SlideShare a Scribd company logo
Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng
Nhất
Tiết 1: Ngày soạn:15/8/2010
Bài 1: Nhập môn máy tính
(Tiết 1) Ngày dạy: 21/8/2010
I. Mục tiêu:
- Biết các khái niệm tin học, thông tin, dữ liệu lượng thông tin
- Biết các dạng biểu diễn thông tin trong máy tính.
- Hiểu được các thành phần cơ bản của máy tính.
- Nắm được cấu hình và cách khởi động máy tính.
II. Chuẩn bị:
- Nội dung: Nghiên cứu tài liệu SGK, SGV
- ĐDDH: SGK.
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
* Hoạt động 1: Khái niệm về tin học
Tin học ngành khoa học, có vai trò rất quan trọng, thiết thực trong đời
sống hàng ngày của con người như sử dụng máy tính điện tử để nghiên cứu cấu
trúc, tính chất của thông tin, PP thu thập, lưu trữ, tìm kiếm, biến đổi, truyền thông
tin nhằm áp dụng vào các lĩnh vực khác nhau trong xã hội.
* Hoạt động 2: Khái niệm về thông tin và dữ liệu
- GV yêu cầu HS đọc TT SGK và liên hệ
thực tế
- GV giới thiệu tranh, ảnh và giải thích về
thông tin.
+ Tìm hiểu sâu về một thực thể nào đó, thì
càng có những dự đoán chính xác về nó.
+ GV giải thích cho HS hiểu rõ hơn về cách
suy đoán thông tin cho một lĩnh vực minh
hiểu biết.
+ GV giải thích, kết luận về dạng TT:
Kết luận: Thông tin là một khái niệm
trừu tượng, nó đem lại sự hiểu biết cho con
người và các sinh vật khác.
- 1 – 2 HS đọc TT SGK
- HS chú ý, liên hệ, tìm hiểu
- HS chú ý
- HS lấy ví dụ khác về các
dạng thông tin
- HS chú ý, ghi bài
* Hoạt động 3: Vai trò của thông tin
- GV giới thiệu thực tế về các hoạt động
thông tin:
- HS chú ý
1
Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng
Nhất
- Thông tin có vai trò rất quan trọng trong
cuộc sống của con người. Chúng ta không
chỉ tiếp nhận mà còn lưu trữ, trao đổi và xử
lí thông tin.
-> GV kết luận:
- Thông tin là căn cứ cho quyết định.
Thông tin có tính chất trật tự và ổn định
- Thông tin đóng vai trò quan trọng trong
sự phát triển của nhân loại.
- Thông tin có ảnh hưởng đến kinh tế, xã
hội của quốc gia.
Việc tiếp nhận, xử lí, lưu trữ và trao
đổi thông tin gọi chung là hoạt động thông
tin.
- HS chú ý, ghi bài
- HS chú ý nghe GV giải thích, tìm
hiểu SGK.
* Hoạt động 4: Tổng kết giờ học
- GV yêu cầu HS nhắc lại các kiến thức đã học
- GV nhắc lại, giải thích và tóm tắt bài
- Yêu cầu HS về nhà đọc SGK,
- Chuẩn bị trước tiết sau
IV. Rút kinh nghiệm sau giờ dạy:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
2
Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng
Nhất
Tiết 2: Ngày soạn: 24/8/2010
Bài 1: Nhập môn máy tính
(Tiết 2) Ngày dạy: 28/8/2010
I. Mục tiêu:
- Biết các khái niệm tin học, thông tin, dữ liệu lượng thông tin
- Biết các dạng biểu diễn thông tin trong máy tính.
- Hiểu được các thành phần cơ bản của máy tính.
- Nắm được cấu hình và cách khởi động máy tính.
II. Chuẩn bị:
- Nội dung: Nghiên cứu tài liệu SGK, SGV
- ĐDDH: SGK,
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
* Hoạt động 1: Đơn vị đo thông tin
- GV giải thuyết trình về thông tin, thông
tin được chia nhỏ thành các đơn vị để lưu
trữ, đơn vị nhỏ nhất gọi là bít.
Một bít quy ước có 1 trong 2 giá trị: 0
hoặc 1, cứ 8 bít gọi là 1 byte ( ký hiệu B).
1 KB ( kilo byte) = 1024 B;
1MB (mega byte) = 1024 KB;
1 GB (Giga byte) = 1024 MB;
1 TB (Têra byte) = 1024 GB;
1 PB (Pêta byte) = 1024 TB;
- 1 HS đọc TT SGK
- HS chú ý
- HS chú ý ghi bài
* Hoạt động 2: Các dạng thông tin
- Dựa vào KN về TT ở bài 1. GV có thể đặt
câu hỏi pháp vấn HS:
? Em hãy nêu các ví dụ về thông tin?
- GV lấy thêm ví dụ, giải thích.
- GV kết luận và nêu lên 3 dạng thông tin
cơ bản trong tin học đó là: Dạng văn bản,
dạng hình ảnh, dạng âm thanh.
- HS trả lời được:
+ Các bài báo, bản tin trên truyền
hình …
+ Các tấm biển chỉ đường …
+ Tiếng trống trường báo hiệu giờ
ra chơi hay vào học.
+ Tín hiệu đèn xanh, đèn đỏ …
- HS chú ý, liên hệ thực tế, lấy ví
3
Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng
Nhất
- GV lấy ví dụ về các nhóm TT và cho HS
lấy ví dụ theo nhóm.
dụ về các nhóm TT:
+ Dạng văn bản: Các bài báo, bài
văn, các con số, chữ viết, sách, vở
…
+ Dạng hình ảnh: Hình vẽ minh
họa, tranh, ảnh, tấm biển chỉ đường
…
+ Dạng âm thành: Tiếng trống
trường, tiếng còi, bản nhạc …
- HS chú ý, hiểu.
* Hoạt động 3: Biểu diễn TT trong máy tính
- GV yêu cầu HS đọc TT SGK
- GV gợi ý và giải thích cho HS hiểu về
cách biểu diễn TT trong máy tính: TT được
biểu diễn dưới dạng các dãy bít và dùng
các dãy bít ta có thể biểu diễn được tất cả
các dạng thông tin cơ bản.
-> Kết luận:
Máy tính cần có những bộ phận đảm
bảo việc thực hiện 2 quá trình sau:
+ Biến đổi TT đưa vào máy tính thành dãy
bít.
+ Biến đổi TT lưu trữ dưới dạng dãy
bít thành một trong các dạng quen thuộc
với con người như: Âm thành, hình ảnh,
văn bản.
- HS đọc TT SGK, tìm hiểu
về cách biểu diễn TT trong máy
tính
- HS chú ý
- HS chú ý, ghi kết luận:
-> Kết luận về mô hình quá
trình xử lí thông tin:
* Hoạt động 4: Tổng kết giờ học
- GV yêu cầu HS nhắc lại các kiến thức đã học
- GV nhắc lại, giải thích và tóm tắt bài
- Yêu cầu HS về nhà đọc SGK,
- Chuẩn bị trước tiết sau
IV. Rút kinh nghiệm sau giờ dạy:
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………...
4
Xử lý
TT vào TT ra
Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng
Nhất
Tiết 3: Ngày soạn: 24/8/2010
Bài 1: Nhập môn máy tính
(Tiết 3) Ngày dạy:8a3: 29/8/2010
I. Mục tiêu: 8a1, 8a2: 28/8/2010
- Biết các khái niệm tin học, thông tin, dữ liệu lượng thông tin
- Biết các dạng biểu diễn thông tin trong máy tính.
- Hiểu được các thành phần cơ bản của máy tính.
- Nắm được cấu hình và cách khởi động máy tính.
II. Chuẩn bị:
- Nội dung: Nghiên cứu tài liệu SGK, SGV
- ĐDDH: SGK,
III. Các hoạt động dạy học:
1. Bài cũ: Em hãy nêu đơn vị đo thông tin?
2. Bài mới:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
* Hoạt động 1: Bộ xử lý trung tâm
- GV yêu cầu HS nghiên cứu trong tài
liệu SGK ;
- GV giải thích cho HS hiểu CPU là
thành phần quan trọng nhất của máy tính,
được ví như bộ não của con người, CPU
có vai trò như một vị giám đốc điều
khiển mọi hoạt động của một công ty.
- CPU gồm 2 bộ phận chính đó là bộ
điều khiển và bộ số học logic.
- Ngoài 2 thành phần chính còn có thêm
thanh ghi ( là vùng nhớ đặc biệt dùng để
lưu trữ tạm thời) và bộ nhớ truy cập
nhanh đóng vai trò trung gian giữa thanh
ghi và bộ nhớ.
- 1 HS đọc TT SGK
- HS chú ý
- HS chú ý ghi bài
* Hoạt động 2: Tìm hiểu về bộ nhớ trong
5
Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng
Nhất
- GV yêu cầu HS đọc tài liệu sau đó GV
thuyết giảng và phân tích cụ thể để HS
nắm vững kiến thức.
- Bộ nhớ trong còn gọi là bộ nhớ chính,
là nơi chương trình được đưa vào để thực
hiện và xử lý
- Bộ nhớ trong gồm 2 phần: ROM và
RAM
+ ROM : Bộ nhớ chỉ đọc kiểm tra các
thiết bị vào ra , không xoá được.
+ RAM: Bộ nhớ có thể đọc và lưu dữ
liệu khi máy tính đang làm việc, khi tắt
máy dữ liệu sẽ mất.
- 1 -2 HS đọc SGK về bộ nhớ trong.
- Cả lớp chú ý nghe
- HS chú ghi bài
* Hoạt động 3: Tìm hiểu về bộ nhớ ngoài
- GV yêu cầu HS đọc tài liệu sau đó GV
thuyết giảng và phân tích cụ thể để HS
nắm vững kiến thức.
- Bộ nhớ ngoài dùng để lưu trũ dữ liệu
lâu dài, và hỗ trợ cho bộ nhớ trong
- Bộ nhớ trong gồm : Đĩa CD , ổ cứng
HĐ, USB , Đĩa mềm..
- Đĩa cứng có dung lượng lớn nằm trong
ổ cứng và tốc độ đọc,ghi rất nhanh.
- 1 -2 HS đọc SGK về bộ nhớ ngoài
- HS chú ý nghe
- HS chú ghi bài
- HS chú ý, ghi kết luận:
- Bộ nhớ ngoài dùng để lưu dữ liệu
lâu dài, kể cả khi tắt máy.
* Hoạt động 4: Tổng kết giờ học
- GV yêu cầu HS nhắc lại các kiến thức đã học
- GV nhắc lại, giải thích và tóm tắt bài
- Yêu cầu HS về nhà đọc SGK,
- Chuẩn bị trước tiết sau
IV. Rút kinh nghiệm sau giờ dạy:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..………..........
6
Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng
Nhất
7
Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng
Nhất
Tiết 4: Ngày soạn: 3/9/2010
Bài 1: Nhập môn máy tính
(Tiết 4) Ngày dạy: 11/9/2010
I. Mục tiêu:
- Biết các khái niệm tin học, thông tin, dữ liệu lượng thông tin
- Biết các dạng biểu diễn thông tin trong máy tính.
- Hiểu được các thành phần cơ bản của máy tính.
- Nắm được cấu hình và cách khởi động máy tính.
II. Chuẩn bị:
- Nội dung: Nghiên cứu tài liệu SGK, SGV
- ĐDDH: SGK,
III. Các hoạt động dạy học:
1. Bài cũ: Em hãy nêu khái niệm bộ nhớ trong và bộ nhớ ngoài?
2 Bài mới:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
* Hoạt động 1: Thiết bị vào
- GV yêu cầu HS nghiên cứu trong tài
liệu SGK ;
- GV giải thích cho HS hiểu thiết bị vào
có nhiều loại: như bàn phím, chuột, máy
quét, micro, webcam …
- GV giới thiệu sơ lược về bàn phím ,
chuột và một số thiết bị vào , ví dụ bàn
phím gồm (phím ký tự và phóm chức
năng), chuột gồm 2 nút chính (nút trái và
nút phải, hay khi click chuột thì đã thực
hiện xong một thao tác .
Hay webcam cho ta xem hình ảnh
khi ngồi trực tuyến trên mạng…
- 1 HS đọc TT SGK
- Cả lớp chú ý
- HS chú ý ghi bài
* Hoạt động 2: Thiết bị ra
- GV yêu cầu HS nghiên cứu trong tài
liệu SGK ;
- GV giải thích cho HS hiểu thiết bị
ra là dùng để đưa thông tin ,dữ liệu ra từ
máy tính, có nhiều loạithiết bị ra: Màn
hình (monitor), loa (speak), máy in
- 1 -2 HS đọc SGK
- HS chú ý nghe
- HS chú ghi bài
8
Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng
Nhất
(print) …
- Màn hình dùng để hiển thị các thông tin
của máy tính, m/h được chia thành các ô
nhỏ gọi là điểm ảnh (pixel) , số điểm
ảnh càng nhiều thì độ phân giải càng lớn,
thì h.ảnh càng rõ nét và đẹp hơn. VD có
các độ phân giải: 800 x 600, 1024 x 768 ,
1280 x 1024 hoặc cao hơn, tuy nhiên khi
tăng độ phân giải thì tốc độ xử lý bịgiảm
xuống.
- Máy in về cơ bản có 2 loại đó là máy in
Kim và máy in La de.
* Hoạt động 3: Các cổng vào ra
- GV cần giải thích rõ cho HS biết cách
sử dụng các thiết bị
- Cần cắm các thiết bịvào máy PC.
- Có 2 loại cổng: đó là cổng nối tiếp và
cổng song song.
- VD cổng máy in, cổng chuột, cổng bàn
phím, cổng màn hình v.v.
- HS chú ý nghe
- HS chú ghi bài
* Hoạt động 4: Tổng kết giờ học
- GV yêu cầu HS nhắc lại các kiến thức đã học
- GV nhắc lại, giải thích và tóm tắt bài
- Yêu cầu HS về nhà đọc SGK,
- Chuẩn bị trước tiết sau
IV. Rút kinh nghiệm sau giờ dạy:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
9
Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng
Nhất
Tiết 5: Ngày soạn: 3/9/2010
Bài 2: những kiến thức cơ sở của windows
(Tiết 1) Ngày dạy:8a3: 12/9/2010
8a1, 8a2: 11/9/2010
I. Khái niệm về hệ điều hành và hệ điều hành Windows
I. Mục tiêu:
- Nắm được các thành phần cơ bản của giao diện hệ điều hành Windows.
- Làm chủ các thao tác với chuột.
- Làm việc trong môi trường Windows, phân biệt được các đối tượng trong
Windows.
II. Chuẩn bị:
- Nội dung: Nghiên cứu tài liệu SGK, SGV
- ĐDDH: SGK,
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
* Hoạt động 1: Hệ điều hành (OS: Operating system) là gì ?
Bài học này là một bài học đầu tiên
về Hệ điều hành và là bài học khó nhất
trong toàn bộ chương trình tin học danh
cho học sinh THCS. Hệ điều hành có
những chức năng hết sức quan trọng liên
quan đến việc tổ chức, quản lí thông tin
trên đĩa cứng cũng như tài nguyên máy
tính. Để hiểu được tầm quan trọng của
Hệ điều hành hay hiểu được vì sao cần
phải có Hệ điều hành. Chúng ta cùng tìm
hiểu bài học này “Vì sao cần có Hệ điều
hành”.
- GV Kết luận:
* HĐH là phần mềm cơ bản, gồm tập
hợp các chương trình để:
- Điều khiển các thiết bị phần cứng của
máy tính.
- Thu thập và xử lý thông tin.
- Tạo môi trường cho các chương trình
khác chạy
- 1- 2 HS đọc TT SGK
- Cả lớp chú ý
- Gọi HS lấy ví dụ , liên hệ thực tế để
nói đến sự cần thiết của người tổ chức
, quản lý ,
- VD: Về bộ máy quản lý ở quy mô
trường học.
- HS chú ý ghi bài
10
Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng
Nhất
* Hoạt động 2: Sử dụng chuột (Mouse)
- GV yêu cầu HS nghiên cứu trong tài
liệu SGK ;
- GV đưa ra một số thao tác khi sử khai
thác dữ liệu trong máy tính. Khi click
chuột.
- GV kết luận: Chuột dùng để thao tác,
điều khiển tương tác với các đối tượng
trên màn hình . Chuột thường có 2 nút :
Nút trái dùng để chọn đối tượng, rê đối
tượng. Nút phải dùng để hiển thị menu
công việc.
- Các thao tác với chuột:
+ Bấm đúp trái
+ Bấm phải
+ Bấm trái
+ Bấm giữ trái và kéo rê.
- 1 -2 HS đọc SGK
- HS chú ý nghe
- HS chú ghi bài
* Hoạt động 3: Khởi động máy tính
- GV thuyết trình về nguyên lý và quá
trình khởi động của máy tính theo các
bước tuần tự.
Bật công tác nguồn Power ở CPU và
nút nguồn m/hình. Windows sẽ tự động
chạy, khi m/hình xuất hiện các biểu
tượng trên nền Desktop và con trỏ chuột
có dạng mũi tên, lúc đó windows đã khởi
động xong.
* Tuy nhiên có máy phải đăng nhập mật
khẩu để windows khởi động
- HS đọc và quan sát tranh hình
H.1.1SGK
- HS chú ý ghi bài
* Hoạt động 2: Các yếu tố trên Desktop
a. Các biểu tượng (Icon)
- GV cho HS quan sát hình 1.2 SGK ,
sau đó đưa ra câu hỏi
- GV thâu tóm ý kiến trả lời của HS và
đưa ra kết luận:
+ Trên m/hình gồm các biểu tượng(icon)
- HS quan sát hình 1.2 SGK
- 1 – 2 HS trả lời
- HS khác nhận xét
11
Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng
Nhất
liên kết chương trình trong máy tính mà
ta thường xuyên sử dụng .
VD: biểu tượng soạn thảo văn bản, bảng
tính Excel dùng để tính toán nhanh như
bảng lương, thùng rác chứa những dữ
liệu bị xoá, My computer chứa tài liệu
chung…
b. Thanh tác vụ (Taskbar).
- Thanh tác vụ chứa nút start dùng để mở
menu start để khởi động các chương
trình.
- Thanh tác vụ chứa các chương trình
đang chạy trong máy tính và hiển thị giờ
hệ thống.
- HS chú ghi bài
* Hoạt động 3: Tổng kết giờ học
- GV yêu cầu HS nhắc lại các kiến thức đã học
- GV nhắc lại, giải thích và tóm tắt bài
- Yêu cầu HS về nhà đọc SGK,
- Chuẩn bị trước tiết sau
IV. Rút kinh nghiệm sau giờ dạy:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
12
Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng
Nhất
Tiết 6 : Ngày soạn: 15/9/2010
Bài 2: những kiến thức cơ sở của windows
(Tiết 2) Ngày dạy: 18/9/2010
II. Làm quen với HĐH Windows XP
I. Mục tiêu:
- Nắm được các thành phần cơ bản của giao diện hệ điều hành Windows.
- Làm chủ các thao tác với chuột.
- Làm việc trong môi trường Windows, phân biệt được các đối tượng trong
Windows.
II. Chuẩn bị:
- Nội dung: Nghiên cứu tài liệu SGK, SGV
- ĐDDH: SGK,
III. Các hoạt động dạy học:
1. Bài cũ:
Câu 1: Em hãy nêu cách khởi động Windows
Câu 2: Em hãy nêu các thành phần chính trên màn hình Desktop.
2. Bài mới:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
* Hoạt động 1: bảng chọn start và thanh công việc
a.Bảng chọn start: chứa thực đơn lệnh
cần thiết để bắt đầu sử dụng windowws.
b. Thanh công việc: là nơi thường trú các
chương trình đang chạy.
- HS quan sát tranh hình H.1.3 SGK
- HS chú ý ghi bài
* Hoạt động 2: Cửa sổ , bảng chọn
- Cửa sổ :
Mỗi khi một chương trình chạy thì
windows hiển thị một cửa sổ, cửa sổ này
là nơi giao tiếp giữa người và chương
trình.
Trong cửa sổ chứa nhiều thanh như:
- Thanh tiêu đề. Chứa tên chương trình
và 3 nút điều khiển: Min, Max, Close
- Thanh menu: chứa các chức năng của
chương trình.
- Thanh công cụ: chứa các công cụ điều
- HS quan sát hình 1.2 SGK
- 1 – 2 HS trả lời
- HS khác nhận xét
- HS chú ghi bài
13
Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng
Nhất
khiển ở dạng biểu tượng.
- Thanh trạng thái: hiển thị mô tả về đối
tượng đang chọn,hoặc thông tin trang
thái đang làm việc.
- Thanh cuốn dọc và thanh cuốn ngang
Hiển thị phần nội dung bị che khuất.
* Hoạt động 3: Thoát khỏi windowns
- muốn thoát khỏi windows ta thực hiện
câu lệnh:
- Bấm nút Start chọn Turn off
computer turn off
Lưu ý: Trước khi tắt máy ta phải đóng tất
cả các chương trình đang chạy.
- HS chú ý ghi bài
* Hoạt động 3: Tổng kết giờ học
- GV yêu cầu HS nhắc lại các kiến thức đã học
- GV nhắc lại, giải thích và tóm tắt bài
- Yêu cầu HS về nhà đọc SGK,
- Chuẩn bị trước tiết sau
IV. Rút kinh nghiệm sau giờ dạy:
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………...
14
Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng
Nhất
Tiết 7: Ngày soạn: 15/9/2010
Bài 2: những kiến thức cơ sở của windows
(Tiết 3) Ngày dạy:8a3: 19/9/2010
8a1, 8a2: 18/9/2010
II. Thực hành với HĐH Windows XP
I. Mục tiêu:
- Nắm được các thao tác sử dụng chuột
- Thựchành khởi động các chương trình
- Thực hành thao tác với cửa sổ chương trình.
II. Chuẩn bị:
- GV chuẩn bị : Nội dung thực hành: ở các mục 1,2,3 SGK trang 11,12
ĐDDH: Phòng máy tính
III. Các hoạt động dạy học:
1. Bài củ:
- GV đặt câu hỏi kiểm tra học sinh:
?1: - muốn thoát khỏi windows ta thực hiện câu lệnh như thế nào ?
- 1 – 2 HS trả lời và làm bài tập. GV nhận xét, cho điểm
2. Bài mới:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
* Hoạt động 1: HS thực hành
- GV chia nhóm HS, mỗi nhóm 2 –
3 HS. Mỗi nhóm ngồi 1 máy.
- Yêu cầu HS làm việc nghiêm túc
theo sự hướng dẫn của GV.
- Yêu cầu HS chuẩn bị khởi động
máy tính (GV đóng nguồn điện).
- Học sinh thực hành cách sử dụng
chuột: Với các nội dung sau:
a. Trỏ chuột vào đồng hồ trong khay
hệ thống xem giờ, ngày trong hộp
tool tip
b. Trỏ chuột đến biểu tượng My
Computer và rê sang vị trí khác
trên nền Desktop.
- HS thực hiện, ngồi vào máy
của nhóm mình theo yêu cầu của GV
- HS chú ý
- HS thực hiện khởi động máy
- HS thực hành
15
Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng
Nhất
c. Kích phải chuột trên thanh Startbar
/ chọn Properties
d. Đánh dấu chọn Show Quick
launch để hiện thanh Quick launch
(khởi động nhanh chương
trình và bấm OK).
e. Bấm đúp vào biểu tượng Recycle
Bin để hiển thị các tập tin đã bị
xoá.
f. Click nút Close ở góc trên bên
phải cửa sổ để đóng cửa sổ
Recycle Bin.
- GV nhắc nhở HS làm việc nghiêm
túc và hướng dẫn những sai xót cho HS.
- GV kiểm tra kết quả thực hành
của HS sau khi đã gần hết giờ học.
- Yêu cầu HS đóng cửa sổ làm việc sau
khi đã gần hết giờ và chú ý GV dặn dò.
- HS thực hiện, chú ý những sai
xót còn mắc phải.
- HS thực hiện
* Hoạt động 2: Tổng kết giờ học
- muốn thoát khỏi windows ta thực hiện câu lệnh:
- Bấm nút Start chọn Turn off computer turn off
Lưu ý: Trước khi tắt máy ta phải đóng tất cả các chương trình đang chạy.-
GV yêu cầu HS nhắc lại các kiến thức đã học
- Yêu cầu HS thực hiện lệnh tắt máy tính và dọn vệ sinh phòng học.
- GV yêu cầu HS về nhà thực hành thêm và hoàn thành tất cả các bài tập
trong SGK.
- Chuẩn bị trước tiết sau
IV. Rút kinh nghiệm sau giờ dạy:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
16
Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng
Nhất
Tiết 8 Ngày soạn: 22/9/2010
Bài 2: những kiến thức cơ sở của windows
(Tiết 4) Ngày dạy: 25/9/2010
II. Thực hành với HĐH Windows XP
I. Mục đích:
- Nắm được các thao tác sử dụng chuột
- Thựchành khởi động các chương trình
- Thực hành thao tác với cửa sổ chương trình.
II. Chuẩn bị:
- GV chuẩn bị : Nội dung thực hành: ở các mục 1,2,3 SGK trang 11,12
ĐDDH: Phòng máy tính
III. Các hoạt động dạy học:
1. Bài củ:
- GV đặt câu hỏi kiểm tra học sinh:
?1: - muốn khởi động windows ta thực hiện câu lệnh như thế nào ?
- 1 – 2 HS trả lời và làm bài tập. GV nhận xét, cho điểm
2. Bài mới:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
* Hoạt động 1: HS thực hành
- GV chia nhóm HS, mỗi nhóm 2 –
3 HS. Mỗi nhóm ngồi 1 máy.
- Yêu cầu HS làm việc nghiêm túc
theo sự hướng dẫn của GV.
- Yêu cầu HS chuẩn bị khởi động
máy tính (GV đóng nguồn điện).
- Học sinh thực hành:
+ Cách khởi động chương trình,
+ Thực hành các thao tác với cửa sổ
chương trình,
Với các nội dung sau:
a. Mở cửa sổ My Computer:
b. Click nút Minimize: Thu nhỏ cửa
sổ thành nút lệnh trên thanh tác vụ.
c. Click nút đó trên thanh tác vụ để
trở về trạng thái ban đầu.
- HS thực hiện, ngồi vào máy
của nhóm mình theo yêu cầu của GV
- HS chú ý
- HS thực hiện khởi động máy
- HS thực hành
17
Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng
Nhất
d. Click nút Maximize: Phóng to cửa
sổ.
e. Bấm vào đường biên của cửa sổ ,
xuất hiện mũi tên 2 chiều để tiến
hành phóng to hoặc thu nhỏ kích
thước cửa sổ.
f. Bấm chuột vào thanh tiêu đề , giữ
và kéo rê để dịch chuyển cửa sổ.
g. Bấm vào nút Close ở góc trên cùng
bên phải màn hình, hoặc bấm
File / chọn Close để đóng cửa sổ
My Computer.
- GV nhắc nhở HS làm việc nghiêm
túc và hướng dẫn những sai xót cho HS.
- GV kiểm tra kết quả thực hành
của HS sau khi đã gần hết giờ học.
- Yêu cầu HS đóng cửa sổ làm việc sau
khi đã gần hết giờ và chú ý GV dặn dò.
- HS thực hiện, chú ý những sai
xót còn mắc phải.
- HS thực hiện
* Hoạt động 2: Tổng kết giờ học
- muốn thoát khỏi windows ta thực hiện câu lệnh:
- Bấm nút Start chọn Turn off computer turn off
Lưu ý: Trước khi tắt máy ta phải đóng tất cả các chương trình đang chạy.-
GV yêu cầu HS nhắc lại các kiến thức đã học
- Yêu cầu HS thực hiện lệnh tắt máy tính và dọn vệ sinh phòng học.
- GV yêu cầu HS về nhà thực hành thêm và hoàn thành tất cả các bài tập
trong SGK.
- Chuẩn bị trước tiết sau
IV. Rút kinh nghiệm sau giờ dạy:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
18
Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng
Nhất
Tiết 9: Ngày soạn: 22/9/2010
Bài 3: Làm việc với thư mục và tệp
(Tiết 1) Ngày dạy:8a3: 26/9/2010
8a1, 8a2: 25/9/2010
I. Mục tiêu:
- Hiểu được cách tổ chức thông tin phân cấp trên đĩa.
- Nắm được các thao tác với tệp và thư mục.
II. Chuẩn bị:
- Nội dung: Nghiên cứu tài liệu SGK, SGV
- ĐDDH: SGK,
III. Các hoạt động dạy học:
1. Bài cũ: Em hãy nêu khái niệm bộ nhớ trong và bộ nhớ ngoài?
2 Bài mới:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
* Hoạt động 1: . Quản lý đĩa với Windows Explorer
GV: Giới thiệu cho HS cách tổ
chức thông tin trong máy tính
Cỏc chương trỡnh và dữ liệu được
lưu thành cỏc tệp tin (Files) trờn cỏc thiết
bị như: ổ đĩa cứng; đĩa mềm; đĩa Zip; đĩa
CD ghi được (Rewriteable); ổ đĩa mạng...
- ? Khung trỏi chứa gỡ? Khung phải chứa
gỡ?
Quản lý đĩa với Windows Explorer :
Click phải chuột trờn nỳt Start và
click mục Explorer để mở Windows
Explorer.
- Hệ điều hành tổ chức các tệp trên
đĩa thành các thư mục. Mỗi thư mục
lại chứa các tệp và các thư mục con.
- Thư mục được tổ chức phân cấp,
mức trên cùng được gọi là thư mục
gốc, từ thư mục gốc lại tạo ra các thư
mục con gọi là tổ chức cây thư mục.
- Click phải chuột trờn nỳt Start và
click mục Explorer để mở Windows
Explorer.
* Hoạt động 2: Quản lý thư mục và tệp
GV: Giới thiệu cho HS cách Tạo
một thư mục
? Muốn tạo một thư mục ta làm thế nào?
1. Tạo một thư mục
a) Mở thư mục muốn tạo thêm thư
mục con.
19
Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng
Nhất
b) Chọn menu File New Folder
hay chọn Make a new Folder bên
khung trái
c) Gõ tên thư mục mới (nếu muốn) và
ấn phí m Enter.
* Hoạt động 3: Tổng kết giờ học
- GV yêu cầu HS nhắc lại các kiến thức đã học
- GV nhắc lại, giải thích và tóm tắt bài
- Yêu cầu HS về nhà đọc SGK,
- Chuẩn bị trước tiết sau
IV. Rút kinh nghiệm sau giờ dạy:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
20
Hỡnh 2.8. Tạo thư mục
Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng
Nhất
Tiết 10: Ngày soạn: 28/9/2010
Bài 3: Làm việc với thư mục và tệp
(Tiết 2) Ngày dạy: 2/10/2010
I. Mục tiêu:
- Hiểu được cách tổ chức thông tin phân cấp trên đĩa.
- Nắm được các thao tác với tệp và thư mục.
- Thành thạo các thao tác: xem, tạo mới, đổi tên, xoá, sao chép… tệp và thư mục.
- Biết sử dụng nút phải chuột
II. Chuẩn bị:
- Nội dung: Nghiên cứu tài liệu SGK, SGV
- ĐDDH: SGK,
III. Các hoạt động dạy học:
1. Bài cũ: nêu các bước tạo thư mục ?
2 Bài mới:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
* Hoạt động 1: Quản lý thư mục và tệp
?Muốn đổi tên tập tin hay thư mục ta là
thế nào?
?Muốn Di chuyển tập tin hay thư mục ta
là thế nào?
2. éổi tờn tập tin hay thư mục:
(Rename)
a) Mở ổ đĩa hay thư mục chứa tập tin
hoặc thư mục con cần đổi tờn.
b) Click vào tờn tập tin hay thư mục
muốn đổi tờn.
c) Chọn menu FileRename hay chọn
Rename this file hoặc Rename this
folder bờn khung trỏi.
d) Gừ tờn mới, sau đú ấn phớm
Enter.
3. Di chuyển một tập tin hay thư mục:
(Move)
a) Mở ổ đĩa, thư mục chứa tập tin hay
thư mục con cần di chuyển
b) Click vào tờn tập tin hay thu mục
muốn di chuyển.
c) Chọn menu EditMove To
21
Hỡnh 2.9. Đổi tờn tập tin hay thư
mục
Hỡnh 2.10. Di chuyển tập tin hay
thư mục
Hỡnh 2.11. Sao chộp tập tin hay
thư mục
Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng
Nhất
?Muốn Sao chép tập tin hay thư mục ta
làm thế nào?
?Muốn xóa tập tin hay thư mục
ta làm thế nào?
Giáo viên nhận sét, đánh giá câu trả lời
của học sinh
Folder… hay chọn Move this file
hoặc Move this folder bờn khung trỏi.
Hộp thoại Move Items xuất hiện.
d) Trong hụp thoại này, click chọn ổ
đĩa, thư mục muốn chuyển đến,
sau đú click nỳt Move.
4. Sao chộp một tập tin hay thư mục:
(Copy)
a) Mở ổ đĩa hay thư mục chứa
tệp tin hay thư mục con cần sao chộp
Click vào tờn tập tin hay thư mục
muốn sao chộp Chọn menu
EditCopy To Folder … hay chọn
Copy this file hoặc Copy this folder.
Hộp thoại Copy Items xuất hiện.
Trong hộp thoại này, click chọn ổ đĩa,
thư mục muốn chuyển đến, sau dú
click nỳt Copy.
5. Xúa tập tin hay thư mục:
a) Chọn tập tin hay thư mục
cần xúa.
b) Chọn menu FileDelete hay
chọn mục Delete this file hay
Delete this folder.
c) Windows Explorer sẽ hiển thị hộp
thoại xỏc nhận xúa. Click nỳt Yes để
thực hiện; hoặc click No nếu khụng.
* Hoạt động 2: Tổng kết giờ học
- GV yêu cầu HS nhắc lại các kiến thức đã học
- GV nhắc lại, giải thích và tóm tắt bài
- Yêu cầu HS về nhà đọc SGK,
- Chuẩn bị trước tiết sau
IV. Rút kinh nghiệm sau giờ dạy:
22
Hỡnh 2.12. Xúa tập tin hay
thư mục
Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng
Nhất
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
23
Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng
Nhất
Tiết 11: Ngày soạn: 28/9/2010
Bài 3: Làm việc với thư mục và tệp
(Tiết 3) Ngày dạy:8a3: 3/10/2010
8a1, 8a2: 2/10/2010
I. Mục tiêu:
- Hiểu được cách tổ chức thông tin phân cấp trên đĩa.
- Nắm được các thao tác với tệp và thư mục.
- Thành thạo các thao tác: xem, tạo mới, đổi tên, xoá, sao chép… tệp và thư mục.
- Biết sử dụng nút phải chuột
II. Chuẩn bị:
- Nội dung thực hành.
- Phòng máy chạy tốt
III. Các hoạt động dạy học:
1. Bài cũ:
- GV gọi 2 HS lên làm bài tập: Cho cây thông tin được tổ chức như sau:
2 Bài mới:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
* Hoạt động 1: Tổ chức thực hành
- GV: chia nhóm HS, mỗi nhóm 3 HS.
Mỗi nhóm ngồi 1 máy.
- GV: Dặn dò HS làm việc nghiêm túc
theo sự hướng dẫn của GV.
- GV: Yêu cầu HS chuẩn bị khởi động
máy tính
- HS thực hiện, ngồi vào máy của
nhóm mình theo yêu cầu của GV
- Khởi động máy tính
* Hoạt động 2: Học sinh thực hành
24
C:
Tổ TN
MônToán
MônLý
BTLy.docTổ TN
MônVăn
Môn Sử
Môn Địa
a) Hãy viết đường dẫn đến tệp tin
BTLy.doc
b) Viết đường dẫn đến thư mục
MônVăn
- 2– 3 HS trả lời. HS khác nhận
xét
- GV nhận xét, cho điểm.
Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng
Nhất
I - Tổ chức thông tin trong máy tính.
- GV giải thích: Để xem những gì có trên
máy tính, ta sử dụng my computer hoặc
Windows Exploer.
? Khung trái và khung phải hộp thoại
xuất hiện chứa những gì?
- Yêu cầu HS thực hiện các thao tác xem
nội dung đĩa:
? ổ cứng được chia làm mấy ổ đĩa? Đọc
tên các ổ đĩa em thấy trên máy tính của
mình?
? Đọc các thông tin mà em thấy ở
khung phải hộp thoại khi click vào:
(D:)
(C:)
GV giải thích: ở khung bên trái, các thư
mục có dấu cộng (+) bên cạnh cho biết ổ
đĩa hay thư mục đó còn có các thư mục
con.
GV yêu cầu HS click chuột vào các thư
mục ở khung bên trái có dấu cộng bên
cạnh --> nội dung ổ đĩa vừa click xuất
hiện ở khung bên phải.
? Đọc các thông tin mà em thấy ở
khung phải hộp thoại khi click vào thư
mục:
- My Documents
- Bim son
- Game
? Em thấy gì khi nháy chuột vào các
thư mục có dấu trừ (-) bên cạnh?
* GV hướng dẫn cho HS biết biểu
tượng nào là thư mục, biểu tượng nào
là tệp tin.
Quản lý đĩa với Windows Explorer
- Click phải chuột trên nút Start/Click
mục Explorer
- Khung trái chứa tên các ổ đĩa và các
thư mục, khung phải hiển thị nội
dung của mục được chọn trên khung
trái
* Xem nội dung đĩa:
* Xem nội dung thư mục:
* Hoạt động 3: Tổng kết giờ học
- GV yêu cầu HS đóng cửa sổ chương trình rồi tắt máy tính
Vào StartTurn off ComputerTurn off
25
Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng
Nhất
- Dặn dò HS về nhà đọc thêm SGK, chuẩn bị cho tiết thực hành sau.
- Yêu cầu HS dọn vệ sinh phòng TH
IV. Rút kinh nghiệm sau giờ dạy:
………………………………………………………………………………………
Tiết 12: Ngày soạn: 4/10/2010
Bài 3: Làm việc với thư mục và tệp
(Tiết 3) Ngày dạy:9/10/2010
I. Mục tiêu:
- Hiểu được cách tổ chức thông tin phân cấp trên đĩa.
- Nắm được các thao tác với tệp và thư mục.
- Thành thạo các thao tác: xem, tạo mới, đổi tên, xoá, sao chép… tệp và thư mục.
- Biết sử dụng nút phải chuột
II. Chuẩn bị:
- Nội dung thực hành.
- Phòng máy chạy tốt
III. Các hoạt động dạy học:
1. Bài cũ:
Em hãy nêusao chép tệp tin hay thư mục ?
2 Bài mới:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
* Hoạt động 1: Tổ chức thực hành
- GV: chia nhóm HS, mỗi nhóm 3 HS.
Mỗi nhóm ngồi 1 máy.
- GV: Dặn dò HS làm việc nghiêm túc
theo sự hướng dẫn của GV.
- GV: Yêu cầu HS chuẩn bị khởi động
máy tính
- HS thực hiện, ngồi vào máy của
nhóm mình theo yêu cầu của GV
- Khởi động máy tính
* Hoạt động I1: Học sinh thực hành
II. Quản lý thư mục và tệp tin
? Tạo thư mục cây thư mục sau trong ổ
đĩa (D:)
BIM SON
BA DINH
NGOC TRAO
1. Tạo thư mục
* Tạo thư mục BIM SON:
- Nháy đúp vào My Computer / (D:)
- Chọn menu File/New/Folder. Gõ
BIM SON, ấn Enter
* Tạo hai thư mục con:
- Nháy đúp vào BIM SON
26
Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng
Nhất
? Đổi tên thư mục BA DINH và NGOC
TRAO lần lượt thành tên BAC SON,
LAM SON.
? Di chuyển thư mục LAM SON đến ổ
(D:)
? Sao chép thư mục BAC SON vào đến
thư mục ổ đĩa (D:)
? Xóa thư mục BIM SON
- Chọn menu FileNewFolder. Gõ
BA DINH, ấn Enter
- Tương tự tạo thư mục NGOC
TRAO
2. Đổi tên tệp tin hay thư mục
- Nháy phải chuột vào thư mục BA
DINH, chọn Rename/ gõ tên mới
BAC SON, ấn Enter.
- Làm tương tự với thư mục NGOC
TRAO và các tệp tin.
3. Di chuyển một tệp tin hay thư mục
- Click vào thư mục hoặc tệp tin cần
di chuyển.
- Click menu Edit Move To Folder
- Chọn ổ đĩa (D:) Click Move
4. Sao chép một tệp tin hay thư mục
- Click vào BAC SON
- Click menu EditCopy To Folder
- Click ổ đĩa (D:) click Copy
5. Xóa tệp tin hay thư mục
- Click vào thư mục BIM SON
- ấn phím Delete Chọn Yes
* Hoạt động 2: Tổng kết giờ học
- GV yêu cầu HS đóng cửa sổ chương trình rồi tắt máy tính
Vào StartTurn off ComputerTurn off
- Dặn dò HS về nhà đọc thêm SGK, chuẩn bị cho tiết thực hành sau.
- Yêu cầu HS dọn vệ sinh phòng TH
IV. Rút kinh nghiệm sau giờ dạy
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………
27
Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng
Nhất
Tiết 13: Ngày soạn: 4/10/2010
Bài 4: Một số tính năng khác trong Windows
(Tiết 1) Ngày dạy:8a3: 10/10/2010
I. Mục tiêu: 8a1,8a2:9/10/2010
- Nắm được các thao tác khởi động và kết thúc chương trình
- Năm được các bước mở một tài liệu mới mở gần đây
II. Chuẩn bị:
- Nội dung: Nghiên cứu tài liệu SGK, các tài liệu khác
- ĐDDH: SGK, máy chiếu,
III. Các hoạt động dạy học:
1. Bài cũ:
HS1: Hệ điều hành Windows là gì ?
HS2: Em hãy thực hiện trên máy chiếu cách sao chép thư mục
Dơntu vào thư mục Thư mục cá nhân ở cấu truc thư mục dưới
C:
2 Bài mới:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
* Hoạt động 1: : Tìm hiểu cách khởi động, kết thúc chương trình
Hoạt động 1: Tìm hiểu cách khởi
động, kết thúc chương trình
GV: Muốn làm việc với một chương
trình ứng dụng trước hết chúng ta phải
làm gì
GV: Vậy cách khởi động đó như thế nào
thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu
1. Khởi động và kết thúc chương
trình
HS: Trả lời
a. Khởi động
HS: Trả lời
28
Thư mục cá nhân
Chương trình Pascal
Trò chơi
Văn bản
Bảng điểm
Đơn từ
Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng
Nhất
? Nêu cách khởi động chương trình ứng
dụng?
GV: Có nhiều cách khởi động song
chúng ta thường sử dụng 2 cách
GV: Ngoài 2 cách khởi động này ra chúng
ta còn có thể thực hiện thêm một số cách
sau:
Cách 3: Kích phải chuột/ open
Cách 4: Kích chuột/ ấn phím Enter
GV: Lấy ví dụ và làm mẫu trên máy chiếu
? Nêu các cách kết thúc chương trình ứng
dụng?
GV: hướng dẫn các cách thoát khỏi
chương trình - Làm mẫu trên máy chiếu
Cách 1: Kích chuột vào nút
Start/ programs/ Chương trình cần
khởi động
Cách 2: Kích đúp chuột vào biểu
tượng của chương trình cần khởi
động
HS: quan sát và ghi bài
HS: Quan sát
b. Kết thúc
+ Cách 1: Vào File/ Exit
+ Cách 2: Kích chuột vào nút
Close (x) tại góc trên, bên phải màn
hình
+ Cách 3: Kích phải chuột vào tên
chương trình trên thanh công
việc/Close
+ Cách 4: Nhấn tổ hợp phím
Ctrl+F4
HS: Quan sát
* Hoạt động I1: Mở một tài liệu mới mở gần đây
Hoạt động 2: Mở một tài liệu mới mở
gần đây
GV: Nêu cách bước mở một tài liệu mới
mở gần đây.
GV: Hướng dẫn HS cách mở các tài liệu
mới mở gần đây trên máy chiếu
GV: Nêu lợi ích của việc mở các tài liệu
2. Mở một tài liệu mới mở gần đây
Kích chuột vào nút lệnh Start/ My
Document/ XH các tài liệu mới mở
gần đây/ Tệp cần mở
HS: quan sát và ghi bài
HS: Thao tác này cho ta khả năng mở
chúng một cách nhanh chóng mà
29
Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng
Nhất
mới mở gần đây
GV: Nêu hạn chế của việc mở các tài
liệu mới mở gần đây
không phải nhớ vị trí lưu của tệp
HS : Số các tệp được lưu trong bảng
chọn My Document là có hạn, tên các
tệp mới mở sau sẽ thay thế tên các tệp
củ
* Hoạt động 2: Tổng kết giờ học
- GV yêu cầu HS nhắc lại các kiến thức đã học
- Làm phiếu học tập
- Yêu cầu HS về nhà đọc SGK,
- Chuẩn bị trước tiết sau
IV. Rút kinh nghiệm sau giờ dạy
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………
30
Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng
Nhất
Tiết 14: Ngày soạn: 4/10/2010
Bài 4: Một số tính năng khác trong Windows
(Tiết 2) Ngày dạy:8a3: 10/10/2010
I. Mục tiêu: 8a1,8a2:9/10/2010
- Hiểu được thế nào là đường tắt
- Nắm được các bước đường tắt truy cập nhanh (Shortcut)
II. Chuẩn bị:
- Nội dung: Nghiên cứu tài liệu SGK, các tài liệu khác
- ĐDDH: SGK, máy chiếu
III. Các hoạt động dạy học:
1. Bài cũ:
HS1: ? Nêu các cách khởi động chương trình ứng dụng?
Đáp án:
Cách 1: Kích chuột vào nút Start/ programs/ Chương trình cần khởi động
Cách 2: Kích đúp chuột vào biểu tượng của chương trình cần khởi động
Cách 3: Kích phải chuột vào biểu tượng của chương trình cần khởi động
/ open
Cách 4: Kích chuột vào biểu tượng của chương trình cần khởi động
/ ấn phím Enter
2 Bài mới:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
* Hoạt động 1: Tạo đường tắt (truy cập nhanh)
GV: Giải thích thế nào là đường tắt
(Shortcut) và nó có tác dụng như thế
nào? và đối tượng tạo shortcut là những
đối tượng nào ?
GV : Chỉ rõ một số Shortcut trên màn
hình nền windows
III. Tạo đường tắt (truy cập nhanh)
- Đường tắt (Shortcut) là File liên
kết đến một đối tượng trên máy
tính hay trên mạng.
- Tác dụng: là cách nhanh nhất để
khởi động một chương trình.
- Đối tượng đó có thể là tập tin, thư
mục, ổ đĩa, máy in
HS: Quan sát
31
Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng
Nhất
GV: Hướng dẫn HS các bước tạo đường
tắt trên máy chiếu
GV: Lưu ý và cho HS quan sát các đối
tượng được nói tới dưới đây trên máy
chiếu
Để tạo Shortcut thường tạo các tập tin
chương trình có:
+ Phần mở rộng là .exe
+ Những chương trình của Windows
được lưu trữ trong thư mục Windows
+ Những chương trình khác thường được
cài đặt tại thư mục Program Files
GV: Y/c HS thực hiện theo yêu cầu
Yêu cầu:
- HS tạo shortcut của chương trình
soạn thảo văn bản Word, chương trình
bảng tinh Excel
GV: Quan sát và hướng dẫn HS
HS: Quan sát, nghe và ghi bài
Các bước tạo đường tắt (Shortcut):
B1: Mở thư mục chứa tệp tin
chương trình cần tạo Shortcut
B2: Click phải chuột vào tập tin
B3: Chọn Create Shortcut: Nếu tạo
Shortcut ngay trong thư mục đang mở
B4: Chọn Send to/ Desktop
(Create Shortcut): nếu muốn tạo
Shortcut trên Desktop
HS: Lắng nghe và quan sát
HS: Thực hiện
* Hoạt động 2: Tổng kết giờ học
- GV yêu cầu HS nhắc lại các kiến thức đã học
- Làm phiếu học tập
- Yêu cầu HS về nhà đọc SGK,
- Chuẩn bị trước tiết sau
IV. Rút kinh nghiệm sau giờ dạy
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
32
Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng
Nhất
Tiết 15: Ngày soạn: 12/10/2010
Bài 4: Một số tính năng khác trong Windows
(Tiết 3) Ngày dạy: 16/10/2010
I. Mục tiêu:
- Biết được khi nào cần tìm kiếm tệp hay thư mục
- Biết được các bước tìm kiếm tệp tin hay thư mục
II. Chuẩn bị:
- Nội dung: Nghiên cứu tài liệu SGK, các tài liệu khác
- ĐDDH: SGK, máy chiếu
III. Các hoạt động dạy học:
1. Bài cũ:
HS1: ? Nêu các bước tạo đường tắt trên máy chiếu ?
Đáp án:
B1: Mở thư mục chứa tệp tin chương trình cần tạo Shortcut
B2: Click phải chuột vào tập tin
B3: Chọn Create Shortcut: Nếu tạo Shortcut ngay trong thư mục đang mở
B4: Chọn Send to/ Desktop (Create Shortcut): nếu muốn tạo Shortcut trên
Desktop
2 Bài mới:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
* Hoạt động 1: Tìm kiếm tập tin hay thư mục
GV: Đặt vấn đề khi nào cần tìm kiếm tập
tin hay thư mục
GV: Hướng dẫn các bước thực hiện trên
máy chiếu
GV: Lưu ý cho HS tệp hoặc thư mục
được tìm thấy sẽ hiện Search Results
IV. Tìm kiếm tập tin hay thư mục
HS: Nghe giảng
HS: quan sát
HS: quan sát và ghi bài
Các bước thực hiện:
B1: Mở cửa sổ My computer
B2: Click nút Search trên thanh
công cụ
B3: Click mục All files and Folders.
+ Nếu muốn tìm tệp tin hay thư
mục hãy gõ đầy đủ hay một phần tên
của File trong hộp thoại All or part or
33
Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng
Nhất
GV: Gọi 2 HS lên thực hành theo yêu
cầu GV
GV: Quan sát và nhận xét
File name.
+ Nếu muốn tìm trong nội dung
File hãy gõ vào một từ hay một cụm
từ trong hộp A Word or Phrase in the
file.
+ Cần tìm trong ổ đĩa nào Click
vào mũi tên trong mục Look in để
chọn ổ đĩa cần tìm.
B4: Click nút Search
HS : 2 HS thực hiện
(Số còn lại thực hành phía dưới máy)
Yêu cầu:
- Tạo một tệp văn bản Word gõ nội
dung bất kỳ
- Lưu tệp với tên Vanban.doc vào
vị trí tuỳ ý
- Đóng chương trình
- Thực hiện tìm kiếm tệp Vanban.doc
mới vừa tạo
* Hoạt động 2: Tổng kết giờ học
- GV yêu cầu HS nhắc lại các kiến thức đã học
- Yêu cầu HS về nhà đọc SGK,
- Chuẩn bị trước tiết sau
IV. Rút kinh nghiệm sau giờ dạy
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
34
Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng
Nhất
Tiết 16: Ngày soạn: 12/10/2010
Bài 4: Một số tính năng khác trong Windows
(Tiết 4) Ngày dạy:8a3: 17/10/2010
I. Mục tiêu: 8a1,8a2: 16/10/2010
Thành thạo thao tác tìm kiếm tệp và thư mục, tạo đường tắt, đóng và
mở các chương trình
II. Chuẩn bị:
- Nội dung: Nghiên cứu tài liệu SGK, các tài liệu khác
- ĐDDH: SGK, máy chiếu, phòng máy
III. Các hoạt động dạy học:
1. Bài cũ:
HS1: ? Nêu các Tìm kiếm tập tin hay thư mục?
Đáp án:
Các bước thực hiện:
B1: Mở cửa sổ My computer
B2: Click nút Search trên thanh công cụ
B3: Click mục All files and Folders.
+ Nếu muốn tìm tệp tin hay thư mục hãy gõ đầy đủ hay một phần tên của File
trong hộp thoại All or part or File name.
+ Nếu muốn tìm trong nội dung File hãy gõ vào một từ hay một cụm từ trong
hộp A Word or Phrase in the file.
+ Cần tìm trong ổ đĩa nào Click vào mũi tên trong mục Look in để chọn ổ đĩa
cần tìm.
B4: Click nút Search
2 Bài mới:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
* Hoạt động 1: Thực hành
GV: Đưa nội dung cần thực hành lên
máy chiếu
Nội dung
1. Dùng bảng chọn Start để khởi động
Microsoft Pain và Windows Explore:
- Quan sát biểu tượng của các chương
trình vừa khởi động xuất hiện trên thanh
công việc. Chuyển đổi qua lại giữa các
V. Thực hành
HS: Thực hiện
1. Khởi động và kết thúc chương
trình Explorer
- Khởi động làm theo 2 cách
- Thoát chương trình theo 2
35
Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng
Nhất
cửa sổ của hai chương trình.
- Kết thúc Microsoft Pain.
2. Tạo đường tắt tới tệp
- Tạo đường tắt tới tệp và đặt trên màn
hình nền.
- Nháy đúp vào biểu tượng đường tắt
vừa tạo được. Quan sát điều gì xảy ra?
3. Mở một tài liệu mới mở gần đây
4. Tìm tập tin và thư mục
GV: Chia nhóm HS theo bàn (mỗi nhóm
2 em/ 1 máy)
GV: Hướng dẫn học sinh
GV: Quan sát và giúp HS
cách
2. Tạo đường tắt và truy cập nhanh
B1: Mở tệp chứa tệp tin chường
trình cần Shortcut
B2: Click phải chuột vào tập tin
B3: Chọn Create Shortcut: Nếu tạo
Shortcut ngay trong thư mục đang mở
B4: Chọn Sen to → Desktop
(Create Shortcut): nếu muốn tạo
Shortcut trên Desktop
3. Tìm kiếm tệp tin hay thư mục
B1: Click chột vào Start
B2: Click nút Search trên thanh
công cụ
B3: Click mục All files and
Folders. Sau đó nhập tệp tin hoặc thư
mục cần tìm
B4: Click nốt Search
1. Mở một tài liệu mới mở gần đây
Click chuột vào nút Start →
Mydocumen → nháy trực tiếp vào
tệp cần mở
* Hoạt động 2: Tổng kết giờ học
- GV yêu cầu HS đóng cửa sổ chương trình rồi tắt máy tính
Vào StartTurn off ComputerTurn off
- Dặn dò HS về nhà đọc thêm SGK, chuẩn bị cho tiết thực hành sau.
- Yêu cầu HS dọn vệ sinh phòng TH
IV. Rút kinh nghiệm sau giờ dạy
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
36
Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng
Nhất
37
Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng
Nhất
Tiết 17: Ngày soạn: 19/10/2010
Ôn tập và thực hành tổng hợp
(Tiết 1) Ngày dạy: 23/10/2010
I. Mục tiêu:
- Ôn lại các khái niệm của HĐH
II. Chuẩn bị:
- Nội dung: Nghiên cứu tài liệu SGK, các tài liệu khác
- ĐDDH: SGK, bảng phụ
III. Các hoạt động dạy học:
1. Bài cũ:
2 Bài mới:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
* Hoạt động 1: Ôn tập
GV: Chia lớp thành 3 nhóm các nhóm cử
1 thư kí và thảo luận các câu hỏi
GV: Gọi đại diện từng nhóm trả lời các
câu hỏi
GV: Tổng hợp ý kiến, nhận xét chung và
cho điểm theo nhóm
Nội dung ôn tập
Câu1: Tin học là gì?
Câu2: Em hãy nêu khái niệm về thông
HS: Thực hiện chia nhóm và thảo
luận, thư ký ghi chép
HS: Đại diện các nhóm trả lời và
nhóm khác nhận xét
Đáp án: Tin học ngành khoa học, có
vai trò rất quan trọng, thiết thực trong
đời sống hàng ngày của con người
như sử dụng máy tính điện tử để
nghiên cứu cấu trúc, tính chất của
thông tin, PP thu thập, lưu trữ, tìm
kiếm, biến đổi, truyền thông tin nhằm
áp dụng vào các lĩnh vực khác nhau
trong xã hội.
Đáp án: Thông tin là một khái niệm
38
Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng
Nhất
tin và dữ liệu?
Câu3: Nêu các dạng thông tin mà máy
tính có thể xử lí được? Lấy ví dụ
Câu4: Em hãy cho biết cách biểu diễn
thông tin trong máy tính?
Câu5: Vẽ sơ đồ cấu trúc chung của máy
tính điện tử và cho biết các thành phần
cơ bản của chúng
Câu6: Hệ điều hành là gì? Hệ điều hành
Windows là gì? Hệ điều hành Windows
XP?
trừu tượng, nó đem lại sự hiểu biết
cho con người và các sinh vật khác.
Dữ liệu là thông tin được lưu trữ
trong máy tính
Đáp án: + Dạng văn bản: Các bài
báo, bài văn, các con số, chữ viết,
sách, vở …
+ Dạng hình ảnh: Hình vẽ minh họa,
tranh, ảnh, tấm biển chỉ đường …
+ Dạng âm thành: Tiếng trống
trường, tiếng còi, bản nhạc …
Đáp án:
Đáp án
* HĐH là phần mềm cơ bản, gồm tập
hợp các chương trình để:
- Điều khiển các thiết bị phần cứng
của máy tính.
- Thu thập và xử lý thông tin.
- Tạo môi trường cho các chương
trình khác chạy
* Hoạt động 2: Tổng kết giờ học
- GV yêu cầu HS nhắc lại các kiến thức đã học
- Yêu cầu HS về nhà đọc SGK,
- Chuẩn bị trước tiết sau
IV. Rút kinh nghiệm sau giờ dạy
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
39
Xử lý
TT vào TT ra
Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng
Nhất
Tiết 18: Ngày soạn: 19/10/2010
Ôn tập và thực hành tổng hợp
(Tiết 2) Ngày dạy:8a3: 24/10/2010
I. Mục tiêu: 8a1,8a2:23/10/2010
- Ôn tập và thực hành thư mục và tệp
- Ôn tập và thực hành tìm kiếm và tạo đường tắt
II. Chuẩn bị:
- Nội dung: Nghiên cứu tài liệu SGK, các tài liệu khác
- ĐDDH: SGK, bảng phụ
III. Các hoạt động dạy học:
1. Bài cũ:
2 Bài mới:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
* Hoạt động 1: Ôn tập
GV: Chia lớp thành 3 nhóm các nhóm cử
1 thư kí và thảo luận các câu hỏi
GV: Gọi đại diện từng nhóm trả lời các
câu hỏi
GV: Tổng hợp ý kiến, nhận xét chung và
cho điểm theo nhóm
Nội dung ôn tập
Câu 7: Nêu sự khác nhau chính giữa
HĐH với một phần mềm máy tính?
Câu 8: Phần mềm nào được cài đặt đầu
tiên trong máy tính? Tại sao?
Câu 9: Trong câu sau những câu nào
đúng?
a. Thư mục có thể chứa tệp tin
b. Tệp tin có thể chứa tệp tin khác
c. Thư mục có thể chứa thư mục con
HS: Thực hiện chia nhóm và thảo
luận, thư ký ghi chép
HS: Đại diện các nhóm trả lời và
nhóm khác nhận xét
Đáp án: HĐH giúp cho máy tính hoạt
động tốt, không có HĐH máy tính
không thể họat động được. Phầm
mềm chỉ đáp ứng một yêu cầu cụ thể
nào đó.
Đáp án: Phần mềm HĐH vì không có
HĐH máy tính không hoạt động
được.
Đáp án: a, c
40
Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng
Nhất
d. Tệp tin luôn chứa thư mục con
Câu 10: Hãy nêu thao tác chính với tệp
và thư mục?
Câu 11: Trong một đĩa cứng có thể tồn
tại hai tệp tin có tên giống nhau được hay
không?
Câu12: Nêu các thao tác khởi động và
thoát khỏi máy tính?
Câu 13: Có cách nào để nhận biết rằng
hiện tại em đạng mở bao nhiêu cửa sổ
trong Windown? Hãy nêu cách nhận
biết?
Câu 14: Hãy nêu cách tìm kiếm tệp tin
theo đường dẫn sau D:Document
ontap.txt
Câu 15: Hãy nêu cách mở một tài liệu
mới mở gần đây?
Đáp án:
Tạo mới, sao chép, copy, di chuyển,
đổi tên, xóa.
Đáp án:
không, vì nó sẽ ghi đè nội dung hai
tệp tin.
Đáp án:
Khởi động : Bật công tắc nguồn ở
CPU sau đó bật công tắc màn hình
chờ một lát sẽ xuất hiện màn hình
windows.
Kết thúc chương trình: Vào Start
/Turn off computer/ Turn Off
Đáp án: Nhìn vào các biểu tượng
chương trình trên thanh Taskbar, có
bao nhiêu biểu tượng thì có bấy nhiêu
cửa sổ được mở.
Đáp án: Mở biểu tượng
Mycomputer, mở ổ D, mở thư mục
document, thấy tệp tin ontap.txt.
Đáp án: Vào StartDocumentchọn
tệp cần mở
* Hoạt động 2: Tổng kết giờ học
- GV yêu cầu HS nhắc lại các kiến thức đã học
- Yêu cầu HS về nhà đọc SGK,
- Chuẩn bị trước tiết sau
IV. Rút kinh nghiệm sau giờ dạy
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
41
Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng
Nhất
Tiết 19: Ngày soạn:24/10/2010
Ôn tập và thực hành tổng hợp
(Tiết 3) Ngày dạy:8a3: 30/10/2010
I. Mục tiêu: 8a1,8a2:29/10/2010
- Ôn tập và thực hành thư mục và tệp
- Ôn tập và thực hành tìm kiếm và tạo đường tắt
II. Chuẩn bị:
- Nội dung: Nghiên cứu tài liệu SGK, các tài liệu khác
- ĐDDH: SGK, bảng phụ, phòng máy
III. Các hoạt động dạy học:
1. Bài cũ:
2 Bài mới:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
* Hoạt động 1: Ôn tập
GV: Phổ biến nội dung thực hành
GV: Theo dõi và uốn nắn
Nội dung thực hành
1. Tạo các thư mục và tệp tin theo cấu
trúc sau
Lưu ý: Tệp là các đối tượng không
được đóng khung, có thể được tạo ra
từ các chương trình (Word hoặc Paint)
hoặc sao chép từ các tệp có sẵn trên
máy tính
- HS thực hành khởi động máy
- HS thực hành thực hiện các bước
theo hướng dẫn của GV
- HS thực hiện
- Các nhóm quan sát, trao đổi về các
bước.
- HS thực hành và trao đổi.
42
Thư mục
MINH
TUẤN
LAPTRINH
SOẠNTHAO
DULIEU
CHUONG
TRINH
Tep1
Tep2
Tep3
Tep4
Tep5
Tep6
Tep7
Tep8
Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng
Nhất
2. Thực hành cỏc lệnh với tệp và thư mục
trờn thư mục vừa tạo ra:
a. Sao chép: Sao chép thư mục
Laptrinh xuống thư mục Tuấn
b. Di chuyển: Di chuyển thư mục
LAPTRINH trong thư mục TUAN vào
thư mục DULIEU
c.Thay đổi cấu trúc thư mục
d.Xoá: một vài tệp và thư mục
* Hoạt động 2: Tổng kết giờ học
- GV yêu cầu HS đóng cửa sổ chương trình rồi tắt máy tính
Vào StartTurn off ComputerTurn off
- Dặn dò HS về nhà đọc thêm SGK, chuẩn bị cho tiết thực hành sau.
- Yêu cầu HS dọn vệ sinh phòng TH
IV. Rút kinh nghiệm sau giờ dạy
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
43
Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng
Nhất
Tiết 20: Ngày soạn:24/10/2010
Ôn tập và thực hành tổng hợp
(Tiết 4) Ngày dạy:8a3: 30/10/2010
I. Mục tiêu: 8a1,8a2:29/10/2010
- Ôn tập và thực hành thư mục và tệp
- Ôn tập và thực hành tìm kiếm và tạo đường tắt
II. Chuẩn bị:
- Nội dung: Nghiên cứu tài liệu SGK, các tài liệu khác
- ĐDDH: SGK, phòng máy
III. Các hoạt động dạy học:
1. Bài cũ:
2 Bài mới:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
* Hoạt động 1: Ôn tập
GV: Phổ biến nội dung thực hành
GV: Theo dõi và uốn nắn
Nội dung thực hành
Thực hiện cỏc thao tỏc sau:
1. Tìm những tệp mà tên có chứa cụm
từ Readme trên các ổ đĩa cứng của máy.
2. Mở đồng thời các ứng dụng
Windows Explorer, Pain, Microsoft
Word. Chuyển đổi qua lại giữa các ứng
dụng bằng các cách khác nhay. Thu nhỏ,
phóng to, phục hồi cửa sổ
3. Thử cỏc cỏch hiển thị thụng tin khỏc
nhau ở khung cửa sổ bờn phải màn hỡnh
Windows Explorer:
- Hiển thị bằng cỏc biểu tượng lớn
(Tiles).
- Hiển thị bằng cỏc biểu tượng nhỏ
(Icons).
- Hiển thị dưới dạng danh sỏch
- HS thực hành khởi động máy
- HS thực hành thực hiện các bước
theo hướng dẫn của GV
- HS thực hiện
- Các nhóm quan sát, trao đổi về các
bước.
- HS thực hành và trao đổi.
44
Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng
Nhất
(List).
- Hiển thị danh sỏch chi tiết
(Details).
4. Tạo đường tắt trờn màn hỡnh cho một
tập tin em vừa tạo ra
* Hoạt động 2: Tổng kết giờ học
- GV yêu cầu HS đóng cửa sổ chương trình rồi tắt máy tính
Vào StartTurn off ComputerTurn off
- Dặn dò HS về nhà đọc thêm SGK, chuẩn bị cho tiết thực hành sau.
- Yêu cầu HS dọn vệ sinh phòng TH
IV. Rút kinh nghiệm sau giờ dạy
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
45
Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng
Nhất
Tiết 21: Ngày
soạn:1/11/2010
kiểm tra lý thuyết Ngày dạy: 6/11/2010
I. Mục tiêu:
- Giúp HS khắc sâu kiến thức về cấu trúc của máy tính điện tử.
- Khái niệm và nhiệm vụ của hệ điều hành.
- các thành phần cơ bản của bộ xử lý trung tâm CPU.
- Thành thạo các bước khởi động và thoát khỏi Windown
- Đánh giá quá trình học tập của học sinh
- Rút kinh nghiệm trong quá trình giảng dạy
II. Chuẩn bị:
- Nội dung: Nghiên cứu tài liệu SGK, các tài liệu khác
- ĐDDH: đề kiểm tra
III. Các hoạt động dạy học:
1/ ổn định:
2/ Các hoạt động dạy học:
MA TRẬN ĐỀ:
Chủ đề
Nhận biết Thụng hiểu Vận dụng
Tổng
TNKQ TNTL TNKQ TNTL TNKQ TNTL
Làm quen với tin học
và máy tính điện tử
6
3
2
2
2
4
10
9
Phần mềm học tập
1
1
1
1
Tổng
7
4
4
6
11
10
III. Đề bài:
I. Phần trắc nghiệm. (4đ)
(Khoanh tròn vào câu mà em cho là đúng nhất)
1. Học tin học là:
a. Học cách sử dụng máy tính c. Cả a và b đều đúng
b. Học cách diều khiển máy tính d. Cả a và b đều sai
2. Đơn vị đo thông tin nhỏ nhất là:
A. Byte B. Bit C. GB D. GHz
3. Bộ nhớ ngoài bao gồm những thiết bị:
a. Đĩa cứng, đĩa mền c. Các loại băng từ
b. Đĩa flash d. Tất cả các thiết bị nhớ trên
4. ROM là:
46
Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng
Nhất
a. Bộ nhớ trong; c. Bộ nhớ chỉ cho phộp đọc dữ liệu;
b. Bộ phận đưa dữ liệu vào; d. Bộ nhớ trong cú thể đọc và ghi dữ liệu
5. Đơn vị xử lý trung tâm (CPU) của máy tính gồm các bộ phận nào?
a.Memory b. CU & ALU c.RAM & ROM d.RAM
6. Trong caực thieỏt bũ sau ủaõy, thieỏt bũ naứo thuoọc nhoựm thieỏt bũ
ngoaùi vi:
a. Baứn phớm b. CPU c. RAM d. ROM
7. Nhoựm caực thao taực naứo sau ủaõy duứng ủeồ taùo mụựi moọt thử
muùc (Folder):
a. FileNewFolder b. FileNew
c. File -> Create New Shotcut d. File -> Rename
d. Choùn Folder (hoaởc File) vaứ nhaựy chuoọt vaứo nuựt DELETE treõn
thanh coõng cuù
8. ẹeồ kớch hoaùt moọt ửựng duùng (chửụng trỡnh), ta thửùc hieọn caực
naứo ?
A). Choùn Start  Find, roài goừ teõn ửựng duùng
B). Choùn Start  Accessories, tỡm vaứ choùn ửựng duùng
C). Nhaựy chuoọt leõn My Documents, roài choùn ửựng duùng
D). Choùn Start  All Programs, tỡm roài nhaựy chuoọt leõn teõn ửựng
duùng
II. Em hãy đánh dấu x vào ô trống tương ứng với mỗi câu trả lời đúng
(2,0 điểm)
a) Máy tính có thể xử lí được các dạng TT là:
- Dạng TT về hình ảnh 
- Dạng TT về mùi vị 
- Dạng TT về cảm giác 
- Dạng TT về văn bản 
- Dạng TT về âm thanh 
- Dạng TT về cảm xúc 
b) Có thể dùng máy tính vào các công việc là:
- Thực hiện các tính toán 
- Làm các công việc văn phòng 
- Hỗ trợ con người nhận biết cảm xúc, tình cảm 
- Làm công cụ học tập và giải trí 
- Điều khiển tự động và rô bốt 
- Phân biệt được cảm giác của con người 
- Liên lạc, tra cứu và mua bán trực tuyến 
47
Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng
Nhất
Iii. Tự luận:
Câu 1: (1,0 điểm)
a) Nêu khái niệm và nhiệm vụ chính của hệ điều hành?
b) Hãy nêu cấu trúc của máy tính điện tử?
Câu 2: (1,0 điểm)
a) Có mấy loại bộ nhớ? Em hãy nêu chức năng của mỗi loại?
b) Em hãy kể tên một số thiết bị vào/ra của máy tính?
Câu 3: (1,0 điểm)
Em hãy nêu các thao tác chính với chuột
Câu 4: (1,0 điểm)
Hãy nêu cách khởi động và kết thúc chương trình Windows?
IV. Đáp án và thang điểm:
* Đáp án:
I. Phần trắc nghiệm. (4đ)
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
đáp án c b d đ b a a d
II. Câu 1: a) Các ý đúng là ý 1, 4, 5
b) Các ý đúng là ý 1, 2, 4, 5, 7
Iii. Tự luận:
Câu 1: a) - Khái niệm:
là một chương trình đặc biệt , không có HĐH máy tính không thể sử dụng được.
- Nhiệm vụ:
- Điểu khiển phần cứng, tổ chức việc thực hiện các chương trình .
- Tạo môi trường giao tiếp giữa người dùng với máy tính
b) Cấu trúc của máy tính điện tử là: Bộ xử lí trung tâm, các TB vào/ra và
các bộ nhớ.
Câu 2: a) Có 2 loại bộ nhớ đó là bộ nhớ trong và bộ nhớ ngoài.
- Chức năng của bộ nhớ trong là: Dùng để lưu trữ TT tại thời điểm máy tính
đang làm việc. Khi mất điện hoặc tắt máy dữ liệu sẽ mất đi.
- Chức năng của bộ nhớ ngoài là: Dùng để lưu trữ các dữ liệu của máy tính
ngay cả khi mất điện hoặc tắt máy.
b) Các thiết bị vào/ra của máy tính là:
48
Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng
Nhất
- Các TB vào: Bàn phím, chuột, máy quét …
- Các TB ra: Màn hình, máy in, máy vẽ …
Câu 3: Các thao tác chính với chuột là:
- Thao tác di chuyển chuột
- Thao tác nháy chuột
- Thao tác nháy phải chuột
- Thao tác nháy đúp chuột
- Thao tác kéo thả chuột
Câu 4: Khởi động : Bật công tắc nguồn ở CPU sau đó bật công tắc màn hình chờ
một lát sẽ xuất hiện màn hình windows.
Kết thúc chương trình: Vào Start /Turn off computer/ Turn Off
* Thang điểm:
I. Phần trắc nghiệm. (4đ)
Đúng mỗi ý 0,5 điểm. Sai không có điểm
II. Câu 1: (2,0 điểm)
Câu a: Đúng hết điểm tối đa 2,0 điểm. Mỗi ý sai trừ 0,4 điểm
Câu b: Đúng hết điểm tối đa 2,0 điểm. Mỗi ý sai trừ 0,3 điểm
Iii. Tự luận:
Câu 1: (1,0 điểm)
Câu a: Đúng hết điểm tối đa 1,0 điểm. Sai không có điểm
Câu b: Đúng hết điểm tối đa 1,0 điểm. Sai không có điểm
Câu 2: (1,0 điểm)
Câu a: Đúng hết điểm tối đa 0.5 điểm sai không có điểm.
Câu b: Đúng hết điểm tối đa 0.5 điểm. Sai không có điểm.
Câu 3: (1,0 điểm)
Trả lời đúng 1,0 điểm. Sai không có điểm.
Câu 1: (1,0 điểm)
Trả lời đúng 1,0 điểm. Sai không có điểm
IV. Rút kinh nghiệm sau giờ dạy
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
49
Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng
Nhất
Tiết 22: Ngày
soạn:1/11/2010
kiểm tra thực hành Ngày dạy:8a3: 7/11/2010
I. Mục tiêu: 8a1,8a2:6/11/2010
- Giúp HS khắc sâu kiến thức về cấu trúc của máy tính điện tử.
- Biết sử dụng nỳt phải chuột.
- Học sinh phân biệt được các đối tượng trong windows và nắm được các
thao tác với tệp và thư mục
- Cú nhiều sỏng tạo trong cỏch làm việc với thư mục và tệp, trong Windows
- Hứng thỳ trong học tập, tớch cực phỏt huy tớnh độc lập trong thực hành
- Rèn luyện tính cận thận, chính xác, khoa học và tích cực cho HS
- Đánh giá quá trình học tập của học sinh
- Rút kinh nghiệm trong quá trình giảng dạy
II. Chuẩn bị:
- Nội dung: Nghiên cứu tài liệu SGK, các tài liệu khác
- ĐDDH: đề kiểm tra, phòng máy
III. Các hoạt động dạy học:
1/ ổn định:
2/ Các hoạt động dạy học:
Nội dung thực hành:
1. Em hóy khởi động mỏy và tạo cõy thư mục sau trong ổ D.
2. Sau đú sao chộp cỏc thư mục TOAN, VAN, ANH sang KHOI 8, thư mục VAT
LY, LICH SU sang KHOI 7.
3. Di chuyển thư mục ANH ở KHOI 9 sang KHOI 6.
4. Đổi tên thư mục khối 7 thành khối 10
5. Xoá thư mục khối 6.
50
THPT THONG NHAT
KHOI 9
KHOI 8
KHOI 7
KHOI 6
TOAN
VAN
ANH
VAT LY
LICH SU
Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng
Nhất
Đáp án:
*. Mở My Computer Explorer . bấm vào ổ D:
1. File New folder nhập tên (các thư mục trên cây)
2. Cỏc lệnh sao chộp: COPY, Pates
3. Cỏc lệnh di chuyển: CUT, pates
4. Bấm phải chuột vào thư mục khối 7 chọn Rename xoá tên khối 7, nhập
tên khối 10 và enter
5. Bấm pải chuột vào thư mục khối 6 DeleteYes .
Biểu chấm:
Câu 1 : làm hoàn chỉnh : 4 điểm
Câu 2 : làm hoàn chỉnh : 3 điểm
Câu 3 : làm hoàn chỉnh : 1 điểm
Câu 4 : làm hoàn chỉnh : 1 điểm
Câu 5 : làm hoàn chỉnh : 1 điểm
IV. Rút kinh nghiệm sau giờ dạy
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
51
Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng
Nhất
Tiết 23: Ngày soạn:7/11/2010
Các thao tác cơ bản của Word
(Tiết 1) Ngày dạy: /11/2010
I. Mục tiêu:
- Biết thực hiện thao tác khởi động chương trình Microsoft Word, và thoát khỏi
Word.
- Biết các quy tắc soạn thảo văn bản bằng Word, biết cách gõ văn bản tiếng Việt,
giới thiệu về VietKey, cách gõ dấu Tiếng Việt, cách nhập văn bản .
II. Chuẩn bị:
- Nội dung: Nghiên cứu tài liệu SGK, các tài liệu khác
- ĐDDH: SGK, máy chiếu
III. Các hoạt động dạy học:
1. Bài cũ:
2 Bài mới:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
* Hoạt động 1: Giới thiệu phần mềm soạn thảo Word
- Yêu cầu HS đọc SGK để tìm hiểu
về phần mềm soạn thảo Word
- Phần mềm soạn thảo văn bản
winword ra đời vào cuối năm 1980.
- Phần mềm này nằm trong bộ Office
(văn phòng) thay thế cho máy đánh
chữ.
- Phần mềm này ra đời được ứng
dụng rộng rãi trên toàn thế giới nói
chung và tại Việt Nam nói riêng.
- Phần mềm này có rất nhiều tính
năng :
+ Cung cấp đầy đủ các tính năng soạn
thảo và định dạng văn bản đa dạng.
+ Khả năng đồ hoạ rất tốt.
+ khả năng chèn hình ảnh, âm thanh
- Khả năng xuất , nhập dữ liệu nhanh.
- Dễ dàng kết chuyển dữ liệu ở
dạng HTML để chia sẻ dữ liệu trên
mạng
* Hoạt động 2: : Tìm hiểu cách khởi động, kết thúc chương trình
GV: Muốn làm việc với một chương
trình ứng dụng trước hết chúng ta phải
làm gì
HS: Trả lời
52
Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng
Nhất
GV: Vậy cách khởi động đó như thế nào
thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu
? Nêu cách khởi động Microsoft Word
GV: Lấy ví dụ và làm mẫu trên máy chiếu
? Nêu các cách thoat khỏi Microsoft
Word
GV: hướng dẫn các cách thoát khỏi
chương trình - Làm mẫu trên máy chiếu
b. Khởi động
HS: Trả lời
Cách 1: Nháy đúp chuột vào biểu
tượng
Cách 2: Start/All program/ Microsoft
Office/ Microsoft Word 2003
Cách 3: Kích phải chuột/ open
Cách 4: Kích chuột/ ấn phím Enter
Cách 5: Start/All program/ Microsoft
HS: quan sát và ghi bài
HS: Quan sát
b. Thoát khỏi Word
+ Cách 1: Vào File/ Exit
+ Cách 2: Kích chuột vào nút
Close (x) tại góc trên, bên phải màn
hình
+ Cách 3: Kích phải chuột vào tên
chương trình trên thanh công
việc/Close
+ Cách 4: Nhấn tổ hợp phím
Alt+F4
HS: Quan sát
* Hoạt động 3: : Tìm hiểu cách cách gõ dấu Tiếng Việt
Hoạt động 2: Tìm hiểu cách gõ dấu
Tiếng Việt
GV: Giới thiệu cách nhập văn bản
*. Nhập văn bản
Quy tắc nhập văn bản trong Word
+ Các dấu ngắt câu (dấu chấm (.),
dấu phẩy (,), dấu hai chấm (:), dấu
chấm than (!), dấu chấm hỏi(?),…)
phải được đặt sát vào từ đứng trước
nó, tiếp theo là một dấu cách nếu sau
53
Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng
Nhất
trong Word và lấy ví dụ cụ thể để minh
hoạ trên máy chiếu và giải thích
HS: Nghe, quan sát và ghi bài
GV: Hướng dẫn cách gõ chữ và dấu
Tiếng Việt và lấy ví dụ cụ thể để minh
hoạ trên máy chiếu
HS: Nghe, quan sát và ghi bài
đó vẫn còn nội dung
+ Các dấu mở ngoặc và các dấu
mở nháy, gồm các dấu (,[,{,<, ‘ và “,
phải được đặt sát vào bên trái kí tự
đầu tiên của từ tiếp theo. Các dấu
đóng ngoặc và các dấu đóng nháy
tương ứng, gồm các dấu ),],},>,’ và ”,
phải được đặt sát vào bên phải kí tự
cuối cùng của từ ngay trước đó.
+ Giữa các từ chỉ được dùng một
kí tự trống để phân cách
+ Một văn bản thường gồm nhiều
đoạn văn bản. Nhấn Enter để kết thúc
một đoạn văn bản chuyển sang một
đoạn văn bản mới và chỉ nhấn Enter
một lần.
b. Sử dụng bộ gõ tiếng Việt
- Vietkey hoặc ABC
Gõ Được
chữ
Gõ Được
dấu
aa â j nặng
oo ô x ngã
ee ê r hỏi
dd đ f huyền
ow ơ s sắc
uw ư
Ví dụ: TW = TWW
Xoong = xooong
* Hoạt động 2: Tổng kết giờ học
- GV yêu cầu HS nhắc lại các kiến thức đã học
- Làm bài tập
- Yêu cầu HS về nhà đọc SGK,
- Chuẩn bị trước tiết sau
IV. Rút kinh nghiệm sau giờ dạy
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
54
Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng
Nhất
Tiết 24: Ngày soạn:7/11/2010
Các thao tác cơ bản của Word
(Tiết 2) Ngày dạy:8a3: 14/11/2010
I. Mục tiêu: 8a1,8a2:13/11/2010
- Xác định được vị trí các phím trên bàn phím, phân biệt được các
phím soạn thảo và phím chức năng. Ngồi đúng tư thế và thực hiện gõ các
phím trên bàn phím bằng mười ngón.
- Nắm được các thành phần chính của màn hình,
- Các vùng trên bàn phím
II. Chuẩn bị:
- Nội dung: Nghiên cứu tài liệu SGK, các tài liệu khác
- ĐDDH: SGK, máy chiếu
III. Các hoạt động dạy học:
1. Bài cũ: Nêu các cách khởi động thoát khỏi Microsoft Word
2 Bài mới:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
* Hoạt động 1: Giới thiệu Màn hình giao tiếp của Word
GV: Cho HS quan sát màn hình soạn
thảo văn bản và giới thiệu các đối tượng
trên màn hình và nêu tác dụng của các
thanh
HS: Nghe, quan sát và ghi bài
1. Màn hình giao tiếp của Word
- Thanh tiêu đề
- Thanh bảng chọn
- Thanh công cụ
- Thước
- Thanh cuốn
- Vùng soạn thảo văn bản
- Thanh trạng thái,…
* Hoạt động 2: : Tìm hiểu Sử dụng bàn phím
- GV yêu cầu HS quan sát tranh vẽ
SGK đồng thời giới thiệu bàn phím máy
tính (vật thật) HS quan sát.
- GV giới thiệu các hàng phím trên
bàn phím:
+ Hàng phím số
+ Hàng phím trên
+ Hàng phím cơ sở
+ Hàng phím dưới
+ Hàng phím chứa phím cách
- GV giới thiệu và chú ý HS các
- HS quan sát tranh SGK, quan
sát bàn phím
- HS quan sát và tìm hiểu
- HS chú ý tìm hiểu
Gồm:
- Các phím chữ cái: a-z
- Các phím số 0-9
- Các phím dấu
- Các phím Shift, Ctrl, Tab, Space,
55
Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng
Nhất
phím trên từng hàng phím. Giới thiệu kĩ
hàng phím cơ sở, cách đặt tay trên bàn
phím.
- GV giới thiệu cho HS các phím khác
trên bàn phím: Đó là các phím đặc biệt
như: Ctrl, Alt, Shift, Capslock, Tab…
GV yêu cầu HS tìm hiểu SGk, giải
thích ý nghĩa của việc gõ bàn phím bằng
mười ngón.
-> Kết luận:
Gõ bàn phím đúng bằng mười ngón
có các ích lợi sau:
+ Tốc độ gõ nhanh hơn.
+ Gõ chính xác hơn
Ngoài ra, gõ bàn phím bằng mười ngón
tay là tác phong làm việc lao động
chuyên nghiệp với máy tính.
…
- Các phím ->, <-, …
- Các phím End, Home, Delete,
Backspace,…
- HS chú ý, thực hiện
- HS tìm hiểu và có thể vẽ các
phím để nhớ.
- HS thực hiện
- HS chú ý, ghi bài
* Hoạt động 3: : Tìm hiểu Sử dụng chuột
GV: ? Em hãy nêu các thao tác đối với
chuột
HS: Trả lời
GV: Nhận xét, bổ sung và hướng
dẫn HS cách thao tác trên chuột
HS: Quan sát
Các thao tác đối với chuột
- Kích trái
- Kích phải
- Kích đúp
- Trỏ đối tượng
- Kéo thả chuột
* Hoạt động 2: Tổng kết giờ học
- GV yêu cầu HS nhắc lại các kiến thức đã học
- Làm bài tập
- Yêu cầu HS về nhà đọc SGK,
- Chuẩn bị trước tiết sau
IV. Rút kinh nghiệm sau giờ dạy
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
56
Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng
Nhất
Tiết 25: Ngày soạn:
14/11/2010
Các thao tác cơ bản của Word
(Tiết 3) Ngày dạy: /11/2010
I. Mục tiêu:
- Biết các thao tác trên khối văn bản như : Chọn khối, sao chép, di chuyển
và xoá các phần văn bản.
II. Chuẩn bị:
- Nội dung: Nghiên cứu tài liệu SGK, các tài liệu khác
- ĐDDH: SGK, máy chiếu
III. Các hoạt động dạy học:
1. Bài cũ: Em hãy nêu các thao tác đối với chuột
2 Bài mới:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
* Hoạt động 1: Tìm hiểu Chọn phần văn bản
- GV yêu cầu HS tìm hiểu TT SGK.
- GV nêu nguyên tắc thực hiện với
phần văn bản: Khi muốn thực hiện một
thao tác (ví dụ như xoá, chuyển vị trí,
thay đổi cách trình bày …) tác động đến
một phần văn bản hay thay đổi đối tượng
nào đó, trước hết chọn phần văn bản hay
đối tượng đó (còn gọi là đánh dấu).
?H: Vậy để chọn phần văn bản ta là
thế nào?
- GV lưu ý HS: Nếu thực hiện thao
tác mà kết quả không được như ý muốn:
Em có thể khôi phục trạng thái của văn
bản trước khi thực hiện thao tác đó bằng
cách nháy nút lệnh Undo.
- HS tìm hiểu SGK
- HS chú ý
- HS trả lời:
C1 : Dùng chuột
+ Đặt con trỏ tại vị trí bắt đầu .
+ Kéo thả chuột đến cuối phần
văn bản cần chọn. Sau đó thả chuột ra
.
C 2 : Dùng bàn phím
+ Dùng tổ hợp phím : Shift +
←↑→↓
Shift + Home
Shift + End
+ Bôi đen toàn bộ tài liệu : Ctrl + A
- Huỷ bỏ bôi đen : Nháy chuột vào vị
trí bất kỳ trên vùng soạn thảo hoặc ấn
57
Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng
Nhất
- GV hướng dẫn và yêu cầu HS thực
hành các thao tác theo lí thuyết đã nêu.
1 trong 4 phím ←↑→↓ bất kỳ trên
bàn phím .
- HS chú ý, thực hiện
* Hoạt động 2: : Tìm hiểu Sao chép văn bản
- Yêu cầu HS đọc TT SGK tìm
hiểu cách sao chép văn bản.
- GV giải thích: Sao chép văn bản
là giữ nguyên phần văn bản đó ở vị trí
gốc, đồng thời sao nội dung đó vào vị trí
khác.
?H: Vậy, để sao chép phần văn bản
vào vị trí khác em làm thế nào?
- GV lưu ý HS: Em có thể chọn nút copy
một lần và nháy Paste nhiều lần để sao
chép cùng một nội dung vào nhiều vị trí
khác nhau.
- HS tìm hiểu TT SGK
- HS chú ý
- HS trả lời:
Để sao chép phần văn bản vào
vị trí khác ta là như sau:
+ Chọn phần văn bản muốn sao
chép.
+ Nháy nút Copy
+ Đưa con trỏ soạn thảo tới vị
trí cần sao chép.
+ Nháy nút Paste
- Hs chú ý
* Hoạt động 3: : Tìm hiểu Di chuyển văn bản
- Yêu cầu HS đọc TT SGK tìm
hiểu cách sao chép văn bản.
- GV giải thích: Di chuyển văn bản
là ta di chuyển phần văn bản ở vị trí gốc
sang một vị trí mới mà ở vị trí gốc không
còn văn bản nữa.
?H: Vậy, để di chuyển phần văn
bản vào vị trí khác em làm thế nào?
- HS tìm hiểu TT SGK
- HS chú ý
- HS trả lời:
Để di chuyển phần văn bản vào
vị trí khác ta là như sau:
+ Chọn phần văn bản muốn di
chuyển
+ Nháy nút Cut
+ Đưa con trỏ soạn thảo tới vị
trí cần di chuyển
58
Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng
Nhất
- GV lưu ý HS: Em có thể sao
chép rồi xoá phần văn bản ở vị trí gốc.
?H: Thao tác sao chép khác thao tác di
chuyển ở bước nào?
+ Nháy nút Paste
- Hs chú ý
- HS trả lời:
Thao tác sao chép khác thao
tác di chuyển ở bước 2.
Còn sao chép khác di chuyển ở
chỗ: Sao chép thì văn bản ở vị trí gốc
không bị mất đi còn di chuyển thì văn
bản ở vị trí gốc bị mất đi.
* Hoạt động 2: Tổng kết giờ học
- GV yêu cầu HS nhắc lại các kiến thức đã học
- Làm bài tập
- Yêu cầu HS về nhà đọc SGK,
- Chuẩn bị trước tiết sau
IV. Rút kinh nghiệm sau giờ dạy
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
59
Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng
Nhất
Tiết 26: Ngày soạn:
14/11/2010
Các thao tác cơ bản của Word
(Tiết 4) Ngày dạy:8a3: 28/11/2010
I. Mục tiêu: 8a1,8a2:27/11/2010
- Nắm được các thao tác mở mới, lưu, mở tệp đã có trên máy
II. Chuẩn bị:
- Nội dung: Nghiên cứu tài liệu SGK, các tài liệu khác
- ĐDDH: SGK, máy chiếu
III. Các hoạt động dạy học:
1. Bài cũ: để sao chép phần văn bản vào vị trí khác em làm thế nào?
2 Bài mới:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
* Hoạt động 1: : Tìm hiểu mở tập tin
- GV yêu cầu HS đọc và tìm hiểu
SGK cách mở văn bản.
?H: Em mở văn bản đã có trên
máy tính bằng cách nào?
- GV lưu ý HS:
Tên các tệp văn bản trong word có
phần mở rộng (phần đuôi ngầm định
là .doc).
- HS tìm hiểu SGK
- HS trả lời: Có 3 cách mở 1 tập
tin
C1 : Để mở tệp đã có trên máy, nháy
chuột vào nút Open trên thanh
công cụ. Xuất hiện hộp thoại.
Em tìm tệp cần mở và nháy nút
Open.
C2 : Nháy vào File/Open
C3 : ấn tổ hợp phím Ctrl + O
* Hoạt động 2: Tìm hiểu Lưu tập tin vào đĩa
- GV yêu cầu HS đọc và tìm hiểu
SGK cách lưu văn bản.
?H: Em lưu văn bản trên máy tính
bằng cách nào?
- GV giải thích và làm mẫu cho
HS quan sát.
- HS tìm hiểu SGK
- HS trả lời:
C1 : Để lưu tệp văn bản trên máy, nháy
chuột vào nút Save trên thanh
công cụ. Xuất hiện hộp thoại.
Em tìm nơi cần lưu tệp và và gõ
tên tệp vào mục File name. Sau đó nháy
60
Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng
Nhất
nút Save.
C2 : Nháy vào File/Save
C3 : ấn tổ hợp phím Ctrl +S
Khi thực hiện 1 trong 3 cách trên sẽ
xuất hiện hộp thoại Save .
* Hoạt động 3: : Tìm hiểu cách lưu tài liệu với 1 tên khác
GV yêu cầu HS đọc và tìm hiểu
SGK cách lưu văn bản dưới dạng 1 tên
khác .
?H: Em lưu văn bản trên máy tính
bằng cách nào?
- GV giải thích và làm mẫu cho
HS quan sát.
- Để lưu tài liệu với 1 tên khác ta
thực hiện như sau :
+ Nháy vào File/Save as
+ Xuất hiện hộp thoại Save as :
- Sau đó nháy vào mục Save để
lưu tên mới của tập tin .
* Hoạt động 2: Tổng kết giờ học
- GV yêu cầu HS nhắc lại các kiến thức đã học
- Làm bài tập
- Yêu cầu HS về nhà đọc SGK,
- Chuẩn bị trước tiết sau
61
Nhập tên
mới cần lưu
vào mục
này
Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng
Nhất
IV. Rút kinh nghiệm sau giờ dạy
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
62
Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng
Nhất
Tiết 27 Ngày soạn:
21/11/2010
Các thao tác cơ bản của Word
(Tiết 5) Ngày dạy: /11/2010
I. Mục tiêu:
- HS làm quen và tìm hiểu cửa sổ làm việc của Word, các bảng chọn, một
số nút lệnh.
- Bước đầu tạo và lưu một văn bản chữ Việt đơn giản
II. Chuẩn bị:
- Nội dung: Nghiên cứu SGK, SGV
- ĐDDH: Phòng máy
III. Các hoạt động dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ:
- GV đặt câu hỏi kiểm tra HS:
?1: Em hãy nêu các cách khởi động Word?
?2: Em hãy liệt kê các thành phần cơ bản của cửa sổ word?
- 1 – 2 HS trả lời. GV nhận xét, cho điểm.
2. Bài mới :
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
* Hoạt động 1: Tổ chức tiết thực hành
- GV chia nhóm HS, mỗi nhóm 3
– 4 HS. Mỗi nhóm ngồi 1 máy.
- Yêu cầu HS làm việc nghiêm túc
theo sự hướng dẫn của GV.
- Yêu cầu HS chuẩn bị khởi động
máy tính (GV đóng nguồn điện).
- HS thực hiện, ngồi vào máy của
nhóm mình theo yêu cầu của GV
- HS chú ý
- HS thực hiện khởi động máy
* Hoạt động 2: Thực hành
a) Khởi động Word và tìm hiểu
các thành phần trên màn hình của word.
- GV hướng dẫn và yêu cầu HS
khởi động Word.
- GV quan sát và hướng dẫn.
- Yêu cầu HS nhận biết các bảng
chọn trên thanh bảng chọn. Mở một vài
bảng chọn và di chuyển chuột để tự
động mở các bảng chọn khác.
- HS thực hiện:
Nháy đúp chuột biểu tượng W
- HS các nhóm nhận biết và thực
hành.
63
Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng
Nhất
- Phân biệt các thanh công cụ của
Word. Tìm hiểu các nút lệnh trên các
thanh công cụ đó.
- Tìm hiểu một số chức năng
trong các bảng chọn File: Mở, đóng và
lưu tệp văn bản, mở văn bản mới.
- Chọn các lệnh FileOpen và
nháy nút lệnh Open trên thanh công cụ,
suy ra sự tương tự giữa lệnh trong bảng
chọn và nút lệnh trên thanh công cụ.
b) Soạn một văn bản đơn giản.
- GV yêu cầu HS thực hành gõ
một đoạn văn bản tiếng Việt (nội dung
đoạn văn như trong SGK).
- GV hướng dẫn các nhóm những
sai xót còn mắc phải.
- Yêu cầu HS thực hành lưu văn
bản với tên là Biendep.
- GV hướng dẫn và kiểm tra kết
quả của HS.
- GV hướng dẫn HS các nhóm và
chỉ ra những sai xót còn mắc phải.
- HS thực hành và tìm hiểu.
- HS thực hành và tìm hiểu
- HS thực hành và tìm hiểu
- HS thực hành
- HS tiếp tục thực hành
- HS thực hành
- HS tìm hiểu, thực hành
- HS thực hành lần lượt theo thự
tự các bước trong SGK.
* Hoạt động 3: Tổng kết bài thực hành – Dặn dò
- GV yêu cầu HS đóng cửa sổ làm việc, tắt máy tính theo lệnh tắt máy:
Vào StartTurn off ComputerTurn off
- Nhận xét tiết học thực hành, nêu ưu, khuyết điểm của các nhóm.
- Yêu cầu HS dọn vệ sinh phòng TH
- Dặn dò HS về nhà chuẩn bị và tìm hiểu tiết sau thực hành tiếp
IV. Rút kinh nghiệm sau giờ dạy
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
64
Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng
Nhất
Tiết 28 Ngày soạn: 21/11/2010
Các thao tác cơ bản của Word
(Tiết 6) Ngày dạy: /11/2010
I. Mục tiêu:
- HS làm quen và tìm hiểu cửa sổ làm việc của Word, các bảng chọn, một
số nút lệnh.
- Bước đầu tạo và lưu một văn bản chữ Việt đơn giản
II. Chuẩn bị:
- Nội dung: Nghiên cứu SGK, SGV
- ĐDDH: Phòng máy
III. Các hoạt động dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ:
- GV đặt câu hỏi kiểm tra HS:
?1: Em hãy nêu cách lưu một file văn bản mới?
- 1 – 2 HS trả lời. GV nhận xét, cho điểm.
2. Bài mới :
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
* Hoạt động 1: Tổ chức tiết thực hành
- GV chia nhóm HS, mỗi nhóm 3
– 4 HS.
- Yêu cầu mỗi nhóm ngồi 1 máy.
- Yêu cầu HS làm việc nghiêm túc
theo sự hướng dẫn của GV.
- Yêu cầu HS chuẩn bị khởi động
máy tính (GV đóng nguồn điện).
- HS thực hiện, ngồi vào máy của
nhóm mình theo yêu cầu của GV
- HS thực hành
- HS chú ý
- HS thực hiện khởi động máy
* Hoạt động 2: Thực hành
- Yêu cầu HS khởi động Word
- Yêu cầu HS tiếp tục thực hành
nhập nội dung một đoạn văn bản tuỳ ý
và lưu file văn bản vào trong máy.
- GV kiểm tra kết quả thực hành
của HS các nhóm. Có nhận xét, đánh
giá và cho điểm thực hành HS.
- HS thực hiện:
Nháy đúp chuột biểu tượng W
- HS thực hiện
- HS tiếp tục thực hành.
- HS thực hiện
65
Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng
Nhất
- Yêu cầu các thành viên trong
nhóm đổi chéo cho nhau thực hành và
sau đó nhận xét kết quả của các thành
viên trong nhóm mình.
- Yêu cầu các nhóm đánh giá chéo
các thành viên của nhóm khác. Chỉ ra
được ưu và nhược điểm của nhóm
mình.
c) Tìm hiểu cách di chuyển con
trỏ soạn thảo và các cách hiển thị văn
bản:
+ Yêu cầu HS tập di chuyển con
trỏ soạn thảo trong văn bản bằng chuột
và bàn phím.
+ Sử dụng thanh cuốn để xem các
phần khác nhau của văn bảnkhi được
phóng to.
+ Chọn các lệnh View -> Normal;
View -> Print layout, View -> Outline
để hiển thị văn bản trong các chế độ
khác nhau.
+ Thu nhỏ kích thước của màn
hình soạn thảo.
+ Nháy nút phóng to, thu nhỏ màn
hình để quan sát và thực hành
+ Đóng cửa sổ văn bản và thoát
khỏi word.
- GV hướng dẫn HS các nhóm và
chỉ ra những sai xót còn mắc phải.
- HS thực hiện
- HS thực hành và tìm hiểu
- HS thực hành
- HS tiếp tục thực hành
- HS thực hành
- HS tìm hiểu, thực hành
- HS thực hành lần lượt theo thự
tự các bước trong SGK.
- HS thực hành
* Hoạt động 3: Tổng kết bài thực hành – Dặn dò
- GV yêu cầu HS đóng cửa sổ làm việc, tắt máy tính theo lệnh tắt máy:
Vào StartTurn off ComputerTurn off
- Nhận xét tiết học thực hành, nêu ưu, khuyết điểm của các nhóm.
- Yêu cầu HS dọn vệ sinh phòng TH
- Dặn dò HS về nhà đọc trước tiết sau
IV. Rút kinh nghiệm sau giờ dạy
66
Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng
Nhất
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
67
Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng
Nhất
Tiết 29 Ngày soạn:
28/11/2010
Các thao tác cơ bản của Word
(Tiết 7) Ngày dạy: / 12 /2010
I. Mục tiêu:
- Nắm được các thao tác Thiết lập và xem trang in
II. Chuẩn bị:
- Nội dung: Nghiên cứu tài liệu SGK, các tài liệu khác
- ĐDDH: SGK, máy chiếu
III. Các hoạt động dạy học:
1. Bài cũ: để sao chép phần văn bản vào vị trí khác em làm thế nào?
2 Bài mới:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
* Hoạt động 1: Tìm hiểu Trình bày trang văn bản
- Yêu cầu HS tìm hiểu SGK về
các cách trình bày trang văn bản.
?H: Em hãy nêu có mấy cách
trình bày trang văn bản?
?H: Em hãy nêu các yêu cầu cơ
bản khi trình bày trang văn bản?
- GV lưu ý HS không lầm lề
trang với lề đoạn văn. Lề đoạn văn
được tính từ lề trang và có thể thò ra
ngoài lề trang.
- HS tìm hiểu
- HS trả lời:
Có 2 cách để trình bày trang văn
bản đó là:
+ Trình bày trang đứng
+ Trình bày trang nằm ngang
- HS trả lời:
Các yêu cầu là:
+ Chọn hướng trang: Trang đứng
hay nằm ngang
+ Đặt lề trang: Lê trái, phải, trên,
dưới.
- HS chú ý
* Hoạt động 2: Chọn hướng trang và đặt lề trang
- Yêu cầu HS tìm hiểu SGK về
cách chọn hướng trang và đặt lề trang.
- GV hướng dẫn HS:
Để trình bày trang văn bản em
- HS tìm hiểu
- HS chú ý, ghi nhớ và thực hiện
theo các bước.
68
Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng
Nhất
thực hiện lệnh: Vào file Page setup
Xuất hiện hộp thoại:
+ Mục Margins: Chọn:
Top: Lề trên
Bottom: Lề dưới
Left: Lề trái
Right: Lề phải
+ Mục orientation:
Chọn Portrait: Hướng trang đứng
Chọn Landscape: Hướng trang
ngang.
Sau đó chọn OK
- GV lưu ý HS:
Khi thao tác trên hộp thoại, em
có thể xem hình hình hoạ ở góc dưới
bên phải hộp thoại để thấy ngay tác
dụng (Mục Preview).
* File/ Page Setup.../ XHHT:
- Chọn trang Paper
Trong mục Paper size chọn cỡ giấy
(Thường cỡ A4)
- Chọn trang Margins: để chọn lề
và hướng giấy in
Trong mục:
+ Margins: đặt lề cho trang
Top: lề trên (2cm)
Right: lề phải (2-1.5cm)
Left: lề trái (3-3.5cm)
Bottom: lề dưới (2cm)
+ Orientation: chọn hướng giấy
in
Landscape: hướng ngang hoặc
Portrai: hướng đứng
- HS chú ý
* Hoạt động 3 Tổng kết giờ học
- GV yêu cầu HS nhắc lại các kiến thức đã học
- Làm bài tập
- Yêu cầu HS về nhà đọc SGK,
- Chuẩn bị trước tiết sau
IV. Rút kinh nghiệm sau giờ dạy
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
69
Giao an tin 8
Giao an tin 8
Giao an tin 8
Giao an tin 8
Giao an tin 8
Giao an tin 8
Giao an tin 8
Giao an tin 8
Giao an tin 8
Giao an tin 8
Giao an tin 8
Giao an tin 8
Giao an tin 8
Giao an tin 8
Giao an tin 8
Giao an tin 8
Giao an tin 8
Giao an tin 8
Giao an tin 8
Giao an tin 8
Giao an tin 8
Giao an tin 8
Giao an tin 8
Giao an tin 8
Giao an tin 8
Giao an tin 8
Giao an tin 8
Giao an tin 8
Giao an tin 8
Giao an tin 8
Giao an tin 8
Giao an tin 8
Giao an tin 8
Giao an tin 8
Giao an tin 8
Giao an tin 8
Giao an tin 8
Giao an tin 8
Giao an tin 8
Giao an tin 8
Giao an tin 8
Giao an tin 8
Giao an tin 8
Giao an tin 8
Giao an tin 8
Giao an tin 8
Giao an tin 8
Giao an tin 8
Giao an tin 8
Giao an tin 8
Giao an tin 8
Giao an tin 8
Giao an tin 8
Giao an tin 8
Giao an tin 8
Giao an tin 8
Giao an tin 8
Giao an tin 8
Giao an tin 8
Giao an tin 8
Giao an tin 8
Giao an tin 8
Giao an tin 8
Giao an tin 8
Giao an tin 8
Giao an tin 8
Giao an tin 8
Giao an tin 8
Giao an tin 8
Giao an tin 8
Giao an tin 8
Giao an tin 8
Giao an tin 8
Giao an tin 8
Giao an tin 8
Giao an tin 8
Giao an tin 8
Giao an tin 8
Giao an tin 8

More Related Content

What's hot

Kbdh bai3 lop10_gioi_thieuvemaytinh
Kbdh bai3 lop10_gioi_thieuvemaytinhKbdh bai3 lop10_gioi_thieuvemaytinh
Kbdh bai3 lop10_gioi_thieuvemaytinhChi Lệ
 
GIÁO ÁN 6
GIÁO ÁN 6GIÁO ÁN 6
GIÁO ÁN 6
Phụng Lâm Thanh
 
KẾ HOẠCH BÀI HỌC THEO CHỦ ĐỀ TIN 6 | Chủ đề 3: PHẦN CỨNG MÁY TÍNH
KẾ HOẠCH BÀI HỌC THEO CHỦ ĐỀ TIN 6 | Chủ đề 3: PHẦN CỨNG MÁY TÍNH    KẾ HOẠCH BÀI HỌC THEO CHỦ ĐỀ TIN 6 | Chủ đề 3: PHẦN CỨNG MÁY TÍNH
KẾ HOẠCH BÀI HỌC THEO CHỦ ĐỀ TIN 6 | Chủ đề 3: PHẦN CỨNG MÁY TÍNH
Lê Hữu Bảo
 
Bài giảng môn học internet và e learning[bookbooming.com]
Bài giảng môn học internet và e learning[bookbooming.com]Bài giảng môn học internet và e learning[bookbooming.com]
Bài giảng môn học internet và e learning[bookbooming.com]bookbooming1
 
KẾ HOẠCH BÀI HỌC THEO CHỦ ĐỀ TIN 6 | Chủ đề: ÔN TẬP CHỦ ĐỀ 1 ĐẾN CHỦ ĐỀ 6
KẾ HOẠCH BÀI HỌC THEO CHỦ ĐỀ TIN 6 | Chủ đề: ÔN TẬP CHỦ ĐỀ 1 ĐẾN CHỦ ĐỀ 6KẾ HOẠCH BÀI HỌC THEO CHỦ ĐỀ TIN 6 | Chủ đề: ÔN TẬP CHỦ ĐỀ 1 ĐẾN CHỦ ĐỀ 6
KẾ HOẠCH BÀI HỌC THEO CHỦ ĐỀ TIN 6 | Chủ đề: ÔN TẬP CHỦ ĐỀ 1 ĐẾN CHỦ ĐỀ 6
Lê Hữu Bảo
 
Nguyen thi thanh huong k33103232 - chuong 1, bai 2, lop 10
Nguyen thi thanh huong  k33103232 - chuong 1, bai 2, lop 10Nguyen thi thanh huong  k33103232 - chuong 1, bai 2, lop 10
Nguyen thi thanh huong k33103232 - chuong 1, bai 2, lop 10Tin 5CBT
 
KẾ HOẠCH BÀI HỌC THEO CHỦ ĐỀ TIN 7 | CHỦ ĐỀ BTH4: BÀI THỰC HÀNH TỔNG HỢP
KẾ HOẠCH BÀI HỌC THEO CHỦ ĐỀ TIN 7 | CHỦ ĐỀ BTH4: BÀI THỰC HÀNH TỔNG HỢPKẾ HOẠCH BÀI HỌC THEO CHỦ ĐỀ TIN 7 | CHỦ ĐỀ BTH4: BÀI THỰC HÀNH TỔNG HỢP
KẾ HOẠCH BÀI HỌC THEO CHỦ ĐỀ TIN 7 | CHỦ ĐỀ BTH4: BÀI THỰC HÀNH TỔNG HỢP
Lê Hữu Bảo
 
KẾ HOẠCH BÀI HỌC THEO CHỦ ĐỀ TIN 6 | Chủ đề: ÔN TẬP HỌC KÌ 1
KẾ HOẠCH BÀI HỌC THEO CHỦ ĐỀ TIN 6 | Chủ đề: ÔN TẬP HỌC KÌ 1KẾ HOẠCH BÀI HỌC THEO CHỦ ĐỀ TIN 6 | Chủ đề: ÔN TẬP HỌC KÌ 1
KẾ HOẠCH BÀI HỌC THEO CHỦ ĐỀ TIN 6 | Chủ đề: ÔN TẬP HỌC KÌ 1
Lê Hữu Bảo
 
KẾ HOẠCH BÀI HỌC THEO CHỦ ĐỀ TIN 6 | Chủ đề 4: PHẦN MỀM MÁY TÍNH
KẾ HOẠCH BÀI HỌC THEO CHỦ ĐỀ TIN 6 | Chủ đề 4: PHẦN MỀM MÁY TÍNH    KẾ HOẠCH BÀI HỌC THEO CHỦ ĐỀ TIN 6 | Chủ đề 4: PHẦN MỀM MÁY TÍNH
KẾ HOẠCH BÀI HỌC THEO CHỦ ĐỀ TIN 6 | Chủ đề 4: PHẦN MỀM MÁY TÍNH
Lê Hữu Bảo
 
KẾ HOẠCH BÀI HỌC THEO CHỦ ĐỀ TIN 6 | CHỦ ĐỀ BTH 1 : THAO TÁC VỚI TỆP VÀ THƯ MỤC
KẾ HOẠCH BÀI HỌC THEO CHỦ ĐỀ TIN 6 | CHỦ ĐỀ BTH 1 : THAO TÁC VỚI TỆP VÀ THƯ MỤCKẾ HOẠCH BÀI HỌC THEO CHỦ ĐỀ TIN 6 | CHỦ ĐỀ BTH 1 : THAO TÁC VỚI TỆP VÀ THƯ MỤC
KẾ HOẠCH BÀI HỌC THEO CHỦ ĐỀ TIN 6 | CHỦ ĐỀ BTH 1 : THAO TÁC VỚI TỆP VÀ THƯ MỤC
Lê Hữu Bảo
 
KẾ HOẠCH BÀI HỌC THEO CHỦ ĐỀ TIN 7 | CHỦ ĐỀ BTH3: SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
KẾ HOẠCH BÀI HỌC THEO CHỦ ĐỀ TIN 7 | CHỦ ĐỀ BTH3: SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁNKẾ HOẠCH BÀI HỌC THEO CHỦ ĐỀ TIN 7 | CHỦ ĐỀ BTH3: SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
KẾ HOẠCH BÀI HỌC THEO CHỦ ĐỀ TIN 7 | CHỦ ĐỀ BTH3: SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
Lê Hữu Bảo
 
KẾ HOẠCH BÀI HỌC THEO CHỦ ĐỀ TIN 8 | CHỦ ĐỀ 3: LÀM QUEN VỚI NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH
KẾ HOẠCH BÀI HỌC THEO CHỦ ĐỀ TIN 8 | CHỦ ĐỀ 3: LÀM QUEN VỚI NGÔN NGỮ LẬP TRÌNHKẾ HOẠCH BÀI HỌC THEO CHỦ ĐỀ TIN 8 | CHỦ ĐỀ 3: LÀM QUEN VỚI NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH
KẾ HOẠCH BÀI HỌC THEO CHỦ ĐỀ TIN 8 | CHỦ ĐỀ 3: LÀM QUEN VỚI NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH
Lê Hữu Bảo
 
KẾ HOẠCH BÀI HỌC THEO CHỦ ĐỀ TIN 6 | CHỦ ĐỀ BTH 3: ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN TRONG WORD
KẾ HOẠCH BÀI HỌC THEO CHỦ ĐỀ TIN 6 | CHỦ ĐỀ BTH 3: ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN TRONG WORDKẾ HOẠCH BÀI HỌC THEO CHỦ ĐỀ TIN 6 | CHỦ ĐỀ BTH 3: ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN TRONG WORD
KẾ HOẠCH BÀI HỌC THEO CHỦ ĐỀ TIN 6 | CHỦ ĐỀ BTH 3: ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN TRONG WORD
Lê Hữu Bảo
 
Tron bo giao_an_tin_hoc_10
Tron bo giao_an_tin_hoc_10Tron bo giao_an_tin_hoc_10
Tron bo giao_an_tin_hoc_10Sunkute
 
KẾ HOẠCH BÀI HỌC THEO CHỦ ĐỀ TIN 7 | CHỦ ĐỀ 7: SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU
KẾ HOẠCH BÀI HỌC THEO CHỦ ĐỀ TIN 7 | CHỦ ĐỀ 7: SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ LIỆUKẾ HOẠCH BÀI HỌC THEO CHỦ ĐỀ TIN 7 | CHỦ ĐỀ 7: SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU
KẾ HOẠCH BÀI HỌC THEO CHỦ ĐỀ TIN 7 | CHỦ ĐỀ 7: SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU
Lê Hữu Bảo
 
Kbdh bai3 chuong1-tinhoc10-dangthanhhuy
Kbdh bai3 chuong1-tinhoc10-dangthanhhuyKbdh bai3 chuong1-tinhoc10-dangthanhhuy
Kbdh bai3 chuong1-tinhoc10-dangthanhhuy
Đặng Thành Huy
 
GIÁO ÁN TIN 7
GIÁO ÁN TIN 7GIÁO ÁN TIN 7
GIÁO ÁN TIN 7
Phụng Lâm Thanh
 

What's hot (18)

Tin hoc can ban bai tap
Tin hoc can ban  bai tapTin hoc can ban  bai tap
Tin hoc can ban bai tap
 
Kbdh bai3 lop10_gioi_thieuvemaytinh
Kbdh bai3 lop10_gioi_thieuvemaytinhKbdh bai3 lop10_gioi_thieuvemaytinh
Kbdh bai3 lop10_gioi_thieuvemaytinh
 
GIÁO ÁN 6
GIÁO ÁN 6GIÁO ÁN 6
GIÁO ÁN 6
 
KẾ HOẠCH BÀI HỌC THEO CHỦ ĐỀ TIN 6 | Chủ đề 3: PHẦN CỨNG MÁY TÍNH
KẾ HOẠCH BÀI HỌC THEO CHỦ ĐỀ TIN 6 | Chủ đề 3: PHẦN CỨNG MÁY TÍNH    KẾ HOẠCH BÀI HỌC THEO CHỦ ĐỀ TIN 6 | Chủ đề 3: PHẦN CỨNG MÁY TÍNH
KẾ HOẠCH BÀI HỌC THEO CHỦ ĐỀ TIN 6 | Chủ đề 3: PHẦN CỨNG MÁY TÍNH
 
Bài giảng môn học internet và e learning[bookbooming.com]
Bài giảng môn học internet và e learning[bookbooming.com]Bài giảng môn học internet và e learning[bookbooming.com]
Bài giảng môn học internet và e learning[bookbooming.com]
 
KẾ HOẠCH BÀI HỌC THEO CHỦ ĐỀ TIN 6 | Chủ đề: ÔN TẬP CHỦ ĐỀ 1 ĐẾN CHỦ ĐỀ 6
KẾ HOẠCH BÀI HỌC THEO CHỦ ĐỀ TIN 6 | Chủ đề: ÔN TẬP CHỦ ĐỀ 1 ĐẾN CHỦ ĐỀ 6KẾ HOẠCH BÀI HỌC THEO CHỦ ĐỀ TIN 6 | Chủ đề: ÔN TẬP CHỦ ĐỀ 1 ĐẾN CHỦ ĐỀ 6
KẾ HOẠCH BÀI HỌC THEO CHỦ ĐỀ TIN 6 | Chủ đề: ÔN TẬP CHỦ ĐỀ 1 ĐẾN CHỦ ĐỀ 6
 
Nguyen thi thanh huong k33103232 - chuong 1, bai 2, lop 10
Nguyen thi thanh huong  k33103232 - chuong 1, bai 2, lop 10Nguyen thi thanh huong  k33103232 - chuong 1, bai 2, lop 10
Nguyen thi thanh huong k33103232 - chuong 1, bai 2, lop 10
 
KẾ HOẠCH BÀI HỌC THEO CHỦ ĐỀ TIN 7 | CHỦ ĐỀ BTH4: BÀI THỰC HÀNH TỔNG HỢP
KẾ HOẠCH BÀI HỌC THEO CHỦ ĐỀ TIN 7 | CHỦ ĐỀ BTH4: BÀI THỰC HÀNH TỔNG HỢPKẾ HOẠCH BÀI HỌC THEO CHỦ ĐỀ TIN 7 | CHỦ ĐỀ BTH4: BÀI THỰC HÀNH TỔNG HỢP
KẾ HOẠCH BÀI HỌC THEO CHỦ ĐỀ TIN 7 | CHỦ ĐỀ BTH4: BÀI THỰC HÀNH TỔNG HỢP
 
KẾ HOẠCH BÀI HỌC THEO CHỦ ĐỀ TIN 6 | Chủ đề: ÔN TẬP HỌC KÌ 1
KẾ HOẠCH BÀI HỌC THEO CHỦ ĐỀ TIN 6 | Chủ đề: ÔN TẬP HỌC KÌ 1KẾ HOẠCH BÀI HỌC THEO CHỦ ĐỀ TIN 6 | Chủ đề: ÔN TẬP HỌC KÌ 1
KẾ HOẠCH BÀI HỌC THEO CHỦ ĐỀ TIN 6 | Chủ đề: ÔN TẬP HỌC KÌ 1
 
KẾ HOẠCH BÀI HỌC THEO CHỦ ĐỀ TIN 6 | Chủ đề 4: PHẦN MỀM MÁY TÍNH
KẾ HOẠCH BÀI HỌC THEO CHỦ ĐỀ TIN 6 | Chủ đề 4: PHẦN MỀM MÁY TÍNH    KẾ HOẠCH BÀI HỌC THEO CHỦ ĐỀ TIN 6 | Chủ đề 4: PHẦN MỀM MÁY TÍNH
KẾ HOẠCH BÀI HỌC THEO CHỦ ĐỀ TIN 6 | Chủ đề 4: PHẦN MỀM MÁY TÍNH
 
KẾ HOẠCH BÀI HỌC THEO CHỦ ĐỀ TIN 6 | CHỦ ĐỀ BTH 1 : THAO TÁC VỚI TỆP VÀ THƯ MỤC
KẾ HOẠCH BÀI HỌC THEO CHỦ ĐỀ TIN 6 | CHỦ ĐỀ BTH 1 : THAO TÁC VỚI TỆP VÀ THƯ MỤCKẾ HOẠCH BÀI HỌC THEO CHỦ ĐỀ TIN 6 | CHỦ ĐỀ BTH 1 : THAO TÁC VỚI TỆP VÀ THƯ MỤC
KẾ HOẠCH BÀI HỌC THEO CHỦ ĐỀ TIN 6 | CHỦ ĐỀ BTH 1 : THAO TÁC VỚI TỆP VÀ THƯ MỤC
 
KẾ HOẠCH BÀI HỌC THEO CHỦ ĐỀ TIN 7 | CHỦ ĐỀ BTH3: SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
KẾ HOẠCH BÀI HỌC THEO CHỦ ĐỀ TIN 7 | CHỦ ĐỀ BTH3: SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁNKẾ HOẠCH BÀI HỌC THEO CHỦ ĐỀ TIN 7 | CHỦ ĐỀ BTH3: SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
KẾ HOẠCH BÀI HỌC THEO CHỦ ĐỀ TIN 7 | CHỦ ĐỀ BTH3: SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
 
KẾ HOẠCH BÀI HỌC THEO CHỦ ĐỀ TIN 8 | CHỦ ĐỀ 3: LÀM QUEN VỚI NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH
KẾ HOẠCH BÀI HỌC THEO CHỦ ĐỀ TIN 8 | CHỦ ĐỀ 3: LÀM QUEN VỚI NGÔN NGỮ LẬP TRÌNHKẾ HOẠCH BÀI HỌC THEO CHỦ ĐỀ TIN 8 | CHỦ ĐỀ 3: LÀM QUEN VỚI NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH
KẾ HOẠCH BÀI HỌC THEO CHỦ ĐỀ TIN 8 | CHỦ ĐỀ 3: LÀM QUEN VỚI NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH
 
KẾ HOẠCH BÀI HỌC THEO CHỦ ĐỀ TIN 6 | CHỦ ĐỀ BTH 3: ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN TRONG WORD
KẾ HOẠCH BÀI HỌC THEO CHỦ ĐỀ TIN 6 | CHỦ ĐỀ BTH 3: ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN TRONG WORDKẾ HOẠCH BÀI HỌC THEO CHỦ ĐỀ TIN 6 | CHỦ ĐỀ BTH 3: ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN TRONG WORD
KẾ HOẠCH BÀI HỌC THEO CHỦ ĐỀ TIN 6 | CHỦ ĐỀ BTH 3: ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN TRONG WORD
 
Tron bo giao_an_tin_hoc_10
Tron bo giao_an_tin_hoc_10Tron bo giao_an_tin_hoc_10
Tron bo giao_an_tin_hoc_10
 
KẾ HOẠCH BÀI HỌC THEO CHỦ ĐỀ TIN 7 | CHỦ ĐỀ 7: SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU
KẾ HOẠCH BÀI HỌC THEO CHỦ ĐỀ TIN 7 | CHỦ ĐỀ 7: SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ LIỆUKẾ HOẠCH BÀI HỌC THEO CHỦ ĐỀ TIN 7 | CHỦ ĐỀ 7: SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU
KẾ HOẠCH BÀI HỌC THEO CHỦ ĐỀ TIN 7 | CHỦ ĐỀ 7: SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU
 
Kbdh bai3 chuong1-tinhoc10-dangthanhhuy
Kbdh bai3 chuong1-tinhoc10-dangthanhhuyKbdh bai3 chuong1-tinhoc10-dangthanhhuy
Kbdh bai3 chuong1-tinhoc10-dangthanhhuy
 
GIÁO ÁN TIN 7
GIÁO ÁN TIN 7GIÁO ÁN TIN 7
GIÁO ÁN TIN 7
 

Viewers also liked

Kommunikációs modellek
Kommunikációs modellekKommunikációs modellek
Kommunikációs modellek
gregorpgm
 
Grade de Programação Cidade Rock jun 16
Grade de Programação Cidade Rock jun 16Grade de Programação Cidade Rock jun 16
Grade de Programação Cidade Rock jun 16
nercomercial
 
2016 1 ebm_exercicío 2_escutar
2016 1 ebm_exercicío 2_escutar2016 1 ebm_exercicío 2_escutar
2016 1 ebm_exercicío 2_escutar
Flora Couto
 
CV Basic
CV BasicCV Basic
Top 10 lists of clothing brands in india
Top 10 lists of clothing brands in indiaTop 10 lists of clothing brands in india
Top 10 lists of clothing brands in india
Sheena Malhi
 
SPRING_PROSPECT_MAGAZINE
SPRING_PROSPECT_MAGAZINESPRING_PROSPECT_MAGAZINE
SPRING_PROSPECT_MAGAZINE
Graeme Robertson
 
Đề Kiểm tra cuối học kì 2 môn toán + tv lớp 5 có đáp án
Đề Kiểm tra cuối học kì 2 môn toán + tv lớp 5 có đáp ánĐề Kiểm tra cuối học kì 2 môn toán + tv lớp 5 có đáp án
Đề Kiểm tra cuối học kì 2 môn toán + tv lớp 5 có đáp án
Bồi Dưỡng HSG Toán Lớp 3
 

Viewers also liked (7)

Kommunikációs modellek
Kommunikációs modellekKommunikációs modellek
Kommunikációs modellek
 
Grade de Programação Cidade Rock jun 16
Grade de Programação Cidade Rock jun 16Grade de Programação Cidade Rock jun 16
Grade de Programação Cidade Rock jun 16
 
2016 1 ebm_exercicío 2_escutar
2016 1 ebm_exercicío 2_escutar2016 1 ebm_exercicío 2_escutar
2016 1 ebm_exercicío 2_escutar
 
CV Basic
CV BasicCV Basic
CV Basic
 
Top 10 lists of clothing brands in india
Top 10 lists of clothing brands in indiaTop 10 lists of clothing brands in india
Top 10 lists of clothing brands in india
 
SPRING_PROSPECT_MAGAZINE
SPRING_PROSPECT_MAGAZINESPRING_PROSPECT_MAGAZINE
SPRING_PROSPECT_MAGAZINE
 
Đề Kiểm tra cuối học kì 2 môn toán + tv lớp 5 có đáp án
Đề Kiểm tra cuối học kì 2 môn toán + tv lớp 5 có đáp ánĐề Kiểm tra cuối học kì 2 môn toán + tv lớp 5 có đáp án
Đề Kiểm tra cuối học kì 2 môn toán + tv lớp 5 có đáp án
 

Similar to Giao an tin 8

GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIN HỌC 7 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO THEO CÔNG VĂN 5512 (2 C...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIN HỌC 7 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO THEO CÔNG VĂN 5512 (2 C...GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIN HỌC 7 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO THEO CÔNG VĂN 5512 (2 C...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIN HỌC 7 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO THEO CÔNG VĂN 5512 (2 C...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
Giao an ca nam tin lop 5.docx
Giao an ca nam tin lop 5.docxGiao an ca nam tin lop 5.docx
Giao an ca nam tin lop 5.docx
TuyetHa9
 
Giáo án Tin học 6
Giáo án Tin học 6Giáo án Tin học 6
Giáo án Tin học 6
Vien Luc Van
 
GIAO AN TIN HOC BAI 3 LOP 10
GIAO AN TIN HOC BAI 3 LOP 10GIAO AN TIN HOC BAI 3 LOP 10
GIAO AN TIN HOC BAI 3 LOP 10
Tran Juni
 
Dcct tinh.101 nhap_montinhoc
Dcct tinh.101 nhap_montinhocDcct tinh.101 nhap_montinhoc
Dcct tinh.101 nhap_montinhoc
vinhduchanh
 
1. Bài A1. Dữ liệu, Thông tin va xử lí thông tin.pptx
1. Bài A1. Dữ liệu, Thông tin va xử lí thông tin.pptx1. Bài A1. Dữ liệu, Thông tin va xử lí thông tin.pptx
1. Bài A1. Dữ liệu, Thông tin va xử lí thông tin.pptx
KentMark4
 
Kbdh bai2c1lop10 thongtinvadulieu
Kbdh bai2c1lop10 thongtinvadulieuKbdh bai2c1lop10 thongtinvadulieu
Kbdh bai2c1lop10 thongtinvadulieu
Sunkute
 
Kbdh bai3 lop10_gioi_thieuvemaytinh
Kbdh bai3 lop10_gioi_thieuvemaytinhKbdh bai3 lop10_gioi_thieuvemaytinh
Kbdh bai3 lop10_gioi_thieuvemaytinh
Tran Juni
 
Kichbandh bai2lop10 thongtinvadulieu_thao_hoa
Kichbandh bai2lop10 thongtinvadulieu_thao_hoaKichbandh bai2lop10 thongtinvadulieu_thao_hoa
Kichbandh bai2lop10 thongtinvadulieu_thao_hoatin_k36
 
GIÁO ÁN TIN HỌC 6 KẾT NỐI TRI THỨC.docx
GIÁO ÁN TIN HỌC 6 KẾT NỐI TRI THỨC.docxGIÁO ÁN TIN HỌC 6 KẾT NỐI TRI THỨC.docx
GIÁO ÁN TIN HỌC 6 KẾT NỐI TRI THỨC.docx
TopSKKN
 
Giao-an-tin-hoc 5 năm học 2022-2023.doc
Giao-an-tin-hoc 5 năm học 2022-2023.docGiao-an-tin-hoc 5 năm học 2022-2023.doc
Giao-an-tin-hoc 5 năm học 2022-2023.doc
TuyetHa9
 
KBDH Lop 10 - Bai3 : Gioi Thieu Ve May Tinh
KBDH Lop 10 - Bai3 : Gioi Thieu Ve May TinhKBDH Lop 10 - Bai3 : Gioi Thieu Ve May Tinh
KBDH Lop 10 - Bai3 : Gioi Thieu Ve May Tinh
Tran Juni
 
Nhom 8 - Slide.pptx
Nhom 8 - Slide.pptxNhom 8 - Slide.pptx
Nhom 8 - Slide.pptx
SonTran237
 
K33103349 my nhung_bai2_tin10
K33103349 my nhung_bai2_tin10K33103349 my nhung_bai2_tin10
K33103349 my nhung_bai2_tin10Tin5VungTau
 
TÀI LIỆU THAM KHẢO
TÀI LIỆU THAM KHẢOTÀI LIỆU THAM KHẢO
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Phụng Lâm Thanh
 
Tai lieu ho tro giao vien
Tai lieu ho tro giao vienTai lieu ho tro giao vien
Tai lieu ho tro giao vien
Phụng Lâm Thanh
 
TÀI LIỆU GIẢNG DẠY THỰC HÀNH VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG A1
TÀI LIỆU GIẢNG DẠY THỰC HÀNH VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG A1 TÀI LIỆU GIẢNG DẠY THỰC HÀNH VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG A1
TÀI LIỆU GIẢNG DẠY THỰC HÀNH VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG A1
nataliej4
 
Kịch bản dạy học tin học lớp 10
Kịch bản dạy học tin học lớp 10Kịch bản dạy học tin học lớp 10
Kịch bản dạy học tin học lớp 10nguyenthingo
 
Giao an tin 6chuan
Giao an tin 6chuanGiao an tin 6chuan
Giao an tin 6chuanChien Duong
 

Similar to Giao an tin 8 (20)

GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIN HỌC 7 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO THEO CÔNG VĂN 5512 (2 C...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIN HỌC 7 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO THEO CÔNG VĂN 5512 (2 C...GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIN HỌC 7 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO THEO CÔNG VĂN 5512 (2 C...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIN HỌC 7 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO THEO CÔNG VĂN 5512 (2 C...
 
Giao an ca nam tin lop 5.docx
Giao an ca nam tin lop 5.docxGiao an ca nam tin lop 5.docx
Giao an ca nam tin lop 5.docx
 
KHDH_G10_C01_L03_Nhom01_TinK36
KHDH_G10_C01_L03_Nhom01_TinK36KHDH_G10_C01_L03_Nhom01_TinK36
KHDH_G10_C01_L03_Nhom01_TinK36
 
Giáo án Tin học 6
Giáo án Tin học 6Giáo án Tin học 6
Giáo án Tin học 6
 
GIAO AN TIN HOC BAI 3 LOP 10
GIAO AN TIN HOC BAI 3 LOP 10GIAO AN TIN HOC BAI 3 LOP 10
GIAO AN TIN HOC BAI 3 LOP 10
 
Dcct tinh.101 nhap_montinhoc
Dcct tinh.101 nhap_montinhocDcct tinh.101 nhap_montinhoc
Dcct tinh.101 nhap_montinhoc
 
1. Bài A1. Dữ liệu, Thông tin va xử lí thông tin.pptx
1. Bài A1. Dữ liệu, Thông tin va xử lí thông tin.pptx1. Bài A1. Dữ liệu, Thông tin va xử lí thông tin.pptx
1. Bài A1. Dữ liệu, Thông tin va xử lí thông tin.pptx
 
Kbdh bai2c1lop10 thongtinvadulieu
Kbdh bai2c1lop10 thongtinvadulieuKbdh bai2c1lop10 thongtinvadulieu
Kbdh bai2c1lop10 thongtinvadulieu
 
Kbdh bai3 lop10_gioi_thieuvemaytinh
Kbdh bai3 lop10_gioi_thieuvemaytinhKbdh bai3 lop10_gioi_thieuvemaytinh
Kbdh bai3 lop10_gioi_thieuvemaytinh
 
Kichbandh bai2lop10 thongtinvadulieu_thao_hoa
Kichbandh bai2lop10 thongtinvadulieu_thao_hoaKichbandh bai2lop10 thongtinvadulieu_thao_hoa
Kichbandh bai2lop10 thongtinvadulieu_thao_hoa
 
GIÁO ÁN TIN HỌC 6 KẾT NỐI TRI THỨC.docx
GIÁO ÁN TIN HỌC 6 KẾT NỐI TRI THỨC.docxGIÁO ÁN TIN HỌC 6 KẾT NỐI TRI THỨC.docx
GIÁO ÁN TIN HỌC 6 KẾT NỐI TRI THỨC.docx
 
Giao-an-tin-hoc 5 năm học 2022-2023.doc
Giao-an-tin-hoc 5 năm học 2022-2023.docGiao-an-tin-hoc 5 năm học 2022-2023.doc
Giao-an-tin-hoc 5 năm học 2022-2023.doc
 
KBDH Lop 10 - Bai3 : Gioi Thieu Ve May Tinh
KBDH Lop 10 - Bai3 : Gioi Thieu Ve May TinhKBDH Lop 10 - Bai3 : Gioi Thieu Ve May Tinh
KBDH Lop 10 - Bai3 : Gioi Thieu Ve May Tinh
 
Nhom 8 - Slide.pptx
Nhom 8 - Slide.pptxNhom 8 - Slide.pptx
Nhom 8 - Slide.pptx
 
K33103349 my nhung_bai2_tin10
K33103349 my nhung_bai2_tin10K33103349 my nhung_bai2_tin10
K33103349 my nhung_bai2_tin10
 
TÀI LIỆU THAM KHẢO
TÀI LIỆU THAM KHẢOTÀI LIỆU THAM KHẢO
TÀI LIỆU THAM KHẢO
 
Tai lieu ho tro giao vien
Tai lieu ho tro giao vienTai lieu ho tro giao vien
Tai lieu ho tro giao vien
 
TÀI LIỆU GIẢNG DẠY THỰC HÀNH VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG A1
TÀI LIỆU GIẢNG DẠY THỰC HÀNH VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG A1 TÀI LIỆU GIẢNG DẠY THỰC HÀNH VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG A1
TÀI LIỆU GIẢNG DẠY THỰC HÀNH VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG A1
 
Kịch bản dạy học tin học lớp 10
Kịch bản dạy học tin học lớp 10Kịch bản dạy học tin học lớp 10
Kịch bản dạy học tin học lớp 10
 
Giao an tin 6chuan
Giao an tin 6chuanGiao an tin 6chuan
Giao an tin 6chuan
 

Giao an tin 8

 • 1. Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng Nhất Tiết 1: Ngày soạn:15/8/2010 Bài 1: Nhập môn máy tính (Tiết 1) Ngày dạy: 21/8/2010 I. Mục tiêu: - Biết các khái niệm tin học, thông tin, dữ liệu lượng thông tin - Biết các dạng biểu diễn thông tin trong máy tính. - Hiểu được các thành phần cơ bản của máy tính. - Nắm được cấu hình và cách khởi động máy tính. II. Chuẩn bị: - Nội dung: Nghiên cứu tài liệu SGK, SGV - ĐDDH: SGK. III. Các hoạt động dạy học: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh * Hoạt động 1: Khái niệm về tin học Tin học ngành khoa học, có vai trò rất quan trọng, thiết thực trong đời sống hàng ngày của con người như sử dụng máy tính điện tử để nghiên cứu cấu trúc, tính chất của thông tin, PP thu thập, lưu trữ, tìm kiếm, biến đổi, truyền thông tin nhằm áp dụng vào các lĩnh vực khác nhau trong xã hội. * Hoạt động 2: Khái niệm về thông tin và dữ liệu - GV yêu cầu HS đọc TT SGK và liên hệ thực tế - GV giới thiệu tranh, ảnh và giải thích về thông tin. + Tìm hiểu sâu về một thực thể nào đó, thì càng có những dự đoán chính xác về nó. + GV giải thích cho HS hiểu rõ hơn về cách suy đoán thông tin cho một lĩnh vực minh hiểu biết. + GV giải thích, kết luận về dạng TT: Kết luận: Thông tin là một khái niệm trừu tượng, nó đem lại sự hiểu biết cho con người và các sinh vật khác. - 1 – 2 HS đọc TT SGK - HS chú ý, liên hệ, tìm hiểu - HS chú ý - HS lấy ví dụ khác về các dạng thông tin - HS chú ý, ghi bài * Hoạt động 3: Vai trò của thông tin - GV giới thiệu thực tế về các hoạt động thông tin: - HS chú ý 1
 • 2. Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng Nhất - Thông tin có vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của con người. Chúng ta không chỉ tiếp nhận mà còn lưu trữ, trao đổi và xử lí thông tin. -> GV kết luận: - Thông tin là căn cứ cho quyết định. Thông tin có tính chất trật tự và ổn định - Thông tin đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của nhân loại. - Thông tin có ảnh hưởng đến kinh tế, xã hội của quốc gia. Việc tiếp nhận, xử lí, lưu trữ và trao đổi thông tin gọi chung là hoạt động thông tin. - HS chú ý, ghi bài - HS chú ý nghe GV giải thích, tìm hiểu SGK. * Hoạt động 4: Tổng kết giờ học - GV yêu cầu HS nhắc lại các kiến thức đã học - GV nhắc lại, giải thích và tóm tắt bài - Yêu cầu HS về nhà đọc SGK, - Chuẩn bị trước tiết sau IV. Rút kinh nghiệm sau giờ dạy: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 2
 • 3. Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng Nhất Tiết 2: Ngày soạn: 24/8/2010 Bài 1: Nhập môn máy tính (Tiết 2) Ngày dạy: 28/8/2010 I. Mục tiêu: - Biết các khái niệm tin học, thông tin, dữ liệu lượng thông tin - Biết các dạng biểu diễn thông tin trong máy tính. - Hiểu được các thành phần cơ bản của máy tính. - Nắm được cấu hình và cách khởi động máy tính. II. Chuẩn bị: - Nội dung: Nghiên cứu tài liệu SGK, SGV - ĐDDH: SGK, III. Các hoạt động dạy học: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh * Hoạt động 1: Đơn vị đo thông tin - GV giải thuyết trình về thông tin, thông tin được chia nhỏ thành các đơn vị để lưu trữ, đơn vị nhỏ nhất gọi là bít. Một bít quy ước có 1 trong 2 giá trị: 0 hoặc 1, cứ 8 bít gọi là 1 byte ( ký hiệu B). 1 KB ( kilo byte) = 1024 B; 1MB (mega byte) = 1024 KB; 1 GB (Giga byte) = 1024 MB; 1 TB (Têra byte) = 1024 GB; 1 PB (Pêta byte) = 1024 TB; - 1 HS đọc TT SGK - HS chú ý - HS chú ý ghi bài * Hoạt động 2: Các dạng thông tin - Dựa vào KN về TT ở bài 1. GV có thể đặt câu hỏi pháp vấn HS: ? Em hãy nêu các ví dụ về thông tin? - GV lấy thêm ví dụ, giải thích. - GV kết luận và nêu lên 3 dạng thông tin cơ bản trong tin học đó là: Dạng văn bản, dạng hình ảnh, dạng âm thanh. - HS trả lời được: + Các bài báo, bản tin trên truyền hình … + Các tấm biển chỉ đường … + Tiếng trống trường báo hiệu giờ ra chơi hay vào học. + Tín hiệu đèn xanh, đèn đỏ … - HS chú ý, liên hệ thực tế, lấy ví 3
 • 4. Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng Nhất - GV lấy ví dụ về các nhóm TT và cho HS lấy ví dụ theo nhóm. dụ về các nhóm TT: + Dạng văn bản: Các bài báo, bài văn, các con số, chữ viết, sách, vở … + Dạng hình ảnh: Hình vẽ minh họa, tranh, ảnh, tấm biển chỉ đường … + Dạng âm thành: Tiếng trống trường, tiếng còi, bản nhạc … - HS chú ý, hiểu. * Hoạt động 3: Biểu diễn TT trong máy tính - GV yêu cầu HS đọc TT SGK - GV gợi ý và giải thích cho HS hiểu về cách biểu diễn TT trong máy tính: TT được biểu diễn dưới dạng các dãy bít và dùng các dãy bít ta có thể biểu diễn được tất cả các dạng thông tin cơ bản. -> Kết luận: Máy tính cần có những bộ phận đảm bảo việc thực hiện 2 quá trình sau: + Biến đổi TT đưa vào máy tính thành dãy bít. + Biến đổi TT lưu trữ dưới dạng dãy bít thành một trong các dạng quen thuộc với con người như: Âm thành, hình ảnh, văn bản. - HS đọc TT SGK, tìm hiểu về cách biểu diễn TT trong máy tính - HS chú ý - HS chú ý, ghi kết luận: -> Kết luận về mô hình quá trình xử lí thông tin: * Hoạt động 4: Tổng kết giờ học - GV yêu cầu HS nhắc lại các kiến thức đã học - GV nhắc lại, giải thích và tóm tắt bài - Yêu cầu HS về nhà đọc SGK, - Chuẩn bị trước tiết sau IV. Rút kinh nghiệm sau giờ dạy: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………... 4 Xử lý TT vào TT ra
 • 5. Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng Nhất Tiết 3: Ngày soạn: 24/8/2010 Bài 1: Nhập môn máy tính (Tiết 3) Ngày dạy:8a3: 29/8/2010 I. Mục tiêu: 8a1, 8a2: 28/8/2010 - Biết các khái niệm tin học, thông tin, dữ liệu lượng thông tin - Biết các dạng biểu diễn thông tin trong máy tính. - Hiểu được các thành phần cơ bản của máy tính. - Nắm được cấu hình và cách khởi động máy tính. II. Chuẩn bị: - Nội dung: Nghiên cứu tài liệu SGK, SGV - ĐDDH: SGK, III. Các hoạt động dạy học: 1. Bài cũ: Em hãy nêu đơn vị đo thông tin? 2. Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh * Hoạt động 1: Bộ xử lý trung tâm - GV yêu cầu HS nghiên cứu trong tài liệu SGK ; - GV giải thích cho HS hiểu CPU là thành phần quan trọng nhất của máy tính, được ví như bộ não của con người, CPU có vai trò như một vị giám đốc điều khiển mọi hoạt động của một công ty. - CPU gồm 2 bộ phận chính đó là bộ điều khiển và bộ số học logic. - Ngoài 2 thành phần chính còn có thêm thanh ghi ( là vùng nhớ đặc biệt dùng để lưu trữ tạm thời) và bộ nhớ truy cập nhanh đóng vai trò trung gian giữa thanh ghi và bộ nhớ. - 1 HS đọc TT SGK - HS chú ý - HS chú ý ghi bài * Hoạt động 2: Tìm hiểu về bộ nhớ trong 5
 • 6. Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng Nhất - GV yêu cầu HS đọc tài liệu sau đó GV thuyết giảng và phân tích cụ thể để HS nắm vững kiến thức. - Bộ nhớ trong còn gọi là bộ nhớ chính, là nơi chương trình được đưa vào để thực hiện và xử lý - Bộ nhớ trong gồm 2 phần: ROM và RAM + ROM : Bộ nhớ chỉ đọc kiểm tra các thiết bị vào ra , không xoá được. + RAM: Bộ nhớ có thể đọc và lưu dữ liệu khi máy tính đang làm việc, khi tắt máy dữ liệu sẽ mất. - 1 -2 HS đọc SGK về bộ nhớ trong. - Cả lớp chú ý nghe - HS chú ghi bài * Hoạt động 3: Tìm hiểu về bộ nhớ ngoài - GV yêu cầu HS đọc tài liệu sau đó GV thuyết giảng và phân tích cụ thể để HS nắm vững kiến thức. - Bộ nhớ ngoài dùng để lưu trũ dữ liệu lâu dài, và hỗ trợ cho bộ nhớ trong - Bộ nhớ trong gồm : Đĩa CD , ổ cứng HĐ, USB , Đĩa mềm.. - Đĩa cứng có dung lượng lớn nằm trong ổ cứng và tốc độ đọc,ghi rất nhanh. - 1 -2 HS đọc SGK về bộ nhớ ngoài - HS chú ý nghe - HS chú ghi bài - HS chú ý, ghi kết luận: - Bộ nhớ ngoài dùng để lưu dữ liệu lâu dài, kể cả khi tắt máy. * Hoạt động 4: Tổng kết giờ học - GV yêu cầu HS nhắc lại các kiến thức đã học - GV nhắc lại, giải thích và tóm tắt bài - Yêu cầu HS về nhà đọc SGK, - Chuẩn bị trước tiết sau IV. Rút kinh nghiệm sau giờ dạy: ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………..……….......... 6
 • 7. Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng Nhất 7
 • 8. Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng Nhất Tiết 4: Ngày soạn: 3/9/2010 Bài 1: Nhập môn máy tính (Tiết 4) Ngày dạy: 11/9/2010 I. Mục tiêu: - Biết các khái niệm tin học, thông tin, dữ liệu lượng thông tin - Biết các dạng biểu diễn thông tin trong máy tính. - Hiểu được các thành phần cơ bản của máy tính. - Nắm được cấu hình và cách khởi động máy tính. II. Chuẩn bị: - Nội dung: Nghiên cứu tài liệu SGK, SGV - ĐDDH: SGK, III. Các hoạt động dạy học: 1. Bài cũ: Em hãy nêu khái niệm bộ nhớ trong và bộ nhớ ngoài? 2 Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh * Hoạt động 1: Thiết bị vào - GV yêu cầu HS nghiên cứu trong tài liệu SGK ; - GV giải thích cho HS hiểu thiết bị vào có nhiều loại: như bàn phím, chuột, máy quét, micro, webcam … - GV giới thiệu sơ lược về bàn phím , chuột và một số thiết bị vào , ví dụ bàn phím gồm (phím ký tự và phóm chức năng), chuột gồm 2 nút chính (nút trái và nút phải, hay khi click chuột thì đã thực hiện xong một thao tác . Hay webcam cho ta xem hình ảnh khi ngồi trực tuyến trên mạng… - 1 HS đọc TT SGK - Cả lớp chú ý - HS chú ý ghi bài * Hoạt động 2: Thiết bị ra - GV yêu cầu HS nghiên cứu trong tài liệu SGK ; - GV giải thích cho HS hiểu thiết bị ra là dùng để đưa thông tin ,dữ liệu ra từ máy tính, có nhiều loạithiết bị ra: Màn hình (monitor), loa (speak), máy in - 1 -2 HS đọc SGK - HS chú ý nghe - HS chú ghi bài 8
 • 9. Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng Nhất (print) … - Màn hình dùng để hiển thị các thông tin của máy tính, m/h được chia thành các ô nhỏ gọi là điểm ảnh (pixel) , số điểm ảnh càng nhiều thì độ phân giải càng lớn, thì h.ảnh càng rõ nét và đẹp hơn. VD có các độ phân giải: 800 x 600, 1024 x 768 , 1280 x 1024 hoặc cao hơn, tuy nhiên khi tăng độ phân giải thì tốc độ xử lý bịgiảm xuống. - Máy in về cơ bản có 2 loại đó là máy in Kim và máy in La de. * Hoạt động 3: Các cổng vào ra - GV cần giải thích rõ cho HS biết cách sử dụng các thiết bị - Cần cắm các thiết bịvào máy PC. - Có 2 loại cổng: đó là cổng nối tiếp và cổng song song. - VD cổng máy in, cổng chuột, cổng bàn phím, cổng màn hình v.v. - HS chú ý nghe - HS chú ghi bài * Hoạt động 4: Tổng kết giờ học - GV yêu cầu HS nhắc lại các kiến thức đã học - GV nhắc lại, giải thích và tóm tắt bài - Yêu cầu HS về nhà đọc SGK, - Chuẩn bị trước tiết sau IV. Rút kinh nghiệm sau giờ dạy: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 9
 • 10. Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng Nhất Tiết 5: Ngày soạn: 3/9/2010 Bài 2: những kiến thức cơ sở của windows (Tiết 1) Ngày dạy:8a3: 12/9/2010 8a1, 8a2: 11/9/2010 I. Khái niệm về hệ điều hành và hệ điều hành Windows I. Mục tiêu: - Nắm được các thành phần cơ bản của giao diện hệ điều hành Windows. - Làm chủ các thao tác với chuột. - Làm việc trong môi trường Windows, phân biệt được các đối tượng trong Windows. II. Chuẩn bị: - Nội dung: Nghiên cứu tài liệu SGK, SGV - ĐDDH: SGK, III. Các hoạt động dạy học: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh * Hoạt động 1: Hệ điều hành (OS: Operating system) là gì ? Bài học này là một bài học đầu tiên về Hệ điều hành và là bài học khó nhất trong toàn bộ chương trình tin học danh cho học sinh THCS. Hệ điều hành có những chức năng hết sức quan trọng liên quan đến việc tổ chức, quản lí thông tin trên đĩa cứng cũng như tài nguyên máy tính. Để hiểu được tầm quan trọng của Hệ điều hành hay hiểu được vì sao cần phải có Hệ điều hành. Chúng ta cùng tìm hiểu bài học này “Vì sao cần có Hệ điều hành”. - GV Kết luận: * HĐH là phần mềm cơ bản, gồm tập hợp các chương trình để: - Điều khiển các thiết bị phần cứng của máy tính. - Thu thập và xử lý thông tin. - Tạo môi trường cho các chương trình khác chạy - 1- 2 HS đọc TT SGK - Cả lớp chú ý - Gọi HS lấy ví dụ , liên hệ thực tế để nói đến sự cần thiết của người tổ chức , quản lý , - VD: Về bộ máy quản lý ở quy mô trường học. - HS chú ý ghi bài 10
 • 11. Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng Nhất * Hoạt động 2: Sử dụng chuột (Mouse) - GV yêu cầu HS nghiên cứu trong tài liệu SGK ; - GV đưa ra một số thao tác khi sử khai thác dữ liệu trong máy tính. Khi click chuột. - GV kết luận: Chuột dùng để thao tác, điều khiển tương tác với các đối tượng trên màn hình . Chuột thường có 2 nút : Nút trái dùng để chọn đối tượng, rê đối tượng. Nút phải dùng để hiển thị menu công việc. - Các thao tác với chuột: + Bấm đúp trái + Bấm phải + Bấm trái + Bấm giữ trái và kéo rê. - 1 -2 HS đọc SGK - HS chú ý nghe - HS chú ghi bài * Hoạt động 3: Khởi động máy tính - GV thuyết trình về nguyên lý và quá trình khởi động của máy tính theo các bước tuần tự. Bật công tác nguồn Power ở CPU và nút nguồn m/hình. Windows sẽ tự động chạy, khi m/hình xuất hiện các biểu tượng trên nền Desktop và con trỏ chuột có dạng mũi tên, lúc đó windows đã khởi động xong. * Tuy nhiên có máy phải đăng nhập mật khẩu để windows khởi động - HS đọc và quan sát tranh hình H.1.1SGK - HS chú ý ghi bài * Hoạt động 2: Các yếu tố trên Desktop a. Các biểu tượng (Icon) - GV cho HS quan sát hình 1.2 SGK , sau đó đưa ra câu hỏi - GV thâu tóm ý kiến trả lời của HS và đưa ra kết luận: + Trên m/hình gồm các biểu tượng(icon) - HS quan sát hình 1.2 SGK - 1 – 2 HS trả lời - HS khác nhận xét 11
 • 12. Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng Nhất liên kết chương trình trong máy tính mà ta thường xuyên sử dụng . VD: biểu tượng soạn thảo văn bản, bảng tính Excel dùng để tính toán nhanh như bảng lương, thùng rác chứa những dữ liệu bị xoá, My computer chứa tài liệu chung… b. Thanh tác vụ (Taskbar). - Thanh tác vụ chứa nút start dùng để mở menu start để khởi động các chương trình. - Thanh tác vụ chứa các chương trình đang chạy trong máy tính và hiển thị giờ hệ thống. - HS chú ghi bài * Hoạt động 3: Tổng kết giờ học - GV yêu cầu HS nhắc lại các kiến thức đã học - GV nhắc lại, giải thích và tóm tắt bài - Yêu cầu HS về nhà đọc SGK, - Chuẩn bị trước tiết sau IV. Rút kinh nghiệm sau giờ dạy: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 12
 • 13. Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng Nhất Tiết 6 : Ngày soạn: 15/9/2010 Bài 2: những kiến thức cơ sở của windows (Tiết 2) Ngày dạy: 18/9/2010 II. Làm quen với HĐH Windows XP I. Mục tiêu: - Nắm được các thành phần cơ bản của giao diện hệ điều hành Windows. - Làm chủ các thao tác với chuột. - Làm việc trong môi trường Windows, phân biệt được các đối tượng trong Windows. II. Chuẩn bị: - Nội dung: Nghiên cứu tài liệu SGK, SGV - ĐDDH: SGK, III. Các hoạt động dạy học: 1. Bài cũ: Câu 1: Em hãy nêu cách khởi động Windows Câu 2: Em hãy nêu các thành phần chính trên màn hình Desktop. 2. Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh * Hoạt động 1: bảng chọn start và thanh công việc a.Bảng chọn start: chứa thực đơn lệnh cần thiết để bắt đầu sử dụng windowws. b. Thanh công việc: là nơi thường trú các chương trình đang chạy. - HS quan sát tranh hình H.1.3 SGK - HS chú ý ghi bài * Hoạt động 2: Cửa sổ , bảng chọn - Cửa sổ : Mỗi khi một chương trình chạy thì windows hiển thị một cửa sổ, cửa sổ này là nơi giao tiếp giữa người và chương trình. Trong cửa sổ chứa nhiều thanh như: - Thanh tiêu đề. Chứa tên chương trình và 3 nút điều khiển: Min, Max, Close - Thanh menu: chứa các chức năng của chương trình. - Thanh công cụ: chứa các công cụ điều - HS quan sát hình 1.2 SGK - 1 – 2 HS trả lời - HS khác nhận xét - HS chú ghi bài 13
 • 14. Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng Nhất khiển ở dạng biểu tượng. - Thanh trạng thái: hiển thị mô tả về đối tượng đang chọn,hoặc thông tin trang thái đang làm việc. - Thanh cuốn dọc và thanh cuốn ngang Hiển thị phần nội dung bị che khuất. * Hoạt động 3: Thoát khỏi windowns - muốn thoát khỏi windows ta thực hiện câu lệnh: - Bấm nút Start chọn Turn off computer turn off Lưu ý: Trước khi tắt máy ta phải đóng tất cả các chương trình đang chạy. - HS chú ý ghi bài * Hoạt động 3: Tổng kết giờ học - GV yêu cầu HS nhắc lại các kiến thức đã học - GV nhắc lại, giải thích và tóm tắt bài - Yêu cầu HS về nhà đọc SGK, - Chuẩn bị trước tiết sau IV. Rút kinh nghiệm sau giờ dạy: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………... 14
 • 15. Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng Nhất Tiết 7: Ngày soạn: 15/9/2010 Bài 2: những kiến thức cơ sở của windows (Tiết 3) Ngày dạy:8a3: 19/9/2010 8a1, 8a2: 18/9/2010 II. Thực hành với HĐH Windows XP I. Mục tiêu: - Nắm được các thao tác sử dụng chuột - Thựchành khởi động các chương trình - Thực hành thao tác với cửa sổ chương trình. II. Chuẩn bị: - GV chuẩn bị : Nội dung thực hành: ở các mục 1,2,3 SGK trang 11,12 ĐDDH: Phòng máy tính III. Các hoạt động dạy học: 1. Bài củ: - GV đặt câu hỏi kiểm tra học sinh: ?1: - muốn thoát khỏi windows ta thực hiện câu lệnh như thế nào ? - 1 – 2 HS trả lời và làm bài tập. GV nhận xét, cho điểm 2. Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh * Hoạt động 1: HS thực hành - GV chia nhóm HS, mỗi nhóm 2 – 3 HS. Mỗi nhóm ngồi 1 máy. - Yêu cầu HS làm việc nghiêm túc theo sự hướng dẫn của GV. - Yêu cầu HS chuẩn bị khởi động máy tính (GV đóng nguồn điện). - Học sinh thực hành cách sử dụng chuột: Với các nội dung sau: a. Trỏ chuột vào đồng hồ trong khay hệ thống xem giờ, ngày trong hộp tool tip b. Trỏ chuột đến biểu tượng My Computer và rê sang vị trí khác trên nền Desktop. - HS thực hiện, ngồi vào máy của nhóm mình theo yêu cầu của GV - HS chú ý - HS thực hiện khởi động máy - HS thực hành 15
 • 16. Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng Nhất c. Kích phải chuột trên thanh Startbar / chọn Properties d. Đánh dấu chọn Show Quick launch để hiện thanh Quick launch (khởi động nhanh chương trình và bấm OK). e. Bấm đúp vào biểu tượng Recycle Bin để hiển thị các tập tin đã bị xoá. f. Click nút Close ở góc trên bên phải cửa sổ để đóng cửa sổ Recycle Bin. - GV nhắc nhở HS làm việc nghiêm túc và hướng dẫn những sai xót cho HS. - GV kiểm tra kết quả thực hành của HS sau khi đã gần hết giờ học. - Yêu cầu HS đóng cửa sổ làm việc sau khi đã gần hết giờ và chú ý GV dặn dò. - HS thực hiện, chú ý những sai xót còn mắc phải. - HS thực hiện * Hoạt động 2: Tổng kết giờ học - muốn thoát khỏi windows ta thực hiện câu lệnh: - Bấm nút Start chọn Turn off computer turn off Lưu ý: Trước khi tắt máy ta phải đóng tất cả các chương trình đang chạy.- GV yêu cầu HS nhắc lại các kiến thức đã học - Yêu cầu HS thực hiện lệnh tắt máy tính và dọn vệ sinh phòng học. - GV yêu cầu HS về nhà thực hành thêm và hoàn thành tất cả các bài tập trong SGK. - Chuẩn bị trước tiết sau IV. Rút kinh nghiệm sau giờ dạy: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 16
 • 17. Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng Nhất Tiết 8 Ngày soạn: 22/9/2010 Bài 2: những kiến thức cơ sở của windows (Tiết 4) Ngày dạy: 25/9/2010 II. Thực hành với HĐH Windows XP I. Mục đích: - Nắm được các thao tác sử dụng chuột - Thựchành khởi động các chương trình - Thực hành thao tác với cửa sổ chương trình. II. Chuẩn bị: - GV chuẩn bị : Nội dung thực hành: ở các mục 1,2,3 SGK trang 11,12 ĐDDH: Phòng máy tính III. Các hoạt động dạy học: 1. Bài củ: - GV đặt câu hỏi kiểm tra học sinh: ?1: - muốn khởi động windows ta thực hiện câu lệnh như thế nào ? - 1 – 2 HS trả lời và làm bài tập. GV nhận xét, cho điểm 2. Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh * Hoạt động 1: HS thực hành - GV chia nhóm HS, mỗi nhóm 2 – 3 HS. Mỗi nhóm ngồi 1 máy. - Yêu cầu HS làm việc nghiêm túc theo sự hướng dẫn của GV. - Yêu cầu HS chuẩn bị khởi động máy tính (GV đóng nguồn điện). - Học sinh thực hành: + Cách khởi động chương trình, + Thực hành các thao tác với cửa sổ chương trình, Với các nội dung sau: a. Mở cửa sổ My Computer: b. Click nút Minimize: Thu nhỏ cửa sổ thành nút lệnh trên thanh tác vụ. c. Click nút đó trên thanh tác vụ để trở về trạng thái ban đầu. - HS thực hiện, ngồi vào máy của nhóm mình theo yêu cầu của GV - HS chú ý - HS thực hiện khởi động máy - HS thực hành 17
 • 18. Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng Nhất d. Click nút Maximize: Phóng to cửa sổ. e. Bấm vào đường biên của cửa sổ , xuất hiện mũi tên 2 chiều để tiến hành phóng to hoặc thu nhỏ kích thước cửa sổ. f. Bấm chuột vào thanh tiêu đề , giữ và kéo rê để dịch chuyển cửa sổ. g. Bấm vào nút Close ở góc trên cùng bên phải màn hình, hoặc bấm File / chọn Close để đóng cửa sổ My Computer. - GV nhắc nhở HS làm việc nghiêm túc và hướng dẫn những sai xót cho HS. - GV kiểm tra kết quả thực hành của HS sau khi đã gần hết giờ học. - Yêu cầu HS đóng cửa sổ làm việc sau khi đã gần hết giờ và chú ý GV dặn dò. - HS thực hiện, chú ý những sai xót còn mắc phải. - HS thực hiện * Hoạt động 2: Tổng kết giờ học - muốn thoát khỏi windows ta thực hiện câu lệnh: - Bấm nút Start chọn Turn off computer turn off Lưu ý: Trước khi tắt máy ta phải đóng tất cả các chương trình đang chạy.- GV yêu cầu HS nhắc lại các kiến thức đã học - Yêu cầu HS thực hiện lệnh tắt máy tính và dọn vệ sinh phòng học. - GV yêu cầu HS về nhà thực hành thêm và hoàn thành tất cả các bài tập trong SGK. - Chuẩn bị trước tiết sau IV. Rút kinh nghiệm sau giờ dạy: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 18
 • 19. Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng Nhất Tiết 9: Ngày soạn: 22/9/2010 Bài 3: Làm việc với thư mục và tệp (Tiết 1) Ngày dạy:8a3: 26/9/2010 8a1, 8a2: 25/9/2010 I. Mục tiêu: - Hiểu được cách tổ chức thông tin phân cấp trên đĩa. - Nắm được các thao tác với tệp và thư mục. II. Chuẩn bị: - Nội dung: Nghiên cứu tài liệu SGK, SGV - ĐDDH: SGK, III. Các hoạt động dạy học: 1. Bài cũ: Em hãy nêu khái niệm bộ nhớ trong và bộ nhớ ngoài? 2 Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh * Hoạt động 1: . Quản lý đĩa với Windows Explorer GV: Giới thiệu cho HS cách tổ chức thông tin trong máy tính Cỏc chương trỡnh và dữ liệu được lưu thành cỏc tệp tin (Files) trờn cỏc thiết bị như: ổ đĩa cứng; đĩa mềm; đĩa Zip; đĩa CD ghi được (Rewriteable); ổ đĩa mạng... - ? Khung trỏi chứa gỡ? Khung phải chứa gỡ? Quản lý đĩa với Windows Explorer : Click phải chuột trờn nỳt Start và click mục Explorer để mở Windows Explorer. - Hệ điều hành tổ chức các tệp trên đĩa thành các thư mục. Mỗi thư mục lại chứa các tệp và các thư mục con. - Thư mục được tổ chức phân cấp, mức trên cùng được gọi là thư mục gốc, từ thư mục gốc lại tạo ra các thư mục con gọi là tổ chức cây thư mục. - Click phải chuột trờn nỳt Start và click mục Explorer để mở Windows Explorer. * Hoạt động 2: Quản lý thư mục và tệp GV: Giới thiệu cho HS cách Tạo một thư mục ? Muốn tạo một thư mục ta làm thế nào? 1. Tạo một thư mục a) Mở thư mục muốn tạo thêm thư mục con. 19
 • 20. Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng Nhất b) Chọn menu File New Folder hay chọn Make a new Folder bên khung trái c) Gõ tên thư mục mới (nếu muốn) và ấn phí m Enter. * Hoạt động 3: Tổng kết giờ học - GV yêu cầu HS nhắc lại các kiến thức đã học - GV nhắc lại, giải thích và tóm tắt bài - Yêu cầu HS về nhà đọc SGK, - Chuẩn bị trước tiết sau IV. Rút kinh nghiệm sau giờ dạy: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 20 Hỡnh 2.8. Tạo thư mục
 • 21. Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng Nhất Tiết 10: Ngày soạn: 28/9/2010 Bài 3: Làm việc với thư mục và tệp (Tiết 2) Ngày dạy: 2/10/2010 I. Mục tiêu: - Hiểu được cách tổ chức thông tin phân cấp trên đĩa. - Nắm được các thao tác với tệp và thư mục. - Thành thạo các thao tác: xem, tạo mới, đổi tên, xoá, sao chép… tệp và thư mục. - Biết sử dụng nút phải chuột II. Chuẩn bị: - Nội dung: Nghiên cứu tài liệu SGK, SGV - ĐDDH: SGK, III. Các hoạt động dạy học: 1. Bài cũ: nêu các bước tạo thư mục ? 2 Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh * Hoạt động 1: Quản lý thư mục và tệp ?Muốn đổi tên tập tin hay thư mục ta là thế nào? ?Muốn Di chuyển tập tin hay thư mục ta là thế nào? 2. éổi tờn tập tin hay thư mục: (Rename) a) Mở ổ đĩa hay thư mục chứa tập tin hoặc thư mục con cần đổi tờn. b) Click vào tờn tập tin hay thư mục muốn đổi tờn. c) Chọn menu FileRename hay chọn Rename this file hoặc Rename this folder bờn khung trỏi. d) Gừ tờn mới, sau đú ấn phớm Enter. 3. Di chuyển một tập tin hay thư mục: (Move) a) Mở ổ đĩa, thư mục chứa tập tin hay thư mục con cần di chuyển b) Click vào tờn tập tin hay thu mục muốn di chuyển. c) Chọn menu EditMove To 21 Hỡnh 2.9. Đổi tờn tập tin hay thư mục Hỡnh 2.10. Di chuyển tập tin hay thư mục
 • 22. Hỡnh 2.11. Sao chộp tập tin hay thư mục Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng Nhất ?Muốn Sao chép tập tin hay thư mục ta làm thế nào? ?Muốn xóa tập tin hay thư mục ta làm thế nào? Giáo viên nhận sét, đánh giá câu trả lời của học sinh Folder… hay chọn Move this file hoặc Move this folder bờn khung trỏi. Hộp thoại Move Items xuất hiện. d) Trong hụp thoại này, click chọn ổ đĩa, thư mục muốn chuyển đến, sau đú click nỳt Move. 4. Sao chộp một tập tin hay thư mục: (Copy) a) Mở ổ đĩa hay thư mục chứa tệp tin hay thư mục con cần sao chộp Click vào tờn tập tin hay thư mục muốn sao chộp Chọn menu EditCopy To Folder … hay chọn Copy this file hoặc Copy this folder. Hộp thoại Copy Items xuất hiện. Trong hộp thoại này, click chọn ổ đĩa, thư mục muốn chuyển đến, sau dú click nỳt Copy. 5. Xúa tập tin hay thư mục: a) Chọn tập tin hay thư mục cần xúa. b) Chọn menu FileDelete hay chọn mục Delete this file hay Delete this folder. c) Windows Explorer sẽ hiển thị hộp thoại xỏc nhận xúa. Click nỳt Yes để thực hiện; hoặc click No nếu khụng. * Hoạt động 2: Tổng kết giờ học - GV yêu cầu HS nhắc lại các kiến thức đã học - GV nhắc lại, giải thích và tóm tắt bài - Yêu cầu HS về nhà đọc SGK, - Chuẩn bị trước tiết sau IV. Rút kinh nghiệm sau giờ dạy: 22 Hỡnh 2.12. Xúa tập tin hay thư mục
 • 23. Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng Nhất ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 23
 • 24. Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng Nhất Tiết 11: Ngày soạn: 28/9/2010 Bài 3: Làm việc với thư mục và tệp (Tiết 3) Ngày dạy:8a3: 3/10/2010 8a1, 8a2: 2/10/2010 I. Mục tiêu: - Hiểu được cách tổ chức thông tin phân cấp trên đĩa. - Nắm được các thao tác với tệp và thư mục. - Thành thạo các thao tác: xem, tạo mới, đổi tên, xoá, sao chép… tệp và thư mục. - Biết sử dụng nút phải chuột II. Chuẩn bị: - Nội dung thực hành. - Phòng máy chạy tốt III. Các hoạt động dạy học: 1. Bài cũ: - GV gọi 2 HS lên làm bài tập: Cho cây thông tin được tổ chức như sau: 2 Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh * Hoạt động 1: Tổ chức thực hành - GV: chia nhóm HS, mỗi nhóm 3 HS. Mỗi nhóm ngồi 1 máy. - GV: Dặn dò HS làm việc nghiêm túc theo sự hướng dẫn của GV. - GV: Yêu cầu HS chuẩn bị khởi động máy tính - HS thực hiện, ngồi vào máy của nhóm mình theo yêu cầu của GV - Khởi động máy tính * Hoạt động 2: Học sinh thực hành 24 C: Tổ TN MônToán MônLý BTLy.docTổ TN MônVăn Môn Sử Môn Địa a) Hãy viết đường dẫn đến tệp tin BTLy.doc b) Viết đường dẫn đến thư mục MônVăn - 2– 3 HS trả lời. HS khác nhận xét - GV nhận xét, cho điểm.
 • 25. Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng Nhất I - Tổ chức thông tin trong máy tính. - GV giải thích: Để xem những gì có trên máy tính, ta sử dụng my computer hoặc Windows Exploer. ? Khung trái và khung phải hộp thoại xuất hiện chứa những gì? - Yêu cầu HS thực hiện các thao tác xem nội dung đĩa: ? ổ cứng được chia làm mấy ổ đĩa? Đọc tên các ổ đĩa em thấy trên máy tính của mình? ? Đọc các thông tin mà em thấy ở khung phải hộp thoại khi click vào: (D:) (C:) GV giải thích: ở khung bên trái, các thư mục có dấu cộng (+) bên cạnh cho biết ổ đĩa hay thư mục đó còn có các thư mục con. GV yêu cầu HS click chuột vào các thư mục ở khung bên trái có dấu cộng bên cạnh --> nội dung ổ đĩa vừa click xuất hiện ở khung bên phải. ? Đọc các thông tin mà em thấy ở khung phải hộp thoại khi click vào thư mục: - My Documents - Bim son - Game ? Em thấy gì khi nháy chuột vào các thư mục có dấu trừ (-) bên cạnh? * GV hướng dẫn cho HS biết biểu tượng nào là thư mục, biểu tượng nào là tệp tin. Quản lý đĩa với Windows Explorer - Click phải chuột trên nút Start/Click mục Explorer - Khung trái chứa tên các ổ đĩa và các thư mục, khung phải hiển thị nội dung của mục được chọn trên khung trái * Xem nội dung đĩa: * Xem nội dung thư mục: * Hoạt động 3: Tổng kết giờ học - GV yêu cầu HS đóng cửa sổ chương trình rồi tắt máy tính Vào StartTurn off ComputerTurn off 25
 • 26. Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng Nhất - Dặn dò HS về nhà đọc thêm SGK, chuẩn bị cho tiết thực hành sau. - Yêu cầu HS dọn vệ sinh phòng TH IV. Rút kinh nghiệm sau giờ dạy: ……………………………………………………………………………………… Tiết 12: Ngày soạn: 4/10/2010 Bài 3: Làm việc với thư mục và tệp (Tiết 3) Ngày dạy:9/10/2010 I. Mục tiêu: - Hiểu được cách tổ chức thông tin phân cấp trên đĩa. - Nắm được các thao tác với tệp và thư mục. - Thành thạo các thao tác: xem, tạo mới, đổi tên, xoá, sao chép… tệp và thư mục. - Biết sử dụng nút phải chuột II. Chuẩn bị: - Nội dung thực hành. - Phòng máy chạy tốt III. Các hoạt động dạy học: 1. Bài cũ: Em hãy nêusao chép tệp tin hay thư mục ? 2 Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh * Hoạt động 1: Tổ chức thực hành - GV: chia nhóm HS, mỗi nhóm 3 HS. Mỗi nhóm ngồi 1 máy. - GV: Dặn dò HS làm việc nghiêm túc theo sự hướng dẫn của GV. - GV: Yêu cầu HS chuẩn bị khởi động máy tính - HS thực hiện, ngồi vào máy của nhóm mình theo yêu cầu của GV - Khởi động máy tính * Hoạt động I1: Học sinh thực hành II. Quản lý thư mục và tệp tin ? Tạo thư mục cây thư mục sau trong ổ đĩa (D:) BIM SON BA DINH NGOC TRAO 1. Tạo thư mục * Tạo thư mục BIM SON: - Nháy đúp vào My Computer / (D:) - Chọn menu File/New/Folder. Gõ BIM SON, ấn Enter * Tạo hai thư mục con: - Nháy đúp vào BIM SON 26
 • 27. Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng Nhất ? Đổi tên thư mục BA DINH và NGOC TRAO lần lượt thành tên BAC SON, LAM SON. ? Di chuyển thư mục LAM SON đến ổ (D:) ? Sao chép thư mục BAC SON vào đến thư mục ổ đĩa (D:) ? Xóa thư mục BIM SON - Chọn menu FileNewFolder. Gõ BA DINH, ấn Enter - Tương tự tạo thư mục NGOC TRAO 2. Đổi tên tệp tin hay thư mục - Nháy phải chuột vào thư mục BA DINH, chọn Rename/ gõ tên mới BAC SON, ấn Enter. - Làm tương tự với thư mục NGOC TRAO và các tệp tin. 3. Di chuyển một tệp tin hay thư mục - Click vào thư mục hoặc tệp tin cần di chuyển. - Click menu Edit Move To Folder - Chọn ổ đĩa (D:) Click Move 4. Sao chép một tệp tin hay thư mục - Click vào BAC SON - Click menu EditCopy To Folder - Click ổ đĩa (D:) click Copy 5. Xóa tệp tin hay thư mục - Click vào thư mục BIM SON - ấn phím Delete Chọn Yes * Hoạt động 2: Tổng kết giờ học - GV yêu cầu HS đóng cửa sổ chương trình rồi tắt máy tính Vào StartTurn off ComputerTurn off - Dặn dò HS về nhà đọc thêm SGK, chuẩn bị cho tiết thực hành sau. - Yêu cầu HS dọn vệ sinh phòng TH IV. Rút kinh nghiệm sau giờ dạy ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………… 27
 • 28. Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng Nhất Tiết 13: Ngày soạn: 4/10/2010 Bài 4: Một số tính năng khác trong Windows (Tiết 1) Ngày dạy:8a3: 10/10/2010 I. Mục tiêu: 8a1,8a2:9/10/2010 - Nắm được các thao tác khởi động và kết thúc chương trình - Năm được các bước mở một tài liệu mới mở gần đây II. Chuẩn bị: - Nội dung: Nghiên cứu tài liệu SGK, các tài liệu khác - ĐDDH: SGK, máy chiếu, III. Các hoạt động dạy học: 1. Bài cũ: HS1: Hệ điều hành Windows là gì ? HS2: Em hãy thực hiện trên máy chiếu cách sao chép thư mục Dơntu vào thư mục Thư mục cá nhân ở cấu truc thư mục dưới C: 2 Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh * Hoạt động 1: : Tìm hiểu cách khởi động, kết thúc chương trình Hoạt động 1: Tìm hiểu cách khởi động, kết thúc chương trình GV: Muốn làm việc với một chương trình ứng dụng trước hết chúng ta phải làm gì GV: Vậy cách khởi động đó như thế nào thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu 1. Khởi động và kết thúc chương trình HS: Trả lời a. Khởi động HS: Trả lời 28 Thư mục cá nhân Chương trình Pascal Trò chơi Văn bản Bảng điểm Đơn từ
 • 29. Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng Nhất ? Nêu cách khởi động chương trình ứng dụng? GV: Có nhiều cách khởi động song chúng ta thường sử dụng 2 cách GV: Ngoài 2 cách khởi động này ra chúng ta còn có thể thực hiện thêm một số cách sau: Cách 3: Kích phải chuột/ open Cách 4: Kích chuột/ ấn phím Enter GV: Lấy ví dụ và làm mẫu trên máy chiếu ? Nêu các cách kết thúc chương trình ứng dụng? GV: hướng dẫn các cách thoát khỏi chương trình - Làm mẫu trên máy chiếu Cách 1: Kích chuột vào nút Start/ programs/ Chương trình cần khởi động Cách 2: Kích đúp chuột vào biểu tượng của chương trình cần khởi động HS: quan sát và ghi bài HS: Quan sát b. Kết thúc + Cách 1: Vào File/ Exit + Cách 2: Kích chuột vào nút Close (x) tại góc trên, bên phải màn hình + Cách 3: Kích phải chuột vào tên chương trình trên thanh công việc/Close + Cách 4: Nhấn tổ hợp phím Ctrl+F4 HS: Quan sát * Hoạt động I1: Mở một tài liệu mới mở gần đây Hoạt động 2: Mở một tài liệu mới mở gần đây GV: Nêu cách bước mở một tài liệu mới mở gần đây. GV: Hướng dẫn HS cách mở các tài liệu mới mở gần đây trên máy chiếu GV: Nêu lợi ích của việc mở các tài liệu 2. Mở một tài liệu mới mở gần đây Kích chuột vào nút lệnh Start/ My Document/ XH các tài liệu mới mở gần đây/ Tệp cần mở HS: quan sát và ghi bài HS: Thao tác này cho ta khả năng mở chúng một cách nhanh chóng mà 29
 • 30. Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng Nhất mới mở gần đây GV: Nêu hạn chế của việc mở các tài liệu mới mở gần đây không phải nhớ vị trí lưu của tệp HS : Số các tệp được lưu trong bảng chọn My Document là có hạn, tên các tệp mới mở sau sẽ thay thế tên các tệp củ * Hoạt động 2: Tổng kết giờ học - GV yêu cầu HS nhắc lại các kiến thức đã học - Làm phiếu học tập - Yêu cầu HS về nhà đọc SGK, - Chuẩn bị trước tiết sau IV. Rút kinh nghiệm sau giờ dạy ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………… 30
 • 31. Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng Nhất Tiết 14: Ngày soạn: 4/10/2010 Bài 4: Một số tính năng khác trong Windows (Tiết 2) Ngày dạy:8a3: 10/10/2010 I. Mục tiêu: 8a1,8a2:9/10/2010 - Hiểu được thế nào là đường tắt - Nắm được các bước đường tắt truy cập nhanh (Shortcut) II. Chuẩn bị: - Nội dung: Nghiên cứu tài liệu SGK, các tài liệu khác - ĐDDH: SGK, máy chiếu III. Các hoạt động dạy học: 1. Bài cũ: HS1: ? Nêu các cách khởi động chương trình ứng dụng? Đáp án: Cách 1: Kích chuột vào nút Start/ programs/ Chương trình cần khởi động Cách 2: Kích đúp chuột vào biểu tượng của chương trình cần khởi động Cách 3: Kích phải chuột vào biểu tượng của chương trình cần khởi động / open Cách 4: Kích chuột vào biểu tượng của chương trình cần khởi động / ấn phím Enter 2 Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh * Hoạt động 1: Tạo đường tắt (truy cập nhanh) GV: Giải thích thế nào là đường tắt (Shortcut) và nó có tác dụng như thế nào? và đối tượng tạo shortcut là những đối tượng nào ? GV : Chỉ rõ một số Shortcut trên màn hình nền windows III. Tạo đường tắt (truy cập nhanh) - Đường tắt (Shortcut) là File liên kết đến một đối tượng trên máy tính hay trên mạng. - Tác dụng: là cách nhanh nhất để khởi động một chương trình. - Đối tượng đó có thể là tập tin, thư mục, ổ đĩa, máy in HS: Quan sát 31
 • 32. Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng Nhất GV: Hướng dẫn HS các bước tạo đường tắt trên máy chiếu GV: Lưu ý và cho HS quan sát các đối tượng được nói tới dưới đây trên máy chiếu Để tạo Shortcut thường tạo các tập tin chương trình có: + Phần mở rộng là .exe + Những chương trình của Windows được lưu trữ trong thư mục Windows + Những chương trình khác thường được cài đặt tại thư mục Program Files GV: Y/c HS thực hiện theo yêu cầu Yêu cầu: - HS tạo shortcut của chương trình soạn thảo văn bản Word, chương trình bảng tinh Excel GV: Quan sát và hướng dẫn HS HS: Quan sát, nghe và ghi bài Các bước tạo đường tắt (Shortcut): B1: Mở thư mục chứa tệp tin chương trình cần tạo Shortcut B2: Click phải chuột vào tập tin B3: Chọn Create Shortcut: Nếu tạo Shortcut ngay trong thư mục đang mở B4: Chọn Send to/ Desktop (Create Shortcut): nếu muốn tạo Shortcut trên Desktop HS: Lắng nghe và quan sát HS: Thực hiện * Hoạt động 2: Tổng kết giờ học - GV yêu cầu HS nhắc lại các kiến thức đã học - Làm phiếu học tập - Yêu cầu HS về nhà đọc SGK, - Chuẩn bị trước tiết sau IV. Rút kinh nghiệm sau giờ dạy ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 32
 • 33. Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng Nhất Tiết 15: Ngày soạn: 12/10/2010 Bài 4: Một số tính năng khác trong Windows (Tiết 3) Ngày dạy: 16/10/2010 I. Mục tiêu: - Biết được khi nào cần tìm kiếm tệp hay thư mục - Biết được các bước tìm kiếm tệp tin hay thư mục II. Chuẩn bị: - Nội dung: Nghiên cứu tài liệu SGK, các tài liệu khác - ĐDDH: SGK, máy chiếu III. Các hoạt động dạy học: 1. Bài cũ: HS1: ? Nêu các bước tạo đường tắt trên máy chiếu ? Đáp án: B1: Mở thư mục chứa tệp tin chương trình cần tạo Shortcut B2: Click phải chuột vào tập tin B3: Chọn Create Shortcut: Nếu tạo Shortcut ngay trong thư mục đang mở B4: Chọn Send to/ Desktop (Create Shortcut): nếu muốn tạo Shortcut trên Desktop 2 Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh * Hoạt động 1: Tìm kiếm tập tin hay thư mục GV: Đặt vấn đề khi nào cần tìm kiếm tập tin hay thư mục GV: Hướng dẫn các bước thực hiện trên máy chiếu GV: Lưu ý cho HS tệp hoặc thư mục được tìm thấy sẽ hiện Search Results IV. Tìm kiếm tập tin hay thư mục HS: Nghe giảng HS: quan sát HS: quan sát và ghi bài Các bước thực hiện: B1: Mở cửa sổ My computer B2: Click nút Search trên thanh công cụ B3: Click mục All files and Folders. + Nếu muốn tìm tệp tin hay thư mục hãy gõ đầy đủ hay một phần tên của File trong hộp thoại All or part or 33
 • 34. Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng Nhất GV: Gọi 2 HS lên thực hành theo yêu cầu GV GV: Quan sát và nhận xét File name. + Nếu muốn tìm trong nội dung File hãy gõ vào một từ hay một cụm từ trong hộp A Word or Phrase in the file. + Cần tìm trong ổ đĩa nào Click vào mũi tên trong mục Look in để chọn ổ đĩa cần tìm. B4: Click nút Search HS : 2 HS thực hiện (Số còn lại thực hành phía dưới máy) Yêu cầu: - Tạo một tệp văn bản Word gõ nội dung bất kỳ - Lưu tệp với tên Vanban.doc vào vị trí tuỳ ý - Đóng chương trình - Thực hiện tìm kiếm tệp Vanban.doc mới vừa tạo * Hoạt động 2: Tổng kết giờ học - GV yêu cầu HS nhắc lại các kiến thức đã học - Yêu cầu HS về nhà đọc SGK, - Chuẩn bị trước tiết sau IV. Rút kinh nghiệm sau giờ dạy ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 34
 • 35. Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng Nhất Tiết 16: Ngày soạn: 12/10/2010 Bài 4: Một số tính năng khác trong Windows (Tiết 4) Ngày dạy:8a3: 17/10/2010 I. Mục tiêu: 8a1,8a2: 16/10/2010 Thành thạo thao tác tìm kiếm tệp và thư mục, tạo đường tắt, đóng và mở các chương trình II. Chuẩn bị: - Nội dung: Nghiên cứu tài liệu SGK, các tài liệu khác - ĐDDH: SGK, máy chiếu, phòng máy III. Các hoạt động dạy học: 1. Bài cũ: HS1: ? Nêu các Tìm kiếm tập tin hay thư mục? Đáp án: Các bước thực hiện: B1: Mở cửa sổ My computer B2: Click nút Search trên thanh công cụ B3: Click mục All files and Folders. + Nếu muốn tìm tệp tin hay thư mục hãy gõ đầy đủ hay một phần tên của File trong hộp thoại All or part or File name. + Nếu muốn tìm trong nội dung File hãy gõ vào một từ hay một cụm từ trong hộp A Word or Phrase in the file. + Cần tìm trong ổ đĩa nào Click vào mũi tên trong mục Look in để chọn ổ đĩa cần tìm. B4: Click nút Search 2 Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh * Hoạt động 1: Thực hành GV: Đưa nội dung cần thực hành lên máy chiếu Nội dung 1. Dùng bảng chọn Start để khởi động Microsoft Pain và Windows Explore: - Quan sát biểu tượng của các chương trình vừa khởi động xuất hiện trên thanh công việc. Chuyển đổi qua lại giữa các V. Thực hành HS: Thực hiện 1. Khởi động và kết thúc chương trình Explorer - Khởi động làm theo 2 cách - Thoát chương trình theo 2 35
 • 36. Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng Nhất cửa sổ của hai chương trình. - Kết thúc Microsoft Pain. 2. Tạo đường tắt tới tệp - Tạo đường tắt tới tệp và đặt trên màn hình nền. - Nháy đúp vào biểu tượng đường tắt vừa tạo được. Quan sát điều gì xảy ra? 3. Mở một tài liệu mới mở gần đây 4. Tìm tập tin và thư mục GV: Chia nhóm HS theo bàn (mỗi nhóm 2 em/ 1 máy) GV: Hướng dẫn học sinh GV: Quan sát và giúp HS cách 2. Tạo đường tắt và truy cập nhanh B1: Mở tệp chứa tệp tin chường trình cần Shortcut B2: Click phải chuột vào tập tin B3: Chọn Create Shortcut: Nếu tạo Shortcut ngay trong thư mục đang mở B4: Chọn Sen to → Desktop (Create Shortcut): nếu muốn tạo Shortcut trên Desktop 3. Tìm kiếm tệp tin hay thư mục B1: Click chột vào Start B2: Click nút Search trên thanh công cụ B3: Click mục All files and Folders. Sau đó nhập tệp tin hoặc thư mục cần tìm B4: Click nốt Search 1. Mở một tài liệu mới mở gần đây Click chuột vào nút Start → Mydocumen → nháy trực tiếp vào tệp cần mở * Hoạt động 2: Tổng kết giờ học - GV yêu cầu HS đóng cửa sổ chương trình rồi tắt máy tính Vào StartTurn off ComputerTurn off - Dặn dò HS về nhà đọc thêm SGK, chuẩn bị cho tiết thực hành sau. - Yêu cầu HS dọn vệ sinh phòng TH IV. Rút kinh nghiệm sau giờ dạy ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 36
 • 37. Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng Nhất 37
 • 38. Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng Nhất Tiết 17: Ngày soạn: 19/10/2010 Ôn tập và thực hành tổng hợp (Tiết 1) Ngày dạy: 23/10/2010 I. Mục tiêu: - Ôn lại các khái niệm của HĐH II. Chuẩn bị: - Nội dung: Nghiên cứu tài liệu SGK, các tài liệu khác - ĐDDH: SGK, bảng phụ III. Các hoạt động dạy học: 1. Bài cũ: 2 Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh * Hoạt động 1: Ôn tập GV: Chia lớp thành 3 nhóm các nhóm cử 1 thư kí và thảo luận các câu hỏi GV: Gọi đại diện từng nhóm trả lời các câu hỏi GV: Tổng hợp ý kiến, nhận xét chung và cho điểm theo nhóm Nội dung ôn tập Câu1: Tin học là gì? Câu2: Em hãy nêu khái niệm về thông HS: Thực hiện chia nhóm và thảo luận, thư ký ghi chép HS: Đại diện các nhóm trả lời và nhóm khác nhận xét Đáp án: Tin học ngành khoa học, có vai trò rất quan trọng, thiết thực trong đời sống hàng ngày của con người như sử dụng máy tính điện tử để nghiên cứu cấu trúc, tính chất của thông tin, PP thu thập, lưu trữ, tìm kiếm, biến đổi, truyền thông tin nhằm áp dụng vào các lĩnh vực khác nhau trong xã hội. Đáp án: Thông tin là một khái niệm 38
 • 39. Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng Nhất tin và dữ liệu? Câu3: Nêu các dạng thông tin mà máy tính có thể xử lí được? Lấy ví dụ Câu4: Em hãy cho biết cách biểu diễn thông tin trong máy tính? Câu5: Vẽ sơ đồ cấu trúc chung của máy tính điện tử và cho biết các thành phần cơ bản của chúng Câu6: Hệ điều hành là gì? Hệ điều hành Windows là gì? Hệ điều hành Windows XP? trừu tượng, nó đem lại sự hiểu biết cho con người và các sinh vật khác. Dữ liệu là thông tin được lưu trữ trong máy tính Đáp án: + Dạng văn bản: Các bài báo, bài văn, các con số, chữ viết, sách, vở … + Dạng hình ảnh: Hình vẽ minh họa, tranh, ảnh, tấm biển chỉ đường … + Dạng âm thành: Tiếng trống trường, tiếng còi, bản nhạc … Đáp án: Đáp án * HĐH là phần mềm cơ bản, gồm tập hợp các chương trình để: - Điều khiển các thiết bị phần cứng của máy tính. - Thu thập và xử lý thông tin. - Tạo môi trường cho các chương trình khác chạy * Hoạt động 2: Tổng kết giờ học - GV yêu cầu HS nhắc lại các kiến thức đã học - Yêu cầu HS về nhà đọc SGK, - Chuẩn bị trước tiết sau IV. Rút kinh nghiệm sau giờ dạy ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 39 Xử lý TT vào TT ra
 • 40. Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng Nhất Tiết 18: Ngày soạn: 19/10/2010 Ôn tập và thực hành tổng hợp (Tiết 2) Ngày dạy:8a3: 24/10/2010 I. Mục tiêu: 8a1,8a2:23/10/2010 - Ôn tập và thực hành thư mục và tệp - Ôn tập và thực hành tìm kiếm và tạo đường tắt II. Chuẩn bị: - Nội dung: Nghiên cứu tài liệu SGK, các tài liệu khác - ĐDDH: SGK, bảng phụ III. Các hoạt động dạy học: 1. Bài cũ: 2 Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh * Hoạt động 1: Ôn tập GV: Chia lớp thành 3 nhóm các nhóm cử 1 thư kí và thảo luận các câu hỏi GV: Gọi đại diện từng nhóm trả lời các câu hỏi GV: Tổng hợp ý kiến, nhận xét chung và cho điểm theo nhóm Nội dung ôn tập Câu 7: Nêu sự khác nhau chính giữa HĐH với một phần mềm máy tính? Câu 8: Phần mềm nào được cài đặt đầu tiên trong máy tính? Tại sao? Câu 9: Trong câu sau những câu nào đúng? a. Thư mục có thể chứa tệp tin b. Tệp tin có thể chứa tệp tin khác c. Thư mục có thể chứa thư mục con HS: Thực hiện chia nhóm và thảo luận, thư ký ghi chép HS: Đại diện các nhóm trả lời và nhóm khác nhận xét Đáp án: HĐH giúp cho máy tính hoạt động tốt, không có HĐH máy tính không thể họat động được. Phầm mềm chỉ đáp ứng một yêu cầu cụ thể nào đó. Đáp án: Phần mềm HĐH vì không có HĐH máy tính không hoạt động được. Đáp án: a, c 40
 • 41. Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng Nhất d. Tệp tin luôn chứa thư mục con Câu 10: Hãy nêu thao tác chính với tệp và thư mục? Câu 11: Trong một đĩa cứng có thể tồn tại hai tệp tin có tên giống nhau được hay không? Câu12: Nêu các thao tác khởi động và thoát khỏi máy tính? Câu 13: Có cách nào để nhận biết rằng hiện tại em đạng mở bao nhiêu cửa sổ trong Windown? Hãy nêu cách nhận biết? Câu 14: Hãy nêu cách tìm kiếm tệp tin theo đường dẫn sau D:Document ontap.txt Câu 15: Hãy nêu cách mở một tài liệu mới mở gần đây? Đáp án: Tạo mới, sao chép, copy, di chuyển, đổi tên, xóa. Đáp án: không, vì nó sẽ ghi đè nội dung hai tệp tin. Đáp án: Khởi động : Bật công tắc nguồn ở CPU sau đó bật công tắc màn hình chờ một lát sẽ xuất hiện màn hình windows. Kết thúc chương trình: Vào Start /Turn off computer/ Turn Off Đáp án: Nhìn vào các biểu tượng chương trình trên thanh Taskbar, có bao nhiêu biểu tượng thì có bấy nhiêu cửa sổ được mở. Đáp án: Mở biểu tượng Mycomputer, mở ổ D, mở thư mục document, thấy tệp tin ontap.txt. Đáp án: Vào StartDocumentchọn tệp cần mở * Hoạt động 2: Tổng kết giờ học - GV yêu cầu HS nhắc lại các kiến thức đã học - Yêu cầu HS về nhà đọc SGK, - Chuẩn bị trước tiết sau IV. Rút kinh nghiệm sau giờ dạy ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 41
 • 42. Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng Nhất Tiết 19: Ngày soạn:24/10/2010 Ôn tập và thực hành tổng hợp (Tiết 3) Ngày dạy:8a3: 30/10/2010 I. Mục tiêu: 8a1,8a2:29/10/2010 - Ôn tập và thực hành thư mục và tệp - Ôn tập và thực hành tìm kiếm và tạo đường tắt II. Chuẩn bị: - Nội dung: Nghiên cứu tài liệu SGK, các tài liệu khác - ĐDDH: SGK, bảng phụ, phòng máy III. Các hoạt động dạy học: 1. Bài cũ: 2 Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh * Hoạt động 1: Ôn tập GV: Phổ biến nội dung thực hành GV: Theo dõi và uốn nắn Nội dung thực hành 1. Tạo các thư mục và tệp tin theo cấu trúc sau Lưu ý: Tệp là các đối tượng không được đóng khung, có thể được tạo ra từ các chương trình (Word hoặc Paint) hoặc sao chép từ các tệp có sẵn trên máy tính - HS thực hành khởi động máy - HS thực hành thực hiện các bước theo hướng dẫn của GV - HS thực hiện - Các nhóm quan sát, trao đổi về các bước. - HS thực hành và trao đổi. 42 Thư mục MINH TUẤN LAPTRINH SOẠNTHAO DULIEU CHUONG TRINH Tep1 Tep2 Tep3 Tep4 Tep5 Tep6 Tep7 Tep8
 • 43. Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng Nhất 2. Thực hành cỏc lệnh với tệp và thư mục trờn thư mục vừa tạo ra: a. Sao chép: Sao chép thư mục Laptrinh xuống thư mục Tuấn b. Di chuyển: Di chuyển thư mục LAPTRINH trong thư mục TUAN vào thư mục DULIEU c.Thay đổi cấu trúc thư mục d.Xoá: một vài tệp và thư mục * Hoạt động 2: Tổng kết giờ học - GV yêu cầu HS đóng cửa sổ chương trình rồi tắt máy tính Vào StartTurn off ComputerTurn off - Dặn dò HS về nhà đọc thêm SGK, chuẩn bị cho tiết thực hành sau. - Yêu cầu HS dọn vệ sinh phòng TH IV. Rút kinh nghiệm sau giờ dạy ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 43
 • 44. Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng Nhất Tiết 20: Ngày soạn:24/10/2010 Ôn tập và thực hành tổng hợp (Tiết 4) Ngày dạy:8a3: 30/10/2010 I. Mục tiêu: 8a1,8a2:29/10/2010 - Ôn tập và thực hành thư mục và tệp - Ôn tập và thực hành tìm kiếm và tạo đường tắt II. Chuẩn bị: - Nội dung: Nghiên cứu tài liệu SGK, các tài liệu khác - ĐDDH: SGK, phòng máy III. Các hoạt động dạy học: 1. Bài cũ: 2 Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh * Hoạt động 1: Ôn tập GV: Phổ biến nội dung thực hành GV: Theo dõi và uốn nắn Nội dung thực hành Thực hiện cỏc thao tỏc sau: 1. Tìm những tệp mà tên có chứa cụm từ Readme trên các ổ đĩa cứng của máy. 2. Mở đồng thời các ứng dụng Windows Explorer, Pain, Microsoft Word. Chuyển đổi qua lại giữa các ứng dụng bằng các cách khác nhay. Thu nhỏ, phóng to, phục hồi cửa sổ 3. Thử cỏc cỏch hiển thị thụng tin khỏc nhau ở khung cửa sổ bờn phải màn hỡnh Windows Explorer: - Hiển thị bằng cỏc biểu tượng lớn (Tiles). - Hiển thị bằng cỏc biểu tượng nhỏ (Icons). - Hiển thị dưới dạng danh sỏch - HS thực hành khởi động máy - HS thực hành thực hiện các bước theo hướng dẫn của GV - HS thực hiện - Các nhóm quan sát, trao đổi về các bước. - HS thực hành và trao đổi. 44
 • 45. Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng Nhất (List). - Hiển thị danh sỏch chi tiết (Details). 4. Tạo đường tắt trờn màn hỡnh cho một tập tin em vừa tạo ra * Hoạt động 2: Tổng kết giờ học - GV yêu cầu HS đóng cửa sổ chương trình rồi tắt máy tính Vào StartTurn off ComputerTurn off - Dặn dò HS về nhà đọc thêm SGK, chuẩn bị cho tiết thực hành sau. - Yêu cầu HS dọn vệ sinh phòng TH IV. Rút kinh nghiệm sau giờ dạy ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 45
 • 46. Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng Nhất Tiết 21: Ngày soạn:1/11/2010 kiểm tra lý thuyết Ngày dạy: 6/11/2010 I. Mục tiêu: - Giúp HS khắc sâu kiến thức về cấu trúc của máy tính điện tử. - Khái niệm và nhiệm vụ của hệ điều hành. - các thành phần cơ bản của bộ xử lý trung tâm CPU. - Thành thạo các bước khởi động và thoát khỏi Windown - Đánh giá quá trình học tập của học sinh - Rút kinh nghiệm trong quá trình giảng dạy II. Chuẩn bị: - Nội dung: Nghiên cứu tài liệu SGK, các tài liệu khác - ĐDDH: đề kiểm tra III. Các hoạt động dạy học: 1/ ổn định: 2/ Các hoạt động dạy học: MA TRẬN ĐỀ: Chủ đề Nhận biết Thụng hiểu Vận dụng Tổng TNKQ TNTL TNKQ TNTL TNKQ TNTL Làm quen với tin học và máy tính điện tử 6 3 2 2 2 4 10 9 Phần mềm học tập 1 1 1 1 Tổng 7 4 4 6 11 10 III. Đề bài: I. Phần trắc nghiệm. (4đ) (Khoanh tròn vào câu mà em cho là đúng nhất) 1. Học tin học là: a. Học cách sử dụng máy tính c. Cả a và b đều đúng b. Học cách diều khiển máy tính d. Cả a và b đều sai 2. Đơn vị đo thông tin nhỏ nhất là: A. Byte B. Bit C. GB D. GHz 3. Bộ nhớ ngoài bao gồm những thiết bị: a. Đĩa cứng, đĩa mền c. Các loại băng từ b. Đĩa flash d. Tất cả các thiết bị nhớ trên 4. ROM là: 46
 • 47. Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng Nhất a. Bộ nhớ trong; c. Bộ nhớ chỉ cho phộp đọc dữ liệu; b. Bộ phận đưa dữ liệu vào; d. Bộ nhớ trong cú thể đọc và ghi dữ liệu 5. Đơn vị xử lý trung tâm (CPU) của máy tính gồm các bộ phận nào? a.Memory b. CU & ALU c.RAM & ROM d.RAM 6. Trong caực thieỏt bũ sau ủaõy, thieỏt bũ naứo thuoọc nhoựm thieỏt bũ ngoaùi vi: a. Baứn phớm b. CPU c. RAM d. ROM 7. Nhoựm caực thao taực naứo sau ủaõy duứng ủeồ taùo mụựi moọt thử muùc (Folder): a. FileNewFolder b. FileNew c. File -> Create New Shotcut d. File -> Rename d. Choùn Folder (hoaởc File) vaứ nhaựy chuoọt vaứo nuựt DELETE treõn thanh coõng cuù 8. ẹeồ kớch hoaùt moọt ửựng duùng (chửụng trỡnh), ta thửùc hieọn caực naứo ? A). Choùn Start  Find, roài goừ teõn ửựng duùng B). Choùn Start  Accessories, tỡm vaứ choùn ửựng duùng C). Nhaựy chuoọt leõn My Documents, roài choùn ửựng duùng D). Choùn Start  All Programs, tỡm roài nhaựy chuoọt leõn teõn ửựng duùng II. Em hãy đánh dấu x vào ô trống tương ứng với mỗi câu trả lời đúng (2,0 điểm) a) Máy tính có thể xử lí được các dạng TT là: - Dạng TT về hình ảnh  - Dạng TT về mùi vị  - Dạng TT về cảm giác  - Dạng TT về văn bản  - Dạng TT về âm thanh  - Dạng TT về cảm xúc  b) Có thể dùng máy tính vào các công việc là: - Thực hiện các tính toán  - Làm các công việc văn phòng  - Hỗ trợ con người nhận biết cảm xúc, tình cảm  - Làm công cụ học tập và giải trí  - Điều khiển tự động và rô bốt  - Phân biệt được cảm giác của con người  - Liên lạc, tra cứu và mua bán trực tuyến  47
 • 48. Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng Nhất Iii. Tự luận: Câu 1: (1,0 điểm) a) Nêu khái niệm và nhiệm vụ chính của hệ điều hành? b) Hãy nêu cấu trúc của máy tính điện tử? Câu 2: (1,0 điểm) a) Có mấy loại bộ nhớ? Em hãy nêu chức năng của mỗi loại? b) Em hãy kể tên một số thiết bị vào/ra của máy tính? Câu 3: (1,0 điểm) Em hãy nêu các thao tác chính với chuột Câu 4: (1,0 điểm) Hãy nêu cách khởi động và kết thúc chương trình Windows? IV. Đáp án và thang điểm: * Đáp án: I. Phần trắc nghiệm. (4đ) Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 đáp án c b d đ b a a d II. Câu 1: a) Các ý đúng là ý 1, 4, 5 b) Các ý đúng là ý 1, 2, 4, 5, 7 Iii. Tự luận: Câu 1: a) - Khái niệm: là một chương trình đặc biệt , không có HĐH máy tính không thể sử dụng được. - Nhiệm vụ: - Điểu khiển phần cứng, tổ chức việc thực hiện các chương trình . - Tạo môi trường giao tiếp giữa người dùng với máy tính b) Cấu trúc của máy tính điện tử là: Bộ xử lí trung tâm, các TB vào/ra và các bộ nhớ. Câu 2: a) Có 2 loại bộ nhớ đó là bộ nhớ trong và bộ nhớ ngoài. - Chức năng của bộ nhớ trong là: Dùng để lưu trữ TT tại thời điểm máy tính đang làm việc. Khi mất điện hoặc tắt máy dữ liệu sẽ mất đi. - Chức năng của bộ nhớ ngoài là: Dùng để lưu trữ các dữ liệu của máy tính ngay cả khi mất điện hoặc tắt máy. b) Các thiết bị vào/ra của máy tính là: 48
 • 49. Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng Nhất - Các TB vào: Bàn phím, chuột, máy quét … - Các TB ra: Màn hình, máy in, máy vẽ … Câu 3: Các thao tác chính với chuột là: - Thao tác di chuyển chuột - Thao tác nháy chuột - Thao tác nháy phải chuột - Thao tác nháy đúp chuột - Thao tác kéo thả chuột Câu 4: Khởi động : Bật công tắc nguồn ở CPU sau đó bật công tắc màn hình chờ một lát sẽ xuất hiện màn hình windows. Kết thúc chương trình: Vào Start /Turn off computer/ Turn Off * Thang điểm: I. Phần trắc nghiệm. (4đ) Đúng mỗi ý 0,5 điểm. Sai không có điểm II. Câu 1: (2,0 điểm) Câu a: Đúng hết điểm tối đa 2,0 điểm. Mỗi ý sai trừ 0,4 điểm Câu b: Đúng hết điểm tối đa 2,0 điểm. Mỗi ý sai trừ 0,3 điểm Iii. Tự luận: Câu 1: (1,0 điểm) Câu a: Đúng hết điểm tối đa 1,0 điểm. Sai không có điểm Câu b: Đúng hết điểm tối đa 1,0 điểm. Sai không có điểm Câu 2: (1,0 điểm) Câu a: Đúng hết điểm tối đa 0.5 điểm sai không có điểm. Câu b: Đúng hết điểm tối đa 0.5 điểm. Sai không có điểm. Câu 3: (1,0 điểm) Trả lời đúng 1,0 điểm. Sai không có điểm. Câu 1: (1,0 điểm) Trả lời đúng 1,0 điểm. Sai không có điểm IV. Rút kinh nghiệm sau giờ dạy ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 49
 • 50. Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng Nhất Tiết 22: Ngày soạn:1/11/2010 kiểm tra thực hành Ngày dạy:8a3: 7/11/2010 I. Mục tiêu: 8a1,8a2:6/11/2010 - Giúp HS khắc sâu kiến thức về cấu trúc của máy tính điện tử. - Biết sử dụng nỳt phải chuột. - Học sinh phân biệt được các đối tượng trong windows và nắm được các thao tác với tệp và thư mục - Cú nhiều sỏng tạo trong cỏch làm việc với thư mục và tệp, trong Windows - Hứng thỳ trong học tập, tớch cực phỏt huy tớnh độc lập trong thực hành - Rèn luyện tính cận thận, chính xác, khoa học và tích cực cho HS - Đánh giá quá trình học tập của học sinh - Rút kinh nghiệm trong quá trình giảng dạy II. Chuẩn bị: - Nội dung: Nghiên cứu tài liệu SGK, các tài liệu khác - ĐDDH: đề kiểm tra, phòng máy III. Các hoạt động dạy học: 1/ ổn định: 2/ Các hoạt động dạy học: Nội dung thực hành: 1. Em hóy khởi động mỏy và tạo cõy thư mục sau trong ổ D. 2. Sau đú sao chộp cỏc thư mục TOAN, VAN, ANH sang KHOI 8, thư mục VAT LY, LICH SU sang KHOI 7. 3. Di chuyển thư mục ANH ở KHOI 9 sang KHOI 6. 4. Đổi tên thư mục khối 7 thành khối 10 5. Xoá thư mục khối 6. 50 THPT THONG NHAT KHOI 9 KHOI 8 KHOI 7 KHOI 6 TOAN VAN ANH VAT LY LICH SU
 • 51. Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng Nhất Đáp án: *. Mở My Computer Explorer . bấm vào ổ D: 1. File New folder nhập tên (các thư mục trên cây) 2. Cỏc lệnh sao chộp: COPY, Pates 3. Cỏc lệnh di chuyển: CUT, pates 4. Bấm phải chuột vào thư mục khối 7 chọn Rename xoá tên khối 7, nhập tên khối 10 và enter 5. Bấm pải chuột vào thư mục khối 6 DeleteYes . Biểu chấm: Câu 1 : làm hoàn chỉnh : 4 điểm Câu 2 : làm hoàn chỉnh : 3 điểm Câu 3 : làm hoàn chỉnh : 1 điểm Câu 4 : làm hoàn chỉnh : 1 điểm Câu 5 : làm hoàn chỉnh : 1 điểm IV. Rút kinh nghiệm sau giờ dạy ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 51
 • 52. Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng Nhất Tiết 23: Ngày soạn:7/11/2010 Các thao tác cơ bản của Word (Tiết 1) Ngày dạy: /11/2010 I. Mục tiêu: - Biết thực hiện thao tác khởi động chương trình Microsoft Word, và thoát khỏi Word. - Biết các quy tắc soạn thảo văn bản bằng Word, biết cách gõ văn bản tiếng Việt, giới thiệu về VietKey, cách gõ dấu Tiếng Việt, cách nhập văn bản . II. Chuẩn bị: - Nội dung: Nghiên cứu tài liệu SGK, các tài liệu khác - ĐDDH: SGK, máy chiếu III. Các hoạt động dạy học: 1. Bài cũ: 2 Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh * Hoạt động 1: Giới thiệu phần mềm soạn thảo Word - Yêu cầu HS đọc SGK để tìm hiểu về phần mềm soạn thảo Word - Phần mềm soạn thảo văn bản winword ra đời vào cuối năm 1980. - Phần mềm này nằm trong bộ Office (văn phòng) thay thế cho máy đánh chữ. - Phần mềm này ra đời được ứng dụng rộng rãi trên toàn thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng. - Phần mềm này có rất nhiều tính năng : + Cung cấp đầy đủ các tính năng soạn thảo và định dạng văn bản đa dạng. + Khả năng đồ hoạ rất tốt. + khả năng chèn hình ảnh, âm thanh - Khả năng xuất , nhập dữ liệu nhanh. - Dễ dàng kết chuyển dữ liệu ở dạng HTML để chia sẻ dữ liệu trên mạng * Hoạt động 2: : Tìm hiểu cách khởi động, kết thúc chương trình GV: Muốn làm việc với một chương trình ứng dụng trước hết chúng ta phải làm gì HS: Trả lời 52
 • 53. Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng Nhất GV: Vậy cách khởi động đó như thế nào thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu ? Nêu cách khởi động Microsoft Word GV: Lấy ví dụ và làm mẫu trên máy chiếu ? Nêu các cách thoat khỏi Microsoft Word GV: hướng dẫn các cách thoát khỏi chương trình - Làm mẫu trên máy chiếu b. Khởi động HS: Trả lời Cách 1: Nháy đúp chuột vào biểu tượng Cách 2: Start/All program/ Microsoft Office/ Microsoft Word 2003 Cách 3: Kích phải chuột/ open Cách 4: Kích chuột/ ấn phím Enter Cách 5: Start/All program/ Microsoft HS: quan sát và ghi bài HS: Quan sát b. Thoát khỏi Word + Cách 1: Vào File/ Exit + Cách 2: Kích chuột vào nút Close (x) tại góc trên, bên phải màn hình + Cách 3: Kích phải chuột vào tên chương trình trên thanh công việc/Close + Cách 4: Nhấn tổ hợp phím Alt+F4 HS: Quan sát * Hoạt động 3: : Tìm hiểu cách cách gõ dấu Tiếng Việt Hoạt động 2: Tìm hiểu cách gõ dấu Tiếng Việt GV: Giới thiệu cách nhập văn bản *. Nhập văn bản Quy tắc nhập văn bản trong Word + Các dấu ngắt câu (dấu chấm (.), dấu phẩy (,), dấu hai chấm (:), dấu chấm than (!), dấu chấm hỏi(?),…) phải được đặt sát vào từ đứng trước nó, tiếp theo là một dấu cách nếu sau 53
 • 54. Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng Nhất trong Word và lấy ví dụ cụ thể để minh hoạ trên máy chiếu và giải thích HS: Nghe, quan sát và ghi bài GV: Hướng dẫn cách gõ chữ và dấu Tiếng Việt và lấy ví dụ cụ thể để minh hoạ trên máy chiếu HS: Nghe, quan sát và ghi bài đó vẫn còn nội dung + Các dấu mở ngoặc và các dấu mở nháy, gồm các dấu (,[,{,<, ‘ và “, phải được đặt sát vào bên trái kí tự đầu tiên của từ tiếp theo. Các dấu đóng ngoặc và các dấu đóng nháy tương ứng, gồm các dấu ),],},>,’ và ”, phải được đặt sát vào bên phải kí tự cuối cùng của từ ngay trước đó. + Giữa các từ chỉ được dùng một kí tự trống để phân cách + Một văn bản thường gồm nhiều đoạn văn bản. Nhấn Enter để kết thúc một đoạn văn bản chuyển sang một đoạn văn bản mới và chỉ nhấn Enter một lần. b. Sử dụng bộ gõ tiếng Việt - Vietkey hoặc ABC Gõ Được chữ Gõ Được dấu aa â j nặng oo ô x ngã ee ê r hỏi dd đ f huyền ow ơ s sắc uw ư Ví dụ: TW = TWW Xoong = xooong * Hoạt động 2: Tổng kết giờ học - GV yêu cầu HS nhắc lại các kiến thức đã học - Làm bài tập - Yêu cầu HS về nhà đọc SGK, - Chuẩn bị trước tiết sau IV. Rút kinh nghiệm sau giờ dạy ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 54
 • 55. Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng Nhất Tiết 24: Ngày soạn:7/11/2010 Các thao tác cơ bản của Word (Tiết 2) Ngày dạy:8a3: 14/11/2010 I. Mục tiêu: 8a1,8a2:13/11/2010 - Xác định được vị trí các phím trên bàn phím, phân biệt được các phím soạn thảo và phím chức năng. Ngồi đúng tư thế và thực hiện gõ các phím trên bàn phím bằng mười ngón. - Nắm được các thành phần chính của màn hình, - Các vùng trên bàn phím II. Chuẩn bị: - Nội dung: Nghiên cứu tài liệu SGK, các tài liệu khác - ĐDDH: SGK, máy chiếu III. Các hoạt động dạy học: 1. Bài cũ: Nêu các cách khởi động thoát khỏi Microsoft Word 2 Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh * Hoạt động 1: Giới thiệu Màn hình giao tiếp của Word GV: Cho HS quan sát màn hình soạn thảo văn bản và giới thiệu các đối tượng trên màn hình và nêu tác dụng của các thanh HS: Nghe, quan sát và ghi bài 1. Màn hình giao tiếp của Word - Thanh tiêu đề - Thanh bảng chọn - Thanh công cụ - Thước - Thanh cuốn - Vùng soạn thảo văn bản - Thanh trạng thái,… * Hoạt động 2: : Tìm hiểu Sử dụng bàn phím - GV yêu cầu HS quan sát tranh vẽ SGK đồng thời giới thiệu bàn phím máy tính (vật thật) HS quan sát. - GV giới thiệu các hàng phím trên bàn phím: + Hàng phím số + Hàng phím trên + Hàng phím cơ sở + Hàng phím dưới + Hàng phím chứa phím cách - GV giới thiệu và chú ý HS các - HS quan sát tranh SGK, quan sát bàn phím - HS quan sát và tìm hiểu - HS chú ý tìm hiểu Gồm: - Các phím chữ cái: a-z - Các phím số 0-9 - Các phím dấu - Các phím Shift, Ctrl, Tab, Space, 55
 • 56. Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng Nhất phím trên từng hàng phím. Giới thiệu kĩ hàng phím cơ sở, cách đặt tay trên bàn phím. - GV giới thiệu cho HS các phím khác trên bàn phím: Đó là các phím đặc biệt như: Ctrl, Alt, Shift, Capslock, Tab… GV yêu cầu HS tìm hiểu SGk, giải thích ý nghĩa của việc gõ bàn phím bằng mười ngón. -> Kết luận: Gõ bàn phím đúng bằng mười ngón có các ích lợi sau: + Tốc độ gõ nhanh hơn. + Gõ chính xác hơn Ngoài ra, gõ bàn phím bằng mười ngón tay là tác phong làm việc lao động chuyên nghiệp với máy tính. … - Các phím ->, <-, … - Các phím End, Home, Delete, Backspace,… - HS chú ý, thực hiện - HS tìm hiểu và có thể vẽ các phím để nhớ. - HS thực hiện - HS chú ý, ghi bài * Hoạt động 3: : Tìm hiểu Sử dụng chuột GV: ? Em hãy nêu các thao tác đối với chuột HS: Trả lời GV: Nhận xét, bổ sung và hướng dẫn HS cách thao tác trên chuột HS: Quan sát Các thao tác đối với chuột - Kích trái - Kích phải - Kích đúp - Trỏ đối tượng - Kéo thả chuột * Hoạt động 2: Tổng kết giờ học - GV yêu cầu HS nhắc lại các kiến thức đã học - Làm bài tập - Yêu cầu HS về nhà đọc SGK, - Chuẩn bị trước tiết sau IV. Rút kinh nghiệm sau giờ dạy ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 56
 • 57. Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng Nhất Tiết 25: Ngày soạn: 14/11/2010 Các thao tác cơ bản của Word (Tiết 3) Ngày dạy: /11/2010 I. Mục tiêu: - Biết các thao tác trên khối văn bản như : Chọn khối, sao chép, di chuyển và xoá các phần văn bản. II. Chuẩn bị: - Nội dung: Nghiên cứu tài liệu SGK, các tài liệu khác - ĐDDH: SGK, máy chiếu III. Các hoạt động dạy học: 1. Bài cũ: Em hãy nêu các thao tác đối với chuột 2 Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh * Hoạt động 1: Tìm hiểu Chọn phần văn bản - GV yêu cầu HS tìm hiểu TT SGK. - GV nêu nguyên tắc thực hiện với phần văn bản: Khi muốn thực hiện một thao tác (ví dụ như xoá, chuyển vị trí, thay đổi cách trình bày …) tác động đến một phần văn bản hay thay đổi đối tượng nào đó, trước hết chọn phần văn bản hay đối tượng đó (còn gọi là đánh dấu). ?H: Vậy để chọn phần văn bản ta là thế nào? - GV lưu ý HS: Nếu thực hiện thao tác mà kết quả không được như ý muốn: Em có thể khôi phục trạng thái của văn bản trước khi thực hiện thao tác đó bằng cách nháy nút lệnh Undo. - HS tìm hiểu SGK - HS chú ý - HS trả lời: C1 : Dùng chuột + Đặt con trỏ tại vị trí bắt đầu . + Kéo thả chuột đến cuối phần văn bản cần chọn. Sau đó thả chuột ra . C 2 : Dùng bàn phím + Dùng tổ hợp phím : Shift + ←↑→↓ Shift + Home Shift + End + Bôi đen toàn bộ tài liệu : Ctrl + A - Huỷ bỏ bôi đen : Nháy chuột vào vị trí bất kỳ trên vùng soạn thảo hoặc ấn 57
 • 58. Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng Nhất - GV hướng dẫn và yêu cầu HS thực hành các thao tác theo lí thuyết đã nêu. 1 trong 4 phím ←↑→↓ bất kỳ trên bàn phím . - HS chú ý, thực hiện * Hoạt động 2: : Tìm hiểu Sao chép văn bản - Yêu cầu HS đọc TT SGK tìm hiểu cách sao chép văn bản. - GV giải thích: Sao chép văn bản là giữ nguyên phần văn bản đó ở vị trí gốc, đồng thời sao nội dung đó vào vị trí khác. ?H: Vậy, để sao chép phần văn bản vào vị trí khác em làm thế nào? - GV lưu ý HS: Em có thể chọn nút copy một lần và nháy Paste nhiều lần để sao chép cùng một nội dung vào nhiều vị trí khác nhau. - HS tìm hiểu TT SGK - HS chú ý - HS trả lời: Để sao chép phần văn bản vào vị trí khác ta là như sau: + Chọn phần văn bản muốn sao chép. + Nháy nút Copy + Đưa con trỏ soạn thảo tới vị trí cần sao chép. + Nháy nút Paste - Hs chú ý * Hoạt động 3: : Tìm hiểu Di chuyển văn bản - Yêu cầu HS đọc TT SGK tìm hiểu cách sao chép văn bản. - GV giải thích: Di chuyển văn bản là ta di chuyển phần văn bản ở vị trí gốc sang một vị trí mới mà ở vị trí gốc không còn văn bản nữa. ?H: Vậy, để di chuyển phần văn bản vào vị trí khác em làm thế nào? - HS tìm hiểu TT SGK - HS chú ý - HS trả lời: Để di chuyển phần văn bản vào vị trí khác ta là như sau: + Chọn phần văn bản muốn di chuyển + Nháy nút Cut + Đưa con trỏ soạn thảo tới vị trí cần di chuyển 58
 • 59. Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng Nhất - GV lưu ý HS: Em có thể sao chép rồi xoá phần văn bản ở vị trí gốc. ?H: Thao tác sao chép khác thao tác di chuyển ở bước nào? + Nháy nút Paste - Hs chú ý - HS trả lời: Thao tác sao chép khác thao tác di chuyển ở bước 2. Còn sao chép khác di chuyển ở chỗ: Sao chép thì văn bản ở vị trí gốc không bị mất đi còn di chuyển thì văn bản ở vị trí gốc bị mất đi. * Hoạt động 2: Tổng kết giờ học - GV yêu cầu HS nhắc lại các kiến thức đã học - Làm bài tập - Yêu cầu HS về nhà đọc SGK, - Chuẩn bị trước tiết sau IV. Rút kinh nghiệm sau giờ dạy ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 59
 • 60. Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng Nhất Tiết 26: Ngày soạn: 14/11/2010 Các thao tác cơ bản của Word (Tiết 4) Ngày dạy:8a3: 28/11/2010 I. Mục tiêu: 8a1,8a2:27/11/2010 - Nắm được các thao tác mở mới, lưu, mở tệp đã có trên máy II. Chuẩn bị: - Nội dung: Nghiên cứu tài liệu SGK, các tài liệu khác - ĐDDH: SGK, máy chiếu III. Các hoạt động dạy học: 1. Bài cũ: để sao chép phần văn bản vào vị trí khác em làm thế nào? 2 Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh * Hoạt động 1: : Tìm hiểu mở tập tin - GV yêu cầu HS đọc và tìm hiểu SGK cách mở văn bản. ?H: Em mở văn bản đã có trên máy tính bằng cách nào? - GV lưu ý HS: Tên các tệp văn bản trong word có phần mở rộng (phần đuôi ngầm định là .doc). - HS tìm hiểu SGK - HS trả lời: Có 3 cách mở 1 tập tin C1 : Để mở tệp đã có trên máy, nháy chuột vào nút Open trên thanh công cụ. Xuất hiện hộp thoại. Em tìm tệp cần mở và nháy nút Open. C2 : Nháy vào File/Open C3 : ấn tổ hợp phím Ctrl + O * Hoạt động 2: Tìm hiểu Lưu tập tin vào đĩa - GV yêu cầu HS đọc và tìm hiểu SGK cách lưu văn bản. ?H: Em lưu văn bản trên máy tính bằng cách nào? - GV giải thích và làm mẫu cho HS quan sát. - HS tìm hiểu SGK - HS trả lời: C1 : Để lưu tệp văn bản trên máy, nháy chuột vào nút Save trên thanh công cụ. Xuất hiện hộp thoại. Em tìm nơi cần lưu tệp và và gõ tên tệp vào mục File name. Sau đó nháy 60
 • 61. Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng Nhất nút Save. C2 : Nháy vào File/Save C3 : ấn tổ hợp phím Ctrl +S Khi thực hiện 1 trong 3 cách trên sẽ xuất hiện hộp thoại Save . * Hoạt động 3: : Tìm hiểu cách lưu tài liệu với 1 tên khác GV yêu cầu HS đọc và tìm hiểu SGK cách lưu văn bản dưới dạng 1 tên khác . ?H: Em lưu văn bản trên máy tính bằng cách nào? - GV giải thích và làm mẫu cho HS quan sát. - Để lưu tài liệu với 1 tên khác ta thực hiện như sau : + Nháy vào File/Save as + Xuất hiện hộp thoại Save as : - Sau đó nháy vào mục Save để lưu tên mới của tập tin . * Hoạt động 2: Tổng kết giờ học - GV yêu cầu HS nhắc lại các kiến thức đã học - Làm bài tập - Yêu cầu HS về nhà đọc SGK, - Chuẩn bị trước tiết sau 61 Nhập tên mới cần lưu vào mục này
 • 62. Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng Nhất IV. Rút kinh nghiệm sau giờ dạy ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 62
 • 63. Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng Nhất Tiết 27 Ngày soạn: 21/11/2010 Các thao tác cơ bản của Word (Tiết 5) Ngày dạy: /11/2010 I. Mục tiêu: - HS làm quen và tìm hiểu cửa sổ làm việc của Word, các bảng chọn, một số nút lệnh. - Bước đầu tạo và lưu một văn bản chữ Việt đơn giản II. Chuẩn bị: - Nội dung: Nghiên cứu SGK, SGV - ĐDDH: Phòng máy III. Các hoạt động dạy học: 1. Kiểm tra bài cũ: - GV đặt câu hỏi kiểm tra HS: ?1: Em hãy nêu các cách khởi động Word? ?2: Em hãy liệt kê các thành phần cơ bản của cửa sổ word? - 1 – 2 HS trả lời. GV nhận xét, cho điểm. 2. Bài mới : Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh * Hoạt động 1: Tổ chức tiết thực hành - GV chia nhóm HS, mỗi nhóm 3 – 4 HS. Mỗi nhóm ngồi 1 máy. - Yêu cầu HS làm việc nghiêm túc theo sự hướng dẫn của GV. - Yêu cầu HS chuẩn bị khởi động máy tính (GV đóng nguồn điện). - HS thực hiện, ngồi vào máy của nhóm mình theo yêu cầu của GV - HS chú ý - HS thực hiện khởi động máy * Hoạt động 2: Thực hành a) Khởi động Word và tìm hiểu các thành phần trên màn hình của word. - GV hướng dẫn và yêu cầu HS khởi động Word. - GV quan sát và hướng dẫn. - Yêu cầu HS nhận biết các bảng chọn trên thanh bảng chọn. Mở một vài bảng chọn và di chuyển chuột để tự động mở các bảng chọn khác. - HS thực hiện: Nháy đúp chuột biểu tượng W - HS các nhóm nhận biết và thực hành. 63
 • 64. Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng Nhất - Phân biệt các thanh công cụ của Word. Tìm hiểu các nút lệnh trên các thanh công cụ đó. - Tìm hiểu một số chức năng trong các bảng chọn File: Mở, đóng và lưu tệp văn bản, mở văn bản mới. - Chọn các lệnh FileOpen và nháy nút lệnh Open trên thanh công cụ, suy ra sự tương tự giữa lệnh trong bảng chọn và nút lệnh trên thanh công cụ. b) Soạn một văn bản đơn giản. - GV yêu cầu HS thực hành gõ một đoạn văn bản tiếng Việt (nội dung đoạn văn như trong SGK). - GV hướng dẫn các nhóm những sai xót còn mắc phải. - Yêu cầu HS thực hành lưu văn bản với tên là Biendep. - GV hướng dẫn và kiểm tra kết quả của HS. - GV hướng dẫn HS các nhóm và chỉ ra những sai xót còn mắc phải. - HS thực hành và tìm hiểu. - HS thực hành và tìm hiểu - HS thực hành và tìm hiểu - HS thực hành - HS tiếp tục thực hành - HS thực hành - HS tìm hiểu, thực hành - HS thực hành lần lượt theo thự tự các bước trong SGK. * Hoạt động 3: Tổng kết bài thực hành – Dặn dò - GV yêu cầu HS đóng cửa sổ làm việc, tắt máy tính theo lệnh tắt máy: Vào StartTurn off ComputerTurn off - Nhận xét tiết học thực hành, nêu ưu, khuyết điểm của các nhóm. - Yêu cầu HS dọn vệ sinh phòng TH - Dặn dò HS về nhà chuẩn bị và tìm hiểu tiết sau thực hành tiếp IV. Rút kinh nghiệm sau giờ dạy ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 64
 • 65. Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng Nhất Tiết 28 Ngày soạn: 21/11/2010 Các thao tác cơ bản của Word (Tiết 6) Ngày dạy: /11/2010 I. Mục tiêu: - HS làm quen và tìm hiểu cửa sổ làm việc của Word, các bảng chọn, một số nút lệnh. - Bước đầu tạo và lưu một văn bản chữ Việt đơn giản II. Chuẩn bị: - Nội dung: Nghiên cứu SGK, SGV - ĐDDH: Phòng máy III. Các hoạt động dạy học: 1. Kiểm tra bài cũ: - GV đặt câu hỏi kiểm tra HS: ?1: Em hãy nêu cách lưu một file văn bản mới? - 1 – 2 HS trả lời. GV nhận xét, cho điểm. 2. Bài mới : Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh * Hoạt động 1: Tổ chức tiết thực hành - GV chia nhóm HS, mỗi nhóm 3 – 4 HS. - Yêu cầu mỗi nhóm ngồi 1 máy. - Yêu cầu HS làm việc nghiêm túc theo sự hướng dẫn của GV. - Yêu cầu HS chuẩn bị khởi động máy tính (GV đóng nguồn điện). - HS thực hiện, ngồi vào máy của nhóm mình theo yêu cầu của GV - HS thực hành - HS chú ý - HS thực hiện khởi động máy * Hoạt động 2: Thực hành - Yêu cầu HS khởi động Word - Yêu cầu HS tiếp tục thực hành nhập nội dung một đoạn văn bản tuỳ ý và lưu file văn bản vào trong máy. - GV kiểm tra kết quả thực hành của HS các nhóm. Có nhận xét, đánh giá và cho điểm thực hành HS. - HS thực hiện: Nháy đúp chuột biểu tượng W - HS thực hiện - HS tiếp tục thực hành. - HS thực hiện 65
 • 66. Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng Nhất - Yêu cầu các thành viên trong nhóm đổi chéo cho nhau thực hành và sau đó nhận xét kết quả của các thành viên trong nhóm mình. - Yêu cầu các nhóm đánh giá chéo các thành viên của nhóm khác. Chỉ ra được ưu và nhược điểm của nhóm mình. c) Tìm hiểu cách di chuyển con trỏ soạn thảo và các cách hiển thị văn bản: + Yêu cầu HS tập di chuyển con trỏ soạn thảo trong văn bản bằng chuột và bàn phím. + Sử dụng thanh cuốn để xem các phần khác nhau của văn bảnkhi được phóng to. + Chọn các lệnh View -> Normal; View -> Print layout, View -> Outline để hiển thị văn bản trong các chế độ khác nhau. + Thu nhỏ kích thước của màn hình soạn thảo. + Nháy nút phóng to, thu nhỏ màn hình để quan sát và thực hành + Đóng cửa sổ văn bản và thoát khỏi word. - GV hướng dẫn HS các nhóm và chỉ ra những sai xót còn mắc phải. - HS thực hiện - HS thực hành và tìm hiểu - HS thực hành - HS tiếp tục thực hành - HS thực hành - HS tìm hiểu, thực hành - HS thực hành lần lượt theo thự tự các bước trong SGK. - HS thực hành * Hoạt động 3: Tổng kết bài thực hành – Dặn dò - GV yêu cầu HS đóng cửa sổ làm việc, tắt máy tính theo lệnh tắt máy: Vào StartTurn off ComputerTurn off - Nhận xét tiết học thực hành, nêu ưu, khuyết điểm của các nhóm. - Yêu cầu HS dọn vệ sinh phòng TH - Dặn dò HS về nhà đọc trước tiết sau IV. Rút kinh nghiệm sau giờ dạy 66
 • 67. Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng Nhất ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 67
 • 68. Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng Nhất Tiết 29 Ngày soạn: 28/11/2010 Các thao tác cơ bản của Word (Tiết 7) Ngày dạy: / 12 /2010 I. Mục tiêu: - Nắm được các thao tác Thiết lập và xem trang in II. Chuẩn bị: - Nội dung: Nghiên cứu tài liệu SGK, các tài liệu khác - ĐDDH: SGK, máy chiếu III. Các hoạt động dạy học: 1. Bài cũ: để sao chép phần văn bản vào vị trí khác em làm thế nào? 2 Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh * Hoạt động 1: Tìm hiểu Trình bày trang văn bản - Yêu cầu HS tìm hiểu SGK về các cách trình bày trang văn bản. ?H: Em hãy nêu có mấy cách trình bày trang văn bản? ?H: Em hãy nêu các yêu cầu cơ bản khi trình bày trang văn bản? - GV lưu ý HS không lầm lề trang với lề đoạn văn. Lề đoạn văn được tính từ lề trang và có thể thò ra ngoài lề trang. - HS tìm hiểu - HS trả lời: Có 2 cách để trình bày trang văn bản đó là: + Trình bày trang đứng + Trình bày trang nằm ngang - HS trả lời: Các yêu cầu là: + Chọn hướng trang: Trang đứng hay nằm ngang + Đặt lề trang: Lê trái, phải, trên, dưới. - HS chú ý * Hoạt động 2: Chọn hướng trang và đặt lề trang - Yêu cầu HS tìm hiểu SGK về cách chọn hướng trang và đặt lề trang. - GV hướng dẫn HS: Để trình bày trang văn bản em - HS tìm hiểu - HS chú ý, ghi nhớ và thực hiện theo các bước. 68
 • 69. Giáo án nghề Tin học 8 Trường THPT Thồng Nhất thực hiện lệnh: Vào file Page setup Xuất hiện hộp thoại: + Mục Margins: Chọn: Top: Lề trên Bottom: Lề dưới Left: Lề trái Right: Lề phải + Mục orientation: Chọn Portrait: Hướng trang đứng Chọn Landscape: Hướng trang ngang. Sau đó chọn OK - GV lưu ý HS: Khi thao tác trên hộp thoại, em có thể xem hình hình hoạ ở góc dưới bên phải hộp thoại để thấy ngay tác dụng (Mục Preview). * File/ Page Setup.../ XHHT: - Chọn trang Paper Trong mục Paper size chọn cỡ giấy (Thường cỡ A4) - Chọn trang Margins: để chọn lề và hướng giấy in Trong mục: + Margins: đặt lề cho trang Top: lề trên (2cm) Right: lề phải (2-1.5cm) Left: lề trái (3-3.5cm) Bottom: lề dưới (2cm) + Orientation: chọn hướng giấy in Landscape: hướng ngang hoặc Portrai: hướng đứng - HS chú ý * Hoạt động 3 Tổng kết giờ học - GV yêu cầu HS nhắc lại các kiến thức đã học - Làm bài tập - Yêu cầu HS về nhà đọc SGK, - Chuẩn bị trước tiết sau IV. Rút kinh nghiệm sau giờ dạy ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 69