SlideShare a Scribd company logo
H C
9:
/
!"
.
1. printf
1.
2.
3. !
4. " #
5. $! % !
6. ! $! printf
.
1. scanf
1. $!
2.
&.
!"# $ %
A.
1. #
&!"# $ %
# " « » # $ % $ "
$ & '' $ % ! % &' %.
"$ % % :
( " .
! % & # ! printf # % "
$ '% # , "' ' $ .
$" # '' & # % $ % # %
$ # % "$ puts, putc, #.'$.
( ! % %$ '
)$ % % $ # % $ % ! % &'
! $ % $ # % %$ ' . * '% # %
$" .
A.
2. + ' printf
'!"# $ %
+ ' printf % & &' # , $ $ & '' $ !"
" .
# :
+ printf $ $ ' # % , # &, " $ & '' "
$ % ' % .
* - # "$ % % $ % $ % % .
printf("Eisagete arithmo metaksi 1 kai 100:");
printf("Eisagete allon ena arithmo metaksi 1 kai 100:");
printf("To ginomeno tou %d kai tou %d einai: %dn",a,b,c);
printf("nnPatiste Enter gia eksodo");
A.
2. + ' printf
1.( "$ .
(!"# $ %
)$ # % , # printf $ .
1 ! &' $ % $ ' % " :
"$ % % & ' $ $ # ' % $ & '' % " .
/0 0.+! % & ' ! # 1 $" $' # “……”. ! %
& ' % # ! ' , ' % .
% & ' $ ' $" ! # ( ' - $ %
$ '
! % # % # # ! # $ % # % % # #
%'
( # ‘n’ $ % ' ! # '' " # $
% $ # ' '' " .
printf(" ");
A.
2. + ' printf
1. ( "$ .
)!"# $ %
2 ! &' $ % $ ' % ( , " '
' & " % ! #" ):
( 1 " % & ' $ % # %$ " $ % $ !
%d. ( %d # ' $ # "$ % & # # %$
# &' $ % ! % " .
$ #, # :
(%$, "
printf(" %d", );
int x;
x=1;
printf(" H metabliti exei timi %d ",x)
H metabliti exei timi 1
x
1
A.
2. + ' printf
1. ( "$ .
*!"# $ %
3 ! &' $ % $ ' % (# $ ' $ $
! % #" ' - ' " $ "# )
% & ' , ! % %d. ( 1 %d #
&' 1 (2 " ) # 2 %d # &' 2 (3
" )
$ #, # :
(%$, "
printf(" 2 %d", 1, 2);
int x,y;
x=1;
y=6;
printf(" Oi times einai: %d kai %d ",y,x)
Oi times einai: 6 kai 1
x
1
y
A.
2. + ' printf
1. ( "$ .
+!"# $ %
0 "$ $ % printf # , ' :
$ % & ' ! % %d # ' % $" #"
$ % # &' .
$ % & ' ! % %d # ' % $"
#" $ % # &' .
#. .#.
" $ $ printf # %$, % # '' %
$ % "$ $ # &' , % & ' #.'.$.
A.
2. + ' printf
2. # . #
!"# $ %
" " & 1 % ‘n’ % & ' , '' 1 " . 0
! # % " #" ! # $ % " $ # ' % $ -
# %$, " .
2$ ! % # '' # ! # $ % $ ! $ %
% & ' . 3 " ! # #" % " # (backslash). % :
$! ' (
n ''
t Tab ( # # )
a Beep (O %$ ' # beep)
 # $ % (! # backslash)
" # $ % " (! # $' #")
' # $ % ‘ (! # #")
A.
2. + ' printf
2. # . #
,-!"# $ %
' $ " ! % #, ! #
/* special.c: Anadeikniei tin xrisi twn xaraktirwn
diafigis */
#include <stdio.h>
main()
{
printf("nttANAFORA");
printf("n ---------------------------------");
printf("ntAtomottAmoibi ");
printf("n ---------------------------------");
printf("n tGiorgostt 100");
printf("n tKostastt 200");
printf("n tElenitt 150");
printf("n ---------------------------------");
printf("naBeep.naBeep.naBeep.");
}
# , &' $ % :
ANAFORA
---------------------------------
Atomo Amoibi
---------------------------------
Giorgos 100
Kostas 200
Eleni 150
---------------------------------
Beep.
Beep.
Beep.
Telos Programmatos.
A.
2. + ' printf
3. 4 #, ( $
,,!"# $ %
( %d ! $ % & ' , # %
# &' .
3 $ , % $" $ %. % " '
$ $ % ' % %$, % , ! $ # '
$ .
$ ! % 4 $ , % .
! )
%d int
%f float, double
%c char
%s % & ' ($ # ! # )
%ld long
%u unsigned int
A.
2. + ' printf
3. 4 #, ( $
,!"# $ %
' $ " ! $ , :
#, # : ! $ % ' $ , "
$ ' " !!
/* prosd.c: Anadeikniei tin xrisi twn prosdioristwn */
#include <stdio.h>
int main()
{
int x,y;
float a,b;
x=1;
y=2;
a=2.2;
b=3.3;
printf("nAkeraioi Arithmoi: (%d+%d)/2=%d",x,y,(x+y)/2);
printf("nPragmatoi Arithmoi: (%f+%f)/2=%f",a,b,(a+b)/2);
}
A.
2. + ' printf
4. . , # #
,&!"# $ %
)$ $ $ , # $ " $ #
$ %f # ’ %$, 6 # # 5 - .
% " " $ % # &, % !, % #
$' # #, 5 - $ % ' % - .
( % # #" % $ %f :
" # %$ ( ' " % $' , # ) #
%$ # # 5 - ( # & # #, 5 - )
$ ' :
* %$, " :
( ! " %$, # 3 # % , 0, %$ ' , 3
# # , ' 8 )
printf("%8.3f",1/3);
% . f
0.333
# ! $' # # $ # ,
- $ " .
.!. $ %4d # %$, # $ % # ' % % $' # , .
A.
2. + ' printf
4. . , # #
,'!"# $ %
' $ " ! $ , :
/*width_precision.c: Deixnei tin epirroi ston prosdioristi twn width+precision */
#include <stdio.h>
main()
{
float f=10.0/7.0;
int i,num;
printf("nPragmatikoi Arithmoi: ");
printf("n%8.3f", f);
printf("n%8.4f", f);
printf("n%8.5f", f);
printf("n%8.6f", f);
printf("nnAkeraioi Arithmoi: ");
num=1;
for (i=1; i<=8; i++)
{
printf("n|%-10d|%10d|",num,num);
num*=10;
}
}
A.
2. + ' printf
5. % & %'
,(!"# $ %
# % & %' printf
'' $ $ , :
) ! $ ! # n
) ! $' " $" '' 1 % !
3 '" % % & '' .
# ' $ ' # - % ! printf "$ ' % '' %
" , & 1 n ! % & ' ( % & !
% , )
! - " - #, # , % $ # $ .
! $ ' $ $ " # %$, '
"$ !
A.
2. + ' printf
6. (%$ #" % # #" printf
,)!"# $ %
( % # #" printf :
( $ , " % & ' $ % %$, " # % " $ !
$ " % # # '' ' - $ $"
$ % # ' % & % .
+ % $ - $' ! # $ % - # " .
( % # #" $ , :
)$ % flags: - $ " ! , $ " #. .
width: ' ! " ! # $ % %$,
precision: # & # #, -
length: $ % $ %
specifier: $
int printf ( const char * format, ... );
%[flags][width][.precision][length]specifier
* ! :
%$ " % - % # &' $ % $' % # #" printf. %
$ ' $ $' - # $ $ % $ ", '' $
% ! ! - .
A.
2. + ' printf
6. (%$ #" % # #" printf
,*!"# $ %
(%$ # $ printf:
! )
d i #
u #
o 0# #"
x 16 #"
X 16 #" (3 - ' )
f #"
F #" (3 - ' )
e $ # -
E $ # - (3 - ' )
a #" # #"
A #" # #" (3 - ' )
c . #
s # . #
p % #
% ( % # ' % $" %, %$, %
A.
2. + ' printf
6. (%$ #" % # #" printf
,+!"# $ %
flags:( $ $ - % :
width: ' ! $' ! # $ % %$, :
precision: # & # #, -
! width, & 1 % " # #, 5 - , & 1 % #
$' 5 - # 1 $" " .
Flags
- $ ! "
+ (%$, $ " # % #
#
. $ o,x # X $ % %$, !
$ 0, 0x # 0X !
0
1 ’ , " # , % % "
$ width.
Width
# "
' ! " # #, 5 - $ % %$ .
$ $ $ % " # " % $' ,
# # # ' % ! .
*
( $' $ 1 ", '' " $ %
# ' % % & ' # $ .
A.
2. + ' printf
6. (%$ #" % # #" printf
,!"# $ %
length: '' 1 $ # $
d i u o x X
f F e E
g G a A
c s p n
int unsigned int double int char* void* int*
hh
signed
char
unsigned
char
signed
char*
h short int
unsigned
short int
short int*
l long int
unsigned
long int
wint_twchar_t* long int*
ll
long long
int
unsigned
long long
int
long long
int*
j intmax_t uintmax_t intmax_t*
z size_t size_t size_t*
t ptrdiff_t ptrdiff_t ptrdiff_t*
L
long
double
A.
2. + ' printf
6. (%$ #" % # #" printf
-!"# $ %
3 $ :
/* printf example */
#include <stdio.h>
int main()
{
printf ("Simplirwsi me kena: |%10d| n", 1980);
printf ("Simplirwsi me midenika: |%010d| n", 1980);
printf ("Morfes arithmou: %d %x %o %#x %#o n", 100, 100, 100, 100, 100);
printf ("Pragmatikoi: %4.2f %+.0e %E n", 3.1416, 3.1416, 3.1416);
printf ("Me to asteraki: %*d n", 5, 10);
}
B.
1. #
,!"# $ %
+ ' scanf & # % $ % ! $" ! .
)$ # printf $ % $ # % " % , #
scanf $ # % " % .
% $" 2, % "$ % - scanf # % # #" % .
! # - ' stdio.h, ’ % " $ $ $ # % #include
' % ! $ % .
B.
1. + ' scanf
1. % # #"
!"# $ %
H scanf % :
)$ &' $ % $ 2 :
( 1 " $ % $ % $ % & %
% %x ( $ $ $' # ) $
& ' % $ $ % ' %
( 2 " %$ ! # & # ' % $" " &' ,
$ $ # % $ % !
" ' $ %$ ! #" & ' & $ % - ' $
$" " &' $" $ % ' %
% # .
# # " # ' ' scanf $ " «$ , » # $" !
$' # ' # $ Enter. "' % ", $ %
$' # '" ! $ # &' , # $ " # '
$" ' .
scanf("%x",& );
# $ : 0 $ double %f, '' %lf. % $, double:
• printf $ %f ( %lf)
• scanf $ %lf
B.
1. + ' scanf
2. ( "$ .
&!"# $ %
$ % $ " &' ' scanf ! 1 #
% $ .
( $ " $ & ' % 2 ( $ # #
$ #")
! ! # ' $ $ %!" '' # # !
$ % $ % % $ & .
$.!. * %' 5 ! :
6 #" : ( '. & ' $ # )
6 #" # & ' $ '' tabs.
int x;
float y;
scanf("%d %f",&x,&y);
2 4.25
8 5.333
• * # ' # # ! % scanf # & &' .
• $ # '" ! % # ! $ "#
$' # ' # - !
3 …
'!"# $ %
• ! % ' , #" / …
• 2$ ! % #" $ '' % / .
• * # $, # % / ! # %.
• 0 "! % $ % ! % / "' % % & #
$ % .
• ( %$"' $ $" !
. #
1. $'" $ "
(!"# $ %
1. 5 ' #' $ " $ % ! # %$, - # " %
% ! .
2. % # # main $ $ ! " $" 1 4
( ' ! " ! & ' " $" 1 4)
1. ! 1, & 1 # &' # %$,
" .
2. ! 2, # ' % ! ( print)
$ & 1 # " 7 # %$, 7 - '
Kalimera.
3. ! 3, & 1 float &' , # %$, ¼
( ' 4 # %$, $ ' ) 4 # # 5 - .
4. ! 4, & % ! (
eisagogi_pinaka) $ % ', $ # 5 double &' , , & 1
% $" $' # '" # %$, " % .
. #
2. - $ # $
)!"# $ %
1. 3 # % $ " $ % %$, :
* *
** **
*** ***
**** ****
**********
. #
3. #" - $ # $
*!"# $ %
3 , , # $ & % , $" ::
• ( " $ # # % # '' ' ! , $ ' 5
# "! printf!)
• ( $ " %' $ $ 7 $" 1 9 ( $ ! % 7=5)
123455432112345543211234554321
1234 43211234 43211234 4321
123 321123 321123 321
12 2112 2112 21
1 11 11 1

More Related Content

What's hot

Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 13 - ΔΟΜΕΣ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 13 - ΔΟΜΕΣ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 13 - ΔΟΜΕΣ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 13 - ΔΟΜΕΣ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis
 
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 15 - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 15 - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 15 - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 15 - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis
 
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis
 
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis
 
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 - ΔΕΙΚΤΕΣ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 - ΔΕΙΚΤΕΣ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 - ΔΕΙΚΤΕΣ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 - ΔΕΙΚΤΕΣ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis
 
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΚΤΥΠΩΣΗ
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΚΤΥΠΩΣΗΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΚΤΥΠΩΣΗ
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Dimitris Psounis
 
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 17 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 17 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 17 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 17 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis
 
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 16 - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΟΥ
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 16 - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΟΥΗ ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 16 - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΟΥ
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 16 - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΟΥ
Dimitris Psounis
 
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Dimitris Psounis
 
Η Γλώσσα C - Μάθημα 1 (Εκτύπωση)
Η Γλώσσα C - Μάθημα 1 (Εκτύπωση)Η Γλώσσα C - Μάθημα 1 (Εκτύπωση)
Η Γλώσσα C - Μάθημα 1 (Εκτύπωση)
Dimitris Psounis
 
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis
 
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)
Dimitris Psounis
 
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis
 
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis
 
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (4in1)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (4in1)ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (4in1)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (4in1)
Dimitris Psounis
 
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.4
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.4ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.4
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.4
Dimitris Psounis
 
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis
 
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis
 
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
Dimitris Psounis
 
Substance Abuse & Addiction Perception Survey Results
Substance Abuse & Addiction Perception Survey ResultsSubstance Abuse & Addiction Perception Survey Results
Substance Abuse & Addiction Perception Survey Results
juan Blea
 

What's hot (20)

Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 13 - ΔΟΜΕΣ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 13 - ΔΟΜΕΣ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 13 - ΔΟΜΕΣ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 13 - ΔΟΜΕΣ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
 
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 15 - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 15 - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 15 - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 15 - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
 
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
 
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
 
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 - ΔΕΙΚΤΕΣ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 - ΔΕΙΚΤΕΣ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 - ΔΕΙΚΤΕΣ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 - ΔΕΙΚΤΕΣ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
 
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΚΤΥΠΩΣΗ
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΚΤΥΠΩΣΗΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΚΤΥΠΩΣΗ
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΚΤΥΠΩΣΗ
 
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 17 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 17 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 17 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 17 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
 
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 16 - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΟΥ
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 16 - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΟΥΗ ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 16 - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΟΥ
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 16 - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΟΥ
 
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
 
Η Γλώσσα C - Μάθημα 1 (Εκτύπωση)
Η Γλώσσα C - Μάθημα 1 (Εκτύπωση)Η Γλώσσα C - Μάθημα 1 (Εκτύπωση)
Η Γλώσσα C - Μάθημα 1 (Εκτύπωση)
 
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
 
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)
 
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
 
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
 
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (4in1)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (4in1)ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (4in1)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (4in1)
 
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.4
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.4ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.4
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.4
 
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
 
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
 
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
 
Substance Abuse & Addiction Perception Survey Results
Substance Abuse & Addiction Perception Survey ResultsSubstance Abuse & Addiction Perception Survey Results
Substance Abuse & Addiction Perception Survey Results
 

Viewers also liked

ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 9
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 9 ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 9
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 9
Dimitris Psounis
 
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 10
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 10 ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 10
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 10
Dimitris Psounis
 
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 10 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 10 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 10 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 10 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis
 
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 12
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 12Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 12
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 12
Dimitris Psounis
 
Η Γλώσσα C - Μάθημα 1
Η Γλώσσα C - Μάθημα 1Η Γλώσσα C - Μάθημα 1
Η Γλώσσα C - Μάθημα 1
Dimitris Psounis
 
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 11
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 11ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 11
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 11
Dimitris Psounis
 

Viewers also liked (6)

ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 9
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 9 ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 9
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 9
 
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 10
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 10 ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 10
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 10
 
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 10 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 10 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 10 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 10 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
 
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 12
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 12Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 12
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 12
 
Η Γλώσσα C - Μάθημα 1
Η Γλώσσα C - Μάθημα 1Η Γλώσσα C - Μάθημα 1
Η Γλώσσα C - Μάθημα 1
 
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 11
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 11ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 11
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 11
 

More from Dimitris Psounis

Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Dimitris Psounis
 
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Dimitris Psounis
 
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
Dimitris Psounis
 
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Dimitris Psounis
 
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ CC++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C
Dimitris Psounis
 
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6
Dimitris Psounis
 
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5
Dimitris Psounis
 
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis
 
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2
Dimitris Psounis
 
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis
 
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1
Dimitris Psounis
 
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7
Dimitris Psounis
 
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis
 
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8
Dimitris Psounis
 
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis
 
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6
Dimitris Psounis
 
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis
 

More from Dimitris Psounis (20)

Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
 
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
 
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
 
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
 
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ CC++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C
 
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6
 
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5
 
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
 
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2
 
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
 
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1
 
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7
 
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
 
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8
 
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
 
ΠΛΗ31 - ΤΕΣΤ 33
ΠΛΗ31 - ΤΕΣΤ 33ΠΛΗ31 - ΤΕΣΤ 33
ΠΛΗ31 - ΤΕΣΤ 33
 
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6
 
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
 
ΠΛΗ31 ΤΕΣΤ 32
ΠΛΗ31 ΤΕΣΤ 32ΠΛΗ31 ΤΕΣΤ 32
ΠΛΗ31 ΤΕΣΤ 32
 
ΠΛΗ31 ΤΕΣΤ 31
ΠΛΗ31 ΤΕΣΤ 31ΠΛΗ31 ΤΕΣΤ 31
ΠΛΗ31 ΤΕΣΤ 31
 

Recently uploaded

"DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ...
"DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ..."DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ...
"DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ...
thanhluan21
 
gabaritos_preliminares.pdfdddddddddddddddddddddddddd
gabaritos_preliminares.pdfddddddddddddddddddddddddddgabaritos_preliminares.pdfdddddddddddddddddddddddddd
gabaritos_preliminares.pdfdddddddddddddddddddddddddd
CristviaFerreira
 
assessment of management of abnormal uterine bleeding PDF For Third Year GNM ...
assessment of management of abnormal uterine bleeding PDF For Third Year GNM ...assessment of management of abnormal uterine bleeding PDF For Third Year GNM ...
assessment of management of abnormal uterine bleeding PDF For Third Year GNM ...
Gouri Das
 
Egunerokoa, udarako lanak LH1. lehen hezkuntza 1. maila
Egunerokoa, udarako lanak LH1. lehen hezkuntza 1. mailaEgunerokoa, udarako lanak LH1. lehen hezkuntza 1. maila
Egunerokoa, udarako lanak LH1. lehen hezkuntza 1. maila
JosuneZalloAndetxaga
 
"DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ...
"DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ..."DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ...
"DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ...
thanhluan21
 
المحتوي المفتوح برنامج تدريبي عن كيفية تقديم المقررات الدراسية
المحتوي المفتوح برنامج تدريبي عن كيفية تقديم المقررات الدراسيةالمحتوي المفتوح برنامج تدريبي عن كيفية تقديم المقررات الدراسية
المحتوي المفتوح برنامج تدريبي عن كيفية تقديم المقررات الدراسية
team882406
 

Recently uploaded (6)

"DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ...
"DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ..."DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ...
"DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ...
 
gabaritos_preliminares.pdfdddddddddddddddddddddddddd
gabaritos_preliminares.pdfddddddddddddddddddddddddddgabaritos_preliminares.pdfdddddddddddddddddddddddddd
gabaritos_preliminares.pdfdddddddddddddddddddddddddd
 
assessment of management of abnormal uterine bleeding PDF For Third Year GNM ...
assessment of management of abnormal uterine bleeding PDF For Third Year GNM ...assessment of management of abnormal uterine bleeding PDF For Third Year GNM ...
assessment of management of abnormal uterine bleeding PDF For Third Year GNM ...
 
Egunerokoa, udarako lanak LH1. lehen hezkuntza 1. maila
Egunerokoa, udarako lanak LH1. lehen hezkuntza 1. mailaEgunerokoa, udarako lanak LH1. lehen hezkuntza 1. maila
Egunerokoa, udarako lanak LH1. lehen hezkuntza 1. maila
 
"DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ...
"DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ..."DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ...
"DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ...
 
المحتوي المفتوح برنامج تدريبي عن كيفية تقديم المقررات الدراسية
المحتوي المفتوح برنامج تدريبي عن كيفية تقديم المقررات الدراسيةالمحتوي المفتوح برنامج تدريبي عن كيفية تقديم المقررات الدراسية
المحتوي المفتوح برنامج تدريبي عن كيفية تقديم المقررات الدراسية
 

ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 9 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)

 • 1. H C 9: / !" . 1. printf 1. 2. 3. ! 4. " # 5. $! % ! 6. ! $! printf . 1. scanf 1. $! 2. &. !"# $ % A. 1. # &!"# $ % # " « » # $ % $ " $ & '' $ % ! % &' %. "$ % % : ( " . ! % & # ! printf # % " $ '% # , "' ' $ . $" # '' & # % $ % # % $ # % "$ puts, putc, #.'$. ( ! % %$ ' )$ % % $ # % $ % ! % &' ! $ % $ # % %$ ' . * '% # % $" . A. 2. + ' printf '!"# $ % + ' printf % & &' # , $ $ & '' $ !" " . # : + printf $ $ ' # % , # &, " $ & '' " $ % ' % . * - # "$ % % $ % $ % % . printf("Eisagete arithmo metaksi 1 kai 100:"); printf("Eisagete allon ena arithmo metaksi 1 kai 100:"); printf("To ginomeno tou %d kai tou %d einai: %dn",a,b,c); printf("nnPatiste Enter gia eksodo");
 • 2. A. 2. + ' printf 1.( "$ . (!"# $ % )$ # % , # printf $ . 1 ! &' $ % $ ' % " : "$ % % & ' $ $ # ' % $ & '' % " . /0 0.+! % & ' ! # 1 $" $' # “……”. ! % & ' % # ! ' , ' % . % & ' $ ' $" ! # ( ' - $ % $ ' ! % # % # # ! # $ % # % % # # %' ( # ‘n’ $ % ' ! # '' " # $ % $ # ' '' " . printf(" "); A. 2. + ' printf 1. ( "$ . )!"# $ % 2 ! &' $ % $ ' % ( , " ' ' & " % ! #" ): ( 1 " % & ' $ % # %$ " $ % $ ! %d. ( %d # ' $ # "$ % & # # %$ # &' $ % ! % " . $ #, # : (%$, " printf(" %d", ); int x; x=1; printf(" H metabliti exei timi %d ",x) H metabliti exei timi 1 x 1 A. 2. + ' printf 1. ( "$ . *!"# $ % 3 ! &' $ % $ ' % (# $ ' $ $ ! % #" ' - ' " $ "# ) % & ' , ! % %d. ( 1 %d # &' 1 (2 " ) # 2 %d # &' 2 (3 " ) $ #, # : (%$, " printf(" 2 %d", 1, 2); int x,y; x=1; y=6; printf(" Oi times einai: %d kai %d ",y,x) Oi times einai: 6 kai 1 x 1 y A. 2. + ' printf 1. ( "$ . +!"# $ % 0 "$ $ % printf # , ' : $ % & ' ! % %d # ' % $" #" $ % # &' . $ % & ' ! % %d # ' % $" #" $ % # &' . #. .#. " $ $ printf # %$, % # '' % $ % "$ $ # &' , % & ' #.'.$.
 • 3. A. 2. + ' printf 2. # . # !"# $ % " " & 1 % ‘n’ % & ' , '' 1 " . 0 ! # % " #" ! # $ % " $ # ' % $ - # %$, " . 2$ ! % # '' # ! # $ % $ ! $ % % & ' . 3 " ! # #" % " # (backslash). % : $! ' ( n '' t Tab ( # # ) a Beep (O %$ ' # beep) # $ % (! # backslash) " # $ % " (! # $' #") ' # $ % ‘ (! # #") A. 2. + ' printf 2. # . # ,-!"# $ % ' $ " ! % #, ! # /* special.c: Anadeikniei tin xrisi twn xaraktirwn diafigis */ #include <stdio.h> main() { printf("nttANAFORA"); printf("n ---------------------------------"); printf("ntAtomottAmoibi "); printf("n ---------------------------------"); printf("n tGiorgostt 100"); printf("n tKostastt 200"); printf("n tElenitt 150"); printf("n ---------------------------------"); printf("naBeep.naBeep.naBeep."); } # , &' $ % : ANAFORA --------------------------------- Atomo Amoibi --------------------------------- Giorgos 100 Kostas 200 Eleni 150 --------------------------------- Beep. Beep. Beep. Telos Programmatos. A. 2. + ' printf 3. 4 #, ( $ ,,!"# $ % ( %d ! $ % & ' , # % # &' . 3 $ , % $" $ %. % " ' $ $ % ' % %$, % , ! $ # ' $ . $ ! % 4 $ , % . ! ) %d int %f float, double %c char %s % & ' ($ # ! # ) %ld long %u unsigned int A. 2. + ' printf 3. 4 #, ( $ ,!"# $ % ' $ " ! $ , : #, # : ! $ % ' $ , " $ ' " !! /* prosd.c: Anadeikniei tin xrisi twn prosdioristwn */ #include <stdio.h> int main() { int x,y; float a,b; x=1; y=2; a=2.2; b=3.3; printf("nAkeraioi Arithmoi: (%d+%d)/2=%d",x,y,(x+y)/2); printf("nPragmatoi Arithmoi: (%f+%f)/2=%f",a,b,(a+b)/2); }
 • 4. A. 2. + ' printf 4. . , # # ,&!"# $ % )$ $ $ , # $ " $ # $ %f # ’ %$, 6 # # 5 - . % " " $ % # &, % !, % # $' # #, 5 - $ % ' % - . ( % # #" % $ %f : " # %$ ( ' " % $' , # ) # %$ # # 5 - ( # & # #, 5 - ) $ ' : * %$, " : ( ! " %$, # 3 # % , 0, %$ ' , 3 # # , ' 8 ) printf("%8.3f",1/3); % . f 0.333 # ! $' # # $ # , - $ " . .!. $ %4d # %$, # $ % # ' % % $' # , . A. 2. + ' printf 4. . , # # ,'!"# $ % ' $ " ! $ , : /*width_precision.c: Deixnei tin epirroi ston prosdioristi twn width+precision */ #include <stdio.h> main() { float f=10.0/7.0; int i,num; printf("nPragmatikoi Arithmoi: "); printf("n%8.3f", f); printf("n%8.4f", f); printf("n%8.5f", f); printf("n%8.6f", f); printf("nnAkeraioi Arithmoi: "); num=1; for (i=1; i<=8; i++) { printf("n|%-10d|%10d|",num,num); num*=10; } } A. 2. + ' printf 5. % & %' ,(!"# $ % # % & %' printf '' $ $ , : ) ! $ ! # n ) ! $' " $" '' 1 % ! 3 '" % % & '' . # ' $ ' # - % ! printf "$ ' % '' % " , & 1 n ! % & ' ( % & ! % , ) ! - " - #, # , % $ # $ . ! $ ' $ $ " # %$, ' "$ ! A. 2. + ' printf 6. (%$ #" % # #" printf ,)!"# $ % ( % # #" printf : ( $ , " % & ' $ % %$, " # % " $ ! $ " % # # '' ' - $ $" $ % # ' % & % . + % $ - $' ! # $ % - # " . ( % # #" $ , : )$ % flags: - $ " ! , $ " #. . width: ' ! " ! # $ % %$, precision: # & # #, - length: $ % $ % specifier: $ int printf ( const char * format, ... ); %[flags][width][.precision][length]specifier * ! : %$ " % - % # &' $ % $' % # #" printf. % $ ' $ $' - # $ $ % $ ", '' $ % ! ! - .
 • 5. A. 2. + ' printf 6. (%$ #" % # #" printf ,*!"# $ % (%$ # $ printf: ! ) d i # u # o 0# #" x 16 #" X 16 #" (3 - ' ) f #" F #" (3 - ' ) e $ # - E $ # - (3 - ' ) a #" # #" A #" # #" (3 - ' ) c . # s # . # p % # % ( % # ' % $" %, %$, % A. 2. + ' printf 6. (%$ #" % # #" printf ,+!"# $ % flags:( $ $ - % : width: ' ! $' ! # $ % %$, : precision: # & # #, - ! width, & 1 % " # #, 5 - , & 1 % # $' 5 - # 1 $" " . Flags - $ ! " + (%$, $ " # % # # . $ o,x # X $ % %$, ! $ 0, 0x # 0X ! 0 1 ’ , " # , % % " $ width. Width # " ' ! " # #, 5 - $ % %$ . $ $ $ % " # " % $' , # # # ' % ! . * ( $' $ 1 ", '' " $ % # ' % % & ' # $ . A. 2. + ' printf 6. (%$ #" % # #" printf ,!"# $ % length: '' 1 $ # $ d i u o x X f F e E g G a A c s p n int unsigned int double int char* void* int* hh signed char unsigned char signed char* h short int unsigned short int short int* l long int unsigned long int wint_twchar_t* long int* ll long long int unsigned long long int long long int* j intmax_t uintmax_t intmax_t* z size_t size_t size_t* t ptrdiff_t ptrdiff_t ptrdiff_t* L long double A. 2. + ' printf 6. (%$ #" % # #" printf -!"# $ % 3 $ : /* printf example */ #include <stdio.h> int main() { printf ("Simplirwsi me kena: |%10d| n", 1980); printf ("Simplirwsi me midenika: |%010d| n", 1980); printf ("Morfes arithmou: %d %x %o %#x %#o n", 100, 100, 100, 100, 100); printf ("Pragmatikoi: %4.2f %+.0e %E n", 3.1416, 3.1416, 3.1416); printf ("Me to asteraki: %*d n", 5, 10); }
 • 6. B. 1. # ,!"# $ % + ' scanf & # % $ % ! $" ! . )$ # printf $ % $ # % " % , # scanf $ # % " % . % $" 2, % "$ % - scanf # % # #" % . ! # - ' stdio.h, ’ % " $ $ $ # % #include ' % ! $ % . B. 1. + ' scanf 1. % # #" !"# $ % H scanf % : )$ &' $ % $ 2 : ( 1 " $ % $ % $ % & % % %x ( $ $ $' # ) $ & ' % $ $ % ' % ( 2 " %$ ! # & # ' % $" " &' , $ $ # % $ % ! " ' $ %$ ! #" & ' & $ % - ' $ $" " &' $" $ % ' % % # . # # " # ' ' scanf $ " «$ , » # $" ! $' # ' # $ Enter. "' % ", $ % $' # '" ! $ # &' , # $ " # ' $" ' . scanf("%x",& ); # $ : 0 $ double %f, '' %lf. % $, double: • printf $ %f ( %lf) • scanf $ %lf B. 1. + ' scanf 2. ( "$ . &!"# $ % $ % $ " &' ' scanf ! 1 # % $ . ( $ " $ & ' % 2 ( $ # # $ #") ! ! # ' $ $ %!" '' # # ! $ % $ % % $ & . $.!. * %' 5 ! : 6 #" : ( '. & ' $ # ) 6 #" # & ' $ '' tabs. int x; float y; scanf("%d %f",&x,&y); 2 4.25 8 5.333 • * # ' # # ! % scanf # & &' . • $ # '" ! % # ! $ "# $' # ' # - ! 3 … '!"# $ % • ! % ' , #" / … • 2$ ! % #" $ '' % / . • * # $, # % / ! # %. • 0 "! % $ % ! % / "' % % & # $ % . • ( %$"' $ $" !
 • 7. . # 1. $'" $ " (!"# $ % 1. 5 ' #' $ " $ % ! # %$, - # " % % ! . 2. % # # main $ $ ! " $" 1 4 ( ' ! " ! & ' " $" 1 4) 1. ! 1, & 1 # &' # %$, " . 2. ! 2, # ' % ! ( print) $ & 1 # " 7 # %$, 7 - ' Kalimera. 3. ! 3, & 1 float &' , # %$, ¼ ( ' 4 # %$, $ ' ) 4 # # 5 - . 4. ! 4, & % ! ( eisagogi_pinaka) $ % ', $ # 5 double &' , , & 1 % $" $' # '" # %$, " % . . # 2. - $ # $ )!"# $ % 1. 3 # % $ " $ % %$, : * * ** ** *** *** **** **** ********** . # 3. #" - $ # $ *!"# $ % 3 , , # $ & % , $" :: • ( " $ # # % # '' ' ! , $ ' 5 # "! printf!) • ( $ " %' $ $ 7 $" 1 9 ( $ ! % 7=5) 123455432112345543211234554321 1234 43211234 43211234 4321 123 321123 321123 321 12 2112 2112 21 1 11 11 1