SlideShare a Scribd company logo
ทุกค่ำเช้ำให้ตั้งต่อแต่ภำวนำ
วันคืนคิดถึงบุญสมสร้ำง
แม่ชีแก้ว เสียงล้ำ
ทุกข์ยำกแท้ ทุกข์ตั้งแต่เกิด
ทุกข์จนสุดท้ำย ตำยแล้วก็ยังทุกข์อยู่
แม่ชีแก้ว เสียงล้ำ
มิเฮ็ด มิเป็น(ไม่ทำไม่เป็น)
มิเห็น มิฮู้(ไม่เห็นไม่รู้)
แม่ชีแก้ว เสียงล้ำ
ให้เชื่ออยู่ในควำมตำย
จะตำยเช้ำตำยเย็นเรำมิรู้จัก
ควำมตำยได้เวลำของเขำ เขำก็มำเอำไป
น้อยใหญ่เสมอหน้ำกัน
แม่ชีแก้ว เสียงล้ำ
เวลำเขำด่ำเฮำ(ด่ำเรำ)อย่ำด่ำตอบ
เวลำเขำซังเฮำ(เกลียดเรำ)อย่ำซังตอบ
เวลำเขำฮ้ำยเฮำ (ร้ำยเรำ)อย่ำฮ้ำยตอบ
เวลำเขำนินทำเฮำ เฮำอย่ำพื้นคืนขี้ฝอย
แม่ชีแก้ว เสียงล้ำ
ศีลอยู่ที่ละ พระอยู่ที่ใจ
แม่ชีแก้ว เสียงล้ำ
มำกรำบหลวงตำเฒ่ำแล้ว เห็นอย่ำงใด? (มีควำมเห็นเช่นใดบ้ำง)
นี่ก็เหี่ยวย่น นี่ก็หย่อนยำน ขรุขระ โซะเซะ ลำบำกกับรูปขันธ์
อะไรๆ (อำยตนะ) ก็ไม่ดี หูตำย ตำฟำง กินไม่มีรส นอนหลับยอบแยบ
หลงหน้ำ หลงท้ำย หลงลืมไปหมด
สูเจ้ำมำหำรู้แต่ว่ำเป็นรูปมนุษย์ ไม่ใช่สัตว์อื่น
สูเจ้ำกินแล้วนอนเป็นหมู ไม่ไหว้พระสวดมนต์ เป็นโง(งัว)เป็นควำย
ไม่สนใจดี-ชั่ว อะไร ก็ตกอยู่ในโลกนี้ต่อไป
กิน-เล่น-สนุกสนำนเพลิดเพลิน อยู่ไปกินไป ก็ไปหำตำยเท่ำนั้น
ประโยชน์อย่ำงใด เป็นประโยชน์อย่ำงใด หือ กับกำรเกิดมำนี่
ได้เป็นคนแล้วหนำ ตั้งใจให้ดี
1. เป็นมนุษย์
2. เป็นเทวดำ
3. มีธรรมะตกแต่ง
ให้เลือกเอำให้ดี ของตนนะมิใช่ของใครที่ใหน "
คุณแม่ชีแก้ว เสียงล้ำ สำนักชีบ้ำนห้วยทรำย มุกดำหำร

More Related Content

More from MI

Luangpoo jarm
Luangpoo jarmLuangpoo jarm
Luangpoo jarmMI
 
Luangta 11
Luangta 11Luangta 11
Luangta 11MI
 
Buddha's quotes
Buddha's quotesBuddha's quotes
Buddha's quotesMI
 
Luangpor intawai 20
Luangpor intawai 20Luangpor intawai 20
Luangpor intawai 20MI
 
Luangpor intawai 20
Luangpor intawai 20Luangpor intawai 20
Luangpor intawai 20MI
 
Luangpor intawai113
Luangpor intawai113Luangpor intawai113
Luangpor intawai113MI
 
Luangpor intawai112
Luangpor intawai112Luangpor intawai112
Luangpor intawai112MI
 
Great dharma masters1
Great dharma masters1Great dharma masters1
Great dharma masters1MI
 
Luangta mahabua3
Luangta mahabua3Luangta mahabua3
Luangta mahabua3MI
 
Luangta Mahabua2
Luangta Mahabua2Luangta Mahabua2
Luangta Mahabua2MI
 
Luangta mahabua1
Luangta mahabua1Luangta mahabua1
Luangta mahabua1MI
 
Light of buddhism1
Light of buddhism1Light of buddhism1
Light of buddhism1MI
 
Luangpor intawai19
Luangpor intawai19Luangpor intawai19
Luangpor intawai19MI
 
Luangpor intawai 18
Luangpor intawai 18Luangpor intawai 18
Luangpor intawai 18MI
 
Luangpor intawai17
Luangpor intawai17Luangpor intawai17
Luangpor intawai17MI
 
Luangpor intawai16
Luangpor intawai16Luangpor intawai16
Luangpor intawai16MI
 
Luangpor intawai15
Luangpor intawai15Luangpor intawai15
Luangpor intawai15MI
 
Luangpor intawai14
Luangpor intawai14Luangpor intawai14
Luangpor intawai14MI
 
Luangpor intawai12
Luangpor intawai12Luangpor intawai12
Luangpor intawai12MI
 
Luangpor intawai13
Luangpor intawai13Luangpor intawai13
Luangpor intawai13MI
 

More from MI (20)

Luangpoo jarm
Luangpoo jarmLuangpoo jarm
Luangpoo jarm
 
Luangta 11
Luangta 11Luangta 11
Luangta 11
 
Buddha's quotes
Buddha's quotesBuddha's quotes
Buddha's quotes
 
Luangpor intawai 20
Luangpor intawai 20Luangpor intawai 20
Luangpor intawai 20
 
Luangpor intawai 20
Luangpor intawai 20Luangpor intawai 20
Luangpor intawai 20
 
Luangpor intawai113
Luangpor intawai113Luangpor intawai113
Luangpor intawai113
 
Luangpor intawai112
Luangpor intawai112Luangpor intawai112
Luangpor intawai112
 
Great dharma masters1
Great dharma masters1Great dharma masters1
Great dharma masters1
 
Luangta mahabua3
Luangta mahabua3Luangta mahabua3
Luangta mahabua3
 
Luangta Mahabua2
Luangta Mahabua2Luangta Mahabua2
Luangta Mahabua2
 
Luangta mahabua1
Luangta mahabua1Luangta mahabua1
Luangta mahabua1
 
Light of buddhism1
Light of buddhism1Light of buddhism1
Light of buddhism1
 
Luangpor intawai19
Luangpor intawai19Luangpor intawai19
Luangpor intawai19
 
Luangpor intawai 18
Luangpor intawai 18Luangpor intawai 18
Luangpor intawai 18
 
Luangpor intawai17
Luangpor intawai17Luangpor intawai17
Luangpor intawai17
 
Luangpor intawai16
Luangpor intawai16Luangpor intawai16
Luangpor intawai16
 
Luangpor intawai15
Luangpor intawai15Luangpor intawai15
Luangpor intawai15
 
Luangpor intawai14
Luangpor intawai14Luangpor intawai14
Luangpor intawai14
 
Luangpor intawai12
Luangpor intawai12Luangpor intawai12
Luangpor intawai12
 
Luangpor intawai13
Luangpor intawai13Luangpor intawai13
Luangpor intawai13
 

คำสอนแม่ชีแก้ว เสียงล้ำ