SlideShare a Scribd company logo
1 of 28
Download to read offline
EU fondovi
i
njihova struktura
Prezenterica: Tanja Popović Filipović
EU fondovi
• Financijski instrumenti koje je osmislila EU da
bi postigla ciljeve u svojim javnim politikama
• Financijska perspektiva je razdoblje od sedam
godina za koje EU donosi svoje ključne javne
politike i odobrava proračunska sredstva za
postizanje svojih ciljeva
• EU fondovi su novac europskih građana koji
se posebno smišljenim procedurama
dodjeljuje različitim korisnicima za provedbu
različitih projekata, a ti projekti trebaju
pridonijeti postizanju ključnih javnih politika
EU.
7. prosinca 2023.
RAZVOJNA ORGANIZACIJA ZAŠTITE POTROŠAČA
Zvečaj
2
SUSTAVI UPRAVLJANJA
• Razlikujemo centralizirane i decentralizirane
programe
• Centralizirani sustav upravljanja –onaj kojim se
upravlja u Bruxellesu kao centru EU i za njih vrijede
pitanja važna za cijelu EU
• Decentralizirani sustav upravljanja-oni kojima
upravljaju pojedine države članice, a za njih vrijede
pitanja koja su važna za njihov razvoj i usklađivanje s
europskim standardima
7. prosinca 2023.
RAZVOJNA ORGANIZACIJA ZAŠTITE POTROŠAČA
Zvečaj
3
Pretpristupna pomoć
• Niz pretpristupnih instrumenata koji služe kao
priprema za ulazak u EU i prelazak na ESI fondove ;
• Dvije generacije fondova EU: prva generacija PHARE,
CARDS, ISPA, druga generacija IPA ;
• Hrvatska kao članica EU koristi Strukturne fondove.
7. prosinca 2023.
RAZVOJNA ORGANIZACIJA ZAŠTITE POTROŠAČA
Zvečaj
4
Programi Unije 2021.-2027.
• HORIZON EUROPE
• ERASUMUS +
• COSME-Program za konkurentnost malih i srednjih
poduzeća
• Program LIFE 2021. – 2027.
• CONSUMER
• JUSTICE
• Citizens, Equality, Rights and Values (CERV)
• Europske snage solidarnosti
7. prosinca 2023.
RAZVOJNA ORGANIZACIJA ZAŠTITE POTROŠAČA
Zvečaj
5
Programi Unije 2021.-2027.
• IPA III
• ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNE INOVACIJE
• KREATIVNA EUROPA
• PRAVA I DRŽAVLJANSTVO
• Digitalna Europa 2021. – 2027.
7. prosinca 2023.
RAZVOJNA ORGANIZACIJA ZAŠTITE POTROŠAČA
Zvečaj
6
Pozivi za dodjelu bespovratnih sredstava
• Najpoznatiji među korisnicima jer se novac daje
bespovratno , nije ga potrebno vraćati;
• Sadržaj javnog poziva sadrži referentni broj poziva,
upute za prijavitelje, obrazac A, obrazac B, obrazac
proračuna , obrazac ugovora, druge dokumente.
7. prosinca 2023.
RAZVOJNA ORGANIZACIJA ZAŠTITE POTROŠAČA
Zvečaj
7
Postupak prijave
• Ovlašteno tijelo objavljuje javni poziv ( na referentnim
web stranicama);
• Prijavitelj priprema natječajnu dokumentaciju i
dostavlja ju ovlaštenom tijelu;
• Prva faza je administrativna provjera ( je li prijavitelj
dostavio svu traženu dokumentaciju),
• Druga faza je faza prihvatljivosti prijavitelja, projekta i
aktivnosti u kojoj se utvrđuje udovoljava li prijavitelj
uvjete navedene u natječaju;
• Treća faza je faza vrednovanja sadržaja ;
7. prosinca 2023.
RAZVOJNA ORGANIZACIJA ZAŠTITE POTROŠAČA
Zvečaj
8
Postupak prijave
• Provjera prihvatljivosti troškova i tzv. čišćenje
proračuna u kojoj se utvrđuje trošak projekta koji ulazi
u ugovor o dodjeli sredstava;
• Donosi se odluka o financiranju;
• Stranke potpisuju ugovor i počinje provedba projekta.
7. prosinca 2023.
RAZVOJNA ORGANIZACIJA ZAŠTITE POTROŠAČA
Zvečaj
9
OPIS PROBLEMA I POTREBA
Potrebno je odgovoriti na dva ključna pitanja:
• Šta je to što se dešava u vašem okruženju?
• Tko je identificirao (utvrdio) problem (potrebu) i kako
je to učinio ?
7. prosinca 2023.
RAZVOJNA ORGANIZACIJA ZAŠTITE POTROŠAČA
Zvečaj
10
OPIS PROBLEMA I POTREBA
Također biste trebali uključiti detaljne demografske i
statističke podatke koji će čitateljima jasno predstaviti
opseg i veličinu problema. Možete uključiti sljedeće:
 opis ciljne grupe;
 statističke podatke koji će dokumentirati
postojanje problema (navesti i izvore podataka) –
ako isti postoje;
 rezultate istraživanja, evaluacija, studija;
 citate ili izvode iz zvaničnih dokumenata (UN,
ministarstva itd.);
7. prosinca 2023.
RAZVOJNA ORGANIZACIJA ZAŠTITE POTROŠAČA
Zvečaj
11
OPIS PROBLEMA I POTREBA
 Metode koje su korištene za utvrđivanje
potreba/problema;
 važnost problema i šta će se desiti ako se ništa ne
poduzme;
 ostale organizacije koje se trenutno bave rješavanjem
ovih potreba/problema
7. prosinca 2023.
RAZVOJNA ORGANIZACIJA ZAŠTITE POTROŠAČA
Zvečaj
12
OPIS PROBLEMA I POTREBA
• Projekt ne smije rješavati probleme same
organizacije koja traži sredstva; organizacija ne
smije biti subjekt projekta već se mora govoriti o
problemima/potrebama zajednice, odnosno ciljnih
grupa koje su korisnici usluga organizacije.
7. prosinca 2023.
RAZVOJNA ORGANIZACIJA ZAŠTITE POTROŠAČA
Zvečaj
13
CILJEVI
• OPĆI CILJ – iskazuje željenu promjenu koja može biti
ostvarena tijekom više godina i općenita je.
• SPECIFIČNI CILJ –iskazuje ono što ćemo postići/
promijeniti u određenom trajanju projekta.
7. prosinca 2023.
RAZVOJNA ORGANIZACIJA ZAŠTITE POTROŠAČA
Zvečaj
14
AKTIVNOSTI
• u skladu s definiranim ciljem projekta, opisujemo
aktivnosti koje će do njega dovesti
• treba voditi računa o našem iskustvu i kvalifikacijama
osoba koje će provoditi aktivnosti
• treba voditi računa imamo li potrebnu opremu
• treba paziti da se nadopunjuju s našom misijom i
ostalim aktivnostima koje provodimo
• uputno priložiti plan aktivnosti u kojem ćemo u tablici
navesti aktivnosti po mjesecima i osobe koje su
odgovorne za njihovo provođenje.
7. prosinca 2023.
RAZVOJNA ORGANIZACIJA ZAŠTITE POTROŠAČA
Zvečaj
15
KORISNICI
U projektnom prijedlogu potrebno je navesti:
• tko će imati koristi od provedbe projekta
• kako će njima biti bolje
7. prosinca 2023.
RAZVOJNA ORGANIZACIJA ZAŠTITE POTROŠAČA
Zvečaj
16
VRSTE RIZIKA
Rizični čimbenici u provedbi projekta-vrste rizika:
• Rizik dovršetka-prema kojemu postoji opasnost da
projekt neće biti dovršen u planiranom vremenu
• Rizik troškova- prema kojemu postoji mogućnost da će
troškovi projekta prerasti planirane
• Rizik izvedbe- npr. nemogućnost ishodovanja dozvole
7. prosinca 2023.
RAZVOJNA ORGANIZACIJA ZAŠTITE POTROŠAČA
Zvečaj
17
UNUTARNJI RIZICI
• Ljudski potencijal-mogućnost da netko od članova
projektnog tima neće ispuniti svoj
zadatak(nedovoljno znanje, odlazak ključnih
kadrova).
• Marketinški rizik-jest rizik da projektni proizvod
neće imati dobar plasman na tržištu.
• Rizik kvalitete proizvoda-jest rizik da kvaliteta
proizvoda neće zadovoljiti korisnika.
7. prosinca 2023.
RAZVOJNA ORGANIZACIJA ZAŠTITE POTROŠAČA
Zvečaj
18
VANJSKI IZVORI RIZIKA
• Politički rizik- npr. povećanje poreza, carinske
restrikcije;
• Rizik tržišta radne snage-manjak radne snage
određene kvalifikacijske strukture za određeni
projekt;
• Meteorološki rizik-utjecaj vremena može poremetiti
projektni plan, utjecati na financijske troškove i
samu isplativost.
7. prosinca 2023.
RAZVOJNA ORGANIZACIJA ZAŠTITE POTROŠAČA
Zvečaj
19
REZULTAT PROJEKTA
• rezultat projekta je specifični, mjerljivi
proizvod projekta koji je rezultat izvršenih
planiranih aktivnosti
• aktivnosti dovode do nekoliko rezultata
• realizirani rezultati vode do cilja projekta
7. prosinca 2023.
RAZVOJNA ORGANIZACIJA ZAŠTITE POTROŠAČA
Zvečaj
20
EVALUACIJA
• evaluacija je vrednovanje rezultata u odnosu na
unaprijed postavljene ciljeve
• provodi se na kraju projekta
• tijekom projekta mogu se evaluirati pojedine
aktivnosti (radionice, tribine …)
• kod dugoročnih projekata uputno je evaluaciju češće
provoditi
• uz pomoć evaluacije vidimo da li smo ostvarili ciljeve
projekta i da li se projekt odvijao na planirani način
(u slučaju odstupanja od planiranog, bitno je u
izvještaju navesti zbog čega se to dogodilo)
7. prosinca 2023.
RAZVOJNA ORGANIZACIJA ZAŠTITE POTROŠAČA
Zvečaj
21
ODRŽIVOST PROJEKTA
• U kontekstu projekata koji se financiraju bespovratnim
sredstvima EU, održivost projekta (eng. sustainability)
označava nastavak djelovanja rezultata i ciljeva projekta
nakon formalnog završetka, odnosno nakon završetka
financiranja ugovornog tijela.
7. prosinca 2023.
RAZVOJNA ORGANIZACIJA ZAŠTITE POTROŠAČA
Zvečaj
22
ASPEKTI ODRŽIVOSTI
• Financijska održivost odgovara na pitanje hoće li
prijavitelj osigurati sredstva za replikaciju projektnih
rezultata, a katkad i aktivnosti nakon završetka
projekta. Primjerice, ako se u sklopu projekta razvija i
uvodi program za obrazovanje odraslih o pitanju i
provedbi projekata EU, ustanova mora objasniti kako će
osigurati sredstva za daljnju provedbu programa i
nakon završetka financiranja. Financijska održivost
može se osigurati daljnjom prijavom projekata na
fondove EU, komercijalizacijom dijela aktivnosti ili
prikupljanjem sredstava iz lokalnog/državnog
proračuna.
7. prosinca 2023.
RAZVOJNA ORGANIZACIJA ZAŠTITE POTROŠAČA
Zvečaj
23
ASPEKTI ODRŽIVOSTI
• Politička održivost objašnjava kako će prijavitelj
osigurati političku potporu provedbi projekta ili
ispunjenju njegovih ciljeva kada je to relevantno za
postizanje projektnih rezultata i njihovo održanje. Ako
je potrebno, treba navesti kako će provedba projekta
utjecati na pojedinu javnu politiku i obrnuto. Možemo
reći da je politička održivost postignuta kad nadležno
tijelo državne uprave administrativno i politički odobri
provedbu programa obrazovanja ili kada županija u
kojoj se provodi projekt pošalje zaposlenike na
edukaciju nakon završetka projekta.
7. prosinca 2023.
RAZVOJNA ORGANIZACIJA ZAŠTITE POTROŠAČA
Zvečaj
24
ASPEKTI ODRŽIVOSTI
• Okolišna održivost odgovara na pitanje utjecaja
projekta na okoliš i održivo upravljanje, pri čemu bi bilo
relevantno navesti da će svi edukativni materijali
umjesto u pisanoj formi biti dostavljeni u elektroničkoj
kako bi se uštedjelo na papiru.
7. prosinca 2023.
RAZVOJNA ORGANIZACIJA ZAŠTITE POTROŠAČA
Zvečaj
25
ASPEKTI ODRŽIVOSTI
• Administrativna održivost označava održavanje
administrativnih kapaciteta prijavitelja nakon provedbe
projekta kako bi se omogućila održivost njegovih
rezultata. Stoga je potrebno naglasiti da će svi
novozaposleni djelatnici ostati u timu i da će nastaviti
provoditi edukativni program nakon završetka projekta
ili objasniti kako će organizacija održati administrativne
kapacitete nakon provedbe.
7. prosinca 2023.
RAZVOJNA ORGANIZACIJA ZAŠTITE POTROŠAČA
Zvečaj
26
Korisni linkovi za pretraživanje natječaja:
https://strukturnifondovi.hr/
https://udruge.gov.hr/vijesti/8
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/
7. prosinca 2023.
RAZVOJNA ORGANIZACIJA ZAŠTITE POTROŠAČA
Zvečaj
27
7. prosinca 2023.
RAZVOJNA ORGANIZACIJA ZAŠTITE POTROŠAČA
Zvečaj
28

More Related Content

Similar to EU fondovi i njihova struktura

Izrada logičkog okvira i proračuna za EU projekte e-misija Virovitica 13.03.2...
Izrada logičkog okvira i proračuna za EU projekte e-misija Virovitica 13.03.2...Izrada logičkog okvira i proračuna za EU projekte e-misija Virovitica 13.03.2...
Izrada logičkog okvira i proračuna za EU projekte e-misija Virovitica 13.03.2...
E-misija
 
Budžetiranje kapitala od III do VI poglavlja
Budžetiranje kapitala  od III do VI poglavljaBudžetiranje kapitala  od III do VI poglavlja
Budžetiranje kapitala od III do VI poglavlja
Libra3
 
WeB – We Enforce Businesses
WeB – We Enforce BusinessesWeB – We Enforce Businesses
WeB – We Enforce Businesses
komorabl
 
Radionica e-misija Grubisno Polje 10/07/2013-Priprema projekata za EU fondove...
Radionica e-misija Grubisno Polje 10/07/2013-Priprema projekata za EU fondove...Radionica e-misija Grubisno Polje 10/07/2013-Priprema projekata za EU fondove...
Radionica e-misija Grubisno Polje 10/07/2013-Priprema projekata za EU fondove...
E-misija
 
Mogućnosti (su)financiranja poduzetničkih projekata
Mogućnosti (su)financiranja poduzetničkih projekataMogućnosti (su)financiranja poduzetničkih projekata
Mogućnosti (su)financiranja poduzetničkih projekata
Ekonomski portal
 
2. strategija msp
2. strategija msp2. strategija msp
2. strategija msp
doxikus
 
7. budzetiranje, 29.06.2012.
7. budzetiranje, 29.06.2012.7. budzetiranje, 29.06.2012.
7. budzetiranje, 29.06.2012.
doxikus
 
Governance Accountability Project (GAP) / INOVA / ASGBL / USAID
Governance Accountability Project (GAP) / INOVA / ASGBL / USAIDGovernance Accountability Project (GAP) / INOVA / ASGBL / USAID
Governance Accountability Project (GAP) / INOVA / ASGBL / USAID
Maksim Sestic
 

Similar to EU fondovi i njihova struktura (20)

EU project pipeline_FINAL_15122014
EU project pipeline_FINAL_15122014EU project pipeline_FINAL_15122014
EU project pipeline_FINAL_15122014
 
Izrada logičkog okvira i proračuna za EU projekte e-misija Virovitica 13.03.2...
Izrada logičkog okvira i proračuna za EU projekte e-misija Virovitica 13.03.2...Izrada logičkog okvira i proračuna za EU projekte e-misija Virovitica 13.03.2...
Izrada logičkog okvira i proračuna za EU projekte e-misija Virovitica 13.03.2...
 
Budžetiranje kapitala od III do VI poglavlja
Budžetiranje kapitala  od III do VI poglavljaBudžetiranje kapitala  od III do VI poglavlja
Budžetiranje kapitala od III do VI poglavlja
 
Eu projekti za obrazovanje
Eu projekti za obrazovanjeEu projekti za obrazovanje
Eu projekti za obrazovanje
 
Natječaj Autonomnog centra - ACT za projektnog/u asistenta/icu
Natječaj Autonomnog centra - ACT za projektnog/u asistenta/icuNatječaj Autonomnog centra - ACT za projektnog/u asistenta/icu
Natječaj Autonomnog centra - ACT za projektnog/u asistenta/icu
 
WeB – We Enforce Businesses
WeB – We Enforce BusinessesWeB – We Enforce Businesses
WeB – We Enforce Businesses
 
Hidroponija, projektni prijedlog 2014.
Hidroponija, projektni prijedlog 2014.Hidroponija, projektni prijedlog 2014.
Hidroponija, projektni prijedlog 2014.
 
Bespovratna sredstva - Izgradnja proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremu
Bespovratna sredstva - Izgradnja proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremuBespovratna sredstva - Izgradnja proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremu
Bespovratna sredstva - Izgradnja proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremu
 
Podrška razvoju MSP u turizmu povećanjem kvalitete i dodatne ponude hotela
Podrška razvoju MSP u turizmu povećanjem kvalitete i dodatne ponude hotelaPodrška razvoju MSP u turizmu povećanjem kvalitete i dodatne ponude hotela
Podrška razvoju MSP u turizmu povećanjem kvalitete i dodatne ponude hotela
 
Radionica e-misija Grubisno Polje 10/07/2013-Priprema projekata za EU fondove...
Radionica e-misija Grubisno Polje 10/07/2013-Priprema projekata za EU fondove...Radionica e-misija Grubisno Polje 10/07/2013-Priprema projekata za EU fondove...
Radionica e-misija Grubisno Polje 10/07/2013-Priprema projekata za EU fondove...
 
Javni poziv za preduzetništvo
Javni poziv za preduzetništvoJavni poziv za preduzetništvo
Javni poziv za preduzetništvo
 
Smjernice za razvoj IKT BPŽ 2018
Smjernice za razvoj IKT BPŽ 2018Smjernice za razvoj IKT BPŽ 2018
Smjernice za razvoj IKT BPŽ 2018
 
Mogućnosti (su)financiranja poduzetničkih projekata
Mogućnosti (su)financiranja poduzetničkih projekataMogućnosti (su)financiranja poduzetničkih projekata
Mogućnosti (su)financiranja poduzetničkih projekata
 
Smjernice IKT Brodsko-posavske županije - 31122019
Smjernice IKT Brodsko-posavske županije - 31122019Smjernice IKT Brodsko-posavske županije - 31122019
Smjernice IKT Brodsko-posavske županije - 31122019
 
Prezentacija IPA IV
Prezentacija IPA IVPrezentacija IPA IV
Prezentacija IPA IV
 
2. strategija msp
2. strategija msp2. strategija msp
2. strategija msp
 
7. budzetiranje, 29.06.2012.
7. budzetiranje, 29.06.2012.7. budzetiranje, 29.06.2012.
7. budzetiranje, 29.06.2012.
 
Governance Accountability Project (GAP) / INOVA / ASGBL / USAID
Governance Accountability Project (GAP) / INOVA / ASGBL / USAIDGovernance Accountability Project (GAP) / INOVA / ASGBL / USAID
Governance Accountability Project (GAP) / INOVA / ASGBL / USAID
 
Presentation, Lemmik, Policy Options, Workshop, Podgorica, 30 Sept 2015_Monte...
Presentation, Lemmik, Policy Options, Workshop, Podgorica, 30 Sept 2015_Monte...Presentation, Lemmik, Policy Options, Workshop, Podgorica, 30 Sept 2015_Monte...
Presentation, Lemmik, Policy Options, Workshop, Podgorica, 30 Sept 2015_Monte...
 
Internacionalizacija poslovanja MSP- ova_ pregled natječaja
Internacionalizacija poslovanja MSP- ova_ pregled natječajaInternacionalizacija poslovanja MSP- ova_ pregled natječaja
Internacionalizacija poslovanja MSP- ova_ pregled natječaja
 

More from Civilno društvo (7)

Alternativni izvori financiranja
Alternativni izvori financiranjaAlternativni izvori financiranja
Alternativni izvori financiranja
 
INFO CENTAR POTROŠAČA
INFO CENTAR POTROŠAČAINFO CENTAR POTROŠAČA
INFO CENTAR POTROŠAČA
 
Uloga potrošača u sprječavanju bacanja hrane Vukovar 29.10.
Uloga potrošača u sprječavanju bacanja hrane Vukovar 29.10. Uloga potrošača u sprječavanju bacanja hrane Vukovar 29.10.
Uloga potrošača u sprječavanju bacanja hrane Vukovar 29.10.
 
Prezentacija prava potrosaca u praksi
Prezentacija prava potrosaca u praksiPrezentacija prava potrosaca u praksi
Prezentacija prava potrosaca u praksi
 
Prezentacija uloga potrosaca u bacanju hrane
Prezentacija uloga potrosaca u bacanju hranePrezentacija uloga potrosaca u bacanju hrane
Prezentacija uloga potrosaca u bacanju hrane
 
AZOP - zaštita osobnih podataka potrošača u online prodaji
AZOP - zaštita osobnih podataka potrošača u online prodajiAZOP - zaštita osobnih podataka potrošača u online prodaji
AZOP - zaštita osobnih podataka potrošača u online prodaji
 
Muka medicinski vidik
Muka medicinski vidikMuka medicinski vidik
Muka medicinski vidik
 

EU fondovi i njihova struktura

 • 2. EU fondovi • Financijski instrumenti koje je osmislila EU da bi postigla ciljeve u svojim javnim politikama • Financijska perspektiva je razdoblje od sedam godina za koje EU donosi svoje ključne javne politike i odobrava proračunska sredstva za postizanje svojih ciljeva • EU fondovi su novac europskih građana koji se posebno smišljenim procedurama dodjeljuje različitim korisnicima za provedbu različitih projekata, a ti projekti trebaju pridonijeti postizanju ključnih javnih politika EU. 7. prosinca 2023. RAZVOJNA ORGANIZACIJA ZAŠTITE POTROŠAČA Zvečaj 2
 • 3. SUSTAVI UPRAVLJANJA • Razlikujemo centralizirane i decentralizirane programe • Centralizirani sustav upravljanja –onaj kojim se upravlja u Bruxellesu kao centru EU i za njih vrijede pitanja važna za cijelu EU • Decentralizirani sustav upravljanja-oni kojima upravljaju pojedine države članice, a za njih vrijede pitanja koja su važna za njihov razvoj i usklađivanje s europskim standardima 7. prosinca 2023. RAZVOJNA ORGANIZACIJA ZAŠTITE POTROŠAČA Zvečaj 3
 • 4. Pretpristupna pomoć • Niz pretpristupnih instrumenata koji služe kao priprema za ulazak u EU i prelazak na ESI fondove ; • Dvije generacije fondova EU: prva generacija PHARE, CARDS, ISPA, druga generacija IPA ; • Hrvatska kao članica EU koristi Strukturne fondove. 7. prosinca 2023. RAZVOJNA ORGANIZACIJA ZAŠTITE POTROŠAČA Zvečaj 4
 • 5. Programi Unije 2021.-2027. • HORIZON EUROPE • ERASUMUS + • COSME-Program za konkurentnost malih i srednjih poduzeća • Program LIFE 2021. – 2027. • CONSUMER • JUSTICE • Citizens, Equality, Rights and Values (CERV) • Europske snage solidarnosti 7. prosinca 2023. RAZVOJNA ORGANIZACIJA ZAŠTITE POTROŠAČA Zvečaj 5
 • 6. Programi Unije 2021.-2027. • IPA III • ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNE INOVACIJE • KREATIVNA EUROPA • PRAVA I DRŽAVLJANSTVO • Digitalna Europa 2021. – 2027. 7. prosinca 2023. RAZVOJNA ORGANIZACIJA ZAŠTITE POTROŠAČA Zvečaj 6
 • 7. Pozivi za dodjelu bespovratnih sredstava • Najpoznatiji među korisnicima jer se novac daje bespovratno , nije ga potrebno vraćati; • Sadržaj javnog poziva sadrži referentni broj poziva, upute za prijavitelje, obrazac A, obrazac B, obrazac proračuna , obrazac ugovora, druge dokumente. 7. prosinca 2023. RAZVOJNA ORGANIZACIJA ZAŠTITE POTROŠAČA Zvečaj 7
 • 8. Postupak prijave • Ovlašteno tijelo objavljuje javni poziv ( na referentnim web stranicama); • Prijavitelj priprema natječajnu dokumentaciju i dostavlja ju ovlaštenom tijelu; • Prva faza je administrativna provjera ( je li prijavitelj dostavio svu traženu dokumentaciju), • Druga faza je faza prihvatljivosti prijavitelja, projekta i aktivnosti u kojoj se utvrđuje udovoljava li prijavitelj uvjete navedene u natječaju; • Treća faza je faza vrednovanja sadržaja ; 7. prosinca 2023. RAZVOJNA ORGANIZACIJA ZAŠTITE POTROŠAČA Zvečaj 8
 • 9. Postupak prijave • Provjera prihvatljivosti troškova i tzv. čišćenje proračuna u kojoj se utvrđuje trošak projekta koji ulazi u ugovor o dodjeli sredstava; • Donosi se odluka o financiranju; • Stranke potpisuju ugovor i počinje provedba projekta. 7. prosinca 2023. RAZVOJNA ORGANIZACIJA ZAŠTITE POTROŠAČA Zvečaj 9
 • 10. OPIS PROBLEMA I POTREBA Potrebno je odgovoriti na dva ključna pitanja: • Šta je to što se dešava u vašem okruženju? • Tko je identificirao (utvrdio) problem (potrebu) i kako je to učinio ? 7. prosinca 2023. RAZVOJNA ORGANIZACIJA ZAŠTITE POTROŠAČA Zvečaj 10
 • 11. OPIS PROBLEMA I POTREBA Također biste trebali uključiti detaljne demografske i statističke podatke koji će čitateljima jasno predstaviti opseg i veličinu problema. Možete uključiti sljedeće:  opis ciljne grupe;  statističke podatke koji će dokumentirati postojanje problema (navesti i izvore podataka) – ako isti postoje;  rezultate istraživanja, evaluacija, studija;  citate ili izvode iz zvaničnih dokumenata (UN, ministarstva itd.); 7. prosinca 2023. RAZVOJNA ORGANIZACIJA ZAŠTITE POTROŠAČA Zvečaj 11
 • 12. OPIS PROBLEMA I POTREBA  Metode koje su korištene za utvrđivanje potreba/problema;  važnost problema i šta će se desiti ako se ništa ne poduzme;  ostale organizacije koje se trenutno bave rješavanjem ovih potreba/problema 7. prosinca 2023. RAZVOJNA ORGANIZACIJA ZAŠTITE POTROŠAČA Zvečaj 12
 • 13. OPIS PROBLEMA I POTREBA • Projekt ne smije rješavati probleme same organizacije koja traži sredstva; organizacija ne smije biti subjekt projekta već se mora govoriti o problemima/potrebama zajednice, odnosno ciljnih grupa koje su korisnici usluga organizacije. 7. prosinca 2023. RAZVOJNA ORGANIZACIJA ZAŠTITE POTROŠAČA Zvečaj 13
 • 14. CILJEVI • OPĆI CILJ – iskazuje željenu promjenu koja može biti ostvarena tijekom više godina i općenita je. • SPECIFIČNI CILJ –iskazuje ono što ćemo postići/ promijeniti u određenom trajanju projekta. 7. prosinca 2023. RAZVOJNA ORGANIZACIJA ZAŠTITE POTROŠAČA Zvečaj 14
 • 15. AKTIVNOSTI • u skladu s definiranim ciljem projekta, opisujemo aktivnosti koje će do njega dovesti • treba voditi računa o našem iskustvu i kvalifikacijama osoba koje će provoditi aktivnosti • treba voditi računa imamo li potrebnu opremu • treba paziti da se nadopunjuju s našom misijom i ostalim aktivnostima koje provodimo • uputno priložiti plan aktivnosti u kojem ćemo u tablici navesti aktivnosti po mjesecima i osobe koje su odgovorne za njihovo provođenje. 7. prosinca 2023. RAZVOJNA ORGANIZACIJA ZAŠTITE POTROŠAČA Zvečaj 15
 • 16. KORISNICI U projektnom prijedlogu potrebno je navesti: • tko će imati koristi od provedbe projekta • kako će njima biti bolje 7. prosinca 2023. RAZVOJNA ORGANIZACIJA ZAŠTITE POTROŠAČA Zvečaj 16
 • 17. VRSTE RIZIKA Rizični čimbenici u provedbi projekta-vrste rizika: • Rizik dovršetka-prema kojemu postoji opasnost da projekt neće biti dovršen u planiranom vremenu • Rizik troškova- prema kojemu postoji mogućnost da će troškovi projekta prerasti planirane • Rizik izvedbe- npr. nemogućnost ishodovanja dozvole 7. prosinca 2023. RAZVOJNA ORGANIZACIJA ZAŠTITE POTROŠAČA Zvečaj 17
 • 18. UNUTARNJI RIZICI • Ljudski potencijal-mogućnost da netko od članova projektnog tima neće ispuniti svoj zadatak(nedovoljno znanje, odlazak ključnih kadrova). • Marketinški rizik-jest rizik da projektni proizvod neće imati dobar plasman na tržištu. • Rizik kvalitete proizvoda-jest rizik da kvaliteta proizvoda neće zadovoljiti korisnika. 7. prosinca 2023. RAZVOJNA ORGANIZACIJA ZAŠTITE POTROŠAČA Zvečaj 18
 • 19. VANJSKI IZVORI RIZIKA • Politički rizik- npr. povećanje poreza, carinske restrikcije; • Rizik tržišta radne snage-manjak radne snage određene kvalifikacijske strukture za određeni projekt; • Meteorološki rizik-utjecaj vremena može poremetiti projektni plan, utjecati na financijske troškove i samu isplativost. 7. prosinca 2023. RAZVOJNA ORGANIZACIJA ZAŠTITE POTROŠAČA Zvečaj 19
 • 20. REZULTAT PROJEKTA • rezultat projekta je specifični, mjerljivi proizvod projekta koji je rezultat izvršenih planiranih aktivnosti • aktivnosti dovode do nekoliko rezultata • realizirani rezultati vode do cilja projekta 7. prosinca 2023. RAZVOJNA ORGANIZACIJA ZAŠTITE POTROŠAČA Zvečaj 20
 • 21. EVALUACIJA • evaluacija je vrednovanje rezultata u odnosu na unaprijed postavljene ciljeve • provodi se na kraju projekta • tijekom projekta mogu se evaluirati pojedine aktivnosti (radionice, tribine …) • kod dugoročnih projekata uputno je evaluaciju češće provoditi • uz pomoć evaluacije vidimo da li smo ostvarili ciljeve projekta i da li se projekt odvijao na planirani način (u slučaju odstupanja od planiranog, bitno je u izvještaju navesti zbog čega se to dogodilo) 7. prosinca 2023. RAZVOJNA ORGANIZACIJA ZAŠTITE POTROŠAČA Zvečaj 21
 • 22. ODRŽIVOST PROJEKTA • U kontekstu projekata koji se financiraju bespovratnim sredstvima EU, održivost projekta (eng. sustainability) označava nastavak djelovanja rezultata i ciljeva projekta nakon formalnog završetka, odnosno nakon završetka financiranja ugovornog tijela. 7. prosinca 2023. RAZVOJNA ORGANIZACIJA ZAŠTITE POTROŠAČA Zvečaj 22
 • 23. ASPEKTI ODRŽIVOSTI • Financijska održivost odgovara na pitanje hoće li prijavitelj osigurati sredstva za replikaciju projektnih rezultata, a katkad i aktivnosti nakon završetka projekta. Primjerice, ako se u sklopu projekta razvija i uvodi program za obrazovanje odraslih o pitanju i provedbi projekata EU, ustanova mora objasniti kako će osigurati sredstva za daljnju provedbu programa i nakon završetka financiranja. Financijska održivost može se osigurati daljnjom prijavom projekata na fondove EU, komercijalizacijom dijela aktivnosti ili prikupljanjem sredstava iz lokalnog/državnog proračuna. 7. prosinca 2023. RAZVOJNA ORGANIZACIJA ZAŠTITE POTROŠAČA Zvečaj 23
 • 24. ASPEKTI ODRŽIVOSTI • Politička održivost objašnjava kako će prijavitelj osigurati političku potporu provedbi projekta ili ispunjenju njegovih ciljeva kada je to relevantno za postizanje projektnih rezultata i njihovo održanje. Ako je potrebno, treba navesti kako će provedba projekta utjecati na pojedinu javnu politiku i obrnuto. Možemo reći da je politička održivost postignuta kad nadležno tijelo državne uprave administrativno i politički odobri provedbu programa obrazovanja ili kada županija u kojoj se provodi projekt pošalje zaposlenike na edukaciju nakon završetka projekta. 7. prosinca 2023. RAZVOJNA ORGANIZACIJA ZAŠTITE POTROŠAČA Zvečaj 24
 • 25. ASPEKTI ODRŽIVOSTI • Okolišna održivost odgovara na pitanje utjecaja projekta na okoliš i održivo upravljanje, pri čemu bi bilo relevantno navesti da će svi edukativni materijali umjesto u pisanoj formi biti dostavljeni u elektroničkoj kako bi se uštedjelo na papiru. 7. prosinca 2023. RAZVOJNA ORGANIZACIJA ZAŠTITE POTROŠAČA Zvečaj 25
 • 26. ASPEKTI ODRŽIVOSTI • Administrativna održivost označava održavanje administrativnih kapaciteta prijavitelja nakon provedbe projekta kako bi se omogućila održivost njegovih rezultata. Stoga je potrebno naglasiti da će svi novozaposleni djelatnici ostati u timu i da će nastaviti provoditi edukativni program nakon završetka projekta ili objasniti kako će organizacija održati administrativne kapacitete nakon provedbe. 7. prosinca 2023. RAZVOJNA ORGANIZACIJA ZAŠTITE POTROŠAČA Zvečaj 26
 • 27. Korisni linkovi za pretraživanje natječaja: https://strukturnifondovi.hr/ https://udruge.gov.hr/vijesti/8 https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/ 7. prosinca 2023. RAZVOJNA ORGANIZACIJA ZAŠTITE POTROŠAČA Zvečaj 27
 • 28. 7. prosinca 2023. RAZVOJNA ORGANIZACIJA ZAŠTITE POTROŠAČA Zvečaj 28