Luangta mahabua1

MI
MImedia at MI
“จิตไม่เสื่อมเป็นผลของการภาวนา
บุญทุกอย่างที่สร้างไว้ทุกภพทุกชาติ
มารวมตัวอยู่ที่การภาวนา เห็นได้จาการภาวนา
จิตนี้ไม่มีตาย เชื้อของภพชาติ เกิด แก่ เจ็บ ตาย
คือ อวิชชาเป็นรากฐานสาคัญ”
“ธรรมะมักเกิดหรือเกิดในที่แร้นแค้นกันดาร
ในที่ลาบากลาบน ในที่กลัวๆ เราเชื่ออันนี้
เพราะอะไรก็ตามถ้าเราไม่สัมผัสสัมพันธ์ดูก่อนแล้วจะไม่ทราบ
เราต้องเป็นผู้เข้าไปปฏิบัติสัมผัสสัมพันธ์ดูด้วยตัวเอง
ของเรานั้นแหละถึงจะทราบได้ดี”
“สมาธิเป็นเครื่องสงบใจ
ส่วนเรื่องการปล่อยวางเป็นเรื่องของปัญญา
ละกามราคะได้ เป็นพระอนาคามี
ละอวิชชาได้ เป็นพระอรหันต์”
“การพิจารณาปฎิจจสมุปบาท เป็นอุบายให้เกิดปัญญา
เห็นสังขารปรุงแต่งเพราะอวิชชาความไม่รู้
ทุกสรรพสิ่งที่อยู่รอบล้อมตัวเรา
เมื่อรู้สภาวธรรมตามความเป็นจริงแล้ว
(คือ อนิจจจัง ทุกขัง อนัตตา) ก็หยุดการคิดปรุงแต่ง
(สังขาร) จิตก็ว่าง... เพราะหมดงานทาแล้ว
ไม่ต้องทาอะไรอีกต่อไป
(ไม่มีกิจอื่นต้องทาอีก)...”
“อดีตก็รู้เท่า อนาคตก็รู้ทัน ปัจจุบันก็ไม่ยึดติด ในสิ่งที่เราได้ สิ่งที่เรามี สิ่งที่เราเป็นนั้น
ซึ่งเป็นผลงานของจิตสร้างสรรค์ปั้นแต่งขึ้นด้วยอานาจของกรรมดี
หรือกรรมชั่ว บุญหรือบาป จึงมีผลเป็นสุขบ้าง เป็นทุกข์บ้าง”
“ทุกอย่างเกิดที่จิต และดับที่จิต
ไม่มีอะไรจริงเท่ากับจิต
ไม่มีอะไรปลอมยิ่งกว่าจิต
ไม่มีอะไรดีเท่ากับจิต
ไม่มีอะไรเลวยิ่งกว่าจิต
ไม่มีอะไรละเอียดเท่ากับจิต
ไม่มีอะไรร้อนเท่ากับจิต
และไม่มีอะไรเย็นยิ่งกว่าจิต
และไม่มีอะไรวิจิตรพิสดารเท่ากับจิต”
“ธรรมเป็นของจริง กิเลสเป็นของปลอม
สังขารเกิดเพราะมีอวิชชาหนุน
อวิชชาเป็นรากเหง้าต้นตอของกิเลส
ซึ่งละเอียดลออมาก แบบมองไม่เห็น
คิดไม่ถึง ดูก็ไม่รู้”
จิตพอแล้วสบายหมด อยู่ไหนสบาย
ถ้าจิตไม่พอขึ้นหอปราสาทก็ไปครวญครางบนหอปราสาทนู่นแหละ
มันสาคัญอยู่ที่ใจ ถ้าใจสะดวกสบายแล้วเย็นไปหมด
ถ้าใจร้อนเสียอย่างเดียวร้อนเป็นฟืนเป็นไฟไปหมด
ความทุกข์ความสุขมารวมอยู่ที่ใจ
สามโลกธาตุไม่มีที่ใดเป็นที่เก็บ
ความสุขและความทุกข์
นอกจากใจดวงเดียวนี้เท่านั้น
“ไปที่ไหนทุกวันนี้มักจะเทศน์ทางภาวนา เพราะความสงสาร
อยากให้ตั้งหลักตั้งเกณฑ์ไว้ในจุดภาวนา
ถึงจะไม่ได้ความแปลกประหลาดอัศจรรย์
การภาวนานี้มีอานิสงส์มากยิ่งกว่า การสร้างบุญทั้งหลายนะ
จะได้สร้างสมบุญตลอด จะรู้เห็นอะไร ไม่เห็นอะไรก็ตาม
ส่วนบุญกุศลเกิดขึ้นจากการภาวนา
เป็นฐานรากสาคัญ และมีอานิสงส์มากด้วย
จึงขอให้พากันตั้งอกตั้งใจทาภาวนา
บารุงลาต้นให้ดี กิ่งก้านสาขาดอกใบ
จะแตกกระจายออกไป”
สติเป็นของสาคัญมากในทางความเพียร
ถ้าขาดสติวรรคใดตอนใด
เรียกว่าขาดความเพียรแล้ว
เดินจงกรมอยู่ไม่มีความหมาย
นั่งสมาธิอยู่ก็ไม่มีความหมาย
อิริยาบถต่าง ๆ ถ้าขาดสติแล้ว
เรียกว่าขาดความเพียรในการชาระกิเลส
มีสติกากับอยู่เท่านั้น
เรียกว่าเจริญภาวนาเพื่อทาจิตให้สงบ...”
“จงพากันตั้งใจภาวนา
อย่าได้ขาดวันขาดคืน
เราทุกรูปทุกนาม ไม่ว่าหนุ่มหรือแก่
เดินใกล้ความตายด้วยกันทุกคน
ไม่มีใครเดินห่างจากความตายแม้คนเดียว”
“ความพากเพียรนี่ถือสติเป็นสาคัญมาก
ใครอย่าเห็นว่าการเดินจงกรมนานเป็นของดี
ได้ความเพียรมาก อย่าไปเข้าใจผิด
ให้ดูสติเจ้าของ สติเผลอเมื่อไรนั่นละ
ความเพียรขาดแล้วๆไปเรื่อยๆ”
“เรื่องสตินี่สาคัญนะในความพากเพียร
ท่านทั้งหลายอย่าเผลอสติ จับสติให้ดีให้ติด
อุบายวิธีการต่างๆ ที่ได้รับความทุกข์ความ ลาบากทรมานนี้
ก็เพื่อบารุงสติ ถ้าสติดีแล้วกิเลสจะขึ้นได้ลาบากและจะขึ้นไม่ได้
แล้วปัญญาฟันละที่นี่ สติดี ปัญญาฟันขาดสะบั้นๆ ไปเลย
ปัญญานะแก้กิเลส สติจับให้ ปัญญาเป็นผู้ฟัน
สาคัญที่ตรงนี้”
การแก้กิเลส ต้องแก้ที่ใจ
แก้ที่อื่นไม่ถูก ไม่เกิดผล
การแก้ถูกหลัก ถูกวิธี
กิเลสจะค่อยเบาบางลงและหมดไปจากใจ
ผู้ปฏิบัติจิตภาวนา จึงควรดูใจตัวเอง
และแก้กิเลสที่ใจเป็นสาคัญ
พระพุทธเจ้าสอนลงในจุดรวมว่า
ผู้ที่จะไปสู่ภพชาติใดๆ ต้องขึ้นอยู่กับจิตนี้เท่านั้น
เพราะฉะนั้นจงสร้างจิต ฝึกฝน อบรมจิตให้ดีเป็นสาคัญ
ถ้าอบรมจิตนี้ด้วยดีคือโดยศีล โดยธรรมแล้ว
จะมีสักกี่ร้อยล้านภพภูมิของสัตว์ก็ตาม
จิตจะเกิดในภพภูมิที่ดีเท่านั้น
เหมาะสมกับวาสนาบารมีของตน
1 of 15

Recommended

Luangpoo mun by
Luangpoo munLuangpoo mun
Luangpoo munMI
183 views18 slides
ธรรมะจากหลวงตา1 by
ธรรมะจากหลวงตา1ธรรมะจากหลวงตา1
ธรรมะจากหลวงตา1MI
994 views25 slides
Luangpoo taste by
Luangpoo tasteLuangpoo taste
Luangpoo tasteMI
113 views14 slides
Luangta Mahabua2 by
Luangta Mahabua2Luangta Mahabua2
Luangta Mahabua2MI
351 views20 slides
Luangta mahabua by
Luangta mahabuaLuangta mahabua
Luangta mahabuaMI
211 views21 slides
คำสอนหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน by
คำสอนหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโนคำสอนหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
คำสอนหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโนMI
2K views10 slides

More Related Content

What's hot

F7 by
F7F7
F7jootarat4711428051
797 views23 slides
คำนำทำ 3 ภาวนา by
คำนำทำ 3 ภาวนาคำนำทำ 3 ภาวนา
คำนำทำ 3 ภาวนาSongsarid Ruecha
1.1K views82 slides
ตามรอยบูรพาจารย์4 by
ตามรอยบูรพาจารย์4ตามรอยบูรพาจารย์4
ตามรอยบูรพาจารย์4MI
768 views17 slides
Luangpoo on by
Luangpoo onLuangpoo on
Luangpoo onMI
105 views13 slides
สมองกับความคิด 2003 by
สมองกับความคิด 2003สมองกับความคิด 2003
สมองกับความคิด 2003kruampare
163 views10 slides
What buddhist should know 5 by
What buddhist should know 5What buddhist should know 5
What buddhist should know 5MI
240 views11 slides

What's hot(20)

คำนำทำ 3 ภาวนา by Songsarid Ruecha
คำนำทำ 3 ภาวนาคำนำทำ 3 ภาวนา
คำนำทำ 3 ภาวนา
Songsarid Ruecha1.1K views
ตามรอยบูรพาจารย์4 by MI
ตามรอยบูรพาจารย์4ตามรอยบูรพาจารย์4
ตามรอยบูรพาจารย์4
MI768 views
Luangpoo on by MI
Luangpoo onLuangpoo on
Luangpoo on
MI105 views
สมองกับความคิด 2003 by kruampare
สมองกับความคิด 2003สมองกับความคิด 2003
สมองกับความคิด 2003
kruampare163 views
What buddhist should know 5 by MI
What buddhist should know 5What buddhist should know 5
What buddhist should know 5
MI240 views
รหัสลับเขียนที่โลกฝ่ายวิญญาณติดต่อกับพระเจ้าของเรากำลังภายในของตนเองหรือไม่ก็... by cdoecrt
รหัสลับเขียนที่โลกฝ่ายวิญญาณติดต่อกับพระเจ้าของเรากำลังภายในของตนเองหรือไม่ก็...รหัสลับเขียนที่โลกฝ่ายวิญญาณติดต่อกับพระเจ้าของเรากำลังภายในของตนเองหรือไม่ก็...
รหัสลับเขียนที่โลกฝ่ายวิญญาณติดต่อกับพระเจ้าของเรากำลังภายในของตนเองหรือไม่ก็...
cdoecrt228 views
Luangpoo suwat by MI
Luangpoo suwatLuangpoo suwat
Luangpoo suwat
MI85 views
Luangpoo lee by MI
Luangpoo leeLuangpoo lee
Luangpoo lee
MI67 views
ธรรมะเสวนา หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี by Taweedham Dhamtawee
ธรรมะเสวนา หลวงปู่เทสก์ เทสรังสีธรรมะเสวนา หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
ธรรมะเสวนา หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
ธรรมะจากหลวงปู่ดูลย์ by MI
ธรรมะจากหลวงปู่ดูลย์ธรรมะจากหลวงปู่ดูลย์
ธรรมะจากหลวงปู่ดูลย์
MI313 views
Pra ajarn boonchan by MI
Pra ajarn boonchanPra ajarn boonchan
Pra ajarn boonchan
MI74 views
Luangpoo wan by MI
Luangpoo wanLuangpoo wan
Luangpoo wan
MI98 views
9789740335467 by CUPress
97897403354679789740335467
9789740335467
CUPress336 views
สังสารวัฏ การเวียนว่ายตายเกิด by Padvee Academy
สังสารวัฏ การเวียนว่ายตายเกิดสังสารวัฏ การเวียนว่ายตายเกิด
สังสารวัฏ การเวียนว่ายตายเกิด
Padvee Academy6.6K views
กลุ่มน้องเต่าชิกูเมะ --มนุษยกับการแสวงหาความจริงและความหมายของชีวิต by freelance
กลุ่มน้องเต่าชิกูเมะ --มนุษยกับการแสวงหาความจริงและความหมายของชีวิตกลุ่มน้องเต่าชิกูเมะ --มนุษยกับการแสวงหาความจริงและความหมายของชีวิต
กลุ่มน้องเต่าชิกูเมะ --มนุษยกับการแสวงหาความจริงและความหมายของชีวิต
freelance460 views

Similar to Luangta mahabua1

Luangpoo thon by
Luangpoo thonLuangpoo thon
Luangpoo thonMI
105 views21 slides
ธรรมะเสวนา หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต by
ธรรมะเสวนา หลวงปู่มั่น ภูริทัตโตธรรมะเสวนา หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
ธรรมะเสวนา หลวงปู่มั่น ภูริทัตโตTaweedham Dhamtawee
765 views14 slides
คำสอนหลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท by
คำสอนหลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโทคำสอนหลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท
คำสอนหลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโทMI
1.9K views17 slides
คำนำทำ 2 (ตามดูรู้จิต) by
คำนำทำ 2 (ตามดูรู้จิต)คำนำทำ 2 (ตามดูรู้จิต)
คำนำทำ 2 (ตามดูรู้จิต)Songsarid Ruecha
807 views66 slides
ธรรมที่จำเป็น สู่การพ้นทุกข์ 20170616 by
ธรรมที่จำเป็น สู่การพ้นทุกข์ 20170616ธรรมที่จำเป็น สู่การพ้นทุกข์ 20170616
ธรรมที่จำเป็น สู่การพ้นทุกข์ 20170616Sombat Nakasathien
48 views71 slides

Similar to Luangta mahabua1(12)

Luangpoo thon by MI
Luangpoo thonLuangpoo thon
Luangpoo thon
MI105 views
ธรรมะเสวนา หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต by Taweedham Dhamtawee
ธรรมะเสวนา หลวงปู่มั่น ภูริทัตโตธรรมะเสวนา หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
ธรรมะเสวนา หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
คำสอนหลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท by MI
คำสอนหลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโทคำสอนหลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท
คำสอนหลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท
MI1.9K views
คำนำทำ 2 (ตามดูรู้จิต) by Songsarid Ruecha
คำนำทำ 2 (ตามดูรู้จิต)คำนำทำ 2 (ตามดูรู้จิต)
คำนำทำ 2 (ตามดูรู้จิต)
Songsarid Ruecha807 views
ธรรมที่จำเป็น สู่การพ้นทุกข์ 20170616 by Sombat Nakasathien
ธรรมที่จำเป็น สู่การพ้นทุกข์ 20170616ธรรมที่จำเป็น สู่การพ้นทุกข์ 20170616
ธรรมที่จำเป็น สู่การพ้นทุกข์ 20170616
FWD MAIL ...คิดไม่ถึง by taweesak supanan
FWD MAIL ...คิดไม่ถึงFWD MAIL ...คิดไม่ถึง
FWD MAIL ...คิดไม่ถึง
taweesak supanan1.2K views
Luangpor intawai15 by MI
Luangpor intawai15Luangpor intawai15
Luangpor intawai15
MI172 views
ตามรอยบูรพาจารย์8 by MI
ตามรอยบูรพาจารย์8ตามรอยบูรพาจารย์8
ตามรอยบูรพาจารย์8
MI832 views
Luangpoo lee by MI
Luangpoo leeLuangpoo lee
Luangpoo lee
MI97 views

More from MI

คำสอนหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก by
คำสอนหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโกคำสอนหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
คำสอนหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโกMI
780 views10 slides
คำสอนหลวงปู่หล้า เขมปัตโต by
คำสอนหลวงปู่หล้า เขมปัตโตคำสอนหลวงปู่หล้า เขมปัตโต
คำสอนหลวงปู่หล้า เขมปัตโตMI
726 views10 slides
คำสอนหลวงปู่จาม มหาปุญโญ by
คำสอนหลวงปู่จาม มหาปุญโญคำสอนหลวงปู่จาม มหาปุญโญ
คำสอนหลวงปู่จาม มหาปุญโญMI
829 views10 slides
คำสอนแม่ชีแก้ว เสียงล้ำ by
คำสอนแม่ชีแก้ว เสียงล้ำคำสอนแม่ชีแก้ว เสียงล้ำ
คำสอนแม่ชีแก้ว เสียงล้ำMI
963 views7 slides
คำสอนบูรพาจารย์ by
คำสอนบูรพาจารย์คำสอนบูรพาจารย์
คำสอนบูรพาจารย์MI
325 views10 slides
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของรัชกาลที่๙ by
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของรัชกาลที่๙พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของรัชกาลที่๙
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของรัชกาลที่๙MI
571 views51 slides

More from MI(20)

คำสอนหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก by MI
คำสอนหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโกคำสอนหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
คำสอนหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
MI780 views
คำสอนหลวงปู่หล้า เขมปัตโต by MI
คำสอนหลวงปู่หล้า เขมปัตโตคำสอนหลวงปู่หล้า เขมปัตโต
คำสอนหลวงปู่หล้า เขมปัตโต
MI726 views
คำสอนหลวงปู่จาม มหาปุญโญ by MI
คำสอนหลวงปู่จาม มหาปุญโญคำสอนหลวงปู่จาม มหาปุญโญ
คำสอนหลวงปู่จาม มหาปุญโญ
MI829 views
คำสอนแม่ชีแก้ว เสียงล้ำ by MI
คำสอนแม่ชีแก้ว เสียงล้ำคำสอนแม่ชีแก้ว เสียงล้ำ
คำสอนแม่ชีแก้ว เสียงล้ำ
MI963 views
คำสอนบูรพาจารย์ by MI
คำสอนบูรพาจารย์คำสอนบูรพาจารย์
คำสอนบูรพาจารย์
MI325 views
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของรัชกาลที่๙ by MI
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของรัชกาลที่๙พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของรัชกาลที่๙
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของรัชกาลที่๙
MI571 views
Luangpoo jarm by MI
Luangpoo jarmLuangpoo jarm
Luangpoo jarm
MI469 views
Luangta 11 by MI
Luangta 11Luangta 11
Luangta 11
MI363 views
Buddha's quotes by MI
Buddha's quotesBuddha's quotes
Buddha's quotes
MI166 views
Luangpor intawai 20 by MI
Luangpor intawai 20Luangpor intawai 20
Luangpor intawai 20
MI179 views
Luangpor intawai 20 by MI
Luangpor intawai 20Luangpor intawai 20
Luangpor intawai 20
MI119 views
Luangpor intawai113 by MI
Luangpor intawai113Luangpor intawai113
Luangpor intawai113
MI249 views
Luangpor intawai112 by MI
Luangpor intawai112Luangpor intawai112
Luangpor intawai112
MI263 views
Great dharma masters1 by MI
Great dharma masters1Great dharma masters1
Great dharma masters1
MI185 views
Luangta mahabua3 by MI
Luangta mahabua3Luangta mahabua3
Luangta mahabua3
MI218 views
Light of buddhism1 by MI
Light of buddhism1Light of buddhism1
Light of buddhism1
MI240 views
Luangpor intawai19 by MI
Luangpor intawai19Luangpor intawai19
Luangpor intawai19
MI205 views
Luangpor intawai 18 by MI
Luangpor intawai 18Luangpor intawai 18
Luangpor intawai 18
MI209 views
Luangpor intawai17 by MI
Luangpor intawai17Luangpor intawai17
Luangpor intawai17
MI308 views
Luangpor intawai16 by MI
Luangpor intawai16Luangpor intawai16
Luangpor intawai16
MI192 views

Luangta mahabua1