SlideShare a Scribd company logo
I N F O R M A T I V N O - G R A F I Č K O U P U T S T V O
METODOLOGIJA RAZVOJA
POSLOVNE STRATEGIJE
V A Š P U T D O I Z U Z E T N E K O M P A N I J E
sastavio Aleksandar Milovanović
www.poslovnastrategija.rs
Revizija: novembar 2022.
Detaljnije o metodologiji analize, formulacije i izvršenja strategije
u mojoj knjizi POSLOVNA STRATEGIJA U XXI VEKU koju možete naći na
https://www.kobo.com/ebook/poslovna-strategija-u-xxi-veku
Poslovna Strategija na Balkanu
DOBRO UTEMELJITE SVOJU STRATEGIJU
Revizija: novembar 2022.
sastavio Aleksandar Milovanović
www.poslovnastrategija.rs
vaša profitabilna poslovna
aktivnost ne sme nauditi
društvu u celini, lokalnoj
zajednici ili prirodnoj sredini
već naprotiv, treba da im
pozitivno doprinese
DRUŠTVENO ODGOVORNO
POSLOVANJE
Revizija: novembar 2022.
sastavio Aleksandar Milovanović
www.poslovnastrategija.rs
da bi održala korak sa konkurencijom kompanija mora u potpunosti da
sprovede sopstvenu digitalnu transformaciju što znači da mora
postaviti digitalnu tehnologiju i odgovarajuće softverske aplikacije u
sam poslovni model i strategiju čime će povezati sve informatičke
sisteme u svakoj karici svog lanca vrednosti.
DIGITALIZACIJA
Revizija: novembar 2022.
sastavio Aleksandar Milovanović
www.poslovnastrategija.rs
održivo poslovanje je sistematsko strateško opredeljenje
rukovodstva kompanije u cilju osiguranja njene dugoročne
egzistencije, a samim tim i profitabilnosti kao ključnog garanta za to;
samo održiva kompanija može održati zdravima svoju lokalnu i širu
zajednicu kao i prirodnu sredinu.
ODRŽIVOST
Revizija: novembar 2022.
sastavio Aleksandar Milovanović
www.poslovnastrategija.rs
ODLUČITE POSLOVNU MISIJU I
VREDNOSTI KOJIH ĆETE SE DRŽATI
definišite osnovnu poslovnu aktivnost to jest čime ćete se
baviti, na primer šta ćete i kome nuditi i gde
Revizija: novembar 2022.
sastavio Aleksandar Milovanović
www.poslovnastrategija.rs
SAGLEDAJTE SVOJU POSLOVNU VIZIJU
vizija mora biti inspirativna, ambiciozna i nadasve
jasna da bi mogla da se pretoči u izvršivu strategiju
Revizija: novembar 2022.
sastavio Aleksandar Milovanović
www.poslovnastrategija.rs
• Proizvod / usluga
• Korisnici proizvoda/usluga
• Direktni kupci
FORMULIŠITE ŠTA I KAKO TREBA URADITI
detaljno definišite svoje proizvode, usluge i ciljne grupe
(segmente) potrošača / kompanija kojima su iste namenjene
Revizija: novembar 2022.
sastavio Aleksandar Milovanović
www.poslovnastrategija.rs
• Poslovno okruženje
• Tržišta
• Konkurencija
uradite detaljnu analizu poslovnog okruženja iz više aspekata kao
što su veličina, kupovna moć i uređenost tržišta, konkurencija, uticaj
političkog faktora, zakonske regulative i tehnologije na vas konkretno
Revizija: novembar 2022.
FORMULIŠITE ŠTA I KAKO TREBA URADITI
sastavio Aleksandar Milovanović
www.poslovnastrategija.rs
• Generička
strategija / poruka
potrošačima
oslanjate se na cenu, diferencijaciju ili na fokus, ili na kombinaciju ovih
u svom nastupu na tržištu i poruci potrošačima?
Revizija: novembar 2022.
FORMULIŠITE ŠTA I KAKO TREBA URADITI
sastavio Aleksandar Milovanović
www.poslovnastrategija.rs
• Poslovni model
definišite proces kreiranja vrednosti vaših proizvoda i
usluga, profitnu formulu kao i potrebne resurse koji će u
datom okruženju generisati prihode
Revizija: novembar 2022.
FORMULIŠITE ŠTA I KAKO TREBA URADITI
sastavio Aleksandar Milovanović
www.poslovnastrategija.rs
• Strateški partneri i
snabdevači
poslovni model će otkriti ko su mogući ključni partneri i snabdevači;
da li vam je potrebno formalno partnerstvo?
Revizija: novembar 2022.
FORMULIŠITE ŠTA I KAKO TREBA URADITI
sastavio Aleksandar Milovanović
www.poslovnastrategija.rs
• Organizaciona
struktura
postavite optimalnu organizacionu strukturu preduzeća koja će
najbolje služiti izabranom poslovnom modelu
Revizija: novembar 2022.
FORMULIŠITE ŠTA I KAKO TREBA URADITI
sastavio Aleksandar Milovanović
www.poslovnastrategija.rs
izaberite ambiciozne ciljeve čije će ostvarenje pretvoriti vašu viziju u
stvarnost; oni su specifična, jasno opisana i kvantifikovana pozicija
vaše kompanije na tržištu i u okruženju posle određenog perioda;
• Strateški ciljevi
Revizija: novembar 2022.
FORMULIŠITE ŠTA I KAKO TREBA URADITI
sastavio Aleksandar Milovanović
www.poslovnastrategija.rs
• Finansijski plan
• Planovi strukturnih
celina
Revizija: novembar 2022.
FORMULIŠITE ŠTA I KAKO TREBA URADITI
sastavio Aleksandar Milovanović
www.poslovnastrategija.rs
na osnovu dogovorenog perioda za ostvarenje strateških ciljeva i
potrebnih resursa za to izračunaćete koliki vam je kapital potreban; da
li ga već imate ili su vam potrebni novi partneri, ulagači i/ili zajmovi?
• Kapitalna struktura
Revizija: novembar 2022.
FORMULIŠITE ŠTA I KAKO TREBA URADITI
sastavio Aleksandar Milovanović
www.poslovnastrategija.rs
IZGRADITE IZVRŠNE MEHANIZME DA PLAN
PRETVORITE U USPEH
da bi se uspešno izvršila čak i najbolje formulisana strategija i pretvorila u
poslovni uspeh neophodno je postaviti organizacione mehanizme
pomoću kojih se formira neprekidna dvosmerna veza između strateških
planova i dobro organizovanih i efektno kontrolisanih strateških aktivnosti.
Revizija: novembar 2022.
sastavio Aleksandar Milovanović
www.poslovnastrategija.rs
• Izvršno
upravljanje
prelazak sa strategije na njeno izvršenje zahteva nadahnuto rukovodstvo,
dobro ponašanje u kriznim situacija kao i spremnost za neprekidno učenje
Revizija: novembar 2022.
sastavio Aleksandar Milovanović
www.poslovnastrategija.rs
IZGRADITE IZVRŠNE MEHANIZME DA PLAN
PRETVORITE U USPEH
• Procesi i procedure
dobro postavljeni tehnološki i poslovni procesi i procedure će
omogućiti zaposlenima da bez zastoja prenose resurse i informacije
sa jednog na drugi nivo i time efikasno izvršavaju naloge i projekte
Revizija: novembar 2022.
sastavio Aleksandar Milovanović
www.poslovnastrategija.rs
IZGRADITE IZVRŠNE MEHANIZME DA PLAN
PRETVORITE U USPEH
• Upravljanje
informacijama
upravljanje informacijama mora obezbediti potrebnu podršku na svim
nivoima organizacije za pravovremeno i informisano donošenje odluka
Revizija: novembar 2022.
sastavio Aleksandar Milovanović
www.poslovnastrategija.rs
IZGRADITE IZVRŠNE MEHANIZME DA PLAN
PRETVORITE U USPEH
• Finansijsko
planiranje
da bi finansijsko planiranje imalo smisla kao i šansu za pozitivan
uticaj na poslovanje kompanije veoma je važno da uvek bude
završeno pre početka vremenskog perioda na koji se odnosi
Revizija: novembar 2022.
sastavio Aleksandar Milovanović
www.poslovnastrategija.rs
IZGRADITE IZVRŠNE MEHANIZME DA PLAN
PRETVORITE U USPEH
pretočite strateške ciljeve u vremenski ograničene, specifične,
merljive i jasno definisane promene (akcija) za dosezanje
sledeće ciljne pozicije
• Izvršni ciljevi
Revizija: novembar 2022.
sastavio Aleksandar Milovanović
www.poslovnastrategija.rs
IZGRADITE IZVRŠNE MEHANIZME DA PLAN
PRETVORITE U USPEH
Finansijska perspektiva
CILJEVI POKAZATELJI
Operativna perspektiva
CILJEVI POKAZATELJI
Perspektiva klijenata
CILJEVI POKAZATELJI
Perspektiva inovacije i stalnog
usavršavanja
CILJEVI POKAZATELJI
Uravnoteženi pokazatelji uspeha pokrivaju 360° poslovanja
Kako nas vide
naši klijenti?
Kako gledamo
na akcionare?
U čemu moramo
biti superiorni?
Da li možemo nastaviti
sa inovacijama i
kreiranjem vrednosti?
• Poslovni
pokazatelji
radi sveobuhvatnog praćenja strateških i izvršnih ciljeva i njihovog
boljeg prezentovanja najčešće se koristi Kaplan-Norton - ova
metoda uravnoteženih pokazatelja poslovnog uspeha
Revizija: novembar 2022.
sastavio Aleksandar Milovanović
www.poslovnastrategija.rs
IZGRADITE IZVRŠNE MEHANIZME DA PLAN
PRETVORITE U USPEH
• Upravljanje timovima
i pojedincima
dobro uveden organizacioni proces će rezultirati u radnom
okruženju gde su svi timovi svesni svojih odgovornosti i ciljeva
što je preduslov dobrih poslovnih rezultata
Revizija: novembar 2022.
sastavio Aleksandar Milovanović
www.poslovnastrategija.rs
IZGRADITE IZVRŠNE MEHANIZME DA PLAN
PRETVORITE U USPEH
• Upravljanje
promenama
da bi ste olakšali prevazilaženje otpora promenama maksimalno
ohrabrite otvorenu komunikaciju sa zaposlenima od samog početka
Revizija: novembar 2022.
sastavio Aleksandar Milovanović
www.poslovnastrategija.rs
IZGRADITE IZVRŠNE MEHANIZME DA PLAN
PRETVORITE U USPEH
efektno upravljanje rizicima ne samo da smanjuje negativne
efekte raznih kriza nego i donosi dodatne koristi kao što su uštede
u poslovanju
• Upravljanje
rizicima
Revizija: novembar 2022.
sastavio Aleksandar Milovanović
www.poslovnastrategija.rs
IZGRADITE IZVRŠNE MEHANIZME DA PLAN
PRETVORITE U USPEH
Poslovna Strategija na Balkanu
I N F O R M A T I V N O - G R A F I Č K O U P U T S T V O
METODOLOGIJA RAZVOJA POSLOVNE
STRATEGIJE
V A Š P U T D O I Z U Z E T N E K O M P A N I J E
Detaljnije o metodologiji analize, formulacije i izvršenja strategije
u mojoj knjizi POSLOVNA STRATEGIJA U XXI VEKU koju možete naći na
https://www.kobo.com/ebook/poslovna-strategija-u-xxi-veku
Revizija: novembar 2022.
sastavio Aleksandar Milovanović
www.poslovnastrategija.rs

More Related Content

What's hot

Design for Startups - Build Better Products, Not More Features
Design for Startups - Build Better Products, Not More FeaturesDesign for Startups - Build Better Products, Not More Features
Design for Startups - Build Better Products, Not More Features
Vitaly Golomb
 
Seed Stage Pitch Deck Template For Founders
Seed Stage Pitch Deck Template For FoundersSeed Stage Pitch Deck Template For Founders
Seed Stage Pitch Deck Template For Founders
NextView Ventures
 
A guide to in-depth investor pitches by Elevate Ventures
A guide to in-depth investor pitches by Elevate VenturesA guide to in-depth investor pitches by Elevate Ventures
A guide to in-depth investor pitches by Elevate Ventures
Kelly Schwedland
 
The 1 Week Minimum Viable Product (MVP)
The 1 Week Minimum Viable Product (MVP)The 1 Week Minimum Viable Product (MVP)
The 1 Week Minimum Viable Product (MVP)
Alexis Roqué
 
The Hierarchy of Engagement
The Hierarchy of EngagementThe Hierarchy of Engagement
The Hierarchy of Engagement
Greylock Partners
 
Milestones for funding new ventures : Traction Points
Milestones for funding new ventures : Traction PointsMilestones for funding new ventures : Traction Points
Milestones for funding new ventures : Traction Points
Kelly Schwedland
 
Business Model
Business Model Business Model
Business Model
Salvatore Modeo
 
Designing And Implementing Brand Leadership Strategy Powerpoint Presentation ...
Designing And Implementing Brand Leadership Strategy Powerpoint Presentation ...Designing And Implementing Brand Leadership Strategy Powerpoint Presentation ...
Designing And Implementing Brand Leadership Strategy Powerpoint Presentation ...
SlideTeam
 
How to Create Whiteboard videos
How to Create Whiteboard videosHow to Create Whiteboard videos
How to Create Whiteboard videos
Stanford University
 
Why Boards Matter: Building and Developing a World Class Board of Directors
Why Boards Matter: Building and Developing a World Class Board of DirectorsWhy Boards Matter: Building and Developing a World Class Board of Directors
Why Boards Matter: Building and Developing a World Class Board of Directors
Jim Citrin
 
Turning Products into Companies
Turning Products into CompaniesTurning Products into Companies
Turning Products into Companies
Michael Skok
 
Arbol de la vida eliana hernandez
Arbol de la vida eliana hernandezArbol de la vida eliana hernandez
Arbol de la vida eliana hernandez
Cony Castillo
 
Different Roles in Machine Learning Career
Different Roles in Machine Learning CareerDifferent Roles in Machine Learning Career
Different Roles in Machine Learning Career
Intellipaat
 
Moonshot Thinking
Moonshot ThinkingMoonshot Thinking
Moonshot Thinking
Blue Lobster
 
SEO Reporting: Slay the Time-Sucking Monster and Deliver Amazing Reports
SEO Reporting: Slay the Time-Sucking Monster and Deliver Amazing ReportsSEO Reporting: Slay the Time-Sucking Monster and Deliver Amazing Reports
SEO Reporting: Slay the Time-Sucking Monster and Deliver Amazing Reports
Simon Lesser
 
The State of Pagination & Infinite Scroll - BrightonSEO April 2019 - Adam Gent
The State of Pagination & Infinite Scroll - BrightonSEO  April 2019 - Adam GentThe State of Pagination & Infinite Scroll - BrightonSEO  April 2019 - Adam Gent
The State of Pagination & Infinite Scroll - BrightonSEO April 2019 - Adam Gent
DeepCrawl
 
Monday.com - NOAH19 Tel Aviv
Monday.com - NOAH19 Tel AvivMonday.com - NOAH19 Tel Aviv
Monday.com - NOAH19 Tel Aviv
NOAH Advisors
 
Results Are Good - So Why Do Clients Really Leave?
Results Are Good - So Why Do Clients Really Leave?Results Are Good - So Why Do Clients Really Leave?
Results Are Good - So Why Do Clients Really Leave?
SophieBrannon
 
Zero to 100 - Part 7: The Role of the CEO
Zero to 100 - Part 7: The Role of the CEOZero to 100 - Part 7: The Role of the CEO
Zero to 100 - Part 7: The Role of the CEO
David Skok
 
An Innovation Ecosystem - The Corporate Startup
An Innovation Ecosystem - The Corporate StartupAn Innovation Ecosystem - The Corporate Startup
An Innovation Ecosystem - The Corporate Startup
The Corporate Startup
 

What's hot (20)

Design for Startups - Build Better Products, Not More Features
Design for Startups - Build Better Products, Not More FeaturesDesign for Startups - Build Better Products, Not More Features
Design for Startups - Build Better Products, Not More Features
 
Seed Stage Pitch Deck Template For Founders
Seed Stage Pitch Deck Template For FoundersSeed Stage Pitch Deck Template For Founders
Seed Stage Pitch Deck Template For Founders
 
A guide to in-depth investor pitches by Elevate Ventures
A guide to in-depth investor pitches by Elevate VenturesA guide to in-depth investor pitches by Elevate Ventures
A guide to in-depth investor pitches by Elevate Ventures
 
The 1 Week Minimum Viable Product (MVP)
The 1 Week Minimum Viable Product (MVP)The 1 Week Minimum Viable Product (MVP)
The 1 Week Minimum Viable Product (MVP)
 
The Hierarchy of Engagement
The Hierarchy of EngagementThe Hierarchy of Engagement
The Hierarchy of Engagement
 
Milestones for funding new ventures : Traction Points
Milestones for funding new ventures : Traction PointsMilestones for funding new ventures : Traction Points
Milestones for funding new ventures : Traction Points
 
Business Model
Business Model Business Model
Business Model
 
Designing And Implementing Brand Leadership Strategy Powerpoint Presentation ...
Designing And Implementing Brand Leadership Strategy Powerpoint Presentation ...Designing And Implementing Brand Leadership Strategy Powerpoint Presentation ...
Designing And Implementing Brand Leadership Strategy Powerpoint Presentation ...
 
How to Create Whiteboard videos
How to Create Whiteboard videosHow to Create Whiteboard videos
How to Create Whiteboard videos
 
Why Boards Matter: Building and Developing a World Class Board of Directors
Why Boards Matter: Building and Developing a World Class Board of DirectorsWhy Boards Matter: Building and Developing a World Class Board of Directors
Why Boards Matter: Building and Developing a World Class Board of Directors
 
Turning Products into Companies
Turning Products into CompaniesTurning Products into Companies
Turning Products into Companies
 
Arbol de la vida eliana hernandez
Arbol de la vida eliana hernandezArbol de la vida eliana hernandez
Arbol de la vida eliana hernandez
 
Different Roles in Machine Learning Career
Different Roles in Machine Learning CareerDifferent Roles in Machine Learning Career
Different Roles in Machine Learning Career
 
Moonshot Thinking
Moonshot ThinkingMoonshot Thinking
Moonshot Thinking
 
SEO Reporting: Slay the Time-Sucking Monster and Deliver Amazing Reports
SEO Reporting: Slay the Time-Sucking Monster and Deliver Amazing ReportsSEO Reporting: Slay the Time-Sucking Monster and Deliver Amazing Reports
SEO Reporting: Slay the Time-Sucking Monster and Deliver Amazing Reports
 
The State of Pagination & Infinite Scroll - BrightonSEO April 2019 - Adam Gent
The State of Pagination & Infinite Scroll - BrightonSEO  April 2019 - Adam GentThe State of Pagination & Infinite Scroll - BrightonSEO  April 2019 - Adam Gent
The State of Pagination & Infinite Scroll - BrightonSEO April 2019 - Adam Gent
 
Monday.com - NOAH19 Tel Aviv
Monday.com - NOAH19 Tel AvivMonday.com - NOAH19 Tel Aviv
Monday.com - NOAH19 Tel Aviv
 
Results Are Good - So Why Do Clients Really Leave?
Results Are Good - So Why Do Clients Really Leave?Results Are Good - So Why Do Clients Really Leave?
Results Are Good - So Why Do Clients Really Leave?
 
Zero to 100 - Part 7: The Role of the CEO
Zero to 100 - Part 7: The Role of the CEOZero to 100 - Part 7: The Role of the CEO
Zero to 100 - Part 7: The Role of the CEO
 
An Innovation Ecosystem - The Corporate Startup
An Innovation Ecosystem - The Corporate StartupAn Innovation Ecosystem - The Corporate Startup
An Innovation Ecosystem - The Corporate Startup
 

Similar to Metodologija razvoja poslovne strategije

INOVA Company Objectives Driver (iCOD)
INOVA Company Objectives Driver (iCOD)INOVA Company Objectives Driver (iCOD)
INOVA Company Objectives Driver (iCOD)
Maksim Sestic
 
iMarketing takmičenja
iMarketing takmičenjaiMarketing takmičenja
iMarketing takmičenja
Marko Arsić
 
Mkt plan u strategiji razvoja poslovne banke (magistarski rad, 2006)
Mkt plan u strategiji razvoja poslovne banke (magistarski rad, 2006)Mkt plan u strategiji razvoja poslovne banke (magistarski rad, 2006)
Mkt plan u strategiji razvoja poslovne banke (magistarski rad, 2006)
Natasa Krstic PhD, Dip DigM
 
Category Management | Omega Consulting Team | Vladimir Ćuk
Category Management | Omega Consulting Team | Vladimir ĆukCategory Management | Omega Consulting Team | Vladimir Ćuk
Category Management | Omega Consulting Team | Vladimir Ćuk
Vladimir Ćuk
 
Seminarski (repaired)
Seminarski (repaired)Seminarski (repaired)
Seminarski (repaired)
Predrag Nikolic
 
Vodic za-poslovno-planiranje-drugo-izdanje
Vodic za-poslovno-planiranje-drugo-izdanjeVodic za-poslovno-planiranje-drugo-izdanje
Vodic za-poslovno-planiranje-drugo-izdanje
Milenko Gemaljevic
 
Uloga najviseg menadzmenta u qms
Uloga najviseg menadzmenta u qmsUloga najviseg menadzmenta u qms
Uloga najviseg menadzmenta u qms
Miodrag Vukovic, PhD
 
Nikša Vušurović - Brodu koji ne zna u koju luku plovi, nijedan vetar nije po ...
Nikša Vušurović - Brodu koji ne zna u koju luku plovi, nijedan vetar nije po ...Nikša Vušurović - Brodu koji ne zna u koju luku plovi, nijedan vetar nije po ...
Nikša Vušurović - Brodu koji ne zna u koju luku plovi, nijedan vetar nije po ...
Menadžment Centar Beograd
 
Milan Radivojević - Kako isplanirati milijardu evra do 2020 godine?, Controll...
Milan Radivojević - Kako isplanirati milijardu evra do 2020 godine?, Controll...Milan Radivojević - Kako isplanirati milijardu evra do 2020 godine?, Controll...
Milan Radivojević - Kako isplanirati milijardu evra do 2020 godine?, Controll...
Menadžment Centar Beograd
 
01 Uvod U Stratesko Planiranje
01  Uvod U Stratesko Planiranje01  Uvod U Stratesko Planiranje
01 Uvod U Stratesko Planiranje
Alphatrione
 
01 uvod-u-stratesko-planiranje-1196542490596760-4
01 uvod-u-stratesko-planiranje-1196542490596760-401 uvod-u-stratesko-planiranje-1196542490596760-4
01 uvod-u-stratesko-planiranje-1196542490596760-4
Valentinatina88
 
Nevena Vračar - Mi imamo strategiju jer imamo viziju, Controlling magazin 06
Nevena Vračar - Mi imamo strategiju jer imamo viziju, Controlling magazin 06Nevena Vračar - Mi imamo strategiju jer imamo viziju, Controlling magazin 06
Nevena Vračar - Mi imamo strategiju jer imamo viziju, Controlling magazin 06
Menadžment Centar Beograd
 
Prirucnik o osnivanju i razvoju PI 2015
Prirucnik o osnivanju i razvoju PI 2015Prirucnik o osnivanju i razvoju PI 2015
Prirucnik o osnivanju i razvoju PI 2015
Milena Blagojevic
 
21. ICV Srbija sastanak - Kako izgleda controlling u mojoj kompaniji, 20.03.2...
21. ICV Srbija sastanak - Kako izgleda controlling u mojoj kompaniji, 20.03.2...21. ICV Srbija sastanak - Kako izgleda controlling u mojoj kompaniji, 20.03.2...
21. ICV Srbija sastanak - Kako izgleda controlling u mojoj kompaniji, 20.03.2...
Menadžment Centar Beograd
 
GM-konsalting-Brosura
GM-konsalting-BrosuraGM-konsalting-Brosura
GM-konsalting-Brosura
Željko 4000+
 
Veljko Žarić - SMART KPI-jevi, SMART kompanija, Controlling magazin 03
Veljko Žarić - SMART KPI-jevi, SMART kompanija, Controlling magazin 03Veljko Žarić - SMART KPI-jevi, SMART kompanija, Controlling magazin 03
Veljko Žarić - SMART KPI-jevi, SMART kompanija, Controlling magazin 03
Menadžment Centar Beograd
 
Venture growth program akceleracije
Venture growth program akceleracijeVenture growth program akceleracije
Venture growth program akceleracije
Boris Holjevac
 
Milan Jevtić, Saga Beograd: „Kako upoznati Korisnika? Put od kontakt centra, ...
Milan Jevtić, Saga Beograd: „Kako upoznati Korisnika? Put od kontakt centra, ...Milan Jevtić, Saga Beograd: „Kako upoznati Korisnika? Put od kontakt centra, ...
Milan Jevtić, Saga Beograd: „Kako upoznati Korisnika? Put od kontakt centra, ...
goranvranic
 

Similar to Metodologija razvoja poslovne strategije (20)

INOVA Company Objectives Driver (iCOD)
INOVA Company Objectives Driver (iCOD)INOVA Company Objectives Driver (iCOD)
INOVA Company Objectives Driver (iCOD)
 
iMarketing takmičenja
iMarketing takmičenjaiMarketing takmičenja
iMarketing takmičenja
 
Mkt plan u strategiji razvoja poslovne banke (magistarski rad, 2006)
Mkt plan u strategiji razvoja poslovne banke (magistarski rad, 2006)Mkt plan u strategiji razvoja poslovne banke (magistarski rad, 2006)
Mkt plan u strategiji razvoja poslovne banke (magistarski rad, 2006)
 
Category Management | Omega Consulting Team | Vladimir Ćuk
Category Management | Omega Consulting Team | Vladimir ĆukCategory Management | Omega Consulting Team | Vladimir Ćuk
Category Management | Omega Consulting Team | Vladimir Ćuk
 
Seminarski (repaired)
Seminarski (repaired)Seminarski (repaired)
Seminarski (repaired)
 
Vodic za-poslovno-planiranje-drugo-izdanje
Vodic za-poslovno-planiranje-drugo-izdanjeVodic za-poslovno-planiranje-drugo-izdanje
Vodic za-poslovno-planiranje-drugo-izdanje
 
ALP
ALPALP
ALP
 
Uloga najviseg menadzmenta u qms
Uloga najviseg menadzmenta u qmsUloga najviseg menadzmenta u qms
Uloga najviseg menadzmenta u qms
 
Nikša Vušurović - Brodu koji ne zna u koju luku plovi, nijedan vetar nije po ...
Nikša Vušurović - Brodu koji ne zna u koju luku plovi, nijedan vetar nije po ...Nikša Vušurović - Brodu koji ne zna u koju luku plovi, nijedan vetar nije po ...
Nikša Vušurović - Brodu koji ne zna u koju luku plovi, nijedan vetar nije po ...
 
Milan Radivojević - Kako isplanirati milijardu evra do 2020 godine?, Controll...
Milan Radivojević - Kako isplanirati milijardu evra do 2020 godine?, Controll...Milan Radivojević - Kako isplanirati milijardu evra do 2020 godine?, Controll...
Milan Radivojević - Kako isplanirati milijardu evra do 2020 godine?, Controll...
 
01 Uvod U Stratesko Planiranje
01  Uvod U Stratesko Planiranje01  Uvod U Stratesko Planiranje
01 Uvod U Stratesko Planiranje
 
01 uvod-u-stratesko-planiranje-1196542490596760-4
01 uvod-u-stratesko-planiranje-1196542490596760-401 uvod-u-stratesko-planiranje-1196542490596760-4
01 uvod-u-stratesko-planiranje-1196542490596760-4
 
Nevena Vračar - Mi imamo strategiju jer imamo viziju, Controlling magazin 06
Nevena Vračar - Mi imamo strategiju jer imamo viziju, Controlling magazin 06Nevena Vračar - Mi imamo strategiju jer imamo viziju, Controlling magazin 06
Nevena Vračar - Mi imamo strategiju jer imamo viziju, Controlling magazin 06
 
Prirucnik o osnivanju i razvoju PI 2015
Prirucnik o osnivanju i razvoju PI 2015Prirucnik o osnivanju i razvoju PI 2015
Prirucnik o osnivanju i razvoju PI 2015
 
21. ICV Srbija sastanak - Kako izgleda controlling u mojoj kompaniji, 20.03.2...
21. ICV Srbija sastanak - Kako izgleda controlling u mojoj kompaniji, 20.03.2...21. ICV Srbija sastanak - Kako izgleda controlling u mojoj kompaniji, 20.03.2...
21. ICV Srbija sastanak - Kako izgleda controlling u mojoj kompaniji, 20.03.2...
 
GM-konsalting-Brosura
GM-konsalting-BrosuraGM-konsalting-Brosura
GM-konsalting-Brosura
 
Veljko Žarić - SMART KPI-jevi, SMART kompanija, Controlling magazin 03
Veljko Žarić - SMART KPI-jevi, SMART kompanija, Controlling magazin 03Veljko Žarić - SMART KPI-jevi, SMART kompanija, Controlling magazin 03
Veljko Žarić - SMART KPI-jevi, SMART kompanija, Controlling magazin 03
 
Venture growth program akceleracije
Venture growth program akceleracijeVenture growth program akceleracije
Venture growth program akceleracije
 
Biznis plan
Biznis planBiznis plan
Biznis plan
 
Milan Jevtić, Saga Beograd: „Kako upoznati Korisnika? Put od kontakt centra, ...
Milan Jevtić, Saga Beograd: „Kako upoznati Korisnika? Put od kontakt centra, ...Milan Jevtić, Saga Beograd: „Kako upoznati Korisnika? Put od kontakt centra, ...
Milan Jevtić, Saga Beograd: „Kako upoznati Korisnika? Put od kontakt centra, ...
 

Metodologija razvoja poslovne strategije

 • 1. I N F O R M A T I V N O - G R A F I Č K O U P U T S T V O METODOLOGIJA RAZVOJA POSLOVNE STRATEGIJE V A Š P U T D O I Z U Z E T N E K O M P A N I J E sastavio Aleksandar Milovanović www.poslovnastrategija.rs Revizija: novembar 2022. Detaljnije o metodologiji analize, formulacije i izvršenja strategije u mojoj knjizi POSLOVNA STRATEGIJA U XXI VEKU koju možete naći na https://www.kobo.com/ebook/poslovna-strategija-u-xxi-veku Poslovna Strategija na Balkanu
 • 2. DOBRO UTEMELJITE SVOJU STRATEGIJU Revizija: novembar 2022. sastavio Aleksandar Milovanović www.poslovnastrategija.rs
 • 3. vaša profitabilna poslovna aktivnost ne sme nauditi društvu u celini, lokalnoj zajednici ili prirodnoj sredini već naprotiv, treba da im pozitivno doprinese DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE Revizija: novembar 2022. sastavio Aleksandar Milovanović www.poslovnastrategija.rs
 • 4. da bi održala korak sa konkurencijom kompanija mora u potpunosti da sprovede sopstvenu digitalnu transformaciju što znači da mora postaviti digitalnu tehnologiju i odgovarajuće softverske aplikacije u sam poslovni model i strategiju čime će povezati sve informatičke sisteme u svakoj karici svog lanca vrednosti. DIGITALIZACIJA Revizija: novembar 2022. sastavio Aleksandar Milovanović www.poslovnastrategija.rs
 • 5. održivo poslovanje je sistematsko strateško opredeljenje rukovodstva kompanije u cilju osiguranja njene dugoročne egzistencije, a samim tim i profitabilnosti kao ključnog garanta za to; samo održiva kompanija može održati zdravima svoju lokalnu i širu zajednicu kao i prirodnu sredinu. ODRŽIVOST Revizija: novembar 2022. sastavio Aleksandar Milovanović www.poslovnastrategija.rs
 • 6. ODLUČITE POSLOVNU MISIJU I VREDNOSTI KOJIH ĆETE SE DRŽATI definišite osnovnu poslovnu aktivnost to jest čime ćete se baviti, na primer šta ćete i kome nuditi i gde Revizija: novembar 2022. sastavio Aleksandar Milovanović www.poslovnastrategija.rs
 • 7. SAGLEDAJTE SVOJU POSLOVNU VIZIJU vizija mora biti inspirativna, ambiciozna i nadasve jasna da bi mogla da se pretoči u izvršivu strategiju Revizija: novembar 2022. sastavio Aleksandar Milovanović www.poslovnastrategija.rs
 • 8. • Proizvod / usluga • Korisnici proizvoda/usluga • Direktni kupci FORMULIŠITE ŠTA I KAKO TREBA URADITI detaljno definišite svoje proizvode, usluge i ciljne grupe (segmente) potrošača / kompanija kojima su iste namenjene Revizija: novembar 2022. sastavio Aleksandar Milovanović www.poslovnastrategija.rs
 • 9. • Poslovno okruženje • Tržišta • Konkurencija uradite detaljnu analizu poslovnog okruženja iz više aspekata kao što su veličina, kupovna moć i uređenost tržišta, konkurencija, uticaj političkog faktora, zakonske regulative i tehnologije na vas konkretno Revizija: novembar 2022. FORMULIŠITE ŠTA I KAKO TREBA URADITI sastavio Aleksandar Milovanović www.poslovnastrategija.rs
 • 10. • Generička strategija / poruka potrošačima oslanjate se na cenu, diferencijaciju ili na fokus, ili na kombinaciju ovih u svom nastupu na tržištu i poruci potrošačima? Revizija: novembar 2022. FORMULIŠITE ŠTA I KAKO TREBA URADITI sastavio Aleksandar Milovanović www.poslovnastrategija.rs
 • 11. • Poslovni model definišite proces kreiranja vrednosti vaših proizvoda i usluga, profitnu formulu kao i potrebne resurse koji će u datom okruženju generisati prihode Revizija: novembar 2022. FORMULIŠITE ŠTA I KAKO TREBA URADITI sastavio Aleksandar Milovanović www.poslovnastrategija.rs
 • 12. • Strateški partneri i snabdevači poslovni model će otkriti ko su mogući ključni partneri i snabdevači; da li vam je potrebno formalno partnerstvo? Revizija: novembar 2022. FORMULIŠITE ŠTA I KAKO TREBA URADITI sastavio Aleksandar Milovanović www.poslovnastrategija.rs
 • 13. • Organizaciona struktura postavite optimalnu organizacionu strukturu preduzeća koja će najbolje služiti izabranom poslovnom modelu Revizija: novembar 2022. FORMULIŠITE ŠTA I KAKO TREBA URADITI sastavio Aleksandar Milovanović www.poslovnastrategija.rs
 • 14. izaberite ambiciozne ciljeve čije će ostvarenje pretvoriti vašu viziju u stvarnost; oni su specifična, jasno opisana i kvantifikovana pozicija vaše kompanije na tržištu i u okruženju posle određenog perioda; • Strateški ciljevi Revizija: novembar 2022. FORMULIŠITE ŠTA I KAKO TREBA URADITI sastavio Aleksandar Milovanović www.poslovnastrategija.rs
 • 15. • Finansijski plan • Planovi strukturnih celina Revizija: novembar 2022. FORMULIŠITE ŠTA I KAKO TREBA URADITI sastavio Aleksandar Milovanović www.poslovnastrategija.rs
 • 16. na osnovu dogovorenog perioda za ostvarenje strateških ciljeva i potrebnih resursa za to izračunaćete koliki vam je kapital potreban; da li ga već imate ili su vam potrebni novi partneri, ulagači i/ili zajmovi? • Kapitalna struktura Revizija: novembar 2022. FORMULIŠITE ŠTA I KAKO TREBA URADITI sastavio Aleksandar Milovanović www.poslovnastrategija.rs
 • 17. IZGRADITE IZVRŠNE MEHANIZME DA PLAN PRETVORITE U USPEH da bi se uspešno izvršila čak i najbolje formulisana strategija i pretvorila u poslovni uspeh neophodno je postaviti organizacione mehanizme pomoću kojih se formira neprekidna dvosmerna veza između strateških planova i dobro organizovanih i efektno kontrolisanih strateških aktivnosti. Revizija: novembar 2022. sastavio Aleksandar Milovanović www.poslovnastrategija.rs
 • 18. • Izvršno upravljanje prelazak sa strategije na njeno izvršenje zahteva nadahnuto rukovodstvo, dobro ponašanje u kriznim situacija kao i spremnost za neprekidno učenje Revizija: novembar 2022. sastavio Aleksandar Milovanović www.poslovnastrategija.rs IZGRADITE IZVRŠNE MEHANIZME DA PLAN PRETVORITE U USPEH
 • 19. • Procesi i procedure dobro postavljeni tehnološki i poslovni procesi i procedure će omogućiti zaposlenima da bez zastoja prenose resurse i informacije sa jednog na drugi nivo i time efikasno izvršavaju naloge i projekte Revizija: novembar 2022. sastavio Aleksandar Milovanović www.poslovnastrategija.rs IZGRADITE IZVRŠNE MEHANIZME DA PLAN PRETVORITE U USPEH
 • 20. • Upravljanje informacijama upravljanje informacijama mora obezbediti potrebnu podršku na svim nivoima organizacije za pravovremeno i informisano donošenje odluka Revizija: novembar 2022. sastavio Aleksandar Milovanović www.poslovnastrategija.rs IZGRADITE IZVRŠNE MEHANIZME DA PLAN PRETVORITE U USPEH
 • 21. • Finansijsko planiranje da bi finansijsko planiranje imalo smisla kao i šansu za pozitivan uticaj na poslovanje kompanije veoma je važno da uvek bude završeno pre početka vremenskog perioda na koji se odnosi Revizija: novembar 2022. sastavio Aleksandar Milovanović www.poslovnastrategija.rs IZGRADITE IZVRŠNE MEHANIZME DA PLAN PRETVORITE U USPEH
 • 22. pretočite strateške ciljeve u vremenski ograničene, specifične, merljive i jasno definisane promene (akcija) za dosezanje sledeće ciljne pozicije • Izvršni ciljevi Revizija: novembar 2022. sastavio Aleksandar Milovanović www.poslovnastrategija.rs IZGRADITE IZVRŠNE MEHANIZME DA PLAN PRETVORITE U USPEH
 • 23. Finansijska perspektiva CILJEVI POKAZATELJI Operativna perspektiva CILJEVI POKAZATELJI Perspektiva klijenata CILJEVI POKAZATELJI Perspektiva inovacije i stalnog usavršavanja CILJEVI POKAZATELJI Uravnoteženi pokazatelji uspeha pokrivaju 360° poslovanja Kako nas vide naši klijenti? Kako gledamo na akcionare? U čemu moramo biti superiorni? Da li možemo nastaviti sa inovacijama i kreiranjem vrednosti? • Poslovni pokazatelji radi sveobuhvatnog praćenja strateških i izvršnih ciljeva i njihovog boljeg prezentovanja najčešće se koristi Kaplan-Norton - ova metoda uravnoteženih pokazatelja poslovnog uspeha Revizija: novembar 2022. sastavio Aleksandar Milovanović www.poslovnastrategija.rs IZGRADITE IZVRŠNE MEHANIZME DA PLAN PRETVORITE U USPEH
 • 24. • Upravljanje timovima i pojedincima dobro uveden organizacioni proces će rezultirati u radnom okruženju gde su svi timovi svesni svojih odgovornosti i ciljeva što je preduslov dobrih poslovnih rezultata Revizija: novembar 2022. sastavio Aleksandar Milovanović www.poslovnastrategija.rs IZGRADITE IZVRŠNE MEHANIZME DA PLAN PRETVORITE U USPEH
 • 25. • Upravljanje promenama da bi ste olakšali prevazilaženje otpora promenama maksimalno ohrabrite otvorenu komunikaciju sa zaposlenima od samog početka Revizija: novembar 2022. sastavio Aleksandar Milovanović www.poslovnastrategija.rs IZGRADITE IZVRŠNE MEHANIZME DA PLAN PRETVORITE U USPEH
 • 26. efektno upravljanje rizicima ne samo da smanjuje negativne efekte raznih kriza nego i donosi dodatne koristi kao što su uštede u poslovanju • Upravljanje rizicima Revizija: novembar 2022. sastavio Aleksandar Milovanović www.poslovnastrategija.rs IZGRADITE IZVRŠNE MEHANIZME DA PLAN PRETVORITE U USPEH
 • 27. Poslovna Strategija na Balkanu I N F O R M A T I V N O - G R A F I Č K O U P U T S T V O METODOLOGIJA RAZVOJA POSLOVNE STRATEGIJE V A Š P U T D O I Z U Z E T N E K O M P A N I J E Detaljnije o metodologiji analize, formulacije i izvršenja strategije u mojoj knjizi POSLOVNA STRATEGIJA U XXI VEKU koju možete naći na https://www.kobo.com/ebook/poslovna-strategija-u-xxi-veku Revizija: novembar 2022. sastavio Aleksandar Milovanović www.poslovnastrategija.rs