SlideShare a Scribd company logo
1 of 3
Download to read offline
'<5(.725 .2175$ 35$:2
   2'32:,('=,$/12¥m
   GUHNWRUD RUD] QDXF]FLHOL
      ]D EH]SLHF]HñVWZR
         G]LHFL
                              7(.67 0DUWD +DQG]OLN
                            $E ]DSHZQLÊ XF]QLRP
                             EH]SLHF]QH ZDUXQNL
                             SRGF]DV SU]HEZDQLD
                            QD WHUHQLH SU]HGV]NROD
                               SUDZRGDZFD
                             ZSURZDG]Lï SU]HSLV
                              NWöUH ZPDJDMÈ
                              RG SUDFRZQLNöZ
                               SU]HGV]NROD
                             SU]HVWU]HJDQLD ]DVDG
                              EH]SLHF]HñVWZD
                                LbKLJLHQ
   DORADCA
       DY R E K T O R A P R Z E D S Z KO L A               PDU]HF
'5(.725 .2175$ 35$:2
Z
    godnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra     do wychowanka, który uległ nieszczęśliwemu wypadkowi, nie
    Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.  ponoszą. Nie oznacza to jednak, iż ich odpowiedzialność jest
    w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych     całkowicie wyłączona. Nauczyciele i personel administracji
i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r.     przedszkola odpowiadają służbowo przed dyrektorem przed-
Nr 6, poz. 69 z późn. zm.) zapewnienie bezpiecznych wa-     szkola i organem prowadzącym za tragiczne skutki wynikłe
runków pobytu w przedszkolu należy przede wszystkim do      z braku nadzoru nad bezpieczeństwem wychowanków lub
dyrektora przedszkola, a także nauczycieli.           nieprzestrzeganiem procedury postępowania po zaistnieniu
  Główną zasadą mającą zagwarantować dzieciom w przed-     wypadku dziecka.
szkolu bezpieczeństwo jest zasada niepozostawiania wycho-      Zgodnie z art. 1 § 1 Kodeksu karnego odpowiedzialności
wanków bez nadzoru upoważnionej do tego osoby, przy czym     karnej podlega ten, kto popełnia czyn zabroniony pod groź-
jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne, umożliwia się   bą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnie-
wychowankom przebywanie na świeżym powietrzu.          nia. Nauczyciel, a także dyrektor ponoszą odpowiedzialność
  Obowiązkiem każdego nauczyciela jest stały nadzór nad    karną, gdy popełnią czyny zabronione względem siebie oraz
wychowankami w trakcie prowadzenia zajęć, systematyczne     względem wychowanków. Dotyczy to głównie czynów zwią-
kontrolowanie miejsc, gdzie prowadzone są zajęcia, powia-    zanych z niezapewnieniem bezpieczeństwa.
domienie dyrektora przedszkola o uszkodzonych salach lub       PRZYKŁAD 1: Podczas wyjścia z dziećmi do parku jed-
sprzętach. Jeżeli pomieszczenie lub inne miejsce, w którym    no z dzieci oddaliło się od grupy. Po kilkunastominutowych
mają być prowadzone zajęcia, lub stan znajdującego się      poszukiwaniach odnalazło się. Czy nauczyciel może w takim
w nim wyposażenia stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa,     przypadku odpowiadać karnie?
niedopuszczalne jest rozpoczęcie zajęć. Jeżeli stan zagrożenia    Karnie można odpowiadać nawet, gdy nie wyrządzono
powstanie lub ujawni się w czasie zajęć – niezwłocznie się    szkody, np. jeżeli ktoś popełni przestępstwo porzucenia oso-
je przerywa i wyprowadza się z zagrożonych miejsc osoby     by, którą miał obowiązek się opiekować lub przestępstwo nie-
powierzone opiece przedszkola.                  udzielenia pomocy. Nawet wtedy, gdy nie dojdzie do wypadku,
   Każde pomieszczenie przedszkola, w szczególności pokój   odpowiedzialność karna powstaje. Należy przy tym pamiętać,
nauczycielski oraz kuchnię, wyposaża się w apteczki zaopa-    że odpowiedzialności karnej dyrektor, nauczyciel czy pracow-
trzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy     nik przedszkola nie może przerzucić na organ prowadzący,
i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy.          gdyż jest to odpowiedzialność osobista.

:MĂFLD ]bG]LHÊPL SR]D WHUHQ SODFöZNL

  Każde wyjście z dziećmi poza teren przedszkola nauczy-
ciel ma obowiązek zgłosić dyrektorowi przedszkola najpóźniej
                                    Każde wyjście z dziećmi poza
w dniu poprzedzającym wycieczkę. Każde wyjście nauczyciela      teren przedszkola nauczyciel ma
z grupą poza teren przedszkola wpisywane jest do zeszytu
wyjść. Ponadto sporządzana jest karta wycieczki lub wyjścia     obowiązek zgłosić dyrektorowi
poza teren, podpisana przez dyrektora.                przedszkola najpóźniej w dniu
  Jeśli wycieczka odbywa się poza teren placówki, ale jest
wycieczką pieszą, to liczba opiekunów zależy od wieku dzieci     poprzedzającym wycieczkę.
i wynosi odpowiednio:
 „ dla dzieci 3–4 letnich zapewnia się jednego opiekuna na
  pięcioro dzieci,                       Według Kodeksu karnego nauczyciel, dyrektor lub pra-
 „ dla dzieci 5–6 letnich zapewnia się jednego opiekuna na    cownik administracyjny może odpowiadać karnie za:
  sześcioro dzieci.                       „ nieumyślne spowodowanie śmierci (art. 155 k.k.) – na sku-
  W przypadku wycieczki komunikacją miejską, dla czworga     tek nieostrożnego zachowania się sprawcy, jego lekkomyśl-
dzieci zapewnia się jednego opiekuna. Po wejściu do autobu-     ności lub niedbalstwa;
su nauczyciel informuje kierowcę o obecności dzieci, następnie  „ spowodowanie uszczerbku na zdrowiu;
grupa dzieli się na cztery mniejsze grupy.            „ narażenie na niebezpieczeństwo (art. 160 k.k.) – narażenie
                                  człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia
2GSRZLHG]LDOQRĂÊ QDXF]FLHOL LbSUDFRZQLNöZ             lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu;
DGPLQLVWUDFML                           „ nieudzielenie pomocy w niebezpieczeństwie (art. 162 k.k.)
                                  – przepis ten nakłada obowiązek udzielenia pomocy na
  Pracownicy administracji przedszkola, nauczyciele i wy-     każdego, kto jest świadkiem bezpośredniego niebezpie-
chowawcy w wyniku zaniedbania swoich podstawowych          czeństwa utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu
obowiązków, do których należy zapewnienie bezpieczeństwa      innej osoby. Nieudzielenie pomocy jest przestępstwem po-
wychowankom, odpowiedzialności bezpośredniej w stosunku       wszechnym, polegającym na zaniechaniu.


                                           DORADCA
ZZZGUHNWRUSU]HGV]NRODSO                                   DY R E K T O R A P R Z E D S Z KO L A
'5(.725 .2175$ 35$:2   Odpowiedzialność przewiduje także Kodeks wykroczeń za:     ność ta oparta jest na winie osoby zobowiązanej do nadzoru.
    „ podejmowanie czynności przez osobę, na których ona się    Odpowiedzialności z art. 427 k.c. jak i art. 430 k.c. nie pod-
     nie zna, albo nieumiejętnie wykonuje jakąś czynność, przez  lega nauczyciel, gdyż ponosi ją za niego organ prowadzący
     co może wywołać niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia   przedszkole. Tak samo w rozumieniu art. 430 k.c. nauczyciel
     innej osoby (art. 70 §1 k.w.);                jest jedynie podwładnym, za którego działanie odpowiedzial-
    „ niezabezpieczenie miejsca niebezpiecznego dla życia lub   ność ponosi kierownictwo, jeśli działanie to związane jest
     zdrowia człowieka wbrew obowiązkowi (art. 72 k.w.);     z wykonywaniem powierzonej pracownikowi czynności. Na
    „ niezawiadomienie odpowiedniego organu/osoby o niebez-    podkreślenie zasługuje także fakt, że bezpośrednią odpowie-
     pieczeństwie grożącym życiu lub zdrowiu człowieka albo    dzialność nauczyciela jako pracownika wobec osoby trzeciej
     mieniu wbrew obowiązkowi (art. 73 k.w.);           wyłączył także Kodeks pracy art. 120 k.p.
    „ dopuszczenie do przebywania w okolicznościach niebez-      Artykuł 417, 427 i 430 k.c. stanowią podstawę odpowie-
     piecznych dla zdrowia człowieka małoletniemu do lat 7 lub  dzialności organu prowadzącego za szkody spowodowane
     osobie niezdolnej rozpoznać/obronić się przed niebezpie-   z winy funkcjonariuszy oświaty, a więc także w przypadku
     czeństwem, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad taką    wypadku ucznia na skutek niedopełnienia nadzoru nad wy-
     osobą (art. 106 k.w.).                    chowankami przebywającymi w przedszkolu.
     Często w postępowaniu sądowym dochodzi do łączenia
   odpowiedzialności karnej i innych typów odpowiedzialności     Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 14 maja
   za ten sam czyn. Odpowiedzialność karna nie wyklucza innej,   1970 r. (I CR 128/70 niepublikowane zamieszczone LEX pod
   np.: odpowiedzialności porządkowej, gdy nauczyciel naraził   nr 6738) trudności wynikające ze skrępowania nauczyciela
   dzieci na niebezpieczeństwo; dyscyplinarnej, gdy nauczyciel   czasem trwania zajęć i spełnianiem ogólnego nadzoru peda-
   naraził dzieci na niebezpieczeństwo, prowadząc wycieczkę po   gogicznego nie mogą zwalniać Skarbu Państwa od odpowie-
   spożyciu alkoholu; cywilnej, gdy nauczyciel spowodował wypa-  dzialności za szkodę, jakiej doznał wychowanek przy wyko-
   dek, przewożąc dzieci na imprezę poza terenem przedszkola    naniu zleconych mu przez nauczyciela zadań. Trudności tego
   swoim prywatnym samochodem.                   rodzaju nakazują jedynie zapewnienie nauczycielom takich
                                   warunków pracy, względnie ustalenie takich zadań w progra-
   2GSRZLHG]LDOQRĂÊ SU]HGV]NROD RUD] RUJDQX            mach nauczania, które pozwolą na dołożenie przez nauczycieli
   SURZDG]ÈFHJR                          starań niezbędnych do zapobieżenia wszelkiemu niebezpie-
                                   czeństwu dla zdrowia powierzonych ich opiece uczniów.
     Zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
   o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,
   z późn. zm.) za wypadek w przedszkolu odpowiedzialny jest
   organ prowadzący. „Organem prowadzącym” są te podmioty,
   które mogą zakładać i prowadzić przedszkola.
     Ustawa o systemie oświaty zakłada więc, że to na tych
   właśnie organach prowadzących spoczywa odpowiedzial-
   ność cywilna za wynikłą szkodę, gdyż do zadań tych orga-
   nów należy zapewnienie odpowiednich warunków działania
   przedszkola. Stąd też organ prowadzący przedszkole zawsze
   odpowiada za jego działalność, a więc także za szkodę wy-
   rządzoną przez nauczycieli, wychowawców i pracowników
   administracyjnych.

     Podstawy odpowiedzialności cywilnej mogą być różne,
   zawsze jednak należy wykazać związek przyczynowy mię-
   dzy wypadkiem w przedszkolu a szkodą. Należy więc zawsze
   wykazać, że szkoda powstała i że przedszkole zdarzeniu wy-
   padkowemu zawiniło.
     Odpowiedzialność organu prowadzącego za szkodę wyrzą-
                                       P odpowiedzialności
                                       odstawy
   dzoną przez niezgodne z prawem działanie funkcjonariuszy       cywilnej mogą być różne, zawsze
   oświaty przy wykonywaniu czynności nie jest uzależniona od
   winy tego organu. Wystarczy wykazać, że działanie funkcjo-      jednak należy wykazać związek
   nariusza, a więc np. nauczyciela czy pracownika administra-     przyczynowy między wypadkiem
   cyjnego, było sprzeczne z porządkiem prawnym (art. 417
   k.c.). W przypadku zaś art. 427 k..c. mamy do czynienia       w przedszkolu a szkodą.
   z odpowiedzialnością sprawującego nadzór. Odpowiedzial-


    DORADCA
        DY R E K T O R A P R Z E D S Z KO L A                                 PDU]HF

More Related Content

Viewers also liked (13)

Announcements 3 Mar 2013
Announcements 3 Mar 2013Announcements 3 Mar 2013
Announcements 3 Mar 2013
 
Acuca tabla
Acuca tablaAcuca tabla
Acuca tabla
 
Slidecast gbi
Slidecast gbiSlidecast gbi
Slidecast gbi
 
Social Media 101 - Just for Fun
Social Media 101 - Just for FunSocial Media 101 - Just for Fun
Social Media 101 - Just for Fun
 
Consulta de componentes electricos
Consulta de componentes electricosConsulta de componentes electricos
Consulta de componentes electricos
 
Candela y lux102
Candela y lux102Candela y lux102
Candela y lux102
 
2014 07-02 - trabalhos alunos 7º f
2014 07-02 - trabalhos alunos 7º f2014 07-02 - trabalhos alunos 7º f
2014 07-02 - trabalhos alunos 7º f
 
Medellín
MedellínMedellín
Medellín
 
La fuente de poder
La fuente de poderLa fuente de poder
La fuente de poder
 
Urlop dla poratowania zdrowia ddp22
Urlop dla poratowania zdrowia ddp22Urlop dla poratowania zdrowia ddp22
Urlop dla poratowania zdrowia ddp22
 
Miscellaneous boiler plant images
Miscellaneous boiler plant imagesMiscellaneous boiler plant images
Miscellaneous boiler plant images
 
Requisitos para la_creacion_de_presentaciones_efectivas-1
Requisitos para la_creacion_de_presentaciones_efectivas-1Requisitos para la_creacion_de_presentaciones_efectivas-1
Requisitos para la_creacion_de_presentaciones_efectivas-1
 
Ch 10 review notes
Ch 10 review notesCh 10 review notes
Ch 10 review notes
 

More from Aga Szajda

Wykaz szkół wraz z terminami
Wykaz szkół wraz z terminamiWykaz szkół wraz z terminami
Wykaz szkół wraz z terminami
Aga Szajda
 
Wykaz szkół wraz z terminami
Wykaz szkół wraz z terminamiWykaz szkół wraz z terminami
Wykaz szkół wraz z terminami
Aga Szajda
 
Tabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-ucznia
Tabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-uczniaTabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-ucznia
Tabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-ucznia
Aga Szajda
 

More from Aga Szajda (20)

Program wychowawczy new (1) -_ag
Program wychowawczy new (1) -_agProgram wychowawczy new (1) -_ag
Program wychowawczy new (1) -_ag
 
Szkolny program profilaktyki dla rodziców 2016 kam_ag
Szkolny program profilaktyki dla rodziców 2016 kam_agSzkolny program profilaktyki dla rodziców 2016 kam_ag
Szkolny program profilaktyki dla rodziców 2016 kam_ag
 
Jak pomóc dziecku wybrać szkołę
Jak pomóc dziecku wybrać szkołęJak pomóc dziecku wybrać szkołę
Jak pomóc dziecku wybrać szkołę
 
Jak pomóc rozwijac skrzydła?
Jak pomóc rozwijac skrzydła?Jak pomóc rozwijac skrzydła?
Jak pomóc rozwijac skrzydła?
 
Zał. 4 wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych w sio
Zał. 4 wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych w sioZał. 4 wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych w sio
Zał. 4 wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych w sio
 
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodzinyZał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
 
Zał. 2 wzór wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materianej dla ucznia o c...
Zał. 2 wzór wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materianej dla ucznia o c...Zał. 2 wzór wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materianej dla ucznia o c...
Zał. 2 wzór wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materianej dla ucznia o c...
 
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodzinyZał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
 
Ferie 2015 obiady
Ferie 2015 obiadyFerie 2015 obiady
Ferie 2015 obiady
 
1a załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia wniosek rodzica
1a załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia wniosek rodzica1a załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia wniosek rodzica
1a załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia wniosek rodzica
 
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
 
Załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia
Załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnieniaZałącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia
Załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia
 
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
 
Pomoc panstwa w zakresie dozywiania
Pomoc panstwa w zakresie dozywianiaPomoc panstwa w zakresie dozywiania
Pomoc panstwa w zakresie dozywiania
 
Informacja wyprawka szkolna
Informacja wyprawka szkolnaInformacja wyprawka szkolna
Informacja wyprawka szkolna
 
Informacja wyprawka szkolna
Informacja wyprawka szkolnaInformacja wyprawka szkolna
Informacja wyprawka szkolna
 
Informacja pomoc materialna o charakterze socjalnym
Informacja pomoc materialna o charakterze socjalnymInformacja pomoc materialna o charakterze socjalnym
Informacja pomoc materialna o charakterze socjalnym
 
Wykaz szkół wraz z terminami
Wykaz szkół wraz z terminamiWykaz szkół wraz z terminami
Wykaz szkół wraz z terminami
 
Wykaz szkół wraz z terminami
Wykaz szkół wraz z terminamiWykaz szkół wraz z terminami
Wykaz szkół wraz z terminami
 
Tabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-ucznia
Tabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-uczniaTabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-ucznia
Tabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-ucznia
 

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci ddp20

 • 1. '<5(.725 .2175$ 35$:2 2'32:,('=,$/12¥m GUHNWRUD RUD] QDXF]FLHOL ]D EH]SLHF]HñVWZR G]LHFL 7(.67 0DUWD +DQG]OLN $E ]DSHZQLÊ XF]QLRP EH]SLHF]QH ZDUXQNL SRGF]DV SU]HEZDQLD QD WHUHQLH SU]HGV]NROD SUDZRGDZFD ZSURZDG]Lï SU]HSLV NWöUH ZPDJDMÈ RG SUDFRZQLNöZ SU]HGV]NROD SU]HVWU]HJDQLD ]DVDG EH]SLHF]HñVWZD LbKLJLHQ DORADCA DY R E K T O R A P R Z E D S Z KO L A PDU]HF
 • 2. '5(.725 .2175$ 35$:2 Z godnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra do wychowanka, który uległ nieszczęśliwemu wypadkowi, nie Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. ponoszą. Nie oznacza to jednak, iż ich odpowiedzialność jest w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych całkowicie wyłączona. Nauczyciele i personel administracji i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. przedszkola odpowiadają służbowo przed dyrektorem przed- Nr 6, poz. 69 z późn. zm.) zapewnienie bezpiecznych wa- szkola i organem prowadzącym za tragiczne skutki wynikłe runków pobytu w przedszkolu należy przede wszystkim do z braku nadzoru nad bezpieczeństwem wychowanków lub dyrektora przedszkola, a także nauczycieli. nieprzestrzeganiem procedury postępowania po zaistnieniu Główną zasadą mającą zagwarantować dzieciom w przed- wypadku dziecka. szkolu bezpieczeństwo jest zasada niepozostawiania wycho- Zgodnie z art. 1 § 1 Kodeksu karnego odpowiedzialności wanków bez nadzoru upoważnionej do tego osoby, przy czym karnej podlega ten, kto popełnia czyn zabroniony pod groź- jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne, umożliwia się bą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnie- wychowankom przebywanie na świeżym powietrzu. nia. Nauczyciel, a także dyrektor ponoszą odpowiedzialność Obowiązkiem każdego nauczyciela jest stały nadzór nad karną, gdy popełnią czyny zabronione względem siebie oraz wychowankami w trakcie prowadzenia zajęć, systematyczne względem wychowanków. Dotyczy to głównie czynów zwią- kontrolowanie miejsc, gdzie prowadzone są zajęcia, powia- zanych z niezapewnieniem bezpieczeństwa. domienie dyrektora przedszkola o uszkodzonych salach lub PRZYKŁAD 1: Podczas wyjścia z dziećmi do parku jed- sprzętach. Jeżeli pomieszczenie lub inne miejsce, w którym no z dzieci oddaliło się od grupy. Po kilkunastominutowych mają być prowadzone zajęcia, lub stan znajdującego się poszukiwaniach odnalazło się. Czy nauczyciel może w takim w nim wyposażenia stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, przypadku odpowiadać karnie? niedopuszczalne jest rozpoczęcie zajęć. Jeżeli stan zagrożenia Karnie można odpowiadać nawet, gdy nie wyrządzono powstanie lub ujawni się w czasie zajęć – niezwłocznie się szkody, np. jeżeli ktoś popełni przestępstwo porzucenia oso- je przerywa i wyprowadza się z zagrożonych miejsc osoby by, którą miał obowiązek się opiekować lub przestępstwo nie- powierzone opiece przedszkola. udzielenia pomocy. Nawet wtedy, gdy nie dojdzie do wypadku, Każde pomieszczenie przedszkola, w szczególności pokój odpowiedzialność karna powstaje. Należy przy tym pamiętać, nauczycielski oraz kuchnię, wyposaża się w apteczki zaopa- że odpowiedzialności karnej dyrektor, nauczyciel czy pracow- trzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy nik przedszkola nie może przerzucić na organ prowadzący, i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy. gdyż jest to odpowiedzialność osobista. :MĂFLD ]bG]LHÊPL SR]D WHUHQ SODFöZNL Każde wyjście z dziećmi poza teren przedszkola nauczy- ciel ma obowiązek zgłosić dyrektorowi przedszkola najpóźniej Każde wyjście z dziećmi poza w dniu poprzedzającym wycieczkę. Każde wyjście nauczyciela teren przedszkola nauczyciel ma z grupą poza teren przedszkola wpisywane jest do zeszytu wyjść. Ponadto sporządzana jest karta wycieczki lub wyjścia obowiązek zgłosić dyrektorowi poza teren, podpisana przez dyrektora. przedszkola najpóźniej w dniu Jeśli wycieczka odbywa się poza teren placówki, ale jest wycieczką pieszą, to liczba opiekunów zależy od wieku dzieci poprzedzającym wycieczkę. i wynosi odpowiednio: „ dla dzieci 3–4 letnich zapewnia się jednego opiekuna na pięcioro dzieci, Według Kodeksu karnego nauczyciel, dyrektor lub pra- „ dla dzieci 5–6 letnich zapewnia się jednego opiekuna na cownik administracyjny może odpowiadać karnie za: sześcioro dzieci. „ nieumyślne spowodowanie śmierci (art. 155 k.k.) – na sku- W przypadku wycieczki komunikacją miejską, dla czworga tek nieostrożnego zachowania się sprawcy, jego lekkomyśl- dzieci zapewnia się jednego opiekuna. Po wejściu do autobu- ności lub niedbalstwa; su nauczyciel informuje kierowcę o obecności dzieci, następnie „ spowodowanie uszczerbku na zdrowiu; grupa dzieli się na cztery mniejsze grupy. „ narażenie na niebezpieczeństwo (art. 160 k.k.) – narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia 2GSRZLHG]LDOQRĂÊ QDXF]FLHOL LbSUDFRZQLNöZ lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu; DGPLQLVWUDFML „ nieudzielenie pomocy w niebezpieczeństwie (art. 162 k.k.) – przepis ten nakłada obowiązek udzielenia pomocy na Pracownicy administracji przedszkola, nauczyciele i wy- każdego, kto jest świadkiem bezpośredniego niebezpie- chowawcy w wyniku zaniedbania swoich podstawowych czeństwa utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu obowiązków, do których należy zapewnienie bezpieczeństwa innej osoby. Nieudzielenie pomocy jest przestępstwem po- wychowankom, odpowiedzialności bezpośredniej w stosunku wszechnym, polegającym na zaniechaniu. DORADCA ZZZGUHNWRUSU]HGV]NRODSO DY R E K T O R A P R Z E D S Z KO L A
 • 3. '5(.725 .2175$ 35$:2 Odpowiedzialność przewiduje także Kodeks wykroczeń za: ność ta oparta jest na winie osoby zobowiązanej do nadzoru. „ podejmowanie czynności przez osobę, na których ona się Odpowiedzialności z art. 427 k.c. jak i art. 430 k.c. nie pod- nie zna, albo nieumiejętnie wykonuje jakąś czynność, przez lega nauczyciel, gdyż ponosi ją za niego organ prowadzący co może wywołać niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia przedszkole. Tak samo w rozumieniu art. 430 k.c. nauczyciel innej osoby (art. 70 §1 k.w.); jest jedynie podwładnym, za którego działanie odpowiedzial- „ niezabezpieczenie miejsca niebezpiecznego dla życia lub ność ponosi kierownictwo, jeśli działanie to związane jest zdrowia człowieka wbrew obowiązkowi (art. 72 k.w.); z wykonywaniem powierzonej pracownikowi czynności. Na „ niezawiadomienie odpowiedniego organu/osoby o niebez- podkreślenie zasługuje także fakt, że bezpośrednią odpowie- pieczeństwie grożącym życiu lub zdrowiu człowieka albo dzialność nauczyciela jako pracownika wobec osoby trzeciej mieniu wbrew obowiązkowi (art. 73 k.w.); wyłączył także Kodeks pracy art. 120 k.p. „ dopuszczenie do przebywania w okolicznościach niebez- Artykuł 417, 427 i 430 k.c. stanowią podstawę odpowie- piecznych dla zdrowia człowieka małoletniemu do lat 7 lub dzialności organu prowadzącego za szkody spowodowane osobie niezdolnej rozpoznać/obronić się przed niebezpie- z winy funkcjonariuszy oświaty, a więc także w przypadku czeństwem, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad taką wypadku ucznia na skutek niedopełnienia nadzoru nad wy- osobą (art. 106 k.w.). chowankami przebywającymi w przedszkolu. Często w postępowaniu sądowym dochodzi do łączenia odpowiedzialności karnej i innych typów odpowiedzialności Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 14 maja za ten sam czyn. Odpowiedzialność karna nie wyklucza innej, 1970 r. (I CR 128/70 niepublikowane zamieszczone LEX pod np.: odpowiedzialności porządkowej, gdy nauczyciel naraził nr 6738) trudności wynikające ze skrępowania nauczyciela dzieci na niebezpieczeństwo; dyscyplinarnej, gdy nauczyciel czasem trwania zajęć i spełnianiem ogólnego nadzoru peda- naraził dzieci na niebezpieczeństwo, prowadząc wycieczkę po gogicznego nie mogą zwalniać Skarbu Państwa od odpowie- spożyciu alkoholu; cywilnej, gdy nauczyciel spowodował wypa- dzialności za szkodę, jakiej doznał wychowanek przy wyko- dek, przewożąc dzieci na imprezę poza terenem przedszkola naniu zleconych mu przez nauczyciela zadań. Trudności tego swoim prywatnym samochodem. rodzaju nakazują jedynie zapewnienie nauczycielom takich warunków pracy, względnie ustalenie takich zadań w progra- 2GSRZLHG]LDOQRĂÊ SU]HGV]NROD RUD] RUJDQX mach nauczania, które pozwolą na dołożenie przez nauczycieli SURZDG]ÈFHJR starań niezbędnych do zapobieżenia wszelkiemu niebezpie- czeństwu dla zdrowia powierzonych ich opiece uczniów. Zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) za wypadek w przedszkolu odpowiedzialny jest organ prowadzący. „Organem prowadzącym” są te podmioty, które mogą zakładać i prowadzić przedszkola. Ustawa o systemie oświaty zakłada więc, że to na tych właśnie organach prowadzących spoczywa odpowiedzial- ność cywilna za wynikłą szkodę, gdyż do zadań tych orga- nów należy zapewnienie odpowiednich warunków działania przedszkola. Stąd też organ prowadzący przedszkole zawsze odpowiada za jego działalność, a więc także za szkodę wy- rządzoną przez nauczycieli, wychowawców i pracowników administracyjnych. Podstawy odpowiedzialności cywilnej mogą być różne, zawsze jednak należy wykazać związek przyczynowy mię- dzy wypadkiem w przedszkolu a szkodą. Należy więc zawsze wykazać, że szkoda powstała i że przedszkole zdarzeniu wy- padkowemu zawiniło. Odpowiedzialność organu prowadzącego za szkodę wyrzą- P odpowiedzialności odstawy dzoną przez niezgodne z prawem działanie funkcjonariuszy cywilnej mogą być różne, zawsze oświaty przy wykonywaniu czynności nie jest uzależniona od winy tego organu. Wystarczy wykazać, że działanie funkcjo- jednak należy wykazać związek nariusza, a więc np. nauczyciela czy pracownika administra- przyczynowy między wypadkiem cyjnego, było sprzeczne z porządkiem prawnym (art. 417 k.c.). W przypadku zaś art. 427 k..c. mamy do czynienia w przedszkolu a szkodą. z odpowiedzialnością sprawującego nadzór. Odpowiedzial- DORADCA DY R E K T O R A P R Z E D S Z KO L A PDU]HF