SlideShare a Scribd company logo
Proyekto
Sa
Aralin Panlipunan 7
IPINASA NINA:
ENYA SOFIA B. GANANCIAL
HARLY C. PEROCHO
KARLO JAY LIBORES IPINASA KAY:
MARY GILSSIE JOY ECALDRE
ANG MGA RELIHIYON
AT
PANINIWALANG ASYANO
“ IF YOU WISH TO EXPERIENCE PEACE, PROVIDE PEACE FOR ANOTHER”
- Tenzin Gyatso
Relihiyon
o Ang relihiyon ay isang
organisadong Sistema ng
pananampalataya, pamimitagan,
paggalang, kaugalian, at pananalig
na nakasentro sa isa o higit pang
kinikilalang diyos.
MGA RELIHIYON:
o Hinduism
o Buddhism
o Islam
o Kristiyanismo
o Judaism
o Sikhism
o Taoism
o Shintoism
o Jainism
HINDUISM
o Ito ang pinakamatandang relihiyon sa buong daigdig na nagmula sa
kabihasnag Vedic
o Ang simbolo ng Buddhism ay aum, bawat letra nito ay mahalaga at
may kahulugan, ang a ay simula; u ay pag- unlad; m ay hangganan
o Pantheism ang tawag sa mga pananampalataya sa mga puno, hayop,
at iba pang mga likas na yaman
o Moksha o sukdulang kalagayan ng isang nilalang sa pagkakaunawa
sa lahat ng bagay sa buhay
o Samsara, kung saan ang isang tao ay ipinanganak muli hanggang sa
makamit ang moksha
o Si Brahman na tagapaglikha, ang kinikilala bilang diyos ng
mga diyos, at wa- lang kamatayang nilalang ng mga
Hindu
o Vishnu ang pangalang ikinabit kay Brahman bilang diyos
na tagapangalaga
o Si Shiva naman ang kinikilalang diyos na tagapuksa ng
mga Hindu
o Sistemang Caste ay sumasaklaw sa bawat aspekto ng
buhay ng mga Hindu
o Ang Ganges ay ang banal na pook ng mga Hindu
- RITWAL AT SELEBRASYON -
o Ipinagdidiriwang ang Holi
tuwing tagsibol at ang Divali ay
tuwing bagong taon ng mga
Hindu
PANOORIN NATIN:
BUDDHISM
o Nakasulat ang mga aral ni Buddha sa Dharma
o Ang simbolo ng Buddhism ay Gulong
o Nakilala ang Buddhism sa India noong ika- 16 na siglo sa pamumuno
ni Prinsipe Siddharta Gautama
o Nakilala si Gautama bilang “ Ang Isang Naliwanagan” o “ The
Enlightened One”
o Four Noble Truths:
- Na ang buhay ng tao ay puno ng kalungkutan at pagpapakasakit
- Na ang sanhi ng kalungkutan at pagpapakasakit ay ang kasakiman
ng kasiyahan
- Na matatapos lamang ang paghihirap ng isang tao sa
pamamagitan ng pagwawaksi
- Ang Nirvana ay maabot lamang sa pamamagitan ng
pagsunod sa Eight- fold Path at Middle Way
o Eight- fold Path:
tamang pananaw, intensiyon, pananalita, pagkilos,
pamumuhay, pagsisikap, hakbangin, at konsentrasyon
o Monghe ang tawag sa mga taong Naniniwala kay Buddha
o Tripitika o Three Baskets:
- Hinayana o Theravada
- Tibetan Mahayana o Vajrayana
- Chinese at Japanese Mahayana
o Selebrasyong Wesak ay ipinagdidiriwang mula Mayo
hanggang Hunyo na nakatugma sa araw ng kapanganakan,
na Naliwanagan, at ng kamatayan ni Buddha
- RITWAL AT SELBRASYON -
oSelebrasyong Wesak ay ipinagdidiriwang
mula Mayo hanggang Hunyo na
nakatugma sa araw ng kapanganakan, na
Naliwanagan, at ng kamatayan ni Buddha
PANOORIN NATIN:
ISLAM:
o Simbolo ng Islam ay Crescent Moon
o “ WALANG IBANG DIYOS KUNDI SI ALLAH, SI MUHAMMED
ANG PROPETA NG DIYOS.” Ito ang pananalig ng mg Muslim
o Si Allah ang kinikilalang Diyos at tagapaglikha ng mga
Muslim
o Qur’ an o Koran ang banal na aklat ng mga Muslim
o Heqira ang tawag sa mga nangyari kay Allah
o Ulama ay mga guro na nagaaral ng mga salita at pangaral
ni Allah
oFive Pillars:
- Shahahada o Pananalig
- Salah o Panalangin
- Zakat o Pagbibigay ng limos/ Pagtulong sa kapwa
- Saum o Pagaayuno
- Hajj
oEid-ul-Fitr o “ Night of Power” ang gabi kung saan si
Anghel Gabriel si Muhammed
- RITWAL AT SELEBRASYON -
•Ang Ramadan ay isinasagawa bilang
tanda ng pagsunod, pagpapakumbaba,
at pagpipigil sa sarili
PANOORIN NATIN:
KRISTIYANISMO:
o Krus ang simbolo ng Kristiyanismo
o Ito ang pinakamalaking relihiyon sa daigdig ng may 1.9 bilyong
tagasunod
o Tatlong Pangunahing Pangkat ng mga Romano:
- Katoliko
- Protestante
- Eastern Orthodox
o Monotheist ang tawag sa mga Kristiyano
o Bibliya ang banal na aklat ng mga Kristiyano
oAng Romano Katoliko ay pinamumunuan ng isang Papa na
naninirahan sa lungsod ng Vatican
o Ang Eastern Orthodox naman ay pinamumunuan ng
Patriarch
o Ang Protestante ay walang kinikilalang pinuno
o Ang Jerusalem ay banal na lupain ng mga Kristiyano
PANOORIN NATIN:
JUDAISM:
o Star of David o Shield of David ang simbolo ng Judaism
o Ito ang unang nagparangal ng pagkakaroon ng iisang diyos
o Si Abraham ang tinuturing bilang ama ng mga Jew
o Si Moses ay tinuturiang pinakadakilang lider sa kasaysayan ng
mga Jew at ang Sampung Utos bilang batayan ng kanilang
paniniwala
o David ang kauna- unahang hari ng mga Jew, tinawag nilang
Israel ang kanilang kaharian
o Torah ang Bibliya ng mga Jew
oPader o Wailing Wall, kinikilalang banal na lugar
para sa pananalangin at sentro ng banal na
paglalakbay ng mga Jew
o Kippah o Yarmulka na inilalagay na pantakip sa ulo
ng mga konserbatibong Jew ay tanda ng kanilang
paggalang sa kanilang panginoon
o Batas Kosher, nagtatakda ng ipinagbabawal sa
pagkakain ng mga hayop katulad sa baboy na
inaakala nila na marumi
o Purim ay ginaganap bilang pagdiriwang sa pagkakaligtas ng
mga Jew sa mga Persian noong ika- 5 siglo
o Sabbath ay banal na araw ng mga Jew
o Pesach o Passover ay may kaugnayan sa naganap na Exodus
mula sa Egypt
o Rosh Hashanah ang bagong taon ng mga Jew
o Hanukkah ay ipinagdiriwang bilang pag- aalala sa muling
pagkakabalik ng templo ng Jerusalem mula sa mga Syrian
- RITWAL AT SELEBRASYON -
PANOORIN NATIN:
SIKHISM:
o Ito ay nagmula sa Punjab, India noong ika- 15 siglo
o Ito ay itinatag ni Guru Nanak
o Ang kahulugan ng Sikh ay “ tagasu-nod” o “ disipulo”
o Ang himno ng Sikhsm ay napapaloob sa Guru Granth Sahib
o “5 Kakkars”
1.Kesh, ang mga Sikh ay hindi nagpuputol ng buhok o balbas
2.Kanga, ang buhok ng mga Sikh ay lagging nakatali nang
maayos o di kaya’y nakapaloob sa turban
3. Kara, gamit nila ang bangel na bakal bilang simbolo ng iisang Diyos
at iisang katotohanan
4. Kirpan, pirmihang nakasukbit ang espada o itak sa kanilang
baywang bilang pagpapaalala na kailangan nilang labanan ang
anumang walang katarungan sa kanilang kapaligiran
5. Kacchera, ang mga Sikh ay may suot na maigsing pantalon bilang
tanda ng kahandaan sa pakikipaglaban
o Ang relihiyon na ito ay kombinisyon ng elementong Islam at Hindu
o Ang isang Amrit Dhari o binyagang Sikh ay kinakailangang
sumusunod sa itinakdang alituntunin ng relihiyon
- RITWAL AT SELEBRASYON -
oBaisakhi o Khalsa Sirjana Diwas bilang pagdiriwang sa
pista ng pagaani, ipinagdidiriwang ito tuwing ika- 13 ng
Abril’
o Ang Diwali o Deepavali ay nangangahulugang “ Festival of
Lights”, ipinagdidiriwang ito bilang pagpapahiwatig ng
pagtatagumpay ng kabutihan laban sa kasamaan. Ang
Diwali ay idinadaraos tuwing ika- 15 araw ng buwan ng
Kartika o New Moon.
TAOISM:
o Ang Taoism ay nagmula sa salitang Tao na ang kahulugan ay
“ ang daan”
o Ang aral ng Taoism ay napapaloob sa Tao Te Ching na
nilikha ni Lao Tzu
o Taoist ang tawag sa mga taong Naniniwala sa Taoism
o Gawi ng mga Taoist ang pagsasagawa ng exorcism
oTianguan ang kinikilalang Diyos ng magandang kapalaran
o Taiyi ang kinikilalang Diyos ng kalangitan
- RITWAL AT SELEBRASYON –
o Yuan Xiao Festival o Lantern Festival ang
pangunahing kapistahang ipinagdiriwang
ng mga Taoist, “Una” ang kahulugan ng
Yuan, samantala “Gabi” naman ang
kahulugan ng Xiao
“ BE CONTENT WITH WHAT YOU HAVE,
REJOICE IN THE WAY THINGS ARE.
WHEN YOU REALIZE THERE IS
NOTHING LACKING, THE WHOLE
WORLD BELONGS TO YOU.”
- LAO TZU-
SHINTOISM:
oShinto ang tradisyonal na relihiyon sa bansang Hapon
o“ Ang Gawi ng Diyos” ang kahulugan ng Shintoism
o Kami o ang diyos ng kalikasan ang itinuturing na diyos ng
mga nananalig sa relihiyong Shinto
o Musuhi ang tawag sa kapangyarihanng Kami. Siya rin ang
nagbibigay sigla sa makoto o pagkakaroon ng mabuting
kalooban ng mga tao.
o Sintoismisters ang tawag sa mga taga sunod ng Shinto.
- RITWAL AT SELEBRASYON –
o Binibigyang halaga rin ng mga
Shintoismisters ang kanilang mga pamilya
o Matsuri (festival) ang tawag sa pagaalalay
ng pagsasalamat sa kanilang mga diyos at
diyosa
JAINISM:
o Nagmula sa salitang Jinana na nangangahulugang “ yaong
nagtatagumpay”
o Jain ang tawag sa mga taong Naniniwala sa Jainism
o Kilala sila sa Tirthankaraso o “ bridge builders”
o Naniniwala sila sa Reincarnation
o “ Great Vows”:
- Ahimsa o walang kaharasan
- Satya o katapatan
- Asteya o pagiwas sa pagnanakaw
- Brahmacharya o buhay- walang asawa
- Aparigaraha o kawalan ng ari- arian
o Dalawang Pangkat ng mga Jain:
- Svetambaras sa hilagang silangan ng India
- Digambaras sa timog India
o Arhatas ang nagsisilbing guro ng mga Jain
- RITWAL AT SELEBRASYON -
o Paryushana ang pangunahing
pagdiriwang ng Jain, sa buwan ng
Agosto at Setyembre

More Related Content

What's hot

Mga Kababaihan sa Lipunang Asyano
Mga Kababaihan sa Lipunang AsyanoMga Kababaihan sa Lipunang Asyano
Mga Kababaihan sa Lipunang Asyano
Khun Aiza A.
 
Mga sinaunang kabihasnan sa asya
Mga sinaunang kabihasnan sa asyaMga sinaunang kabihasnan sa asya
Mga sinaunang kabihasnan sa asya
University of Rizal System Pililla, Campus
 
Kabihasnang Sumer
Kabihasnang SumerKabihasnang Sumer
Kabihasnang Sumer
Ma. Merjorie G. Vanta
 
Mga Pilosopiya sa Asya
Mga Pilosopiya sa AsyaMga Pilosopiya sa Asya
Mga Pilosopiya sa Asya
Joy Ann Jusay
 
Relihiyong Kristiyanismo
Relihiyong KristiyanismoRelihiyong Kristiyanismo
Relihiyong Kristiyanismo
Eddie San Peñalosa
 
Kabihasnan sibilisasyon
Kabihasnan sibilisasyonKabihasnan sibilisasyon
Kabihasnan sibilisasyon
marivi umipig
 
Kabihasnang mesopotamia
Kabihasnang mesopotamiaKabihasnang mesopotamia
Kabihasnang mesopotamia
Nitz Antiniolos
 
Grade 7 aralin 11 kaisipang asyano sa pagbuo ng emperyo
Grade 7 aralin 11  kaisipang asyano sa pagbuo ng emperyoGrade 7 aralin 11  kaisipang asyano sa pagbuo ng emperyo
Grade 7 aralin 11 kaisipang asyano sa pagbuo ng emperyo
kelvin kent giron
 
Mga Kaisipang Asyano sa Pagbuo ng Imperyo
Mga Kaisipang Asyano sa Pagbuo ng ImperyoMga Kaisipang Asyano sa Pagbuo ng Imperyo
Mga Kaisipang Asyano sa Pagbuo ng ImperyoSyosha Neim
 
Nasyonalismo sa silangan at timog silangang asya
Nasyonalismo sa silangan at timog silangang asyaNasyonalismo sa silangan at timog silangang asya
Nasyonalismo sa silangan at timog silangang asya
Jared Ram Juezan
 
Ang mga kababaihan sa sinaunang lipunang asyano
Ang mga kababaihan sa sinaunang lipunang asyanoAng mga kababaihan sa sinaunang lipunang asyano
Ang mga kababaihan sa sinaunang lipunang asyano
neliza laurenio
 
Epekto ng mga samahang kababaihan at ng mga kalagayang panlipunan sa buhay ng...
Epekto ng mga samahang kababaihan at ng mga kalagayang panlipunan sa buhay ng...Epekto ng mga samahang kababaihan at ng mga kalagayang panlipunan sa buhay ng...
Epekto ng mga samahang kababaihan at ng mga kalagayang panlipunan sa buhay ng...
Shai Ra
 
Ang kabihasnang mesopotamia
Ang kabihasnang mesopotamiaAng kabihasnang mesopotamia
Ang kabihasnang mesopotamiaJM Ramiscal
 
Kabihasnan ng Tsino
Kabihasnan ng TsinoKabihasnan ng Tsino
Kabihasnan ng Tsino
Jonathan Husain
 
Mga Sinaunang Kababaihan sa Asya
Mga Sinaunang Kababaihan sa AsyaMga Sinaunang Kababaihan sa Asya
Mga Sinaunang Kababaihan sa AsyaKaren Mae Lee
 
Mga unang kabihasnan sa mesopotamia
Mga unang kabihasnan sa mesopotamiaMga unang kabihasnan sa mesopotamia
Mga unang kabihasnan sa mesopotamiaCynthia Labiaga
 
AP 7 Lesson no. 20: Mga Epekto ng Digmaang Pandaigdig sa Kanlurang at Timog Asya
AP 7 Lesson no. 20: Mga Epekto ng Digmaang Pandaigdig sa Kanlurang at Timog AsyaAP 7 Lesson no. 20: Mga Epekto ng Digmaang Pandaigdig sa Kanlurang at Timog Asya
AP 7 Lesson no. 20: Mga Epekto ng Digmaang Pandaigdig sa Kanlurang at Timog Asya
Juan Miguel Palero
 
Ang ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismo
Ang ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismoAng ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismo
Ang ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismo
Noemi Marcera
 

What's hot (20)

Mga Kababaihan sa Lipunang Asyano
Mga Kababaihan sa Lipunang AsyanoMga Kababaihan sa Lipunang Asyano
Mga Kababaihan sa Lipunang Asyano
 
Mga sinaunang kabihasnan sa asya
Mga sinaunang kabihasnan sa asyaMga sinaunang kabihasnan sa asya
Mga sinaunang kabihasnan sa asya
 
Kabihasnang Sumer
Kabihasnang SumerKabihasnang Sumer
Kabihasnang Sumer
 
Indus
IndusIndus
Indus
 
Mga Pilosopiya sa Asya
Mga Pilosopiya sa AsyaMga Pilosopiya sa Asya
Mga Pilosopiya sa Asya
 
Relihiyong Kristiyanismo
Relihiyong KristiyanismoRelihiyong Kristiyanismo
Relihiyong Kristiyanismo
 
Kabihasnan sibilisasyon
Kabihasnan sibilisasyonKabihasnan sibilisasyon
Kabihasnan sibilisasyon
 
Kabihasnang mesopotamia
Kabihasnang mesopotamiaKabihasnang mesopotamia
Kabihasnang mesopotamia
 
Grade 7 aralin 11 kaisipang asyano sa pagbuo ng emperyo
Grade 7 aralin 11  kaisipang asyano sa pagbuo ng emperyoGrade 7 aralin 11  kaisipang asyano sa pagbuo ng emperyo
Grade 7 aralin 11 kaisipang asyano sa pagbuo ng emperyo
 
Mga Kaisipang Asyano sa Pagbuo ng Imperyo
Mga Kaisipang Asyano sa Pagbuo ng ImperyoMga Kaisipang Asyano sa Pagbuo ng Imperyo
Mga Kaisipang Asyano sa Pagbuo ng Imperyo
 
Nasyonalismo sa silangan at timog silangang asya
Nasyonalismo sa silangan at timog silangang asyaNasyonalismo sa silangan at timog silangang asya
Nasyonalismo sa silangan at timog silangang asya
 
Ang mga kababaihan sa sinaunang lipunang asyano
Ang mga kababaihan sa sinaunang lipunang asyanoAng mga kababaihan sa sinaunang lipunang asyano
Ang mga kababaihan sa sinaunang lipunang asyano
 
Epekto ng mga samahang kababaihan at ng mga kalagayang panlipunan sa buhay ng...
Epekto ng mga samahang kababaihan at ng mga kalagayang panlipunan sa buhay ng...Epekto ng mga samahang kababaihan at ng mga kalagayang panlipunan sa buhay ng...
Epekto ng mga samahang kababaihan at ng mga kalagayang panlipunan sa buhay ng...
 
Ang kabihasnang mesopotamia
Ang kabihasnang mesopotamiaAng kabihasnang mesopotamia
Ang kabihasnang mesopotamia
 
Kabihasnan ng Tsino
Kabihasnan ng TsinoKabihasnan ng Tsino
Kabihasnan ng Tsino
 
Mga Sinaunang Kababaihan sa Asya
Mga Sinaunang Kababaihan sa AsyaMga Sinaunang Kababaihan sa Asya
Mga Sinaunang Kababaihan sa Asya
 
Mga unang kabihasnan sa mesopotamia
Mga unang kabihasnan sa mesopotamiaMga unang kabihasnan sa mesopotamia
Mga unang kabihasnan sa mesopotamia
 
Ang kabihasnang tsino
Ang kabihasnang tsinoAng kabihasnang tsino
Ang kabihasnang tsino
 
AP 7 Lesson no. 20: Mga Epekto ng Digmaang Pandaigdig sa Kanlurang at Timog Asya
AP 7 Lesson no. 20: Mga Epekto ng Digmaang Pandaigdig sa Kanlurang at Timog AsyaAP 7 Lesson no. 20: Mga Epekto ng Digmaang Pandaigdig sa Kanlurang at Timog Asya
AP 7 Lesson no. 20: Mga Epekto ng Digmaang Pandaigdig sa Kanlurang at Timog Asya
 
Ang ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismo
Ang ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismoAng ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismo
Ang ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismo
 

Similar to Mga Relihiyon at Paniniwala ng mga Asyano

Aralin 8
Aralin 8Aralin 8
Aralin 8
SMAPCHARITY
 
Religion deme
Religion demeReligion deme
Religion deme
ktherinevallangca
 
AP7-Aralin3-Mga Relihiyon at Pilosopiya sa Asya.pptx
AP7-Aralin3-Mga Relihiyon at Pilosopiya sa Asya.pptxAP7-Aralin3-Mga Relihiyon at Pilosopiya sa Asya.pptx
AP7-Aralin3-Mga Relihiyon at Pilosopiya sa Asya.pptx
MaryJoyTolentino8
 
Modyul 12 relihiyon at pilosopiya sa asya
Modyul 12 relihiyon at pilosopiya sa asyaModyul 12 relihiyon at pilosopiya sa asya
Modyul 12 relihiyon at pilosopiya sa asya
Evalyn Llanera
 
Las mga relihiyon sa asya
Las mga relihiyon sa asyaLas mga relihiyon sa asya
Las mga relihiyon sa asya
jackelineballesterosii
 
RELIHIYON AT PILOSOPIYA-FINAL.pptx
RELIHIYON AT PILOSOPIYA-FINAL.pptxRELIHIYON AT PILOSOPIYA-FINAL.pptx
RELIHIYON AT PILOSOPIYA-FINAL.pptx
MaeAnnePulido2
 
Sinaunang pamumuhay ng mga asyano
Sinaunang pamumuhay ng mga asyanoSinaunang pamumuhay ng mga asyano
Sinaunang pamumuhay ng mga asyano
MaryGraceLucelo1
 
Ang mga Relihiyon sa Asya.pptx
Ang mga Relihiyon sa Asya.pptxAng mga Relihiyon sa Asya.pptx
Ang mga Relihiyon sa Asya.pptx
KristelleMaeAbarco3
 
Mga Pilosopiya at Relihiyong Asyano
Mga Pilosopiya at Relihiyong AsyanoMga Pilosopiya at Relihiyong Asyano
Mga Pilosopiya at Relihiyong Asyano
Eileen Aycardo
 
Sikhismo at taoismo
Sikhismo at taoismoSikhismo at taoismo
Sikhismo at taoismo
Jessen Gail Bagnes
 
AP7-MODYUL4-RELIHIYON AT PILOSOPIYA SA ASYA_071529.pptx
AP7-MODYUL4-RELIHIYON AT PILOSOPIYA SA ASYA_071529.pptxAP7-MODYUL4-RELIHIYON AT PILOSOPIYA SA ASYA_071529.pptx
AP7-MODYUL4-RELIHIYON AT PILOSOPIYA SA ASYA_071529.pptx
JESSEBELLBRIER2
 
ARALING PANLIPUNAN (WEEK 8).pptx
ARALING PANLIPUNAN (WEEK 8).pptxARALING PANLIPUNAN (WEEK 8).pptx
ARALING PANLIPUNAN (WEEK 8).pptx
AngeloBernio
 
Mga-Pilosopiya-at-Relihiyon-na-nagmula-sa-Asya.pptx
Mga-Pilosopiya-at-Relihiyon-na-nagmula-sa-Asya.pptxMga-Pilosopiya-at-Relihiyon-na-nagmula-sa-Asya.pptx
Mga-Pilosopiya-at-Relihiyon-na-nagmula-sa-Asya.pptx
JULIEANNCORPIN1
 
Modyul 14 ang mundo ng kabanalan sa asya
Modyul 14  ang mundo ng kabanalan sa asyaModyul 14  ang mundo ng kabanalan sa asya
Modyul 14 ang mundo ng kabanalan sa asya
Yumi Asuka
 
Modyul 14 ang mundo ng kabanalan sa asya
Modyul 14  ang mundo ng kabanalan sa asyaModyul 14  ang mundo ng kabanalan sa asya
Modyul 14 ang mundo ng kabanalan sa asya
南 睿
 
Sim mga relihiyon sa asya edited
Sim mga relihiyon sa asya editedSim mga relihiyon sa asya edited
Sim mga relihiyon sa asya edited
Dioni Kiat
 
FIL 13 MODYUL 2 LEKSIYON 3.pptx 20233333
FIL 13 MODYUL 2 LEKSIYON 3.pptx 20233333FIL 13 MODYUL 2 LEKSIYON 3.pptx 20233333
FIL 13 MODYUL 2 LEKSIYON 3.pptx 20233333
MichelleRivas36
 
Relihiyong Asyano
Relihiyong AsyanoRelihiyong Asyano
Relihiyong Asyano
Rhine Ayson, LPT
 
Mga pangunahing relihiyon sa mundo
Mga pangunahing relihiyon sa mundoMga pangunahing relihiyon sa mundo
Mga pangunahing relihiyon sa mundo
Mirasol C R
 
mgarelihiyonsaasya-181001040029.pptx
mgarelihiyonsaasya-181001040029.pptxmgarelihiyonsaasya-181001040029.pptx
mgarelihiyonsaasya-181001040029.pptx
MaerieChrisCastil
 

Similar to Mga Relihiyon at Paniniwala ng mga Asyano (20)

Aralin 8
Aralin 8Aralin 8
Aralin 8
 
Religion deme
Religion demeReligion deme
Religion deme
 
AP7-Aralin3-Mga Relihiyon at Pilosopiya sa Asya.pptx
AP7-Aralin3-Mga Relihiyon at Pilosopiya sa Asya.pptxAP7-Aralin3-Mga Relihiyon at Pilosopiya sa Asya.pptx
AP7-Aralin3-Mga Relihiyon at Pilosopiya sa Asya.pptx
 
Modyul 12 relihiyon at pilosopiya sa asya
Modyul 12 relihiyon at pilosopiya sa asyaModyul 12 relihiyon at pilosopiya sa asya
Modyul 12 relihiyon at pilosopiya sa asya
 
Las mga relihiyon sa asya
Las mga relihiyon sa asyaLas mga relihiyon sa asya
Las mga relihiyon sa asya
 
RELIHIYON AT PILOSOPIYA-FINAL.pptx
RELIHIYON AT PILOSOPIYA-FINAL.pptxRELIHIYON AT PILOSOPIYA-FINAL.pptx
RELIHIYON AT PILOSOPIYA-FINAL.pptx
 
Sinaunang pamumuhay ng mga asyano
Sinaunang pamumuhay ng mga asyanoSinaunang pamumuhay ng mga asyano
Sinaunang pamumuhay ng mga asyano
 
Ang mga Relihiyon sa Asya.pptx
Ang mga Relihiyon sa Asya.pptxAng mga Relihiyon sa Asya.pptx
Ang mga Relihiyon sa Asya.pptx
 
Mga Pilosopiya at Relihiyong Asyano
Mga Pilosopiya at Relihiyong AsyanoMga Pilosopiya at Relihiyong Asyano
Mga Pilosopiya at Relihiyong Asyano
 
Sikhismo at taoismo
Sikhismo at taoismoSikhismo at taoismo
Sikhismo at taoismo
 
AP7-MODYUL4-RELIHIYON AT PILOSOPIYA SA ASYA_071529.pptx
AP7-MODYUL4-RELIHIYON AT PILOSOPIYA SA ASYA_071529.pptxAP7-MODYUL4-RELIHIYON AT PILOSOPIYA SA ASYA_071529.pptx
AP7-MODYUL4-RELIHIYON AT PILOSOPIYA SA ASYA_071529.pptx
 
ARALING PANLIPUNAN (WEEK 8).pptx
ARALING PANLIPUNAN (WEEK 8).pptxARALING PANLIPUNAN (WEEK 8).pptx
ARALING PANLIPUNAN (WEEK 8).pptx
 
Mga-Pilosopiya-at-Relihiyon-na-nagmula-sa-Asya.pptx
Mga-Pilosopiya-at-Relihiyon-na-nagmula-sa-Asya.pptxMga-Pilosopiya-at-Relihiyon-na-nagmula-sa-Asya.pptx
Mga-Pilosopiya-at-Relihiyon-na-nagmula-sa-Asya.pptx
 
Modyul 14 ang mundo ng kabanalan sa asya
Modyul 14  ang mundo ng kabanalan sa asyaModyul 14  ang mundo ng kabanalan sa asya
Modyul 14 ang mundo ng kabanalan sa asya
 
Modyul 14 ang mundo ng kabanalan sa asya
Modyul 14  ang mundo ng kabanalan sa asyaModyul 14  ang mundo ng kabanalan sa asya
Modyul 14 ang mundo ng kabanalan sa asya
 
Sim mga relihiyon sa asya edited
Sim mga relihiyon sa asya editedSim mga relihiyon sa asya edited
Sim mga relihiyon sa asya edited
 
FIL 13 MODYUL 2 LEKSIYON 3.pptx 20233333
FIL 13 MODYUL 2 LEKSIYON 3.pptx 20233333FIL 13 MODYUL 2 LEKSIYON 3.pptx 20233333
FIL 13 MODYUL 2 LEKSIYON 3.pptx 20233333
 
Relihiyong Asyano
Relihiyong AsyanoRelihiyong Asyano
Relihiyong Asyano
 
Mga pangunahing relihiyon sa mundo
Mga pangunahing relihiyon sa mundoMga pangunahing relihiyon sa mundo
Mga pangunahing relihiyon sa mundo
 
mgarelihiyonsaasya-181001040029.pptx
mgarelihiyonsaasya-181001040029.pptxmgarelihiyonsaasya-181001040029.pptx
mgarelihiyonsaasya-181001040029.pptx
 

More from sevenfaith

Aralin 3 prt 3
Aralin 3 prt 3Aralin 3 prt 3
Aralin 3 prt 3
sevenfaith
 
Aralin 3 prt 1
Aralin 3 prt 1Aralin 3 prt 1
Aralin 3 prt 1
sevenfaith
 
Aralin 3 part 2
Aralin 3 part 2Aralin 3 part 2
Aralin 3 part 2
sevenfaith
 
Lesson 13 prt 4
Lesson 13 prt 4Lesson 13 prt 4
Lesson 13 prt 4
sevenfaith
 
Lesson 13 prt 3
Lesson 13 prt 3Lesson 13 prt 3
Lesson 13 prt 3
sevenfaith
 
Lesson 13 prt 2
Lesson 13 prt 2Lesson 13 prt 2
Lesson 13 prt 2
sevenfaith
 
Ang Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Ang Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang AsyaAng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Ang Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
sevenfaith
 
Paghubog ng sinaunang kabihasnan sa asya
Paghubog ng sinaunang kabihasnan sa asyaPaghubog ng sinaunang kabihasnan sa asya
Paghubog ng sinaunang kabihasnan sa asya
sevenfaith
 
Aralin 4 part 3
Aralin 4 part 3Aralin 4 part 3
Aralin 4 part 3
sevenfaith
 
Aralin 4 part 2
Aralin 4 part 2Aralin 4 part 2
Aralin 4 part 2
sevenfaith
 
Aralin 4 part 1
Aralin 4 part 1Aralin 4 part 1
Aralin 4 part 1
sevenfaith
 
Mga Likas na Yaman ng Asya
Mga Likas na Yaman ng AsyaMga Likas na Yaman ng Asya
Mga Likas na Yaman ng Asya
sevenfaith
 
Ang Pisikal na Anyo ng Asya
Ang Pisikal na Anyo ng AsyaAng Pisikal na Anyo ng Asya
Ang Pisikal na Anyo ng Asya
sevenfaith
 

More from sevenfaith (13)

Aralin 3 prt 3
Aralin 3 prt 3Aralin 3 prt 3
Aralin 3 prt 3
 
Aralin 3 prt 1
Aralin 3 prt 1Aralin 3 prt 1
Aralin 3 prt 1
 
Aralin 3 part 2
Aralin 3 part 2Aralin 3 part 2
Aralin 3 part 2
 
Lesson 13 prt 4
Lesson 13 prt 4Lesson 13 prt 4
Lesson 13 prt 4
 
Lesson 13 prt 3
Lesson 13 prt 3Lesson 13 prt 3
Lesson 13 prt 3
 
Lesson 13 prt 2
Lesson 13 prt 2Lesson 13 prt 2
Lesson 13 prt 2
 
Ang Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Ang Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang AsyaAng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Ang Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
 
Paghubog ng sinaunang kabihasnan sa asya
Paghubog ng sinaunang kabihasnan sa asyaPaghubog ng sinaunang kabihasnan sa asya
Paghubog ng sinaunang kabihasnan sa asya
 
Aralin 4 part 3
Aralin 4 part 3Aralin 4 part 3
Aralin 4 part 3
 
Aralin 4 part 2
Aralin 4 part 2Aralin 4 part 2
Aralin 4 part 2
 
Aralin 4 part 1
Aralin 4 part 1Aralin 4 part 1
Aralin 4 part 1
 
Mga Likas na Yaman ng Asya
Mga Likas na Yaman ng AsyaMga Likas na Yaman ng Asya
Mga Likas na Yaman ng Asya
 
Ang Pisikal na Anyo ng Asya
Ang Pisikal na Anyo ng AsyaAng Pisikal na Anyo ng Asya
Ang Pisikal na Anyo ng Asya
 

Mga Relihiyon at Paniniwala ng mga Asyano

 • 1. Proyekto Sa Aralin Panlipunan 7 IPINASA NINA: ENYA SOFIA B. GANANCIAL HARLY C. PEROCHO KARLO JAY LIBORES IPINASA KAY: MARY GILSSIE JOY ECALDRE
 • 2. ANG MGA RELIHIYON AT PANINIWALANG ASYANO “ IF YOU WISH TO EXPERIENCE PEACE, PROVIDE PEACE FOR ANOTHER” - Tenzin Gyatso
 • 3. Relihiyon o Ang relihiyon ay isang organisadong Sistema ng pananampalataya, pamimitagan, paggalang, kaugalian, at pananalig na nakasentro sa isa o higit pang kinikilalang diyos.
 • 4. MGA RELIHIYON: o Hinduism o Buddhism o Islam o Kristiyanismo o Judaism o Sikhism o Taoism o Shintoism o Jainism
 • 5. HINDUISM o Ito ang pinakamatandang relihiyon sa buong daigdig na nagmula sa kabihasnag Vedic o Ang simbolo ng Buddhism ay aum, bawat letra nito ay mahalaga at may kahulugan, ang a ay simula; u ay pag- unlad; m ay hangganan o Pantheism ang tawag sa mga pananampalataya sa mga puno, hayop, at iba pang mga likas na yaman o Moksha o sukdulang kalagayan ng isang nilalang sa pagkakaunawa sa lahat ng bagay sa buhay o Samsara, kung saan ang isang tao ay ipinanganak muli hanggang sa makamit ang moksha
 • 6. o Si Brahman na tagapaglikha, ang kinikilala bilang diyos ng mga diyos, at wa- lang kamatayang nilalang ng mga Hindu o Vishnu ang pangalang ikinabit kay Brahman bilang diyos na tagapangalaga o Si Shiva naman ang kinikilalang diyos na tagapuksa ng mga Hindu o Sistemang Caste ay sumasaklaw sa bawat aspekto ng buhay ng mga Hindu o Ang Ganges ay ang banal na pook ng mga Hindu
 • 7. - RITWAL AT SELEBRASYON - o Ipinagdidiriwang ang Holi tuwing tagsibol at ang Divali ay tuwing bagong taon ng mga Hindu
 • 9. BUDDHISM o Nakasulat ang mga aral ni Buddha sa Dharma o Ang simbolo ng Buddhism ay Gulong o Nakilala ang Buddhism sa India noong ika- 16 na siglo sa pamumuno ni Prinsipe Siddharta Gautama o Nakilala si Gautama bilang “ Ang Isang Naliwanagan” o “ The Enlightened One” o Four Noble Truths: - Na ang buhay ng tao ay puno ng kalungkutan at pagpapakasakit - Na ang sanhi ng kalungkutan at pagpapakasakit ay ang kasakiman ng kasiyahan
 • 10. - Na matatapos lamang ang paghihirap ng isang tao sa pamamagitan ng pagwawaksi - Ang Nirvana ay maabot lamang sa pamamagitan ng pagsunod sa Eight- fold Path at Middle Way o Eight- fold Path: tamang pananaw, intensiyon, pananalita, pagkilos, pamumuhay, pagsisikap, hakbangin, at konsentrasyon
 • 11. o Monghe ang tawag sa mga taong Naniniwala kay Buddha o Tripitika o Three Baskets: - Hinayana o Theravada - Tibetan Mahayana o Vajrayana - Chinese at Japanese Mahayana o Selebrasyong Wesak ay ipinagdidiriwang mula Mayo hanggang Hunyo na nakatugma sa araw ng kapanganakan, na Naliwanagan, at ng kamatayan ni Buddha
 • 12. - RITWAL AT SELBRASYON - oSelebrasyong Wesak ay ipinagdidiriwang mula Mayo hanggang Hunyo na nakatugma sa araw ng kapanganakan, na Naliwanagan, at ng kamatayan ni Buddha
 • 14. ISLAM: o Simbolo ng Islam ay Crescent Moon o “ WALANG IBANG DIYOS KUNDI SI ALLAH, SI MUHAMMED ANG PROPETA NG DIYOS.” Ito ang pananalig ng mg Muslim o Si Allah ang kinikilalang Diyos at tagapaglikha ng mga Muslim o Qur’ an o Koran ang banal na aklat ng mga Muslim o Heqira ang tawag sa mga nangyari kay Allah o Ulama ay mga guro na nagaaral ng mga salita at pangaral ni Allah
 • 15. oFive Pillars: - Shahahada o Pananalig - Salah o Panalangin - Zakat o Pagbibigay ng limos/ Pagtulong sa kapwa - Saum o Pagaayuno - Hajj oEid-ul-Fitr o “ Night of Power” ang gabi kung saan si Anghel Gabriel si Muhammed
 • 16. - RITWAL AT SELEBRASYON - •Ang Ramadan ay isinasagawa bilang tanda ng pagsunod, pagpapakumbaba, at pagpipigil sa sarili
 • 18. KRISTIYANISMO: o Krus ang simbolo ng Kristiyanismo o Ito ang pinakamalaking relihiyon sa daigdig ng may 1.9 bilyong tagasunod o Tatlong Pangunahing Pangkat ng mga Romano: - Katoliko - Protestante - Eastern Orthodox o Monotheist ang tawag sa mga Kristiyano o Bibliya ang banal na aklat ng mga Kristiyano
 • 19. oAng Romano Katoliko ay pinamumunuan ng isang Papa na naninirahan sa lungsod ng Vatican o Ang Eastern Orthodox naman ay pinamumunuan ng Patriarch o Ang Protestante ay walang kinikilalang pinuno o Ang Jerusalem ay banal na lupain ng mga Kristiyano
 • 21. JUDAISM: o Star of David o Shield of David ang simbolo ng Judaism o Ito ang unang nagparangal ng pagkakaroon ng iisang diyos o Si Abraham ang tinuturing bilang ama ng mga Jew o Si Moses ay tinuturiang pinakadakilang lider sa kasaysayan ng mga Jew at ang Sampung Utos bilang batayan ng kanilang paniniwala o David ang kauna- unahang hari ng mga Jew, tinawag nilang Israel ang kanilang kaharian o Torah ang Bibliya ng mga Jew
 • 22. oPader o Wailing Wall, kinikilalang banal na lugar para sa pananalangin at sentro ng banal na paglalakbay ng mga Jew o Kippah o Yarmulka na inilalagay na pantakip sa ulo ng mga konserbatibong Jew ay tanda ng kanilang paggalang sa kanilang panginoon o Batas Kosher, nagtatakda ng ipinagbabawal sa pagkakain ng mga hayop katulad sa baboy na inaakala nila na marumi
 • 23. o Purim ay ginaganap bilang pagdiriwang sa pagkakaligtas ng mga Jew sa mga Persian noong ika- 5 siglo o Sabbath ay banal na araw ng mga Jew o Pesach o Passover ay may kaugnayan sa naganap na Exodus mula sa Egypt o Rosh Hashanah ang bagong taon ng mga Jew o Hanukkah ay ipinagdiriwang bilang pag- aalala sa muling pagkakabalik ng templo ng Jerusalem mula sa mga Syrian - RITWAL AT SELEBRASYON -
 • 25. SIKHISM: o Ito ay nagmula sa Punjab, India noong ika- 15 siglo o Ito ay itinatag ni Guru Nanak o Ang kahulugan ng Sikh ay “ tagasu-nod” o “ disipulo” o Ang himno ng Sikhsm ay napapaloob sa Guru Granth Sahib o “5 Kakkars” 1.Kesh, ang mga Sikh ay hindi nagpuputol ng buhok o balbas 2.Kanga, ang buhok ng mga Sikh ay lagging nakatali nang maayos o di kaya’y nakapaloob sa turban
 • 26. 3. Kara, gamit nila ang bangel na bakal bilang simbolo ng iisang Diyos at iisang katotohanan 4. Kirpan, pirmihang nakasukbit ang espada o itak sa kanilang baywang bilang pagpapaalala na kailangan nilang labanan ang anumang walang katarungan sa kanilang kapaligiran 5. Kacchera, ang mga Sikh ay may suot na maigsing pantalon bilang tanda ng kahandaan sa pakikipaglaban o Ang relihiyon na ito ay kombinisyon ng elementong Islam at Hindu o Ang isang Amrit Dhari o binyagang Sikh ay kinakailangang sumusunod sa itinakdang alituntunin ng relihiyon
 • 27. - RITWAL AT SELEBRASYON - oBaisakhi o Khalsa Sirjana Diwas bilang pagdiriwang sa pista ng pagaani, ipinagdidiriwang ito tuwing ika- 13 ng Abril’ o Ang Diwali o Deepavali ay nangangahulugang “ Festival of Lights”, ipinagdidiriwang ito bilang pagpapahiwatig ng pagtatagumpay ng kabutihan laban sa kasamaan. Ang Diwali ay idinadaraos tuwing ika- 15 araw ng buwan ng Kartika o New Moon.
 • 28.
 • 29. TAOISM: o Ang Taoism ay nagmula sa salitang Tao na ang kahulugan ay “ ang daan” o Ang aral ng Taoism ay napapaloob sa Tao Te Ching na nilikha ni Lao Tzu o Taoist ang tawag sa mga taong Naniniwala sa Taoism o Gawi ng mga Taoist ang pagsasagawa ng exorcism oTianguan ang kinikilalang Diyos ng magandang kapalaran o Taiyi ang kinikilalang Diyos ng kalangitan
 • 30. - RITWAL AT SELEBRASYON – o Yuan Xiao Festival o Lantern Festival ang pangunahing kapistahang ipinagdiriwang ng mga Taoist, “Una” ang kahulugan ng Yuan, samantala “Gabi” naman ang kahulugan ng Xiao
 • 31. “ BE CONTENT WITH WHAT YOU HAVE, REJOICE IN THE WAY THINGS ARE. WHEN YOU REALIZE THERE IS NOTHING LACKING, THE WHOLE WORLD BELONGS TO YOU.” - LAO TZU-
 • 32. SHINTOISM: oShinto ang tradisyonal na relihiyon sa bansang Hapon o“ Ang Gawi ng Diyos” ang kahulugan ng Shintoism o Kami o ang diyos ng kalikasan ang itinuturing na diyos ng mga nananalig sa relihiyong Shinto o Musuhi ang tawag sa kapangyarihanng Kami. Siya rin ang nagbibigay sigla sa makoto o pagkakaroon ng mabuting kalooban ng mga tao. o Sintoismisters ang tawag sa mga taga sunod ng Shinto.
 • 33. - RITWAL AT SELEBRASYON – o Binibigyang halaga rin ng mga Shintoismisters ang kanilang mga pamilya o Matsuri (festival) ang tawag sa pagaalalay ng pagsasalamat sa kanilang mga diyos at diyosa
 • 34. JAINISM: o Nagmula sa salitang Jinana na nangangahulugang “ yaong nagtatagumpay” o Jain ang tawag sa mga taong Naniniwala sa Jainism o Kilala sila sa Tirthankaraso o “ bridge builders” o Naniniwala sila sa Reincarnation o “ Great Vows”: - Ahimsa o walang kaharasan - Satya o katapatan
 • 35. - Asteya o pagiwas sa pagnanakaw - Brahmacharya o buhay- walang asawa - Aparigaraha o kawalan ng ari- arian o Dalawang Pangkat ng mga Jain: - Svetambaras sa hilagang silangan ng India - Digambaras sa timog India o Arhatas ang nagsisilbing guro ng mga Jain
 • 36. - RITWAL AT SELEBRASYON - o Paryushana ang pangunahing pagdiriwang ng Jain, sa buwan ng Agosto at Setyembre