SlideShare a Scribd company logo
PROYEKTO SA ARALING PANLIPUNAN 
DENNIS C. AMARANTE AT NAURICE ESGUERRA
ARALIN 25 
ANG ASYA AT ANG DALAWANG DIGMAANG PANDAIGDIG
ANG UNANG DIGMAANG PANDAIGDIG 
1914 - 1918 
• Sumiklab ang Unang Digmaang Pandaigdig 
noong Agosto 1914 
• Kumplikado ang dahilan: Una ay ang pag-aalyansa 
ng mga bansang Europeo at ang 
pangalawa ay ang pag-uunahan nila sa 
teritoryo 
• Ang mga ALLIED FORCES at CENTRAL 
POWERS ang magkatunggali
FRANCE 
BRITISH EMPIRE 
JAPAN 
UNITED STATES 
CHINA 
GERMANY 
AUSTRIA-HUNGARY 
OTTOMAN EMPIRE 
BULGARIA 
ALLIED FORCES 
RUSSIAN EMPIRE CENTRAL FORCES
• Noong napatay si Archduke Ferdinand , nagsimula ang 
mobilisasyon ng mga sundalo sa Europa at sumiklab ang 
digmaan. 
• Bagamat nakasentro ang digmaan sa Europa, nagkaroon 
din ng labanan sa Asya dahil sa spheres of influence at 
interes ng mga Kanluranin sa China. 
• Sinakop ng Japan ang mga teritoryo ng Germany sa China 
(Shantung) at Pasipiko (Carolina at Marianas). 
• Ipinilt ng Japan ang 21 Demands nito sa China, 
nagsumbong ang huli sa League of Nations pero hindi 
nila ito inaksyunan. 
• Sumali ang China (matapos pasabugin ang isang French 
ship na may lulang mga Tsino) at ang United States sa 
Digmaan noong 1917
• Sumali ang China sa digmaan upang makilala at 
respetuhin siya ng mga Kanluranin 
• Tumulong ang mga kolonya ng British Empire, 
partikular ang India, nung kasagsagan ng Digmaan 
• Nagkaisa ng mga Muslim at Hindu sa India upang 
makamit ang kalayaan, si Mahatma Gandhi ang 
nanguna sa ahimsa o non- violent movement 
• Sa Pilipinas, binuo ang Guardia Nacional upang 
ipadala sa Europa para makatulong sa tropa ng mga 
Allies, na itinaguyod ni Gobernador-Heneral Francis 
Burton Harrison at Pangulong Manuel Quezon 
• Hindi naipadala ang mga tropang Pilipino sa Europa 
dahil sa kakulangan ng pondo at suporta galing sa 
United States
Franz Josef I 
AUSTRIA-HUNGARY 
Mehmed V 
OTTOMAN EMPIRE 
Ferdinand I 
BULGARIA 
Nicolas II 
RUSSIAN 
EMPIRE 
Taisho 
JAPAN 
George V 
BRITISH 
EMPIRE 
Woodrow 
Wilson 
UNITED 
STATES 
Raymond 
Poincare 
FRANCE 
Yuan 
Shikai 
CHINA 
Wilhelm II 
GERMANY
MGA EPEKTO NG UNANG DIGMAANG PANDAIGDIG 
• Natalo ang Central Powers sa digmaan at isinagawa ang pulong sa 
Versailles, France upang pormal nang tapusin ang digmaan at pag-usapan 
ang kaparusahan ng mga natalong bansa 
• Humina lahat ng mga bansang Europeo ngunit ang United States at 
Japan (dahil malayo sila sa lugar ng labanan) ay lumakas at itinuring 
na mga superpowers 
• Mga Pangyayari bago at pagkatapos ng pagpupulong sa Versailles 
JAPAN: napasakamay ang Shantung at napunta sa kanya ang mga isla na 
nasa dakong hilaga ng Ecuador na dati’y kolonya ng Germany, 
ngunit hindi pinansin ng mga Kanluranin ang hiling ng Japan na racial 
equality 
CHINA: walang nakuha ang mga Tsino o nabawing lupain at hindi 
pinirmahan ang Kasunduan ng Versailles, naganap ang May Fourth 
Movement na siyang nagpayanig sa pamahalaang Tsino at New 
Culture Movement na siyang nagtakwil sa Confucianism
• Naganap ang Russian Revolution noong 1917 na kung 
saan napatalsik sa trono si Nicolas II at ang kanyang 
pamilya at namuno ang mga Bokshelviks (mga 
komunista) sa Russia 
• Itinatag ang League of Nations noong June 28, 1919 
matapos pirmahan ang Kasunduan sa Versailles 
• Itinatag ang League of Nations upang maiwasan na ang 
pagkakaroon ng isa oang digmaang pandaigdig 
• Ang Japan lamang ang Asyanong nasyon na kasali sa 
League of Nations 
• Hindi sumali ang United States sa League of Nations 
dahil ayaw nitong sumali sa mga bagay na hindi ukol sa 
kanya at baka masali pa ito sa mga problema na walang 
kinalaman sa kanya
• Isang epekto ng Unang Digmaang Pandaigdig ay ang pagpasok ng 
mga Kanluranin sa Kanlurang Asya. 
• Humina at dahang-dahang bumagsak ang Ottoman Empire 
kasabay ng pagkakatuklas ng langis sa Kanlurang Asya ng mga 
Kanluranin noong 1917 
• Isinagawa ang mandate system matapos sakupin ng mga 
Kanluranin ang mga bansa sa Ottoman Empire 
• PAGHAHATI-HATI NG LUPAIN SA KANLURANG ASYA: 
BRITISH EMPIRE: Palestine 
FRANCE: Syria at Lebanon 
• Napanatili ng Saudi Arabia ang kalayaan nito sa ilalim ni Haring 
Ibn Saud ngunit lahat ng mga kompanyang nanglinang ng langis 
nito ay mga dayuhang kompanya 
• Ang Balfour Declaration ay inilabas ng mga English na 
nagsasabing ang Palestine ay bubuksan sa mga Jews
ANG ASYA SA GITNA NG DALAWANG DIGMAAN 
• Nagsimula ang pag-aarmas ng iba’t ibang mga bansa, nagikaroon 
ng arms race o paramihan ng mga armas pandigma sa pagitan ng 
mga bansa pagkatapos ng Unang Digmaang Pandaigdig 
• Dahil sa hinala na baka mauwi ito sa isa pang digmaan, tumawag 
ang United States ng isang kumperensya sa Washington D.C. noong 
1921 
• Nilagyan ng mga limitasyon ang laki at dami ng mga battleships at 
nagkasundo na hindi magtatatag ng ibayong pagpapalakas sa mga 
base militar sa Asya. 
• Sumama ang United States, England, Japan, France at Italy sa 
pagpupulong 
• Nagkasundo naman sa isang kumperensya ang United States, 
Japan, England at France na rerespetuhin ang kolonya ng bawat 
isa at rerespetuhin ang integridad ng China
• Nagkaroon ng malakas na pamahalaang republika sa China sa 
pamumuno ni Chiang Kai Shek, ngunit hindi pa rin pantay ang mga 
kasunduan ng mga dayuhan sa mga Tsino kaya nagkaroon ng mga 
boykot laban sa kanila 
• Itinatag ang Partido Komunista ng Tsina na pinamunuan ni Mao Ze 
Dong na kung saan kinalaban ang Kuomintang na naging sanhi ng 
pagtugis at pagtulak sa kanila papuntang Hilagang Tsina o Long March 
• Sinakop ng Japan ang Taiwan noong 1895 at sinakop ang Korea noong 
1910 sa takot na baka maapektuhan ang kanyang mga interes sa 
buong China mismo ng mga protesta ng mga Tsino laban sa kanya 
• Bukagsak ang stock market ng United States noong 1929 at doon 
nagsimula ang Great Depression, na kung saan nahirapan ang mga 
bansa sa kanilang ekonomiya, lalo na ang Japan na dahang dahang 
ipinasok ang kanyang bansa sa militarisasyon upang manakop sa mga 
karig nitong mga lupain
• Sinulusyonan ni Pangulong Franklin Delano Roosevelt ang 
Great Depression sa United States sa pamamagitan ng New 
Deal, na kung saan binigyan ang mga Amerikano ng trabaho 
• Lumakas sa India ang kilusang nasyonalismo at nagkaisa ang 
mga Hindu at Muslim pagkatapos ng Unang Digmaang 
Pandaigdig, na nagsagawa ng mga rally, demonstrasyon, 
boykot, at civil disobedience, na naging resulta sa pagbabago 
sa pamahallan ng mga English dun noong 1935 at pagpasa ng 
isang batas na nagbibigay awtonomiya sa pamahalaan ng India 
• Sa Pilipinas, tuloy tuloy ang pagpapadala ng mga independence 
missions sa United States upang ipahatid ang hinaing mga mga 
Pilipino na lumaya, na siyang nagbunga ng pagpasa sa Batas 
Tyding-McDufIe na naging susi sa pagkakatatag ng 
Pamahalaang Komonwealth at pagkatapos ay kalayaan
PATUNGO SA IKALAWANG DIGMAANG 
PANDAIGDIG 
• Nilusob ng Japan ang Manchuria noong Setyembre 1931 dahil sa pagiging 
sagana nito sa hilaw na materyales na kailangan ng Japan at sa pagiging 
malawak nito na maaring tirahan ng mga migranteng Hapon dahil sa 
paglaki ng populasyon nito 
• Itiinatag ang Republic of Manchukuo na isang puppet state ng mga Hapon 
na pinamunuan ni Emperor Puyi (huling Emperor ng China at pinakahuling 
pinuno ng Qing dynasty) na nagsanhi ng pagprotesta ng League of Nations 
at ang United States, ngunit hindi ito pinansin ng mga Hapon 
• Noong 1935, tumanggi ang Japan sa kasunduan na naglilimita sa mga 
warships at noong Hulyo 1937, biglang nilusob ng mga Hapon ang China 
• Sa paglusob ng Japan, nakatuon ang pansin nito sa Nanjing na kapitolyo ng 
China, dito naganap ang malagim na Rape of Nanking na kungg saan libo-libong 
mga Tsino ang pinatay, ginahasa at pinahirapan at nagsagawa ng 
malawakang kaguluhan
• Upang palakasin ang kanyang pwersa, nakipag-alyansa ang Japan sa 
Germany at Italy, na siyang naghudyat sa pagpirma ng Tripartite Pact 
noong Setyembre 1940, na kung saan tinawag silang Axis Powers, 
tinawag namang Allied Forces ang United States, France, British 
Empire at iba pang mga bansang sakop o kakampi nila 
• Bilang sagot sa mga protesta, nagpalabas ng deklarasyon ang Japan na 
nagsasabing ang layuunin nito ay ang pagbuo ng Bagong Kaayusan sa 
Asya na kung saan hangarin niyang bumuo ng Greater East Asia Co- 
Prosperity Sphere na kung saan ang Asya ay para lamang sa mga 
Asyano at ang mga Kanluranin ay dapat paalisin sa Asya 
• Tinugunan ng United States ang pagiging agresibo ng Japan sa 
pamamagitan ng paghinto ng pagluluwas ng langis at raw materials sa 
Japan at pag-freeze ng mga pera ng Japan sa United States at Pilipinas 
• Dahil dito, binalak ng Japan na atakihin ang Ttimog Silanagng Asya at 
pakinabangan ang mga yaman nito , na kailangang gawin ng biglaan 
upang sa gayon ay maparalisa nito ang hukbong pandagat ng United 
States na nakabase sa Pearl Harbor sa Hawaii
IKALAWANG DIGMAANG PANDAIGDIG 
1939-1945 
• Nag-umpisa sa Europa noong Setyembre 1939 ang Ikalawang Digmaang 
Pandaigdig, dahil ang India ay kolonya ng British Empire, binigyan ng suporta 
nito ang British Empire, ngunit ayaw ni Mahatma Gandhi ang ginagawa ng mga 
British kaya siya inaresto, na nagresulta sa malawakang demonstrasyon 
• Huling nagsimula ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig sa Asya, na nagsimula 
nang nilusob ng Japan ang Pearl Harbor noong Disyembre 7, 1941 sa Hawaii 
(Disyembre 8 sa Asya), kasabay ng pagsalakay ng mga Hapon sa Thailand, 
Malaya, Hong Kong, Pilipinas (binomba ang Maynila, Baguio at Davao) at iba 
pang mga kolonya ng mga Kanluranin sa Timog Silangang Asya 
• Bumagsak ang mga teritoryong sakop ng British Empire, Netherlands at United 
States, na naging hudyat ng mabilis na pananakop ng Japan sa Timog Silangang 
Asya at sa Pilipinas ito bumagal (pagkatapos ay bumagsak ang Bataan noong 
Abril 9, 1942 at Corregidor noong Mayo 6, 1942) ngunit nasakop nila ito at 
tuluyang napasakamay ng Japan ang buong Timog Silangang Asya
BRITISH EMPIRE 
UNITED STATES 
ALLIED FORCES 
FRANCE 
SOVIET UNION 
CHINA 
NAZI GERMANY 
ITALY 
JAPAN 
AXIS FORCES
Charles de 
Gaulle 
FRANCE 
Winston 
Churchill 
BRITISH 
EMPIRE 
Franklin 
Roosevelt 
UNITED 
STATES 
Joseph Stalin 
SOVIET 
UNION 
Chiang Kai- 
Shek 
CHINA 
Adolf Hitler 
GERMANY 
Benito Mussolini 
ITALY 
Hirohito 
JAPAN
• Kinailangan ng Japan ang Timog Silangang Asya dahil sa likas na 
yaman nito tulad ng langis, rubber, mineral, bigas, bulak, asukal at 
iba pang mga produktong agrikultural 
• Ang Thailand ay nagsilbing neutral ngunit pinayagan nito ang mga 
Hapon na dumaan sa kanilang teritoryo papuntang Malaya at 
Burma 
• Maluwag na tinanggap ng mga Indonesian at Malay ang mga 
Hapon dahil sa propaganda ng Japan na susuportahan nito ang 
paglaya ng mga dating kolonya ng mga Kanluranin 
• Idineklara ng Japan na malaya ang: 
BURMA (Ba Maw) 
PILIPINAS (Jose P. Laurel, noong Oktubre 1943) 
• Tumawag ang Japan ng isang kumperensya para sa Kalakhang 
Silangang Asya na naganap noong Nobyembre 1943 na siyang 
unang kumperensya para sa mga pinuno ng mga bansang Asyano
Ba Maw 
BURMA 
Zhang Jinghui 
MANCHUKUO 
Wan Waithayakon 
Wang 
Jingwei 
CHINA Hideki 
Tojo 
JAPAN 
THAILAND 
Jose P. Laurel 
PHILIPPINES 
Subhas 
Chandra 
Bose 
INDIA
• Nabuo ang mga kilusang pangkalayaan na sinusuportahan 
ng mga Hapon katulad ng Indian Independence Army. 
• Nagkarong ng problema sa ekonomiya ang mga bansa sa 
Timog Silangang Asya dahil panahon ng digmaan at 
kinukuha ng Japan ang kanilang mga likas na yaman, 
naging masama ang pagtrato ng mga Hapon sa kapwa 
nilang Asyano na naghudyat ng pagkakatatag ng mga 
kilusang nais ang pabagsakin ang Japan tulad ng United 
States Armed Forces in the Far East o USAFFE at ang Hukbo 
ng Bayan Laban sa Hapon o (HukBaLaHap) sa Pilipinas, 
nagkaroon din ng mga pag-aaklas sa Indonesia 
• Matapos makabangon muli ang United States mula sa 
pagsabog ng Japan sa Pearl Harbor, pinagtuunan nito ng 
pansin ang digmaan sa Europa; pagkatapos nito, hinarap na 
ng mga Amerikano ang Japan
• Unti-unting natalo ang mga Hapon sa labanan sa Pacific: 
Midway at Guadalcanal (1942) 
New Guinea (1943-1944) 
Guam 
• Nahinto ang pagsugod ng Japan sa India at Australia, hindi 
nagapi ng mga Hapon ang mga Tsino bagamat labis ang 
hirap na dinanas ng mga Tsino dito 
• Noong Agosto 1945, tuluyan nang sumuko ang Japan 
matapos bagsakan ng bomba atomika ng United States ang 
Hiroshima nong Agosto 6, 1945 at Nagazaki noong Agosto 9, 
1945
MGA EPEKTO NG IKALAWANG DIGMAANG 
PANDAIGDIG 
• Dahil sa digmaan, maraming mga lungsod ang nasira sa Asya, 
milyun-milyong katao ang namantay dahil sa haba ng digmaan, 
maraming naghirap at nagutom sa Japan matapos ang digmaan, na 
inokupa ng mga Allies sa pamumuno ni Heneral Douglas 
MacArthur 
• Nagkaroon ng bagong Saligang Batas ang Japan at binuwag ang 
hukbong sandatahan nito; mula noon nabago ang pagtingin ng 
mga Hapon sa kanilang emperor bilang isang divine being o 
maladiyos dahil itinakwil na niya ang paniniwalang ito, ngayon ay 
isa na lamang siyang ordinaryong tao bagamat simbolo siya ng 
Japan 
• Naging demokratiko ang pamahalaan at natapos ang Allied 
Occupation of Japan noong 1952 matapos pirmahan ang Peace 
Treaty sa San Francisco, California
• Nagkaroon ng digmaang sibil ang China pagkatapos ng 
digmaan, sa pagitan ng Kuomintang sa pamumuno ni 
Chiang Kai-Shek at ng Partido Komunista ng China sa 
pamumuno naman ni Mao Zedong 
• Noong 1949, natalo ang Kuomintang at tumakas sila 
patungo sa isla ng Taiwan, doon ipinagpatuloy nila ang 
Republika ng China 
• Samantala, ang kabuuan naman ng China ay napasakamay 
ng mga komunista at itinatag ni Mao Zedong ang People’s 
Republic of China
• Sa India, lalong sumidhi ang kampanyang pangkalayaan 
ngunit hati ang mga grupong Hindu at Muslim 
• Pinagkaloob ng British Empire ang kalayaan ng India noong 
1947 ngunit nahati ito sa dalawa, ang India ay napunta sa 
mga Hindu samantalang ang mga Muslim ay nagtatag ng 
sarili nilang bansa, ang Pakistan 
• Lumaya ang Pilipinas noong Hulyo 4, 1946 
• Ipinahayag ng Vietnam at Indochina ang kanilang kalayaan 
noong 1945 bagamat hindi ito kinilala ng France 
• Pinagkalooban ang Malaysia at Burma ng kanilang 
kalayaan mula sa mga British 
• Nag-umpisa ang armadong pakikipaglaban ng mga 
Indonesian para sa kanilang kalayaan laban sa mga Dutch
• Sa isang banda, napabilis ng Ikalawang Digmaang 
Pandaigdig ang paglaya ng mga bansa sa Timog 
Silangang Asya dahil nahirapan ang mga Kanluranin 
na pasunudin ang kani-kanilang mga kolonya matapos 
silang bumalik dun 
• Dahil sa nakita nilang pagpapalayas ng Japan sa mga 
Kanluraning bansa at dahil kailangan nilang lumaban 
sa mga Hapon, nagbuklod-buklod ang mga 
mamayanan sa Timog Silangang Asya 
• Dahil naarmasan sila sa pakikipaglaban sa mga 
Hapones, nang bumalik ang mga Kanluranin, 
maraming mga bansa sa Timog Silangang Asya ang 
handa nang makipagdigma para makamtan ang 
kanilang kalayaan
Asya at ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig

More Related Content

What's hot

Sanhi ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig
Sanhi ng Ikalawang Digmaang PandaigdigSanhi ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig
Sanhi ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig
Genesis Ian Fernandez
 
Mga dahilan ng ikalawang yugto ng imperyalismo at
Mga dahilan ng ikalawang yugto ng imperyalismo atMga dahilan ng ikalawang yugto ng imperyalismo at
Mga dahilan ng ikalawang yugto ng imperyalismo at
Olhen Rence Duque
 
Kolonyalismo at imperyalismo sa silangan at timog silangang asya
Kolonyalismo at imperyalismo sa silangan at timog  silangang asyaKolonyalismo at imperyalismo sa silangan at timog  silangang asya
Kolonyalismo at imperyalismo sa silangan at timog silangang asya
Jared Ram Juezan
 
Asya (nasyonalismo sa asya)
Asya (nasyonalismo sa asya)Asya (nasyonalismo sa asya)
Asya (nasyonalismo sa asya)
Rhouna Vie Eviza
 
Mga pangyayari sa Unang digmaang pandaigdig
Mga pangyayari sa Unang digmaang pandaigdigMga pangyayari sa Unang digmaang pandaigdig
Mga pangyayari sa Unang digmaang pandaigdig
temarieshinobi
 
Rebolusyong amerikano
Rebolusyong amerikanoRebolusyong amerikano
Rebolusyong amerikano
Mary Grace Ambrocio
 
AP 7 Lesson no. 20: Mga Epekto ng Digmaang Pandaigdig sa Kanlurang at Timog Asya
AP 7 Lesson no. 20: Mga Epekto ng Digmaang Pandaigdig sa Kanlurang at Timog AsyaAP 7 Lesson no. 20: Mga Epekto ng Digmaang Pandaigdig sa Kanlurang at Timog Asya
AP 7 Lesson no. 20: Mga Epekto ng Digmaang Pandaigdig sa Kanlurang at Timog Asya
Juan Miguel Palero
 
Mga Nasyonalista sa Timog at Kanlurang Asya
Mga Nasyonalista sa Timog at Kanlurang AsyaMga Nasyonalista sa Timog at Kanlurang Asya
Mga Nasyonalista sa Timog at Kanlurang Asya
Berwin Wong
 
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluraninIkalawang yugto ng imperyalismong kanluranin
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluraninGreg Aeron Del Mundo
 
Karanasan at Implikasyon ng.pptx
Karanasan at Implikasyon ng.pptxKaranasan at Implikasyon ng.pptx
Karanasan at Implikasyon ng.pptx
ThriciaSalvador
 
Pag usbong ng Nasyonalismo sa Timog at Kanlurang Asya
 Pag usbong ng Nasyonalismo sa Timog at Kanlurang Asya Pag usbong ng Nasyonalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Pag usbong ng Nasyonalismo sa Timog at Kanlurang Asya
edmond84
 
Mga Sanhi ng Unang Digmaang Pandaigdig.pptx
Mga Sanhi ng Unang Digmaang Pandaigdig.pptxMga Sanhi ng Unang Digmaang Pandaigdig.pptx
Mga Sanhi ng Unang Digmaang Pandaigdig.pptx
KristelleMaeAbarco3
 
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong KanluraninUnang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Greg Aeron Del Mundo
 
ANG IKALAWANG DIGMAANG PANDAIGDIG
ANG IKALAWANG DIGMAANG PANDAIGDIGANG IKALAWANG DIGMAANG PANDAIGDIG
ANG IKALAWANG DIGMAANG PANDAIGDIG
Jenny_Valdez
 
Aralin 9: Ikalawang yugto ng Imperyalismo at Kolonisasyon
Aralin 9: Ikalawang yugto ng Imperyalismo at KolonisasyonAralin 9: Ikalawang yugto ng Imperyalismo at Kolonisasyon
Aralin 9: Ikalawang yugto ng Imperyalismo at Kolonisasyon
SMAP_G8Orderliness
 
Ideolohiya
IdeolohiyaIdeolohiya
Nasyonalismo sa Silangan at Timog-Silangang Asya
Nasyonalismo sa Silangan at Timog-Silangang AsyaNasyonalismo sa Silangan at Timog-Silangang Asya
Nasyonalismo sa Silangan at Timog-Silangang Asya
Johannah Paola Escote
 
Epekto ng mga samahang kababaihan at ng mga kalagayang panlipunan sa buhay ng...
Epekto ng mga samahang kababaihan at ng mga kalagayang panlipunan sa buhay ng...Epekto ng mga samahang kababaihan at ng mga kalagayang panlipunan sa buhay ng...
Epekto ng mga samahang kababaihan at ng mga kalagayang panlipunan sa buhay ng...
Shai Ra
 
Nasyonalismo sa India at Kanlurang Asya
Nasyonalismo sa India at Kanlurang AsyaNasyonalismo sa India at Kanlurang Asya
Nasyonalismo sa India at Kanlurang AsyaPrexus Ambixus
 

What's hot (20)

Sanhi ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig
Sanhi ng Ikalawang Digmaang PandaigdigSanhi ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig
Sanhi ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig
 
Mga dahilan ng ikalawang yugto ng imperyalismo at
Mga dahilan ng ikalawang yugto ng imperyalismo atMga dahilan ng ikalawang yugto ng imperyalismo at
Mga dahilan ng ikalawang yugto ng imperyalismo at
 
Kolonyalismo at imperyalismo sa silangan at timog silangang asya
Kolonyalismo at imperyalismo sa silangan at timog  silangang asyaKolonyalismo at imperyalismo sa silangan at timog  silangang asya
Kolonyalismo at imperyalismo sa silangan at timog silangang asya
 
Asya (nasyonalismo sa asya)
Asya (nasyonalismo sa asya)Asya (nasyonalismo sa asya)
Asya (nasyonalismo sa asya)
 
Mga pangyayari sa Unang digmaang pandaigdig
Mga pangyayari sa Unang digmaang pandaigdigMga pangyayari sa Unang digmaang pandaigdig
Mga pangyayari sa Unang digmaang pandaigdig
 
Rebolusyong amerikano
Rebolusyong amerikanoRebolusyong amerikano
Rebolusyong amerikano
 
AP 7 Lesson no. 20: Mga Epekto ng Digmaang Pandaigdig sa Kanlurang at Timog Asya
AP 7 Lesson no. 20: Mga Epekto ng Digmaang Pandaigdig sa Kanlurang at Timog AsyaAP 7 Lesson no. 20: Mga Epekto ng Digmaang Pandaigdig sa Kanlurang at Timog Asya
AP 7 Lesson no. 20: Mga Epekto ng Digmaang Pandaigdig sa Kanlurang at Timog Asya
 
Mga Nasyonalista sa Timog at Kanlurang Asya
Mga Nasyonalista sa Timog at Kanlurang AsyaMga Nasyonalista sa Timog at Kanlurang Asya
Mga Nasyonalista sa Timog at Kanlurang Asya
 
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluraninIkalawang yugto ng imperyalismong kanluranin
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin
 
Karanasan at Implikasyon ng.pptx
Karanasan at Implikasyon ng.pptxKaranasan at Implikasyon ng.pptx
Karanasan at Implikasyon ng.pptx
 
Ideolohiya
IdeolohiyaIdeolohiya
Ideolohiya
 
Pag usbong ng Nasyonalismo sa Timog at Kanlurang Asya
 Pag usbong ng Nasyonalismo sa Timog at Kanlurang Asya Pag usbong ng Nasyonalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Pag usbong ng Nasyonalismo sa Timog at Kanlurang Asya
 
Mga Sanhi ng Unang Digmaang Pandaigdig.pptx
Mga Sanhi ng Unang Digmaang Pandaigdig.pptxMga Sanhi ng Unang Digmaang Pandaigdig.pptx
Mga Sanhi ng Unang Digmaang Pandaigdig.pptx
 
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong KanluraninUnang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
 
ANG IKALAWANG DIGMAANG PANDAIGDIG
ANG IKALAWANG DIGMAANG PANDAIGDIGANG IKALAWANG DIGMAANG PANDAIGDIG
ANG IKALAWANG DIGMAANG PANDAIGDIG
 
Aralin 9: Ikalawang yugto ng Imperyalismo at Kolonisasyon
Aralin 9: Ikalawang yugto ng Imperyalismo at KolonisasyonAralin 9: Ikalawang yugto ng Imperyalismo at Kolonisasyon
Aralin 9: Ikalawang yugto ng Imperyalismo at Kolonisasyon
 
Ideolohiya
IdeolohiyaIdeolohiya
Ideolohiya
 
Nasyonalismo sa Silangan at Timog-Silangang Asya
Nasyonalismo sa Silangan at Timog-Silangang AsyaNasyonalismo sa Silangan at Timog-Silangang Asya
Nasyonalismo sa Silangan at Timog-Silangang Asya
 
Epekto ng mga samahang kababaihan at ng mga kalagayang panlipunan sa buhay ng...
Epekto ng mga samahang kababaihan at ng mga kalagayang panlipunan sa buhay ng...Epekto ng mga samahang kababaihan at ng mga kalagayang panlipunan sa buhay ng...
Epekto ng mga samahang kababaihan at ng mga kalagayang panlipunan sa buhay ng...
 
Nasyonalismo sa India at Kanlurang Asya
Nasyonalismo sa India at Kanlurang AsyaNasyonalismo sa India at Kanlurang Asya
Nasyonalismo sa India at Kanlurang Asya
 

Similar to Asya at ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig

proyektosaaralingpanlipunan2-140919144142-phpapp02.pdf
proyektosaaralingpanlipunan2-140919144142-phpapp02.pdfproyektosaaralingpanlipunan2-140919144142-phpapp02.pdf
proyektosaaralingpanlipunan2-140919144142-phpapp02.pdf
VielMarvinPBerbano
 
Group 5 presentation ii patience
Group 5 presentation ii patienceGroup 5 presentation ii patience
Group 5 presentation ii patience
Sweetaivie Tagud
 
Una at Ikalawang Digmaang Pandaigdig
Una at Ikalawang Digmaang PandaigdigUna at Ikalawang Digmaang Pandaigdig
Una at Ikalawang Digmaang Pandaigdig
Ray Jason Bornasal
 
G-9 Unity Ikalawang digmaang pandaigdig
G-9 Unity Ikalawang digmaang pandaigdig G-9 Unity Ikalawang digmaang pandaigdig
G-9 Unity Ikalawang digmaang pandaigdig
akiesskies
 
May-22-IKALAWANG-DIGMAANG-PANDAIGDIG-PART-1.pptx
May-22-IKALAWANG-DIGMAANG-PANDAIGDIG-PART-1.pptxMay-22-IKALAWANG-DIGMAANG-PANDAIGDIG-PART-1.pptx
May-22-IKALAWANG-DIGMAANG-PANDAIGDIG-PART-1.pptx
janusqhallig
 
May-22-IKALAWANG-DIGMAANG-PANDAIGDIG-PART-1.pptx
May-22-IKALAWANG-DIGMAANG-PANDAIGDIG-PART-1.pptxMay-22-IKALAWANG-DIGMAANG-PANDAIGDIG-PART-1.pptx
May-22-IKALAWANG-DIGMAANG-PANDAIGDIG-PART-1.pptx
janusqhallig
 
8-Excellence Ikalawang Digmaang Pandaigdig
8-Excellence Ikalawang Digmaang Pandaigdig8-Excellence Ikalawang Digmaang Pandaigdig
8-Excellence Ikalawang Digmaang Pandaigdig
Jay Panlilio
 
Ang Timog at Kanlurang Asya sa Dalawang Digmaang Pandaigdig.pptx
Ang Timog at Kanlurang Asya sa Dalawang Digmaang Pandaigdig.pptxAng Timog at Kanlurang Asya sa Dalawang Digmaang Pandaigdig.pptx
Ang Timog at Kanlurang Asya sa Dalawang Digmaang Pandaigdig.pptx
HazelPanado
 
vdocuments.mx_g-9-unity-ikalawang-digmaang-pandaigdig (1).pptx
vdocuments.mx_g-9-unity-ikalawang-digmaang-pandaigdig (1).pptxvdocuments.mx_g-9-unity-ikalawang-digmaang-pandaigdig (1).pptx
vdocuments.mx_g-9-unity-ikalawang-digmaang-pandaigdig (1).pptx
MeljayTomas
 
G8 AP Q4 Week 3-4 Ikalawang Digmaang pandaigdig.pptx
G8 AP Q4 Week 3-4 Ikalawang Digmaang pandaigdig.pptxG8 AP Q4 Week 3-4 Ikalawang Digmaang pandaigdig.pptx
G8 AP Q4 Week 3-4 Ikalawang Digmaang pandaigdig.pptx
JoeyeLogac
 
World war 2
World war 2 World war 2
World war 2 djpprkut
 
Ikalawang Digmaang Pandaigdig (PowerPoint)
Ikalawang Digmaang Pandaigdig (PowerPoint)Ikalawang Digmaang Pandaigdig (PowerPoint)
Ikalawang Digmaang Pandaigdig (PowerPoint)
marvindmina07
 
AP7 Q4 LAS NO. 4 Ang Silangan at Timog-Silangang Asya sa Gitna ng Pandaigdiga...
AP7 Q4 LAS NO. 4 Ang Silangan at Timog-Silangang Asya sa Gitna ng Pandaigdiga...AP7 Q4 LAS NO. 4 Ang Silangan at Timog-Silangang Asya sa Gitna ng Pandaigdiga...
AP7 Q4 LAS NO. 4 Ang Silangan at Timog-Silangang Asya sa Gitna ng Pandaigdiga...
Jackeline Abinales
 
"Ikalawang digmaang pandaigdig" JOANNE KAYE MICLAT bsed(ss) 2-F
"Ikalawang digmaang pandaigdig" JOANNE KAYE MICLAT bsed(ss) 2-F"Ikalawang digmaang pandaigdig" JOANNE KAYE MICLAT bsed(ss) 2-F
"Ikalawang digmaang pandaigdig" JOANNE KAYE MICLAT bsed(ss) 2-F
Joanne Kaye Miclat
 
Pagkamulat
PagkamulatPagkamulat
Pagkamulat
SMAP_G8Orderliness
 
Ikalawang digmaang pandaigdig II-dalton
Ikalawang digmaang pandaigdig II-daltonIkalawang digmaang pandaigdig II-dalton
Ikalawang digmaang pandaigdig II-daltonJaypee Abelinde
 
World war 2 (1)
World war 2 (1)World war 2 (1)
World war 2 (1)
Eemlliuq Agalalan
 
Aralin 24 : Nasyonalismong Asyano
Aralin 24 : Nasyonalismong AsyanoAralin 24 : Nasyonalismong Asyano
Aralin 24 : Nasyonalismong Asyano
akosiya
 
Ikalawang digmaang pandaigdig
Ikalawang digmaang pandaigdigIkalawang digmaang pandaigdig
Ikalawang digmaang pandaigdig
Gene Nicdao
 
Ikalawang digmaang pandaigdig
Ikalawang digmaang pandaigdigIkalawang digmaang pandaigdig
Ikalawang digmaang pandaigdigJaypee Abelinde
 

Similar to Asya at ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig (20)

proyektosaaralingpanlipunan2-140919144142-phpapp02.pdf
proyektosaaralingpanlipunan2-140919144142-phpapp02.pdfproyektosaaralingpanlipunan2-140919144142-phpapp02.pdf
proyektosaaralingpanlipunan2-140919144142-phpapp02.pdf
 
Group 5 presentation ii patience
Group 5 presentation ii patienceGroup 5 presentation ii patience
Group 5 presentation ii patience
 
Una at Ikalawang Digmaang Pandaigdig
Una at Ikalawang Digmaang PandaigdigUna at Ikalawang Digmaang Pandaigdig
Una at Ikalawang Digmaang Pandaigdig
 
G-9 Unity Ikalawang digmaang pandaigdig
G-9 Unity Ikalawang digmaang pandaigdig G-9 Unity Ikalawang digmaang pandaigdig
G-9 Unity Ikalawang digmaang pandaigdig
 
May-22-IKALAWANG-DIGMAANG-PANDAIGDIG-PART-1.pptx
May-22-IKALAWANG-DIGMAANG-PANDAIGDIG-PART-1.pptxMay-22-IKALAWANG-DIGMAANG-PANDAIGDIG-PART-1.pptx
May-22-IKALAWANG-DIGMAANG-PANDAIGDIG-PART-1.pptx
 
May-22-IKALAWANG-DIGMAANG-PANDAIGDIG-PART-1.pptx
May-22-IKALAWANG-DIGMAANG-PANDAIGDIG-PART-1.pptxMay-22-IKALAWANG-DIGMAANG-PANDAIGDIG-PART-1.pptx
May-22-IKALAWANG-DIGMAANG-PANDAIGDIG-PART-1.pptx
 
8-Excellence Ikalawang Digmaang Pandaigdig
8-Excellence Ikalawang Digmaang Pandaigdig8-Excellence Ikalawang Digmaang Pandaigdig
8-Excellence Ikalawang Digmaang Pandaigdig
 
Ang Timog at Kanlurang Asya sa Dalawang Digmaang Pandaigdig.pptx
Ang Timog at Kanlurang Asya sa Dalawang Digmaang Pandaigdig.pptxAng Timog at Kanlurang Asya sa Dalawang Digmaang Pandaigdig.pptx
Ang Timog at Kanlurang Asya sa Dalawang Digmaang Pandaigdig.pptx
 
vdocuments.mx_g-9-unity-ikalawang-digmaang-pandaigdig (1).pptx
vdocuments.mx_g-9-unity-ikalawang-digmaang-pandaigdig (1).pptxvdocuments.mx_g-9-unity-ikalawang-digmaang-pandaigdig (1).pptx
vdocuments.mx_g-9-unity-ikalawang-digmaang-pandaigdig (1).pptx
 
G8 AP Q4 Week 3-4 Ikalawang Digmaang pandaigdig.pptx
G8 AP Q4 Week 3-4 Ikalawang Digmaang pandaigdig.pptxG8 AP Q4 Week 3-4 Ikalawang Digmaang pandaigdig.pptx
G8 AP Q4 Week 3-4 Ikalawang Digmaang pandaigdig.pptx
 
World war 2
World war 2 World war 2
World war 2
 
Ikalawang Digmaang Pandaigdig (PowerPoint)
Ikalawang Digmaang Pandaigdig (PowerPoint)Ikalawang Digmaang Pandaigdig (PowerPoint)
Ikalawang Digmaang Pandaigdig (PowerPoint)
 
AP7 Q4 LAS NO. 4 Ang Silangan at Timog-Silangang Asya sa Gitna ng Pandaigdiga...
AP7 Q4 LAS NO. 4 Ang Silangan at Timog-Silangang Asya sa Gitna ng Pandaigdiga...AP7 Q4 LAS NO. 4 Ang Silangan at Timog-Silangang Asya sa Gitna ng Pandaigdiga...
AP7 Q4 LAS NO. 4 Ang Silangan at Timog-Silangang Asya sa Gitna ng Pandaigdiga...
 
"Ikalawang digmaang pandaigdig" JOANNE KAYE MICLAT bsed(ss) 2-F
"Ikalawang digmaang pandaigdig" JOANNE KAYE MICLAT bsed(ss) 2-F"Ikalawang digmaang pandaigdig" JOANNE KAYE MICLAT bsed(ss) 2-F
"Ikalawang digmaang pandaigdig" JOANNE KAYE MICLAT bsed(ss) 2-F
 
Pagkamulat
PagkamulatPagkamulat
Pagkamulat
 
Ikalawang digmaang pandaigdig II-dalton
Ikalawang digmaang pandaigdig II-daltonIkalawang digmaang pandaigdig II-dalton
Ikalawang digmaang pandaigdig II-dalton
 
World war 2 (1)
World war 2 (1)World war 2 (1)
World war 2 (1)
 
Aralin 24 : Nasyonalismong Asyano
Aralin 24 : Nasyonalismong AsyanoAralin 24 : Nasyonalismong Asyano
Aralin 24 : Nasyonalismong Asyano
 
Ikalawang digmaang pandaigdig
Ikalawang digmaang pandaigdigIkalawang digmaang pandaigdig
Ikalawang digmaang pandaigdig
 
Ikalawang digmaang pandaigdig
Ikalawang digmaang pandaigdigIkalawang digmaang pandaigdig
Ikalawang digmaang pandaigdig
 

More from LGH Marathon

impormal na sektor
impormal na sektorimpormal na sektor
impormal na sektor
LGH Marathon
 
cold war
cold warcold war
cold war
LGH Marathon
 
Impormal na-sektor-for-presentation-inset
Impormal na-sektor-for-presentation-insetImpormal na-sektor-for-presentation-inset
Impormal na-sektor-for-presentation-inset
LGH Marathon
 
World war 2
World war 2World war 2
World war 2
LGH Marathon
 
Paglakas ng europe:merkantilismo
Paglakas ng europe:merkantilismoPaglakas ng europe:merkantilismo
Paglakas ng europe:merkantilismo
LGH Marathon
 
Roma
RomaRoma
MAHAHALAGANG KONSEPTO (M3A1)
MAHAHALAGANG KONSEPTO (M3A1)MAHAHALAGANG KONSEPTO (M3A1)
MAHAHALAGANG KONSEPTO (M3A1)
LGH Marathon
 
GEOpardy game
GEOpardy gameGEOpardy game
GEOpardy game
LGH Marathon
 
Continent Game
Continent GameContinent Game
Continent Game
LGH Marathon
 
AP8 Bansang Asyano na Hindi Nasakop ng Kanluranin
AP8 Bansang Asyano na Hindi Nasakop ng KanluraninAP8 Bansang Asyano na Hindi Nasakop ng Kanluranin
AP8 Bansang Asyano na Hindi Nasakop ng Kanluranin
LGH Marathon
 

More from LGH Marathon (10)

impormal na sektor
impormal na sektorimpormal na sektor
impormal na sektor
 
cold war
cold warcold war
cold war
 
Impormal na-sektor-for-presentation-inset
Impormal na-sektor-for-presentation-insetImpormal na-sektor-for-presentation-inset
Impormal na-sektor-for-presentation-inset
 
World war 2
World war 2World war 2
World war 2
 
Paglakas ng europe:merkantilismo
Paglakas ng europe:merkantilismoPaglakas ng europe:merkantilismo
Paglakas ng europe:merkantilismo
 
Roma
RomaRoma
Roma
 
MAHAHALAGANG KONSEPTO (M3A1)
MAHAHALAGANG KONSEPTO (M3A1)MAHAHALAGANG KONSEPTO (M3A1)
MAHAHALAGANG KONSEPTO (M3A1)
 
GEOpardy game
GEOpardy gameGEOpardy game
GEOpardy game
 
Continent Game
Continent GameContinent Game
Continent Game
 
AP8 Bansang Asyano na Hindi Nasakop ng Kanluranin
AP8 Bansang Asyano na Hindi Nasakop ng KanluraninAP8 Bansang Asyano na Hindi Nasakop ng Kanluranin
AP8 Bansang Asyano na Hindi Nasakop ng Kanluranin
 

Asya at ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig

 • 1. PROYEKTO SA ARALING PANLIPUNAN DENNIS C. AMARANTE AT NAURICE ESGUERRA
 • 2. ARALIN 25 ANG ASYA AT ANG DALAWANG DIGMAANG PANDAIGDIG
 • 3. ANG UNANG DIGMAANG PANDAIGDIG 1914 - 1918 • Sumiklab ang Unang Digmaang Pandaigdig noong Agosto 1914 • Kumplikado ang dahilan: Una ay ang pag-aalyansa ng mga bansang Europeo at ang pangalawa ay ang pag-uunahan nila sa teritoryo • Ang mga ALLIED FORCES at CENTRAL POWERS ang magkatunggali
 • 4. FRANCE BRITISH EMPIRE JAPAN UNITED STATES CHINA GERMANY AUSTRIA-HUNGARY OTTOMAN EMPIRE BULGARIA ALLIED FORCES RUSSIAN EMPIRE CENTRAL FORCES
 • 5. • Noong napatay si Archduke Ferdinand , nagsimula ang mobilisasyon ng mga sundalo sa Europa at sumiklab ang digmaan. • Bagamat nakasentro ang digmaan sa Europa, nagkaroon din ng labanan sa Asya dahil sa spheres of influence at interes ng mga Kanluranin sa China. • Sinakop ng Japan ang mga teritoryo ng Germany sa China (Shantung) at Pasipiko (Carolina at Marianas). • Ipinilt ng Japan ang 21 Demands nito sa China, nagsumbong ang huli sa League of Nations pero hindi nila ito inaksyunan. • Sumali ang China (matapos pasabugin ang isang French ship na may lulang mga Tsino) at ang United States sa Digmaan noong 1917
 • 6. • Sumali ang China sa digmaan upang makilala at respetuhin siya ng mga Kanluranin • Tumulong ang mga kolonya ng British Empire, partikular ang India, nung kasagsagan ng Digmaan • Nagkaisa ng mga Muslim at Hindu sa India upang makamit ang kalayaan, si Mahatma Gandhi ang nanguna sa ahimsa o non- violent movement • Sa Pilipinas, binuo ang Guardia Nacional upang ipadala sa Europa para makatulong sa tropa ng mga Allies, na itinaguyod ni Gobernador-Heneral Francis Burton Harrison at Pangulong Manuel Quezon • Hindi naipadala ang mga tropang Pilipino sa Europa dahil sa kakulangan ng pondo at suporta galing sa United States
 • 7.
 • 8. Franz Josef I AUSTRIA-HUNGARY Mehmed V OTTOMAN EMPIRE Ferdinand I BULGARIA Nicolas II RUSSIAN EMPIRE Taisho JAPAN George V BRITISH EMPIRE Woodrow Wilson UNITED STATES Raymond Poincare FRANCE Yuan Shikai CHINA Wilhelm II GERMANY
 • 9. MGA EPEKTO NG UNANG DIGMAANG PANDAIGDIG • Natalo ang Central Powers sa digmaan at isinagawa ang pulong sa Versailles, France upang pormal nang tapusin ang digmaan at pag-usapan ang kaparusahan ng mga natalong bansa • Humina lahat ng mga bansang Europeo ngunit ang United States at Japan (dahil malayo sila sa lugar ng labanan) ay lumakas at itinuring na mga superpowers • Mga Pangyayari bago at pagkatapos ng pagpupulong sa Versailles JAPAN: napasakamay ang Shantung at napunta sa kanya ang mga isla na nasa dakong hilaga ng Ecuador na dati’y kolonya ng Germany, ngunit hindi pinansin ng mga Kanluranin ang hiling ng Japan na racial equality CHINA: walang nakuha ang mga Tsino o nabawing lupain at hindi pinirmahan ang Kasunduan ng Versailles, naganap ang May Fourth Movement na siyang nagpayanig sa pamahalaang Tsino at New Culture Movement na siyang nagtakwil sa Confucianism
 • 10. • Naganap ang Russian Revolution noong 1917 na kung saan napatalsik sa trono si Nicolas II at ang kanyang pamilya at namuno ang mga Bokshelviks (mga komunista) sa Russia • Itinatag ang League of Nations noong June 28, 1919 matapos pirmahan ang Kasunduan sa Versailles • Itinatag ang League of Nations upang maiwasan na ang pagkakaroon ng isa oang digmaang pandaigdig • Ang Japan lamang ang Asyanong nasyon na kasali sa League of Nations • Hindi sumali ang United States sa League of Nations dahil ayaw nitong sumali sa mga bagay na hindi ukol sa kanya at baka masali pa ito sa mga problema na walang kinalaman sa kanya
 • 11. • Isang epekto ng Unang Digmaang Pandaigdig ay ang pagpasok ng mga Kanluranin sa Kanlurang Asya. • Humina at dahang-dahang bumagsak ang Ottoman Empire kasabay ng pagkakatuklas ng langis sa Kanlurang Asya ng mga Kanluranin noong 1917 • Isinagawa ang mandate system matapos sakupin ng mga Kanluranin ang mga bansa sa Ottoman Empire • PAGHAHATI-HATI NG LUPAIN SA KANLURANG ASYA: BRITISH EMPIRE: Palestine FRANCE: Syria at Lebanon • Napanatili ng Saudi Arabia ang kalayaan nito sa ilalim ni Haring Ibn Saud ngunit lahat ng mga kompanyang nanglinang ng langis nito ay mga dayuhang kompanya • Ang Balfour Declaration ay inilabas ng mga English na nagsasabing ang Palestine ay bubuksan sa mga Jews
 • 12.
 • 13.
 • 14. ANG ASYA SA GITNA NG DALAWANG DIGMAAN • Nagsimula ang pag-aarmas ng iba’t ibang mga bansa, nagikaroon ng arms race o paramihan ng mga armas pandigma sa pagitan ng mga bansa pagkatapos ng Unang Digmaang Pandaigdig • Dahil sa hinala na baka mauwi ito sa isa pang digmaan, tumawag ang United States ng isang kumperensya sa Washington D.C. noong 1921 • Nilagyan ng mga limitasyon ang laki at dami ng mga battleships at nagkasundo na hindi magtatatag ng ibayong pagpapalakas sa mga base militar sa Asya. • Sumama ang United States, England, Japan, France at Italy sa pagpupulong • Nagkasundo naman sa isang kumperensya ang United States, Japan, England at France na rerespetuhin ang kolonya ng bawat isa at rerespetuhin ang integridad ng China
 • 15. • Nagkaroon ng malakas na pamahalaang republika sa China sa pamumuno ni Chiang Kai Shek, ngunit hindi pa rin pantay ang mga kasunduan ng mga dayuhan sa mga Tsino kaya nagkaroon ng mga boykot laban sa kanila • Itinatag ang Partido Komunista ng Tsina na pinamunuan ni Mao Ze Dong na kung saan kinalaban ang Kuomintang na naging sanhi ng pagtugis at pagtulak sa kanila papuntang Hilagang Tsina o Long March • Sinakop ng Japan ang Taiwan noong 1895 at sinakop ang Korea noong 1910 sa takot na baka maapektuhan ang kanyang mga interes sa buong China mismo ng mga protesta ng mga Tsino laban sa kanya • Bukagsak ang stock market ng United States noong 1929 at doon nagsimula ang Great Depression, na kung saan nahirapan ang mga bansa sa kanilang ekonomiya, lalo na ang Japan na dahang dahang ipinasok ang kanyang bansa sa militarisasyon upang manakop sa mga karig nitong mga lupain
 • 16.
 • 17. • Sinulusyonan ni Pangulong Franklin Delano Roosevelt ang Great Depression sa United States sa pamamagitan ng New Deal, na kung saan binigyan ang mga Amerikano ng trabaho • Lumakas sa India ang kilusang nasyonalismo at nagkaisa ang mga Hindu at Muslim pagkatapos ng Unang Digmaang Pandaigdig, na nagsagawa ng mga rally, demonstrasyon, boykot, at civil disobedience, na naging resulta sa pagbabago sa pamahallan ng mga English dun noong 1935 at pagpasa ng isang batas na nagbibigay awtonomiya sa pamahalaan ng India • Sa Pilipinas, tuloy tuloy ang pagpapadala ng mga independence missions sa United States upang ipahatid ang hinaing mga mga Pilipino na lumaya, na siyang nagbunga ng pagpasa sa Batas Tyding-McDufIe na naging susi sa pagkakatatag ng Pamahalaang Komonwealth at pagkatapos ay kalayaan
 • 18.
 • 19. PATUNGO SA IKALAWANG DIGMAANG PANDAIGDIG • Nilusob ng Japan ang Manchuria noong Setyembre 1931 dahil sa pagiging sagana nito sa hilaw na materyales na kailangan ng Japan at sa pagiging malawak nito na maaring tirahan ng mga migranteng Hapon dahil sa paglaki ng populasyon nito • Itiinatag ang Republic of Manchukuo na isang puppet state ng mga Hapon na pinamunuan ni Emperor Puyi (huling Emperor ng China at pinakahuling pinuno ng Qing dynasty) na nagsanhi ng pagprotesta ng League of Nations at ang United States, ngunit hindi ito pinansin ng mga Hapon • Noong 1935, tumanggi ang Japan sa kasunduan na naglilimita sa mga warships at noong Hulyo 1937, biglang nilusob ng mga Hapon ang China • Sa paglusob ng Japan, nakatuon ang pansin nito sa Nanjing na kapitolyo ng China, dito naganap ang malagim na Rape of Nanking na kungg saan libo-libong mga Tsino ang pinatay, ginahasa at pinahirapan at nagsagawa ng malawakang kaguluhan
 • 20.
 • 21. • Upang palakasin ang kanyang pwersa, nakipag-alyansa ang Japan sa Germany at Italy, na siyang naghudyat sa pagpirma ng Tripartite Pact noong Setyembre 1940, na kung saan tinawag silang Axis Powers, tinawag namang Allied Forces ang United States, France, British Empire at iba pang mga bansang sakop o kakampi nila • Bilang sagot sa mga protesta, nagpalabas ng deklarasyon ang Japan na nagsasabing ang layuunin nito ay ang pagbuo ng Bagong Kaayusan sa Asya na kung saan hangarin niyang bumuo ng Greater East Asia Co- Prosperity Sphere na kung saan ang Asya ay para lamang sa mga Asyano at ang mga Kanluranin ay dapat paalisin sa Asya • Tinugunan ng United States ang pagiging agresibo ng Japan sa pamamagitan ng paghinto ng pagluluwas ng langis at raw materials sa Japan at pag-freeze ng mga pera ng Japan sa United States at Pilipinas • Dahil dito, binalak ng Japan na atakihin ang Ttimog Silanagng Asya at pakinabangan ang mga yaman nito , na kailangang gawin ng biglaan upang sa gayon ay maparalisa nito ang hukbong pandagat ng United States na nakabase sa Pearl Harbor sa Hawaii
 • 22.
 • 23. IKALAWANG DIGMAANG PANDAIGDIG 1939-1945 • Nag-umpisa sa Europa noong Setyembre 1939 ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig, dahil ang India ay kolonya ng British Empire, binigyan ng suporta nito ang British Empire, ngunit ayaw ni Mahatma Gandhi ang ginagawa ng mga British kaya siya inaresto, na nagresulta sa malawakang demonstrasyon • Huling nagsimula ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig sa Asya, na nagsimula nang nilusob ng Japan ang Pearl Harbor noong Disyembre 7, 1941 sa Hawaii (Disyembre 8 sa Asya), kasabay ng pagsalakay ng mga Hapon sa Thailand, Malaya, Hong Kong, Pilipinas (binomba ang Maynila, Baguio at Davao) at iba pang mga kolonya ng mga Kanluranin sa Timog Silangang Asya • Bumagsak ang mga teritoryong sakop ng British Empire, Netherlands at United States, na naging hudyat ng mabilis na pananakop ng Japan sa Timog Silangang Asya at sa Pilipinas ito bumagal (pagkatapos ay bumagsak ang Bataan noong Abril 9, 1942 at Corregidor noong Mayo 6, 1942) ngunit nasakop nila ito at tuluyang napasakamay ng Japan ang buong Timog Silangang Asya
 • 24. BRITISH EMPIRE UNITED STATES ALLIED FORCES FRANCE SOVIET UNION CHINA NAZI GERMANY ITALY JAPAN AXIS FORCES
 • 25. Charles de Gaulle FRANCE Winston Churchill BRITISH EMPIRE Franklin Roosevelt UNITED STATES Joseph Stalin SOVIET UNION Chiang Kai- Shek CHINA Adolf Hitler GERMANY Benito Mussolini ITALY Hirohito JAPAN
 • 26.
 • 27. • Kinailangan ng Japan ang Timog Silangang Asya dahil sa likas na yaman nito tulad ng langis, rubber, mineral, bigas, bulak, asukal at iba pang mga produktong agrikultural • Ang Thailand ay nagsilbing neutral ngunit pinayagan nito ang mga Hapon na dumaan sa kanilang teritoryo papuntang Malaya at Burma • Maluwag na tinanggap ng mga Indonesian at Malay ang mga Hapon dahil sa propaganda ng Japan na susuportahan nito ang paglaya ng mga dating kolonya ng mga Kanluranin • Idineklara ng Japan na malaya ang: BURMA (Ba Maw) PILIPINAS (Jose P. Laurel, noong Oktubre 1943) • Tumawag ang Japan ng isang kumperensya para sa Kalakhang Silangang Asya na naganap noong Nobyembre 1943 na siyang unang kumperensya para sa mga pinuno ng mga bansang Asyano
 • 28. Ba Maw BURMA Zhang Jinghui MANCHUKUO Wan Waithayakon Wang Jingwei CHINA Hideki Tojo JAPAN THAILAND Jose P. Laurel PHILIPPINES Subhas Chandra Bose INDIA
 • 29. • Nabuo ang mga kilusang pangkalayaan na sinusuportahan ng mga Hapon katulad ng Indian Independence Army. • Nagkarong ng problema sa ekonomiya ang mga bansa sa Timog Silangang Asya dahil panahon ng digmaan at kinukuha ng Japan ang kanilang mga likas na yaman, naging masama ang pagtrato ng mga Hapon sa kapwa nilang Asyano na naghudyat ng pagkakatatag ng mga kilusang nais ang pabagsakin ang Japan tulad ng United States Armed Forces in the Far East o USAFFE at ang Hukbo ng Bayan Laban sa Hapon o (HukBaLaHap) sa Pilipinas, nagkaroon din ng mga pag-aaklas sa Indonesia • Matapos makabangon muli ang United States mula sa pagsabog ng Japan sa Pearl Harbor, pinagtuunan nito ng pansin ang digmaan sa Europa; pagkatapos nito, hinarap na ng mga Amerikano ang Japan
 • 30. • Unti-unting natalo ang mga Hapon sa labanan sa Pacific: Midway at Guadalcanal (1942) New Guinea (1943-1944) Guam • Nahinto ang pagsugod ng Japan sa India at Australia, hindi nagapi ng mga Hapon ang mga Tsino bagamat labis ang hirap na dinanas ng mga Tsino dito • Noong Agosto 1945, tuluyan nang sumuko ang Japan matapos bagsakan ng bomba atomika ng United States ang Hiroshima nong Agosto 6, 1945 at Nagazaki noong Agosto 9, 1945
 • 31. MGA EPEKTO NG IKALAWANG DIGMAANG PANDAIGDIG • Dahil sa digmaan, maraming mga lungsod ang nasira sa Asya, milyun-milyong katao ang namantay dahil sa haba ng digmaan, maraming naghirap at nagutom sa Japan matapos ang digmaan, na inokupa ng mga Allies sa pamumuno ni Heneral Douglas MacArthur • Nagkaroon ng bagong Saligang Batas ang Japan at binuwag ang hukbong sandatahan nito; mula noon nabago ang pagtingin ng mga Hapon sa kanilang emperor bilang isang divine being o maladiyos dahil itinakwil na niya ang paniniwalang ito, ngayon ay isa na lamang siyang ordinaryong tao bagamat simbolo siya ng Japan • Naging demokratiko ang pamahalaan at natapos ang Allied Occupation of Japan noong 1952 matapos pirmahan ang Peace Treaty sa San Francisco, California
 • 32.
 • 33.
 • 34. • Nagkaroon ng digmaang sibil ang China pagkatapos ng digmaan, sa pagitan ng Kuomintang sa pamumuno ni Chiang Kai-Shek at ng Partido Komunista ng China sa pamumuno naman ni Mao Zedong • Noong 1949, natalo ang Kuomintang at tumakas sila patungo sa isla ng Taiwan, doon ipinagpatuloy nila ang Republika ng China • Samantala, ang kabuuan naman ng China ay napasakamay ng mga komunista at itinatag ni Mao Zedong ang People’s Republic of China
 • 35. • Sa India, lalong sumidhi ang kampanyang pangkalayaan ngunit hati ang mga grupong Hindu at Muslim • Pinagkaloob ng British Empire ang kalayaan ng India noong 1947 ngunit nahati ito sa dalawa, ang India ay napunta sa mga Hindu samantalang ang mga Muslim ay nagtatag ng sarili nilang bansa, ang Pakistan • Lumaya ang Pilipinas noong Hulyo 4, 1946 • Ipinahayag ng Vietnam at Indochina ang kanilang kalayaan noong 1945 bagamat hindi ito kinilala ng France • Pinagkalooban ang Malaysia at Burma ng kanilang kalayaan mula sa mga British • Nag-umpisa ang armadong pakikipaglaban ng mga Indonesian para sa kanilang kalayaan laban sa mga Dutch
 • 36. • Sa isang banda, napabilis ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig ang paglaya ng mga bansa sa Timog Silangang Asya dahil nahirapan ang mga Kanluranin na pasunudin ang kani-kanilang mga kolonya matapos silang bumalik dun • Dahil sa nakita nilang pagpapalayas ng Japan sa mga Kanluraning bansa at dahil kailangan nilang lumaban sa mga Hapon, nagbuklod-buklod ang mga mamayanan sa Timog Silangang Asya • Dahil naarmasan sila sa pakikipaglaban sa mga Hapones, nang bumalik ang mga Kanluranin, maraming mga bansa sa Timog Silangang Asya ang handa nang makipagdigma para makamtan ang kanilang kalayaan