SlideShare a Scribd company logo
1 of 2
Download to read offline
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos • Institutet för hälsa och välfärd • National Institute for Health andWelfare
TIEDÄ
JA
TOIMI
Miten huomioimme eriarvoisuuden
vähentämisen tavoitteissa?
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimet eivät automaattisesti
kavenna sosiaalista eriarvoisuutta ja terveyseroja. Pahimmassa tapauk-
sessa ne saattavat jopa lisätä eriarvoisuutta.
•	 Onko hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen asetettu toiminnan
varsinaiseksi tavoitteeksi?
•	 Toteutuuko kaventaminen työn sisältöjen kautta? (esimerkiksi kaikkein
huono-osaisimpien aseman parantaminen)
•	 Onko toiminta ennaltaehkäisevää ja hyvinvointia edistävää työtä,
jonka oletetaan vähentävän myös eriarvoisuutta? Mihin oletukset
perustuvat?
Tunnistammeko eriarvoisuuden ilmentymiä?
Kehittämistyön ja erilaisten toimenpiteiden kohdentamisen tulisi perustua
tietoon ja todennettuihin kehittämistarpeisiin.
•	 Tiedämmekö, mistä saamme väestöryhmittäistä tietoa alueemme
asukkaiden hyvinvoinnista ja terveydestä?
•	 Miten eriarvoisuus alueellamme ilmenee? (esim. kunnan tieto­
järjestelmät, hyvinvointikertomus)
•	 Olemmeko kuulleet avainryhmiä (eri ammattilaisten hiljainen tieto,
asiakaspalaute, kohderyhmien tarpeet)?
•	 Hyödynnämmekö tätä tietoa toimien suunnittelussa ja kohdentami-
sessa? Voimmeko kehittää prosessia tämän tiedon kokoamiseksi ja
hyödyntämiseksi?
Tukeeko sidosryhmäyhteistyö toimintaa?
Terveyserot on yhteiskunnallinen ongelma, siksi sen ratkaisemiseen
tarvitaan laaja-alaista yhteistyötä.
•	 Ovatko päättäjät ja eri hallinnonalat sitoutuneet yhteiseen kaventa-
mistavoitteeseen ja sen toimeenpanoon?
•	 Ovatko eri hallinnonalat, moniammatilliset ryhmät, järjestöt tai muut
sidosryhmät mukana toiminnassa?
Tarkistuslista hyvinvointi- ja
terveyserojen kaventamiseksi
Hallitusohjelman mukaan hyvinvointi- ja terveyserojen
kaventaminen tulee ottaa huomioon kaikessa päätöksenteossa.
Väestöryhmien välistä eriarvoisuutta tulee vähentää myös
hankkeissa ja ohjelmissa. Suunnitellessasi tai arvioidessasi
toimintaasi pohdi seuraavia seikkoja.
Väestöryhmien
väliset hyvinvointi- ja
terveyserot kasvavat
koko ajan.
Varmista, ettei työsi lisää
eriarvoisuutta.
FunSubstance.com(muokattu)
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos • Institutet för hälsa och välfärd • National Institute for Health andWelfare
Lisää tietoa
www.kaventaja.fi
www.thl.fi/hyvinvointikertomus
www.terveytemme.fi
www.thl.fi/iva
Yhteystiedot
tuulia.rotko thl.fi
Puutummeko syihin vai seurauksiin?
Eriarvon kaventaminen voi ääripäissään olla yhteiskuntapolitiikkaa tai eri-
arvoisuuden seurausten lieventämistä. Mihin toiminnan tasoon pyrimme
vaikuttamaan?
•	 Perimmäiset syyt: taloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja historialliset
eriarvoisuutta ylläpitävät tekijät
•	 Välittävät tekijät: aineelliset, psykososiaaliset ja käyttäytymiseen
liittyvät tekijät - yhteisöjen kehittämisohjelmat, paikallisviranomaisten
toiminta, asuminen, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kouluissa
•	 Palvelut: mm. saavutettavuus, oikea-aikaisuus, asiakaslähtöisyys
•	 Seurausten lieventäminen: vähennetään sairauden ja toimintakyvyn
vaikutuksia sosioekonomiseen asemaan esim. toimeentulon tukemi-
nen, avustukset
Kohdistammeko toimet ja valitsemmeko
keinot mielekkäästi?
Väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ei aina tavoita kaikkia,
jolloin kohdennetut toimet ovat tarpeen. Toisaalta pelkästään kaikkein
huonoimmassa asemassa olevien hyvinvoinnin edistäminen eri riitä ero-
jen kaventamiseksi. Eriarvoisuutta tulee vähentää läpi koko sosiaalisen
asteikon.
•	 Arvioimmeko etukäteen päätösten ja toimien vaikutuksia eri väestö-
tai asiakasryhmiin?
-- Ovatko positiiviset vaikutukset samat kaikille väestöryhmille?
-- Kohdistuuko joihinkin väestöryhmiin tahattomia negatiivisia
vaikutuksia?
-- Onko toiminnan kohteena olevassa väestöryhmässä muita huonom-
massa asemassa olevia? (esim. toimeentulo, työolot, ”moniasiak-
kuus”, oppimisedellytykset, elintavat)
•	 Tavoittaako toiminta koko kohderyhmän?
•	 Kuinka saamme kohderyhmän osallistumaan?
•	 Tarvitaanko erilaisia keinoja eri alaryhmille?
Miten tiedämme, että toimintamme
kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja?
Seurattavien mittareiden on hyvä olla konkreettisia ja monipuolisia,
mitaten niin toiminnan suuntaa kuin sen vaikutuksia.
•	 Seuraammeko eriarvoisuuden kehitystä ja toimintatapojen muutoksia?
•	 Arvioimmeko valittujen keinojen käyttökelpoisuutta?
•	 Soveltuvatko indikaattorit tulosten tai vaikutusten mittaamiseen vai
prosessin kuvaukseen?
Väestöryhmien väliset hyvinvointi- ja terveyserot kasvavat koko ajan.
Varmista, ettei työsi lisää näitä eroja.
Helsinki2013
Tarvitaan myös
kohdennettuja toimia.
Hyvinvoinnin ja
terveyden edistäminen
ei aina tavoita kaikkia.
FunSubstance.com(muokattu)

More Related Content

What's hot

Hyvinvointia yhteistyön keinoin ruovedellä
Hyvinvointia yhteistyön keinoin ruovedelläHyvinvointia yhteistyön keinoin ruovedellä
Hyvinvointia yhteistyön keinoin ruovedelläPipsa Salkosalo
 
Sosiaalisen kestävyyden haasteet lähiyhteiskunnassa, Tapio Salonen
Sosiaalisen kestävyyden haasteet lähiyhteiskunnassa, Tapio SalonenSosiaalisen kestävyyden haasteet lähiyhteiskunnassa, Tapio Salonen
Sosiaalisen kestävyyden haasteet lähiyhteiskunnassa, Tapio SalonenSocca_osaamiskeskus
 
Miksi yksi selviytyy toista paremmin?
Miksi yksi selviytyy toista paremmin?Miksi yksi selviytyy toista paremmin?
Miksi yksi selviytyy toista paremmin?Anna-Maria Isola
 
Helka Raivio: Sosiaalinen kuntoutus - enemmän sosiaalista toimintakykyä ja os...
Helka Raivio: Sosiaalinen kuntoutus - enemmän sosiaalista toimintakykyä ja os...Helka Raivio: Sosiaalinen kuntoutus - enemmän sosiaalista toimintakykyä ja os...
Helka Raivio: Sosiaalinen kuntoutus - enemmän sosiaalista toimintakykyä ja os...THL
 
Yhteisösosiaalityön perinne ja ammattilaisten uudet haasteet Kati Närhi 23.01...
Yhteisösosiaalityön perinne ja ammattilaisten uudet haasteet Kati Närhi 23.01...Yhteisösosiaalityön perinne ja ammattilaisten uudet haasteet Kati Närhi 23.01...
Yhteisösosiaalityön perinne ja ammattilaisten uudet haasteet Kati Närhi 23.01...Socca_osaamiskeskus
 
#Noste - sosiaalista kuntoutusta Lahdessa
#Noste - sosiaalista kuntoutusta Lahdessa#Noste - sosiaalista kuntoutusta Lahdessa
#Noste - sosiaalista kuntoutusta LahdessaKaisa Hujanen
 
Aila Halonen: Uusia palvelumuotoja kunnassa ikäihmisten mielen hyvinvoinnin v...
Aila Halonen: Uusia palvelumuotoja kunnassa ikäihmisten mielen hyvinvoinnin v...Aila Halonen: Uusia palvelumuotoja kunnassa ikäihmisten mielen hyvinvoinnin v...
Aila Halonen: Uusia palvelumuotoja kunnassa ikäihmisten mielen hyvinvoinnin v...THL
 
Valve: Ikääntyneiden hyvän ravitsemuksen edistäminen ja toimenpiteet kunnissa
Valve: Ikääntyneiden hyvän ravitsemuksen edistäminen ja toimenpiteet kunnissaValve: Ikääntyneiden hyvän ravitsemuksen edistäminen ja toimenpiteet kunnissa
Valve: Ikääntyneiden hyvän ravitsemuksen edistäminen ja toimenpiteet kunnissaTHL
 
Heikki Suoyrjö: Kuntoutuksesta hyvää vointia
Heikki Suoyrjö: Kuntoutuksesta hyvää vointiaHeikki Suoyrjö: Kuntoutuksesta hyvää vointia
Heikki Suoyrjö: Kuntoutuksesta hyvää vointiaTHL
 
Jaana Suvisaari: Mielentilatutkijoiden neuvottelupäivien avauspuheenvuoro
Jaana Suvisaari: Mielentilatutkijoiden neuvottelupäivien avauspuheenvuoroJaana Suvisaari: Mielentilatutkijoiden neuvottelupäivien avauspuheenvuoro
Jaana Suvisaari: Mielentilatutkijoiden neuvottelupäivien avauspuheenvuoroTHL
 
Ammatti vaatii ammattitaitoa - SuPerin jäsenten näkemyksiä lähihoitajakoulutu...
Ammatti vaatii ammattitaitoa - SuPerin jäsenten näkemyksiä lähihoitajakoulutu...Ammatti vaatii ammattitaitoa - SuPerin jäsenten näkemyksiä lähihoitajakoulutu...
Ammatti vaatii ammattitaitoa - SuPerin jäsenten näkemyksiä lähihoitajakoulutu...Suomen lähi- ja perushoitajaliitto
 
Ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalveluiden tarve, käyttö ja kokemukset
Ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalveluiden tarve, käyttö ja kokemuksetIkääntyneiden sosiaali- ja terveyspalveluiden tarve, käyttö ja kokemukset
Ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalveluiden tarve, käyttö ja kokemuksetTHL
 
Omin jaloin Helena Sipiläinen
Omin jaloin Helena SipiläinenOmin jaloin Helena Sipiläinen
Omin jaloin Helena Sipiläinensarilvonen
 

What's hot (13)

Hyvinvointia yhteistyön keinoin ruovedellä
Hyvinvointia yhteistyön keinoin ruovedelläHyvinvointia yhteistyön keinoin ruovedellä
Hyvinvointia yhteistyön keinoin ruovedellä
 
Sosiaalisen kestävyyden haasteet lähiyhteiskunnassa, Tapio Salonen
Sosiaalisen kestävyyden haasteet lähiyhteiskunnassa, Tapio SalonenSosiaalisen kestävyyden haasteet lähiyhteiskunnassa, Tapio Salonen
Sosiaalisen kestävyyden haasteet lähiyhteiskunnassa, Tapio Salonen
 
Miksi yksi selviytyy toista paremmin?
Miksi yksi selviytyy toista paremmin?Miksi yksi selviytyy toista paremmin?
Miksi yksi selviytyy toista paremmin?
 
Helka Raivio: Sosiaalinen kuntoutus - enemmän sosiaalista toimintakykyä ja os...
Helka Raivio: Sosiaalinen kuntoutus - enemmän sosiaalista toimintakykyä ja os...Helka Raivio: Sosiaalinen kuntoutus - enemmän sosiaalista toimintakykyä ja os...
Helka Raivio: Sosiaalinen kuntoutus - enemmän sosiaalista toimintakykyä ja os...
 
Yhteisösosiaalityön perinne ja ammattilaisten uudet haasteet Kati Närhi 23.01...
Yhteisösosiaalityön perinne ja ammattilaisten uudet haasteet Kati Närhi 23.01...Yhteisösosiaalityön perinne ja ammattilaisten uudet haasteet Kati Närhi 23.01...
Yhteisösosiaalityön perinne ja ammattilaisten uudet haasteet Kati Närhi 23.01...
 
#Noste - sosiaalista kuntoutusta Lahdessa
#Noste - sosiaalista kuntoutusta Lahdessa#Noste - sosiaalista kuntoutusta Lahdessa
#Noste - sosiaalista kuntoutusta Lahdessa
 
Aila Halonen: Uusia palvelumuotoja kunnassa ikäihmisten mielen hyvinvoinnin v...
Aila Halonen: Uusia palvelumuotoja kunnassa ikäihmisten mielen hyvinvoinnin v...Aila Halonen: Uusia palvelumuotoja kunnassa ikäihmisten mielen hyvinvoinnin v...
Aila Halonen: Uusia palvelumuotoja kunnassa ikäihmisten mielen hyvinvoinnin v...
 
Valve: Ikääntyneiden hyvän ravitsemuksen edistäminen ja toimenpiteet kunnissa
Valve: Ikääntyneiden hyvän ravitsemuksen edistäminen ja toimenpiteet kunnissaValve: Ikääntyneiden hyvän ravitsemuksen edistäminen ja toimenpiteet kunnissa
Valve: Ikääntyneiden hyvän ravitsemuksen edistäminen ja toimenpiteet kunnissa
 
Heikki Suoyrjö: Kuntoutuksesta hyvää vointia
Heikki Suoyrjö: Kuntoutuksesta hyvää vointiaHeikki Suoyrjö: Kuntoutuksesta hyvää vointia
Heikki Suoyrjö: Kuntoutuksesta hyvää vointia
 
Jaana Suvisaari: Mielentilatutkijoiden neuvottelupäivien avauspuheenvuoro
Jaana Suvisaari: Mielentilatutkijoiden neuvottelupäivien avauspuheenvuoroJaana Suvisaari: Mielentilatutkijoiden neuvottelupäivien avauspuheenvuoro
Jaana Suvisaari: Mielentilatutkijoiden neuvottelupäivien avauspuheenvuoro
 
Ammatti vaatii ammattitaitoa - SuPerin jäsenten näkemyksiä lähihoitajakoulutu...
Ammatti vaatii ammattitaitoa - SuPerin jäsenten näkemyksiä lähihoitajakoulutu...Ammatti vaatii ammattitaitoa - SuPerin jäsenten näkemyksiä lähihoitajakoulutu...
Ammatti vaatii ammattitaitoa - SuPerin jäsenten näkemyksiä lähihoitajakoulutu...
 
Ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalveluiden tarve, käyttö ja kokemukset
Ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalveluiden tarve, käyttö ja kokemuksetIkääntyneiden sosiaali- ja terveyspalveluiden tarve, käyttö ja kokemukset
Ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalveluiden tarve, käyttö ja kokemukset
 
Omin jaloin Helena Sipiläinen
Omin jaloin Helena SipiläinenOmin jaloin Helena Sipiläinen
Omin jaloin Helena Sipiläinen
 

Viewers also liked

La revolución de la teléfonía celular hwcr
La revolución de la teléfonía celular hwcrLa revolución de la teléfonía celular hwcr
La revolución de la teléfonía celular hwcrTELECONSULT
 
Kathleen H. Futrell
Kathleen H. FutrellKathleen H. Futrell
Kathleen H. FutrellJohn Rust
 
Gigantisk TDC bil-ordre til lokalt firma
Gigantisk TDC bil-ordre til lokalt firmaGigantisk TDC bil-ordre til lokalt firma
Gigantisk TDC bil-ordre til lokalt firmaWallentin Rasmussen
 
Glosario ecologico
Glosario ecologicoGlosario ecologico
Glosario ecologicoyelitza47m
 
Calameo
CalameoCalameo
CalameoDIGOZU
 
Your baby will sleep all the night without crying
Your baby will sleep all the night without cryingYour baby will sleep all the night without crying
Your baby will sleep all the night without cryingSehrish Naseem
 
Newsletter 3 2015 dna consulting v2
Newsletter 3 2015 dna consulting v2Newsletter 3 2015 dna consulting v2
Newsletter 3 2015 dna consulting v2Gabriela Fornells
 
R.o 428 procedimiento para el pago del impto de patente municipales
R.o 428 procedimiento para el pago del impto de patente municipalesR.o 428 procedimiento para el pago del impto de patente municipales
R.o 428 procedimiento para el pago del impto de patente municipalesConaudisa
 
Poltica i drets romans
Poltica i drets romansPoltica i drets romans
Poltica i drets romanspaulatriillo
 
andybusinessresume2
andybusinessresume2andybusinessresume2
andybusinessresume2Andy Alcock
 
Grupo de Estudio: Acupuntura Biodinámica, Manaka, Acupuntura Nanjing - progr...
Grupo de Estudio: Acupuntura Biodinámica, Manaka, Acupuntura Nanjing - progr...Grupo de Estudio: Acupuntura Biodinámica, Manaka, Acupuntura Nanjing - progr...
Grupo de Estudio: Acupuntura Biodinámica, Manaka, Acupuntura Nanjing - progr...Manuel Rodríguez Cuadras
 

Viewers also liked (14)

La revolución de la teléfonía celular hwcr
La revolución de la teléfonía celular hwcrLa revolución de la teléfonía celular hwcr
La revolución de la teléfonía celular hwcr
 
Kathleen H. Futrell
Kathleen H. FutrellKathleen H. Futrell
Kathleen H. Futrell
 
Gigantisk TDC bil-ordre til lokalt firma
Gigantisk TDC bil-ordre til lokalt firmaGigantisk TDC bil-ordre til lokalt firma
Gigantisk TDC bil-ordre til lokalt firma
 
травм
травмтравм
травм
 
Glosario ecologico
Glosario ecologicoGlosario ecologico
Glosario ecologico
 
Calameo
CalameoCalameo
Calameo
 
Your baby will sleep all the night without crying
Your baby will sleep all the night without cryingYour baby will sleep all the night without crying
Your baby will sleep all the night without crying
 
Newsletter 3 2015 dna consulting v2
Newsletter 3 2015 dna consulting v2Newsletter 3 2015 dna consulting v2
Newsletter 3 2015 dna consulting v2
 
Bios
BiosBios
Bios
 
R.o 428 procedimiento para el pago del impto de patente municipales
R.o 428 procedimiento para el pago del impto de patente municipalesR.o 428 procedimiento para el pago del impto de patente municipales
R.o 428 procedimiento para el pago del impto de patente municipales
 
Poltica i drets romans
Poltica i drets romansPoltica i drets romans
Poltica i drets romans
 
book_cover
book_coverbook_cover
book_cover
 
andybusinessresume2
andybusinessresume2andybusinessresume2
andybusinessresume2
 
Grupo de Estudio: Acupuntura Biodinámica, Manaka, Acupuntura Nanjing - progr...
Grupo de Estudio: Acupuntura Biodinámica, Manaka, Acupuntura Nanjing - progr...Grupo de Estudio: Acupuntura Biodinámica, Manaka, Acupuntura Nanjing - progr...
Grupo de Estudio: Acupuntura Biodinámica, Manaka, Acupuntura Nanjing - progr...
 

Similar to Tarkistuslista hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamiseksi

Terveyserojen kaventaminen 8_10_2014 Rotko
Terveyserojen kaventaminen 8_10_2014 RotkoTerveyserojen kaventaminen 8_10_2014 Rotko
Terveyserojen kaventaminen 8_10_2014 RotkoMS SOSTE
 
Nella Savolainen: Hyvinvointityö Varsinais-Suomen kunnissa
Nella Savolainen: Hyvinvointityö Varsinais-Suomen kunnissaNella Savolainen: Hyvinvointityö Varsinais-Suomen kunnissa
Nella Savolainen: Hyvinvointityö Varsinais-Suomen kunnissaTHL
 
Eriarvoisuuden kaventaminen maakunnissa
Eriarvoisuuden kaventaminen maakunnissaEriarvoisuuden kaventaminen maakunnissa
Eriarvoisuuden kaventaminen maakunnissaTHL
 
Hyvinvoinnin edistäminen käytännössä Aulikki Kananoja
Hyvinvoinnin edistäminen käytännössä Aulikki KananojaHyvinvoinnin edistäminen käytännössä Aulikki Kananoja
Hyvinvoinnin edistäminen käytännössä Aulikki Kananojasarilvonen
 
Maria Salenius. Indikaattorit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tukena.
Maria Salenius. Indikaattorit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tukena.Maria Salenius. Indikaattorit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tukena.
Maria Salenius. Indikaattorit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tukena.THL
 
Heli Hätönen: Maakunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävät - mitä...
Heli Hätönen: Maakunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävät - mitä...Heli Hätönen: Maakunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävät - mitä...
Heli Hätönen: Maakunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävät - mitä...THL
 
Taru Koivisto: Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä
Taru Koivisto: Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestäTaru Koivisto: Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä
Taru Koivisto: Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestäTHL
 
Merja Mäkisalo-Ropponen: Ikääntyneiden hyvän ravitsemuksen edistäminen päätök...
Merja Mäkisalo-Ropponen: Ikääntyneiden hyvän ravitsemuksen edistäminen päätök...Merja Mäkisalo-Ropponen: Ikääntyneiden hyvän ravitsemuksen edistäminen päätök...
Merja Mäkisalo-Ropponen: Ikääntyneiden hyvän ravitsemuksen edistäminen päätök...THL
 
Tiina Suomela-Markkanen: Kuntoutussuunnitelma-vaativa lääkinnällinen kuntoutu...
Tiina Suomela-Markkanen: Kuntoutussuunnitelma-vaativa lääkinnällinen kuntoutu...Tiina Suomela-Markkanen: Kuntoutussuunnitelma-vaativa lääkinnällinen kuntoutu...
Tiina Suomela-Markkanen: Kuntoutussuunnitelma-vaativa lääkinnällinen kuntoutu...Kela
 
Maakunnan tuki kunnille hyvinvointityössä - HYTE-työn yhdyspinnat ja miten n...
 Maakunnan tuki kunnille hyvinvointityössä - HYTE-työn yhdyspinnat ja miten n... Maakunnan tuki kunnille hyvinvointityössä - HYTE-työn yhdyspinnat ja miten n...
Maakunnan tuki kunnille hyvinvointityössä - HYTE-työn yhdyspinnat ja miten n...THL
 
Mielenterveyspalveluiden laatu ja vaikuttavuus
Mielenterveyspalveluiden laatu ja vaikuttavuusMielenterveyspalveluiden laatu ja vaikuttavuus
Mielenterveyspalveluiden laatu ja vaikuttavuusKristian Wahlbeck
 
Hyvinvointikertomus kuntajohtamisen välineenä
Hyvinvointikertomus kuntajohtamisen välineenäHyvinvointikertomus kuntajohtamisen välineenä
Hyvinvointikertomus kuntajohtamisen välineenäTHL
 
Yhteistyöllä hyvinvointia ja terveyttä 2025 - Miten terveyseroja voidaan kave...
Yhteistyöllä hyvinvointia ja terveyttä 2025 - Miten terveyseroja voidaan kave...Yhteistyöllä hyvinvointia ja terveyttä 2025 - Miten terveyseroja voidaan kave...
Yhteistyöllä hyvinvointia ja terveyttä 2025 - Miten terveyseroja voidaan kave...THL
 
HYTE toimenpide-ehdotukset (tiivis yleisesittely)
HYTE toimenpide-ehdotukset (tiivis yleisesittely)HYTE toimenpide-ehdotukset (tiivis yleisesittely)
HYTE toimenpide-ehdotukset (tiivis yleisesittely)THL
 
Te aperusthjahyvkertomus25.4.2017
Te aperusthjahyvkertomus25.4.2017Te aperusthjahyvkertomus25.4.2017
Te aperusthjahyvkertomus25.4.2017Kuopionkaupunki
 
Taru Koivisto: Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Hallitu...
Taru Koivisto: Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Hallitu...Taru Koivisto: Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Hallitu...
Taru Koivisto: Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Hallitu...THL
 
Elina Aaltio: Osallisuus ja sote-integraatio hyvinvoinnin rakentumisessa
Elina Aaltio: Osallisuus ja sote-integraatio hyvinvoinnin rakentumisessaElina Aaltio: Osallisuus ja sote-integraatio hyvinvoinnin rakentumisessa
Elina Aaltio: Osallisuus ja sote-integraatio hyvinvoinnin rakentumisessaTHL
 
Päihdepäivät 2023 seminaari 7. Hyvän mielen kunta- ja MIVA (Mielenterveysvaik...
Päihdepäivät 2023 seminaari 7. Hyvän mielen kunta- ja MIVA (Mielenterveysvaik...Päihdepäivät 2023 seminaari 7. Hyvän mielen kunta- ja MIVA (Mielenterveysvaik...
Päihdepäivät 2023 seminaari 7. Hyvän mielen kunta- ja MIVA (Mielenterveysvaik...EHYT
 
Merja Mäkisalo-Ropponen: Miten voimme hyödyntää tietoa lasten ja nuorten hyvi...
Merja Mäkisalo-Ropponen: Miten voimme hyödyntää tietoa lasten ja nuorten hyvi...Merja Mäkisalo-Ropponen: Miten voimme hyödyntää tietoa lasten ja nuorten hyvi...
Merja Mäkisalo-Ropponen: Miten voimme hyödyntää tietoa lasten ja nuorten hyvi...THL
 

Similar to Tarkistuslista hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamiseksi (20)

Terveyserojen kaventaminen 8_10_2014 Rotko
Terveyserojen kaventaminen 8_10_2014 RotkoTerveyserojen kaventaminen 8_10_2014 Rotko
Terveyserojen kaventaminen 8_10_2014 Rotko
 
Nella Savolainen: Hyvinvointityö Varsinais-Suomen kunnissa
Nella Savolainen: Hyvinvointityö Varsinais-Suomen kunnissaNella Savolainen: Hyvinvointityö Varsinais-Suomen kunnissa
Nella Savolainen: Hyvinvointityö Varsinais-Suomen kunnissa
 
Eriarvoisuuden kaventaminen maakunnissa
Eriarvoisuuden kaventaminen maakunnissaEriarvoisuuden kaventaminen maakunnissa
Eriarvoisuuden kaventaminen maakunnissa
 
Hyvinvoinnin edistäminen käytännössä Aulikki Kananoja
Hyvinvoinnin edistäminen käytännössä Aulikki KananojaHyvinvoinnin edistäminen käytännössä Aulikki Kananoja
Hyvinvoinnin edistäminen käytännössä Aulikki Kananoja
 
Maria Salenius. Indikaattorit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tukena.
Maria Salenius. Indikaattorit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tukena.Maria Salenius. Indikaattorit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tukena.
Maria Salenius. Indikaattorit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tukena.
 
Heli Hätönen: Maakunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävät - mitä...
Heli Hätönen: Maakunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävät - mitä...Heli Hätönen: Maakunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävät - mitä...
Heli Hätönen: Maakunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävät - mitä...
 
Taru Koivisto: Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä
Taru Koivisto: Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestäTaru Koivisto: Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä
Taru Koivisto: Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä
 
Merja Mäkisalo-Ropponen: Ikääntyneiden hyvän ravitsemuksen edistäminen päätök...
Merja Mäkisalo-Ropponen: Ikääntyneiden hyvän ravitsemuksen edistäminen päätök...Merja Mäkisalo-Ropponen: Ikääntyneiden hyvän ravitsemuksen edistäminen päätök...
Merja Mäkisalo-Ropponen: Ikääntyneiden hyvän ravitsemuksen edistäminen päätök...
 
Tiina Suomela-Markkanen: Kuntoutussuunnitelma-vaativa lääkinnällinen kuntoutu...
Tiina Suomela-Markkanen: Kuntoutussuunnitelma-vaativa lääkinnällinen kuntoutu...Tiina Suomela-Markkanen: Kuntoutussuunnitelma-vaativa lääkinnällinen kuntoutu...
Tiina Suomela-Markkanen: Kuntoutussuunnitelma-vaativa lääkinnällinen kuntoutu...
 
Maakunnan tuki kunnille hyvinvointityössä - HYTE-työn yhdyspinnat ja miten n...
 Maakunnan tuki kunnille hyvinvointityössä - HYTE-työn yhdyspinnat ja miten n... Maakunnan tuki kunnille hyvinvointityössä - HYTE-työn yhdyspinnat ja miten n...
Maakunnan tuki kunnille hyvinvointityössä - HYTE-työn yhdyspinnat ja miten n...
 
Kohti hyvinvointaloutta
Kohti hyvinvointalouttaKohti hyvinvointaloutta
Kohti hyvinvointaloutta
 
Mielenterveyspalveluiden laatu ja vaikuttavuus
Mielenterveyspalveluiden laatu ja vaikuttavuusMielenterveyspalveluiden laatu ja vaikuttavuus
Mielenterveyspalveluiden laatu ja vaikuttavuus
 
Hyvinvointikertomus kuntajohtamisen välineenä
Hyvinvointikertomus kuntajohtamisen välineenäHyvinvointikertomus kuntajohtamisen välineenä
Hyvinvointikertomus kuntajohtamisen välineenä
 
Yhteistyöllä hyvinvointia ja terveyttä 2025 - Miten terveyseroja voidaan kave...
Yhteistyöllä hyvinvointia ja terveyttä 2025 - Miten terveyseroja voidaan kave...Yhteistyöllä hyvinvointia ja terveyttä 2025 - Miten terveyseroja voidaan kave...
Yhteistyöllä hyvinvointia ja terveyttä 2025 - Miten terveyseroja voidaan kave...
 
HYTE toimenpide-ehdotukset (tiivis yleisesittely)
HYTE toimenpide-ehdotukset (tiivis yleisesittely)HYTE toimenpide-ehdotukset (tiivis yleisesittely)
HYTE toimenpide-ehdotukset (tiivis yleisesittely)
 
Te aperusthjahyvkertomus25.4.2017
Te aperusthjahyvkertomus25.4.2017Te aperusthjahyvkertomus25.4.2017
Te aperusthjahyvkertomus25.4.2017
 
Taru Koivisto: Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Hallitu...
Taru Koivisto: Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Hallitu...Taru Koivisto: Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Hallitu...
Taru Koivisto: Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Hallitu...
 
Elina Aaltio: Osallisuus ja sote-integraatio hyvinvoinnin rakentumisessa
Elina Aaltio: Osallisuus ja sote-integraatio hyvinvoinnin rakentumisessaElina Aaltio: Osallisuus ja sote-integraatio hyvinvoinnin rakentumisessa
Elina Aaltio: Osallisuus ja sote-integraatio hyvinvoinnin rakentumisessa
 
Päihdepäivät 2023 seminaari 7. Hyvän mielen kunta- ja MIVA (Mielenterveysvaik...
Päihdepäivät 2023 seminaari 7. Hyvän mielen kunta- ja MIVA (Mielenterveysvaik...Päihdepäivät 2023 seminaari 7. Hyvän mielen kunta- ja MIVA (Mielenterveysvaik...
Päihdepäivät 2023 seminaari 7. Hyvän mielen kunta- ja MIVA (Mielenterveysvaik...
 
Merja Mäkisalo-Ropponen: Miten voimme hyödyntää tietoa lasten ja nuorten hyvi...
Merja Mäkisalo-Ropponen: Miten voimme hyödyntää tietoa lasten ja nuorten hyvi...Merja Mäkisalo-Ropponen: Miten voimme hyödyntää tietoa lasten ja nuorten hyvi...
Merja Mäkisalo-Ropponen: Miten voimme hyödyntää tietoa lasten ja nuorten hyvi...
 

Tarkistuslista hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamiseksi

 • 1. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos • Institutet för hälsa och välfärd • National Institute for Health andWelfare TIEDÄ JA TOIMI Miten huomioimme eriarvoisuuden vähentämisen tavoitteissa? Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimet eivät automaattisesti kavenna sosiaalista eriarvoisuutta ja terveyseroja. Pahimmassa tapauk- sessa ne saattavat jopa lisätä eriarvoisuutta. • Onko hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen asetettu toiminnan varsinaiseksi tavoitteeksi? • Toteutuuko kaventaminen työn sisältöjen kautta? (esimerkiksi kaikkein huono-osaisimpien aseman parantaminen) • Onko toiminta ennaltaehkäisevää ja hyvinvointia edistävää työtä, jonka oletetaan vähentävän myös eriarvoisuutta? Mihin oletukset perustuvat? Tunnistammeko eriarvoisuuden ilmentymiä? Kehittämistyön ja erilaisten toimenpiteiden kohdentamisen tulisi perustua tietoon ja todennettuihin kehittämistarpeisiin. • Tiedämmekö, mistä saamme väestöryhmittäistä tietoa alueemme asukkaiden hyvinvoinnista ja terveydestä? • Miten eriarvoisuus alueellamme ilmenee? (esim. kunnan tieto­ järjestelmät, hyvinvointikertomus) • Olemmeko kuulleet avainryhmiä (eri ammattilaisten hiljainen tieto, asiakaspalaute, kohderyhmien tarpeet)? • Hyödynnämmekö tätä tietoa toimien suunnittelussa ja kohdentami- sessa? Voimmeko kehittää prosessia tämän tiedon kokoamiseksi ja hyödyntämiseksi? Tukeeko sidosryhmäyhteistyö toimintaa? Terveyserot on yhteiskunnallinen ongelma, siksi sen ratkaisemiseen tarvitaan laaja-alaista yhteistyötä. • Ovatko päättäjät ja eri hallinnonalat sitoutuneet yhteiseen kaventa- mistavoitteeseen ja sen toimeenpanoon? • Ovatko eri hallinnonalat, moniammatilliset ryhmät, järjestöt tai muut sidosryhmät mukana toiminnassa? Tarkistuslista hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamiseksi Hallitusohjelman mukaan hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen tulee ottaa huomioon kaikessa päätöksenteossa. Väestöryhmien välistä eriarvoisuutta tulee vähentää myös hankkeissa ja ohjelmissa. Suunnitellessasi tai arvioidessasi toimintaasi pohdi seuraavia seikkoja. Väestöryhmien väliset hyvinvointi- ja terveyserot kasvavat koko ajan. Varmista, ettei työsi lisää eriarvoisuutta. FunSubstance.com(muokattu)
 • 2. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos • Institutet för hälsa och välfärd • National Institute for Health andWelfare Lisää tietoa www.kaventaja.fi www.thl.fi/hyvinvointikertomus www.terveytemme.fi www.thl.fi/iva Yhteystiedot tuulia.rotko thl.fi Puutummeko syihin vai seurauksiin? Eriarvon kaventaminen voi ääripäissään olla yhteiskuntapolitiikkaa tai eri- arvoisuuden seurausten lieventämistä. Mihin toiminnan tasoon pyrimme vaikuttamaan? • Perimmäiset syyt: taloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja historialliset eriarvoisuutta ylläpitävät tekijät • Välittävät tekijät: aineelliset, psykososiaaliset ja käyttäytymiseen liittyvät tekijät - yhteisöjen kehittämisohjelmat, paikallisviranomaisten toiminta, asuminen, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kouluissa • Palvelut: mm. saavutettavuus, oikea-aikaisuus, asiakaslähtöisyys • Seurausten lieventäminen: vähennetään sairauden ja toimintakyvyn vaikutuksia sosioekonomiseen asemaan esim. toimeentulon tukemi- nen, avustukset Kohdistammeko toimet ja valitsemmeko keinot mielekkäästi? Väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ei aina tavoita kaikkia, jolloin kohdennetut toimet ovat tarpeen. Toisaalta pelkästään kaikkein huonoimmassa asemassa olevien hyvinvoinnin edistäminen eri riitä ero- jen kaventamiseksi. Eriarvoisuutta tulee vähentää läpi koko sosiaalisen asteikon. • Arvioimmeko etukäteen päätösten ja toimien vaikutuksia eri väestö- tai asiakasryhmiin? -- Ovatko positiiviset vaikutukset samat kaikille väestöryhmille? -- Kohdistuuko joihinkin väestöryhmiin tahattomia negatiivisia vaikutuksia? -- Onko toiminnan kohteena olevassa väestöryhmässä muita huonom- massa asemassa olevia? (esim. toimeentulo, työolot, ”moniasiak- kuus”, oppimisedellytykset, elintavat) • Tavoittaako toiminta koko kohderyhmän? • Kuinka saamme kohderyhmän osallistumaan? • Tarvitaanko erilaisia keinoja eri alaryhmille? Miten tiedämme, että toimintamme kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja? Seurattavien mittareiden on hyvä olla konkreettisia ja monipuolisia, mitaten niin toiminnan suuntaa kuin sen vaikutuksia. • Seuraammeko eriarvoisuuden kehitystä ja toimintatapojen muutoksia? • Arvioimmeko valittujen keinojen käyttökelpoisuutta? • Soveltuvatko indikaattorit tulosten tai vaikutusten mittaamiseen vai prosessin kuvaukseen? Väestöryhmien väliset hyvinvointi- ja terveyserot kasvavat koko ajan. Varmista, ettei työsi lisää näitä eroja. Helsinki2013 Tarvitaan myös kohdennettuja toimia. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ei aina tavoita kaikkia. FunSubstance.com(muokattu)