SlideShare a Scribd company logo
Baitang 9
DETALYADONG BANGHAY-ARALIN
Guro Ericka F. Cagaoan Baitang 9
Paaralan Dulag National High School Asignatura Filipino
Petsa/Oras Markahan Ikatlo
I. LAYUNIN
A. Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa at pagpapahalaga sa nobela ng Saudi Arabia na bahagi ng Timog – Kanlurang Asya at
nagagamit ang mga pahayag na nagbibigay ng katuwiran sa ginawi ng tauhan sa akda.
B. Pamantayang Pagganap Nakagagawa ng isang mahusay na synopsis ng nobela mula sa mga akdang nabasa.
C. Mga Kasanayan sa Pagtuturo Sa pagtatapos ng talakayan, ang mga mag-aaral ay inaasahang:
A. Natutukoy ang mga mahahalagang pangyayari sa akdang “Isang Libo’t Isang Gabi”;
B. Nakabubuo ng sinopsis sa akdang “Isang Libo’t Isang Gabi” batay sa tauhan,tagpuanat banghay;
C. Naipapamalas ang katangian at gawi ng isang kagalang-galang na tao; at
D. Napahahalagahan at naisasabuhay ang katangian at gawi ng isang kagalang-galang natao
D. GAD Integration/
Values Integration/
Comprehensive Sexuality
Education Integration
 Wagas na pagmamahal
 Ang bawat problema ay palaging may solusyon
 Pagtitiyaga / Pagsasakripisyo
II. NILALAMAN “Isang Libo’t Isang Gabi” Nobela mula sa Saudi Arabia
III. KAGAMITANG PANTURO
A. Sanggunian Panitikang Asyano 9
1.Mga Pahina sa Gabay ng Guro Pahina 230- 236
2.Mga Pahina sa Kagamitang
Pangmag-aaral
B. Iba pang Kagamitang Panturo Kagamitang Biswal, powerpoint, laptop, manila paper at pentelpen
IV. PAMAMARAAN
Gawain ng Guro Gawain ng Mag-aaral
A. Balik aral / Pagsisimula ng
bagong aralin
ELICIT
Ngayong araw ay may panibagong paksa tayo na
tatalakayin, ngunit bago ang lahat magkakaroon
muna tayo ng isang pagbabalik-aral. Sino sa
inyo ang gustong magbahagi ng kanilang
kasagutan o ideya hinggil sa paksang tinalakay
noon nakaraang tagpo?
Mahusay!
Ito ay tungkol pamaksa na pangungusap at
pantulong na pangungusap.
Tungkol saan naman ang dalawang ito klas?
(sasagot ang mga mag-aaral)
(sasagot ang mga mag-aaral)
Baitang 9
DETALYADONG BANGHAY-ARALIN
Guro Ericka F. Cagaoan Baitang 9
Paaralan Dulag National High School Asignatura Filipino
Petsa/Oras Markahan Ikatlo
Tumpak!
Ang pamaksang pangungusap ay ang
pangunahing ideya o kaisipan. Ito ang
pinakasentrong pinag-uusapan sa talata.
Samantala, ang pantulong na pangungusap ay
ang mga pangungusap na nagbibigay paliwanag
o detalye sa pamaksang pangungusap.
Sinusuportahan nito ang pamaksang
pangungusap sa pamamagitan ng mga detalyeng
kaugnay nito.
May katanungan pa ba hinggil sa paksang tinalakay
natin noong nakaraang tagpo?
Wala na po, Binibini.
B. Paghahabi sa layunin ng aralin
ENGAGE
Kung ganon, mayroon akong inihandang
panimulang gawain upang tuluyang pukawin
ang inyong mga isipan at katawang lupa.
Ang larong ito ay pinamagatang “Scrambled
Letter, na kung saan ang gagawin niyo lang
ay ayusin ang mga titik upang mabuo ang
pangalan ng larawan. Ang mga larawan ay
nagpapakita ng mga bagay na mapagkikilanlan
sa bansang Saudi Arabia.
(Gagawin ng mga mag-aaral ang iniuutos ng guro)
Opo, Binibini.
C. Pag-uugnay ng mga halimbawa
sa bagong aralin
Mahusay at naayos niyo ang mga titik upang
mabuo ang pangalan ng larawan. Ang inyong
ginawa ay may kaugnayan sa ating paksang
tatalakayin na kung saan ito ay hinggil sa
isang nobela na pinamagatang “Isang Libo’t
Isang Gabi” na mula sa Saudi Arabia. Ang
nagsalin nito sa wikang Filipino ay si Julieta U.
Rivera.
Pamilyar ba kayo nito klas?
Pero bago ang lahat ay ipapaskil ko muna ang mga
layunin.
Hindi po, binibini.
Baitang 9
DETALYADONG BANGHAY-ARALIN
Guro Ericka F. Cagaoan Baitang 9
Paaralan Dulag National High School Asignatura Filipino
Petsa/Oras Markahan Ikatlo
Narito ang mga layunin na inaasahan nating
matamo pagkatapos ng ating talakayan.
(Ipinaskil ang mga layunin)
Sa pagtatapos ng talakayan, ang mga mag-
aaral ay inaasahang:
A. Natutukoy ang mga mahahalagang
pangyayari sa akdang “Isang Libo’t Isang Gabi”
B. Nakabubuo ng sinopsis sa akdang “Isang
Libo’t Isang Gabi” batay sa tauhan, tagpuan at
banghay
C. Naipapamalas ang katangian at gawing
isang kagalang-galang na tao; at
D. Napahahalagahan at naisasabuhay ang
katangian at gawi ng isang kagalang-galang
na tao.
Makakamtan lamang natin ang mga layuning
ito kung bibigyan niyo ko ng JOWA klas.
J-oyfulness to learn
O-bedience
W-illing to participate
A-ttentiveness
Maaasahan ko ba sa inyo iyon klas?
(sasagot ang mga mag-aaral)
Opo. Binibini!
D. Pagtalakay ng bagong
konsepto at paglalahad ng
kasanayan #1
EXPLORE
Pagpapayaman ng Talasalitaan
Bago tayo tuluyang magsimula sa ating pormal na
talakayan. Bigyan muna natin ng kahulugan ang
mga salitang maaaring makasagabal sa inyong
pag-unawa sa akda.
Talasalitaan:
Baitang 9
DETALYADONG BANGHAY-ARALIN
Guro Ericka F. Cagaoan Baitang 9
Paaralan Dulag National High School Asignatura Filipino
Petsa/Oras Markahan Ikatlo
HANAY A HANAY B
1. Paratang A. Palalayain
2. Pakakawalan B. Nakapiit
3. Nakakulong C. Ipinanukala
4. Iminungkahi D. Layon
5. Pakay E. Bintang
6. Bonnet F. Banal naaklat
7. Turban G. Guwantes
8. Qur’an H. Gora
I. Yari sa telang
pinupulupot sa paligid ng ulo.
Magaling!
Marahil ay maraming salita ang nadagdag sa
inyong kaalaman.
(sasagot ang mga mag-aaral)
Opo, Binibini.
E. Pagtalakay ng bagong
konsepto at paglalahad ng
kasanayan #2
Bago tayo dumako sa mismong akda ay tatalakayin
muna natin ang kahulugan ng nobela at mga
elemento nito. Ang nobela o novel sa Ingles
ay isang sining pamapanitikan na naglalaman
ng mahabang kwento na nahahati sa
maraming kabanata.
Ang nobela ay nagmula sa salitang Italyano na
“novella” na nangangahulugang balita, salaysay
o romantikong kwento. Nahahanay ito sa
kategoryang piksyon na nagsasalaysay ng mga
kathang-isip na kaganapan o sa totoong
buhay. Ito ay naglalaman ng dalawa o higit pang
mga tauhan, maraming pangyayari at mga
kaganapan sa iba’t-ibang tagpuan. Ang nobela ay
binubuo ng 60,000 hanggang 200,000 na salita o
300-1,300 pahina. Ang nobela ay hindi mababasa
sa isang upuan lamang sapagkat mahaba at
madami ang mga kaganapan dito. Ngayon ay
may panonoorin kayo na isang bidyu na na
Baitang 9
DETALYADONG BANGHAY-ARALIN
Guro Ericka F. Cagaoan Baitang 9
Paaralan Dulag National High School Asignatura Filipino
Petsa/Oras Markahan Ikatlo
papatungkol sa mismong akda. Tunghayan
ang mga pangyayari at makinig ng mabuti.
(Pagpapanood ng akda sa klase)
Natapos niyo ng panoorin ang akdang “Isang
Libo’t Isang Gabi.” Nagyon ay atin itong tatalakayin
sa pamamagitan ng pagsagot sa mga gabay na
tanong.
Maliwanag ba? Opo
F. Paglinang sa kabihasnan
EXPLAIN
Mga Gabay na Tanong:
1. Sino ang pangunahing tauhan sa akdang binasa?
2. Tama ba ang ginawa ng pangunahing
tauhan sa kwento?
3. Kung ikaw ang tauhang babae, gagawin
mo rin ba ang ginawa niya para mapalaya ang
mahal mo sa buhay?
4. Anong mga positibong katangian ang ipinakita ng
babae sa nobela?
5. Aling bahagi ng akda ang nagustuhan mo at
bakit?
6. Sa Saudi Arabia, kinikilala ang mga babae
bilang mahina at sunod-sunuran sa mga
lalaki. Paano pinatunayan ng babae na siya
ay malakas at kayang magtanggol ng kaniyang
sarili sa kamay ng mga mapagsamantala?
7. Kung ikaw ang magbibigay ng naiibang
wakas sa nobela, ano ito?
Naintindihan ba ang akda klas?
(sasagot ang mga mag-aaral)
Opo, Binibini
G. Paglalapat ng aralin sa pang-
araw-araw na buhay
ELABORATE
Bilang isang mag-aaral, sa paanong paraan mo
maipapakita ang iyong pagsasaalang-alang sa
kapakanan ng iyong kapuwa at sa kinabibilangang
pamayanan?
(sasagot ang mga mag-aaral)
H. Paglalahat ng aralin Kung ganon ay may katanungan ako sa inyo. Mula
sa binasang akda, ano ang inyong natutunan na
aral? (sasagot ang mga mag-aaral)
Baitang 9
DETALYADONG BANGHAY-ARALIN
Guro Ericka F. Cagaoan Baitang 9
Paaralan Dulag National High School Asignatura Filipino
Petsa/Oras Markahan Ikatlo
Paano ninyo ito maisasabuhay?
May katanungan o klasripikasyon ba sa paksang
tinalakay natin ngayon?
I. Pagtataya ng aralin
EVALUATE
PAGSUSULIT
PANUTO: Piliin ang tamang sagot sa bawat
katanungan.
1. Ano ang napangasawa ng babae sa Isang Libo’t,
Isang Gabi?
2.Saan galing ang nobelang ito?
3. Kanino unang nagpunta ang babae para humingi
ng tulong?
4.sa pagpapalit ng damit anong kulay ng damit ang
ipinalit sa Vizier?
5. Paano napapasok ng babae ang karpintero sa
loob ng kabinet
J. Karagdagang gawain para sa
takdang-aralin at remediation
EXTEND
TAKDANG ARALIN:
PANUTO: Basahin ang akdang “Mga Patak ng
Luha.”
V. TALA
VI. PAGNINILAY
A. Bilang ng mag-aaral na
nakakuha ng 80% sa pagtataya
B. Bilang ng mag-aaral na
nangangailangan ng iba pang
gawain para sa remediation.
C. Nakatulong ba ang remedial? Bilang ng mag-aaral na
nakaunawa sa aralin.
D. Bilang ng mga mag-aaral na
magpapatuloy sa remediation
E. Alin sa mga istratehiyang
pagtuturo ang nakatulong ng
lubos? Paano ito nakatulong?
Baitang 9
DETALYADONG BANGHAY-ARALIN
Guro Ericka F. Cagaoan Baitang 9
Paaralan Dulag National High School Asignatura Filipino
Petsa/Oras Markahan Ikatlo
F. Anong suliranin ang aking naranasan na solusyon sa
tulong ng aking punongguro at superbisor?
G. Anong kagamitang panturo ang
aking nadibuho na nais kong
ibahagi sa mga kapwa ko guro?
Ipinasa ni: Ericka F. Cagaoan
Gurong Nagsasanay Ipinasa kay: Gng. Marites Fernandez
Co- operating Teacher
Binigyang- pansin ni: G. Jerry G. Romero
Ulong- Guro
Pinagtibay ni: Dr. Ferdinand S. Bravo
Punong- Guro

More Related Content

What's hot

Mga Panlaping Makauri
Mga Panlaping MakauriMga Panlaping Makauri
Mga Panlaping Makauri
eneliaabugat
 
PPT DEMO FILIPINO VI
PPT DEMO FILIPINO VIPPT DEMO FILIPINO VI
PPT DEMO FILIPINO VI
Sharyn Gayo
 
Malayang Taludturan
Malayang TaludturanMalayang Taludturan
Malayang Taludturan
rosemelyn
 
Pagpapasidhi ng damdamin (clining) Baitang 8
Pagpapasidhi ng damdamin (clining) Baitang 8Pagpapasidhi ng damdamin (clining) Baitang 8
Pagpapasidhi ng damdamin (clining) Baitang 8
Wimabelle Banawa
 
Filipino v 1 str grading
Filipino v 1 str gradingFilipino v 1 str grading
Filipino v 1 str gradingEDITHA HONRADEZ
 
Takipsilim sa dyakarta
Takipsilim sa dyakartaTakipsilim sa dyakarta
Takipsilim sa dyakarta
Kharmen Mae Macasero
 
Katangian ng Maayos na Kurikulum
Katangian ng Maayos na Kurikulum Katangian ng Maayos na Kurikulum
Katangian ng Maayos na Kurikulum
Eldrian Louie Manuyag
 
Ang kuwento ni mabuti
Ang kuwento ni mabutiAng kuwento ni mabuti
Ang kuwento ni mabutiMildred Datu
 
Kasanayan sa pakikinig
Kasanayan sa pakikinigKasanayan sa pakikinig
Kasanayan sa pakikinig
Mily Ann Tabula
 
Filiipino 9 detailed lesson plan
Filiipino 9 detailed lesson planFiliipino 9 detailed lesson plan
Filiipino 9 detailed lesson plan
Krystal Pearl Dela Cruz
 
Ang Matsing at Pagong
Ang Matsing at PagongAng Matsing at Pagong
Ang Matsing at Pagong
menchu lacsamana
 
ANG MATANDA AT ANG DAGAT PP.pptx
ANG MATANDA AT ANG DAGAT PP.pptxANG MATANDA AT ANG DAGAT PP.pptx
ANG MATANDA AT ANG DAGAT PP.pptx
ChrisAncero
 
Anekdota.pptx
Anekdota.pptxAnekdota.pptx
Anekdota.pptx
AldabaJershey
 
A research proposal
A research proposalA research proposal
A research proposalbrfcanoy
 
Isahan at Sabayang Pagbigkas
Isahan at Sabayang PagbigkasIsahan at Sabayang Pagbigkas
Isahan at Sabayang Pagbigkas
Angelique .
 
Pagkakaiba ng kathang isip at di kathang isip (
Pagkakaiba ng kathang isip at di kathang isip (Pagkakaiba ng kathang isip at di kathang isip (
Pagkakaiba ng kathang isip at di kathang isip (
JuanitaNavarro4
 
HELE
HELE HELE
Talahanayan ng Espisipekasyon sa Filipino 7(Ikaapat na Markahan)
Talahanayan ng Espisipekasyon sa Filipino 7(Ikaapat na Markahan)Talahanayan ng Espisipekasyon sa Filipino 7(Ikaapat na Markahan)
Talahanayan ng Espisipekasyon sa Filipino 7(Ikaapat na Markahan)
Lodevics Taladtad
 

What's hot (20)

Mga Panlaping Makauri
Mga Panlaping MakauriMga Panlaping Makauri
Mga Panlaping Makauri
 
PPT DEMO FILIPINO VI
PPT DEMO FILIPINO VIPPT DEMO FILIPINO VI
PPT DEMO FILIPINO VI
 
Malayang Taludturan
Malayang TaludturanMalayang Taludturan
Malayang Taludturan
 
Pagpapasidhi ng damdamin (clining) Baitang 8
Pagpapasidhi ng damdamin (clining) Baitang 8Pagpapasidhi ng damdamin (clining) Baitang 8
Pagpapasidhi ng damdamin (clining) Baitang 8
 
Filipino v 1 str grading
Filipino v 1 str gradingFilipino v 1 str grading
Filipino v 1 str grading
 
Takipsilim sa dyakarta
Takipsilim sa dyakartaTakipsilim sa dyakarta
Takipsilim sa dyakarta
 
Banghay aralin
Banghay aralinBanghay aralin
Banghay aralin
 
Katangian ng Maayos na Kurikulum
Katangian ng Maayos na Kurikulum Katangian ng Maayos na Kurikulum
Katangian ng Maayos na Kurikulum
 
Ang kuwento ni mabuti
Ang kuwento ni mabutiAng kuwento ni mabuti
Ang kuwento ni mabuti
 
Kasanayan sa pakikinig
Kasanayan sa pakikinigKasanayan sa pakikinig
Kasanayan sa pakikinig
 
Filiipino 9 detailed lesson plan
Filiipino 9 detailed lesson planFiliipino 9 detailed lesson plan
Filiipino 9 detailed lesson plan
 
Ang Matsing at Pagong
Ang Matsing at PagongAng Matsing at Pagong
Ang Matsing at Pagong
 
ANG MATANDA AT ANG DAGAT PP.pptx
ANG MATANDA AT ANG DAGAT PP.pptxANG MATANDA AT ANG DAGAT PP.pptx
ANG MATANDA AT ANG DAGAT PP.pptx
 
Anekdota.pptx
Anekdota.pptxAnekdota.pptx
Anekdota.pptx
 
A research proposal
A research proposalA research proposal
A research proposal
 
Isahan at Sabayang Pagbigkas
Isahan at Sabayang PagbigkasIsahan at Sabayang Pagbigkas
Isahan at Sabayang Pagbigkas
 
Pagkakaiba ng kathang isip at di kathang isip (
Pagkakaiba ng kathang isip at di kathang isip (Pagkakaiba ng kathang isip at di kathang isip (
Pagkakaiba ng kathang isip at di kathang isip (
 
HELE
HELE HELE
HELE
 
G9 dll (kabanata 16 23)
G9 dll (kabanata 16 23)G9 dll (kabanata 16 23)
G9 dll (kabanata 16 23)
 
Talahanayan ng Espisipekasyon sa Filipino 7(Ikaapat na Markahan)
Talahanayan ng Espisipekasyon sa Filipino 7(Ikaapat na Markahan)Talahanayan ng Espisipekasyon sa Filipino 7(Ikaapat na Markahan)
Talahanayan ng Espisipekasyon sa Filipino 7(Ikaapat na Markahan)
 

Similar to Isang Libo't Isang Gabi _DLP. o banghay aralin

DLP1-ANG-ALAGA.docxDSAHDJQWHEUHAJSDBSMBC
DLP1-ANG-ALAGA.docxDSAHDJQWHEUHAJSDBSMBCDLP1-ANG-ALAGA.docxDSAHDJQWHEUHAJSDBSMBC
DLP1-ANG-ALAGA.docxDSAHDJQWHEUHAJSDBSMBC
MaryJoyceHufano1
 
Lesson plan 8
Lesson plan 8 Lesson plan 8
Lesson plan 8
DebieAnneCiano1
 
anaporik-kataporik-masusingbanghayaralin
anaporik-kataporik-masusingbanghayaralinanaporik-kataporik-masusingbanghayaralin
anaporik-kataporik-masusingbanghayaralin
RafaelaTenorio2
 
15. Dacdac, Karyll F. DLP o banghay aralin
15. Dacdac, Karyll F. DLP o banghay aralin15. Dacdac, Karyll F. DLP o banghay aralin
15. Dacdac, Karyll F. DLP o banghay aralin
ErickaCagaoan
 
Daily Lesson Log Filipino 3 Week8 Grade3
Daily Lesson Log Filipino 3 Week8 Grade3Daily Lesson Log Filipino 3 Week8 Grade3
Daily Lesson Log Filipino 3 Week8 Grade3
JelineSalitanBading
 
Buhay ni RIzal.docx
Buhay ni RIzal.docxBuhay ni RIzal.docx
Buhay ni RIzal.docx
NeilAlcantaraMasangc
 
Aralin 4.1 sa Filipino sa Ikaapat na Markahan
Aralin 4.1 sa Filipino sa Ikaapat na MarkahanAralin 4.1 sa Filipino sa Ikaapat na Markahan
Aralin 4.1 sa Filipino sa Ikaapat na Markahan
Marico4
 
DLL_FILIPINO 4_Q1_W1.docx
DLL_FILIPINO 4_Q1_W1.docxDLL_FILIPINO 4_Q1_W1.docx
DLL_FILIPINO 4_Q1_W1.docx
BjayCastante
 
Mga-Estratehiya-Sa-Pagtuturo-Ng-Panitikan.ppt
Mga-Estratehiya-Sa-Pagtuturo-Ng-Panitikan.pptMga-Estratehiya-Sa-Pagtuturo-Ng-Panitikan.ppt
Mga-Estratehiya-Sa-Pagtuturo-Ng-Panitikan.ppt
LhysLeey
 
Filipino 2 DLL Q1 Week 7.docx
Filipino 2 DLL Q1 Week 7.docxFilipino 2 DLL Q1 Week 7.docx
Filipino 2 DLL Q1 Week 7.docx
GraceDivinagraciaVil
 
Epiko
EpikoEpiko
Epiko
Rowie Lhyn
 
DLL_FILIPINO 4_Q2_W1.docx
DLL_FILIPINO 4_Q2_W1.docxDLL_FILIPINO 4_Q2_W1.docx
DLL_FILIPINO 4_Q2_W1.docx
DaisylenPAhit
 
Grade 4-1 q2 w2.docx
Grade 4-1 q2 w2.docxGrade 4-1 q2 w2.docx
Grade 4-1 q2 w2.docx
ssuserda25b51
 
TmLHT sa Filipino 6
TmLHT sa Filipino 6TmLHT sa Filipino 6
TmLHT sa Filipino 6
Sunshine Khriztel Estrera
 
Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q1 Week 1.docx
Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q1 Week 1.docxGrade 5 DLL FILIPINO 5 Q1 Week 1.docx
Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q1 Week 1.docx
AnaCaraCabrerosManal
 
week 1.docx
week 1.docxweek 1.docx
week 1.docx
NailynCabudol
 
DLL_FIILIPINO 6_Q2_W1.docx
DLL_FIILIPINO 6_Q2_W1.docxDLL_FIILIPINO 6_Q2_W1.docx
DLL_FIILIPINO 6_Q2_W1.docx
MariaGvlennMacanas
 
Daily Lesson Log in_FIILIPINO 6_Q2_W1.docx
Daily Lesson Log in_FIILIPINO 6_Q2_W1.docxDaily Lesson Log in_FIILIPINO 6_Q2_W1.docx
Daily Lesson Log in_FIILIPINO 6_Q2_W1.docx
GENEVADPAGALLAMMAN
 
3 qtr filipino-melc2-las
3 qtr filipino-melc2-las3 qtr filipino-melc2-las
3 qtr filipino-melc2-las
Donalyn Frofunga
 
Dlp grade 7 maikling kuwento (paalam sa pagkabata)
Dlp grade 7 maikling kuwento (paalam sa pagkabata)Dlp grade 7 maikling kuwento (paalam sa pagkabata)
Dlp grade 7 maikling kuwento (paalam sa pagkabata)
Michelle Muñoz
 

Similar to Isang Libo't Isang Gabi _DLP. o banghay aralin (20)

DLP1-ANG-ALAGA.docxDSAHDJQWHEUHAJSDBSMBC
DLP1-ANG-ALAGA.docxDSAHDJQWHEUHAJSDBSMBCDLP1-ANG-ALAGA.docxDSAHDJQWHEUHAJSDBSMBC
DLP1-ANG-ALAGA.docxDSAHDJQWHEUHAJSDBSMBC
 
Lesson plan 8
Lesson plan 8 Lesson plan 8
Lesson plan 8
 
anaporik-kataporik-masusingbanghayaralin
anaporik-kataporik-masusingbanghayaralinanaporik-kataporik-masusingbanghayaralin
anaporik-kataporik-masusingbanghayaralin
 
15. Dacdac, Karyll F. DLP o banghay aralin
15. Dacdac, Karyll F. DLP o banghay aralin15. Dacdac, Karyll F. DLP o banghay aralin
15. Dacdac, Karyll F. DLP o banghay aralin
 
Daily Lesson Log Filipino 3 Week8 Grade3
Daily Lesson Log Filipino 3 Week8 Grade3Daily Lesson Log Filipino 3 Week8 Grade3
Daily Lesson Log Filipino 3 Week8 Grade3
 
Buhay ni RIzal.docx
Buhay ni RIzal.docxBuhay ni RIzal.docx
Buhay ni RIzal.docx
 
Aralin 4.1 sa Filipino sa Ikaapat na Markahan
Aralin 4.1 sa Filipino sa Ikaapat na MarkahanAralin 4.1 sa Filipino sa Ikaapat na Markahan
Aralin 4.1 sa Filipino sa Ikaapat na Markahan
 
DLL_FILIPINO 4_Q1_W1.docx
DLL_FILIPINO 4_Q1_W1.docxDLL_FILIPINO 4_Q1_W1.docx
DLL_FILIPINO 4_Q1_W1.docx
 
Mga-Estratehiya-Sa-Pagtuturo-Ng-Panitikan.ppt
Mga-Estratehiya-Sa-Pagtuturo-Ng-Panitikan.pptMga-Estratehiya-Sa-Pagtuturo-Ng-Panitikan.ppt
Mga-Estratehiya-Sa-Pagtuturo-Ng-Panitikan.ppt
 
Filipino 2 DLL Q1 Week 7.docx
Filipino 2 DLL Q1 Week 7.docxFilipino 2 DLL Q1 Week 7.docx
Filipino 2 DLL Q1 Week 7.docx
 
Epiko
EpikoEpiko
Epiko
 
DLL_FILIPINO 4_Q2_W1.docx
DLL_FILIPINO 4_Q2_W1.docxDLL_FILIPINO 4_Q2_W1.docx
DLL_FILIPINO 4_Q2_W1.docx
 
Grade 4-1 q2 w2.docx
Grade 4-1 q2 w2.docxGrade 4-1 q2 w2.docx
Grade 4-1 q2 w2.docx
 
TmLHT sa Filipino 6
TmLHT sa Filipino 6TmLHT sa Filipino 6
TmLHT sa Filipino 6
 
Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q1 Week 1.docx
Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q1 Week 1.docxGrade 5 DLL FILIPINO 5 Q1 Week 1.docx
Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q1 Week 1.docx
 
week 1.docx
week 1.docxweek 1.docx
week 1.docx
 
DLL_FIILIPINO 6_Q2_W1.docx
DLL_FIILIPINO 6_Q2_W1.docxDLL_FIILIPINO 6_Q2_W1.docx
DLL_FIILIPINO 6_Q2_W1.docx
 
Daily Lesson Log in_FIILIPINO 6_Q2_W1.docx
Daily Lesson Log in_FIILIPINO 6_Q2_W1.docxDaily Lesson Log in_FIILIPINO 6_Q2_W1.docx
Daily Lesson Log in_FIILIPINO 6_Q2_W1.docx
 
3 qtr filipino-melc2-las
3 qtr filipino-melc2-las3 qtr filipino-melc2-las
3 qtr filipino-melc2-las
 
Dlp grade 7 maikling kuwento (paalam sa pagkabata)
Dlp grade 7 maikling kuwento (paalam sa pagkabata)Dlp grade 7 maikling kuwento (paalam sa pagkabata)
Dlp grade 7 maikling kuwento (paalam sa pagkabata)
 

Isang Libo't Isang Gabi _DLP. o banghay aralin

  • 1. Baitang 9 DETALYADONG BANGHAY-ARALIN Guro Ericka F. Cagaoan Baitang 9 Paaralan Dulag National High School Asignatura Filipino Petsa/Oras Markahan Ikatlo I. LAYUNIN A. Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa at pagpapahalaga sa nobela ng Saudi Arabia na bahagi ng Timog – Kanlurang Asya at nagagamit ang mga pahayag na nagbibigay ng katuwiran sa ginawi ng tauhan sa akda. B. Pamantayang Pagganap Nakagagawa ng isang mahusay na synopsis ng nobela mula sa mga akdang nabasa. C. Mga Kasanayan sa Pagtuturo Sa pagtatapos ng talakayan, ang mga mag-aaral ay inaasahang: A. Natutukoy ang mga mahahalagang pangyayari sa akdang “Isang Libo’t Isang Gabi”; B. Nakabubuo ng sinopsis sa akdang “Isang Libo’t Isang Gabi” batay sa tauhan,tagpuanat banghay; C. Naipapamalas ang katangian at gawi ng isang kagalang-galang na tao; at D. Napahahalagahan at naisasabuhay ang katangian at gawi ng isang kagalang-galang natao D. GAD Integration/ Values Integration/ Comprehensive Sexuality Education Integration  Wagas na pagmamahal  Ang bawat problema ay palaging may solusyon  Pagtitiyaga / Pagsasakripisyo II. NILALAMAN “Isang Libo’t Isang Gabi” Nobela mula sa Saudi Arabia III. KAGAMITANG PANTURO A. Sanggunian Panitikang Asyano 9 1.Mga Pahina sa Gabay ng Guro Pahina 230- 236 2.Mga Pahina sa Kagamitang Pangmag-aaral B. Iba pang Kagamitang Panturo Kagamitang Biswal, powerpoint, laptop, manila paper at pentelpen IV. PAMAMARAAN Gawain ng Guro Gawain ng Mag-aaral A. Balik aral / Pagsisimula ng bagong aralin ELICIT Ngayong araw ay may panibagong paksa tayo na tatalakayin, ngunit bago ang lahat magkakaroon muna tayo ng isang pagbabalik-aral. Sino sa inyo ang gustong magbahagi ng kanilang kasagutan o ideya hinggil sa paksang tinalakay noon nakaraang tagpo? Mahusay! Ito ay tungkol pamaksa na pangungusap at pantulong na pangungusap. Tungkol saan naman ang dalawang ito klas? (sasagot ang mga mag-aaral) (sasagot ang mga mag-aaral)
  • 2. Baitang 9 DETALYADONG BANGHAY-ARALIN Guro Ericka F. Cagaoan Baitang 9 Paaralan Dulag National High School Asignatura Filipino Petsa/Oras Markahan Ikatlo Tumpak! Ang pamaksang pangungusap ay ang pangunahing ideya o kaisipan. Ito ang pinakasentrong pinag-uusapan sa talata. Samantala, ang pantulong na pangungusap ay ang mga pangungusap na nagbibigay paliwanag o detalye sa pamaksang pangungusap. Sinusuportahan nito ang pamaksang pangungusap sa pamamagitan ng mga detalyeng kaugnay nito. May katanungan pa ba hinggil sa paksang tinalakay natin noong nakaraang tagpo? Wala na po, Binibini. B. Paghahabi sa layunin ng aralin ENGAGE Kung ganon, mayroon akong inihandang panimulang gawain upang tuluyang pukawin ang inyong mga isipan at katawang lupa. Ang larong ito ay pinamagatang “Scrambled Letter, na kung saan ang gagawin niyo lang ay ayusin ang mga titik upang mabuo ang pangalan ng larawan. Ang mga larawan ay nagpapakita ng mga bagay na mapagkikilanlan sa bansang Saudi Arabia. (Gagawin ng mga mag-aaral ang iniuutos ng guro) Opo, Binibini. C. Pag-uugnay ng mga halimbawa sa bagong aralin Mahusay at naayos niyo ang mga titik upang mabuo ang pangalan ng larawan. Ang inyong ginawa ay may kaugnayan sa ating paksang tatalakayin na kung saan ito ay hinggil sa isang nobela na pinamagatang “Isang Libo’t Isang Gabi” na mula sa Saudi Arabia. Ang nagsalin nito sa wikang Filipino ay si Julieta U. Rivera. Pamilyar ba kayo nito klas? Pero bago ang lahat ay ipapaskil ko muna ang mga layunin. Hindi po, binibini.
  • 3. Baitang 9 DETALYADONG BANGHAY-ARALIN Guro Ericka F. Cagaoan Baitang 9 Paaralan Dulag National High School Asignatura Filipino Petsa/Oras Markahan Ikatlo Narito ang mga layunin na inaasahan nating matamo pagkatapos ng ating talakayan. (Ipinaskil ang mga layunin) Sa pagtatapos ng talakayan, ang mga mag- aaral ay inaasahang: A. Natutukoy ang mga mahahalagang pangyayari sa akdang “Isang Libo’t Isang Gabi” B. Nakabubuo ng sinopsis sa akdang “Isang Libo’t Isang Gabi” batay sa tauhan, tagpuan at banghay C. Naipapamalas ang katangian at gawing isang kagalang-galang na tao; at D. Napahahalagahan at naisasabuhay ang katangian at gawi ng isang kagalang-galang na tao. Makakamtan lamang natin ang mga layuning ito kung bibigyan niyo ko ng JOWA klas. J-oyfulness to learn O-bedience W-illing to participate A-ttentiveness Maaasahan ko ba sa inyo iyon klas? (sasagot ang mga mag-aaral) Opo. Binibini! D. Pagtalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng kasanayan #1 EXPLORE Pagpapayaman ng Talasalitaan Bago tayo tuluyang magsimula sa ating pormal na talakayan. Bigyan muna natin ng kahulugan ang mga salitang maaaring makasagabal sa inyong pag-unawa sa akda. Talasalitaan:
  • 4. Baitang 9 DETALYADONG BANGHAY-ARALIN Guro Ericka F. Cagaoan Baitang 9 Paaralan Dulag National High School Asignatura Filipino Petsa/Oras Markahan Ikatlo HANAY A HANAY B 1. Paratang A. Palalayain 2. Pakakawalan B. Nakapiit 3. Nakakulong C. Ipinanukala 4. Iminungkahi D. Layon 5. Pakay E. Bintang 6. Bonnet F. Banal naaklat 7. Turban G. Guwantes 8. Qur’an H. Gora I. Yari sa telang pinupulupot sa paligid ng ulo. Magaling! Marahil ay maraming salita ang nadagdag sa inyong kaalaman. (sasagot ang mga mag-aaral) Opo, Binibini. E. Pagtalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng kasanayan #2 Bago tayo dumako sa mismong akda ay tatalakayin muna natin ang kahulugan ng nobela at mga elemento nito. Ang nobela o novel sa Ingles ay isang sining pamapanitikan na naglalaman ng mahabang kwento na nahahati sa maraming kabanata. Ang nobela ay nagmula sa salitang Italyano na “novella” na nangangahulugang balita, salaysay o romantikong kwento. Nahahanay ito sa kategoryang piksyon na nagsasalaysay ng mga kathang-isip na kaganapan o sa totoong buhay. Ito ay naglalaman ng dalawa o higit pang mga tauhan, maraming pangyayari at mga kaganapan sa iba’t-ibang tagpuan. Ang nobela ay binubuo ng 60,000 hanggang 200,000 na salita o 300-1,300 pahina. Ang nobela ay hindi mababasa sa isang upuan lamang sapagkat mahaba at madami ang mga kaganapan dito. Ngayon ay may panonoorin kayo na isang bidyu na na
  • 5. Baitang 9 DETALYADONG BANGHAY-ARALIN Guro Ericka F. Cagaoan Baitang 9 Paaralan Dulag National High School Asignatura Filipino Petsa/Oras Markahan Ikatlo papatungkol sa mismong akda. Tunghayan ang mga pangyayari at makinig ng mabuti. (Pagpapanood ng akda sa klase) Natapos niyo ng panoorin ang akdang “Isang Libo’t Isang Gabi.” Nagyon ay atin itong tatalakayin sa pamamagitan ng pagsagot sa mga gabay na tanong. Maliwanag ba? Opo F. Paglinang sa kabihasnan EXPLAIN Mga Gabay na Tanong: 1. Sino ang pangunahing tauhan sa akdang binasa? 2. Tama ba ang ginawa ng pangunahing tauhan sa kwento? 3. Kung ikaw ang tauhang babae, gagawin mo rin ba ang ginawa niya para mapalaya ang mahal mo sa buhay? 4. Anong mga positibong katangian ang ipinakita ng babae sa nobela? 5. Aling bahagi ng akda ang nagustuhan mo at bakit? 6. Sa Saudi Arabia, kinikilala ang mga babae bilang mahina at sunod-sunuran sa mga lalaki. Paano pinatunayan ng babae na siya ay malakas at kayang magtanggol ng kaniyang sarili sa kamay ng mga mapagsamantala? 7. Kung ikaw ang magbibigay ng naiibang wakas sa nobela, ano ito? Naintindihan ba ang akda klas? (sasagot ang mga mag-aaral) Opo, Binibini G. Paglalapat ng aralin sa pang- araw-araw na buhay ELABORATE Bilang isang mag-aaral, sa paanong paraan mo maipapakita ang iyong pagsasaalang-alang sa kapakanan ng iyong kapuwa at sa kinabibilangang pamayanan? (sasagot ang mga mag-aaral) H. Paglalahat ng aralin Kung ganon ay may katanungan ako sa inyo. Mula sa binasang akda, ano ang inyong natutunan na aral? (sasagot ang mga mag-aaral)
  • 6. Baitang 9 DETALYADONG BANGHAY-ARALIN Guro Ericka F. Cagaoan Baitang 9 Paaralan Dulag National High School Asignatura Filipino Petsa/Oras Markahan Ikatlo Paano ninyo ito maisasabuhay? May katanungan o klasripikasyon ba sa paksang tinalakay natin ngayon? I. Pagtataya ng aralin EVALUATE PAGSUSULIT PANUTO: Piliin ang tamang sagot sa bawat katanungan. 1. Ano ang napangasawa ng babae sa Isang Libo’t, Isang Gabi? 2.Saan galing ang nobelang ito? 3. Kanino unang nagpunta ang babae para humingi ng tulong? 4.sa pagpapalit ng damit anong kulay ng damit ang ipinalit sa Vizier? 5. Paano napapasok ng babae ang karpintero sa loob ng kabinet J. Karagdagang gawain para sa takdang-aralin at remediation EXTEND TAKDANG ARALIN: PANUTO: Basahin ang akdang “Mga Patak ng Luha.” V. TALA VI. PAGNINILAY A. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% sa pagtataya B. Bilang ng mag-aaral na nangangailangan ng iba pang gawain para sa remediation. C. Nakatulong ba ang remedial? Bilang ng mag-aaral na nakaunawa sa aralin. D. Bilang ng mga mag-aaral na magpapatuloy sa remediation E. Alin sa mga istratehiyang pagtuturo ang nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong?
  • 7. Baitang 9 DETALYADONG BANGHAY-ARALIN Guro Ericka F. Cagaoan Baitang 9 Paaralan Dulag National High School Asignatura Filipino Petsa/Oras Markahan Ikatlo F. Anong suliranin ang aking naranasan na solusyon sa tulong ng aking punongguro at superbisor? G. Anong kagamitang panturo ang aking nadibuho na nais kong ibahagi sa mga kapwa ko guro? Ipinasa ni: Ericka F. Cagaoan Gurong Nagsasanay Ipinasa kay: Gng. Marites Fernandez Co- operating Teacher Binigyang- pansin ni: G. Jerry G. Romero Ulong- Guro Pinagtibay ni: Dr. Ferdinand S. Bravo Punong- Guro