elektronik tahta)
 Slaytlar ve film şeritleri
 Ses ögeleri (kayıtlar, ses çıkaran aygıtlar)
 Film ve videolar
 Yazılımlar
 Bilgisayar araçları
 Online araçlar
Öğretim Materyalleri
 Her öğretim materyalinin kendine özgü özellikleri vardır. Kimi
materyaller görsel ya işitsel ögeleri ön plana çıkarırken kimileri ise
etkileşim sunabilmesi ya da üç boyutluluklarıyla diğerlerinden
ayrılmaktadır.
 Eğitimciler öncelikle hangi ortam niteliklerine sahip materyal
kullanması gerektiğine karar vermelidir. Bu süreci etkileyen
etmenlerden arasında hiç kuşkusuz ekonomi ve gerekli zaman da
yer alır.
Öğretimde Teknoloji ve Materyallerin Temel
İşlevleri
 Öğrenme-öğretme için bir ortamın olması gerekir. Davranış
değiştirme süreci olarak kabul edilen eğitimi sağlayabilmek için
uygun ortamların oluşturulması önem taşımaktadır.
 Her bir programda yer alan dersler, hatta derslerdeki konular için
değişik eğitim ortamlarına gereksinim vardır. Diğer bir deyişle derslik
yapısı, öğretmen niteliği ve kullanılması gereken öğretim teknoloji ve
materyalleri bakımından farklı eğitsel çevrenin oluşturulması gerekir.
Öğretimde Teknoloji ve Materyallerin Temel
İşlevleri
 Çünkü, öğretim teknoloji ve materyalleri öğrenmenin kalıcı izli
olmasını sağlamak bakımından çok önemlidir. Bir öğretme etkinliği
ne kadar çok duyu organına hitap ederse öğrenme daha iyi daha
kalıcı ve daha izli olmakta, unutma da daha geç olmaktadır.
Öğretimde Teknoloji ve Materyallerin Temel
İşlevleri
 Araştırma sonuçları da göstermektedir ki, her tür ve düzeydeki
eğitim uygulamalarında amaçlara ulaşabilmesi için öğretim teknoloji
ve materyallerinden yararlanılması gerekmektedir.
 Teknoloji ve materyallerle öğretim daha ekonomik ve etkili hale
getirilebilmektedir.
Araçlar-Gereçlerin (Materyallerin) Eğitimdeki Yeri ve
Önemi (Materyal Kullanmanın Yararları)
1. Çoklu öğrenme ortamı (işitme, görme, söyleme, yapma) sağlayarak
kalıcılığı sağlar.
2. Çoklu öğrenme ortamı sağlaması sayesinde öğrenmede gerçek
yaşantılar sağlar.
3. Öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olur.
4. Öğrencinin ilgi ve dikkatini artırır.
5. Hatırlamayı kolaylaştırır.
6. Soyut kavramları (öğrenmeleri) somutlaştırır.
7. Alıştırma ve tekrar yapma imkânı sağlar.
8. İçeriği basitleştirerek anlaşılmalarını kolaylaştırırlar.
9. Zamandan tasarruf sağlarlar. Yani öğrenme zamanını kısaltır ve
verimliliği yükseltir.
Öğretim Materyallerinin Seçimini Etkileyen
Faktörler
 1. Öğretim Hedefleri: Öğretimde kullanılacak araç-gereçler
öğrencilerin öğretim hedeflerine kolayca ulaşmalarına yardımcı
olmalıdır.
 2. Öğretim Yöntemi: Öğretmen öğrenme-öğretme sürecinde farklı
yöntemlere yer vermelidir. Öğretimde konu, hedef ve öğrenciler
farklılaştığından yöntemler de farklılaşmalıdır. Dolayısıyla öğretimde
kullanılan yöntemlerle birlikte araç-gereçler de farklılık
göstermelidir.
Öğretim Materyallerinin Seçimini Etkileyen
Faktörler
 3. Öğrenci Özellikleri: Öğrenciler genel özellikler (yaş, sağlık, sosyo-
ekonomik yapı), giriş davranışları (ilgi, tutum, hazırbulunuşluk,
beceri, öğrenme hızı), öğrenme stilleri (görerek, işiterek, dokunarak)
gibi özellikler açısından farklılık gösterdiğinden bu doğrultuda farklı
araç-gereçler kullanılmalıdır.
 4. Öğretmen Özellikleri: Öğretmenin tutumu, becerisi, bilgi düzeyi,
öğrenme-öğretim sürecini planlama ve yönetme biçimi öğrenme
etkinliğinin gerçekleşme düzeyini etkileyecek en önemli faktördür.
Öğretim Materyallerinin Seçimini Etkileyen
Faktörler
 5. Öğretim Ortamının Özellikleri: Öğretim ortamı ışık, renk, büyüklük
gibi özellikler bakımından öğrenenler üzerinde farklı etkilere sahiptir.
 6. Araç-Gereçlerin Özellikleri: Öğretim araçlarının öğrenme-öğretme
sürecinde iyi planlanarak etkin kullanımı halinde öğrenciyi
güdülemektedir. Öğrenme – öğretme sürecinde kullanılan duyu
organı sayısı öğrenme miktarını ve öğrenmenin kalıcılığını
artırmaktadır.
6. maddede söz edilen özellikler:
 Araç ve gereçlerde şu özellikler aranır;
 Konunun amacına uygunluk
 Araç ve gereçlerin doğruluğu
 Araç ve gerecin öğrenci düzeyine uygunluğu
 Araç ve gereçlerin çekiciliği
 Araç ve gereçlerin kullanışlı ve dayanıklı olması
 Araç ve gereçlerin sadeliği
Öğretim Materyallerinin Seçimini Etkileyen
Faktörler
 7. Kısıtlamalar: Öğretim için ayrılan zaman, bütçe, eğitim ortamı, araç
gereç kullanımı hakkında bilgi yetersizliği ve sınıf mevcudunun
kalabalık olması gibi nedenler etkilemektedir.
Ogreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 1
Ogreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 1

More Related Content

What's hot

Faktor, kesan dan strategi menangani permasalahan kurang tumpuan dalam bilik ...
Faktor, kesan dan strategi menangani permasalahan kurang tumpuan dalam bilik ...Faktor, kesan dan strategi menangani permasalahan kurang tumpuan dalam bilik ...
Faktor, kesan dan strategi menangani permasalahan kurang tumpuan dalam bilik ...
Mohd Farid Ismail
 
INSTRUCTIONAL & COMMUNICATION TECHNOLOGY
INSTRUCTIONAL & COMMUNICATION TECHNOLOGYINSTRUCTIONAL & COMMUNICATION TECHNOLOGY
INSTRUCTIONAL & COMMUNICATION TECHNOLOGY
uniprint
 
Meaning of educational change
Meaning of educational changeMeaning of educational change
Meaning of educational change
International advisers
 
Innovation leadership in Education 2015
Innovation leadership in Education 2015Innovation leadership in Education 2015
Innovation leadership in Education 2015
Timothy Wooi
 
Multimedia & aplikasinya dalam pendidikan
Multimedia & aplikasinya dalam pendidikanMultimedia & aplikasinya dalam pendidikan
Multimedia & aplikasinya dalam pendidikan
Siti Zulaikha
 
PENGINTEGRASIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBEL...
PENGINTEGRASIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBEL...PENGINTEGRASIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBEL...
PENGINTEGRASIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBEL...
Anas Redzuan Shariff
 
Comparison and similarities of gagne’s instructional model
Comparison and similarities of gagne’s instructional modelComparison and similarities of gagne’s instructional model
Comparison and similarities of gagne’s instructional model
Aline Noreen
 
Guru bahasa melayu memerlukan pengetahuan linguistik
Guru bahasa melayu memerlukan pengetahuan linguistikGuru bahasa melayu memerlukan pengetahuan linguistik
Guru bahasa melayu memerlukan pengetahuan linguistik
Eliza Ramlee
 
Pembelajaran sepanjang hayat
Pembelajaran sepanjang hayatPembelajaran sepanjang hayat
Pembelajaran sepanjang hayat
Ramathevi Kuppan
 
technology integration
technology integrationtechnology integration
technology integration
Cansu Kutlu
 
Curriculum Innovation
Curriculum InnovationCurriculum Innovation
Curriculum Innovation
wilsdom
 
Kepentingan Pengurusan TQM dan Lean dalam Organisasi abad ke21
Kepentingan Pengurusan TQM dan Lean dalam Organisasi abad ke21Kepentingan Pengurusan TQM dan Lean dalam Organisasi abad ke21
Kepentingan Pengurusan TQM dan Lean dalam Organisasi abad ke21
Timothy Wooi
 
LOGIK & METODOLOGI (Seni dan Kaedah Berfikir)
LOGIK & METODOLOGI (Seni dan Kaedah Berfikir)LOGIK & METODOLOGI (Seni dan Kaedah Berfikir)
LOGIK & METODOLOGI (Seni dan Kaedah Berfikir)
MarissaNabila
 
Isu globalisasi pendidikan
Isu globalisasi pendidikanIsu globalisasi pendidikan
Isu globalisasi pendidikan
Muhammad Syahir
 
Wheeler curriculum model assingment
Wheeler curriculum model assingmentWheeler curriculum model assingment
Wheeler curriculum model assingment
International advisers
 
Kanak2 berkeperluan khas
Kanak2 berkeperluan khasKanak2 berkeperluan khas
Kanak2 berkeperluan khas
RasLamia Othman
 
KOMSAS
KOMSASKOMSAS
Educational Technology 1
Educational Technology 1Educational Technology 1
Educational Technology 1
Hellowrey Dellava
 
Multiculturalism in school setting
Multiculturalism in school settingMulticulturalism in school setting
Multiculturalism in school setting
Hazel Antonio Tapaoan
 
Apa itu kajian pascakolonial..
Apa itu kajian pascakolonial..Apa itu kajian pascakolonial..
Apa itu kajian pascakolonial..
Cikgu Naza Zaza
 

What's hot (20)

Faktor, kesan dan strategi menangani permasalahan kurang tumpuan dalam bilik ...
Faktor, kesan dan strategi menangani permasalahan kurang tumpuan dalam bilik ...Faktor, kesan dan strategi menangani permasalahan kurang tumpuan dalam bilik ...
Faktor, kesan dan strategi menangani permasalahan kurang tumpuan dalam bilik ...
 
INSTRUCTIONAL & COMMUNICATION TECHNOLOGY
INSTRUCTIONAL & COMMUNICATION TECHNOLOGYINSTRUCTIONAL & COMMUNICATION TECHNOLOGY
INSTRUCTIONAL & COMMUNICATION TECHNOLOGY
 
Meaning of educational change
Meaning of educational changeMeaning of educational change
Meaning of educational change
 
Innovation leadership in Education 2015
Innovation leadership in Education 2015Innovation leadership in Education 2015
Innovation leadership in Education 2015
 
Multimedia & aplikasinya dalam pendidikan
Multimedia & aplikasinya dalam pendidikanMultimedia & aplikasinya dalam pendidikan
Multimedia & aplikasinya dalam pendidikan
 
PENGINTEGRASIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBEL...
PENGINTEGRASIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBEL...PENGINTEGRASIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBEL...
PENGINTEGRASIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBEL...
 
Comparison and similarities of gagne’s instructional model
Comparison and similarities of gagne’s instructional modelComparison and similarities of gagne’s instructional model
Comparison and similarities of gagne’s instructional model
 
Guru bahasa melayu memerlukan pengetahuan linguistik
Guru bahasa melayu memerlukan pengetahuan linguistikGuru bahasa melayu memerlukan pengetahuan linguistik
Guru bahasa melayu memerlukan pengetahuan linguistik
 
Pembelajaran sepanjang hayat
Pembelajaran sepanjang hayatPembelajaran sepanjang hayat
Pembelajaran sepanjang hayat
 
technology integration
technology integrationtechnology integration
technology integration
 
Curriculum Innovation
Curriculum InnovationCurriculum Innovation
Curriculum Innovation
 
Kepentingan Pengurusan TQM dan Lean dalam Organisasi abad ke21
Kepentingan Pengurusan TQM dan Lean dalam Organisasi abad ke21Kepentingan Pengurusan TQM dan Lean dalam Organisasi abad ke21
Kepentingan Pengurusan TQM dan Lean dalam Organisasi abad ke21
 
LOGIK & METODOLOGI (Seni dan Kaedah Berfikir)
LOGIK & METODOLOGI (Seni dan Kaedah Berfikir)LOGIK & METODOLOGI (Seni dan Kaedah Berfikir)
LOGIK & METODOLOGI (Seni dan Kaedah Berfikir)
 
Isu globalisasi pendidikan
Isu globalisasi pendidikanIsu globalisasi pendidikan
Isu globalisasi pendidikan
 
Wheeler curriculum model assingment
Wheeler curriculum model assingmentWheeler curriculum model assingment
Wheeler curriculum model assingment
 
Kanak2 berkeperluan khas
Kanak2 berkeperluan khasKanak2 berkeperluan khas
Kanak2 berkeperluan khas
 
KOMSAS
KOMSASKOMSAS
KOMSAS
 
Educational Technology 1
Educational Technology 1Educational Technology 1
Educational Technology 1
 
Multiculturalism in school setting
Multiculturalism in school settingMulticulturalism in school setting
Multiculturalism in school setting
 
Apa itu kajian pascakolonial..
Apa itu kajian pascakolonial..Apa itu kajian pascakolonial..
Apa itu kajian pascakolonial..
 

Similar to Ogreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 1

Ögreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 1
Ögreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 1Ögreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 1
Ögreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 1
umitbozkurt
 
2864340 (1)
2864340 (1)2864340 (1)
2864340 (1)
ÖMER DEMİR
 
Açık ve Uzaktan Öğretim Yönetimi
Açık ve Uzaktan Öğretim Yönetimi Açık ve Uzaktan Öğretim Yönetimi
Açık ve Uzaktan Öğretim Yönetimi
Beydarkay
 
Bolum1
Bolum1Bolum1
Bolum1
Fezile
 
Bolum1
Bolum1Bolum1
Bolum1
Fezile
 
EĞİTİM TEKNOLOJILERİ TEMEL KAVRAMLAR.pptx
EĞİTİM TEKNOLOJILERİ TEMEL KAVRAMLAR.pptxEĞİTİM TEKNOLOJILERİ TEMEL KAVRAMLAR.pptx
EĞİTİM TEKNOLOJILERİ TEMEL KAVRAMLAR.pptx
Nazmiye KOYUN
 
Açık ve uzaktan öğrenme yönetimi
Açık ve uzaktan öğrenme yönetimiAçık ve uzaktan öğrenme yönetimi
Açık ve uzaktan öğrenme yönetimi
SudeNurTokluolu
 
A
AA
Açık ve uzaktan öğrenme
Açık ve uzaktan öğrenmeAçık ve uzaktan öğrenme
Açık ve uzaktan öğrenme
MERVENURUAR
 
Bilgisayar desdekli eğitim
Bilgisayar desdekli eğitimBilgisayar desdekli eğitim
Bilgisayar desdekli eğitim
Halit Cocuk
 
EĞİTİM TEKNOLOJILERİ TEMEL KAVRAMLAR.pptx
EĞİTİM TEKNOLOJILERİ TEMEL KAVRAMLAR.pptxEĞİTİM TEKNOLOJILERİ TEMEL KAVRAMLAR.pptx
EĞİTİM TEKNOLOJILERİ TEMEL KAVRAMLAR.pptx
MustafaKoyun6
 
Öğretim Araç-Gereçlerinin Seçimi ve Hazırlanması.pptx
Öğretim Araç-Gereçlerinin Seçimi ve Hazırlanması.pptxÖğretim Araç-Gereçlerinin Seçimi ve Hazırlanması.pptx
Öğretim Araç-Gereçlerinin Seçimi ve Hazırlanması.pptx
Emine Uslu
 
ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ ve İLETİŞİM.pptx
ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ ve İLETİŞİM.pptxÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ ve İLETİŞİM.pptx
ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ ve İLETİŞİM.pptx
Fatma YUMUŞAK
 
Sınıf içi etkileşim ve iletişim
Sınıf içi etkileşim ve iletişimSınıf içi etkileşim ve iletişim
Sınıf içi etkileşim ve iletişim
ilknurasik
 
Sınıf içi etkileşim ve iletişim
Sınıf içi etkileşim ve iletişimSınıf içi etkileşim ve iletişim
Sınıf içi etkileşim ve iletişim
NurGulKuyucu
 
Egitim teknolojilerinde temel_kavramlar_-_sunum
Egitim teknolojilerinde temel_kavramlar_-_sunumEgitim teknolojilerinde temel_kavramlar_-_sunum
Egitim teknolojilerinde temel_kavramlar_-_sunum
mcandan90
 
Egitim Teknolojilerinde Temel Kavramlar Sunum
Egitim Teknolojilerinde Temel Kavramlar  SunumEgitim Teknolojilerinde Temel Kavramlar  Sunum
Egitim Teknolojilerinde Temel Kavramlar Sunum
ramazan
 
www.kpss10.com öğretim ilke ve yöntemleri temel kaavramları
www.kpss10.com öğretim ilke ve yöntemleri temel kaavramlarıwww.kpss10.com öğretim ilke ve yöntemleri temel kaavramları
www.kpss10.com öğretim ilke ve yöntemleri temel kaavramları
wikioogle
 
KPSS10.COM
KPSS10.COMKPSS10.COM
KPSS10.COM
massive501
 

Similar to Ogreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 1 (20)

Ögreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 1
Ögreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 1Ögreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 1
Ögreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 1
 
2864340 (1)
2864340 (1)2864340 (1)
2864340 (1)
 
Materyal
MateryalMateryal
Materyal
 
Açık ve Uzaktan Öğretim Yönetimi
Açık ve Uzaktan Öğretim Yönetimi Açık ve Uzaktan Öğretim Yönetimi
Açık ve Uzaktan Öğretim Yönetimi
 
Bolum1
Bolum1Bolum1
Bolum1
 
Bolum1
Bolum1Bolum1
Bolum1
 
EĞİTİM TEKNOLOJILERİ TEMEL KAVRAMLAR.pptx
EĞİTİM TEKNOLOJILERİ TEMEL KAVRAMLAR.pptxEĞİTİM TEKNOLOJILERİ TEMEL KAVRAMLAR.pptx
EĞİTİM TEKNOLOJILERİ TEMEL KAVRAMLAR.pptx
 
Açık ve uzaktan öğrenme yönetimi
Açık ve uzaktan öğrenme yönetimiAçık ve uzaktan öğrenme yönetimi
Açık ve uzaktan öğrenme yönetimi
 
A
AA
A
 
Açık ve uzaktan öğrenme
Açık ve uzaktan öğrenmeAçık ve uzaktan öğrenme
Açık ve uzaktan öğrenme
 
Bilgisayar desdekli eğitim
Bilgisayar desdekli eğitimBilgisayar desdekli eğitim
Bilgisayar desdekli eğitim
 
EĞİTİM TEKNOLOJILERİ TEMEL KAVRAMLAR.pptx
EĞİTİM TEKNOLOJILERİ TEMEL KAVRAMLAR.pptxEĞİTİM TEKNOLOJILERİ TEMEL KAVRAMLAR.pptx
EĞİTİM TEKNOLOJILERİ TEMEL KAVRAMLAR.pptx
 
Öğretim Araç-Gereçlerinin Seçimi ve Hazırlanması.pptx
Öğretim Araç-Gereçlerinin Seçimi ve Hazırlanması.pptxÖğretim Araç-Gereçlerinin Seçimi ve Hazırlanması.pptx
Öğretim Araç-Gereçlerinin Seçimi ve Hazırlanması.pptx
 
ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ ve İLETİŞİM.pptx
ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ ve İLETİŞİM.pptxÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ ve İLETİŞİM.pptx
ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ ve İLETİŞİM.pptx
 
Sınıf içi etkileşim ve iletişim
Sınıf içi etkileşim ve iletişimSınıf içi etkileşim ve iletişim
Sınıf içi etkileşim ve iletişim
 
Sınıf içi etkileşim ve iletişim
Sınıf içi etkileşim ve iletişimSınıf içi etkileşim ve iletişim
Sınıf içi etkileşim ve iletişim
 
Egitim teknolojilerinde temel_kavramlar_-_sunum
Egitim teknolojilerinde temel_kavramlar_-_sunumEgitim teknolojilerinde temel_kavramlar_-_sunum
Egitim teknolojilerinde temel_kavramlar_-_sunum
 
Egitim Teknolojilerinde Temel Kavramlar Sunum
Egitim Teknolojilerinde Temel Kavramlar  SunumEgitim Teknolojilerinde Temel Kavramlar  Sunum
Egitim Teknolojilerinde Temel Kavramlar Sunum
 
www.kpss10.com öğretim ilke ve yöntemleri temel kaavramları
www.kpss10.com öğretim ilke ve yöntemleri temel kaavramlarıwww.kpss10.com öğretim ilke ve yöntemleri temel kaavramları
www.kpss10.com öğretim ilke ve yöntemleri temel kaavramları
 
KPSS10.COM
KPSS10.COMKPSS10.COM
KPSS10.COM
 

More from umitbozkurt

Çalışma Yaprağı-Tasavvuf
Çalışma Yaprağı-TasavvufÇalışma Yaprağı-Tasavvuf
Çalışma Yaprağı-Tasavvuf
umitbozkurt
 
Tasavvuf edebi̇yatı
Tasavvuf edebi̇yatıTasavvuf edebi̇yatı
Tasavvuf edebi̇yatı
umitbozkurt
 
çAlişma yapraği
çAlişma yaprağiçAlişma yapraği
çAlişma yapraği
umitbozkurt
 
Tasavvuf edebi̇yatı
Tasavvuf edebi̇yatıTasavvuf edebi̇yatı
Tasavvuf edebi̇yatı
umitbozkurt
 
Ögreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 6 _ gorsel tasarim
Ögreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 6 _ gorsel tasarimÖgreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 6 _ gorsel tasarim
Ögreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 6 _ gorsel tasarim
umitbozkurt
 
Ögreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 5_gorsel_arac_ve_gerecler_...
Ögreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 5_gorsel_arac_ve_gerecler_...Ögreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 5_gorsel_arac_ve_gerecler_...
Ögreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 5_gorsel_arac_ve_gerecler_...
umitbozkurt
 
Ögreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi 4_materyaltasarimiilkeleri
Ögreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi 4_materyaltasarimiilkeleriÖgreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi 4_materyaltasarimiilkeleri
Ögreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi 4_materyaltasarimiilkeleri
umitbozkurt
 
Ögreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 3
Ögreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 3Ögreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 3
Ögreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 3
umitbozkurt
 
Ögreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 2
Ögreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 2Ögreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 2
Ögreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 2
umitbozkurt
 
Dil ve anlatim dersi konulari
Dil ve anlatim dersi konulariDil ve anlatim dersi konulari
Dil ve anlatim dersi konulari
umitbozkurt
 

More from umitbozkurt (10)

Çalışma Yaprağı-Tasavvuf
Çalışma Yaprağı-TasavvufÇalışma Yaprağı-Tasavvuf
Çalışma Yaprağı-Tasavvuf
 
Tasavvuf edebi̇yatı
Tasavvuf edebi̇yatıTasavvuf edebi̇yatı
Tasavvuf edebi̇yatı
 
çAlişma yapraği
çAlişma yaprağiçAlişma yapraği
çAlişma yapraği
 
Tasavvuf edebi̇yatı
Tasavvuf edebi̇yatıTasavvuf edebi̇yatı
Tasavvuf edebi̇yatı
 
Ögreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 6 _ gorsel tasarim
Ögreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 6 _ gorsel tasarimÖgreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 6 _ gorsel tasarim
Ögreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 6 _ gorsel tasarim
 
Ögreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 5_gorsel_arac_ve_gerecler_...
Ögreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 5_gorsel_arac_ve_gerecler_...Ögreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 5_gorsel_arac_ve_gerecler_...
Ögreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 5_gorsel_arac_ve_gerecler_...
 
Ögreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi 4_materyaltasarimiilkeleri
Ögreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi 4_materyaltasarimiilkeleriÖgreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi 4_materyaltasarimiilkeleri
Ögreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi 4_materyaltasarimiilkeleri
 
Ögreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 3
Ögreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 3Ögreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 3
Ögreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 3
 
Ögreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 2
Ögreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 2Ögreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 2
Ögreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 2
 
Dil ve anlatim dersi konulari
Dil ve anlatim dersi konulariDil ve anlatim dersi konulari
Dil ve anlatim dersi konulari
 

Ogreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 1

 • 1. ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ve MATERYAL TASARIMI Yrd. Doç. Dr. Başak Ümit BOZKURT
 • 3. Eğitim  Eğitim sürecinden geçen kişinin davranışlarında bir değişme olması beklenir. Eğitim yoluyla insanın amaçları, bilgileri, davranışları, tutumları ve ahlak ölçülerinin değiştiği bilinmektedir. Genel anlamda bireyde davranış değiştirme sürecidir.  Geniş anlamda bireyin toplum standartlarını, inançlarını ve yaşam yollarını kazanmasında etkili olan tüm sosyal süreçlerdir.  Kişinin yaşadığı toplum içinde değeri olan, yetenek, tutum ve diğer davranış biçimlerini geliştirdiği süreçlerin tümüdür.  Bireyin yaşadığı toplumda uygulama değeri olan yetenek, yöneliş ve diğer davranış örüntülerini kazandığı süreçler toplamıdır.
 • 4. Öğretim  Genel anlamda öğretim, öğrenmeyi oluşturmak üzere bilgi ve çevrenin düzenlenmesidir. Çevre yalnızca öğretimin olduğu yeri değil, aynı zamanda bilgileri aktarmada ve öğrencinin çalışmasına yön vermede gerekli yöntemleri, teknikleri ve araç-gereçleri de içerir. Bilgi ve çevre de programda yer alan öğretim hedefine bağlı olarak değişebilir.  Öğrenmenin belli bir amaç doğrultusunda başlatılması, yönlendirilmesi, kolaylaştırılması ve gerçekleştirilmesi sürecine de öğretim diyebiliriz.
 • 5. Öğrenme  İnsanların kişiliklerindeki son değişimler, olgunlaşma, öğrenme ya da her ikisinin birleşimi süreçleri ile ortaya çıkar. Genel anlamda öğrenme, bireyde kalıtımdan bağımsız olarak değişiklik oluşmasıdır. Bu değişiklik, bakış açısında, davranışta, algılamada, güdülenmede ya da bunların birleşiminde ortaya çıkabilir.  Öğrenme, her zaman, belli bir durum karşısında kazanılan deneyim sonucu davranışlarda sistematik bir değişiklik olmasını gerektirir.  Öğrenme, belli bir yaş döneminde yapılıp bitirilen, belli bir sürede sonuçlanan bir olay değildir. Öğrenme süreklidir. Öğrenme her zaman, doğru olanı öğrenmek değildir. İnsanlar yanlışları ve kötü davranışları da öğrenirler.
 • 6. Eğitim, Öğretim ve Öğrenme İlişkisi  Eğitim, öğretim ve öğrenme birbirleriyle iç içe kavramlardır. Eğitim ve öğretim süreçlerinde amaç öğrenmeyi sağlamaktır.  Öğrenmenin olduğu her durumda bir eğitim sürecinden söz edebiliriz.  Ancak bu süreç planlı, programlı ve güdümlü ise ve istendik yönde davranış kazandırmayı amaçlıyorsa öğretim süreci gündeme gelmektedir.  Öğrenme bireysel bir çabadır ve her birey kendi yaşantıları yoluyla öğrenmektedir.  Bu öğrenmelerin bir bölümü rastlantısaldır ve kendiliğinden oluşur.
 • 7. Eğitim, Öğretim ve Öğrenme İlişkisi  Eğitim ve öğretim sürecinde bireylere, belirlenen amaçlar doğrultusunda davranışlarını değiştirebilecekleri ortamlar hazırlayarak yaşantı geçirmeleri sağlanır.  Öğretim kurumlarında, belirlenen amaçlar doğrultusunda, belli bir plan ve program çerçevesinde, çeşitli yaşantılar yoluyla bireyin öğrenmesi yönlendirilmeye çalışılır.  Öğretim kurumlarında öğretmenler, öğrencilere yol göstermeye ve öğrenmeyi kolaylaştırmaya çalışırlar.
 • 8. Eğitim, Öğretim ve Öğrenme İlişkisi  Eğitim, öğretime kıyasla daha kapsamlı, yaşam boyu süren, istendik ve istenmedik davranış değişikliklerini içeren bir süreçtir. Tüm eğitim etkinlileri öğretim değildir.
 • 9. İletişim  Her tür öğretim durumunda iletilecek bir ileti vardır.
 • 10. İletişim  Yeni öğrenme genellikle yeni bilgi alımına dayandığından iletişim olmazsa etkili öğretim gerçekleşememektedir.  Öğretim teknolojisi ve materyalleri ile iletişim kavramını birlikte incelemek de önemlidir. Çünkü, öğrenme-öğretme süreçlerinde gerçekleştirilen tüm etkinlikler temelde birer iletişim etkinliğidir.  Genel anlamda, iletiyi gönderen ve alan arasında oluşturulan bir alışveriş ilişkisi içinde paylaşılan, ortaklaşa yararlanma ile oluşan sürece iletişim denilir.  Bu süreç, kaynak tarafından iletinin oluşturulup, alıcıya gönderilmesi ile başlar ve alıcının bu iletiyi alıp değerlendirmesi ve uygun tepkide bulunması ile son bulur.
 • 11. İletişim  İletişimin gerçekleşmesi için bir dizi davranışın gerçekleşmesi gerekir.  İletişim sürecinin incelenmesinde dikkate alınması gereken beş temel öge vardır.  Bunlar; kaynak, mesaj (ileti), kanal, alıcı ve dönüttür.
 • 13. İletişim Süreci  a) Kaynak (gönderici): Kaynak iletişimi başlatan kişidir. Kaynak, bilgilerin, düşüncelerin ve duyguların aktarılmasında sözü söyleyen ilk kişidir.  b) İleti (mesaj): Kaynağın alıcıya aktarmak istediği bilgiler, düşünceler ve duygulardır.  c) Kanal (araç): Oluşturulan mesajın alıcıya iletilmesini sağlayan araç- gereç, yöntem ve tekniklerdir. Kanal mesajın sunuluş biçimidir. Bu sunuş biçimi sözlü veya yazılı olabilir.  d) Alıcı (hedef): Kaynağın gönderdiği iletilere (mesajlara) hedef olan kişi veya kişilerdir.  e) Dönüt (geri bildirim): Kaynağın gönderdiği iletiye alıcı tarafından verilen her türlü tepkiler ve yanıtlardır.
 • 14. Eğitim-Öğretimde İletişim  Eğitimde iletişim sürecinin işleyişinde kaynak öğretmen, alıcı da öğrencilerdir.  İleti program içeriği, ders kitabı ya da öğretmenin sesi, kanal da öğretim süreçleri ya da süreçte kullanılan yöntem, teknik araç ve gereçlerdir. Buna göre eğitimde iletişim süreci şöyle gösterilir. Süreçte kullanılan yöntem, teknik, araç- gereçler.
 • 15. Yaşantı Alanı  Ortak yaşantı alanı, kaynak ve alıcının yaşantı alanlarının kesiştiği bölüm olarak tanımlanmaktadır. 15 Kaynak Kodlama Yaşantı Alanı Kod Çözme Alıcı Yaşantı Alanı Geri Bildirim ORTAK YAŞANTI ALANI
 • 17. Yaşantı Alanı  İletişimde kullanılan simgeler kişinin yaşantı alanı ile ilgili olduğu sürece bir anlam taşırlar.  İletişim sürecinde bir sözcüğün anlaşılması için kaynak ve alıcının bu sözcüğe aynı anlamı vermesi gerekir. Aynı anlamı sağlayan şey, kaynağın ve alıcının ortak yaşantı alanında gerçekleşir. İletişimde ortak yaşantı alanı içine girmeyen iletilerin algılanması zor olmaktadır.
 • 18. Yaşantı Konisi (Dale)  Edgar Dale’in yaşantılarla kavramların oluşumu arasındaki ilişkilerden yararlanarak öğrenme-öğretme sürecinde öğrenci, öğretmen ve eğitimcilere yardımcı olabilmek için geliştirdiği bir model.
 • 19. Yaşantı Konisi (Dale) Yaşantı Konisi’nin dayandığı bilimsel ilkeler  Öğrenmeye katılan duyu organı sayısı ne kadar fazla ise o kadar iyi öğrenir ve geç unuturuz.  En iyi öğrendiğimiz şeyler kendi kendimize yaparak-yaşayarak öğrendiklerimizdir.  Öğrendiğimiz şeylerin çoğunu gözlerimiz yardımıyla öğrenebiliriz.  En iyi öğretim, somuttan-soyuta ve basitten-karmaşığa doğru gidendir.
 • 22. Duyular ve Öğrenme  Bir öğretme etkinliği ne kadar çok duyu organına hitap ederse öğrenme daha iyi daha kalıcı ve daha izli olmakta, unutma da daha geç olmaktadır.  Öğrenilenlerin % 83’ü görme, % 11’i işitme, % 3.5’i koklama, % 1.5’i dokunma ve % 1’i tatma yaşantıları yolu ile öğrenilmektedir.  Bir araştırmanın sonuçlarına göre de, zaman faktörü sabit tutulduğunda insanlar; okuduklarının %10’unu, işittiklerinin %20'sini, gördüklerinin %30'unu, görüp işittiklerinin %50'sini, söylediklerinin %70'ini, yapıp söylediklerinin de %90'ını hatırlamaktadırlar.
 • 23. Teknoloji  İnsanların sorunlarına yardımcı olacak çözümlerin üretilmesi amacıyla; makinelerin, araçların, materyallerin ve yöntemlerin geliştirilmesi ve uygulanması olarak tanımlanabilir.  Teknoloji, yalnızca makineleri değil bu makinelerin işletilmesi ve öğrenme süreçlerini de kapsamaktadır. Makineler teknolojinin yalnızca bir parçasını oluşturmaktadır. Oysa teknoloji çözüme ilişkin bir yöntemler bütünüdür. Uygulanan tekniklerin dayandırıldığı bilimsel ilkeler teknolojiyi oluşturmaktadır.
 • 24. Eğitim Teknolojisi  Eğitim teknolojisi genel olarak öğretim kuramlarının uygulanmasında kullanılan tüm yöntem ve teknikleri kapsamaktadır.  Öyleyse eğitim teknolojisi; gelişim, öğrenme, öğretim, yönetim ve teknolojilerin eğitim sorunlarının çözümüne uyarlanmış bir birleşimidir.
 • 25. Öğretim Teknolojisi  Öğretim teknolojisi; öğretimde karşılaşılan sorunların bilimsel ilkelere bağlı olarak nasıl çözülebileceğiyle ilgilenmektedir.
 • 26. Öğretim Teknolojisi  Belirlenmiş (özel) amaçların gerçekleştirilmesinde etkili öğrenmeler sağlamak için öğretme-öğrenme sürecinin tasarımlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesinde sistematik bir yaklaşımdır.
 • 27. Öğretim Teknolojileri ve İletişim  Öğretim teknolojisi ve materyalleri ile iletişim kavramını birlikte incelemek de önemlidir. Çünkü öğrenme-öğretme süreçlerinde gerçekleştirilen tüm etkinlikler temelde birer iletişim etkinliğidir.  Sınıf ortamında etkili bir iletişimin gerçekleşebilmesi için öğretim araçlarının yanı sıra öncelikle öğretmen ve öğrenci arasında sağlıklı bir iletişim kurulmalıdır.
 • 28. Materyal  Öğretim materyalleri, öğrenme süreci içerisinde öğretmen tarafından değişik ortamlarda öğrencilere sunulan araçlardır.  Bu araçlar; basılı materyaller, fotoğraflar, maketler, gibi ilk bakışta anlaşılır nesneler olabileceği gibi içeriğine erişmek için daha yüksek teknolojiye gereksinim duyan multimedya araçları, online araçlar, çeşitli yazılımlar da olabilir.
 • 29. Öğretim Materyalleri  Öğretim materyalleri önceden geliştirilmiş öğretim programının gereksinimleri doğrultusunda hazırlanmalıdır.  Bu noktada uygun yaklaşım ve uygun materyallerin seçimi için öğretilecek içerik ve hedef kitleyi oluşturan bireyler hakkında doğru bilgilendirmeye gereksinim vardır
 • 30. Öğretim Materyalleri Sınıf ortamında kullanılabilecek teknoloji ve materyallerin başlıcaları şunlardır:  Gerçek nesne ve modeller  Yazılı gereçler (kitaplar, broşürler, çalışma kağıtları vb.)  Görsel basılı materyaller (resimler, fotoğraflar, çizimler, tablolar, grafikler),  Çeşitli pano ve tahtalar (ilan tahtası, kara tahta, beyaz tahta, tebeşir, işaret kalemleri, elektronik tahta)  Slaytlar ve film şeritleri  Ses ögeleri (kayıtlar, ses çıkaran aygıtlar)  Film ve videolar  Yazılımlar  Bilgisayar araçları  Online araçlar
 • 31. Öğretim Materyalleri  Her öğretim materyalinin kendine özgü özellikleri vardır. Kimi materyaller görsel ya işitsel ögeleri ön plana çıkarırken kimileri ise etkileşim sunabilmesi ya da üç boyutluluklarıyla diğerlerinden ayrılmaktadır.  Eğitimciler öncelikle hangi ortam niteliklerine sahip materyal kullanması gerektiğine karar vermelidir. Bu süreci etkileyen etmenlerden arasında hiç kuşkusuz ekonomi ve gerekli zaman da yer alır.
 • 32. Öğretimde Teknoloji ve Materyallerin Temel İşlevleri  Öğrenme-öğretme için bir ortamın olması gerekir. Davranış değiştirme süreci olarak kabul edilen eğitimi sağlayabilmek için uygun ortamların oluşturulması önem taşımaktadır.  Her bir programda yer alan dersler, hatta derslerdeki konular için değişik eğitim ortamlarına gereksinim vardır. Diğer bir deyişle derslik yapısı, öğretmen niteliği ve kullanılması gereken öğretim teknoloji ve materyalleri bakımından farklı eğitsel çevrenin oluşturulması gerekir.
 • 33. Öğretimde Teknoloji ve Materyallerin Temel İşlevleri  Çünkü, öğretim teknoloji ve materyalleri öğrenmenin kalıcı izli olmasını sağlamak bakımından çok önemlidir. Bir öğretme etkinliği ne kadar çok duyu organına hitap ederse öğrenme daha iyi daha kalıcı ve daha izli olmakta, unutma da daha geç olmaktadır.
 • 34. Öğretimde Teknoloji ve Materyallerin Temel İşlevleri  Araştırma sonuçları da göstermektedir ki, her tür ve düzeydeki eğitim uygulamalarında amaçlara ulaşabilmesi için öğretim teknoloji ve materyallerinden yararlanılması gerekmektedir.  Teknoloji ve materyallerle öğretim daha ekonomik ve etkili hale getirilebilmektedir.
 • 35. Araçlar-Gereçlerin (Materyallerin) Eğitimdeki Yeri ve Önemi (Materyal Kullanmanın Yararları) 1. Çoklu öğrenme ortamı (işitme, görme, söyleme, yapma) sağlayarak kalıcılığı sağlar. 2. Çoklu öğrenme ortamı sağlaması sayesinde öğrenmede gerçek yaşantılar sağlar. 3. Öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olur. 4. Öğrencinin ilgi ve dikkatini artırır. 5. Hatırlamayı kolaylaştırır. 6. Soyut kavramları (öğrenmeleri) somutlaştırır. 7. Alıştırma ve tekrar yapma imkânı sağlar. 8. İçeriği basitleştirerek anlaşılmalarını kolaylaştırırlar. 9. Zamandan tasarruf sağlarlar. Yani öğrenme zamanını kısaltır ve verimliliği yükseltir.
 • 36. Öğretim Materyallerinin Seçimini Etkileyen Faktörler  1. Öğretim Hedefleri: Öğretimde kullanılacak araç-gereçler öğrencilerin öğretim hedeflerine kolayca ulaşmalarına yardımcı olmalıdır.  2. Öğretim Yöntemi: Öğretmen öğrenme-öğretme sürecinde farklı yöntemlere yer vermelidir. Öğretimde konu, hedef ve öğrenciler farklılaştığından yöntemler de farklılaşmalıdır. Dolayısıyla öğretimde kullanılan yöntemlerle birlikte araç-gereçler de farklılık göstermelidir.
 • 37. Öğretim Materyallerinin Seçimini Etkileyen Faktörler  3. Öğrenci Özellikleri: Öğrenciler genel özellikler (yaş, sağlık, sosyo- ekonomik yapı), giriş davranışları (ilgi, tutum, hazırbulunuşluk, beceri, öğrenme hızı), öğrenme stilleri (görerek, işiterek, dokunarak) gibi özellikler açısından farklılık gösterdiğinden bu doğrultuda farklı araç-gereçler kullanılmalıdır.  4. Öğretmen Özellikleri: Öğretmenin tutumu, becerisi, bilgi düzeyi, öğrenme-öğretim sürecini planlama ve yönetme biçimi öğrenme etkinliğinin gerçekleşme düzeyini etkileyecek en önemli faktördür.
 • 38. Öğretim Materyallerinin Seçimini Etkileyen Faktörler  5. Öğretim Ortamının Özellikleri: Öğretim ortamı ışık, renk, büyüklük gibi özellikler bakımından öğrenenler üzerinde farklı etkilere sahiptir.  6. Araç-Gereçlerin Özellikleri: Öğretim araçlarının öğrenme-öğretme sürecinde iyi planlanarak etkin kullanımı halinde öğrenciyi güdülemektedir. Öğrenme – öğretme sürecinde kullanılan duyu organı sayısı öğrenme miktarını ve öğrenmenin kalıcılığını artırmaktadır.
 • 39. 6. maddede söz edilen özellikler:  Araç ve gereçlerde şu özellikler aranır;  Konunun amacına uygunluk  Araç ve gereçlerin doğruluğu  Araç ve gerecin öğrenci düzeyine uygunluğu  Araç ve gereçlerin çekiciliği  Araç ve gereçlerin kullanışlı ve dayanıklı olması  Araç ve gereçlerin sadeliği
 • 40. Öğretim Materyallerinin Seçimini Etkileyen Faktörler  7. Kısıtlamalar: Öğretim için ayrılan zaman, bütçe, eğitim ortamı, araç gereç kullanımı hakkında bilgi yetersizliği ve sınıf mevcudunun kalabalık olması gibi nedenler etkilemektedir.