SlideShare a Scribd company logo
Тюленчето
Една сутрин Емил и дядо му спуснаха мрежата в морето. Издърпаха я. В нея се мяташе
някакво чудновато животно. Кожата му бе сива, гладка, лъскава. Това беше тюленчето.
Неочаквано от морето изскочи едно голямо животно. То се просна на пясъка и се
загледа в тях.
- Ето майката на тюленчето – продума дядото. – Дошла е за рожбата си.
Тя изопна тялото си, подскочи, приближи се и като куче излая.
............................................. (К.Гривек)
ЗАДАЧИ:
1. Текстът е подходящ за слухова диктовка.
2. Открийте думите, които се повтарят най-често. Запишете ги.
3. Разкажете писмено за какво се говори в текста.
4. Определете броя на изреченията в текста.
Те се доближиха до прозореца и по даден знак магарето заревало, кучето залаяло,
котаракът замяукал и петелът закукуригал. Разбойниците подскочили, ужасени от
многогласната врява. Магарето ударило с копито стъклата и те се разхвърчали. Четиримата
скочили и се втурнали в стаята. Разбойниците били много уплашени, а и главите им били
замаяни от виното. При тази оглушителна врява те помислили, че е влетял зъл дух. Той
имал крила и копита. Едновременно лаял и мяукал.
................................................. (Братя Грим)
ЗАДАЧИ:
1. Текстът е подходящ за слухова диктовка.
2. Открийте ключовите думи в текста.
3. Озаглавете откъса от приказката.
Накладе голям огън хитър Петър, а Настрадин изкопа край пътя дълбока дупка с отвор,
колкото дъното на гърне. Сетне пренесе и я насипа догоре с жарава, а върху нея постави
гърне, пълно с бобец и вода, с лук и джоджен. Захлупи го с похлупака и се изтегна на
тревата до Хитър Петър. Скоро чорбата завря, гърнето закъкри, а капачето запритраква под
натиска на парата. Понесе се приятен мирис на врящ боб, та нямаше човек дето преминава,
да не спре.
........................................................ (Чавдар Аладжов)
ЗАДАЧИ:
1. Текстът е подходящ за слухова диктовка.
2. Подчертайте опорните думи в текста.
3. Разкажете писмено за какво се говори в текста.
4. Подчертайте думите с представки. Запишете ги и означете представката и корена им.
1.
2.
3.
Езикови задачи
за 2. и 3.клас
При едно от своите далечни странствания Синдбад и другарите му попаднали на
пустинен остров сред океана. Тук те видели яйце, голямо колкото купола на джамия.
Любопитството накарало безразсъдните другари на прочутия мореплавател да счупят
яйцето. Но за тяхна беда малко след това долетяла птицата „рух“. Уплашените злосторници
побързали да се качат на кораба, но и това не ги спасило от отмъщението на исполинската
птица. Тя била толкова грамадна, че с крилете си закривала слънцето.
.......................................................... (Н.Йовчев)
ЗАДАЧИ:
1. Текстът е подходящ за слухова диктовка.
2. Определете темата на текста и подчертайте опорните думи. Озаглавете го.
3. Задайте въпроси към текста.
Във високата долина с шестте извора се издигаше бял мраморен замък. Но той сякаш
нямаше късмет. Затъмняваше го красотата на неговата господарка. Струеше омайно
очарование и ласкава топлина от лицето й. Едва ли е имало такава красавица. Зърнеше ли
я някой, макар и веднъж, казваше, че е единствена, неповторима. Пойни птички, цветя и
хора жадуваха да я докоснат, да и се насладят.
................................................... (Митко Яворски)
ЗАДАЧИ:
1. Текстът е подходящ за слухова диктовка.
2. Подчертайте изучените части на речта.
3. Запишете словосъчетанията и определете рода и числото им.
4. Запишете глаголите и определете числото им.
5. Разкажете писмено за какво се говори в текста.
6. Определете броя на изреченията в текста.
Весело настроение за празника създава украсената врата. Направете венец от слама.
Закрепете го с тел здраво върху твърда подложка. На нея наредете изкуствени цветя,
бръшлян, изрисувани или истински шарени яйца. Сложете и камбанка, привързана с цветни
панделки.
............................................................ (Из интернет)
ЗАДАЧИ:
1. Текстът е подходящ за слухова диктовка.
2. Каква е темата на текста.
3. Разкажете писмено какво научихте от текста.
4.
5.
6.
Бащина поука – синова сполука.
Пъстра пъстърва през проток плува.
Добрината с добро се заплаща.
Рано ранило звънче зазвънило.
Ако имаш брат, имаш и побратим.
Който няма вола, всичко му е неволя.
Ако имаш зъби, хапи, докато не са те захапали.
ЗАДАЧИ:
1. Текстът е подходящ за слухова диктовка.
2. Открийте сродните думи във всяка пословица или поговорка. Запишете ги.
3. Оградете корена и представката.
4. Избери две изречения по твой избор и определи звуковия им състав.
Пр.: Бащина поука – синова сполука.
бащина – 6б., 7зв., 3 гласни – а,и,а; 2 звучни съгл. – б,н; 2 беззвучни съгл. – шт
5. Препишете първите думи от изреченията. Подредете ги по азбучен ред.
Новата учебна година започна. Училищният двор е пълен с деца. Училището свети, бяло,
чисто, хубаво. Пъстри групи от ученици се движат насам и натам и живо разговарят.
Учителите са също между тях.
Янко, жаден за наука е дошъл пръв. Той е говорил вече с всичките си съученици.
............................................ /По Елин Пелин/
ЗАДАЧИ:
1. Текстът е подходящ за слухова диктовка.
2. Подчертайте сродните думи в текста. Препишете ги.
3. Определете корена и представката на думите.
4. Как написахте представките раЗ/С - ; сЪ/А-. Защо?
5. Напишете формите на съществителното име „учител“ и прилагателното „хубав“.
6. поставете правилно ударение на думите „училища“ и „наука“.
Знаете ли, че в разговорната реч изговорът на тези думи много често се греши? Запомнете
верния изговор.
26 октомври - Димитровден е обявен за неучебен за всички учѝлища в гр. Видин.
Учѝлището е място за всеки жаден за наука.
7. Как разбирате израза „жаден за наука“?
7.
8.
Сгушена в гористата долчинка над селото стърчеше малка воденица. Карана от водите на
дълбока вада, воденичката работи сто и петдесет години непрекъснато и неуморно...
- Ще поработя още малко – казваше тя на водата, като я караше. – Имам още сили.
Но случи се тъй, че умря последният воденичар и нямаше кой да го замести. Занемя
воденичката и запустя ...
........................................ /Из „Старата воденичка“ Елин Пелин/
Сродни думи Корен Представка Форми на думата
а)
б)
1. Извадете от текста и запишете в таблицата при буква “а“ сродните думи, а при буква „б“
подчертаните думи. Попълнете таблицата.
2. Как разбирате думата „вада“. Сродна ли е на „вода“?
Добруджа
... Петьо си затвори очите. Нивите пеят. Всяко стръкче си излива гласа, а вятътът грабва
песента. Той ще я носи из цялата земя. Ще я изпее на тревите в чуждите земи, ще я занесе
по върховете на старите гори, нека чуят какво нещо е полска добруджанска песен. После
ще се извърти между планините и ще я даде на ехото на водопадите ...
........................................... по Дора Габе
ЗАДАЧИ:
1. Текстът е подходящ за слухова диктовка.
2. От какво е развълнуван Петьо?
3. Извадете от текста сродните думи. Определете корена и представката им.
4. Образувайте други сродни думи със същия корен.
5. Сравнете глаголите излива, изпее, извърти и израза „из цялата“. Изяснете
състава им (корен и представка). Каква е разликата в значението им? Обяснете „из“ при
глагола и „из“ в израза.
6. Напишете колкото се може повече сродни думи на „пея“.
Образувайте сродни думи на глагола „бия“ с някои от представките: за-, по-, о-, из-, раз-,
над-, у-, зад-, пред-, пре-, про-, от-, в-, до-.
9.
10.
11.
Прочетете текстовете. Определете художествен или нехудожествен е всеки един от тях.
а) Движението на въздуха се нарича вятър. Понякога вятърът е слаб, а понякога духа с
огромна сила.
Той може да изкорени дървета, да събори сгради, да потопи параходи. Такъв вятър е
ураган.
.......................................................
б) Цяла седмица вятърът бягаше по керемидите, тряскаше кепенците, гонеше тенекии и ги
удряше по оградите.
.................................................... Иван Давидков
в) Чуваше се само как нейде далеко горите се гънат доземи и охкат под напора на вятъра.
......................................................
г) Два дни духа силен североизточен вятър. Той изчисти небето от облаците, замрази
потоците и свали всичкия сняг от дърветата. Горите станаха черни, настръхнали.
Планината бучеше, а долу в мините се оплакваха, че вятърът щял да отнесе покривите.
..................................................... Ем. Станев
д) когато на север нощем ветровете
Задуха и небето потъмней,
снегът вали за първи път, полето
студено, грозно, мрачно се белей ....
................................................... Н.Фурнаджиев
ЗАДАЧИ:
1. Препишете красиво два текста по избор.
2. Кое е общото в тях?
3. Какво общо заглавие бихте могли да им поставите?
4. От посочените текстове препишете в първа колона всички форми на думата „вятър“,
във втора колонка сродните им думи.
Дума Форми на думата Сродни думи
вятър
Гръм се чуе,
облак тътне,
дъжд се носи,
град ли мъкне?
ЗАДАЧИ:
1. Препишете текста.
2. Извадете думите, които се състоят само от корен.
3. С помощта на представки образувайте нови думи.
4. Напишете други форми на думите, с които започва всеки стих.
12.

More Related Content

What's hot

Звук и буква Зз
Звук и буква ЗзЗвук и буква Зз
Звук и буква Зз
Sevda Rabineva
 
Стихове за мама
Стихове за мамаСтихове за мама
Стихове за мама
пепа чавдарова
 
Правопис на прилагателните имена. Двойно -нн
Правопис на прилагателните имена. Двойно -ннПравопис на прилагателните имена. Двойно -нн
Правопис на прилагателните имена. Двойно -нн
roryace
 
Междинна диагностика_роден край
Междинна диагностика_роден крайМеждинна диагностика_роден край
Междинна диагностика_роден крайDani Parvanova
 
Преразказ на приказка
Преразказ на приказка Преразказ на приказка
Преразказ на приказка rossitsazlankova
 
запомнете съгласни звукове
запомнете съгласни звуковезапомнете съгласни звукове
запомнете съгласни звуковеDani Parvanova
 
как да напишем писмо
как да напишем писмокак да напишем писмо
как да напишем писмоAni Petkova
 
Подробен преразказ на разказ
Подробен преразказ на разказПодробен преразказ на разказ
Подробен преразказ на разказ
Rosislide
 
Как растенията и животните оцеляват - ЧП, 3 клас, Булвест
Как растенията и животните оцеляват - ЧП, 3 клас, БулвестКак растенията и животните оцеляват - ЧП, 3 клас, Булвест
Как растенията и животните оцеляват - ЧП, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
Как пишем съчинение
Как пишем съчинениеКак пишем съчинение
Как пишем съчинениеrossitsazlankova
 
Текстови задачи до 10 работен лист 1.клас
Текстови задачи до 10 работен лист 1.класТекстови задачи до 10 работен лист 1.клас
Текстови задачи до 10 работен лист 1.клас
Luiza Antova
 
общуване урок 2
общуване урок 2общуване урок 2
общуване урок 2Ani Petkova
 
С или СЪС; гласни и съгласни 1.клас Работен лист
С или СЪС; гласни и съгласни 1.клас Работен листС или СЪС; гласни и съгласни 1.клас Работен лист
С или СЪС; гласни и съгласни 1.клас Работен лист
Luiza Antova
 
24 и 25. Пролет - РК, Просвета - В. П.
24 и 25. Пролет - РК, Просвета - В. П.24 и 25. Пролет - РК, Просвета - В. П.
24 и 25. Пролет - РК, Просвета - В. П.
Veska Petrova
 
правила ю и я – 2 звука
правила ю и я – 2 звукаправила ю и я – 2 звука
правила ю и я – 2 звукаguest135756
 
звукови модели
звукови модели  звукови модели
звукови модели
Vаlentina Bikova
 
Сродни думи. корен на думата 3 клас
Сродни думи. корен на думата 3 класСродни думи. корен на думата 3 клас
Сродни думи. корен на думата 3 клас
Дарина Железова
 

What's hot (20)

Звук и буква Зз
Звук и буква ЗзЗвук и буква Зз
Звук и буква Зз
 
Стихове за мама
Стихове за мамаСтихове за мама
Стихове за мама
 
Правопис на прилагателните имена. Двойно -нн
Правопис на прилагателните имена. Двойно -ннПравопис на прилагателните имена. Двойно -нн
Правопис на прилагателните имена. Двойно -нн
 
Междинна диагностика_роден край
Междинна диагностика_роден крайМеждинна диагностика_роден край
Междинна диагностика_роден край
 
Преразказ на приказка
Преразказ на приказка Преразказ на приказка
Преразказ на приказка
 
запомнете съгласни звукове
запомнете съгласни звуковезапомнете съгласни звукове
запомнете съгласни звукове
 
глаголи лице и число
глаголи лице и числоглаголи лице и число
глаголи лице и число
 
как да напишем писмо
как да напишем писмокак да напишем писмо
как да напишем писмо
 
Подробен преразказ на разказ
Подробен преразказ на разказПодробен преразказ на разказ
Подробен преразказ на разказ
 
зип бел-глагол-2клас
зип бел-глагол-2класзип бел-глагол-2клас
зип бел-глагол-2клас
 
Как растенията и животните оцеляват - ЧП, 3 клас, Булвест
Как растенията и животните оцеляват - ЧП, 3 клас, БулвестКак растенията и животните оцеляват - ЧП, 3 клас, Булвест
Как растенията и животните оцеляват - ЧП, 3 клас, Булвест
 
съобщение
съобщениесъобщение
съобщение
 
Как пишем съчинение
Как пишем съчинениеКак пишем съчинение
Как пишем съчинение
 
Текстови задачи до 10 работен лист 1.клас
Текстови задачи до 10 работен лист 1.класТекстови задачи до 10 работен лист 1.клас
Текстови задачи до 10 работен лист 1.клас
 
общуване урок 2
общуване урок 2общуване урок 2
общуване урок 2
 
С или СЪС; гласни и съгласни 1.клас Работен лист
С или СЪС; гласни и съгласни 1.клас Работен листС или СЪС; гласни и съгласни 1.клас Работен лист
С или СЪС; гласни и съгласни 1.клас Работен лист
 
24 и 25. Пролет - РК, Просвета - В. П.
24 и 25. Пролет - РК, Просвета - В. П.24 и 25. Пролет - РК, Просвета - В. П.
24 и 25. Пролет - РК, Просвета - В. П.
 
правила ю и я – 2 звука
правила ю и я – 2 звукаправила ю и я – 2 звука
правила ю и я – 2 звука
 
звукови модели
звукови модели  звукови модели
звукови модели
 
Сродни думи. корен на думата 3 клас
Сродни думи. корен на думата 3 класСродни думи. корен на думата 3 клас
Сродни думи. корен на думата 3 клас
 

Similar to Езикови задачи - 2. и 3. клас - диктовки, задачи към тях.docx

Bolharska mova-ta-chytannia-4-klas-prodanova-2021
Bolharska mova-ta-chytannia-4-klas-prodanova-2021Bolharska mova-ta-chytannia-4-klas-prodanova-2021
Bolharska mova-ta-chytannia-4-klas-prodanova-2021
kreidaros1
 
Препинателни знаци
Препинателни знациПрепинателни знаци
Препинателни знаци
Luiza Antova
 
български автори пишат за деца. асен разцветников
български автори пишат за деца. асен разцветниковбългарски автори пишат за деца. асен разцветников
български автори пишат за деца. асен разцветниковIliana Ilieva-Dabova
 
домашна работа 15.10
домашна работа 15.10домашна работа 15.10
домашна работа 15.10Dani Parvanova
 
Малка книжка - Радой Киров
Малка книжка - Радой КировМалка книжка - Радой Киров
Малка книжка - Радой Киров
Sevda Rabineva
 
Сл.К.-Чанга - чунга.ppt
Сл.К.-Чанга - чунга.pptСл.К.-Чанга - чунга.ppt
Сл.К.-Чанга - чунга.ppt
Татяна Колева
 
Техника на четене-тренажор
Техника на четене-тренажорТехника на четене-тренажор
Техника на четене-тренажор
Цвети Колева
 
Работим за техника на четене- тренажор
Работим за техника на четене- тренажорРаботим за техника на четене- тренажор
Работим за техника на четене- тренажорЗлатка Вълчинова
 
Трудните правила при писане
Трудните правила при писанеТрудните правила при писане
Трудните правила при писанеrossitsazlankova
 
стихове за деца
стихове за децастихове за деца
стихове за деца
Iliana Ilieva-Dabova
 
видове изречения по състав
видове изречения по съставвидове изречения по състав
видове изречения по съставЛидия Ганева
 
роден край і клас годишни сезони
роден край і клас годишни сезонироден край і клас годишни сезони
роден край і клас годишни сезони
Димитричка Апостолова
 

Similar to Езикови задачи - 2. и 3. клас - диктовки, задачи към тях.docx (17)

Bolharska mova-ta-chytannia-4-klas-prodanova-2021
Bolharska mova-ta-chytannia-4-klas-prodanova-2021Bolharska mova-ta-chytannia-4-klas-prodanova-2021
Bolharska mova-ta-chytannia-4-klas-prodanova-2021
 
Препинателни знаци
Препинателни знациПрепинателни знаци
Препинателни знаци
 
Kinder lege8
Kinder lege8Kinder lege8
Kinder lege8
 
български автори пишат за деца. асен разцветников
български автори пишат за деца. асен разцветниковбългарски автори пишат за деца. асен разцветников
български автори пишат за деца. асен разцветников
 
домашна работа 15.10
домашна работа 15.10домашна работа 15.10
домашна работа 15.10
 
Малка книжка - Радой Киров
Малка книжка - Радой КировМалка книжка - Радой Киров
Малка книжка - Радой Киров
 
Сл.К.-Чанга - чунга.ppt
Сл.К.-Чанга - чунга.pptСл.К.-Чанга - чунга.ppt
Сл.К.-Чанга - чунга.ppt
 
подлог
подлогподлог
подлог
 
Звук и буква Зз
Звук и буква ЗзЗвук и буква Зз
Звук и буква Зз
 
Pavlikeni zoo
Pavlikeni zooPavlikeni zoo
Pavlikeni zoo
 
Техника на четене-тренажор
Техника на четене-тренажорТехника на четене-тренажор
Техника на четене-тренажор
 
Работим за техника на четене- тренажор
Работим за техника на четене- тренажорРаботим за техника на четене- тренажор
Работим за техника на четене- тренажор
 
за вакaнцията
за вакaнциятаза вакaнцията
за вакaнцията
 
Трудните правила при писане
Трудните правила при писанеТрудните правила при писане
Трудните правила при писане
 
стихове за деца
стихове за децастихове за деца
стихове за деца
 
видове изречения по състав
видове изречения по съставвидове изречения по състав
видове изречения по състав
 
роден край і клас годишни сезони
роден край і клас годишни сезонироден край і клас годишни сезони
роден край і клас годишни сезони
 

More from Luiza Antova

Правопис на имена 1.клас
Правопис на имена 1.класПравопис на имена 1.клас
Правопис на имена 1.клас
Luiza Antova
 
Работен лист АЕ 2.клас - d,e,f,g.docx
Работен лист АЕ 2.клас - d,e,f,g.docxРаботен лист АЕ 2.клас - d,e,f,g.docx
Работен лист АЕ 2.клас - d,e,f,g.docx
Luiza Antova
 
Събиране на 9 и 8 с едноцифрено число с преминаване.docx
Събиране на 9 и 8 с едноцифрено число с преминаване.docxСъбиране на 9 и 8 с едноцифрено число с преминаване.docx
Събиране на 9 и 8 с едноцифрено число с преминаване.docx
Luiza Antova
 
Работен лист АЕ 2.клас - a, b, c.docx
Работен лист АЕ 2.клас - a, b, c.docxРаботен лист АЕ 2.клас - a, b, c.docx
Работен лист АЕ 2.клас - a, b, c.docx
Luiza Antova
 
Четене с разбиране 1. клас Колибри.docx
Четене с разбиране 1. клас Колибри.docxЧетене с разбиране 1. клас Колибри.docx
Четене с разбиране 1. клас Колибри.docx
Luiza Antova
 
Жива вода българска народна приказка 4.клас
Жива вода българска народна приказка 4.класЖива вода българска народна приказка 4.клас
Жива вода българска народна приказка 4.клас
Luiza Antova
 
Диви и домашни животни 1.клас
Диви и домашни животни 1.класДиви и домашни животни 1.клас
Диви и домашни животни 1.клас
Luiza Antova
 
Събиране и изваждане до 20 без преминаване Математика 1.клас
Събиране и изваждане до 20 без преминаване Математика 1.класСъбиране и изваждане до 20 без преминаване Математика 1.клас
Събиране и изваждане до 20 без преминаване Математика 1.клас
Luiza Antova
 
Работен лист - събиране и изваждане без преминаване 1.клас
Работен лист - събиране и изваждане без преминаване 1.класРаботен лист - събиране и изваждане без преминаване 1.клас
Работен лист - събиране и изваждане без преминаване 1.клас
Luiza Antova
 
Събиране и изваждане до 10 1.клас
Събиране и изваждане до 10 1.класСъбиране и изваждане до 10 1.клас
Събиране и изваждане до 10 1.клас
Luiza Antova
 
14+6=....., 20 - 4 =....... 1.клас
14+6=....., 20 - 4 =....... 1.клас14+6=....., 20 - 4 =....... 1.клас
14+6=....., 20 - 4 =....... 1.клас
Luiza Antova
 
Какъв финал! - четене с разбиране - 1.клас.docx
Какъв финал! - четене с разбиране - 1.клас.docxКакъв финал! - четене с разбиране - 1.клас.docx
Какъв финал! - четене с разбиране - 1.клас.docx
Luiza Antova
 
Богат или беден - четене с разбиране 1.клас.docx
Богат или беден - четене с разбиране 1.клас.docxБогат или беден - четене с разбиране 1.клас.docx
Богат или беден - четене с разбиране 1.клас.docx
Luiza Antova
 
Танграм.docx
Танграм.docxТанграм.docx
Танграм.docx
Luiza Antova
 
Работен лист - а,е,и,н,л 1.клас.docx
Работен лист - а,е,и,н,л 1.клас.docxРаботен лист - а,е,и,н,л 1.клас.docx
Работен лист - а,е,и,н,л 1.клас.docx
Luiza Antova
 
Графическа диктовка.docx
Графическа диктовка.docxГрафическа диктовка.docx
Графическа диктовка.docx
Luiza Antova
 
Предлозите в - във 1.клас.pdf
Предлозите в - във 1.клас.pdfПредлозите в - във 1.клас.pdf
Предлозите в - във 1.клас.pdf
Luiza Antova
 
Състав и сравняване на числата от 11 до 20 1.клас.docx
Състав и сравняване на числата от 11 до 20 1.клас.docxСъстав и сравняване на числата от 11 до 20 1.клас.docx
Състав и сравняване на числата от 11 до 20 1.клас.docx
Luiza Antova
 
Работен лист - а,м,н,л,и,е - 1.клас.docx
Работен лист - а,м,н,л,и,е - 1.клас.docxРаботен лист - а,м,н,л,и,е - 1.клас.docx
Работен лист - а,м,н,л,и,е - 1.клас.docx
Luiza Antova
 
Правопис на съгласни в края на думата 1.клас.docx
Правопис на съгласни в края на думата 1.клас.docxПравопис на съгласни в края на думата 1.клас.docx
Правопис на съгласни в края на думата 1.клас.docx
Luiza Antova
 

More from Luiza Antova (20)

Правопис на имена 1.клас
Правопис на имена 1.класПравопис на имена 1.клас
Правопис на имена 1.клас
 
Работен лист АЕ 2.клас - d,e,f,g.docx
Работен лист АЕ 2.клас - d,e,f,g.docxРаботен лист АЕ 2.клас - d,e,f,g.docx
Работен лист АЕ 2.клас - d,e,f,g.docx
 
Събиране на 9 и 8 с едноцифрено число с преминаване.docx
Събиране на 9 и 8 с едноцифрено число с преминаване.docxСъбиране на 9 и 8 с едноцифрено число с преминаване.docx
Събиране на 9 и 8 с едноцифрено число с преминаване.docx
 
Работен лист АЕ 2.клас - a, b, c.docx
Работен лист АЕ 2.клас - a, b, c.docxРаботен лист АЕ 2.клас - a, b, c.docx
Работен лист АЕ 2.клас - a, b, c.docx
 
Четене с разбиране 1. клас Колибри.docx
Четене с разбиране 1. клас Колибри.docxЧетене с разбиране 1. клас Колибри.docx
Четене с разбиране 1. клас Колибри.docx
 
Жива вода българска народна приказка 4.клас
Жива вода българска народна приказка 4.класЖива вода българска народна приказка 4.клас
Жива вода българска народна приказка 4.клас
 
Диви и домашни животни 1.клас
Диви и домашни животни 1.класДиви и домашни животни 1.клас
Диви и домашни животни 1.клас
 
Събиране и изваждане до 20 без преминаване Математика 1.клас
Събиране и изваждане до 20 без преминаване Математика 1.класСъбиране и изваждане до 20 без преминаване Математика 1.клас
Събиране и изваждане до 20 без преминаване Математика 1.клас
 
Работен лист - събиране и изваждане без преминаване 1.клас
Работен лист - събиране и изваждане без преминаване 1.класРаботен лист - събиране и изваждане без преминаване 1.клас
Работен лист - събиране и изваждане без преминаване 1.клас
 
Събиране и изваждане до 10 1.клас
Събиране и изваждане до 10 1.класСъбиране и изваждане до 10 1.клас
Събиране и изваждане до 10 1.клас
 
14+6=....., 20 - 4 =....... 1.клас
14+6=....., 20 - 4 =....... 1.клас14+6=....., 20 - 4 =....... 1.клас
14+6=....., 20 - 4 =....... 1.клас
 
Какъв финал! - четене с разбиране - 1.клас.docx
Какъв финал! - четене с разбиране - 1.клас.docxКакъв финал! - четене с разбиране - 1.клас.docx
Какъв финал! - четене с разбиране - 1.клас.docx
 
Богат или беден - четене с разбиране 1.клас.docx
Богат или беден - четене с разбиране 1.клас.docxБогат или беден - четене с разбиране 1.клас.docx
Богат или беден - четене с разбиране 1.клас.docx
 
Танграм.docx
Танграм.docxТанграм.docx
Танграм.docx
 
Работен лист - а,е,и,н,л 1.клас.docx
Работен лист - а,е,и,н,л 1.клас.docxРаботен лист - а,е,и,н,л 1.клас.docx
Работен лист - а,е,и,н,л 1.клас.docx
 
Графическа диктовка.docx
Графическа диктовка.docxГрафическа диктовка.docx
Графическа диктовка.docx
 
Предлозите в - във 1.клас.pdf
Предлозите в - във 1.клас.pdfПредлозите в - във 1.клас.pdf
Предлозите в - във 1.клас.pdf
 
Състав и сравняване на числата от 11 до 20 1.клас.docx
Състав и сравняване на числата от 11 до 20 1.клас.docxСъстав и сравняване на числата от 11 до 20 1.клас.docx
Състав и сравняване на числата от 11 до 20 1.клас.docx
 
Работен лист - а,м,н,л,и,е - 1.клас.docx
Работен лист - а,м,н,л,и,е - 1.клас.docxРаботен лист - а,м,н,л,и,е - 1.клас.docx
Работен лист - а,м,н,л,и,е - 1.клас.docx
 
Правопис на съгласни в края на думата 1.клас.docx
Правопис на съгласни в края на думата 1.клас.docxПравопис на съгласни в края на думата 1.клас.docx
Правопис на съгласни в края на думата 1.клас.docx
 

Езикови задачи - 2. и 3. клас - диктовки, задачи към тях.docx

 • 1. Тюленчето Една сутрин Емил и дядо му спуснаха мрежата в морето. Издърпаха я. В нея се мяташе някакво чудновато животно. Кожата му бе сива, гладка, лъскава. Това беше тюленчето. Неочаквано от морето изскочи едно голямо животно. То се просна на пясъка и се загледа в тях. - Ето майката на тюленчето – продума дядото. – Дошла е за рожбата си. Тя изопна тялото си, подскочи, приближи се и като куче излая. ............................................. (К.Гривек) ЗАДАЧИ: 1. Текстът е подходящ за слухова диктовка. 2. Открийте думите, които се повтарят най-често. Запишете ги. 3. Разкажете писмено за какво се говори в текста. 4. Определете броя на изреченията в текста. Те се доближиха до прозореца и по даден знак магарето заревало, кучето залаяло, котаракът замяукал и петелът закукуригал. Разбойниците подскочили, ужасени от многогласната врява. Магарето ударило с копито стъклата и те се разхвърчали. Четиримата скочили и се втурнали в стаята. Разбойниците били много уплашени, а и главите им били замаяни от виното. При тази оглушителна врява те помислили, че е влетял зъл дух. Той имал крила и копита. Едновременно лаял и мяукал. ................................................. (Братя Грим) ЗАДАЧИ: 1. Текстът е подходящ за слухова диктовка. 2. Открийте ключовите думи в текста. 3. Озаглавете откъса от приказката. Накладе голям огън хитър Петър, а Настрадин изкопа край пътя дълбока дупка с отвор, колкото дъното на гърне. Сетне пренесе и я насипа догоре с жарава, а върху нея постави гърне, пълно с бобец и вода, с лук и джоджен. Захлупи го с похлупака и се изтегна на тревата до Хитър Петър. Скоро чорбата завря, гърнето закъкри, а капачето запритраква под натиска на парата. Понесе се приятен мирис на врящ боб, та нямаше човек дето преминава, да не спре. ........................................................ (Чавдар Аладжов) ЗАДАЧИ: 1. Текстът е подходящ за слухова диктовка. 2. Подчертайте опорните думи в текста. 3. Разкажете писмено за какво се говори в текста. 4. Подчертайте думите с представки. Запишете ги и означете представката и корена им. 1. 2. 3. Езикови задачи за 2. и 3.клас
 • 2. При едно от своите далечни странствания Синдбад и другарите му попаднали на пустинен остров сред океана. Тук те видели яйце, голямо колкото купола на джамия. Любопитството накарало безразсъдните другари на прочутия мореплавател да счупят яйцето. Но за тяхна беда малко след това долетяла птицата „рух“. Уплашените злосторници побързали да се качат на кораба, но и това не ги спасило от отмъщението на исполинската птица. Тя била толкова грамадна, че с крилете си закривала слънцето. .......................................................... (Н.Йовчев) ЗАДАЧИ: 1. Текстът е подходящ за слухова диктовка. 2. Определете темата на текста и подчертайте опорните думи. Озаглавете го. 3. Задайте въпроси към текста. Във високата долина с шестте извора се издигаше бял мраморен замък. Но той сякаш нямаше късмет. Затъмняваше го красотата на неговата господарка. Струеше омайно очарование и ласкава топлина от лицето й. Едва ли е имало такава красавица. Зърнеше ли я някой, макар и веднъж, казваше, че е единствена, неповторима. Пойни птички, цветя и хора жадуваха да я докоснат, да и се насладят. ................................................... (Митко Яворски) ЗАДАЧИ: 1. Текстът е подходящ за слухова диктовка. 2. Подчертайте изучените части на речта. 3. Запишете словосъчетанията и определете рода и числото им. 4. Запишете глаголите и определете числото им. 5. Разкажете писмено за какво се говори в текста. 6. Определете броя на изреченията в текста. Весело настроение за празника създава украсената врата. Направете венец от слама. Закрепете го с тел здраво върху твърда подложка. На нея наредете изкуствени цветя, бръшлян, изрисувани или истински шарени яйца. Сложете и камбанка, привързана с цветни панделки. ............................................................ (Из интернет) ЗАДАЧИ: 1. Текстът е подходящ за слухова диктовка. 2. Каква е темата на текста. 3. Разкажете писмено какво научихте от текста. 4. 5. 6.
 • 3. Бащина поука – синова сполука. Пъстра пъстърва през проток плува. Добрината с добро се заплаща. Рано ранило звънче зазвънило. Ако имаш брат, имаш и побратим. Който няма вола, всичко му е неволя. Ако имаш зъби, хапи, докато не са те захапали. ЗАДАЧИ: 1. Текстът е подходящ за слухова диктовка. 2. Открийте сродните думи във всяка пословица или поговорка. Запишете ги. 3. Оградете корена и представката. 4. Избери две изречения по твой избор и определи звуковия им състав. Пр.: Бащина поука – синова сполука. бащина – 6б., 7зв., 3 гласни – а,и,а; 2 звучни съгл. – б,н; 2 беззвучни съгл. – шт 5. Препишете първите думи от изреченията. Подредете ги по азбучен ред. Новата учебна година започна. Училищният двор е пълен с деца. Училището свети, бяло, чисто, хубаво. Пъстри групи от ученици се движат насам и натам и живо разговарят. Учителите са също между тях. Янко, жаден за наука е дошъл пръв. Той е говорил вече с всичките си съученици. ............................................ /По Елин Пелин/ ЗАДАЧИ: 1. Текстът е подходящ за слухова диктовка. 2. Подчертайте сродните думи в текста. Препишете ги. 3. Определете корена и представката на думите. 4. Как написахте представките раЗ/С - ; сЪ/А-. Защо? 5. Напишете формите на съществителното име „учител“ и прилагателното „хубав“. 6. поставете правилно ударение на думите „училища“ и „наука“. Знаете ли, че в разговорната реч изговорът на тези думи много често се греши? Запомнете верния изговор. 26 октомври - Димитровден е обявен за неучебен за всички учѝлища в гр. Видин. Учѝлището е място за всеки жаден за наука. 7. Как разбирате израза „жаден за наука“? 7. 8.
 • 4. Сгушена в гористата долчинка над селото стърчеше малка воденица. Карана от водите на дълбока вада, воденичката работи сто и петдесет години непрекъснато и неуморно... - Ще поработя още малко – казваше тя на водата, като я караше. – Имам още сили. Но случи се тъй, че умря последният воденичар и нямаше кой да го замести. Занемя воденичката и запустя ... ........................................ /Из „Старата воденичка“ Елин Пелин/ Сродни думи Корен Представка Форми на думата а) б) 1. Извадете от текста и запишете в таблицата при буква “а“ сродните думи, а при буква „б“ подчертаните думи. Попълнете таблицата. 2. Как разбирате думата „вада“. Сродна ли е на „вода“? Добруджа ... Петьо си затвори очите. Нивите пеят. Всяко стръкче си излива гласа, а вятътът грабва песента. Той ще я носи из цялата земя. Ще я изпее на тревите в чуждите земи, ще я занесе по върховете на старите гори, нека чуят какво нещо е полска добруджанска песен. После ще се извърти между планините и ще я даде на ехото на водопадите ... ........................................... по Дора Габе ЗАДАЧИ: 1. Текстът е подходящ за слухова диктовка. 2. От какво е развълнуван Петьо? 3. Извадете от текста сродните думи. Определете корена и представката им. 4. Образувайте други сродни думи със същия корен. 5. Сравнете глаголите излива, изпее, извърти и израза „из цялата“. Изяснете състава им (корен и представка). Каква е разликата в значението им? Обяснете „из“ при глагола и „из“ в израза. 6. Напишете колкото се може повече сродни думи на „пея“. Образувайте сродни думи на глагола „бия“ с някои от представките: за-, по-, о-, из-, раз-, над-, у-, зад-, пред-, пре-, про-, от-, в-, до-. 9. 10. 11.
 • 5. Прочетете текстовете. Определете художествен или нехудожествен е всеки един от тях. а) Движението на въздуха се нарича вятър. Понякога вятърът е слаб, а понякога духа с огромна сила. Той може да изкорени дървета, да събори сгради, да потопи параходи. Такъв вятър е ураган. ....................................................... б) Цяла седмица вятърът бягаше по керемидите, тряскаше кепенците, гонеше тенекии и ги удряше по оградите. .................................................... Иван Давидков в) Чуваше се само как нейде далеко горите се гънат доземи и охкат под напора на вятъра. ...................................................... г) Два дни духа силен североизточен вятър. Той изчисти небето от облаците, замрази потоците и свали всичкия сняг от дърветата. Горите станаха черни, настръхнали. Планината бучеше, а долу в мините се оплакваха, че вятърът щял да отнесе покривите. ..................................................... Ем. Станев д) когато на север нощем ветровете Задуха и небето потъмней, снегът вали за първи път, полето студено, грозно, мрачно се белей .... ................................................... Н.Фурнаджиев ЗАДАЧИ: 1. Препишете красиво два текста по избор. 2. Кое е общото в тях? 3. Какво общо заглавие бихте могли да им поставите? 4. От посочените текстове препишете в първа колона всички форми на думата „вятър“, във втора колонка сродните им думи. Дума Форми на думата Сродни думи вятър Гръм се чуе, облак тътне, дъжд се носи, град ли мъкне? ЗАДАЧИ: 1. Препишете текста. 2. Извадете думите, които се състоят само от корен. 3. С помощта на представки образувайте нови думи. 4. Напишете други форми на думите, с които започва всеки стих. 12.