SlideShare a Scribd company logo
BỘ GIÁO DUC VÀ ĐÀO TẠO
VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN
GIÁO DỤC TRUNG HỌC
________________________*____________________
TÀI LIỆU GIÁO ÁN GIẢNG DẠY GIÁO VIÊN
THỰC HIỆN DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ
THEO CHUẨN KIẾN THỨC, KỸ NĂNG
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
CẤP : TRUNG HỌC CƠ SỞ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO………..
TRƯỜNG THCS ………..
GIAÙO AÙN
Giaùo vieân: …………………………………………..
Naêm hoïc 2013 - 2014
ĐẦY ĐỦ THEO SÁCH CHUẨN MỚI NĂM HỌC 2013-2014
ĐÃ GIẢM TẢI (GIẢI NÉN )
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
LỚP 7
Học kì I: 19 tuần = 18 tiết
Học kì II: 18 tuần = 17 tiết
Cả năm: 37 tuần = 35 tiết
HỌC KÌ I
Tiết 1:
- Học hát: Bài Mái trường mến yêu
- Bài đọc thêm: Nhạc sĩ Bùi Đình Thảo và bài hát Đi học
Tiết 2:
- Ôn tập bài hát: Mái trường mến yêu
- Tập đọc nhạc: TĐN số 1
- Bài đọc thêm: Cây đàn bầu
Tiết 3:
- Ôn tập bài hát: Mái trường mến yêu
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 1
- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Hoàng Việt và bài hát Nhạc rừng
Tiết 4:
- Học hát: Bài Lí cây đa
- Bài đọc thêm: Hội Lim
Tiết 5:
- Ôn tập bài hát: Lí cây đa
- Nhạc lí: Nhịp 4/4
- Tập đọc nhạc: TĐN số 2
Tiết 6:
- Nhạc lí: Nhịp lấy đà
- Tập đọc nhạc: TĐN số 3
- Âm nhạc thường thức: Sơ lược về một vài nhạc cụ phương Tây
Tiết 7: Ôn tập
Tiết 8: Kiểm tra 1 tiết
Tiết 9: Học hát: Bài Chúng em cần hòa bình
Tiết 10:
- Ôn tập bài hát: Chúng em cần hòa bình
- Tập đọc nhạc: TĐN số 4
- Bài đọc thêm: Hội xuân “Sắc bùa”
Tiết 11:
- Ôn tập bài hát: Chúng em cần hòa bình
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 4
- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Đỗ Nhuận và bài hát Hành quân xa
Tiết 12: Học hát: Bài Khúc hát chim sơn ca
Tiết 13:
- Ôn tập bài hát: Khúc hát chim sơn ca
- Nhạc lí: Cung và nửa cung - Dấu hóa
Tiết 14:
- Ôn tập bài hát: Khúc hát chim sơn ca
- Tập đọc nhạc: TĐN số 5
- Âm nhạc thường thức: Giới thiệu nhạc sĩ Bét-tô-ven
Tiết 15-16: Ôn tập
Tiết 17-18: Kiểm tra học kì I
HỌC KÌ II
Tiết 19:
- Học hát: Bài Đi cắt lúa
- Nhạc lí: Sơ lược về quãng
Tiết 20:
- Ôn tập bài hát: Đi cắt lúa
- Tập đọc nhạc: TĐN số 6
Tiết 21:
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 6
- Âm nhạc thường thức: Một số thể loại bài hát
Tiết 22:
- Học hát: Bài Khúc ca bốn mùa
- Bài đọc thêm: Tiếng sáo Việt Nam
Tiết 23:
- Ôn tập bài hát: Khúc ca bốn mùa
- Tập đọc nhạc: TĐN số 7
Tiết 24:
- Ôn tập bài hát: Khúc ca bốn mùa
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 7
- Âm nhạc thường thức: Vài nét về âm nhạc thiếu nhi Việt Nam
Tiết 25: Ôn tập
Tiết 26: Kiểm tra 1 tiết
Tiết 27:
- Học hát: Bài Ca-chiu-sa
- Bài đọc thêm: Bản hành khúc cách mạng
Tiết 28:
- Ôn tập bài hát: Ca-chiu-sa
- Tập đọc nhạc: TĐN số 8
Tiết 29:
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 8
- Nhạc lí: Gam trưởng - Giọng trưởng
- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Huy Du và bài hát Đường chúng ta đi
Tiết 30:
- Học hát: Bài Tiếng ve gọi hè
- Bài đọc thêm: Xuất xứ một bài ca
Tiết 31:
- Ôn tập bài hát: Tiếng ve gọi hè
- Tập đọc nhạc: TĐN số 9
Tiết 32:
- Ôn tập bài hát: Tiếng ve gọi hè
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 9
- Âm nhạc thường thức: Vài nét về dân ca một số dân tộc ít người
Tiết 33-34: Ôn tập
Tiết 35: Kiểm tra học kì II
Tuaàn 1 Ngaøy soan:
Tieát 1 Ngaøy daïy:……………..
Hoïc haùt:
MAÙI TRÖÔØNG MEÁN YEÂU
I Muïc tieâu
1 Kieán thöùc:
-Hoïc sinh haùt ñuùng giai ñieäu vaø lôøi ca baøi haùt “Maùi
tröôøng meán yeâu” nhaïc vaø lôøi Leâ Quoác Taéng
2 kyõ naêng:
-Hoïc sinh bieát trình baøy baøi haùt qua moät vaøi caùch haùt
taäp theå nhö haùt hoøa gioïng, haùt lónh xöôùng.
3 Thaùi ñoä
- Qua noäi dung baøi haùt giaùo duïc caùc em coù thaùi thaân
thieän vôùi maùi tröôøng vaø bieát kính yeâu thaày coâ giaùo.
II/Chuaån bò cuûa giaùo vieân vaø hoïc sinh
1/Chuaån bò cuûa giaùo vieân
- Phöông phaùp : Giaûng giaûi ; Thöïc haønh ; Laøm maãu
-Nhaïc cuï
-Baêng nhaïc baøi haùt : “Maùi tröôøng meán yeâu”
2/ Chuaãn bò cuûa hoïc sinh
- Hoïc sinh: SGK + vôû ghi cheùp
III/ Hoaït ñoäng daïy hoïc:
1. OÅn ñònh toå chöùc: ( 1 phuùt )
-Ñieåm danh + kieåm tra taùc phong.
2. Kieåm tra baøi cuõ:
3. Baøi môùi:
- Giôùi thieäu baøi: ( 3 phuùt )
T
g
Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa
HS
Noäi dung kieán thöùc
3
2’
Hoaït ñoäng 1
- Gv: Vieát leân
baûng
- Gv:Treo baûng
phuï
-GV ñieàu khieån
môû baêng
nhaïc hoaëc
trình baøy baøi
haùt
- GV :Hoûi : Baøi
haùt vieát ôû
nhòp maáy ?
- Hs : Vieát baøi
- Hs :Quan saùt
- Hs :nghe vaø
caûm nhaän
-HS: traû lôøi nhip
4/4
-HS: traû lôøi
ñöôïc goàm 2
ñoaïn
Hoïc baøi haùt
“Maùi tröôøng
meán yeâu”
Nhaïc vaø lôøi
Leâ quoác Thaéng
Hoûi : (caâu hoûi cho
hoïc sinh kh,G)
Sau khi nghe
baøi haùt naøy
em naøo coù cho
lôùp bieát baøi
haùt naøy goàn
maáy ñoaïn ?
-Gv: hoûi tieáp – em
coù theå cho
bieát giôùi haïn
cuûa moãi ñoaïn
ñöôïc khoâng ?
-GV höôùng daãn:
chia caâu , chia ñoaïn
- baøi haùt goàm coù
2 ñoaïn.
+ Ñoaïn 1:goàm 2
caâu. Töø ñaàu ñeán
… dòu eâm.
+ Ñoaïn 2: goàm 2
caâu -Phaàn coøn laïi
- Gv: Goïi Hs ñoïc
lôøi ca
-Gv:ñaøn höôùng
daãn
-GV taäp haùt töøng
caâu:
- Gv: Haùt maãu
caâu 1
-HS: traû lôøi
ñöôïc:
+ Ñoaïn 1 :Töø
ñaàu ñeán … dòu
eâm.
+ Ñoaïn 2:
Phaàn coøn laïi
-HS: theo doõi vaø
thöïc hieän.
-HS: thöïc hieän
-HS: luyeän thanh
theo maãu aâm:
Noà….oâ…oâ…
Naø…a….a
-Hs : laéng nghe
giai ñieäu caâu 1
-Hs : Nghe vaø
haùt theo tieáng
ñaøn, haùt hoaø
gioïng
1
0’
- Gv: Ñaøn giai ñieäu
caâu moät 3 laàn.
-Gv: taäp töông töï
vôùi caùc caâu tieáp
theo baèng phöông
phaùp moùc xích.
Sau khi taäp xong
yeâu caàu haùt ñaày
ñuû caû baøi
-GV ñaùnh ñaøn giai
ñieäu baøi haùt
-GV ñeäm ñaøn –
höôùng daãn
GV ñeäm ñaøn –
höôùng daãn
-GV chuù yù khi taäp
haùt höôùng daãn
caùch phaùt aâm,
söûa sai , nhaän xeùt
sau moãi laàn haùt
ñeå HS kòp thôøi
söûa
Hoaït ñoäng 2
- Cuûng coá
- Gv: chæ ñònh vaø
-Hs : thöïc hieän
theo yeâu caàu
cuûa GV
-HS :nhaåm theo
-Hs :Chia töøng
daõy haùt toaøn
baøi
-HS: thöïc hieän
-Ñoaïn 1 daõy
beân traùi
-Ñoaïn 2 daõy
beân phaûi haùt
ñoái ñaùp sau ñoù
ñoåi laïi
-HS: thöïc hieän
-Hs : 2 HS moãi
em lónh xöôùng
hai caâu cuûa
ñoaïn 1, caû lôùp
cuøng haùt hoaø
gioïng ñoaïn 2…
-HS: ruùt kinh
höôùng daãn
- Gv: Nhaän xeùt-
ñaùnh giaù
nghieäm
4.Daën doø (2 phuùt):
+ Veà nhaø hoïc thuoäc giai ñieäu vaø lôøi baøi haùt.
+ Laøm baøi taäp soá 2 trang 7 SGK
V/ Ruùt kinh nghieäm- Boå sung :
....................................................................................................................
..........
....................................................................................................................
.......
....................................................................................................................
............
...................................................................................................................
..............
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
........................................................................................
ATuaàn Ngaøy soaïn:
Tieát 2
Ngaøy daïy :………….
baøi haùt:
MAÙI TRÖÔØNG MEÁN YEÂU
Taäp ñoïc nhaïc soá 1
Baøi ñoïc theâm : caây ñaøn baàu
I Muïc tieâu
1 Kieán thöùc:
-Hoïc sinh haùt ñuùng giai ñieäu vaø taäp theå hieän tính chaát
meám maïi cuûa giai ñieäu baøi haùt “Maùi tröôøng meán
yeâu” nhaïc vaø lôøi Leâ Quoác Taéng.
-Hoïc sinh ñoïc ñuùng cao ñoä, tröôøng ñoä, gheùp ñöôïc lôøi ca
baøi TÑN soá 1.
2 kyõ naêng:
-Hoïc sinh bieát trình baøy baøi haùt qua moät vaøi caùch haùt
taäp theå nhö haùt hoøa gioïng, haùt lónh xöôùng, haùt ñôn ca...
-Hoïc sinh nhìn vaø ñoïc ñuùng vò trí noát nhaïc treân khuoâng
nhaïc
3 Thaùi ñoä
- Qua noäi dung baøi haùt giaùo duïc caùc em coù thaùi thaân
thieän vôùi maùi tröôøng vaø bieát kính yeâu thaày coâ giaùo.
II/Chuaån bò cuûa giaùo vieân vaø hoïc sinh
1/Chuaån bò cuûa giaùo vieân
- Phöông phaùp : Giaûng giaûi ; Thöïc haønh ; Laøm maãu
-Nhaïc cuï
- Baûng phuï baøi TÑN soá 1
2/ Chuaãn bò cuûa hoïc sinh
- Hoïc sinh: SGK + vôû ghi cheùp
- Thuoäc lôøi baøi haùt “Maùi tröôøng meán yeâu”
III/ Hoaït ñoäng daïy hoïc:
2. OÅn ñònh toå chöùc: ( 1’)
-Ñieåm danh + kieåm tra taùc phong.
2. Kieåm tra baøi cuõ: (4’)
- 2 HS leân treân theå hieän baøi haùt “Maùi tröôøng meán
yeâu”
- GV : Ñaùnh giaù – nhaän xeùt .
3. Baøi môùi:
- Giôùi thieäu baøi: ( 1’ )
T
L
Hoaït ñoäng cuûa
GV
Hoaït ñoäng
cuûa HS
Noäi dung kieán thöùc
12
’
Hoaït ñoäng 1
- Gv: Vieát leân
baûng
- Ñaøn vaø höôùng
daãn
-Gv: Môû laïi baøi
nhaïc hoaëc
trình baøy
baøi haùt
- Gv: Duøng boä
nhôù cuûa ñaøn
coù giai ñieâïu vaø
phaàn ñeäm cho
HS haùt theo, GV
chæ huy
-Gv: Chia töøng
daõy baøn, nhoùm
- Hs : Vieát baøi
luyeän thanh
theo höôùng
daãn cuûa GV
- Hs : Laéng
nghe, caûm thuï
vaø nhôù laïi
baøi haùt
-Hs :oân luyeän
theo töøng daõy
baøn, nhoùm
baèng nhöõng
loái haùt hoaø
gioïng, ñoái
ñaùp hoaëc coù
lónh xöôùng
- Hs : Haùt caù
nhaân vaø theå
hieän baøi haùt
I.OÂân baøi haùt:
“Maùi tröôøng meán
yeâu”
Nhaïc vaø lôøi Leâ
quoác Thaéng
Ôi haøng caây xanh thaém döôùi
mai tröôøng meán yeâu, coù loaøi
chim ……… .Cho töøng aùnh maét
treû thô cho töøng khuùc nhaïc
dòu eâm .
Nhö thôøi gian eâm ñeàm theo
thaùng naêm .Nhö doøng soâng
gôïn ñeàu theo côn gioù.Mang
tình yeâu cuûa thaày ñeán vôùi
chuùng em .Ñeå döïng xaây queâ
höông töông lai saùng ngôøi.
II. Taäp ñoïc nhaïc soá
1:
Ca Ngôïi Toå Quoác
Nhaïc vaø lôøi Hoaøng
Vaân
20
’
12
laàn löôït oân
luyeän baøi haùt
- chuù yù khi taäp
haùt höôùng daãn
caùch phaùt aâm,
söûa sai , nhaän
xeùt sau moãi laàn
haùt ñeå HS kòp
thôøi söûa chöõa
-Kieåm tra caù
nhaân moät vaøi
em, nhaän xeùt
vaø ñaùnh giaù.
*Hoaït ñoäng 2:
- Gv: Vieát leân
baûng
- Gv: treo baûng
phuï
Hoûi : Baøi TÑN
vieát ôû nhòp
maáy ?
Hoûi : Tröôøng
ñoä cuûa baøi
goàm nhöõng
hình noát naøo
?
- Gv: höôùng daãn
luyeän ñoïc gam
Ñoâ tröôûng.
theo höôùng
daãn cuûa GV,
phaùt aâm roõ
raøng, haùt vôùi
tình caûm nheï
nhaøng khoâng
gaøo theùt.
- Hs :Trình baøy
caù nhaân
- Hs :Cheùp
baøi
- Hs : Quan saùt
- Hs :Traû lôøi :
Nhòp 2/4
-Hs :Coù caùc
hình noát: ñen,
ñôn, noát traéng.
- Ñoïc gam
- HS:Thöïc hieän
tieát taáu theo
höôùng daãn GV
-HS: Nghe giai
ñieäu ñoïc
III / Baøi ñoïc theâm
Caây ñaøn baàu
’
4’
- Gv: Cho hs thöïc
hieän tieát taáu
baøi TÑN
- Gv:Ñaøn giai
ñieäu baøi TÑN 3
laàn
GV höôùng daãn:
chia caâu – 2 caâu
- Gv: Ñaøn moãi
caâu ba laàn
- Gv:Ñaøn laïi caâu
nhaïc vaø baét
nhòp
-Gv:Töông töï vôùi
caâu sau
-Gv:Sau khi ñoïc
hoaøn chænh cho
HS gheùp lôøi ca
- Gv:chæ ñònh vaø
höôùng daãn
töøng nhoùm
*Hoaït ñoäng :
- Gv: Vieát leân
baûng
- Gv:chæ ñònh
- Gv: giaûi thích –
giôùi thieäu caây
ñaøn baàu
Cuûng coá :
nhaåm theo
-HS: theo doõi
vaø thöïc hieän.
-HS: Nghe giai
ñieäu ñoïc
nhaåm theo
-HS: caû lôùp
cuøng ñoïc
-HS: thöïc hieän
- Ñoïc vaø
gheùp lôøi ca
HS: thöïc hieän
- Hs : Vieát baøi
- Hs : ñoïc baøi
troâng sgk
-HS: theo doõi
HS: thöïc hieän
Kieåm tra vieäc
trình baøy baøi
TÑN vaø haùt lôøi
cuûa töøng toå.
Vôùi caù nhaân,
neáu em naøo
xung phong vaø
trình baøy ñaït
yeâu caàu, coù
theå cho caùc em
ñieåm toát.
4.Daën doø (1 phuùt):
+ Veà nhaø hoïc thuoäc giai ñieäu vaø lôøi baøi haùt, doïc thuaàn
thuïc baøi TÑN soá 1.
+ Laøm baøi taäp soá 2 trang 8 SGK
V/ Ruùt kinh nghieäm- Boå sung :
Giáo án âm nhạc6, 7 ,8,9 theo chuẩn kiến thức kỹ năng mới
Liên hệ đt 0168.921.86.68
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………….
Tieát 3
Ngaøy soaïn :
On baøi
haùt:
MAÙI TRÖÔØNG MEÁN YEÂU
OÂn taäp ñoïc nhaïc soá1 ··
AÂm nhaïc thöôøng thöùc
……..v……..
I Muïc tieâu
1 Kieán thöùc:
- Hoïc sinh haùt thuaàn thuïc baøi haùt .“Maùi tröôøng
meán yeâu”
- Ñoïc chính xaùc cao ñoä baøi TÑN soá1 vaø gheùp lôøi ca
thaønh thaïo.
2 kyõ naêng:
-Hoïc sinh bieát trình baøy baøi haùt qua moät vaøi caùch haùt
taäp theå nhö haùt hoøa gioïng, haùt lónh xöôùng, haùt ñôn ca...
3 Thaùi ñoä
- Qua noäi dung baøi haùt giaùo duïc caùc em coù thaùi thaân
thieän vôùi maùi tröôøng vaø bieát kính yeâu thaày coâ giaùo, yeâu
queâ höông ñaùt nöôùc , töï haøo veà con ngöôøi Vieät Nam.
- Qua baøi aâm nhaïc thöôøng thöùc HS ñöôïc giôùi thieäu veà
nhaïc só Hoaøng Vieät vaø baøi haùt “ Nhaïc röøng” caùc em hieåu
bieát söï ñoùng goùp cuûa nhaïc só cho neàn aâm nhaïc Vieät Nam.
II/Chuaån bò cuûa g v vaø hs
1/Chuaån bò cuûa giaùo vieân
- Phöông phaùp : Giaûng giaûi ; Thöïc haønh ; Laøm maãu
-Nhaïc cuï
- Baûng phuï baøi TÑN soá 1
2/ Chuaãn bò cuûa hoïc sinh
- Hoïc sinh: SGK + vôû ghi cheùp
- Thuoäc lôøi baøi haùt “Maùi tröôøng meán yeâu”
III/ Hoaït ñoäng daïy hoïc:
3. OÅn ñònh toå chöùc: ( 1’)
-Ñieåm danh + kieåm tra taùc phong.
2. Kieåm tra baøi cuõ:
-ÔÛ tieát naøy GV keát hôïp oân taäp vaø kieåm tra
3. Baøi môùi:
- Giôùi thieäu baøi: ( 1’ )
-Trong baøi aâm nhaïc thöôøng thöùc hoâm nay, chuùng ta ñöôïc
giôùi thieäu veà nhaïc só Hoaøng Vieät , tröôùc khi tìm hieåu baøi
hoïc caû lôùp oân laïi baøi haùt Maùi tröôøng meán yeâu
vaø baøi TÑN soá 1
TL Hoaït ñoäng cuûa
GV
Hoaït ñoäng
cuûa HS
Noäi dung
12’
8’
17’
*Hoaït ñoäng 1:
-GV höôùng daãn HS
luyeän thanh.
- Trình baøy laïi baøi
haùt
- Cho HS haùt laïi
toaøn boä baøi haùt
coù nhaïc ñeäm.
-Trong quaù trình oân
caàn naâng cao chaát
löôïng gioïng haùt nhö
höôùng daãn phaùt
aâm chuaån, laáy hôi
ñuùng vaø söûa sai
kòp thôøi.
- Chæ ñònh .
- Ñaùnh giaù – ghi
ñieåm
*Hoaït ñoäng 2:
- Ñaøn gam ñoâ
tröôûng
- Ñaøn laïi baøi TÑN
- Baét nhòp caû lôùp
ñoïc baøi TÑN keát
hôïp gheùp lôøi ca
-HS luyeän thanh
- Laéng nghe
- OÂn luyeän
baøi haùt theo
phaàn nhaïc
ñeäm, theå hieän
ñoäng taùc.
- Laøm theo
höôùng daån
cuûa GV
-Taäp bieåu
dieãn ñôn ca,
song ca, toáp ca.
- laéng nghe
- Ñoïc gam ñoâ
tröôûng
- Laéng nghe vaø
nhôù laïi baøi
TÑN.
-HS ñoïc baøi
vaø gheùp lôøi
ca.
I.OÂn baøi
haùt:
“Maùi tröôøng
meán yeâu”
Nhaïc vaø lôøi
Leâ quoác
Thaéng
II. OÂn taäp
ñoïc nhaïc:
TÑN soá 1 :
Ca Ngôïi Toå
Quoác
Nhaïc vaø lôøi
Hoaøng Vaân
III. AÂm
nhaïc thöôøng
thöùc:
SGK nhaïc 8
trang 10
- Teân thaät Leâ
Chí Tröïc
- Sinh naêm 1928
, queâ ôû xaõ An
5
- Söûa sai, neáu em
naøo ñoïc toát coù
theå ghi ñieåm
khuyeán khích.
*Hoaït ñoäng 3:
- Gv: Vieát leân baûng
-Gv:giôùi thieäu:
- Gv: chæ ñònh
- Hoûi: haõy neâu
vaøi neùt veà
nhaïc só Hoaøng
Vieät ?
- Gv: Môû baêng nhaïc
coù moät soá baøi
haùt cuûa nhaïc só
Hoaøng Vieät
+ Leân ngaøn, Laù
xanh.
-Gv:giôùi thieäu baøi
haùt “ Nhaïc röøng”
-Hs :Coù theå
ñoïc caû lôùp,
töøng daõy, caù
nhaân.
- Hs : Vieát baøi
- Hs : theo dõi
- Hs :Ñoïc baøi
giôùi thieäu veà
nhaïc só Hoaøng
Vieät trong
SGK.
-Hs :HS neâu
vaøi neùt veà
nhaïc só.
-Hs :Thöôûng
Höïu, huyeän
Caùi Beø, tænh
Tieàn Giang.
-Moät soá taùc
phaåm noåi
tieáng: Laù xanh,
Tình ca..
-Baøi haùt “
Nhaïc röøng”
- Nhòp 3/4
- Gv: Môû baêng nhaïc
baøi haùt “ Nhaïc
röøng”
* Cuûng coá
- Gv: ñeäm ñaøn vaø
höôùng daãn
- Gv: ñeäm ñaøn vaø
höôùng daãn
thöùc moät soá
taùc phaåm cuûa
nhaïc só Hoaøng
Vieät
- Hs :Laéng nghe
-Hs:Laéng nghe
vaø caûm nhaän
-Hs: haùt dieãn
caûm baøi
haùt“Maùi
tröôøng meán
yeâu”
-Hs: -HS ñoïc
baøi vaø gheùp
lôøi ca baøi
TÑN soá 1.
4.Daën doø (1 phuùt):
+ Veà nhaø hoïc thuoäc giai ñieäu vaø lôøi baøi haùt, doïc thuaàn
thuïc baøi TÑN soá 1.
+ Laøm baøi taäp soá 2 trang 12 SGK
V/ Ruùt kinh nghieäm- Boå sung :
Giáo án âm nhạc 6, 7 ,8,9 theo chuẩn kiến thức kỹ năng mới
Liên hệ đt 0168.921.86.68
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………….
……………………………………………………………………………
……………..
……………………………………………………………………………
….
Giao an am nhac 7 du bo
ÂM NHẠC 7 SOẠN THEO CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG MỚI
ĐẦY ĐỦ THEO SÁCH CHUẨN MỚI NĂM HỌC
ĐÃ GIẢM TẢI (GIẢI NÉN ) ĐT 0168.921.8668
Giao an am nhac 7 du bo
Giao an am nhac 7 du bo
Giao an am nhac 7 du bo
Giao an am nhac 7 du bo
Giao an am nhac 7 du bo
Giao an am nhac 7 du bo
Giao an am nhac 7 du bo
Giao an am nhac 7 du bo
Giao an am nhac 7 du bo

More Related Content

What's hot (10)

Giao an am nhac lop 9 chuan ktkn
Giao an am nhac lop 9 chuan ktknGiao an am nhac lop 9 chuan ktkn
Giao an am nhac lop 9 chuan ktkn
 
Giao an am nhac 9 chuan tich hop day du cac ky nang
Giao an am nhac 9 chuan tich hop day du cac ky nangGiao an am nhac 9 chuan tich hop day du cac ky nang
Giao an am nhac 9 chuan tich hop day du cac ky nang
 
Giao an am nhac 6 ca nam chuan moi nam hoc 20142015
Giao an am nhac 6 ca nam chuan moi nam hoc 20142015Giao an am nhac 6 ca nam chuan moi nam hoc 20142015
Giao an am nhac 6 ca nam chuan moi nam hoc 20142015
 
Giao an am nhac 6 20142015
Giao an am nhac 6 20142015Giao an am nhac 6 20142015
Giao an am nhac 6 20142015
 
Giao an 4 Tuan 1
Giao an 4 Tuan 1Giao an 4 Tuan 1
Giao an 4 Tuan 1
 
Giao an am nhac 820142015
Giao an am nhac 820142015Giao an am nhac 820142015
Giao an am nhac 820142015
 
Giao an vat li 7 ca nam
Giao an vat li 7 ca namGiao an vat li 7 ca nam
Giao an vat li 7 ca nam
 
Giao an 6
Giao an 6Giao an 6
Giao an 6
 
Giao an am nhac 7 nam hoc 20132014
Giao an am nhac 7 nam hoc 20132014Giao an am nhac 7 nam hoc 20132014
Giao an am nhac 7 nam hoc 20132014
 
Tieng viet
Tieng vietTieng viet
Tieng viet
 

Similar to Giao an am nhac 7 du bo

Giao an am nhac 6 ca nam chuan moi nam hoc 20142015
Giao an am nhac 6 ca nam chuan moi nam hoc 20142015Giao an am nhac 6 ca nam chuan moi nam hoc 20142015
Giao an am nhac 6 ca nam chuan moi nam hoc 20142015
Thiên Đường Tình Yêu
 
Giao an am nhac 9 chuan tich hop day du cac ky nang
Giao an am nhac 9 chuan tich hop day du cac ky nangGiao an am nhac 9 chuan tich hop day du cac ky nang
Giao an am nhac 9 chuan tich hop day du cac ky nang
Thiên Đường Tình Yêu
 
Giáo án Ôn hè 2013 - Lớp 4 ( lớp3 lên lớp 4)
Giáo án Ôn hè 2013 - Lớp 4 ( lớp3 lên lớp 4)Giáo án Ôn hè 2013 - Lớp 4 ( lớp3 lên lớp 4)
Giáo án Ôn hè 2013 - Lớp 4 ( lớp3 lên lớp 4)
tieuhocvn .info
 
giáo án lớp 1 tuần 33 hay nhất
giáo án lớp 1 tuần 33 hay nhấtgiáo án lớp 1 tuần 33 hay nhất
giáo án lớp 1 tuần 33 hay nhất
gia su minh tri
 
Giao an-lop-1-tuan-32-day-du
Giao an-lop-1-tuan-32-day-duGiao an-lop-1-tuan-32-day-du
Giao an-lop-1-tuan-32-day-du
gia su minh tri
 
giáo án lớp 1 tuần 34 mới nhất
giáo án lớp 1 tuần 34 mới nhấtgiáo án lớp 1 tuần 34 mới nhất
giáo án lớp 1 tuần 34 mới nhất
gia su minh tri
 
Tuần 34-GA lop 3
Tuần 34-GA lop 3Tuần 34-GA lop 3
Tuần 34-GA lop 3
Tùy Duyên Cõi Sống
 
Tuần 24-GA lop 3
Tuần 24-GA lop 3Tuần 24-GA lop 3
Tuần 24-GA lop 3
Tùy Duyên Cõi Sống
 
giáo án tuần 31 lớp 1 hay nhất
giáo án tuần 31 lớp 1 hay nhấtgiáo án tuần 31 lớp 1 hay nhất
giáo án tuần 31 lớp 1 hay nhất
gia su minh tri
 

Similar to Giao an am nhac 7 du bo (20)

Giao an am nhac 8 ca nam chuan kien thuc
Giao an am nhac 8 ca nam chuan kien thucGiao an am nhac 8 ca nam chuan kien thuc
Giao an am nhac 8 ca nam chuan kien thuc
 
Giao an am nhac 8 ca nam chuan kien thuc 2
Giao an am nhac 8 ca nam chuan kien thuc 2Giao an am nhac 8 ca nam chuan kien thuc 2
Giao an am nhac 8 ca nam chuan kien thuc 2
 
Giao an chuan theo nang luc hs
Giao an chuan theo nang luc hsGiao an chuan theo nang luc hs
Giao an chuan theo nang luc hs
 
Giao an am nhac 6 ca nam chuan moi nam hoc 20142015
Giao an am nhac 6 ca nam chuan moi nam hoc 20142015Giao an am nhac 6 ca nam chuan moi nam hoc 20142015
Giao an am nhac 6 ca nam chuan moi nam hoc 20142015
 
Giao an am nhac lop 9 tuyet voi 2
Giao an am nhac lop 9 tuyet voi 2Giao an am nhac lop 9 tuyet voi 2
Giao an am nhac lop 9 tuyet voi 2
 
Giao an am nhac 9 moi day du luon
Giao an am nhac 9 moi day du luonGiao an am nhac 9 moi day du luon
Giao an am nhac 9 moi day du luon
 
Giao an am nhac 9 chuan tich hop day du cac ky nang
Giao an am nhac 9 chuan tich hop day du cac ky nangGiao an am nhac 9 chuan tich hop day du cac ky nang
Giao an am nhac 9 chuan tich hop day du cac ky nang
 
Giao an am nhac 7 nam hoc 20132014
Giao an am nhac 7 nam hoc 20132014Giao an am nhac 7 nam hoc 20132014
Giao an am nhac 7 nam hoc 20132014
 
Giao an am nhac 7 nam hoc 20132014 2
Giao an am nhac 7 nam hoc 20132014 2Giao an am nhac 7 nam hoc 20132014 2
Giao an am nhac 7 nam hoc 20132014 2
 
Giáo án Ôn hè 2013 - Lớp 4 ( lớp3 lên lớp 4)
Giáo án Ôn hè 2013 - Lớp 4 ( lớp3 lên lớp 4)Giáo án Ôn hè 2013 - Lớp 4 ( lớp3 lên lớp 4)
Giáo án Ôn hè 2013 - Lớp 4 ( lớp3 lên lớp 4)
 
Doc hieu 1_engl1302
Doc hieu 1_engl1302Doc hieu 1_engl1302
Doc hieu 1_engl1302
 
Giao an am nhac 9 2014 tiet 15
Giao an am nhac 9  2014 tiet 15Giao an am nhac 9  2014 tiet 15
Giao an am nhac 9 2014 tiet 15
 
Giao an am nhac 9 2014 tiet 15
Giao an am nhac 9  2014 tiet 15Giao an am nhac 9  2014 tiet 15
Giao an am nhac 9 2014 tiet 15
 
giáo án lớp 1 tuần 33 hay nhất
giáo án lớp 1 tuần 33 hay nhấtgiáo án lớp 1 tuần 33 hay nhất
giáo án lớp 1 tuần 33 hay nhất
 
Giao an-lop-1-tuan-32-day-du
Giao an-lop-1-tuan-32-day-duGiao an-lop-1-tuan-32-day-du
Giao an-lop-1-tuan-32-day-du
 
giáo án lớp 1 tuần 34 mới nhất
giáo án lớp 1 tuần 34 mới nhấtgiáo án lớp 1 tuần 34 mới nhất
giáo án lớp 1 tuần 34 mới nhất
 
Tuần 34-GA lop 3
Tuần 34-GA lop 3Tuần 34-GA lop 3
Tuần 34-GA lop 3
 
Tuần 24-GA lop 3
Tuần 24-GA lop 3Tuần 24-GA lop 3
Tuần 24-GA lop 3
 
giáo án tuần 31 lớp 1 hay nhất
giáo án tuần 31 lớp 1 hay nhấtgiáo án tuần 31 lớp 1 hay nhất
giáo án tuần 31 lớp 1 hay nhất
 
Giao an am nhac lop 9 chuan ktkn
Giao an am nhac lop 9 chuan ktknGiao an am nhac lop 9 chuan ktkn
Giao an am nhac lop 9 chuan ktkn
 

More from Thiên Đường Tình Yêu

ly-thuyet-toan-lop-1-nhieu-hon-it-hon.doc
ly-thuyet-toan-lop-1-nhieu-hon-it-hon.docly-thuyet-toan-lop-1-nhieu-hon-it-hon.doc
ly-thuyet-toan-lop-1-nhieu-hon-it-hon.doc
Thiên Đường Tình Yêu
 
Đề-thi-học-ki-1-lớp-1-mon-Tiếng-Việt.docx
Đề-thi-học-ki-1-lớp-1-mon-Tiếng-Việt.docxĐề-thi-học-ki-1-lớp-1-mon-Tiếng-Việt.docx
Đề-thi-học-ki-1-lớp-1-mon-Tiếng-Việt.docx
Thiên Đường Tình Yêu
 
Phieu-Bai-Tap-Cuoi-Tuan-Lop-1-Tuan-32.pdf
Phieu-Bai-Tap-Cuoi-Tuan-Lop-1-Tuan-32.pdfPhieu-Bai-Tap-Cuoi-Tuan-Lop-1-Tuan-32.pdf
Phieu-Bai-Tap-Cuoi-Tuan-Lop-1-Tuan-32.pdf
Thiên Đường Tình Yêu
 
bai-tap-toan-cho-be-chuan-bi-vao-lop-1-KABI-đa-chuyển-đổi.docx
bai-tap-toan-cho-be-chuan-bi-vao-lop-1-KABI-đa-chuyển-đổi.docxbai-tap-toan-cho-be-chuan-bi-vao-lop-1-KABI-đa-chuyển-đổi.docx
bai-tap-toan-cho-be-chuan-bi-vao-lop-1-KABI-đa-chuyển-đổi.docx
Thiên Đường Tình Yêu
 
Bai-Tập-Tiếng-Anh-On-Tập-He lớp 1- lớp 5 hot nhất
Bai-Tập-Tiếng-Anh-On-Tập-He lớp 1- lớp 5 hot nhấtBai-Tập-Tiếng-Anh-On-Tập-He lớp 1- lớp 5 hot nhất
Bai-Tập-Tiếng-Anh-On-Tập-He lớp 1- lớp 5 hot nhất
Thiên Đường Tình Yêu
 
10-de-Luyen-Tap-Tu-Chon-Ky-2-Tap-3.docx bai tap
10-de-Luyen-Tap-Tu-Chon-Ky-2-Tap-3.docx bai tap10-de-Luyen-Tap-Tu-Chon-Ky-2-Tap-3.docx bai tap
10-de-Luyen-Tap-Tu-Chon-Ky-2-Tap-3.docx bai tap
Thiên Đường Tình Yêu
 
45-de-luyen-thi-HSG-mon-toan-lop-1 moi nhat
45-de-luyen-thi-HSG-mon-toan-lop-1 moi nhat45-de-luyen-thi-HSG-mon-toan-lop-1 moi nhat
45-de-luyen-thi-HSG-mon-toan-lop-1 moi nhat
Thiên Đường Tình Yêu
 
TAP_VIET_CHU_NHO_-_TIEN_TIEU_HOC_d0b03.pdf
TAP_VIET_CHU_NHO_-_TIEN_TIEU_HOC_d0b03.pdfTAP_VIET_CHU_NHO_-_TIEN_TIEU_HOC_d0b03.pdf
TAP_VIET_CHU_NHO_-_TIEN_TIEU_HOC_d0b03.pdf
Thiên Đường Tình Yêu
 
80 bai-tap-on-kiem-tra-cuoi-ki-2-mon-toan.doc
80 bai-tap-on-kiem-tra-cuoi-ki-2-mon-toan.doc80 bai-tap-on-kiem-tra-cuoi-ki-2-mon-toan.doc
80 bai-tap-on-kiem-tra-cuoi-ki-2-mon-toan.doc
Thiên Đường Tình Yêu
 
30 bai-on-tap-cuoi-nam-mon-toan-1 mới nhất.docx
30 bai-on-tap-cuoi-nam-mon-toan-1 mới nhất.docx30 bai-on-tap-cuoi-nam-mon-toan-1 mới nhất.docx
30 bai-on-tap-cuoi-nam-mon-toan-1 mới nhất.docx
Thiên Đường Tình Yêu
 
phieu-bai-tap-cuoi-tuan-tieng-viet-lop-1-nang-cao-sach-ket-noi-tuan-10-phieu-...
phieu-bai-tap-cuoi-tuan-tieng-viet-lop-1-nang-cao-sach-ket-noi-tuan-10-phieu-...phieu-bai-tap-cuoi-tuan-tieng-viet-lop-1-nang-cao-sach-ket-noi-tuan-10-phieu-...
phieu-bai-tap-cuoi-tuan-tieng-viet-lop-1-nang-cao-sach-ket-noi-tuan-10-phieu-...
Thiên Đường Tình Yêu
 
phieu-bai-tap-cuoi-tuan-tieng-viet-1-nang-cao-sach-ket-noi-tuan-5-phieu-2.doc
phieu-bai-tap-cuoi-tuan-tieng-viet-1-nang-cao-sach-ket-noi-tuan-5-phieu-2.docphieu-bai-tap-cuoi-tuan-tieng-viet-1-nang-cao-sach-ket-noi-tuan-5-phieu-2.doc
phieu-bai-tap-cuoi-tuan-tieng-viet-1-nang-cao-sach-ket-noi-tuan-5-phieu-2.doc
Thiên Đường Tình Yêu
 

More from Thiên Đường Tình Yêu (17)

ly-thuyet-toan-lop-1-nhieu-hon-it-hon.doc
ly-thuyet-toan-lop-1-nhieu-hon-it-hon.docly-thuyet-toan-lop-1-nhieu-hon-it-hon.doc
ly-thuyet-toan-lop-1-nhieu-hon-it-hon.doc
 
Đề-thi-học-ki-1-lớp-1-mon-Tiếng-Việt.docx
Đề-thi-học-ki-1-lớp-1-mon-Tiếng-Việt.docxĐề-thi-học-ki-1-lớp-1-mon-Tiếng-Việt.docx
Đề-thi-học-ki-1-lớp-1-mon-Tiếng-Việt.docx
 
Phieu-Bai-Tap-Cuoi-Tuan-Lop-1-Tuan-32.pdf
Phieu-Bai-Tap-Cuoi-Tuan-Lop-1-Tuan-32.pdfPhieu-Bai-Tap-Cuoi-Tuan-Lop-1-Tuan-32.pdf
Phieu-Bai-Tap-Cuoi-Tuan-Lop-1-Tuan-32.pdf
 
bai-tap-toan-cho-be-chuan-bi-vao-lop-1-KABI-đa-chuyển-đổi.docx
bai-tap-toan-cho-be-chuan-bi-vao-lop-1-KABI-đa-chuyển-đổi.docxbai-tap-toan-cho-be-chuan-bi-vao-lop-1-KABI-đa-chuyển-đổi.docx
bai-tap-toan-cho-be-chuan-bi-vao-lop-1-KABI-đa-chuyển-đổi.docx
 
Bai-Tập-Tiếng-Anh-On-Tập-He lớp 1- lớp 5 hot nhất
Bai-Tập-Tiếng-Anh-On-Tập-He lớp 1- lớp 5 hot nhấtBai-Tập-Tiếng-Anh-On-Tập-He lớp 1- lớp 5 hot nhất
Bai-Tập-Tiếng-Anh-On-Tập-He lớp 1- lớp 5 hot nhất
 
10-de-Luyen-Tap-Tu-Chon-Ky-2-Tap-3.docx bai tap
10-de-Luyen-Tap-Tu-Chon-Ky-2-Tap-3.docx bai tap10-de-Luyen-Tap-Tu-Chon-Ky-2-Tap-3.docx bai tap
10-de-Luyen-Tap-Tu-Chon-Ky-2-Tap-3.docx bai tap
 
45-de-luyen-thi-HSG-mon-toan-lop-1 moi nhat
45-de-luyen-thi-HSG-mon-toan-lop-1 moi nhat45-de-luyen-thi-HSG-mon-toan-lop-1 moi nhat
45-de-luyen-thi-HSG-mon-toan-lop-1 moi nhat
 
TAP_VIET_CHU_NHO_-_TIEN_TIEU_HOC_d0b03.pdf
TAP_VIET_CHU_NHO_-_TIEN_TIEU_HOC_d0b03.pdfTAP_VIET_CHU_NHO_-_TIEN_TIEU_HOC_d0b03.pdf
TAP_VIET_CHU_NHO_-_TIEN_TIEU_HOC_d0b03.pdf
 
80 bai-tap-on-kiem-tra-cuoi-ki-2-mon-toan.doc
80 bai-tap-on-kiem-tra-cuoi-ki-2-mon-toan.doc80 bai-tap-on-kiem-tra-cuoi-ki-2-mon-toan.doc
80 bai-tap-on-kiem-tra-cuoi-ki-2-mon-toan.doc
 
30 bai-on-tap-cuoi-nam-mon-toan-1 mới nhất.docx
30 bai-on-tap-cuoi-nam-mon-toan-1 mới nhất.docx30 bai-on-tap-cuoi-nam-mon-toan-1 mới nhất.docx
30 bai-on-tap-cuoi-nam-mon-toan-1 mới nhất.docx
 
phieu-bai-tap-cuoi-tuan-tieng-viet-lop-1-nang-cao-sach-ket-noi-tuan-10-phieu-...
phieu-bai-tap-cuoi-tuan-tieng-viet-lop-1-nang-cao-sach-ket-noi-tuan-10-phieu-...phieu-bai-tap-cuoi-tuan-tieng-viet-lop-1-nang-cao-sach-ket-noi-tuan-10-phieu-...
phieu-bai-tap-cuoi-tuan-tieng-viet-lop-1-nang-cao-sach-ket-noi-tuan-10-phieu-...
 
phieu-bai-tap-cuoi-tuan-tieng-viet-1-nang-cao-sach-ket-noi-tuan-5-phieu-2.doc
phieu-bai-tap-cuoi-tuan-tieng-viet-1-nang-cao-sach-ket-noi-tuan-5-phieu-2.docphieu-bai-tap-cuoi-tuan-tieng-viet-1-nang-cao-sach-ket-noi-tuan-5-phieu-2.doc
phieu-bai-tap-cuoi-tuan-tieng-viet-1-nang-cao-sach-ket-noi-tuan-5-phieu-2.doc
 
Giao an am nhac 7 chuan kien thuc day du
Giao an am nhac 7 chuan kien thuc day duGiao an am nhac 7 chuan kien thuc day du
Giao an am nhac 7 chuan kien thuc day du
 
Giao an am nhac lop 8 mau
Giao an am nhac lop 8 mauGiao an am nhac lop 8 mau
Giao an am nhac lop 8 mau
 
Giao an 7 2015
Giao an 7 2015Giao an 7 2015
Giao an 7 2015
 
Giao an am nhac 720142015
Giao an am nhac 720142015Giao an am nhac 720142015
Giao an am nhac 720142015
 
Giao an am nhac 8 nam hoc 20132014
Giao an am nhac 8 nam hoc 20132014Giao an am nhac 8 nam hoc 20132014
Giao an am nhac 8 nam hoc 20132014
 

Giao an am nhac 7 du bo

 • 1. BỘ GIÁO DUC VÀ ĐÀO TẠO VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TRUNG HỌC ________________________*____________________ TÀI LIỆU GIÁO ÁN GIẢNG DẠY GIÁO VIÊN THỰC HIỆN DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THEO CHUẨN KIẾN THỨC, KỸ NĂNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CẤP : TRUNG HỌC CƠ SỞ
 • 2. PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO……….. TRƯỜNG THCS ……….. GIAÙO AÙN Giaùo vieân: ………………………………………….. Naêm hoïc 2013 - 2014
 • 3. ĐẦY ĐỦ THEO SÁCH CHUẨN MỚI NĂM HỌC 2013-2014 ĐÃ GIẢM TẢI (GIẢI NÉN ) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LỚP 7 Học kì I: 19 tuần = 18 tiết Học kì II: 18 tuần = 17 tiết Cả năm: 37 tuần = 35 tiết HỌC KÌ I Tiết 1: - Học hát: Bài Mái trường mến yêu - Bài đọc thêm: Nhạc sĩ Bùi Đình Thảo và bài hát Đi học Tiết 2: - Ôn tập bài hát: Mái trường mến yêu - Tập đọc nhạc: TĐN số 1 - Bài đọc thêm: Cây đàn bầu Tiết 3: - Ôn tập bài hát: Mái trường mến yêu - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 1 - Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Hoàng Việt và bài hát Nhạc rừng Tiết 4: - Học hát: Bài Lí cây đa - Bài đọc thêm: Hội Lim Tiết 5: - Ôn tập bài hát: Lí cây đa - Nhạc lí: Nhịp 4/4 - Tập đọc nhạc: TĐN số 2 Tiết 6: - Nhạc lí: Nhịp lấy đà - Tập đọc nhạc: TĐN số 3 - Âm nhạc thường thức: Sơ lược về một vài nhạc cụ phương Tây Tiết 7: Ôn tập Tiết 8: Kiểm tra 1 tiết Tiết 9: Học hát: Bài Chúng em cần hòa bình
 • 4. Tiết 10: - Ôn tập bài hát: Chúng em cần hòa bình - Tập đọc nhạc: TĐN số 4 - Bài đọc thêm: Hội xuân “Sắc bùa” Tiết 11: - Ôn tập bài hát: Chúng em cần hòa bình - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 4 - Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Đỗ Nhuận và bài hát Hành quân xa Tiết 12: Học hát: Bài Khúc hát chim sơn ca Tiết 13: - Ôn tập bài hát: Khúc hát chim sơn ca - Nhạc lí: Cung và nửa cung - Dấu hóa Tiết 14: - Ôn tập bài hát: Khúc hát chim sơn ca - Tập đọc nhạc: TĐN số 5 - Âm nhạc thường thức: Giới thiệu nhạc sĩ Bét-tô-ven Tiết 15-16: Ôn tập Tiết 17-18: Kiểm tra học kì I HỌC KÌ II Tiết 19: - Học hát: Bài Đi cắt lúa - Nhạc lí: Sơ lược về quãng Tiết 20: - Ôn tập bài hát: Đi cắt lúa - Tập đọc nhạc: TĐN số 6 Tiết 21: - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 6 - Âm nhạc thường thức: Một số thể loại bài hát Tiết 22: - Học hát: Bài Khúc ca bốn mùa - Bài đọc thêm: Tiếng sáo Việt Nam Tiết 23: - Ôn tập bài hát: Khúc ca bốn mùa - Tập đọc nhạc: TĐN số 7 Tiết 24: - Ôn tập bài hát: Khúc ca bốn mùa - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 7 - Âm nhạc thường thức: Vài nét về âm nhạc thiếu nhi Việt Nam Tiết 25: Ôn tập Tiết 26: Kiểm tra 1 tiết Tiết 27: - Học hát: Bài Ca-chiu-sa - Bài đọc thêm: Bản hành khúc cách mạng Tiết 28: - Ôn tập bài hát: Ca-chiu-sa - Tập đọc nhạc: TĐN số 8 Tiết 29: - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 8 - Nhạc lí: Gam trưởng - Giọng trưởng - Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Huy Du và bài hát Đường chúng ta đi Tiết 30:
 • 5. - Học hát: Bài Tiếng ve gọi hè - Bài đọc thêm: Xuất xứ một bài ca Tiết 31: - Ôn tập bài hát: Tiếng ve gọi hè - Tập đọc nhạc: TĐN số 9 Tiết 32: - Ôn tập bài hát: Tiếng ve gọi hè - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 9 - Âm nhạc thường thức: Vài nét về dân ca một số dân tộc ít người Tiết 33-34: Ôn tập Tiết 35: Kiểm tra học kì II Tuaàn 1 Ngaøy soan: Tieát 1 Ngaøy daïy:…………….. Hoïc haùt: MAÙI TRÖÔØNG MEÁN YEÂU I Muïc tieâu 1 Kieán thöùc: -Hoïc sinh haùt ñuùng giai ñieäu vaø lôøi ca baøi haùt “Maùi tröôøng meán yeâu” nhaïc vaø lôøi Leâ Quoác Taéng 2 kyõ naêng: -Hoïc sinh bieát trình baøy baøi haùt qua moät vaøi caùch haùt taäp theå nhö haùt hoøa gioïng, haùt lónh xöôùng. 3 Thaùi ñoä - Qua noäi dung baøi haùt giaùo duïc caùc em coù thaùi thaân thieän vôùi maùi tröôøng vaø bieát kính yeâu thaày coâ giaùo. II/Chuaån bò cuûa giaùo vieân vaø hoïc sinh 1/Chuaån bò cuûa giaùo vieân - Phöông phaùp : Giaûng giaûi ; Thöïc haønh ; Laøm maãu -Nhaïc cuï -Baêng nhaïc baøi haùt : “Maùi tröôøng meán yeâu” 2/ Chuaãn bò cuûa hoïc sinh - Hoïc sinh: SGK + vôû ghi cheùp III/ Hoaït ñoäng daïy hoïc:
 • 6. 1. OÅn ñònh toå chöùc: ( 1 phuùt ) -Ñieåm danh + kieåm tra taùc phong. 2. Kieåm tra baøi cuõ: 3. Baøi môùi: - Giôùi thieäu baøi: ( 3 phuùt ) T g Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Noäi dung kieán thöùc 3 2’ Hoaït ñoäng 1 - Gv: Vieát leân baûng - Gv:Treo baûng phuï -GV ñieàu khieån môû baêng nhaïc hoaëc trình baøy baøi haùt - GV :Hoûi : Baøi haùt vieát ôû nhòp maáy ? - Hs : Vieát baøi - Hs :Quan saùt - Hs :nghe vaø caûm nhaän -HS: traû lôøi nhip 4/4 -HS: traû lôøi ñöôïc goàm 2 ñoaïn Hoïc baøi haùt “Maùi tröôøng meán yeâu” Nhaïc vaø lôøi Leâ quoác Thaéng
 • 7. Hoûi : (caâu hoûi cho hoïc sinh kh,G) Sau khi nghe baøi haùt naøy em naøo coù cho lôùp bieát baøi haùt naøy goàn maáy ñoaïn ? -Gv: hoûi tieáp – em coù theå cho bieát giôùi haïn cuûa moãi ñoaïn ñöôïc khoâng ? -GV höôùng daãn: chia caâu , chia ñoaïn - baøi haùt goàm coù 2 ñoaïn. + Ñoaïn 1:goàm 2 caâu. Töø ñaàu ñeán … dòu eâm. + Ñoaïn 2: goàm 2 caâu -Phaàn coøn laïi - Gv: Goïi Hs ñoïc lôøi ca -Gv:ñaøn höôùng daãn -GV taäp haùt töøng caâu: - Gv: Haùt maãu caâu 1 -HS: traû lôøi ñöôïc: + Ñoaïn 1 :Töø ñaàu ñeán … dòu eâm. + Ñoaïn 2: Phaàn coøn laïi -HS: theo doõi vaø thöïc hieän. -HS: thöïc hieän -HS: luyeän thanh theo maãu aâm: Noà….oâ…oâ… Naø…a….a -Hs : laéng nghe giai ñieäu caâu 1 -Hs : Nghe vaø haùt theo tieáng ñaøn, haùt hoaø gioïng
 • 8. 1 0’ - Gv: Ñaøn giai ñieäu caâu moät 3 laàn. -Gv: taäp töông töï vôùi caùc caâu tieáp theo baèng phöông phaùp moùc xích. Sau khi taäp xong yeâu caàu haùt ñaày ñuû caû baøi -GV ñaùnh ñaøn giai ñieäu baøi haùt -GV ñeäm ñaøn – höôùng daãn GV ñeäm ñaøn – höôùng daãn -GV chuù yù khi taäp haùt höôùng daãn caùch phaùt aâm, söûa sai , nhaän xeùt sau moãi laàn haùt ñeå HS kòp thôøi söûa Hoaït ñoäng 2 - Cuûng coá - Gv: chæ ñònh vaø -Hs : thöïc hieän theo yeâu caàu cuûa GV -HS :nhaåm theo -Hs :Chia töøng daõy haùt toaøn baøi -HS: thöïc hieän -Ñoaïn 1 daõy beân traùi -Ñoaïn 2 daõy beân phaûi haùt ñoái ñaùp sau ñoù ñoåi laïi -HS: thöïc hieän -Hs : 2 HS moãi em lónh xöôùng hai caâu cuûa ñoaïn 1, caû lôùp cuøng haùt hoaø gioïng ñoaïn 2… -HS: ruùt kinh
 • 9. höôùng daãn - Gv: Nhaän xeùt- ñaùnh giaù nghieäm 4.Daën doø (2 phuùt): + Veà nhaø hoïc thuoäc giai ñieäu vaø lôøi baøi haùt. + Laøm baøi taäp soá 2 trang 7 SGK V/ Ruùt kinh nghieäm- Boå sung : .................................................................................................................... .......... .................................................................................................................... ....... .................................................................................................................... ............ ................................................................................................................... .............. .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... ........................................................................................ ATuaàn Ngaøy soaïn: Tieát 2 Ngaøy daïy :…………. baøi haùt:
 • 10. MAÙI TRÖÔØNG MEÁN YEÂU Taäp ñoïc nhaïc soá 1 Baøi ñoïc theâm : caây ñaøn baàu I Muïc tieâu 1 Kieán thöùc: -Hoïc sinh haùt ñuùng giai ñieäu vaø taäp theå hieän tính chaát meám maïi cuûa giai ñieäu baøi haùt “Maùi tröôøng meán yeâu” nhaïc vaø lôøi Leâ Quoác Taéng. -Hoïc sinh ñoïc ñuùng cao ñoä, tröôøng ñoä, gheùp ñöôïc lôøi ca baøi TÑN soá 1. 2 kyõ naêng: -Hoïc sinh bieát trình baøy baøi haùt qua moät vaøi caùch haùt taäp theå nhö haùt hoøa gioïng, haùt lónh xöôùng, haùt ñôn ca... -Hoïc sinh nhìn vaø ñoïc ñuùng vò trí noát nhaïc treân khuoâng nhaïc 3 Thaùi ñoä - Qua noäi dung baøi haùt giaùo duïc caùc em coù thaùi thaân thieän vôùi maùi tröôøng vaø bieát kính yeâu thaày coâ giaùo. II/Chuaån bò cuûa giaùo vieân vaø hoïc sinh 1/Chuaån bò cuûa giaùo vieân - Phöông phaùp : Giaûng giaûi ; Thöïc haønh ; Laøm maãu -Nhaïc cuï - Baûng phuï baøi TÑN soá 1 2/ Chuaãn bò cuûa hoïc sinh - Hoïc sinh: SGK + vôû ghi cheùp - Thuoäc lôøi baøi haùt “Maùi tröôøng meán yeâu” III/ Hoaït ñoäng daïy hoïc: 2. OÅn ñònh toå chöùc: ( 1’) -Ñieåm danh + kieåm tra taùc phong.
 • 11. 2. Kieåm tra baøi cuõ: (4’) - 2 HS leân treân theå hieän baøi haùt “Maùi tröôøng meán yeâu” - GV : Ñaùnh giaù – nhaän xeùt . 3. Baøi môùi: - Giôùi thieäu baøi: ( 1’ ) T L Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Noäi dung kieán thöùc 12 ’ Hoaït ñoäng 1 - Gv: Vieát leân baûng - Ñaøn vaø höôùng daãn -Gv: Môû laïi baøi nhaïc hoaëc trình baøy baøi haùt - Gv: Duøng boä nhôù cuûa ñaøn coù giai ñieâïu vaø phaàn ñeäm cho HS haùt theo, GV chæ huy -Gv: Chia töøng daõy baøn, nhoùm - Hs : Vieát baøi luyeän thanh theo höôùng daãn cuûa GV - Hs : Laéng nghe, caûm thuï vaø nhôù laïi baøi haùt -Hs :oân luyeän theo töøng daõy baøn, nhoùm baèng nhöõng loái haùt hoaø gioïng, ñoái ñaùp hoaëc coù lónh xöôùng - Hs : Haùt caù nhaân vaø theå hieän baøi haùt I.OÂân baøi haùt: “Maùi tröôøng meán yeâu” Nhaïc vaø lôøi Leâ quoác Thaéng Ôi haøng caây xanh thaém döôùi mai tröôøng meán yeâu, coù loaøi chim ……… .Cho töøng aùnh maét treû thô cho töøng khuùc nhaïc dòu eâm . Nhö thôøi gian eâm ñeàm theo thaùng naêm .Nhö doøng soâng gôïn ñeàu theo côn gioù.Mang tình yeâu cuûa thaày ñeán vôùi chuùng em .Ñeå döïng xaây queâ höông töông lai saùng ngôøi. II. Taäp ñoïc nhaïc soá 1: Ca Ngôïi Toå Quoác Nhaïc vaø lôøi Hoaøng Vaân
 • 12. 20 ’ 12 laàn löôït oân luyeän baøi haùt - chuù yù khi taäp haùt höôùng daãn caùch phaùt aâm, söûa sai , nhaän xeùt sau moãi laàn haùt ñeå HS kòp thôøi söûa chöõa -Kieåm tra caù nhaân moät vaøi em, nhaän xeùt vaø ñaùnh giaù. *Hoaït ñoäng 2: - Gv: Vieát leân baûng - Gv: treo baûng phuï Hoûi : Baøi TÑN vieát ôû nhòp maáy ? Hoûi : Tröôøng ñoä cuûa baøi goàm nhöõng hình noát naøo ? - Gv: höôùng daãn luyeän ñoïc gam Ñoâ tröôûng. theo höôùng daãn cuûa GV, phaùt aâm roõ raøng, haùt vôùi tình caûm nheï nhaøng khoâng gaøo theùt. - Hs :Trình baøy caù nhaân - Hs :Cheùp baøi - Hs : Quan saùt - Hs :Traû lôøi : Nhòp 2/4 -Hs :Coù caùc hình noát: ñen, ñôn, noát traéng. - Ñoïc gam - HS:Thöïc hieän tieát taáu theo höôùng daãn GV -HS: Nghe giai ñieäu ñoïc III / Baøi ñoïc theâm Caây ñaøn baàu
 • 13. ’ 4’ - Gv: Cho hs thöïc hieän tieát taáu baøi TÑN - Gv:Ñaøn giai ñieäu baøi TÑN 3 laàn GV höôùng daãn: chia caâu – 2 caâu - Gv: Ñaøn moãi caâu ba laàn - Gv:Ñaøn laïi caâu nhaïc vaø baét nhòp -Gv:Töông töï vôùi caâu sau -Gv:Sau khi ñoïc hoaøn chænh cho HS gheùp lôøi ca - Gv:chæ ñònh vaø höôùng daãn töøng nhoùm *Hoaït ñoäng : - Gv: Vieát leân baûng - Gv:chæ ñònh - Gv: giaûi thích – giôùi thieäu caây ñaøn baàu Cuûng coá : nhaåm theo -HS: theo doõi vaø thöïc hieän. -HS: Nghe giai ñieäu ñoïc nhaåm theo -HS: caû lôùp cuøng ñoïc -HS: thöïc hieän - Ñoïc vaø gheùp lôøi ca HS: thöïc hieän - Hs : Vieát baøi - Hs : ñoïc baøi troâng sgk -HS: theo doõi HS: thöïc hieän
 • 14. Kieåm tra vieäc trình baøy baøi TÑN vaø haùt lôøi cuûa töøng toå. Vôùi caù nhaân, neáu em naøo xung phong vaø trình baøy ñaït yeâu caàu, coù theå cho caùc em ñieåm toát. 4.Daën doø (1 phuùt): + Veà nhaø hoïc thuoäc giai ñieäu vaø lôøi baøi haùt, doïc thuaàn thuïc baøi TÑN soá 1. + Laøm baøi taäp soá 2 trang 8 SGK V/ Ruùt kinh nghieäm- Boå sung : Giáo án âm nhạc6, 7 ,8,9 theo chuẩn kiến thức kỹ năng mới Liên hệ đt 0168.921.86.68 …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………….
 • 15. Tieát 3 Ngaøy soaïn : On baøi haùt: MAÙI TRÖÔØNG MEÁN YEÂU OÂn taäp ñoïc nhaïc soá1 ·· AÂm nhaïc thöôøng thöùc ……..v…….. I Muïc tieâu 1 Kieán thöùc: - Hoïc sinh haùt thuaàn thuïc baøi haùt .“Maùi tröôøng meán yeâu” - Ñoïc chính xaùc cao ñoä baøi TÑN soá1 vaø gheùp lôøi ca thaønh thaïo. 2 kyõ naêng: -Hoïc sinh bieát trình baøy baøi haùt qua moät vaøi caùch haùt taäp theå nhö haùt hoøa gioïng, haùt lónh xöôùng, haùt ñôn ca... 3 Thaùi ñoä
 • 16. - Qua noäi dung baøi haùt giaùo duïc caùc em coù thaùi thaân thieän vôùi maùi tröôøng vaø bieát kính yeâu thaày coâ giaùo, yeâu queâ höông ñaùt nöôùc , töï haøo veà con ngöôøi Vieät Nam. - Qua baøi aâm nhaïc thöôøng thöùc HS ñöôïc giôùi thieäu veà nhaïc só Hoaøng Vieät vaø baøi haùt “ Nhaïc röøng” caùc em hieåu bieát söï ñoùng goùp cuûa nhaïc só cho neàn aâm nhaïc Vieät Nam. II/Chuaån bò cuûa g v vaø hs 1/Chuaån bò cuûa giaùo vieân - Phöông phaùp : Giaûng giaûi ; Thöïc haønh ; Laøm maãu -Nhaïc cuï - Baûng phuï baøi TÑN soá 1 2/ Chuaãn bò cuûa hoïc sinh - Hoïc sinh: SGK + vôû ghi cheùp - Thuoäc lôøi baøi haùt “Maùi tröôøng meán yeâu” III/ Hoaït ñoäng daïy hoïc: 3. OÅn ñònh toå chöùc: ( 1’) -Ñieåm danh + kieåm tra taùc phong. 2. Kieåm tra baøi cuõ: -ÔÛ tieát naøy GV keát hôïp oân taäp vaø kieåm tra 3. Baøi môùi: - Giôùi thieäu baøi: ( 1’ ) -Trong baøi aâm nhaïc thöôøng thöùc hoâm nay, chuùng ta ñöôïc giôùi thieäu veà nhaïc só Hoaøng Vieät , tröôùc khi tìm hieåu baøi hoïc caû lôùp oân laïi baøi haùt Maùi tröôøng meán yeâu vaø baøi TÑN soá 1 TL Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Noäi dung
 • 17. 12’ 8’ 17’ *Hoaït ñoäng 1: -GV höôùng daãn HS luyeän thanh. - Trình baøy laïi baøi haùt - Cho HS haùt laïi toaøn boä baøi haùt coù nhaïc ñeäm. -Trong quaù trình oân caàn naâng cao chaát löôïng gioïng haùt nhö höôùng daãn phaùt aâm chuaån, laáy hôi ñuùng vaø söûa sai kòp thôøi. - Chæ ñònh . - Ñaùnh giaù – ghi ñieåm *Hoaït ñoäng 2: - Ñaøn gam ñoâ tröôûng - Ñaøn laïi baøi TÑN - Baét nhòp caû lôùp ñoïc baøi TÑN keát hôïp gheùp lôøi ca -HS luyeän thanh - Laéng nghe - OÂn luyeän baøi haùt theo phaàn nhaïc ñeäm, theå hieän ñoäng taùc. - Laøm theo höôùng daån cuûa GV -Taäp bieåu dieãn ñôn ca, song ca, toáp ca. - laéng nghe - Ñoïc gam ñoâ tröôûng - Laéng nghe vaø nhôù laïi baøi TÑN. -HS ñoïc baøi vaø gheùp lôøi ca. I.OÂn baøi haùt: “Maùi tröôøng meán yeâu” Nhaïc vaø lôøi Leâ quoác Thaéng II. OÂn taäp ñoïc nhaïc: TÑN soá 1 : Ca Ngôïi Toå Quoác Nhaïc vaø lôøi Hoaøng Vaân III. AÂm nhaïc thöôøng thöùc: SGK nhaïc 8 trang 10 - Teân thaät Leâ Chí Tröïc - Sinh naêm 1928 , queâ ôû xaõ An
 • 18. 5 - Söûa sai, neáu em naøo ñoïc toát coù theå ghi ñieåm khuyeán khích. *Hoaït ñoäng 3: - Gv: Vieát leân baûng -Gv:giôùi thieäu: - Gv: chæ ñònh - Hoûi: haõy neâu vaøi neùt veà nhaïc só Hoaøng Vieät ? - Gv: Môû baêng nhaïc coù moät soá baøi haùt cuûa nhaïc só Hoaøng Vieät + Leân ngaøn, Laù xanh. -Gv:giôùi thieäu baøi haùt “ Nhaïc röøng” -Hs :Coù theå ñoïc caû lôùp, töøng daõy, caù nhaân. - Hs : Vieát baøi - Hs : theo dõi - Hs :Ñoïc baøi giôùi thieäu veà nhaïc só Hoaøng Vieät trong SGK. -Hs :HS neâu vaøi neùt veà nhaïc só. -Hs :Thöôûng Höïu, huyeän Caùi Beø, tænh Tieàn Giang. -Moät soá taùc phaåm noåi tieáng: Laù xanh, Tình ca.. -Baøi haùt “ Nhaïc röøng” - Nhòp 3/4
 • 19. - Gv: Môû baêng nhaïc baøi haùt “ Nhaïc röøng” * Cuûng coá - Gv: ñeäm ñaøn vaø höôùng daãn - Gv: ñeäm ñaøn vaø höôùng daãn thöùc moät soá taùc phaåm cuûa nhaïc só Hoaøng Vieät - Hs :Laéng nghe -Hs:Laéng nghe vaø caûm nhaän -Hs: haùt dieãn caûm baøi haùt“Maùi tröôøng meán yeâu” -Hs: -HS ñoïc baøi vaø gheùp lôøi ca baøi TÑN soá 1. 4.Daën doø (1 phuùt): + Veà nhaø hoïc thuoäc giai ñieäu vaø lôøi baøi haùt, doïc thuaàn thuïc baøi TÑN soá 1. + Laøm baøi taäp soá 2 trang 12 SGK V/ Ruùt kinh nghieäm- Boå sung : Giáo án âm nhạc 6, 7 ,8,9 theo chuẩn kiến thức kỹ năng mới Liên hệ đt 0168.921.86.68 …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………
 • 22. ÂM NHẠC 7 SOẠN THEO CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG MỚI ĐẦY ĐỦ THEO SÁCH CHUẨN MỚI NĂM HỌC ĐÃ GIẢM TẢI (GIẢI NÉN ) ĐT 0168.921.8668