SlideShare a Scribd company logo
Baøi: - tieát: 01
Tuaàn daïy: 01
Ngày dạy:20/08/2013
1.MUÏC TIEÂU:
1.1. Kieán thöùc:
- HS bieát:
+ HĐ 1: - Hoïc sinh bieát taùc giaû cuûa baøi haùt Muøa thu ngaøy khai tröôøng laø
Nhaïc só Vuõ Troïng Töôøng.
+ HĐ 2:- Học sinh biết sơ lược về bài hát Muøa thu ngaøy khai tröôøng.
- HS hiểu:
+ HĐ 1,2: - Hoïc sinh haùt ñuùng giai ñieäu, lôøi ca cuûa baøi haùt.
1.2. Kyõ naêng:
- HS thöïc hieän ñöôc : - Haùt ñuùng giai ñieäu bieát theå hieän ñaûo phaùch, ngaân
daøi ñuû 3 phaùch.
- HS thöïc hieän thaønh thaïo: HS hát đúng giai điệu bài hát.
1.3. Thaùi ñoä
- Thoùi quen:- Thoâng qua baøi haùt giaùo ducï cho hocï sinh theâm yeâu quí maùi
tröôøng, ôû ñoù coù nhöõng thaày coâ ngaøy ñeâm chaêm soùc, vun troàng nhöõng
maàm xanh ñaát nöôùc.
- Tính caùch:- Thoâng qua baøi haùt giaùo duïc caùc em tình caûm gaén boù vôùi
nhaø tröôøng.
2.NỘI DUNG BÀI HỌC
- HS haùt ñuùng lôøi vaø giai ñieäu baøi haut
3.CHUAÅN BÒ:
3.1. Giaùo vieân:
- Maùy haùt ñóa.
- Ñóa CD aâm nhaïc lôùp 8.
- Baûng phuï baøi haùt.
- GV taäp ñaøn vaø haùt thuaàn thuïc baøi haùt Muøa thu ngaøy khai tröôøng.
3.2. Hoïc sinh:
- Saùch giaùo khoa.
- Duïng cuï hoïc taäp boä moân.
Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga
Hoïc haùt baøi: MUØA THU NGAØY
KHAI TRÖÔØNG
- Ñoïc vaø tìm hieåu noäi dung baøi haùt.
- Tìm nghe theâm moät soá taùc phaåm cuaû moät soá taùc phaåm aâm nhaïc cuûa
Vuõ Troïng Töôøng.
4.TOÅ CHÖÙC CAÙC HOAÏT ÑOÄNG HOÏC TAÄP:
4.1. OÅn ñònh toå chức vaø kieåm dieän
- Kieåm tra só soá.
+ Lôùp 8A5: .........................................................................................................
- OÅn ñònh choã ngoài
- Haùt taäp theå
4.2. Kieåm tra mieäng:
- Kieåm tra saùch vôû, duïng cuï hoïc taäp cuûa hoïc sinh.
- Kieåm tra kieán thöùc ñoïc nhaïc cô baûn.
4.3.Tieán trình baøi hoïc:
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV VAØ HS NOÄI DUNG BAØI HOÏC
* Hoïat ñoäng 1: Vaøo baøi (10p)
“Hoïc haùt baøi: Muøa thu
ngaøy khai tröôøng”
- GV ghi ñaàu baøi.
- GV treo baûng phuï.
- GV giôùi thieäu ñoâi neùt veà taùc giaû.
- HS laéng nghe.
- Tìm hieåu caùc daáu hieäu coù trong baøi:
+ Nhòp cuûa baøi haùt ? Nhòp2/4
+ Gioïng cuûa baøi haùt? Ñoâ tröôûng
+ Luyeán 3 noát.
+ Ñaûo phaùch, nghòch phaùch…
- Goïi 2 hoïc sinh ñoïc lôøi baøi haùt.
- Baøi haùt chia laøm 2 ñoaïn:
+ Ñoaïn 1: Tieáng …..muaø thu.
+ Ñoaïn 2: coøn laïi.
- Cho caû lôùp nghe baøi haùt qua maùy.
* Hoaït ñoäng 2: Daïy haùt.(25p)
1/Tìm hieåu baøi haùt:
“Muaø Thu ngaøy khai
tröôøng”
Nhaïc vaø lôøi: Vuõ Troïng
Töôøng
* Ñoâi neùt veà taùc giaû:
Vuõ Troïng Töôøng coù moät soá
ca khuùc thieáu nhi nhö: Lôøi ru
cuaû meï, Chò Haèng, Caây
baøng muaø haï…
* Nhaän xeùt:
- Nhòp2/4
- Gioïng Ñoâ tröôûng
Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga
- Luyeän thanh: cho hoïc sinh ñoïc gam ñoâ
tröôûng.
- Daïy haùt:
+ Moãi caâu GV haùt maãu 3-4 laàn roài
baét nhòp cho hoïc sinh haùt theo.
+ Thöïc hieän töông töï theo loái moùc
xích cho ñeán khi heát baøi (löu yù daïy
chaäm vaø söûa sai cho hoïc sinh ôû caùc
daáu luyeán, ñaûo nghòch phaùch).
+ Moãi caâu GV chia lôùp thaønh 2 daõy
laàn löôït thöïc hieän.
+ GV chuù yù söûa sai cho HS.
+ Höôùng daãn HS voã tay theo phaùch.
+ Cho caû lôùp haùt baøi keát hôïp voã
tay theo phaùch.
- GV nhaän xeùt, söûa sai.
- Goïi moãi nhoùm thöïc hieän 2-3 laàn.
- GV goïi HS nhaän xeùt.
- Höôùng daãn cho HS1 soá hình thöùc haùt
nhö: haùt lónh xöoùng, haùt ñoái ñaùp…
- Goïi 2-3 nhoùm HS thöïc hieän.
- HS thöïc hieän, GV chuù yù söûa sai(neáu
coù).
- Goïi 3-4 hoïc sinh thöïc hieän keát hôïp cho
ñieåm.
- Cho caû lôùp ñöùng leân vöøa haùt vöøa
vaän ñoäng theo nhòp.
2/ Hoïc haùt:
*Lôøi baøi haùt :
Tieáng troáng tröôøng roän raõ
laøm tan caùi naéng heø dòu ñi
nhöõng tieáng ve coøn vöông
treân voøm caây xanh laù. Muaø
thu sang ñeïp quaù xao xuyeán
bao taâm hoàn vui tieán troáng
töïu tröôøng trong tieán haùt muaø
thu.
Muaø thu ôi! Muaø thu! Muaø ñi
xaây nhöõng öùôc mô, tung bay
maøu khaên thaém röïc rôõ treân
vai em.
Muaø thu ôi! Muaø thu! Muaø
thôm trang saùch môùi, tieáng
haùt ngaøy khai tröøông trong
saùng nhö trôøi thu.
4.4/Tổng kết:
- Caâu 1: Chia lôùp thaønh 2 daõy luyeän taäp haùt ñoái ñaùp.
- Caâu 2: Haùt laïi hoaøn chænh baøi haùt keát hôïp voã tay theo phaùch.
4.5.Höôùng daãn hoïc sinh töï hoïc:
Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga
- Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát hoïc naøy:
+ Hoïc thuoäc lôøi baøi haùt Muøa thu ngaøy khai tröôøng.
+ Trình baøy baøi haùt keát hôïp goõ ñeäm.
- Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát hoïc tieáp theo:
+ Vieát baøi TÑN soá 1, tìm hieåu caùc kí hieäu aâm nhaïc trong baøi.
5/PHỤ LỤC:..................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga
Baøi:1 - tieát: 02
Tuaàn daïy: 02
Ngày dạy:26/08/2013
1. MUÏC TIEÂU:
1.1Kieán thöùc:
- HS bieát:
+ HĐ 1: - HS haùt thuoäc baøi haùt Muøa thu ngaøy khai tröôøng vaø theå hieän
ñöôïc saéc thaùi, tình caûm cuûa baøi haùt. Bieát haùt keát hôïp goõ ñeäm.
+ HĐ 2:Bieát trình baøy baøi haùt theo hình thöùc ñôn ca, song ca, toáp ca...
- HS hiểu:
+ HĐ 1,2: - HS ñoïc ñuùng giai ñieäu, gheùp lôøi ca baøi TÑN soá 1.
* Tích hôïp: Hoïc taäp vaø laøm theo taám göông ñaïo ñöùc Hoà Chí Minh.
1.2.Kó naêng:
- HS thöïc hieän ñöôc : - Hoïc sinh bieát theå hieän saéc thaùi tình caûm baøi Muøa
thu ngaøy khai tröôøng.
- HS thöïc hieän thaønh thaïo: - HS bieát trình baøy baøi haùt ôû möùc ñoä hoaøn
chænh.
1.3.Thaùi ñoä:
- Thoùi quen : - Coù yù thöùc, coá gaéng hoïc haønh vöôn tôùi nhöõng öôùc mô töôi
ñeïp.
- Tính caùch:- Thoâng qua baøi haùt giaùo duïc caùc em tình caûm gaén boù vôùi
nhaø tröôøng ñeå coù ñoäng cô hoïc taäp toát hôn.
2.NỘI DUNG BÀI HỌC
- HS ñoïc ñöôïc teân noát nhaïc vaø gheùp lôøi ca baøi TÑN soá 1.
3. CHUAÅN BÒ:
3.1. Giaùo vieân:
- Ñaøn Organ, baûng phuï baøi TÑN soá 8.
- GV taäp ñoïc nhaïc vaø haùt ñuùng lôøi baøi TÑN soá 8.
3.2.Hoïc sinh:
- Hoïc thuoäc lôøi baøi haùt Muøa thu ngaøy khai tröôøng.
- Vieát baøi TÑN soá 1, nhaän xeùt, taäp nhaän teân noát baøi TÑN.
Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga
OÂn taäp baøi haùt: MUØA THU NGAØY
KHAI TRÖÔØNG.
4.TOÅ CHÖÙC CAÙC HOAÏT ÑOÄNG HOÏC TAÄP:
4.1. OÅn ñònh toå chöùc vaø kieåm dieän:
- Kieåm tra só soá HS.
- OÅn ñònh toå chöùc.
+ Lôùp 8A5: ........................................................................................
- Cho HS haùt moät baøi haùt taäp theå
4.2. Kieåm tra mieäng:
- Caâu 1: Haùt keát hôïp voã tay baøi haùt Muøa thu ngaøy khai tröôøng.
- Caâu 2: Keå teân moät vaøi baøi haùt veà muøa thu.
4.3.Tieán trình baøi hoïc:
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV VAØ HS NOÄI DUNG BAØI HOÏC
* Hoaït ñoâng 1: Vaøo baøi(15p)
OÂn taäp baøi haùt: “Muaø thu
ngaøy khai tröôøng”
Nhaïc vaø lôøi: Vuõ Troïng
Töôøng
- Gv ghi baûng, Hs ghi baøi
- GV thuyeát trình giôùi thieäu baøi.
ÔÛ tieát tröôùc, chuùng ta ñaõ ñöôïc hoïc
haùt baøi Muaø thu ngaøy khai tröôøng.
Hoâm nay, chuùng ta seõ oân laïi vaø
cuøng tìm hieåu saâu hôn veà baøi haùt.
Hoïc baøi TÑN soá 1- Chieác ñeøn oâng
sao.
- Gv hoûi: Em haõy cho bieát noäi dung cuûa
baøi haùt Muaø thu ngaøy khai tröôøng?
+ Hs traû lôøi:
- Gv hoûi: Cho bieát saéc thaùi caàn theå hieän
khi haùt?
+ Hs traû lôøi:
- GV höôùng daãn HS oân haùt:
+ Luyeän thanh
+ Caû lôùp haùt laïi baøi: Muaø thu ngaøy
1/ OÂn taäp baøi haùt:
“ Muaø thu ngaøy khai
tröôøng”
Nhaïc vaø lôøi: Vuõ Troïng
Töôøng.
2/ Taäp ñoïc nhaïc soá 1
Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga
khai tröôøng
+ GV nhaän xeùt, höôùng daãn HS söûa
sai baèng caùch haùt laïi giai ñieäu baøi haùt.
- Gv höôùng daãn hs minh hoaï moät vaøi
ñoäng taùc cho baøi haùt.
- Gv kieám tra, hs thöïc hieän kieåm tra theo
nhoùm.
- Gv nhaän xeùt cho ñieåm.
* Hoaït ñoâng 2: TÑN soá 1(15P)
“Chieác ñeøn oâng sao”
Nhaïc vaø lôøi: Phaïm
Tuyeân
- Giôùi thieäu baûng phuï cheùp TÑN soá 1.
- Nhaän xeùt:
+ Nhòp cuûa baøi haùt?
+ Baøi haùt ñöôïc vieát ôû gioïng gì?
+ Cao ñoä goàm nhöõng noát naøo ?
+ Baøi haùt söû duïng nhöõng aâm hình noát
gì?
+ Caùc kí hieäu aâm nhaïc cuûa baøi ?
- GV höôùng daãn HS ñoïc vaø goõ tieát taáu
baøi TÑN. HS chia nhoùm luyeän taäp.
- HS trình baøy ñoïc teân noát nhaïc vaø goõ
tieát taáu baøi TÑN.
* Daïy ñoïc:
- GV cho HS ñoïc gam Ñoâ tröôûng (C) 2-3
laàn.
- GV ñaøn giai ñieäu caâu 1 (2 laàn) cho HS
laéng nghe vaø caûm nhaän.
- GV ñaøn giai ñieäu caâu 1 , hs ñoïc nhaïc 3
laàn
Trích baøi: “Chieác ñeøn
oâng sao”
Nhaïc vaø lôøi: Phaïm
Tuyeân
* Nhaän xeùt:
+ Nhòp : 2/4
+ Gioïng Ñoâ tröôûng
+ Cao ñoä: Ñoââ - reâ - mi - son
- la
+ Tröôøng ñoä: keùp, ñôn, ñôn
chaám doâi, ñen.
+ Daáu nhaéc laïi, daáu luyeán 2
aâm.
* Taäp ñoïc teân noát nhaïc
vaø goõ tieát taáu baøi TÑN.
* Daïy ñoïc:
- Luyeän thanh
- Taäp ñoïc nhaïc töøng caâu
- Ñoïc nhaïc caû baøi
- Gheùp lôøi ca
Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga
- GV nhaän xeùt, söûa sai( neáu coù)
- GV ñaøn giai ñieäu caâu 2 (2 laàn) cho HS
laéng gnhe vaø caûm nhaän.
- GV ñaøn giai ñieäu caâu 2 , hs ñoïc nhaïc 3
laàn
- GV nhaän xeùt, söûa sai( neáu coù)
- Gv ñaøn noái caâu 1 vaø 2, Hs ñoïc nhaïc
hoaø theo.
- Taäp töông töï nhö vaäy vôùi nhöõng caâu
coøn laïi theo loái moùc xích. TÑN caû baøi.
- Gv chæ ñònh hs khaù ñoïc cho caùc baïn
nghe.
- GV cho HS gheùp lôøi ca.
- Gv chia lôùp thaønh 2 daõy: 1 daõy ñoïc
nhaïc, daõy kia gheùp lôøi ca, ngöôïc laïi.
- Gv chuù yù söûa sai cuï theå cho HS.
- Goïi 3-4 nhoùm thöïc hieän laïi baøi TÑN.
- Goïi caùc nhoùm nhaän xeùt laãn nhau.
- Goïi caù nhaân HS thöïc hieän.
- Goïi HS nhaän xeùt.
- GV choát yù keát hôïp cho ñieåm.
- Gv höôùng daãn hs caùch haùt ñoái ñaùp:
Nöûa lôùp haùt caâu 1 vaø 3, nöûa lôùp haùt
caâu 2 vaø 4. Ngöôïc laïi.
4.4/Tổng kết:
- Caâu 1: Haùt keát hôïp voã tay theo phaùch baøi haùt Muaø thu ngaøy khai tröôøng.
- Caâu 2: Ñoïc nhaïc vaø gheùp lôøi keát hôïp goõ phaùch baøi TÑN soá 1.
4.5. Höôùng daãn hoïc sinh töï hoïc:
- Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát hoïc naøy:
+ Thuoäc lôøi, haùt ñuùng giai ñieäu baøi haùt Muaø thu ngaøy khai tröôøng.
Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga
+ Ñoïc nhaïc, keát hôïp gheùp lôøi ca vaø voã tay theo phaùch baøi TÑN soá 1.
- Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát hoïc tieáp theo:
+ Ñoïc vaø tìm hieåu phaàn ANTT: Nhaïc só Traàn Hoaøn vaø baøi haùt Moät muøa
xuaân nho......................................................................................................................
5/PHỤ LỤC:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Baøi: 1 – tieát: 03
Tuaàn daïy: 03
Ngày dạy:03/09/2013
1. MUÏC TIEÂU:
1.1.Kieán thöùc:
- HS bieát:
+ HĐ 1:- HS haùt thuoäc baøi Muøa thu ngaøy khai tröôøng vaø theå hieän ñuùng
toác ñoä, saéc thaùi, tình caûm, khaùc nhau ôû hai ñoaïn a vaø b cuûa baøi haùt,
+ HĐ 2: - HS ñoïc ñuùng giai ñieäu, gheùp lôøi ca baøi TÑN soá 1, keát hôïp voã
tay theo phaùch.
- HS hiểu:
+ HĐ 1,2: - Thoâng qua baøi haùt Moät muøa xuaân nho nhoû, HS bieát vaøi neùt
veà nhaïc só Traàn Hoaøn vaø moät soá saùng taùc cuûa oâng.
1.2.Kó naêng:
- HS thöïc hieän ñöôc : - Haùt ñuùng cao ñoä vaø tröôøng ñoä baøi haùt.
- HS thöïc hieän thaønh thaïo: - Đoïc ñuùng cao ñoä tröông ñoä TÑN soá 1
1.3.Thaùi ñoä:
Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga
OÂn taäp baøi haùt: MUØA THU NGAØY
KHAI TRÖÔØNG.
OÂn taäp Taäp ñoïc nhaïc: TÑN SOÁ 1.
AÂm nhaïc thöôøng thöùc: NHAÏC SÓ TRAÀN
- Thoùi quen:- Qua noäi dung baøi hoïc HS töï haøo veà taøi naêng cuûa nhaïc só
Traàn Hoaøn, töï haøo veà neàn aâm nhaïc nöôùc nhaø, coù tinh thaàn hoïc hoûi vaø
tích cöïc hoïc moân aâm nhaïc.
- Tính caùch: -Coù yù thöùc hoïc taäp toát hôn.
2.NỘI DUNG BÀI HỌC
- Bieát vaøi neùt veà NS Traàn Hoaøn vaø noäi dung cuûa baøi haùt Moät muøa xuaân
nho nhoû.
3. CHUAÅN BÒ:
3.1.Giaùo vieân:
- Ñaøn Organ. Maùy CD vaø ñóa baøi haùt Muøa thu ngaøy khai tröôøng.
- Tranh chaân dung nhaïc só Traàn Hoaøn (neáu coù).
3.2.Hoïc sinh:
- Hoïc thuoäc baøi haùt Muøa thu ngaøy khai tröôøng.
- Ñoïc vaø tìm hieåu tröôùc phaàn aâm nhaïc thöôøng thöùc.
4.TOÅ CHÖÙC CAÙC HOAÏT ÑOÄNG HOÏC TAÄP:
4.1. OÅn ñònh toå chöùc vaø kieåm dieän:
- Kieåm tra só soá HS.
+ Lôùp 8ª5: .............................................................................................
- OÅn ñònh toå chöùc.
4.2.Kieåm tra mieäng:
- Caâu 1: Haùt keát hôïp voã tay baøi haùt Muøa thu ngaøy khai tröôøng.
- Caâu 2: Ñoïc nhaïc, gheùp lôøi keát hoïp goõ phaùch TÑN soá 1.
4.3.Baøi môùi:
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV VAØ HS NOÄI DUNG HAØI HOÏC
* Giôùi thieäu baøi:
ÔÛ caùc tieát tröôùc chuùng ta ñaõ ñöôïc hoïc
haùt baøi Muøa thu ngaøy khai tröôøng vaø baøi
TÑN soá 1. Hoâm nay chuùng ta seõ oân laïi,
taäp goõ nhòp, phaùch cho baøi haùt vaø cuøng
tìm hieåu veà nhaïc só Traàn Hoaøn vaø moät
taùc phaåm raát quen thuoäc cuûa oâng – Moät
muøa xuaân nho nhoû qua phaàn ANTT.
- HS laéng nghe
* Hoaït ñoäng 1: Vaøo baøi(15P)
OÂn taäp baøi haùt: “Muøa thu ngaøy
1/ OÂn taäp baøi haùt:
“ Muaø thu ngaøy khai
tröôøng”
Nhaïc vaø lôøi: Vuõ
Troïng Töôøng
Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga
khai tröôøng”
Nhaïc vaø lôøi: Vuõ
Troïng Töôøng
- Gv ghi baûng; Hs ghi baøi.
- Gv goïi Hs nhaéc laïi noäi dung vaø saéc thaùi
cuûa baøi haùt.
- GV cho hoïc sinh nghe laïi baøi haùt qua maùy
ñóa 2 laàn.
- GV höôùng daãn HS oân haùt:
+ Luyeän thanh
+ Caû lôùp haùt laïi baøi haùt: Muøa thu
ngaøy khai tröôøng
+ GV nhaän xeùt, höôùng daãn HS söûa
sai cuï theå baèng caùch haùt laïi giai ñieäu baøi
haùt.
- Goïi moãi nhoùm thöïc hieän 1 laàn (3-4
nhoùm).
- GV goïi caùc nhoùm nhaän xeùt laãn nhau.
- GV söûa sai cho hoïc sinh caùc choã luyeán.
- Goïi caù nhaân 2 – 3 hoïc sinh haùt.
- Goïi HS nhaän xeùt.
- GV choát yù keát hôïp cho ñieåm.
- Höôùng daãn 1 soá ñoäng taùc phuï hoïa cho
baøi haùt.
* Hoaït ñoäng 2: OÂn taäp TÑN soá
1(15P)
“Chieác ñeøn oâng sao”
(trích)
Nhaïc vaø lôøi:
Phaïm Tuyeân
- Gv ghi baûng, Hs ghi baøi
- Gv hoûi: Em haõy neâu cao ñoä vaø tröôøng
ñoä söû duïng trong baøi TÑN?
+ HS traû lôøi.
- Luyeän thanh: Cho hs ñoïc gam Ñoâ tröôûng 2
2/ OÂn taäp Taäp ñoïc nhaïc:
TÑN soá 1
Trích baøi: “Chieác ñeøn oâng
sao”
Nhaïc vaø lôøi: Phaïm
Tuyeân
Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga
– 3 laàn.
- GV ñaùnh ñaøn (ñoïc) cho hs nghe laïi baøi
TÑN töø 1 ñeán 2 laàn, yeâu caàu hoïc sinh löu
yù vaø ñoïc theo .
- Cho caû lôùp ñoïc keát hôïp goõ phaùch.
- Goïi moãi nhoùm thöïc hieän 1-2 laàn, giaùo
vieân nghe vaø söûa sai (löu yù ñoïc ñuùng caùc
choã luyeán vaø theå hieän daáu nhaéc laïi).
- GV goïi caùc nhoùm nhaän xeùt laãn nhau.
- Goïi 3 – 4 hoïc sinh thöïc hieän, giaùo vieân cho
ñieåm.
* Hoaït ñoäng 3: AÂm nhaïc thöôøng
thöùc(15P)
“ Nhaïc só Traàn Hoøan
vaø baøi haùt Moät muøa xuaân nho
nhoû”
* Giôùi thieäu veà taùc giaû:
- GV treo aûnh Traàn Hoøan (neáu coù).
- Goïi 1 – 2 hs ñoïc noäi dung SGK
- Giôùi thieäu ñoâi neùt veà cuoäc ñôøi vaø söï
nghieäp cuûa oâng:
- GV giaûi thích vaø haùt maãu trích ñoaïn caùc
baøi haùt cuûa Traàn Hoøan, keát hôïp cho hs
nghe moät soá baøi haùt hay cuûa oâng qua
maùy ñóa.
- Baøi haùt: Moät muøa xuaân nho nhoû
Goïi 1-2 hs ñoïc lôøi baøi haùt, keát hoïp cho hs
nghe baøi qua maùy ñóa.
3/ AÂm nhaïc thöôøng thöùc:
Nhaïc só Traàn Hoøan vaø
baøi haùt
“ Moät muøa xuaân nho
nhoû”
1/ Nhaïc só Nguyeãn Ñöùc
Toaøn:
- Nhaïc só Traàn Hoøan teân thaät laø
Taêng Hích (buùt danh laø Hoà Thuaän
An) sinh naêm 1928 ôû Haûi Laêng,
tænh Quaûng Trò, oâng nguyeân laø
Boä tröôûng Boä Vaên hoùa – Thoâng
tin
- Caùc ca khuùc noåi tieáng: Sôn nöõ ca,
Lôøi ngöôøi ra ñi, Lôøi ru treân nöông, Giöõa
Maïc Tö Kha nghe caâu hoø ví daëm, Thaêm
beán nhaø roàng, Lôøi Baùc daën tröôùc luùc
ñi xa….
- Oâng ñöôïc nhaø nöôùc trao taëng
giaûi thöôûng Hoà Chí Minh veà vaên
hoïc ngheä thuaät
- Oâng maát ngaøy 23/11/2003 taïi Haø
Noäi.
2/ Baøi haùt Moät muøa xuaân
nho nhoû
- Baøi thô Moät muøa xuaân nho nhoû
cuûa nhaø thô Thanh Haûi ñöôïc nhaïc
só Traàn Hoaøn phoå nhaïc vaøo
naêm 1980.
Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga
4.4/Tổng kết:
- Caâu 1: Haõy trình baøy caûm nghó veà baøi haùt Moät muøa xuaân nho nhoû.
- Caâu 2: Neâu moät soá taùc phaåm tieâu bieåu cuûa Nhaïc só Traàn Hoaøn?
Ñaùp aùn: Caùc taùc phaåm noåi tieáng: Sôn nöõ ca, Lôøi ngöôøi ra ñi, Lôøi ru treân
nöông, Giöõa Maïc Tö Kha nghe caâu hoø ví daëm, Thaêm beán nhaø roàng, Lôøi Baùc daën tröôùc
luùc ñi xa
4.5. Höôùng daãn hoïc sinh töï hoïc:
- Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát hoïc naøy:
+ Thuoäc vaø haùt ñuùng giai ñieäu baøi haùt Muøa thu ngaøy khai tröôøng.
+ Ñoïc nhaïc, gheùp lôøi keát hôïp voã tay theo phaùch baøi TÑN soá 1.
+ Ghi nhôù moät nhöõng neùt cô baûn veà nhaïc só Traàn Hoaøn vaø baøi
haùt
Moät muøa xuaân nho nhoû.
- Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát hoïc tieáp theo:
+ Ñoïc lôøi, tìm hieåu noäi dung vaø caùc kí hieäu aâm nhaïc trong baøi Lí dóa
baùnh boø.
5/PHỤ LỤC:
......................................................................................................................................
Baøi: 2-tieát: 04
Tuaàn daïy: 04
Ngày dạy:09/09/2013
1.MUÏC TIEÂU:
1.1. Kieán thöùc:
- HS bieát:
+ HĐ 1,2: - Hoïc sinh bieát baøi haùt Lí dóa baùnh boø laø moät baøi daân ca Nam
Boä.
Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga
Hoïc haùt baøi LÍ DÓA
BAÙNH BOØ.
- HS hiểu:
+ HĐ 1,2:- Hoïc sinh haùt ñuùng giai ñieäu, lôøi ca vaø theå hieän ñöôïc tính
chaát vui töôi, nhí nhaûnh cuûa baøi haùt.
1.2. Kyõ naêng:
- HS thöïc hieän ñöôc : - Taäp cho hoïc sinh laøm quen vôùi caùch theå hieän tính
chaát vui-dí doûm cuûa baøi haùt.
- HS thöïc hieän thaønh thaïo: HS hát đúng giai điệu bài hát.
1.3. Thaùi ñoä:
- Thoùi quen: - Yeâu quùi voán daân ca cuûa Vieät Nam.
- Tính caùch:Töø ñoù coù thaùi ñoä ñuùng ñaén tích cöïc hôn trong hoïc taäp.
2.NỘI DUNG BÀI HỌC:
- HS haùt ñuùng lôøi vaø giai ñieäu baøi haùt Lí dóa baùnh boø.
3.CHUAÅN BÒ:
3.1. Giaùo vieân:
- Maùy haùt ñóa.
- Ñóa CD aâm nhaïc lôùp 8.
- Baûng phuï baøi haùt.
- GV taäp ñaøn vaø haùt thuaàn thuïc baøi haùt Lí dóa baùnh boø.
3.2. Hoïc sinh:
- Saùch giaùo khoa.
- Duïng cuï hoïc taäp boä moân.
- Ñoïc vaø tìm hieåu noäi dung baøi haùt.
- Tìm nghe theâm moät soá taùc phaåm cuaû moät soá baøi haùt mang aâm höôûng
daân ca Nam Boä.
4.TOÅ CHÖÙC CAÙC HOAÏT ÑOÄNG HOÏC TAÄP:
4.1. OÅn ñònh toå chöùc vaø kieåm dieän:
- Kieåm tra só soá.
+ Lôùp 8A5: .........................................................................................................
- OÅn ñònh choã ngoài
- Haùt taäp theå
4.2. Kieåm tra mieäng:
- Caâu 1: Haùt keát hôïp ñaùnh nhòp (voã tay) baøi haùt Muøa thu ngaøy khai
tröôøng.
Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga
- Caâu 2: Ñoïc nhaïc, gheùp lôøi keát hoïp goõ phaùch TÑN soá 1
: 4.3.Tieán trình baøi hoïc:
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV VAØ HS NOÄI DUNG BAØI HOÏC
* Hoaït ñoäng 1: Vaøo baøi(10)
- GV ghi ñaàu baøi.
- GV treo baûng phuï.
- Gv giôùi thieäu cho Hs bieát ñoâi neùt veà
baøi haùt.
- Giôùi thieäu moät vaøi laøng ñieäu daân ca
Nam boä
- Hs chuù yù laéng nghe.
- Giôùi thieäu veà ñoàng baèng Nam Boä. Cho
hoïc sinh xem tranh aûnh sinh hoïat cuûa
ñoàng baøo Nam boä(neáu coù).
- GV thuyeát trình höôùng daãn HS tìm hieåu
baøi haùt:
+ Nhòp cuûa baøi haùt?
+ Gioïng cuûa baøi haùt?
+ Caùc kí hieäu aâm nhaïc coù trong baøi?
- Baøi haùt chia thaønh 4 caâu:
+ Caâu 1: “Töø ñaàu…………………baùnh
boø”.
+ Caâu 2: “Giaáu cha……………………cho
troø”.
+ Caâu 3: “I i i i…………………..i i i troø”.
+ Caâu 4: Coøn laïi.
1/Tìm hieåu baøi haùt:
“ Lí dóa baùnh boø”ø
Daân ca Nam Boä
* Baøi Lí dóa baùnh boø ñöôïc
hình thaønh töø 2 caâu thô:
Hai tay böng dóa baùnh boø
Giaáu cha giaáu meï cho troø ñi
thi
- Giôùi thieäu moät vaøi laøng
ñieäu daân ca Nam boä: Lí caây
boâng, Lí ngöïa oâ, Lí quaï keâu…
- Giôùi thieäu veà ñoàng baèng
Nam Boä.
* Tìm hieåu baøi haùt:
- Nhòp 2/4.
- Gioïng Ñoâ tröôûng.
- Luyeán 4 noát, ñaûo phaùch,
daáu nhaéc laïi.
2/Hoïc haùt:
* Lôøi baøi haùt:
Hai tay böng dóa í a baùnh
Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga
- Goïi 2 hoïc ñoïc lôøi baøi haùt.
- Cho hoïc sinh nghe baøi haùt qua maùy
ñóa(2 laàn).
* Hoaït ñoäng 2: Daïy haùt.(25P)
- Luyeän thanh khôûi ñoäng gioïng.
- Daïy haùt:
Moãi caâu GV haùt maãu 3-4 laàn roài
baét nhòp cho hoïc sinh haùt theo, thöïc hieän
töông töï theo loái moùc xích cho ñeán khi
heát baøi (löu yù daïy chaäm vaø söûa sai cho
hoïc sinh ôû caùc daáu luyeán, ñaûo nghòch
phaùch).
- Moãi caâu Gv chuù yù laéng nghe, söûa sai
cho HS.
- Höôùng daãn HS voã tay theo phaùch.
- Chia lôùp thaønh 2 daõy, 1 daõy haùt lôøi, 1
daõy voã tay theo phaùch. Ngöôïc laïi.
- Goïi moãi nhoùm thöïc hieän 1 laàn (3-4
nhoùm)
- Goïi caùc nhoùm nhaän xeùt laãn nhau.
- Goïi caù nhaân HS thöïc hieän baøi haùt.
- GV goïi HS nhaän xeùt.
- GV toùm yù.
- Goïi 3-4 hoïc sinh thöïc hieän keát hôïp cho
ñieåm.
- Cho caû lôùp ñöùng leân vöøa haùt vöøa voã
tay theo phaùch.
boø. Giaáu cha giaáu meï chaân di
kheù neù toái trôøi sôï teù leùn
ñem cho troø i i i i i troø laø troø di
thi i i i troø tình tính tang tang laø
troø laø troø ñi thi i i i i i (2 laàn)
4.4/Tổng kết
- Caâu 1 : Haùt vaø voã tay theo phaùch baøi haùt “Lí dóa baùnh boø”.
- Caâu 2 : Haõy keå teân moät soá baøi haùt mang laøn ñieäu daân ca Nam Boä.
Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga
Ñaùp aùn : Moät vaøi baøi haùt coù laøn ñieäu daân ca Nam boä nhö: Lí caây
boâng, Lí ngöïa oâ, Lí quaï keâu…
4.5. Höôùng daãn HS töï hoïc:
- Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát hoïc naøy :
+ Haùt vaø voã tay theo phaùch baøi haùt “Lí dóa baùnh boø ”.
- Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát hoïc tieáp theo :
+ Tìm hieåu tröôùc phaàn nhaïc lí : Gam thöù – gioïng thöù.
+ Taäp ñoïc nhaïc soá 2.
5/PHỤ LỤC:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga
Baøi : 2-Tieát 05
Tuaàn daïy : 05
Ngày dạy:16/09/2013
1. MUÏC TIEÂU:
1.1. Kieán thöùc:
- HS bieát:
+ HĐ 1: - Hoïc sinh haùt thuoäc baøi Lí dóa baùnh boø vaø taäp theå hieän saéc
thaùi, tình caûm cuûa baøi haùt.
+ HĐ 2: - HS bieát ñöôïc caáu taïo, tính chaát cuûa gam thöù, gioïng thöù.
- HS hiểu:
+ HĐ 1,2: - Hoïc sinh ñoïc ñuùng giai ñieäu, gheùp lôøi ca baøi TÑN soá 2.
1.2. Kyõ naêng:
- HS thöïc hieän ñöôc : - Reøn kyõ naêng vöøa ñoïc nhaïc vöøa goõ phaùch 3/4.
- HS thöïc hieän thaønh thaïo: HS hát đúng giai điệu bài hát.
1.3. Thaùi ñoä:
- Thoùi quen:- Yeâu quùi voán daân ca cuûa Vieät Nam.
- Tính caùch:Thoâng qua baøi haùt caùc em hieåu theâm, vaø yeâu quí voán daân
ca Vieät Nam
2.NỘI DUNG BÀI HỌC
- HS haùt ñuùng giai ñieäu, lôøi ca cuûa baøi haùt “Lí dóa baùnh boø”.
- HS ñoïc ñöïôc nhaïc vaø gheùp lôøi baøi TÑN 2.
3. CHUAÅN BÒ:
3.1. Giaùo vieân:
- Maùy haùt ñóa, CD aâm nhaïc lôùp 8.
- Baûng phuï baøi haùt. Baûng phuï TÑN soá 2.
3.2. Hoïc sinh:
- Saùch giaùo khoa.
- Thuoäc lôøi baøi haùt.
Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga
OÂn taäp baøi haùt: LÍ DÓA
BAÙNH BOØ.
Nhaïc lí: GAM THÖÙ – GIOÏNG
THÖÙ.
Taäp ñoïc nhaïc: TÑN SOÁ 2.
- Ñoïc teân noát nhaïc, taäp goõ phaùch TÑN soá 2.
4.TIEÁN TRÌNH:
4.1. OÅn ñònh toå chức vaø kieåm dieän
- Kieåm tra só soá.
+ Lôùp 8A5:
……………………………………………………………………………………………………
……………..
- OÅn ñònh choã ngoài.
4.2. Kieåm tra mieäng:
* Caâu 1: Haùt vaø voã tay theo phaùch baøi haùt Lí dóa baùnh boø.
* Caâu 2: Tìm 1 soá baøi haùt trong chöông trình ñöïôc vieát ôû nhòp 2/4.
4.3.Tieán trình baøi hoïc:
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV VAØ HS NOÄI DUNG BAØI HOÏC
* Hoaït ñoäng 1: Vaøo baøi(15P)
OÂn taäp baøi haùt Lí dóa
baùnh boø.
- Cho hs nghe laïi baøi haùt qua maùy ñóa.
- GV baét gioïng cho caû lôùp haùt laïi baøi
(keát hôïp voã tay theo phaùch nhòp 2/4).
- Goïi moãi nhoùm thöïc hieän 1 -2 laàn.
- GV nghe vaø söûa sai cho hoïc sinh choã
luyeán 4 noát, löu yù haùt ñuùng daáu nhaéc
laïi.
- Goïi caù nhaân 3 – 4 hoïc sinh thöïc hieän cho
cho ñieåm.
- GV goïi HS nhaän xeùt.
- GV nghe vaø söûa sai cho hoïc sinh.
- Höôùng daãn cho hoïc sinh moät soá ñoäng
taùc minh hoïa cho baøi haùt.
* Hoaït ñoäng 2: Nhac lí: Gam thöù,
gioïng thöù
* Gam thöù: GV nhaéc laïi coâng thöùc cung
vaø nöûa cung gam thöù:
1/ OÂn taäp baøi haùt:
“Lí dóa baùnh
boø”.
Daân ca
Nam Boä
2/ Nhac lí: Gam thöù, gioïng
thöù
a/ Gam thöù:
- Gam thöù laø heä thoáng 7 baäc
aâm ñöôïc saép xeáp lieàn baäc,
hình thaønh döïa treân coâng thöùc
cung vaø nöûa cung nhö sau:
Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga
I II III IV V VI VII VIII
1c 1 ½ 1 1 1 ½
- HS chuù yù laéng nghe vaø theo doõi.
- GV ñaùnh ñaøn cho hs nghe laïi gam ñoâ
tröôûng
- Ñaùnh ñaøn cho hs nghe trích ñoïan moät vaøi
baøi haùt gòong tröôûng  gioïng tröôûng mang
tính chaát soâi noåi, trong saùng…
- HS chuù yù laéng nghe, vaø caûm nhaän.
- HS phaùt bieåu caûm nhaän cuûa mình sau
khi nghe baøi haùt.
* GV giôùi thieäu coâng thöùc cung vaø
nöûa cung gioïng thöù.
I II III IV V VI VII VIII
1c ½ 1 1 ½ 1 1
- HS chuù yù laéng nghe vaø theo doõi.
- GV ñaùnh ñaøn cho hs nghe laïi gam la thöù
- Ñaøn, haùt trích ñoïan moät vaøi baøi gioïng
thöù  gioïng thöù dieãn taû söï dòu daøng tha
thieát…
- HS chuù yù laéng nghe, vaø caûm nhaän.
- HS phaùt bieåu caûm nhaän cuûa mình sau
khi nghe baøi haùt.
* Hoaït ñoäng 3: TÑN soá 2(15P)
Giôùi thieäu baûng phuï cheùp TÑN soá 2.
HS ghi baøi.
- GV höôùng daãn HS tìm hieåu baøi:
+ Nhòp cuûa baøi haùt?
+ Baøi haùt ñöôïc vieát ôû gioïng gì?
+ Veà cao ñoä baøi haùt söû duïng nhöõng
noát gì?
+ Veà tröôøng ñoä baøi haùt söû duïng
I II III IV V VI VII VIII
1c 1 ½ 1 1 1 ½
- AÂm oån ñònh nhaát trong gam
goïi laø aâm chuû (baäc 1)
TD: Gam la thöù (SGK/14)
b/ Gioïng thöù:
Caùc baäc aâm trong gam thöù
ñöôïc söû duïng ñeå xaây döïng giai
ñieäu moät baøi haùt (hay baûn
nhaïc) ngöôøi ta goïi ñoù laø gioïng
thöù keøm theo teân aâm chuû
TD: TÑN soá 7/SGK AÂN 7
3/ Taäp ñoïc nhaïc: TÑN soá
2
“Trôû veà Su-ri-en-
toâ” (trích)
* Nhaän xeùt:
+ Nhòp? 3/4
+ Gioïng? La thöù
+ Cao ñoä: La, si, ño,â re,â mi,
pha
+ Tröôøng ñoä: ñôn, ñen, traéng,
laëng ñen.
Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga
nhöõng hình noát gì?
- HS laàn löôït traû lôøi caùc caâu hoûi cuûa GV
keát hôïp ghi baøi.
- Daïy ñoïc:
+ Cho hs ñoïc gam la thöù 2 laàn (Ñi leân, ñi
xuoáng)
+ GV ñaùnh ñaøn caû baøi cho lôùp nghe (2
laàn)
+ Moãi caâu nhaïc GV ñaøn cho hs nghe 3-4
laàn roài baét gioïng cho hs ñoïc theo (Cho
gheùp 2 caâu nhieàu laàn).
+ Höôùng daãn hs vöøa ñoïc vöøa ñaùnh
nhòp 3/4, keát hôïp gheùp lôøi ca.
+ Goïi moãi nhoùm thöïc hieän 1 laàn (GV
söûa sai cho töøng nhoùm)
+ Goïi caù nhaân 3-4 hs xung phong thöïc
hieän vaø cho ñieåm.
4.4/Tổng kết:
- Caâu 1: Haùt vaø voã tay theo phaùch baøi haùt Lí dóa baùnh boø.
- Caâu 2: Ñoïc nhaïc gheùp lôøi keáp hôïp goõ phaùch TÑN soá 2.
4.5. Höôùng daãn hoïc sinh töï hoïc:
- Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát hoïc naøy:
+ Haùt vaø voã tay theo phaùch baøi haùt Lí dóa baùnh boø.
+ Ñoïc nhaïc gheùp lôøi keáp hôïp goõ phaùch TÑN soá 2.
+ Ghi nhôù veà gam thöù – gioïng thöù.
- Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát hoïc tieáp theo:
+ Thuoäc vaø haùt ñuùng giai ñieäu baøi haùt Lí dóa baùnh boø.
+ Ñoïc nhaïc gheùp lôøi keáp hôïp goõ phaùch TÑN soá 2.
+ Ñoïc vaø tìm hieåu tröôùc AÂNTT: Nhaïc só Hoaøng Vaân vaø baøi haùt
Hoø keùo phaùo.
5/PHỤ LỤC:
Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Baøi: 02 – tieát: 06
Tuaàn daïy: 06
Ngày dạy :24/09/2013
1.MUÏC TIEÂU:
1.1.Kieán thöùc:
- HS bieát:
+ HĐ 1: - Hoïc sinh haùt thuoäc vaø bieåu dieãn baøi Lí dóa baùnh boø.
+ HĐ 2- Hoïc sinh ñoïc ñuùng giai ñieäu, gheùp lôøi ca baøi TÑN soá 2.
- HS hiểu:
+ HĐ 1,2- Hoïc sinh bieát sô löôïc tieåu söû cuûa nhaïc só Hoøang Vaân vaø
baøi haùt Hoø keùo phaùo.
1.2.Kyõ naêng:
- HS thöïc hieän ñöôc :- Reøn kyõ naêng vöøa ñoïc nhaïc vöøa goõ phaùch 3/4.
- HS thöïc hieän thaønh thaïo:- Haùt ñuùng saéc thaùi baøi Lí dóa baùnh boø.
1.3.Thaùi ñoä:
- Thoùi quen:- Yeâu quùi voán daân ca cuûa Vieät Nam. - Töï haøo veà taøi naêng
cuûa nhaïc só Vieät Nam .
- Tính caùch:- Caùc em thaáy ñöôïc taùc duïng cuûa aâm nhaïc ñoái vôùi ñôøi soáng
cuûa con ngöôøi. Töø ñoù coù ñoäng cô hoïc taäp ñuùng ñaén hôn.
2.NỘI DUNG BÀI HỌC
Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga
OÂn taäp baøi haùt: LÍ DÓA BAÙNH BOØ.
OÂn taäp Taäp ñoïc nhaïc: TÑN SOÁ 2
AÂm nhaïc thöôøng thöùc: NHAÏC SÓ
HOAØNG VAÂN
- Hoïc sinh bieát veà cuoäc ñôøi, söï nghieäp aâm nhaïc cuûa nhaïc só Hoøang
Vaân, vaø ñöôïc nghe baøi haùt Hoø keùo phaùo.
3.CHUAÅN BÒ:
3.1.Giaùo vieân:
- Maùy ñóa.
- Ñóa CD aâm nhaïc 8.
- Baûng phuï TÑN soá 2.
3.2.Hoïc sinh:
- Saùch giaùo khoa, duïng cuï hoïc taäp
- Ñoïc vaø tìm hieåu noäi dung veà nhaïc só Hoaøng Vaân.
4.TIEÁN TRÌNH:
4.1.OÅn ñònh toå chöùc vaø kieåm dieän:
- Kieåm tra só soá.
+ Lớp 8A5:.............................................................................................
- OÅn ñònh choã ngoài
- Haùt taäp theå.
4.2.Kieåm tra mieäng:
* Caâu 1: Haùt vaø voã tay theo phaùch baøi haùt Lí dóa baùnh boø.
* Caâu 2: Ñoïc nhaïc, gheùp lôøi keát hôïp voã tay theo phaùch baøi TÑN soá
2.
4.3.Tieán trình baøi hoïc:
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV VAØ HS NOÄI DUNG BAØI HOÏC
* Hoaït ñoäng 1: Vaøo baøi(10p)
OÂn taäp baøi haùt : “Lí dóa
baùnh boø”
Daân
ca Nam Boä
- Cho hs nghe laïi baøi haùt qua maùy ñóa.
- GV baét gioïng cho caû lôùp haùt laïi baøi
(keát hôïp voã tay theo phaùch).
- Chia lôùp thaønh 2 daõy laàn löôït thöïc
1/ OÂn taäp baøi haùt:
“Lí dóa baùnh
boø”ø.
Daân ca
Nam Boä
Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga
hieän theo yeâu caàu cuûa GV.
- GV nghe vaø söûa sai cho HS.
- Goïi 3-4 nhoùm thöïc hieän 1 -2 laàn.
- GV nghe vaø löu yù söûa sai cho hoïc sinh.
- Goïi caù nhaân 3 – 4 hoïc sinh thöïc hieän.
- Goïi HS nhaän xeùt.
- GV choát yù vaø keát hôïp cho ñieåm.
- Höôùng daãn HS 1 soá caùch haùt thoâng
duïng nhö: haùt ñoái ñaùp, haùt lónh
xöôùng…
- Höôùng daãn cho hoïc sinh moät soá ñoäng
taùc minh hoïa cho baøi haùt.
* Hoaït ñoäng 2: OÂn taäp Taäp ñoïc
nhaïc: TÑN soá 2(15p)
“Trôû veà Su-ri-en-
to“â (trích)
Nhaïc: Italia
- Luyeän thanh: Cho hs ñoïc gam La thöù 2 –
3 laàn.
- GV ñaùnh ñaøn cho hs nghe laïi baøi TÑN
töø 1 ñeán 2 laàn, yeâu caàu hoïc sinh löu yù
vaø ñoïc theo .
- Cho caû lôùp ñoïc keát hôïp voã tay theo
phaùch.
- Goïi moãi nhoùm thöïc hieän 1-2 laàn, giaùo
vieân nghe vaø söûa sai (löu yù ñoïc ñuùng
caùc choã ngaân daøi 2 phaùch).
- Goïi 3 – 4 hoïc sinh thöïc hieän, giaùo vieân
cho ñieåm.
* Hoïat ñoäng 3: AÂm nhaïc thöôøng
thöùc: (15p)
Nhaïc só Hoøang Vaân vaø
baøi haùt Hoø Keùo phaùo
* Giôùi thieäu veà taùc giaû:
2/ OÂn taäp Taäp ñoïc
nhaïc: TÑN soá 2
“Trôû veà Su-ri-en-
to“â (trích)
Nhaïc:
Italia
3/ AÂm nhaïc thöôøng
thöùc:
Nhaïc só Hoøang Vaân
vaø baøi haùt Hoø Keùo
phaùo
- Nhaïc só Hoøang Vaân teân
thaät laø Leâ Vaên Ngoï (coøn coù
buùt danh laø Y na), sinh naêm
1930 taïi Haø Noäi.
- Caùc baøi haùt noåi tieáng cuûa
oâng nhö: Quaõng Bình queâ ta ôi,
Hai chò em, Toâi laø ngöôøi thôï moû,
Baøi ca xaây döïng, Tình ca Taây
Nguyeân…
Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga
- GV treo aûnh Hoaøng Vaân(neáu coù).
- Goïi 1 – 2 hs ñoïc noäi dung SGK.
- Giôùi thieäu ñoâi neùt veà cuoäc ñôøi vaø
söï nghieäp cuûa oâng.
- GV giaûi thích vaø haùt maãu trích ñoaïn
caùc baøi haùt cuûa Hoaøng Vaân, keát hôïp
cho hs nghe moät soá baøi haùt hay cuûa
oâng qua maùy ñóa.
- HS chuù yù laéng nghe.
- Baøi haùt: Hoø keùo phaùo Goïi 1-2 hs
ñoïc lôøi baøi haùt, keát hôïp cho hs nghe
baøi qua maùy ñóa.
- Caùc baøi haùt oâng vieát cho
thieáu nhi nhö: Em yeâu tröôøng em,
Con chim vaønh khuyeân, Muøa hoa
phöôïng nôû, Ca ngôïi toå quoác….
- Baøi haùt hoø keùo phaùo ra
ñôøi naêm 1954 nhaèm khích leä
tinh thaàn cuûa caùc chieán só
keùo phaùo vaøo traän ñòa.
4.4/Tổng kết:
- Caâu 1: Haùt vaø voã tay theo phaùch baøi haùt Lí dóa baùnh boø.
- Caâu 2: Ñoïc nhaïc, gheùp lôøi keát hôïp voã tay theo phaùch baøi TÑN soá
2.
- Caâu 3: Keå caùc baøi haùt tieâu bieåu cuûa nhaïc só Hoaøng Vaân.
Ñaùp aùn caâu 3: Baøi ca xaây döïng, Tình ca Taây Nguyeân, Em yeâu tröôøng
em, Con chim vaønh khuyeân, Muøa hoa phöôïng nôû, Ca ngôïi toå quoác…
4. 5.Höôùng daãn hoïc sinh töï hoïc:
- Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát hoïc naøy:
+ OÂn laïi baøi haùt Lí dóa baùnh boø, vaø baøi YÑN soá 2.
+ Tìm vaø nghe theâm moät soá ca khuùc cuûa Nhaïc só Hoaøng Vaân.
- Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát hoïc tieáp theo:
+ OÂn taäp 2 baøi haùt: Muøa thu ngaøy khai tröôøng - Lí dóa
baùnh boø.
+ OÂn taäp 2 baøi TÑN:TÑN soá 1 - TÑN soâ 2.
+ OÂn taäp phaàn nhaïc lí.
5/PHỤ LỤC:
......................................................................................................................................
Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Baøi: - tieát: 07
Tuaàn daïy: 07
Ngày dạy:26/09/2011
1.MUÏC TIEÂU:
1.1.Kieán thöùc:
- HS bieát:
+ HĐ 1: - HS haùt ñuùng giai ñieäu vaø thuoäc lôøi ca cuûa 2: Muøa thu
ngaøy khai tröôøng, Lí dóa baùnh boø. Bieát trình baøy baøi haùt theo hình
thöùc ñôn ca, song ca, toáp ca…
+ HĐ 2 :- HS bieát caáu taïo cuûa gam thöù, gioïng thöù.
- HS hiểu:
+ HĐ 1,2: - HS ñoïc ñuùng giai ñieäu, gheùp lôøi ca baøi TÑN soá 1, soá
2vaø ghi nhôù hình tieát taáu coù trong caùc baøi TÑN.
1.2. Kyõ naêng:
- HS thöïc hieän ñöôc : - Reøn kyõ naêng theå hieän 2 baøi haùt ñuùng saéc
thaùi, ñuùng cao ñoä, tröôøng ñoä.
- HS thöïc hieän thaønh thaïo:- Reøn kyõ naêng ñoïc nhaïc, goõ phaùch, ghi
nhôù aâm hình tieát taáu caùc baøi TÑN.
1.3.Thaùi ñoä:
- Thoùi quen:- Qua baøi haùt HS bieát traân troïng yeâu quí thaày coâ, baïn
beø, nhaø tröôøng.
- Tính caùch:- Yeâu thích daân ca caùc mieàn cuûa daân toäc Vieät Nam.
Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga
OÂN TAÄP
2.NỘI DUNG BÀI HỌC
- HS theå hieän ñuùng saéc thaùi, ñuùng cao ñoä, tröôøng ñoä 2 baøi haùt.
- Ñoïc ñöôïc nhaïc, voã tay theo phaùch caùc baøi TÑN.
3.CHUAÅN BÒ:
3.1.Giaùo vieân:
- Maùy ñóa, ñóa CD aâm nhaïc 8.
- Baûng phuï TÑN 1,2.
3.2.Hoïc sinh:
- OÂn taäp laïi 2 baøi haùt ñaõ ñöôïc hoïc.
- OÂn laïi 2 baøi TÑN 1,2.
4.TOÅ CHÖÙC CAÙC HOAÏT ÑOÄNG HOÏC TAÄP:
4.1.Oån ñònh toå chöùc vaø kieåm dieän:
- Kieåm tra só soá.
+ Lớp 8A5:.............................................................................................
- Oån ñònh choã ngoài
4.2.Kieåm tra mieäng: Khoâng kieåm tra
4.3.Tieán trình baøi hoïc:
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV VAØ HS NOÄI DUNG BAØI HOÏC
* Hoaït ñoäng 1: Vaøo baøi: OÂn taäp 2
baøi haùt (20p)
* Muøa thu ngaøy khai tröôøng
- Cho lôùp nghe laïi baøi haùt ñóa.
- Baét gioïng cho lôùp haùt vaø ñaùnh nhòp
(goõ phaùch)
- Goïi 1-2 nhoùm haùt, cho ñieåm.
- Löu yù söûa sai cho hs
* Lí dóa baùnh boø
- Cho lôùp nghe laïi baøi haùt ñóa.
- Baét gioïng cho lôùp haùt vaø ñaùnh nhòp
(goõ phaùch)
- Goïi 1-2 nhoùm haùt, cho ñieåm.
- Löu yù söûa sai cho hs
* Hoaït ñoäng 2: OÂn TÑN(15p)
1/ OÂn taäp 2 baøi haùt:
+ Muøa thu ngaøy khai
tröôøng.
+ Lí dóa baùnh boø.
2/ OÂn taäp 2 baøi TÑN:
+ TÑN soá 1.
Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga
*TÑN soá 1:
- GV ñaùnh ñaøn cho lôùp nghe laïi baøi TÑN
soá 5.
- Cho caû lôùp ñoïc laïi baøi keát hôïp gheùp
lôøi, goõ phaùch.
- Goïi nhoùm – caù nhaân ñoïc vaø cho ñieåm
*TÑN soá 2:
- GV ñaùnh ñaøn cho lôùp nghe laïi baøi TÑN
soá 5.
- Cho caû lôùp ñoïc laïi baøi keát hôïp gheùp
lôøi, goõ phaùch.
- Goïi nhoùm – caù nhaân ñoïc vaø cho ñieåm.
* Hoaït ñoäng 3: OÂn taäp Nhaïc
lí(10p)
- Goïi HS nhaéc laïi khaùi nieäm Gam thöù?
- HS thöïc hieän theo yeâu caàu cuûa GV.
- Goïi HS nhaéc laïi khaùi nieäm Gioïng thöù?
- HS thöïc hieän theo yeâu caàu cuûa GV.
+ TÑN soá 2.
3/ OÂn taäp nhaïc lí:
- Gam thöù laø heä thoáng 7 baäc
aâm ñöôïc saép xeáp lieàn baäc,
hình thaønh döïa treân coâng
thöùc cung vaø nöûa cung nhö
sau:
I II III IV V VI VII VIII
1c 1 ½ 1 1 1 ½
- Caùc baäc aâm trong gam thöù
ñöôïc söû duïng ñeå xaây döïng
giai ñieäu moät baøi haùt (hay
baûn nhaïc) ngöôøi ta goïi ñoù laø
gioïng thöù keøm theo teân aâm
chuû
4.4/Tổng kết:
- Caâu 1: Haùt laïi 2 baøi haùt: Muøa thu ngaøy khai tröôøng – Lí dóa
baùnh boø.
- Caâu 2: Ñoïc laïi 2 baøi TÑN soá 1, soá 2.
4.5.Höôùng daãn HS töï hoïc:
- Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát hoïc naøy:
+ OÂn laïi 2 baøi haùt: Muøa thu ngaøy khai tröôøng – Lí dóa
baùnh boø.
+ OÂn laïi 2 baøi TÑN soá 1, soá 2.
- Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát hoïc tieáp theo:
+ OÂn taäp kyõ 2 baøi haùt, 2 baøi TÑN chuaån bò cho kieåm tra 1 tieát.
Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga
5/PHỤ LỤC: …………………………………………...
…………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………….
Baøi:… - tieát: 08
Tuaàn daïy: 08
Ngày dạy:08/10/2013
1/ MUÏC TIEÂU:
1.1/ Kieán thöùc:
- HS bieát:
+ HĐ 1: - Haùt ñuùng giai ñieäu, tieát taáu vaø thuoäc lôøi ca 2 baøi haùt.
+ HĐ 2: - Ñoïc ñuùng cao ñoä, tieát taáu vaø gheùp lôøi thaønh thaïo 2 baøi TÑN.
- HS hiểu:
+ HĐ 1,2: - Hieåu ñöôïc caáu taïo cuûa gam thöù vaø caùc baøi haùt ñöôïc vieát ôû
gioïng thöù.
1.2/ Kyõ naêng:
- HS thöïc hieän ñöôc :- Reøn kyõ naêng theå hieän 2 baøi haùt ñuùng saéc thaùi,
ñuùng cao ñoä, tröôøng ñoä. Reøn kyõ naêng ñoïc nhaïc, goõ phaùch, ghi nhôù
aâm hình tieát taáu caùc baøi TÑN.
- HS thöïc hieän thaønh thaïo: - Reøn kyõ naêng haùt caù nhaân , theo toå nhoùm.
1.3/ Thaùi ñoä:
- Thoùi quen: - Traân troïng yeâu quí thaày coâ, baïn beø, nhaø tröôøng qua baøi
haùt Muøa thu ngaøy
khai tröôøng
- Tính caùch:- Yeâu thích daân ca caùc mieàn cuûa daân toäc Vieät Nam.
2.NỘI DUNG BÀI HỌC:
-Haùt ñuùng giai ñieäu, tieát taáu vaø thuoäc lôøi ca 2 baøi haùt ñaõ hoïc.
- Ñoïc ñuùng tieát taáu, cao ñoä vaø gheùp lôøi ca thaønh thaïo 2 baøi TÑN.
Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga
KIEÅM TRA 1
TIEÁT
3/ CHUAÅN BÒ :
3.1/ Giaùo vieân:
- Ñeà baøi vaø ñaùp aùn cuûa caâu hoûi lyù thuyeát.
- Phieáu boác thaêm cuûa phaàn thöïc haønh.
3.2/ Hoïc sinh:
- Giaáy kieåm tra.
4.TOÅ CHÖÙC CAÙC HOAÏT ÑOÄNG HOÏC TAÄP:
4.1. OÅn ñònh toå chức vaø kieåm dieän
+ 8A4:.............................................................................................
+ 8A5:.............................................................................................
- Haùt taäp theå.
4.2/ Kieåm tra mieäng:
- Khoâng kieåm tra
4.3.Tieán trình baøi hoïc :
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV VAØ
HS
NOÄI DUNG BAØI HOÏC
* Hoaït ñoäng 1: (5Phuùt)
- Kieåm tra lyù thuyeát(5ñ)
- GV vieát caâu hoûi.
- HS laøm baøi.
+ Caâu 1: Gam thöù laø gì?
Cho VD?(1,5ñ)
+ Caâu 2: Theá naøo laø gioïng
thöù?(1,5ñ).
1/ Kieåm tra phaàn lyù thuyeát:
(5ñ)
+ Ñaùp aùn: Gam thöù laø heä thoáng 7
baäc aâm ñöôïc saép xeáp lieàn baäc,
hình thaønh döïa treân coâng thöùc
cung vaø nöûa cung nhö sau:
I II III IV V VI VII VIII
1c 1 ½ 1 1 1 ½
- AÂm oån ñònh nhaát trong gam goïi
laø aâm chuû (baäc 1)
TD: Gam la thöù (SGK/14)
+ Ñaùp aùn: Caùc baäc aâm trong
gam thöù ñöôïc söû duïng ñeå xaây
Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga
+ Trình baøy (1ñ).
*Hoaït ñoäng 2: (30phuùt)
- Kieåm tra thöïc haønh: (5ñ)
+Ñeà 1: Haùt baøi haùt “Muøa thu
ngaøy khai tröôøng”
Ñoïc baøi TÑN soá 1.
+ Ñeà 2: Haùt baøi haùt “Lí dóa
baùnh boø”
Ñoïc baøi TÑN soá 2.
döïng giai ñieäu moät baøi haùt (hay
baûn nhaïc) ngöôøi ta goïi ñoù laø
gioïng thöù keøm theo teân aâm chuû.
TD: TÑN soá 2/SGK AÂN 8
+ Trình baøy to, roõ, saïch, ñeïp(1ñ).
2/ Kieåm tra phaàn thöïc haønh:
(5ñ)
- Ñeà 1
+ Haùt thuoäc lôøi 2 ñieåm.
+ Haùt ñuùng cao ñoä tröôøng ñoä
2 ñieåm
+ Voã tay 1 ñieåm
- Ñeà 2
+ Haùt thuoäc lôøi 2 ñieåm.
+ Haùt ñuùng cao ñoä tröôøng ñoä
2 ñieåm
+ Voã tay 1 ñieåm
4.4/ Toång keát:(5 phuùt)
- GV nhaän xeùt giôø hieåm tra.
4.5/ Höôùng daãnï hoïc taäp : (5 phuùt)
- OÂn laïi vaø haùt nhuaàn nhuyeãn 2 baøi haùt.
- Ñoïc ñuùng yeâu caàu 2 baøi TÑN.
- Chuaån bò tröôùc baøi haùt: Tuoåi hoàng.
5/PHỤ LỤC:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Baøi: 03 – tieát: 09
Tuaàn daïy: 09
Ngày dạy:16/10/2013
Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga
Hoïc haùt Baøi TUOÅI
HOÀNG
1.MUÏC TIEÂU:
1.1.Kieán thöùc:
- HS bieát:
+ HĐ 1:- Hoïc sinh bieát vaøi neùt veà Nhaïc só Tröông Quang Luïc – taùc giaû baøi
haùt Tuoåi hoàng.
+ HĐ 2:- Bieát caùch haùt lieàn tieáng vaø haùt naåy.
- HS hiểu:
+ HĐ 1,2: - Hoïc sinh hieåu vaø haùt ñuùng giai ñieäu, lôøi ca cuûa baøi haùt.
1.2.Kyõ naêng:
- HS thöïc hieän ñöôc : - Reøn kyõ naêng haùt lieàn tieáng vaø haùt naåy.
- HS thöïc hieän thaønh thaïo: - HS hát đúng giai điệu bài hát.
1.3/ Thaùi ñoä:
- Thoùi quen:- Bieát giöõ gìn söï trong saùng cuûa tuoåi hoàng: coá gaéng hoïc
gioûi, laøm vieäc toát vaø bieát öôùc mô vöôn tôùi töông lai töôi ñeïp.
- Tính caùch:Yêu quý môn Âm nhạc.
2.NỘI DUNG BÀI HỌC
- HS haùt ñuùng lôøi vaø giai ñieäu baøi haùt.
3.CHUAÅN BÒ:
3.1.Giaùo vieân:
- Maùy ñóa.
- Ñóa CD aâm nhaïc 8.
- Baûng phuï baøi haùt Tuoåi hoàng.
3.2. Hoïc sinh:
- Ñoïc lôøi baøi haùt nhieàu laàn, tìm hieåu noäi dung.
- Tìm nghe theâm moät soá taùc phaåm cuûa Tröông Quang Luïc.
4.TOÅ CHÖÙC CAÙC HOAÏT ÑOÄNG HOÏC TAÄP:
4.1. OÅn ñònh toå chức vaø kieåm dieän
+ 8A4:.............................................................................................
+ 8A5:..........................................................................................
- Haùt taäp theå.
Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga
4.2.Kieåm tra mieäng:
- Khoâng kieåm tra.
4.3.Tieán trình baøi hoïc :
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV VAØ HS NOÄI DUNG BAØI HOÏC
* Hoaït ñoäng 1: Vaøo baøi(5 phút)
- GV ghi ñaàu baøi.
- GV treo baûng phuï.
- Giôùi thieäu baøi haùt, giôùi thieäu taùc
giaû.
- Tìm hieåu taùc giaû.
- HS chuù yù laéng nghe.
- GV höôùng daãn HS tìm hieåu caùc
daáu hieäu coù trong baøi?
- Goïi 2 hoïc ñoïc lôøi baøi haùt.
- Baøi haùt chia laøm 2 ñoaïn:
+ Ñoaïn 1: Vui sao…röïc leân
1/ Tìm hieåu baøi haùt:
“Tuoåi hoàng”
Nhaïc vaø lôøi: Tröông
Quang Luïc
* Ñoâi neùt veà taùc giaû: Tröông
Quang Luïc sinh ngaøy 25-3-1933
ôû Tònh Kheâ – Sôn Tònh –
Quaûng Ngaõi, Hieän ñang coâng
taùc taïi Tp- HCM.
- Caùc baøi haùt noåi tieáng cuûa
oâng: Coâ gaùi Laâm Thao,
Tieáng haùt beân röøng coï ñoài
cheø, Hoa sen Thaùp Möôøi,
Vaøm Coû Ñoâng…; Cacù ca
khuùc thieáu nhi noåi tieáng: Xæa
caù meø, Traùi ñaát naøy cuûa
chuùng em, Tuoåi möôøi laêm,
Maøu möïc tím…
* Nhaän xeùt:
+ Nhòp: 4/4
+ Gioïng: Reââ tröôûng
+ Luyeán 2 noát
+ Ñaûo phaùch.
+ Daáu nhaéc laïi, khung thay
Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga
+ Ñoaïn 2: La la… muøa hoa.
- Cho caû lôùp nghe baøi haùt qua maùy.
* Hoaït ñoäng 2: Daïy haùt.(20 phút)
- Luyeän thanh: cho HS ñoïc gam Reâ
tröôûng.
- Daïy haùt:
+ Moãi caâu GV haùt maãu 3-4 laàn
roài baét nhòp cho hoïc sinh haùt theo.
+ Thöïc hieän töông töï theo loái moùc
xích cho ñeán khi heát baøi (löu yù daïy
chaäm vaø söûa sai cho hoïc sinh ôû
caùc daáu luyeán, nghòch phaùch).
+ Höôùng daãn voã tay theo phaùch.
+ Cho caû lôùp haùt baøi keát hôïp
voã tay theo phaùch.
+ GV chuù yù söûa sai cho HS.
+ Goïi moãi nhoùm thöïc hieän laàn 2-
3 nhoùm.
+ GV laéng nghe, söûa sai cuï theå
cho HS.
+ Goïi 3-4 hoïc sinh thöïc hieän keát
hôïp cho ñieåm.
+ Goïi HS nhaän xeùt.
- Cho caû lôùp ñöùng leân vöøa haùt
vöøa vaän ñoäng theo nhòp.
ñoåi.
2/ Hoïc haùt:
4.4/Tổng kết:
- Caâu 1: Haùt vaø voã tay theo phaùch baøi Tuoåi hoàng.
- Caâu 2: Keå teân moät soá baøi haùt cuûa Nhaïc só Tröông Quang Luïc.
Ñaùp aùn caâu 2: Tieáng haùt beân röøng coï ñoài cheø, Hoa sen Thaùp Möôøi,
Vaøm Coû Ñoâng, Xæa caù meø, Traùi ñaát naøy cuûa chuùng em …
Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga
4.5.Höôùng daãn hoïc tập:
- Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát hoïc naøy:
+ Haùt vaø voã tay theo phaùch baøi Tuoåi hoàng.
+ Söu taàm theâm moät soá baøi haùt cuûa Nhaïc só Tröông Quang Luïc.
- Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát hoïc tieáp theo:
+ Tìm hieåu phaàn nhaïc lí: Gioïng song song, gioïng La thöù hoøa thanh.
+ Ñoïc tröôùc baøi Taäp ñoïc nhaïc soá 3.
5/PHỤ LỤC:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Baøi: 03 – tieát: 10
Tuaàn daïy: 10
Ngaøy daïy:22/10/2013
1.MUÏC TIEÂU:
Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga
OÂn taäp baøi haùt: TUOÅI HOÀNG
Nhaïc lí: GIOÏNG SONG SONG-GIOÏNG LA THÖÙ
HOØA THANH
Taäp ñoïc nhaïc: TÑN SOÁ 3
1.1.Kieán thöùc:
- HS bieát:
+ HĐ 1:- HS haùt ñuùng giai ñieäu, lôøi ca cuûa baøi Tuoåi hoàng vaø theå hieän
ñöôïc saéc thaùi cuûa baøi haùt. Bieát haùt keát hôïp caùc hình thöùc goõ ñeäm.
+ HĐ 2:- HS bieát ñöôïc veà gioïng song song vaø gioïng La thöù hoøa thanh.
- HS hiểu:
+ HĐ 1,2- HS ñoïc ñuùng cao ñoä, tröôøng ñoä vaø gheùp lôøi ca baøi TÑN soá 3.
1.2.Kyõ naêng:
- HS thöïc hieän ñöôc : - Reøn kyõ naêng ñoïc ñuùng gam La thöù vaø La thöù
hoøa thanh.
- HS thöïc hieän thaønh thaïo: - Reøn kyõ naêng haùt ñuùng saéc thaùi baøi Tuoåi
hoàng
1.3.Thaùi ñoä:
- Thoùi quen:- Yeâu meán hoøa bình töï do, töø ñoù coù ñoäng cô hoïc taäp toát.
- Tính caùch:Yêu quý môn Âm nhạc.
2.NỘI DUNG BÀI HỌC:
- Haùt ñuùng giai ñieäu, tieát taáu baøi haùt Tuoåi hoàng.
- Ñoïc ñöïôc noát nhaïc vaø gheùp lôøi ca baøi TÑN.
3.CHUAÅN BÒ:
3.1.Giaùo vieân:
- Maùy ñóa, ñóa CD aâm nhaïc 8.
- Baûng phuï baøi haùt Tuoåi hoàng, TÑN soá 3.
3.2. Hoïc sinh:
- Hoïc thuoäc lôøi, haùt vaø voã tay theo nhòp 2 phaùch baøi Tuoåi hoàng.
- Ñoïc teân noát nhaïc TÑN nhaïc soá 3.
- Tìm hieåu veà gioïng thöù vaø caáu taïo cuûa gioïng La thöù hoøa thanh.
4.TOÅ CHÖÙC CAÙC HOAÏT ÑOÄNG HOÏC TAÄP:
4.1. OÅn ñònh toå chức vaø kieåm dieän
+ 8A4:.............................................................................................
+ 8A5:.............................................................................................
4.2.Kieåm tra mieäng:
* Caâu 1: Haùt vaø voã tay theo phaùch baøi Tuoåi hoàng.
Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga
* Caâu 2: Keå teân moät vaøo baøi haùt cuûa Tröông Quang Luïc maø em
bieát.
Ñaùp aùn: Tieáng haùt beân röøng coï ñoài cheø, Hoa sen Thaùp Möôøi, Vaøm
Coû Ñoâng, Xæa caù meø, Traùi ñaát naøy cuûa chuùng em …
4.3.Tieán trình baøi hoïc :
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV VAØ HS NOÄI DUNG BAØI HOÏC
* Hoaït ñoäng 1: OÂn taäp baøi haùt
(15 phút)
“Tuoåi hoàng”
Nhaïc vaø lôøi: Tröông Quang
Luïc
- Cho hs nghe laïi baøi haùt qua maùy ñóa.
- GV baét gioïng cho caû lôùp vaø voã tay
theo phaùch baøi haùt.
- Goïi moãi nhoùm thöïc hieän 1 -2 laàn.
- GV nghe vaø söûa sai cho hoïc sinh choã
luyeán, löu yù haùt ñuùng daáu quay laïi,
khung thay ñoåi.
- Höôùng daãn cho HS moät soá caùch
haùt: haùt ñoái ñaùp, haùt lónh xöôùng.
- Goïi caù nhaân 3 – 4 HS thöïc hieän cho
cho ñieåm.
- Höôùng daãn cho hoïc sinh moät soá
ñoäng taùc minh hoïa cho baøi haùt.
* Hoaït ñoäng 2: Nhaïc lí (5 phút)
Gioïng song song, gioïng La thöù
hoøa thanh
* Gioïng song song:
- Giaùo vieân trình baøy thí duï veà coâng
thöùc caáu taïo gam tröôûng, gioïng Ñoâ
tröôûng; Giaùo vieân trình baøy thí duï veà
1/ OÂn taäp baøi haùt:
“Tuoåi hoàng”
Nhaïc vaø lôøi: Tröông Quang
Luïc
2/ Nhaïc lí:
Gioïng song song, gioïng La
thöù hoøa thanh
a/ Gioïng song song:
TD: (TD trang 22/SGK)
Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga
coâng thöùc caáu taïo gam thöù, gioïng La
thöù  Neâu thí duï (TD trang 22/SGK) ñeå
hoïc sinh so saùnh.
- Giaùo vieân trình baøy thí duï veà coâng
thöùc caáu taïo gam tröôûng, gioïng Pha
tröôûng; Giaùo vieân trình baøy thí duï veà
coâng thöùc caáu taïo gam thöù, gioïng Reâ
thöù  Neâu thí duï (TD trang 22/SGK) ï ñeå
hoïc sinh so saùnh.
- HS chuù yù laéng nghe.
 Keát luaän veà gioïng song song.
* Gioïng La thöù hoøa thanh:
- Giaùo vieân trình baøy thí duï veà coâng
thöùc caáu taïo gam thöù, gioïng La thöù
(ñaùnh ñaøn cho hoïc sinh nghe).
- Trình baøy tieáp thí duï gioïng La thöù
nhöng coù baäc 7 taêng leân nöûa cung
(ñaùnh ñaøn cho hoïc sinh nghe).
 Keát luaän veà goïng La thöù hoøa thanh:
coù baäc 7 taêng leân nuûa cung.
* Hoaït ñoäng 3: TÑN soá 3(15 phút)
“Haõy hoùt, chuù chim nhoû hay
hoùt”
Nhaïc: Ba Lan
Ñaët lôøi: ANH HOØANG
Giôùi thieäu baûng phuï cheùp TÑN soá 3
- Nhaän xeùt:
+ Nhòp: 3/4
+ Gioïng: La thöù hoøa thanh
* Gioïng song song laø moät
gioïng tröôûng vaø moät gioïng
thöù coù chung hoùa bieåu.
b/ Gioïng La thöù hoøa
thanh:
Thí duï: (TD trang 22/SGK)
* Gioïng La thöù hoøa thanh laø
gioïng thöù coù aâm baäc 7 taêng
leân nöûa cung so vôùi gioïng La
thöù töï nhieân.
3/ Taäp ñoïc nhaïc: TÑN soá
3
Haõy hoùt, chuù chim nhoû
hay hoùt
Nhaïc: Ba Lan
Ñaët lôøi: ANH HOØANG
- Nhaän xeùt:
+ Nhòp: 3/4
+ Gioïng: La thöù hoøa thanh
+ Cao ñoä: son#, La, si, ño,â
re,â mi.
+ Tröôøng ñoä: Keùp, ñôn, ñôn
chaám, ñen, ñen chaám, traéng.
Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga
+ Cao ñoä: son#, La, si, ño,â re,â mi.
+ Tröôøng ñoä: Keùp, ñôn, ñôn chaám,
ñen......
- Daïy ñoïc:
+ Cho hs ñoïc gam la thöù 2 laàn (Ñi leân,
ñi xuoáng)
+ Cho hs ñoïc gam la thöù hoøa thanh 2
laàn (Ñi leân, ñi xuoáng)
+ GV ñaùnh ñaøn caû baøi cho lôùp nghe
(2 laàn)
+ Moãi caâu nhaïc GV ñaøn cho hs nghe
3-4 laàn roài baét gioïng cho hs ñoïc theo
(Cho gheùp 2 caâu nhieàu laàn).
+ Höôùng daãn hs vöøa ñoïc vöøa voã
tay theo phaùch, keát hôïp gheùp lôøi ca.
+ Goïi moãi nhoùm thöïc hieän 1 laàn (GV
söûa sai cho töøng nhoùm ôû noát son
thaêng).
+ Goïi caù nhaân 3-4 hs thöïc hieän vaø
cho ñieåm
4.4/Tổng kết: (5 phút)
- Caâu 1: Haùt vaø voã tay theo phaùch baøi Tuoåi hoàng.
- Caâu 2: Ñoïc nhaïc gheùp lôøi keát hôïp goõ phaùch TÑN soá 3.
4.5. Höôùng daãn hoïc tập: : (5 phút)
- Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát hoïc naøy:
+ Haùt vaø voã tay theo phaùch baøi Tuoåi hoàng.
+ Ñoïc nhaïc gheùp lôøi keát hôïp goõ phaùch TÑN soá 3.
- Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát hoïc tieáp theo:
+ Tìm hieåu noäi dung AÂNTT veà NS Phan Huøynh Ñieåu vaø baøi Boùng caây
kô-nia.
5/PHỤ LỤC:
......................................................................................................................................
Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga
......................................................................................................................................
Baøi: 03 - tieát: 11
Tuaàn daïy: 11
Ngaøy daïy :28/10/2013
1.MUÏC TIEÂU:
1.1.Kieán thöùc:
- HS bieát:
+ HĐ 1 : - HS haùt thuoäc vaø bieãu dieãn baøi Tuoåi hoàng.
+ HĐ 2: - HS ñoïc ñuùng giai ñieäu, gheùp lôøi ca baøi TÑN soá 3. Bieát veà
gioïng song song vaø gioïng La thöù hoøa thanh.
- HS hiểu:
+ HĐ 1,2 : - HS bieát sô veà tieåu söû nhaïc só Phan Huøynh Ñieåu vaø baøi haùt
boùng caây Kô-nia.
1.2.Kyõ naêng:
- HS thöïc hieän ñöôc :- Reøn kyõ naêng ñoïc TÑN
- HS thöïc hieän thaønh thaïo: ñoïc ñuùng cao ñoä, tröôøng ñoä TÑN soá 3, reøn kyõ
naêng ñaùnh nhòp 3/4.
1.3.Thaùi ñoä:
- Thoùi quen:- Có thói quen học tập.
- Tính caùch:- Thoâng qua baøi haùt caùc em töï haøo veà taøi naêng cuûa nhaïc só
Vieät Nam.
2.NỘI DUNG BÀI HỌC
- Bieát theâm veà cuoäc ñôøi vaø söï nghieäp saùng taùc cuûa Nhaïc só Phan
Huyønh Ñieåu.
3.CHUAÅN BÒ:
3.1.Giaùo vieân:
- Maùy ñóa, CD aâm nhaïc 8.
Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga
OÂn taäp baøi haùt: TUOÅI HOÀNG
OÂn taäp Taäp ñoïc nhaïc: TÑN SOÁ 3
AÂm nhaïc thöôøng thöùc: NHAÏC SÓ
PHAN HUYØNH ÑIEÅU VAØ BAØI
HAÙT BOÙNG CAÂY KÔ-NIA
- Baûng phuï baøi haùt Tuoåi hoàng.
- Baûng phuï TÑN soá 3.
3.2.Hoïc sinh:
- Hoïc thuoäc lôøi, haùt voã tay theo phaùch baøi haùt Tuoåi hoàng.
- Ñoïc nhaïc gheùp lôøi, voã tay theo phaùch baøi TÑN soá 3.
- Ñoïc tìm hieåu noäi dung aâm nhaïc thöôøng thöùc veà Phan Huøynh Ñieåu, tìm
nghe moät soá baøi haùt cuûa oâng.
4.TOÅ CHÖÙC CAÙC HOAÏT ÑOÄNG HOÏC TAÄP:
4.1. OÅn ñònh toå chức vaø kieåm dieän
+ 8A4:.............................................................................................
+ 8A5:.............................................................................................
- Haùt taäp theå.
4.2. Kieåm tra mieäng:
* Caâu 1: Haùt vaø voã tay theo nhòp baøi haùt Tuoåi hoàng.
* Caâu 2: Ñoïc nhaïc gheùp lôøi, voã tay theo phaùch baøi TÑN soá 3.
4.3.Tieán trình baøi hoïc
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV VAØ HS NOÄI DUNG BAØI HOÏC
* Hoaït ñoäng 1: Vaøo baøi nhaïc
(15 phút)
OÂn taäp baøi haùt: “Tuoåi
hoàng”
Nhaïc vaø lôøi: Tröông
Quang Luïc
Cho hs nghe laïi baøi haùt qua maùy ñóa.
- GV baét gioïng cho caû lôùp vaø voã
tay theo nhòp 2 phaùch baøi haùt.
- Goïi moãi nhoùm thöïc hieän 1 -2 laàn.
- GV nghe vaø söûa sai cho hoïc sinh
choã luyeán, löu yù haùt ñuùng daáu
quay laïi, khung thay ñoåi.
- Höôùng daãn cho HS moät soá caùch
1/ OÂn taäp baøi haùt:
“Tuoåi hoàng”
Nhaïc vaø lôøi: Tröông Quang Luïc
2/ OÂn taäp Taäp ñoïc nhaïc:
Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga
haùt: haùt ñoái ñaùp, haùt lónh xöôùng.
- Goïi caù nhaân 3 – 4 hoïc sinh thöïc
hieän cho cho ñieåm.
- Höôùng daãn cho hoïc sinh moät soá
ñoäng taùc minh hoïa cho baøi haùt.
* Hoaït ñoäng 2: OÂn taäp Taäp ñoïc
nhaïc: TÑN soá 3 nhaïc (15 phút)
- Luyeän thanh:
Cho hs ñoïc gam Ñoâ tröôûng 2 – 3 laàn.
- GV ñaùnh ñaøn cho hs nghe laïi baøi
TÑN 1 ñeán 2 laàn, yeâu caàu hoïc sinh
löu yù vaø ñoïc theo.
- Cho caû lôùp ñoïc keát hôïp voã tay
theo phaùch.
- Goïi moãi nhoùm thöïc hieän 1-2 laàn,
giaùo vieân nghe vaø söûa sai (löu yù
ñoïc chính xaùc cao ñoä caùc noát).
- Goïi 3 – 4 hoïc sinh thöïc hieän, giaùo
vieân cho ñieåm.
* Hoaït ñoäng 3: AÂm nhaïc thöôøng
thöùc: Nhaïc só Phan Huøynh Ñieåu
vaø baøi haùt Boùng caây Kô-nia
nhaïc (10 phút)
* Giôùi thieäu veà taùc giaû:
- GV treo aûnh Phan Huøynh Ñieåu.
- Goïi 1 – 2 hs ñoïc noäi dung SGK.
- Giôùi thieäu ñoâi neùt veà cuoäc ñôøi
vaø söï nghieäp saùng taùc cuûa oâng.
- Giôùi thieäu moät soá baøi haùt noåi
tieáng cuûa oâng.
- GV giaûi thích vaø haùt trích ñoaïn
caùc baøi haùt cuûa Phan Huøynh Ñieåu,
TÑN soá 3
“Haõy hoùt, chuù chim nhoû hay
hoùt”
Nhaïc: Ba Lan
Ñaët lôøi: ANH HOØANG
3/ AÂm nhaïc thöôøng thöùc:
Nhaïc só Phan Huøynh Ñieåu vaø
baøi haùt Boùng caây Kô-nia
- Nhaïc só Phan Huøynh Ñieåu coøn
coù buùt danh laø Huy Quang sinh
ngaøy 11/11/1924 ôû Ñaø Naüng,
oâng baét ñaàu saùng taùc aâm nhaïc
töø tröôùc caùch maïng thaùng
8/1945.
- Caùc baøi haùt noåi tieáng: Ñoøan veä
quoác quaân, Tình trong laù thieáp, Nhöõng
aùnh sao ñeâm, Boùng caây Kô-nia, Anh ôû
ñaàu soâng em cuoái soâng, Thuyeàn vaø
bieån….
- Baøi haùt Boùng caây Kô-nia ra ñôøi
naêm 1971
Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga
keát hôïp cho hs nghe moät soá baøi
haùt hay cuûa oâng qua maùy ñóa.
- Baøi haùt : Boùng caây Kô-nia, Goïi 1-2 hs
ñoïc lôøi baøi haùt, GV keát hoïp cho hs
nghe baøi qua maùy ñóa.
4.4/Tổng kết: (5 phút)
- Caâu 1: Haùt vaø voã tay theo phaùch baøi haùt Tuoåi hoàng.
- Caâu 2: Ñoïc nhaïc gheùp lôøi, vaø voã tay theo phaùch baøi TÑN soá 3.
4.5. Höôùng daãn hoïc tập: (5 phút)
- Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát hoïc naøy:
+ Haùt vaø voã tay theo phaùch baøi haùt Tuoåi hoàng.
+ Ñoïc nhaïc thuoäc lôøi baøi TÑN soá 3.
- Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát hoïc tieáp theo:
+ Xem tröôùc baøi haùt Hoø ba lí.
5/PHỤ LỤC:....................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
............................................................................................................
......................................................................................................................................
Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga
Baøi : 04 - tieát: 12
Tuaàn daïy : 12
Ngày dạy : 05/11/2013
1/ MUÏC TIEÂU:
1.1. Kieán thöùc:
- HS bieát:
+ HĐ 1,2 :- HS bieát baøi Hoø ba lí laø daân ca Quaõng Nam.
- HS hiểu:
+ HĐ 1,2: - HS haùt ñuùng giai ñieäu, lôøi ca cuûa baøi haùt.
1.2. Kyõ naêng:
- HS thöïc hieän ñöôc :- Reøn kyõ naêng haùt ñuùng saéc thaùi baøi haùt, haùt
luyeán 2 – 3 aâm.
- HS thöïc hieän thaønh thaïo: - Hoïc sinh haùt ñuùng giai ñieäu, lôøi ca cuûa baøi
haùt.
1.3. Thaùi ñoä:
- Thoùi quen:- Có thói quen học tập.
- Tính caùch:- Yeâu ca haùt, yeâu cuoäc soáng. Töø ñoù coù thaùi ñoä hoïc taäp
ñuùng ñaén. Yeâu quí voán daân ca VN.
2.NỘI DUNG BÀI HỌC
- HS haùt ñöôïc baøi Hoø ba lí.
3. CHUAÅN BÒ:
3.1. Giaùo vieân:
- Maùy ñóa.
- Ñóa CD aâm nhaïc 8.
Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga
Hoïc haùt baøi: HOØ
BA LÍ
- Baûng phuï baøi haùt hoø ba lí.
3.2.Hoïc sinh:
- Ñoïc lôøi baøi haùt nhieàu laàn, tìm hieåu noäi dung.
- Tìm nghe theâm moät soá ca khuùc daân ca .
4.TOÅ CHÖÙC CAÙC HOAÏT ÑOÄNG HOÏC TAÄP:
4.1. OÅn ñònh toå chức vaø kieåm dieän
+ 8A4:.............................................................................................
+ 8A5:.............................................................................................
- Haùt taäp theå.
4.2.Kieåm tra mieäng:
* Caâu 1: Haùt vaø voã tay theo phaùch baøi haùt Tuoåi hoàng.
* Caâu 2: Ñoïc nhaïc gheùp lôøi, keát hôïp voã tay theo phaùch baøi TÑN soá 3.
4.3.Tieán trình baøi hoïc:
HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC NOÄI DUNG
* Hoaït ñoäng 1: Vaøo baøi (5 phút)
- GV ghi ñaàu baøi.
- GV treo baûng phuï.
- HS chuù yù quan saùt.
- GV giôùi thieäu ñoâi neùt veà baøi haùt,
giôùi thieäu veà 1 soá hình thöùc haùt nhö:
Hoø, xöôùng, xoâ.
- Giôùi thieäu ñòa danh Quaûng nam.
- HS chuù yù laéng nghe.
- Tìm hieåu caùc daáu hieäu coù trong baøi:
+ Nhòp cuûa baøi haùt?
+ Baøi haùt ñöôïc vieát ôû gioïng gì?
+ Caùc daáu hieäu coù trong baøi?
1/ Tìm hieåu baøi:
“Hoø ba lí”
Daân ca quaûng Nam
* Nhaän xeùt:
+ Nhòp: 2/4
+ Gioïng: ñoââ tröôûng
+ Luyeán 2, 3 noát
+ Ñaûo phaùch, nghòch phaùch
Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga
- Goïi 2 hoïc ñoïc lôøi baøi haùt.
- Chia caâu baøi haùt:
Baøi haùt chia thaønh 4 caâu:
@ Caâu 1: “Töø ñaàu……………ba lí
tình tang”.
@ Caâu 2: “Töø treøo
leân………………khoai lang”.
@ Caâu 3: “Töø ba lí tang………ba lí
tình tang”.
@ Caâu 4: “ Caâu coøn laïi”
* Hoaït ñoäng 2: Daïy haùt. (25 phút)
- Luyeän thanh:
Cho hoïc sinh ñoïc gam Ñoâ tröôûng1-2
laàn.
- HS thöïc hieän theo yeâu caàu cuûa GV.
- Cho caû lôùp nghe baøi haùt qua maùy.
- Daïy haùt:
+ Moãi caâu GV haùt maãu 4-5 laàn roài
baét nhòp cho hoïc sinh haùt theo, thöïc
hieän töông töï theo loái moùc xích cho ñeán
khi heát baøi.
+ Löu yù daïy chaäm vaø söûa sai cho
hoïc sinh ôû caùc daáu luyeán, nghòch
phaùch.
+ Sau moãi caâu chia lôùp thaønh 2 daõy
laàn löôït thöïc hieän.
- GV chuù yù nghe vaø söûa sai cuï theå cho
HS.
- HS thöïc hieän theo yeâu caàu cuûa GV.
- Höôùng daãn HS ñoïc nhaïc keát hôïp
gheùp lôøi ca.
- HS thöïc hieän.
2/ Hoïc haùt:
Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga
- Chia lôùp thaønh 2 daõy: daõy 1 ñoïc
nhaïc, daõy 2 haùt lôøi, sau ñoù thöïc hieän
ngöôïc laïi.
- Höôùng daãn HS voã tay theo phaùch.
- Cho caû lôùp gheùp lôøi keát hôïp voã tay
theo phaùch.
- Goïi moãi nhoùm HS thöïc hieän 1 laàn(3-4
nhoùm).
-GV löu yù nghe vaø söûa sai cho HS.
- Goïi 3-4 hoïc sinh thöïc hieän.
- Goïi HS nhaän xeùt.
- GV choát yù keát hôïp cho ñieåm.
- Cho caû lôùp ñöùng leân vöøa haùt vöøa
vaän ñoäng theo nhòp.
4.4/Tổng kết: (5 phút)
- Caâu 1: Haùt vaø voã tay theo phaùch baøi haùt Hoø ba lí.
- Caâu 2: Haõy keå teân moät soá ñieäu hoø?
Ñaùp aùn: Hoø Ñoàng Thaùp, Hoø huïi(Quaõng Bình), Hoø giaõ gaïo, Hoø qua
soâng haùi cuûi…
4.5. Höôùng daãn hoïc tập: (5 phút)
- Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát hoïc naøy:
+ Haùt vaø voã tay theo phaùch baøi haùt Hoø ba lí .
+ Söu taàm theâm moät soá baøi haùt ñieäu hoø.
- Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát hoïc tieáp theo:
+ Hoïc thuoäc baøi haùt Hoø ba lí.
+ Ñoïc vaø tìm hieåu tröôùc noäi dung phaàn nhaïc lí.
+ Ñoïc vaø phaân tích baøi TÑN soá 4.
5/PHỤ LỤC:....................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
............................................................................................................
Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga
......................................................................................................................................
Baøi: 4 - tieát: 13
Tuaàn daïy: 13
Ngày dạy:12/11/2013
1.MUÏC TIEÂU:
1.1.Kieán thöùc:
- HS bieát:
+ HĐ 1:- HS haùt thuoäc baøi Hoø ba lí vaø theå hieän ñöôïc saéc thaùi, tình
caûm cuûa baøi haùt.
+ HĐ 2: - HS bieát ñöôïc coù 2 loaïi hoùa bieåu laø hoùa bieåu coù daáu thaêng
vaø hoùa bieåu coù daáu giaùng ; thöù töï ghi caùc daáu thaêng vaø daáu
giaùng treân hoùa bieåu.
- HS hiểu:
+ HĐ 1:- HS bieát ñöôïc veà gioïng cuøng teân.
+ HĐ 2: - HS ñoïc ñuùng giai ñieäu vaø taäp ñaùnh nhòp baøi TÑN soá 4.
1.2.Kyõ naêng:
Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga
OÂn taäp baøi haùt: HOØ BA LÍ
Nhaïc lí: THÖÙ TÖÏ CAÙC DAÁU THAÊNG,
GIAÙNG
ÔÛ HOÙA BIEÅU – GIOÏNG
CUØNG TEÂN
- HS thöïc hieän ñöôc :- Reøn kyõ naêng ñoïc nhaïc vôùi nhieàu moùc keùp lieân
tuïc.
- HS thöïc hieän thaønh thaïo: - Reøn cho hoïc sinh haùt ñuùng saéc thaùi baøi Hoø
ba lí
1.3.Thaùi ñoä:
- Thoùi quen:- Có thói quen học tập.
- Tính caùch:-- Qua baøi TÑN HS thaáy ñöôïc hình aûnh cuûa Baùc Hoà hieän leân
thaät ñeïp. Caû cuoäc Baùc luoân daønh tình yeâu thöông cho caùc em thieáu nieân,
nhi ñoàng.
2.NỘI DUNG BÀI HỌC:
- HS bieát ñöôïc thöù töï caùc daáu thaêng, giaùng – gioïng cuøng teân.
- HS ñoïc vaø gheùp ñöôïc lôøi baøi TÑN soá 4.
3.CHUAÅN BÒ:
3.1.Giaùo vieân:
- Maùy ñóa, CD aâm nhaïc 8.
- Baûng phuï baøi haùt Hoø ba lí.
- Baûng phuï TÑN soá 4.
3.2.Hoïc sinh:
- Ñocï vaø tìm hieåu thöù töï caùc daáu thaêng, giaùng ôû hoùa bieåu – Gioïng
cuøng teân.
4.TOÅ CHÖÙC CAÙC HOAÏT ÑOÄNG HOÏC TAÄP:
4.1. OÅn ñònh toå chức vaø kieåm dieän:
+ 8A4:.............................................................................................
+ 8A5:.............................................................................................
- Haùt taäp theå.
4.2.Kieåm tra mieäng:
* Caâu 1: Haùt vaø voã tay theo phaùch baøi haùt Hoø ba lí.
* Caâu 2: Haùt vaø voã tay theo nhòp baøi haùt Hoø ba lí.
4.3.Tieán trình baøi hoïc :
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV VAØ HS NOÄI DUNG BAØI HOÏC
* Hoaït ñoäng 1: Vaøo baøi (10 phút)
OÂn taäp baøi haùt: “Hoø ba lí”
Daân ca quaûng Nam
1/ OÂn taäp baøi haùt:
“Hoø ba lí”
Daân ca quaûng Nam
Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga
Cho hs nghe laïi baøi haùt qua maùy ñóa.
- GV baét gioïng cho caû lôùp haùt vaø voã tay
theo phaùch baøi haùt.
- Goïi moãi nhoùm thöïc hieän 1 -2 laàn(3-4
nhoùm).
- GV nghe vaø söûa sai cho hoïc sinh choã
luyeán, löu yù haùt ñuùng ñaûo phaùch,
nghòch phaùch.
- Goïi caù nhaân 3 – 4 hoïc sinh thöïc hieän.
- Goïi HS nhaän xeùt.
- GV choát yù keát hôïp cho ñieåm.
- Höôùng daãn cho hoïc sinh moät soá ñoäng
taùc minh hoïa cho baøi haùt.
* Hoaït ñoäng 2: Nhaïc lí: (10phút)
* Thöù töï caùc daáu thaêng, giaùng ôû
hoùa bieåu:
- GV keõ baûng thöïc hieän maãu thöù töï caùc
daáu thaêng, giaùng ôû hoùa bieåu.
- GS chuù yù quan saùt.
- Höôùng daãn HS vieát daáu thaêng, daáu
giaùng ôû hoùa bieåu.
- Goïi nhieàu hoïc sinh leân baûng vieát thöù
töï caùc daáu thaêng daáu giaùng  caû lôùp
cuøng laøm.
* Gioïng cuøng teân:
- GV neâu TD trong SGK/30 ñeå giaûi thích roõ
cho HS hieåu veà gioïng cuøng teân.
- HS chuù yù laéng nghe.
- Goïi HS phaùt bieåu laïi.
2/ Nhaïc lí:
a/ Thöù töï caùc daáu thaêng,
giaùng ôû hoùa bieåu:
- Trong aâm nhaïc thöôøng duøng 2
koaïi daáu hoùa ñöôïc ñaët coá ñònh
ôû ñaàu khuoâng nhaïc (hoùa bieåu).
+ Daáu thaêng ( # ) : baét ñaáu töø
daáu Pha thaêng ñeán daáu Si
thaêng. Tính leân quaõng 5ñuùng
(3,5 cung).
+ Daáu giaùng ( b) : baét ñaàu töø
daáu Si giaùng ñeán daáu Pha
giaùng. Tính leân quaõng 4ñuùng
(2,5 cung).
b/ Gioïng cuøng teân: Laø moät
gioïng tröôûng vaø moät gioïng thöù
coù cuøng aâm chuû nhöng khaùc
hoùa bieåu.
TD: SGK/30.
3/ TÑN soá 4:
“Chim hoùt ñaàu xuaân”
Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga
- GV choát yù.
- HS ghi baøi vaøo vôû.
* Hoaït ñoäng 3: TÑN soá 4 (15 phút)
“Chim hoùt ñaàu xuaân”
Nhaïc vaø lôøi: Nguyeãn Ñình Taán
- GV höôùng daãn HS phaân tích baøi TÑN.
+ Nhòp cuûa baøi haùt laø nhòp maáy?
+ Baøi haùt ñöôïc vieát ôû gioïng gì?
+ Veà cao ñoä söû duïng nhöõng noát gì?
+ Veà tröôøng ñoä söû duïng nhöõng aâm
hình noát gì?
- Daïy ñoïc:
+ Cho hs ñoïc gam Ñoâ tröôûng 2 laàn.
+ GV ñaùnh ñaøn caû baøi cho lôùp nghe (2
laàn).
+ Moãi caâu GV ñaøn cho hs nghe 3-4 laàn
roài baét gioïng cho hs ñoïc theo (Cho gheùp 2
caâu nhieàu laàn).
- Sau moãi caâu chia lôùp thaønh 2 daõy laàn
löôït ñoïc laïi theo söï höôùng daãn cuûa GV.
- Thöïc hieän theo loái moùc xích cho ñeán khi
heát baøi.
- OÂn caû baøi: 2 laàn.
- GV nghe vaø söûa sai cuï theå cho HS.
- Cho hs ñoïc baøi keát hôïp gheùp lôøi, goõ
phaùch.
- Goïi nhoùm HS thöïc hieän 3-4 nhoùm.
- GV nghe vaø söûa sai cho HS.
- Goïi caù nhaân ñoïc laïi baøi TÑN.
- Goïi HS nhaän xeùt.
- GV choát yù keát hôïp cho ñieåm.
- Lieân heä noäi dung tích hôïp giaùo duïc cho
Nhaïc vaø lôøi: Nguyeãn Ñình Taán
- Nhaän xeùt:
+ Nhòp: 2/4
+ Gioïng: Ñoâ tröôûng
+ Cao ñoä: Ñoâ, roâ, mi. pha, son
,la.
+ Tröôøng ñoä: Keùp, ñôn, ñôn
chaám, ñen, traéng.
Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga
HS veà Taám göông ñaïo ñöùc Hoà Chí Minh.
4.4/Tổng kết: (5 phút)
- Caâu 1 : Keå thöù töï caùc daáu thaêng, giaùng ôû hoùa bieåu.
- Caâu 2 : Theá naøo laø gioïng cuøng teân.
Ñaùp aùn caâu 2 : Laø moät gioïng tröôûng vaø moät gioïng thöù coù cuøng
aâm chuû nhöng khaùc hoùa bieåu.
- Caâu 3 : Ñoïc nhaïc, goõ phaùch gheùp lôøi TÑN soá 4.
4.5. Höôùng daãn hoïc tập: (5 phút)
- Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát hoïc naøy :
+ Hoïc thuoäc, haùt ñuùng giai ñieäu, tieát taáu baøi Hoø ba lí.
+ Keå thöù töï caùc daáu thaêng, giaùng ôû hoùa bieåu.
+ Theá naøo laø gioïng cuøng teân .
+ Ñoïc nhaïc, goõ phaùch gheùp lôøi TÑN soá 4.
- Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát hoïc tieáp theo :
+ Tìm hieåu tröôùc phaàn AÂNTT: Moät soá nhaïc cuï daân toäc.
5/PHỤ LỤC:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Baøi: 4 - tieát: 14
Tuaàn daïy: 14
Ngày dạy:18/11/2013
1.MUÏC TIEÂU:
1.1.Kieán thöùc:
Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga
OÂn taäp baøi haùt: HOØ BA LÍ
OÂn taäp Taäp ñoïc nhaïc: TÑN SOÁ 4
AÂm nhaïc thöôøng thöùc: MOÄT SOÁ NHAÏC
CUÏ DAÂN TOÄC
- HS bieát:
+ HĐ 1:- HS haùt thuoäc vaø bieåu dieãn baøi haùt Hoø ba lí.
+ HĐ 2: - HS nhaän bieát ñöôïc moät soá nhaïc cuï daân toäc.
- HS hiểu:
+ HĐ 1,2:- HS ñoïc ñuùng cao ñoä, tröôøng ñoä vaø gheùp lôøi ca baøi TÑN soá 4.
1.2.Kyõ naêng:
- HS thöïc hieän ñöôc:- Luyeän taäp kó naêng haùt taäp theå, haùt ñôn ca, loái haùt
hoøa gioïng. Bieát goõ nhòp, phaùch cuûa baøi TÑN.
- HS thöïc hieän thaønh thaïo: - Nhaän bieát teân noát nhaïc, ñoïc ñuùng tröôøng
ñoä, tieát taáu baøi TÑN.
1.3.Thaùi ñoä:
- Tính caùch: - Qua noäi dung baøi hoïc giuùp HS oân taäp, cuûng coá kieán thöùc
trong hoïc haùt vaø TÑN.
- Thoùi quen: Theâm hieåu, yeâu quyù vaø töï haøo veà neàn aâm nhaïc daân toäc.
2.NỘI DUNG BÀI HỌC:
-HS nhaän bieát ñöôïc moät soá nhaïc cuï daân toäc.
3.CHUAÅN BÒ:
3.1.Giaùo vieân:
- Maùy ñóa, CD aâm nhaïc 8.
- Baûng phuï baøi haùt Hoø ba lí.
- Baûng phuï TÑN soá 4.
3.2.Hoïc sinh:
- Duïng cuï hoïc taäp boä moân.
- Tìm hieåu sô löôïc veà moät soá nhaïc cuï daân toäc.
4.TOÅ CHÖÙC CAÙC HOAÏT ÑOÄNG HOÏC TAÄP:
4.1. OÅn ñònh toå chức vaø kieåm dieän
+ 8A4:.............................................................................................
+ 8A5:............................................................................................
- Haùt taäp theå.
4.2.Kieåm tra mieäng:
* Caâu 1: Ñoïc nhaïc gheùp lôøi keát hôïp ñaùnh phaùch baøi TÑN soá 4.
* Caâu 2: Haùt vaø voã tay theo phaùch baøi haùt Hoø ba lí.
* Caâu 3: Neâu thöù töï caùc daáu thaêng daáu giaùng ôûø hoaù bieåu?
Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga
Ñaùp aùn caâu 1:
+ Daáu thaêng ( # ) : baét ñaáu töø daáu Pha thaêng ñeán daáu Si thaêng.
Tính leân quaõng 5ñuùng (3,5 cung).
+ Daáu giaùng ( b) : baét ñaàu töø daáu Si giaùng ñeán daáu Pha giaùng.
Tính leân quaõng 4ñuùng (2,5 cung).
4.3.Tieán trình baøi hoïc :
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV VAØ HS NOÄI DUNG BAØI HOÏC
* Hoaït ñoäng 1: Vaøo baøi (10 phút)
OÂn taäp baøi haùt: “Hoø ba lí”
Daân ca quaûng Nam
Cho hs nghe laïi baøi haùt qua maùy ñóa.
- GV baét gioïng cho caû lôùp haùt vaø voã
tay theo phaùch baøi haùt.
- Chia lôùp thaønh 2 daõy laàn löôït thöïc
hieän theo yeâu caàu cuûa GV.
- Goïi moãi nhoùm thöïc hieän 1 -2 laàn.
- GV nghe vaø söûa sai cho hoïc sinh choã
luyeán, löu yù haùt ñuùng ñaûo phaùch,
nghòch phaùc.
- Höôùng daãn HS moät soá caùch haùt nhö:
haùt ñoái ñaùp, haùt lónh xöôùng…
- Goïi caù nhaân 3 – 4 hoïc sinh thöïc hieän.
- Goïi HS nhaän xeùt.
- GV choát yù keát hôïp cho ñieåm.
- Höôùng daãn cho hoïc sinh moät soá ñoäng
taùc minh hoïa cho baøi haùt.
* Hoat ñoäng 2: OÂn taäp TÑN soá 4
(10 phút)
“Chim hoùt ñaàu
xuaân”
Nhaïc vaø lôøi: Nguyeãn
Ñình Taán
1/ OÂn taäp baøi haùt:
“Hoø ba lí”
Daân ca quaûng Nam
2/ OÂn taäp TÑN soá 4:
“Chim hoùt ñaàu
xuaân”
Nhaïc vaø lôøi: Nguyeãn
Ñình Taán
Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga
- Luyeän thanh: Cho hs ñoïc gam Ñoâ tröôûng
2 – 3 laàn.
- GV ñaùnh ñaøn cho hs nghe laïi baøi TÑN
töø 1 ñeán 2 laàn, yeâu caàu hoïc sinh löu yù
vaø ñoïc theo .
- Cho caû lôùp ñoïc keát hôïp gheùp lôøi ca.
- Chia lôùp thaønh 2 daõy laàn löôït thöïc
hieän theo yeâu caàu cuûa GV.
- Goïi moãi nhoùm thöïc hieän 1-2 laàn, giaùo
vieân nghe vaø söûa sai (löu yù ñoïc chính
xaùc cao ñoä caùc noát)
- Goïi 3 – 4 hoïc sinh thöïc hieän.
- Goïi HS nhaän xeùt.
- GV choát yù keát hôïp cho ñieåm.
* Hoaït ñoäng 3: AÂm nhaïc thöôøng
thöùc (10 phút)
Moät soá nhaïc cuï
daân toäc
- Goïi 1-2 hoïc sinh ñoïc noäi dung SGK/trang
31.
- GV ñoïc laïi vaø giaûi thích veà caáu truùc
chaát lieäu cuõng nhö caùch dieãn taáu moãi
loaïi.
- HS nghe vaø ghi baøi vaøo vôû.
- Cho hoïc sinh nghe ñiaõ nhaïc hoaø taáu
caùc nhaïc cuï daân toäc.
- HS chuù yù laéng nghe vaø caûm nhaän.
- Lieân heä thöïc teá.
3/ AÂm nhaïc thöôøng thöùc:
Moät soá nhaïc cuï daân
toäc
* Nhaïc cuï laø phöông tieän ñeå
dieãn taû aâm nhaïc, nhöõng nhaïc
cuï ñaàu tieân xuaát hieän töø thôøi
xa xöa vaø coù nguoàn goác töø
caùc coâng cuï lao ñoäng, moãi daân
toäc ñeàu coù nhöõng loaïi nhaïc cuï
rieâng cuûa mình. Ñoù laø nhöõng di
saûn Vaên hoùa quí giaù caàn ñöôïc
giöõ gìn vaø baûo veä.
Moät soá laoïi nhaïc cuï daân toäc
laø:
- Coàng chieâng: laø nhaïc cuï daân
toäc thuoäc boä goõ, ñöôïc laøm
baèng ñoàng thau, hình troøn nhö
chieác noùn…
- Ñaøn t’röng: laøm baèng caùc
oáng nöùa to, nhoû, daøi ngaén
khaùc nhau. Moät ñaàu oáng bòt kín
baèng caùch ñeå nguyeân caùc ñaàu
maáu, ñaàu kia voùt nhoïn…
- Ñaøn ñaù: laø moät nhaïc cuï goõ
coå nhaát cuûa
Vieät Nam. Ñaùn döôïc laøm baèng
caùc thanh ñaù vôùi kích thöôùc
daøi, ngaén, daøy, moûng khaùc
Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga
nhau…
4.4/Tổng kết: (5 phút)
- Caâu 1: Haùt voã tay theo phaùch baøi haùt Hoø ba lí.
- Caâu 2: Ñoïc nhaïc gheùp lôøi goõ phaùch baøi TÑN soá 4.
- Caâu 3: Keå teân moät soá nhaïc cuï daân toäc ñaõ hoïc.
Ñaùp aùn caâu 3: Coàng chieâng, Ñaøn t’röng, Ñaøn ñaù.
4.5. Höôùng daãn hoïc tập: (5 phút)- Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát hoïc naøy:
+ Haùt voã tay theo phaùch baøi haùt Hoø ba lí.
+ Ñoïc nhaïc gheùp lôøi goõ phaùch baøi TÑN soá 4.
- Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát hoïc tieáp theo:
+ OÂn taäp taát caû caùc baøi haùt, caùc baøi TÑN töø ñaâuø naêm chuaån bò
oân taäp.
5/PHỤ LỤC:
............................................................................................................
......................................................................................................................................
Baøi: - tieát: 17
Tuaàn daïy: 17
Ngày dạy:17/12/2013
1.MUÏC TIEÂU:
1.1.Kieán thöùc:
- HS bieát:
+ HĐ 1:- HS haùt thuoäc vaø theå hieän ñöôïc saéc thaùi, tình caûm cuûa 4 baøi
haùt: Muøa thu ngaøy khai tröôøng, Lí dóa baùnh boø, Tuoåi hoàng, Hoø ba lí.
+ HĐ 2:- HS bieát veà gioïng song song vaø gioïng La thöù hoøa thanh.
- HS hiểu:
+ HĐ 1:- HS bieát thöù töï ghi caùc daáu thaêng vaø daáu giaùng treân hoùa
bieåu.
+ HĐ 2:- HS ñoïc ñuùng giai ñieäu, gheùp lôøi ca baøi TÑN soá 1, 2, 3, 4.
Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga
OÂN
TAÄP
1.2.Kyõ naêng:
- HS thöïc hieän ñöôc : - Reøn kyõ naêng theå hieän ñuùng saéc thaùi, ñuùng cao
ñoä, tröôøng ñoä 4 baøi haùt.Reøn kyõ naêng ñoïc nhaïc, goõ phaùch, ghi nhôù aâm
hình tieát taáu 2 baøi TÑN.
- HS thöïc hieän ñöôc : - Reøn kyõ naêng haùt caù nhaân , theo toå nhoùm.
1.3.Thaùi ñoä:
- Thoùi quen:- Xaùc ñònh nhieäm vuï hoïc taäp moân aâm nhaïc ñoái vôùi hoïc sinh.
- Tính caùch:- Yeâu thích hoïc taäp boä moân.
2.NỘI DUNG BÀI HỌC:
- HS thuoäc lôøi, haùt ñuùng giai ñieäu, tieát taáu cuûa 4 baøi haùt.
3.CHUAÅN BÒ:
3.1.Giaùo vieân:
- Maùy ñóa.
- Ñóa CD aâm nhaïc 8.
- Baûng phuï.
3.2.Hoïc sinh:
- OÂn taäp laïi 4 baøi haùt.
- OÂn laïi 4 baøi TÑN.
4.TOÅ CHÖÙC CAÙC HOAÏT ÑOÄNG HOÏC TAÄP:
4.1. OÅn ñònh toå chức vaø kieåm dieän
+ 8A4:.............................................................................................
+ 8A5:.............................................................................................
- Haùt taäp theå.
4.2.Kieåm tra mieäng:
- Khoâng kieåm tra
4.3.Tieán trình baøi hoïc :
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV VAØ HS NOÄI DUNG BAØI HOÏC
* Hoaït ñoäng 1: Vaøo baøi (10 phút)
OÂn taäp 4 baøi haùt:
* Muøa thu gaøy khai tröôøng
- Cho lôùp nghe laïi baøi haùt qua maùy ñóa.
- Baét gioïng cho lôùp haùt vaø ñaùnh nhòp, voã
tay theo phaùch.
1/ OÂn taäp caùc baøi
haùt:
+ Muøa thu ngaøy khai
tröôøng
Nhaïc vaø lôøi: Vuõ Troïng
Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga
- Chia lôùp thaønh 2 daõy laàn löôït thöïc hieän.
- Goïi 2-3 nhoùm thöïc hieän.
- Goïi caù nhaân haùt.
- Löu yù söûa sai cho hs
* Lí dóa baùnh boø
- Cho lôùp nghe laïi baøi haùt qua maùy ñóa.
- Baét gioïng cho lôùp haùt vaø ñaùnh nhòp, voã
tay theo phaùch.
- Goïi 1-2 nhoùm, caù nhaân haùt.
- Chia lôùp thaønh 2 daõy laàn löôït thöïc hieän
theo yeâu caàu cuûa GV.
- Goïi 1-2 nhoùm, caù nhaân haùt.
- Löu yù söûa sai cho hs.
* Tuoåi hoàng
- Thöïc hieän töông töï.
* Hoø ba lí
- Thöïc hieän töông töï.
* Hoaït ñoäng 2: OÂn TÑN (10 phút)
*TÑN soá 1
- GV ñaùnh ñaøn cho lôùp nghe laïi baøi TÑN
soá 3.
- Cho caû lôùp ñoïc laïi baøi keát hôïp gheùp lôøi,
goõ phaùch.
- Chia lôùp thaønh 2 daõy laàn löôït thöïc hieän
theo yeâu caàu cuûa GV.
- Goïi nhoùm – caù nhaân ñoïc.
*TÑN soá 2
- Thöïc hieän töông töï.
*TÑN soá 3
- Thöïc hieän töông töï.
*TÑN soá 4
Töôøng
+ Lí dóa baùnh boø
Daân ca: Nam Boä
+ Tuoåi hoàng
Nhaïc vaø ôùi: Tröông
Quang Luïc
+ Hoø ba lí
Daân ca: Quaõng Nam
2/ OÂn taäp caùc baøi TÑN:
+ TÑN soá 1
Chieác ñeøn oâng sao
+ TÑN soá 2
Trôû veà Su-ri-en-to
+ TÑN soá 3
Haõy hoùt, chuù chim
nhoû hay hoùt
Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga
- Thöïc hieän töông töï.
* Hoaït ñoäng 3: OÂn Nhaïc lí (10 phút)
- Goïi HS nhaéc laïi Thöù töï caùc daáu thaêng,
giaùng ôû hoùa bieåu?
- HS thöïc hieän theo yeâu caàu cuûa GV.
- GV choát yù vaø nhaéc laïi kieán thöùc troïng
taâm cho HS naém.
- Goïi HS nhaéc laïi Gioïng song song laø gì?
- HS thöïc hieän theo yeâu caàu cuûa GV.
- GV choát laïi kieán thöùc troïng taâm cho HS
naém.
- Goïi HS nhaéc laïi Gioïng La thöù hoøa thanh
laø gì?
- HS thöïc hieän theo yeâu caàu cuûa GV.
- GV choát laïi kieán thöùc troïng taâm cho HS
naém.
Nhaïc: Ba Lan
Ñaët lôøi: Anh
Hoaøng
+ TÑN soá 4
Chim hoùt ñaàu
xuaân
Nhaïc vaø lôøi: Nguyeãn
Ñình Taán
3/ OÂn taäp nhaïc lí:
* Thöù töï caùc daáu thaêng,
giaùng ôû hoùa bieåu:
- Trong aâm nhaïc thöôøng
duøng 2 koaïi daáu hoùa ñöôïc
ñaët coá ñònh ôû ñaàu khuoâng
nhaïc (hoùa bieåu).
+ Daáu thaêng ( # ) : baét ñaáu
töø daáu Pha thaêng ñeán daáu
Si thaêng. Tính leân quaõng
5ñuùng (3,5 cung).
+ Daáu giaùng ( b) : baét ñaàu
töø daáu Si giaùng ñeán daáu
Pha giaùng. Tính leân quaõng
4ñuùng (2,5 cung).
* Gioïng song song: laø moät
gioïng tröôûng vaø moät gioïng
thöù coù chung hoùa bieåu.
* Gioïng La thöù hoøa
thanh: laø gioïng thöù coù aâm
baäc 7 taêng leân nöûa cung so
vôùi gioïng La thöù töï nhieân.
4.4/Tổng kết: (5 phút)
- Caâu 1 : Haùt vaø voã tay theo phaùch 4 baøi haùt
Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga
- Caâu 2 : Ñoïc nhaïc, gheùp lôøi vaø voã tay theo phaùch 4 baøi.
4.5. Höôùng daãn hoïc tập: (5 phút)
- Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát hoïc naøy :
+ OÂn laïi vaø haùt nhuaàn nhuyeãn 4 baøi haùt Muøa thu ngaøy khai tröôøng, Lí
dóa baùnh boø, Tuoåi hoàng, Hoø ba lí.
+ Ñoïc ñuùng yeâu caàu 4 baøi TÑN 1, 2, 3, 4.
- Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát hoïc tieáp theo : OÂn taäp chuaån bò thi hoïc kì II
+ Haùt thuoäc lôøi, ñuùng cai ñoä, voã tay ñuùng nhip (phaùch) 4 baøi haùt Muøa
thu ngaøy khai tröôøng, Lí dóa baùnh boø, Tuoåi hoàng, Hoø ba lí.
+ Ñoïc ñuùng cao ñoä, gheùp lôøi, voã tay theo phaùch 4 baøi TÑN 1, 2, 3, 4.
5/PHỤ LỤC:..................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Baøi: - tieát: 18
Tuaàn daïy : 16
1.MUÏC TIEÂU: Kieåm tra ñeå ñaùnh keát quaû hoïc cuaû hoïc sinh qua I hoïc kì.
1.1.Kieán thöùc:
Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga
KIEÅM TRA HOÏC
KÌ I
- Haùt ñuùng giai ñieäu vaø thuoäc lôøi ca 4 baøi haùt: Muøa thu ngaøy khai
tröôøng, Lí dóa baùnh boø, Tuoåi hoàng, Hoø ba lí.
- Ñoïc nhaïc, gheùp lôøi keát hôïp goõ phaùch, nhòp caùc baøi TÑN: TÑN soá 1,
TÑN soá 2, TÑN soá 3, TÑN soá 4.
1.2.Kyõ naêng:
- Reøn kyõ naêng trình baøy baøi haùt keát hôïp goõ ñeäm hoaëc vaän ñoäng
theo nhaïc.
- Reøn kyõ naêng ñoïc chính xaùc cao ñoä, tröôøng ñoä keát hôïp goõ phaùch,
nhòp ñuùng caùc baøi TÑN.
1.3.Thaùi ñoä:
- Nghieâm tuùc trong kieåm tra hoïc kì I.
2.TROÏNG TAÂM :
- Haùt ñuùng giai ñieäu vaø thuoäc lôøi ca 4 baøi haùt.
- Ñoïc nhaïc, gheùp lôøi keát hôïp goõ phaùch, nhòp caùc baøi TÑN.
3.CHUAÅN BÒ:
3.1.Giaùo vieân:
- Heä thoáng caùc caâu hoûi ñaõ oân taäp cho hoïc sinh.
3.2.Hoïc sinh: OÂn taäp caùc baøi haùt vaø TÑN töø ñaàu naêm
- OÂn taäp 4 baøi haùt.
- OÂn taäp 4 baøi TÑN.
4.TIEÁN TRÌNH:
4.1.Oån ñònh toå chöùc vaø kieåm dieän:
- Kieåm tra só soá.
- Oån ñònh choã ngoài
4.2.Kieåm tra duïng cuï:
- Kieåm tra duïng cuï vaø söï chuaån bò cuûa HS.
4.3.Baøi môùi: Noäi dung kieåm tra:
* ÑEÀ KIEÅM TRA:
* Boác thaêm vaø trình baøy moät baøi haùt (TÑN) ñaõ hoïc ôû hoïc kì
I(10 ñieåm)
* Baøi haùt:
- Muøa thu ngaøy khai tröôøng
- Lí daõi baùnh boø
- Tuoåi hoàng
- Hoø ba lí
Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga
* Yeâu caàu:
- Haùt ñuùng giai ñieäu, thuoäc lôøi ca, haùt roõ lôøi, theå hieän saéc thaùi,
tình caûn cuûa baøi haùt: 8 ñieåm.
- Trình baøy ñöôïc kyõ naêng goõ ñeäm ( voã tay theo phaùch, nhòp) hoaëc
vaän ñoäng theo nhaïc: 2 ñieåm.
* Taäp ñoïc nhaïc:
- TÑN soá 1: Chieác ñeøn oâng sao
- TÑN soá 2: Trôû veà Su-ri-en-toâ
- TÑN soá 3: Haõy hoùt, chuù chim nhoû hay hoùt
- TÑN soá 4: Chim hoùt ñaàu xuaân
* Yeâu caàu:
- Ñoïc ñuùng cao ñoä, tröôøng ñoä, ñuùng tieát taáu: 7 ñieåm.
- Thuoäc lôøi ca baøi TÑN: 3 ñieåm.
4.4.Caâu hoûi, baøi taäp cuûng coá :
- Nhaän xeùt keát quaû tieát kieåm tra.
- Heä thoáng laïi caùc baøi haùt, baøi TÑN töø ñaàu naêm.
4.5.Höôùng daãn hoïc sinh töï hoïc :
- Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát hoïc naøy :
+ Heä thoáng laïi caùc baøi haùt, baøi TÑN töø ñaàu naêm.
- Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát hoïc tieáp theo :
+ Tìm hieåu tröôùc baøi haùt : Khaùt voïng muøa xuaân.
5.RUÙT KINH NGHIEÄM:
Noäi dung:.................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Phöông phaùp:.........................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Phöông tieän:...........................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga
Tieát: 18
Tuaàn daïy : 16
Ngaøy daïy :
KIEÅM TRA HOÏC KÌ I
1/ Muïc tieâu:
- Kieåm tra ñeå ñaùnh keát quaû hoïc cuaû hoïc sinh qua I hoïc kì.
1.1/ Kieán thöùc:
- Haùt ñuùng giai ñieäu vaø thuoäc lôøi ca 4 baøi haùt:
+ Muaø thu ngaøy khai tröôøng
+ Lí diaõ baùnh boø
+ Tuoåi hoàng
+ Hoø ba lí
- Ñoïc nhaïc, gheùp lôøi keát hôïp goõ phaùch (ñaùnh nhòp) caùc baøi TÑN:
+ TÑN soá 1
+ TÑN soá 2
+ TÑN soá 3
+ TÑN soá 4
1.2/ Kyõ naêng:
- Reøn kyõ naêng haùt ñuùng cao ñoä, tröôøng ñoä, vaø saéc thaùi caùc baøi
haùt.
- Reøn kyõ naêng ñoïc chính xaùc cao ñoä, tröôøng ñoä keát hôïp goõ phaùch
(ñaùnh nhòp) ñuùng caùc baøi TÑN.
1.3/ Thaùi ñoä:
- Nghieâm tuùc trong kieåm tra hoïc kì I.
Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga
2/Troïng taâm :
- Hoïc sinh oân lai nhöõng baøi haùt vaø bai TÑN
3/ Chuaån bò:
3.1/ Giaùo vieân:
- Heä thoáng caùc caâu hoûi ñaõ oân taäp cho hoïc sinh.
3.2/ Hoïc sinh: OÂn taäp caùc baøi haùt vaø TÑN töø ñaàu naêm
- Baøi haùt:
+ Muaø thu ngaøy khai tröôøng
+ Lí diaõ baùnh boø
+ Tuoåi hoàng
+ Hoø ba lí
- Ñoïc nhaïc, gheùp lôøi keát hôïp goõ phaùch (ñaùnh nhòp) caùc baøi TÑN:
+ TÑN soá 1
+ TÑN soá 2
+ TÑN soá 3
+ TÑN soá 4
4/ Tieán trình:
4.1/ Oån ñònh toå chöùc:
- Kieåm tra só soá.
+ Lôùp 8A1: ............................................................................................
+ Lôùp 8A2: ............................................................................................
+ Lôùp 8A3: ............................................................................................
+ Lôùp 8A4: ............................................................................................
+ Lôùp 8A5: ............................................................................................
- Oån ñònh choã ngoài
- Haùt taäp theå.
4.2/ Kieåm tra baøi cuõ:
- Khoâng kieåm tra
4.3/ Baøi môùi:
Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga
HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC NOÄI DUNG
- Cho töøng nhoùm hoïc sinh (3-4 em) boác
thaêm vaø haùt hoaëc ñoïc nhaïc.
- GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm:
a/ Baøi haùt:
- Thuoäc lôøi baøi haùt (5 ñ)
- Voã tay (ñaùnh nhòp) ñuùng (2 ñ)
- Ñuùng cao ñoä (2 ñ)
- Ñuùng tröôøng ñoä (1 ñ)
b/ Baøi taäp ñoïc nhaïc:
- Ñoïc ñuùng cao ñoä (4 ñ)
- Ñoïc ñuùng tröôøng ñoä (3 ñ)
- Goõ phaùch (ñaùnh nhòp) ñuùng (2 ñ)
- Gheùp lôøi ñuùng (1 ñ)
1/ Kieåm tra caùc baøi
haùt:
+ Muaø thu ngaøy khai
tröôøng
Nhaïc vaø lôøi: Vuõ
Troïng Töôøng
+ Lí diaõ baùnh boø
Daân ca
Nam Boä
+ Tuoåi hoàng
Nhaïc vaø lôøi: Tröông
Quang Luïc
+ Hoø ba lí
Daân ca
Quaûng Nam
2/ Kieåm tra TÑN:
+ TÑN soá 1
Chieác ñeøn oâng sao
Nhaïc vaø lôøi: Phaïm
Tuyeân
+ TÑN soá 2
Trôû veà Su-ri-en-
toâ
Nhaïc: Italia
+ TÑN soá 3
Haõy hoùt chuù
chim nhoû hay hoùt
Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga
Giao an am nhac 820142015
Giao an am nhac 820142015
Giao an am nhac 820142015
Giao an am nhac 820142015
Giao an am nhac 820142015
Giao an am nhac 820142015
Giao an am nhac 820142015
Giao an am nhac 820142015
Giao an am nhac 820142015
Giao an am nhac 820142015
Giao an am nhac 820142015
Giao an am nhac 820142015

More Related Content

What's hot

Giao an am nhac 6 ca nam chuan moi nam hoc 20142015
Giao an am nhac 6 ca nam chuan moi nam hoc 20142015Giao an am nhac 6 ca nam chuan moi nam hoc 20142015
Giao an am nhac 6 ca nam chuan moi nam hoc 20142015
Thiên Đường Tình Yêu
 
Giao an buoi chieu lop 1
Giao an buoi chieu lop 1Giao an buoi chieu lop 1
Giao an buoi chieu lop 1
Trần Việt
 
Giáo án dạy thêm ngữ văn lớp 8
Giáo án dạy thêm ngữ văn lớp 8Giáo án dạy thêm ngữ văn lớp 8
Giáo án dạy thêm ngữ văn lớp 8
mcbooksjsc
 
Ga lop 1 tuan 14
Ga lop 1  tuan 14Ga lop 1  tuan 14
Ga lop 1 tuan 14
Nguyễn Tiến Thắng
 
De cuong-khoa-su-dia-on-tap-cuoi-hoc-ki-2
De cuong-khoa-su-dia-on-tap-cuoi-hoc-ki-2De cuong-khoa-su-dia-on-tap-cuoi-hoc-ki-2
De cuong-khoa-su-dia-on-tap-cuoi-hoc-ki-2
Phong Nguyễn Duy
 
Huấn từ Đức Chí Tôn-Ngọc Hoàng Thượng Đế.
Huấn từ Đức Chí Tôn-Ngọc Hoàng Thượng Đế.Huấn từ Đức Chí Tôn-Ngọc Hoàng Thượng Đế.
Huấn từ Đức Chí Tôn-Ngọc Hoàng Thượng Đế.
Chiến Thắng Bản Thân
 
41 yhocotruyen daihoc
41 yhocotruyen daihoc41 yhocotruyen daihoc
41 yhocotruyen daihoc
TS DUOC
 
Sachfx570 m shoanchinh
Sachfx570 m shoanchinhSachfx570 m shoanchinh
Sachfx570 m shoanchinh
dosoan
 

What's hot (14)

Giao an am nhac 6 ca nam chuan moi nam hoc 20142015
Giao an am nhac 6 ca nam chuan moi nam hoc 20142015Giao an am nhac 6 ca nam chuan moi nam hoc 20142015
Giao an am nhac 6 ca nam chuan moi nam hoc 20142015
 
Giao an 6
Giao an 6Giao an 6
Giao an 6
 
Giao an am nhac 6 20142015
Giao an am nhac 6 20142015Giao an am nhac 6 20142015
Giao an am nhac 6 20142015
 
Giao an am nhac 7 nam hoc 20132014
Giao an am nhac 7 nam hoc 20132014Giao an am nhac 7 nam hoc 20132014
Giao an am nhac 7 nam hoc 20132014
 
Giao an buoi chieu lop 1
Giao an buoi chieu lop 1Giao an buoi chieu lop 1
Giao an buoi chieu lop 1
 
Giao an am nhac 7 ca nam moi 20142015
Giao an am nhac 7 ca nam moi 20142015Giao an am nhac 7 ca nam moi 20142015
Giao an am nhac 7 ca nam moi 20142015
 
Td 9 ky 1
Td 9 ky 1Td 9 ky 1
Td 9 ky 1
 
Giáo án dạy thêm ngữ văn lớp 8
Giáo án dạy thêm ngữ văn lớp 8Giáo án dạy thêm ngữ văn lớp 8
Giáo án dạy thêm ngữ văn lớp 8
 
Giao an am nhac 7 chuan kien thuc day du
Giao an am nhac 7 chuan kien thuc day duGiao an am nhac 7 chuan kien thuc day du
Giao an am nhac 7 chuan kien thuc day du
 
Ga lop 1 tuan 14
Ga lop 1  tuan 14Ga lop 1  tuan 14
Ga lop 1 tuan 14
 
De cuong-khoa-su-dia-on-tap-cuoi-hoc-ki-2
De cuong-khoa-su-dia-on-tap-cuoi-hoc-ki-2De cuong-khoa-su-dia-on-tap-cuoi-hoc-ki-2
De cuong-khoa-su-dia-on-tap-cuoi-hoc-ki-2
 
Huấn từ Đức Chí Tôn-Ngọc Hoàng Thượng Đế.
Huấn từ Đức Chí Tôn-Ngọc Hoàng Thượng Đế.Huấn từ Đức Chí Tôn-Ngọc Hoàng Thượng Đế.
Huấn từ Đức Chí Tôn-Ngọc Hoàng Thượng Đế.
 
41 yhocotruyen daihoc
41 yhocotruyen daihoc41 yhocotruyen daihoc
41 yhocotruyen daihoc
 
Sachfx570 m shoanchinh
Sachfx570 m shoanchinhSachfx570 m shoanchinh
Sachfx570 m shoanchinh
 

Viewers also liked

Bo suu tap de thi hsg mon toan cap tinh 2014
Bo suu tap de thi hsg mon toan cap tinh 2014Bo suu tap de thi hsg mon toan cap tinh 2014
Bo suu tap de thi hsg mon toan cap tinh 2014
Thiên Đường Tình Yêu
 
Ngu phap va bai tap lop 11doc
Ngu phap va bai tap lop 11docNgu phap va bai tap lop 11doc
Ngu phap va bai tap lop 11doc
Thiên Đường Tình Yêu
 

Viewers also liked (16)

Giao an am nhac 8 ca nam chuan kien thuc 2
Giao an am nhac 8 ca nam chuan kien thuc 2Giao an am nhac 8 ca nam chuan kien thuc 2
Giao an am nhac 8 ca nam chuan kien thuc 2
 
Toan a l3-chuyentranphu-hp-2014
Toan a l3-chuyentranphu-hp-2014Toan a l3-chuyentranphu-hp-2014
Toan a l3-chuyentranphu-hp-2014
 
Chuyên đề su dung dao ham de giai toan
Chuyên đề su dung dao ham de giai toanChuyên đề su dung dao ham de giai toan
Chuyên đề su dung dao ham de giai toan
 
Ly thuyet am_nha_split_3_4592
Ly thuyet am_nha_split_3_4592Ly thuyet am_nha_split_3_4592
Ly thuyet am_nha_split_3_4592
 
Nhung bai ca_chu_de_nghia_me_9626
Nhung bai ca_chu_de_nghia_me_9626Nhung bai ca_chu_de_nghia_me_9626
Nhung bai ca_chu_de_nghia_me_9626
 
De thi dhsp ha noi lan 2 2015
De thi dhsp ha noi lan 2 2015De thi dhsp ha noi lan 2 2015
De thi dhsp ha noi lan 2 2015
 
Giao an nhac 8 ca nam
Giao an nhac 8 ca namGiao an nhac 8 ca nam
Giao an nhac 8 ca nam
 
Chuyen de khao sat ham so
Chuyen de khao sat ham soChuyen de khao sat ham so
Chuyen de khao sat ham so
 
Chuyen de pt he pt nguyen the duy
Chuyen de pt he pt nguyen the duyChuyen de pt he pt nguyen the duy
Chuyen de pt he pt nguyen the duy
 
Gt am nhac_co_so_8709
Gt am nhac_co_so_8709Gt am nhac_co_so_8709
Gt am nhac_co_so_8709
 
Dethithutoanlan7 sphn2014
Dethithutoanlan7 sphn2014Dethithutoanlan7 sphn2014
Dethithutoanlan7 sphn2014
 
Bo suu tap de thi hsg mon toan cap tinh 2014
Bo suu tap de thi hsg mon toan cap tinh 2014Bo suu tap de thi hsg mon toan cap tinh 2014
Bo suu tap de thi hsg mon toan cap tinh 2014
 
Nhac ly can_ban_split_2_9721_2
Nhac ly can_ban_split_2_9721_2Nhac ly can_ban_split_2_9721_2
Nhac ly can_ban_split_2_9721_2
 
Ngu phap va bai tap lop 11doc
Ngu phap va bai tap lop 11docNgu phap va bai tap lop 11doc
Ngu phap va bai tap lop 11doc
 
Giai ly 2
Giai ly 2Giai ly 2
Giai ly 2
 
Chuyên đề tich phan on thi dh
Chuyên đề tich phan on thi dhChuyên đề tich phan on thi dh
Chuyên đề tich phan on thi dh
 

Similar to Giao an am nhac 820142015

Giao an am nhac 9 chuan tich hop day du cac ky nang
Giao an am nhac 9 chuan tich hop day du cac ky nangGiao an am nhac 9 chuan tich hop day du cac ky nang
Giao an am nhac 9 chuan tich hop day du cac ky nang
Thiên Đường Tình Yêu
 
Giao an am nhac 9 chuan tich hop day du cac ky nang
Giao an am nhac 9 chuan tich hop day du cac ky nangGiao an am nhac 9 chuan tich hop day du cac ky nang
Giao an am nhac 9 chuan tich hop day du cac ky nang
Thiên Đường Tình Yêu
 
Giao an am nhac 6 ca nam chuan moi nam hoc 20142015
Giao an am nhac 6 ca nam chuan moi nam hoc 20142015Giao an am nhac 6 ca nam chuan moi nam hoc 20142015
Giao an am nhac 6 ca nam chuan moi nam hoc 20142015
Thiên Đường Tình Yêu
 
B giang thcs
B giang thcsB giang thcs
B giang thcs
tvtham
 
Giáo án toán lớp 5 cả năm (Đầy đủ và chi tiết)
Giáo án toán lớp 5 cả năm (Đầy đủ và chi tiết)Giáo án toán lớp 5 cả năm (Đầy đủ và chi tiết)
Giáo án toán lớp 5 cả năm (Đầy đủ và chi tiết)
Bồi dưỡng Toán tiểu học
 

Similar to Giao an am nhac 820142015 (20)

Giao an am nhac lop 9 tuyet voi
Giao an am nhac lop 9 tuyet voiGiao an am nhac lop 9 tuyet voi
Giao an am nhac lop 9 tuyet voi
 
Giao an am nhac lop 9 tuyet voi 2
Giao an am nhac lop 9 tuyet voi 2Giao an am nhac lop 9 tuyet voi 2
Giao an am nhac lop 9 tuyet voi 2
 
Giao an am nhac 9 chuan tich hop day du cac ky nang
Giao an am nhac 9 chuan tich hop day du cac ky nangGiao an am nhac 9 chuan tich hop day du cac ky nang
Giao an am nhac 9 chuan tich hop day du cac ky nang
 
Giao an am nhac 9 moi day du luon
Giao an am nhac 9 moi day du luonGiao an am nhac 9 moi day du luon
Giao an am nhac 9 moi day du luon
 
Giao an am nhac 9 chuan tich hop day du cac ky nang
Giao an am nhac 9 chuan tich hop day du cac ky nangGiao an am nhac 9 chuan tich hop day du cac ky nang
Giao an am nhac 9 chuan tich hop day du cac ky nang
 
Giao an am nhac 8 nam hoc 20132014
Giao an am nhac 8 nam hoc 20132014Giao an am nhac 8 nam hoc 20132014
Giao an am nhac 8 nam hoc 20132014
 
Giao an am nhac 7 nam hoc 20132014
Giao an am nhac 7 nam hoc 20132014Giao an am nhac 7 nam hoc 20132014
Giao an am nhac 7 nam hoc 20132014
 
Giao an am nhac 7 nam hoc 20132014 2
Giao an am nhac 7 nam hoc 20132014 2Giao an am nhac 7 nam hoc 20132014 2
Giao an am nhac 7 nam hoc 20132014 2
 
Nam hoc 2012 2013
Nam hoc 2012 2013Nam hoc 2012 2013
Nam hoc 2012 2013
 
Giao an am nhac 7 chuan kien thuc day du
Giao an am nhac 7 chuan kien thuc day duGiao an am nhac 7 chuan kien thuc day du
Giao an am nhac 7 chuan kien thuc day du
 
Giao an am nhac 7 du bo
Giao an am nhac 7 du boGiao an am nhac 7 du bo
Giao an am nhac 7 du bo
 
Giao an am nhac 7 du bo
Giao an am nhac 7 du boGiao an am nhac 7 du bo
Giao an am nhac 7 du bo
 
Giao an chuan theo nang luc hs
Giao an chuan theo nang luc hsGiao an chuan theo nang luc hs
Giao an chuan theo nang luc hs
 
Giao an am nhac 6 ca nam chuan moi nam hoc 20142015
Giao an am nhac 6 ca nam chuan moi nam hoc 20142015Giao an am nhac 6 ca nam chuan moi nam hoc 20142015
Giao an am nhac 6 ca nam chuan moi nam hoc 20142015
 
Giao an am nhac 9 2014 tiet 15
Giao an am nhac 9  2014 tiet 15Giao an am nhac 9  2014 tiet 15
Giao an am nhac 9 2014 tiet 15
 
Giao an am nhac 9 2014 tiet 15
Giao an am nhac 9  2014 tiet 15Giao an am nhac 9  2014 tiet 15
Giao an am nhac 9 2014 tiet 15
 
Tiết 24
Tiết 24Tiết 24
Tiết 24
 
Cap01
Cap01Cap01
Cap01
 
B giang thcs
B giang thcsB giang thcs
B giang thcs
 
Giáo án toán lớp 5 cả năm (Đầy đủ và chi tiết)
Giáo án toán lớp 5 cả năm (Đầy đủ và chi tiết)Giáo án toán lớp 5 cả năm (Đầy đủ và chi tiết)
Giáo án toán lớp 5 cả năm (Đầy đủ và chi tiết)
 

More from Thiên Đường Tình Yêu

ly-thuyet-toan-lop-1-nhieu-hon-it-hon.doc
ly-thuyet-toan-lop-1-nhieu-hon-it-hon.docly-thuyet-toan-lop-1-nhieu-hon-it-hon.doc
ly-thuyet-toan-lop-1-nhieu-hon-it-hon.doc
Thiên Đường Tình Yêu
 
Đề-thi-học-ki-1-lớp-1-mon-Tiếng-Việt.docx
Đề-thi-học-ki-1-lớp-1-mon-Tiếng-Việt.docxĐề-thi-học-ki-1-lớp-1-mon-Tiếng-Việt.docx
Đề-thi-học-ki-1-lớp-1-mon-Tiếng-Việt.docx
Thiên Đường Tình Yêu
 
Phieu-Bai-Tap-Cuoi-Tuan-Lop-1-Tuan-32.pdf
Phieu-Bai-Tap-Cuoi-Tuan-Lop-1-Tuan-32.pdfPhieu-Bai-Tap-Cuoi-Tuan-Lop-1-Tuan-32.pdf
Phieu-Bai-Tap-Cuoi-Tuan-Lop-1-Tuan-32.pdf
Thiên Đường Tình Yêu
 
bai-tap-toan-cho-be-chuan-bi-vao-lop-1-KABI-đa-chuyển-đổi.docx
bai-tap-toan-cho-be-chuan-bi-vao-lop-1-KABI-đa-chuyển-đổi.docxbai-tap-toan-cho-be-chuan-bi-vao-lop-1-KABI-đa-chuyển-đổi.docx
bai-tap-toan-cho-be-chuan-bi-vao-lop-1-KABI-đa-chuyển-đổi.docx
Thiên Đường Tình Yêu
 
Bai-Tập-Tiếng-Anh-On-Tập-He lớp 1- lớp 5 hot nhất
Bai-Tập-Tiếng-Anh-On-Tập-He lớp 1- lớp 5 hot nhấtBai-Tập-Tiếng-Anh-On-Tập-He lớp 1- lớp 5 hot nhất
Bai-Tập-Tiếng-Anh-On-Tập-He lớp 1- lớp 5 hot nhất
Thiên Đường Tình Yêu
 
10-de-Luyen-Tap-Tu-Chon-Ky-2-Tap-3.docx bai tap
10-de-Luyen-Tap-Tu-Chon-Ky-2-Tap-3.docx bai tap10-de-Luyen-Tap-Tu-Chon-Ky-2-Tap-3.docx bai tap
10-de-Luyen-Tap-Tu-Chon-Ky-2-Tap-3.docx bai tap
Thiên Đường Tình Yêu
 
45-de-luyen-thi-HSG-mon-toan-lop-1 moi nhat
45-de-luyen-thi-HSG-mon-toan-lop-1 moi nhat45-de-luyen-thi-HSG-mon-toan-lop-1 moi nhat
45-de-luyen-thi-HSG-mon-toan-lop-1 moi nhat
Thiên Đường Tình Yêu
 
TAP_VIET_CHU_NHO_-_TIEN_TIEU_HOC_d0b03.pdf
TAP_VIET_CHU_NHO_-_TIEN_TIEU_HOC_d0b03.pdfTAP_VIET_CHU_NHO_-_TIEN_TIEU_HOC_d0b03.pdf
TAP_VIET_CHU_NHO_-_TIEN_TIEU_HOC_d0b03.pdf
Thiên Đường Tình Yêu
 
80 bai-tap-on-kiem-tra-cuoi-ki-2-mon-toan.doc
80 bai-tap-on-kiem-tra-cuoi-ki-2-mon-toan.doc80 bai-tap-on-kiem-tra-cuoi-ki-2-mon-toan.doc
80 bai-tap-on-kiem-tra-cuoi-ki-2-mon-toan.doc
Thiên Đường Tình Yêu
 
30 bai-on-tap-cuoi-nam-mon-toan-1 mới nhất.docx
30 bai-on-tap-cuoi-nam-mon-toan-1 mới nhất.docx30 bai-on-tap-cuoi-nam-mon-toan-1 mới nhất.docx
30 bai-on-tap-cuoi-nam-mon-toan-1 mới nhất.docx
Thiên Đường Tình Yêu
 
phieu-bai-tap-cuoi-tuan-tieng-viet-lop-1-nang-cao-sach-ket-noi-tuan-10-phieu-...
phieu-bai-tap-cuoi-tuan-tieng-viet-lop-1-nang-cao-sach-ket-noi-tuan-10-phieu-...phieu-bai-tap-cuoi-tuan-tieng-viet-lop-1-nang-cao-sach-ket-noi-tuan-10-phieu-...
phieu-bai-tap-cuoi-tuan-tieng-viet-lop-1-nang-cao-sach-ket-noi-tuan-10-phieu-...
Thiên Đường Tình Yêu
 
phieu-bai-tap-cuoi-tuan-tieng-viet-1-nang-cao-sach-ket-noi-tuan-5-phieu-2.doc
phieu-bai-tap-cuoi-tuan-tieng-viet-1-nang-cao-sach-ket-noi-tuan-5-phieu-2.docphieu-bai-tap-cuoi-tuan-tieng-viet-1-nang-cao-sach-ket-noi-tuan-5-phieu-2.doc
phieu-bai-tap-cuoi-tuan-tieng-viet-1-nang-cao-sach-ket-noi-tuan-5-phieu-2.doc
Thiên Đường Tình Yêu
 

More from Thiên Đường Tình Yêu (17)

ly-thuyet-toan-lop-1-nhieu-hon-it-hon.doc
ly-thuyet-toan-lop-1-nhieu-hon-it-hon.docly-thuyet-toan-lop-1-nhieu-hon-it-hon.doc
ly-thuyet-toan-lop-1-nhieu-hon-it-hon.doc
 
Đề-thi-học-ki-1-lớp-1-mon-Tiếng-Việt.docx
Đề-thi-học-ki-1-lớp-1-mon-Tiếng-Việt.docxĐề-thi-học-ki-1-lớp-1-mon-Tiếng-Việt.docx
Đề-thi-học-ki-1-lớp-1-mon-Tiếng-Việt.docx
 
Phieu-Bai-Tap-Cuoi-Tuan-Lop-1-Tuan-32.pdf
Phieu-Bai-Tap-Cuoi-Tuan-Lop-1-Tuan-32.pdfPhieu-Bai-Tap-Cuoi-Tuan-Lop-1-Tuan-32.pdf
Phieu-Bai-Tap-Cuoi-Tuan-Lop-1-Tuan-32.pdf
 
bai-tap-toan-cho-be-chuan-bi-vao-lop-1-KABI-đa-chuyển-đổi.docx
bai-tap-toan-cho-be-chuan-bi-vao-lop-1-KABI-đa-chuyển-đổi.docxbai-tap-toan-cho-be-chuan-bi-vao-lop-1-KABI-đa-chuyển-đổi.docx
bai-tap-toan-cho-be-chuan-bi-vao-lop-1-KABI-đa-chuyển-đổi.docx
 
Bai-Tập-Tiếng-Anh-On-Tập-He lớp 1- lớp 5 hot nhất
Bai-Tập-Tiếng-Anh-On-Tập-He lớp 1- lớp 5 hot nhấtBai-Tập-Tiếng-Anh-On-Tập-He lớp 1- lớp 5 hot nhất
Bai-Tập-Tiếng-Anh-On-Tập-He lớp 1- lớp 5 hot nhất
 
10-de-Luyen-Tap-Tu-Chon-Ky-2-Tap-3.docx bai tap
10-de-Luyen-Tap-Tu-Chon-Ky-2-Tap-3.docx bai tap10-de-Luyen-Tap-Tu-Chon-Ky-2-Tap-3.docx bai tap
10-de-Luyen-Tap-Tu-Chon-Ky-2-Tap-3.docx bai tap
 
45-de-luyen-thi-HSG-mon-toan-lop-1 moi nhat
45-de-luyen-thi-HSG-mon-toan-lop-1 moi nhat45-de-luyen-thi-HSG-mon-toan-lop-1 moi nhat
45-de-luyen-thi-HSG-mon-toan-lop-1 moi nhat
 
TAP_VIET_CHU_NHO_-_TIEN_TIEU_HOC_d0b03.pdf
TAP_VIET_CHU_NHO_-_TIEN_TIEU_HOC_d0b03.pdfTAP_VIET_CHU_NHO_-_TIEN_TIEU_HOC_d0b03.pdf
TAP_VIET_CHU_NHO_-_TIEN_TIEU_HOC_d0b03.pdf
 
80 bai-tap-on-kiem-tra-cuoi-ki-2-mon-toan.doc
80 bai-tap-on-kiem-tra-cuoi-ki-2-mon-toan.doc80 bai-tap-on-kiem-tra-cuoi-ki-2-mon-toan.doc
80 bai-tap-on-kiem-tra-cuoi-ki-2-mon-toan.doc
 
30 bai-on-tap-cuoi-nam-mon-toan-1 mới nhất.docx
30 bai-on-tap-cuoi-nam-mon-toan-1 mới nhất.docx30 bai-on-tap-cuoi-nam-mon-toan-1 mới nhất.docx
30 bai-on-tap-cuoi-nam-mon-toan-1 mới nhất.docx
 
phieu-bai-tap-cuoi-tuan-tieng-viet-lop-1-nang-cao-sach-ket-noi-tuan-10-phieu-...
phieu-bai-tap-cuoi-tuan-tieng-viet-lop-1-nang-cao-sach-ket-noi-tuan-10-phieu-...phieu-bai-tap-cuoi-tuan-tieng-viet-lop-1-nang-cao-sach-ket-noi-tuan-10-phieu-...
phieu-bai-tap-cuoi-tuan-tieng-viet-lop-1-nang-cao-sach-ket-noi-tuan-10-phieu-...
 
phieu-bai-tap-cuoi-tuan-tieng-viet-1-nang-cao-sach-ket-noi-tuan-5-phieu-2.doc
phieu-bai-tap-cuoi-tuan-tieng-viet-1-nang-cao-sach-ket-noi-tuan-5-phieu-2.docphieu-bai-tap-cuoi-tuan-tieng-viet-1-nang-cao-sach-ket-noi-tuan-5-phieu-2.doc
phieu-bai-tap-cuoi-tuan-tieng-viet-1-nang-cao-sach-ket-noi-tuan-5-phieu-2.doc
 
Giao an am nhac lop 9 chuan ktkn
Giao an am nhac lop 9 chuan ktknGiao an am nhac lop 9 chuan ktkn
Giao an am nhac lop 9 chuan ktkn
 
Giao an am nhac 8 ca nam chuan kien thuc
Giao an am nhac 8 ca nam chuan kien thucGiao an am nhac 8 ca nam chuan kien thuc
Giao an am nhac 8 ca nam chuan kien thuc
 
Giao an am nhac lop 8 mau
Giao an am nhac lop 8 mauGiao an am nhac lop 8 mau
Giao an am nhac lop 8 mau
 
Giao an 7 2015
Giao an 7 2015Giao an 7 2015
Giao an 7 2015
 
Giao an am nhac 720142015
Giao an am nhac 720142015Giao an am nhac 720142015
Giao an am nhac 720142015
 

Giao an am nhac 820142015

 • 1. Baøi: - tieát: 01 Tuaàn daïy: 01 Ngày dạy:20/08/2013 1.MUÏC TIEÂU: 1.1. Kieán thöùc: - HS bieát: + HĐ 1: - Hoïc sinh bieát taùc giaû cuûa baøi haùt Muøa thu ngaøy khai tröôøng laø Nhaïc só Vuõ Troïng Töôøng. + HĐ 2:- Học sinh biết sơ lược về bài hát Muøa thu ngaøy khai tröôøng. - HS hiểu: + HĐ 1,2: - Hoïc sinh haùt ñuùng giai ñieäu, lôøi ca cuûa baøi haùt. 1.2. Kyõ naêng: - HS thöïc hieän ñöôc : - Haùt ñuùng giai ñieäu bieát theå hieän ñaûo phaùch, ngaân daøi ñuû 3 phaùch. - HS thöïc hieän thaønh thaïo: HS hát đúng giai điệu bài hát. 1.3. Thaùi ñoä - Thoùi quen:- Thoâng qua baøi haùt giaùo ducï cho hocï sinh theâm yeâu quí maùi tröôøng, ôû ñoù coù nhöõng thaày coâ ngaøy ñeâm chaêm soùc, vun troàng nhöõng maàm xanh ñaát nöôùc. - Tính caùch:- Thoâng qua baøi haùt giaùo duïc caùc em tình caûm gaén boù vôùi nhaø tröôøng. 2.NỘI DUNG BÀI HỌC - HS haùt ñuùng lôøi vaø giai ñieäu baøi haut 3.CHUAÅN BÒ: 3.1. Giaùo vieân: - Maùy haùt ñóa. - Ñóa CD aâm nhaïc lôùp 8. - Baûng phuï baøi haùt. - GV taäp ñaøn vaø haùt thuaàn thuïc baøi haùt Muøa thu ngaøy khai tröôøng. 3.2. Hoïc sinh: - Saùch giaùo khoa. - Duïng cuï hoïc taäp boä moân. Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga Hoïc haùt baøi: MUØA THU NGAØY KHAI TRÖÔØNG
 • 2. - Ñoïc vaø tìm hieåu noäi dung baøi haùt. - Tìm nghe theâm moät soá taùc phaåm cuaû moät soá taùc phaåm aâm nhaïc cuûa Vuõ Troïng Töôøng. 4.TOÅ CHÖÙC CAÙC HOAÏT ÑOÄNG HOÏC TAÄP: 4.1. OÅn ñònh toå chức vaø kieåm dieän - Kieåm tra só soá. + Lôùp 8A5: ......................................................................................................... - OÅn ñònh choã ngoài - Haùt taäp theå 4.2. Kieåm tra mieäng: - Kieåm tra saùch vôû, duïng cuï hoïc taäp cuûa hoïc sinh. - Kieåm tra kieán thöùc ñoïc nhaïc cô baûn. 4.3.Tieán trình baøi hoïc: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV VAØ HS NOÄI DUNG BAØI HOÏC * Hoïat ñoäng 1: Vaøo baøi (10p) “Hoïc haùt baøi: Muøa thu ngaøy khai tröôøng” - GV ghi ñaàu baøi. - GV treo baûng phuï. - GV giôùi thieäu ñoâi neùt veà taùc giaû. - HS laéng nghe. - Tìm hieåu caùc daáu hieäu coù trong baøi: + Nhòp cuûa baøi haùt ? Nhòp2/4 + Gioïng cuûa baøi haùt? Ñoâ tröôûng + Luyeán 3 noát. + Ñaûo phaùch, nghòch phaùch… - Goïi 2 hoïc sinh ñoïc lôøi baøi haùt. - Baøi haùt chia laøm 2 ñoaïn: + Ñoaïn 1: Tieáng …..muaø thu. + Ñoaïn 2: coøn laïi. - Cho caû lôùp nghe baøi haùt qua maùy. * Hoaït ñoäng 2: Daïy haùt.(25p) 1/Tìm hieåu baøi haùt: “Muaø Thu ngaøy khai tröôøng” Nhaïc vaø lôøi: Vuõ Troïng Töôøng * Ñoâi neùt veà taùc giaû: Vuõ Troïng Töôøng coù moät soá ca khuùc thieáu nhi nhö: Lôøi ru cuaû meï, Chò Haèng, Caây baøng muaø haï… * Nhaän xeùt: - Nhòp2/4 - Gioïng Ñoâ tröôûng Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga
 • 3. - Luyeän thanh: cho hoïc sinh ñoïc gam ñoâ tröôûng. - Daïy haùt: + Moãi caâu GV haùt maãu 3-4 laàn roài baét nhòp cho hoïc sinh haùt theo. + Thöïc hieän töông töï theo loái moùc xích cho ñeán khi heát baøi (löu yù daïy chaäm vaø söûa sai cho hoïc sinh ôû caùc daáu luyeán, ñaûo nghòch phaùch). + Moãi caâu GV chia lôùp thaønh 2 daõy laàn löôït thöïc hieän. + GV chuù yù söûa sai cho HS. + Höôùng daãn HS voã tay theo phaùch. + Cho caû lôùp haùt baøi keát hôïp voã tay theo phaùch. - GV nhaän xeùt, söûa sai. - Goïi moãi nhoùm thöïc hieän 2-3 laàn. - GV goïi HS nhaän xeùt. - Höôùng daãn cho HS1 soá hình thöùc haùt nhö: haùt lónh xöoùng, haùt ñoái ñaùp… - Goïi 2-3 nhoùm HS thöïc hieän. - HS thöïc hieän, GV chuù yù söûa sai(neáu coù). - Goïi 3-4 hoïc sinh thöïc hieän keát hôïp cho ñieåm. - Cho caû lôùp ñöùng leân vöøa haùt vöøa vaän ñoäng theo nhòp. 2/ Hoïc haùt: *Lôøi baøi haùt : Tieáng troáng tröôøng roän raõ laøm tan caùi naéng heø dòu ñi nhöõng tieáng ve coøn vöông treân voøm caây xanh laù. Muaø thu sang ñeïp quaù xao xuyeán bao taâm hoàn vui tieán troáng töïu tröôøng trong tieán haùt muaø thu. Muaø thu ôi! Muaø thu! Muaø ñi xaây nhöõng öùôc mô, tung bay maøu khaên thaém röïc rôõ treân vai em. Muaø thu ôi! Muaø thu! Muaø thôm trang saùch môùi, tieáng haùt ngaøy khai tröøông trong saùng nhö trôøi thu. 4.4/Tổng kết: - Caâu 1: Chia lôùp thaønh 2 daõy luyeän taäp haùt ñoái ñaùp. - Caâu 2: Haùt laïi hoaøn chænh baøi haùt keát hôïp voã tay theo phaùch. 4.5.Höôùng daãn hoïc sinh töï hoïc: Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga
 • 4. - Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát hoïc naøy: + Hoïc thuoäc lôøi baøi haùt Muøa thu ngaøy khai tröôøng. + Trình baøy baøi haùt keát hôïp goõ ñeäm. - Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát hoïc tieáp theo: + Vieát baøi TÑN soá 1, tìm hieåu caùc kí hieäu aâm nhaïc trong baøi. 5/PHỤ LỤC:.................................................................................................................. ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga
 • 5. Baøi:1 - tieát: 02 Tuaàn daïy: 02 Ngày dạy:26/08/2013 1. MUÏC TIEÂU: 1.1Kieán thöùc: - HS bieát: + HĐ 1: - HS haùt thuoäc baøi haùt Muøa thu ngaøy khai tröôøng vaø theå hieän ñöôïc saéc thaùi, tình caûm cuûa baøi haùt. Bieát haùt keát hôïp goõ ñeäm. + HĐ 2:Bieát trình baøy baøi haùt theo hình thöùc ñôn ca, song ca, toáp ca... - HS hiểu: + HĐ 1,2: - HS ñoïc ñuùng giai ñieäu, gheùp lôøi ca baøi TÑN soá 1. * Tích hôïp: Hoïc taäp vaø laøm theo taám göông ñaïo ñöùc Hoà Chí Minh. 1.2.Kó naêng: - HS thöïc hieän ñöôc : - Hoïc sinh bieát theå hieän saéc thaùi tình caûm baøi Muøa thu ngaøy khai tröôøng. - HS thöïc hieän thaønh thaïo: - HS bieát trình baøy baøi haùt ôû möùc ñoä hoaøn chænh. 1.3.Thaùi ñoä: - Thoùi quen : - Coù yù thöùc, coá gaéng hoïc haønh vöôn tôùi nhöõng öôùc mô töôi ñeïp. - Tính caùch:- Thoâng qua baøi haùt giaùo duïc caùc em tình caûm gaén boù vôùi nhaø tröôøng ñeå coù ñoäng cô hoïc taäp toát hôn. 2.NỘI DUNG BÀI HỌC - HS ñoïc ñöôïc teân noát nhaïc vaø gheùp lôøi ca baøi TÑN soá 1. 3. CHUAÅN BÒ: 3.1. Giaùo vieân: - Ñaøn Organ, baûng phuï baøi TÑN soá 8. - GV taäp ñoïc nhaïc vaø haùt ñuùng lôøi baøi TÑN soá 8. 3.2.Hoïc sinh: - Hoïc thuoäc lôøi baøi haùt Muøa thu ngaøy khai tröôøng. - Vieát baøi TÑN soá 1, nhaän xeùt, taäp nhaän teân noát baøi TÑN. Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga OÂn taäp baøi haùt: MUØA THU NGAØY KHAI TRÖÔØNG.
 • 6. 4.TOÅ CHÖÙC CAÙC HOAÏT ÑOÄNG HOÏC TAÄP: 4.1. OÅn ñònh toå chöùc vaø kieåm dieän: - Kieåm tra só soá HS. - OÅn ñònh toå chöùc. + Lôùp 8A5: ........................................................................................ - Cho HS haùt moät baøi haùt taäp theå 4.2. Kieåm tra mieäng: - Caâu 1: Haùt keát hôïp voã tay baøi haùt Muøa thu ngaøy khai tröôøng. - Caâu 2: Keå teân moät vaøi baøi haùt veà muøa thu. 4.3.Tieán trình baøi hoïc: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV VAØ HS NOÄI DUNG BAØI HOÏC * Hoaït ñoâng 1: Vaøo baøi(15p) OÂn taäp baøi haùt: “Muaø thu ngaøy khai tröôøng” Nhaïc vaø lôøi: Vuõ Troïng Töôøng - Gv ghi baûng, Hs ghi baøi - GV thuyeát trình giôùi thieäu baøi. ÔÛ tieát tröôùc, chuùng ta ñaõ ñöôïc hoïc haùt baøi Muaø thu ngaøy khai tröôøng. Hoâm nay, chuùng ta seõ oân laïi vaø cuøng tìm hieåu saâu hôn veà baøi haùt. Hoïc baøi TÑN soá 1- Chieác ñeøn oâng sao. - Gv hoûi: Em haõy cho bieát noäi dung cuûa baøi haùt Muaø thu ngaøy khai tröôøng? + Hs traû lôøi: - Gv hoûi: Cho bieát saéc thaùi caàn theå hieän khi haùt? + Hs traû lôøi: - GV höôùng daãn HS oân haùt: + Luyeän thanh + Caû lôùp haùt laïi baøi: Muaø thu ngaøy 1/ OÂn taäp baøi haùt: “ Muaø thu ngaøy khai tröôøng” Nhaïc vaø lôøi: Vuõ Troïng Töôøng. 2/ Taäp ñoïc nhaïc soá 1 Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga
 • 7. khai tröôøng + GV nhaän xeùt, höôùng daãn HS söûa sai baèng caùch haùt laïi giai ñieäu baøi haùt. - Gv höôùng daãn hs minh hoaï moät vaøi ñoäng taùc cho baøi haùt. - Gv kieám tra, hs thöïc hieän kieåm tra theo nhoùm. - Gv nhaän xeùt cho ñieåm. * Hoaït ñoâng 2: TÑN soá 1(15P) “Chieác ñeøn oâng sao” Nhaïc vaø lôøi: Phaïm Tuyeân - Giôùi thieäu baûng phuï cheùp TÑN soá 1. - Nhaän xeùt: + Nhòp cuûa baøi haùt? + Baøi haùt ñöôïc vieát ôû gioïng gì? + Cao ñoä goàm nhöõng noát naøo ? + Baøi haùt söû duïng nhöõng aâm hình noát gì? + Caùc kí hieäu aâm nhaïc cuûa baøi ? - GV höôùng daãn HS ñoïc vaø goõ tieát taáu baøi TÑN. HS chia nhoùm luyeän taäp. - HS trình baøy ñoïc teân noát nhaïc vaø goõ tieát taáu baøi TÑN. * Daïy ñoïc: - GV cho HS ñoïc gam Ñoâ tröôûng (C) 2-3 laàn. - GV ñaøn giai ñieäu caâu 1 (2 laàn) cho HS laéng nghe vaø caûm nhaän. - GV ñaøn giai ñieäu caâu 1 , hs ñoïc nhaïc 3 laàn Trích baøi: “Chieác ñeøn oâng sao” Nhaïc vaø lôøi: Phaïm Tuyeân * Nhaän xeùt: + Nhòp : 2/4 + Gioïng Ñoâ tröôûng + Cao ñoä: Ñoââ - reâ - mi - son - la + Tröôøng ñoä: keùp, ñôn, ñôn chaám doâi, ñen. + Daáu nhaéc laïi, daáu luyeán 2 aâm. * Taäp ñoïc teân noát nhaïc vaø goõ tieát taáu baøi TÑN. * Daïy ñoïc: - Luyeän thanh - Taäp ñoïc nhaïc töøng caâu - Ñoïc nhaïc caû baøi - Gheùp lôøi ca Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga
 • 8. - GV nhaän xeùt, söûa sai( neáu coù) - GV ñaøn giai ñieäu caâu 2 (2 laàn) cho HS laéng gnhe vaø caûm nhaän. - GV ñaøn giai ñieäu caâu 2 , hs ñoïc nhaïc 3 laàn - GV nhaän xeùt, söûa sai( neáu coù) - Gv ñaøn noái caâu 1 vaø 2, Hs ñoïc nhaïc hoaø theo. - Taäp töông töï nhö vaäy vôùi nhöõng caâu coøn laïi theo loái moùc xích. TÑN caû baøi. - Gv chæ ñònh hs khaù ñoïc cho caùc baïn nghe. - GV cho HS gheùp lôøi ca. - Gv chia lôùp thaønh 2 daõy: 1 daõy ñoïc nhaïc, daõy kia gheùp lôøi ca, ngöôïc laïi. - Gv chuù yù söûa sai cuï theå cho HS. - Goïi 3-4 nhoùm thöïc hieän laïi baøi TÑN. - Goïi caùc nhoùm nhaän xeùt laãn nhau. - Goïi caù nhaân HS thöïc hieän. - Goïi HS nhaän xeùt. - GV choát yù keát hôïp cho ñieåm. - Gv höôùng daãn hs caùch haùt ñoái ñaùp: Nöûa lôùp haùt caâu 1 vaø 3, nöûa lôùp haùt caâu 2 vaø 4. Ngöôïc laïi. 4.4/Tổng kết: - Caâu 1: Haùt keát hôïp voã tay theo phaùch baøi haùt Muaø thu ngaøy khai tröôøng. - Caâu 2: Ñoïc nhaïc vaø gheùp lôøi keát hôïp goõ phaùch baøi TÑN soá 1. 4.5. Höôùng daãn hoïc sinh töï hoïc: - Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát hoïc naøy: + Thuoäc lôøi, haùt ñuùng giai ñieäu baøi haùt Muaø thu ngaøy khai tröôøng. Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga
 • 9. + Ñoïc nhaïc, keát hôïp gheùp lôøi ca vaø voã tay theo phaùch baøi TÑN soá 1. - Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát hoïc tieáp theo: + Ñoïc vaø tìm hieåu phaàn ANTT: Nhaïc só Traàn Hoaøn vaø baøi haùt Moät muøa xuaân nho...................................................................................................................... 5/PHỤ LỤC: ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... Baøi: 1 – tieát: 03 Tuaàn daïy: 03 Ngày dạy:03/09/2013 1. MUÏC TIEÂU: 1.1.Kieán thöùc: - HS bieát: + HĐ 1:- HS haùt thuoäc baøi Muøa thu ngaøy khai tröôøng vaø theå hieän ñuùng toác ñoä, saéc thaùi, tình caûm, khaùc nhau ôû hai ñoaïn a vaø b cuûa baøi haùt, + HĐ 2: - HS ñoïc ñuùng giai ñieäu, gheùp lôøi ca baøi TÑN soá 1, keát hôïp voã tay theo phaùch. - HS hiểu: + HĐ 1,2: - Thoâng qua baøi haùt Moät muøa xuaân nho nhoû, HS bieát vaøi neùt veà nhaïc só Traàn Hoaøn vaø moät soá saùng taùc cuûa oâng. 1.2.Kó naêng: - HS thöïc hieän ñöôc : - Haùt ñuùng cao ñoä vaø tröôøng ñoä baøi haùt. - HS thöïc hieän thaønh thaïo: - Đoïc ñuùng cao ñoä tröông ñoä TÑN soá 1 1.3.Thaùi ñoä: Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga OÂn taäp baøi haùt: MUØA THU NGAØY KHAI TRÖÔØNG. OÂn taäp Taäp ñoïc nhaïc: TÑN SOÁ 1. AÂm nhaïc thöôøng thöùc: NHAÏC SÓ TRAÀN
 • 10. - Thoùi quen:- Qua noäi dung baøi hoïc HS töï haøo veà taøi naêng cuûa nhaïc só Traàn Hoaøn, töï haøo veà neàn aâm nhaïc nöôùc nhaø, coù tinh thaàn hoïc hoûi vaø tích cöïc hoïc moân aâm nhaïc. - Tính caùch: -Coù yù thöùc hoïc taäp toát hôn. 2.NỘI DUNG BÀI HỌC - Bieát vaøi neùt veà NS Traàn Hoaøn vaø noäi dung cuûa baøi haùt Moät muøa xuaân nho nhoû. 3. CHUAÅN BÒ: 3.1.Giaùo vieân: - Ñaøn Organ. Maùy CD vaø ñóa baøi haùt Muøa thu ngaøy khai tröôøng. - Tranh chaân dung nhaïc só Traàn Hoaøn (neáu coù). 3.2.Hoïc sinh: - Hoïc thuoäc baøi haùt Muøa thu ngaøy khai tröôøng. - Ñoïc vaø tìm hieåu tröôùc phaàn aâm nhaïc thöôøng thöùc. 4.TOÅ CHÖÙC CAÙC HOAÏT ÑOÄNG HOÏC TAÄP: 4.1. OÅn ñònh toå chöùc vaø kieåm dieän: - Kieåm tra só soá HS. + Lôùp 8ª5: ............................................................................................. - OÅn ñònh toå chöùc. 4.2.Kieåm tra mieäng: - Caâu 1: Haùt keát hôïp voã tay baøi haùt Muøa thu ngaøy khai tröôøng. - Caâu 2: Ñoïc nhaïc, gheùp lôøi keát hoïp goõ phaùch TÑN soá 1. 4.3.Baøi môùi: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV VAØ HS NOÄI DUNG HAØI HOÏC * Giôùi thieäu baøi: ÔÛ caùc tieát tröôùc chuùng ta ñaõ ñöôïc hoïc haùt baøi Muøa thu ngaøy khai tröôøng vaø baøi TÑN soá 1. Hoâm nay chuùng ta seõ oân laïi, taäp goõ nhòp, phaùch cho baøi haùt vaø cuøng tìm hieåu veà nhaïc só Traàn Hoaøn vaø moät taùc phaåm raát quen thuoäc cuûa oâng – Moät muøa xuaân nho nhoû qua phaàn ANTT. - HS laéng nghe * Hoaït ñoäng 1: Vaøo baøi(15P) OÂn taäp baøi haùt: “Muøa thu ngaøy 1/ OÂn taäp baøi haùt: “ Muaø thu ngaøy khai tröôøng” Nhaïc vaø lôøi: Vuõ Troïng Töôøng Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga
 • 11. khai tröôøng” Nhaïc vaø lôøi: Vuõ Troïng Töôøng - Gv ghi baûng; Hs ghi baøi. - Gv goïi Hs nhaéc laïi noäi dung vaø saéc thaùi cuûa baøi haùt. - GV cho hoïc sinh nghe laïi baøi haùt qua maùy ñóa 2 laàn. - GV höôùng daãn HS oân haùt: + Luyeän thanh + Caû lôùp haùt laïi baøi haùt: Muøa thu ngaøy khai tröôøng + GV nhaän xeùt, höôùng daãn HS söûa sai cuï theå baèng caùch haùt laïi giai ñieäu baøi haùt. - Goïi moãi nhoùm thöïc hieän 1 laàn (3-4 nhoùm). - GV goïi caùc nhoùm nhaän xeùt laãn nhau. - GV söûa sai cho hoïc sinh caùc choã luyeán. - Goïi caù nhaân 2 – 3 hoïc sinh haùt. - Goïi HS nhaän xeùt. - GV choát yù keát hôïp cho ñieåm. - Höôùng daãn 1 soá ñoäng taùc phuï hoïa cho baøi haùt. * Hoaït ñoäng 2: OÂn taäp TÑN soá 1(15P) “Chieác ñeøn oâng sao” (trích) Nhaïc vaø lôøi: Phaïm Tuyeân - Gv ghi baûng, Hs ghi baøi - Gv hoûi: Em haõy neâu cao ñoä vaø tröôøng ñoä söû duïng trong baøi TÑN? + HS traû lôøi. - Luyeän thanh: Cho hs ñoïc gam Ñoâ tröôûng 2 2/ OÂn taäp Taäp ñoïc nhaïc: TÑN soá 1 Trích baøi: “Chieác ñeøn oâng sao” Nhaïc vaø lôøi: Phaïm Tuyeân Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga
 • 12. – 3 laàn. - GV ñaùnh ñaøn (ñoïc) cho hs nghe laïi baøi TÑN töø 1 ñeán 2 laàn, yeâu caàu hoïc sinh löu yù vaø ñoïc theo . - Cho caû lôùp ñoïc keát hôïp goõ phaùch. - Goïi moãi nhoùm thöïc hieän 1-2 laàn, giaùo vieân nghe vaø söûa sai (löu yù ñoïc ñuùng caùc choã luyeán vaø theå hieän daáu nhaéc laïi). - GV goïi caùc nhoùm nhaän xeùt laãn nhau. - Goïi 3 – 4 hoïc sinh thöïc hieän, giaùo vieân cho ñieåm. * Hoaït ñoäng 3: AÂm nhaïc thöôøng thöùc(15P) “ Nhaïc só Traàn Hoøan vaø baøi haùt Moät muøa xuaân nho nhoû” * Giôùi thieäu veà taùc giaû: - GV treo aûnh Traàn Hoøan (neáu coù). - Goïi 1 – 2 hs ñoïc noäi dung SGK - Giôùi thieäu ñoâi neùt veà cuoäc ñôøi vaø söï nghieäp cuûa oâng: - GV giaûi thích vaø haùt maãu trích ñoaïn caùc baøi haùt cuûa Traàn Hoøan, keát hôïp cho hs nghe moät soá baøi haùt hay cuûa oâng qua maùy ñóa. - Baøi haùt: Moät muøa xuaân nho nhoû Goïi 1-2 hs ñoïc lôøi baøi haùt, keát hoïp cho hs nghe baøi qua maùy ñóa. 3/ AÂm nhaïc thöôøng thöùc: Nhaïc só Traàn Hoøan vaø baøi haùt “ Moät muøa xuaân nho nhoû” 1/ Nhaïc só Nguyeãn Ñöùc Toaøn: - Nhaïc só Traàn Hoøan teân thaät laø Taêng Hích (buùt danh laø Hoà Thuaän An) sinh naêm 1928 ôû Haûi Laêng, tænh Quaûng Trò, oâng nguyeân laø Boä tröôûng Boä Vaên hoùa – Thoâng tin - Caùc ca khuùc noåi tieáng: Sôn nöõ ca, Lôøi ngöôøi ra ñi, Lôøi ru treân nöông, Giöõa Maïc Tö Kha nghe caâu hoø ví daëm, Thaêm beán nhaø roàng, Lôøi Baùc daën tröôùc luùc ñi xa…. - Oâng ñöôïc nhaø nöôùc trao taëng giaûi thöôûng Hoà Chí Minh veà vaên hoïc ngheä thuaät - Oâng maát ngaøy 23/11/2003 taïi Haø Noäi. 2/ Baøi haùt Moät muøa xuaân nho nhoû - Baøi thô Moät muøa xuaân nho nhoû cuûa nhaø thô Thanh Haûi ñöôïc nhaïc só Traàn Hoaøn phoå nhaïc vaøo naêm 1980. Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga
 • 13. 4.4/Tổng kết: - Caâu 1: Haõy trình baøy caûm nghó veà baøi haùt Moät muøa xuaân nho nhoû. - Caâu 2: Neâu moät soá taùc phaåm tieâu bieåu cuûa Nhaïc só Traàn Hoaøn? Ñaùp aùn: Caùc taùc phaåm noåi tieáng: Sôn nöõ ca, Lôøi ngöôøi ra ñi, Lôøi ru treân nöông, Giöõa Maïc Tö Kha nghe caâu hoø ví daëm, Thaêm beán nhaø roàng, Lôøi Baùc daën tröôùc luùc ñi xa 4.5. Höôùng daãn hoïc sinh töï hoïc: - Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát hoïc naøy: + Thuoäc vaø haùt ñuùng giai ñieäu baøi haùt Muøa thu ngaøy khai tröôøng. + Ñoïc nhaïc, gheùp lôøi keát hôïp voã tay theo phaùch baøi TÑN soá 1. + Ghi nhôù moät nhöõng neùt cô baûn veà nhaïc só Traàn Hoaøn vaø baøi haùt Moät muøa xuaân nho nhoû. - Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát hoïc tieáp theo: + Ñoïc lôøi, tìm hieåu noäi dung vaø caùc kí hieäu aâm nhaïc trong baøi Lí dóa baùnh boø. 5/PHỤ LỤC: ...................................................................................................................................... Baøi: 2-tieát: 04 Tuaàn daïy: 04 Ngày dạy:09/09/2013 1.MUÏC TIEÂU: 1.1. Kieán thöùc: - HS bieát: + HĐ 1,2: - Hoïc sinh bieát baøi haùt Lí dóa baùnh boø laø moät baøi daân ca Nam Boä. Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga Hoïc haùt baøi LÍ DÓA BAÙNH BOØ.
 • 14. - HS hiểu: + HĐ 1,2:- Hoïc sinh haùt ñuùng giai ñieäu, lôøi ca vaø theå hieän ñöôïc tính chaát vui töôi, nhí nhaûnh cuûa baøi haùt. 1.2. Kyõ naêng: - HS thöïc hieän ñöôc : - Taäp cho hoïc sinh laøm quen vôùi caùch theå hieän tính chaát vui-dí doûm cuûa baøi haùt. - HS thöïc hieän thaønh thaïo: HS hát đúng giai điệu bài hát. 1.3. Thaùi ñoä: - Thoùi quen: - Yeâu quùi voán daân ca cuûa Vieät Nam. - Tính caùch:Töø ñoù coù thaùi ñoä ñuùng ñaén tích cöïc hôn trong hoïc taäp. 2.NỘI DUNG BÀI HỌC: - HS haùt ñuùng lôøi vaø giai ñieäu baøi haùt Lí dóa baùnh boø. 3.CHUAÅN BÒ: 3.1. Giaùo vieân: - Maùy haùt ñóa. - Ñóa CD aâm nhaïc lôùp 8. - Baûng phuï baøi haùt. - GV taäp ñaøn vaø haùt thuaàn thuïc baøi haùt Lí dóa baùnh boø. 3.2. Hoïc sinh: - Saùch giaùo khoa. - Duïng cuï hoïc taäp boä moân. - Ñoïc vaø tìm hieåu noäi dung baøi haùt. - Tìm nghe theâm moät soá taùc phaåm cuaû moät soá baøi haùt mang aâm höôûng daân ca Nam Boä. 4.TOÅ CHÖÙC CAÙC HOAÏT ÑOÄNG HOÏC TAÄP: 4.1. OÅn ñònh toå chöùc vaø kieåm dieän: - Kieåm tra só soá. + Lôùp 8A5: ......................................................................................................... - OÅn ñònh choã ngoài - Haùt taäp theå 4.2. Kieåm tra mieäng: - Caâu 1: Haùt keát hôïp ñaùnh nhòp (voã tay) baøi haùt Muøa thu ngaøy khai tröôøng. Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga
 • 15. - Caâu 2: Ñoïc nhaïc, gheùp lôøi keát hoïp goõ phaùch TÑN soá 1 : 4.3.Tieán trình baøi hoïc: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV VAØ HS NOÄI DUNG BAØI HOÏC * Hoaït ñoäng 1: Vaøo baøi(10) - GV ghi ñaàu baøi. - GV treo baûng phuï. - Gv giôùi thieäu cho Hs bieát ñoâi neùt veà baøi haùt. - Giôùi thieäu moät vaøi laøng ñieäu daân ca Nam boä - Hs chuù yù laéng nghe. - Giôùi thieäu veà ñoàng baèng Nam Boä. Cho hoïc sinh xem tranh aûnh sinh hoïat cuûa ñoàng baøo Nam boä(neáu coù). - GV thuyeát trình höôùng daãn HS tìm hieåu baøi haùt: + Nhòp cuûa baøi haùt? + Gioïng cuûa baøi haùt? + Caùc kí hieäu aâm nhaïc coù trong baøi? - Baøi haùt chia thaønh 4 caâu: + Caâu 1: “Töø ñaàu…………………baùnh boø”. + Caâu 2: “Giaáu cha……………………cho troø”. + Caâu 3: “I i i i…………………..i i i troø”. + Caâu 4: Coøn laïi. 1/Tìm hieåu baøi haùt: “ Lí dóa baùnh boø”ø Daân ca Nam Boä * Baøi Lí dóa baùnh boø ñöôïc hình thaønh töø 2 caâu thô: Hai tay böng dóa baùnh boø Giaáu cha giaáu meï cho troø ñi thi - Giôùi thieäu moät vaøi laøng ñieäu daân ca Nam boä: Lí caây boâng, Lí ngöïa oâ, Lí quaï keâu… - Giôùi thieäu veà ñoàng baèng Nam Boä. * Tìm hieåu baøi haùt: - Nhòp 2/4. - Gioïng Ñoâ tröôûng. - Luyeán 4 noát, ñaûo phaùch, daáu nhaéc laïi. 2/Hoïc haùt: * Lôøi baøi haùt: Hai tay böng dóa í a baùnh Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga
 • 16. - Goïi 2 hoïc ñoïc lôøi baøi haùt. - Cho hoïc sinh nghe baøi haùt qua maùy ñóa(2 laàn). * Hoaït ñoäng 2: Daïy haùt.(25P) - Luyeän thanh khôûi ñoäng gioïng. - Daïy haùt: Moãi caâu GV haùt maãu 3-4 laàn roài baét nhòp cho hoïc sinh haùt theo, thöïc hieän töông töï theo loái moùc xích cho ñeán khi heát baøi (löu yù daïy chaäm vaø söûa sai cho hoïc sinh ôû caùc daáu luyeán, ñaûo nghòch phaùch). - Moãi caâu Gv chuù yù laéng nghe, söûa sai cho HS. - Höôùng daãn HS voã tay theo phaùch. - Chia lôùp thaønh 2 daõy, 1 daõy haùt lôøi, 1 daõy voã tay theo phaùch. Ngöôïc laïi. - Goïi moãi nhoùm thöïc hieän 1 laàn (3-4 nhoùm) - Goïi caùc nhoùm nhaän xeùt laãn nhau. - Goïi caù nhaân HS thöïc hieän baøi haùt. - GV goïi HS nhaän xeùt. - GV toùm yù. - Goïi 3-4 hoïc sinh thöïc hieän keát hôïp cho ñieåm. - Cho caû lôùp ñöùng leân vöøa haùt vöøa voã tay theo phaùch. boø. Giaáu cha giaáu meï chaân di kheù neù toái trôøi sôï teù leùn ñem cho troø i i i i i troø laø troø di thi i i i troø tình tính tang tang laø troø laø troø ñi thi i i i i i (2 laàn) 4.4/Tổng kết - Caâu 1 : Haùt vaø voã tay theo phaùch baøi haùt “Lí dóa baùnh boø”. - Caâu 2 : Haõy keå teân moät soá baøi haùt mang laøn ñieäu daân ca Nam Boä. Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga
 • 17. Ñaùp aùn : Moät vaøi baøi haùt coù laøn ñieäu daân ca Nam boä nhö: Lí caây boâng, Lí ngöïa oâ, Lí quaï keâu… 4.5. Höôùng daãn HS töï hoïc: - Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát hoïc naøy : + Haùt vaø voã tay theo phaùch baøi haùt “Lí dóa baùnh boø ”. - Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát hoïc tieáp theo : + Tìm hieåu tröôùc phaàn nhaïc lí : Gam thöù – gioïng thöù. + Taäp ñoïc nhaïc soá 2. 5/PHỤ LỤC: ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga
 • 18. Baøi : 2-Tieát 05 Tuaàn daïy : 05 Ngày dạy:16/09/2013 1. MUÏC TIEÂU: 1.1. Kieán thöùc: - HS bieát: + HĐ 1: - Hoïc sinh haùt thuoäc baøi Lí dóa baùnh boø vaø taäp theå hieän saéc thaùi, tình caûm cuûa baøi haùt. + HĐ 2: - HS bieát ñöôïc caáu taïo, tính chaát cuûa gam thöù, gioïng thöù. - HS hiểu: + HĐ 1,2: - Hoïc sinh ñoïc ñuùng giai ñieäu, gheùp lôøi ca baøi TÑN soá 2. 1.2. Kyõ naêng: - HS thöïc hieän ñöôc : - Reøn kyõ naêng vöøa ñoïc nhaïc vöøa goõ phaùch 3/4. - HS thöïc hieän thaønh thaïo: HS hát đúng giai điệu bài hát. 1.3. Thaùi ñoä: - Thoùi quen:- Yeâu quùi voán daân ca cuûa Vieät Nam. - Tính caùch:Thoâng qua baøi haùt caùc em hieåu theâm, vaø yeâu quí voán daân ca Vieät Nam 2.NỘI DUNG BÀI HỌC - HS haùt ñuùng giai ñieäu, lôøi ca cuûa baøi haùt “Lí dóa baùnh boø”. - HS ñoïc ñöïôc nhaïc vaø gheùp lôøi baøi TÑN 2. 3. CHUAÅN BÒ: 3.1. Giaùo vieân: - Maùy haùt ñóa, CD aâm nhaïc lôùp 8. - Baûng phuï baøi haùt. Baûng phuï TÑN soá 2. 3.2. Hoïc sinh: - Saùch giaùo khoa. - Thuoäc lôøi baøi haùt. Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga OÂn taäp baøi haùt: LÍ DÓA BAÙNH BOØ. Nhaïc lí: GAM THÖÙ – GIOÏNG THÖÙ. Taäp ñoïc nhaïc: TÑN SOÁ 2.
 • 19. - Ñoïc teân noát nhaïc, taäp goõ phaùch TÑN soá 2. 4.TIEÁN TRÌNH: 4.1. OÅn ñònh toå chức vaø kieåm dieän - Kieåm tra só soá. + Lôùp 8A5: …………………………………………………………………………………………………… …………….. - OÅn ñònh choã ngoài. 4.2. Kieåm tra mieäng: * Caâu 1: Haùt vaø voã tay theo phaùch baøi haùt Lí dóa baùnh boø. * Caâu 2: Tìm 1 soá baøi haùt trong chöông trình ñöïôc vieát ôû nhòp 2/4. 4.3.Tieán trình baøi hoïc: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV VAØ HS NOÄI DUNG BAØI HOÏC * Hoaït ñoäng 1: Vaøo baøi(15P) OÂn taäp baøi haùt Lí dóa baùnh boø. - Cho hs nghe laïi baøi haùt qua maùy ñóa. - GV baét gioïng cho caû lôùp haùt laïi baøi (keát hôïp voã tay theo phaùch nhòp 2/4). - Goïi moãi nhoùm thöïc hieän 1 -2 laàn. - GV nghe vaø söûa sai cho hoïc sinh choã luyeán 4 noát, löu yù haùt ñuùng daáu nhaéc laïi. - Goïi caù nhaân 3 – 4 hoïc sinh thöïc hieän cho cho ñieåm. - GV goïi HS nhaän xeùt. - GV nghe vaø söûa sai cho hoïc sinh. - Höôùng daãn cho hoïc sinh moät soá ñoäng taùc minh hoïa cho baøi haùt. * Hoaït ñoäng 2: Nhac lí: Gam thöù, gioïng thöù * Gam thöù: GV nhaéc laïi coâng thöùc cung vaø nöûa cung gam thöù: 1/ OÂn taäp baøi haùt: “Lí dóa baùnh boø”. Daân ca Nam Boä 2/ Nhac lí: Gam thöù, gioïng thöù a/ Gam thöù: - Gam thöù laø heä thoáng 7 baäc aâm ñöôïc saép xeáp lieàn baäc, hình thaønh döïa treân coâng thöùc cung vaø nöûa cung nhö sau: Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga
 • 20. I II III IV V VI VII VIII 1c 1 ½ 1 1 1 ½ - HS chuù yù laéng nghe vaø theo doõi. - GV ñaùnh ñaøn cho hs nghe laïi gam ñoâ tröôûng - Ñaùnh ñaøn cho hs nghe trích ñoïan moät vaøi baøi haùt gòong tröôûng  gioïng tröôûng mang tính chaát soâi noåi, trong saùng… - HS chuù yù laéng nghe, vaø caûm nhaän. - HS phaùt bieåu caûm nhaän cuûa mình sau khi nghe baøi haùt. * GV giôùi thieäu coâng thöùc cung vaø nöûa cung gioïng thöù. I II III IV V VI VII VIII 1c ½ 1 1 ½ 1 1 - HS chuù yù laéng nghe vaø theo doõi. - GV ñaùnh ñaøn cho hs nghe laïi gam la thöù - Ñaøn, haùt trích ñoïan moät vaøi baøi gioïng thöù  gioïng thöù dieãn taû söï dòu daøng tha thieát… - HS chuù yù laéng nghe, vaø caûm nhaän. - HS phaùt bieåu caûm nhaän cuûa mình sau khi nghe baøi haùt. * Hoaït ñoäng 3: TÑN soá 2(15P) Giôùi thieäu baûng phuï cheùp TÑN soá 2. HS ghi baøi. - GV höôùng daãn HS tìm hieåu baøi: + Nhòp cuûa baøi haùt? + Baøi haùt ñöôïc vieát ôû gioïng gì? + Veà cao ñoä baøi haùt söû duïng nhöõng noát gì? + Veà tröôøng ñoä baøi haùt söû duïng I II III IV V VI VII VIII 1c 1 ½ 1 1 1 ½ - AÂm oån ñònh nhaát trong gam goïi laø aâm chuû (baäc 1) TD: Gam la thöù (SGK/14) b/ Gioïng thöù: Caùc baäc aâm trong gam thöù ñöôïc söû duïng ñeå xaây döïng giai ñieäu moät baøi haùt (hay baûn nhaïc) ngöôøi ta goïi ñoù laø gioïng thöù keøm theo teân aâm chuû TD: TÑN soá 7/SGK AÂN 7 3/ Taäp ñoïc nhaïc: TÑN soá 2 “Trôû veà Su-ri-en- toâ” (trích) * Nhaän xeùt: + Nhòp? 3/4 + Gioïng? La thöù + Cao ñoä: La, si, ño,â re,â mi, pha + Tröôøng ñoä: ñôn, ñen, traéng, laëng ñen. Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga
 • 21. nhöõng hình noát gì? - HS laàn löôït traû lôøi caùc caâu hoûi cuûa GV keát hôïp ghi baøi. - Daïy ñoïc: + Cho hs ñoïc gam la thöù 2 laàn (Ñi leân, ñi xuoáng) + GV ñaùnh ñaøn caû baøi cho lôùp nghe (2 laàn) + Moãi caâu nhaïc GV ñaøn cho hs nghe 3-4 laàn roài baét gioïng cho hs ñoïc theo (Cho gheùp 2 caâu nhieàu laàn). + Höôùng daãn hs vöøa ñoïc vöøa ñaùnh nhòp 3/4, keát hôïp gheùp lôøi ca. + Goïi moãi nhoùm thöïc hieän 1 laàn (GV söûa sai cho töøng nhoùm) + Goïi caù nhaân 3-4 hs xung phong thöïc hieän vaø cho ñieåm. 4.4/Tổng kết: - Caâu 1: Haùt vaø voã tay theo phaùch baøi haùt Lí dóa baùnh boø. - Caâu 2: Ñoïc nhaïc gheùp lôøi keáp hôïp goõ phaùch TÑN soá 2. 4.5. Höôùng daãn hoïc sinh töï hoïc: - Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát hoïc naøy: + Haùt vaø voã tay theo phaùch baøi haùt Lí dóa baùnh boø. + Ñoïc nhaïc gheùp lôøi keáp hôïp goõ phaùch TÑN soá 2. + Ghi nhôù veà gam thöù – gioïng thöù. - Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát hoïc tieáp theo: + Thuoäc vaø haùt ñuùng giai ñieäu baøi haùt Lí dóa baùnh boø. + Ñoïc nhaïc gheùp lôøi keáp hôïp goõ phaùch TÑN soá 2. + Ñoïc vaø tìm hieåu tröôùc AÂNTT: Nhaïc só Hoaøng Vaân vaø baøi haùt Hoø keùo phaùo. 5/PHỤ LỤC: Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga
 • 22. ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... Baøi: 02 – tieát: 06 Tuaàn daïy: 06 Ngày dạy :24/09/2013 1.MUÏC TIEÂU: 1.1.Kieán thöùc: - HS bieát: + HĐ 1: - Hoïc sinh haùt thuoäc vaø bieåu dieãn baøi Lí dóa baùnh boø. + HĐ 2- Hoïc sinh ñoïc ñuùng giai ñieäu, gheùp lôøi ca baøi TÑN soá 2. - HS hiểu: + HĐ 1,2- Hoïc sinh bieát sô löôïc tieåu söû cuûa nhaïc só Hoøang Vaân vaø baøi haùt Hoø keùo phaùo. 1.2.Kyõ naêng: - HS thöïc hieän ñöôc :- Reøn kyõ naêng vöøa ñoïc nhaïc vöøa goõ phaùch 3/4. - HS thöïc hieän thaønh thaïo:- Haùt ñuùng saéc thaùi baøi Lí dóa baùnh boø. 1.3.Thaùi ñoä: - Thoùi quen:- Yeâu quùi voán daân ca cuûa Vieät Nam. - Töï haøo veà taøi naêng cuûa nhaïc só Vieät Nam . - Tính caùch:- Caùc em thaáy ñöôïc taùc duïng cuûa aâm nhaïc ñoái vôùi ñôøi soáng cuûa con ngöôøi. Töø ñoù coù ñoäng cô hoïc taäp ñuùng ñaén hôn. 2.NỘI DUNG BÀI HỌC Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga OÂn taäp baøi haùt: LÍ DÓA BAÙNH BOØ. OÂn taäp Taäp ñoïc nhaïc: TÑN SOÁ 2 AÂm nhaïc thöôøng thöùc: NHAÏC SÓ HOAØNG VAÂN
 • 23. - Hoïc sinh bieát veà cuoäc ñôøi, söï nghieäp aâm nhaïc cuûa nhaïc só Hoøang Vaân, vaø ñöôïc nghe baøi haùt Hoø keùo phaùo. 3.CHUAÅN BÒ: 3.1.Giaùo vieân: - Maùy ñóa. - Ñóa CD aâm nhaïc 8. - Baûng phuï TÑN soá 2. 3.2.Hoïc sinh: - Saùch giaùo khoa, duïng cuï hoïc taäp - Ñoïc vaø tìm hieåu noäi dung veà nhaïc só Hoaøng Vaân. 4.TIEÁN TRÌNH: 4.1.OÅn ñònh toå chöùc vaø kieåm dieän: - Kieåm tra só soá. + Lớp 8A5:............................................................................................. - OÅn ñònh choã ngoài - Haùt taäp theå. 4.2.Kieåm tra mieäng: * Caâu 1: Haùt vaø voã tay theo phaùch baøi haùt Lí dóa baùnh boø. * Caâu 2: Ñoïc nhaïc, gheùp lôøi keát hôïp voã tay theo phaùch baøi TÑN soá 2. 4.3.Tieán trình baøi hoïc: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV VAØ HS NOÄI DUNG BAØI HOÏC * Hoaït ñoäng 1: Vaøo baøi(10p) OÂn taäp baøi haùt : “Lí dóa baùnh boø” Daân ca Nam Boä - Cho hs nghe laïi baøi haùt qua maùy ñóa. - GV baét gioïng cho caû lôùp haùt laïi baøi (keát hôïp voã tay theo phaùch). - Chia lôùp thaønh 2 daõy laàn löôït thöïc 1/ OÂn taäp baøi haùt: “Lí dóa baùnh boø”ø. Daân ca Nam Boä Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga
 • 24. hieän theo yeâu caàu cuûa GV. - GV nghe vaø söûa sai cho HS. - Goïi 3-4 nhoùm thöïc hieän 1 -2 laàn. - GV nghe vaø löu yù söûa sai cho hoïc sinh. - Goïi caù nhaân 3 – 4 hoïc sinh thöïc hieän. - Goïi HS nhaän xeùt. - GV choát yù vaø keát hôïp cho ñieåm. - Höôùng daãn HS 1 soá caùch haùt thoâng duïng nhö: haùt ñoái ñaùp, haùt lónh xöôùng… - Höôùng daãn cho hoïc sinh moät soá ñoäng taùc minh hoïa cho baøi haùt. * Hoaït ñoäng 2: OÂn taäp Taäp ñoïc nhaïc: TÑN soá 2(15p) “Trôû veà Su-ri-en- to“â (trích) Nhaïc: Italia - Luyeän thanh: Cho hs ñoïc gam La thöù 2 – 3 laàn. - GV ñaùnh ñaøn cho hs nghe laïi baøi TÑN töø 1 ñeán 2 laàn, yeâu caàu hoïc sinh löu yù vaø ñoïc theo . - Cho caû lôùp ñoïc keát hôïp voã tay theo phaùch. - Goïi moãi nhoùm thöïc hieän 1-2 laàn, giaùo vieân nghe vaø söûa sai (löu yù ñoïc ñuùng caùc choã ngaân daøi 2 phaùch). - Goïi 3 – 4 hoïc sinh thöïc hieän, giaùo vieân cho ñieåm. * Hoïat ñoäng 3: AÂm nhaïc thöôøng thöùc: (15p) Nhaïc só Hoøang Vaân vaø baøi haùt Hoø Keùo phaùo * Giôùi thieäu veà taùc giaû: 2/ OÂn taäp Taäp ñoïc nhaïc: TÑN soá 2 “Trôû veà Su-ri-en- to“â (trích) Nhaïc: Italia 3/ AÂm nhaïc thöôøng thöùc: Nhaïc só Hoøang Vaân vaø baøi haùt Hoø Keùo phaùo - Nhaïc só Hoøang Vaân teân thaät laø Leâ Vaên Ngoï (coøn coù buùt danh laø Y na), sinh naêm 1930 taïi Haø Noäi. - Caùc baøi haùt noåi tieáng cuûa oâng nhö: Quaõng Bình queâ ta ôi, Hai chò em, Toâi laø ngöôøi thôï moû, Baøi ca xaây döïng, Tình ca Taây Nguyeân… Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga
 • 25. - GV treo aûnh Hoaøng Vaân(neáu coù). - Goïi 1 – 2 hs ñoïc noäi dung SGK. - Giôùi thieäu ñoâi neùt veà cuoäc ñôøi vaø söï nghieäp cuûa oâng. - GV giaûi thích vaø haùt maãu trích ñoaïn caùc baøi haùt cuûa Hoaøng Vaân, keát hôïp cho hs nghe moät soá baøi haùt hay cuûa oâng qua maùy ñóa. - HS chuù yù laéng nghe. - Baøi haùt: Hoø keùo phaùo Goïi 1-2 hs ñoïc lôøi baøi haùt, keát hôïp cho hs nghe baøi qua maùy ñóa. - Caùc baøi haùt oâng vieát cho thieáu nhi nhö: Em yeâu tröôøng em, Con chim vaønh khuyeân, Muøa hoa phöôïng nôû, Ca ngôïi toå quoác…. - Baøi haùt hoø keùo phaùo ra ñôøi naêm 1954 nhaèm khích leä tinh thaàn cuûa caùc chieán só keùo phaùo vaøo traän ñòa. 4.4/Tổng kết: - Caâu 1: Haùt vaø voã tay theo phaùch baøi haùt Lí dóa baùnh boø. - Caâu 2: Ñoïc nhaïc, gheùp lôøi keát hôïp voã tay theo phaùch baøi TÑN soá 2. - Caâu 3: Keå caùc baøi haùt tieâu bieåu cuûa nhaïc só Hoaøng Vaân. Ñaùp aùn caâu 3: Baøi ca xaây döïng, Tình ca Taây Nguyeân, Em yeâu tröôøng em, Con chim vaønh khuyeân, Muøa hoa phöôïng nôû, Ca ngôïi toå quoác… 4. 5.Höôùng daãn hoïc sinh töï hoïc: - Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát hoïc naøy: + OÂn laïi baøi haùt Lí dóa baùnh boø, vaø baøi YÑN soá 2. + Tìm vaø nghe theâm moät soá ca khuùc cuûa Nhaïc só Hoaøng Vaân. - Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát hoïc tieáp theo: + OÂn taäp 2 baøi haùt: Muøa thu ngaøy khai tröôøng - Lí dóa baùnh boø. + OÂn taäp 2 baøi TÑN:TÑN soá 1 - TÑN soâ 2. + OÂn taäp phaàn nhaïc lí. 5/PHỤ LỤC: ...................................................................................................................................... Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga
 • 26. ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... Baøi: - tieát: 07 Tuaàn daïy: 07 Ngày dạy:26/09/2011 1.MUÏC TIEÂU: 1.1.Kieán thöùc: - HS bieát: + HĐ 1: - HS haùt ñuùng giai ñieäu vaø thuoäc lôøi ca cuûa 2: Muøa thu ngaøy khai tröôøng, Lí dóa baùnh boø. Bieát trình baøy baøi haùt theo hình thöùc ñôn ca, song ca, toáp ca… + HĐ 2 :- HS bieát caáu taïo cuûa gam thöù, gioïng thöù. - HS hiểu: + HĐ 1,2: - HS ñoïc ñuùng giai ñieäu, gheùp lôøi ca baøi TÑN soá 1, soá 2vaø ghi nhôù hình tieát taáu coù trong caùc baøi TÑN. 1.2. Kyõ naêng: - HS thöïc hieän ñöôc : - Reøn kyõ naêng theå hieän 2 baøi haùt ñuùng saéc thaùi, ñuùng cao ñoä, tröôøng ñoä. - HS thöïc hieän thaønh thaïo:- Reøn kyõ naêng ñoïc nhaïc, goõ phaùch, ghi nhôù aâm hình tieát taáu caùc baøi TÑN. 1.3.Thaùi ñoä: - Thoùi quen:- Qua baøi haùt HS bieát traân troïng yeâu quí thaày coâ, baïn beø, nhaø tröôøng. - Tính caùch:- Yeâu thích daân ca caùc mieàn cuûa daân toäc Vieät Nam. Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga OÂN TAÄP
 • 27. 2.NỘI DUNG BÀI HỌC - HS theå hieän ñuùng saéc thaùi, ñuùng cao ñoä, tröôøng ñoä 2 baøi haùt. - Ñoïc ñöôïc nhaïc, voã tay theo phaùch caùc baøi TÑN. 3.CHUAÅN BÒ: 3.1.Giaùo vieân: - Maùy ñóa, ñóa CD aâm nhaïc 8. - Baûng phuï TÑN 1,2. 3.2.Hoïc sinh: - OÂn taäp laïi 2 baøi haùt ñaõ ñöôïc hoïc. - OÂn laïi 2 baøi TÑN 1,2. 4.TOÅ CHÖÙC CAÙC HOAÏT ÑOÄNG HOÏC TAÄP: 4.1.Oån ñònh toå chöùc vaø kieåm dieän: - Kieåm tra só soá. + Lớp 8A5:............................................................................................. - Oån ñònh choã ngoài 4.2.Kieåm tra mieäng: Khoâng kieåm tra 4.3.Tieán trình baøi hoïc: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV VAØ HS NOÄI DUNG BAØI HOÏC * Hoaït ñoäng 1: Vaøo baøi: OÂn taäp 2 baøi haùt (20p) * Muøa thu ngaøy khai tröôøng - Cho lôùp nghe laïi baøi haùt ñóa. - Baét gioïng cho lôùp haùt vaø ñaùnh nhòp (goõ phaùch) - Goïi 1-2 nhoùm haùt, cho ñieåm. - Löu yù söûa sai cho hs * Lí dóa baùnh boø - Cho lôùp nghe laïi baøi haùt ñóa. - Baét gioïng cho lôùp haùt vaø ñaùnh nhòp (goõ phaùch) - Goïi 1-2 nhoùm haùt, cho ñieåm. - Löu yù söûa sai cho hs * Hoaït ñoäng 2: OÂn TÑN(15p) 1/ OÂn taäp 2 baøi haùt: + Muøa thu ngaøy khai tröôøng. + Lí dóa baùnh boø. 2/ OÂn taäp 2 baøi TÑN: + TÑN soá 1. Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga
 • 28. *TÑN soá 1: - GV ñaùnh ñaøn cho lôùp nghe laïi baøi TÑN soá 5. - Cho caû lôùp ñoïc laïi baøi keát hôïp gheùp lôøi, goõ phaùch. - Goïi nhoùm – caù nhaân ñoïc vaø cho ñieåm *TÑN soá 2: - GV ñaùnh ñaøn cho lôùp nghe laïi baøi TÑN soá 5. - Cho caû lôùp ñoïc laïi baøi keát hôïp gheùp lôøi, goõ phaùch. - Goïi nhoùm – caù nhaân ñoïc vaø cho ñieåm. * Hoaït ñoäng 3: OÂn taäp Nhaïc lí(10p) - Goïi HS nhaéc laïi khaùi nieäm Gam thöù? - HS thöïc hieän theo yeâu caàu cuûa GV. - Goïi HS nhaéc laïi khaùi nieäm Gioïng thöù? - HS thöïc hieän theo yeâu caàu cuûa GV. + TÑN soá 2. 3/ OÂn taäp nhaïc lí: - Gam thöù laø heä thoáng 7 baäc aâm ñöôïc saép xeáp lieàn baäc, hình thaønh döïa treân coâng thöùc cung vaø nöûa cung nhö sau: I II III IV V VI VII VIII 1c 1 ½ 1 1 1 ½ - Caùc baäc aâm trong gam thöù ñöôïc söû duïng ñeå xaây döïng giai ñieäu moät baøi haùt (hay baûn nhaïc) ngöôøi ta goïi ñoù laø gioïng thöù keøm theo teân aâm chuû 4.4/Tổng kết: - Caâu 1: Haùt laïi 2 baøi haùt: Muøa thu ngaøy khai tröôøng – Lí dóa baùnh boø. - Caâu 2: Ñoïc laïi 2 baøi TÑN soá 1, soá 2. 4.5.Höôùng daãn HS töï hoïc: - Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát hoïc naøy: + OÂn laïi 2 baøi haùt: Muøa thu ngaøy khai tröôøng – Lí dóa baùnh boø. + OÂn laïi 2 baøi TÑN soá 1, soá 2. - Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát hoïc tieáp theo: + OÂn taäp kyõ 2 baøi haùt, 2 baøi TÑN chuaån bò cho kieåm tra 1 tieát. Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga
 • 29. 5/PHỤ LỤC: …………………………………………... ………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………. Baøi:… - tieát: 08 Tuaàn daïy: 08 Ngày dạy:08/10/2013 1/ MUÏC TIEÂU: 1.1/ Kieán thöùc: - HS bieát: + HĐ 1: - Haùt ñuùng giai ñieäu, tieát taáu vaø thuoäc lôøi ca 2 baøi haùt. + HĐ 2: - Ñoïc ñuùng cao ñoä, tieát taáu vaø gheùp lôøi thaønh thaïo 2 baøi TÑN. - HS hiểu: + HĐ 1,2: - Hieåu ñöôïc caáu taïo cuûa gam thöù vaø caùc baøi haùt ñöôïc vieát ôû gioïng thöù. 1.2/ Kyõ naêng: - HS thöïc hieän ñöôc :- Reøn kyõ naêng theå hieän 2 baøi haùt ñuùng saéc thaùi, ñuùng cao ñoä, tröôøng ñoä. Reøn kyõ naêng ñoïc nhaïc, goõ phaùch, ghi nhôù aâm hình tieát taáu caùc baøi TÑN. - HS thöïc hieän thaønh thaïo: - Reøn kyõ naêng haùt caù nhaân , theo toå nhoùm. 1.3/ Thaùi ñoä: - Thoùi quen: - Traân troïng yeâu quí thaày coâ, baïn beø, nhaø tröôøng qua baøi haùt Muøa thu ngaøy khai tröôøng - Tính caùch:- Yeâu thích daân ca caùc mieàn cuûa daân toäc Vieät Nam. 2.NỘI DUNG BÀI HỌC: -Haùt ñuùng giai ñieäu, tieát taáu vaø thuoäc lôøi ca 2 baøi haùt ñaõ hoïc. - Ñoïc ñuùng tieát taáu, cao ñoä vaø gheùp lôøi ca thaønh thaïo 2 baøi TÑN. Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga KIEÅM TRA 1 TIEÁT
 • 30. 3/ CHUAÅN BÒ : 3.1/ Giaùo vieân: - Ñeà baøi vaø ñaùp aùn cuûa caâu hoûi lyù thuyeát. - Phieáu boác thaêm cuûa phaàn thöïc haønh. 3.2/ Hoïc sinh: - Giaáy kieåm tra. 4.TOÅ CHÖÙC CAÙC HOAÏT ÑOÄNG HOÏC TAÄP: 4.1. OÅn ñònh toå chức vaø kieåm dieän + 8A4:............................................................................................. + 8A5:............................................................................................. - Haùt taäp theå. 4.2/ Kieåm tra mieäng: - Khoâng kieåm tra 4.3.Tieán trình baøi hoïc : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV VAØ HS NOÄI DUNG BAØI HOÏC * Hoaït ñoäng 1: (5Phuùt) - Kieåm tra lyù thuyeát(5ñ) - GV vieát caâu hoûi. - HS laøm baøi. + Caâu 1: Gam thöù laø gì? Cho VD?(1,5ñ) + Caâu 2: Theá naøo laø gioïng thöù?(1,5ñ). 1/ Kieåm tra phaàn lyù thuyeát: (5ñ) + Ñaùp aùn: Gam thöù laø heä thoáng 7 baäc aâm ñöôïc saép xeáp lieàn baäc, hình thaønh döïa treân coâng thöùc cung vaø nöûa cung nhö sau: I II III IV V VI VII VIII 1c 1 ½ 1 1 1 ½ - AÂm oån ñònh nhaát trong gam goïi laø aâm chuû (baäc 1) TD: Gam la thöù (SGK/14) + Ñaùp aùn: Caùc baäc aâm trong gam thöù ñöôïc söû duïng ñeå xaây Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga
 • 31. + Trình baøy (1ñ). *Hoaït ñoäng 2: (30phuùt) - Kieåm tra thöïc haønh: (5ñ) +Ñeà 1: Haùt baøi haùt “Muøa thu ngaøy khai tröôøng” Ñoïc baøi TÑN soá 1. + Ñeà 2: Haùt baøi haùt “Lí dóa baùnh boø” Ñoïc baøi TÑN soá 2. döïng giai ñieäu moät baøi haùt (hay baûn nhaïc) ngöôøi ta goïi ñoù laø gioïng thöù keøm theo teân aâm chuû. TD: TÑN soá 2/SGK AÂN 8 + Trình baøy to, roõ, saïch, ñeïp(1ñ). 2/ Kieåm tra phaàn thöïc haønh: (5ñ) - Ñeà 1 + Haùt thuoäc lôøi 2 ñieåm. + Haùt ñuùng cao ñoä tröôøng ñoä 2 ñieåm + Voã tay 1 ñieåm - Ñeà 2 + Haùt thuoäc lôøi 2 ñieåm. + Haùt ñuùng cao ñoä tröôøng ñoä 2 ñieåm + Voã tay 1 ñieåm 4.4/ Toång keát:(5 phuùt) - GV nhaän xeùt giôø hieåm tra. 4.5/ Höôùng daãnï hoïc taäp : (5 phuùt) - OÂn laïi vaø haùt nhuaàn nhuyeãn 2 baøi haùt. - Ñoïc ñuùng yeâu caàu 2 baøi TÑN. - Chuaån bò tröôùc baøi haùt: Tuoåi hoàng. 5/PHỤ LỤC: ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... Baøi: 03 – tieát: 09 Tuaàn daïy: 09 Ngày dạy:16/10/2013 Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga Hoïc haùt Baøi TUOÅI HOÀNG
 • 32. 1.MUÏC TIEÂU: 1.1.Kieán thöùc: - HS bieát: + HĐ 1:- Hoïc sinh bieát vaøi neùt veà Nhaïc só Tröông Quang Luïc – taùc giaû baøi haùt Tuoåi hoàng. + HĐ 2:- Bieát caùch haùt lieàn tieáng vaø haùt naåy. - HS hiểu: + HĐ 1,2: - Hoïc sinh hieåu vaø haùt ñuùng giai ñieäu, lôøi ca cuûa baøi haùt. 1.2.Kyõ naêng: - HS thöïc hieän ñöôc : - Reøn kyõ naêng haùt lieàn tieáng vaø haùt naåy. - HS thöïc hieän thaønh thaïo: - HS hát đúng giai điệu bài hát. 1.3/ Thaùi ñoä: - Thoùi quen:- Bieát giöõ gìn söï trong saùng cuûa tuoåi hoàng: coá gaéng hoïc gioûi, laøm vieäc toát vaø bieát öôùc mô vöôn tôùi töông lai töôi ñeïp. - Tính caùch:Yêu quý môn Âm nhạc. 2.NỘI DUNG BÀI HỌC - HS haùt ñuùng lôøi vaø giai ñieäu baøi haùt. 3.CHUAÅN BÒ: 3.1.Giaùo vieân: - Maùy ñóa. - Ñóa CD aâm nhaïc 8. - Baûng phuï baøi haùt Tuoåi hoàng. 3.2. Hoïc sinh: - Ñoïc lôøi baøi haùt nhieàu laàn, tìm hieåu noäi dung. - Tìm nghe theâm moät soá taùc phaåm cuûa Tröông Quang Luïc. 4.TOÅ CHÖÙC CAÙC HOAÏT ÑOÄNG HOÏC TAÄP: 4.1. OÅn ñònh toå chức vaø kieåm dieän + 8A4:............................................................................................. + 8A5:.......................................................................................... - Haùt taäp theå. Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga
 • 33. 4.2.Kieåm tra mieäng: - Khoâng kieåm tra. 4.3.Tieán trình baøi hoïc : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV VAØ HS NOÄI DUNG BAØI HOÏC * Hoaït ñoäng 1: Vaøo baøi(5 phút) - GV ghi ñaàu baøi. - GV treo baûng phuï. - Giôùi thieäu baøi haùt, giôùi thieäu taùc giaû. - Tìm hieåu taùc giaû. - HS chuù yù laéng nghe. - GV höôùng daãn HS tìm hieåu caùc daáu hieäu coù trong baøi? - Goïi 2 hoïc ñoïc lôøi baøi haùt. - Baøi haùt chia laøm 2 ñoaïn: + Ñoaïn 1: Vui sao…röïc leân 1/ Tìm hieåu baøi haùt: “Tuoåi hoàng” Nhaïc vaø lôøi: Tröông Quang Luïc * Ñoâi neùt veà taùc giaû: Tröông Quang Luïc sinh ngaøy 25-3-1933 ôû Tònh Kheâ – Sôn Tònh – Quaûng Ngaõi, Hieän ñang coâng taùc taïi Tp- HCM. - Caùc baøi haùt noåi tieáng cuûa oâng: Coâ gaùi Laâm Thao, Tieáng haùt beân röøng coï ñoài cheø, Hoa sen Thaùp Möôøi, Vaøm Coû Ñoâng…; Cacù ca khuùc thieáu nhi noåi tieáng: Xæa caù meø, Traùi ñaát naøy cuûa chuùng em, Tuoåi möôøi laêm, Maøu möïc tím… * Nhaän xeùt: + Nhòp: 4/4 + Gioïng: Reââ tröôûng + Luyeán 2 noát + Ñaûo phaùch. + Daáu nhaéc laïi, khung thay Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga
 • 34. + Ñoaïn 2: La la… muøa hoa. - Cho caû lôùp nghe baøi haùt qua maùy. * Hoaït ñoäng 2: Daïy haùt.(20 phút) - Luyeän thanh: cho HS ñoïc gam Reâ tröôûng. - Daïy haùt: + Moãi caâu GV haùt maãu 3-4 laàn roài baét nhòp cho hoïc sinh haùt theo. + Thöïc hieän töông töï theo loái moùc xích cho ñeán khi heát baøi (löu yù daïy chaäm vaø söûa sai cho hoïc sinh ôû caùc daáu luyeán, nghòch phaùch). + Höôùng daãn voã tay theo phaùch. + Cho caû lôùp haùt baøi keát hôïp voã tay theo phaùch. + GV chuù yù söûa sai cho HS. + Goïi moãi nhoùm thöïc hieän laàn 2- 3 nhoùm. + GV laéng nghe, söûa sai cuï theå cho HS. + Goïi 3-4 hoïc sinh thöïc hieän keát hôïp cho ñieåm. + Goïi HS nhaän xeùt. - Cho caû lôùp ñöùng leân vöøa haùt vöøa vaän ñoäng theo nhòp. ñoåi. 2/ Hoïc haùt: 4.4/Tổng kết: - Caâu 1: Haùt vaø voã tay theo phaùch baøi Tuoåi hoàng. - Caâu 2: Keå teân moät soá baøi haùt cuûa Nhaïc só Tröông Quang Luïc. Ñaùp aùn caâu 2: Tieáng haùt beân röøng coï ñoài cheø, Hoa sen Thaùp Möôøi, Vaøm Coû Ñoâng, Xæa caù meø, Traùi ñaát naøy cuûa chuùng em … Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga
 • 35. 4.5.Höôùng daãn hoïc tập: - Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát hoïc naøy: + Haùt vaø voã tay theo phaùch baøi Tuoåi hoàng. + Söu taàm theâm moät soá baøi haùt cuûa Nhaïc só Tröông Quang Luïc. - Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát hoïc tieáp theo: + Tìm hieåu phaàn nhaïc lí: Gioïng song song, gioïng La thöù hoøa thanh. + Ñoïc tröôùc baøi Taäp ñoïc nhaïc soá 3. 5/PHỤ LỤC: ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... Baøi: 03 – tieát: 10 Tuaàn daïy: 10 Ngaøy daïy:22/10/2013 1.MUÏC TIEÂU: Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga OÂn taäp baøi haùt: TUOÅI HOÀNG Nhaïc lí: GIOÏNG SONG SONG-GIOÏNG LA THÖÙ HOØA THANH Taäp ñoïc nhaïc: TÑN SOÁ 3
 • 36. 1.1.Kieán thöùc: - HS bieát: + HĐ 1:- HS haùt ñuùng giai ñieäu, lôøi ca cuûa baøi Tuoåi hoàng vaø theå hieän ñöôïc saéc thaùi cuûa baøi haùt. Bieát haùt keát hôïp caùc hình thöùc goõ ñeäm. + HĐ 2:- HS bieát ñöôïc veà gioïng song song vaø gioïng La thöù hoøa thanh. - HS hiểu: + HĐ 1,2- HS ñoïc ñuùng cao ñoä, tröôøng ñoä vaø gheùp lôøi ca baøi TÑN soá 3. 1.2.Kyõ naêng: - HS thöïc hieän ñöôc : - Reøn kyõ naêng ñoïc ñuùng gam La thöù vaø La thöù hoøa thanh. - HS thöïc hieän thaønh thaïo: - Reøn kyõ naêng haùt ñuùng saéc thaùi baøi Tuoåi hoàng 1.3.Thaùi ñoä: - Thoùi quen:- Yeâu meán hoøa bình töï do, töø ñoù coù ñoäng cô hoïc taäp toát. - Tính caùch:Yêu quý môn Âm nhạc. 2.NỘI DUNG BÀI HỌC: - Haùt ñuùng giai ñieäu, tieát taáu baøi haùt Tuoåi hoàng. - Ñoïc ñöïôc noát nhaïc vaø gheùp lôøi ca baøi TÑN. 3.CHUAÅN BÒ: 3.1.Giaùo vieân: - Maùy ñóa, ñóa CD aâm nhaïc 8. - Baûng phuï baøi haùt Tuoåi hoàng, TÑN soá 3. 3.2. Hoïc sinh: - Hoïc thuoäc lôøi, haùt vaø voã tay theo nhòp 2 phaùch baøi Tuoåi hoàng. - Ñoïc teân noát nhaïc TÑN nhaïc soá 3. - Tìm hieåu veà gioïng thöù vaø caáu taïo cuûa gioïng La thöù hoøa thanh. 4.TOÅ CHÖÙC CAÙC HOAÏT ÑOÄNG HOÏC TAÄP: 4.1. OÅn ñònh toå chức vaø kieåm dieän + 8A4:............................................................................................. + 8A5:............................................................................................. 4.2.Kieåm tra mieäng: * Caâu 1: Haùt vaø voã tay theo phaùch baøi Tuoåi hoàng. Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga
 • 37. * Caâu 2: Keå teân moät vaøo baøi haùt cuûa Tröông Quang Luïc maø em bieát. Ñaùp aùn: Tieáng haùt beân röøng coï ñoài cheø, Hoa sen Thaùp Möôøi, Vaøm Coû Ñoâng, Xæa caù meø, Traùi ñaát naøy cuûa chuùng em … 4.3.Tieán trình baøi hoïc : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV VAØ HS NOÄI DUNG BAØI HOÏC * Hoaït ñoäng 1: OÂn taäp baøi haùt (15 phút) “Tuoåi hoàng” Nhaïc vaø lôøi: Tröông Quang Luïc - Cho hs nghe laïi baøi haùt qua maùy ñóa. - GV baét gioïng cho caû lôùp vaø voã tay theo phaùch baøi haùt. - Goïi moãi nhoùm thöïc hieän 1 -2 laàn. - GV nghe vaø söûa sai cho hoïc sinh choã luyeán, löu yù haùt ñuùng daáu quay laïi, khung thay ñoåi. - Höôùng daãn cho HS moät soá caùch haùt: haùt ñoái ñaùp, haùt lónh xöôùng. - Goïi caù nhaân 3 – 4 HS thöïc hieän cho cho ñieåm. - Höôùng daãn cho hoïc sinh moät soá ñoäng taùc minh hoïa cho baøi haùt. * Hoaït ñoäng 2: Nhaïc lí (5 phút) Gioïng song song, gioïng La thöù hoøa thanh * Gioïng song song: - Giaùo vieân trình baøy thí duï veà coâng thöùc caáu taïo gam tröôûng, gioïng Ñoâ tröôûng; Giaùo vieân trình baøy thí duï veà 1/ OÂn taäp baøi haùt: “Tuoåi hoàng” Nhaïc vaø lôøi: Tröông Quang Luïc 2/ Nhaïc lí: Gioïng song song, gioïng La thöù hoøa thanh a/ Gioïng song song: TD: (TD trang 22/SGK) Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga
 • 38. coâng thöùc caáu taïo gam thöù, gioïng La thöù  Neâu thí duï (TD trang 22/SGK) ñeå hoïc sinh so saùnh. - Giaùo vieân trình baøy thí duï veà coâng thöùc caáu taïo gam tröôûng, gioïng Pha tröôûng; Giaùo vieân trình baøy thí duï veà coâng thöùc caáu taïo gam thöù, gioïng Reâ thöù  Neâu thí duï (TD trang 22/SGK) ï ñeå hoïc sinh so saùnh. - HS chuù yù laéng nghe.  Keát luaän veà gioïng song song. * Gioïng La thöù hoøa thanh: - Giaùo vieân trình baøy thí duï veà coâng thöùc caáu taïo gam thöù, gioïng La thöù (ñaùnh ñaøn cho hoïc sinh nghe). - Trình baøy tieáp thí duï gioïng La thöù nhöng coù baäc 7 taêng leân nöûa cung (ñaùnh ñaøn cho hoïc sinh nghe).  Keát luaän veà goïng La thöù hoøa thanh: coù baäc 7 taêng leân nuûa cung. * Hoaït ñoäng 3: TÑN soá 3(15 phút) “Haõy hoùt, chuù chim nhoû hay hoùt” Nhaïc: Ba Lan Ñaët lôøi: ANH HOØANG Giôùi thieäu baûng phuï cheùp TÑN soá 3 - Nhaän xeùt: + Nhòp: 3/4 + Gioïng: La thöù hoøa thanh * Gioïng song song laø moät gioïng tröôûng vaø moät gioïng thöù coù chung hoùa bieåu. b/ Gioïng La thöù hoøa thanh: Thí duï: (TD trang 22/SGK) * Gioïng La thöù hoøa thanh laø gioïng thöù coù aâm baäc 7 taêng leân nöûa cung so vôùi gioïng La thöù töï nhieân. 3/ Taäp ñoïc nhaïc: TÑN soá 3 Haõy hoùt, chuù chim nhoû hay hoùt Nhaïc: Ba Lan Ñaët lôøi: ANH HOØANG - Nhaän xeùt: + Nhòp: 3/4 + Gioïng: La thöù hoøa thanh + Cao ñoä: son#, La, si, ño,â re,â mi. + Tröôøng ñoä: Keùp, ñôn, ñôn chaám, ñen, ñen chaám, traéng. Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga
 • 39. + Cao ñoä: son#, La, si, ño,â re,â mi. + Tröôøng ñoä: Keùp, ñôn, ñôn chaám, ñen...... - Daïy ñoïc: + Cho hs ñoïc gam la thöù 2 laàn (Ñi leân, ñi xuoáng) + Cho hs ñoïc gam la thöù hoøa thanh 2 laàn (Ñi leân, ñi xuoáng) + GV ñaùnh ñaøn caû baøi cho lôùp nghe (2 laàn) + Moãi caâu nhaïc GV ñaøn cho hs nghe 3-4 laàn roài baét gioïng cho hs ñoïc theo (Cho gheùp 2 caâu nhieàu laàn). + Höôùng daãn hs vöøa ñoïc vöøa voã tay theo phaùch, keát hôïp gheùp lôøi ca. + Goïi moãi nhoùm thöïc hieän 1 laàn (GV söûa sai cho töøng nhoùm ôû noát son thaêng). + Goïi caù nhaân 3-4 hs thöïc hieän vaø cho ñieåm 4.4/Tổng kết: (5 phút) - Caâu 1: Haùt vaø voã tay theo phaùch baøi Tuoåi hoàng. - Caâu 2: Ñoïc nhaïc gheùp lôøi keát hôïp goõ phaùch TÑN soá 3. 4.5. Höôùng daãn hoïc tập: : (5 phút) - Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát hoïc naøy: + Haùt vaø voã tay theo phaùch baøi Tuoåi hoàng. + Ñoïc nhaïc gheùp lôøi keát hôïp goõ phaùch TÑN soá 3. - Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát hoïc tieáp theo: + Tìm hieåu noäi dung AÂNTT veà NS Phan Huøynh Ñieåu vaø baøi Boùng caây kô-nia. 5/PHỤ LỤC: ...................................................................................................................................... Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga
 • 40. ...................................................................................................................................... Baøi: 03 - tieát: 11 Tuaàn daïy: 11 Ngaøy daïy :28/10/2013 1.MUÏC TIEÂU: 1.1.Kieán thöùc: - HS bieát: + HĐ 1 : - HS haùt thuoäc vaø bieãu dieãn baøi Tuoåi hoàng. + HĐ 2: - HS ñoïc ñuùng giai ñieäu, gheùp lôøi ca baøi TÑN soá 3. Bieát veà gioïng song song vaø gioïng La thöù hoøa thanh. - HS hiểu: + HĐ 1,2 : - HS bieát sô veà tieåu söû nhaïc só Phan Huøynh Ñieåu vaø baøi haùt boùng caây Kô-nia. 1.2.Kyõ naêng: - HS thöïc hieän ñöôc :- Reøn kyõ naêng ñoïc TÑN - HS thöïc hieän thaønh thaïo: ñoïc ñuùng cao ñoä, tröôøng ñoä TÑN soá 3, reøn kyõ naêng ñaùnh nhòp 3/4. 1.3.Thaùi ñoä: - Thoùi quen:- Có thói quen học tập. - Tính caùch:- Thoâng qua baøi haùt caùc em töï haøo veà taøi naêng cuûa nhaïc só Vieät Nam. 2.NỘI DUNG BÀI HỌC - Bieát theâm veà cuoäc ñôøi vaø söï nghieäp saùng taùc cuûa Nhaïc só Phan Huyønh Ñieåu. 3.CHUAÅN BÒ: 3.1.Giaùo vieân: - Maùy ñóa, CD aâm nhaïc 8. Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga OÂn taäp baøi haùt: TUOÅI HOÀNG OÂn taäp Taäp ñoïc nhaïc: TÑN SOÁ 3 AÂm nhaïc thöôøng thöùc: NHAÏC SÓ PHAN HUYØNH ÑIEÅU VAØ BAØI HAÙT BOÙNG CAÂY KÔ-NIA
 • 41. - Baûng phuï baøi haùt Tuoåi hoàng. - Baûng phuï TÑN soá 3. 3.2.Hoïc sinh: - Hoïc thuoäc lôøi, haùt voã tay theo phaùch baøi haùt Tuoåi hoàng. - Ñoïc nhaïc gheùp lôøi, voã tay theo phaùch baøi TÑN soá 3. - Ñoïc tìm hieåu noäi dung aâm nhaïc thöôøng thöùc veà Phan Huøynh Ñieåu, tìm nghe moät soá baøi haùt cuûa oâng. 4.TOÅ CHÖÙC CAÙC HOAÏT ÑOÄNG HOÏC TAÄP: 4.1. OÅn ñònh toå chức vaø kieåm dieän + 8A4:............................................................................................. + 8A5:............................................................................................. - Haùt taäp theå. 4.2. Kieåm tra mieäng: * Caâu 1: Haùt vaø voã tay theo nhòp baøi haùt Tuoåi hoàng. * Caâu 2: Ñoïc nhaïc gheùp lôøi, voã tay theo phaùch baøi TÑN soá 3. 4.3.Tieán trình baøi hoïc HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV VAØ HS NOÄI DUNG BAØI HOÏC * Hoaït ñoäng 1: Vaøo baøi nhaïc (15 phút) OÂn taäp baøi haùt: “Tuoåi hoàng” Nhaïc vaø lôøi: Tröông Quang Luïc Cho hs nghe laïi baøi haùt qua maùy ñóa. - GV baét gioïng cho caû lôùp vaø voã tay theo nhòp 2 phaùch baøi haùt. - Goïi moãi nhoùm thöïc hieän 1 -2 laàn. - GV nghe vaø söûa sai cho hoïc sinh choã luyeán, löu yù haùt ñuùng daáu quay laïi, khung thay ñoåi. - Höôùng daãn cho HS moät soá caùch 1/ OÂn taäp baøi haùt: “Tuoåi hoàng” Nhaïc vaø lôøi: Tröông Quang Luïc 2/ OÂn taäp Taäp ñoïc nhaïc: Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga
 • 42. haùt: haùt ñoái ñaùp, haùt lónh xöôùng. - Goïi caù nhaân 3 – 4 hoïc sinh thöïc hieän cho cho ñieåm. - Höôùng daãn cho hoïc sinh moät soá ñoäng taùc minh hoïa cho baøi haùt. * Hoaït ñoäng 2: OÂn taäp Taäp ñoïc nhaïc: TÑN soá 3 nhaïc (15 phút) - Luyeän thanh: Cho hs ñoïc gam Ñoâ tröôûng 2 – 3 laàn. - GV ñaùnh ñaøn cho hs nghe laïi baøi TÑN 1 ñeán 2 laàn, yeâu caàu hoïc sinh löu yù vaø ñoïc theo. - Cho caû lôùp ñoïc keát hôïp voã tay theo phaùch. - Goïi moãi nhoùm thöïc hieän 1-2 laàn, giaùo vieân nghe vaø söûa sai (löu yù ñoïc chính xaùc cao ñoä caùc noát). - Goïi 3 – 4 hoïc sinh thöïc hieän, giaùo vieân cho ñieåm. * Hoaït ñoäng 3: AÂm nhaïc thöôøng thöùc: Nhaïc só Phan Huøynh Ñieåu vaø baøi haùt Boùng caây Kô-nia nhaïc (10 phút) * Giôùi thieäu veà taùc giaû: - GV treo aûnh Phan Huøynh Ñieåu. - Goïi 1 – 2 hs ñoïc noäi dung SGK. - Giôùi thieäu ñoâi neùt veà cuoäc ñôøi vaø söï nghieäp saùng taùc cuûa oâng. - Giôùi thieäu moät soá baøi haùt noåi tieáng cuûa oâng. - GV giaûi thích vaø haùt trích ñoaïn caùc baøi haùt cuûa Phan Huøynh Ñieåu, TÑN soá 3 “Haõy hoùt, chuù chim nhoû hay hoùt” Nhaïc: Ba Lan Ñaët lôøi: ANH HOØANG 3/ AÂm nhaïc thöôøng thöùc: Nhaïc só Phan Huøynh Ñieåu vaø baøi haùt Boùng caây Kô-nia - Nhaïc só Phan Huøynh Ñieåu coøn coù buùt danh laø Huy Quang sinh ngaøy 11/11/1924 ôû Ñaø Naüng, oâng baét ñaàu saùng taùc aâm nhaïc töø tröôùc caùch maïng thaùng 8/1945. - Caùc baøi haùt noåi tieáng: Ñoøan veä quoác quaân, Tình trong laù thieáp, Nhöõng aùnh sao ñeâm, Boùng caây Kô-nia, Anh ôû ñaàu soâng em cuoái soâng, Thuyeàn vaø bieån…. - Baøi haùt Boùng caây Kô-nia ra ñôøi naêm 1971 Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga
 • 43. keát hôïp cho hs nghe moät soá baøi haùt hay cuûa oâng qua maùy ñóa. - Baøi haùt : Boùng caây Kô-nia, Goïi 1-2 hs ñoïc lôøi baøi haùt, GV keát hoïp cho hs nghe baøi qua maùy ñóa. 4.4/Tổng kết: (5 phút) - Caâu 1: Haùt vaø voã tay theo phaùch baøi haùt Tuoåi hoàng. - Caâu 2: Ñoïc nhaïc gheùp lôøi, vaø voã tay theo phaùch baøi TÑN soá 3. 4.5. Höôùng daãn hoïc tập: (5 phút) - Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát hoïc naøy: + Haùt vaø voã tay theo phaùch baøi haùt Tuoåi hoàng. + Ñoïc nhaïc thuoäc lôøi baøi TÑN soá 3. - Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát hoïc tieáp theo: + Xem tröôùc baøi haùt Hoø ba lí. 5/PHỤ LỤC:.................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ............................................................................................................ ...................................................................................................................................... Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga
 • 44. Baøi : 04 - tieát: 12 Tuaàn daïy : 12 Ngày dạy : 05/11/2013 1/ MUÏC TIEÂU: 1.1. Kieán thöùc: - HS bieát: + HĐ 1,2 :- HS bieát baøi Hoø ba lí laø daân ca Quaõng Nam. - HS hiểu: + HĐ 1,2: - HS haùt ñuùng giai ñieäu, lôøi ca cuûa baøi haùt. 1.2. Kyõ naêng: - HS thöïc hieän ñöôc :- Reøn kyõ naêng haùt ñuùng saéc thaùi baøi haùt, haùt luyeán 2 – 3 aâm. - HS thöïc hieän thaønh thaïo: - Hoïc sinh haùt ñuùng giai ñieäu, lôøi ca cuûa baøi haùt. 1.3. Thaùi ñoä: - Thoùi quen:- Có thói quen học tập. - Tính caùch:- Yeâu ca haùt, yeâu cuoäc soáng. Töø ñoù coù thaùi ñoä hoïc taäp ñuùng ñaén. Yeâu quí voán daân ca VN. 2.NỘI DUNG BÀI HỌC - HS haùt ñöôïc baøi Hoø ba lí. 3. CHUAÅN BÒ: 3.1. Giaùo vieân: - Maùy ñóa. - Ñóa CD aâm nhaïc 8. Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga Hoïc haùt baøi: HOØ BA LÍ
 • 45. - Baûng phuï baøi haùt hoø ba lí. 3.2.Hoïc sinh: - Ñoïc lôøi baøi haùt nhieàu laàn, tìm hieåu noäi dung. - Tìm nghe theâm moät soá ca khuùc daân ca . 4.TOÅ CHÖÙC CAÙC HOAÏT ÑOÄNG HOÏC TAÄP: 4.1. OÅn ñònh toå chức vaø kieåm dieän + 8A4:............................................................................................. + 8A5:............................................................................................. - Haùt taäp theå. 4.2.Kieåm tra mieäng: * Caâu 1: Haùt vaø voã tay theo phaùch baøi haùt Tuoåi hoàng. * Caâu 2: Ñoïc nhaïc gheùp lôøi, keát hôïp voã tay theo phaùch baøi TÑN soá 3. 4.3.Tieán trình baøi hoïc: HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC NOÄI DUNG * Hoaït ñoäng 1: Vaøo baøi (5 phút) - GV ghi ñaàu baøi. - GV treo baûng phuï. - HS chuù yù quan saùt. - GV giôùi thieäu ñoâi neùt veà baøi haùt, giôùi thieäu veà 1 soá hình thöùc haùt nhö: Hoø, xöôùng, xoâ. - Giôùi thieäu ñòa danh Quaûng nam. - HS chuù yù laéng nghe. - Tìm hieåu caùc daáu hieäu coù trong baøi: + Nhòp cuûa baøi haùt? + Baøi haùt ñöôïc vieát ôû gioïng gì? + Caùc daáu hieäu coù trong baøi? 1/ Tìm hieåu baøi: “Hoø ba lí” Daân ca quaûng Nam * Nhaän xeùt: + Nhòp: 2/4 + Gioïng: ñoââ tröôûng + Luyeán 2, 3 noát + Ñaûo phaùch, nghòch phaùch Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga
 • 46. - Goïi 2 hoïc ñoïc lôøi baøi haùt. - Chia caâu baøi haùt: Baøi haùt chia thaønh 4 caâu: @ Caâu 1: “Töø ñaàu……………ba lí tình tang”. @ Caâu 2: “Töø treøo leân………………khoai lang”. @ Caâu 3: “Töø ba lí tang………ba lí tình tang”. @ Caâu 4: “ Caâu coøn laïi” * Hoaït ñoäng 2: Daïy haùt. (25 phút) - Luyeän thanh: Cho hoïc sinh ñoïc gam Ñoâ tröôûng1-2 laàn. - HS thöïc hieän theo yeâu caàu cuûa GV. - Cho caû lôùp nghe baøi haùt qua maùy. - Daïy haùt: + Moãi caâu GV haùt maãu 4-5 laàn roài baét nhòp cho hoïc sinh haùt theo, thöïc hieän töông töï theo loái moùc xích cho ñeán khi heát baøi. + Löu yù daïy chaäm vaø söûa sai cho hoïc sinh ôû caùc daáu luyeán, nghòch phaùch. + Sau moãi caâu chia lôùp thaønh 2 daõy laàn löôït thöïc hieän. - GV chuù yù nghe vaø söûa sai cuï theå cho HS. - HS thöïc hieän theo yeâu caàu cuûa GV. - Höôùng daãn HS ñoïc nhaïc keát hôïp gheùp lôøi ca. - HS thöïc hieän. 2/ Hoïc haùt: Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga
 • 47. - Chia lôùp thaønh 2 daõy: daõy 1 ñoïc nhaïc, daõy 2 haùt lôøi, sau ñoù thöïc hieän ngöôïc laïi. - Höôùng daãn HS voã tay theo phaùch. - Cho caû lôùp gheùp lôøi keát hôïp voã tay theo phaùch. - Goïi moãi nhoùm HS thöïc hieän 1 laàn(3-4 nhoùm). -GV löu yù nghe vaø söûa sai cho HS. - Goïi 3-4 hoïc sinh thöïc hieän. - Goïi HS nhaän xeùt. - GV choát yù keát hôïp cho ñieåm. - Cho caû lôùp ñöùng leân vöøa haùt vöøa vaän ñoäng theo nhòp. 4.4/Tổng kết: (5 phút) - Caâu 1: Haùt vaø voã tay theo phaùch baøi haùt Hoø ba lí. - Caâu 2: Haõy keå teân moät soá ñieäu hoø? Ñaùp aùn: Hoø Ñoàng Thaùp, Hoø huïi(Quaõng Bình), Hoø giaõ gaïo, Hoø qua soâng haùi cuûi… 4.5. Höôùng daãn hoïc tập: (5 phút) - Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát hoïc naøy: + Haùt vaø voã tay theo phaùch baøi haùt Hoø ba lí . + Söu taàm theâm moät soá baøi haùt ñieäu hoø. - Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát hoïc tieáp theo: + Hoïc thuoäc baøi haùt Hoø ba lí. + Ñoïc vaø tìm hieåu tröôùc noäi dung phaàn nhaïc lí. + Ñoïc vaø phaân tích baøi TÑN soá 4. 5/PHỤ LỤC:.................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ............................................................................................................ Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga
 • 48. ...................................................................................................................................... Baøi: 4 - tieát: 13 Tuaàn daïy: 13 Ngày dạy:12/11/2013 1.MUÏC TIEÂU: 1.1.Kieán thöùc: - HS bieát: + HĐ 1:- HS haùt thuoäc baøi Hoø ba lí vaø theå hieän ñöôïc saéc thaùi, tình caûm cuûa baøi haùt. + HĐ 2: - HS bieát ñöôïc coù 2 loaïi hoùa bieåu laø hoùa bieåu coù daáu thaêng vaø hoùa bieåu coù daáu giaùng ; thöù töï ghi caùc daáu thaêng vaø daáu giaùng treân hoùa bieåu. - HS hiểu: + HĐ 1:- HS bieát ñöôïc veà gioïng cuøng teân. + HĐ 2: - HS ñoïc ñuùng giai ñieäu vaø taäp ñaùnh nhòp baøi TÑN soá 4. 1.2.Kyõ naêng: Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga OÂn taäp baøi haùt: HOØ BA LÍ Nhaïc lí: THÖÙ TÖÏ CAÙC DAÁU THAÊNG, GIAÙNG ÔÛ HOÙA BIEÅU – GIOÏNG CUØNG TEÂN
 • 49. - HS thöïc hieän ñöôc :- Reøn kyõ naêng ñoïc nhaïc vôùi nhieàu moùc keùp lieân tuïc. - HS thöïc hieän thaønh thaïo: - Reøn cho hoïc sinh haùt ñuùng saéc thaùi baøi Hoø ba lí 1.3.Thaùi ñoä: - Thoùi quen:- Có thói quen học tập. - Tính caùch:-- Qua baøi TÑN HS thaáy ñöôïc hình aûnh cuûa Baùc Hoà hieän leân thaät ñeïp. Caû cuoäc Baùc luoân daønh tình yeâu thöông cho caùc em thieáu nieân, nhi ñoàng. 2.NỘI DUNG BÀI HỌC: - HS bieát ñöôïc thöù töï caùc daáu thaêng, giaùng – gioïng cuøng teân. - HS ñoïc vaø gheùp ñöôïc lôøi baøi TÑN soá 4. 3.CHUAÅN BÒ: 3.1.Giaùo vieân: - Maùy ñóa, CD aâm nhaïc 8. - Baûng phuï baøi haùt Hoø ba lí. - Baûng phuï TÑN soá 4. 3.2.Hoïc sinh: - Ñocï vaø tìm hieåu thöù töï caùc daáu thaêng, giaùng ôû hoùa bieåu – Gioïng cuøng teân. 4.TOÅ CHÖÙC CAÙC HOAÏT ÑOÄNG HOÏC TAÄP: 4.1. OÅn ñònh toå chức vaø kieåm dieän: + 8A4:............................................................................................. + 8A5:............................................................................................. - Haùt taäp theå. 4.2.Kieåm tra mieäng: * Caâu 1: Haùt vaø voã tay theo phaùch baøi haùt Hoø ba lí. * Caâu 2: Haùt vaø voã tay theo nhòp baøi haùt Hoø ba lí. 4.3.Tieán trình baøi hoïc : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV VAØ HS NOÄI DUNG BAØI HOÏC * Hoaït ñoäng 1: Vaøo baøi (10 phút) OÂn taäp baøi haùt: “Hoø ba lí” Daân ca quaûng Nam 1/ OÂn taäp baøi haùt: “Hoø ba lí” Daân ca quaûng Nam Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga
 • 50. Cho hs nghe laïi baøi haùt qua maùy ñóa. - GV baét gioïng cho caû lôùp haùt vaø voã tay theo phaùch baøi haùt. - Goïi moãi nhoùm thöïc hieän 1 -2 laàn(3-4 nhoùm). - GV nghe vaø söûa sai cho hoïc sinh choã luyeán, löu yù haùt ñuùng ñaûo phaùch, nghòch phaùch. - Goïi caù nhaân 3 – 4 hoïc sinh thöïc hieän. - Goïi HS nhaän xeùt. - GV choát yù keát hôïp cho ñieåm. - Höôùng daãn cho hoïc sinh moät soá ñoäng taùc minh hoïa cho baøi haùt. * Hoaït ñoäng 2: Nhaïc lí: (10phút) * Thöù töï caùc daáu thaêng, giaùng ôû hoùa bieåu: - GV keõ baûng thöïc hieän maãu thöù töï caùc daáu thaêng, giaùng ôû hoùa bieåu. - GS chuù yù quan saùt. - Höôùng daãn HS vieát daáu thaêng, daáu giaùng ôû hoùa bieåu. - Goïi nhieàu hoïc sinh leân baûng vieát thöù töï caùc daáu thaêng daáu giaùng  caû lôùp cuøng laøm. * Gioïng cuøng teân: - GV neâu TD trong SGK/30 ñeå giaûi thích roõ cho HS hieåu veà gioïng cuøng teân. - HS chuù yù laéng nghe. - Goïi HS phaùt bieåu laïi. 2/ Nhaïc lí: a/ Thöù töï caùc daáu thaêng, giaùng ôû hoùa bieåu: - Trong aâm nhaïc thöôøng duøng 2 koaïi daáu hoùa ñöôïc ñaët coá ñònh ôû ñaàu khuoâng nhaïc (hoùa bieåu). + Daáu thaêng ( # ) : baét ñaáu töø daáu Pha thaêng ñeán daáu Si thaêng. Tính leân quaõng 5ñuùng (3,5 cung). + Daáu giaùng ( b) : baét ñaàu töø daáu Si giaùng ñeán daáu Pha giaùng. Tính leân quaõng 4ñuùng (2,5 cung). b/ Gioïng cuøng teân: Laø moät gioïng tröôûng vaø moät gioïng thöù coù cuøng aâm chuû nhöng khaùc hoùa bieåu. TD: SGK/30. 3/ TÑN soá 4: “Chim hoùt ñaàu xuaân” Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga
 • 51. - GV choát yù. - HS ghi baøi vaøo vôû. * Hoaït ñoäng 3: TÑN soá 4 (15 phút) “Chim hoùt ñaàu xuaân” Nhaïc vaø lôøi: Nguyeãn Ñình Taán - GV höôùng daãn HS phaân tích baøi TÑN. + Nhòp cuûa baøi haùt laø nhòp maáy? + Baøi haùt ñöôïc vieát ôû gioïng gì? + Veà cao ñoä söû duïng nhöõng noát gì? + Veà tröôøng ñoä söû duïng nhöõng aâm hình noát gì? - Daïy ñoïc: + Cho hs ñoïc gam Ñoâ tröôûng 2 laàn. + GV ñaùnh ñaøn caû baøi cho lôùp nghe (2 laàn). + Moãi caâu GV ñaøn cho hs nghe 3-4 laàn roài baét gioïng cho hs ñoïc theo (Cho gheùp 2 caâu nhieàu laàn). - Sau moãi caâu chia lôùp thaønh 2 daõy laàn löôït ñoïc laïi theo söï höôùng daãn cuûa GV. - Thöïc hieän theo loái moùc xích cho ñeán khi heát baøi. - OÂn caû baøi: 2 laàn. - GV nghe vaø söûa sai cuï theå cho HS. - Cho hs ñoïc baøi keát hôïp gheùp lôøi, goõ phaùch. - Goïi nhoùm HS thöïc hieän 3-4 nhoùm. - GV nghe vaø söûa sai cho HS. - Goïi caù nhaân ñoïc laïi baøi TÑN. - Goïi HS nhaän xeùt. - GV choát yù keát hôïp cho ñieåm. - Lieân heä noäi dung tích hôïp giaùo duïc cho Nhaïc vaø lôøi: Nguyeãn Ñình Taán - Nhaän xeùt: + Nhòp: 2/4 + Gioïng: Ñoâ tröôûng + Cao ñoä: Ñoâ, roâ, mi. pha, son ,la. + Tröôøng ñoä: Keùp, ñôn, ñôn chaám, ñen, traéng. Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga
 • 52. HS veà Taám göông ñaïo ñöùc Hoà Chí Minh. 4.4/Tổng kết: (5 phút) - Caâu 1 : Keå thöù töï caùc daáu thaêng, giaùng ôû hoùa bieåu. - Caâu 2 : Theá naøo laø gioïng cuøng teân. Ñaùp aùn caâu 2 : Laø moät gioïng tröôûng vaø moät gioïng thöù coù cuøng aâm chuû nhöng khaùc hoùa bieåu. - Caâu 3 : Ñoïc nhaïc, goõ phaùch gheùp lôøi TÑN soá 4. 4.5. Höôùng daãn hoïc tập: (5 phút) - Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát hoïc naøy : + Hoïc thuoäc, haùt ñuùng giai ñieäu, tieát taáu baøi Hoø ba lí. + Keå thöù töï caùc daáu thaêng, giaùng ôû hoùa bieåu. + Theá naøo laø gioïng cuøng teân . + Ñoïc nhaïc, goõ phaùch gheùp lôøi TÑN soá 4. - Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát hoïc tieáp theo : + Tìm hieåu tröôùc phaàn AÂNTT: Moät soá nhaïc cuï daân toäc. 5/PHỤ LỤC: ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... Baøi: 4 - tieát: 14 Tuaàn daïy: 14 Ngày dạy:18/11/2013 1.MUÏC TIEÂU: 1.1.Kieán thöùc: Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga OÂn taäp baøi haùt: HOØ BA LÍ OÂn taäp Taäp ñoïc nhaïc: TÑN SOÁ 4 AÂm nhaïc thöôøng thöùc: MOÄT SOÁ NHAÏC CUÏ DAÂN TOÄC
 • 53. - HS bieát: + HĐ 1:- HS haùt thuoäc vaø bieåu dieãn baøi haùt Hoø ba lí. + HĐ 2: - HS nhaän bieát ñöôïc moät soá nhaïc cuï daân toäc. - HS hiểu: + HĐ 1,2:- HS ñoïc ñuùng cao ñoä, tröôøng ñoä vaø gheùp lôøi ca baøi TÑN soá 4. 1.2.Kyõ naêng: - HS thöïc hieän ñöôc:- Luyeän taäp kó naêng haùt taäp theå, haùt ñôn ca, loái haùt hoøa gioïng. Bieát goõ nhòp, phaùch cuûa baøi TÑN. - HS thöïc hieän thaønh thaïo: - Nhaän bieát teân noát nhaïc, ñoïc ñuùng tröôøng ñoä, tieát taáu baøi TÑN. 1.3.Thaùi ñoä: - Tính caùch: - Qua noäi dung baøi hoïc giuùp HS oân taäp, cuûng coá kieán thöùc trong hoïc haùt vaø TÑN. - Thoùi quen: Theâm hieåu, yeâu quyù vaø töï haøo veà neàn aâm nhaïc daân toäc. 2.NỘI DUNG BÀI HỌC: -HS nhaän bieát ñöôïc moät soá nhaïc cuï daân toäc. 3.CHUAÅN BÒ: 3.1.Giaùo vieân: - Maùy ñóa, CD aâm nhaïc 8. - Baûng phuï baøi haùt Hoø ba lí. - Baûng phuï TÑN soá 4. 3.2.Hoïc sinh: - Duïng cuï hoïc taäp boä moân. - Tìm hieåu sô löôïc veà moät soá nhaïc cuï daân toäc. 4.TOÅ CHÖÙC CAÙC HOAÏT ÑOÄNG HOÏC TAÄP: 4.1. OÅn ñònh toå chức vaø kieåm dieän + 8A4:............................................................................................. + 8A5:............................................................................................ - Haùt taäp theå. 4.2.Kieåm tra mieäng: * Caâu 1: Ñoïc nhaïc gheùp lôøi keát hôïp ñaùnh phaùch baøi TÑN soá 4. * Caâu 2: Haùt vaø voã tay theo phaùch baøi haùt Hoø ba lí. * Caâu 3: Neâu thöù töï caùc daáu thaêng daáu giaùng ôûø hoaù bieåu? Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga
 • 54. Ñaùp aùn caâu 1: + Daáu thaêng ( # ) : baét ñaáu töø daáu Pha thaêng ñeán daáu Si thaêng. Tính leân quaõng 5ñuùng (3,5 cung). + Daáu giaùng ( b) : baét ñaàu töø daáu Si giaùng ñeán daáu Pha giaùng. Tính leân quaõng 4ñuùng (2,5 cung). 4.3.Tieán trình baøi hoïc : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV VAØ HS NOÄI DUNG BAØI HOÏC * Hoaït ñoäng 1: Vaøo baøi (10 phút) OÂn taäp baøi haùt: “Hoø ba lí” Daân ca quaûng Nam Cho hs nghe laïi baøi haùt qua maùy ñóa. - GV baét gioïng cho caû lôùp haùt vaø voã tay theo phaùch baøi haùt. - Chia lôùp thaønh 2 daõy laàn löôït thöïc hieän theo yeâu caàu cuûa GV. - Goïi moãi nhoùm thöïc hieän 1 -2 laàn. - GV nghe vaø söûa sai cho hoïc sinh choã luyeán, löu yù haùt ñuùng ñaûo phaùch, nghòch phaùc. - Höôùng daãn HS moät soá caùch haùt nhö: haùt ñoái ñaùp, haùt lónh xöôùng… - Goïi caù nhaân 3 – 4 hoïc sinh thöïc hieän. - Goïi HS nhaän xeùt. - GV choát yù keát hôïp cho ñieåm. - Höôùng daãn cho hoïc sinh moät soá ñoäng taùc minh hoïa cho baøi haùt. * Hoat ñoäng 2: OÂn taäp TÑN soá 4 (10 phút) “Chim hoùt ñaàu xuaân” Nhaïc vaø lôøi: Nguyeãn Ñình Taán 1/ OÂn taäp baøi haùt: “Hoø ba lí” Daân ca quaûng Nam 2/ OÂn taäp TÑN soá 4: “Chim hoùt ñaàu xuaân” Nhaïc vaø lôøi: Nguyeãn Ñình Taán Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga
 • 55. - Luyeän thanh: Cho hs ñoïc gam Ñoâ tröôûng 2 – 3 laàn. - GV ñaùnh ñaøn cho hs nghe laïi baøi TÑN töø 1 ñeán 2 laàn, yeâu caàu hoïc sinh löu yù vaø ñoïc theo . - Cho caû lôùp ñoïc keát hôïp gheùp lôøi ca. - Chia lôùp thaønh 2 daõy laàn löôït thöïc hieän theo yeâu caàu cuûa GV. - Goïi moãi nhoùm thöïc hieän 1-2 laàn, giaùo vieân nghe vaø söûa sai (löu yù ñoïc chính xaùc cao ñoä caùc noát) - Goïi 3 – 4 hoïc sinh thöïc hieän. - Goïi HS nhaän xeùt. - GV choát yù keát hôïp cho ñieåm. * Hoaït ñoäng 3: AÂm nhaïc thöôøng thöùc (10 phút) Moät soá nhaïc cuï daân toäc - Goïi 1-2 hoïc sinh ñoïc noäi dung SGK/trang 31. - GV ñoïc laïi vaø giaûi thích veà caáu truùc chaát lieäu cuõng nhö caùch dieãn taáu moãi loaïi. - HS nghe vaø ghi baøi vaøo vôû. - Cho hoïc sinh nghe ñiaõ nhaïc hoaø taáu caùc nhaïc cuï daân toäc. - HS chuù yù laéng nghe vaø caûm nhaän. - Lieân heä thöïc teá. 3/ AÂm nhaïc thöôøng thöùc: Moät soá nhaïc cuï daân toäc * Nhaïc cuï laø phöông tieän ñeå dieãn taû aâm nhaïc, nhöõng nhaïc cuï ñaàu tieân xuaát hieän töø thôøi xa xöa vaø coù nguoàn goác töø caùc coâng cuï lao ñoäng, moãi daân toäc ñeàu coù nhöõng loaïi nhaïc cuï rieâng cuûa mình. Ñoù laø nhöõng di saûn Vaên hoùa quí giaù caàn ñöôïc giöõ gìn vaø baûo veä. Moät soá laoïi nhaïc cuï daân toäc laø: - Coàng chieâng: laø nhaïc cuï daân toäc thuoäc boä goõ, ñöôïc laøm baèng ñoàng thau, hình troøn nhö chieác noùn… - Ñaøn t’röng: laøm baèng caùc oáng nöùa to, nhoû, daøi ngaén khaùc nhau. Moät ñaàu oáng bòt kín baèng caùch ñeå nguyeân caùc ñaàu maáu, ñaàu kia voùt nhoïn… - Ñaøn ñaù: laø moät nhaïc cuï goõ coå nhaát cuûa Vieät Nam. Ñaùn döôïc laøm baèng caùc thanh ñaù vôùi kích thöôùc daøi, ngaén, daøy, moûng khaùc Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga
 • 56. nhau… 4.4/Tổng kết: (5 phút) - Caâu 1: Haùt voã tay theo phaùch baøi haùt Hoø ba lí. - Caâu 2: Ñoïc nhaïc gheùp lôøi goõ phaùch baøi TÑN soá 4. - Caâu 3: Keå teân moät soá nhaïc cuï daân toäc ñaõ hoïc. Ñaùp aùn caâu 3: Coàng chieâng, Ñaøn t’röng, Ñaøn ñaù. 4.5. Höôùng daãn hoïc tập: (5 phút)- Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát hoïc naøy: + Haùt voã tay theo phaùch baøi haùt Hoø ba lí. + Ñoïc nhaïc gheùp lôøi goõ phaùch baøi TÑN soá 4. - Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát hoïc tieáp theo: + OÂn taäp taát caû caùc baøi haùt, caùc baøi TÑN töø ñaâuø naêm chuaån bò oân taäp. 5/PHỤ LỤC: ............................................................................................................ ...................................................................................................................................... Baøi: - tieát: 17 Tuaàn daïy: 17 Ngày dạy:17/12/2013 1.MUÏC TIEÂU: 1.1.Kieán thöùc: - HS bieát: + HĐ 1:- HS haùt thuoäc vaø theå hieän ñöôïc saéc thaùi, tình caûm cuûa 4 baøi haùt: Muøa thu ngaøy khai tröôøng, Lí dóa baùnh boø, Tuoåi hoàng, Hoø ba lí. + HĐ 2:- HS bieát veà gioïng song song vaø gioïng La thöù hoøa thanh. - HS hiểu: + HĐ 1:- HS bieát thöù töï ghi caùc daáu thaêng vaø daáu giaùng treân hoùa bieåu. + HĐ 2:- HS ñoïc ñuùng giai ñieäu, gheùp lôøi ca baøi TÑN soá 1, 2, 3, 4. Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga OÂN TAÄP
 • 57. 1.2.Kyõ naêng: - HS thöïc hieän ñöôc : - Reøn kyõ naêng theå hieän ñuùng saéc thaùi, ñuùng cao ñoä, tröôøng ñoä 4 baøi haùt.Reøn kyõ naêng ñoïc nhaïc, goõ phaùch, ghi nhôù aâm hình tieát taáu 2 baøi TÑN. - HS thöïc hieän ñöôc : - Reøn kyõ naêng haùt caù nhaân , theo toå nhoùm. 1.3.Thaùi ñoä: - Thoùi quen:- Xaùc ñònh nhieäm vuï hoïc taäp moân aâm nhaïc ñoái vôùi hoïc sinh. - Tính caùch:- Yeâu thích hoïc taäp boä moân. 2.NỘI DUNG BÀI HỌC: - HS thuoäc lôøi, haùt ñuùng giai ñieäu, tieát taáu cuûa 4 baøi haùt. 3.CHUAÅN BÒ: 3.1.Giaùo vieân: - Maùy ñóa. - Ñóa CD aâm nhaïc 8. - Baûng phuï. 3.2.Hoïc sinh: - OÂn taäp laïi 4 baøi haùt. - OÂn laïi 4 baøi TÑN. 4.TOÅ CHÖÙC CAÙC HOAÏT ÑOÄNG HOÏC TAÄP: 4.1. OÅn ñònh toå chức vaø kieåm dieän + 8A4:............................................................................................. + 8A5:............................................................................................. - Haùt taäp theå. 4.2.Kieåm tra mieäng: - Khoâng kieåm tra 4.3.Tieán trình baøi hoïc : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV VAØ HS NOÄI DUNG BAØI HOÏC * Hoaït ñoäng 1: Vaøo baøi (10 phút) OÂn taäp 4 baøi haùt: * Muøa thu gaøy khai tröôøng - Cho lôùp nghe laïi baøi haùt qua maùy ñóa. - Baét gioïng cho lôùp haùt vaø ñaùnh nhòp, voã tay theo phaùch. 1/ OÂn taäp caùc baøi haùt: + Muøa thu ngaøy khai tröôøng Nhaïc vaø lôøi: Vuõ Troïng Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga
 • 58. - Chia lôùp thaønh 2 daõy laàn löôït thöïc hieän. - Goïi 2-3 nhoùm thöïc hieän. - Goïi caù nhaân haùt. - Löu yù söûa sai cho hs * Lí dóa baùnh boø - Cho lôùp nghe laïi baøi haùt qua maùy ñóa. - Baét gioïng cho lôùp haùt vaø ñaùnh nhòp, voã tay theo phaùch. - Goïi 1-2 nhoùm, caù nhaân haùt. - Chia lôùp thaønh 2 daõy laàn löôït thöïc hieän theo yeâu caàu cuûa GV. - Goïi 1-2 nhoùm, caù nhaân haùt. - Löu yù söûa sai cho hs. * Tuoåi hoàng - Thöïc hieän töông töï. * Hoø ba lí - Thöïc hieän töông töï. * Hoaït ñoäng 2: OÂn TÑN (10 phút) *TÑN soá 1 - GV ñaùnh ñaøn cho lôùp nghe laïi baøi TÑN soá 3. - Cho caû lôùp ñoïc laïi baøi keát hôïp gheùp lôøi, goõ phaùch. - Chia lôùp thaønh 2 daõy laàn löôït thöïc hieän theo yeâu caàu cuûa GV. - Goïi nhoùm – caù nhaân ñoïc. *TÑN soá 2 - Thöïc hieän töông töï. *TÑN soá 3 - Thöïc hieän töông töï. *TÑN soá 4 Töôøng + Lí dóa baùnh boø Daân ca: Nam Boä + Tuoåi hoàng Nhaïc vaø ôùi: Tröông Quang Luïc + Hoø ba lí Daân ca: Quaõng Nam 2/ OÂn taäp caùc baøi TÑN: + TÑN soá 1 Chieác ñeøn oâng sao + TÑN soá 2 Trôû veà Su-ri-en-to + TÑN soá 3 Haõy hoùt, chuù chim nhoû hay hoùt Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga
 • 59. - Thöïc hieän töông töï. * Hoaït ñoäng 3: OÂn Nhaïc lí (10 phút) - Goïi HS nhaéc laïi Thöù töï caùc daáu thaêng, giaùng ôû hoùa bieåu? - HS thöïc hieän theo yeâu caàu cuûa GV. - GV choát yù vaø nhaéc laïi kieán thöùc troïng taâm cho HS naém. - Goïi HS nhaéc laïi Gioïng song song laø gì? - HS thöïc hieän theo yeâu caàu cuûa GV. - GV choát laïi kieán thöùc troïng taâm cho HS naém. - Goïi HS nhaéc laïi Gioïng La thöù hoøa thanh laø gì? - HS thöïc hieän theo yeâu caàu cuûa GV. - GV choát laïi kieán thöùc troïng taâm cho HS naém. Nhaïc: Ba Lan Ñaët lôøi: Anh Hoaøng + TÑN soá 4 Chim hoùt ñaàu xuaân Nhaïc vaø lôøi: Nguyeãn Ñình Taán 3/ OÂn taäp nhaïc lí: * Thöù töï caùc daáu thaêng, giaùng ôû hoùa bieåu: - Trong aâm nhaïc thöôøng duøng 2 koaïi daáu hoùa ñöôïc ñaët coá ñònh ôû ñaàu khuoâng nhaïc (hoùa bieåu). + Daáu thaêng ( # ) : baét ñaáu töø daáu Pha thaêng ñeán daáu Si thaêng. Tính leân quaõng 5ñuùng (3,5 cung). + Daáu giaùng ( b) : baét ñaàu töø daáu Si giaùng ñeán daáu Pha giaùng. Tính leân quaõng 4ñuùng (2,5 cung). * Gioïng song song: laø moät gioïng tröôûng vaø moät gioïng thöù coù chung hoùa bieåu. * Gioïng La thöù hoøa thanh: laø gioïng thöù coù aâm baäc 7 taêng leân nöûa cung so vôùi gioïng La thöù töï nhieân. 4.4/Tổng kết: (5 phút) - Caâu 1 : Haùt vaø voã tay theo phaùch 4 baøi haùt Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga
 • 60. - Caâu 2 : Ñoïc nhaïc, gheùp lôøi vaø voã tay theo phaùch 4 baøi. 4.5. Höôùng daãn hoïc tập: (5 phút) - Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát hoïc naøy : + OÂn laïi vaø haùt nhuaàn nhuyeãn 4 baøi haùt Muøa thu ngaøy khai tröôøng, Lí dóa baùnh boø, Tuoåi hoàng, Hoø ba lí. + Ñoïc ñuùng yeâu caàu 4 baøi TÑN 1, 2, 3, 4. - Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát hoïc tieáp theo : OÂn taäp chuaån bò thi hoïc kì II + Haùt thuoäc lôøi, ñuùng cai ñoä, voã tay ñuùng nhip (phaùch) 4 baøi haùt Muøa thu ngaøy khai tröôøng, Lí dóa baùnh boø, Tuoåi hoàng, Hoø ba lí. + Ñoïc ñuùng cao ñoä, gheùp lôøi, voã tay theo phaùch 4 baøi TÑN 1, 2, 3, 4. 5/PHỤ LỤC:.................................................................................................................. ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... Baøi: - tieát: 18 Tuaàn daïy : 16 1.MUÏC TIEÂU: Kieåm tra ñeå ñaùnh keát quaû hoïc cuaû hoïc sinh qua I hoïc kì. 1.1.Kieán thöùc: Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga KIEÅM TRA HOÏC KÌ I
 • 61. - Haùt ñuùng giai ñieäu vaø thuoäc lôøi ca 4 baøi haùt: Muøa thu ngaøy khai tröôøng, Lí dóa baùnh boø, Tuoåi hoàng, Hoø ba lí. - Ñoïc nhaïc, gheùp lôøi keát hôïp goõ phaùch, nhòp caùc baøi TÑN: TÑN soá 1, TÑN soá 2, TÑN soá 3, TÑN soá 4. 1.2.Kyõ naêng: - Reøn kyõ naêng trình baøy baøi haùt keát hôïp goõ ñeäm hoaëc vaän ñoäng theo nhaïc. - Reøn kyõ naêng ñoïc chính xaùc cao ñoä, tröôøng ñoä keát hôïp goõ phaùch, nhòp ñuùng caùc baøi TÑN. 1.3.Thaùi ñoä: - Nghieâm tuùc trong kieåm tra hoïc kì I. 2.TROÏNG TAÂM : - Haùt ñuùng giai ñieäu vaø thuoäc lôøi ca 4 baøi haùt. - Ñoïc nhaïc, gheùp lôøi keát hôïp goõ phaùch, nhòp caùc baøi TÑN. 3.CHUAÅN BÒ: 3.1.Giaùo vieân: - Heä thoáng caùc caâu hoûi ñaõ oân taäp cho hoïc sinh. 3.2.Hoïc sinh: OÂn taäp caùc baøi haùt vaø TÑN töø ñaàu naêm - OÂn taäp 4 baøi haùt. - OÂn taäp 4 baøi TÑN. 4.TIEÁN TRÌNH: 4.1.Oån ñònh toå chöùc vaø kieåm dieän: - Kieåm tra só soá. - Oån ñònh choã ngoài 4.2.Kieåm tra duïng cuï: - Kieåm tra duïng cuï vaø söï chuaån bò cuûa HS. 4.3.Baøi môùi: Noäi dung kieåm tra: * ÑEÀ KIEÅM TRA: * Boác thaêm vaø trình baøy moät baøi haùt (TÑN) ñaõ hoïc ôû hoïc kì I(10 ñieåm) * Baøi haùt: - Muøa thu ngaøy khai tröôøng - Lí daõi baùnh boø - Tuoåi hoàng - Hoø ba lí Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga
 • 62. * Yeâu caàu: - Haùt ñuùng giai ñieäu, thuoäc lôøi ca, haùt roõ lôøi, theå hieän saéc thaùi, tình caûn cuûa baøi haùt: 8 ñieåm. - Trình baøy ñöôïc kyõ naêng goõ ñeäm ( voã tay theo phaùch, nhòp) hoaëc vaän ñoäng theo nhaïc: 2 ñieåm. * Taäp ñoïc nhaïc: - TÑN soá 1: Chieác ñeøn oâng sao - TÑN soá 2: Trôû veà Su-ri-en-toâ - TÑN soá 3: Haõy hoùt, chuù chim nhoû hay hoùt - TÑN soá 4: Chim hoùt ñaàu xuaân * Yeâu caàu: - Ñoïc ñuùng cao ñoä, tröôøng ñoä, ñuùng tieát taáu: 7 ñieåm. - Thuoäc lôøi ca baøi TÑN: 3 ñieåm. 4.4.Caâu hoûi, baøi taäp cuûng coá : - Nhaän xeùt keát quaû tieát kieåm tra. - Heä thoáng laïi caùc baøi haùt, baøi TÑN töø ñaàu naêm. 4.5.Höôùng daãn hoïc sinh töï hoïc : - Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát hoïc naøy : + Heä thoáng laïi caùc baøi haùt, baøi TÑN töø ñaàu naêm. - Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát hoïc tieáp theo : + Tìm hieåu tröôùc baøi haùt : Khaùt voïng muøa xuaân. 5.RUÙT KINH NGHIEÄM: Noäi dung:................................................................................................................. ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... Phöông phaùp:......................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... Phöông tieän:........................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga
 • 63. Tieát: 18 Tuaàn daïy : 16 Ngaøy daïy : KIEÅM TRA HOÏC KÌ I 1/ Muïc tieâu: - Kieåm tra ñeå ñaùnh keát quaû hoïc cuaû hoïc sinh qua I hoïc kì. 1.1/ Kieán thöùc: - Haùt ñuùng giai ñieäu vaø thuoäc lôøi ca 4 baøi haùt: + Muaø thu ngaøy khai tröôøng + Lí diaõ baùnh boø + Tuoåi hoàng + Hoø ba lí - Ñoïc nhaïc, gheùp lôøi keát hôïp goõ phaùch (ñaùnh nhòp) caùc baøi TÑN: + TÑN soá 1 + TÑN soá 2 + TÑN soá 3 + TÑN soá 4 1.2/ Kyõ naêng: - Reøn kyõ naêng haùt ñuùng cao ñoä, tröôøng ñoä, vaø saéc thaùi caùc baøi haùt. - Reøn kyõ naêng ñoïc chính xaùc cao ñoä, tröôøng ñoä keát hôïp goõ phaùch (ñaùnh nhòp) ñuùng caùc baøi TÑN. 1.3/ Thaùi ñoä: - Nghieâm tuùc trong kieåm tra hoïc kì I. Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga
 • 64. 2/Troïng taâm : - Hoïc sinh oân lai nhöõng baøi haùt vaø bai TÑN 3/ Chuaån bò: 3.1/ Giaùo vieân: - Heä thoáng caùc caâu hoûi ñaõ oân taäp cho hoïc sinh. 3.2/ Hoïc sinh: OÂn taäp caùc baøi haùt vaø TÑN töø ñaàu naêm - Baøi haùt: + Muaø thu ngaøy khai tröôøng + Lí diaõ baùnh boø + Tuoåi hoàng + Hoø ba lí - Ñoïc nhaïc, gheùp lôøi keát hôïp goõ phaùch (ñaùnh nhòp) caùc baøi TÑN: + TÑN soá 1 + TÑN soá 2 + TÑN soá 3 + TÑN soá 4 4/ Tieán trình: 4.1/ Oån ñònh toå chöùc: - Kieåm tra só soá. + Lôùp 8A1: ............................................................................................ + Lôùp 8A2: ............................................................................................ + Lôùp 8A3: ............................................................................................ + Lôùp 8A4: ............................................................................................ + Lôùp 8A5: ............................................................................................ - Oån ñònh choã ngoài - Haùt taäp theå. 4.2/ Kieåm tra baøi cuõ: - Khoâng kieåm tra 4.3/ Baøi môùi: Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga
 • 65. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC NOÄI DUNG - Cho töøng nhoùm hoïc sinh (3-4 em) boác thaêm vaø haùt hoaëc ñoïc nhaïc. - GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm: a/ Baøi haùt: - Thuoäc lôøi baøi haùt (5 ñ) - Voã tay (ñaùnh nhòp) ñuùng (2 ñ) - Ñuùng cao ñoä (2 ñ) - Ñuùng tröôøng ñoä (1 ñ) b/ Baøi taäp ñoïc nhaïc: - Ñoïc ñuùng cao ñoä (4 ñ) - Ñoïc ñuùng tröôøng ñoä (3 ñ) - Goõ phaùch (ñaùnh nhòp) ñuùng (2 ñ) - Gheùp lôøi ñuùng (1 ñ) 1/ Kieåm tra caùc baøi haùt: + Muaø thu ngaøy khai tröôøng Nhaïc vaø lôøi: Vuõ Troïng Töôøng + Lí diaõ baùnh boø Daân ca Nam Boä + Tuoåi hoàng Nhaïc vaø lôøi: Tröông Quang Luïc + Hoø ba lí Daân ca Quaûng Nam 2/ Kieåm tra TÑN: + TÑN soá 1 Chieác ñeøn oâng sao Nhaïc vaø lôøi: Phaïm Tuyeân + TÑN soá 2 Trôû veà Su-ri-en- toâ Nhaïc: Italia + TÑN soá 3 Haõy hoùt chuù chim nhoû hay hoùt Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga