SlideShare a Scribd company logo
JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA
2018
2018 © HAK CIPTA KERAJAAN MALAYSIA
LEMBAGA PEPERIKSAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
LP/SPM/2018
2
LEMBAGA PEPERIKSAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
GARIS PANDUAN DAN ARAHAN PEPERIKSAAN
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA
2018
BAHAGIAN A
JABATAN PENDIDIKAN NEGERI (JPN) - ARAHAN AM
Pihak JPN hendaklah:
1. memaklumkan kepada sekolah untuk memuat turun Jadual Waktu Peperiksaan SPM
2018 dari portal rasmi Lembaga Peperiksaan (http://lp.moe.gov.my).
2. mencetak dan mengedarkan Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2018 kepada semua
calon persendirian.
3. memberitahu calon tentang Garis Panduan dan Arahan Peperiksaan yang dinyatakan
dalam Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2018 sebelum peperiksaan.
4. menyemak bahan peperiksaan yang diterima menepati keperluan menjawab kertas
peperiksaan yang ditawarkan pada tahun semasa.
5. merujuk kepada Buku Panduan Pengurusan Pusat Peperiksaan Bertulis dan Buku
Panduan Pengurusan Peperiksaan yang sedang berkuat kuasa.
BAHAGIAN B
PENGETUA - ARAHAN AM
Pengetua hendaklah:
1. mengedarkan Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2018 kepada semua calon sekolah.
2. memberitahu calon tentang Garis Panduan dan Arahan Peperiksaan yang dinyatakan
dalam Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2018 sebelum peperiksaan.
3. menyemak bahan peperiksaan yang diterima menepati keperluan menjawab Kertas
Peperiksaan yang ditawarkan di sekolah pada tahun semasa.
4. memastikan calon tidak membawa masuk bahan-bahan terlarang seperti yang
termaktub dalam Bahagian D: 7. Larangan di Dewan/Bilik Peperiksaan.
5. merujuk kepada dokumen Panduan Pengurusan Pusat Peperiksaan Bertulis yang
sedang berkuat kuasa.
3
BAHAGIAN C
KETUA PENGAWAS PEPERIKSAAN - ARAHAN AM
Ketua Pengawas Peperiksaan hendaklah:
1. memastikan semua Garis Panduan dan Arahan Peperiksaan dalam Jadual Waktu
Peperiksaan SPM 2018 dimaklumkan kepada calon.
2. meminta semua calon untuk memeriksa dan memastikan calon tidak membawa
masuk bahan-bahan terlarang seperti yang termaktub dalam Bahagian D: 7.
Larangan di Dewan/Bilik Peperiksaan.
3. mencatatkan di papan tulis dan memaklumkan kepada calon butiran kod kertas,
nama kertas, waktu, masa peperiksaan dan errata (jika ada) bagi kertas peperiksaan.
4. membenarkan kalkulator dibawa masuk ke dewan/bilik peperiksaan.
5. mengedarkan kertas peperiksaan mengikut tarikh dan waktu yang tercatat dalam
Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2018.
6. mengedarkan kertas peperiksaan dengan muka hadapan kertas peperiksaan
di sebelah atas.
7. mengarahkan calon supaya menyemak butiran kod kertas, nama kertas, masa
peperiksaan dan arahan pada muka hadapan kertas peperiksaan bagi memastikan
calon mendapat kertas peperiksaan yang betul.
8. mengedarkan kertas jawapan mengikut keperluan mata pelajaran seperti yang
tercatat pada muka hadapan kertas peperiksaan.
9. memastikan calon mengemukakan dokumen sokongan seperti surat perakuan doktor
sebagai bukti calon tidak dapat menduduki mana-mana kertas peperiksaan.
10. memastikan bilangan skrip jawapan peperiksaan yang dikumpul dan dicatat pada
borang LP/Am 29 - Pin. 1/2016 akur dengan bilangan calon dalam Jadual
Kedatangan bagi sesuatu kertas peperiksaan.
11. menyediakan laporan menggunakan Borang LP/Am 30 – Pin. 1/2017 sekiranya calon
melanggar sebarang peraturan peperiksaan di Bahagian D: 7. Larangan
di Dewan/Bilik Peperiksaan.
12. memastikan calon mengisi Borang LP/Am 31 – Pin. 1/2017 sekiranya calon
melanggar sebarang peraturan peperiksaan di Bahagian D: 7. Larangan
di Dewan/Bilik Peperiksaan.
13. merujuk kepada Buku Panduan Pengurusan Pusat Peperiksaan Bertulis yang sedang
berkuat kuasa.
4
BAHAGIAN D
CALON - ARAHAN, AMARAN, LARANGAN DAN PERINGATAN
1. ARAHAN AM
1.1 Calon wajib menduduki semua kertas peperiksaan bagi mata pelajaran yang
didaftar. Calon yang tidak dapat menduduki mana-mana kertas peperiksaan
bertulis atau melaksanakan ujian lisan khusus calon persendirian akan dianggap
TIDAK HADIR bagi mata pelajaran berkenaan. Calon yang tidak dapat
menduduki atau tidak hadir sesuatu kertas peperiksaan dikehendaki
mengemukakan dokumen sokongan seperti surat perakuan doktor atau surat
kebenaran khas Pengarah Peperiksaan. Dokumen sokongan ini hendaklah
diserahkan kepada Ketua Pengawas Peperiksaan sebelum tamat tempoh
peperiksaan SPM 2018.
1.2 Calon hendaklah menyemak butiran pada Kenyataan Kemasukan Peperiksaan
sebelum peperiksaan. Calon hendaklah memaklumkan kepada pihak JPN
sekiranya terdapat kesilapan maklumat dan mengisi Borang Pembetulan
Maklumat Calon. Calon dikenakan bayaran RM30.00. Pembayaran hendaklah
dibuat kepada pihak JPN atas nama Akauntan Negara Malaysia menggunakan
Kiriman Wang/Wang Pos.
1.3 Calon hendaklah mengemukakan Kenyataan Kemasukan Peperiksaan kepada
Ketua Pengawas Peperiksaan di pusat peperiksaan selain dari pusat
peperiksaan asal calon. Ketua Pengawas Peperiksaan hendaklah menyemak
maklumat calon dan maklumat mata pelajaran sebelum membenarkan calon
menumpang di pusat peperiksaan seliaannya.
1.4 Calon hendaklah membaca Garis Panduan dan Arahan Peperiksaan yang
dinyatakan dalam Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2018 dan menandatangani
Borang Pengakuan Calon.
2. ARAHAN DI DEWAN/BILIK PEPERIKSAAN
2.1 Calon hendaklah berada di tempat duduk di dalam dewan/bilik peperiksaan
15 minit sebelum peperiksaan dimulakan.
2.2 Calon hendaklah meletakkan Kad Pengenalan atau Dokumen Pengenalan Diri
atau Borang Pengenalan Diri Calon (LP/Am 118) atau Surat Perakuan
Pengenalan Diri di penjuru kanan sebelah label meja sepanjang waktu
peperiksaan. Calon dilarang menduduki peperiksaan tanpa dokumen berkenaan.
2.3 Calon dibenarkan menduduki peperiksaan atas budi bicara Ketua Pengawas
Peperiksaan sekiranya tiba 30 minit selepas peperiksaan dimulakan. Calon
mesti mengemukakan alasan yang kukuh. Masa gantian tidak akan diberikan.
2.4 Calon boleh membuat bantahan sekiranya telah mendaftar untuk menduduki
sesuatu mata pelajaran tetapi kod kertas peperiksaan tersebut tidak tercatat
dalam Jadual Kedatangan. Calon hendaklah mengemukakan Kenyataan
Kemasukan Peperiksaan dari Lembaga Peperiksaan yang mengandungi
kod kertas, nama kertas dan jenis peperiksaan SPM 2018 sebagai bukti
pendaftaran. Calon tidak dikenakan bayaran.
5
3. ARAHAN TENTANG KERTAS PEPERIKSAAN
Calon hendaklah:
3.1 menyemak butiran kod kertas, nama kertas, masa peperiksaan dan arahan pada
muka hadapan kertas peperiksaan bagi memastikan calon mendapat kertas
peperiksaan yang betul.
3.2 memaklumkan kepada Ketua Pengawas Peperiksaan dengan segera jika
menerima kertas peperiksaan yang salah atau tidak lengkap.
3.3 membaca dan mematuhi semua arahan pada muka hadapan dan muka
belakang (jika ada) kertas peperiksaan sebelum peperiksaan dimulakan.
4. ARAHAN TENTANG KERTAS JAWAPAN DAN SKRIP JAWAPAN PEPERIKSAAN
Calon hendaklah:
4.1 menulis Nombor Kad Pengenalan atau Nombor Pengenalan Diri dan
Angka Giliran dengan jelas dan betul di muka hadapan skrip jawapan
peperiksaan.
4.2 menulis Angka Giliran, Nombor Kad Pengenalan atau Nombor Pengenalan
Diri, Nama Kertas, Kod Kertas dan Nombor Soalan dengan jelas dan betul
di muka hadapan Helaian Tambahan (HT).
4.3 menulis jawapan dengan menggunakan pena mata bola berdakwat hitam atau
biru. Pensel atau pena mata bola berdakwat selain hitam atau biru boleh
digunakan untuk melukis gambar rajah dan peta.
4.4 menulis semua jawapan dalam Bahasa Melayu kecuali bagi kertas peperiksaan
yang membenarkan atau memerlukan calon menjawab dalam bahasa lain.
4.5 menulis dengan jelas nombor soalan pada kertas jawapan seperti yang tertera
pada kertas peperiksaan. Calon tidak perlu menyalin soalan.
4.6 memastikan Angka Giliran, Nombor Kad Pengenalan atau Nombor
Pengenalan Diri, Nama Kertas, Kod Kertas dan Nombor Soalan telah ditulis
dengan betul pada ruangan yang disediakan pada kertas peperiksaan dan kertas
jawapan seperti Buku Jawapan (BJ) dan HT apabila diarah berhenti menulis.
4.7 memastikan setiap HT disusun mengikut urutan nombor soalan sebelum diikat
bersama kertas peperiksaan atau BJ.
4.8 berada di tempat duduk yang ditetapkan semasa skrip jawapan peperiksaan
dikumpul semula oleh Pengawas.
5. ARAHAN TENTANG JAWAPAN OBJEKTIF BERMAKLUMAT (JOB) DAN
JAWAPAN OBJEKTIF TIDAK BERMAKLUMAT (JOTB)
5.1 Calon yang menerima kertas JOB hendaklah menyemak Nama Calon, Angka
Giliran, Nombor Kad Pengenalan atau Nombor Pengenalan Diri, Kod Kertas
dan Nama Kertas pada kertas JOB berkenaan. Calon dilarang membuat
sebarang pindaan terhadap maklumat yang telah dicetak pada Bahagian A.
Kosongkan Bahagian B dan Bahagian C.
6
5.2 Calon hendaklah memaklumkan kepada Ketua Pengawas Peperiksaan dengan
segera jika menerima kertas JOB yang salah atau tidak lengkap.
5.3 Calon yang menerima kertas JOTB hendaklah melengkapkan Nama Calon,
Angka Giliran, Nombor Kad Pengenalan atau Nombor Pengenalan Diri, Kod
Kertas dan Nama Kertas pada ruangan yang disediakan dan hitamkan ruang
yang berkenaan. Kosongkan Bahagian B dan Bahagian C.
5.4 Calon hendaklah menanda ruangan BAHASA DIGUNAKAN untuk menjawab
kertas peperiksaan yang berkenaan.
5.5 Calon hendaklah menggunakan pensel 2B atau BB sahaja.
5.6 Calon hendaklah memastikan ruang jawapan yang dihitamkan memenuhi
keseluruhan ruang.
5.7 Calon hendaklah menggunakan getah pemadam jenis lembut sahaja untuk
memadamkan hingga bersih tanda jawapan yang tidak dikehendaki. Calon
dilarang menggunakan pemadam jenis cecair, kimia, pelekat atau
seumpamanya.
5.8 Calon dilarang melipat, menggulung atau merenyuk Kertas JOB dan JOTB.
5.9 Calon dilarang membuat lubang atau apa-apa tanda yang tidak dikehendaki
pada Kertas JOB dan JOTB.
6. AMARAN DI DEWAN/BILIK PEPERIKSAAN
Calon tidak dibenarkan:
6.1 melipat atau merenyuk kertas jawapan sama ada yang belum atau pun yang
telah digunakan.
6.2 keluar dari dewan/bilik peperiksaan 30 minit pertama peperiksaan dimulakan dan
10 minit terakhir sebelum peperiksaan ditamatkan kecuali dengan kebenaran
Ketua Pengawas Peperiksaan.
6.3 membawa keluar dari dewan/bilik peperiksaan kertas peperiksaan sebelum
peperiksaan tamat.
6.4 mengganggu ketenteraman di dalam atau berhampiran dewan/bilik peperiksaan
semasa peperiksaan.
6.5 memakai pakaian yang tidak sopan dan mencolok mata.
6.6 merokok di dalam dewan/bilik peperiksaan.
7
7. LARANGAN DI DEWAN/BILIK PEPERIKSAAN
Calon dilarang:
7.1 membawa masuk sebarang catatan sama ada pada pakaian atau anggota
badan, nota, dokumen seperti buku, lukisan, grafik, akhbar, kamus, kertas,
Jadual Waktu Peperiksaan, Kenyataan Kemasukan Peperiksaan, telefon bimbit,
alat-alat komunikasi atau peranti elektronik, bekas alat tulis dan beg ke dalam
dewan/bilik peperiksaan kecuali alat tambahan yang dibenarkan semasa
peperiksaan.
7.2 menulis nota pada pakaian, anggota badan, dinding atau meja tulis
di dewan/bilik peperiksaan.
7.3 mendedahkan kertas peperiksaan atau/dan jawapan peperiksaan sehingga
boleh dibaca oleh calon lain.
7.4 memberikan pertolongan, mendapatkan pertolongan, berhubung dengan orang
lain di dalam atau di luar dewan/bilik peperiksaan walau dengan apa cara
sekalipun yang boleh disabitkan dengan perbuatan salah laku dalam
peperiksaan.
7.5 menukar kertas peperiksaan atau/dan jawapan peperiksaan dengan calon lain.
7.6 menukar tempat duduk yang telah ditetapkan tanpa kebenaran daripada Ketua
Pengawas Peperiksaan.
7.7 menyamar atau membenarkan orang lain menyamar bagi pihak calon.
7.8 membuat rujukan di luar dewan/bilik peperiksaan semasa peperiksaan.
7.9 membawa kertas peperiksaan keluar dari dewan/bilik peperiksaan semasa
peperiksaan.
7.10 membawa kertas/skrip jawapan peperiksaan sama ada yang belum atau pun
yang telah digunakan keluar dari dewan/bilik peperiksaan.
7.11 membawa kertas peperiksaan tertutup keluar dari dewan/bilik peperiksaan.
8. PERINGATAN
Calon yang melanggar sebarang peraturan peperiksaan dalam Bahagian D: 7.
Larangan di Dewan/Bilik Peperiksaan dianggap salah laku dan akan menyebabkan
calon dikenakan tindakan tatatertib. Menurut Peraturan-Peraturan Pendidikan
(Penilaian dan Peperiksaan) 1997 dalam Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) salah laku
ertinya menipu, menyamar, menyeludup apa-apa yang tidak dibenarkan atau apa-apa
salah laku yang lain yang disifatkan sebagai suatu salah laku serius oleh Lembaga
Peperiksaan. Calon yang disabitkan dengan mana-mana salah laku boleh dikenakan
tindakan berikut:-
i. keputusan peperiksaan digantung sementara menunggu selesainya
penyiasatan;
ii. keputusan peperiksaan mana-mana kertas peperiksaan dibatalkan;
iii. keputusan peperiksaan yang dikendalikan di sesuatu pusat peperiksaan
diisytiharkan terbatal.
8
BAHAGIAN E
ARAHAN KHAS
KOD KERTAS DAN NAMA
KERTAS
ARAHAN KHAS
1103/3 Bahasa Melayu
Kertas 3
1119/3 Bahasa Inggeris
Kertas 3
6351/3 Bahasa Cina
Kertas 3
6354/3 Bahasa Tamil
Kertas 3
Ujian Lisan Khusus Calon Persendirian (ULKCP)
1. Calon persendirian wajib melaksanakan ULKCP sekiranya calon
termasuk dalam satu daripada kategori berikut:
1.1 Calon persendirian yang pertama kali mendaftar
peperiksaan SPM; atau
1.2 Calon persendirian yang mengulang selepas tempoh tiga
(3) tahun dari tarikh akhir menduduki peperiksaan
SPM/SPMU; atau
1.3 Calon persendirian yang mengulang dalam tempoh tiga
(3) tahun dari tarikh akhir menduduki peperiksaan SPM dan
mendapat keputusan G (GAGAL) atau T (TIDAK HADIR).
2. Calon persendirian tidak wajib melaksanakan ULKCP sekiranya
calon mengulang dalam tempoh tiga (3) tahun dari tarikh akhir
menduduki peperiksaan SPM/SPMU dan LULUS Bahasa
Melayu/Bahasa Inggeris/Bahasa Cina/Bahasa Tamil.
2361/3 Bahasa Arab
Kertas 3
5227/2 Pendidikan Al-Quran
dan Al-Sunnah
Kertas 2
Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah (PLBS)
1. Calon persendirian wajib melaksanakan PLBS sekiranya calon
termasuk dalam satu daripada kategori berikut:
1.1 Calon persendirian yang pertama kali mendaftar
peperiksaan SPM; atau
1.2 Calon persendirian yang mengulang selepas tempoh tiga
(3) tahun dari tarikh akhir menduduki peperiksaan SPM;
atau
1.3 Calon persendirian yang mengulang dalam tempoh tiga
(3) tahun dari tarikh akhir menduduki peperiksaan SPM dan
mendapat keputusan G (GAGAL) atau T (TIDAK HADIR).
2. Calon persendirian tidak wajib melaksanakan PLBS sekiranya
calon mengulang dalam tempoh tiga (3) tahun dari tarikh akhir
menduduki peperiksaan SPM dan LULUS Bahasa Arab/
Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah.
9
KOD KERTAS DAN NAMA
KERTAS
ARAHAN KHAS
2280/2 Geografi
Kertas 2
Stensil peta tidak boleh digunakan.
Kertas Peperiksaan Tertutup
1225/1 Pendidikan Moral
Kertas 1
2611/1 Pendidikan Seni
Visual – Teori Seni
Kertas 1
4572/1 Sains Sukan
Kertas 1
Ketua Pengawas Peperiksaan hendaklah menyerahkan baki Kertas
Peperiksaan 1225/1 Pendidikan Moral Kertas 1 kepada Sektor/Unit
Penilaian dan Peperiksaan, Jabatan Pendidikan Negeri.
Ketua Pengawas Peperiksaan hendaklah mengumpul semula Kertas
Peperiksaan 2611/1 Pendidikan Seni Visual – Teori Seni Kertas 1
dan 4572/1 Sains Sukan Kertas 1 selepas tamat waktu peperiksaan
mata pelajaran berkenaan dan menyerahkannya kepada Sektor/Unit
Penilaian dan Peperiksaan, Jabatan Pendidikan Negeri.
2611/2 Pendidikan Seni
Visual – Seni Halus
Kertas 2
Calon hendaklah menggunakan kertas lukisan yang dibekalkan oleh
Lembaga Peperiksaan sahaja. Calon yang mengambil kertas 2611/2
Pendidikan Seni Visual – Seni Halus Kertas 2, hendaklah
mengambil Kertas Peperiksaan daripada Ketua Pengawas
Peperiksaan pada 21 November 2018 (Rabu).
3759/1 Lukisan Kejuruteraan
Kertas 1
3771/1 Grafik Komunikasi
Teknikal
Kertas 1
Calon hendaklah membawa semua alat lukisan kejuruteraan yang
diperlukan seperti Sesiku T, Pembaris Skala, Papan Lukisan
A3 (297 mm x 420 mm) dan alat-alat lukisan.
7102/1 Membuat Perabot
Kertas 1
Calon hendaklah membawa sendiri alat melukis dan pensel warna.
7204/1 Penjagaan Muka dan
Dandanan Rambut
Kertas 1
Calon hendaklah membawa sendiri pensel warna dan make-up kit.
7301/1 Landskap dan Nurseri
Kertas 1
7303/1 Tanaman Makanan
Kertas 1
Calon hendaklah membawa sendiri peralatan melukis pelan dan
peralatan mewarna.
10
KOD KERTAS DAN NAMA
KERTAS
ARAHAN KHAS
1249/3 Sejarah
Kertas 3
1.
2.
Calon hendaklah memuat turun tema umum Sejarah 1249/3 dari
portal rasmi Lembaga Peperiksaan enam (6) minggu sebelum
tarikh peperiksaan.
Calon boleh membuat rujukan daripada pelbagai sumber yang
berkaitan dengan tema umum sebagai persediaan untuk
menjawab tugasan spesifik yang akan diberi pada hari
peperiksaan. Sumber rujukan boleh diperoleh daripada buku teks,
bahan bacaan ilmiah, nota, majalah, keratan akhbar, internet dan
sumber-sumber lain yang berkaitan.
3. Calon hanya dibenarkan membawa masuk dokumen seperti buku
teks, bahan bacaan ilmiah, nota bertulis, bahan fotostat dan bahan
bercetak yang berkaitan sahaja ke dalam dewan/bilik peperiksaan
pada hari peperiksaan. Dokumen tersebut tidak boleh dikongsi
bersama calon-calon lain semasa peperiksaan bertulis
dilaksanakan. Penggunaan bahan rujukan hendaklah tidak
mengganggu calon lain.
4. Calon tidak dibenarkan sama sekali membawa alat atau peranti
elektronik ke dalam dewan/bilik peperiksaan.
KOD KERTAS DAN NAMA
KERTAS
ARAHAN KHAS
3756/4 Prinsip Perakaunan
Kertas 4
3766/4 Perniagaan
Kertas 4
1. Calon persendirian yang mendaftar bagi mata pelajaran 3756
Prinsip Perakaunan dan 3766 Perniagaan wajib menduduki
Kertas Peperiksaan 3756/4 Prinsip Perakaunan Kertas 4 dan
3766/4 Perniagaan Kertas 4.
2. Calon persendirian hendaklah mendapatkan maklumat tentang
pusat peperiksaan yang terlibat sebelum tarikh peperiksaan pada
18 September dan 19 September 2018 daripada Sektor Penilaian
dan Peperiksaan, Jabatan Pendidikan Negeri tempat calon
mendaftar.
11
KOD KERTAS DAN NAMA KERTAS ARAHAN KHAS
7101/1 Pembinaan Domestik
Kertas 1
7103/1 Kerja Paip Domestik
Kertas 1
7104/1 Pendawaian Domestik
Kertas 1
7105/1 Kimpalan Arka dan Gas
Kertas 1
7106/1 Menservis Automobil
Kertas 1
7107/1 Menservis Motosikal
Kertas 1
7108/1 Menservis Peralatan Penyejukan dan Penyamanan Udara
Kertas 1
7109/1 Menservis Peralatan Elektrik Domestik
Kertas 1
7201/1 Rekaan dan Jahitan Pakaian
Kertas 1
7202/1 Katering dan Penyajian
Kertas 1
7203/1 Pemprosesan Makanan
Kertas 1
7205/1 Asuhan dan Pendidikan Awal Kanak-Kanak
Kertas 1
7206/1 Gerontologi Asas dan Perkhidmatan Geriatrik
Kertas 1
7302/1 Akuakultur dan Haiwan Rekreasi
Kertas 1
7401/1 Seni Reka Tanda
Kertas 1
7402/1 Hiasan Dalaman Asas
Kertas 1
7403/1 Produksi Multimedia
Kertas 1
7404/1 Grafik Berkomputer
Kertas 1
Calon hendaklah membawa sendiri
pensel warna.
Penggunaan Kalkulator
Calon dibenarkan mengguna kalkulator
bagi Kertas Peperiksaan yang
berkenaan.
TARIKH MASA
……... Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan
calon mengisi butiran pada Jurnal, Lejar, Buku
Tunai dan Helaian Jawapan dalam Kertas
Peperiksaan
10 minit
3756/4 Prinsip Perakaunan
Kertas 4
2 jam 30 minit
……... Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan
calon mengisi butiran pada Helaian Jawapan
dalam Kertas Peperiksaan
10 minit
3766/4 Perniagaan
Kertas 4
2 jam 30 minit
RABU
19
September
2018
07:50 pagi — 08:00 pagi
08:00 pagi — 10:30 pagi
SELASA
18
September
2018
07:50 pagi — 08:00 pagi
08:00 pagi — 10:30 pagi
JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN BERTULIS
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM)
2018
WAKTU
KOD
KERTAS
NAMA KERTAS
12
TARIKH MASA
……... Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran
pada muka hadapan Buku Jawapan
10 minit
1103/1 Bahasa Melayu
Kertas 1
2 jam 15 minit
……... Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon menyemak butiran
pada Kertas Jawapan Objektif Bermaklumat
10 minit
2611/1 Pendidikan Seni Visual - Teori Seni (Aneka Pilihan)
Kertas 1
1 jam 15 minit
……... Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran
pada muka hadapan Buku Jawapan
10 minit
1103/2 Bahasa Melayu
Kertas 2
2 jam 30 minit
……... Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran
pada muka hadapan Buku Jawapan
10 minit
1119/1 Bahasa Inggeris
Kertas 1
1 jam 45 minit
……... Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran
pada muka hadapan Kertas Peperiksaan
10 minit
1119/2 Bahasa Inggeris
Kertas 2
2 jam 15 minit
……... Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran
pada muka hadapan Kertas Peperiksaan
10 minit
2361/1 Bahasa Arab
Kertas 1
1 jam 15 minit
……... Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran
pada muka hadapan Buku Jawapan
10 minit
6351/1 Bahasa Cina
Kertas 1
1 jam 45 minit
6354/1 Bahasa Tamil
Kertas 1
1 jam 45 minit
……... Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon menyemak butiran
pada Kertas Jawapan Objektif Bermaklumat
10 minit
1449/1 Mathematics (Aneka Pilihan)
Kertas 1
1 jam 15 minit
……... Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran
pada muka hadapan Kertas Peperiksaan dan Helaian Tambahan
10 minit
1449/2 Mathematics
Kertas 2
2 jam 30 minit
……... Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran
pada muka hadapan Buku Jawapan
10 minit
6351/2 Bahasa Cina
Kertas 2
2 jam 15 minit
6354/2 Bahasa Tamil
Kertas 2
2 jam 15 minit
2361/2 Bahasa Arab
Kertas 2
2 jam 30 minit
6356 Bahasa Iban 2 jam 30 minit
6357 Bahasa Kadazandusun 2 jam 30 minit
9378 Bahasa Punjabi 3 jam
JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN BERTULIS
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM)
2018
WAKTU
KOD
KERTAS
NAMA KERTAS
SELASA
13 November
2018
07:50 pagi — 08:00 pagi
08:00 pagi — 10:15 pagi
10:50 pagi — 11:00 pagi
11:00 pagi — 12:15 tgh. hari
01:50 petang — 02:00 petang
02:00 petang — 04:30 petang
02:00 petang — 04:15 petang
02:00 petang — 04:30 petang
10:00 pagi — 12:30 tgh. hari
RABU
14 November
2018
07:50 pagi — 08:00 pagi
08:00 pagi — 09:45 pagi
10:20 pagi — 10:30 pagi
10:30 pagi — 12:45 tgh. hari
01:50 petang — 02:00 petang
02:00 petang — 03:15 petang
01:50 petang — 02:00 petang
02:00 petang — 03:45 petang
02:00 petang — 03:45 petang
01:50 petang — 02:00 petang
02:00 petang — 04:15 petang
07:50 pagi — 08:00 pagi
08:00 pagi — 09:15 pagi
09:50 pagi — 10:00 pagi
02:00 petang — 04:30 petang
02:00 petang — 04:30 petang
02:00 petang — 05:00 petang
KHAMIS
15 November
2018
13
TARIKH MASA
JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN BERTULIS
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM)
2018
WAKTU
KOD
KERTAS
NAMA KERTAS
SELASA
13 November
2018
……... Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon menyemak butiran
pada Kertas Jawapan Objektif Bermaklumat
10 minit
1249/1 Sejarah (Aneka Pilihan)
Kertas 1
1 jam
……... Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran
pada muka hadapan Kertas Peperiksaan dan Buku Jawapan
10 minit
1249/2 Sejarah
Kertas 2
2 jam 30 minit
……... Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran
pada muka hadapan Buku Jawapan
10 minit
1249/3 Sejarah
Kertas 3
3 jam
……... Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran
pada muka hadapan Kertas Peperiksaan
10 minit
5226/1 Tasawwur Islam
Kertas 1
1 jam 15 minit
……... Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran
pada Helaian Jawapan dalam Kertas Peperiksaan dan Helaian
Tambahan
10 minit
1223/1 Pendidikan Islam
Kertas 1
2 jam
……... Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran
pada muka hadapan Kertas Peperiksaan
10 minit
1225/1 Pendidikan Moral
Kertas 1
2 jam 30 minit
……... Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran
pada muka hadapan Buku Jawapan
10 minit
5228/2 Pendidikan Syari'ah Islamiah
Kertas 2
2 jam 30 minit
……... Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran
pada muka hadapan Buku Jawapan
10 minit
1223/2 Pendidikan Islam
Kertas 2
1 jam 40 minit
……... Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon menyemak butiran
pada Kertas Jawapan Objektif Bermaklumat
10 minit
5228/1 Pendidikan Syari'ah Islamiah (Aneka Pilihan)
Kertas 1
1 jam 15 minit
……... Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran
pada muka hadapan Buku Jawapan
10 minit
5226/2 Tasawwur Islam
Kertas 2
2 jam 30 minit
9221 Bible Knowledge 2 jam 30 minit
ISNIN
19 November
2018
08:00 pagi — 9:00 pagi
09:50 pagi — 10:00 pagi
07:50 pagi — 08:00 pagi
10:00 pagi — 12:30 tgh. hari
RABU
21 November
2018
07:50 pagi — 08:00 pagi
08:00 pagi — 11:00 pagi
01:50 petang — 02:00 petang
02:00 petang — 03:15 petang
KHAMIS
22 November
2018
07:50 pagi — 08:00 pagi
08:00 pagi — 10:00 pagi
07:50 pagi — 08:00 pagi
08:00 pagi — 10:30 pagi
07:50 pagi — 08:00 pagi
08:00 pagi — 10:30 pagi
11:05 pagi — 11:15 pagi
11:15 pagi — 12:55 tgh. hari
11:05 pagi — 11:15 pagi
11:15 pagi — 12:30 tgh. hari
01:50 petang — 02:00 petang
02:00 petang — 04:30 petang
02:00 petang — 04:30 petang
14
TARIKH MASA
JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN BERTULIS
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM)
2018
WAKTU
KOD
KERTAS
NAMA KERTAS
SELASA
13 November
2018
……... Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon menyemak butiran
pada Kertas Jawapan Objektif Bermaklumat
10 minit
3756/1 Prinsip Perakaunan (Aneka Pilihan)
Kertas 1
1 jam 15 minit
……... Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran
pada Helaian Tambahan, Lejar, Jurnal dan Buku Tunai Tiga Ruangan
10 minit
3756/2 Prinsip Perakaunan
Kertas 2
2 jam 30 minit
……... Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran
pada muka hadapan Buku Jawapan
10 minit
5227/1 Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah
Kertas 1
2 jam 30 minit
……... Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran
pada muka hadapan Kertas Peperiksaan
10 minit
3472/1 Additional Mathematics
Kertas 1
2 jam
……... Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran
pada muka hadapan Buku Jawapan
3472/2 Additional Mathematics
Kertas 2
2 jam 30 minit
……... Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran
pada Kertas Lukisan
10 minit
2611/2 Pendidikan Seni Visual - Seni Halus
Kertas 2
3 jam
……... Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran
pada muka hadapan Kertas Peperiksaan
10 minit
2621/1 Pendidikan Muzik
Kertas 1
2 jam 30 minit
3763/1 Reka Cipta
Kertas 1
2 jam 30 minit
……... Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon menyemak butiran
pada Kertas Jawapan Objektif Bermaklumat
10 minit
1511/1 Science (Aneka Pilihan)
Kertas 1
1 jam 15 minit
4531/1 Physics (Aneka Pilihan)
Kertas 1
1 jam 15 minit
……... Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran
pada muka hadapan Kertas Peperiksaan dan Helaian Tambahan
10 minit
1511/2 Science
Kertas 2
2 jam 30 minit
4531/2 Physics
Kertas 2
2 jam 30 minit
……... Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran
pada muka hadapan Kertas Peperiksaan dan Helaian Tambahan
10 minit
4531/3 Physics (Amali Bertulis)
Kertas 3
1 jam 30 minit
ISNIN
26 November
2018
07:50 pagi — 08:00 pagi
08:00 pagi — 09:15 pagi
09:50 pagi — 10:00 pagi
10:00 pagi — 12:30 tgh. hari
01:50 petang — 02:00 petang
02:00 petang — 04:30 petang
SELASA
27 November
2018
07:50 pagi — 08:00 pagi
08:00 pagi — 10:00 pagi
01:50 petang — 02:00 petang
02:00 petang — 04:30 petang
RABU
28 November
2018
07:50 pagi — 08:00 pagi
08:00 pagi — 11:00 pagi
01:50 petang — 02:00 petang
02:00 petang — 04:30 petang
02:00 petang — 04:30 petang
KHAMIS
29 November
2018
07:50 pagi — 08:00 pagi
08:00 pagi — 09:15 pagi
08:00 pagi — 09:15 pagi
09:50 pagi — 10:00 pagi
10:00 pagi — 12:30 tgh. hari
10:00 pagi — 12:30 tgh. hari
01:50 petang — 02:00 petang
02:00 petang — 03:30 petang
15
TARIKH MASA
JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN BERTULIS
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM)
2018
WAKTU
KOD
KERTAS
NAMA KERTAS
SELASA
13 November
2018
……... Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon menyemak butiran
pada Kertas Jawapan Objektif Bermaklumat
10 minit
3766/1 Perniagaan (Aneka Pilihan)
Kertas 1
1 jam 15 minit
4551/1 Biology (Aneka Pilihan)
Kertas 1
1 jam 15 minit
……... Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran
pada muka hadapan Buku Jawapan
10 minit
3766/2 Perniagaan
Kertas 2
2 jam 15 minit
……... Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran
pada muka hadapan Kertas Peperiksaan dan Helaian Tambahan
10 minit
4551/2 Biology
Kertas 2
2 jam 30 minit
……... Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran
pada muka hadapan Kertas Peperiksaan dan Helaian Tambahan
10 minit
4551/3 Biology (Amali Bertulis)
Kertas 3
1 jam 30 minit
……... Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran
pada muka hadapan Buku Jawapan
10 minit
2205 Literature in English 2 jam 30 minit
2215 Kesusasteraan Melayu 2 jam 30 minit
9216 Kesusasteraan Cina 2 jam 30 minit
9217 Kesusasteraan Tamil 2 jam 30 minit
……... Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon menyemak butiran
pada Kertas Jawapan Objektif Bermaklumat
10 minit
3754/1 Pengajian Keusahawanan (Aneka Pilihan)
Kertas 1
1 jam 15 minit
2280/1 Geografi (Aneka Pilihan)
Kertas 1
1 jam 15 minit
……... Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran
pada muka hadapan Buku Jawapan
10 minit
3754/2 Pengajian Keusahawanan
Kertas 2
2 jam
……... Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran
pada muka hadapan Kertas Peperiksaan dan Buku Jawapan
10 minit
2280/2 Geografi
Kertas 2
2 jam
……... Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon menyemak butiran
pada Kertas Jawapan Objektif Bermaklumat
10 minit
4541/1 Chemistry (Aneka Pilihan)
Kertas 1
1 jam 15 minit
4561/1 Additional Science (Aneka Pilihan)
Kertas 1
1 jam 15 minit
……... Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran
pada muka hadapan Kertas Peperiksaan dan Helaian Tambahan
10 minit
4541/2 Chemistry
Kertas 2
2 jam 30 minit
4561/2 Additional Science
Kertas 2
2 jam 30 minit
……... Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran
pada muka hadapan Kertas Peperiksaan dan Helaian Tambahan
10 minit
4541/3 Chemistry (Amali Bertulis)
Kertas 3
1 jam 30 minit
4561/3 Additional Science (Amali Bertulis)
Kertas 3
1 jam 30 minit
ISNIN
3 Disember
2018
07:50 pagi — 08:00 pagi
08:00 pagi — 09:15 pagi
08:00 pagi — 09:15 pagi
09:50 pagi — 10:00 pagi
10:00 pagi — 12:15 tgh. hari
09:50 pagi — 10:00 pagi
10:00 pagi — 12:30 tgh. hari
01:50 petang — 02:00 petang
02:00 petang — 03:30 petang
SELASA
4 Disember
2018
07:50 pagi — 08:00 pagi
08:00 pagi — 10:30 pagi
08:00 pagi — 10:30 pagi
08:00 pagi — 10:30 pagi
08:00 pagi — 10:30 pagi
11:05 pagi — 11:15 pagi
11:15 pagi — 12:30 tgh. hari
11:15 pagi — 12:30 tgh. hari
01:50 petang — 02:00 petang
02:00 petang — 04:00 petang
01:50 petang — 02:00 petang
02:00 petang — 04:00 petang
RABU
5 Disember
2018
07:50 pagi — 08:00 pagi
08:00 pagi — 09:15 pagi
08:00 pagi — 09:15 pagi
09:50 pagi — 10:00 pagi
10:00 pagi — 12:30 tgh. hari
10:00 pagi — 12:30 tgh. hari
01:50 petang — 02:00 petang
02:00 petang — 03:30 petang
02:00 petang — 03:30 petang
16
TARIKH MASA
JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN BERTULIS
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM)
2018
WAKTU
KOD
KERTAS
NAMA KERTAS
SELASA
13 November
2018
……... Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran
pada muka hadapan Kertas Peperiksaan
10 minit
3759/1 Lukisan Kejuruteraan
Kertas 1
2 jam 30 minit
3771/1 Grafik Komunikasi Teknikal
Kertas 1
2 jam 30 minit
7101/1 Pembinaan Domestik
Kertas 1
2 jam 30 minit
7102/1 Membuat Perabot
Kertas 1
2 jam 30 minit
7103/1 Kerja Paip Domestik
Kertas 1
2 jam 30 minit
7104/1 Pendawaian Domestik
Kertas 1
2 jam 30 minit
7105/1 Kimpalan Arka dan Gas
Kertas 1
2 jam 30 minit
7106/1 Menservis Automobil
Kertas 1
2 jam 30 minit
7107/1 Menservis Motosikal
Kertas 1
2 jam 30 minit
7108/1 Menservis Peralatan Penyejukan dan Penyamanan Udara
Kertas 1
2 jam 30 minit
7109/1 Menservis Peralatan Elektrik Domestik
Kertas 1
2 jam 30 minit
7201/1 Rekaan dan Jahitan Pakaian
Kertas 1
2 jam 30 minit
7202/1 Katering dan Penyajian
Kertas 1
2 jam 30 minit
7203/1 Pemprosesan Makanan
Kertas 1
2 jam 30 minit
7204/1 Penjagaan Muka dan Dandanan Rambut
Kertas 1
2 jam 30 minit
7205/1 Asuhan dan Pendidikan Awal Kanak-kanak
Kertas 1
2 jam 30 minit
7206/1 Gerontologi Asas dan Perkhidmatan Geriatrik
Kertas 1
2 jam 30 minit
7301/1 Landskap dan Nurseri
Kertas 1
2 jam 30 minit
7302/1 Akuakultur dan Haiwan Rekreasi
Kertas 1
2 jam 30 minit
7303/1 Tanaman Makanan
Kertas 1
2 jam 30 minit
7401/1 Seni Reka Tanda
Kertas 1
2 jam 30 minit
7402/1 Hiasan Dalaman Asas
Kertas 1
2 jam 30 minit
7403/1 Produksi Multimedia
Kertas 1
2 jam 30 minit
7404/1 Grafik Berkomputer
Kertas 1
2 jam 30 minit
Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran
pada muka hadapan Buku Jawapan
5302/2 Maharat al-Quran
Kertas 2
1 jam 30 minit
……... Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon menyemak butiran
pada Kertas Jawapan Objektif Bermaklumat
10 minit
3767/1 Ekonomi (Aneka Pilihan)
Kertas 1
1 jam 15 minit
……... Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran
pada muka hadapan Kertas Peperiksaan
10 minit
3767/2 Ekonomi
Kertas 2
2 jam 15 minit
KHAMIS
6 Disember
2018
07:50 pagi — 08:00 pagi
08:00 pagi — 10:30 pagi
08:00 pagi — 10:30 pagi
08:00 pagi — 10:30 pagi
08:00 pagi — 10:30 pagi
08:00 pagi — 10:30 pagi
08:00 pagi — 10:30 pagi
08:00 pagi — 10:30 pagi
08:00 pagi — 10:30 pagi
08:00 pagi — 10:30 pagi
08:00 pagi — 10:30 pagi
08:00 pagi — 10:30 pagi
08:00 pagi — 10:30 pagi
08:00 pagi — 10:30 pagi
08:00 pagi — 10:30 pagi
08:00 pagi — 10:30 pagi
08:00 pagi — 10:30 pagi
08:00 pagi — 10:30 pagi
08:00 pagi — 10:30 pagi
08:00 pagi — 10:30 pagi
08:00 pagi — 10:30 pagi
08:00 pagi — 10:30 pagi
08:00 pagi — 10:30 pagi
08:00 pagi — 10:30 pagi
08:00 pagi — 10:30 pagi
07:50 pagi — 08:00 pagi
08:00 pagi — 09:30 pagi
11:05 pagi — 11:15 pagi
11:15 pagi — 12:30 tgh. hari
01:50 petang — 02:00 petang
02:00 petang — 04:15 petang
17
TARIKH MASA
JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN BERTULIS
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM)
2018
WAKTU
KOD
KERTAS
NAMA KERTAS
SELASA
13 November
2018
……... Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon menyemak butiran
pada Kertas Jawapan Objektif Bermaklumat
10 minit
4572/1 Sains Sukan (Aneka Pilihan)
Kertas 1
1 jam 15 minit
……... Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran
pada muka hadapan Kertas Peperiksaan
10 minit
3760/1 Pengajian Kejuruteraan Mekanikal
Kertas 1
1 jam 30 minit
3761/1 Pengajian Kejuruteraan Awam
Kertas 1
1 jam 30 minit
3762/1 Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
Kertas 1
1 jam 30 minit
……... Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran
pada muka hadapan Buku Jawapan
10 minit
3760/2 Pengajian Kejuruteraan Mekanikal
Kertas 2
2 jam 30 minit
3761/2 Pengajian Kejuruteraan Awam
Kertas 2
2 jam 30 minit
3762/2 Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
Kertas 2
2 jam 30 minit
……... Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran
pada muka hadapan Kertas Peperiksaan dan Helaian Tambahan
10 minit
3768/1 Asas Kelestarian
Kertas 1
2 jam 30 minit
4572/2 Sains Sukan
Kertas 2
2 jam 30 minit
……... Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran
pada muka hadapan Kertas Peperiksaan dan Helaian Tambahan
10 minit
3729/1 Pertanian
Kertas 1
2 jam 30 minit
……... Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran
pada muka hadapan Kertas Peperiksaan
10 minit
3769/1 Sains Rumah Tangga
Kertas 1
2 jam 30 minit
……... Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran
pada Helaian Jawapan dalam Kertas Peperiksaan dan Helaian
Tambahan
10 minit
3770/1 Sains Komputer
Kertas 1
2 jam 30 minit
……... Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran
pada muka hadapan Kertas Peperiksaan
10 minit
6355/1 English for Science and Technology
Kertas 1
1 jam 15 minit
……... Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon menyemak butiran
pada Kertas Jawapan Objektif Bermaklumat
10 minit
6355/2 English for Science and Technology (Aneka Pilihan)
Kertas 2
1 jam
08:00 pagi — 9:15 pagi
07:50 pagi — 08:00 pagi
08:00 pagi — 09:30 pagi
08:00 pagi — 09:30 pagi
08:00 pagi — 09:30 pagi
01:50 petang — 02:00 petang
02:00 petang — 04:30 petang
02:00 petang — 04:30 petang
02:00 petang — 04:30 petang
07:50 pagi — 08:00 pagi
07:50 pagi — 08:00 pagi
08:00 pagi — 10:30 pagi
07:50 pagi — 08:00 pagi
08:00 pagi — 10:30 pagi
01:50 petang — 02:00 petang
02:00 petang — 04:30 petang
02:00 petang — 04:30 petang
ISNIN
10 Disember
2018
KHAMIS
13 Disember
2018
07:50 pagi — 08:00 pagi
08:00 pagi — 09:15 pagi
10:05 pagi — 10:15 pagi
10:15 pagi — 11:15 pagi
01:50 petang — 02:00 petang
02:00 petang — 04:30 petang
RABU
12 Disember
2018
18
19
JADUAL MASA TAMBAHAN
CALON BERKEPERLUAN KHAS
Masa tambahan yang diperuntukkan ini adalah untuk semua jenis Kertas Peperiksaan.
Terdapat dua kategori masa tambahan bagi calon berkeperluan khas iaitu Kategori A
dan Kategori B.
Kategori A : Calon Masalah Pembelajaran, Kurang Upaya Penglihatan (Buta),
Kurang Upaya Penglihatan (Rabun), Kurang Upaya Pelbagai dan
Kurang Upaya Fizikal.
1. Calon kemalangan yang layak mendapat masa tambahan ialah calon yang tidak
boleh menulis dengan tangan yang biasa digunakan untuk menulis.
2. Kecederaan lain boleh diberi pertimbangan atas nasihat Pengarah Pendidikan,
Jabatan Pendidikan Negeri (u.p.: Sektor/Unit Penilaian dan Peperiksaan)
Bil.
Masa yang diperuntukkan dalam
Jadual Waktu Peperiksaan
Masa tambahan yang
diberi
1 1 jam atau kurang hingga 1 jam 30 minit 30 minit
2 Lebih 1 jam 30 minit hingga 2 jam 30 minit 1 jam
3 Lebih 2 jam 30 minit 1 jam 30 minit
Kategori B : Calon Kurang Upaya Pendengaran/Kurang Upaya Pertuturan
Bil.
Masa yang diperuntukkan dalam
Jadual Waktu Peperiksaan
Masa tambahan yang
diberi
1 1 jam 15 minit
2 1 jam 15 minit 20 minit
3 1 jam 30 minit 25 minit
4 1 jam 45 minit 30 minit
5 2 jam 30 minit
6 2 jam 15 minit 35 minit
7 2 jam 30 minit 40 minit
8 3 jam 45 minit
AMARAN PEPERIKSAAN/PENTAKSIRAN
Calon yang menduduki peperiksaan di dewan/bilik peperiksaan dilarang:
1. membawa masuk sebarang catatan sama ada pada pakaian atau anggota badan, nota, dokumen seperti buku, lukisan, grafik,
akhbar, kamus, kertas, Jadual Waktu Peperiksaan, Kenyataan Kemasukan Peperiksaan, telefon bimbit, alat-alat komunikasi atau
peranti elektronik, bekas alat tulis dan beg ke dalam dewan/bilik peperiksaan kecuali alat tambahan yang dibenarkan semasa
peperiksaan.
2. menulis nota pada pakaian, anggota badan, dinding atau meja tulis di dewan/bilik peperiksaan.
3. mendedahkan kertas peperiksaan atau/dan jawapan peperiksaan sehingga boleh dibaca oleh calon lain.
4. memberikan pertolongan, mendapatkan pertolongan, berhubung dengan orang lain di dalam atau di luar dewan/bilik peperiksaan
walau dengan apa cara sekalipun yang boleh disabitkan dengan perbuatan salah laku dalam peperiksaan.
5. menukar kertas peperiksaan atau/dan jawapan peperiksaan dengan calon lain.
6. menukar tempat duduk yang telah ditetapkan tanpa kebenaran daripada Ketua Pengawas Peperiksaan.
7. menyamar atau membenarkan orang lain menyamar bagi pihak calon.
8. membuat rujukan di luar dewan/bilik peperiksaan semasa peperiksaan.
9. membawa kertas/skrip jawapan peperiksaan keluar dari dewan/bilik peperiksaan.
Calon yang tidak mematahi Amaran Peperiksaan/Pentaksiran dianggap telah melakukan salah laku dan akan menyebabkan calon
dikenakan tindakan tatatertib. Menurut Peraturan-Peraturan Pendidikan (Penilaian dan Peperiksaan) 1997 dalam Akta Pendidikan
1996 (Akta 550) salah laku ertinya menipu, menyamar, menyeludup apa-apa yang tidak dibenarkan atau apa-apa salah laku yang lain
yang disifatkan sebagai suatu salah laku serius oleh Lembaga Peperiksaan. Calon yang disabitkan dengan mana-mana salah laku
boleh dikenakan tindakan berikut:-
1. keputusan peperiksaan digantung sementara menunggu selesainya penyiasatan;
2. keputusan peperiksaan mana-mana kertas peperiksaan dibatalkan;
3. keputusan peperiksaan yang dikendalikan di sesuatu pusat peperiksaan diisytiharkan terbatal.
LEMBAGA PEPERIKSAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
BORANG PENGAKUAN CALON
1.NAMA CALON
2.ANGKA GILIRAN
3.NOMBOR KAD PENGENALAN
4. PEPERIKSAAN TAHUN
5. PENGAKUAN CALON
Saya mengaku telah membaca dan akan mematuhi semua Amaran Peperiksaan/Pentaksiran seperti yang dinyatakan
di atas.
Tandatangan :......................................................... Tarikh :..................................
6. PENGESAHAN GURU BESAR/PENGETUA/PEGAWAI JABATAN PENDIDIKAN NEGERI
Tandatangan :......................................................... Tarikh :..................................
NOTA: Borang Pengakuan Calon yang telah dilengkapkan hendaklah diserahkan kepada Guru Besar/Pengetua bagi calon sekolah atau Jabatan Pendidikan Negeri bagi calon persendirian.
Pihak Jabatan Pendidikan Negeri/sekolah/institut hendaklah menyimpan Borang Pengakuan Calon sehingga enam (6) bulan selepas tarikh pengumuman keputusan peperiksaan.
LP/Am/ BPC

More Related Content

What's hot

Asas-Asas Memahami Headcount
Asas-Asas Memahami Headcount Asas-Asas Memahami Headcount
Asas-Asas Memahami Headcount
Sektor Pengurusan Akademik JPN Pahang
 
Laporan bergambar aktiviti sekolah
Laporan bergambar aktiviti sekolahLaporan bergambar aktiviti sekolah
Laporan bergambar aktiviti sekolah
Zatil Nabilah
 
Perancangan strategik panitia (ert terkini)
Perancangan strategik panitia (ert terkini)Perancangan strategik panitia (ert terkini)
Perancangan strategik panitia (ert terkini)
Siti Rozilah
 
Garis Panduan Tender
Garis Panduan TenderGaris Panduan Tender
Garis Panduan Tender
no suhaila
 
Unit 2 contract 2.4-2.6
Unit 2 contract 2.4-2.6Unit 2 contract 2.4-2.6
Unit 2 contract 2.4-2.6
Mara
 
Protokol Majlis Rasmi Di Sekolah
Protokol Majlis Rasmi Di SekolahProtokol Majlis Rasmi Di Sekolah
Protokol Majlis Rasmi Di Sekolah
Norhayati Ismail
 
Fail meja guru kanan matapelajaran
Fail meja guru kanan matapelajaranFail meja guru kanan matapelajaran
Fail meja guru kanan matapelajaran
Zaidi Azman Yaacob
 
Teks ucapan
Teks ucapanTeks ucapan
Teks ucapan
Nieda Nor
 
Pengurusan kewangan sekolah
Pengurusan kewangan sekolahPengurusan kewangan sekolah
Pengurusan kewangan sekolah
cengkerangbulatlonjong
 
Aturcara majlis-sukan
Aturcara majlis-sukanAturcara majlis-sukan
Aturcara majlis-sukan
asraf mazlan
 
Kertas kerja lawatan-sambil-belajar ke langkawi kini
Kertas kerja lawatan-sambil-belajar ke langkawi kiniKertas kerja lawatan-sambil-belajar ke langkawi kini
Kertas kerja lawatan-sambil-belajar ke langkawi kini
Amirrudin Md Shah
 
Panduan penyediaan fail meja
Panduan penyediaan fail mejaPanduan penyediaan fail meja
Panduan penyediaan fail meja
Sipu Sport
 
Taklimat senarai semak pemeriksaan mengejut kewangan pkk tawau
Taklimat senarai semak pemeriksaan mengejut kewangan pkk tawauTaklimat senarai semak pemeriksaan mengejut kewangan pkk tawau
Taklimat senarai semak pemeriksaan mengejut kewangan pkk tawau
Lee Oi Wah
 
Pelan tindakan
Pelan tindakanPelan tindakan
Pelan tindakan
Kay Eezrool
 
Fail meja & manual prosedur kerja
Fail meja & manual prosedur kerjaFail meja & manual prosedur kerja
Fail meja & manual prosedur kerja
PPD HULU SELANGOR
 
Perkara berbangkit
Perkara berbangkitPerkara berbangkit
Perkara berbangkit
Noor Islam
 
kertas-kerja-perkampungan-ilmu-2022.doc
kertas-kerja-perkampungan-ilmu-2022.dockertas-kerja-perkampungan-ilmu-2022.doc
kertas-kerja-perkampungan-ilmu-2022.doc
RouxML1
 
Tatacara Kaedah Sebut Harga
Tatacara Kaedah Sebut HargaTatacara Kaedah Sebut Harga
Tatacara Kaedah Sebut Harga
Iszwan Shah
 

What's hot (20)

Asas-Asas Memahami Headcount
Asas-Asas Memahami Headcount Asas-Asas Memahami Headcount
Asas-Asas Memahami Headcount
 
Laporan bergambar aktiviti sekolah
Laporan bergambar aktiviti sekolahLaporan bergambar aktiviti sekolah
Laporan bergambar aktiviti sekolah
 
Kelab rukun negara
Kelab rukun negaraKelab rukun negara
Kelab rukun negara
 
Perancangan strategik panitia (ert terkini)
Perancangan strategik panitia (ert terkini)Perancangan strategik panitia (ert terkini)
Perancangan strategik panitia (ert terkini)
 
Garis Panduan Tender
Garis Panduan TenderGaris Panduan Tender
Garis Panduan Tender
 
Unit 2 contract 2.4-2.6
Unit 2 contract 2.4-2.6Unit 2 contract 2.4-2.6
Unit 2 contract 2.4-2.6
 
Protokol Majlis Rasmi Di Sekolah
Protokol Majlis Rasmi Di SekolahProtokol Majlis Rasmi Di Sekolah
Protokol Majlis Rasmi Di Sekolah
 
Fail meja guru kanan matapelajaran
Fail meja guru kanan matapelajaranFail meja guru kanan matapelajaran
Fail meja guru kanan matapelajaran
 
Teks ucapan
Teks ucapanTeks ucapan
Teks ucapan
 
Pengurusan kewangan sekolah
Pengurusan kewangan sekolahPengurusan kewangan sekolah
Pengurusan kewangan sekolah
 
Aturcara majlis-sukan
Aturcara majlis-sukanAturcara majlis-sukan
Aturcara majlis-sukan
 
Kertas kerja lawatan-sambil-belajar ke langkawi kini
Kertas kerja lawatan-sambil-belajar ke langkawi kiniKertas kerja lawatan-sambil-belajar ke langkawi kini
Kertas kerja lawatan-sambil-belajar ke langkawi kini
 
Panduan penyediaan fail meja
Panduan penyediaan fail mejaPanduan penyediaan fail meja
Panduan penyediaan fail meja
 
Taklimat senarai semak pemeriksaan mengejut kewangan pkk tawau
Taklimat senarai semak pemeriksaan mengejut kewangan pkk tawauTaklimat senarai semak pemeriksaan mengejut kewangan pkk tawau
Taklimat senarai semak pemeriksaan mengejut kewangan pkk tawau
 
Bidang Tugas PPM Pend. Khas
Bidang Tugas PPM Pend. KhasBidang Tugas PPM Pend. Khas
Bidang Tugas PPM Pend. Khas
 
Pelan tindakan
Pelan tindakanPelan tindakan
Pelan tindakan
 
Fail meja & manual prosedur kerja
Fail meja & manual prosedur kerjaFail meja & manual prosedur kerja
Fail meja & manual prosedur kerja
 
Perkara berbangkit
Perkara berbangkitPerkara berbangkit
Perkara berbangkit
 
kertas-kerja-perkampungan-ilmu-2022.doc
kertas-kerja-perkampungan-ilmu-2022.dockertas-kerja-perkampungan-ilmu-2022.doc
kertas-kerja-perkampungan-ilmu-2022.doc
 
Tatacara Kaedah Sebut Harga
Tatacara Kaedah Sebut HargaTatacara Kaedah Sebut Harga
Tatacara Kaedah Sebut Harga
 

Similar to Jadual Waktu SPM 2018

Jadual Waktu SPM 2019
Jadual Waktu SPM 2019Jadual Waktu SPM 2019
Jadual Waktu SPM 2019
ciklaili. com
 
Jadual SPM 2017
Jadual SPM 2017Jadual SPM 2017
Jadual SPM 2017
Tuisyen Geliga
 
SPM 2020
SPM 2020SPM 2020
SPM 2020
ciklaili. com
 
Jadual Waktu SPM 2014
Jadual Waktu SPM 2014 Jadual Waktu SPM 2014
Jadual Waktu SPM 2014
Tuisyen Geliga
 
JADUAL SPM
JADUAL SPMJADUAL SPM
JADUAL SPM
shaleyati mohamed
 
Jadual Peperiksaan SPM 2012
Jadual Peperiksaan SPM 2012Jadual Peperiksaan SPM 2012
Jadual Peperiksaan SPM 2012
Adura Azlin Ishak
 
Jadual Waktu SPM 2017
Jadual Waktu SPM 2017Jadual Waktu SPM 2017
Jadual Waktu SPM 2017
ciklaili. com
 
Jadual Waktu UPSR 2018
Jadual Waktu UPSR 2018Jadual Waktu UPSR 2018
Jadual Waktu UPSR 2018
ciklaili. com
 
Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2012
Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2012Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2012
Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2012
smkserikandi
 
Jadual waktu peperiksaan spm 2012
Jadual waktu peperiksaan spm 2012Jadual waktu peperiksaan spm 2012
Jadual waktu peperiksaan spm 2012
Sam Pasir Panjang
 
Jadual Waktu SPM 2012
Jadual Waktu SPM 2012Jadual Waktu SPM 2012
Jadual Waktu SPM 2012
ciklaili. com
 
Jadual waktu spm 2011 final
Jadual waktu spm 2011 finalJadual waktu spm 2011 final
Jadual waktu spm 2011 final
Rizwan Razman
 
Jadual waktu spm 2011
Jadual waktu spm 2011Jadual waktu spm 2011
Jadual waktu spm 2011
Ermie Dharlya
 
Jadual waktu spm 2011
Jadual waktu spm 2011Jadual waktu spm 2011
Jadual waktu spm 2011
Ermie Dharlya
 
Jadual Waktu SPM 2011
Jadual Waktu SPM 2011Jadual Waktu SPM 2011
Jadual Waktu SPM 2011
Adura Azlin Ishak
 
Jadual waktu SPM 2011
Jadual waktu SPM 2011 Jadual waktu SPM 2011
Jadual waktu SPM 2011
M D
 
Jadual Waktu SPM 2016
Jadual Waktu SPM 2016Jadual Waktu SPM 2016
Jadual Waktu SPM 2016
ciklaili. com
 
Jadual Peperiksaan STAM 2015
Jadual Peperiksaan STAM 2015Jadual Peperiksaan STAM 2015
Jadual Peperiksaan STAM 2015
kisas klang
 
Jadual Waktu STAM 2015
Jadual Waktu STAM 2015 Jadual Waktu STAM 2015
Jadual Waktu STAM 2015
ciklaili. com
 
Jadual Waktu STAM 2016
Jadual Waktu STAM 2016Jadual Waktu STAM 2016
Jadual Waktu STAM 2016
ciklaili. com
 

Similar to Jadual Waktu SPM 2018 (20)

Jadual Waktu SPM 2019
Jadual Waktu SPM 2019Jadual Waktu SPM 2019
Jadual Waktu SPM 2019
 
Jadual SPM 2017
Jadual SPM 2017Jadual SPM 2017
Jadual SPM 2017
 
SPM 2020
SPM 2020SPM 2020
SPM 2020
 
Jadual Waktu SPM 2014
Jadual Waktu SPM 2014 Jadual Waktu SPM 2014
Jadual Waktu SPM 2014
 
JADUAL SPM
JADUAL SPMJADUAL SPM
JADUAL SPM
 
Jadual Peperiksaan SPM 2012
Jadual Peperiksaan SPM 2012Jadual Peperiksaan SPM 2012
Jadual Peperiksaan SPM 2012
 
Jadual Waktu SPM 2017
Jadual Waktu SPM 2017Jadual Waktu SPM 2017
Jadual Waktu SPM 2017
 
Jadual Waktu UPSR 2018
Jadual Waktu UPSR 2018Jadual Waktu UPSR 2018
Jadual Waktu UPSR 2018
 
Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2012
Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2012Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2012
Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2012
 
Jadual waktu peperiksaan spm 2012
Jadual waktu peperiksaan spm 2012Jadual waktu peperiksaan spm 2012
Jadual waktu peperiksaan spm 2012
 
Jadual Waktu SPM 2012
Jadual Waktu SPM 2012Jadual Waktu SPM 2012
Jadual Waktu SPM 2012
 
Jadual waktu spm 2011 final
Jadual waktu spm 2011 finalJadual waktu spm 2011 final
Jadual waktu spm 2011 final
 
Jadual waktu spm 2011
Jadual waktu spm 2011Jadual waktu spm 2011
Jadual waktu spm 2011
 
Jadual waktu spm 2011
Jadual waktu spm 2011Jadual waktu spm 2011
Jadual waktu spm 2011
 
Jadual Waktu SPM 2011
Jadual Waktu SPM 2011Jadual Waktu SPM 2011
Jadual Waktu SPM 2011
 
Jadual waktu SPM 2011
Jadual waktu SPM 2011 Jadual waktu SPM 2011
Jadual waktu SPM 2011
 
Jadual Waktu SPM 2016
Jadual Waktu SPM 2016Jadual Waktu SPM 2016
Jadual Waktu SPM 2016
 
Jadual Peperiksaan STAM 2015
Jadual Peperiksaan STAM 2015Jadual Peperiksaan STAM 2015
Jadual Peperiksaan STAM 2015
 
Jadual Waktu STAM 2015
Jadual Waktu STAM 2015 Jadual Waktu STAM 2015
Jadual Waktu STAM 2015
 
Jadual Waktu STAM 2016
Jadual Waktu STAM 2016Jadual Waktu STAM 2016
Jadual Waktu STAM 2016
 

More from ciklaili. com

Pindaan Takwim Penggal Persekolahan 2020
Pindaan Takwim Penggal Persekolahan 2020 Pindaan Takwim Penggal Persekolahan 2020
Pindaan Takwim Penggal Persekolahan 2020
ciklaili. com
 
Takwim Peperiksaan 2019
Takwim Peperiksaan 2019Takwim Peperiksaan 2019
Takwim Peperiksaan 2019
ciklaili. com
 
Hari Kelepasan Am 2019
Hari Kelepasan Am 2019Hari Kelepasan Am 2019
Hari Kelepasan Am 2019
ciklaili. com
 
Takwim Persekolahan 2019
Takwim Persekolahan 2019Takwim Persekolahan 2019
Takwim Persekolahan 2019
ciklaili. com
 
Takwim peperiksaan 2018
Takwim peperiksaan 2018Takwim peperiksaan 2018
Takwim peperiksaan 2018
ciklaili. com
 
Senarai Hospital Yang Melaksanakan Electronic Guarantee Letter (e-GL)
Senarai Hospital Yang Melaksanakan Electronic Guarantee Letter (e-GL)Senarai Hospital Yang Melaksanakan Electronic Guarantee Letter (e-GL)
Senarai Hospital Yang Melaksanakan Electronic Guarantee Letter (e-GL)
ciklaili. com
 
Takwim Persekolahan 2018
Takwim Persekolahan 2018Takwim Persekolahan 2018
Takwim Persekolahan 2018
ciklaili. com
 
KBAT Sejarah SPM
KBAT Sejarah SPMKBAT Sejarah SPM
KBAT Sejarah SPM
ciklaili. com
 
Jadual Waktu PT3 2017
Jadual Waktu PT3 2017Jadual Waktu PT3 2017
Jadual Waktu PT3 2017
ciklaili. com
 
Sistem Pendaftaran Atas Talian Tahun 1
Sistem Pendaftaran Atas Talian Tahun 1Sistem Pendaftaran Atas Talian Tahun 1
Sistem Pendaftaran Atas Talian Tahun 1
ciklaili. com
 
Jadual waktu upsr 2017
Jadual waktu upsr 2017Jadual waktu upsr 2017
Jadual waktu upsr 2017
ciklaili. com
 
Takwim peperiksaan 2017
Takwim peperiksaan 2017Takwim peperiksaan 2017
Takwim peperiksaan 2017
ciklaili. com
 
Manual Pengguna eDaftar Rendah Tahun 1 SPATKPM
Manual Pengguna eDaftar Rendah Tahun 1 SPATKPMManual Pengguna eDaftar Rendah Tahun 1 SPATKPM
Manual Pengguna eDaftar Rendah Tahun 1 SPATKPM
ciklaili. com
 
Jadual Waktu SPM Ulangan 2016
Jadual Waktu SPM Ulangan 2016Jadual Waktu SPM Ulangan 2016
Jadual Waktu SPM Ulangan 2016
ciklaili. com
 
Jadual Waktu UPSR 2015
Jadual Waktu UPSR 2015 Jadual Waktu UPSR 2015
Jadual Waktu UPSR 2015
ciklaili. com
 
Jadual Waktu SPM 2015
Jadual Waktu SPM 2015 Jadual Waktu SPM 2015
Jadual Waktu SPM 2015
ciklaili. com
 
Jadual Waktu PT3 2015
Jadual Waktu PT3 2015 Jadual Waktu PT3 2015
Jadual Waktu PT3 2015
ciklaili. com
 
Iklan Kemasukan Ke Tingkatan 1 MRSM 2015
Iklan Kemasukan Ke Tingkatan 1 MRSM 2015Iklan Kemasukan Ke Tingkatan 1 MRSM 2015
Iklan Kemasukan Ke Tingkatan 1 MRSM 2015
ciklaili. com
 
Senarai Cuti Umum Di Malaysia Tahun 2015
Senarai Cuti Umum Di Malaysia Tahun 2015Senarai Cuti Umum Di Malaysia Tahun 2015
Senarai Cuti Umum Di Malaysia Tahun 2015
ciklaili. com
 
Takwim Persekolahan Tahun 2015
Takwim Persekolahan Tahun 2015Takwim Persekolahan Tahun 2015
Takwim Persekolahan Tahun 2015
ciklaili. com
 

More from ciklaili. com (20)

Pindaan Takwim Penggal Persekolahan 2020
Pindaan Takwim Penggal Persekolahan 2020 Pindaan Takwim Penggal Persekolahan 2020
Pindaan Takwim Penggal Persekolahan 2020
 
Takwim Peperiksaan 2019
Takwim Peperiksaan 2019Takwim Peperiksaan 2019
Takwim Peperiksaan 2019
 
Hari Kelepasan Am 2019
Hari Kelepasan Am 2019Hari Kelepasan Am 2019
Hari Kelepasan Am 2019
 
Takwim Persekolahan 2019
Takwim Persekolahan 2019Takwim Persekolahan 2019
Takwim Persekolahan 2019
 
Takwim peperiksaan 2018
Takwim peperiksaan 2018Takwim peperiksaan 2018
Takwim peperiksaan 2018
 
Senarai Hospital Yang Melaksanakan Electronic Guarantee Letter (e-GL)
Senarai Hospital Yang Melaksanakan Electronic Guarantee Letter (e-GL)Senarai Hospital Yang Melaksanakan Electronic Guarantee Letter (e-GL)
Senarai Hospital Yang Melaksanakan Electronic Guarantee Letter (e-GL)
 
Takwim Persekolahan 2018
Takwim Persekolahan 2018Takwim Persekolahan 2018
Takwim Persekolahan 2018
 
KBAT Sejarah SPM
KBAT Sejarah SPMKBAT Sejarah SPM
KBAT Sejarah SPM
 
Jadual Waktu PT3 2017
Jadual Waktu PT3 2017Jadual Waktu PT3 2017
Jadual Waktu PT3 2017
 
Sistem Pendaftaran Atas Talian Tahun 1
Sistem Pendaftaran Atas Talian Tahun 1Sistem Pendaftaran Atas Talian Tahun 1
Sistem Pendaftaran Atas Talian Tahun 1
 
Jadual waktu upsr 2017
Jadual waktu upsr 2017Jadual waktu upsr 2017
Jadual waktu upsr 2017
 
Takwim peperiksaan 2017
Takwim peperiksaan 2017Takwim peperiksaan 2017
Takwim peperiksaan 2017
 
Manual Pengguna eDaftar Rendah Tahun 1 SPATKPM
Manual Pengguna eDaftar Rendah Tahun 1 SPATKPMManual Pengguna eDaftar Rendah Tahun 1 SPATKPM
Manual Pengguna eDaftar Rendah Tahun 1 SPATKPM
 
Jadual Waktu SPM Ulangan 2016
Jadual Waktu SPM Ulangan 2016Jadual Waktu SPM Ulangan 2016
Jadual Waktu SPM Ulangan 2016
 
Jadual Waktu UPSR 2015
Jadual Waktu UPSR 2015 Jadual Waktu UPSR 2015
Jadual Waktu UPSR 2015
 
Jadual Waktu SPM 2015
Jadual Waktu SPM 2015 Jadual Waktu SPM 2015
Jadual Waktu SPM 2015
 
Jadual Waktu PT3 2015
Jadual Waktu PT3 2015 Jadual Waktu PT3 2015
Jadual Waktu PT3 2015
 
Iklan Kemasukan Ke Tingkatan 1 MRSM 2015
Iklan Kemasukan Ke Tingkatan 1 MRSM 2015Iklan Kemasukan Ke Tingkatan 1 MRSM 2015
Iklan Kemasukan Ke Tingkatan 1 MRSM 2015
 
Senarai Cuti Umum Di Malaysia Tahun 2015
Senarai Cuti Umum Di Malaysia Tahun 2015Senarai Cuti Umum Di Malaysia Tahun 2015
Senarai Cuti Umum Di Malaysia Tahun 2015
 
Takwim Persekolahan Tahun 2015
Takwim Persekolahan Tahun 2015Takwim Persekolahan Tahun 2015
Takwim Persekolahan Tahun 2015
 

Recently uploaded

TUGAS AKHIR POWER POINT KELOMPOK 3 KELAS E
TUGAS AKHIR POWER POINT KELOMPOK 3 KELAS ETUGAS AKHIR POWER POINT KELOMPOK 3 KELAS E
TUGAS AKHIR POWER POINT KELOMPOK 3 KELAS E
anisaavrr1
 
Modul Ajar Seni Musik Kelas 1 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Seni Musik Kelas 1 Fase A Kurikulum MerdekaModul Ajar Seni Musik Kelas 1 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Seni Musik Kelas 1 Fase A Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
MODUL AJAR kumer semester 1 ips kelas 7.docx
MODUL AJAR kumer semester 1 ips kelas 7.docxMODUL AJAR kumer semester 1 ips kelas 7.docx
MODUL AJAR kumer semester 1 ips kelas 7.docx
CindyRamadhani19
 
MATERI MPLS 2024 LITERASI DIGITAL DAN KEUANGAN.pptx
MATERI MPLS 2024 LITERASI DIGITAL DAN KEUANGAN.pptxMATERI MPLS 2024 LITERASI DIGITAL DAN KEUANGAN.pptx
MATERI MPLS 2024 LITERASI DIGITAL DAN KEUANGAN.pptx
ratna693450
 
Tiga Dosa Besar Pendidikan, mari kita cegah terjadinya dosa besar di lingkung...
Tiga Dosa Besar Pendidikan, mari kita cegah terjadinya dosa besar di lingkung...Tiga Dosa Besar Pendidikan, mari kita cegah terjadinya dosa besar di lingkung...
Tiga Dosa Besar Pendidikan, mari kita cegah terjadinya dosa besar di lingkung...
KartikaNurlailaRahma
 
1.2.j. Koneksi Antar Materi - Modul 1.2.pptx
1.2.j. Koneksi Antar Materi - Modul 1.2.pptx1.2.j. Koneksi Antar Materi - Modul 1.2.pptx
1.2.j. Koneksi Antar Materi - Modul 1.2.pptx
RendiYanPermana
 
Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah_LITERASI DIGITAL
Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah_LITERASI DIGITALMasa Pengenalan Lingkungan Sekolah_LITERASI DIGITAL
Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah_LITERASI DIGITAL
DeriSeptiEfendi
 
pendidikan karakter profil pelajar pancasila.pptx
pendidikan karakter profil pelajar pancasila.pptxpendidikan karakter profil pelajar pancasila.pptx
pendidikan karakter profil pelajar pancasila.pptx
RizkyKaruniaSari
 
ATP PEND. PANCASILA FASE F KELAS XII.pdf
ATP PEND. PANCASILA FASE F KELAS XII.pdfATP PEND. PANCASILA FASE F KELAS XII.pdf
ATP PEND. PANCASILA FASE F KELAS XII.pdf
LailaVikaSafitri
 
Paparan MPLS PPKSP Jenjang SMA_SMK (Guru ke Siswa).pdf
Paparan MPLS PPKSP Jenjang SMA_SMK (Guru ke Siswa).pdfPaparan MPLS PPKSP Jenjang SMA_SMK (Guru ke Siswa).pdf
Paparan MPLS PPKSP Jenjang SMA_SMK (Guru ke Siswa).pdf
MuhammadAzka22
 
KENAKALAN REMAJA DAN ANTISIPASINYA 2024.ppt
KENAKALAN REMAJA DAN ANTISIPASINYA 2024.pptKENAKALAN REMAJA DAN ANTISIPASINYA 2024.ppt
KENAKALAN REMAJA DAN ANTISIPASINYA 2024.ppt
agusmustofa20
 
kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran(KKTP kurikulum merdeka)
kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran(KKTP kurikulum merdeka)kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran(KKTP kurikulum merdeka)
kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran(KKTP kurikulum merdeka)
yente8278
 
modul MPLS TK Kemala Bhayangkari.07 Pohuwatodocx
modul MPLS TK Kemala Bhayangkari.07 Pohuwatodocxmodul MPLS TK Kemala Bhayangkari.07 Pohuwatodocx
modul MPLS TK Kemala Bhayangkari.07 Pohuwatodocx
olanmanopo
 
KALDIK provinsi jawa barat tahun pelajaran 2024 2025.pdf
KALDIK provinsi jawa barat tahun pelajaran 2024 2025.pdfKALDIK provinsi jawa barat tahun pelajaran 2024 2025.pdf
KALDIK provinsi jawa barat tahun pelajaran 2024 2025.pdf
SeptianingTyas5
 
Perubahan Sosial kelas 9 di SMP kurikulum merdeka semester ganjil
Perubahan Sosial kelas 9 di SMP kurikulum merdeka semester ganjilPerubahan Sosial kelas 9 di SMP kurikulum merdeka semester ganjil
Perubahan Sosial kelas 9 di SMP kurikulum merdeka semester ganjil
indunretnowati2
 
modul matematika kls 3 kurikulum merdeka-.pdf
modul matematika kls 3 kurikulum merdeka-.pdfmodul matematika kls 3 kurikulum merdeka-.pdf
modul matematika kls 3 kurikulum merdeka-.pdf
ririnferina1
 
atp ppkn kelas 10 kurikulum merdeka 2023
atp ppkn kelas 10 kurikulum merdeka 2023atp ppkn kelas 10 kurikulum merdeka 2023
atp ppkn kelas 10 kurikulum merdeka 2023
Daud Ronal Huatagaol
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan_ "PTK 007 Rev-5 Tahun 2023 & Perhitungan...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan_ "PTK 007 Rev-5 Tahun 2023 & Perhitungan...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan_ "PTK 007 Rev-5 Tahun 2023 & Perhitungan...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan_ "PTK 007 Rev-5 Tahun 2023 & Perhitungan...
Kanaidi ken
 
Proyek Profil Pelajara Pancasila MPLS.pptx
Proyek Profil Pelajara Pancasila MPLS.pptxProyek Profil Pelajara Pancasila MPLS.pptx
Proyek Profil Pelajara Pancasila MPLS.pptx
mesripd99
 
1. MENGENAL DAN MEMAHAMI KURIKULUM MERDEKA.pdf
1. MENGENAL DAN MEMAHAMI KURIKULUM MERDEKA.pdf1. MENGENAL DAN MEMAHAMI KURIKULUM MERDEKA.pdf
1. MENGENAL DAN MEMAHAMI KURIKULUM MERDEKA.pdf
sudianaade137
 

Recently uploaded (20)

TUGAS AKHIR POWER POINT KELOMPOK 3 KELAS E
TUGAS AKHIR POWER POINT KELOMPOK 3 KELAS ETUGAS AKHIR POWER POINT KELOMPOK 3 KELAS E
TUGAS AKHIR POWER POINT KELOMPOK 3 KELAS E
 
Modul Ajar Seni Musik Kelas 1 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Seni Musik Kelas 1 Fase A Kurikulum MerdekaModul Ajar Seni Musik Kelas 1 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Seni Musik Kelas 1 Fase A Kurikulum Merdeka
 
MODUL AJAR kumer semester 1 ips kelas 7.docx
MODUL AJAR kumer semester 1 ips kelas 7.docxMODUL AJAR kumer semester 1 ips kelas 7.docx
MODUL AJAR kumer semester 1 ips kelas 7.docx
 
MATERI MPLS 2024 LITERASI DIGITAL DAN KEUANGAN.pptx
MATERI MPLS 2024 LITERASI DIGITAL DAN KEUANGAN.pptxMATERI MPLS 2024 LITERASI DIGITAL DAN KEUANGAN.pptx
MATERI MPLS 2024 LITERASI DIGITAL DAN KEUANGAN.pptx
 
Tiga Dosa Besar Pendidikan, mari kita cegah terjadinya dosa besar di lingkung...
Tiga Dosa Besar Pendidikan, mari kita cegah terjadinya dosa besar di lingkung...Tiga Dosa Besar Pendidikan, mari kita cegah terjadinya dosa besar di lingkung...
Tiga Dosa Besar Pendidikan, mari kita cegah terjadinya dosa besar di lingkung...
 
1.2.j. Koneksi Antar Materi - Modul 1.2.pptx
1.2.j. Koneksi Antar Materi - Modul 1.2.pptx1.2.j. Koneksi Antar Materi - Modul 1.2.pptx
1.2.j. Koneksi Antar Materi - Modul 1.2.pptx
 
Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah_LITERASI DIGITAL
Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah_LITERASI DIGITALMasa Pengenalan Lingkungan Sekolah_LITERASI DIGITAL
Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah_LITERASI DIGITAL
 
pendidikan karakter profil pelajar pancasila.pptx
pendidikan karakter profil pelajar pancasila.pptxpendidikan karakter profil pelajar pancasila.pptx
pendidikan karakter profil pelajar pancasila.pptx
 
ATP PEND. PANCASILA FASE F KELAS XII.pdf
ATP PEND. PANCASILA FASE F KELAS XII.pdfATP PEND. PANCASILA FASE F KELAS XII.pdf
ATP PEND. PANCASILA FASE F KELAS XII.pdf
 
Paparan MPLS PPKSP Jenjang SMA_SMK (Guru ke Siswa).pdf
Paparan MPLS PPKSP Jenjang SMA_SMK (Guru ke Siswa).pdfPaparan MPLS PPKSP Jenjang SMA_SMK (Guru ke Siswa).pdf
Paparan MPLS PPKSP Jenjang SMA_SMK (Guru ke Siswa).pdf
 
KENAKALAN REMAJA DAN ANTISIPASINYA 2024.ppt
KENAKALAN REMAJA DAN ANTISIPASINYA 2024.pptKENAKALAN REMAJA DAN ANTISIPASINYA 2024.ppt
KENAKALAN REMAJA DAN ANTISIPASINYA 2024.ppt
 
kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran(KKTP kurikulum merdeka)
kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran(KKTP kurikulum merdeka)kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran(KKTP kurikulum merdeka)
kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran(KKTP kurikulum merdeka)
 
modul MPLS TK Kemala Bhayangkari.07 Pohuwatodocx
modul MPLS TK Kemala Bhayangkari.07 Pohuwatodocxmodul MPLS TK Kemala Bhayangkari.07 Pohuwatodocx
modul MPLS TK Kemala Bhayangkari.07 Pohuwatodocx
 
KALDIK provinsi jawa barat tahun pelajaran 2024 2025.pdf
KALDIK provinsi jawa barat tahun pelajaran 2024 2025.pdfKALDIK provinsi jawa barat tahun pelajaran 2024 2025.pdf
KALDIK provinsi jawa barat tahun pelajaran 2024 2025.pdf
 
Perubahan Sosial kelas 9 di SMP kurikulum merdeka semester ganjil
Perubahan Sosial kelas 9 di SMP kurikulum merdeka semester ganjilPerubahan Sosial kelas 9 di SMP kurikulum merdeka semester ganjil
Perubahan Sosial kelas 9 di SMP kurikulum merdeka semester ganjil
 
modul matematika kls 3 kurikulum merdeka-.pdf
modul matematika kls 3 kurikulum merdeka-.pdfmodul matematika kls 3 kurikulum merdeka-.pdf
modul matematika kls 3 kurikulum merdeka-.pdf
 
atp ppkn kelas 10 kurikulum merdeka 2023
atp ppkn kelas 10 kurikulum merdeka 2023atp ppkn kelas 10 kurikulum merdeka 2023
atp ppkn kelas 10 kurikulum merdeka 2023
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan_ "PTK 007 Rev-5 Tahun 2023 & Perhitungan...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan_ "PTK 007 Rev-5 Tahun 2023 & Perhitungan...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan_ "PTK 007 Rev-5 Tahun 2023 & Perhitungan...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan_ "PTK 007 Rev-5 Tahun 2023 & Perhitungan...
 
Proyek Profil Pelajara Pancasila MPLS.pptx
Proyek Profil Pelajara Pancasila MPLS.pptxProyek Profil Pelajara Pancasila MPLS.pptx
Proyek Profil Pelajara Pancasila MPLS.pptx
 
1. MENGENAL DAN MEMAHAMI KURIKULUM MERDEKA.pdf
1. MENGENAL DAN MEMAHAMI KURIKULUM MERDEKA.pdf1. MENGENAL DAN MEMAHAMI KURIKULUM MERDEKA.pdf
1. MENGENAL DAN MEMAHAMI KURIKULUM MERDEKA.pdf
 

Jadual Waktu SPM 2018

 • 1. JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2018 2018 © HAK CIPTA KERAJAAN MALAYSIA LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA LP/SPM/2018
 • 2. 2 LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA GARIS PANDUAN DAN ARAHAN PEPERIKSAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2018 BAHAGIAN A JABATAN PENDIDIKAN NEGERI (JPN) - ARAHAN AM Pihak JPN hendaklah: 1. memaklumkan kepada sekolah untuk memuat turun Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2018 dari portal rasmi Lembaga Peperiksaan (http://lp.moe.gov.my). 2. mencetak dan mengedarkan Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2018 kepada semua calon persendirian. 3. memberitahu calon tentang Garis Panduan dan Arahan Peperiksaan yang dinyatakan dalam Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2018 sebelum peperiksaan. 4. menyemak bahan peperiksaan yang diterima menepati keperluan menjawab kertas peperiksaan yang ditawarkan pada tahun semasa. 5. merujuk kepada Buku Panduan Pengurusan Pusat Peperiksaan Bertulis dan Buku Panduan Pengurusan Peperiksaan yang sedang berkuat kuasa. BAHAGIAN B PENGETUA - ARAHAN AM Pengetua hendaklah: 1. mengedarkan Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2018 kepada semua calon sekolah. 2. memberitahu calon tentang Garis Panduan dan Arahan Peperiksaan yang dinyatakan dalam Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2018 sebelum peperiksaan. 3. menyemak bahan peperiksaan yang diterima menepati keperluan menjawab Kertas Peperiksaan yang ditawarkan di sekolah pada tahun semasa. 4. memastikan calon tidak membawa masuk bahan-bahan terlarang seperti yang termaktub dalam Bahagian D: 7. Larangan di Dewan/Bilik Peperiksaan. 5. merujuk kepada dokumen Panduan Pengurusan Pusat Peperiksaan Bertulis yang sedang berkuat kuasa.
 • 3. 3 BAHAGIAN C KETUA PENGAWAS PEPERIKSAAN - ARAHAN AM Ketua Pengawas Peperiksaan hendaklah: 1. memastikan semua Garis Panduan dan Arahan Peperiksaan dalam Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2018 dimaklumkan kepada calon. 2. meminta semua calon untuk memeriksa dan memastikan calon tidak membawa masuk bahan-bahan terlarang seperti yang termaktub dalam Bahagian D: 7. Larangan di Dewan/Bilik Peperiksaan. 3. mencatatkan di papan tulis dan memaklumkan kepada calon butiran kod kertas, nama kertas, waktu, masa peperiksaan dan errata (jika ada) bagi kertas peperiksaan. 4. membenarkan kalkulator dibawa masuk ke dewan/bilik peperiksaan. 5. mengedarkan kertas peperiksaan mengikut tarikh dan waktu yang tercatat dalam Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2018. 6. mengedarkan kertas peperiksaan dengan muka hadapan kertas peperiksaan di sebelah atas. 7. mengarahkan calon supaya menyemak butiran kod kertas, nama kertas, masa peperiksaan dan arahan pada muka hadapan kertas peperiksaan bagi memastikan calon mendapat kertas peperiksaan yang betul. 8. mengedarkan kertas jawapan mengikut keperluan mata pelajaran seperti yang tercatat pada muka hadapan kertas peperiksaan. 9. memastikan calon mengemukakan dokumen sokongan seperti surat perakuan doktor sebagai bukti calon tidak dapat menduduki mana-mana kertas peperiksaan. 10. memastikan bilangan skrip jawapan peperiksaan yang dikumpul dan dicatat pada borang LP/Am 29 - Pin. 1/2016 akur dengan bilangan calon dalam Jadual Kedatangan bagi sesuatu kertas peperiksaan. 11. menyediakan laporan menggunakan Borang LP/Am 30 – Pin. 1/2017 sekiranya calon melanggar sebarang peraturan peperiksaan di Bahagian D: 7. Larangan di Dewan/Bilik Peperiksaan. 12. memastikan calon mengisi Borang LP/Am 31 – Pin. 1/2017 sekiranya calon melanggar sebarang peraturan peperiksaan di Bahagian D: 7. Larangan di Dewan/Bilik Peperiksaan. 13. merujuk kepada Buku Panduan Pengurusan Pusat Peperiksaan Bertulis yang sedang berkuat kuasa.
 • 4. 4 BAHAGIAN D CALON - ARAHAN, AMARAN, LARANGAN DAN PERINGATAN 1. ARAHAN AM 1.1 Calon wajib menduduki semua kertas peperiksaan bagi mata pelajaran yang didaftar. Calon yang tidak dapat menduduki mana-mana kertas peperiksaan bertulis atau melaksanakan ujian lisan khusus calon persendirian akan dianggap TIDAK HADIR bagi mata pelajaran berkenaan. Calon yang tidak dapat menduduki atau tidak hadir sesuatu kertas peperiksaan dikehendaki mengemukakan dokumen sokongan seperti surat perakuan doktor atau surat kebenaran khas Pengarah Peperiksaan. Dokumen sokongan ini hendaklah diserahkan kepada Ketua Pengawas Peperiksaan sebelum tamat tempoh peperiksaan SPM 2018. 1.2 Calon hendaklah menyemak butiran pada Kenyataan Kemasukan Peperiksaan sebelum peperiksaan. Calon hendaklah memaklumkan kepada pihak JPN sekiranya terdapat kesilapan maklumat dan mengisi Borang Pembetulan Maklumat Calon. Calon dikenakan bayaran RM30.00. Pembayaran hendaklah dibuat kepada pihak JPN atas nama Akauntan Negara Malaysia menggunakan Kiriman Wang/Wang Pos. 1.3 Calon hendaklah mengemukakan Kenyataan Kemasukan Peperiksaan kepada Ketua Pengawas Peperiksaan di pusat peperiksaan selain dari pusat peperiksaan asal calon. Ketua Pengawas Peperiksaan hendaklah menyemak maklumat calon dan maklumat mata pelajaran sebelum membenarkan calon menumpang di pusat peperiksaan seliaannya. 1.4 Calon hendaklah membaca Garis Panduan dan Arahan Peperiksaan yang dinyatakan dalam Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2018 dan menandatangani Borang Pengakuan Calon. 2. ARAHAN DI DEWAN/BILIK PEPERIKSAAN 2.1 Calon hendaklah berada di tempat duduk di dalam dewan/bilik peperiksaan 15 minit sebelum peperiksaan dimulakan. 2.2 Calon hendaklah meletakkan Kad Pengenalan atau Dokumen Pengenalan Diri atau Borang Pengenalan Diri Calon (LP/Am 118) atau Surat Perakuan Pengenalan Diri di penjuru kanan sebelah label meja sepanjang waktu peperiksaan. Calon dilarang menduduki peperiksaan tanpa dokumen berkenaan. 2.3 Calon dibenarkan menduduki peperiksaan atas budi bicara Ketua Pengawas Peperiksaan sekiranya tiba 30 minit selepas peperiksaan dimulakan. Calon mesti mengemukakan alasan yang kukuh. Masa gantian tidak akan diberikan. 2.4 Calon boleh membuat bantahan sekiranya telah mendaftar untuk menduduki sesuatu mata pelajaran tetapi kod kertas peperiksaan tersebut tidak tercatat dalam Jadual Kedatangan. Calon hendaklah mengemukakan Kenyataan Kemasukan Peperiksaan dari Lembaga Peperiksaan yang mengandungi kod kertas, nama kertas dan jenis peperiksaan SPM 2018 sebagai bukti pendaftaran. Calon tidak dikenakan bayaran.
 • 5. 5 3. ARAHAN TENTANG KERTAS PEPERIKSAAN Calon hendaklah: 3.1 menyemak butiran kod kertas, nama kertas, masa peperiksaan dan arahan pada muka hadapan kertas peperiksaan bagi memastikan calon mendapat kertas peperiksaan yang betul. 3.2 memaklumkan kepada Ketua Pengawas Peperiksaan dengan segera jika menerima kertas peperiksaan yang salah atau tidak lengkap. 3.3 membaca dan mematuhi semua arahan pada muka hadapan dan muka belakang (jika ada) kertas peperiksaan sebelum peperiksaan dimulakan. 4. ARAHAN TENTANG KERTAS JAWAPAN DAN SKRIP JAWAPAN PEPERIKSAAN Calon hendaklah: 4.1 menulis Nombor Kad Pengenalan atau Nombor Pengenalan Diri dan Angka Giliran dengan jelas dan betul di muka hadapan skrip jawapan peperiksaan. 4.2 menulis Angka Giliran, Nombor Kad Pengenalan atau Nombor Pengenalan Diri, Nama Kertas, Kod Kertas dan Nombor Soalan dengan jelas dan betul di muka hadapan Helaian Tambahan (HT). 4.3 menulis jawapan dengan menggunakan pena mata bola berdakwat hitam atau biru. Pensel atau pena mata bola berdakwat selain hitam atau biru boleh digunakan untuk melukis gambar rajah dan peta. 4.4 menulis semua jawapan dalam Bahasa Melayu kecuali bagi kertas peperiksaan yang membenarkan atau memerlukan calon menjawab dalam bahasa lain. 4.5 menulis dengan jelas nombor soalan pada kertas jawapan seperti yang tertera pada kertas peperiksaan. Calon tidak perlu menyalin soalan. 4.6 memastikan Angka Giliran, Nombor Kad Pengenalan atau Nombor Pengenalan Diri, Nama Kertas, Kod Kertas dan Nombor Soalan telah ditulis dengan betul pada ruangan yang disediakan pada kertas peperiksaan dan kertas jawapan seperti Buku Jawapan (BJ) dan HT apabila diarah berhenti menulis. 4.7 memastikan setiap HT disusun mengikut urutan nombor soalan sebelum diikat bersama kertas peperiksaan atau BJ. 4.8 berada di tempat duduk yang ditetapkan semasa skrip jawapan peperiksaan dikumpul semula oleh Pengawas. 5. ARAHAN TENTANG JAWAPAN OBJEKTIF BERMAKLUMAT (JOB) DAN JAWAPAN OBJEKTIF TIDAK BERMAKLUMAT (JOTB) 5.1 Calon yang menerima kertas JOB hendaklah menyemak Nama Calon, Angka Giliran, Nombor Kad Pengenalan atau Nombor Pengenalan Diri, Kod Kertas dan Nama Kertas pada kertas JOB berkenaan. Calon dilarang membuat sebarang pindaan terhadap maklumat yang telah dicetak pada Bahagian A. Kosongkan Bahagian B dan Bahagian C.
 • 6. 6 5.2 Calon hendaklah memaklumkan kepada Ketua Pengawas Peperiksaan dengan segera jika menerima kertas JOB yang salah atau tidak lengkap. 5.3 Calon yang menerima kertas JOTB hendaklah melengkapkan Nama Calon, Angka Giliran, Nombor Kad Pengenalan atau Nombor Pengenalan Diri, Kod Kertas dan Nama Kertas pada ruangan yang disediakan dan hitamkan ruang yang berkenaan. Kosongkan Bahagian B dan Bahagian C. 5.4 Calon hendaklah menanda ruangan BAHASA DIGUNAKAN untuk menjawab kertas peperiksaan yang berkenaan. 5.5 Calon hendaklah menggunakan pensel 2B atau BB sahaja. 5.6 Calon hendaklah memastikan ruang jawapan yang dihitamkan memenuhi keseluruhan ruang. 5.7 Calon hendaklah menggunakan getah pemadam jenis lembut sahaja untuk memadamkan hingga bersih tanda jawapan yang tidak dikehendaki. Calon dilarang menggunakan pemadam jenis cecair, kimia, pelekat atau seumpamanya. 5.8 Calon dilarang melipat, menggulung atau merenyuk Kertas JOB dan JOTB. 5.9 Calon dilarang membuat lubang atau apa-apa tanda yang tidak dikehendaki pada Kertas JOB dan JOTB. 6. AMARAN DI DEWAN/BILIK PEPERIKSAAN Calon tidak dibenarkan: 6.1 melipat atau merenyuk kertas jawapan sama ada yang belum atau pun yang telah digunakan. 6.2 keluar dari dewan/bilik peperiksaan 30 minit pertama peperiksaan dimulakan dan 10 minit terakhir sebelum peperiksaan ditamatkan kecuali dengan kebenaran Ketua Pengawas Peperiksaan. 6.3 membawa keluar dari dewan/bilik peperiksaan kertas peperiksaan sebelum peperiksaan tamat. 6.4 mengganggu ketenteraman di dalam atau berhampiran dewan/bilik peperiksaan semasa peperiksaan. 6.5 memakai pakaian yang tidak sopan dan mencolok mata. 6.6 merokok di dalam dewan/bilik peperiksaan.
 • 7. 7 7. LARANGAN DI DEWAN/BILIK PEPERIKSAAN Calon dilarang: 7.1 membawa masuk sebarang catatan sama ada pada pakaian atau anggota badan, nota, dokumen seperti buku, lukisan, grafik, akhbar, kamus, kertas, Jadual Waktu Peperiksaan, Kenyataan Kemasukan Peperiksaan, telefon bimbit, alat-alat komunikasi atau peranti elektronik, bekas alat tulis dan beg ke dalam dewan/bilik peperiksaan kecuali alat tambahan yang dibenarkan semasa peperiksaan. 7.2 menulis nota pada pakaian, anggota badan, dinding atau meja tulis di dewan/bilik peperiksaan. 7.3 mendedahkan kertas peperiksaan atau/dan jawapan peperiksaan sehingga boleh dibaca oleh calon lain. 7.4 memberikan pertolongan, mendapatkan pertolongan, berhubung dengan orang lain di dalam atau di luar dewan/bilik peperiksaan walau dengan apa cara sekalipun yang boleh disabitkan dengan perbuatan salah laku dalam peperiksaan. 7.5 menukar kertas peperiksaan atau/dan jawapan peperiksaan dengan calon lain. 7.6 menukar tempat duduk yang telah ditetapkan tanpa kebenaran daripada Ketua Pengawas Peperiksaan. 7.7 menyamar atau membenarkan orang lain menyamar bagi pihak calon. 7.8 membuat rujukan di luar dewan/bilik peperiksaan semasa peperiksaan. 7.9 membawa kertas peperiksaan keluar dari dewan/bilik peperiksaan semasa peperiksaan. 7.10 membawa kertas/skrip jawapan peperiksaan sama ada yang belum atau pun yang telah digunakan keluar dari dewan/bilik peperiksaan. 7.11 membawa kertas peperiksaan tertutup keluar dari dewan/bilik peperiksaan. 8. PERINGATAN Calon yang melanggar sebarang peraturan peperiksaan dalam Bahagian D: 7. Larangan di Dewan/Bilik Peperiksaan dianggap salah laku dan akan menyebabkan calon dikenakan tindakan tatatertib. Menurut Peraturan-Peraturan Pendidikan (Penilaian dan Peperiksaan) 1997 dalam Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) salah laku ertinya menipu, menyamar, menyeludup apa-apa yang tidak dibenarkan atau apa-apa salah laku yang lain yang disifatkan sebagai suatu salah laku serius oleh Lembaga Peperiksaan. Calon yang disabitkan dengan mana-mana salah laku boleh dikenakan tindakan berikut:- i. keputusan peperiksaan digantung sementara menunggu selesainya penyiasatan; ii. keputusan peperiksaan mana-mana kertas peperiksaan dibatalkan; iii. keputusan peperiksaan yang dikendalikan di sesuatu pusat peperiksaan diisytiharkan terbatal.
 • 8. 8 BAHAGIAN E ARAHAN KHAS KOD KERTAS DAN NAMA KERTAS ARAHAN KHAS 1103/3 Bahasa Melayu Kertas 3 1119/3 Bahasa Inggeris Kertas 3 6351/3 Bahasa Cina Kertas 3 6354/3 Bahasa Tamil Kertas 3 Ujian Lisan Khusus Calon Persendirian (ULKCP) 1. Calon persendirian wajib melaksanakan ULKCP sekiranya calon termasuk dalam satu daripada kategori berikut: 1.1 Calon persendirian yang pertama kali mendaftar peperiksaan SPM; atau 1.2 Calon persendirian yang mengulang selepas tempoh tiga (3) tahun dari tarikh akhir menduduki peperiksaan SPM/SPMU; atau 1.3 Calon persendirian yang mengulang dalam tempoh tiga (3) tahun dari tarikh akhir menduduki peperiksaan SPM dan mendapat keputusan G (GAGAL) atau T (TIDAK HADIR). 2. Calon persendirian tidak wajib melaksanakan ULKCP sekiranya calon mengulang dalam tempoh tiga (3) tahun dari tarikh akhir menduduki peperiksaan SPM/SPMU dan LULUS Bahasa Melayu/Bahasa Inggeris/Bahasa Cina/Bahasa Tamil. 2361/3 Bahasa Arab Kertas 3 5227/2 Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah Kertas 2 Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah (PLBS) 1. Calon persendirian wajib melaksanakan PLBS sekiranya calon termasuk dalam satu daripada kategori berikut: 1.1 Calon persendirian yang pertama kali mendaftar peperiksaan SPM; atau 1.2 Calon persendirian yang mengulang selepas tempoh tiga (3) tahun dari tarikh akhir menduduki peperiksaan SPM; atau 1.3 Calon persendirian yang mengulang dalam tempoh tiga (3) tahun dari tarikh akhir menduduki peperiksaan SPM dan mendapat keputusan G (GAGAL) atau T (TIDAK HADIR). 2. Calon persendirian tidak wajib melaksanakan PLBS sekiranya calon mengulang dalam tempoh tiga (3) tahun dari tarikh akhir menduduki peperiksaan SPM dan LULUS Bahasa Arab/ Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah.
 • 9. 9 KOD KERTAS DAN NAMA KERTAS ARAHAN KHAS 2280/2 Geografi Kertas 2 Stensil peta tidak boleh digunakan. Kertas Peperiksaan Tertutup 1225/1 Pendidikan Moral Kertas 1 2611/1 Pendidikan Seni Visual – Teori Seni Kertas 1 4572/1 Sains Sukan Kertas 1 Ketua Pengawas Peperiksaan hendaklah menyerahkan baki Kertas Peperiksaan 1225/1 Pendidikan Moral Kertas 1 kepada Sektor/Unit Penilaian dan Peperiksaan, Jabatan Pendidikan Negeri. Ketua Pengawas Peperiksaan hendaklah mengumpul semula Kertas Peperiksaan 2611/1 Pendidikan Seni Visual – Teori Seni Kertas 1 dan 4572/1 Sains Sukan Kertas 1 selepas tamat waktu peperiksaan mata pelajaran berkenaan dan menyerahkannya kepada Sektor/Unit Penilaian dan Peperiksaan, Jabatan Pendidikan Negeri. 2611/2 Pendidikan Seni Visual – Seni Halus Kertas 2 Calon hendaklah menggunakan kertas lukisan yang dibekalkan oleh Lembaga Peperiksaan sahaja. Calon yang mengambil kertas 2611/2 Pendidikan Seni Visual – Seni Halus Kertas 2, hendaklah mengambil Kertas Peperiksaan daripada Ketua Pengawas Peperiksaan pada 21 November 2018 (Rabu). 3759/1 Lukisan Kejuruteraan Kertas 1 3771/1 Grafik Komunikasi Teknikal Kertas 1 Calon hendaklah membawa semua alat lukisan kejuruteraan yang diperlukan seperti Sesiku T, Pembaris Skala, Papan Lukisan A3 (297 mm x 420 mm) dan alat-alat lukisan. 7102/1 Membuat Perabot Kertas 1 Calon hendaklah membawa sendiri alat melukis dan pensel warna. 7204/1 Penjagaan Muka dan Dandanan Rambut Kertas 1 Calon hendaklah membawa sendiri pensel warna dan make-up kit. 7301/1 Landskap dan Nurseri Kertas 1 7303/1 Tanaman Makanan Kertas 1 Calon hendaklah membawa sendiri peralatan melukis pelan dan peralatan mewarna.
 • 10. 10 KOD KERTAS DAN NAMA KERTAS ARAHAN KHAS 1249/3 Sejarah Kertas 3 1. 2. Calon hendaklah memuat turun tema umum Sejarah 1249/3 dari portal rasmi Lembaga Peperiksaan enam (6) minggu sebelum tarikh peperiksaan. Calon boleh membuat rujukan daripada pelbagai sumber yang berkaitan dengan tema umum sebagai persediaan untuk menjawab tugasan spesifik yang akan diberi pada hari peperiksaan. Sumber rujukan boleh diperoleh daripada buku teks, bahan bacaan ilmiah, nota, majalah, keratan akhbar, internet dan sumber-sumber lain yang berkaitan. 3. Calon hanya dibenarkan membawa masuk dokumen seperti buku teks, bahan bacaan ilmiah, nota bertulis, bahan fotostat dan bahan bercetak yang berkaitan sahaja ke dalam dewan/bilik peperiksaan pada hari peperiksaan. Dokumen tersebut tidak boleh dikongsi bersama calon-calon lain semasa peperiksaan bertulis dilaksanakan. Penggunaan bahan rujukan hendaklah tidak mengganggu calon lain. 4. Calon tidak dibenarkan sama sekali membawa alat atau peranti elektronik ke dalam dewan/bilik peperiksaan. KOD KERTAS DAN NAMA KERTAS ARAHAN KHAS 3756/4 Prinsip Perakaunan Kertas 4 3766/4 Perniagaan Kertas 4 1. Calon persendirian yang mendaftar bagi mata pelajaran 3756 Prinsip Perakaunan dan 3766 Perniagaan wajib menduduki Kertas Peperiksaan 3756/4 Prinsip Perakaunan Kertas 4 dan 3766/4 Perniagaan Kertas 4. 2. Calon persendirian hendaklah mendapatkan maklumat tentang pusat peperiksaan yang terlibat sebelum tarikh peperiksaan pada 18 September dan 19 September 2018 daripada Sektor Penilaian dan Peperiksaan, Jabatan Pendidikan Negeri tempat calon mendaftar.
 • 11. 11 KOD KERTAS DAN NAMA KERTAS ARAHAN KHAS 7101/1 Pembinaan Domestik Kertas 1 7103/1 Kerja Paip Domestik Kertas 1 7104/1 Pendawaian Domestik Kertas 1 7105/1 Kimpalan Arka dan Gas Kertas 1 7106/1 Menservis Automobil Kertas 1 7107/1 Menservis Motosikal Kertas 1 7108/1 Menservis Peralatan Penyejukan dan Penyamanan Udara Kertas 1 7109/1 Menservis Peralatan Elektrik Domestik Kertas 1 7201/1 Rekaan dan Jahitan Pakaian Kertas 1 7202/1 Katering dan Penyajian Kertas 1 7203/1 Pemprosesan Makanan Kertas 1 7205/1 Asuhan dan Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kertas 1 7206/1 Gerontologi Asas dan Perkhidmatan Geriatrik Kertas 1 7302/1 Akuakultur dan Haiwan Rekreasi Kertas 1 7401/1 Seni Reka Tanda Kertas 1 7402/1 Hiasan Dalaman Asas Kertas 1 7403/1 Produksi Multimedia Kertas 1 7404/1 Grafik Berkomputer Kertas 1 Calon hendaklah membawa sendiri pensel warna. Penggunaan Kalkulator Calon dibenarkan mengguna kalkulator bagi Kertas Peperiksaan yang berkenaan.
 • 12. TARIKH MASA ……... Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada Jurnal, Lejar, Buku Tunai dan Helaian Jawapan dalam Kertas Peperiksaan 10 minit 3756/4 Prinsip Perakaunan Kertas 4 2 jam 30 minit ……... Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada Helaian Jawapan dalam Kertas Peperiksaan 10 minit 3766/4 Perniagaan Kertas 4 2 jam 30 minit RABU 19 September 2018 07:50 pagi — 08:00 pagi 08:00 pagi — 10:30 pagi SELASA 18 September 2018 07:50 pagi — 08:00 pagi 08:00 pagi — 10:30 pagi JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN BERTULIS SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM) 2018 WAKTU KOD KERTAS NAMA KERTAS 12
 • 13. TARIKH MASA ……... Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Buku Jawapan 10 minit 1103/1 Bahasa Melayu Kertas 1 2 jam 15 minit ……... Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon menyemak butiran pada Kertas Jawapan Objektif Bermaklumat 10 minit 2611/1 Pendidikan Seni Visual - Teori Seni (Aneka Pilihan) Kertas 1 1 jam 15 minit ……... Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Buku Jawapan 10 minit 1103/2 Bahasa Melayu Kertas 2 2 jam 30 minit ……... Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Buku Jawapan 10 minit 1119/1 Bahasa Inggeris Kertas 1 1 jam 45 minit ……... Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Kertas Peperiksaan 10 minit 1119/2 Bahasa Inggeris Kertas 2 2 jam 15 minit ……... Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Kertas Peperiksaan 10 minit 2361/1 Bahasa Arab Kertas 1 1 jam 15 minit ……... Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Buku Jawapan 10 minit 6351/1 Bahasa Cina Kertas 1 1 jam 45 minit 6354/1 Bahasa Tamil Kertas 1 1 jam 45 minit ……... Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon menyemak butiran pada Kertas Jawapan Objektif Bermaklumat 10 minit 1449/1 Mathematics (Aneka Pilihan) Kertas 1 1 jam 15 minit ……... Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Kertas Peperiksaan dan Helaian Tambahan 10 minit 1449/2 Mathematics Kertas 2 2 jam 30 minit ……... Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Buku Jawapan 10 minit 6351/2 Bahasa Cina Kertas 2 2 jam 15 minit 6354/2 Bahasa Tamil Kertas 2 2 jam 15 minit 2361/2 Bahasa Arab Kertas 2 2 jam 30 minit 6356 Bahasa Iban 2 jam 30 minit 6357 Bahasa Kadazandusun 2 jam 30 minit 9378 Bahasa Punjabi 3 jam JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN BERTULIS SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM) 2018 WAKTU KOD KERTAS NAMA KERTAS SELASA 13 November 2018 07:50 pagi — 08:00 pagi 08:00 pagi — 10:15 pagi 10:50 pagi — 11:00 pagi 11:00 pagi — 12:15 tgh. hari 01:50 petang — 02:00 petang 02:00 petang — 04:30 petang 02:00 petang — 04:15 petang 02:00 petang — 04:30 petang 10:00 pagi — 12:30 tgh. hari RABU 14 November 2018 07:50 pagi — 08:00 pagi 08:00 pagi — 09:45 pagi 10:20 pagi — 10:30 pagi 10:30 pagi — 12:45 tgh. hari 01:50 petang — 02:00 petang 02:00 petang — 03:15 petang 01:50 petang — 02:00 petang 02:00 petang — 03:45 petang 02:00 petang — 03:45 petang 01:50 petang — 02:00 petang 02:00 petang — 04:15 petang 07:50 pagi — 08:00 pagi 08:00 pagi — 09:15 pagi 09:50 pagi — 10:00 pagi 02:00 petang — 04:30 petang 02:00 petang — 04:30 petang 02:00 petang — 05:00 petang KHAMIS 15 November 2018 13
 • 14. TARIKH MASA JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN BERTULIS SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM) 2018 WAKTU KOD KERTAS NAMA KERTAS SELASA 13 November 2018 ……... Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon menyemak butiran pada Kertas Jawapan Objektif Bermaklumat 10 minit 1249/1 Sejarah (Aneka Pilihan) Kertas 1 1 jam ……... Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Kertas Peperiksaan dan Buku Jawapan 10 minit 1249/2 Sejarah Kertas 2 2 jam 30 minit ……... Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Buku Jawapan 10 minit 1249/3 Sejarah Kertas 3 3 jam ……... Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Kertas Peperiksaan 10 minit 5226/1 Tasawwur Islam Kertas 1 1 jam 15 minit ……... Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada Helaian Jawapan dalam Kertas Peperiksaan dan Helaian Tambahan 10 minit 1223/1 Pendidikan Islam Kertas 1 2 jam ……... Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Kertas Peperiksaan 10 minit 1225/1 Pendidikan Moral Kertas 1 2 jam 30 minit ……... Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Buku Jawapan 10 minit 5228/2 Pendidikan Syari'ah Islamiah Kertas 2 2 jam 30 minit ……... Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Buku Jawapan 10 minit 1223/2 Pendidikan Islam Kertas 2 1 jam 40 minit ……... Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon menyemak butiran pada Kertas Jawapan Objektif Bermaklumat 10 minit 5228/1 Pendidikan Syari'ah Islamiah (Aneka Pilihan) Kertas 1 1 jam 15 minit ……... Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Buku Jawapan 10 minit 5226/2 Tasawwur Islam Kertas 2 2 jam 30 minit 9221 Bible Knowledge 2 jam 30 minit ISNIN 19 November 2018 08:00 pagi — 9:00 pagi 09:50 pagi — 10:00 pagi 07:50 pagi — 08:00 pagi 10:00 pagi — 12:30 tgh. hari RABU 21 November 2018 07:50 pagi — 08:00 pagi 08:00 pagi — 11:00 pagi 01:50 petang — 02:00 petang 02:00 petang — 03:15 petang KHAMIS 22 November 2018 07:50 pagi — 08:00 pagi 08:00 pagi — 10:00 pagi 07:50 pagi — 08:00 pagi 08:00 pagi — 10:30 pagi 07:50 pagi — 08:00 pagi 08:00 pagi — 10:30 pagi 11:05 pagi — 11:15 pagi 11:15 pagi — 12:55 tgh. hari 11:05 pagi — 11:15 pagi 11:15 pagi — 12:30 tgh. hari 01:50 petang — 02:00 petang 02:00 petang — 04:30 petang 02:00 petang — 04:30 petang 14
 • 15. TARIKH MASA JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN BERTULIS SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM) 2018 WAKTU KOD KERTAS NAMA KERTAS SELASA 13 November 2018 ……... Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon menyemak butiran pada Kertas Jawapan Objektif Bermaklumat 10 minit 3756/1 Prinsip Perakaunan (Aneka Pilihan) Kertas 1 1 jam 15 minit ……... Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada Helaian Tambahan, Lejar, Jurnal dan Buku Tunai Tiga Ruangan 10 minit 3756/2 Prinsip Perakaunan Kertas 2 2 jam 30 minit ……... Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Buku Jawapan 10 minit 5227/1 Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah Kertas 1 2 jam 30 minit ……... Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Kertas Peperiksaan 10 minit 3472/1 Additional Mathematics Kertas 1 2 jam ……... Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Buku Jawapan 3472/2 Additional Mathematics Kertas 2 2 jam 30 minit ……... Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada Kertas Lukisan 10 minit 2611/2 Pendidikan Seni Visual - Seni Halus Kertas 2 3 jam ……... Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Kertas Peperiksaan 10 minit 2621/1 Pendidikan Muzik Kertas 1 2 jam 30 minit 3763/1 Reka Cipta Kertas 1 2 jam 30 minit ……... Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon menyemak butiran pada Kertas Jawapan Objektif Bermaklumat 10 minit 1511/1 Science (Aneka Pilihan) Kertas 1 1 jam 15 minit 4531/1 Physics (Aneka Pilihan) Kertas 1 1 jam 15 minit ……... Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Kertas Peperiksaan dan Helaian Tambahan 10 minit 1511/2 Science Kertas 2 2 jam 30 minit 4531/2 Physics Kertas 2 2 jam 30 minit ……... Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Kertas Peperiksaan dan Helaian Tambahan 10 minit 4531/3 Physics (Amali Bertulis) Kertas 3 1 jam 30 minit ISNIN 26 November 2018 07:50 pagi — 08:00 pagi 08:00 pagi — 09:15 pagi 09:50 pagi — 10:00 pagi 10:00 pagi — 12:30 tgh. hari 01:50 petang — 02:00 petang 02:00 petang — 04:30 petang SELASA 27 November 2018 07:50 pagi — 08:00 pagi 08:00 pagi — 10:00 pagi 01:50 petang — 02:00 petang 02:00 petang — 04:30 petang RABU 28 November 2018 07:50 pagi — 08:00 pagi 08:00 pagi — 11:00 pagi 01:50 petang — 02:00 petang 02:00 petang — 04:30 petang 02:00 petang — 04:30 petang KHAMIS 29 November 2018 07:50 pagi — 08:00 pagi 08:00 pagi — 09:15 pagi 08:00 pagi — 09:15 pagi 09:50 pagi — 10:00 pagi 10:00 pagi — 12:30 tgh. hari 10:00 pagi — 12:30 tgh. hari 01:50 petang — 02:00 petang 02:00 petang — 03:30 petang 15
 • 16. TARIKH MASA JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN BERTULIS SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM) 2018 WAKTU KOD KERTAS NAMA KERTAS SELASA 13 November 2018 ……... Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon menyemak butiran pada Kertas Jawapan Objektif Bermaklumat 10 minit 3766/1 Perniagaan (Aneka Pilihan) Kertas 1 1 jam 15 minit 4551/1 Biology (Aneka Pilihan) Kertas 1 1 jam 15 minit ……... Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Buku Jawapan 10 minit 3766/2 Perniagaan Kertas 2 2 jam 15 minit ……... Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Kertas Peperiksaan dan Helaian Tambahan 10 minit 4551/2 Biology Kertas 2 2 jam 30 minit ……... Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Kertas Peperiksaan dan Helaian Tambahan 10 minit 4551/3 Biology (Amali Bertulis) Kertas 3 1 jam 30 minit ……... Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Buku Jawapan 10 minit 2205 Literature in English 2 jam 30 minit 2215 Kesusasteraan Melayu 2 jam 30 minit 9216 Kesusasteraan Cina 2 jam 30 minit 9217 Kesusasteraan Tamil 2 jam 30 minit ……... Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon menyemak butiran pada Kertas Jawapan Objektif Bermaklumat 10 minit 3754/1 Pengajian Keusahawanan (Aneka Pilihan) Kertas 1 1 jam 15 minit 2280/1 Geografi (Aneka Pilihan) Kertas 1 1 jam 15 minit ……... Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Buku Jawapan 10 minit 3754/2 Pengajian Keusahawanan Kertas 2 2 jam ……... Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Kertas Peperiksaan dan Buku Jawapan 10 minit 2280/2 Geografi Kertas 2 2 jam ……... Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon menyemak butiran pada Kertas Jawapan Objektif Bermaklumat 10 minit 4541/1 Chemistry (Aneka Pilihan) Kertas 1 1 jam 15 minit 4561/1 Additional Science (Aneka Pilihan) Kertas 1 1 jam 15 minit ……... Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Kertas Peperiksaan dan Helaian Tambahan 10 minit 4541/2 Chemistry Kertas 2 2 jam 30 minit 4561/2 Additional Science Kertas 2 2 jam 30 minit ……... Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Kertas Peperiksaan dan Helaian Tambahan 10 minit 4541/3 Chemistry (Amali Bertulis) Kertas 3 1 jam 30 minit 4561/3 Additional Science (Amali Bertulis) Kertas 3 1 jam 30 minit ISNIN 3 Disember 2018 07:50 pagi — 08:00 pagi 08:00 pagi — 09:15 pagi 08:00 pagi — 09:15 pagi 09:50 pagi — 10:00 pagi 10:00 pagi — 12:15 tgh. hari 09:50 pagi — 10:00 pagi 10:00 pagi — 12:30 tgh. hari 01:50 petang — 02:00 petang 02:00 petang — 03:30 petang SELASA 4 Disember 2018 07:50 pagi — 08:00 pagi 08:00 pagi — 10:30 pagi 08:00 pagi — 10:30 pagi 08:00 pagi — 10:30 pagi 08:00 pagi — 10:30 pagi 11:05 pagi — 11:15 pagi 11:15 pagi — 12:30 tgh. hari 11:15 pagi — 12:30 tgh. hari 01:50 petang — 02:00 petang 02:00 petang — 04:00 petang 01:50 petang — 02:00 petang 02:00 petang — 04:00 petang RABU 5 Disember 2018 07:50 pagi — 08:00 pagi 08:00 pagi — 09:15 pagi 08:00 pagi — 09:15 pagi 09:50 pagi — 10:00 pagi 10:00 pagi — 12:30 tgh. hari 10:00 pagi — 12:30 tgh. hari 01:50 petang — 02:00 petang 02:00 petang — 03:30 petang 02:00 petang — 03:30 petang 16
 • 17. TARIKH MASA JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN BERTULIS SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM) 2018 WAKTU KOD KERTAS NAMA KERTAS SELASA 13 November 2018 ……... Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Kertas Peperiksaan 10 minit 3759/1 Lukisan Kejuruteraan Kertas 1 2 jam 30 minit 3771/1 Grafik Komunikasi Teknikal Kertas 1 2 jam 30 minit 7101/1 Pembinaan Domestik Kertas 1 2 jam 30 minit 7102/1 Membuat Perabot Kertas 1 2 jam 30 minit 7103/1 Kerja Paip Domestik Kertas 1 2 jam 30 minit 7104/1 Pendawaian Domestik Kertas 1 2 jam 30 minit 7105/1 Kimpalan Arka dan Gas Kertas 1 2 jam 30 minit 7106/1 Menservis Automobil Kertas 1 2 jam 30 minit 7107/1 Menservis Motosikal Kertas 1 2 jam 30 minit 7108/1 Menservis Peralatan Penyejukan dan Penyamanan Udara Kertas 1 2 jam 30 minit 7109/1 Menservis Peralatan Elektrik Domestik Kertas 1 2 jam 30 minit 7201/1 Rekaan dan Jahitan Pakaian Kertas 1 2 jam 30 minit 7202/1 Katering dan Penyajian Kertas 1 2 jam 30 minit 7203/1 Pemprosesan Makanan Kertas 1 2 jam 30 minit 7204/1 Penjagaan Muka dan Dandanan Rambut Kertas 1 2 jam 30 minit 7205/1 Asuhan dan Pendidikan Awal Kanak-kanak Kertas 1 2 jam 30 minit 7206/1 Gerontologi Asas dan Perkhidmatan Geriatrik Kertas 1 2 jam 30 minit 7301/1 Landskap dan Nurseri Kertas 1 2 jam 30 minit 7302/1 Akuakultur dan Haiwan Rekreasi Kertas 1 2 jam 30 minit 7303/1 Tanaman Makanan Kertas 1 2 jam 30 minit 7401/1 Seni Reka Tanda Kertas 1 2 jam 30 minit 7402/1 Hiasan Dalaman Asas Kertas 1 2 jam 30 minit 7403/1 Produksi Multimedia Kertas 1 2 jam 30 minit 7404/1 Grafik Berkomputer Kertas 1 2 jam 30 minit Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Buku Jawapan 5302/2 Maharat al-Quran Kertas 2 1 jam 30 minit ……... Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon menyemak butiran pada Kertas Jawapan Objektif Bermaklumat 10 minit 3767/1 Ekonomi (Aneka Pilihan) Kertas 1 1 jam 15 minit ……... Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Kertas Peperiksaan 10 minit 3767/2 Ekonomi Kertas 2 2 jam 15 minit KHAMIS 6 Disember 2018 07:50 pagi — 08:00 pagi 08:00 pagi — 10:30 pagi 08:00 pagi — 10:30 pagi 08:00 pagi — 10:30 pagi 08:00 pagi — 10:30 pagi 08:00 pagi — 10:30 pagi 08:00 pagi — 10:30 pagi 08:00 pagi — 10:30 pagi 08:00 pagi — 10:30 pagi 08:00 pagi — 10:30 pagi 08:00 pagi — 10:30 pagi 08:00 pagi — 10:30 pagi 08:00 pagi — 10:30 pagi 08:00 pagi — 10:30 pagi 08:00 pagi — 10:30 pagi 08:00 pagi — 10:30 pagi 08:00 pagi — 10:30 pagi 08:00 pagi — 10:30 pagi 08:00 pagi — 10:30 pagi 08:00 pagi — 10:30 pagi 08:00 pagi — 10:30 pagi 08:00 pagi — 10:30 pagi 08:00 pagi — 10:30 pagi 08:00 pagi — 10:30 pagi 08:00 pagi — 10:30 pagi 07:50 pagi — 08:00 pagi 08:00 pagi — 09:30 pagi 11:05 pagi — 11:15 pagi 11:15 pagi — 12:30 tgh. hari 01:50 petang — 02:00 petang 02:00 petang — 04:15 petang 17
 • 18. TARIKH MASA JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN BERTULIS SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM) 2018 WAKTU KOD KERTAS NAMA KERTAS SELASA 13 November 2018 ……... Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon menyemak butiran pada Kertas Jawapan Objektif Bermaklumat 10 minit 4572/1 Sains Sukan (Aneka Pilihan) Kertas 1 1 jam 15 minit ……... Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Kertas Peperiksaan 10 minit 3760/1 Pengajian Kejuruteraan Mekanikal Kertas 1 1 jam 30 minit 3761/1 Pengajian Kejuruteraan Awam Kertas 1 1 jam 30 minit 3762/1 Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik Kertas 1 1 jam 30 minit ……... Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Buku Jawapan 10 minit 3760/2 Pengajian Kejuruteraan Mekanikal Kertas 2 2 jam 30 minit 3761/2 Pengajian Kejuruteraan Awam Kertas 2 2 jam 30 minit 3762/2 Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik Kertas 2 2 jam 30 minit ……... Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Kertas Peperiksaan dan Helaian Tambahan 10 minit 3768/1 Asas Kelestarian Kertas 1 2 jam 30 minit 4572/2 Sains Sukan Kertas 2 2 jam 30 minit ……... Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Kertas Peperiksaan dan Helaian Tambahan 10 minit 3729/1 Pertanian Kertas 1 2 jam 30 minit ……... Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Kertas Peperiksaan 10 minit 3769/1 Sains Rumah Tangga Kertas 1 2 jam 30 minit ……... Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada Helaian Jawapan dalam Kertas Peperiksaan dan Helaian Tambahan 10 minit 3770/1 Sains Komputer Kertas 1 2 jam 30 minit ……... Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Kertas Peperiksaan 10 minit 6355/1 English for Science and Technology Kertas 1 1 jam 15 minit ……... Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon menyemak butiran pada Kertas Jawapan Objektif Bermaklumat 10 minit 6355/2 English for Science and Technology (Aneka Pilihan) Kertas 2 1 jam 08:00 pagi — 9:15 pagi 07:50 pagi — 08:00 pagi 08:00 pagi — 09:30 pagi 08:00 pagi — 09:30 pagi 08:00 pagi — 09:30 pagi 01:50 petang — 02:00 petang 02:00 petang — 04:30 petang 02:00 petang — 04:30 petang 02:00 petang — 04:30 petang 07:50 pagi — 08:00 pagi 07:50 pagi — 08:00 pagi 08:00 pagi — 10:30 pagi 07:50 pagi — 08:00 pagi 08:00 pagi — 10:30 pagi 01:50 petang — 02:00 petang 02:00 petang — 04:30 petang 02:00 petang — 04:30 petang ISNIN 10 Disember 2018 KHAMIS 13 Disember 2018 07:50 pagi — 08:00 pagi 08:00 pagi — 09:15 pagi 10:05 pagi — 10:15 pagi 10:15 pagi — 11:15 pagi 01:50 petang — 02:00 petang 02:00 petang — 04:30 petang RABU 12 Disember 2018 18
 • 19. 19 JADUAL MASA TAMBAHAN CALON BERKEPERLUAN KHAS Masa tambahan yang diperuntukkan ini adalah untuk semua jenis Kertas Peperiksaan. Terdapat dua kategori masa tambahan bagi calon berkeperluan khas iaitu Kategori A dan Kategori B. Kategori A : Calon Masalah Pembelajaran, Kurang Upaya Penglihatan (Buta), Kurang Upaya Penglihatan (Rabun), Kurang Upaya Pelbagai dan Kurang Upaya Fizikal. 1. Calon kemalangan yang layak mendapat masa tambahan ialah calon yang tidak boleh menulis dengan tangan yang biasa digunakan untuk menulis. 2. Kecederaan lain boleh diberi pertimbangan atas nasihat Pengarah Pendidikan, Jabatan Pendidikan Negeri (u.p.: Sektor/Unit Penilaian dan Peperiksaan) Bil. Masa yang diperuntukkan dalam Jadual Waktu Peperiksaan Masa tambahan yang diberi 1 1 jam atau kurang hingga 1 jam 30 minit 30 minit 2 Lebih 1 jam 30 minit hingga 2 jam 30 minit 1 jam 3 Lebih 2 jam 30 minit 1 jam 30 minit Kategori B : Calon Kurang Upaya Pendengaran/Kurang Upaya Pertuturan Bil. Masa yang diperuntukkan dalam Jadual Waktu Peperiksaan Masa tambahan yang diberi 1 1 jam 15 minit 2 1 jam 15 minit 20 minit 3 1 jam 30 minit 25 minit 4 1 jam 45 minit 30 minit 5 2 jam 30 minit 6 2 jam 15 minit 35 minit 7 2 jam 30 minit 40 minit 8 3 jam 45 minit
 • 20. AMARAN PEPERIKSAAN/PENTAKSIRAN Calon yang menduduki peperiksaan di dewan/bilik peperiksaan dilarang: 1. membawa masuk sebarang catatan sama ada pada pakaian atau anggota badan, nota, dokumen seperti buku, lukisan, grafik, akhbar, kamus, kertas, Jadual Waktu Peperiksaan, Kenyataan Kemasukan Peperiksaan, telefon bimbit, alat-alat komunikasi atau peranti elektronik, bekas alat tulis dan beg ke dalam dewan/bilik peperiksaan kecuali alat tambahan yang dibenarkan semasa peperiksaan. 2. menulis nota pada pakaian, anggota badan, dinding atau meja tulis di dewan/bilik peperiksaan. 3. mendedahkan kertas peperiksaan atau/dan jawapan peperiksaan sehingga boleh dibaca oleh calon lain. 4. memberikan pertolongan, mendapatkan pertolongan, berhubung dengan orang lain di dalam atau di luar dewan/bilik peperiksaan walau dengan apa cara sekalipun yang boleh disabitkan dengan perbuatan salah laku dalam peperiksaan. 5. menukar kertas peperiksaan atau/dan jawapan peperiksaan dengan calon lain. 6. menukar tempat duduk yang telah ditetapkan tanpa kebenaran daripada Ketua Pengawas Peperiksaan. 7. menyamar atau membenarkan orang lain menyamar bagi pihak calon. 8. membuat rujukan di luar dewan/bilik peperiksaan semasa peperiksaan. 9. membawa kertas/skrip jawapan peperiksaan keluar dari dewan/bilik peperiksaan. Calon yang tidak mematahi Amaran Peperiksaan/Pentaksiran dianggap telah melakukan salah laku dan akan menyebabkan calon dikenakan tindakan tatatertib. Menurut Peraturan-Peraturan Pendidikan (Penilaian dan Peperiksaan) 1997 dalam Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) salah laku ertinya menipu, menyamar, menyeludup apa-apa yang tidak dibenarkan atau apa-apa salah laku yang lain yang disifatkan sebagai suatu salah laku serius oleh Lembaga Peperiksaan. Calon yang disabitkan dengan mana-mana salah laku boleh dikenakan tindakan berikut:- 1. keputusan peperiksaan digantung sementara menunggu selesainya penyiasatan; 2. keputusan peperiksaan mana-mana kertas peperiksaan dibatalkan; 3. keputusan peperiksaan yang dikendalikan di sesuatu pusat peperiksaan diisytiharkan terbatal. LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BORANG PENGAKUAN CALON 1.NAMA CALON 2.ANGKA GILIRAN 3.NOMBOR KAD PENGENALAN 4. PEPERIKSAAN TAHUN 5. PENGAKUAN CALON Saya mengaku telah membaca dan akan mematuhi semua Amaran Peperiksaan/Pentaksiran seperti yang dinyatakan di atas. Tandatangan :......................................................... Tarikh :.................................. 6. PENGESAHAN GURU BESAR/PENGETUA/PEGAWAI JABATAN PENDIDIKAN NEGERI Tandatangan :......................................................... Tarikh :.................................. NOTA: Borang Pengakuan Calon yang telah dilengkapkan hendaklah diserahkan kepada Guru Besar/Pengetua bagi calon sekolah atau Jabatan Pendidikan Negeri bagi calon persendirian. Pihak Jabatan Pendidikan Negeri/sekolah/institut hendaklah menyimpan Borang Pengakuan Calon sehingga enam (6) bulan selepas tarikh pengumuman keputusan peperiksaan. LP/Am/ BPC