SlideShare a Scribd company logo
Околен свят 2.клас
Входно ниво
Име:...................................................................................................................................
/трите имена/
1.Кои са членовете на едно семейство?Огради верните отговори.
а) майка в) дъщеря д) съсед ж) братовчед и) приятел
б) чичо г) баща е) син з) леля й) роднина
2. „Аз съм Иван и съм във втори клас.Мама, татко и по-малките ми две братчета
отидоха на панаир.” Колко членно е това семейство?
а)двучленно
б)четиричленно
в)многочленно
3. „Мама, татко и по-малките ми две братчета отидоха на панаир. Аз трябваше
да помогна и останах у дома, за да почистя стаята си и да изхвърля боклука. Да
опитам ли да сготвя една супа?” Какви са задълженията на Иван?
а)да пази дома и да изхвърля боклука
б)да подрежда стаята си и да изхвърля боклука
в)да подрежда стаята си, да изхвърля боклука и да готви.
4. Аз уча в училище .................................................................... .Ученик съм в ....... клас.
Класната ни стая е номер ...... . Училището ни се ръководи от ..................................
В него има още ..............................................................................................................
...................................................................................................................................... .
5. В училище е много хубаво. Всеки ученик има права и задължения. Попълни
таблицата с твоите права и задължения в училище.
да не закъснявам за час, да си пиша домашните, да почивам в междучасията, да
играя в учлищния двор, да не говоря в час, да общувам с приятели в
междучасието, да изказвам мнение, да уважавам съучениците си и учителите
Права Задължения
6. Моята родина е .......................... . Столица на България е град ............... Селището
в което съм роден е .......................... . Край него тече река ............................... .
Адресът ми е .............................................................................................................
.....................................................................................................................................
7. „Майка ми работи в болницата. Носи бяла престилка и помага на лекаря. Бие
инжекции на болните, дава им лекарства.” Професията й е ................................. .
„Татко работи като ............................ . Той е много смел и носи униформа и каска.
При нужда хората го търсят на спешния тел. номер ........ . Бързо пали големия
червен камион и пуска сирената.”
8. Под всяка шапка запиши професията на човека, който я носи.
...................... ................... ................... ..................... ....................... .....................
9. Кой къде работи?Свържи.
Професия Месторабота
учител театър
актьор ресторант
лекар училище
готвач ферма
фермер поликлиника
10.Как помагам вкъщи?Огради верния отговор.
а)пазарувам, разхвърлям си стаята, подреждам си нещата
б)изхвърлям боклука, избърсвам праха, поливам цветята
в)поправям бойлера, пазарувам, мия чиниите
11.Отнеси всяка от думите в правилното изречение. Запиши ги.
През ….......…… нощите са най-дълги . пролетта
Слънцето грее най-силно през …………..... есента
Дърветата цъфтят през …………….. зимата
През ……………. окапват листата на дърветата. лятото
12. Попълни таблицата с няколко думи за това как се променят неживата и
живата природа през есента.
Нежива природа Жива природа
температура - растения -
валежи - животни -
вода - човек -
небе -
13. Свържи групата на растенията с нейното описание.
Тревисти
По-ниски от дърветата. По-малки
корени. Много разклонени,тънки и
здрави стъбла, често покрити с бодли.
Дървета
Много ниски стъбла, които са крехки и
сочни. Малки корени плитко в земята.
Храсти
Имат голямо,здраво и високо стъбло
покрито с кора. От стъблото излизат
клони, покрити с листа и образуват
корона. В земята са неговите големи и
силни корени.
14. Според какво(кой признак), групираме растенията в три групи(дървета, храсти
и тревисти):
а)листа и цвят
б)стъбла и корен
в)листа, цвят и корен
15. Подчертай представителите на дърветата в синьо, храстите в червено, а
тревистите в оранжево.Запишете ги.
кокиче, дъб, бук, ягода, леска, бор, роза, детелина, маргаритка, бреза, топола, люляк,
глухарче, шипка, кестен, ясен, къпина, малина, клен, метличина, глог, кукуряк
Дървета .........................................................................................................................
Храсти ..........................................................................................................................
Тревисти .......................................................................................................................
16.Подчертай органите на растенията.Запишете ги.
семена, дънер, корен , листа, кора, корона, стъбло, цветове, плодове
....................................................................................................................................
17. Запиши органите на растението.
3
4
5
2
1
18. Запиши кой орган за какво служи
............................ ................................ ................................. ..............................
19. Подчертай с червено костилковите плодове, а със зелено - семковите.
круша, череша, ябълка, слива, вишна, грозде, лимон, портокал, праскова, кайсия
20. Какво е нужно на растението, за да расте и се развива?
а) топлина, вода, храна, светлина
б) светлина, топлина, вода, въздух, почва
в) светлина, топлина, храна, въздух, почва
21.Според общите белези делим животните на:
а) диви и домашни
б) горски и полски
в) насекоми, риби, влечуги, птици, бозайници
22.Кое обединява насекомите в група. Запиши.
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................
23. Запиши всяка дума на правилното място в таблицата.
мъти, влачи се, козина, разнородна, шест крачета, дребни, бозае, хриле, пера, два
крака, перки, яйца, люспи, черупка
насекоми риби влечуги птици бозайници
24. Запиши по пет представителя от всяка група.
насекоми риби влечуги птици бозайници
25. Кое е излишното животно. Подчертай го и обедини останалите в група.
а) лисица, мечка, крава, гущер, пеперуда, врана - .........................................
а) овца, петел, пуйка, магаре, змия, котка - ...................................................
Според кой белег ги групирахте? ................................................................................
26. Свържи животните с продуктите, които човекът получава от тях. Изреди
подробно, от кое животно, още какво взема човек.
кон -......................................................................................................................................
кокошка -...............................................................................................................................
гъска - ...........................................................................................................................
овца - ............................................................................................................................
куче -......................................................................................................................................
прасе
-.....................................................................................................................................
пчела -....................................................................................................................................
27. Кой къде живее? Свържи.
28. Запиши средата и приспособленията за живот в нея..
............................... ............................... ............................... ................................ ................................
............................... ............................... ............................... ................................ ................................
............................... ............................... ............................... ................................ ................................
29. Попълни таблицата.
Животно Среда на живот Приспособление
патица
щъркел
заек
30.Огради правилата за опазване на природата.
а) Не късай цветя, билки и клонки!
б) Не изхвърляй отпадъци сред природата!
в) Разваляй гнездата на птиците!
г) Поставяй хранилки за птиците!
д) Не пали огън в гората!
31. На кой ред са само зимни празници?
а) Лазаровден, Връбница, Коледа
б) Лазаровден, Бъдни вечер, Коледа
в) Бъдни вечер, Коледуване, Нова година
г) Бъдни вечер, Коледа, Нова година
д) Бъдни вечер, Цветница, Нова година
32. Огради само обичаите.
Лазаруване, Коледа, Цветница, Нова година, Великден, Лазаровден, Коледуване,
Сурвакане
33. Свържи празника с обичая.
Лазаровден
Цветница Коледуване,
Великден Лазаруване
Бъдни вечер Кумичане
Коледа Сурвакане
Нова година
34.Защо трябва да поддържаме лична хигиена?
.......................................................................................................................................
35. Номерирай храните, като започнеш от най-важните за твоето здраве.
Месо,риба,яйца,
млечни изделия
Запиши ги в този ред ................................................................................................
.....................................................................................................................................
36. Кои са полезните храни? Огради вярното.
шоколад , салам, близалка, фасул, ябълка, кашкавал, кроасан, мляко, грозде, ориз,
спанак, масло, пица, риба
37. Огради млечните продукти със синьо, месните – с червено.
38. Спорт или игра?Свържи.
Спорт Игра
39. Попълни таблицата, като поставяш тикче в съответната колона.
Спорт Индивидуале
н
Колективе
н
Зиме
н
Лете
н
Въздуше
н
Воде
н
Земе
н
футбол
фигурно
пързаляне
плуване
Зърнени
храни,ориз,
картофи
Плодове и
зеленчуци
Захарни изделия
парашутизъм
40. Защо е необходимо да спазваме дневен режим?
1. .........................................................................................................................................
2. ...................................................................................................................................
41. Попълни липсващите думи.
Символите на нашата родина са ...................., .........................., .......................... .
Знамето ни има ................... цвята. Химнът ни е написан от ................................
............................... . Символите на България можем да видим на ..........................
................................................................................................................................... .
На ................................ празнуваме Освобождението на България. Това е нашият
.................................. празник. На ................................. отбелязваме Деня на
славянската писменост и българската просвета и култура. Нашата Азбука е
създадена от братята ............................. и ........................... .
42. Попълни липсващите думи.
През зимата времето става ......................... Температурите са най - ..................... .
Вали .................. . Водата в реките и езерата .......................... . Денят е най - .................
Клоните на дърветата са ............................. . Има само ......................... от които през
пролетта ще се развият .......................... . Животните се крият на ............................,
други спят ....................... ................ .
През пролетта времето става по- ......................... Температурите се ..................... .
Вали .................. . Водата в реките и езерата се .......................... . Денят става
по- ................. .
Клоните на дърветата ........................ и се ............................. . Поникват
много ..................., тревата се ......................... . Прелетните птици се ......................... от
....... . Животните се ............... от зимен сън. През пролетта животните
се ........................... .
През лятото времето е ......................... Температурите са най - ..................... . Водата
в реките и езерата е най - .......................... . Денят е най - .................
Клоните на дърветата и храстите са покрити с ................... . Зреят много .....................
и ................. . Животните ........................... своите малки .
През есента времето става по-......................... Температурите са по - ..................... .
Вали .................. . Често .......... мъгли. Небето е .......................... . Денят става по
- .................
Листата по клоните на дърветата и храстите се ................. и започват
да ............................. . Животните се готвят за. .............................. птици отлитат на юг.
Човекът ..................... реколтата, прави ..................... .
Oколен свят 2.клас входно ниво
Oколен свят 2.клас входно ниво

More Related Content

What's hot

Правопис на гласни работен лист
Правопис на гласни работен листПравопис на гласни работен лист
Правопис на гласни работен лист
Luiza Antova
 
Промени в живата природа през сезоните 2.клас
Промени в живата природа през сезоните 2.класПромени в живата природа през сезоните 2.клас
Промени в живата природа през сезоните 2.клас
Luiza Antova
 
съчинение по картини
съчинение по картинисъчинение по картини
съчинение по картиниDani Parvanova
 
Телата около нас - ЧП - 3 клас - Булвест
Телата около нас - ЧП - 3 клас - БулвестТелата около нас - ЧП - 3 клас - Булвест
Телата около нас - ЧП - 3 клас - БулвестVeska Petrova
 
Транспортът различен и необходим - ОС - 2 клас - В. Петрова
Транспортът  различен и необходим - ОС - 2 клас - В. ПетроваТранспортът  различен и необходим - ОС - 2 клас - В. Петрова
Транспортът различен и необходим - ОС - 2 клас - В. ПетроваVeska Petrova
 
Промени в природата ОС 2 клас - В. П.
Промени в природата  ОС 2 клас - В. П.Промени в природата  ОС 2 клас - В. П.
Промени в природата ОС 2 клас - В. П.
Veska Petrova
 
прилагателно име. работен лист
прилагателно име. работен листприлагателно име. работен лист
прилагателно име. работен листЛидия Ганева
 
С или СЪС; гласни и съгласни 1.клас Работен лист
С или СЪС; гласни и съгласни 1.клас Работен листС или СЪС; гласни и съгласни 1.клас Работен лист
С или СЪС; гласни и съгласни 1.клас Работен лист
Luiza Antova
 
Четене с разбиране Страхлив другар 2.клас
Четене с разбиране Страхлив другар 2.класЧетене с разбиране Страхлив другар 2.клас
Четене с разбиране Страхлив другар 2.клас
Luiza Antova
 
работен лист 1 клас
работен лист 1 класработен лист 1 клас
работен лист 1 клас
Ирена Петкова
 
Самостоятелна работа - ЧП - Живи организми
Самостоятелна работа - ЧП - Живи организмиСамостоятелна работа - ЧП - Живи организми
Самостоятелна работа - ЧП - Живи организмиАнелия Нанкова
 
работен лист бел
работен лист белработен лист бел
работен лист белPepi Nikova
 
Повече, пъти повече; по-малко, пъти по-малко
Повече, пъти повече; по-малко, пъти по-малко Повече, пъти повече; по-малко, пъти по-малко
Повече, пъти повече; по-малко, пъти по-малко
Luiza Antova
 
Езикови задачи - 2. и 3. клас - диктовки, задачи към тях.docx
Езикови задачи - 2. и 3. клас - диктовки, задачи към тях.docxЕзикови задачи - 2. и 3. клас - диктовки, задачи към тях.docx
Езикови задачи - 2. и 3. клас - диктовки, задачи към тях.docx
Luiza Antova
 
общуване урок 2
общуване урок 2общуване урок 2
общуване урок 2Ani Petkova
 
Правопис на съгласни работен лист
Правопис на съгласни работен листПравопис на съгласни работен лист
Правопис на съгласни работен лист
Luiza Antova
 

What's hot (20)

Правопис на гласни работен лист
Правопис на гласни работен листПравопис на гласни работен лист
Правопис на гласни работен лист
 
Промени в живата природа през сезоните 2.клас
Промени в живата природа през сезоните 2.класПромени в живата природа през сезоните 2.клас
Промени в живата природа през сезоните 2.клас
 
съчинение по картини
съчинение по картинисъчинение по картини
съчинение по картини
 
Телата около нас - ЧП - 3 клас - Булвест
Телата около нас - ЧП - 3 клас - БулвестТелата около нас - ЧП - 3 клас - Булвест
Телата около нас - ЧП - 3 клас - Булвест
 
зип бел-глагол-2клас
зип бел-глагол-2класзип бел-глагол-2клас
зип бел-глагол-2клас
 
Транспортът различен и необходим - ОС - 2 клас - В. Петрова
Транспортът  различен и необходим - ОС - 2 клас - В. ПетроваТранспортът  различен и необходим - ОС - 2 клас - В. Петрова
Транспортът различен и необходим - ОС - 2 клас - В. Петрова
 
БЕЛ 2 клас - гласни/съгласни
БЕЛ 2 клас - гласни/съгласниБЕЛ 2 клас - гласни/съгласни
БЕЛ 2 клас - гласни/съгласни
 
Промени в природата ОС 2 клас - В. П.
Промени в природата  ОС 2 клас - В. П.Промени в природата  ОС 2 клас - В. П.
Промени в природата ОС 2 клас - В. П.
 
прилагателно име. работен лист
прилагателно име. работен листприлагателно име. работен лист
прилагателно име. работен лист
 
С или СЪС; гласни и съгласни 1.клас Работен лист
С или СЪС; гласни и съгласни 1.клас Работен листС или СЪС; гласни и съгласни 1.клас Работен лист
С или СЪС; гласни и съгласни 1.клас Работен лист
 
3 class
3 class3 class
3 class
 
Четене с разбиране Страхлив другар 2.клас
Четене с разбиране Страхлив другар 2.класЧетене с разбиране Страхлив другар 2.клас
Четене с разбиране Страхлив другар 2.клас
 
работен лист 1 клас
работен лист 1 класработен лист 1 клас
работен лист 1 клас
 
Самостоятелна работа - ЧП - Живи организми
Самостоятелна работа - ЧП - Живи организмиСамостоятелна работа - ЧП - Живи организми
Самостоятелна работа - ЧП - Живи организми
 
какво научих по бе в 1 клас
какво научих по бе в 1 класкакво научих по бе в 1 клас
какво научих по бе в 1 клас
 
работен лист бел
работен лист белработен лист бел
работен лист бел
 
Повече, пъти повече; по-малко, пъти по-малко
Повече, пъти повече; по-малко, пъти по-малко Повече, пъти повече; по-малко, пъти по-малко
Повече, пъти повече; по-малко, пъти по-малко
 
Езикови задачи - 2. и 3. клас - диктовки, задачи към тях.docx
Езикови задачи - 2. и 3. клас - диктовки, задачи към тях.docxЕзикови задачи - 2. и 3. клас - диктовки, задачи към тях.docx
Езикови задачи - 2. и 3. клас - диктовки, задачи към тях.docx
 
общуване урок 2
общуване урок 2общуване урок 2
общуване урок 2
 
Правопис на съгласни работен лист
Правопис на съгласни работен листПравопис на съгласни работен лист
Правопис на съгласни работен лист
 

Viewers also liked

Околен свят 2 клас входно ниво
Околен свят 2 клас входно ниво Околен свят 2 клас входно ниво
Околен свят 2 клас входно ниво
Zlatka Atanasova
 
Самостоятелна работа по околен свят за 1-5 урок
Самостоятелна работа по околен свят за 1-5 урокСамостоятелна работа по околен свят за 1-5 урок
Самостоятелна работа по околен свят за 1-5 урок
Luiza Antova
 
Sam.rab. po okolen sviat 2kl
Sam.rab. po okolen sviat 2klSam.rab. po okolen sviat 2kl
Sam.rab. po okolen sviat 2klDani Parvanova
 
Nai goliamoto bogatstvo 2.klas
Nai goliamoto bogatstvo 2.klasNai goliamoto bogatstvo 2.klas
Nai goliamoto bogatstvo 2.klas
Luiza Antova
 
Правопис йо, ьо - работен лист
Правопис йо, ьо - работен листПравопис йо, ьо - работен лист
Правопис йо, ьо - работен лист
Luiza Antova
 
Български народни песни Боряна войвода 4.клас
Български народни песни Боряна войвода 4.класБългарски народни песни Боряна войвода 4.клас
Български народни песни Боряна войвода 4.клас
Luiza Antova
 
Какво наричаме родно място работен лист
Какво наричаме родно място работен листКакво наричаме родно място работен лист
Какво наричаме родно място работен лист
Luiza Antova
 
Човешкото тяло сетивни органи - книжка;работен лист
Човешкото тяло сетивни органи - книжка;работен листЧовешкото тяло сетивни органи - книжка;работен лист
Човешкото тяло сетивни органи - книжка;работен лист
Luiza Antova
 
Промени в неживата природа през сезоните
Промени в неживата природа през сезонитеПромени в неживата природа през сезоните
Промени в неживата природа през сезоните
Luiza Antova
 
работен лист
работен листработен лист
работен листPepi Nikova
 
самостоятелна работа по български език ігрупа ...
самостоятелна работа по български език ігрупа                ...самостоятелна работа по български език ігрупа                ...
самостоятелна работа по български език ігрупа ...Мария Maria Georgieva TeacherBG
 

Viewers also liked (13)

Околен свят 2 клас входно ниво
Околен свят 2 клас входно ниво Околен свят 2 клас входно ниво
Околен свят 2 клас входно ниво
 
Самостоятелна работа по околен свят за 1-5 урок
Самостоятелна работа по околен свят за 1-5 урокСамостоятелна работа по околен свят за 1-5 урок
Самостоятелна работа по околен свят за 1-5 урок
 
Sam.rab. po okolen sviat 2kl
Sam.rab. po okolen sviat 2klSam.rab. po okolen sviat 2kl
Sam.rab. po okolen sviat 2kl
 
околен свят 2в сам. работа
околен свят 2в сам. работаоколен свят 2в сам. работа
околен свят 2в сам. работа
 
Nai goliamoto bogatstvo 2.klas
Nai goliamoto bogatstvo 2.klasNai goliamoto bogatstvo 2.klas
Nai goliamoto bogatstvo 2.klas
 
Правопис йо, ьо - работен лист
Правопис йо, ьо - работен листПравопис йо, ьо - работен лист
Правопис йо, ьо - работен лист
 
околен свят 2в животни
околен свят 2в животниоколен свят 2в животни
околен свят 2в животни
 
Български народни песни Боряна войвода 4.клас
Български народни песни Боряна войвода 4.класБългарски народни песни Боряна войвода 4.клас
Български народни песни Боряна войвода 4.клас
 
Какво наричаме родно място работен лист
Какво наричаме родно място работен листКакво наричаме родно място работен лист
Какво наричаме родно място работен лист
 
Човешкото тяло сетивни органи - книжка;работен лист
Човешкото тяло сетивни органи - книжка;работен листЧовешкото тяло сетивни органи - книжка;работен лист
Човешкото тяло сетивни органи - книжка;работен лист
 
Промени в неживата природа през сезоните
Промени в неживата природа през сезонитеПромени в неживата природа през сезоните
Промени в неживата природа през сезоните
 
работен лист
работен листработен лист
работен лист
 
самостоятелна работа по български език ігрупа ...
самостоятелна работа по български език ігрупа                ...самостоятелна работа по български език ігрупа                ...
самостоятелна работа по български език ігрупа ...
 

Similar to Oколен свят 2.клас входно ниво

работен лист околен свят 1-5 урок
работен лист околен свят 1-5 урокработен лист околен свят 1-5 урок
работен лист околен свят 1-5 урок
Luiza Antova
 
Правопис на имена 1.клас
Правопис на имена 1.класПравопис на имена 1.клас
Правопис на имена 1.клас
Luiza Antova
 
тест 1.рк-изх.ниво-і кл.5
тест 1.рк-изх.ниво-і кл.5тест 1.рк-изх.ниво-і кл.5
тест 1.рк-изх.ниво-і кл.5
Димитричка Апостолова
 
Bulgarian education for students and.pdf
Bulgarian education for students and.pdfBulgarian education for students and.pdf
Bulgarian education for students and.pdf
StelaVladimirova2
 
самостоятелна работа по роден край
самостоятелна работа по роден крайсамостоятелна работа по роден край
самостоятелна работа по роден край
Димитричка Апостолова
 
самостоятелна работа по роден край
самостоятелна работа по роден крайсамостоятелна работа по роден край
самостоятелна работа по роден край
Димитричка Апостолова
 
деветият брат работен лист
деветият брат работен листдеветият брат работен лист
деветият брат работен лист
Luiza Antova
 
Test BEL-2cl-izh. nivo
Test BEL-2cl-izh. nivoTest BEL-2cl-izh. nivo
Test BEL-2cl-izh. nivo
milady1
 
работен лист род и семейство 2.клас
работен лист род и семейство 2.класработен лист род и семейство 2.клас
работен лист род и семейство 2.клас
Luiza Antova
 

Similar to Oколен свят 2.клас входно ниво (13)

работен лист околен свят 1-5 урок
работен лист околен свят 1-5 урокработен лист околен свят 1-5 урок
работен лист околен свят 1-5 урок
 
прилаг.име ср
прилаг.име срприлаг.име ср
прилаг.име ср
 
Правопис на имена 1.клас
Правопис на имена 1.класПравопис на имена 1.клас
Правопис на имена 1.клас
 
тест 1.рк-изх.ниво-і кл.5
тест 1.рк-изх.ниво-і кл.5тест 1.рк-изх.ниво-і кл.5
тест 1.рк-изх.ниво-і кл.5
 
Bulgarian education for students and.pdf
Bulgarian education for students and.pdfBulgarian education for students and.pdf
Bulgarian education for students and.pdf
 
сам.работа глаголи
сам.работа глаголисам.работа глаголи
сам.работа глаголи
 
самостоятелна работа по роден край
самостоятелна работа по роден крайсамостоятелна работа по роден край
самостоятелна работа по роден край
 
самостоятелна работа по роден край
самостоятелна работа по роден крайсамостоятелна работа по роден край
самостоятелна работа по роден край
 
чо 1-3кл-ігр
чо 1-3кл-ігрчо 1-3кл-ігр
чо 1-3кл-ігр
 
чо 1-3кл-ігр
чо 1-3кл-ігрчо 1-3кл-ігр
чо 1-3кл-ігр
 
деветият брат работен лист
деветият брат работен листдеветият брат работен лист
деветият брат работен лист
 
Test BEL-2cl-izh. nivo
Test BEL-2cl-izh. nivoTest BEL-2cl-izh. nivo
Test BEL-2cl-izh. nivo
 
работен лист род и семейство 2.клас
работен лист род и семейство 2.класработен лист род и семейство 2.клас
работен лист род и семейство 2.клас
 

More from Luiza Antova

Работен лист АЕ 2.клас - d,e,f,g.docx
Работен лист АЕ 2.клас - d,e,f,g.docxРаботен лист АЕ 2.клас - d,e,f,g.docx
Работен лист АЕ 2.клас - d,e,f,g.docx
Luiza Antova
 
Събиране на 9 и 8 с едноцифрено число с преминаване.docx
Събиране на 9 и 8 с едноцифрено число с преминаване.docxСъбиране на 9 и 8 с едноцифрено число с преминаване.docx
Събиране на 9 и 8 с едноцифрено число с преминаване.docx
Luiza Antova
 
Работен лист АЕ 2.клас - a, b, c.docx
Работен лист АЕ 2.клас - a, b, c.docxРаботен лист АЕ 2.клас - a, b, c.docx
Работен лист АЕ 2.клас - a, b, c.docx
Luiza Antova
 
Четене с разбиране 1. клас Колибри.docx
Четене с разбиране 1. клас Колибри.docxЧетене с разбиране 1. клас Колибри.docx
Четене с разбиране 1. клас Колибри.docx
Luiza Antova
 
Жива вода българска народна приказка 4.клас
Жива вода българска народна приказка 4.класЖива вода българска народна приказка 4.клас
Жива вода българска народна приказка 4.клас
Luiza Antova
 
Диви и домашни животни 1.клас
Диви и домашни животни 1.класДиви и домашни животни 1.клас
Диви и домашни животни 1.клас
Luiza Antova
 
Събиране и изваждане до 20 без преминаване Математика 1.клас
Събиране и изваждане до 20 без преминаване Математика 1.класСъбиране и изваждане до 20 без преминаване Математика 1.клас
Събиране и изваждане до 20 без преминаване Математика 1.клас
Luiza Antova
 
Работен лист - събиране и изваждане без преминаване 1.клас
Работен лист - събиране и изваждане без преминаване 1.класРаботен лист - събиране и изваждане без преминаване 1.клас
Работен лист - събиране и изваждане без преминаване 1.клас
Luiza Antova
 
Събиране и изваждане до 10 1.клас
Събиране и изваждане до 10 1.класСъбиране и изваждане до 10 1.клас
Събиране и изваждане до 10 1.клас
Luiza Antova
 
14+6=....., 20 - 4 =....... 1.клас
14+6=....., 20 - 4 =....... 1.клас14+6=....., 20 - 4 =....... 1.клас
14+6=....., 20 - 4 =....... 1.клас
Luiza Antova
 
Какъв финал! - четене с разбиране - 1.клас.docx
Какъв финал! - четене с разбиране - 1.клас.docxКакъв финал! - четене с разбиране - 1.клас.docx
Какъв финал! - четене с разбиране - 1.клас.docx
Luiza Antova
 
Богат или беден - четене с разбиране 1.клас.docx
Богат или беден - четене с разбиране 1.клас.docxБогат или беден - четене с разбиране 1.клас.docx
Богат или беден - четене с разбиране 1.клас.docx
Luiza Antova
 
Танграм.docx
Танграм.docxТанграм.docx
Танграм.docx
Luiza Antova
 
Работен лист - а,е,и,н,л 1.клас.docx
Работен лист - а,е,и,н,л 1.клас.docxРаботен лист - а,е,и,н,л 1.клас.docx
Работен лист - а,е,и,н,л 1.клас.docx
Luiza Antova
 
Графическа диктовка.docx
Графическа диктовка.docxГрафическа диктовка.docx
Графическа диктовка.docx
Luiza Antova
 
Предлозите в - във 1.клас.pdf
Предлозите в - във 1.клас.pdfПредлозите в - във 1.клас.pdf
Предлозите в - във 1.клас.pdf
Luiza Antova
 
Състав и сравняване на числата от 11 до 20 1.клас.docx
Състав и сравняване на числата от 11 до 20 1.клас.docxСъстав и сравняване на числата от 11 до 20 1.клас.docx
Състав и сравняване на числата от 11 до 20 1.клас.docx
Luiza Antova
 
Работен лист - а,м,н,л,и,е - 1.клас.docx
Работен лист - а,м,н,л,и,е - 1.клас.docxРаботен лист - а,м,н,л,и,е - 1.клас.docx
Работен лист - а,м,н,л,и,е - 1.клас.docx
Luiza Antova
 
Правопис на съгласни в края на думата 1.клас.docx
Правопис на съгласни в края на думата 1.клас.docxПравопис на съгласни в края на думата 1.клас.docx
Правопис на съгласни в края на думата 1.клас.docx
Luiza Antova
 
Вълшебно дърво Английска народна приказка 2.клас
Вълшебно дърво Английска народна приказка 2.класВълшебно дърво Английска народна приказка 2.клас
Вълшебно дърво Английска народна приказка 2.клас
Luiza Antova
 

More from Luiza Antova (20)

Работен лист АЕ 2.клас - d,e,f,g.docx
Работен лист АЕ 2.клас - d,e,f,g.docxРаботен лист АЕ 2.клас - d,e,f,g.docx
Работен лист АЕ 2.клас - d,e,f,g.docx
 
Събиране на 9 и 8 с едноцифрено число с преминаване.docx
Събиране на 9 и 8 с едноцифрено число с преминаване.docxСъбиране на 9 и 8 с едноцифрено число с преминаване.docx
Събиране на 9 и 8 с едноцифрено число с преминаване.docx
 
Работен лист АЕ 2.клас - a, b, c.docx
Работен лист АЕ 2.клас - a, b, c.docxРаботен лист АЕ 2.клас - a, b, c.docx
Работен лист АЕ 2.клас - a, b, c.docx
 
Четене с разбиране 1. клас Колибри.docx
Четене с разбиране 1. клас Колибри.docxЧетене с разбиране 1. клас Колибри.docx
Четене с разбиране 1. клас Колибри.docx
 
Жива вода българска народна приказка 4.клас
Жива вода българска народна приказка 4.класЖива вода българска народна приказка 4.клас
Жива вода българска народна приказка 4.клас
 
Диви и домашни животни 1.клас
Диви и домашни животни 1.класДиви и домашни животни 1.клас
Диви и домашни животни 1.клас
 
Събиране и изваждане до 20 без преминаване Математика 1.клас
Събиране и изваждане до 20 без преминаване Математика 1.класСъбиране и изваждане до 20 без преминаване Математика 1.клас
Събиране и изваждане до 20 без преминаване Математика 1.клас
 
Работен лист - събиране и изваждане без преминаване 1.клас
Работен лист - събиране и изваждане без преминаване 1.класРаботен лист - събиране и изваждане без преминаване 1.клас
Работен лист - събиране и изваждане без преминаване 1.клас
 
Събиране и изваждане до 10 1.клас
Събиране и изваждане до 10 1.класСъбиране и изваждане до 10 1.клас
Събиране и изваждане до 10 1.клас
 
14+6=....., 20 - 4 =....... 1.клас
14+6=....., 20 - 4 =....... 1.клас14+6=....., 20 - 4 =....... 1.клас
14+6=....., 20 - 4 =....... 1.клас
 
Какъв финал! - четене с разбиране - 1.клас.docx
Какъв финал! - четене с разбиране - 1.клас.docxКакъв финал! - четене с разбиране - 1.клас.docx
Какъв финал! - четене с разбиране - 1.клас.docx
 
Богат или беден - четене с разбиране 1.клас.docx
Богат или беден - четене с разбиране 1.клас.docxБогат или беден - четене с разбиране 1.клас.docx
Богат или беден - четене с разбиране 1.клас.docx
 
Танграм.docx
Танграм.docxТанграм.docx
Танграм.docx
 
Работен лист - а,е,и,н,л 1.клас.docx
Работен лист - а,е,и,н,л 1.клас.docxРаботен лист - а,е,и,н,л 1.клас.docx
Работен лист - а,е,и,н,л 1.клас.docx
 
Графическа диктовка.docx
Графическа диктовка.docxГрафическа диктовка.docx
Графическа диктовка.docx
 
Предлозите в - във 1.клас.pdf
Предлозите в - във 1.клас.pdfПредлозите в - във 1.клас.pdf
Предлозите в - във 1.клас.pdf
 
Състав и сравняване на числата от 11 до 20 1.клас.docx
Състав и сравняване на числата от 11 до 20 1.клас.docxСъстав и сравняване на числата от 11 до 20 1.клас.docx
Състав и сравняване на числата от 11 до 20 1.клас.docx
 
Работен лист - а,м,н,л,и,е - 1.клас.docx
Работен лист - а,м,н,л,и,е - 1.клас.docxРаботен лист - а,м,н,л,и,е - 1.клас.docx
Работен лист - а,м,н,л,и,е - 1.клас.docx
 
Правопис на съгласни в края на думата 1.клас.docx
Правопис на съгласни в края на думата 1.клас.docxПравопис на съгласни в края на думата 1.клас.docx
Правопис на съгласни в края на думата 1.клас.docx
 
Вълшебно дърво Английска народна приказка 2.клас
Вълшебно дърво Английска народна приказка 2.класВълшебно дърво Английска народна приказка 2.клас
Вълшебно дърво Английска народна приказка 2.клас
 

Oколен свят 2.клас входно ниво

 • 1. Околен свят 2.клас Входно ниво Име:................................................................................................................................... /трите имена/ 1.Кои са членовете на едно семейство?Огради верните отговори. а) майка в) дъщеря д) съсед ж) братовчед и) приятел б) чичо г) баща е) син з) леля й) роднина 2. „Аз съм Иван и съм във втори клас.Мама, татко и по-малките ми две братчета отидоха на панаир.” Колко членно е това семейство? а)двучленно б)четиричленно в)многочленно 3. „Мама, татко и по-малките ми две братчета отидоха на панаир. Аз трябваше да помогна и останах у дома, за да почистя стаята си и да изхвърля боклука. Да опитам ли да сготвя една супа?” Какви са задълженията на Иван? а)да пази дома и да изхвърля боклука б)да подрежда стаята си и да изхвърля боклука в)да подрежда стаята си, да изхвърля боклука и да готви. 4. Аз уча в училище .................................................................... .Ученик съм в ....... клас. Класната ни стая е номер ...... . Училището ни се ръководи от .................................. В него има още .............................................................................................................. ...................................................................................................................................... . 5. В училище е много хубаво. Всеки ученик има права и задължения. Попълни таблицата с твоите права и задължения в училище. да не закъснявам за час, да си пиша домашните, да почивам в междучасията, да играя в учлищния двор, да не говоря в час, да общувам с приятели в междучасието, да изказвам мнение, да уважавам съучениците си и учителите Права Задължения 6. Моята родина е .......................... . Столица на България е град ............... Селището в което съм роден е .......................... . Край него тече река ............................... . Адресът ми е ............................................................................................................. .....................................................................................................................................
 • 2. 7. „Майка ми работи в болницата. Носи бяла престилка и помага на лекаря. Бие инжекции на болните, дава им лекарства.” Професията й е ................................. . „Татко работи като ............................ . Той е много смел и носи униформа и каска. При нужда хората го търсят на спешния тел. номер ........ . Бързо пали големия червен камион и пуска сирената.” 8. Под всяка шапка запиши професията на човека, който я носи. ...................... ................... ................... ..................... ....................... ..................... 9. Кой къде работи?Свържи. Професия Месторабота учител театър актьор ресторант лекар училище готвач ферма фермер поликлиника 10.Как помагам вкъщи?Огради верния отговор. а)пазарувам, разхвърлям си стаята, подреждам си нещата б)изхвърлям боклука, избърсвам праха, поливам цветята в)поправям бойлера, пазарувам, мия чиниите 11.Отнеси всяка от думите в правилното изречение. Запиши ги. През ….......…… нощите са най-дълги . пролетта Слънцето грее най-силно през …………..... есента Дърветата цъфтят през …………….. зимата През ……………. окапват листата на дърветата. лятото 12. Попълни таблицата с няколко думи за това как се променят неживата и живата природа през есента. Нежива природа Жива природа температура - растения - валежи - животни - вода - човек - небе -
 • 3. 13. Свържи групата на растенията с нейното описание. Тревисти По-ниски от дърветата. По-малки корени. Много разклонени,тънки и здрави стъбла, често покрити с бодли. Дървета Много ниски стъбла, които са крехки и сочни. Малки корени плитко в земята. Храсти Имат голямо,здраво и високо стъбло покрито с кора. От стъблото излизат клони, покрити с листа и образуват корона. В земята са неговите големи и силни корени. 14. Според какво(кой признак), групираме растенията в три групи(дървета, храсти и тревисти): а)листа и цвят б)стъбла и корен в)листа, цвят и корен 15. Подчертай представителите на дърветата в синьо, храстите в червено, а тревистите в оранжево.Запишете ги. кокиче, дъб, бук, ягода, леска, бор, роза, детелина, маргаритка, бреза, топола, люляк, глухарче, шипка, кестен, ясен, къпина, малина, клен, метличина, глог, кукуряк Дървета ......................................................................................................................... Храсти .......................................................................................................................... Тревисти ....................................................................................................................... 16.Подчертай органите на растенията.Запишете ги. семена, дънер, корен , листа, кора, корона, стъбло, цветове, плодове .................................................................................................................................... 17. Запиши органите на растението. 3 4 5 2 1
 • 4. 18. Запиши кой орган за какво служи ............................ ................................ ................................. .............................. 19. Подчертай с червено костилковите плодове, а със зелено - семковите. круша, череша, ябълка, слива, вишна, грозде, лимон, портокал, праскова, кайсия 20. Какво е нужно на растението, за да расте и се развива? а) топлина, вода, храна, светлина б) светлина, топлина, вода, въздух, почва в) светлина, топлина, храна, въздух, почва 21.Според общите белези делим животните на: а) диви и домашни б) горски и полски в) насекоми, риби, влечуги, птици, бозайници 22.Кое обединява насекомите в група. Запиши. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................. 23. Запиши всяка дума на правилното място в таблицата. мъти, влачи се, козина, разнородна, шест крачета, дребни, бозае, хриле, пера, два крака, перки, яйца, люспи, черупка насекоми риби влечуги птици бозайници 24. Запиши по пет представителя от всяка група. насекоми риби влечуги птици бозайници
 • 5. 25. Кое е излишното животно. Подчертай го и обедини останалите в група. а) лисица, мечка, крава, гущер, пеперуда, врана - ......................................... а) овца, петел, пуйка, магаре, змия, котка - ................................................... Според кой белег ги групирахте? ................................................................................ 26. Свържи животните с продуктите, които човекът получава от тях. Изреди подробно, от кое животно, още какво взема човек. кон -...................................................................................................................................... кокошка -............................................................................................................................... гъска - ........................................................................................................................... овца - ............................................................................................................................ куче -...................................................................................................................................... прасе -..................................................................................................................................... пчела -.................................................................................................................................... 27. Кой къде живее? Свържи. 28. Запиши средата и приспособленията за живот в нея..
 • 6. ............................... ............................... ............................... ................................ ................................ ............................... ............................... ............................... ................................ ................................ ............................... ............................... ............................... ................................ ................................ 29. Попълни таблицата. Животно Среда на живот Приспособление патица щъркел заек 30.Огради правилата за опазване на природата. а) Не късай цветя, билки и клонки! б) Не изхвърляй отпадъци сред природата! в) Разваляй гнездата на птиците! г) Поставяй хранилки за птиците! д) Не пали огън в гората! 31. На кой ред са само зимни празници? а) Лазаровден, Връбница, Коледа б) Лазаровден, Бъдни вечер, Коледа в) Бъдни вечер, Коледуване, Нова година г) Бъдни вечер, Коледа, Нова година д) Бъдни вечер, Цветница, Нова година 32. Огради само обичаите. Лазаруване, Коледа, Цветница, Нова година, Великден, Лазаровден, Коледуване, Сурвакане 33. Свържи празника с обичая. Лазаровден Цветница Коледуване, Великден Лазаруване
 • 7. Бъдни вечер Кумичане Коледа Сурвакане Нова година 34.Защо трябва да поддържаме лична хигиена? ....................................................................................................................................... 35. Номерирай храните, като започнеш от най-важните за твоето здраве. Месо,риба,яйца, млечни изделия Запиши ги в този ред ................................................................................................ ..................................................................................................................................... 36. Кои са полезните храни? Огради вярното. шоколад , салам, близалка, фасул, ябълка, кашкавал, кроасан, мляко, грозде, ориз, спанак, масло, пица, риба 37. Огради млечните продукти със синьо, месните – с червено. 38. Спорт или игра?Свържи. Спорт Игра 39. Попълни таблицата, като поставяш тикче в съответната колона. Спорт Индивидуале н Колективе н Зиме н Лете н Въздуше н Воде н Земе н футбол фигурно пързаляне плуване Зърнени храни,ориз, картофи Плодове и зеленчуци Захарни изделия
 • 8. парашутизъм 40. Защо е необходимо да спазваме дневен режим? 1. ......................................................................................................................................... 2. ................................................................................................................................... 41. Попълни липсващите думи. Символите на нашата родина са ...................., .........................., .......................... . Знамето ни има ................... цвята. Химнът ни е написан от ................................ ............................... . Символите на България можем да видим на .......................... ................................................................................................................................... . На ................................ празнуваме Освобождението на България. Това е нашият .................................. празник. На ................................. отбелязваме Деня на славянската писменост и българската просвета и култура. Нашата Азбука е създадена от братята ............................. и ........................... . 42. Попълни липсващите думи. През зимата времето става ......................... Температурите са най - ..................... . Вали .................. . Водата в реките и езерата .......................... . Денят е най - ................. Клоните на дърветата са ............................. . Има само ......................... от които през пролетта ще се развият .......................... . Животните се крият на ............................, други спят ....................... ................ . През пролетта времето става по- ......................... Температурите се ..................... . Вали .................. . Водата в реките и езерата се .......................... . Денят става по- ................. . Клоните на дърветата ........................ и се ............................. . Поникват много ..................., тревата се ......................... . Прелетните птици се ......................... от ....... . Животните се ............... от зимен сън. През пролетта животните се ........................... . През лятото времето е ......................... Температурите са най - ..................... . Водата в реките и езерата е най - .......................... . Денят е най - ................. Клоните на дърветата и храстите са покрити с ................... . Зреят много ..................... и ................. . Животните ........................... своите малки . През есента времето става по-......................... Температурите са по - ..................... . Вали .................. . Често .......... мъгли. Небето е .......................... . Денят става по - ................. Листата по клоните на дърветата и храстите се ................. и започват да ............................. . Животните се готвят за. .............................. птици отлитат на юг. Човекът ..................... реколтата, прави ..................... .