SlideShare a Scribd company logo
សំបុត្របសស Ignatius
ទៅកាស Philadelphia
ជំពូកទី 1
1 Ignatius ដែល​ ត្រូ​ បា​ គេ​ គៅ​ ផង​ ដែរ​ ថ Theophorus គៅ​ កាន​ សាសន
ត្​ នា​ ត្រ​ ជ​ ត្រ​ ូរបិត​ ាិង​ ជ​ ត្រះអ
ម ាន​ គេា៊ូ ​ តេិាស ​ របាន​ គេងង​
ដែល​ គៅ​ ្
្ នង​ ទីត្ រង Philadelphia ្
្ នង​ ទ្វប​ អាសី; ដែល​ បា​ ទទួល​ គាន្សី​
គេត
្ ​ ្រសណ គោេ​ បា​ តាង​ គៅ​ ្
្ នង​ ករ​ ត្េគត្រង​ គ
្ ​ នា​ ត្រ គើងេ​
ះរ​ ាប្េ​ ជ​ គរងង​ រើូ្​ គៅ​ ្
្ នង​ នាណងន​ នា​ ត្រ​ ះអ
ម ាន​ នា​ គេងង គើង
េ​ បា​ ាគតេន​ គោេ​ គាន្សី​ គេត
្ ​ ្រសណ​ តេបន​ យ
៉ ង​ តេ​ រេៈ​ ករ​ រ
ាន​ គើងង​ ូ ិញ​ របាន​ តទងន់ ដែល​ ខ
្ នា​ ាូ េ​ ជារប​ ាួ រ​ ផង​ ដែរ​ ្
្ នង​ ត្រ​ គោ
ើិ្​ នា​ ត្រ​ គេា៊ូ ូ​ តេីាស ដែល​ ជ​ ះាន​ ្ល្​ ជ​ ាិនម ាិង​ ឥ្​ គៅើ្ងង
ភ្រ វ្រេ; ជ​ ្ិគាា​ តបាិា​ គបង​ ្ួ្​ គេ​ រួបរួេ​ ជ​ េួេ​ ាឹង​ ប ៊ាស្ ាិ
ង​ េណៈ​ តបរា​ ដែល​ គៅ​ ជ​ េួេ​ ាឹង​ គោ្ ាិង​ ឌី្សា​ ដែល​ ត្រូ​ ប
ា​ ដ្ង​ តាង​ តេ​ េាាិ្​ របាន​ ត្រ​ គេា៊ូ ូ​ តេីាស ង ត្រះងង​ បា​ តាង​ និ
្្​ តេ​ ត្រើហទទេ​ របាន​ ត្រះងង គោេ​ ត្រូ ិិ
ញ ណ​ ែ៏ូ ិាសទ្​ របាន​ ត្រះងងង
២ ប ៊ាស្​ ណ​ ដែល​ ខ
្ នា​ ែឹង​ ថ​ បា​ ទទួល​ ្ិនម​ បគតេង​ ែ៏​ ះស
ម រា​ គសរ​ ្
្ ន
ង​ នាគណេ​ ះ្្​ រលន​ គ
្ េិា​ ដេា​ គោេ​ ខ
្ លា​ គ្ន ឬ​ គោេ​ េាសាស ឬ​
គោេ​ ឥ្​ តបគយជាន​ គើងេង ប៉សដា្ គោេ​ សរ​ គាន្្ី​ តារញន​ របាន​ ត្រ​
ជ​ ត្រ​ ូរបិត ាិង​ ជ​ ត្រ​ គេា៊ូ ​ តេីាស ​ នា​ គេងង​ រលន​ គ
្ ង
3 ភ្ល្ េរបានះ្្ណដែលខ
្ នាគក្ារគាងរ; គោេភ្គា្ រេស
្ ្នរបានគ្ន េឺអនគធ្វបា
គតនងាជងះ្្ែ៏នទ គោេករាិយេឥ្តបគយជានជាងះានង ែ្ិ្​ គ្ន​ ាេ​ ាឹង​ ប
ទ​ បិ
្ ​ ែូន​ ្ិណ​ គៅ​ ាឹង​ ដខសង
4 គើ្សែូគន្រគើងេ ត្លឹងខ
្ នាុ្នទស្េាាិ្របានគ្ននាគ់រត្រែ៏រ វ្រេបាផស្ គោេែឹងថា
បគងកង្ផលគៅ្
្ នងេសណធេមជាងះាន ាិងល្ ឥ្គខ
ម រង គ់គ្ញគៅគោេភ្ាស ិ្គាស រ គ
្ ា្
ណ
្ គើងេតេតេបនករល្ េនាត្រែ៏អាត្រជា្េងនគៅង
៥គើ្ស​ ែូគុ
្ រ​ គើងេ ែូន​ ជ​ ក
្ េ​ គៅ​ ជ​ ្ូា​ ជាង​ រេ​ នា​ ្ា្ឺ ាិង​
នា​ គាន្សី​ ្ិ្; គេនគនញ្ីករដប្ប្ន ាិងគគលលទ្ិេិា្ិ្; ប៉សដា្ះ្្េក
្ លរបានះ្
្គៅឯណ នូរះ្្គធ្វតេែូនជគនងេគៅទីគសរង
៦ ្្ិ្​ អា​ នន្​ ជ​ គតនងា​ ដែល​ ហ្ន​ ែូន​ ជ​ ា្្ិាេ​ ាឹង​ ករ​
គជ ​ គោេ​ គាន្្ី​ រ វ្រេ​ េិា​ ្ិ្ សា​ ះ្្​ ដែល​ រ្ន​ តេ​ ផ
្ លូ​ នា​ ត្រ​
ជ​ គ្្ ងេ ប៉សដា្​ គៅ​ ្
្ នង​ ករ​ ត្េគត្រង​ គ
្ ្ួ្​ គេ​ ាឹង​ រ្​ េិា​ គើងញ​
្ដា្ង​ គើងេង
7 ែូគន្រ នូរ​ គជងា​ ាង​ ្ី​ គៅ
្ ​ អត្្ន​ ដែល​ ត្រគេា៊ូ ​ េិា​ គា្ រ្​ ់្នង ្ី
គត់រាេិាដេាជនាកររបានត្របិតគទង េិា​ ដេា​ ថ​ ខ
្ នា​ បា​ រ្​ គើងញ​ ករ​
ដប្​ ប្ន​ ្
្ នង​ នាគណេ​ ះ្្​ រលន​ គ
្ ​ គទ េឺ​ ជ​ ភ្​ បរ ិាសទ្​ តេបន​ ដប
ប​ យ
៉ ងង
៨ គត់រ​ ះាន​ ះ្្​ ដែល​ េ្​ ្ី​ ត្រ ាិង​ ្ី​ ត្រ​ គេា៊ូ ូ​ តេីាស ្៏​ គៅ​ ជ​
េួេ​ ប ៊ាស្​ របាន​ ្ួ្​ គេ​ ដែរង គើងេ​ ះាន​ ះ្្​ ដែល​ ាឹង​ ដតបនិ្្​ ត្ើ
បន​ គៅ​ ្
្ នង​ ករ​ រួបរួេ​ នា​ សាសនត្​ ូ ិញ ាូ េ្ី​ ដ្​ ះ្្​ ជាង​ គារ​ ្៏​
ាឹង​ គៅ​ ជ​ ះ្្​ បគតេង​ របាន​ ត្រ​ ដែរ គែងេ្ី​ ឲា​ ្ួ្​ គេ​ អន​ រាន​ គៅ​
តេ​ ត្រ​ គេា៊ូ ង
បងប
្ លាគះងេ ្សាត្រូគប្បគិ
្ ្គើងេង តបាិា​ គបង​ ះ្្​ ណ​ គែងរ​ តេ​ ះ្្​ ណ​
ដែល​ គធ្វ​ ឲា​ អា​ ជគអ
្ រ​ ្
្ នង​ ត្ រេ​ ជាាសា ះ្្​ គសរ​ ាឹង​ េិា​ ទទួល​ រជ
ណនត្​ របាន​ ត្រ​ ជ​ េ្ម្​ គើងេង តបាិា​ គបង​ ះ្្​ ណ​ គែងរ​ តេ​ េាាិ
្​ គផសង ះ្្​ គសរ​ េិា​ េលន​ តាប​ តេ​ នាណងន​ របាន​ ត្រ​ តេីាស ​ គទង
10 ែូគន្រ នូរ​ ទស្​ ា​ ជ​ ករ​ ខិ្​ ខា​ របាន​ ះ្្​ ្
្ នង​ ករ​ ទទួល​ ជា​ ះ្
្​ កាន​ សាស​ បរ ិាសទ្​ ែូនគ
្ ​ ជាង​ ះានង
11 ែ្ិ្​ អា​ សនន​ ដ្​ េួេ​ នា​ ត្រ​ គេា៊ូ ​ តេិាស ​ ជ​ ះអ
ម ាន​ នា​ គេងងង ាិ
ងេួេដ្ងគៅ្
្ នងកររួបរួេនានេរបានគ្ន; អាាៈេួេ;
១២ ្៏​ ែូន​ ជ​ អា​ ប ៊ាស្​ ដ្​ េួេ រួេ​ ជ​ េួេ​ ាឹង​ េណៈបិ
្ ករ​ រប
ាន​ គ្ន ាិង​ ឌី្សា​ ជ​ ះ្្​ បគតេង​ របាន​ ខ
្ នា​ ផង​ ដែរ់ ែូគន្រ​ គបង​ ះ្្​ រ
លន​ គ
្ ​ គធ្វ​ ះ្វ​ ្៏​ គោេ គសរ​ ះ្្​ អន​ ាឹង​ គធ្វ​ តេ​ ត្រើហទទេ​ នា​
ត្រង
ជំពូក 2
1 បងប
្ លាគះងេ គាន្្ីតារញ
ន ដែលខ
្ នាអានាគ់រះ្្ គធ្វឱាខ
្ នាកា
ន ដ្ធាង ខ
្ នាអាះាណរជខ
្ ាង
គៅ្
្ នងះ្្ ខ
្ នា្ពយេករ់រះ្្្ីគតគរថ
្ ្នង ឬេិាដេាខ
្ នាគទ ដ្ជត្រគេា៊ូ ូតេីាស ង ្
្ នង​
ះ្្​ ណ​ ដែល​ ត្រូ​ នង​ គសរ ខ
្ នា​ រ ឹ្​ ដ្​ ភទេ​ ខ
្ ន ែូន​ ជ​ គៅ​ ដ្​ គែង
រ​ គៅ​ រ្​ ទស្្​ ប៉សគណ
ណ រង
២ ប៉សដា្​ ករះធិស
ស ា​ របាន​ ះ្្​ នាគ់រ​ ត្រ​ ាឹង​ គធ្វ​ ឲា​ ខ
្ នា​ បា​ តេបន​ ល្្
ណន គែងេ្ី​ ខ
្ នា​ អន​ បា​ ែលន​ ន
ា ដណ្​ គសរ ដែល​ គោេ​ ត្រើហទទេ​ គេត
្ ្រស
ណ​ របាន​ ត្រ​ បា​ តបជា​ ែលន​ ខ
្ នា ់ ករ​ រ្ន​ គៅ​ រ្​ ែាណឹងល្ ែូន​ ជ​ ស
នននេ​ នា​ ត្រតេីាស ាិងនាគ់រ្ួ្សូ្ ះា្ីករតេបនតេងរបាន្ួ្ជាាសាង
3 ាូ េ​ ឲា​ គេងង​ តារញន​ ្ពករ វ​ ផង​ ដែរ គត់រ​ ្ួ្​ គេ​ ្៏​ បា​ សា​ គេង
ង​ គៅ​ កាន​ ែាណឹង​ ល្ គើងេ​ ាង្ឹេ​ ែលន​ ត្រ​ តេីាស គើងេ​ រំ្ឹង​ ទស្​ តទងនង
៤ ្
្ នង​ ះ្្​ ដែល​ គជ ​ ផង​ ដែរ ្ួ្​ គេ​ បា​ ាគតក
ង រ​ គោេ​ ករ​ រួបរួេ​
នា​ ត្រគេា៊ូ ូតេីាស ; ជេាសាសបរ ិាសទ្ ា្សិាេាឹងគេតារញន គើងេអាភ្ះស
ម រាង
៥ ះ្្​ ដែល​ បា​ ទទួល​ ទីបស
ស លន​ ្ី​ ត្រគេា៊ូ ូ​ តេីាស គើងេ​ ត្រូ​ បា​ របន​
្
្ នង​ ែាណឹងល្ ​ នា​ គាន្សី​ ាង្ឹេ​ រួេ​ របាន​ គេងងង
6 ប៉សដា្​ តបាិា​ គបង​ ះ្្​ ណ​ អ
្ ្ន​ តបកា​ ះា្ី​ ន្បន​ របាន​ សាាន​ េូ ោ​
ែលន​ ះ្្​ រលន​ គ
្ នូរ​ ្សា​ ស
្ បន​ តេ​ ះ្្​ គសរ​ គើងេង ែ្ិ្​ ករ​ ទទួល​ ល
ទ្ិ​ របាន​ ត្រ​ តេីាស ​ ្ី​ ះ្្​ ដែល​ បា​ ក្ន​ ដា្្ គសរ​ ល្ ​ តបគាងរ​ ជង​
ះ្្​ ដែល​ េិា​ អា​ សាស​ េូ ោង
7 ប៉សដា្​ តបាិា​ គបង​ ះ្្​ ណ​ អ
្ ្ន ឬ​ ះ្្​ គផសង​ គទង្​ េិា​ ាិយេ​ ះា្ី​
ត្រ​ តេីាស ​ គេា៊ូ ូ​ គទ ្ួ្គេ​ ហ្ន​ ែូន​ ជ​ ខ
្ នា ប៉សដា្​ ជ​ ូ ិអា ាិង​ ផ្ ល
រ​ នា​
ះ្្​ ស
្ បន ដែល​ ត្រូ​ បា​ ារគារ​ ដ្​ គន
្ រ​ េាសាស​ ប៉សគណ
ណ រង
៨ ែូគន្រ នូរ​ រ្ន​ គនញ​ ្ី​ ាិល្ៈ​ ែ៏​ អត្្ន ាិង​ ះស
ស ្ន​ របាន​ ត្រះងងអ
ម ាន​
នា​ ្ិភ្គោ្​ គារ​ គៅង ដត្ង​ គោ​ ះ្្​ រលន​ គ
្ ​ ត្រូ​ បា​ គេ​ ាងក្នាងកិ
ា​ គោេ​ ល្ិន​ ្ល​ របាន​ គ្ន ះ្្​ រលន​ គ
្ ​ ាឹង​ ត្ជ្ន​ ្
្ នង​ និ្្​ ាប្
រ រ
ា​ របាន​ ះ្្ង ប៉សដា្​ េ្​ ជាង​ ះាន​ គ
្ ​ គៅ​ ្ដា្ង​ ដ្​ េួេ​ គោេ​ និ្្​
េិា​ ដប្​ ប្នង
៩គើងេ​ ខ
្ នា​ ាូ េ​ តបជា​ ្រ​ ែលន​ ត្រ​ របាន​ ខ
្ នា​ ដែល​ ខ
្ នា​ អា​ េាាិករ​
ល្ ​ នាគ់រ​ ះ្្ គើងេ​ ថ​ គ
្ ា​ ះ្្​ ណ​ ្
្ នង​ នាគណេ​ ះ្្​ រលន​ គ
្ ​ ត្រូ​
ះួ្​ គោេ​ នាើ ឬ​ គោេ​ ឯ្ជា​ ថ ខ
្ នា​ បា​ ោ្ន​ បា
្ ន្​ ែលន​ គ្ន​ ្
្ ន
ង​ នាាួា​ ្ិន​ ឬ​ គតនងា​ គទង
10 គើងេ​ ខ
្ នា​ តបថ
្ ​ នងន​ គៅ​ ែលន​ ះាន​ ះ្្​ ដែល​ ខ
្ នា​ បា​ ាាសស​ គ
្ គែង
េ្ី​ ្សា​ ឲា​ ា​ ក
្ េ​ គៅ​ ជ​ ស្សី​ តបរាង​ ាឹង​ ្ួ្​ គេង
១១្្ិ្​ គជរ​ បី​ ជ​ ះ្្​ ខ្រ​ បា​ បគិ
្ ្​ ខ
្ នា​ តេ​ សនន​ នេ​ ្៏​ គោ
េ ្៏​ ូ ិិ
ញ ណ​ ដែល​ េ្​ ្ី​ ត្រ េិា​ ត្រូ​ បា​ គេ​ បគិ
្ ្​ គើងេង គត់រ​ ា​
ែឹង​ ជាង​ ្ី​ ណ​ េ្ ាិង​ ្ដា្ង​ ណ​ ដែល​ ា​ គៅ គើងេ​ តបបន​ ្ី​ អាម្ា
បាង​ នា​ និ្្ង
12 ខ
្ នាបាេា គ្លដែលខ
្ នាគៅ្
្ នងនាគណេះ្្រលនគ
្ ង ខ
្ នា​ ាិយេ​ គោេ​ ាាគើង​ ខ
្ ាង់
នូល​ រួេ​ ជេួេ​ ប ៊ាស្ ាិង​ េណៈតបរា ាិង​ ឌី្សាង
១៣ ឥើ
រ ូ​ គារ អា​ ះ្្​ ខ្រ​ បា​ ស
្ ា​ ថ ខ
្ នា​ ាិយេ​ ករ​ គារ​ គោេ​ ប
ា​ ជេ​ ទស្​ េសា​ ះា្ី​ ករ​ ដប្​ ប្ន​ ដែល​ ាឹង​ គ្ង្​ អា​ ្
្ នង​ នាគណ
េ​ ះ្្​ រលន​ គ
្ ង
១៤ ប៉សដា្ គ្ន​ ជ​ ស្សី​ របាន​ ខ
្ នា គោេ​ សរ​ ដ្​ ខ
្ នា​ ្
្ នង​ នាណង​ ដែល​ ខ
្ នា​
េិា​ បា​ ែឹង​ ះ្វ​ គសរ​ ្ី​ ះ្្​ ណ​ អ
្ ្នង ប៉សដា្ ូ ិិ
ញ ណ​ អា​ ត្របា
្ លល​ គោ
េ​ អា​ តបជ
ា ​ ថៈ ្សា​ គធ្វ​ ះ្វ​ គបង​ គ
្ ា​ ប ៊ាស្​ គើងេ
១៥ នូរ​ រ្្​ រូប​ កេ​ របាន​ ះ្្​ ែូន​ ជ​ ត្រូ ិហរ​ បរ ិាសទ្​ របាន​ ត្រ់ តារ
ញន​ ករ​ រួបរួេ; ករដបងដន្រ្នគនញ; នូរ​ គធ្វ​ ជ​ ះ្្​ គែងរ​ តេ​ ត្រ​ តេីាស ែូ
ន​ តទងន​ ជ​ បិត​ របាន​ តទងន​ ដែរង
១៦ ែូគន្រ ខ
្ នា​ បា​ គធ្វ​ ែូន​ ជ​ ខ
្ នា ែូន​ ជ​ េាសាស​ រួបរួេ​ គ
្ ង ែ្ិ្​ ្ដា្ង​
ណ​ ដែល​ អា​ ករ​ ដប្​ ប្ន​ គ
្ ាិង​ គាន្សី​ គតកធ គសរ​ ត្រ​ េិា​ េ
ងន​ គៅ​ គើងេង
១៧ ប៉សដា្​ ត្រះអ
ម ាន​ ះ្នគជា​ ែលន​ ះាន​ ះ្្​ ដែល​ ដតបនិ្្ តបាិាគបង​ ្ួ្
គេ​ ត្ើបន​ គៅ​ រ្​ កររួបរួេ​ នា​ ត្រ ាិង​ គៅ​ ត្ រេតបឹ្្​ នា​ ប ៊ាស្ង
18ែ្ិ្​ ខ
្ នា​ ទស្​ និ្្​ គលង​ ត្រេសណ​ នា​ ត្រ​ គេា៊ូ ូ​ តេីាស ​ ថ​ តទងន​ ាឹង​ រំ
គោរ​ ះ្្​ ្ី​ តេបន​ ជាង​ នាណងង
19 គជរ​ ជ​ យ
៉ ង​ ណ​ ្៏​ គោេ ខ
្ នា​ ោាន​ គ្ ា​ ះ្្​ ថ ះ្្​ រលន​ គ
្ ​ េិ
ា​ ត្រូ​ គធ្វ​ ះ្វ​ គនញ​ ្ី​ ករ​ គន
្ រ​ តបដ្្​ គ
្ ​ គើងេ េឺ​ តេ​ ករ​ ដណ
សា​ របាន​ ត្រ​ តេីាស ង
២០ ្ី​ គត់រ​ ខ
្ នា​ បា​ ឮ​ ះ្្​ ខ្រ​ ាិយេ​ ថ លសរតតដ្ខ
្ នារ្គើងញថាត្រូបាារ
គារគៅ្
្ នងតបភ្គែងេ គសរខ
្ នាាឹងេិាគជ ថាត្រូបាារគារគៅ្
្ នងែាណឹងល្ គសរគទង គើងេ
គៅគ្លដែលខ
្ នាបាាិយេថាត្រូបាារគារ; ្ួ្​ គេ​ បា​ គ្្ងេ​ ្ប​ ាូូ​ ះ្វ​
ដែល​ បា​ ោ្ន​ គៅ​ នាគ់រ​ េសខ​ ្ួ្​ គេ​ ្
្ នង​ ន្បន​ នេ្ង​ ខូន​ របាន​
្ួ្​ គេង
21 ប៉សដា្នាគ់រខ
្ នា ត្រគេា៊ូ ូតេីាស េឺជាាួាឱាូ ិអាដែលេិាខូនជាងះានគៅ្
្ នង្ិភ្គោ្ង រួ
េជេួេាឹងូ ិអាដែលេិាគស
្ ្គតគ្ជាងគសរ គ្ងរ
ក ងរបានតទងន ាិងគាន្្ីស
្ បន ាិងក
ររានគើងងូ ិញ ាិងគាន្្ីជាគា ដែលគៅជបនាឹងតទងនង ដែលខ
្ នាតបថ
្ តេរេៈករះធិស
ស ារប
ានះ្្ គែងេ្ីបាាសនរ ិ្
២២ បូជុរា្ិ្ជល្ ដេាង ប៉សដា្ តបគាងរជងគារគៅគទង្ េឺាគេសនាង្ ដែលត្រែ៏ូ ិាសទ្ប
ាតាងនិ្្ង គើងេអាដ្ះ្្ណអ
្ ្នប៉សគណ
ណ រដែលត្រូបាតបេលនឱាាូូអាម្ាបាងរបានត្រង
២៣ តទងនជជ
្ រនាត្រូរបិត គោេះទតបហា ះសីស្ យ
៉ ្សប ាិង្ពករ វជាងះាននូលង ្៏ែូន
ជ្ួ្សូ្ ាិងត្ រេជាាសាង
២៤គើងេ​ ះ្វី​ ជាង​ ះាន​ គារ​ អា​ ទាគសរ​ គៅ​ រ្​ ករ​ រួបរួេ​ ដែល​ ជ​ រ
បាន​ ត្រង គជរយ
៉ ងណ្៏គោេ ែាណឹងល្ អាេួេនាាួាង គ្ងអាះ្វគៅ្
្ នងាគលងា្ីាេទេ
កលគផសងគទង្ជាងះាន គ់លេឺ ករគលនគនញរបានត្រះងងាគតក
ង ររបានគេងង េឺត្រះអ
ម ាន
គេា៊ូ ូតេីាស នាណងននាណ
ូ លនិ្្ ាិងកររានគើងងូ ិញរបានតទងនង
25 ែ្ិ្​ ្ពករ វ​ ជ​ ទី​ តារញន​ បា​ ាាគៅ​ គៅ​ គ្ន; ប៉សដា្ ែាណឹង​ ល្ ​ េឺ​
ជ​ ភ្​ ល្​ ឥ្​ គខ
ម រ​ នា​ ះាគ្ង​ ្ស្រលួ េង ែូគន្រ គបង​ ះ្្​ រលន​ គ
្ ​ គជ ​ គោ
េ​ និ្្​ ាប្
រ រា នូរ​ រួេ​ គ
្ ​ ជ​ ករ​ ល្ ​ ង
ជំពូកទី 3
១ឥើ
រ ូ​ គារ ែូន​ ជ​ ះា្ី​ សាសនត្​ នា​ ត្ រង​ អានទីេ៉
ូ ្ ដែល​ ាស ិ្​ គៅ​ ្
្ ន
ង​ តបគទា​ ាសីរ វគោេ​ គើងញ​ ខ
្ នា​ បា​ តបបន​ ថ តេ​ រេៈ​ ករ​ ះធិស
ស ា​ រប
ាន​ ះ្្ ាិង​ គ់រគូងា​ ដែល​ ះ្្​ អា​ នាគ់រ​ ា​ ្
្ នង​ ត្រ​ គេា៊ូ ូ​ តេីាស
គសរ​ ា​ បា​ តប្ប​ គោេ​ ាា្ិភ្ង ាាឹងក
្ េជះ្្ ្
្ នងងាៈជត្ រេជាាសារបាន
ត្រ គែងេ្ីដ្ងតាងឌី្សាខ្រឱាគៅឯ្ួ្គេ ្
្ នងសេជទូ្របានត្រជអ
ម ានង គែងេ្ីឱាគ្នគត្
្ះរជេួេ្ួ្គេគ្លជួបគ
្ គើងេគលង្្គេកងងត្រសេរបានត្រជអ
ម ានង
២ ាូ េ​ អា​ ្រ​ គើងេ​ បសរា​ គសរ​ គៅ​ ្
្ នង​ ត្រ​ គេា៊ូ ូ​ តេីាស ដែល​ ាឹង​ ត្រ
ូ​ បា​ រ្​ គើងញ​ ថ​ ា្សិាេ​ ាឹង​ ករ​ បគតេង​ ដបប​ គារ គើងេ​ ះ្្​ រលន​
គ
្ ​ ្៏​ ាឹង​ ត្រូ​ គលង្​ ្គេកងង​ ដែរង
៣ ឥើ
រ ូ​ គារ តបាិា​ គបង​ ះ្្​ ាសខ​ និ្្ គសរ​ េិា​ អន​ គៅ​ រួន​ គទ​ ាតអ
បន​ ះ្្​ គែងេ្ី​ គធ្វ​ ករ​ គារ​ ាតអបន​ ត្រេសណ​ នា​ ត្រង ែូន​ ជ​ ត្រូ ិហរ​ ជិ
្​ ខង​ គផសង​ គទង្​ បា​ បញ
្ លា​ ្ួ្គេ ប ៊ាស្ ាង្ ាិង​ ឌី្សា​ ខ្រង
4 នាគ់រគោ្ភីើ
រ ដែលជឌី្សារបានាសីលីគ ជបសរាដែលា្្ិាេបាផស្ គ្នគៅដ្បគតេងខ
្ នា
្
្ នងត្របា
្ លលនាត្រែដែលង រួេជេួេាឹង រូា នាអកាូប៉ូលីា ជេាសាសល្ ឯ្ូនាៈ ដែល
បាគែងរតេខ
្ នា ាូ េ្ីដ្េ្្ីតបគទាាសីរ វគោេេិាេិ្្ីជីូ ិ្របានគ្ន គធ្វជបស
ស លនែលនះ្្
ង
5 គើងេ​ ខ
្ នា​ ផ
ស លន​ ្៏​ ះរ​ ត្រេសណ​ ែលន​ ត្រ​ នាគ់រ​ ះ្្​ រលន​ គ
្ ដែល​ ះ្្​
បា​ ទទួល​ ា ែូន​ ជ​ ត្រះអ
ម ាន​ ាឹង​ ទទួល​ ះ្្ង ប៉សដា្​ ាតអបន​ ះ្្​ ដែ
ល​ បក
្ បន​ ្ួ្គេ ាូ េ​ ឲា​ ្ួ្គេ​ បា​ ះ្នគជា​ តេរេៈ​ ត្រេសណ​ នា​ ត្រ
គេា៊ូ ូតេីាស ង
6 គាន្សី​ ាប្
រ រា​ របាន​ បង​ ប
្ លា​ គៅ​ ត្ រង​ ត្រអា ាូ េ​ ជារប​ ាួ រ​ ះ្្​ រ
លន​ គ
្ ់ ឥើ
រ ូ​ គារ​ ខ
្ នា​ ារគារ​ ្ី​ ណ​ េ្​ គើងេ​ គោេ​ គោ្ Burrhus ដែល​
បា​ ុ្ន​ ះ្្​ ត្ រង​ គះគភាូ រ ាិង​ ា្ ឺរណ​ េ្​ ជ​ េួេ​ ខ
្ នា គែងេ្ី​ ជ​ ករ​
គគរ្ង
7 ាូ េ​ ត្រះអ
ម ាន​ គេា៊ូ ​ តេិាស ​ នា​ គេងង​ គលង្​ ្គេកងង​ ្ួ្​ គេង ដែល​ ្ួ្​
គេ​ ាង្ឹេ​ ជាង​ ខង​ សនន​ នេ ជាង​ ត្លឹង ាិង​ ូ ិិ
ញ ណង គៅ្
្ នងគាន្សីជាគា ,
គៅ្
្ នងគាន្សីតារញន, គៅ្
្ នងសេេងីភ្ង ោគៅ្
្ នងត្រតេីាស គេា៊ូ ូ ្្ីាង្ឹេរួេរបានគេង
ងង

More Related Content

Similar to Khmer - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf

Khmer - Ecclesiasticus.pdf
Khmer - Ecclesiasticus.pdfKhmer - Ecclesiasticus.pdf
Khmer - Second and Third John.pdf
Khmer - Second and Third John.pdfKhmer - Second and Third John.pdf
Khmer - Second and Third John.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Khmer - The Protevangelion.pdf
Khmer - The Protevangelion.pdfKhmer - The Protevangelion.pdf
Khmer - The Protevangelion.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Khmer - The Epistle of Apostle Paul to Titus.pdf
Khmer - The Epistle of Apostle Paul to Titus.pdfKhmer - The Epistle of Apostle Paul to Titus.pdf
Khmer - The Epistle of Apostle Paul to Titus.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Khmer - Tobit.pdf
Khmer - Tobit.pdfKhmer - Tobit.pdf
Khmer - Book of Baruch.pdf
Khmer - Book of Baruch.pdfKhmer - Book of Baruch.pdf
KHMER - The Book of the Prophet Nahum.pdf
KHMER - The Book of the Prophet Nahum.pdfKHMER - The Book of the Prophet Nahum.pdf
KHMER - The Book of the Prophet Nahum.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Khmer - Bel and the Dragon.pdf
Khmer - Bel and the Dragon.pdfKhmer - Bel and the Dragon.pdf
Khmer - Bel and the Dragon.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Khmer - Prayer of Azariah.pdf
Khmer - Prayer of Azariah.pdfKhmer - Prayer of Azariah.pdf
Khmer - Prayer of Azariah.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Khmer - The First Gospel of the Infancy of Jesus Christ.pdf
Khmer - The First Gospel of the Infancy of Jesus Christ.pdfKhmer - The First Gospel of the Infancy of Jesus Christ.pdf
Khmer - The First Gospel of the Infancy of Jesus Christ.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
អាស៊ាន និង រដ្ឋធម្មនុញ្ញអាស៊ាន
អាស៊ាន និង រដ្ឋធម្មនុញ្ញអាស៊ានអាស៊ាន និង រដ្ឋធម្មនុញ្ញអាស៊ាន
អាស៊ាន និង រដ្ឋធម្មនុញ្ញអាស៊ានChanny Leang
 
អារ្រធម៌ខ្មែរ
អារ្រធម៌ខ្មែរអារ្រធម៌ខ្មែរ
អារ្រធម៌ខ្មែរVantha Kago
 
អារ្រធម៌ខ្មែរ
អារ្រធម៌ខ្មែរអារ្រធម៌ខ្មែរ
អារ្រធម៌ខ្មែរ
Vantha Kago
 
suemoneathនាវាត្រៃលោកនិងត្រៃលក្ខណ
suemoneathនាវាត្រៃលោកនិងត្រៃលក្ខណsuemoneathនាវាត្រៃលោកនិងត្រៃលក្ខណ
suemoneathនាវាត្រៃលោកនិងត្រៃលក្ខណ
sue moneath
 
Khmer - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
Khmer - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdfKhmer - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
Khmer - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
The_Teaching_of_Sakamuni_Buddha2
The_Teaching_of_Sakamuni_Buddha2The_Teaching_of_Sakamuni_Buddha2
The_Teaching_of_Sakamuni_Buddha2Mut Somoeun
 
ការកុហករបស់សាតាំងdfsdfsdfdssdfsdfdsf.pptx
ការកុហករបស់សាតាំងdfsdfsdfdssdfsdfdsf.pptxការកុហករបស់សាតាំងdfsdfsdfdssdfsdfdsf.pptx
ការកុហករបស់សាតាំងdfsdfsdfdssdfsdfdsf.pptx
Southeast Asia Pacific Division SDA
 
Khmer - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Khmer - The Book of Prophet Zephaniah.pdfKhmer - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Khmer - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Khmer - Testament of Zebulun.pdf
Khmer - Testament of Zebulun.pdfKhmer - Testament of Zebulun.pdf
Khmer - Testament of Zebulun.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Khiev chum nippean
Khiev chum nippeanKhiev chum nippean
Khiev chum nippeanSoChi Nhema
 

Similar to Khmer - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf (20)

Khmer - Ecclesiasticus.pdf
Khmer - Ecclesiasticus.pdfKhmer - Ecclesiasticus.pdf
Khmer - Ecclesiasticus.pdf
 
Khmer - Second and Third John.pdf
Khmer - Second and Third John.pdfKhmer - Second and Third John.pdf
Khmer - Second and Third John.pdf
 
Khmer - The Protevangelion.pdf
Khmer - The Protevangelion.pdfKhmer - The Protevangelion.pdf
Khmer - The Protevangelion.pdf
 
Khmer - The Epistle of Apostle Paul to Titus.pdf
Khmer - The Epistle of Apostle Paul to Titus.pdfKhmer - The Epistle of Apostle Paul to Titus.pdf
Khmer - The Epistle of Apostle Paul to Titus.pdf
 
Khmer - Tobit.pdf
Khmer - Tobit.pdfKhmer - Tobit.pdf
Khmer - Tobit.pdf
 
Khmer - Book of Baruch.pdf
Khmer - Book of Baruch.pdfKhmer - Book of Baruch.pdf
Khmer - Book of Baruch.pdf
 
KHMER - The Book of the Prophet Nahum.pdf
KHMER - The Book of the Prophet Nahum.pdfKHMER - The Book of the Prophet Nahum.pdf
KHMER - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
Khmer - Bel and the Dragon.pdf
Khmer - Bel and the Dragon.pdfKhmer - Bel and the Dragon.pdf
Khmer - Bel and the Dragon.pdf
 
Khmer - Prayer of Azariah.pdf
Khmer - Prayer of Azariah.pdfKhmer - Prayer of Azariah.pdf
Khmer - Prayer of Azariah.pdf
 
Khmer - The First Gospel of the Infancy of Jesus Christ.pdf
Khmer - The First Gospel of the Infancy of Jesus Christ.pdfKhmer - The First Gospel of the Infancy of Jesus Christ.pdf
Khmer - The First Gospel of the Infancy of Jesus Christ.pdf
 
អាស៊ាន និង រដ្ឋធម្មនុញ្ញអាស៊ាន
អាស៊ាន និង រដ្ឋធម្មនុញ្ញអាស៊ានអាស៊ាន និង រដ្ឋធម្មនុញ្ញអាស៊ាន
អាស៊ាន និង រដ្ឋធម្មនុញ្ញអាស៊ាន
 
អារ្រធម៌ខ្មែរ
អារ្រធម៌ខ្មែរអារ្រធម៌ខ្មែរ
អារ្រធម៌ខ្មែរ
 
អារ្រធម៌ខ្មែរ
អារ្រធម៌ខ្មែរអារ្រធម៌ខ្មែរ
អារ្រធម៌ខ្មែរ
 
suemoneathនាវាត្រៃលោកនិងត្រៃលក្ខណ
suemoneathនាវាត្រៃលោកនិងត្រៃលក្ខណsuemoneathនាវាត្រៃលោកនិងត្រៃលក្ខណ
suemoneathនាវាត្រៃលោកនិងត្រៃលក្ខណ
 
Khmer - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
Khmer - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdfKhmer - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
Khmer - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
 
The_Teaching_of_Sakamuni_Buddha2
The_Teaching_of_Sakamuni_Buddha2The_Teaching_of_Sakamuni_Buddha2
The_Teaching_of_Sakamuni_Buddha2
 
ការកុហករបស់សាតាំងdfsdfsdfdssdfsdfdsf.pptx
ការកុហករបស់សាតាំងdfsdfsdfdssdfsdfdsf.pptxការកុហករបស់សាតាំងdfsdfsdfdssdfsdfdsf.pptx
ការកុហករបស់សាតាំងdfsdfsdfdssdfsdfdsf.pptx
 
Khmer - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Khmer - The Book of Prophet Zephaniah.pdfKhmer - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Khmer - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
 
Khmer - Testament of Zebulun.pdf
Khmer - Testament of Zebulun.pdfKhmer - Testament of Zebulun.pdf
Khmer - Testament of Zebulun.pdf
 
Khiev chum nippean
Khiev chum nippeanKhiev chum nippean
Khiev chum nippean
 

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc.

Tsonga Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tsonga Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTsonga Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tsonga Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Danish - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Danish - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfDanish - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Danish - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Czech - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Czech - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfCzech - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Czech - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tagalog - Testament of Dan the Son of Jacob and Bilhah.pdf
Tagalog - Testament of Dan the Son of Jacob and Bilhah.pdfTagalog - Testament of Dan the Son of Jacob and Bilhah.pdf
Tagalog - Testament of Dan the Son of Jacob and Bilhah.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tongan Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tongan Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTongan Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tongan Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bosnian (Bosanski) - Dragocjena Krv Isusa Krista - The Precious Blood of Jesu...
Bosnian (Bosanski) - Dragocjena Krv Isusa Krista - The Precious Blood of Jesu...Bosnian (Bosanski) - Dragocjena Krv Isusa Krista - The Precious Blood of Jesu...
Bosnian (Bosanski) - Dragocjena Krv Isusa Krista - The Precious Blood of Jesu...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Croatian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Croatian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfCroatian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Croatian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Corsican - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Corsican - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfCorsican - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Corsican - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tigrinya Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tigrinya Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTigrinya Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tigrinya Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Chinese Traditional - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Chinese Traditional - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfChinese Traditional - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Chinese Traditional - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Chinese Simplified - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Chinese Simplified - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfChinese Simplified - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Chinese Simplified - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
English - The Book of 1st Chronicles.pdf
English - The Book of 1st Chronicles.pdfEnglish - The Book of 1st Chronicles.pdf
English - The Book of 1st Chronicles.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tibetan Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tibetan Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTibetan Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tibetan Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Thai Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Thai Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxThai Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Thai Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Chichewa - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Chichewa - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfChichewa - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Chichewa - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Cebuano - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Cebuano - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfCebuano - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Cebuano - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bodo (बर') - जिसु ख्रीष्टनि बेसेनगोसा थै - The Precious Blood of Jesus Christ...
Bodo (बर') - जिसु ख्रीष्टनि बेसेनगोसा थै - The Precious Blood of Jesus Christ...Bodo (बर') - जिसु ख्रीष्टनि बेसेनगोसा थै - The Precious Blood of Jesus Christ...
Bodo (बर') - जिसु ख्रीष्टनि बेसेनगोसा थै - The Precious Blood of Jesus Christ...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Telugu Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Telugu Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTelugu Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Telugu Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Catalan - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Catalan - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfCatalan - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Catalan - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Burmese Myanmar - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Burmese Myanmar - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBurmese Myanmar - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Burmese Myanmar - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc. (20)

Tsonga Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tsonga Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTsonga Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tsonga Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Danish - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Danish - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfDanish - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Danish - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Czech - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Czech - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfCzech - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Czech - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Tagalog - Testament of Dan the Son of Jacob and Bilhah.pdf
Tagalog - Testament of Dan the Son of Jacob and Bilhah.pdfTagalog - Testament of Dan the Son of Jacob and Bilhah.pdf
Tagalog - Testament of Dan the Son of Jacob and Bilhah.pdf
 
Tongan Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tongan Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTongan Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tongan Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Bosnian (Bosanski) - Dragocjena Krv Isusa Krista - The Precious Blood of Jesu...
Bosnian (Bosanski) - Dragocjena Krv Isusa Krista - The Precious Blood of Jesu...Bosnian (Bosanski) - Dragocjena Krv Isusa Krista - The Precious Blood of Jesu...
Bosnian (Bosanski) - Dragocjena Krv Isusa Krista - The Precious Blood of Jesu...
 
Croatian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Croatian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfCroatian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Croatian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Corsican - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Corsican - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfCorsican - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Corsican - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Tigrinya Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tigrinya Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTigrinya Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tigrinya Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Chinese Traditional - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Chinese Traditional - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfChinese Traditional - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Chinese Traditional - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Chinese Simplified - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Chinese Simplified - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfChinese Simplified - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Chinese Simplified - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
English - The Book of 1st Chronicles.pdf
English - The Book of 1st Chronicles.pdfEnglish - The Book of 1st Chronicles.pdf
English - The Book of 1st Chronicles.pdf
 
Tibetan Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tibetan Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTibetan Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tibetan Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Thai Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Thai Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxThai Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Thai Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Chichewa - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Chichewa - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfChichewa - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Chichewa - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Cebuano - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Cebuano - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfCebuano - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Cebuano - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Bodo (बर') - जिसु ख्रीष्टनि बेसेनगोसा थै - The Precious Blood of Jesus Christ...
Bodo (बर') - जिसु ख्रीष्टनि बेसेनगोसा थै - The Precious Blood of Jesus Christ...Bodo (बर') - जिसु ख्रीष्टनि बेसेनगोसा थै - The Precious Blood of Jesus Christ...
Bodo (बर') - जिसु ख्रीष्टनि बेसेनगोसा थै - The Precious Blood of Jesus Christ...
 
Telugu Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Telugu Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTelugu Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Telugu Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Catalan - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Catalan - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfCatalan - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Catalan - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Burmese Myanmar - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Burmese Myanmar - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBurmese Myanmar - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Burmese Myanmar - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 

Khmer - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf

  • 1. សំបុត្របសស Ignatius ទៅកាស Philadelphia ជំពូកទី 1 1 Ignatius ដែល​ ត្រូ​ បា​ គេ​ គៅ​ ផង​ ដែរ​ ថ Theophorus គៅ​ កាន​ សាសន ត្​ នា​ ត្រ​ ជ​ ត្រ​ ូរបិត​ ាិង​ ជ​ ត្រះអ ម ាន​ គេា៊ូ ​ តេិាស ​ របាន​ គេងង​ ដែល​ គៅ​ ្ ្ នង​ ទីត្ រង Philadelphia ្ ្ នង​ ទ្វប​ អាសី; ដែល​ បា​ ទទួល​ គាន្សី​ គេត ្ ​ ្រសណ គោេ​ បា​ តាង​ គៅ​ ្ ្ នង​ ករ​ ត្េគត្រង​ គ ្ ​ នា​ ត្រ គើងេ​ ះរ​ ាប្េ​ ជ​ គរងង​ រើូ្​ គៅ​ ្ ្ នង​ នាណងន​ នា​ ត្រ​ ះអ ម ាន​ នា​ គេងង គើង េ​ បា​ ាគតេន​ គោេ​ គាន្សី​ គេត ្ ​ ្រសណ​ តេបន​ យ ៉ ង​ តេ​ រេៈ​ ករ​ រ ាន​ គើងង​ ូ ិញ​ របាន​ តទងន់ ដែល​ ខ ្ នា​ ាូ េ​ ជារប​ ាួ រ​ ផង​ ដែរ​ ្ ្ នង​ ត្រ​ គោ ើិ្​ នា​ ត្រ​ គេា៊ូ ូ​ តេីាស ដែល​ ជ​ ះាន​ ្ល្​ ជ​ ាិនម ាិង​ ឥ្​ គៅើ្ងង ភ្រ វ្រេ; ជ​ ្ិគាា​ តបាិា​ គបង​ ្ួ្​ គេ​ រួបរួេ​ ជ​ េួេ​ ាឹង​ ប ៊ាស្ ាិ ង​ េណៈ​ តបរា​ ដែល​ គៅ​ ជ​ េួេ​ ាឹង​ គោ្ ាិង​ ឌី្សា​ ដែល​ ត្រូ​ ប ា​ ដ្ង​ តាង​ តេ​ េាាិ្​ របាន​ ត្រ​ គេា៊ូ ូ​ តេីាស ង ត្រះងង​ បា​ តាង​ និ ្្​ តេ​ ត្រើហទទេ​ របាន​ ត្រះងង គោេ​ ត្រូ ិិ ញ ណ​ ែ៏ូ ិាសទ្​ របាន​ ត្រះងងង ២ ប ៊ាស្​ ណ​ ដែល​ ខ ្ នា​ ែឹង​ ថ​ បា​ ទទួល​ ្ិនម​ បគតេង​ ែ៏​ ះស ម រា​ គសរ​ ្ ្ ន ង​ នាគណេ​ ះ្្​ រលន​ គ ្ េិា​ ដេា​ គោេ​ ខ ្ លា​ គ្ន ឬ​ គោេ​ េាសាស ឬ​ គោេ​ ឥ្​ តបគយជាន​ គើងេង ប៉សដា្ គោេ​ សរ​ គាន្្ី​ តារញន​ របាន​ ត្រ​ ជ​ ត្រ​ ូរបិត ាិង​ ជ​ ត្រ​ គេា៊ូ ​ តេីាស ​ នា​ គេងង​ រលន​ គ ្ ង 3 ភ្ល្ េរបានះ្្ណដែលខ ្ នាគក្ារគាងរ; គោេភ្គា្ រេស ្ ្នរបានគ្ន េឺអនគធ្វបា គតនងាជងះ្្ែ៏នទ គោេករាិយេឥ្តបគយជានជាងះានង ែ្ិ្​ គ្ន​ ាេ​ ាឹង​ ប ទ​ បិ ្ ​ ែូន​ ្ិណ​ គៅ​ ាឹង​ ដខសង 4 គើ្សែូគន្រគើងេ ត្លឹងខ ្ នាុ្នទស្េាាិ្របានគ្ននាគ់រត្រែ៏រ វ្រេបាផស្ គោេែឹងថា បគងកង្ផលគៅ្ ្ នងេសណធេមជាងះាន ាិងល្ ឥ្គខ ម រង គ់គ្ញគៅគោេភ្ាស ិ្គាស រ គ ្ ា្ ណ ្ គើងេតេតេបនករល្ េនាត្រែ៏អាត្រជា្េងនគៅង ៥គើ្ស​ ែូគុ ្ រ​ គើងេ ែូន​ ជ​ ក ្ េ​ គៅ​ ជ​ ្ូា​ ជាង​ រេ​ នា​ ្ា្ឺ ាិង​ នា​ គាន្សី​ ្ិ្; គេនគនញ្ីករដប្ប្ន ាិងគគលលទ្ិេិា្ិ្; ប៉សដា្ះ្្េក ្ លរបានះ្ ្គៅឯណ នូរះ្្គធ្វតេែូនជគនងេគៅទីគសរង ៦ ្្ិ្​ អា​ នន្​ ជ​ គតនងា​ ដែល​ ហ្ន​ ែូន​ ជ​ ា្្ិាេ​ ាឹង​ ករ​ គជ ​ គោេ​ គាន្្ី​ រ វ្រេ​ េិា​ ្ិ្ សា​ ះ្្​ ដែល​ រ្ន​ តេ​ ផ ្ លូ​ នា​ ត្រ​ ជ​ គ្្ ងេ ប៉សដា្​ គៅ​ ្ ្ នង​ ករ​ ត្េគត្រង​ គ ្ ្ួ្​ គេ​ ាឹង​ រ្​ េិា​ គើងញ​ ្ដា្ង​ គើងេង 7 ែូគន្រ នូរ​ គជងា​ ាង​ ្ី​ គៅ ្ ​ អត្្ន​ ដែល​ ត្រគេា៊ូ ​ េិា​ គា្ រ្​ ់្នង ្ី គត់រាេិាដេាជនាកររបានត្របិតគទង េិា​ ដេា​ ថ​ ខ ្ នា​ បា​ រ្​ គើងញ​ ករ​ ដប្​ ប្ន​ ្ ្ នង​ នាគណេ​ ះ្្​ រលន​ គ ្ ​ គទ េឺ​ ជ​ ភ្​ បរ ិាសទ្​ តេបន​ ដប ប​ យ ៉ ងង ៨ គត់រ​ ះាន​ ះ្្​ ដែល​ េ្​ ្ី​ ត្រ ាិង​ ្ី​ ត្រ​ គេា៊ូ ូ​ តេីាស ្៏​ គៅ​ ជ​ េួេ​ ប ៊ាស្​ របាន​ ្ួ្​ គេ​ ដែរង គើងេ​ ះាន​ ះ្្​ ដែល​ ាឹង​ ដតបនិ្្​ ត្ើ បន​ គៅ​ ្ ្ នង​ ករ​ រួបរួេ​ នា​ សាសនត្​ ូ ិញ ាូ េ្ី​ ដ្​ ះ្្​ ជាង​ គារ​ ្៏​ ាឹង​ គៅ​ ជ​ ះ្្​ បគតេង​ របាន​ ត្រ​ ដែរ គែងេ្ី​ ឲា​ ្ួ្​ គេ​ អន​ រាន​ គៅ​ តេ​ ត្រ​ គេា៊ូ ង បងប ្ លាគះងេ ្សាត្រូគប្បគិ ្ ្គើងេង តបាិា​ គបង​ ះ្្​ ណ​ គែងរ​ តេ​ ះ្្​ ណ​ ដែល​ គធ្វ​ ឲា​ អា​ ជគអ ្ រ​ ្ ្ នង​ ត្ រេ​ ជាាសា ះ្្​ គសរ​ ាឹង​ េិា​ ទទួល​ រជ ណនត្​ របាន​ ត្រ​ ជ​ េ្ម្​ គើងេង តបាិា​ គបង​ ះ្្​ ណ​ គែងរ​ តេ​ េាាិ ្​ គផសង ះ្្​ គសរ​ េិា​ េលន​ តាប​ តេ​ នាណងន​ របាន​ ត្រ​ តេីាស ​ គទង 10 ែូគន្រ នូរ​ ទស្​ ា​ ជ​ ករ​ ខិ្​ ខា​ របាន​ ះ្្​ ្ ្ នង​ ករ​ ទទួល​ ជា​ ះ្ ្​ កាន​ សាស​ បរ ិាសទ្​ ែូនគ ្ ​ ជាង​ ះានង 11 ែ្ិ្​ អា​ សនន​ ដ្​ េួេ​ នា​ ត្រ​ គេា៊ូ ​ តេិាស ​ ជ​ ះអ ម ាន​ នា​ គេងងង ាិ ងេួេដ្ងគៅ្ ្ នងកររួបរួេនានេរបានគ្ន; អាាៈេួេ; ១២ ្៏​ ែូន​ ជ​ អា​ ប ៊ាស្​ ដ្​ េួេ រួេ​ ជ​ េួេ​ ាឹង​ េណៈបិ ្ ករ​ រប ាន​ គ្ន ាិង​ ឌី្សា​ ជ​ ះ្្​ បគតេង​ របាន​ ខ ្ នា​ ផង​ ដែរ់ ែូគន្រ​ គបង​ ះ្្​ រ លន​ គ ្ ​ គធ្វ​ ះ្វ​ ្៏​ គោេ គសរ​ ះ្្​ អន​ ាឹង​ គធ្វ​ តេ​ ត្រើហទទេ​ នា​ ត្រង ជំពូក 2 1 បងប ្ លាគះងេ គាន្្ីតារញ ន ដែលខ ្ នាអានាគ់រះ្្ គធ្វឱាខ ្ នាកា ន ដ្ធាង ខ ្ នាអាះាណរជខ ្ ាង គៅ្ ្ នងះ្្ ខ ្ នា្ពយេករ់រះ្្្ីគតគរថ ្ ្នង ឬេិាដេាខ ្ នាគទ ដ្ជត្រគេា៊ូ ូតេីាស ង ្ ្ នង​ ះ្្​ ណ​ ដែល​ ត្រូ​ នង​ គសរ ខ ្ នា​ រ ឹ្​ ដ្​ ភទេ​ ខ ្ ន ែូន​ ជ​ គៅ​ ដ្​ គែង រ​ គៅ​ រ្​ ទស្្​ ប៉សគណ ណ រង ២ ប៉សដា្​ ករះធិស ស ា​ របាន​ ះ្្​ នាគ់រ​ ត្រ​ ាឹង​ គធ្វ​ ឲា​ ខ ្ នា​ បា​ តេបន​ ល្្ ណន គែងេ្ី​ ខ ្ នា​ អន​ បា​ ែលន​ ន ា ដណ្​ គសរ ដែល​ គោេ​ ត្រើហទទេ​ គេត ្ ្រស ណ​ របាន​ ត្រ​ បា​ តបជា​ ែលន​ ខ ្ នា ់ ករ​ រ្ន​ គៅ​ រ្​ ែាណឹងល្ ែូន​ ជ​ ស នននេ​ នា​ ត្រតេីាស ាិងនាគ់រ្ួ្សូ្ ះា្ីករតេបនតេងរបាន្ួ្ជាាសាង 3 ាូ េ​ ឲា​ គេងង​ តារញន​ ្ពករ វ​ ផង​ ដែរ គត់រ​ ្ួ្​ គេ​ ្៏​ បា​ សា​ គេង ង​ គៅ​ កាន​ ែាណឹង​ ល្ គើងេ​ ាង្ឹេ​ ែលន​ ត្រ​ តេីាស គើងេ​ រំ្ឹង​ ទស្​ តទងនង ៤ ្ ្ នង​ ះ្្​ ដែល​ គជ ​ ផង​ ដែរ ្ួ្​ គេ​ បា​ ាគតក ង រ​ គោេ​ ករ​ រួបរួេ​ នា​ ត្រគេា៊ូ ូតេីាស ; ជេាសាសបរ ិាសទ្ ា្សិាេាឹងគេតារញន គើងេអាភ្ះស ម រាង ៥ ះ្្​ ដែល​ បា​ ទទួល​ ទីបស ស លន​ ្ី​ ត្រគេា៊ូ ូ​ តេីាស គើងេ​ ត្រូ​ បា​ របន​ ្ ្ នង​ ែាណឹងល្ ​ នា​ គាន្សី​ ាង្ឹេ​ រួេ​ របាន​ គេងងង 6 ប៉សដា្​ តបាិា​ គបង​ ះ្្​ ណ​ អ ្ ្ន​ តបកា​ ះា្ី​ ន្បន​ របាន​ សាាន​ េូ ោ​ ែលន​ ះ្្​ រលន​ គ ្ នូរ​ ្សា​ ស ្ បន​ តេ​ ះ្្​ គសរ​ គើងេង ែ្ិ្​ ករ​ ទទួល​ ល ទ្ិ​ របាន​ ត្រ​ តេីាស ​ ្ី​ ះ្្​ ដែល​ បា​ ក្ន​ ដា្្ គសរ​ ល្ ​ តបគាងរ​ ជង​ ះ្្​ ដែល​ េិា​ អា​ សាស​ េូ ោង 7 ប៉សដា្​ តបាិា​ គបង​ ះ្្​ ណ​ អ ្ ្ន ឬ​ ះ្្​ គផសង​ គទង្​ េិា​ ាិយេ​ ះា្ី​ ត្រ​ តេីាស ​ គេា៊ូ ូ​ គទ ្ួ្គេ​ ហ្ន​ ែូន​ ជ​ ខ ្ នា ប៉សដា្​ ជ​ ូ ិអា ាិង​ ផ្ ល រ​ នា​ ះ្្​ ស ្ បន ដែល​ ត្រូ​ បា​ ារគារ​ ដ្​ គន ្ រ​ េាសាស​ ប៉សគណ ណ រង ៨ ែូគន្រ នូរ​ រ្ន​ គនញ​ ្ី​ ាិល្ៈ​ ែ៏​ អត្្ន ាិង​ ះស ស ្ន​ របាន​ ត្រះងងអ ម ាន​ នា​ ្ិភ្គោ្​ គារ​ គៅង ដត្ង​ គោ​ ះ្្​ រលន​ គ ្ ​ ត្រូ​ បា​ គេ​ ាងក្នាងកិ ា​ គោេ​ ល្ិន​ ្ល​ របាន​ គ្ន ះ្្​ រលន​ គ ្ ​ ាឹង​ ត្ជ្ន​ ្ ្ នង​ និ្្​ ាប្ រ រ ា​ របាន​ ះ្្ង ប៉សដា្​ េ្​ ជាង​ ះាន​ គ ្ ​ គៅ​ ្ដា្ង​ ដ្​ េួេ​ គោេ​ និ្្​ េិា​ ដប្​ ប្នង ៩គើងេ​ ខ ្ នា​ ាូ េ​ តបជា​ ្រ​ ែលន​ ត្រ​ របាន​ ខ ្ នា​ ដែល​ ខ ្ នា​ អា​ េាាិករ​ ល្ ​ នាគ់រ​ ះ្្ គើងេ​ ថ​ គ ្ ា​ ះ្្​ ណ​ ្ ្ នង​ នាគណេ​ ះ្្​ រលន​ គ ្ ​ ត្រូ​ ះួ្​ គោេ​ នាើ ឬ​ គោេ​ ឯ្ជា​ ថ ខ ្ នា​ បា​ ោ្ន​ បា ្ ន្​ ែលន​ គ្ន​ ្ ្ ន ង​ នាាួា​ ្ិន​ ឬ​ គតនងា​ គទង 10 គើងេ​ ខ ្ នា​ តបថ ្ ​ នងន​ គៅ​ ែលន​ ះាន​ ះ្្​ ដែល​ ខ ្ នា​ បា​ ាាសស​ គ ្ គែង េ្ី​ ្សា​ ឲា​ ា​ ក ្ េ​ គៅ​ ជ​ ស្សី​ តបរាង​ ាឹង​ ្ួ្​ គេង ១១្្ិ្​ គជរ​ បី​ ជ​ ះ្្​ ខ្រ​ បា​ បគិ ្ ្​ ខ ្ នា​ តេ​ សនន​ នេ​ ្៏​ គោ េ ្៏​ ូ ិិ ញ ណ​ ដែល​ េ្​ ្ី​ ត្រ េិា​ ត្រូ​ បា​ គេ​ បគិ ្ ្​ គើងេង គត់រ​ ា​ ែឹង​ ជាង​ ្ី​ ណ​ េ្ ាិង​ ្ដា្ង​ ណ​ ដែល​ ា​ គៅ គើងេ​ តបបន​ ្ី​ អាម្ា បាង​ នា​ និ្្ង 12 ខ ្ នាបាេា គ្លដែលខ ្ នាគៅ្ ្ នងនាគណេះ្្រលនគ ្ ង ខ ្ នា​ ាិយេ​ គោេ​ ាាគើង​ ខ ្ ាង់ នូល​ រួេ​ ជេួេ​ ប ៊ាស្ ាិង​ េណៈតបរា ាិង​ ឌី្សាង ១៣ ឥើ រ ូ​ គារ អា​ ះ្្​ ខ្រ​ បា​ ស ្ ា​ ថ ខ ្ នា​ ាិយេ​ ករ​ គារ​ គោេ​ ប ា​ ជេ​ ទស្​ េសា​ ះា្ី​ ករ​ ដប្​ ប្ន​ ដែល​ ាឹង​ គ្ង្​ អា​ ្ ្ នង​ នាគណ េ​ ះ្្​ រលន​ គ ្ ង ១៤ ប៉សដា្ គ្ន​ ជ​ ស្សី​ របាន​ ខ ្ នា គោេ​ សរ​ ដ្​ ខ ្ នា​ ្ ្ នង​ នាណង​ ដែល​ ខ ្ នា​ េិា​ បា​ ែឹង​ ះ្វ​ គសរ​ ្ី​ ះ្្​ ណ​ អ ្ ្នង ប៉សដា្ ូ ិិ ញ ណ​ អា​ ត្របា ្ លល​ គោ េ​ អា​ តបជ ា ​ ថៈ ្សា​ គធ្វ​ ះ្វ​ គបង​ គ ្ ា​ ប ៊ាស្​ គើងេ ១៥ នូរ​ រ្្​ រូប​ កេ​ របាន​ ះ្្​ ែូន​ ជ​ ត្រូ ិហរ​ បរ ិាសទ្​ របាន​ ត្រ់ តារ ញន​ ករ​ រួបរួេ; ករដបងដន្រ្នគនញ; នូរ​ គធ្វ​ ជ​ ះ្្​ គែងរ​ តេ​ ត្រ​ តេីាស ែូ ន​ តទងន​ ជ​ បិត​ របាន​ តទងន​ ដែរង ១៦ ែូគន្រ ខ ្ នា​ បា​ គធ្វ​ ែូន​ ជ​ ខ ្ នា ែូន​ ជ​ េាសាស​ រួបរួេ​ គ ្ ង ែ្ិ្​ ្ដា្ង​ ណ​ ដែល​ អា​ ករ​ ដប្​ ប្ន​ គ ្ ាិង​ គាន្សី​ គតកធ គសរ​ ត្រ​ េិា​ េ ងន​ គៅ​ គើងេង ១៧ ប៉សដា្​ ត្រះអ ម ាន​ ះ្នគជា​ ែលន​ ះាន​ ះ្្​ ដែល​ ដតបនិ្្ តបាិាគបង​ ្ួ្ គេ​ ត្ើបន​ គៅ​ រ្​ កររួបរួេ​ នា​ ត្រ ាិង​ គៅ​ ត្ រេតបឹ្្​ នា​ ប ៊ាស្ង 18ែ្ិ្​ ខ ្ នា​ ទស្​ និ្្​ គលង​ ត្រេសណ​ នា​ ត្រ​ គេា៊ូ ូ​ តេីាស ​ ថ​ តទងន​ ាឹង​ រំ គោរ​ ះ្្​ ្ី​ តេបន​ ជាង​ នាណងង 19 គជរ​ ជ​ យ ៉ ង​ ណ​ ្៏​ គោេ ខ ្ នា​ ោាន​ គ្ ា​ ះ្្​ ថ ះ្្​ រលន​ គ ្ ​ េិ ា​ ត្រូ​ គធ្វ​ ះ្វ​ គនញ​ ្ី​ ករ​ គន ្ រ​ តបដ្្​ គ ្ ​ គើងេ េឺ​ តេ​ ករ​ ដណ សា​ របាន​ ត្រ​ តេីាស ង ២០ ្ី​ គត់រ​ ខ ្ នា​ បា​ ឮ​ ះ្្​ ខ្រ​ ាិយេ​ ថ លសរតតដ្ខ ្ នារ្គើងញថាត្រូបាារ គារគៅ្ ្ នងតបភ្គែងេ គសរខ ្ នាាឹងេិាគជ ថាត្រូបាារគារគៅ្ ្ នងែាណឹងល្ គសរគទង គើងេ គៅគ្លដែលខ ្ នាបាាិយេថាត្រូបាារគារ; ្ួ្​ គេ​ បា​ គ្្ងេ​ ្ប​ ាូូ​ ះ្វ​ ដែល​ បា​ ោ្ន​ គៅ​ នាគ់រ​ េសខ​ ្ួ្​ គេ​ ្ ្ នង​ ន្បន​ នេ្ង​ ខូន​ របាន​ ្ួ្​ គេង 21 ប៉សដា្នាគ់រខ ្ នា ត្រគេា៊ូ ូតេីាស េឺជាាួាឱាូ ិអាដែលេិាខូនជាងះានគៅ្ ្ នង្ិភ្គោ្ង រួ េជេួេាឹងូ ិអាដែលេិាគស ្ ្គតគ្ជាងគសរ គ្ងរ ក ងរបានតទងន ាិងគាន្្ីស ្ បន ាិងក ររានគើងងូ ិញ ាិងគាន្្ីជាគា ដែលគៅជបនាឹងតទងនង ដែលខ ្ នាតបថ ្ តេរេៈករះធិស ស ារប ានះ្្ គែងេ្ីបាាសនរ ិ្ ២២ បូជុរា្ិ្ជល្ ដេាង ប៉សដា្ តបគាងរជងគារគៅគទង្ េឺាគេសនាង្ ដែលត្រែ៏ូ ិាសទ្ប ាតាងនិ្្ង គើងេអាដ្ះ្្ណអ ្ ្នប៉សគណ ណ រដែលត្រូបាតបេលនឱាាូូអាម្ាបាងរបានត្រង ២៣ តទងនជជ ្ រនាត្រូរបិត គោេះទតបហា ះសីស្ យ ៉ ្សប ាិង្ពករ វជាងះាននូលង ្៏ែូន ជ្ួ្សូ្ ាិងត្ រេជាាសាង ២៤គើងេ​ ះ្វី​ ជាង​ ះាន​ គារ​ អា​ ទាគសរ​ គៅ​ រ្​ ករ​ រួបរួេ​ ដែល​ ជ​ រ បាន​ ត្រង គជរយ ៉ ងណ្៏គោេ ែាណឹងល្ អាេួេនាាួាង គ្ងអាះ្វគៅ្ ្ នងាគលងា្ីាេទេ កលគផសងគទង្ជាងះាន គ់លេឺ ករគលនគនញរបានត្រះងងាគតក ង ររបានគេងង េឺត្រះអ ម ាន គេា៊ូ ូតេីាស នាណងននាណ ូ លនិ្្ ាិងកររានគើងងូ ិញរបានតទងនង 25 ែ្ិ្​ ្ពករ វ​ ជ​ ទី​ តារញន​ បា​ ាាគៅ​ គៅ​ គ្ន; ប៉សដា្ ែាណឹង​ ល្ ​ េឺ​ ជ​ ភ្​ ល្​ ឥ្​ គខ ម រ​ នា​ ះាគ្ង​ ្ស្រលួ េង ែូគន្រ គបង​ ះ្្​ រលន​ គ ្ ​ គជ ​ គោ េ​ និ្្​ ាប្ រ រា នូរ​ រួេ​ គ ្ ​ ជ​ ករ​ ល្ ​ ង ជំពូកទី 3 ១ឥើ រ ូ​ គារ ែូន​ ជ​ ះា្ី​ សាសនត្​ នា​ ត្ រង​ អានទីេ៉ ូ ្ ដែល​ ាស ិ្​ គៅ​ ្ ្ ន ង​ តបគទា​ ាសីរ វគោេ​ គើងញ​ ខ ្ នា​ បា​ តបបន​ ថ តេ​ រេៈ​ ករ​ ះធិស ស ា​ រប ាន​ ះ្្ ាិង​ គ់រគូងា​ ដែល​ ះ្្​ អា​ នាគ់រ​ ា​ ្ ្ នង​ ត្រ​ គេា៊ូ ូ​ តេីាស គសរ​ ា​ បា​ តប្ប​ គោេ​ ាា្ិភ្ង ាាឹងក ្ េជះ្្ ្ ្ នងងាៈជត្ រេជាាសារបាន ត្រ គែងេ្ីដ្ងតាងឌី្សាខ្រឱាគៅឯ្ួ្គេ ្ ្ នងសេជទូ្របានត្រជអ ម ានង គែងេ្ីឱាគ្នគត្ ្ះរជេួេ្ួ្គេគ្លជួបគ ្ គើងេគលង្្គេកងងត្រសេរបានត្រជអ ម ានង ២ ាូ េ​ អា​ ្រ​ គើងេ​ បសរា​ គសរ​ គៅ​ ្ ្ នង​ ត្រ​ គេា៊ូ ូ​ តេីាស ដែល​ ាឹង​ ត្រ ូ​ បា​ រ្​ គើងញ​ ថ​ ា្សិាេ​ ាឹង​ ករ​ បគតេង​ ដបប​ គារ គើងេ​ ះ្្​ រលន​ គ ្ ​ ្៏​ ាឹង​ ត្រូ​ គលង្​ ្គេកងង​ ដែរង ៣ ឥើ រ ូ​ គារ តបាិា​ គបង​ ះ្្​ ាសខ​ និ្្ គសរ​ េិា​ អន​ គៅ​ រួន​ គទ​ ាតអ បន​ ះ្្​ គែងេ្ី​ គធ្វ​ ករ​ គារ​ ាតអបន​ ត្រេសណ​ នា​ ត្រង ែូន​ ជ​ ត្រូ ិហរ​ ជិ ្​ ខង​ គផសង​ គទង្​ បា​ បញ ្ លា​ ្ួ្គេ ប ៊ាស្ ាង្ ាិង​ ឌី្សា​ ខ្រង 4 នាគ់រគោ្ភីើ រ ដែលជឌី្សារបានាសីលីគ ជបសរាដែលា្្ិាេបាផស្ គ្នគៅដ្បគតេងខ ្ នា ្ ្ នងត្របា ្ លលនាត្រែដែលង រួេជេួេាឹង រូា នាអកាូប៉ូលីា ជេាសាសល្ ឯ្ូនាៈ ដែល បាគែងរតេខ ្ នា ាូ េ្ីដ្េ្្ីតបគទាាសីរ វគោេេិាេិ្្ីជីូ ិ្របានគ្ន គធ្វជបស ស លនែលនះ្្ ង 5 គើងេ​ ខ ្ នា​ ផ ស លន​ ្៏​ ះរ​ ត្រេសណ​ ែលន​ ត្រ​ នាគ់រ​ ះ្្​ រលន​ គ ្ ដែល​ ះ្្​ បា​ ទទួល​ ា ែូន​ ជ​ ត្រះអ ម ាន​ ាឹង​ ទទួល​ ះ្្ង ប៉សដា្​ ាតអបន​ ះ្្​ ដែ ល​ បក ្ បន​ ្ួ្គេ ាូ េ​ ឲា​ ្ួ្គេ​ បា​ ះ្នគជា​ តេរេៈ​ ត្រេសណ​ នា​ ត្រ គេា៊ូ ូតេីាស ង 6 គាន្សី​ ាប្ រ រា​ របាន​ បង​ ប ្ លា​ គៅ​ ត្ រង​ ត្រអា ាូ េ​ ជារប​ ាួ រ​ ះ្្​ រ លន​ គ ្ ់ ឥើ រ ូ​ គារ​ ខ ្ នា​ ារគារ​ ្ី​ ណ​ េ្​ គើងេ​ គោេ​ គោ្ Burrhus ដែល​ បា​ ុ្ន​ ះ្្​ ត្ រង​ គះគភាូ រ ាិង​ ា្ ឺរណ​ េ្​ ជ​ េួេ​ ខ ្ នា គែងេ្ី​ ជ​ ករ​ គគរ្ង 7 ាូ េ​ ត្រះអ ម ាន​ គេា៊ូ ​ តេិាស ​ នា​ គេងង​ គលង្​ ្គេកងង​ ្ួ្​ គេង ដែល​ ្ួ្​ គេ​ ាង្ឹេ​ ជាង​ ខង​ សនន​ នេ ជាង​ ត្លឹង ាិង​ ូ ិិ ញ ណង គៅ្ ្ នងគាន្សីជាគា , គៅ្ ្ នងគាន្សីតារញន, គៅ្ ្ នងសេេងីភ្ង ោគៅ្ ្ នងត្រតេីាស គេា៊ូ ូ ្្ីាង្ឹេរួេរបានគេង ងង