SlideShare a Scribd company logo
JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA
2017
2017 © HAK CIPTA KERAJAAN MALAYSIA
LEMBAGA PEPERIKSAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
LP/SPM/2017
2
LEMBAGA PEPERIKSAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
GARIS PANDUAN DAN ARAHAN PEPERIKSAAN
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA
2017
BAHAGIAN A
JABATAN PENDIDIKAN NEGERI (JPN) - ARAHAN AM
Pihak JPN hendaklah:
1. memastikan sekolah mencetak dan mengedarkan Jadual Waktu Peperiksaan SPM
2017 kepada semua calon sekolah.
2. mencetak dan mengedarkan Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2017 kepada semua
calon persendirian.
3. memberitahu calon tentang Garis Panduan dan Arahan Peperiksaan yang dinyatakan
dalam Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2017 sebelum peperiksaan.
4. menyemak bahan peperiksaan yang diterima menepati keperluan menjawab kertas
peperiksaan yang ditawarkan pada tahun semasa.
5. merujuk kepada Buku Panduan Pengurusan Pusat Peperiksaan Bertulis dan Buku
Panduan Pengurusan Peperiksaan yang sedang berkuat kuasa.
BAHAGIAN B
PENGETUA - ARAHAN AM
Pengetua hendaklah:
1. mencetak dan mengedarkan Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2017 kepada semua
calon sekolah.
2. memberitahu calon tentang Garis Panduan dan Arahan Peperiksaan yang dinyatakan
dalam Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2017 sebelum peperiksaan.
3. menyemak bahan peperiksaan yang diterima menepati keperluan menjawab Kertas
Peperiksaan yang ditawarkan di sekolah pada tahun semasa.
4. merujuk kepada dokumen Panduan Pengurusan Pusat Peperiksaan Bertulis.
3
BAHAGIAN C
KETUA PENGAWAS PEPERIKSAAN - ARAHAN AM
Ketua Pengawas Peperiksaan hendaklah:
1. memastikan semua Garis Panduan dan Arahan Peperiksaan dalam Jadual Waktu
Peperiksaan SPM 2017 dimaklumkan kepada calon.
2. mencatatkan di papan tulis dan memaklumkan kepada calon butiran kod kertas,
nama kertas, waktu, masa peperiksaan dan errata (jika ada) bagi kertas peperiksaan.
3. membenarkan kalkulator dibawa masuk ke dewan/bilik peperiksaan.
4. mengedarkan kertas peperiksaan mengikut tarikh dan waktu yang tercatat dalam
Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2017.
5. mengedarkan kertas peperiksaan dengan muka hadapan kertas peperiksaan
di sebelah atas.
6. mengarahkan calon supaya menyemak butiran kod kertas, nama kertas, masa
peperiksaan dan arahan pada muka hadapan Kertas Peperiksaan bagi memastikan
calon mendapat kertas peperiksaan yang betul.
7. mengedarkan kertas jawapan mengikut keperluan mata pelajaran seperti yang
tercatat pada muka hadapan Kertas Peperiksaan.
8. memastikan calon mengemukakan dokumen sokongan seperti surat perakuan doktor
sebagai bukti calon tidak dapat menduduki mana-mana kertas peperiksaan.
9. memastikan bilangan skrip jawapan peperiksaan yang dikumpul dan dicatat pada
borang LP/Am 29 - Pin. 1/2016 akur dengan bilangan calon dalam Jadual
Kedatangan bagi sesuatu kertas peperiksaan.
10. menyediakan laporan menggunakan Borang LP/Am 30 sekiranya calon melanggar
sebarang peraturan peperiksaan di Bahagian D: 7. Larangan di Dewan/Bilik
Peperiksaan.
11. memastikan calon mengisi Borang LP/Am 31 sekiranya calon melanggar sebarang
peraturan peperiksaan di Bahagian D: 7. Larangan di Dewan/Bilik Peperiksaan.
12. merujuk kepada Buku Panduan Pengurusan Pusat Peperiksaan Bertulis.
BAHAGIAN D
CALON - ARAHAN, AMARAN, LARANGAN DAN PERINGATAN
1. ARAHAN AM
1.1 Calon wajib menduduki semua kertas peperiksaan bagi mata pelajaran yang
didaftar. Calon yang tidak dapat menduduki mana-mana kertas peperiksaan
bertulis atau melaksanakan ujian lisan khusus calon persendirian akan dianggap
TIDAK HADIR bagi mata pelajaran berkenaan. Calon yang tidak dapat
menduduki atau tidak hadir sesuatu kertas peperiksaan dikehendaki
mengemukakan dokumen sokongan seperti surat perakuan doktor atau surat
kebenaran khas Pengarah Peperiksaan. Dokumen sokongan ini hendaklah
diserahkan kepada Ketua Pengawas Peperiksaan sebelum tamat tempoh
peperiksaan SPM 2017.
1.2 Calon hendaklah menyemak butiran pada Kenyataan Kemasukan Peperiksaan
sebelum peperiksaan. Calon hendaklah memaklumkan kepada pihak JPN
4
sekiranya terdapat kesilapan maklumat dan mengisi Borang Pembetulan
Maklumat Calon. Calon dikenakan bayaran RM30.00. Pembayaran hendaklah
dibuat kepada pihak JPN atas nama Pengarah Peperiksaan tempat calon
mendaftar menggunakan Kiriman Wang/Wang Pos.
1.3 Calon hendaklah membaca Garis Panduan dan Arahan Peperiksaan yang
dinyatakan dalam Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2017 dan menandatangani
Borang Pengakuan Calon.
2. ARAHAN DI DEWAN/BILIK PEPERIKSAAN
2.1 Calon hendaklah berada di tempat duduk di dalam dewan/bilik peperiksaan
15 minit sebelum peperiksaan dimulakan.
2.2 Calon hendaklah meletakkan Kad Pengenalan atau Dokumen Pengenalan Diri
atau Perakuan Pengenalan Diri dan Kenyataan Kemasukan Peperiksaan
di penjuru kanan sebelah label meja sepanjang waktu peperiksaan. Calon
dilarang menduduki peperiksaan tanpa dokumen berkenaan.
2.3 Calon dibenarkan menduduki peperiksaan atas budi bicara Ketua Pengawas
Peperiksaan sekiranya tiba 30 minit selepas peperiksaan dimulakan. Calon
mesti mengemukakan alasan yang kukuh. Masa gantian tidak akan diberikan.
2.4 Calon boleh membuat bantahan sekiranya telah mendaftar untuk menduduki
sesuatu mata pelajaran tetapi kod kertas peperiksaan tersebut tidak tercatat
dalam Jadual Kedatangan. Calon hendaklah mengemukakan Kenyataan
Kemasukan Peperiksaan dari Lembaga Peperiksaan yang mengandungi
kod kertas, nama kertas dan jenis peperiksaan SPM 2017 sebagai bukti
pendaftaran. Calon tidak dikenakan bayaran.
3. ARAHAN TENTANG KERTAS PEPERIKSAAN
Calon hendaklah:
3.1 menyemak butiran kod kertas, nama kertas, masa peperiksaan dan arahan pada
muka hadapan kertas peperiksaan bagi memastikan calon mendapat kertas
peperiksaan yang betul.
3.2 memaklumkan kepada Ketua Pengawas Peperiksaan dengan segera jika
menerima kertas peperiksaan yang salah atau tidak lengkap.
3.3 membaca dan mematuhi semua arahan pada muka hadapan dan muka
belakang (jika ada) kertas peperiksaan sebelum peperiksaan dimulakan.
5
4. ARAHAN TENTANG KERTAS JAWAPAN DAN SKRIP JAWAPAN PEPERIKSAAN
Calon hendaklah:
4.1 menulis Nombor Kad Pengenalan atau Nombor Pengenalan Diri dan
Angka Giliran dengan jelas dan betul di muka hadapan skrip jawapan
peperiksaan.
4.2 menulis Angka Giliran, Nombor Kad Pengenalan atau Nombor Pengenalan
Diri, Nama Kertas, Kod Kertas dan Nombor Soalan dengan jelas dan betul
di muka hadapan Helaian Tambahan (HT).
4.3 menulis jawapan dengan menggunakan pena mata bola berdakwat hitam atau
biru. Pensel atau pena mata bola berdakwat selain hitam atau biru boleh
digunakan untuk melukis gambar rajah dan peta.
4.4 menulis semua jawapan dalam Bahasa Melayu kecuali bagi kertas peperiksaan
yang membenarkan atau memerlukan calon menjawab dalam bahasa lain.
4.5 menulis dengan jelas nombor soalan pada kertas jawapan seperti yang tertera
pada kertas peperiksaan. Calon tidak perlu menyalin soalan.
4.6 memastikan Angka Giliran, Nombor Kad Pengenalan, Nama Kertas,
Kod Kertas dan Nombor Soalan telah ditulis dengan betul pada ruangan yang
disediakan pada kertas peperiksaan dan kertas jawapan seperti Buku Jawapan
(BJ) dan HT apabila diarah berhenti menulis.
4.7 memastikan setiap helaian tambahan disusun mengikut urutan nombor soalan
sebelum diikat bersama kertas peperiksaan atau BJ.
4.8 berada di tempat duduk yang ditetapkan semasa skrip jawapan peperiksaan
dikumpul semula oleh Pengawas.
5. ARAHAN TENTANG JAWAPAN OBJEKTIF BERMAKLUMAT (JOB) DAN
JAWAPAN OBJEKTIF TIDAK BERMAKLUMAT (JOTB)
5.1 Calon yang menerima kertas JOB hendaklah menyemak Nama Calon, Angka
Giliran, Nombor Kad Pengenalan, Kod Kertas dan Nama Kertas pada kertas
JOB berkenaan. Calon dilarang membuat sebarang pindaan terhadap maklumat
yang telah dicetak pada Bahagian A. Kosongkan Bahagian B dan Bahagian C.
5.2 Calon hendaklah memaklumkan kepada Ketua Pengawas Peperiksaan dengan
segera jika menerima kertas JOB yang salah atau tidak lengkap.
5.3 Calon yang menerima kertas JOTB hendaklah melengkapkan Nama Calon,
Angka Giliran, Nombor Kad Pengenalan, Kod Kertas dan Nama Kertas pada
ruangan yang disediakan dan hitamkan ruang yang berkenaan. Kosongkan
Bahagian B dan Bahagian C.
5.4 Calon hendaklah menanda ruangan BAHASA DIGUNAKAN untuk menjawab
kertas peperiksaan yang berkenaan.
5.5 Calon hendaklah menggunakan pensel 2B atau BB sahaja.
5.6 Calon hendaklah memastikan ruang jawapan yang dihitamkan memenuhi
keseluruhan ruang.
6
5.7 Calon hendaklah menggunakan getah pemadam jenis lembut sahaja untuk
memadamkan hingga bersih tanda jawapan yang tidak dikehendaki. Calon
dilarang menggunakan pemadam jenis cecair, kimia, pelekat atau
seumpamanya.
5.8 Calon dilarang melipat, menggulung atau merenyuk Kertas JOB dan JOTB.
5.9 Calon dilarang membuat lubang atau apa-apa tanda yang tidak dikehendaki
pada Kertas JOB dan JOTB.
6. AMARAN DI DEWAN/BILIK PEPERIKSAAN
Calon tidak dibenarkan:
6.1 melipat atau merenyuk kertas jawapan sama ada yang belum atau pun yang
telah digunakan.
6.2 keluar dari dewan/bilik peperiksaan 30 minit pertama peperiksaan dimulakan dan
10 minit terakhir sebelum peperiksaan ditamatkan kecuali dengan kebenaran
Ketua Pengawas Peperiksaan.
6.3 membawa keluar dari dewan/bilik peperiksaan kertas peperiksaan sebelum
peperiksaan tamat.
6.4 mengganggu ketenteraman di dalam atau berhampiran dewan/bilik peperiksaan
semasa peperiksaan.
6.5 memakai pakaian yang tidak sopan dan mencolok mata.
6.6 merokok di dalam dewan/bilik peperiksaan.
7. LARANGAN DI DEWAN/BILIK PEPERIKSAAN
Calon dilarang:
7.1 membawa masuk sebarang catatan sama ada pada pakaian atau anggota
badan, nota, dokumen seperti buku, lukisan, grafik, akhbar, kamus, kertas,
Jadual Waktu Peperiksaan serta telefon bimbit, alat-alat komunikasi atau peranti
elektronik, bekas alat tulis dan beg ke dalam dewan/bilik peperiksaan kecuali alat
tambahan yang dibenarkan semasa peperiksaan.
7.2 menulis nota pada pakaian, anggota badan, dinding atau meja tulis di
dewan/bilik peperiksaan.
7.3 mendedahkan kertas peperiksaan atau/dan jawapan peperiksaan sehingga
boleh dibaca oleh calon lain.
7.4 memberikan pertolongan, mendapatkan pertolongan, berhubung dengan orang
lain di dalam atau di luar dewan/bilik peperiksaan walau dengan apa cara
sekalipun yang boleh disabitkan dengan perbuatan salah laku dalam
peperiksaan.
7.5 menukar kertas peperiksaan atau/dan jawapan peperiksaan dengan calon lain.
7.6 menukar tempat duduk yang telah ditetapkan tanpa kebenaran daripada Ketua
Pengawas Peperiksaan.
7
7.7 menyamar atau membenarkan orang lain menyamar bagi pihak calon.
7.8 membuat rujukan di luar dewan/bilik peperiksaan semasa peperiksaan.
7.9 membawa kertas peperiksaan keluar dari dewan/bilik peperiksaan semasa
peperiksaan.
7.10 membawa kertas/skrip jawapan peperiksaan sama ada yang belum atau pun
yang telah digunakan keluar dari dewan/bilik peperiksaan.
7.11 membawa kertas peperiksaan tertutup keluar dari dewan/bilik peperiksaan.
8. PERINGATAN
Calon yang melanggar sebarang peraturan peperiksaan dalam Bahagian D: 7.
Larangan di Dewan/Bilik Peperiksaan dianggap salah laku dan akan menyebabkan
calon dikenakan tindakan tatatertib. Menurut Peraturan-Peraturan Pendidikan
(Penilaian dan Peperiksaan) 1997 dalam Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) salah laku
ertinya menipu, menyamar, menyeludup apa-apa yang tidak dibenarkan atau apa-apa
salah laku yang lain yang disifatkan sebagai suatu salah laku serius oleh Lembaga
Peperiksaan. Calon yang disabitkan dengan mana-mana salah laku boleh dikenakan
tindakan berikut:-
i. keputusan peperiksaan digantung sementara menunggu selesainya
penyiasatan;
ii. keputusan peperiksaan mana-mana kertas peperiksaan dibatalkan;
iii. keputusan peperiksaan yang dikendalikan di sesuatu pusat peperiksaan
diisytiharkan terbatal.
8
BAHAGIAN E
ARAHAN KHAS
KOD KERTAS DAN NAMA
KERTAS
ARAHAN KHAS
1103/3 Bahasa Melayu
Kertas 3
1119/3 Bahasa Inggeris
Kertas 3
6351/3 Bahasa Cina
Kertas 3
6354/3 Bahasa Tamil
Kertas 3
Ujian Lisan Khusus Calon Persendirian (ULKCP)
1. Calon persendirian wajib melaksanakan ULKCP sekiranya calon
termasuk dalam satu daripada kategori berikut:
1.1 Calon persendirian yang pertama kali mendaftar
peperiksaan SPM; atau
1.2 Calon persendirian yang mengulang selepas tempoh tiga
(3) tahun dari tarikh akhir menduduki peperiksaan
SPM/SPM(U); atau
1.3 Calon persendirian yang mengulang dalam tempoh tiga
(3) tahun dari tarikh akhir menduduki peperiksaan SPM dan
mendapat keputusan G (GAGAL) atau T (TIDAK HADIR).
2. Calon persendirian tidak wajib melaksanakan ULKCP sekiranya
calon mengulang dalam tempoh tiga (3) tahun dari tarikh akhir
menduduki peperiksaan SPM/SPM(U) dan LULUS Bahasa
Melayu/Bahasa Inggeris/Bahasa Cina/Bahasa Tamil.
2361/3 Bahasa Arab
Kertas 3
5227/2 Pendidikan Al-Quran
dan Al-Sunnah
Kertas 2
Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah (PLBS)
1. Calon persendirian wajib melaksanakan PLBS sekiranya calon
termasuk dalam satu daripada kategori berikut:
1.1 Calon persendirian yang pertama kali mendaftar
peperiksaan SPM.
1.2 Calon persendirian yang mengulang selepas tempoh tiga
(3) tahun dari tarikh akhir menduduki peperiksaan SPM.
1.3 Calon persendirian yang mengulang dalam tempoh tiga
(3) tahun dari tarikh akhir menduduki peperiksaan SPM dan
mendapat keputusan G (GAGAL) atau T (TIDAK HADIR).
2. Calon persendirian tidak wajib melaksanakan PLBS sekiranya
calon mengulang dalam tempoh tiga (3) tahun dari tarikh akhir
menduduki peperiksaan SPM dan LULUS Bahasa Arab/
Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah.
9
KOD KERTAS DAN NAMA
KERTAS
ARAHAN KHAS
2280/2 Geografi
Kertas 2
Stensil peta tidak boleh digunakan.
Kertas Peperiksaan Tertutup
1225/1 Pendidikan Moral
Kertas 1
2611/1 Pendidikan Seni
Visual – Teori Seni
Kertas 1
4571/1 Pengetahuan Sains
Sukan
Kertas 1
Ketua Pengawas Peperiksaan hendaklah menyerahkan baki Kertas
Peperiksaan 1225/1 Pendidikan Moral Kertas 1 kepada Sektor/Unit
Penilaian dan Peperiksaan, Jabatan Pendidikan Negeri.
Ketua Pengawas Peperiksaan hendaklah mengumpul semula Kertas
Peperiksaan 2611/1 Pendidikan Seni Visual – Teori Seni Kertas 1
dan 4571/1 Pengetahuan Sains Sukan Kertas 1 selepas tamat waktu
peperiksaan mata pelajaran berkenaan dan menyerahkannya
kepada Sektor/Unit Penilaian dan Peperiksaan, Jabatan Pendidikan
Negeri.
2611/2 Pendidikan Seni
Visual – Seni Halus
Kertas 2
Calon hendaklah menggunakan kertas lukisan yang dibekalkan oleh
Lembaga Peperiksaan sahaja. Calon yang mengambil kertas 2611/2
Pendidikan Seni Visual – Seni Halus Kertas 2, hendaklah
mengambil Kertas Peperiksaan daripada Ketua Pengawas
Peperiksaan pada 13 November 2017 (Isnin).
3759/1 Lukisan Kejuruteraan
Kertas 1
Calon hendaklah membawa semua alat lukisan kejuruteraan yang
diperlukan seperti Sesiku T, Pembaris Skala, Papan Lukisan
A3 (297 mm x 420 mm) dan alat-alat lukisan.
7102/1 Membuat Perabot
Kertas 1
Calon hendaklah membawa sendiri alat melukis dan pensel warna.
7204/1 Penjagaan Muka dan
Dandanan Rambut
Kertas 1
Calon hendaklah membawa sendiri pensel warna dan make-up kit.
7301/1 Landskap dan Nurseri
Kertas 1
7303/1 Tanaman Makanan
Kertas 1
Calon hendaklah membawa sendiri peralatan melukis pelan dan
peralatan mewarna.
10
KOD KERTAS DAN NAMA
KERTAS
ARAHAN KHAS
1249/3 Sejarah
Kertas 3
1.
2.
Calon hendaklah memuat turun tema umum Sejarah 1249/3 dari
laman web Lembaga Peperiksaan enam (6) minggu sebelum
tarikh peperiksaan.
Calon boleh membuat rujukan daripada pelbagai sumber yang
berkaitan dengan tema umum sebagai persediaan untuk
menjawab tugasan spesifik yang akan diberi pada hari
peperiksaan. Sumber rujukan boleh diperoleh daripada buku teks,
bahan bacaan ilmiah, nota, majalah, keratan akhbar, internet dan
sumber-sumber lain yang berkaitan.
3. Calon hanya dibenarkan membawa masuk dokumen seperti buku
teks, bahan bacaan ilmiah, nota bertulis, bahan fotostat dan bahan
bercetak yang berkaitan sahaja ke dalam dewan/bilik peperiksaan
pada hari peperiksaan. Dokumen tersebut tidak boleh dikongsi
bersama calon-calon lain semasa peperiksaan bertulis
dilaksanakan. Penggunaan bahan rujukan hendaklah tidak
mengganggu calon lain.
4. Calon tidak dibenarkan sama sekali membawa alat atau peranti
elektronik ke dalam dewan/bilik peperiksaan.
11
KOD KERTAS DAN NAMA KERTAS ARAHAN KHAS
7101/1 Pembinaan Domestik
Kertas 1
7103/1 Kerja Paip Domestik
Kertas 1
7104/1 Pendawaian Domestik
Kertas 1
7105/1 Kimpalan Arka dan Gas
Kertas 1
7106/1 Menservis Automobil
Kertas 1
7107/1 Menservis Motosikal
Kertas 1
7108/1 Menservis Peralatan Penyejukan dan Penyamanan Udara
Kertas 1
7109/1 Menservis Peralatan Elektrik Domestik
Kertas 1
7201/1 Rekaan dan Jahitan Pakaian
Kertas 1
7202/1 Katering dan Penyajian
Kertas 1
7203/1 Pemprosesan Makanan
Kertas 1
7205/1 Asuhan dan Pendidikan Awal Kanak-Kanak
Kertas 1
7206/1 Gerontologi Asas dan Perkhidmatan Geriatrik
Kertas 1
7302/1 Akuakultur dan Haiwan Rekreasi
Kertas 1
7401/1 Seni Reka Tanda
Kertas 1
7402/1 Hiasan Dalaman Asas
Kertas 1
7403/1 Produksi Multimedia
Kertas 1
7404/1 Grafik Berkomputer
Kertas 1
Calon hendaklah membawa sendiri
pensel warna.
Penggunaan Kalkulator
Calon dibenarkan mengguna kalkulator
bagi Kertas Peperiksaan yang
berkenaan.
JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN BERTULIS
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM)
2017
TARIKH
……... Ketua Pengawas mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan Buku
Jawapan
10 minit
1103/1 Bahasa Melayu
Kertas 1
2 jam 15 minit
……... Ketua Pengawas mengarahkan calon
menyemak butiran pada Kertas Jawapan
Objektif Bermaklumat
10 minit
2611/1 Pendidikan Seni Visual - Teori Seni
(Aneka Pilihan)
Kertas 1
1 jam 15 minit
……... Ketua Pengawas mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan Buku
Jawapan
10 minit
1103/2 Bahasa Melayu
Kertas 2
2 jam 30 minit
……... Ketua Pengawas mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan Buku
Jawapan
10 minit
1119/1 Bahasa Inggeris
Kertas 1
1 jam 45 minit
……... Ketua Pengawas mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan Kertas
Peperiksaan
10 minit
1119/2 Bahasa Inggeris
Kertas 2
2 jam 15 minit
……... Ketua Pengawas mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan Kertas
Peperiksaan
10 minit
2361/1 Bahasa Arab
Kertas 1
1 jam 15 minit
……... Ketua Pengawas mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan Buku
Jawapan
10 minit
6351/1 Bahasa Cina
Kertas 1
1 jam 45 minit
6354/1 Bahasa Tamil
Kertas 1
1 jam 45 minit
……... Ketua Pengawas mengarahkan calon
menyemak butiran pada Kertas Jawapan
Objektif Bermaklumat
10 minit
1249/1 Sejarah (Aneka Pilihan)
Kertas 1
1 jam
……... Ketua Pengawas mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan Kertas
Peperiksaan dan Buku Jawapan
10 minit
1249/2 Sejarah
Kertas 2
2 jam 30 minit
……... Ketua Pengawas mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan Buku
Jawapan
10 minit
1249/3 Sejarah
Kertas 3
3 jam
……... Ketua Pengawas mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan Buku
Jawapan
10 minit
6351/2 Bahasa Cina
Kertas 2
2 jam 15 minit
6354/2 Bahasa Tamil
Kertas 2
2 jam 15 minit
2361/2 Bahasa Arab
Kertas 2
2 jam 30 minit
6356 Bahasa Iban 2 jam 30 minit
6357 Bahasa Kadazandusun 2 jam 30 minit
9303 Bahasa Perancis 2 jam 30 minit
9378 Bahasa Punjabi 3 jam
MASA
KHAMIS
9 November
2017
02:00 petang — 03:15 petang
02:00 petang — 03:45 petang
01:50 petang — 02:00 petang
02:00 petang — 04:15 petang
02:00 petang — 04:15 petang
02:00 petang — 04:30 petang
02:00 petang — 05:00 petang
02:00 petang — 04:30 petang
02:00 petang — 04:30 petang
02:00 petang — 04:30 petang
SELASA
7 November
2017
RABU
8 November
2017
ISNIN
6 November
2017
07:50 pagi — 08:00 pagi
08:00 pagi — 10:15 pagi
10:50 pagi — 11:00 pagi
11:00 pagi — 12:15 tgh. hari
01:50 petang — 02:00 petang
02:00 petang — 04:30 petang
WAKTU
KOD
KERTAS
NAMA KERTAS
10:00 pagi — 12:30 tgh.hari
08:00 pagi — 09:45 pagi
10:20 pagi — 10:30 pagi
10:30 pagi — 12:45 tgh. hari
01:50 petang — 02:00 petang
02:00 petang — 03:45 petang
01:50 petang — 02:00 petang
07:50 pagi — 08:00 pagi
07:50 pagi — 08:00 pagi
09:50 pagi — 10:00 pagi
07:50 pagi — 08:00 pagi
08:00 pagi — 9:00 pagi
08:00 pagi — 11:00 pagi
12
JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN BERTULIS
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM)
2017
TARIKH MASAWAKTU
KOD
KERTAS
NAMA KERTAS
……... Ketua Pengawas mengarahkan calon
menyemak butiran pada Kertas Jawapan
Objektif Bermaklumat
10 minit
1449/1 Mathematics (Aneka Pilihan)
Kertas 1
1 jam 15 minit
……... Ketua Pengawas mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan Kertas
Peperiksaan dan Helaian Tambahan
10 minit
1449/2 Mathematics
Kertas 2
2 jam 30 minit
……... Ketua Pengawas mengarahkan calon
menyemak butiran pada Kertas Jawapan
Objektif Bermaklumat
10 minit
5226/1 Tasawwur Islam
Kertas 1
1 jam 15 minit
……... 10 minit
1223/1 Pendidikan Islam
Kertas 1
2 jam
……... Ketua Pengawas mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan Kertas
Peperiksaan
10 minit
1225/1 Pendidikan Moral
Kertas 1
2 jam 30 minit
……... Ketua Pengawas mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan Buku
Jawapan
10 minit
5228/2 Pendidikan Syari'ah Islamiah
Kertas 2
2 jam 30 minit
……... Ketua Pengawas mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan Buku
Jawapan
10 minit
1223/2 Pendidikan Islam
Kertas 2
1 jam 40 minit
……... Ketua Pengawas mengarahkan calon
menyemak butiran pada Kertas Jawapan
Objektif Bermaklumat
10 minit
5228/1 Pendidikan Syari'ah Islamiah
(Aneka Pilihan)
Kertas 1
1 jam 15 minit
……... Ketua Pengawas mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan Buku
Jawapan
10 minit
5226/2 Tasawwur Islam
Kertas 2
2 jam 30 minit
9221 Bible Knowledge 2 jam 30 minit
Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi
butiran pada Helaian Jawapan dalam Kertas
Peperiksaan dan Helaian Tambahan
07:50 pagi — 08:00 pagi
09:50 pagi — 10:00 pagi
ISNIN
13
November
2017
08:00 pagi — 09:15 pagi
10:00 pagi — 12:30 tgh. hari
11:15 pagi — 12:55 tgh. hari
11:05 pagi — 11:15 pagi
01:50 petang — 02:00 petang
07:50 pagi — 08:00 pagi
08:00 pagi — 10:30 pagi
07:50 pagi — 08:00 pagi
08:00 pagi — 10:30 pagi
07:50 pagi — 08:00 pagi
02:00 petang — 04:30 petang
08:00 pagi — 10:00 pagi
01:50 petang — 02:00 petang
02:00 petang — 04:30 petang
02:00 petang — 03:15 petang
SELASA
14
November
2017
11:05 pagi — 11:15 pagi
11:15 pagi — 12:30 tgh. hari
13
JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN BERTULIS
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM)
2017
TARIKH MASAWAKTU
KOD
KERTAS
NAMA KERTAS
……... Ketua Pengawas mengarahkan calon
menyemak butiran pada Kertas Jawapan
Objektif Bermaklumat
10 minit
3756/1 Prinsip Perakaunan (Aneka Pilihan)
Kertas 1
1 jam 15 minit
……... Ketua Pengawas mengarahkan calon
mengisi butiran pada Helaian Tambahan,
Lejar, Jurnal dan Buku Tunai Tiga Ruangan
10 minit
3756/2 Prinsip Perakaunan
Kertas 2
2 jam 30 minit
……... Ketua Pengawas mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan Buku
Jawapan
10 minit
5227/1 Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah
Kertas 1
2 jam 30 minit
……... Ketua Pengawas mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan Kertas
Peperiksaan
10 minit
3472/1 Additional Mathematics
Kertas 1
2 jam
……... Ketua Pengawas mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan Buku
Jawapan
3472/2 Additional Mathematics
Kertas 2
2 jam 30 minit
……... Ketua Pengawas mengarahkan calon
mengisi butiran pada Kertas Lukisan
10 minit
2611/2 Pendidikan Seni Visual - Seni Halus
Kertas 2
3 jam
……... Ketua Pengawas mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan Kertas
Peperiksaan
10 minit
2621/1 Pendidikan Muzik
Kertas 1
2 jam 30 minit
3763/1 Reka Cipta
Kertas 1
2 jam 30 minit
……... Ketua Pengawas mengarahkan calon
menyemak butiran pada Kertas Jawapan
Objektif Bermaklumat
10 minit
1511/1 Science (Aneka Pilihan)
Kertas 1
1 jam 15 minit
4531/1 Physics (Aneka Pilihan)
Kertas 1
1 jam 15 minit
……... Ketua Pengawas mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan Kertas
Peperiksaan dan Helaian Tambahan
10 minit
1511/2 Science
Kertas 2
2 jam 30 minit
4531/2 Physics
Kertas 2
2 jam 30 minit
……... Ketua Pengawas mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan Kertas
Peperiksaan dan Helaian Tambahan
10 minit
4531/3 Physics (Amali Bertulis)
Kertas 3
1 jam 30 minit
10 minit
02:00 petang — 04:30 petang
01:50 petang — 02:00 petang
07:50 pagi — 08:00 pagi
02:00 petang — 04:30 petang
02:00 petang — 04:30 petang
08:00 pagi — 10:00 pagi
09:50 pagi — 10:00 pagi
10:00 pagi — 12:30 tgh. hari
10:00 pagi — 12:30 tgh. hari
01:50 petang — 02:00 petang
02:00 petang — 03:30 petang
SELASA
21
November
2017
09:50 pagi — 10:00 pagi
10:00 pagi — 12:30 tgh. hari
07:50 pagi — 08:00 pagi
08:00 pagi — 11:00 pagi
07:50 pagi — 08:00 pagi
02:00 petang — 04:30 petang
07:50 pagi — 08:00 pagi
08:00 pagi — 09:15 pagi
01:50 petang — 02:00 petang
08:00 pagi — 09:15 pagi
RABU
15
November
2017
KHAMIS
16
November
2017
ISNIN
20
November
2017
01:50 petang — 02:00 petang
08:00 pagi — 09:15 pagi
14
JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN BERTULIS
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM)
2017
TARIKH MASAWAKTU
KOD
KERTAS
NAMA KERTAS
……... Ketua Pengawas mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan Buku
Jawapan
10 minit
2205 Literature in English 2 jam 30 minit
2215 Kesusasteraan Melayu 2 jam 30 minit
9216 Kesusasteraan Cina 2 jam 30 minit
9217 Kesusasteraan Tamil 2 jam 30 minit
……... Ketua Pengawas mengarahkan calon
menyemak butiran pada Kertas Jawapan
Objektif Bermaklumat
10 minit
3754/1 Pengajian Keusahawanan
(Aneka Pilihan)
Kertas 1
1 jam 15 minit
2280/1 Geografi (Aneka Pilihan)
Kertas 1
1 jam 15 minit
……... Ketua Pengawas mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan Buku
Jawapan
10 minit
3754/2 Pengajian Keusahawanan
Kertas 2
2 jam
……... Ketua Pengawas mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan Kertas
Peperiksaan dan Buku Jawapan
10 minit
2280/2 Geografi
Kertas 2
2 jam
……... Ketua Pengawas mengarahkan calon
menyemak butiran pada Kertas Jawapan
Objektif Bermaklumat
10 minit
3755/1 Perdagangan (Aneka Pilihan)
Kertas 1
1 jam 15 minit
4551/1 Biology (Aneka Pilihan)
Kertas 1
1 jam 15 minit
……... Ketua Pengawas mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan Buku
Jawapan dan Helaian Tambahan
10 minit
3755/2 Perdagangan
Kertas 2
2 jam
……... Ketua Pengawas mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan Kertas
Peperiksaan dan Helaian Tambahan
10 minit
4551/2 Biology
Kertas 2
2 jam 30 minit
……... Ketua Pengawas mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan Kertas
Peperiksaan dan Helaian Tambahan
10 minit
4551/3 Biology (Amali Bertulis)
Kertas 3
1 jam 30 minit
……... Ketua Pengawas mengarahkan calon
menyemak butiran pada Kertas Jawapan
Objektif Bermaklumat
10 minit
4541/1 Chemistry (Aneka Pilihan)
Kertas 1
1 jam 15 minit
4561/1 Additional Science (Aneka Pilihan)
Kertas 1
1 jam 15 minit
……... Ketua Pengawas mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan Kertas
Peperiksaan dan Helaian Tambahan
10 minit
4541/2 Chemistry
Kertas 2
2 jam 30 minit
4561/2 Additional Science
Kertas 2
2 jam 30 minit
……... Ketua Pengawas mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan Kertas
Peperiksaan dan Helaian Tambahan
10 minit
4541/3 Chemistry (Amali Bertulis)
Kertas 3
1 jam 30 minit
4561/3 Additional Science (Amali Bertulis)
Kertas 3
1 jam 30 minit
11:05 pagi — 11:15 pagi
09:50 pagi — 10:00 pagi
08:00 pagi — 09:15 pagi
01:50 petang — 02:00 petang
11:15 pagi — 12:30 tgh. hari
01:50 petang — 02:00 petang
RABU
22
November
2017
08:00 pagi — 10:30 pagi
08:00 pagi — 10:30 pagi
11:15 pagi — 12:30 tgh. hari
10:00 pagi — 12:30 tgh. hari
02:00 petang — 03:30 petang
ISNIN
27
November
2017
07:50 pagi — 08:00 pagi
08:00 pagi — 09:15 pagi
02:00 petang — 03:30 petang
10:00 pagi — 12:30 tgh. hari
02:00 petang — 03:30 petang
10:00 pagi — 12:00 tgh. hari
09:50 pagi — 10:00 pagi
KHAMIS
23
November
2017
07:50 pagi — 08:00 pagi
07:50 pagi — 08:00 pagi
01:50 petang — 02:00 petang
10:00 pagi — 12:30 tgh. hari
02:00 petang — 04:00 petang
08:00 pagi — 10:30 pagi
02:00 petang — 04:00 petang
08:00 pagi — 09:15 pagi
08:00 pagi — 09:15 pagi
09:50 pagi — 10:00 pagi
01:50 petang — 02:00 petang
08:00 pagi — 10:30 pagi
15
JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN BERTULIS
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM)
2017
TARIKH MASAWAKTU
KOD
KERTAS
NAMA KERTAS
……... Ketua Pengawas mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan Kertas
Peperiksaan
10 minit
3759/1 Lukisan Kejuruteraan
Kertas 1
2 jam 30 minit
7101/1 Pembinaan Domestik
Kertas 1
2 jam 30 minit
7102/1 Membuat Perabot
Kertas 1
2 jam 30 minit
7103/1 Kerja Paip Domestik
Kertas 1
2 jam 30 minit
7104/1 Pendawaian Domestik
Kertas 1
2 jam 30 minit
7105/1 Kimpalan Arka dan Gas
Kertas 1
2 jam 30 minit
7106/1 Menservis Automobil
Kertas 1
2 jam 30 minit
7107/1 Menservis Motosikal
Kertas 1
2 jam 30 minit
7108/1 Menservis Peralatan Penyejukan dan
Penyamanan Udara
Kertas 1
2 jam 30 minit
7109/1 2 jam 30 minit
7201/1 Rekaan dan Jahitan Pakaian
Kertas 1
2 jam 30 minit
7202/1 Katering dan Penyajian
Kertas 1
2 jam 30 minit
7203/1 Pemprosesan Makanan
Kertas 1
2 jam 30 minit
7204/1 2 jam 30 minit
7205/1 2 jam 30 minit
7206/1 2 jam 30 minit
7301/1 Landskap dan Nurseri
Kertas 1
2 jam 30 minit
7302/1 Akuakultur dan Haiwan Rekreasi
Kertas 1
2 jam 30 minit
7303/1 Tanaman Makanan
Kertas 1
2 jam 30 minit
7401/1 Seni Reka Tanda
Kertas 1
2 jam 30 minit
7402/1 Hiasan Dalaman Asas
Kertas 1
2 jam 30 minit
7403/1 Produksi Multimedia
Kertas 1
2 jam 30 minit
7404/1 Grafik Berkomputer
Kertas 1
2 jam 30 minit
……... Ketua Pengawas mengarahkan calon
menyemak butiran pada Kertas Jawapan
Objektif Bermaklumat
10 minit
3757/1 Ekonomi Asas (Aneka Pilihan)
Kertas 1
1 jam 15 minit
……... Ketua Pengawas mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan Buku
Jawapan
10 minit
3757/2 Ekonomi Asas
Kertas 2
2 jam
11:05 pagi — 11:15 pagi
08:00 pagi — 10:30 pagi
11:15 pagi — 12:30 tgh. hari
01:50 petang — 02:00 petang
08:00 pagi — 10:30 pagi
08:00 pagi — 10:30 pagi
Penjagaan Muka dan Dandanan Rambut
Kertas 1
Asuhan dan Pendidikan Awal Kanak-Kanak
Kertas 1
Gerontologi Asas dan Perkhidmatan Geriatrik
Kertas 1
08:00 pagi — 10:30 pagi
08:00 pagi — 10:30 pagi
08:00 pagi — 10:30 pagi
02:00 petang — 04:00 petang
Menservis Peralatan Elektrik Domestik
Kertas 1
SELASA
28
November
2017
08:00 pagi — 10:30 pagi
08:00 pagi — 10:30 pagi
08:00 pagi — 10:30 pagi
08:00 pagi — 10:30 pagi
08:00 pagi — 10:30 pagi
08:00 pagi — 10:30 pagi
08:00 pagi — 10:30 pagi
08:00 pagi — 10:30 pagi
08:00 pagi — 10:30 pagi
08:00 pagi — 10:30 pagi
08:00 pagi — 10:30 pagi
08:00 pagi — 10:30 pagi
08:00 pagi — 10:30 pagi
08:00 pagi — 10:30 pagi
08:00 pagi — 10:30 pagi
08:00 pagi — 10:30 pagi
08:00 pagi — 10:30 pagi
07:50 pagi — 08:00 pagi
16
JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN BERTULIS
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM)
2017
TARIKH MASAWAKTU
KOD
KERTAS
NAMA KERTAS
……... Ketua Pengawas mengarahkan calon
menyemak butiran pada Kertas Jawapan
Objektif Bermaklumat
10 minit
4571/1 Pengetahuan Sains Sukan
(Aneka Pilihan)
Kertas 1
1 jam 15 minit
……... Ketua Pengawas mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan Kertas
Peperiksaan
10 minit
3760/1 Pengajian Kejuruteraan Mekanikal
Kertas 1
1 jam 30 minit
3761/1 Pengajian Kejuruteraan Awam
Kertas 1
1 jam 30 minit
3762/1 Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan
Elektronik
Kertas 1
1 jam 30 minit
3764/1 Teknologi Kejuruteraan
Kertas 1
1 jam 30 minit
……... Ketua Pengawas mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan Kertas
Peperiksaan
10 minit
3760/2 Pengajian Kejuruteraan Mekanikal
Kertas 2
2 jam 30 minit
3761/2 Pengajian Kejuruteraan Awam
Kertas 2
2 jam 30 minit
3762/2 Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan
Elektronik
Kertas 2
2 jam 30 minit
3764/2 Teknologi Kejuruteraan
Kertas 2
2 jam 30 minit
……... Ketua Pengawas mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan Kertas
Peperiksaan dan Helaian Tambahan
10 minit
4571/2 Pengetahuan Sains Sukan
Kertas 2
2 jam 30 minit
……... Ketua Pengawas mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan Kertas
Peperiksaan
10 minit
3528/1 Sains Pertanian
Kertas 1
1 jam 30 minit
……... Ketua Pengawas mengarahkan calon
menyemak butiran pada Kertas Jawapan
Objektif Bermaklumat
10 minit
3758/1 Ekonomi Rumah Tangga (Aneka Pilihan)
Kertas 1
1 jam
……... Ketua Pengawas mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan Buku
Jawapan
10 minit
3528/2 Sains Pertanian
Kertas 2
2 jam
……... Ketua Pengawas mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan Kertas
Peperiksaan
10 minit
3758/2 Ekonomi Rumah Tangga
Kertas 2
2 jam
……... Ketua Pengawas mengarahkan calon
mengisi butiran pada Helaian Jawapan
dalam Kertas Peperiksaan dan Buku
Jawapan
10 minit
3765/1 2 jam 30 minit
……... Ketua Pengawas mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan Kertas
Peperiksaan
10 minit
6355/1 English for Science and Technology
Kertas 1
1 jam 15 minit
……... Ketua Pengawas mengarahkan calon
menyemak butiran pada Kertas Jawapan
Objektif Bermaklumat
10 minit
6355/2 1 jam10:15 pagi — 11:15 pagi
07:50 pagi — 08:00 pagi
08:00 pagi — 9:15 pagi
07:50 pagi — 08:00 pagi
KHAMIS
30
November
2017
02:00 petang — 04:30 petang
RABU
29
November
2017
02:00 petang — 04:30 petang
02:00 petang — 04:30 petang
02:00 petang — 04:30 petang
10:00 pagi — 12:00 tgh. hari
08:00 pagi — 9:00 pagi
09:50 pagi — 10:00 pagi
08:00 pagi — 09:30 pagi
08:00 pagi — 09:30 pagi
ISNIN
4 Disember
2017
English for Science and Technology
(Aneka Pilihan)
Kertas 2
Information and Communication Technology
Kertas 1
02:00 petang — 04:30 petang
01:50 petang — 02:00 petang
08:00 pagi — 09:30 pagi
08:00 pagi — 09:15 pagi
08:00 pagi — 09:30 pagi
02:00 petang — 04:30 petang
09:50 pagi — 10:00 pagi
07:50 pagi — 08:00 pagi
01:50 petang — 02:00 petang
08:00 pagi — 9:30 pagi
07:50 pagi — 08:00 pagi
07:50 pagi — 08:00 pagi
01:50 tgh. hari — 02:00 petang
10:05 pagi — 10:15 pagi
10:00 pagi — 12:00 tgh. hari
17
18
JADUAL MASA TAMBAHAN
CALON BERKEPERLUAN KHAS
Masa tambahan yang diperuntukkan ini adalah untuk semua jenis Kertas Peperiksaan.
Terdapat dua kategori masa tambahan bagi calon berkeperluan khas iaitu Kategori A
dan Kategori B.
Kategori A : Masalah Pembelajaran, Kurang Upaya Penglihatan (Buta), Kurang
Upaya Pelbagai, Kurang Upaya Penglihatan (Rabun), Kurang Upaya
Fizikal, Cacat Anggota dan Kemalangan.
1. Calon kemalangan yang layak mendapat masa tambahan ialah calon yang tidak
boleh menulis dengan tangan yang biasa digunakan untuk menulis.
2. Kecederaan lain boleh diberi pertimbangan atas nasihat Pengarah Pendidikan,
Jabatan Pendidikan Negeri (u.p.: Sektor/Unit Penilaian dan Peperiksaan).
Bil.
Masa yang diperuntukkan dalam
Jadual Waktu Peperiksaan
Masa tambahan yang
diberi
1 1 jam atau kurang hingga 1 jam 30 minit 30 minit
2 Lebih 1 jam 30 minit hingga 2 jam 30 minit 1 jam
3 Lebih 2 jam 30 minit 1 jam 30 minit
Kategori B : Kurang Upaya Pertuturan dan Kurang Upaya Pendengaran
Bil.
Masa yang diperuntukkan dalam
Jadual Waktu Peperiksaan
Masa tambahan yang
diberi
1 1 jam 15 minit
2 1 jam 15 minit 20 minit
3 1 jam 30 minit 25 minit
4 1 jam 45 minit 30 minit
5 2 jam 30 minit
6 2 jam 15 minit 35 minit
7 2 jam 30 minit 40 minit
8 3 jam 45 minit
AMARAN PEPERIKSAAN
Calon yang menduduki peperiksaan di dewan/bilik peperiksaan dilarang:
1. membawa masuk sebarang catatan sama ada pada pakaian atau anggota badan, nota, dokumen seperti buku, lukisan, grafik,
akhbar, kamus, kertas, Jadual Waktu Peperiksaan, telefon bimbit, alat-alat komunikasi atau peranti elektronik, bekas alat tulis dan
beg ke dalam dewan/bilik peperiksaan kecuali alat tambahan yang dibenarkan semasa peperiksaan.
2. menulis nota pada pakaian, anggota badan, dinding atau meja tulis di dewan/bilik peperiksaan.
3. mendedahkan kertas peperiksaan atau/dan jawapan peperiksaan sehingga boleh dibaca oleh calon lain.
4. memberikan pertolongan, mendapatkan pertolongan, berhubung dengan orang lain di dalam atau di luar dewan/bilik peperiksaan
walau dengan apa cara sekalipun yang boleh disabitkan dengan perbuatan salah laku dalam peperiksaan.
5. menukar kertas peperiksaan atau/dan jawapan peperiksaan dengan calon lain.
6. menukar tempat duduk yang telah ditetapkan tanpa kebenaran daripada Ketua Pengawas Peperiksaan.
7. menyamar atau membenarkan orang lain menyamar bagi pihak calon.
8. membuat rujukan di luar dewan/bilik peperiksaan semasa peperiksaan.
9. membawa kertas/skrip jawapan peperiksaan keluar dari dewan/bilik peperiksaan.
Calon yang tidak mematuhi Amaran Peperiksaan/Pentaksiran dianggap telah melakukan salah laku dan akan menyebabkan calon
dikenakan tindakan tatatertib. Menurut Peraturan-Peraturan Pendidikan (Penilaian dan Peperiksaan) 1997 dalam Akta Pendidikan
1996 (Akta 550) salah laku ertinya menipu, menyamar, menyeludup apa-apa yang tidak dibenarkan atau apa-apa salah laku yang lain
yang disifatkan sebagai suatu salah laku serius oleh Lembaga Peperiksaan. Calon yang disabitkan dengan mana-mana salah laku
boleh dikenakan tindakan berikut:-
1. keputusan peperiksaan digantung sementara menunggu selesainya penyiasatan;
2. keputusan peperiksaan mana-mana kertas peperiksaan dibatalkan;
3. keputusan peperiksaan yang dikendalikan di sesuatu pusat peperiksaan diisytiharkan terbatal.
LEMBAGA PEPERIKSAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
BORANG PENGAKUAN CALON
NAMA CALON
ANGKA GILIRAN
NOMBOR KAD PENGENALAN
PEPERIKSAAN TAHUN
PENGAKUAN CALON
Saya mengaku telah membaca dan akan mematuhi semua Amaran Peperiksaan/Pentaksiran seperti yang dinyatakan
di atas.
Tandatangan :......................................................... Tarikh :..................................
PENGESAHAN GURU BESAR/ PENGETUA/ PEGAWAI JABATAN PENDIDIKAN NEGERI
Tandatangan :......................................................... Tarikh :..................................
NOTA: Borang BPC yang telah dilengkapkan hendaklah diserahkan kepada Guru Besar/Pengetua bagi calon sekolah atau Jabatan Pendidikan Negeri bagi calon persendirian.
Pihak Jabatan Pendidikan Negeri /Sekolah/institut hendaklah menyimpan Borang Pengakuan Calon sehingga enam (6) bulan selepas tarikh pengumuman keputusan peperiksaan.
LP/Am/ BPC

More Related Content

What's hot

Keluargaku dalam b.arab
Keluargaku dalam b.arabKeluargaku dalam b.arab
Keluargaku dalam b.arab
Tatik prisnamasari
 
Surat akuan pelajar
Surat akuan pelajarSurat akuan pelajar
Surat akuan pelajar
pzah idzuddin
 
Latihan kesalahan ejaan 1
Latihan kesalahan ejaan 1Latihan kesalahan ejaan 1
Latihan kesalahan ejaan 1
kevinyok01
 
Mudahnya Membaca dan Menerjemah Kitab Gundul Metode Ihdina +2.pdf
Mudahnya Membaca dan Menerjemah Kitab Gundul Metode Ihdina +2.pdfMudahnya Membaca dan Menerjemah Kitab Gundul Metode Ihdina +2.pdf
Mudahnya Membaca dan Menerjemah Kitab Gundul Metode Ihdina +2.pdf
ALIHSANTELKOM
 
HAK & KEWAJIBAN JAMAAH HAJI 2019/1440-1441 H
HAK & KEWAJIBAN JAMAAH HAJI 2019/1440-1441 HHAK & KEWAJIBAN JAMAAH HAJI 2019/1440-1441 H
HAK & KEWAJIBAN JAMAAH HAJI 2019/1440-1441 H
Abdul Aziz Siswanto
 
Surat jemputan anugerah upsr
Surat jemputan anugerah upsrSurat jemputan anugerah upsr
Surat jemputan anugerah upsr
Nurul Hazwani
 
1.latihan wang
1.latihan wang1.latihan wang
1.latihan wang
Aten Kecik
 
Teks pengacara majlis
Teks pengacara majlisTeks pengacara majlis
Teks pengacara majlis
shahfiq azmi
 
Jadual Latihan Rumah Sukan
Jadual Latihan Rumah SukanJadual Latihan Rumah Sukan
Jadual Latihan Rumah Sukan
semendakota
 
71991537 surat-kepada-bomba
71991537 surat-kepada-bomba71991537 surat-kepada-bomba
71991537 surat-kepada-bomba
Esham Bnkth
 
Peraturan kantin sekolah
Peraturan kantin sekolahPeraturan kantin sekolah
Peraturan kantin sekolah
thenmolivijayan
 
TEKS EMCEE MEETING PIBG tahun 2024/2025.
TEKS EMCEE MEETING PIBG tahun 2024/2025.TEKS EMCEE MEETING PIBG tahun 2024/2025.
TEKS EMCEE MEETING PIBG tahun 2024/2025.
annurinsyirah
 
Skrip mc majlis jasamu dikenang
Skrip mc  majlis jasamu dikenangSkrip mc  majlis jasamu dikenang
Skrip mc majlis jasamu dikenang
Fatonah Salehuddin
 
Kertas kerja sukaneka Prasekolah 2018
Kertas kerja sukaneka Prasekolah 2018Kertas kerja sukaneka Prasekolah 2018
Kertas kerja sukaneka Prasekolah 2018
Joyce Robert
 
Bola jaring sekolah menengah
Bola jaring sekolah menengahBola jaring sekolah menengah
Bola jaring sekolah menengah
Mohd Muzlimi Junoh
 
Soalan sebenar upkk sirah 2017
Soalan sebenar upkk sirah 2017Soalan sebenar upkk sirah 2017
Soalan sebenar upkk sirah 2017
Fasyah Tutor
 
teks ucapan majis penutupan ihya Ramadan.docx
teks ucapan majis penutupan ihya Ramadan.docxteks ucapan majis penutupan ihya Ramadan.docx
teks ucapan majis penutupan ihya Ramadan.docx
Farah Wahidah Bahrin
 
Kertas kerja aircond masjid
Kertas kerja aircond masjidKertas kerja aircond masjid
Kertas kerja aircond masjid
insan biasa
 
Jadual bertugas harian 5 pintar 2014
Jadual bertugas harian 5 pintar 2014Jadual bertugas harian 5 pintar 2014
Jadual bertugas harian 5 pintar 2014
Siti Spawi
 

What's hot (20)

Keluargaku dalam b.arab
Keluargaku dalam b.arabKeluargaku dalam b.arab
Keluargaku dalam b.arab
 
Surat akuan pelajar
Surat akuan pelajarSurat akuan pelajar
Surat akuan pelajar
 
Latihan kesalahan ejaan 1
Latihan kesalahan ejaan 1Latihan kesalahan ejaan 1
Latihan kesalahan ejaan 1
 
Mudahnya Membaca dan Menerjemah Kitab Gundul Metode Ihdina +2.pdf
Mudahnya Membaca dan Menerjemah Kitab Gundul Metode Ihdina +2.pdfMudahnya Membaca dan Menerjemah Kitab Gundul Metode Ihdina +2.pdf
Mudahnya Membaca dan Menerjemah Kitab Gundul Metode Ihdina +2.pdf
 
HAK & KEWAJIBAN JAMAAH HAJI 2019/1440-1441 H
HAK & KEWAJIBAN JAMAAH HAJI 2019/1440-1441 HHAK & KEWAJIBAN JAMAAH HAJI 2019/1440-1441 H
HAK & KEWAJIBAN JAMAAH HAJI 2019/1440-1441 H
 
Surat jemputan anugerah upsr
Surat jemputan anugerah upsrSurat jemputan anugerah upsr
Surat jemputan anugerah upsr
 
1.latihan wang
1.latihan wang1.latihan wang
1.latihan wang
 
Teks pengacara majlis
Teks pengacara majlisTeks pengacara majlis
Teks pengacara majlis
 
Jadual Latihan Rumah Sukan
Jadual Latihan Rumah SukanJadual Latihan Rumah Sukan
Jadual Latihan Rumah Sukan
 
71991537 surat-kepada-bomba
71991537 surat-kepada-bomba71991537 surat-kepada-bomba
71991537 surat-kepada-bomba
 
Peraturan kantin sekolah
Peraturan kantin sekolahPeraturan kantin sekolah
Peraturan kantin sekolah
 
TEKS EMCEE MEETING PIBG tahun 2024/2025.
TEKS EMCEE MEETING PIBG tahun 2024/2025.TEKS EMCEE MEETING PIBG tahun 2024/2025.
TEKS EMCEE MEETING PIBG tahun 2024/2025.
 
Skrip mc majlis jasamu dikenang
Skrip mc  majlis jasamu dikenangSkrip mc  majlis jasamu dikenang
Skrip mc majlis jasamu dikenang
 
Kertas kerja sukaneka Prasekolah 2018
Kertas kerja sukaneka Prasekolah 2018Kertas kerja sukaneka Prasekolah 2018
Kertas kerja sukaneka Prasekolah 2018
 
Isytiqaq
IsytiqaqIsytiqaq
Isytiqaq
 
Bola jaring sekolah menengah
Bola jaring sekolah menengahBola jaring sekolah menengah
Bola jaring sekolah menengah
 
Soalan sebenar upkk sirah 2017
Soalan sebenar upkk sirah 2017Soalan sebenar upkk sirah 2017
Soalan sebenar upkk sirah 2017
 
teks ucapan majis penutupan ihya Ramadan.docx
teks ucapan majis penutupan ihya Ramadan.docxteks ucapan majis penutupan ihya Ramadan.docx
teks ucapan majis penutupan ihya Ramadan.docx
 
Kertas kerja aircond masjid
Kertas kerja aircond masjidKertas kerja aircond masjid
Kertas kerja aircond masjid
 
Jadual bertugas harian 5 pintar 2014
Jadual bertugas harian 5 pintar 2014Jadual bertugas harian 5 pintar 2014
Jadual bertugas harian 5 pintar 2014
 

Similar to Jadual Waktu SPM 2017

Jadual Waktu SPM 2016
Jadual Waktu SPM 2016Jadual Waktu SPM 2016
Jadual Waktu SPM 2016
ciklaili. com
 
Jadual waktu spm 2015 calon biasa
Jadual waktu spm 2015 calon biasaJadual waktu spm 2015 calon biasa
Jadual waktu spm 2015 calon biasa
Ezzie Huhu II
 
Jadualwaktuspm2015calonbiasa
Jadualwaktuspm2015calonbiasaJadualwaktuspm2015calonbiasa
Jadualwaktuspm2015calonbiasa
kisas klang
 
Jadual Waktu SPM 2015
Jadual Waktu SPM 2015 Jadual Waktu SPM 2015
Jadual Waktu SPM 2015
ciklaili. com
 
Jadual Waktu STAM 2016
Jadual Waktu STAM 2016Jadual Waktu STAM 2016
Jadual Waktu STAM 2016
ciklaili. com
 
Jadual waktu spm 2015
Jadual waktu spm 2015Jadual waktu spm 2015
Jadual waktu spm 2015
analufias
 
Jadual waktu upsr 2017.pdf
Jadual waktu upsr 2017.pdfJadual waktu upsr 2017.pdf
Jadual waktu upsr 2017.pdf
sham nat
 
Jadual waktu upsr 2017
Jadual waktu upsr 2017Jadual waktu upsr 2017
Jadual waktu upsr 2017
ciklaili. com
 
Jadual waktu upsr 2017
Jadual waktu upsr 2017Jadual waktu upsr 2017
Jadual waktu upsr 2017
Mohd Fadzli Abdul Manan
 
Jadual waktu upsr 2017
Jadual waktu upsr 2017Jadual waktu upsr 2017
Jadual waktu upsr 2017
cindy chui
 
Jadual Peperiksaan STAM 2015
Jadual Peperiksaan STAM 2015Jadual Peperiksaan STAM 2015
Jadual Peperiksaan STAM 2015
kisas klang
 
Jadual Waktu STAM 2015
Jadual Waktu STAM 2015 Jadual Waktu STAM 2015
Jadual Waktu STAM 2015
ciklaili. com
 
Jw spm 2014 6 august
Jw spm 2014 6 augustJw spm 2014 6 august
Jw spm 2014 6 august
teacherlin212
 
Jw spm 2014 6 august
Jw spm 2014 6 augustJw spm 2014 6 august
Jw spm 2014 6 august
teacherlin
 
Jadual Waktu SPM 2014
Jadual Waktu SPM 2014Jadual Waktu SPM 2014
Jadual Waktu SPM 2014
ciklaili. com
 
Jadual SPM 2017
Jadual SPM 2017Jadual SPM 2017
Jadual SPM 2017
Tuisyen Geliga
 
Jadual UPSR 2014
Jadual UPSR 2014Jadual UPSR 2014
Jadual UPSR 2014
anonymousxx
 
Jadual upsr2014 calonbiasa
Jadual upsr2014 calonbiasaJadual upsr2014 calonbiasa
Jadual upsr2014 calonbiasa
Nirmala Rothinam
 
Jadual Peperiksaan SPM 2012
Jadual Peperiksaan SPM 2012Jadual Peperiksaan SPM 2012
Jadual Peperiksaan SPM 2012
Adura Azlin Ishak
 

Similar to Jadual Waktu SPM 2017 (20)

Jadual Waktu SPM 2016
Jadual Waktu SPM 2016Jadual Waktu SPM 2016
Jadual Waktu SPM 2016
 
Jadual waktu spm 2015 calon biasa
Jadual waktu spm 2015 calon biasaJadual waktu spm 2015 calon biasa
Jadual waktu spm 2015 calon biasa
 
Jadualwaktuspm2015calonbiasa
Jadualwaktuspm2015calonbiasaJadualwaktuspm2015calonbiasa
Jadualwaktuspm2015calonbiasa
 
Jadual Waktu SPM 2015
Jadual Waktu SPM 2015 Jadual Waktu SPM 2015
Jadual Waktu SPM 2015
 
Jadual Waktu STAM 2016
Jadual Waktu STAM 2016Jadual Waktu STAM 2016
Jadual Waktu STAM 2016
 
Jadual waktu spm 2015
Jadual waktu spm 2015Jadual waktu spm 2015
Jadual waktu spm 2015
 
Jadual waktu upsr 2017.pdf
Jadual waktu upsr 2017.pdfJadual waktu upsr 2017.pdf
Jadual waktu upsr 2017.pdf
 
Jadual waktu upsr 2017
Jadual waktu upsr 2017Jadual waktu upsr 2017
Jadual waktu upsr 2017
 
Jadual waktu upsr 2017
Jadual waktu upsr 2017Jadual waktu upsr 2017
Jadual waktu upsr 2017
 
Jadual waktu upsr 2017
Jadual waktu upsr 2017Jadual waktu upsr 2017
Jadual waktu upsr 2017
 
Jadual Peperiksaan STAM 2015
Jadual Peperiksaan STAM 2015Jadual Peperiksaan STAM 2015
Jadual Peperiksaan STAM 2015
 
Jadual Waktu STAM 2015
Jadual Waktu STAM 2015 Jadual Waktu STAM 2015
Jadual Waktu STAM 2015
 
Jw spm 2014 6 august
Jw spm 2014 6 augustJw spm 2014 6 august
Jw spm 2014 6 august
 
Jw spm 2014 6 august
Jw spm 2014 6 augustJw spm 2014 6 august
Jw spm 2014 6 august
 
Jadual Waktu SPM 2014
Jadual Waktu SPM 2014Jadual Waktu SPM 2014
Jadual Waktu SPM 2014
 
Jadual SPM 2017
Jadual SPM 2017Jadual SPM 2017
Jadual SPM 2017
 
Jadual UPSR 2014
Jadual UPSR 2014Jadual UPSR 2014
Jadual UPSR 2014
 
Jadual UPSR 2014
Jadual UPSR 2014 Jadual UPSR 2014
Jadual UPSR 2014
 
Jadual upsr2014 calonbiasa
Jadual upsr2014 calonbiasaJadual upsr2014 calonbiasa
Jadual upsr2014 calonbiasa
 
Jadual Peperiksaan SPM 2012
Jadual Peperiksaan SPM 2012Jadual Peperiksaan SPM 2012
Jadual Peperiksaan SPM 2012
 

More from ciklaili. com

SPM 2020
SPM 2020SPM 2020
SPM 2020
ciklaili. com
 
Pindaan Takwim Penggal Persekolahan 2020
Pindaan Takwim Penggal Persekolahan 2020 Pindaan Takwim Penggal Persekolahan 2020
Pindaan Takwim Penggal Persekolahan 2020
ciklaili. com
 
Jadual Waktu SPM 2019
Jadual Waktu SPM 2019Jadual Waktu SPM 2019
Jadual Waktu SPM 2019
ciklaili. com
 
Takwim Peperiksaan 2019
Takwim Peperiksaan 2019Takwim Peperiksaan 2019
Takwim Peperiksaan 2019
ciklaili. com
 
Hari Kelepasan Am 2019
Hari Kelepasan Am 2019Hari Kelepasan Am 2019
Hari Kelepasan Am 2019
ciklaili. com
 
Takwim Persekolahan 2019
Takwim Persekolahan 2019Takwim Persekolahan 2019
Takwim Persekolahan 2019
ciklaili. com
 
Jadual Waktu SPM 2018
Jadual Waktu SPM 2018Jadual Waktu SPM 2018
Jadual Waktu SPM 2018
ciklaili. com
 
Jadual Waktu UPSR 2018
Jadual Waktu UPSR 2018Jadual Waktu UPSR 2018
Jadual Waktu UPSR 2018
ciklaili. com
 
Takwim peperiksaan 2018
Takwim peperiksaan 2018Takwim peperiksaan 2018
Takwim peperiksaan 2018
ciklaili. com
 
Senarai Hospital Yang Melaksanakan Electronic Guarantee Letter (e-GL)
Senarai Hospital Yang Melaksanakan Electronic Guarantee Letter (e-GL)Senarai Hospital Yang Melaksanakan Electronic Guarantee Letter (e-GL)
Senarai Hospital Yang Melaksanakan Electronic Guarantee Letter (e-GL)
ciklaili. com
 
Takwim Persekolahan 2018
Takwim Persekolahan 2018Takwim Persekolahan 2018
Takwim Persekolahan 2018
ciklaili. com
 
KBAT Sejarah SPM
KBAT Sejarah SPMKBAT Sejarah SPM
KBAT Sejarah SPM
ciklaili. com
 
Jadual Waktu PT3 2017
Jadual Waktu PT3 2017Jadual Waktu PT3 2017
Jadual Waktu PT3 2017
ciklaili. com
 
Sistem Pendaftaran Atas Talian Tahun 1
Sistem Pendaftaran Atas Talian Tahun 1Sistem Pendaftaran Atas Talian Tahun 1
Sistem Pendaftaran Atas Talian Tahun 1
ciklaili. com
 
Takwim peperiksaan 2017
Takwim peperiksaan 2017Takwim peperiksaan 2017
Takwim peperiksaan 2017
ciklaili. com
 
Manual Pengguna eDaftar Rendah Tahun 1 SPATKPM
Manual Pengguna eDaftar Rendah Tahun 1 SPATKPMManual Pengguna eDaftar Rendah Tahun 1 SPATKPM
Manual Pengguna eDaftar Rendah Tahun 1 SPATKPM
ciklaili. com
 
Jadual Waktu SPM Ulangan 2016
Jadual Waktu SPM Ulangan 2016Jadual Waktu SPM Ulangan 2016
Jadual Waktu SPM Ulangan 2016
ciklaili. com
 
Jadual Waktu PT3 2016
Jadual Waktu PT3 2016Jadual Waktu PT3 2016
Jadual Waktu PT3 2016
ciklaili. com
 
Jadual Waktu UPSR 2015
Jadual Waktu UPSR 2015 Jadual Waktu UPSR 2015
Jadual Waktu UPSR 2015
ciklaili. com
 
Jadual Waktu PT3 2015
Jadual Waktu PT3 2015 Jadual Waktu PT3 2015
Jadual Waktu PT3 2015
ciklaili. com
 

More from ciklaili. com (20)

SPM 2020
SPM 2020SPM 2020
SPM 2020
 
Pindaan Takwim Penggal Persekolahan 2020
Pindaan Takwim Penggal Persekolahan 2020 Pindaan Takwim Penggal Persekolahan 2020
Pindaan Takwim Penggal Persekolahan 2020
 
Jadual Waktu SPM 2019
Jadual Waktu SPM 2019Jadual Waktu SPM 2019
Jadual Waktu SPM 2019
 
Takwim Peperiksaan 2019
Takwim Peperiksaan 2019Takwim Peperiksaan 2019
Takwim Peperiksaan 2019
 
Hari Kelepasan Am 2019
Hari Kelepasan Am 2019Hari Kelepasan Am 2019
Hari Kelepasan Am 2019
 
Takwim Persekolahan 2019
Takwim Persekolahan 2019Takwim Persekolahan 2019
Takwim Persekolahan 2019
 
Jadual Waktu SPM 2018
Jadual Waktu SPM 2018Jadual Waktu SPM 2018
Jadual Waktu SPM 2018
 
Jadual Waktu UPSR 2018
Jadual Waktu UPSR 2018Jadual Waktu UPSR 2018
Jadual Waktu UPSR 2018
 
Takwim peperiksaan 2018
Takwim peperiksaan 2018Takwim peperiksaan 2018
Takwim peperiksaan 2018
 
Senarai Hospital Yang Melaksanakan Electronic Guarantee Letter (e-GL)
Senarai Hospital Yang Melaksanakan Electronic Guarantee Letter (e-GL)Senarai Hospital Yang Melaksanakan Electronic Guarantee Letter (e-GL)
Senarai Hospital Yang Melaksanakan Electronic Guarantee Letter (e-GL)
 
Takwim Persekolahan 2018
Takwim Persekolahan 2018Takwim Persekolahan 2018
Takwim Persekolahan 2018
 
KBAT Sejarah SPM
KBAT Sejarah SPMKBAT Sejarah SPM
KBAT Sejarah SPM
 
Jadual Waktu PT3 2017
Jadual Waktu PT3 2017Jadual Waktu PT3 2017
Jadual Waktu PT3 2017
 
Sistem Pendaftaran Atas Talian Tahun 1
Sistem Pendaftaran Atas Talian Tahun 1Sistem Pendaftaran Atas Talian Tahun 1
Sistem Pendaftaran Atas Talian Tahun 1
 
Takwim peperiksaan 2017
Takwim peperiksaan 2017Takwim peperiksaan 2017
Takwim peperiksaan 2017
 
Manual Pengguna eDaftar Rendah Tahun 1 SPATKPM
Manual Pengguna eDaftar Rendah Tahun 1 SPATKPMManual Pengguna eDaftar Rendah Tahun 1 SPATKPM
Manual Pengguna eDaftar Rendah Tahun 1 SPATKPM
 
Jadual Waktu SPM Ulangan 2016
Jadual Waktu SPM Ulangan 2016Jadual Waktu SPM Ulangan 2016
Jadual Waktu SPM Ulangan 2016
 
Jadual Waktu PT3 2016
Jadual Waktu PT3 2016Jadual Waktu PT3 2016
Jadual Waktu PT3 2016
 
Jadual Waktu UPSR 2015
Jadual Waktu UPSR 2015 Jadual Waktu UPSR 2015
Jadual Waktu UPSR 2015
 
Jadual Waktu PT3 2015
Jadual Waktu PT3 2015 Jadual Waktu PT3 2015
Jadual Waktu PT3 2015
 

Recently uploaded

Tokoh Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.pdf
Tokoh Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.pdfTokoh Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.pdf
Tokoh Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.pdf
Mutia Rini Siregar
 
SINOPSIS, TEMA DAN PERSOALAN NOVEL MENITI IMPIAN
SINOPSIS, TEMA DAN PERSOALAN NOVEL MENITI IMPIANSINOPSIS, TEMA DAN PERSOALAN NOVEL MENITI IMPIAN
SINOPSIS, TEMA DAN PERSOALAN NOVEL MENITI IMPIAN
NanieIbrahim
 
Novel - PERISTIWA YANG MEMBERIKAN TELADAN.pptx
Novel - PERISTIWA YANG MEMBERIKAN TELADAN.pptxNovel - PERISTIWA YANG MEMBERIKAN TELADAN.pptx
Novel - PERISTIWA YANG MEMBERIKAN TELADAN.pptx
NirmalaJane
 
SAINS TINGKATAN 4 BAB 11 DAYA DAN GERAKAN
SAINS TINGKATAN 4 BAB 11 DAYA DAN GERAKANSAINS TINGKATAN 4 BAB 11 DAYA DAN GERAKAN
SAINS TINGKATAN 4 BAB 11 DAYA DAN GERAKAN
NURULNAHARIAHBINTIAH
 
pelayanan prima pada pelanggan dan karyawan
pelayanan prima pada pelanggan dan karyawanpelayanan prima pada pelanggan dan karyawan
pelayanan prima pada pelanggan dan karyawan
EvaMirzaSyafitri
 
MODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdf
MODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdfMODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdf
MODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdf
YuristaAndriyani1
 
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
SABDA
 
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024
Kanaidi ken
 
Laporan Pembina Pramuka sd format doc.docx
Laporan Pembina Pramuka sd format doc.docxLaporan Pembina Pramuka sd format doc.docx
Laporan Pembina Pramuka sd format doc.docx
RUBEN Mbiliyora
 
Juknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdf
Juknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdfJuknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdf
Juknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdf
HendraSagita2
 
POWERPOINT ASAS PERMAINAN CATUR MSSD.pptx
POWERPOINT ASAS PERMAINAN CATUR MSSD.pptxPOWERPOINT ASAS PERMAINAN CATUR MSSD.pptx
POWERPOINT ASAS PERMAINAN CATUR MSSD.pptx
cikgumeran1
 
Materi Feedback (umpan balik) kelas Psikologi Komunikasi
Materi Feedback (umpan balik) kelas Psikologi KomunikasiMateri Feedback (umpan balik) kelas Psikologi Komunikasi
Materi Feedback (umpan balik) kelas Psikologi Komunikasi
AdePutraTunggali
 
Pembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptx
Pembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptxPembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptx
Pembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptx
Sosdiklihparmassdm
 
RENCANA TINDAK LANJUT (RTL) PASCA PELATIHAN.pptx
RENCANA TINDAK LANJUT (RTL) PASCA PELATIHAN.pptxRENCANA TINDAK LANJUT (RTL) PASCA PELATIHAN.pptx
RENCANA TINDAK LANJUT (RTL) PASCA PELATIHAN.pptx
mukminbdk
 
Powerpoint Materi Menyusun dan Merencanakan Modul Ajar
Powerpoint Materi Menyusun dan Merencanakan Modul AjarPowerpoint Materi Menyusun dan Merencanakan Modul Ajar
Powerpoint Materi Menyusun dan Merencanakan Modul Ajar
MashudiMashudi12
 
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
nasrudienaulia
 
MODUL AJAR MAT LANJUT KELAS XI FASE F.pdf
MODUL AJAR MAT LANJUT KELAS XI FASE F.pdfMODUL AJAR MAT LANJUT KELAS XI FASE F.pdf
MODUL AJAR MAT LANJUT KELAS XI FASE F.pdf
sitispd78
 
Pemaparan budaya positif di sekolah.pptx
Pemaparan budaya positif di sekolah.pptxPemaparan budaya positif di sekolah.pptx
Pemaparan budaya positif di sekolah.pptx
maulatamah
 
JUKNIS SOSIALIASI PPDB JATENG 2024/2025.PDF
JUKNIS SOSIALIASI PPDB JATENG 2024/2025.PDFJUKNIS SOSIALIASI PPDB JATENG 2024/2025.PDF
JUKNIS SOSIALIASI PPDB JATENG 2024/2025.PDF
budimoko2
 
FORMAT PPT RANGKAIAN PROGRAM KERJA KM 7.pptx
FORMAT PPT RANGKAIAN PROGRAM KERJA KM 7.pptxFORMAT PPT RANGKAIAN PROGRAM KERJA KM 7.pptx
FORMAT PPT RANGKAIAN PROGRAM KERJA KM 7.pptx
NavaldiMalau
 

Recently uploaded (20)

Tokoh Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.pdf
Tokoh Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.pdfTokoh Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.pdf
Tokoh Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.pdf
 
SINOPSIS, TEMA DAN PERSOALAN NOVEL MENITI IMPIAN
SINOPSIS, TEMA DAN PERSOALAN NOVEL MENITI IMPIANSINOPSIS, TEMA DAN PERSOALAN NOVEL MENITI IMPIAN
SINOPSIS, TEMA DAN PERSOALAN NOVEL MENITI IMPIAN
 
Novel - PERISTIWA YANG MEMBERIKAN TELADAN.pptx
Novel - PERISTIWA YANG MEMBERIKAN TELADAN.pptxNovel - PERISTIWA YANG MEMBERIKAN TELADAN.pptx
Novel - PERISTIWA YANG MEMBERIKAN TELADAN.pptx
 
SAINS TINGKATAN 4 BAB 11 DAYA DAN GERAKAN
SAINS TINGKATAN 4 BAB 11 DAYA DAN GERAKANSAINS TINGKATAN 4 BAB 11 DAYA DAN GERAKAN
SAINS TINGKATAN 4 BAB 11 DAYA DAN GERAKAN
 
pelayanan prima pada pelanggan dan karyawan
pelayanan prima pada pelanggan dan karyawanpelayanan prima pada pelanggan dan karyawan
pelayanan prima pada pelanggan dan karyawan
 
MODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdf
MODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdfMODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdf
MODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdf
 
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
 
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024
 
Laporan Pembina Pramuka sd format doc.docx
Laporan Pembina Pramuka sd format doc.docxLaporan Pembina Pramuka sd format doc.docx
Laporan Pembina Pramuka sd format doc.docx
 
Juknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdf
Juknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdfJuknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdf
Juknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdf
 
POWERPOINT ASAS PERMAINAN CATUR MSSD.pptx
POWERPOINT ASAS PERMAINAN CATUR MSSD.pptxPOWERPOINT ASAS PERMAINAN CATUR MSSD.pptx
POWERPOINT ASAS PERMAINAN CATUR MSSD.pptx
 
Materi Feedback (umpan balik) kelas Psikologi Komunikasi
Materi Feedback (umpan balik) kelas Psikologi KomunikasiMateri Feedback (umpan balik) kelas Psikologi Komunikasi
Materi Feedback (umpan balik) kelas Psikologi Komunikasi
 
Pembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptx
Pembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptxPembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptx
Pembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptx
 
RENCANA TINDAK LANJUT (RTL) PASCA PELATIHAN.pptx
RENCANA TINDAK LANJUT (RTL) PASCA PELATIHAN.pptxRENCANA TINDAK LANJUT (RTL) PASCA PELATIHAN.pptx
RENCANA TINDAK LANJUT (RTL) PASCA PELATIHAN.pptx
 
Powerpoint Materi Menyusun dan Merencanakan Modul Ajar
Powerpoint Materi Menyusun dan Merencanakan Modul AjarPowerpoint Materi Menyusun dan Merencanakan Modul Ajar
Powerpoint Materi Menyusun dan Merencanakan Modul Ajar
 
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
 
MODUL AJAR MAT LANJUT KELAS XI FASE F.pdf
MODUL AJAR MAT LANJUT KELAS XI FASE F.pdfMODUL AJAR MAT LANJUT KELAS XI FASE F.pdf
MODUL AJAR MAT LANJUT KELAS XI FASE F.pdf
 
Pemaparan budaya positif di sekolah.pptx
Pemaparan budaya positif di sekolah.pptxPemaparan budaya positif di sekolah.pptx
Pemaparan budaya positif di sekolah.pptx
 
JUKNIS SOSIALIASI PPDB JATENG 2024/2025.PDF
JUKNIS SOSIALIASI PPDB JATENG 2024/2025.PDFJUKNIS SOSIALIASI PPDB JATENG 2024/2025.PDF
JUKNIS SOSIALIASI PPDB JATENG 2024/2025.PDF
 
FORMAT PPT RANGKAIAN PROGRAM KERJA KM 7.pptx
FORMAT PPT RANGKAIAN PROGRAM KERJA KM 7.pptxFORMAT PPT RANGKAIAN PROGRAM KERJA KM 7.pptx
FORMAT PPT RANGKAIAN PROGRAM KERJA KM 7.pptx
 

Jadual Waktu SPM 2017

 • 1. JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2017 2017 © HAK CIPTA KERAJAAN MALAYSIA LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA LP/SPM/2017
 • 2. 2 LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA GARIS PANDUAN DAN ARAHAN PEPERIKSAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2017 BAHAGIAN A JABATAN PENDIDIKAN NEGERI (JPN) - ARAHAN AM Pihak JPN hendaklah: 1. memastikan sekolah mencetak dan mengedarkan Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2017 kepada semua calon sekolah. 2. mencetak dan mengedarkan Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2017 kepada semua calon persendirian. 3. memberitahu calon tentang Garis Panduan dan Arahan Peperiksaan yang dinyatakan dalam Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2017 sebelum peperiksaan. 4. menyemak bahan peperiksaan yang diterima menepati keperluan menjawab kertas peperiksaan yang ditawarkan pada tahun semasa. 5. merujuk kepada Buku Panduan Pengurusan Pusat Peperiksaan Bertulis dan Buku Panduan Pengurusan Peperiksaan yang sedang berkuat kuasa. BAHAGIAN B PENGETUA - ARAHAN AM Pengetua hendaklah: 1. mencetak dan mengedarkan Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2017 kepada semua calon sekolah. 2. memberitahu calon tentang Garis Panduan dan Arahan Peperiksaan yang dinyatakan dalam Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2017 sebelum peperiksaan. 3. menyemak bahan peperiksaan yang diterima menepati keperluan menjawab Kertas Peperiksaan yang ditawarkan di sekolah pada tahun semasa. 4. merujuk kepada dokumen Panduan Pengurusan Pusat Peperiksaan Bertulis.
 • 3. 3 BAHAGIAN C KETUA PENGAWAS PEPERIKSAAN - ARAHAN AM Ketua Pengawas Peperiksaan hendaklah: 1. memastikan semua Garis Panduan dan Arahan Peperiksaan dalam Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2017 dimaklumkan kepada calon. 2. mencatatkan di papan tulis dan memaklumkan kepada calon butiran kod kertas, nama kertas, waktu, masa peperiksaan dan errata (jika ada) bagi kertas peperiksaan. 3. membenarkan kalkulator dibawa masuk ke dewan/bilik peperiksaan. 4. mengedarkan kertas peperiksaan mengikut tarikh dan waktu yang tercatat dalam Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2017. 5. mengedarkan kertas peperiksaan dengan muka hadapan kertas peperiksaan di sebelah atas. 6. mengarahkan calon supaya menyemak butiran kod kertas, nama kertas, masa peperiksaan dan arahan pada muka hadapan Kertas Peperiksaan bagi memastikan calon mendapat kertas peperiksaan yang betul. 7. mengedarkan kertas jawapan mengikut keperluan mata pelajaran seperti yang tercatat pada muka hadapan Kertas Peperiksaan. 8. memastikan calon mengemukakan dokumen sokongan seperti surat perakuan doktor sebagai bukti calon tidak dapat menduduki mana-mana kertas peperiksaan. 9. memastikan bilangan skrip jawapan peperiksaan yang dikumpul dan dicatat pada borang LP/Am 29 - Pin. 1/2016 akur dengan bilangan calon dalam Jadual Kedatangan bagi sesuatu kertas peperiksaan. 10. menyediakan laporan menggunakan Borang LP/Am 30 sekiranya calon melanggar sebarang peraturan peperiksaan di Bahagian D: 7. Larangan di Dewan/Bilik Peperiksaan. 11. memastikan calon mengisi Borang LP/Am 31 sekiranya calon melanggar sebarang peraturan peperiksaan di Bahagian D: 7. Larangan di Dewan/Bilik Peperiksaan. 12. merujuk kepada Buku Panduan Pengurusan Pusat Peperiksaan Bertulis. BAHAGIAN D CALON - ARAHAN, AMARAN, LARANGAN DAN PERINGATAN 1. ARAHAN AM 1.1 Calon wajib menduduki semua kertas peperiksaan bagi mata pelajaran yang didaftar. Calon yang tidak dapat menduduki mana-mana kertas peperiksaan bertulis atau melaksanakan ujian lisan khusus calon persendirian akan dianggap TIDAK HADIR bagi mata pelajaran berkenaan. Calon yang tidak dapat menduduki atau tidak hadir sesuatu kertas peperiksaan dikehendaki mengemukakan dokumen sokongan seperti surat perakuan doktor atau surat kebenaran khas Pengarah Peperiksaan. Dokumen sokongan ini hendaklah diserahkan kepada Ketua Pengawas Peperiksaan sebelum tamat tempoh peperiksaan SPM 2017. 1.2 Calon hendaklah menyemak butiran pada Kenyataan Kemasukan Peperiksaan sebelum peperiksaan. Calon hendaklah memaklumkan kepada pihak JPN
 • 4. 4 sekiranya terdapat kesilapan maklumat dan mengisi Borang Pembetulan Maklumat Calon. Calon dikenakan bayaran RM30.00. Pembayaran hendaklah dibuat kepada pihak JPN atas nama Pengarah Peperiksaan tempat calon mendaftar menggunakan Kiriman Wang/Wang Pos. 1.3 Calon hendaklah membaca Garis Panduan dan Arahan Peperiksaan yang dinyatakan dalam Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2017 dan menandatangani Borang Pengakuan Calon. 2. ARAHAN DI DEWAN/BILIK PEPERIKSAAN 2.1 Calon hendaklah berada di tempat duduk di dalam dewan/bilik peperiksaan 15 minit sebelum peperiksaan dimulakan. 2.2 Calon hendaklah meletakkan Kad Pengenalan atau Dokumen Pengenalan Diri atau Perakuan Pengenalan Diri dan Kenyataan Kemasukan Peperiksaan di penjuru kanan sebelah label meja sepanjang waktu peperiksaan. Calon dilarang menduduki peperiksaan tanpa dokumen berkenaan. 2.3 Calon dibenarkan menduduki peperiksaan atas budi bicara Ketua Pengawas Peperiksaan sekiranya tiba 30 minit selepas peperiksaan dimulakan. Calon mesti mengemukakan alasan yang kukuh. Masa gantian tidak akan diberikan. 2.4 Calon boleh membuat bantahan sekiranya telah mendaftar untuk menduduki sesuatu mata pelajaran tetapi kod kertas peperiksaan tersebut tidak tercatat dalam Jadual Kedatangan. Calon hendaklah mengemukakan Kenyataan Kemasukan Peperiksaan dari Lembaga Peperiksaan yang mengandungi kod kertas, nama kertas dan jenis peperiksaan SPM 2017 sebagai bukti pendaftaran. Calon tidak dikenakan bayaran. 3. ARAHAN TENTANG KERTAS PEPERIKSAAN Calon hendaklah: 3.1 menyemak butiran kod kertas, nama kertas, masa peperiksaan dan arahan pada muka hadapan kertas peperiksaan bagi memastikan calon mendapat kertas peperiksaan yang betul. 3.2 memaklumkan kepada Ketua Pengawas Peperiksaan dengan segera jika menerima kertas peperiksaan yang salah atau tidak lengkap. 3.3 membaca dan mematuhi semua arahan pada muka hadapan dan muka belakang (jika ada) kertas peperiksaan sebelum peperiksaan dimulakan.
 • 5. 5 4. ARAHAN TENTANG KERTAS JAWAPAN DAN SKRIP JAWAPAN PEPERIKSAAN Calon hendaklah: 4.1 menulis Nombor Kad Pengenalan atau Nombor Pengenalan Diri dan Angka Giliran dengan jelas dan betul di muka hadapan skrip jawapan peperiksaan. 4.2 menulis Angka Giliran, Nombor Kad Pengenalan atau Nombor Pengenalan Diri, Nama Kertas, Kod Kertas dan Nombor Soalan dengan jelas dan betul di muka hadapan Helaian Tambahan (HT). 4.3 menulis jawapan dengan menggunakan pena mata bola berdakwat hitam atau biru. Pensel atau pena mata bola berdakwat selain hitam atau biru boleh digunakan untuk melukis gambar rajah dan peta. 4.4 menulis semua jawapan dalam Bahasa Melayu kecuali bagi kertas peperiksaan yang membenarkan atau memerlukan calon menjawab dalam bahasa lain. 4.5 menulis dengan jelas nombor soalan pada kertas jawapan seperti yang tertera pada kertas peperiksaan. Calon tidak perlu menyalin soalan. 4.6 memastikan Angka Giliran, Nombor Kad Pengenalan, Nama Kertas, Kod Kertas dan Nombor Soalan telah ditulis dengan betul pada ruangan yang disediakan pada kertas peperiksaan dan kertas jawapan seperti Buku Jawapan (BJ) dan HT apabila diarah berhenti menulis. 4.7 memastikan setiap helaian tambahan disusun mengikut urutan nombor soalan sebelum diikat bersama kertas peperiksaan atau BJ. 4.8 berada di tempat duduk yang ditetapkan semasa skrip jawapan peperiksaan dikumpul semula oleh Pengawas. 5. ARAHAN TENTANG JAWAPAN OBJEKTIF BERMAKLUMAT (JOB) DAN JAWAPAN OBJEKTIF TIDAK BERMAKLUMAT (JOTB) 5.1 Calon yang menerima kertas JOB hendaklah menyemak Nama Calon, Angka Giliran, Nombor Kad Pengenalan, Kod Kertas dan Nama Kertas pada kertas JOB berkenaan. Calon dilarang membuat sebarang pindaan terhadap maklumat yang telah dicetak pada Bahagian A. Kosongkan Bahagian B dan Bahagian C. 5.2 Calon hendaklah memaklumkan kepada Ketua Pengawas Peperiksaan dengan segera jika menerima kertas JOB yang salah atau tidak lengkap. 5.3 Calon yang menerima kertas JOTB hendaklah melengkapkan Nama Calon, Angka Giliran, Nombor Kad Pengenalan, Kod Kertas dan Nama Kertas pada ruangan yang disediakan dan hitamkan ruang yang berkenaan. Kosongkan Bahagian B dan Bahagian C. 5.4 Calon hendaklah menanda ruangan BAHASA DIGUNAKAN untuk menjawab kertas peperiksaan yang berkenaan. 5.5 Calon hendaklah menggunakan pensel 2B atau BB sahaja. 5.6 Calon hendaklah memastikan ruang jawapan yang dihitamkan memenuhi keseluruhan ruang.
 • 6. 6 5.7 Calon hendaklah menggunakan getah pemadam jenis lembut sahaja untuk memadamkan hingga bersih tanda jawapan yang tidak dikehendaki. Calon dilarang menggunakan pemadam jenis cecair, kimia, pelekat atau seumpamanya. 5.8 Calon dilarang melipat, menggulung atau merenyuk Kertas JOB dan JOTB. 5.9 Calon dilarang membuat lubang atau apa-apa tanda yang tidak dikehendaki pada Kertas JOB dan JOTB. 6. AMARAN DI DEWAN/BILIK PEPERIKSAAN Calon tidak dibenarkan: 6.1 melipat atau merenyuk kertas jawapan sama ada yang belum atau pun yang telah digunakan. 6.2 keluar dari dewan/bilik peperiksaan 30 minit pertama peperiksaan dimulakan dan 10 minit terakhir sebelum peperiksaan ditamatkan kecuali dengan kebenaran Ketua Pengawas Peperiksaan. 6.3 membawa keluar dari dewan/bilik peperiksaan kertas peperiksaan sebelum peperiksaan tamat. 6.4 mengganggu ketenteraman di dalam atau berhampiran dewan/bilik peperiksaan semasa peperiksaan. 6.5 memakai pakaian yang tidak sopan dan mencolok mata. 6.6 merokok di dalam dewan/bilik peperiksaan. 7. LARANGAN DI DEWAN/BILIK PEPERIKSAAN Calon dilarang: 7.1 membawa masuk sebarang catatan sama ada pada pakaian atau anggota badan, nota, dokumen seperti buku, lukisan, grafik, akhbar, kamus, kertas, Jadual Waktu Peperiksaan serta telefon bimbit, alat-alat komunikasi atau peranti elektronik, bekas alat tulis dan beg ke dalam dewan/bilik peperiksaan kecuali alat tambahan yang dibenarkan semasa peperiksaan. 7.2 menulis nota pada pakaian, anggota badan, dinding atau meja tulis di dewan/bilik peperiksaan. 7.3 mendedahkan kertas peperiksaan atau/dan jawapan peperiksaan sehingga boleh dibaca oleh calon lain. 7.4 memberikan pertolongan, mendapatkan pertolongan, berhubung dengan orang lain di dalam atau di luar dewan/bilik peperiksaan walau dengan apa cara sekalipun yang boleh disabitkan dengan perbuatan salah laku dalam peperiksaan. 7.5 menukar kertas peperiksaan atau/dan jawapan peperiksaan dengan calon lain. 7.6 menukar tempat duduk yang telah ditetapkan tanpa kebenaran daripada Ketua Pengawas Peperiksaan.
 • 7. 7 7.7 menyamar atau membenarkan orang lain menyamar bagi pihak calon. 7.8 membuat rujukan di luar dewan/bilik peperiksaan semasa peperiksaan. 7.9 membawa kertas peperiksaan keluar dari dewan/bilik peperiksaan semasa peperiksaan. 7.10 membawa kertas/skrip jawapan peperiksaan sama ada yang belum atau pun yang telah digunakan keluar dari dewan/bilik peperiksaan. 7.11 membawa kertas peperiksaan tertutup keluar dari dewan/bilik peperiksaan. 8. PERINGATAN Calon yang melanggar sebarang peraturan peperiksaan dalam Bahagian D: 7. Larangan di Dewan/Bilik Peperiksaan dianggap salah laku dan akan menyebabkan calon dikenakan tindakan tatatertib. Menurut Peraturan-Peraturan Pendidikan (Penilaian dan Peperiksaan) 1997 dalam Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) salah laku ertinya menipu, menyamar, menyeludup apa-apa yang tidak dibenarkan atau apa-apa salah laku yang lain yang disifatkan sebagai suatu salah laku serius oleh Lembaga Peperiksaan. Calon yang disabitkan dengan mana-mana salah laku boleh dikenakan tindakan berikut:- i. keputusan peperiksaan digantung sementara menunggu selesainya penyiasatan; ii. keputusan peperiksaan mana-mana kertas peperiksaan dibatalkan; iii. keputusan peperiksaan yang dikendalikan di sesuatu pusat peperiksaan diisytiharkan terbatal.
 • 8. 8 BAHAGIAN E ARAHAN KHAS KOD KERTAS DAN NAMA KERTAS ARAHAN KHAS 1103/3 Bahasa Melayu Kertas 3 1119/3 Bahasa Inggeris Kertas 3 6351/3 Bahasa Cina Kertas 3 6354/3 Bahasa Tamil Kertas 3 Ujian Lisan Khusus Calon Persendirian (ULKCP) 1. Calon persendirian wajib melaksanakan ULKCP sekiranya calon termasuk dalam satu daripada kategori berikut: 1.1 Calon persendirian yang pertama kali mendaftar peperiksaan SPM; atau 1.2 Calon persendirian yang mengulang selepas tempoh tiga (3) tahun dari tarikh akhir menduduki peperiksaan SPM/SPM(U); atau 1.3 Calon persendirian yang mengulang dalam tempoh tiga (3) tahun dari tarikh akhir menduduki peperiksaan SPM dan mendapat keputusan G (GAGAL) atau T (TIDAK HADIR). 2. Calon persendirian tidak wajib melaksanakan ULKCP sekiranya calon mengulang dalam tempoh tiga (3) tahun dari tarikh akhir menduduki peperiksaan SPM/SPM(U) dan LULUS Bahasa Melayu/Bahasa Inggeris/Bahasa Cina/Bahasa Tamil. 2361/3 Bahasa Arab Kertas 3 5227/2 Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah Kertas 2 Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah (PLBS) 1. Calon persendirian wajib melaksanakan PLBS sekiranya calon termasuk dalam satu daripada kategori berikut: 1.1 Calon persendirian yang pertama kali mendaftar peperiksaan SPM. 1.2 Calon persendirian yang mengulang selepas tempoh tiga (3) tahun dari tarikh akhir menduduki peperiksaan SPM. 1.3 Calon persendirian yang mengulang dalam tempoh tiga (3) tahun dari tarikh akhir menduduki peperiksaan SPM dan mendapat keputusan G (GAGAL) atau T (TIDAK HADIR). 2. Calon persendirian tidak wajib melaksanakan PLBS sekiranya calon mengulang dalam tempoh tiga (3) tahun dari tarikh akhir menduduki peperiksaan SPM dan LULUS Bahasa Arab/ Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah.
 • 9. 9 KOD KERTAS DAN NAMA KERTAS ARAHAN KHAS 2280/2 Geografi Kertas 2 Stensil peta tidak boleh digunakan. Kertas Peperiksaan Tertutup 1225/1 Pendidikan Moral Kertas 1 2611/1 Pendidikan Seni Visual – Teori Seni Kertas 1 4571/1 Pengetahuan Sains Sukan Kertas 1 Ketua Pengawas Peperiksaan hendaklah menyerahkan baki Kertas Peperiksaan 1225/1 Pendidikan Moral Kertas 1 kepada Sektor/Unit Penilaian dan Peperiksaan, Jabatan Pendidikan Negeri. Ketua Pengawas Peperiksaan hendaklah mengumpul semula Kertas Peperiksaan 2611/1 Pendidikan Seni Visual – Teori Seni Kertas 1 dan 4571/1 Pengetahuan Sains Sukan Kertas 1 selepas tamat waktu peperiksaan mata pelajaran berkenaan dan menyerahkannya kepada Sektor/Unit Penilaian dan Peperiksaan, Jabatan Pendidikan Negeri. 2611/2 Pendidikan Seni Visual – Seni Halus Kertas 2 Calon hendaklah menggunakan kertas lukisan yang dibekalkan oleh Lembaga Peperiksaan sahaja. Calon yang mengambil kertas 2611/2 Pendidikan Seni Visual – Seni Halus Kertas 2, hendaklah mengambil Kertas Peperiksaan daripada Ketua Pengawas Peperiksaan pada 13 November 2017 (Isnin). 3759/1 Lukisan Kejuruteraan Kertas 1 Calon hendaklah membawa semua alat lukisan kejuruteraan yang diperlukan seperti Sesiku T, Pembaris Skala, Papan Lukisan A3 (297 mm x 420 mm) dan alat-alat lukisan. 7102/1 Membuat Perabot Kertas 1 Calon hendaklah membawa sendiri alat melukis dan pensel warna. 7204/1 Penjagaan Muka dan Dandanan Rambut Kertas 1 Calon hendaklah membawa sendiri pensel warna dan make-up kit. 7301/1 Landskap dan Nurseri Kertas 1 7303/1 Tanaman Makanan Kertas 1 Calon hendaklah membawa sendiri peralatan melukis pelan dan peralatan mewarna.
 • 10. 10 KOD KERTAS DAN NAMA KERTAS ARAHAN KHAS 1249/3 Sejarah Kertas 3 1. 2. Calon hendaklah memuat turun tema umum Sejarah 1249/3 dari laman web Lembaga Peperiksaan enam (6) minggu sebelum tarikh peperiksaan. Calon boleh membuat rujukan daripada pelbagai sumber yang berkaitan dengan tema umum sebagai persediaan untuk menjawab tugasan spesifik yang akan diberi pada hari peperiksaan. Sumber rujukan boleh diperoleh daripada buku teks, bahan bacaan ilmiah, nota, majalah, keratan akhbar, internet dan sumber-sumber lain yang berkaitan. 3. Calon hanya dibenarkan membawa masuk dokumen seperti buku teks, bahan bacaan ilmiah, nota bertulis, bahan fotostat dan bahan bercetak yang berkaitan sahaja ke dalam dewan/bilik peperiksaan pada hari peperiksaan. Dokumen tersebut tidak boleh dikongsi bersama calon-calon lain semasa peperiksaan bertulis dilaksanakan. Penggunaan bahan rujukan hendaklah tidak mengganggu calon lain. 4. Calon tidak dibenarkan sama sekali membawa alat atau peranti elektronik ke dalam dewan/bilik peperiksaan.
 • 11. 11 KOD KERTAS DAN NAMA KERTAS ARAHAN KHAS 7101/1 Pembinaan Domestik Kertas 1 7103/1 Kerja Paip Domestik Kertas 1 7104/1 Pendawaian Domestik Kertas 1 7105/1 Kimpalan Arka dan Gas Kertas 1 7106/1 Menservis Automobil Kertas 1 7107/1 Menservis Motosikal Kertas 1 7108/1 Menservis Peralatan Penyejukan dan Penyamanan Udara Kertas 1 7109/1 Menservis Peralatan Elektrik Domestik Kertas 1 7201/1 Rekaan dan Jahitan Pakaian Kertas 1 7202/1 Katering dan Penyajian Kertas 1 7203/1 Pemprosesan Makanan Kertas 1 7205/1 Asuhan dan Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kertas 1 7206/1 Gerontologi Asas dan Perkhidmatan Geriatrik Kertas 1 7302/1 Akuakultur dan Haiwan Rekreasi Kertas 1 7401/1 Seni Reka Tanda Kertas 1 7402/1 Hiasan Dalaman Asas Kertas 1 7403/1 Produksi Multimedia Kertas 1 7404/1 Grafik Berkomputer Kertas 1 Calon hendaklah membawa sendiri pensel warna. Penggunaan Kalkulator Calon dibenarkan mengguna kalkulator bagi Kertas Peperiksaan yang berkenaan.
 • 12. JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN BERTULIS SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM) 2017 TARIKH ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Buku Jawapan 10 minit 1103/1 Bahasa Melayu Kertas 1 2 jam 15 minit ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon menyemak butiran pada Kertas Jawapan Objektif Bermaklumat 10 minit 2611/1 Pendidikan Seni Visual - Teori Seni (Aneka Pilihan) Kertas 1 1 jam 15 minit ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Buku Jawapan 10 minit 1103/2 Bahasa Melayu Kertas 2 2 jam 30 minit ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Buku Jawapan 10 minit 1119/1 Bahasa Inggeris Kertas 1 1 jam 45 minit ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Kertas Peperiksaan 10 minit 1119/2 Bahasa Inggeris Kertas 2 2 jam 15 minit ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Kertas Peperiksaan 10 minit 2361/1 Bahasa Arab Kertas 1 1 jam 15 minit ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Buku Jawapan 10 minit 6351/1 Bahasa Cina Kertas 1 1 jam 45 minit 6354/1 Bahasa Tamil Kertas 1 1 jam 45 minit ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon menyemak butiran pada Kertas Jawapan Objektif Bermaklumat 10 minit 1249/1 Sejarah (Aneka Pilihan) Kertas 1 1 jam ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Kertas Peperiksaan dan Buku Jawapan 10 minit 1249/2 Sejarah Kertas 2 2 jam 30 minit ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Buku Jawapan 10 minit 1249/3 Sejarah Kertas 3 3 jam ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Buku Jawapan 10 minit 6351/2 Bahasa Cina Kertas 2 2 jam 15 minit 6354/2 Bahasa Tamil Kertas 2 2 jam 15 minit 2361/2 Bahasa Arab Kertas 2 2 jam 30 minit 6356 Bahasa Iban 2 jam 30 minit 6357 Bahasa Kadazandusun 2 jam 30 minit 9303 Bahasa Perancis 2 jam 30 minit 9378 Bahasa Punjabi 3 jam MASA KHAMIS 9 November 2017 02:00 petang — 03:15 petang 02:00 petang — 03:45 petang 01:50 petang — 02:00 petang 02:00 petang — 04:15 petang 02:00 petang — 04:15 petang 02:00 petang — 04:30 petang 02:00 petang — 05:00 petang 02:00 petang — 04:30 petang 02:00 petang — 04:30 petang 02:00 petang — 04:30 petang SELASA 7 November 2017 RABU 8 November 2017 ISNIN 6 November 2017 07:50 pagi — 08:00 pagi 08:00 pagi — 10:15 pagi 10:50 pagi — 11:00 pagi 11:00 pagi — 12:15 tgh. hari 01:50 petang — 02:00 petang 02:00 petang — 04:30 petang WAKTU KOD KERTAS NAMA KERTAS 10:00 pagi — 12:30 tgh.hari 08:00 pagi — 09:45 pagi 10:20 pagi — 10:30 pagi 10:30 pagi — 12:45 tgh. hari 01:50 petang — 02:00 petang 02:00 petang — 03:45 petang 01:50 petang — 02:00 petang 07:50 pagi — 08:00 pagi 07:50 pagi — 08:00 pagi 09:50 pagi — 10:00 pagi 07:50 pagi — 08:00 pagi 08:00 pagi — 9:00 pagi 08:00 pagi — 11:00 pagi 12
 • 13. JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN BERTULIS SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM) 2017 TARIKH MASAWAKTU KOD KERTAS NAMA KERTAS ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon menyemak butiran pada Kertas Jawapan Objektif Bermaklumat 10 minit 1449/1 Mathematics (Aneka Pilihan) Kertas 1 1 jam 15 minit ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Kertas Peperiksaan dan Helaian Tambahan 10 minit 1449/2 Mathematics Kertas 2 2 jam 30 minit ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon menyemak butiran pada Kertas Jawapan Objektif Bermaklumat 10 minit 5226/1 Tasawwur Islam Kertas 1 1 jam 15 minit ……... 10 minit 1223/1 Pendidikan Islam Kertas 1 2 jam ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Kertas Peperiksaan 10 minit 1225/1 Pendidikan Moral Kertas 1 2 jam 30 minit ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Buku Jawapan 10 minit 5228/2 Pendidikan Syari'ah Islamiah Kertas 2 2 jam 30 minit ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Buku Jawapan 10 minit 1223/2 Pendidikan Islam Kertas 2 1 jam 40 minit ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon menyemak butiran pada Kertas Jawapan Objektif Bermaklumat 10 minit 5228/1 Pendidikan Syari'ah Islamiah (Aneka Pilihan) Kertas 1 1 jam 15 minit ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Buku Jawapan 10 minit 5226/2 Tasawwur Islam Kertas 2 2 jam 30 minit 9221 Bible Knowledge 2 jam 30 minit Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi butiran pada Helaian Jawapan dalam Kertas Peperiksaan dan Helaian Tambahan 07:50 pagi — 08:00 pagi 09:50 pagi — 10:00 pagi ISNIN 13 November 2017 08:00 pagi — 09:15 pagi 10:00 pagi — 12:30 tgh. hari 11:15 pagi — 12:55 tgh. hari 11:05 pagi — 11:15 pagi 01:50 petang — 02:00 petang 07:50 pagi — 08:00 pagi 08:00 pagi — 10:30 pagi 07:50 pagi — 08:00 pagi 08:00 pagi — 10:30 pagi 07:50 pagi — 08:00 pagi 02:00 petang — 04:30 petang 08:00 pagi — 10:00 pagi 01:50 petang — 02:00 petang 02:00 petang — 04:30 petang 02:00 petang — 03:15 petang SELASA 14 November 2017 11:05 pagi — 11:15 pagi 11:15 pagi — 12:30 tgh. hari 13
 • 14. JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN BERTULIS SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM) 2017 TARIKH MASAWAKTU KOD KERTAS NAMA KERTAS ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon menyemak butiran pada Kertas Jawapan Objektif Bermaklumat 10 minit 3756/1 Prinsip Perakaunan (Aneka Pilihan) Kertas 1 1 jam 15 minit ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi butiran pada Helaian Tambahan, Lejar, Jurnal dan Buku Tunai Tiga Ruangan 10 minit 3756/2 Prinsip Perakaunan Kertas 2 2 jam 30 minit ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Buku Jawapan 10 minit 5227/1 Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah Kertas 1 2 jam 30 minit ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Kertas Peperiksaan 10 minit 3472/1 Additional Mathematics Kertas 1 2 jam ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Buku Jawapan 3472/2 Additional Mathematics Kertas 2 2 jam 30 minit ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi butiran pada Kertas Lukisan 10 minit 2611/2 Pendidikan Seni Visual - Seni Halus Kertas 2 3 jam ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Kertas Peperiksaan 10 minit 2621/1 Pendidikan Muzik Kertas 1 2 jam 30 minit 3763/1 Reka Cipta Kertas 1 2 jam 30 minit ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon menyemak butiran pada Kertas Jawapan Objektif Bermaklumat 10 minit 1511/1 Science (Aneka Pilihan) Kertas 1 1 jam 15 minit 4531/1 Physics (Aneka Pilihan) Kertas 1 1 jam 15 minit ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Kertas Peperiksaan dan Helaian Tambahan 10 minit 1511/2 Science Kertas 2 2 jam 30 minit 4531/2 Physics Kertas 2 2 jam 30 minit ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Kertas Peperiksaan dan Helaian Tambahan 10 minit 4531/3 Physics (Amali Bertulis) Kertas 3 1 jam 30 minit 10 minit 02:00 petang — 04:30 petang 01:50 petang — 02:00 petang 07:50 pagi — 08:00 pagi 02:00 petang — 04:30 petang 02:00 petang — 04:30 petang 08:00 pagi — 10:00 pagi 09:50 pagi — 10:00 pagi 10:00 pagi — 12:30 tgh. hari 10:00 pagi — 12:30 tgh. hari 01:50 petang — 02:00 petang 02:00 petang — 03:30 petang SELASA 21 November 2017 09:50 pagi — 10:00 pagi 10:00 pagi — 12:30 tgh. hari 07:50 pagi — 08:00 pagi 08:00 pagi — 11:00 pagi 07:50 pagi — 08:00 pagi 02:00 petang — 04:30 petang 07:50 pagi — 08:00 pagi 08:00 pagi — 09:15 pagi 01:50 petang — 02:00 petang 08:00 pagi — 09:15 pagi RABU 15 November 2017 KHAMIS 16 November 2017 ISNIN 20 November 2017 01:50 petang — 02:00 petang 08:00 pagi — 09:15 pagi 14
 • 15. JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN BERTULIS SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM) 2017 TARIKH MASAWAKTU KOD KERTAS NAMA KERTAS ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Buku Jawapan 10 minit 2205 Literature in English 2 jam 30 minit 2215 Kesusasteraan Melayu 2 jam 30 minit 9216 Kesusasteraan Cina 2 jam 30 minit 9217 Kesusasteraan Tamil 2 jam 30 minit ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon menyemak butiran pada Kertas Jawapan Objektif Bermaklumat 10 minit 3754/1 Pengajian Keusahawanan (Aneka Pilihan) Kertas 1 1 jam 15 minit 2280/1 Geografi (Aneka Pilihan) Kertas 1 1 jam 15 minit ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Buku Jawapan 10 minit 3754/2 Pengajian Keusahawanan Kertas 2 2 jam ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Kertas Peperiksaan dan Buku Jawapan 10 minit 2280/2 Geografi Kertas 2 2 jam ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon menyemak butiran pada Kertas Jawapan Objektif Bermaklumat 10 minit 3755/1 Perdagangan (Aneka Pilihan) Kertas 1 1 jam 15 minit 4551/1 Biology (Aneka Pilihan) Kertas 1 1 jam 15 minit ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Buku Jawapan dan Helaian Tambahan 10 minit 3755/2 Perdagangan Kertas 2 2 jam ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Kertas Peperiksaan dan Helaian Tambahan 10 minit 4551/2 Biology Kertas 2 2 jam 30 minit ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Kertas Peperiksaan dan Helaian Tambahan 10 minit 4551/3 Biology (Amali Bertulis) Kertas 3 1 jam 30 minit ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon menyemak butiran pada Kertas Jawapan Objektif Bermaklumat 10 minit 4541/1 Chemistry (Aneka Pilihan) Kertas 1 1 jam 15 minit 4561/1 Additional Science (Aneka Pilihan) Kertas 1 1 jam 15 minit ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Kertas Peperiksaan dan Helaian Tambahan 10 minit 4541/2 Chemistry Kertas 2 2 jam 30 minit 4561/2 Additional Science Kertas 2 2 jam 30 minit ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Kertas Peperiksaan dan Helaian Tambahan 10 minit 4541/3 Chemistry (Amali Bertulis) Kertas 3 1 jam 30 minit 4561/3 Additional Science (Amali Bertulis) Kertas 3 1 jam 30 minit 11:05 pagi — 11:15 pagi 09:50 pagi — 10:00 pagi 08:00 pagi — 09:15 pagi 01:50 petang — 02:00 petang 11:15 pagi — 12:30 tgh. hari 01:50 petang — 02:00 petang RABU 22 November 2017 08:00 pagi — 10:30 pagi 08:00 pagi — 10:30 pagi 11:15 pagi — 12:30 tgh. hari 10:00 pagi — 12:30 tgh. hari 02:00 petang — 03:30 petang ISNIN 27 November 2017 07:50 pagi — 08:00 pagi 08:00 pagi — 09:15 pagi 02:00 petang — 03:30 petang 10:00 pagi — 12:30 tgh. hari 02:00 petang — 03:30 petang 10:00 pagi — 12:00 tgh. hari 09:50 pagi — 10:00 pagi KHAMIS 23 November 2017 07:50 pagi — 08:00 pagi 07:50 pagi — 08:00 pagi 01:50 petang — 02:00 petang 10:00 pagi — 12:30 tgh. hari 02:00 petang — 04:00 petang 08:00 pagi — 10:30 pagi 02:00 petang — 04:00 petang 08:00 pagi — 09:15 pagi 08:00 pagi — 09:15 pagi 09:50 pagi — 10:00 pagi 01:50 petang — 02:00 petang 08:00 pagi — 10:30 pagi 15
 • 16. JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN BERTULIS SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM) 2017 TARIKH MASAWAKTU KOD KERTAS NAMA KERTAS ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Kertas Peperiksaan 10 minit 3759/1 Lukisan Kejuruteraan Kertas 1 2 jam 30 minit 7101/1 Pembinaan Domestik Kertas 1 2 jam 30 minit 7102/1 Membuat Perabot Kertas 1 2 jam 30 minit 7103/1 Kerja Paip Domestik Kertas 1 2 jam 30 minit 7104/1 Pendawaian Domestik Kertas 1 2 jam 30 minit 7105/1 Kimpalan Arka dan Gas Kertas 1 2 jam 30 minit 7106/1 Menservis Automobil Kertas 1 2 jam 30 minit 7107/1 Menservis Motosikal Kertas 1 2 jam 30 minit 7108/1 Menservis Peralatan Penyejukan dan Penyamanan Udara Kertas 1 2 jam 30 minit 7109/1 2 jam 30 minit 7201/1 Rekaan dan Jahitan Pakaian Kertas 1 2 jam 30 minit 7202/1 Katering dan Penyajian Kertas 1 2 jam 30 minit 7203/1 Pemprosesan Makanan Kertas 1 2 jam 30 minit 7204/1 2 jam 30 minit 7205/1 2 jam 30 minit 7206/1 2 jam 30 minit 7301/1 Landskap dan Nurseri Kertas 1 2 jam 30 minit 7302/1 Akuakultur dan Haiwan Rekreasi Kertas 1 2 jam 30 minit 7303/1 Tanaman Makanan Kertas 1 2 jam 30 minit 7401/1 Seni Reka Tanda Kertas 1 2 jam 30 minit 7402/1 Hiasan Dalaman Asas Kertas 1 2 jam 30 minit 7403/1 Produksi Multimedia Kertas 1 2 jam 30 minit 7404/1 Grafik Berkomputer Kertas 1 2 jam 30 minit ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon menyemak butiran pada Kertas Jawapan Objektif Bermaklumat 10 minit 3757/1 Ekonomi Asas (Aneka Pilihan) Kertas 1 1 jam 15 minit ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Buku Jawapan 10 minit 3757/2 Ekonomi Asas Kertas 2 2 jam 11:05 pagi — 11:15 pagi 08:00 pagi — 10:30 pagi 11:15 pagi — 12:30 tgh. hari 01:50 petang — 02:00 petang 08:00 pagi — 10:30 pagi 08:00 pagi — 10:30 pagi Penjagaan Muka dan Dandanan Rambut Kertas 1 Asuhan dan Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kertas 1 Gerontologi Asas dan Perkhidmatan Geriatrik Kertas 1 08:00 pagi — 10:30 pagi 08:00 pagi — 10:30 pagi 08:00 pagi — 10:30 pagi 02:00 petang — 04:00 petang Menservis Peralatan Elektrik Domestik Kertas 1 SELASA 28 November 2017 08:00 pagi — 10:30 pagi 08:00 pagi — 10:30 pagi 08:00 pagi — 10:30 pagi 08:00 pagi — 10:30 pagi 08:00 pagi — 10:30 pagi 08:00 pagi — 10:30 pagi 08:00 pagi — 10:30 pagi 08:00 pagi — 10:30 pagi 08:00 pagi — 10:30 pagi 08:00 pagi — 10:30 pagi 08:00 pagi — 10:30 pagi 08:00 pagi — 10:30 pagi 08:00 pagi — 10:30 pagi 08:00 pagi — 10:30 pagi 08:00 pagi — 10:30 pagi 08:00 pagi — 10:30 pagi 08:00 pagi — 10:30 pagi 07:50 pagi — 08:00 pagi 16
 • 17. JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN BERTULIS SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM) 2017 TARIKH MASAWAKTU KOD KERTAS NAMA KERTAS ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon menyemak butiran pada Kertas Jawapan Objektif Bermaklumat 10 minit 4571/1 Pengetahuan Sains Sukan (Aneka Pilihan) Kertas 1 1 jam 15 minit ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Kertas Peperiksaan 10 minit 3760/1 Pengajian Kejuruteraan Mekanikal Kertas 1 1 jam 30 minit 3761/1 Pengajian Kejuruteraan Awam Kertas 1 1 jam 30 minit 3762/1 Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik Kertas 1 1 jam 30 minit 3764/1 Teknologi Kejuruteraan Kertas 1 1 jam 30 minit ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Kertas Peperiksaan 10 minit 3760/2 Pengajian Kejuruteraan Mekanikal Kertas 2 2 jam 30 minit 3761/2 Pengajian Kejuruteraan Awam Kertas 2 2 jam 30 minit 3762/2 Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik Kertas 2 2 jam 30 minit 3764/2 Teknologi Kejuruteraan Kertas 2 2 jam 30 minit ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Kertas Peperiksaan dan Helaian Tambahan 10 minit 4571/2 Pengetahuan Sains Sukan Kertas 2 2 jam 30 minit ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Kertas Peperiksaan 10 minit 3528/1 Sains Pertanian Kertas 1 1 jam 30 minit ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon menyemak butiran pada Kertas Jawapan Objektif Bermaklumat 10 minit 3758/1 Ekonomi Rumah Tangga (Aneka Pilihan) Kertas 1 1 jam ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Buku Jawapan 10 minit 3528/2 Sains Pertanian Kertas 2 2 jam ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Kertas Peperiksaan 10 minit 3758/2 Ekonomi Rumah Tangga Kertas 2 2 jam ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi butiran pada Helaian Jawapan dalam Kertas Peperiksaan dan Buku Jawapan 10 minit 3765/1 2 jam 30 minit ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Kertas Peperiksaan 10 minit 6355/1 English for Science and Technology Kertas 1 1 jam 15 minit ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon menyemak butiran pada Kertas Jawapan Objektif Bermaklumat 10 minit 6355/2 1 jam10:15 pagi — 11:15 pagi 07:50 pagi — 08:00 pagi 08:00 pagi — 9:15 pagi 07:50 pagi — 08:00 pagi KHAMIS 30 November 2017 02:00 petang — 04:30 petang RABU 29 November 2017 02:00 petang — 04:30 petang 02:00 petang — 04:30 petang 02:00 petang — 04:30 petang 10:00 pagi — 12:00 tgh. hari 08:00 pagi — 9:00 pagi 09:50 pagi — 10:00 pagi 08:00 pagi — 09:30 pagi 08:00 pagi — 09:30 pagi ISNIN 4 Disember 2017 English for Science and Technology (Aneka Pilihan) Kertas 2 Information and Communication Technology Kertas 1 02:00 petang — 04:30 petang 01:50 petang — 02:00 petang 08:00 pagi — 09:30 pagi 08:00 pagi — 09:15 pagi 08:00 pagi — 09:30 pagi 02:00 petang — 04:30 petang 09:50 pagi — 10:00 pagi 07:50 pagi — 08:00 pagi 01:50 petang — 02:00 petang 08:00 pagi — 9:30 pagi 07:50 pagi — 08:00 pagi 07:50 pagi — 08:00 pagi 01:50 tgh. hari — 02:00 petang 10:05 pagi — 10:15 pagi 10:00 pagi — 12:00 tgh. hari 17
 • 18. 18 JADUAL MASA TAMBAHAN CALON BERKEPERLUAN KHAS Masa tambahan yang diperuntukkan ini adalah untuk semua jenis Kertas Peperiksaan. Terdapat dua kategori masa tambahan bagi calon berkeperluan khas iaitu Kategori A dan Kategori B. Kategori A : Masalah Pembelajaran, Kurang Upaya Penglihatan (Buta), Kurang Upaya Pelbagai, Kurang Upaya Penglihatan (Rabun), Kurang Upaya Fizikal, Cacat Anggota dan Kemalangan. 1. Calon kemalangan yang layak mendapat masa tambahan ialah calon yang tidak boleh menulis dengan tangan yang biasa digunakan untuk menulis. 2. Kecederaan lain boleh diberi pertimbangan atas nasihat Pengarah Pendidikan, Jabatan Pendidikan Negeri (u.p.: Sektor/Unit Penilaian dan Peperiksaan). Bil. Masa yang diperuntukkan dalam Jadual Waktu Peperiksaan Masa tambahan yang diberi 1 1 jam atau kurang hingga 1 jam 30 minit 30 minit 2 Lebih 1 jam 30 minit hingga 2 jam 30 minit 1 jam 3 Lebih 2 jam 30 minit 1 jam 30 minit Kategori B : Kurang Upaya Pertuturan dan Kurang Upaya Pendengaran Bil. Masa yang diperuntukkan dalam Jadual Waktu Peperiksaan Masa tambahan yang diberi 1 1 jam 15 minit 2 1 jam 15 minit 20 minit 3 1 jam 30 minit 25 minit 4 1 jam 45 minit 30 minit 5 2 jam 30 minit 6 2 jam 15 minit 35 minit 7 2 jam 30 minit 40 minit 8 3 jam 45 minit
 • 19. AMARAN PEPERIKSAAN Calon yang menduduki peperiksaan di dewan/bilik peperiksaan dilarang: 1. membawa masuk sebarang catatan sama ada pada pakaian atau anggota badan, nota, dokumen seperti buku, lukisan, grafik, akhbar, kamus, kertas, Jadual Waktu Peperiksaan, telefon bimbit, alat-alat komunikasi atau peranti elektronik, bekas alat tulis dan beg ke dalam dewan/bilik peperiksaan kecuali alat tambahan yang dibenarkan semasa peperiksaan. 2. menulis nota pada pakaian, anggota badan, dinding atau meja tulis di dewan/bilik peperiksaan. 3. mendedahkan kertas peperiksaan atau/dan jawapan peperiksaan sehingga boleh dibaca oleh calon lain. 4. memberikan pertolongan, mendapatkan pertolongan, berhubung dengan orang lain di dalam atau di luar dewan/bilik peperiksaan walau dengan apa cara sekalipun yang boleh disabitkan dengan perbuatan salah laku dalam peperiksaan. 5. menukar kertas peperiksaan atau/dan jawapan peperiksaan dengan calon lain. 6. menukar tempat duduk yang telah ditetapkan tanpa kebenaran daripada Ketua Pengawas Peperiksaan. 7. menyamar atau membenarkan orang lain menyamar bagi pihak calon. 8. membuat rujukan di luar dewan/bilik peperiksaan semasa peperiksaan. 9. membawa kertas/skrip jawapan peperiksaan keluar dari dewan/bilik peperiksaan. Calon yang tidak mematuhi Amaran Peperiksaan/Pentaksiran dianggap telah melakukan salah laku dan akan menyebabkan calon dikenakan tindakan tatatertib. Menurut Peraturan-Peraturan Pendidikan (Penilaian dan Peperiksaan) 1997 dalam Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) salah laku ertinya menipu, menyamar, menyeludup apa-apa yang tidak dibenarkan atau apa-apa salah laku yang lain yang disifatkan sebagai suatu salah laku serius oleh Lembaga Peperiksaan. Calon yang disabitkan dengan mana-mana salah laku boleh dikenakan tindakan berikut:- 1. keputusan peperiksaan digantung sementara menunggu selesainya penyiasatan; 2. keputusan peperiksaan mana-mana kertas peperiksaan dibatalkan; 3. keputusan peperiksaan yang dikendalikan di sesuatu pusat peperiksaan diisytiharkan terbatal. LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BORANG PENGAKUAN CALON NAMA CALON ANGKA GILIRAN NOMBOR KAD PENGENALAN PEPERIKSAAN TAHUN PENGAKUAN CALON Saya mengaku telah membaca dan akan mematuhi semua Amaran Peperiksaan/Pentaksiran seperti yang dinyatakan di atas. Tandatangan :......................................................... Tarikh :.................................. PENGESAHAN GURU BESAR/ PENGETUA/ PEGAWAI JABATAN PENDIDIKAN NEGERI Tandatangan :......................................................... Tarikh :.................................. NOTA: Borang BPC yang telah dilengkapkan hendaklah diserahkan kepada Guru Besar/Pengetua bagi calon sekolah atau Jabatan Pendidikan Negeri bagi calon persendirian. Pihak Jabatan Pendidikan Negeri /Sekolah/institut hendaklah menyimpan Borang Pengakuan Calon sehingga enam (6) bulan selepas tarikh pengumuman keputusan peperiksaan. LP/Am/ BPC