SlideShare a Scribd company logo
kladardijana@gmail.com
ZA ŠTITA OSOB N IH POD ATA K A
POTR OŠA Č A U ON LIN E PR OD A JI
D i j a n a K l a d a r , m a g . i u r .
ZAŠTITA POTROŠAČA
Zakon o zaštiti
potrošača
Zakon o obveznim
odnosima
Zakon o
alternativnom
rješavanju
potrošačkih sporova
Pravilnik „NE ZOVI”
Zakon o zaštiti
osobnih
podataka
Opća
Uredba o
zaštiti
podataka-
GDPR
kladardijana@gmail.com
NAČELA ONLINE KUPOPRODAJE
Pravovremene, jasne i potpune
ugovorne informacije
Nepoštene odredbe i uvjeti
ugovora
Zaštita od nepoštene prakse
Isporuka roba i usluga bez
nedostataka i na vrijeme
Odustajanje od ugovora
Pristup pravdi i rješavanje
sporova
kladardijana@gmail.com
INFORMACIJE ZA POTROŠAČA
• (1) Prije nego što potrošač sklopi ugovor izvan poslovnih prostorija, odnosno ugovor na
daljinu ili bude obvezan odgovarajućom ponudom, trgovac ga mora na jasan i razumljiv
način obavijestiti o:
• 1. glavnim obilježjima robe ili usluge, u mjeri u kojoj je to prikladno s obzirom na robu ili
uslugu te medij koji se koristi za prijenos obavijesti
• 2. svojem nazivu i sjedištu, telefonskom broju te, ako postoji, adresi elektroničke pošte
• 3. ako je primjenjivo, nazivu i sjedištu trgovca u čije ime i/ili za čiji račun nastupa
• 4. zemljopisnoj adresi mjesta svojeg poslovanja, odnosno zemljopisnoj adresi mjesta
poslovanja trgovca u čije ime i/ili za čiji račun on nastupa, a na koju potrošač može
nasloviti svoje pritužbe, ako je to mjesto različito od sjedišta iz točke 2. ovoga članka
• 5. maloprodajnoj cijeni robe ili usluge, a ako priroda robe ili usluge ne omogućava da
cijena bude izračunata unaprijed, o načinu izračuna cijene te, ako je primjenjivo, ostalim
troškovima prijevoza, dostave ili poštanskih usluga, odnosno o tome da ti troškovi mogu biti
naplaćeni, ako ne mogu biti razumno izračunati unaprijed
kladardijana@gmail.com
INFORMACIEJ ZA POTROŠAČA
• 6. troškovima uporabe sredstava daljinske komunikacije u svrhu sklapanja ugovora, ako se
ti troškovi ne zaračunavaju po osnovnoj tarifi
• 7. uvjetima plaćanja, uvjetima isporuke robe ili pružanja usluge, vremenu isporuke robe ili
pružanja usluge te, ako postoji, načinu rješavanja potrošačkih pritužbi od strane trgovca
• 8. uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid ugovora kao i o
obrascu za jednostrani raskid ugovora sukladno članku 74. stavku 1. ovoga Zakona, u
slučajevima u kojima to pravo postoji
• 9. tome da je potrošač dužan snositi troškove vraćanja robe u slučaju da iskoristi svoje
pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona, odnosno, o troškovima
vraćanja robe, u slučaju da kod ugovora sklopljenih na daljinu roba zbog svoje prirode ne
može biti vraćena poštom na uobičajen način
• 10. tome da će, u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka
72. ovoga Zakona nakon što je postavio zahtjev u skladu s člankom 64. ili člankom 70.
ovoga Zakona, potrošač biti dužan platiti trgovcu razumni dio cijene sukladno članku 77.
stavku 7. ovoga Zakona
• 11. tome da se potrošač ne može koristiti pravom na jednostrani raskid ugovora iz članka
72. ovoga Zakona, u slučajevima u kojima je temeljem članka 79. ovoga Zakona, to pravo
isključeno, odnosno o pretpostavkama pod kojima potrošač gubi pravo na jednostrani
raskid ugovora
• 12. postojanju odgovornosti za materijalne nedostatke
kladardijana@gmail.com
INFORMACIJE ZA POTROŠAČA
• 13. uslugama ili pomoći koji se potrošaču nude nakon prodaje te uvjetima korištenja tih
usluga ili pomoći, ako ih trgovac pruža, kao i o eventualnim jamstvima koja su izdana uz
robu ili uslugu
• 14. postojanju odgovarajućih pravila postupanja trgovca, kako su definirani člankom 5.
točkom 18. ovoga Zakona
• 15. trajanju ugovora, ako je ugovor sklopljen na određeno vrijeme, odnosno uvjetima
otkaza ili raskida ugovora koji je sklopljen na neodređeno vrijeme, odnosno koji se
automatski produžuje
• 16. minimalnom roku u kojem je potrošač vezan ugovorom, ako postoji
• 17. pologu ili drugom financijskom osiguranju koje je potrošač na zahtjev trgovca dužan
platiti ili pribaviti, kao i o uvjetima plaćanja toga pologa, odnosno uvjetima pribavljanja
drugog financijskog osiguranja
• 18. ako je primjenjivo, funkcionalnosti digitalnog sadržaja, uključujući potrebnim mjerama
tehničke zaštite tih sadržaja
• 19. ako je primjenjivo, interoperabilnosti digitalnog sadržaja s računalnom ili programskom
opremom za koju trgovac zna ili bi morao znati
• 20. mehanizmima izvansudskog rješavanja sporova, odnosno o sustavima za obeštećenje,
te načinu kako ih potrošač može koristiti.
kladardijana@gmail.com
INFORMACIJE ZA POTROŠAČA
• (2) Odredbe stavka 1. ovoga članka odnose se i na ugovore koji imaju za predmet digitalni
sadržaj koji se ne isporučuje na tjelesnom mediju.
• (3) Obavijesti iz stavka 1. ovoga članka čine sastavni dio ugovora sklopljenog izvan
poslovnih prostorija ili ugovora sklopljenog na daljinu i ne mogu se mijenjati osim ako su se
strane izrijekom drukčije sporazumjele.
• (4) Ako je ugovor izvan poslovnih prostorija ili ugovor na daljinu sklopljen na neodređeno
vrijeme ili je njime ugovorena pretplata, ukupna cijena iz stavka 1. točke 5. ovoga članka
odnosi se na ukupne troškove u pojedinom obračunskom razdoblju.
• (5) Ako je u ugovoru iz stavka 4. ovoga članka ugovorena fiksna naknada, ukupna cijena iz
stavka 1. točke 5. ovoga članka uključuje i ukupne mjesečne troškove.
• (6) Ako u ugovoru iz stavka 4. ovoga članka ukupna cijena ne može biti razumno
izračunata unaprijed, potrošač mora biti obaviješten o načinu izračuna cijene.
• (7) Ako trgovac ne obavijesti potrošača o dodatnim troškovima predviđenima u stavku 1.
točkama 5. i 9. ovoga članka, te stavcima 4. do 6. ovoga članka, potrošač nije dužan
snositi te troškove.
• (8) Obavijest iz ovoga članka mora biti napisana na hrvatskom jeziku i latiničnim pismom,
što ne isključuje mogućnost istodobne uporabe drugih jezika.
•
kladardijana@gmail.com
SPECIJLIZIRANA INSPEKCIJA ZA
E-COMMERCE
• kraj „copy paste” uređivanja pravila online kupnje
• trgovci moraju educirati svoje zaposlenike o pravima
potrošača i zaštiti osobnih podataka
• potrošač ima pravo na consumer friendly informacije
kladardijana@gmail.com
ONLINE PRODAJA
Ugovori sklopljeni na
daljinu
Online prodaja
Web shop
E-commerce
SKLAPANJE UGOVORA I
OSOBNI PODACI
kladardijana@gmail.com
SKLAPANJE UGOVORA I
OSOBNI PODACI
kladardijana@gmail.com
CRM SUSTAV
kladardijana@gmail.com
ZBIRKE OSOBNIH PODATAKA
• baza kupaca
• baza CRM
• baza posjetitelja web shopa
• baza newslettera
• itd.
• trgovci su dužni voditi evidenciju koja sadrži temeljne
informacije o zbirci osobnih podataka
kladardijana@gmail.com
SREDIŠNJI REGISTAR
8349 SAVA OSIGURANJE d.d.,
Podružnica Hrvatska za
osiguranje
EVIDENCIJA O ZBIRCI OSOBNIH PODATAKA
ČLANOVA NADZORNOG ODBORA
Pregledaj Ispiši
8355 SAVA OSIGURANJE d.d.,
Podružnica Hrvatska za
osiguranje
EVIDENCIJA O ZBIRCI OSOBNIH PODATAKA
ČLANOVA UPRAVE SAVA OSIGURANJA d.d.
Pregledaj Ispiši
8393 SAVA OSIGURANJE d.d.,
Podružnica Hrvatska za
osiguranje
OSOBNI PODACI O RADNICIMA, KANDIDATIMA ZA
ZAPOŠLJAVANJE I OSTALOM OSOBLJU
Pregledaj Ispiši
8415 SAVA OSIGURANJE d.d.,
Podružnica Hrvatska za
osiguranje
ZBIRKA PODATAKA O UGOVARATELJIMA,
OSIGURANICIMA I OSTALIM POSLOVNIM
PARTNERIMA
Pregledaj Ispiši
8452 SAVA OSIGURANJE d.d.,
Podružnica Hrvatska za
osiguranje
EVIDENCIJA OŠTEĆENIH OSOBA NEŽIVOTNIH
OSIGURANJA
Pregledaj Ispiši
8774 SAVA OSIGURANJE d.d.,
Podružnica Hrvatska za
osiguranje
EVIDENCIJA O ZBIRCI OSOBNIH PODATAKA
ČLANOVA NADZORNOG ODBORA
Pregledaj Ispiši
8775 SAVA OSIGURANJE d.d.,
Podružnica Hrvatska za
osiguranje
EVIDENCIJA O ZBIRCI OSOBNIH PODATAKA
ČLANOVA UPRAVE SAVA OSIGURANJA d.d.
Pregledaj Ispiši
8777 SAVA OSIGURANJE d.d.,
Podružnica Hrvatska za
osiguranje
OSOBNI PODACI O RADNICIMA, KANDIDATIMA ZA
ZAPOŠLJAVANJE I OSTALOM OSOBLJU
Pregledaj Ispiši
8779 SAVA OSIGURANJE d.d.,
Podružnica Hrvatska za
osiguranje
ZBIRKA PODATAKA O UGOVARATELJIMA,
OSIGURANICIMA I OSTALIM POSLOVNIM
PARTNERIMA
Pregledaj Ispiši
8782 SAVA OSIGURANJE d.d.,
Podružnica Hrvatska za
osiguranje
ARHIVA I EVIDENCIJA OŠTEĆENIH OSOBA
ŽIVOTNOG OSIGURANJA
kladardijana@gmail.com
NORMIRANJE NA RAZINI EU
• Prenormiranost- korist ili loše za potrošače?
• Prigovori trgovaca – visoki troškovi poslovanja
kladardijana@gmail.com
ULAZAK U EU I OBVEZE TRGOVACA
• Zakon i Ustav više nisu jedini akti koje moramo poštovati
• Uredbe
• Direktive
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hr
• Sudska praksa Suda pravde EU
http://curia.europa.eu/
kladardijana@gmail.com
PROBLEMI KUPACA
• Trgovac ne isporuči robu i ne vrati novac
• Trgovac ne isporuči robu i ne vrati novac i završi u
blokadi ili prestane poslovati
• Neusklađenost sa zakonskim propisima i davanje
pogrešnih uputa potrošaču
• Rješavanje spora s trgovcem, MINGO, Sudovi časti,
redovni sudovi, mirenje
kladardijana@gmail.com
PROBLEMI KUPACA
• Trgovac ne obavijesti potrošača kome daje njegove osobne
podatke
• Trgovac daje podatke drugim trgovcima unutar koncerna bez
da ima odobrenje potrošača
• Trgovac prodaje osobne podatke potrošača
• Trgovci ne navode svrhu prikupljanja podataka
• Trgovci pravila o zaštiti osobnih podataka izrađuju metodom
„copy paste”, čak i veliki trgovački lanci
kladardijana@gmail.com
ISTRAŽIVANJE EUROBAROMETAR
Flash Eurobarometer 389 -EK
Izvještaj o pravima potrošača
u RH
Većina ispitanika (50%)
izjavila je da nije upoznata
sa svojim pravima ako im
se ne sviđa ono što su
kupili putem interneta:
21% ispitanika nije
naročito dobro upoznato
sa svojim pravima, a
29% nije uopće s njima
upoznato.
kladardijana@gmail.com
THE DIGITAL ECONOMY AND SOCIETY
INDEX (DESI)
• Croatian Internet users engage in a broad range of online
activities. They read news online (79%), use the Internet to
communicate via voice or video calls (38%) or through
social networks (59%). While for most of these activities
engagement among Internet users in Croatia is in line and
higher than overall in the EU, they appear less eager than
in other countries to use Internet for transactions. The
share of Croatian Internet users that use online banking
(28%) is among the lowest in Europe (ranking 25th),
whereas only 40% of Internet users shop online,
against an EU average of 63%. This is the key challenge
for Croatia in terms of Internet use by its citizens, because
a digital economy is partly fuelled by its citizens’
consumption in the online channel.
• https://ec.europa.eu/digital-agenda/node/66894#_ftn1
kladardijana@gmail.com
KRAJ
HVALA NA PAŽNJI
kladardijana@gmail.com
kladardijana@gmail.com

More Related Content

Viewers also liked

Evaluation question no 2
Evaluation question no 2Evaluation question no 2
Evaluation question no 2
JHunterx
 

Viewers also liked (18)

Guía de aprendizaje 5 slideshare
Guía de aprendizaje 5 slideshareGuía de aprendizaje 5 slideshare
Guía de aprendizaje 5 slideshare
 
Number bracelets
Number braceletsNumber bracelets
Number bracelets
 
เล่มที่ 4 การเคลื่อนที่ของคน
เล่มที่ 4 การเคลื่อนที่ของคนเล่มที่ 4 การเคลื่อนที่ของคน
เล่มที่ 4 การเคลื่อนที่ของคน
 
Location recce
Location recce Location recce
Location recce
 
Titanium Alloys: Clinical Applications
Titanium Alloys: Clinical ApplicationsTitanium Alloys: Clinical Applications
Titanium Alloys: Clinical Applications
 
5g ngn-architecture
5g ngn-architecture5g ngn-architecture
5g ngn-architecture
 
Product Vision Board
Product Vision BoardProduct Vision Board
Product Vision Board
 
Evidence Based Approach to PTE
Evidence Based Approach to PTEEvidence Based Approach to PTE
Evidence Based Approach to PTE
 
Prof 3556
Prof 3556Prof 3556
Prof 3556
 
Temas de interes
Temas de interesTemas de interes
Temas de interes
 
Evaluation question no 2
Evaluation question no 2Evaluation question no 2
Evaluation question no 2
 
Blog I - I.E. Parroquial Padre Abad
Blog I - I.E. Parroquial Padre AbadBlog I - I.E. Parroquial Padre Abad
Blog I - I.E. Parroquial Padre Abad
 
A revolucao-das-midias-sociais ii
A revolucao-das-midias-sociais iiA revolucao-das-midias-sociais ii
A revolucao-das-midias-sociais ii
 
26000
2600026000
26000
 
Emerging Learning and Development Models: Part Three
Emerging Learning and Development Models: Part ThreeEmerging Learning and Development Models: Part Three
Emerging Learning and Development Models: Part Three
 
2017 Alfa Romeo Giulia Owners Manual
2017 Alfa Romeo Giulia Owners Manual2017 Alfa Romeo Giulia Owners Manual
2017 Alfa Romeo Giulia Owners Manual
 
Actividad Integradora
Actividad IntegradoraActividad Integradora
Actividad Integradora
 
Proyecto formativo 699644 - administracion de la ofimatica
Proyecto formativo  699644 - administracion de la ofimaticaProyecto formativo  699644 - administracion de la ofimatica
Proyecto formativo 699644 - administracion de la ofimatica
 

More from Civilno društvo (7)

EU fondovi i njihova struktura
EU fondovi i njihova strukturaEU fondovi i njihova struktura
EU fondovi i njihova struktura
 
Alternativni izvori financiranja
Alternativni izvori financiranjaAlternativni izvori financiranja
Alternativni izvori financiranja
 
INFO CENTAR POTROŠAČA
INFO CENTAR POTROŠAČAINFO CENTAR POTROŠAČA
INFO CENTAR POTROŠAČA
 
Uloga potrošača u sprječavanju bacanja hrane Vukovar 29.10.
Uloga potrošača u sprječavanju bacanja hrane Vukovar 29.10. Uloga potrošača u sprječavanju bacanja hrane Vukovar 29.10.
Uloga potrošača u sprječavanju bacanja hrane Vukovar 29.10.
 
Prezentacija prava potrosaca u praksi
Prezentacija prava potrosaca u praksiPrezentacija prava potrosaca u praksi
Prezentacija prava potrosaca u praksi
 
Prezentacija uloga potrosaca u bacanju hrane
Prezentacija uloga potrosaca u bacanju hranePrezentacija uloga potrosaca u bacanju hrane
Prezentacija uloga potrosaca u bacanju hrane
 
Muka medicinski vidik
Muka medicinski vidikMuka medicinski vidik
Muka medicinski vidik
 

AZOP - zaštita osobnih podataka potrošača u online prodaji

 • 1. kladardijana@gmail.com ZA ŠTITA OSOB N IH POD ATA K A POTR OŠA Č A U ON LIN E PR OD A JI D i j a n a K l a d a r , m a g . i u r .
 • 2. ZAŠTITA POTROŠAČA Zakon o zaštiti potrošača Zakon o obveznim odnosima Zakon o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova Pravilnik „NE ZOVI” Zakon o zaštiti osobnih podataka Opća Uredba o zaštiti podataka- GDPR kladardijana@gmail.com
 • 3. NAČELA ONLINE KUPOPRODAJE Pravovremene, jasne i potpune ugovorne informacije Nepoštene odredbe i uvjeti ugovora Zaštita od nepoštene prakse Isporuka roba i usluga bez nedostataka i na vrijeme Odustajanje od ugovora Pristup pravdi i rješavanje sporova kladardijana@gmail.com
 • 4. INFORMACIJE ZA POTROŠAČA • (1) Prije nego što potrošač sklopi ugovor izvan poslovnih prostorija, odnosno ugovor na daljinu ili bude obvezan odgovarajućom ponudom, trgovac ga mora na jasan i razumljiv način obavijestiti o: • 1. glavnim obilježjima robe ili usluge, u mjeri u kojoj je to prikladno s obzirom na robu ili uslugu te medij koji se koristi za prijenos obavijesti • 2. svojem nazivu i sjedištu, telefonskom broju te, ako postoji, adresi elektroničke pošte • 3. ako je primjenjivo, nazivu i sjedištu trgovca u čije ime i/ili za čiji račun nastupa • 4. zemljopisnoj adresi mjesta svojeg poslovanja, odnosno zemljopisnoj adresi mjesta poslovanja trgovca u čije ime i/ili za čiji račun on nastupa, a na koju potrošač može nasloviti svoje pritužbe, ako je to mjesto različito od sjedišta iz točke 2. ovoga članka • 5. maloprodajnoj cijeni robe ili usluge, a ako priroda robe ili usluge ne omogućava da cijena bude izračunata unaprijed, o načinu izračuna cijene te, ako je primjenjivo, ostalim troškovima prijevoza, dostave ili poštanskih usluga, odnosno o tome da ti troškovi mogu biti naplaćeni, ako ne mogu biti razumno izračunati unaprijed kladardijana@gmail.com
 • 5. INFORMACIEJ ZA POTROŠAČA • 6. troškovima uporabe sredstava daljinske komunikacije u svrhu sklapanja ugovora, ako se ti troškovi ne zaračunavaju po osnovnoj tarifi • 7. uvjetima plaćanja, uvjetima isporuke robe ili pružanja usluge, vremenu isporuke robe ili pružanja usluge te, ako postoji, načinu rješavanja potrošačkih pritužbi od strane trgovca • 8. uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid ugovora kao i o obrascu za jednostrani raskid ugovora sukladno članku 74. stavku 1. ovoga Zakona, u slučajevima u kojima to pravo postoji • 9. tome da je potrošač dužan snositi troškove vraćanja robe u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona, odnosno, o troškovima vraćanja robe, u slučaju da kod ugovora sklopljenih na daljinu roba zbog svoje prirode ne može biti vraćena poštom na uobičajen način • 10. tome da će, u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona nakon što je postavio zahtjev u skladu s člankom 64. ili člankom 70. ovoga Zakona, potrošač biti dužan platiti trgovcu razumni dio cijene sukladno članku 77. stavku 7. ovoga Zakona • 11. tome da se potrošač ne može koristiti pravom na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona, u slučajevima u kojima je temeljem članka 79. ovoga Zakona, to pravo isključeno, odnosno o pretpostavkama pod kojima potrošač gubi pravo na jednostrani raskid ugovora • 12. postojanju odgovornosti za materijalne nedostatke kladardijana@gmail.com
 • 6. INFORMACIJE ZA POTROŠAČA • 13. uslugama ili pomoći koji se potrošaču nude nakon prodaje te uvjetima korištenja tih usluga ili pomoći, ako ih trgovac pruža, kao i o eventualnim jamstvima koja su izdana uz robu ili uslugu • 14. postojanju odgovarajućih pravila postupanja trgovca, kako su definirani člankom 5. točkom 18. ovoga Zakona • 15. trajanju ugovora, ako je ugovor sklopljen na određeno vrijeme, odnosno uvjetima otkaza ili raskida ugovora koji je sklopljen na neodređeno vrijeme, odnosno koji se automatski produžuje • 16. minimalnom roku u kojem je potrošač vezan ugovorom, ako postoji • 17. pologu ili drugom financijskom osiguranju koje je potrošač na zahtjev trgovca dužan platiti ili pribaviti, kao i o uvjetima plaćanja toga pologa, odnosno uvjetima pribavljanja drugog financijskog osiguranja • 18. ako je primjenjivo, funkcionalnosti digitalnog sadržaja, uključujući potrebnim mjerama tehničke zaštite tih sadržaja • 19. ako je primjenjivo, interoperabilnosti digitalnog sadržaja s računalnom ili programskom opremom za koju trgovac zna ili bi morao znati • 20. mehanizmima izvansudskog rješavanja sporova, odnosno o sustavima za obeštećenje, te načinu kako ih potrošač može koristiti. kladardijana@gmail.com
 • 7. INFORMACIJE ZA POTROŠAČA • (2) Odredbe stavka 1. ovoga članka odnose se i na ugovore koji imaju za predmet digitalni sadržaj koji se ne isporučuje na tjelesnom mediju. • (3) Obavijesti iz stavka 1. ovoga članka čine sastavni dio ugovora sklopljenog izvan poslovnih prostorija ili ugovora sklopljenog na daljinu i ne mogu se mijenjati osim ako su se strane izrijekom drukčije sporazumjele. • (4) Ako je ugovor izvan poslovnih prostorija ili ugovor na daljinu sklopljen na neodređeno vrijeme ili je njime ugovorena pretplata, ukupna cijena iz stavka 1. točke 5. ovoga članka odnosi se na ukupne troškove u pojedinom obračunskom razdoblju. • (5) Ako je u ugovoru iz stavka 4. ovoga članka ugovorena fiksna naknada, ukupna cijena iz stavka 1. točke 5. ovoga članka uključuje i ukupne mjesečne troškove. • (6) Ako u ugovoru iz stavka 4. ovoga članka ukupna cijena ne može biti razumno izračunata unaprijed, potrošač mora biti obaviješten o načinu izračuna cijene. • (7) Ako trgovac ne obavijesti potrošača o dodatnim troškovima predviđenima u stavku 1. točkama 5. i 9. ovoga članka, te stavcima 4. do 6. ovoga članka, potrošač nije dužan snositi te troškove. • (8) Obavijest iz ovoga članka mora biti napisana na hrvatskom jeziku i latiničnim pismom, što ne isključuje mogućnost istodobne uporabe drugih jezika. • kladardijana@gmail.com
 • 8. SPECIJLIZIRANA INSPEKCIJA ZA E-COMMERCE • kraj „copy paste” uređivanja pravila online kupnje • trgovci moraju educirati svoje zaposlenike o pravima potrošača i zaštiti osobnih podataka • potrošač ima pravo na consumer friendly informacije kladardijana@gmail.com
 • 9. ONLINE PRODAJA Ugovori sklopljeni na daljinu Online prodaja Web shop E-commerce
 • 10. SKLAPANJE UGOVORA I OSOBNI PODACI kladardijana@gmail.com
 • 11. SKLAPANJE UGOVORA I OSOBNI PODACI kladardijana@gmail.com
 • 13. ZBIRKE OSOBNIH PODATAKA • baza kupaca • baza CRM • baza posjetitelja web shopa • baza newslettera • itd. • trgovci su dužni voditi evidenciju koja sadrži temeljne informacije o zbirci osobnih podataka kladardijana@gmail.com
 • 14. SREDIŠNJI REGISTAR 8349 SAVA OSIGURANJE d.d., Podružnica Hrvatska za osiguranje EVIDENCIJA O ZBIRCI OSOBNIH PODATAKA ČLANOVA NADZORNOG ODBORA Pregledaj Ispiši 8355 SAVA OSIGURANJE d.d., Podružnica Hrvatska za osiguranje EVIDENCIJA O ZBIRCI OSOBNIH PODATAKA ČLANOVA UPRAVE SAVA OSIGURANJA d.d. Pregledaj Ispiši 8393 SAVA OSIGURANJE d.d., Podružnica Hrvatska za osiguranje OSOBNI PODACI O RADNICIMA, KANDIDATIMA ZA ZAPOŠLJAVANJE I OSTALOM OSOBLJU Pregledaj Ispiši 8415 SAVA OSIGURANJE d.d., Podružnica Hrvatska za osiguranje ZBIRKA PODATAKA O UGOVARATELJIMA, OSIGURANICIMA I OSTALIM POSLOVNIM PARTNERIMA Pregledaj Ispiši 8452 SAVA OSIGURANJE d.d., Podružnica Hrvatska za osiguranje EVIDENCIJA OŠTEĆENIH OSOBA NEŽIVOTNIH OSIGURANJA Pregledaj Ispiši 8774 SAVA OSIGURANJE d.d., Podružnica Hrvatska za osiguranje EVIDENCIJA O ZBIRCI OSOBNIH PODATAKA ČLANOVA NADZORNOG ODBORA Pregledaj Ispiši 8775 SAVA OSIGURANJE d.d., Podružnica Hrvatska za osiguranje EVIDENCIJA O ZBIRCI OSOBNIH PODATAKA ČLANOVA UPRAVE SAVA OSIGURANJA d.d. Pregledaj Ispiši 8777 SAVA OSIGURANJE d.d., Podružnica Hrvatska za osiguranje OSOBNI PODACI O RADNICIMA, KANDIDATIMA ZA ZAPOŠLJAVANJE I OSTALOM OSOBLJU Pregledaj Ispiši 8779 SAVA OSIGURANJE d.d., Podružnica Hrvatska za osiguranje ZBIRKA PODATAKA O UGOVARATELJIMA, OSIGURANICIMA I OSTALIM POSLOVNIM PARTNERIMA Pregledaj Ispiši 8782 SAVA OSIGURANJE d.d., Podružnica Hrvatska za osiguranje ARHIVA I EVIDENCIJA OŠTEĆENIH OSOBA ŽIVOTNOG OSIGURANJA kladardijana@gmail.com
 • 15. NORMIRANJE NA RAZINI EU • Prenormiranost- korist ili loše za potrošače? • Prigovori trgovaca – visoki troškovi poslovanja kladardijana@gmail.com
 • 16. ULAZAK U EU I OBVEZE TRGOVACA • Zakon i Ustav više nisu jedini akti koje moramo poštovati • Uredbe • Direktive http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hr • Sudska praksa Suda pravde EU http://curia.europa.eu/ kladardijana@gmail.com
 • 17. PROBLEMI KUPACA • Trgovac ne isporuči robu i ne vrati novac • Trgovac ne isporuči robu i ne vrati novac i završi u blokadi ili prestane poslovati • Neusklađenost sa zakonskim propisima i davanje pogrešnih uputa potrošaču • Rješavanje spora s trgovcem, MINGO, Sudovi časti, redovni sudovi, mirenje kladardijana@gmail.com
 • 18. PROBLEMI KUPACA • Trgovac ne obavijesti potrošača kome daje njegove osobne podatke • Trgovac daje podatke drugim trgovcima unutar koncerna bez da ima odobrenje potrošača • Trgovac prodaje osobne podatke potrošača • Trgovci ne navode svrhu prikupljanja podataka • Trgovci pravila o zaštiti osobnih podataka izrađuju metodom „copy paste”, čak i veliki trgovački lanci kladardijana@gmail.com
 • 19. ISTRAŽIVANJE EUROBAROMETAR Flash Eurobarometer 389 -EK Izvještaj o pravima potrošača u RH Većina ispitanika (50%) izjavila je da nije upoznata sa svojim pravima ako im se ne sviđa ono što su kupili putem interneta: 21% ispitanika nije naročito dobro upoznato sa svojim pravima, a 29% nije uopće s njima upoznato. kladardijana@gmail.com
 • 20. THE DIGITAL ECONOMY AND SOCIETY INDEX (DESI) • Croatian Internet users engage in a broad range of online activities. They read news online (79%), use the Internet to communicate via voice or video calls (38%) or through social networks (59%). While for most of these activities engagement among Internet users in Croatia is in line and higher than overall in the EU, they appear less eager than in other countries to use Internet for transactions. The share of Croatian Internet users that use online banking (28%) is among the lowest in Europe (ranking 25th), whereas only 40% of Internet users shop online, against an EU average of 63%. This is the key challenge for Croatia in terms of Internet use by its citizens, because a digital economy is partly fuelled by its citizens’ consumption in the online channel. • https://ec.europa.eu/digital-agenda/node/66894#_ftn1 kladardijana@gmail.com