คำสอนบูรพาจารย์

MI
MImedia at MI
คนเกิดมาไม่เหมือนกัน เพราะมีความประพฤติที่ต่างกัน
ผู้ที่เขาประพฤติดี รักษาศีลมีการให้ทาน
มีการสดับรับฟังพระธรรม
เขาจึงมีปัญญาดี มีการศึกษาเล่าเรียนดี
การจาแนกสัตว์ให้ดีให้ชั่วต่างๆ กัน มันเป็นเพราะกรรม
ถ้ามันยังทากรรมอยู่ ก็ต้องได้รับผลกรรม
ทั้งกรรมดีกรรมชั่ว มันต้องได้รับผลตอบแทน
หลวงปู่ขาว อนาลโย
ผู้หวังพ้นทุกข์ในวัฏสงสาร..
อย่าไปห่วงปาฏิหาริย์ใดๆ ทั้งสิ้น
อย่าไปห่วงฤทธิ์ ห่วงเดช ในสองข้อ*ข้างต้น
จงเคารพ "อนุสาสนีปาฏิหาริยะ" เถิด
เพราะอย่าเดิน "ทางคู่"
ผู้หวังปาฏิหาริย์ต่างๆ ไป "ทางคู่"
ไม่ไปง่ายหรอก..อย่างง่ายก็พระศรีอาริยเมตไตย
ทีนี้ปาฏิหาริย์มันเป็นโลกีย์ปาฏิหาริย์ก็มี
พระเทวทัตก็เป็นโลกีย์ปาฏิหาริย์
พวกฤาษีก็เป็นโลกีย์ปาฏิหาริย์
เช่น เขาลุยไฟได้อย่างนี้..เราจะไปอัศจรรย์ทาไม?
พวกเรานี่ไม่ว่าแต่ลุยไฟ"นอนอยู่ในไฟ"ไฟโลภ ไฟโกรธ ไฟหลง
อย่าว่าแต่ลุยไฟน่ะ นอนอยู่ในไฟก็ยังไม่พ้นทุกข์
หลวงปู่หล้า เขมปัตโต
เมื่อถึงเวลานั้น เราจะรู้ได้ว่า
จิตที่เราทาสมาธิไว้นั้นมีประโยชน์เพียงใด
เพราะว่าเวลาที่จิตของเราจะออกจากร่างนั้น
สมาธินี้จะรวมประชุมให้ผลประโยชน์แก่เราอย่างเต็มที่
เมื่อร่างกายแตกดับไปแต่ใจของเรานั้น
ไม่ได้แตกดับไปตามร่างกาย
หลวงปู่วิริยังค์ สิรินธโร
จับผิดผู้อื่นเมื่อใด
ก็คือ..กวาดขยะเน่าเข้าบ้านเมื่อนั้น
หลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป
อารมณ์ชั่ว
เปรียบเหมือนกับเศษอาหารที่เขาคายออกแล้ว
ถ้าเป็นคนอดอยากยากจนจริงๆจาเป็นจะต้องขอเขากิน
ก็ควรกลืนกินแต่อารมณ์ที่ดี
เปรียบเหมือนอาหารที่ไม่เป็นเศษของใคร
ท่านพ่อลี ธัมมธโร
กิเลส....
พระพุทธเจ้าสอนให้ละทิ้ง ได้ละทิ้งหรือยัง
ไม่ทิ้งเดี๋ยวนี้จะเอาไปทิ้งที่ไหน ไม่ตั้งเดี๋ยวนี้ไปตั้งที่ไหน
ไม่เพียรพยายามเดี๋ยวนี้จะไปเพียรเมื่อใดเวลาใด
โกหกพกลมตลอดเวลา ใจไม่จริงคนไม่จริง เกิดมาทาไม
เป็นชายทาไมใจไม่แก่กล้าสามารถเหมือนพระพุทธเจ้า
เป็นหญิงทาไมไม่แก่กล้าสามารถ
เกิดมาตายเสียดีกว่าเปลืองข้าวสุก
อนึ่ง ตามสภาพที่แท้จริงของจิต ย่อมส่งออกนอก
เพื่อรับอารมณ์นั้นๆโดยธรรมชาติของมันเอง
ก็แต่ว่าถ้าจิตส่งออกนอกได้รับอารมณ์แล้ว
จิตเกิดหวั่นไหวหรือกระเพื่อมไปตามอารมณ์นั้นเป็นสมุทัย
ผลอันเกิดจากจิตหวั่นไหวหรือกระเพื่อมไปตามอารมณ์นั้นๆเป็นทุกข์
ถ้าจิตที่ส่งออกนอกได้รับอารมณ์แล้วแต่ไม่หวั่นไหว
หรือไม่กระเพื่อมไปตามอารมณ์นั้นๆ มีสติอยู่อย่างสมบูรณ์ เป็นมรรค
ผลอันเกิดจากจิตไม่หวั่นไหว หรือไม่กระเพื่อม
เพราะมีสติอยู่อย่างสมบูรณ์ เป็นนิโรธ
พระอริยเจ้าทั้งหลายมีจิตไม่ส่งออกนอก
จิตไม่หวั่นไหว จิตไม่กระเพื่อม เป็นวิหารธรรม จบอริยสัจจ์ ๔”
หลวงปู่ดูลย์ อตุโล
กิเลสเกิดที่จิต นิพพานก็เกิดที่จิต
กิเลสเป็นอกาลิโก ธรรมะของพระพุทธเจ้าก็เป็นอกาลิโกเช่นกัน
กิเลสไม่ตาย เราตาย ผลงานของกิเลสก็คือความทุกข์
มรดกของกิเลสก็คือความทุกข์
อยู่กับกิเลสอย่างหยาบเหมือนถูกภูเขาทับ
อยู่กับกิเลสอย่างกลางเหมือนถูกเสี้ยนหนามตา
อยู่กับกิเลสอย่างละเอียดเหมือนผงเข้าตา
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
ถ้าจะมีใครบอกว่า โยนทิ้งเถอะ แล้วจะดีอย่างนั้น
เป็นประโยชน์อย่างนี้ เราก็ยังไม่ยอมโยนทิ้งอยู่นั่นแหละ
เพราะกลัวแต่ว่าจะไม่มีอะไรเหลือ
ก็เลยแบกก้อนหินหนักไว้ จนเหนื่อยอ่อนเพลียเต็มที
จนแบกไม่ไหวแล้วก็เลยปล่อยมันตกลง
ตอนที่ปล่อยให้มันตกลงนี้แหละ
ก็จะเกิดความรู้เรื่องการปล่อยวางขึ้นมาเลย
เราจะรู้สึกเบาสบาย แล้วก็รู้ได้ด้วยตนเองว่า
การแบกก้อนหินนั้นมันหนักเพียงใด
แต่ตอนที่เราแบกอยู่นั้นเราไม่รู้หรอกว่า
การปล่อยวางมีประโยชน์เพียงใด
คิดถึงอายุของตนวันนี้อายุเท่าใด
วันไหนจะตาย ตายไปด้วยอะไร
ตายแล้วถืออะไรไป
หลวงปู่จาม มหาปุญโญ
1 of 10

Recommended

คำสอนหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก by
คำสอนหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโกคำสอนหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
คำสอนหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโกMI
780 views10 slides
คำสอนหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก by
คำสอนหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโกคำสอนหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
คำสอนหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโกMI
1.6K views10 slides
คำสอนหลวงปู่หล้า เขมปัตโต by
คำสอนหลวงปู่หล้า เขมปัตโตคำสอนหลวงปู่หล้า เขมปัตโต
คำสอนหลวงปู่หล้า เขมปัตโตMI
726 views10 slides
คำสอนหลวงปู่จาม มหาปุญโญ by
คำสอนหลวงปู่จาม มหาปุญโญคำสอนหลวงปู่จาม มหาปุญโญ
คำสอนหลวงปู่จาม มหาปุญโญMI
829 views10 slides
คำสอนหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน by
คำสอนหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโนคำสอนหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
คำสอนหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโนMI
2K views10 slides
คำสอนแม่ชีแก้ว เสียงล้ำ by
คำสอนแม่ชีแก้ว เสียงล้ำคำสอนแม่ชีแก้ว เสียงล้ำ
คำสอนแม่ชีแก้ว เสียงล้ำMI
962 views7 slides

More Related Content

More from MI

Luangpoo jarm by
Luangpoo jarmLuangpoo jarm
Luangpoo jarmMI
469 views10 slides
Luangta 11 by
Luangta 11Luangta 11
Luangta 11MI
363 views10 slides
Buddha's quotes by
Buddha's quotesBuddha's quotes
Buddha's quotesMI
166 views10 slides
Luangpor intawai 20 by
Luangpor intawai 20Luangpor intawai 20
Luangpor intawai 20MI
179 views10 slides
Luangpor intawai 20 by
Luangpor intawai 20Luangpor intawai 20
Luangpor intawai 20MI
119 views10 slides
Luangpor intawai113 by
Luangpor intawai113Luangpor intawai113
Luangpor intawai113MI
249 views10 slides

More from MI(20)

Luangpoo jarm by MI
Luangpoo jarmLuangpoo jarm
Luangpoo jarm
MI469 views
Luangta 11 by MI
Luangta 11Luangta 11
Luangta 11
MI363 views
Buddha's quotes by MI
Buddha's quotesBuddha's quotes
Buddha's quotes
MI166 views
Luangpor intawai 20 by MI
Luangpor intawai 20Luangpor intawai 20
Luangpor intawai 20
MI179 views
Luangpor intawai 20 by MI
Luangpor intawai 20Luangpor intawai 20
Luangpor intawai 20
MI119 views
Luangpor intawai113 by MI
Luangpor intawai113Luangpor intawai113
Luangpor intawai113
MI249 views
Luangpor intawai112 by MI
Luangpor intawai112Luangpor intawai112
Luangpor intawai112
MI263 views
Great dharma masters1 by MI
Great dharma masters1Great dharma masters1
Great dharma masters1
MI185 views
Luangta mahabua3 by MI
Luangta mahabua3Luangta mahabua3
Luangta mahabua3
MI218 views
Luangta Mahabua2 by MI
Luangta Mahabua2Luangta Mahabua2
Luangta Mahabua2
MI351 views
Luangta mahabua1 by MI
Luangta mahabua1Luangta mahabua1
Luangta mahabua1
MI271 views
Light of buddhism1 by MI
Light of buddhism1Light of buddhism1
Light of buddhism1
MI240 views
Luangpor intawai19 by MI
Luangpor intawai19Luangpor intawai19
Luangpor intawai19
MI205 views
Luangpor intawai 18 by MI
Luangpor intawai 18Luangpor intawai 18
Luangpor intawai 18
MI209 views
Luangpor intawai17 by MI
Luangpor intawai17Luangpor intawai17
Luangpor intawai17
MI308 views
Luangpor intawai16 by MI
Luangpor intawai16Luangpor intawai16
Luangpor intawai16
MI192 views
Luangpor intawai15 by MI
Luangpor intawai15Luangpor intawai15
Luangpor intawai15
MI172 views
Luangpor intawai14 by MI
Luangpor intawai14Luangpor intawai14
Luangpor intawai14
MI180 views
Luangpor intawai12 by MI
Luangpor intawai12Luangpor intawai12
Luangpor intawai12
MI185 views
Luangpor intawai13 by MI
Luangpor intawai13Luangpor intawai13
Luangpor intawai13
MI145 views

คำสอนบูรพาจารย์