Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

WeB – We Enforce Businesses

395 views

Published on

 • Be the first to comment

WeB – We Enforce Businesses

 1. 1. WeB – We Enforce Businesses Početni sastanak Veb – Mi smo podrška poslovanju Banja Luka, 28. mart 2013. This project is financed by the European Union
 2. 2. Uočeni problemi • • • • • • • This project is financed by the European Union 17 aktivnih privrednih komora u BiH Nedovoljan nivo pregovaračke moći komora Nepostojanje tijela za zastupanje interesa IKT preduzeća Mali broj komorskih usluga u vezi sa e poslovanjem Nizak nivo svijesti preduzeća o IKT Potreba za jačanjem regionalne saradnje IKT preduzeća Potreba za jačanjem saradnje između preduzeća, obrazovnih institucija, uprave... Projekat će tragati za najboljim rješenjima kako postati najznačajniji faktor u podizanju svijesti o e poslovanju u BiH. Konkretan problem kojeg se dotiče Projekat je nedovoljna zastupljenost interesa IKT preduzeća u BiH.
 3. 3. SUFINANSIRA EVROPSKA UNIJA IPA – INSTRUMENT FOR PREACCSESSION ASSISTANCE „CIVIL SOCIETY PROGRAMME2012“ 5 RADNIH PAKETA 2 GODINE This project is financed by the European Union APLIKANT 5 PARTNERA 10 SARADNIKA 239.830 EVRA
 4. 4. WeB – We Enforce Businesses PARTNERI PK Republike Srpske SLOBODAN DRAGIČEVIĆ PK Federacije BiH ENISA KADIĆ PK Unsko-sanskog kantona NIHAD ŠUŠNJAR PK Kantona Sarajevo RUSMIRA MANDIĆ PPK Doboj SREĆKO STOJAKOVIĆ This project is financed by the European Union SARADNICI GK Županije posavske PK Tuzlanskog kantona PK PK Bosansko-podrinjskog kantona PK Brčko distrikta PK Srednjobosanskog kantona PK Zeničko-dobojskog kantona PPK Bijeljina PPK Istočno Sarajevo PPK Trebinje PK Beograda GK Hercegovačko-neretvanske županije
 5. 5. Veb – Mi smo podrška poslovanju CILJ PROJEKTA Ojačati privredne komore u BiH i unaprijediti njihove kapacitete za uticaj na proces donošenja odluka i politika kojima se oblikuje poslovno okruženje za IKT preduzeća kroz regionalnu razmjenu iskustava, unapređenje dijaloga za donosiocima odluka, osnivanje tijela za zastupanje interesa i podizanje svijesti o upotrebi IKT u poslovanju. This project is financed by the European Union
 6. 6. WeB – We Enforce Businesses Rezultati projekta Nivo saradnje komora u BiH povećan; BiH komora ojačale regionalna partnerstva sa drugim komorama; Intenziviran dijalog između uprave i drugih zainteresovanih strana i komora BiH; Podnesene inicijative za unapređenje poslovnog okruženja u BiH; Analiziran IKT sektor u BiH; Formirana nova tijela za zastupanje interesa IKT preduzeća u BiH; Uvedene nove komorske usluge za IKT preduzeća i druga MSP; Organizovane aktivnosti za podizanje svijesti o upotrebi IKT u poslovanju; Pružena podrška regionalnoj saradnji preduzeća IKT; Pružena podrška saradnji preduzeća – obrazovne ustanove – uprava; This project is financed by the European Union
 7. 7. web@bl.komorars.ba +387 51 215 514 Milena Đuđić Snježana Marić Vesna Spasojević Igor Pandžić This project is financed by the European Union
 8. 8. RP 2 DIJALOG RP 5 VIDLJIVOST PROJEKTA RP 1 UPRAVLJANJE PROJEKTOM RP 4 REZULTATI This project is financed by the European Union RP 3 JAČI PARTNER
 9. 9. RP 1 UPRAVLJANJE PROJEKTOM Naslov Odgovorni partneri PPK BL Vremenski plan 1/1/2013 – 31/12/2014 Aktivnosti This project is financed by the European Union 1 Timski rad Aktivnosti upravljanja projektom Stoga, implementacija projekta sufinansiranog od strane EU i partnerska uloga je prilika za učenje što je dodatna korist od Projekta. BiH komore će steći više iskustva i znanja u upravljanju projektima i prošiti put ka EU fondovima ali i implementaciji projekt menadžmenta u samim komorama. Najmanje 6 zaposlenih će biti uključeno u Tim za upravljanje projektom.
 10. 10. REZULTATI RP 1 UPRAVLJANJE PROJEKTOM • Uspostavljen timski rad i Projekat realizovan na vrijeme i unutar raspoloživog budžeta – Članovi Tima imenovani i održano šest sastanaka Tima – Administrativni zadaci obavljeni u skladu sa poslovnom praksom PPK BL i uslovima Ugovora o grantu – Evalucija Projekta obavljena najmanje tri puta od strane nadzornog odbora projekta This project is financed by the European Union
 11. 11. REALIZOVANO... RP 1 UPRAVLJANJE PROJEKTOM Datum Aktivnost Uspostavljena dokumentacija: organizaciona šema, obrasci, 1/1/2013- specifikacija opreme, opisi poslova, kontakt liste, priručnik 31/1/2013 projekta, finansijske tabele, partnerski sporazumi, sporazumi o saradnji… 24/1/2013 Sastanak Tima (imenovan Tim) 1/2/2013 Zaposleni saradnici na projektu 13/2/2013 Procedura nabavke keteringa 5/3/2013 Potpisani partnerski sporazumi 6/3/2013 Drugi sastanak Tima This project is financed by the European Union
 12. 12. RP 2 DIJALOG RP 5 VIDLJIVOST PROJEKTA RP 1 UPRAVLJANJE PROJEKTOM RP 4 REZULTATI This project is financed by the European Union RP 3 JAČI PARTNER
 13. 13. RP 5 VIDLJIVOST PROJEKTA Naslov Odgovorni partneri PPK BL Vremenski plan 1/1/2013 – 31/12/2014 Aktivnosti This project is financed by the European Union 5 VIDLJIVOST Promocija ciljeva i rezultata projekta i obezbjeđenje transparentnosti projekta, te obezbjeđenje vidljivosti EU sufinansiranja
 14. 14. REZULTATI RP 5 VIDLJIVOST PROJEKTA • Obezbjeđena transparentnost Projekta i EU sufinansiranja – Organizovan Kick off sastanak i postignuto umrežavanje i informisanje – Dizajniran, objavljen i distribuiran promotivni materijal koji podiže nivo saznanja o Projektu i njegovim ciljevima i rezultatima – Izrađeni press releases za svaki događaj – Organizovana Završna konferencija za novinare i objavljena postignuća Projekta This project is financed by the European Union
 15. 15. AKTIVNOSTI RP 5 VIDLJIVOST PROJEKTA Početni sastanak III 2013. Izrada promo materijala i podjela na projektnim i drugim aktivnostima partnera PPK BL (svi) stalno Internet stranica (aktivnost 313) i ažuriranje PPK BL (svi) IX 2013. Poziv za medije i saopštenje za medije za svaki događaj Odgovoran za događaj Stalno Tekstovi za publikacije konzorcijuma Tim Stalno Štampanje brošure sa postignućima projekta (aiming sustainability and multiplication of the Action’s positive results) PPK BL XI 2014. Završna konferencija za novinare This project is financed by the European Union PPK BL PPK BL XI 2014. http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/documents/communication_and_visibility_manual_en.pdf
 16. 16. REALIZOVANO... RP 5 VIDLJIVOST PROJEKTA Datum Aktivnost 4/2/2013 Procedura nabavke dizajnera 18/3/2013 20/3/2013 Procedura nabavke štampanja promotivnog materijala Promotivni materijal pripremljen 28/3/2013 Kick off This project is financed by the European Union
 17. 17. web@bl.komorars.ba +387 51 215 514 Milena Đuđić Snježana Marić Vesna Spasojević Igor Pandžić This project is financed by the European Union
 18. 18. ULOGA NADZORNOG ODBORA • • Nadzorni odbor čine tri člana U nadzornom odboru treba da budu predstavnici preduzeća • Tri sastanka u prostorijama aplikanta u skladu sa prekretnicama u Projektu: – nakon prvog okruglog stola – na kraju prvog izvještajnog perioda – na kraju drugog izvještajnog perioda • This project is financed by the European Union maj 2013. novembar 2013. decembar 2014. Nadzorni odbor brine o ekonomskim, političkim i drugim principima upravljanja Projektom i predlaže unaprijeđenja projektnih aktivnosti i upravljanja projektom
 19. 19. ULOGA NADZORNOG ODBORA • • • • • • This project is financed by the European Union Sastanke nadzornog odbora saziva rukovodilac projekta Rukovodilac projekta dostavlja informacije nadzornom odboru o provođenju projekta Nadzorni odbor usvaja izvještaj koji je osnova za izvještavanje prema EU Izvještaj sadrži podatke o realizaciji aktivnosti i budžeta Nadzorni odbor daje strateške preporuke za realizaciju projektnih ciljeva sa stručnog aspekta Preporuke su validne ukoliko su u skladu sa pravilima realizacije projekta shodno potpisanom ugovoru
 20. 20. web@bl.komorars.ba +387 51 215 514 Milena Đuđić Snježana Marić Vesna Spasojević Igor Pandžić This project is financed by the European Union

×