SlideShare a Scribd company logo
LP/PMR/2012
 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
  JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN

PENILAIAN MENENGAH RENDAH

         2012
   LEMBAGA PEPERIKSAAN
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
   2012 © HAK CIPTA KERAJAAN MALAYSIA
LEMBAGA PEPERIKSAAN
          KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

        GARIS PANDUAN DAN ARAHAN PEPERIKSAAN
           PENILAIAN MENENGAH RENDAH
                 2012


A. ARAHAN AM KEPADA PENGETUA

 Pengetua hendaklah:

 1.  mengedarkan Jadual Waktu Peperiksaan PMR 2012 kepada semua calon.

 2.  memberitahu calon tentang Garis Panduan dan Arahan Peperiksaan yang
    dinyatakan dalam Jadual Waktu Peperiksaan PMR 2012 sebelum peperiksaan.

 3.  menyemak bahan peperiksaan yang diterima menepati keperluan menjawab
    kertas soalan yang ditawarkan di sekolah pada tahun semasa.

 4.  merujuk kepada dokumen Panduan Pengurusan Pusat Peperiksaan Bertulis dan
    Panduan Pengurusan Peperiksaan.


B. ARAHAN AM KEPADA KETUA PENGAWAS PEPERIKSAAN

 Ketua Pengawas Peperiksaan hendaklah:

 1.  memastikan semua Garis Panduan dan Arahan Peperiksaan dalam Jadual
    Waktu Peperiksaan PMR 2012 mendapat perhatian calon.

 2.  mencatatkan pada papan tulis dan memaklumkan kepada calon butiran kod
    kertas, nama kertas, waktu, masa peperiksaan dan errata (jika ada) bagi kertas
    soalan.

 3.  mengedarkan kertas soalan mengikut tarikh dan waktu yang tercatat dalam
    Jadual Waktu Peperiksaan PMR 2012.

 4.  mengedarkan kertas soalan dengan muka hadapan kertas soalan di sebelah
    atas.

 5.  mengarahkan calon menyemak butiran kod kertas, nama kertas, masa
    peperiksaan dan arahan pada muka hadapan kertas soalan bagi memastikan
    calon mendapat kertas soalan yang betul.

 6.  mengedarkan kertas jawapan mengikut keperluan mata pelajaran seperti yang
    tercatat pada muka hadapan kertas soalan.

 7.  memastikan kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogram sahaja dibawa masuk
    ke dewan/bilik peperiksaan.

 8.  memastikan calon mengemukakan dokumen sokongan seperti surat perakuan
    doktor sebagai bukti calon tidak dapat menduduki mana-mana kertas soalan.
                     2
9.  memastikan bilangan skrip jawapan peperiksaan yang dikumpul dan dicatat pada
    borang LP/AM29 akur dengan bilangan calon dalam Jadual Kedatangan bagi
    sesuatu kertas soalan.

 10.  merujuk kepada dokumen Panduan Pengurusan Pusat Peperiksaan Bertulis.


C. ARAHAN KEPADA CALON PEPERIKSAAN


1. ARAHAN AM

 1.1  Calon wajib menduduki semua kertas soalan bagi mata pelajaran yang didaftar.
    Calon yang tidak dapat menduduki mana-mana kertas soalan sama ada kertas
    soalan objektif aneka pilihan atau kertas soalan subjektif atau Pentaksiran
    Berasaskan Sekolah dianggap tidak hadir bagi mata pelajaran berkenaan. Calon
    yang tidak dapat menduduki mana-mana kertas soalan dikehendaki
    mengemukakan alasan yang kukuh dan dibuktikan dengan dokumen sokongan
    seperti surat perakuan doktor. Dokumen sokongan ini hendaklah diserahkan
    kepada Ketua Pengawas Peperiksaan sebelum tamat tempoh peperiksaan PMR
    2012.

 1.2  Calon hendaklah menyemak butiran pada Kenyataan Kemasukan Peperiksaan
    sebelum peperiksaan. Calon hendaklah memaklumkan kepada Pengetua
    sekiranya terdapat kesilapan maklumat serta mengisi Borang Pembetulan
    Maklumat Calon.


2. ARAHAN DI DEWAN/BILIK PEPERIKSAAN

 2.1  Calon hendaklah berada di tempat duduk di dalam dewan/bilik peperiksaan 15
    minit sebelum peperiksaan dimulakan.

 2.2  Calon hendaklah menyemak butiran dan menandatangani        Kenyataan
    Kemasukan Peperiksaan pada hari pertama peperiksaan.

 2.3  Calon hendaklah meletakkan Kad Pengenalan atau Dokumen Pengenalan Diri
    atau Surat Perakuan Pengenalan Diri daripada Pengetua dan Kenyataan
    Kemasukan Peperiksaan di penjuru atas sebelah kanan meja sepanjang waktu
    peperiksaan. Calon dilarang menduduki peperiksaan tanpa dokumen berkenaan.

 2.4  Calon dibenarkan menduduki peperiksaan atas budi bicara Ketua Pengawas
    Peperiksaan sekiranya tiba 30 minit selepas peperiksaan dimulakan. Calon
    mestilah mengemukakan alasan yang kukuh. Masa gantian tidak akan diberikan.

 2.5  Calon boleh membuat bantahan sekiranya telah mendaftar untuk menduduki
    sesuatu mata pelajaran tetapi kod kertas soalan tersebut tidak tercatat dalam
    Jadual Kedatangan. Calon hendaklah mengemukakan Kenyataan Kemasukan
    Peperiksaan daripada Lembaga Peperiksaan yang mengandungi kod kertas dan
    nama kertas sebagai bukti pendaftaran atau surat kelulusan Pengarah
    Peperiksaan. Calon tidak dikenakan bayaran.
                    3
3. ARAHAN TENTANG KERTAS SOALAN

 Calon hendaklah:

 3.1  menyemak butiran kod kertas, nama kertas, masa peperiksaan dan arahan pada
     muka hadapan kertas soalan bagi memastikan calon mendapat kertas soalan
     yang betul.

 3.2  memaklumkan kepada Ketua Pengawas Peperiksaan dengan segera jika
     menerima kertas soalan yang salah atau tidak lengkap.

 3.3  membaca dan mematuhi semua arahan pada halaman hadapan dan halaman
     belakang kertas soalan sebelum peperiksaan dimulakan.

4. ARAHAN TENTANG KERTAS JAWAPAN DAN SKRIP JAWAPAN PEPERIKSAAN

 Calon hendaklah:

 4.1  memaklumkan kepada Ketua Pengawas Peperiksaan dengan segera jika
     menerima kertas jawapan yang tidak menepati keperluan mata pelajaran seperti
     yang tercatat pada kertas soalan.

 4.2  menulis Angka Giliran, Nombor Kad Pengenalan, Kod Kertas dan Nama
     Kertas dengan jelas pada ruangan yang disediakan pada kertas soalan dan
     kertas jawapan sama ada pada Buku Jawapan (BJ), Helaian Tambahan (HT),
     graf, kertas kaligrafi dan sebagainya.

 4.3  menulis jawapan dengan menggunakan pena mata bola berdakwat hitam atau
     biru. Pensel atau pena mata bola berdakwat selain hitam atau biru boleh
     digunakan untuk melukis gambar rajah dan peta.

 4.4  menggunakan kedua-dua halaman pada setiap helaian BJ dan HT. Tulis jawapan
     bagi setiap soalan pada halaman yang baharu.

 4.5  menulis dengan jelas nombor soalan pada kertas jawapan seperti yang tertera
     pada kertas soalan. Calon tidak perlu menyalin soalan.

 4.6  menulis semua jawapan dalam Bahasa Melayu kecuali bagi kertas soalan yang
     membenarkan atau memerlukan calon menjawab dalam bahasa lain.

 4.7  membawa peralatan geometri dan peralatan kaligrafi bagi mata pelajaran yang
     memerlukannya.

 4.8  memastikan Angka Giliran, Nombor Kad Pengenalan, Kod Kertas dan Nama
     Kertas telah ditulis dengan betul pada setiap helaian skrip jawapan peperiksaan
     apabila diarah berhenti menulis.

 4.9  pastikan setiap helaian skrip jawapan peperiksaan disusun mengikut urutan
     nombor soalan sebelum diikat.

 4.10  berada di tempat duduk masing-masing semasa skrip jawapan peperiksaan atau
     kertas soalan tertutup dikumpul semula oleh Pengawas Peperiksaan.
                     4
5. ARAHAN TENTANG JAWAPAN OBJEKTIF BERMAKLUMAT (JOB) DAN JAWAPAN
  OBJEKTIF TIDAK BERMAKLUMAT (JOTB)

 5.1  Calon yang menerima kertas JOB hendaklah menyemak Nama Calon, Angka
    Giliran, Nombor Kad Pengenalan, Kod Kertas dan Nama Kertas pada kertas
    JOB berkenaan. Calon dilarang membuat sebarang pindaan terhadap maklumat
    yang telah dicetak pada Bahagian A. Kosongkan Bahagian B dan Bahagian C.

 5.2  Calon hendaklah memaklumkan kepada Ketua Pengawas Peperiksaan dengan
    segera jika menerima kertas JOB yang salah atau tidak lengkap.

 5.3  Calon hendaklah menanda ruangan BAHASA DIGUNAKAN untuk menjawab
    kertas yang berkenaan.

 5.4  Calon hendaklah menggunakan pensel 2B atau BB sahaja.

 5.5  Calon yang menerima kertas JOTB hendaklah melengkapkan Nama Calon,
    Angka Giliran, Nombor Kad Pengenalan, Kod Kertas dan Nama Kertas pada
    ruangan yang disediakan dan hitamkan ruangan yang berkenaan. Kosongkan
    Bahagian B dan Bahagian C.

 5.6  Calon hendaklah menggunakan getah pemadam jenis lembut sahaja untuk
    memadam sehingga bersih tanda jawapan yang tidak dikehendaki. Calon
    dilarang menggunakan pemadam jenis cecair, kimia, pelekat atau
    seumpamanya.

 5.7  Calon dilarang melipat, menggulung atau merenyuk kertas JOB dan JOTB.

 5.8  Calon dilarang membuat lubang atau apa-apa tanda yang tidak dikehendaki
    pada kertas JOB dan JOTB.


D. AMARAN KEPADA CALON PEPERIKSAAN

 1.  Dilarang membawa masuk sebarang buku, nota, catatan, akhbar, kamus, kertas,
    telefon bimbit atau alat-alat komunikasi, kotak pensel, beg dan Jadual Waktu
    Peperiksaan PMR 2012 ke dalam dewan/bilik peperiksaan kecuali alat tambahan
    yang dibenarkan semasa peperiksaan.

 2.  Dilarang menulis nota pada dinding atau meja tulis di dewan/bilik peperiksaan.

 3.  Dilarang membuat rujukan di luar dewan/bilik peperiksaan semasa peperiksaan.

 4.  Dilarang menyamar atau membenarkan orang lain menyamar bagi pihak calon.

 5.  Dilarang memberi pertolongan, mendapatkan pertolongan, berhubung dengan
    orang lain di dalam atau di luar dewan/bilik peperiksaan atau menggunakan
    bahasa isyarat untuk tujuan meniru.

 6.  Dilarang mendedahkan kertas soalan atau/dan skrip jawapan peperiksaan
    sehingga boleh dibaca oleh calon lain.

 7.  Dilarang menukar kertas soalan atau/dan skrip jawapan peperiksaan dengan
    calon lain.                     5
8.  Dilarang menukar tempat duduk yang telah ditetapkan tanpa kebenaran daripada
   Ketua Pengawas Peperiksaan.

9.  Dilarang membawa keluar kertas soalan dari dewan/bilik peperiksaan semasa
   peperiksaan.

10.  Dilarang membawa keluar kertas soalan tertutup dan skrip jawapan
   peperiksaan dari dewan/bilik peperiksaan.

11.  Dilarang membawa keluar kertas jawapan sama ada yang belum atau pun yang
   telah digunakan dari dewan/bilik peperiksaan.

12.  Dilarang keluar dari dewan/bilik peperiksaan 30 minit pertama peperiksaan
   dimulakan dan 10 minit terakhir sebelum peperiksaan ditamatkan.

13.  Dilarang melipat atau merenyuk kertas jawapan sama ada yang belum atau pun
   yang telah digunakan.

14.  Dilarang mengganggu ketenteraman di dalam atau berhampiran dewan/bilik
   peperiksaan semasa peperiksaan.

15.  Dilarang memakai pakaian yang tidak sopan dan menjolok mata.

16.  Dilarang merokok di dalam dewan/bilik peperiksaan.

17.  Sebarang perbuatan yang melanggar peraturan peperiksaan dianggap salah laku
   dan akan menyebabkan calon dikenakan tindakan tatatertib. Menurut Peraturan-
   Peraturan Pendidikan (Penilaian dan Peperiksaan) 1997 dalam Akta Pendidikan
   1996 (Akta 550) salah laku ertinya menipu, menyamar, menyeludup apa-apa
   yang tidak dibenarkan atau apa-apa salah laku yang lain yang disifatkan sebagai
   suatu salah laku serius oleh Lembaga Peperiksaan. Calon yang disabitkan
   dengan mana-mana salah laku di atas boleh dikenakan tindakan berikut:-

   17.1  Keputusan peperiksaan digantung sementara menunggu selesainya
       penyiasatan;

   17.2  Keputusan peperiksaan mana-mana kertas peperiksaan dibatalkan;

   17.3  Keputusan peperiksaan yang dikendalikan di sesuatu pusat peperiksaan
       diisytiharkan terbatal.
                    6
E. ARAHAN KHAS


  KOD KERTAS DAN NAMA KERTAS               ARAHAN KHAS

                      Calon yang mengambil kertas soalan Geografi
 23/1  Geografi
                      Kertas 1 hendaklah membawa peralatan
     Kertas 1
                      geometri.

                      Calon  yang mengambil   kertas soalan
 50/2  Mathematics            Mathematics Kertas 2 hendaklah membawa
     Kertas 2              peralatan geometri. Calon tidak dibenarkan
                      menggunakan kalkulator.

 02/2  Bahasa Melayu
     Kertas 2
 12/2  Bahasa Inggeris
     Kertas 2
 32/2  Bahasa Cina
     Kertas 2
 33/2  Bahasa Tamil
                      Calon dikehendaki  menjawab  dalam  Buku
     Kertas 2
                      Jawapan (BJ).
 34   Bahasa Punjabi
 37/2  Bahasa Iban
     Kertas 2
 38/2  Bahasa Kadazandusun
     Kertas 2
 45/1  Pendidikan Islam
     Kertas 1

 31/1  Bahasa Arab
     Kertas 1
 50/2  Mathematics            Calon dikehendaki  menjawab  dalam  kertas
     Kertas 2              soalan.
 55/2  Science
     Kertas 2

Kertas Soalan Tertutup           Ketua  Pengawas  Peperiksaan hendaklah
                      menyerahkan baki kertas soalan Kemahiran
 76/1  Kemahiran Hidup Bersepadu     Hidup Bersepadu Kertas 1 kepada Sektor/Unit
     Kemahiran Teknikal         Penilaian dan Peperiksaan, Jabatan Pelajaran
     Kertas 1              Negeri.
 77/1  Kemahiran Hidup Bersepadu
     Ekonomi Rumah Tangga
     Kertas 1              Ketua  Pengawas   Peperiksaan  hendaklah
 78/1  Kemahiran Hidup Bersepadu     mengumpul semula kertas soalan Kemahiran
     Pertanian             Hidup Bersepadu Kertas 1 selepas tamat waktu
     Kertas 1              peperiksaan mata pelajaran berkenaan dan
 79/1  Kemahiran Hidup Bersepadu     menyerahkannya kepada Sektor/Unit Penilaian
     Perdagangan dan Keusahawanan    dan Peperiksaan, Jabatan Pelajaran Negeri.
     Kertas 1
                    7
JADUAL MASA TAMBAHAN
                 CALON BERKEPERLUAN KHAS


Masa tambahan yang diperuntukkan ini adalah untuk semua jenis kertas soalan. Terdapat
dua kategori masa tambahan bagi calon berkeperluan khas iaitu Kategori A dan Kategori B.


Kategori A : Calon Buta, Rabun, Spastik/Cerebral Palsy, Autisme/Sindrom
       Down/Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)/Attention Deficit
       Disorder (ADD), Disleksia, dan Cacat Anggota.

1.    Calon yang mengalami kemalangan layak mendapat masa tambahan ialah calon
     yang tidak boleh menulis dengan tangan yang biasa digunakan untuk menulis.

2.    Kecederaan-kecederaan lain boleh diberi pertimbangan atas nasihat Pengarah
     Pelajaran, Jabatan Pelajaran Negeri (u.p.: Sektor/Unit Penilaian dan Peperiksaan)

           Masa yang diperuntukkan dalam
   Bil.                          Masa tambahan yang diberi
           Jadual Waktu Peperiksaan PMR

   1     1 jam atau kurang hingga 1 jam 30 minit         30 minit

   2     Lebih 1 jam 30 minit hingga 2 jam 30 minit        1 jam
Kategori B : Calon Pekak

Masa tambahan bagi calon ini adalah 25% dari masa yang diperuntukkan bagi setiap kertas
peperiksaan.

          Masa yang diperuntukkan dalam      25% masa tambahan yang
   Bil.
          Jadual Waktu Peperiksaan PMR           diberi

   1     1 jam atau kurang                   15 minit

   2     1 jam 15 minit                     20 minit

   3     1 jam 30 minit                     25 minit

   4     1 jam 45 minit                     30 minit

   5     2 jam                         30 minit

   6     2 jam 15 minit                     35 minit

   7     2 jam 30 minit                     40 minit
                        8
JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN BERTULIS

                       PMR 2012
                  KOD
 TARIKH      WAKTU              NAMA KERTAS       MASA   JENIS KERTAS
                 KERTAS

                      Ketua Pengawas Peperiksaan
       08:00 pagi —         mengarahkan calon menyemak
                 ……...                 10 minit    …….
       08:10 pagi          butiran pada Kertas Jawapan
                      Objektif Bermaklumat

       08:10 pagi —         Bahasa Melayu              Objektif Aneka
                  02/1                  1 jam
       09:10 pagi          Kertas 1                  Pilihan

                      Ketua Pengawas Peperiksaan
       09:40 pagi —         mengarahkan calon mengisi
 SELASA              ……...                 10 minit    …….
       09:50 pagi          butiran pada muka hadapan
9 Oktober                 Buku Jawapan
 2012
       09:50 pagi —         Bahasa Melayu
                  02/2                  2 jam    Subjektif
       11:50 pagi          Kertas 2

                      Ketua Pengawas Peperiksaan
       02:20 petang —        mengarahkan calon mengisi
                 ……...                 10 minit    …….
       02:30 petang         butiran pada muka hadapan
                      Buku Jawapan

       02:30 petang —        Pendidikan Islam
                  45/1                  2 jam    Subjektif
       04:30 petang         Kertas 1

                      Ketua Pengawas Peperiksaan
       08:00 pagi — 08:10      mengarahkan calon menyemak
                 ……...                 10 minit    …….
       pagi             butiran pada Kertas Jawapan
                      Objektif Bermaklumat

       08:10 pagi —         Bahasa Inggeris             Objektif Aneka
                  12/1                  1 jam
       09:10 pagi          Kertas 1                  Pilihan

                      Ketua Pengawas Peperiksaan
       09:40 pagi — 09:50      mengarahkan calon mengisi
 RABU              ……...                 10 minit    …….
       pagi             butiran pada muka hadapan
10 Oktober                 Buku Jawapan
  2012
       09:50 pagi —         Bahasa Inggeris        1 jam 30
                  12/2                        Subjektif
       11:20 pagi          Kertas 2            minit

                      Ketua Pengawas Peperiksaan
       02:20 petang —        mengarahkan calon menyemak
                 ……...                 10 minit    …….
       02:30 petang         butiran pada Kertas Jawapan
                      Objektif Bermaklumat

       02:30 petang —        Geografi           1 jam 15  Objektif Aneka
                  23/1
       03.45 petang         Kertas 1            minit    Pilihan

                         9
JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN BERTULIS

                       PMR 2012
                  KOD
 TARIKH      WAKTU              NAMA KERTAS       MASA   JENIS KERTAS
                  KERTAS

                      Ketua Pengawas Peperiksaan
       08:00 pagi — 08:10       mengarahkan calon menyemak
                  ……...                 10 minit    …….
       pagi              butiran pada kertas Jawapan
                      Objektif Bermaklumat

       8:10 pagi —  9:10      Science                 Objektif Aneka
                  55/1                  1 jam
       pagi              Kertas 1                  Pilihan

                      Ketua Pengawas Peperiksaan
       10.20 pagi — 10.30       mengarahkan calon mengisi
 KHAMIS              ……...                 10 minit    …….
       pagi              butiran pada muka hadapan
11 Oktober                 Kertas Soalan
  2012
       10:30 pagi — 12.00       Science            1 jam 30
                  55/2                        Subjektif
       tengah hari          Kertas 2            minit

                      Ketua Pengawas Peperiksaan
       02:20 petang —         mengarahkan calon menyemak
                  ……...                 10 minit    …….
       02:30 petang          butiran pada Kertas Jawapan
                      Objektif Bermaklumat

       02:30 petang —         Sejarah            1 jam 15  Objektif Aneka
                  21/1
       03.45 petang          Kertas 1            minit    Pilihan

                         10
JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN BERTULIS

                       PMR 2012
                  KOD
 TARIKH      WAKTU              NAMA KERTAS       MASA   JENIS KERTAS
                 KERTAS

                      Ketua Pengawas Peperiksaan
       08:00 pagi — 08:10      mengarahkan calon menyemak
                 ……...                 10 minit    ……..
       pagi             butiran pada Kertas Jawapan
                      Objektif Bermaklumat

       08:10 pagi — 09:25      Mathematics          1 jam 15  Objektif Aneka
                  50/1
       pagi             Kertas 1            minit    Pilihan

                      Ketua Pengawas Peperiksaan
       10:30 pagi — 10.40      mengarahkan calon mengisi
                 ……...                 10 minit    ……..
       pagi             butiran pada muka hadapan
                      Kertas Soalan

       10:40 pagi — 12:25      Mathematics          1 jam 45
                  50/2                        Subjektif
       tengah hari          Kertas 2            minit

                      Ketua Pengawas Peperiksaan
  ISNIN   02:10 petang —        mengarahkan calon menyemak
15 Oktober            ……...                 10 minit    …….
       02:20 petang         butiran pada Kertas Jawapan
  2012                  Objektif Bermaklumat


                      Kemahiran Hidup Bersepadu
       02:20 petang —                       1 jam 30  Objektif Aneka
                  76/1  Kemahiran Teknikal
       03:50 petang                         minit    Pilihan
                      Kertas 1

                      Kemahiran Hidup Bersepadu
       02:20 petang —                       1 jam 30  Objektif Aneka
                  77/1  Ekonomi Rumah Tangga
       03:50 petang                         minit    Pilihan
                      Kertas 1

                      Kemahiran Hidup Bersepadu
       02:20 petang —                       1 jam 30  Objektif Aneka
                  78/1  Pertanian
       03:50 petang                         minit    Pilihan
                      Kertas 1

                      Kemahiran Hidup Bersepadu
       02:20 petang —        Perdagangan dan        1 jam 30  Objektif Aneka
                  79/1
       03:50 petang         Keusahawanan          minit    Pilihan
                      Kertas 1

                         11
JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN BERTULIS

                       PMR 2012
                  KOD
 TARIKH      WAKTU              NAMA KERTAS       MASA   JENIS KERTAS
                 KERTAS

                      Ketua Pengawas Peperiksaan
       08:00 pagi — 08:10      mengarahkan calon mengisi
                 ……...                 10 minit    …….
       pagi             butiran pada muka hadapan
                      Kertas Soalan

       8:10 pagi — 10:40       Bahasa Arab          2 jam 30
                  31/1                        Subjektif
       pagi             Kertas 1            minit

                      Ketua Pengawas Peperiksaan
       08:00 pagi — 08:10      mengarahkan calon mengisi
                 ……...                 10 minit    …….
       pagi             butiran pada muka hadapan
                      Buku Jawapan

       08:10 pagi — 10:10      Bahasa Cina
                  32/2                  2 jam    Subjektif
       pagi             Kertas 2

       08:10 pagi — 10:10      Bahasa Tamil
                  33/2                  2 jam    Subjektif
       pagi             Kertas 2

       08:10 pagi — 10:10
 SELASA               34   Bahasa Punjabi         2 jam    Subjektif
       pagi
16 Oktober
  2012   08:10 pagi — 9:25       Bahasa Iban          1 jam 15
                  37/2                        Subjektif
       pagi             Kertas 2            minit

       08:10 pagi — 9:25       Bahasa Kadazandusun      1 jam 15
                  38/2                        Subjektif
       pagi             Kertas 2            minit

                      Ketua Pengawas Peperiksaan
       11:00 pagi — 11:10      mengarahkan calon menyemak
                 ……...                 10 minit    …….
       pagi             butiran pada Kertas Jawapan
                      Objektif Bermaklumat

       11.10 pagi —         Bahasa Cina               Objektif Aneka
                  32/1                  1 jam
       12:10 tengah hari       Kertas 1                  Pilihan

       11.10 pagi —         Bahasa Tamil               Objektif Aneka
                  33/1                  1 jam
       12:10 tengah hari       Kertas 1                  Pilihan

       11.10 pagi —         Bahasa Iban               Objektif Aneka
                  37/1                  1 jam
       12:10 tengah hari       Kertas 1                  Pilihan

       11.10 pagi —         Bahasa Kadazandusun           Objektif Aneka
                  38/1                  1 jam
       12:10 tengah hari       Kertas 1                  Pilihan

                         12
LEMBAGA PEPERIKSAAN


                    PENGAKUAN CALON

            GARIS PANDUAN DAN ARAHAN PEPERIKSAAN
                DALAM JADUAL WAKTU
             PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2012
                  TELAH DIBACA


  1.    Nama :………………………………………………………………………………………


  2.    Angka Giliran :
  3.    Nombor Kad Pengenalan :


                          -         -  4.    Pengakuan :

       Saya mengaku bahawa telah membaca dan akan mematuhi semua Garis
       Panduan dan Arahan Peperiksaan dalam Jadual Waktu Peperiksaan Penilaian
       Menengah Rendah 2012.

       Tandatangan Calon : ………………………………………………………………...

       Tarikh : ……………………..


  5.    Pengesahan Pengetua :

       Tandatangan dan Cap Pengetua: ………………………………………

       Tarikh : ………………………

  NOTA :
     Sila asingkan borang ini dan serahkan kepada Setiausaha Peperiksaan.
     Setiausaha Peperiksaan dikehendaki menyimpan semua borang pengesahan.


More Related Content

What's hot

Senarai semak pemeriksaan krselamatan tempat kerja dan healthy setting
Senarai semak pemeriksaan krselamatan tempat kerja dan healthy settingSenarai semak pemeriksaan krselamatan tempat kerja dan healthy setting
Senarai semak pemeriksaan krselamatan tempat kerja dan healthy setting
Lee Oi Wah
 
Kertas kerja-program-lonjakan-prestasi-akademik
Kertas kerja-program-lonjakan-prestasi-akademikKertas kerja-program-lonjakan-prestasi-akademik
Kertas kerja-program-lonjakan-prestasi-akademikNAJWA MOHD NOR
 
Contoh Borang Maklum Balas Minit Mesyuarat
Contoh Borang Maklum Balas Minit MesyuaratContoh Borang Maklum Balas Minit Mesyuarat
Contoh Borang Maklum Balas Minit Mesyuarat
Hasni Dolmat
 
Sistem fail hem
Sistem fail hemSistem fail hem
Sistem fail hem
kumutha yaha
 
PELAN INTERVENSI sains.pdf
PELAN INTERVENSI sains.pdfPELAN INTERVENSI sains.pdf
PELAN INTERVENSI sains.pdf
MOHDHELMIBINMOHDAZAH
 
Borang soal-selidik-kepuasan-pelanggan
Borang soal-selidik-kepuasan-pelangganBorang soal-selidik-kepuasan-pelanggan
Borang soal-selidik-kepuasan-pelanggan
Lina Amy
 
Skop kerja
Skop kerjaSkop kerja
Surat mohon sumbangan hari anugerah
Surat mohon sumbangan hari anugerahSurat mohon sumbangan hari anugerah
Surat mohon sumbangan hari anugerah
Sapiah Khalid
 
Borang kategori 1a guru
Borang kategori 1a  guruBorang kategori 1a  guru
Borang kategori 1a guruSony Vaio
 
Panduan Penilaian Prestasi Kakitangan Awam
Panduan Penilaian Prestasi Kakitangan AwamPanduan Penilaian Prestasi Kakitangan Awam
Panduan Penilaian Prestasi Kakitangan Awam
suhaimi zulkipli
 
Kertas kerja majlis jamuan akhir tahun anjuran kelab guru.skkb
Kertas kerja majlis jamuan akhir tahun anjuran kelab guru.skkbKertas kerja majlis jamuan akhir tahun anjuran kelab guru.skkb
Kertas kerja majlis jamuan akhir tahun anjuran kelab guru.skkb
Bazli Hj Azizan
 
Surat mohon sumbangan pibg
Surat mohon sumbangan pibgSurat mohon sumbangan pibg
Surat mohon sumbangan pibg
Khuzaimah Ibrahim
 
POWERPOINT GB MESYUARAT 1 2022.ppt
POWERPOINT GB MESYUARAT 1 2022.pptPOWERPOINT GB MESYUARAT 1 2022.ppt
POWERPOINT GB MESYUARAT 1 2022.ppt
teacherazura1
 
Kertas Kerja Pesta Tanglung 1 Malaysia D' Kajai III
Kertas Kerja Pesta Tanglung 1 Malaysia D' Kajai IIIKertas Kerja Pesta Tanglung 1 Malaysia D' Kajai III
Kertas Kerja Pesta Tanglung 1 Malaysia D' Kajai III
yuniying
 
Jadual Waktu SPM 2015
Jadual Waktu SPM 2015 Jadual Waktu SPM 2015
Jadual Waktu SPM 2015
ciklaili. com
 
Panduan pengendalian fail
Panduan pengendalian failPanduan pengendalian fail
Panduan pengendalian failWan Adriana
 
Pembentangan pill kehadiran hem
Pembentangan pill kehadiran hemPembentangan pill kehadiran hem
Pembentangan pill kehadiran hem
rahmanmohd67
 
Panduan eksa mampu
Panduan eksa mampu Panduan eksa mampu
Panduan eksa mampu
jasmi jaafar
 

What's hot (20)

Senarai semak pemeriksaan krselamatan tempat kerja dan healthy setting
Senarai semak pemeriksaan krselamatan tempat kerja dan healthy settingSenarai semak pemeriksaan krselamatan tempat kerja dan healthy setting
Senarai semak pemeriksaan krselamatan tempat kerja dan healthy setting
 
Kertas kerja-program-lonjakan-prestasi-akademik
Kertas kerja-program-lonjakan-prestasi-akademikKertas kerja-program-lonjakan-prestasi-akademik
Kertas kerja-program-lonjakan-prestasi-akademik
 
Contoh Borang Maklum Balas Minit Mesyuarat
Contoh Borang Maklum Balas Minit MesyuaratContoh Borang Maklum Balas Minit Mesyuarat
Contoh Borang Maklum Balas Minit Mesyuarat
 
Sistem fail hem
Sistem fail hemSistem fail hem
Sistem fail hem
 
PELAN INTERVENSI sains.pdf
PELAN INTERVENSI sains.pdfPELAN INTERVENSI sains.pdf
PELAN INTERVENSI sains.pdf
 
Borang soal-selidik-kepuasan-pelanggan
Borang soal-selidik-kepuasan-pelangganBorang soal-selidik-kepuasan-pelanggan
Borang soal-selidik-kepuasan-pelanggan
 
Surat
SuratSurat
Surat
 
Skop kerja
Skop kerjaSkop kerja
Skop kerja
 
Surat mohon sumbangan hari anugerah
Surat mohon sumbangan hari anugerahSurat mohon sumbangan hari anugerah
Surat mohon sumbangan hari anugerah
 
Borang kategori 1a guru
Borang kategori 1a  guruBorang kategori 1a  guru
Borang kategori 1a guru
 
Panduan Penilaian Prestasi Kakitangan Awam
Panduan Penilaian Prestasi Kakitangan AwamPanduan Penilaian Prestasi Kakitangan Awam
Panduan Penilaian Prestasi Kakitangan Awam
 
Borang hakim
Borang hakimBorang hakim
Borang hakim
 
Kertas kerja majlis jamuan akhir tahun anjuran kelab guru.skkb
Kertas kerja majlis jamuan akhir tahun anjuran kelab guru.skkbKertas kerja majlis jamuan akhir tahun anjuran kelab guru.skkb
Kertas kerja majlis jamuan akhir tahun anjuran kelab guru.skkb
 
Surat mohon sumbangan pibg
Surat mohon sumbangan pibgSurat mohon sumbangan pibg
Surat mohon sumbangan pibg
 
POWERPOINT GB MESYUARAT 1 2022.ppt
POWERPOINT GB MESYUARAT 1 2022.pptPOWERPOINT GB MESYUARAT 1 2022.ppt
POWERPOINT GB MESYUARAT 1 2022.ppt
 
Kertas Kerja Pesta Tanglung 1 Malaysia D' Kajai III
Kertas Kerja Pesta Tanglung 1 Malaysia D' Kajai IIIKertas Kerja Pesta Tanglung 1 Malaysia D' Kajai III
Kertas Kerja Pesta Tanglung 1 Malaysia D' Kajai III
 
Jadual Waktu SPM 2015
Jadual Waktu SPM 2015 Jadual Waktu SPM 2015
Jadual Waktu SPM 2015
 
Panduan pengendalian fail
Panduan pengendalian failPanduan pengendalian fail
Panduan pengendalian fail
 
Pembentangan pill kehadiran hem
Pembentangan pill kehadiran hemPembentangan pill kehadiran hem
Pembentangan pill kehadiran hem
 
Panduan eksa mampu
Panduan eksa mampu Panduan eksa mampu
Panduan eksa mampu
 

Similar to Jadual Waktu PMR 2012

Jadual waktu peperiksaan spm 2012
Jadual waktu peperiksaan spm 2012Jadual waktu peperiksaan spm 2012
Jadual waktu peperiksaan spm 2012
Sam Pasir Panjang
 
Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2012
Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2012Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2012
Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2012smkserikandi
 
Jadual Peperiksaan SPM 2012
Jadual Peperiksaan SPM 2012Jadual Peperiksaan SPM 2012
Jadual Peperiksaan SPM 2012
Adura Azlin Ishak
 
Jadual waktu spm 2011
Jadual waktu spm 2011Jadual waktu spm 2011
Jadual waktu spm 2011
Ermie Dharlya
 
Jadual waktu spm 2011
Jadual waktu spm 2011Jadual waktu spm 2011
Jadual waktu spm 2011
Ermie Dharlya
 
Jadual Waktu SPM 2011
Jadual Waktu SPM 2011Jadual Waktu SPM 2011
Jadual Waktu SPM 2011
Adura Azlin Ishak
 
Jadual waktu SPM 2011
Jadual waktu SPM 2011 Jadual waktu SPM 2011
Jadual waktu SPM 2011 M D
 
Jadual waktu spm 2011 final
Jadual waktu spm 2011 finalJadual waktu spm 2011 final
Jadual waktu spm 2011 finalRizwan Razman
 
Jadual Waktu pmr 2013 calon biasa
Jadual Waktu pmr 2013 calon biasaJadual Waktu pmr 2013 calon biasa
Jadual Waktu pmr 2013 calon biasa
Tuisyen Geliga
 
JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN PMR 2013
JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN PMR 2013JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN PMR 2013
JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN PMR 2013
Yanchat
 
JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN PMR 2013
JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN PMR 2013JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN PMR 2013
JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN PMR 2013
smktsj2
 
Jadual Waktu PMR
Jadual Waktu PMRJadual Waktu PMR
Jadual Waktu PMR
Cikgu Syahidon
 
Jadual Waktu PMR 2013
Jadual Waktu PMR 2013Jadual Waktu PMR 2013
Jadual Waktu PMR 2013
ciklaili. com
 
Jadual Waktu Peperiksaan pmr 2013 calon biasa(1)
Jadual Waktu Peperiksaan pmr 2013 calon biasa(1)Jadual Waktu Peperiksaan pmr 2013 calon biasa(1)
Jadual Waktu Peperiksaan pmr 2013 calon biasa(1)
Noor Aini Samsusah
 
Jw spm 2014 6 august
Jw spm 2014 6 augustJw spm 2014 6 august
Jw spm 2014 6 august
teacherlin212
 
Jw spm 2014 6 august
Jw spm 2014 6 augustJw spm 2014 6 august
Jw spm 2014 6 august
teacherlin
 
Jadual Waktu SPM 2017
Jadual Waktu SPM 2017Jadual Waktu SPM 2017
Jadual Waktu SPM 2017
ciklaili. com
 
Jadual waktu spm 2015
Jadual waktu spm 2015Jadual waktu spm 2015
Jadual waktu spm 2015
analufias
 

Similar to Jadual Waktu PMR 2012 (20)

Jadual waktu pmr 2012
Jadual waktu pmr 2012Jadual waktu pmr 2012
Jadual waktu pmr 2012
 
Jadual waktu peperiksaan spm 2012
Jadual waktu peperiksaan spm 2012Jadual waktu peperiksaan spm 2012
Jadual waktu peperiksaan spm 2012
 
Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2012
Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2012Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2012
Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2012
 
Jadual Peperiksaan SPM 2012
Jadual Peperiksaan SPM 2012Jadual Peperiksaan SPM 2012
Jadual Peperiksaan SPM 2012
 
Jadual waktu spm 2011
Jadual waktu spm 2011Jadual waktu spm 2011
Jadual waktu spm 2011
 
Jadual waktu spm 2011
Jadual waktu spm 2011Jadual waktu spm 2011
Jadual waktu spm 2011
 
Jadual Waktu SPM 2011
Jadual Waktu SPM 2011Jadual Waktu SPM 2011
Jadual Waktu SPM 2011
 
Jadual waktu SPM 2011
Jadual waktu SPM 2011 Jadual waktu SPM 2011
Jadual waktu SPM 2011
 
Jadual waktu spm 2011 final
Jadual waktu spm 2011 finalJadual waktu spm 2011 final
Jadual waktu spm 2011 final
 
Jadual Waktu pmr 2013 calon biasa
Jadual Waktu pmr 2013 calon biasaJadual Waktu pmr 2013 calon biasa
Jadual Waktu pmr 2013 calon biasa
 
JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN PMR 2013
JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN PMR 2013JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN PMR 2013
JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN PMR 2013
 
JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN PMR 2013
JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN PMR 2013JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN PMR 2013
JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN PMR 2013
 
Jadual Waktu PMR
Jadual Waktu PMRJadual Waktu PMR
Jadual Waktu PMR
 
Jadual pmr-2011
Jadual pmr-2011Jadual pmr-2011
Jadual pmr-2011
 
Jadual Waktu PMR 2013
Jadual Waktu PMR 2013Jadual Waktu PMR 2013
Jadual Waktu PMR 2013
 
Jadual Waktu Peperiksaan pmr 2013 calon biasa(1)
Jadual Waktu Peperiksaan pmr 2013 calon biasa(1)Jadual Waktu Peperiksaan pmr 2013 calon biasa(1)
Jadual Waktu Peperiksaan pmr 2013 calon biasa(1)
 
Jw spm 2014 6 august
Jw spm 2014 6 augustJw spm 2014 6 august
Jw spm 2014 6 august
 
Jw spm 2014 6 august
Jw spm 2014 6 augustJw spm 2014 6 august
Jw spm 2014 6 august
 
Jadual Waktu SPM 2017
Jadual Waktu SPM 2017Jadual Waktu SPM 2017
Jadual Waktu SPM 2017
 
Jadual waktu spm 2015
Jadual waktu spm 2015Jadual waktu spm 2015
Jadual waktu spm 2015
 

More from ciklaili. com

SPM 2020
SPM 2020SPM 2020
SPM 2020
ciklaili. com
 
Pindaan Takwim Penggal Persekolahan 2020
Pindaan Takwim Penggal Persekolahan 2020 Pindaan Takwim Penggal Persekolahan 2020
Pindaan Takwim Penggal Persekolahan 2020
ciklaili. com
 
Jadual Waktu SPM 2019
Jadual Waktu SPM 2019Jadual Waktu SPM 2019
Jadual Waktu SPM 2019
ciklaili. com
 
Takwim Peperiksaan 2019
Takwim Peperiksaan 2019Takwim Peperiksaan 2019
Takwim Peperiksaan 2019
ciklaili. com
 
Hari Kelepasan Am 2019
Hari Kelepasan Am 2019Hari Kelepasan Am 2019
Hari Kelepasan Am 2019
ciklaili. com
 
Takwim Persekolahan 2019
Takwim Persekolahan 2019Takwim Persekolahan 2019
Takwim Persekolahan 2019
ciklaili. com
 
Jadual Waktu SPM 2018
Jadual Waktu SPM 2018Jadual Waktu SPM 2018
Jadual Waktu SPM 2018
ciklaili. com
 
Jadual Waktu UPSR 2018
Jadual Waktu UPSR 2018Jadual Waktu UPSR 2018
Jadual Waktu UPSR 2018
ciklaili. com
 
Takwim peperiksaan 2018
Takwim peperiksaan 2018Takwim peperiksaan 2018
Takwim peperiksaan 2018
ciklaili. com
 
Senarai Hospital Yang Melaksanakan Electronic Guarantee Letter (e-GL)
Senarai Hospital Yang Melaksanakan Electronic Guarantee Letter (e-GL)Senarai Hospital Yang Melaksanakan Electronic Guarantee Letter (e-GL)
Senarai Hospital Yang Melaksanakan Electronic Guarantee Letter (e-GL)
ciklaili. com
 
Takwim Persekolahan 2018
Takwim Persekolahan 2018Takwim Persekolahan 2018
Takwim Persekolahan 2018
ciklaili. com
 
KBAT Sejarah SPM
KBAT Sejarah SPMKBAT Sejarah SPM
KBAT Sejarah SPM
ciklaili. com
 
Jadual Waktu PT3 2017
Jadual Waktu PT3 2017Jadual Waktu PT3 2017
Jadual Waktu PT3 2017
ciklaili. com
 
Sistem Pendaftaran Atas Talian Tahun 1
Sistem Pendaftaran Atas Talian Tahun 1Sistem Pendaftaran Atas Talian Tahun 1
Sistem Pendaftaran Atas Talian Tahun 1
ciklaili. com
 
Jadual waktu upsr 2017
Jadual waktu upsr 2017Jadual waktu upsr 2017
Jadual waktu upsr 2017
ciklaili. com
 
Takwim peperiksaan 2017
Takwim peperiksaan 2017Takwim peperiksaan 2017
Takwim peperiksaan 2017
ciklaili. com
 
Manual Pengguna eDaftar Rendah Tahun 1 SPATKPM
Manual Pengguna eDaftar Rendah Tahun 1 SPATKPMManual Pengguna eDaftar Rendah Tahun 1 SPATKPM
Manual Pengguna eDaftar Rendah Tahun 1 SPATKPM
ciklaili. com
 
Jadual Waktu STAM 2016
Jadual Waktu STAM 2016Jadual Waktu STAM 2016
Jadual Waktu STAM 2016
ciklaili. com
 
Jadual Waktu SPM 2016
Jadual Waktu SPM 2016Jadual Waktu SPM 2016
Jadual Waktu SPM 2016
ciklaili. com
 
Jadual Waktu SPM Ulangan 2016
Jadual Waktu SPM Ulangan 2016Jadual Waktu SPM Ulangan 2016
Jadual Waktu SPM Ulangan 2016
ciklaili. com
 

More from ciklaili. com (20)

SPM 2020
SPM 2020SPM 2020
SPM 2020
 
Pindaan Takwim Penggal Persekolahan 2020
Pindaan Takwim Penggal Persekolahan 2020 Pindaan Takwim Penggal Persekolahan 2020
Pindaan Takwim Penggal Persekolahan 2020
 
Jadual Waktu SPM 2019
Jadual Waktu SPM 2019Jadual Waktu SPM 2019
Jadual Waktu SPM 2019
 
Takwim Peperiksaan 2019
Takwim Peperiksaan 2019Takwim Peperiksaan 2019
Takwim Peperiksaan 2019
 
Hari Kelepasan Am 2019
Hari Kelepasan Am 2019Hari Kelepasan Am 2019
Hari Kelepasan Am 2019
 
Takwim Persekolahan 2019
Takwim Persekolahan 2019Takwim Persekolahan 2019
Takwim Persekolahan 2019
 
Jadual Waktu SPM 2018
Jadual Waktu SPM 2018Jadual Waktu SPM 2018
Jadual Waktu SPM 2018
 
Jadual Waktu UPSR 2018
Jadual Waktu UPSR 2018Jadual Waktu UPSR 2018
Jadual Waktu UPSR 2018
 
Takwim peperiksaan 2018
Takwim peperiksaan 2018Takwim peperiksaan 2018
Takwim peperiksaan 2018
 
Senarai Hospital Yang Melaksanakan Electronic Guarantee Letter (e-GL)
Senarai Hospital Yang Melaksanakan Electronic Guarantee Letter (e-GL)Senarai Hospital Yang Melaksanakan Electronic Guarantee Letter (e-GL)
Senarai Hospital Yang Melaksanakan Electronic Guarantee Letter (e-GL)
 
Takwim Persekolahan 2018
Takwim Persekolahan 2018Takwim Persekolahan 2018
Takwim Persekolahan 2018
 
KBAT Sejarah SPM
KBAT Sejarah SPMKBAT Sejarah SPM
KBAT Sejarah SPM
 
Jadual Waktu PT3 2017
Jadual Waktu PT3 2017Jadual Waktu PT3 2017
Jadual Waktu PT3 2017
 
Sistem Pendaftaran Atas Talian Tahun 1
Sistem Pendaftaran Atas Talian Tahun 1Sistem Pendaftaran Atas Talian Tahun 1
Sistem Pendaftaran Atas Talian Tahun 1
 
Jadual waktu upsr 2017
Jadual waktu upsr 2017Jadual waktu upsr 2017
Jadual waktu upsr 2017
 
Takwim peperiksaan 2017
Takwim peperiksaan 2017Takwim peperiksaan 2017
Takwim peperiksaan 2017
 
Manual Pengguna eDaftar Rendah Tahun 1 SPATKPM
Manual Pengguna eDaftar Rendah Tahun 1 SPATKPMManual Pengguna eDaftar Rendah Tahun 1 SPATKPM
Manual Pengguna eDaftar Rendah Tahun 1 SPATKPM
 
Jadual Waktu STAM 2016
Jadual Waktu STAM 2016Jadual Waktu STAM 2016
Jadual Waktu STAM 2016
 
Jadual Waktu SPM 2016
Jadual Waktu SPM 2016Jadual Waktu SPM 2016
Jadual Waktu SPM 2016
 
Jadual Waktu SPM Ulangan 2016
Jadual Waktu SPM Ulangan 2016Jadual Waktu SPM Ulangan 2016
Jadual Waktu SPM Ulangan 2016
 

Jadual Waktu PMR 2012

 • 1. LP/PMR/2012 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2012 © HAK CIPTA KERAJAAN MALAYSIA
 • 2. LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA GARIS PANDUAN DAN ARAHAN PEPERIKSAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2012 A. ARAHAN AM KEPADA PENGETUA Pengetua hendaklah: 1. mengedarkan Jadual Waktu Peperiksaan PMR 2012 kepada semua calon. 2. memberitahu calon tentang Garis Panduan dan Arahan Peperiksaan yang dinyatakan dalam Jadual Waktu Peperiksaan PMR 2012 sebelum peperiksaan. 3. menyemak bahan peperiksaan yang diterima menepati keperluan menjawab kertas soalan yang ditawarkan di sekolah pada tahun semasa. 4. merujuk kepada dokumen Panduan Pengurusan Pusat Peperiksaan Bertulis dan Panduan Pengurusan Peperiksaan. B. ARAHAN AM KEPADA KETUA PENGAWAS PEPERIKSAAN Ketua Pengawas Peperiksaan hendaklah: 1. memastikan semua Garis Panduan dan Arahan Peperiksaan dalam Jadual Waktu Peperiksaan PMR 2012 mendapat perhatian calon. 2. mencatatkan pada papan tulis dan memaklumkan kepada calon butiran kod kertas, nama kertas, waktu, masa peperiksaan dan errata (jika ada) bagi kertas soalan. 3. mengedarkan kertas soalan mengikut tarikh dan waktu yang tercatat dalam Jadual Waktu Peperiksaan PMR 2012. 4. mengedarkan kertas soalan dengan muka hadapan kertas soalan di sebelah atas. 5. mengarahkan calon menyemak butiran kod kertas, nama kertas, masa peperiksaan dan arahan pada muka hadapan kertas soalan bagi memastikan calon mendapat kertas soalan yang betul. 6. mengedarkan kertas jawapan mengikut keperluan mata pelajaran seperti yang tercatat pada muka hadapan kertas soalan. 7. memastikan kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogram sahaja dibawa masuk ke dewan/bilik peperiksaan. 8. memastikan calon mengemukakan dokumen sokongan seperti surat perakuan doktor sebagai bukti calon tidak dapat menduduki mana-mana kertas soalan. 2
 • 3. 9. memastikan bilangan skrip jawapan peperiksaan yang dikumpul dan dicatat pada borang LP/AM29 akur dengan bilangan calon dalam Jadual Kedatangan bagi sesuatu kertas soalan. 10. merujuk kepada dokumen Panduan Pengurusan Pusat Peperiksaan Bertulis. C. ARAHAN KEPADA CALON PEPERIKSAAN 1. ARAHAN AM 1.1 Calon wajib menduduki semua kertas soalan bagi mata pelajaran yang didaftar. Calon yang tidak dapat menduduki mana-mana kertas soalan sama ada kertas soalan objektif aneka pilihan atau kertas soalan subjektif atau Pentaksiran Berasaskan Sekolah dianggap tidak hadir bagi mata pelajaran berkenaan. Calon yang tidak dapat menduduki mana-mana kertas soalan dikehendaki mengemukakan alasan yang kukuh dan dibuktikan dengan dokumen sokongan seperti surat perakuan doktor. Dokumen sokongan ini hendaklah diserahkan kepada Ketua Pengawas Peperiksaan sebelum tamat tempoh peperiksaan PMR 2012. 1.2 Calon hendaklah menyemak butiran pada Kenyataan Kemasukan Peperiksaan sebelum peperiksaan. Calon hendaklah memaklumkan kepada Pengetua sekiranya terdapat kesilapan maklumat serta mengisi Borang Pembetulan Maklumat Calon. 2. ARAHAN DI DEWAN/BILIK PEPERIKSAAN 2.1 Calon hendaklah berada di tempat duduk di dalam dewan/bilik peperiksaan 15 minit sebelum peperiksaan dimulakan. 2.2 Calon hendaklah menyemak butiran dan menandatangani Kenyataan Kemasukan Peperiksaan pada hari pertama peperiksaan. 2.3 Calon hendaklah meletakkan Kad Pengenalan atau Dokumen Pengenalan Diri atau Surat Perakuan Pengenalan Diri daripada Pengetua dan Kenyataan Kemasukan Peperiksaan di penjuru atas sebelah kanan meja sepanjang waktu peperiksaan. Calon dilarang menduduki peperiksaan tanpa dokumen berkenaan. 2.4 Calon dibenarkan menduduki peperiksaan atas budi bicara Ketua Pengawas Peperiksaan sekiranya tiba 30 minit selepas peperiksaan dimulakan. Calon mestilah mengemukakan alasan yang kukuh. Masa gantian tidak akan diberikan. 2.5 Calon boleh membuat bantahan sekiranya telah mendaftar untuk menduduki sesuatu mata pelajaran tetapi kod kertas soalan tersebut tidak tercatat dalam Jadual Kedatangan. Calon hendaklah mengemukakan Kenyataan Kemasukan Peperiksaan daripada Lembaga Peperiksaan yang mengandungi kod kertas dan nama kertas sebagai bukti pendaftaran atau surat kelulusan Pengarah Peperiksaan. Calon tidak dikenakan bayaran. 3
 • 4. 3. ARAHAN TENTANG KERTAS SOALAN Calon hendaklah: 3.1 menyemak butiran kod kertas, nama kertas, masa peperiksaan dan arahan pada muka hadapan kertas soalan bagi memastikan calon mendapat kertas soalan yang betul. 3.2 memaklumkan kepada Ketua Pengawas Peperiksaan dengan segera jika menerima kertas soalan yang salah atau tidak lengkap. 3.3 membaca dan mematuhi semua arahan pada halaman hadapan dan halaman belakang kertas soalan sebelum peperiksaan dimulakan. 4. ARAHAN TENTANG KERTAS JAWAPAN DAN SKRIP JAWAPAN PEPERIKSAAN Calon hendaklah: 4.1 memaklumkan kepada Ketua Pengawas Peperiksaan dengan segera jika menerima kertas jawapan yang tidak menepati keperluan mata pelajaran seperti yang tercatat pada kertas soalan. 4.2 menulis Angka Giliran, Nombor Kad Pengenalan, Kod Kertas dan Nama Kertas dengan jelas pada ruangan yang disediakan pada kertas soalan dan kertas jawapan sama ada pada Buku Jawapan (BJ), Helaian Tambahan (HT), graf, kertas kaligrafi dan sebagainya. 4.3 menulis jawapan dengan menggunakan pena mata bola berdakwat hitam atau biru. Pensel atau pena mata bola berdakwat selain hitam atau biru boleh digunakan untuk melukis gambar rajah dan peta. 4.4 menggunakan kedua-dua halaman pada setiap helaian BJ dan HT. Tulis jawapan bagi setiap soalan pada halaman yang baharu. 4.5 menulis dengan jelas nombor soalan pada kertas jawapan seperti yang tertera pada kertas soalan. Calon tidak perlu menyalin soalan. 4.6 menulis semua jawapan dalam Bahasa Melayu kecuali bagi kertas soalan yang membenarkan atau memerlukan calon menjawab dalam bahasa lain. 4.7 membawa peralatan geometri dan peralatan kaligrafi bagi mata pelajaran yang memerlukannya. 4.8 memastikan Angka Giliran, Nombor Kad Pengenalan, Kod Kertas dan Nama Kertas telah ditulis dengan betul pada setiap helaian skrip jawapan peperiksaan apabila diarah berhenti menulis. 4.9 pastikan setiap helaian skrip jawapan peperiksaan disusun mengikut urutan nombor soalan sebelum diikat. 4.10 berada di tempat duduk masing-masing semasa skrip jawapan peperiksaan atau kertas soalan tertutup dikumpul semula oleh Pengawas Peperiksaan. 4
 • 5. 5. ARAHAN TENTANG JAWAPAN OBJEKTIF BERMAKLUMAT (JOB) DAN JAWAPAN OBJEKTIF TIDAK BERMAKLUMAT (JOTB) 5.1 Calon yang menerima kertas JOB hendaklah menyemak Nama Calon, Angka Giliran, Nombor Kad Pengenalan, Kod Kertas dan Nama Kertas pada kertas JOB berkenaan. Calon dilarang membuat sebarang pindaan terhadap maklumat yang telah dicetak pada Bahagian A. Kosongkan Bahagian B dan Bahagian C. 5.2 Calon hendaklah memaklumkan kepada Ketua Pengawas Peperiksaan dengan segera jika menerima kertas JOB yang salah atau tidak lengkap. 5.3 Calon hendaklah menanda ruangan BAHASA DIGUNAKAN untuk menjawab kertas yang berkenaan. 5.4 Calon hendaklah menggunakan pensel 2B atau BB sahaja. 5.5 Calon yang menerima kertas JOTB hendaklah melengkapkan Nama Calon, Angka Giliran, Nombor Kad Pengenalan, Kod Kertas dan Nama Kertas pada ruangan yang disediakan dan hitamkan ruangan yang berkenaan. Kosongkan Bahagian B dan Bahagian C. 5.6 Calon hendaklah menggunakan getah pemadam jenis lembut sahaja untuk memadam sehingga bersih tanda jawapan yang tidak dikehendaki. Calon dilarang menggunakan pemadam jenis cecair, kimia, pelekat atau seumpamanya. 5.7 Calon dilarang melipat, menggulung atau merenyuk kertas JOB dan JOTB. 5.8 Calon dilarang membuat lubang atau apa-apa tanda yang tidak dikehendaki pada kertas JOB dan JOTB. D. AMARAN KEPADA CALON PEPERIKSAAN 1. Dilarang membawa masuk sebarang buku, nota, catatan, akhbar, kamus, kertas, telefon bimbit atau alat-alat komunikasi, kotak pensel, beg dan Jadual Waktu Peperiksaan PMR 2012 ke dalam dewan/bilik peperiksaan kecuali alat tambahan yang dibenarkan semasa peperiksaan. 2. Dilarang menulis nota pada dinding atau meja tulis di dewan/bilik peperiksaan. 3. Dilarang membuat rujukan di luar dewan/bilik peperiksaan semasa peperiksaan. 4. Dilarang menyamar atau membenarkan orang lain menyamar bagi pihak calon. 5. Dilarang memberi pertolongan, mendapatkan pertolongan, berhubung dengan orang lain di dalam atau di luar dewan/bilik peperiksaan atau menggunakan bahasa isyarat untuk tujuan meniru. 6. Dilarang mendedahkan kertas soalan atau/dan skrip jawapan peperiksaan sehingga boleh dibaca oleh calon lain. 7. Dilarang menukar kertas soalan atau/dan skrip jawapan peperiksaan dengan calon lain. 5
 • 6. 8. Dilarang menukar tempat duduk yang telah ditetapkan tanpa kebenaran daripada Ketua Pengawas Peperiksaan. 9. Dilarang membawa keluar kertas soalan dari dewan/bilik peperiksaan semasa peperiksaan. 10. Dilarang membawa keluar kertas soalan tertutup dan skrip jawapan peperiksaan dari dewan/bilik peperiksaan. 11. Dilarang membawa keluar kertas jawapan sama ada yang belum atau pun yang telah digunakan dari dewan/bilik peperiksaan. 12. Dilarang keluar dari dewan/bilik peperiksaan 30 minit pertama peperiksaan dimulakan dan 10 minit terakhir sebelum peperiksaan ditamatkan. 13. Dilarang melipat atau merenyuk kertas jawapan sama ada yang belum atau pun yang telah digunakan. 14. Dilarang mengganggu ketenteraman di dalam atau berhampiran dewan/bilik peperiksaan semasa peperiksaan. 15. Dilarang memakai pakaian yang tidak sopan dan menjolok mata. 16. Dilarang merokok di dalam dewan/bilik peperiksaan. 17. Sebarang perbuatan yang melanggar peraturan peperiksaan dianggap salah laku dan akan menyebabkan calon dikenakan tindakan tatatertib. Menurut Peraturan- Peraturan Pendidikan (Penilaian dan Peperiksaan) 1997 dalam Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) salah laku ertinya menipu, menyamar, menyeludup apa-apa yang tidak dibenarkan atau apa-apa salah laku yang lain yang disifatkan sebagai suatu salah laku serius oleh Lembaga Peperiksaan. Calon yang disabitkan dengan mana-mana salah laku di atas boleh dikenakan tindakan berikut:- 17.1 Keputusan peperiksaan digantung sementara menunggu selesainya penyiasatan; 17.2 Keputusan peperiksaan mana-mana kertas peperiksaan dibatalkan; 17.3 Keputusan peperiksaan yang dikendalikan di sesuatu pusat peperiksaan diisytiharkan terbatal. 6
 • 7. E. ARAHAN KHAS KOD KERTAS DAN NAMA KERTAS ARAHAN KHAS Calon yang mengambil kertas soalan Geografi 23/1 Geografi Kertas 1 hendaklah membawa peralatan Kertas 1 geometri. Calon yang mengambil kertas soalan 50/2 Mathematics Mathematics Kertas 2 hendaklah membawa Kertas 2 peralatan geometri. Calon tidak dibenarkan menggunakan kalkulator. 02/2 Bahasa Melayu Kertas 2 12/2 Bahasa Inggeris Kertas 2 32/2 Bahasa Cina Kertas 2 33/2 Bahasa Tamil Calon dikehendaki menjawab dalam Buku Kertas 2 Jawapan (BJ). 34 Bahasa Punjabi 37/2 Bahasa Iban Kertas 2 38/2 Bahasa Kadazandusun Kertas 2 45/1 Pendidikan Islam Kertas 1 31/1 Bahasa Arab Kertas 1 50/2 Mathematics Calon dikehendaki menjawab dalam kertas Kertas 2 soalan. 55/2 Science Kertas 2 Kertas Soalan Tertutup Ketua Pengawas Peperiksaan hendaklah menyerahkan baki kertas soalan Kemahiran 76/1 Kemahiran Hidup Bersepadu Hidup Bersepadu Kertas 1 kepada Sektor/Unit Kemahiran Teknikal Penilaian dan Peperiksaan, Jabatan Pelajaran Kertas 1 Negeri. 77/1 Kemahiran Hidup Bersepadu Ekonomi Rumah Tangga Kertas 1 Ketua Pengawas Peperiksaan hendaklah 78/1 Kemahiran Hidup Bersepadu mengumpul semula kertas soalan Kemahiran Pertanian Hidup Bersepadu Kertas 1 selepas tamat waktu Kertas 1 peperiksaan mata pelajaran berkenaan dan 79/1 Kemahiran Hidup Bersepadu menyerahkannya kepada Sektor/Unit Penilaian Perdagangan dan Keusahawanan dan Peperiksaan, Jabatan Pelajaran Negeri. Kertas 1 7
 • 8. JADUAL MASA TAMBAHAN CALON BERKEPERLUAN KHAS Masa tambahan yang diperuntukkan ini adalah untuk semua jenis kertas soalan. Terdapat dua kategori masa tambahan bagi calon berkeperluan khas iaitu Kategori A dan Kategori B. Kategori A : Calon Buta, Rabun, Spastik/Cerebral Palsy, Autisme/Sindrom Down/Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)/Attention Deficit Disorder (ADD), Disleksia, dan Cacat Anggota. 1. Calon yang mengalami kemalangan layak mendapat masa tambahan ialah calon yang tidak boleh menulis dengan tangan yang biasa digunakan untuk menulis. 2. Kecederaan-kecederaan lain boleh diberi pertimbangan atas nasihat Pengarah Pelajaran, Jabatan Pelajaran Negeri (u.p.: Sektor/Unit Penilaian dan Peperiksaan) Masa yang diperuntukkan dalam Bil. Masa tambahan yang diberi Jadual Waktu Peperiksaan PMR 1 1 jam atau kurang hingga 1 jam 30 minit 30 minit 2 Lebih 1 jam 30 minit hingga 2 jam 30 minit 1 jam Kategori B : Calon Pekak Masa tambahan bagi calon ini adalah 25% dari masa yang diperuntukkan bagi setiap kertas peperiksaan. Masa yang diperuntukkan dalam 25% masa tambahan yang Bil. Jadual Waktu Peperiksaan PMR diberi 1 1 jam atau kurang 15 minit 2 1 jam 15 minit 20 minit 3 1 jam 30 minit 25 minit 4 1 jam 45 minit 30 minit 5 2 jam 30 minit 6 2 jam 15 minit 35 minit 7 2 jam 30 minit 40 minit 8
 • 9. JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN BERTULIS PMR 2012 KOD TARIKH WAKTU NAMA KERTAS MASA JENIS KERTAS KERTAS Ketua Pengawas Peperiksaan 08:00 pagi — mengarahkan calon menyemak ……... 10 minit ……. 08:10 pagi butiran pada Kertas Jawapan Objektif Bermaklumat 08:10 pagi — Bahasa Melayu Objektif Aneka 02/1 1 jam 09:10 pagi Kertas 1 Pilihan Ketua Pengawas Peperiksaan 09:40 pagi — mengarahkan calon mengisi SELASA ……... 10 minit ……. 09:50 pagi butiran pada muka hadapan 9 Oktober Buku Jawapan 2012 09:50 pagi — Bahasa Melayu 02/2 2 jam Subjektif 11:50 pagi Kertas 2 Ketua Pengawas Peperiksaan 02:20 petang — mengarahkan calon mengisi ……... 10 minit ……. 02:30 petang butiran pada muka hadapan Buku Jawapan 02:30 petang — Pendidikan Islam 45/1 2 jam Subjektif 04:30 petang Kertas 1 Ketua Pengawas Peperiksaan 08:00 pagi — 08:10 mengarahkan calon menyemak ……... 10 minit ……. pagi butiran pada Kertas Jawapan Objektif Bermaklumat 08:10 pagi — Bahasa Inggeris Objektif Aneka 12/1 1 jam 09:10 pagi Kertas 1 Pilihan Ketua Pengawas Peperiksaan 09:40 pagi — 09:50 mengarahkan calon mengisi RABU ……... 10 minit ……. pagi butiran pada muka hadapan 10 Oktober Buku Jawapan 2012 09:50 pagi — Bahasa Inggeris 1 jam 30 12/2 Subjektif 11:20 pagi Kertas 2 minit Ketua Pengawas Peperiksaan 02:20 petang — mengarahkan calon menyemak ……... 10 minit ……. 02:30 petang butiran pada Kertas Jawapan Objektif Bermaklumat 02:30 petang — Geografi 1 jam 15 Objektif Aneka 23/1 03.45 petang Kertas 1 minit Pilihan 9
 • 10. JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN BERTULIS PMR 2012 KOD TARIKH WAKTU NAMA KERTAS MASA JENIS KERTAS KERTAS Ketua Pengawas Peperiksaan 08:00 pagi — 08:10 mengarahkan calon menyemak ……... 10 minit ……. pagi butiran pada kertas Jawapan Objektif Bermaklumat 8:10 pagi — 9:10 Science Objektif Aneka 55/1 1 jam pagi Kertas 1 Pilihan Ketua Pengawas Peperiksaan 10.20 pagi — 10.30 mengarahkan calon mengisi KHAMIS ……... 10 minit ……. pagi butiran pada muka hadapan 11 Oktober Kertas Soalan 2012 10:30 pagi — 12.00 Science 1 jam 30 55/2 Subjektif tengah hari Kertas 2 minit Ketua Pengawas Peperiksaan 02:20 petang — mengarahkan calon menyemak ……... 10 minit ……. 02:30 petang butiran pada Kertas Jawapan Objektif Bermaklumat 02:30 petang — Sejarah 1 jam 15 Objektif Aneka 21/1 03.45 petang Kertas 1 minit Pilihan 10
 • 11. JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN BERTULIS PMR 2012 KOD TARIKH WAKTU NAMA KERTAS MASA JENIS KERTAS KERTAS Ketua Pengawas Peperiksaan 08:00 pagi — 08:10 mengarahkan calon menyemak ……... 10 minit …….. pagi butiran pada Kertas Jawapan Objektif Bermaklumat 08:10 pagi — 09:25 Mathematics 1 jam 15 Objektif Aneka 50/1 pagi Kertas 1 minit Pilihan Ketua Pengawas Peperiksaan 10:30 pagi — 10.40 mengarahkan calon mengisi ……... 10 minit …….. pagi butiran pada muka hadapan Kertas Soalan 10:40 pagi — 12:25 Mathematics 1 jam 45 50/2 Subjektif tengah hari Kertas 2 minit Ketua Pengawas Peperiksaan ISNIN 02:10 petang — mengarahkan calon menyemak 15 Oktober ……... 10 minit ……. 02:20 petang butiran pada Kertas Jawapan 2012 Objektif Bermaklumat Kemahiran Hidup Bersepadu 02:20 petang — 1 jam 30 Objektif Aneka 76/1 Kemahiran Teknikal 03:50 petang minit Pilihan Kertas 1 Kemahiran Hidup Bersepadu 02:20 petang — 1 jam 30 Objektif Aneka 77/1 Ekonomi Rumah Tangga 03:50 petang minit Pilihan Kertas 1 Kemahiran Hidup Bersepadu 02:20 petang — 1 jam 30 Objektif Aneka 78/1 Pertanian 03:50 petang minit Pilihan Kertas 1 Kemahiran Hidup Bersepadu 02:20 petang — Perdagangan dan 1 jam 30 Objektif Aneka 79/1 03:50 petang Keusahawanan minit Pilihan Kertas 1 11
 • 12. JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN BERTULIS PMR 2012 KOD TARIKH WAKTU NAMA KERTAS MASA JENIS KERTAS KERTAS Ketua Pengawas Peperiksaan 08:00 pagi — 08:10 mengarahkan calon mengisi ……... 10 minit ……. pagi butiran pada muka hadapan Kertas Soalan 8:10 pagi — 10:40 Bahasa Arab 2 jam 30 31/1 Subjektif pagi Kertas 1 minit Ketua Pengawas Peperiksaan 08:00 pagi — 08:10 mengarahkan calon mengisi ……... 10 minit ……. pagi butiran pada muka hadapan Buku Jawapan 08:10 pagi — 10:10 Bahasa Cina 32/2 2 jam Subjektif pagi Kertas 2 08:10 pagi — 10:10 Bahasa Tamil 33/2 2 jam Subjektif pagi Kertas 2 08:10 pagi — 10:10 SELASA 34 Bahasa Punjabi 2 jam Subjektif pagi 16 Oktober 2012 08:10 pagi — 9:25 Bahasa Iban 1 jam 15 37/2 Subjektif pagi Kertas 2 minit 08:10 pagi — 9:25 Bahasa Kadazandusun 1 jam 15 38/2 Subjektif pagi Kertas 2 minit Ketua Pengawas Peperiksaan 11:00 pagi — 11:10 mengarahkan calon menyemak ……... 10 minit ……. pagi butiran pada Kertas Jawapan Objektif Bermaklumat 11.10 pagi — Bahasa Cina Objektif Aneka 32/1 1 jam 12:10 tengah hari Kertas 1 Pilihan 11.10 pagi — Bahasa Tamil Objektif Aneka 33/1 1 jam 12:10 tengah hari Kertas 1 Pilihan 11.10 pagi — Bahasa Iban Objektif Aneka 37/1 1 jam 12:10 tengah hari Kertas 1 Pilihan 11.10 pagi — Bahasa Kadazandusun Objektif Aneka 38/1 1 jam 12:10 tengah hari Kertas 1 Pilihan 12
 • 13. LEMBAGA PEPERIKSAAN PENGAKUAN CALON GARIS PANDUAN DAN ARAHAN PEPERIKSAAN DALAM JADUAL WAKTU PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2012 TELAH DIBACA 1. Nama :……………………………………………………………………………………… 2. Angka Giliran : 3. Nombor Kad Pengenalan : - - 4. Pengakuan : Saya mengaku bahawa telah membaca dan akan mematuhi semua Garis Panduan dan Arahan Peperiksaan dalam Jadual Waktu Peperiksaan Penilaian Menengah Rendah 2012. Tandatangan Calon : ………………………………………………………………... Tarikh : …………………….. 5. Pengesahan Pengetua : Tandatangan dan Cap Pengetua: ……………………………………… Tarikh : ……………………… NOTA :  Sila asingkan borang ini dan serahkan kepada Setiausaha Peperiksaan.  Setiausaha Peperiksaan dikehendaki menyimpan semua borang pengesahan. 