SlideShare a Scribd company logo
SergioGutierrezi Miquel Rodrigo – 10 Novembre 2021
NouDESA’L
ModernitzaciódelrepositoridocumentaldelConsorciAOCitransformacióalnúvol
ambClaranet
MiquelRodrigo i Serret.
Director Comercial a Claranet desde2011
Executive Program Marketing and Sales ESADE
MBA per EAE
Enginyer Tècnic deTelecomunicacions perla UPC
SergioGutiérrezPalomino
Cap deprojectes a l'AOC des de2007
Enginyer informàtic i postgrau engovern i gestió pública enla societat dela informació: e-Govern
Presentació
Nou DESA’L
• Per donar resposta a l’important increment en l’ús dels seus serveis, l’any 2018 l’AOC va dur a terme diferents iniciatives en l’àmbit del núvol per
complementar el CPD principal:
⚬ Núvol privat (IaaS) com aCPD secundari per alsserveis més crítics
⚬ Núvol híbrid (Azure Stack) on es va desplegar el servei Hèstia
⚬ Núvol públic (AWS) on es va desplegar laweb corporativa
• Aquestes iniciatives es van dur a terme de forma individual, però ràpidament ens vam adonar de la necessitat d’establir un pla de transformació
digital dins el qual calia definir l’estratègia d’evolució dels serveis de l’AOC al núvol, establint una nova arquitectura de CPDs on el núvol públic
tingués unpaper cada vegada més relevant.
• L’adopció del núvol públic ve motivada per la seva gran capacitat d’escalabilitat, per l’alt rendiment i per la seva gran fiabilitat, i no tant per la
possiblereducció de costos oper l’augmentde laproductivitatal’hora de desenvolupari posaren marxa nous serveis.
Nou DESA’L
Context
Nou DESA’L
• Els eixos principals de l’estratègia d’adopció del núvol de l’AOC són mantenir el control sobre la infraestructura, transformar els serveis
intentantminimitzarel riscde dependència del fabricanti facilitarla portabilitatdels serveis.
• En el cas del DESA’L, però hem adoptat un enfocament altament natiu i amb un alt grau de dependència del fabricant (AWS). Aquesta
decisió ve fonamentada per l’alt volum de documents que tenim previstos per als propers anys (centenars de milions) que ens obliga a
prioritzarl’escalabilitat delDESA’L, a l’horaque intentem minimitzarels costos.
Estratègia i enfocament
Nou DESA’L
• És un repositori documental transversal, accessible via API, flexible i altament parametritzable que ofereix funcions de custòdia, catalogació, cerca,
retenció i recuperacióde documentselectrònics generats pelsdiferents serveis d’administracióelectrònica de l’AOC (a mig terminis’obriràa tercers).
• DESA’L cobreix des de la captura dels documents/expedients i les seves metadades, fins el seu emmagatzematge, catalogació, consulta, retenció i
disposició, garantint en tot moment la integritat dels documents, l’absència de programari maliciós, l’autenticitat dels serveis integradors i l’auditoria
exhaustivade totesles operacionsrealitzades.
• DESA’Ldisposad’unpotentmotor de cerca d’expedientsi documentsa partirdelsparàmetres definitsdinsel model documental.
• DESA’Lpermet lainteroperabilitatdelsexpedientsi documentsgràcies a l’exportaciód’aquestsen format ENI.
Definició del servei
Nou DESA’L
• Elnou DESA’Ls’ha posaten marxa en mode pilotamb laintegracióde l’eValisa aprincipisd’octubrede 2021.
• Està previstque abansde finalsdel 2021 s’integrinl’e-Tauleri l’EACAT.
• Al llargde 2022 s’aniranintegrant de forma progressivalaresta de serveis de l’AOC (e-Notum, ERES,REPRESENTA,etc.)
• A finalsde 2022 s’obriràel nouDESA’L a serveis de tercers.
Full de ruta
Nou DESA’L
• DESA’L és la pedra angular del pla de transformació digital de l’AOC en tant serà el repositori on s’ubicaran els documents generats per tots els
serveis d’administracióelectrònicade l’AOC i per tant esdevindrà un element altamentcrític en l’arquitecturade serveis de l’AOC.
• DESA’Lés el primer servei de l’AOC dissenyati implementatamb un enfocament natiude núvol públic.
• DESA’L ha d’assumir els requeriments de seguretat més elevats (està prevista la certificació de compliment amb el nivell alt de l’ENS al llarg del
2022)per no comprometre cap delsserveis de l’AOC nitampoc cap documentconfidencialdelsque custodiarà.
• Per dissenyar i implementar el nou DESA’L, l’AOC va decidir evitar cap tipus de risc i seleccionar com a solució de cloud públic a AWS (líder
mundial) i com a partner tecnològic Claranet, un proveïdor proper, de confiança i amb els nivells de certificació més exigents tant en AWS com en
l’ENS.
Criteris selecció partner
Objectiusdel Consorci AOC: Desenvolupament, infraestructura,posada en marxa i explotaciódel nou DESA’L per reemplaçarl’anteriorrepositori
documental corporatiuque va esdevenir obsoleti que es trobavaallímitde capacitatdegestió de documents.
Principalsreptes:
• Gestióde centenars de milionsde documents (capacitatde creixement il.limitada).
• Complexitatde la solució:ingrés, descripció,indexació,cerca, recuperació de documents.electrònics, aixícom encarregar-se de l’emmagatzematge i
custòdiasegura de documents i expedients durant latramitació ifins al seu tancament.
• Alt nivellde Seguretat: Compliment EsquemaNacionalde Seguretat nivellalt.
• No experiències prèvies en -l’àmbitde l’administraciópública-a AWS d’aquestadimensió.
• Proposta tecnològica amb garantiesde fiabilitat,rendiment i seguretat.
Nou DESA’L
Enteniment
• Partner presència locali proper
• Seu central aBarcelona(Spain)
• Més de 10.000 clients.
• Operacions a 10 països
• Més 2.500 persones a 24 oficines
• 460m € ingressos anuals
• 43 data centres
• Posicionats al Gartner Magic Quadrant
darrers 7 anys enGestió Cloud Híbrid
Barcelona
Office
One of our 43
Managed
Datecentres
Profitable
Growth
Key Partner
in the Black
Hat Events
Cloud
experts
Strong
customer
base
Nou DESA’L
Claranet
Transform and run
applications on any cloud
Theexpertise you needto
keepyour business safe and
secure
Cybersecurity Networks
Hybrid cloud
Connect people, places
and clouds
Workplace
Hardware, IT Supply, IT
projects, Remote Desktop
Partnership amb AWS al més alt nivell
Nou DESA’L
Portfoli i Certificacions
Donada la importància i criticitat del
projecte es requeria d’un Calendari
exigent.
Realitzat en Temps record Gantt (10
mesos)
Posta en producció a realitzada a
primers d’Octubre !
Integració amb eValisa i resta de serveis.
Nou DESA’L
Project Plan
Arquitectura
Solució Serverless
Desplegament Infrastructura coma codi
Scripts decreació entemps real per
desplegament d’infrastructura com a codi
(IaaC).
Nou DESA’L
Registre d’Auditoria
Implementació QLDB
Bases dedades immutables
Tecnologia blockchain
Basesde dades
No relacionals (NoRDS)
AWS DynamoDB
Seguretat
Compliment ENS mitjançant el desplegament
deWAF (protecció d’àtacs), KMS
(encriptació), CloudWatch Logs (traçabilitat),
CloudTrail (registre d’events) entre d’altres.
Arquitecturaevent-driven
Generació de fluxes enbase a events. Pujar
document a bucket S3, execució deLambda,
comprovació virus i gestió del cicle devida de
les entitats fitxers, documents i expedients
mitjançant API.
 Projecteprioritatidel Consorci AOC i pedra angular de integracióamb restade serveis.
 Solucióescalable,fiable i segura basada en Cloud Public AWS.
 Claranet seleccionatcom a partner proximitatlocali amb alt expertise i certificacionsen Cloud.
 Compliment calendariexigenti per tant reducciódel temps de posada en marxa.
 Desplegamentde Soluciód’Arquitecturabasada en events (event-driven), segura (compliment
amb ENS nivell alt), sense servidors(serverless)i infrastructuracom a codi donant resposta
excel.lenta les necessitats del Consorci AOC.
Nou DESA’L
Conclusions

More Related Content

What's hot

CGD2021 - "Revolució digital sumant tecnologia i persones: experiència de l'A...
CGD2021 - "Revolució digital sumant tecnologia i persones: experiència de l'A...CGD2021 - "Revolució digital sumant tecnologia i persones: experiència de l'A...
CGD2021 - "Revolució digital sumant tecnologia i persones: experiència de l'A...
Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)"
CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)"CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)"
CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)"
Congrés Govern Digital
 
CGD2019 - Sessió: "L'estratègia blockchain de Catalunya i un cas d'ús" (2/2)
CGD2019 - Sessió: "L'estratègia blockchain de Catalunya i un cas d'ús" (2/2)CGD2019 - Sessió: "L'estratègia blockchain de Catalunya i un cas d'ús" (2/2)
CGD2019 - Sessió: "L'estratègia blockchain de Catalunya i un cas d'ús" (2/2)
Congrés Govern Digital
 
CGD2019 - Sessió: "Tecnologies disruptives en l'Administració Tributària 4.0"
CGD2019 - Sessió: "Tecnologies disruptives en l'Administració Tributària 4.0"CGD2019 - Sessió: "Tecnologies disruptives en l'Administració Tributària 4.0"
CGD2019 - Sessió: "Tecnologies disruptives en l'Administració Tributària 4.0"
Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "La importància de les dades durant la COVID-19"
CGD2021 - "La importància de les dades durant la COVID-19"CGD2021 - "La importància de les dades durant la COVID-19"
CGD2021 - "La importància de les dades durant la COVID-19"
Congrés Govern Digital
 
CGD2019 - Sessió: "El potencial de la Blockchain per a les administracions pú...
CGD2019 - Sessió: "El potencial de la Blockchain per a les administracions pú...CGD2019 - Sessió: "El potencial de la Blockchain per a les administracions pú...
CGD2019 - Sessió: "El potencial de la Blockchain per a les administracions pú...
Congrés Govern Digital
 
Primera_datathon_sant_cugat
Primera_datathon_sant_cugatPrimera_datathon_sant_cugat
Primera_datathon_sant_cugat
Premsa Sant Cugat
 
Mesa "Institucions Data Driven" Jornades Big Data Institucions - Daniel Marco
Mesa "Institucions Data Driven" Jornades Big Data Institucions - Daniel MarcoMesa "Institucions Data Driven" Jornades Big Data Institucions - Daniel Marco
Mesa "Institucions Data Driven" Jornades Big Data Institucions - Daniel Marco
Iniciativa Barcelona Open Data
 
CGD2019 - Sessió: "Serveis proactius" (1/2)
CGD2019 - Sessió: "Serveis proactius" (1/2)CGD2019 - Sessió: "Serveis proactius" (1/2)
CGD2019 - Sessió: "Serveis proactius" (1/2)
Congrés Govern Digital
 
Model del Servei de Transparència per als Ens Locals - Jornada d'Estudi i Deb...
Model del Servei de Transparència per als Ens Locals - Jornada d'Estudi i Deb...Model del Servei de Transparència per als Ens Locals - Jornada d'Estudi i Deb...
Model del Servei de Transparència per als Ens Locals - Jornada d'Estudi i Deb...
Judith Aguas
 
Mesa Obertura Jornades Big Data Institucions - Lourdes Muñoz
Mesa Obertura Jornades Big Data Institucions - Lourdes MuñozMesa Obertura Jornades Big Data Institucions - Lourdes Muñoz
Mesa Obertura Jornades Big Data Institucions - Lourdes Muñoz
Iniciativa Barcelona Open Data
 
CGD2019 - Sessió: "La gestió basada en dades: casos pràctics" (2/2)
CGD2019 - Sessió: "La gestió basada en dades: casos pràctics" (2/2)CGD2019 - Sessió: "La gestió basada en dades: casos pràctics" (2/2)
CGD2019 - Sessió: "La gestió basada en dades: casos pràctics" (2/2)
Congrés Govern Digital
 
CGD2019 - Sessió: "Serveis proactius" (2/2)
CGD2019 - Sessió: "Serveis proactius" (2/2)CGD2019 - Sessió: "Serveis proactius" (2/2)
CGD2019 - Sessió: "Serveis proactius" (2/2)
Congrés Govern Digital
 
Mesa "Institucions Data Driven" Jornades Big Data Institucions - Mario Alguacil
Mesa "Institucions Data Driven" Jornades Big Data Institucions - Mario AlguacilMesa "Institucions Data Driven" Jornades Big Data Institucions - Mario Alguacil
Mesa "Institucions Data Driven" Jornades Big Data Institucions - Mario Alguacil
Iniciativa Barcelona Open Data
 
CGD2019 - Sessió: "Barcelona i Catalunya com a hub europeu del 5G" (1/2)
CGD2019 - Sessió: "Barcelona i Catalunya com a hub europeu del 5G" (1/2)CGD2019 - Sessió: "Barcelona i Catalunya com a hub europeu del 5G" (1/2)
CGD2019 - Sessió: "Barcelona i Catalunya com a hub europeu del 5G" (1/2)
Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
Congrés Govern Digital
 
INDRA: PROJECTE BESÒS
INDRA: PROJECTE BESÒSINDRA: PROJECTE BESÒS
INDRA: PROJECTE BESÒS
Festibity
 
Jordi Cirera | Ajuntament de Barcelona | Smart Cities
Jordi Cirera | Ajuntament de Barcelona | Smart CitiesJordi Cirera | Ajuntament de Barcelona | Smart Cities
Jordi Cirera | Ajuntament de Barcelona | Smart Cities
Smash Tech
 
CGD2019 - Sessió: "La gestió basada en dades: casos pràctics" (1/2)
CGD2019 - Sessió: "La gestió basada en dades: casos pràctics" (1/2)CGD2019 - Sessió: "La gestió basada en dades: casos pràctics" (1/2)
CGD2019 - Sessió: "La gestió basada en dades: casos pràctics" (1/2)
Congrés Govern Digital
 
ignius - Advanced Fabrication Center
ignius - Advanced Fabrication Centerignius - Advanced Fabrication Center
ignius - Advanced Fabrication Center
TICAnoia
 

What's hot (20)

CGD2021 - "Revolució digital sumant tecnologia i persones: experiència de l'A...
CGD2021 - "Revolució digital sumant tecnologia i persones: experiència de l'A...CGD2021 - "Revolució digital sumant tecnologia i persones: experiència de l'A...
CGD2021 - "Revolució digital sumant tecnologia i persones: experiència de l'A...
 
CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)"
CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)"CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)"
CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)"
 
CGD2019 - Sessió: "L'estratègia blockchain de Catalunya i un cas d'ús" (2/2)
CGD2019 - Sessió: "L'estratègia blockchain de Catalunya i un cas d'ús" (2/2)CGD2019 - Sessió: "L'estratègia blockchain de Catalunya i un cas d'ús" (2/2)
CGD2019 - Sessió: "L'estratègia blockchain de Catalunya i un cas d'ús" (2/2)
 
CGD2019 - Sessió: "Tecnologies disruptives en l'Administració Tributària 4.0"
CGD2019 - Sessió: "Tecnologies disruptives en l'Administració Tributària 4.0"CGD2019 - Sessió: "Tecnologies disruptives en l'Administració Tributària 4.0"
CGD2019 - Sessió: "Tecnologies disruptives en l'Administració Tributària 4.0"
 
CGD2021 - "La importància de les dades durant la COVID-19"
CGD2021 - "La importància de les dades durant la COVID-19"CGD2021 - "La importància de les dades durant la COVID-19"
CGD2021 - "La importància de les dades durant la COVID-19"
 
CGD2019 - Sessió: "El potencial de la Blockchain per a les administracions pú...
CGD2019 - Sessió: "El potencial de la Blockchain per a les administracions pú...CGD2019 - Sessió: "El potencial de la Blockchain per a les administracions pú...
CGD2019 - Sessió: "El potencial de la Blockchain per a les administracions pú...
 
Primera_datathon_sant_cugat
Primera_datathon_sant_cugatPrimera_datathon_sant_cugat
Primera_datathon_sant_cugat
 
Mesa "Institucions Data Driven" Jornades Big Data Institucions - Daniel Marco
Mesa "Institucions Data Driven" Jornades Big Data Institucions - Daniel MarcoMesa "Institucions Data Driven" Jornades Big Data Institucions - Daniel Marco
Mesa "Institucions Data Driven" Jornades Big Data Institucions - Daniel Marco
 
CGD2019 - Sessió: "Serveis proactius" (1/2)
CGD2019 - Sessió: "Serveis proactius" (1/2)CGD2019 - Sessió: "Serveis proactius" (1/2)
CGD2019 - Sessió: "Serveis proactius" (1/2)
 
Model del Servei de Transparència per als Ens Locals - Jornada d'Estudi i Deb...
Model del Servei de Transparència per als Ens Locals - Jornada d'Estudi i Deb...Model del Servei de Transparència per als Ens Locals - Jornada d'Estudi i Deb...
Model del Servei de Transparència per als Ens Locals - Jornada d'Estudi i Deb...
 
Mesa Obertura Jornades Big Data Institucions - Lourdes Muñoz
Mesa Obertura Jornades Big Data Institucions - Lourdes MuñozMesa Obertura Jornades Big Data Institucions - Lourdes Muñoz
Mesa Obertura Jornades Big Data Institucions - Lourdes Muñoz
 
CGD2019 - Sessió: "La gestió basada en dades: casos pràctics" (2/2)
CGD2019 - Sessió: "La gestió basada en dades: casos pràctics" (2/2)CGD2019 - Sessió: "La gestió basada en dades: casos pràctics" (2/2)
CGD2019 - Sessió: "La gestió basada en dades: casos pràctics" (2/2)
 
CGD2019 - Sessió: "Serveis proactius" (2/2)
CGD2019 - Sessió: "Serveis proactius" (2/2)CGD2019 - Sessió: "Serveis proactius" (2/2)
CGD2019 - Sessió: "Serveis proactius" (2/2)
 
Mesa "Institucions Data Driven" Jornades Big Data Institucions - Mario Alguacil
Mesa "Institucions Data Driven" Jornades Big Data Institucions - Mario AlguacilMesa "Institucions Data Driven" Jornades Big Data Institucions - Mario Alguacil
Mesa "Institucions Data Driven" Jornades Big Data Institucions - Mario Alguacil
 
CGD2019 - Sessió: "Barcelona i Catalunya com a hub europeu del 5G" (1/2)
CGD2019 - Sessió: "Barcelona i Catalunya com a hub europeu del 5G" (1/2)CGD2019 - Sessió: "Barcelona i Catalunya com a hub europeu del 5G" (1/2)
CGD2019 - Sessió: "Barcelona i Catalunya com a hub europeu del 5G" (1/2)
 
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
 
INDRA: PROJECTE BESÒS
INDRA: PROJECTE BESÒSINDRA: PROJECTE BESÒS
INDRA: PROJECTE BESÒS
 
Jordi Cirera | Ajuntament de Barcelona | Smart Cities
Jordi Cirera | Ajuntament de Barcelona | Smart CitiesJordi Cirera | Ajuntament de Barcelona | Smart Cities
Jordi Cirera | Ajuntament de Barcelona | Smart Cities
 
CGD2019 - Sessió: "La gestió basada en dades: casos pràctics" (1/2)
CGD2019 - Sessió: "La gestió basada en dades: casos pràctics" (1/2)CGD2019 - Sessió: "La gestió basada en dades: casos pràctics" (1/2)
CGD2019 - Sessió: "La gestió basada en dades: casos pràctics" (1/2)
 
ignius - Advanced Fabrication Center
ignius - Advanced Fabrication Centerignius - Advanced Fabrication Center
ignius - Advanced Fabrication Center
 

Similar to CGD2021 - "Nou DESA'L, modernització del repositori documental del Consorci AOC i transformació al núvol amb Claranet"

Lopes joao poweractivitat12
Lopes joao poweractivitat12Lopes joao poweractivitat12
Lopes joao poweractivitat12J4602
 
SISTEMES EMPRESARIALS DE GESTIÓ
SISTEMES EMPRESARIALS DE GESTIÓSISTEMES EMPRESARIALS DE GESTIÓ
SISTEMES EMPRESARIALS DE GESTIÓvgr22
 
SISTEMES EMPRESARIALS DE GESTIÓ D'INFORMACIO
SISTEMES EMPRESARIALS DE GESTIÓ D'INFORMACIOSISTEMES EMPRESARIALS DE GESTIÓ D'INFORMACIO
SISTEMES EMPRESARIALS DE GESTIÓ D'INFORMACIOvgr22
 
Cloud computing · Avantatges empresarials [SW Hosting]
Cloud computing · Avantatges empresarials [SW Hosting]Cloud computing · Avantatges empresarials [SW Hosting]
Cloud computing · Avantatges empresarials [SW Hosting]
Patrick Agut Klose
 
sistema empresarial de gestó d'informació
sistema empresarial de gestó d'informaciósistema empresarial de gestó d'informació
sistema empresarial de gestó d'informacióvgr22
 
Cloud/treball en xarxa (La Salle)
Cloud/treball en xarxa (La Salle)Cloud/treball en xarxa (La Salle)
Cloud/treball en xarxa (La Salle)
Fernando Blanco
 
Estalvi i millora de la productivitat mitjançant eines TIC
Estalvi i millora de la productivitat mitjançant eines TICEstalvi i millora de la productivitat mitjançant eines TIC
Estalvi i millora de la productivitat mitjançant eines TIC
Nexica
 
Activitat 2
Activitat 2Activitat 2
Activitat 2
VidPC
 
Activitat 2
Activitat 2Activitat 2
Activitat 2
VidPC
 
Activitat 2
Activitat 2Activitat 2
Activitat 2
VidPC
 
Presentació de Microsoft SQL server 2012
Presentació de Microsoft SQL server 2012Presentació de Microsoft SQL server 2012
Presentació de Microsoft SQL server 2012
Roger Casadejús Pérez
 
Projecte Iniciativa TIC 2022: TELEFÓNICA
Projecte Iniciativa TIC 2022: TELEFÓNICAProjecte Iniciativa TIC 2022: TELEFÓNICA
Projecte Iniciativa TIC 2022: TELEFÓNICA
Festibity
 
Depradopradooscar _poweractivitat12
Depradopradooscar _poweractivitat12Depradopradooscar _poweractivitat12
Depradopradooscar _poweractivitat12
Oscar Prk
 
Ulrich redondo powerenunciat2
Ulrich redondo powerenunciat2Ulrich redondo powerenunciat2
Ulrich redondo powerenunciat2Mayteulrich
 
De què parlem quan parlem de serveis al núvol?
De què parlem quan parlem de serveis al núvol?De què parlem quan parlem de serveis al núvol?
De què parlem quan parlem de serveis al núvol?
Ricard de la Vega
 
De què parlem quan parlem de serveis al núvol?
De què parlem quan parlem de serveis al núvol?De què parlem quan parlem de serveis al núvol?
De què parlem quan parlem de serveis al núvol?
CSUC - Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya
 
El camí al núvol de la UOC
El camí al núvol de la UOCEl camí al núvol de la UOC

Similar to CGD2021 - "Nou DESA'L, modernització del repositori documental del Consorci AOC i transformació al núvol amb Claranet" (20)

Lopes joao poweractivitat12
Lopes joao poweractivitat12Lopes joao poweractivitat12
Lopes joao poweractivitat12
 
SISTEMES EMPRESARIALS DE GESTIÓ
SISTEMES EMPRESARIALS DE GESTIÓSISTEMES EMPRESARIALS DE GESTIÓ
SISTEMES EMPRESARIALS DE GESTIÓ
 
SISTEMES EMPRESARIALS DE GESTIÓ D'INFORMACIO
SISTEMES EMPRESARIALS DE GESTIÓ D'INFORMACIOSISTEMES EMPRESARIALS DE GESTIÓ D'INFORMACIO
SISTEMES EMPRESARIALS DE GESTIÓ D'INFORMACIO
 
Cloud computing · Avantatges empresarials [SW Hosting]
Cloud computing · Avantatges empresarials [SW Hosting]Cloud computing · Avantatges empresarials [SW Hosting]
Cloud computing · Avantatges empresarials [SW Hosting]
 
sistema empresarial de gestó d'informació
sistema empresarial de gestó d'informaciósistema empresarial de gestó d'informació
sistema empresarial de gestó d'informació
 
Cloud/treball en xarxa (La Salle)
Cloud/treball en xarxa (La Salle)Cloud/treball en xarxa (La Salle)
Cloud/treball en xarxa (La Salle)
 
Estalvi i millora de la productivitat mitjançant eines TIC
Estalvi i millora de la productivitat mitjançant eines TICEstalvi i millora de la productivitat mitjançant eines TIC
Estalvi i millora de la productivitat mitjançant eines TIC
 
Presentación1
Presentación1Presentación1
Presentación1
 
Activitat 2
Activitat 2Activitat 2
Activitat 2
 
Activitat 2
Activitat 2Activitat 2
Activitat 2
 
Activitat 2
Activitat 2Activitat 2
Activitat 2
 
Presentació de Microsoft SQL server 2012
Presentació de Microsoft SQL server 2012Presentació de Microsoft SQL server 2012
Presentació de Microsoft SQL server 2012
 
Projecte Iniciativa TIC 2022: TELEFÓNICA
Projecte Iniciativa TIC 2022: TELEFÓNICAProjecte Iniciativa TIC 2022: TELEFÓNICA
Projecte Iniciativa TIC 2022: TELEFÓNICA
 
Depradopradooscar _poweractivitat12
Depradopradooscar _poweractivitat12Depradopradooscar _poweractivitat12
Depradopradooscar _poweractivitat12
 
Ulrich redondo powerenunciat2
Ulrich redondo powerenunciat2Ulrich redondo powerenunciat2
Ulrich redondo powerenunciat2
 
Cloud Computing
Cloud ComputingCloud Computing
Cloud Computing
 
De què parlem quan parlem de serveis al núvol?
De què parlem quan parlem de serveis al núvol?De què parlem quan parlem de serveis al núvol?
De què parlem quan parlem de serveis al núvol?
 
Exercici 2
Exercici 2Exercici 2
Exercici 2
 
De què parlem quan parlem de serveis al núvol?
De què parlem quan parlem de serveis al núvol?De què parlem quan parlem de serveis al núvol?
De què parlem quan parlem de serveis al núvol?
 
El camí al núvol de la UOC
El camí al núvol de la UOCEl camí al núvol de la UOC
El camí al núvol de la UOC
 

More from Congrés Govern Digital

CGD2021 - "Aprenent a millorar la gestió documental amb la intel·ligència art...
CGD2021 - "Aprenent a millorar la gestió documental amb la intel·ligència art...CGD2021 - "Aprenent a millorar la gestió documental amb la intel·ligència art...
CGD2021 - "Aprenent a millorar la gestió documental amb la intel·ligència art...
Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "Aprenent a millorar la gestió documental amb la intel·ligència art...
CGD2021 - "Aprenent a millorar la gestió documental amb la intel·ligència art...CGD2021 - "Aprenent a millorar la gestió documental amb la intel·ligència art...
CGD2021 - "Aprenent a millorar la gestió documental amb la intel·ligència art...
Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"
CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"
CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"
Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"
CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"
CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"
Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "Cap a una identitat digital europea"
CGD2021 - "Cap a una identitat digital europea"CGD2021 - "Cap a una identitat digital europea"
CGD2021 - "Cap a una identitat digital europea"
Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "Accés segur als teletreballadors de la Generalitat de Catalunya am...
CGD2021 - "Accés segur als teletreballadors de la Generalitat de Catalunya am...CGD2021 - "Accés segur als teletreballadors de la Generalitat de Catalunya am...
CGD2021 - "Accés segur als teletreballadors de la Generalitat de Catalunya am...
Congrés Govern Digital
 
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
Congrés Govern Digital
 
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
Congrés Govern Digital
 
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "La xarxa pública de fibra òptica, infraestructura clau per a la tr...
CGD2021 - "La xarxa pública de fibra òptica, infraestructura clau per a la tr...CGD2021 - "La xarxa pública de fibra òptica, infraestructura clau per a la tr...
CGD2021 - "La xarxa pública de fibra òptica, infraestructura clau per a la tr...
Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...
CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...
CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...
Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...
CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...
CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...
Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"
CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"
CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"
Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"
CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"
CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"
Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "Més enllà del treball en equip, la cultura d’un equip (humà)"
CGD2021 - "Més enllà del treball en equip, la cultura d’un equip (humà)"CGD2021 - "Més enllà del treball en equip, la cultura d’un equip (humà)"
CGD2021 - "Més enllà del treball en equip, la cultura d’un equip (humà)"
Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"
CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"
CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"
Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"
CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"
CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"
Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"
CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"
CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"
Congrés Govern Digital
 

More from Congrés Govern Digital (20)

CGD2021 - "Aprenent a millorar la gestió documental amb la intel·ligència art...
CGD2021 - "Aprenent a millorar la gestió documental amb la intel·ligència art...CGD2021 - "Aprenent a millorar la gestió documental amb la intel·ligència art...
CGD2021 - "Aprenent a millorar la gestió documental amb la intel·ligència art...
 
CGD2021 - "Aprenent a millorar la gestió documental amb la intel·ligència art...
CGD2021 - "Aprenent a millorar la gestió documental amb la intel·ligència art...CGD2021 - "Aprenent a millorar la gestió documental amb la intel·ligència art...
CGD2021 - "Aprenent a millorar la gestió documental amb la intel·ligència art...
 
CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"
CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"
CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"
 
CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"
CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"
CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"
 
CGD2021 - "Cap a una identitat digital europea"
CGD2021 - "Cap a una identitat digital europea"CGD2021 - "Cap a una identitat digital europea"
CGD2021 - "Cap a una identitat digital europea"
 
CGD2021 - "Accés segur als teletreballadors de la Generalitat de Catalunya am...
CGD2021 - "Accés segur als teletreballadors de la Generalitat de Catalunya am...CGD2021 - "Accés segur als teletreballadors de la Generalitat de Catalunya am...
CGD2021 - "Accés segur als teletreballadors de la Generalitat de Catalunya am...
 
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
 
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
 
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
 
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
 
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
 
CGD2021 - "La xarxa pública de fibra òptica, infraestructura clau per a la tr...
CGD2021 - "La xarxa pública de fibra òptica, infraestructura clau per a la tr...CGD2021 - "La xarxa pública de fibra òptica, infraestructura clau per a la tr...
CGD2021 - "La xarxa pública de fibra òptica, infraestructura clau per a la tr...
 
CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...
CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...
CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...
 
CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...
CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...
CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...
 
CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"
CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"
CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"
 
CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"
CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"
CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"
 
CGD2021 - "Més enllà del treball en equip, la cultura d’un equip (humà)"
CGD2021 - "Més enllà del treball en equip, la cultura d’un equip (humà)"CGD2021 - "Més enllà del treball en equip, la cultura d’un equip (humà)"
CGD2021 - "Més enllà del treball en equip, la cultura d’un equip (humà)"
 
CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"
CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"
CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"
 
CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"
CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"
CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"
 
CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"
CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"
CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"
 

CGD2021 - "Nou DESA'L, modernització del repositori documental del Consorci AOC i transformació al núvol amb Claranet"

 • 1. SergioGutierrezi Miquel Rodrigo – 10 Novembre 2021 NouDESA’L ModernitzaciódelrepositoridocumentaldelConsorciAOCitransformacióalnúvol ambClaranet
 • 2. MiquelRodrigo i Serret. Director Comercial a Claranet desde2011 Executive Program Marketing and Sales ESADE MBA per EAE Enginyer Tècnic deTelecomunicacions perla UPC SergioGutiérrezPalomino Cap deprojectes a l'AOC des de2007 Enginyer informàtic i postgrau engovern i gestió pública enla societat dela informació: e-Govern Presentació Nou DESA’L
 • 3. • Per donar resposta a l’important increment en l’ús dels seus serveis, l’any 2018 l’AOC va dur a terme diferents iniciatives en l’àmbit del núvol per complementar el CPD principal: ⚬ Núvol privat (IaaS) com aCPD secundari per alsserveis més crítics ⚬ Núvol híbrid (Azure Stack) on es va desplegar el servei Hèstia ⚬ Núvol públic (AWS) on es va desplegar laweb corporativa • Aquestes iniciatives es van dur a terme de forma individual, però ràpidament ens vam adonar de la necessitat d’establir un pla de transformació digital dins el qual calia definir l’estratègia d’evolució dels serveis de l’AOC al núvol, establint una nova arquitectura de CPDs on el núvol públic tingués unpaper cada vegada més relevant. • L’adopció del núvol públic ve motivada per la seva gran capacitat d’escalabilitat, per l’alt rendiment i per la seva gran fiabilitat, i no tant per la possiblereducció de costos oper l’augmentde laproductivitatal’hora de desenvolupari posaren marxa nous serveis. Nou DESA’L Context
 • 4. Nou DESA’L • Els eixos principals de l’estratègia d’adopció del núvol de l’AOC són mantenir el control sobre la infraestructura, transformar els serveis intentantminimitzarel riscde dependència del fabricanti facilitarla portabilitatdels serveis. • En el cas del DESA’L, però hem adoptat un enfocament altament natiu i amb un alt grau de dependència del fabricant (AWS). Aquesta decisió ve fonamentada per l’alt volum de documents que tenim previstos per als propers anys (centenars de milions) que ens obliga a prioritzarl’escalabilitat delDESA’L, a l’horaque intentem minimitzarels costos. Estratègia i enfocament
 • 5. Nou DESA’L • És un repositori documental transversal, accessible via API, flexible i altament parametritzable que ofereix funcions de custòdia, catalogació, cerca, retenció i recuperacióde documentselectrònics generats pelsdiferents serveis d’administracióelectrònica de l’AOC (a mig terminis’obriràa tercers). • DESA’L cobreix des de la captura dels documents/expedients i les seves metadades, fins el seu emmagatzematge, catalogació, consulta, retenció i disposició, garantint en tot moment la integritat dels documents, l’absència de programari maliciós, l’autenticitat dels serveis integradors i l’auditoria exhaustivade totesles operacionsrealitzades. • DESA’Ldisposad’unpotentmotor de cerca d’expedientsi documentsa partirdelsparàmetres definitsdinsel model documental. • DESA’Lpermet lainteroperabilitatdelsexpedientsi documentsgràcies a l’exportaciód’aquestsen format ENI. Definició del servei
 • 6. Nou DESA’L • Elnou DESA’Ls’ha posaten marxa en mode pilotamb laintegracióde l’eValisa aprincipisd’octubrede 2021. • Està previstque abansde finalsdel 2021 s’integrinl’e-Tauleri l’EACAT. • Al llargde 2022 s’aniranintegrant de forma progressivalaresta de serveis de l’AOC (e-Notum, ERES,REPRESENTA,etc.) • A finalsde 2022 s’obriràel nouDESA’L a serveis de tercers. Full de ruta
 • 7. Nou DESA’L • DESA’L és la pedra angular del pla de transformació digital de l’AOC en tant serà el repositori on s’ubicaran els documents generats per tots els serveis d’administracióelectrònicade l’AOC i per tant esdevindrà un element altamentcrític en l’arquitecturade serveis de l’AOC. • DESA’Lés el primer servei de l’AOC dissenyati implementatamb un enfocament natiude núvol públic. • DESA’L ha d’assumir els requeriments de seguretat més elevats (està prevista la certificació de compliment amb el nivell alt de l’ENS al llarg del 2022)per no comprometre cap delsserveis de l’AOC nitampoc cap documentconfidencialdelsque custodiarà. • Per dissenyar i implementar el nou DESA’L, l’AOC va decidir evitar cap tipus de risc i seleccionar com a solució de cloud públic a AWS (líder mundial) i com a partner tecnològic Claranet, un proveïdor proper, de confiança i amb els nivells de certificació més exigents tant en AWS com en l’ENS. Criteris selecció partner
 • 8. Objectiusdel Consorci AOC: Desenvolupament, infraestructura,posada en marxa i explotaciódel nou DESA’L per reemplaçarl’anteriorrepositori documental corporatiuque va esdevenir obsoleti que es trobavaallímitde capacitatdegestió de documents. Principalsreptes: • Gestióde centenars de milionsde documents (capacitatde creixement il.limitada). • Complexitatde la solució:ingrés, descripció,indexació,cerca, recuperació de documents.electrònics, aixícom encarregar-se de l’emmagatzematge i custòdiasegura de documents i expedients durant latramitació ifins al seu tancament. • Alt nivellde Seguretat: Compliment EsquemaNacionalde Seguretat nivellalt. • No experiències prèvies en -l’àmbitde l’administraciópública-a AWS d’aquestadimensió. • Proposta tecnològica amb garantiesde fiabilitat,rendiment i seguretat. Nou DESA’L Enteniment
 • 9. • Partner presència locali proper • Seu central aBarcelona(Spain) • Més de 10.000 clients. • Operacions a 10 països • Més 2.500 persones a 24 oficines • 460m € ingressos anuals • 43 data centres • Posicionats al Gartner Magic Quadrant darrers 7 anys enGestió Cloud Híbrid Barcelona Office One of our 43 Managed Datecentres Profitable Growth Key Partner in the Black Hat Events Cloud experts Strong customer base Nou DESA’L Claranet
 • 10. Transform and run applications on any cloud Theexpertise you needto keepyour business safe and secure Cybersecurity Networks Hybrid cloud Connect people, places and clouds Workplace Hardware, IT Supply, IT projects, Remote Desktop Partnership amb AWS al més alt nivell Nou DESA’L Portfoli i Certificacions
 • 11. Donada la importància i criticitat del projecte es requeria d’un Calendari exigent. Realitzat en Temps record Gantt (10 mesos) Posta en producció a realitzada a primers d’Octubre ! Integració amb eValisa i resta de serveis. Nou DESA’L Project Plan
 • 12. Arquitectura Solució Serverless Desplegament Infrastructura coma codi Scripts decreació entemps real per desplegament d’infrastructura com a codi (IaaC). Nou DESA’L Registre d’Auditoria Implementació QLDB Bases dedades immutables Tecnologia blockchain Basesde dades No relacionals (NoRDS) AWS DynamoDB Seguretat Compliment ENS mitjançant el desplegament deWAF (protecció d’àtacs), KMS (encriptació), CloudWatch Logs (traçabilitat), CloudTrail (registre d’events) entre d’altres. Arquitecturaevent-driven Generació de fluxes enbase a events. Pujar document a bucket S3, execució deLambda, comprovació virus i gestió del cicle devida de les entitats fitxers, documents i expedients mitjançant API.
 • 13.  Projecteprioritatidel Consorci AOC i pedra angular de integracióamb restade serveis.  Solucióescalable,fiable i segura basada en Cloud Public AWS.  Claranet seleccionatcom a partner proximitatlocali amb alt expertise i certificacionsen Cloud.  Compliment calendariexigenti per tant reducciódel temps de posada en marxa.  Desplegamentde Soluciód’Arquitecturabasada en events (event-driven), segura (compliment amb ENS nivell alt), sense servidors(serverless)i infrastructuracom a codi donant resposta excel.lenta les necessitats del Consorci AOC. Nou DESA’L Conclusions