Advertisement
Advertisement

More Related Content

More from Congrés Govern Digital(20)

Advertisement

Recently uploaded(20)

CGD2021 - "Més enllà del treball en equip, la cultura d’un equip (humà)"

  1. Més enllà del treball en equip, la cultura d’un equip (humà) Ponents: Jordi Castanyer i Dani Rodríguez NOUS ESCENARIS. NOVES OPORTUNITATS.
  2. Pro P òsit E ficiència R esponsabilitat Autoge S tió C O municació Co N eixement Digit A l Cultura amb enfoc a la... Les eines que fem servir són:
  3. El nostre propòsit dona sentit a la nostra existència i fa que valgui la pena el que estem fent. La llibertat i la responsa- bilitat juntes fan que surti a la llum tot allò que qual- sevol consideri necessari que passi. Tothom ha de poder saber el que està passant en tot moment i detectar necessitats particulars o globals de l'equip. Construir en digital sense oblidar el valor humà ens permet mantenir les dinàmiques d’equip en la distància. La resolució de problemes i presa de decisions conjunta ens ajuda a adaptar-nos a les circumstàncies amb rapidesa. Monogràfic. Trobada en entorns informals per a fer una aturada en el dia a dia, reflexionar sobre què estem fent o com ho estem fent, construir projectes conjuntament i reforçar valors. Tot l'equip participa en la creació de l'estratègia, en la priorització de projectes i tothom és responsable d'al- gun projecte. Les decisions es prenen conjuntament. Amb la documentació accedim a la memòria de l'equip en qualsevol moment i amb la comunicació a la intuïció experta de cadascú. Cultura amb enfoc a la... Pro P òsit E ficiència R esponsabilitat Autoge S tió C O municació Co N eixement Digit A l
  4. # Davant un problema, els companys han d'ajudar a relativitzar-lo # Parlar en plural # En moments de molta feina, delegar abans de fer hores extres o atabalar-se # Registrar les tasques al Jira # Dir-ho tot a les reunions, amb respecte, amor i carinyo # Tots els temes els ha de controlar i gestionar més d'una persona # Mirar-ho tot en positiu # Establir compromisos amb temps d'execució # Dinar col·lectiu el primer dilluns de cada mes # Abraçada d'equip cada cop que ens vulguem felicitar # Celebrar els aniversaris # Explicar-nos allò que queda fora de la normalitat # No tenir por a fer peticions, aixecar el dit # Revisar les normes semestralment (a cada monogràfic) # Revisar assignació de projectes anualment # Escriure al canal d'Slack i al Jira les noves idees i revisar-les semestralment # Revisar dinàmiques d'equip i canals de comunicació # Incloure retrospectives a les accions realitzades Normes de l'equip
  5. ORGANITZA #CGD2021 Gràcies! governdigital.cat @GovernDigital @JordiCastanyer1 #emunicipis
Advertisement