SlideShare a Scribd company logo
1 of 24
sepideh Azizisepideh Azizi
:‫عزیزی‬ ‫سپیده‬ ‫تنظیم‬:‫عزیزی‬ ‫سپیده‬ ‫تنظیم‬
:‫انرجانی‬ ‫دکتر‬ ‫خانم‬ ‫راهنما‬ ‫استاد‬:‫انرجانی‬ ‫دکتر‬ ‫خانم‬ ‫راهنما‬ ‫استاد‬
Graduate Adviser Dr.AnarjaniGraduate Adviser Dr.Anarjani
‫مهندسی‬ ‫رشته‬ ‫ارشد‬ ‫کارشناسی‬‫مهندسی‬ ‫رشته‬ ‫ارشد‬ ‫کارشناسی‬
‫بیوتکنولوژی‬ ‫گرایش‬ ‫شیمی‬‫بیوتکنولوژی‬ ‫گرایش‬ ‫شیمی‬))M.scM.sc((
•‫از‬ ‫گروهی‬ ‫م‬ِ ‫نا‬ ‫بیوسنسور‬ ‫یا‬ ‫زیستی‬ ‫حسگر‬
‫های‬‌‫ا‬ ‫گون‬ ‫به‬ ‫حسگرها‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫حسگرها‬
‫خاص‬ ‫هی‬‌‫ا‬ ‫ماد‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫تنها‬ ‫تا‬ ‫یشوند‬‌‫ا‬ ‫م‬ ‫طراحی‬
‫به‬ ‫واکنش‬ ‫این‬ ‫هی‬‌‫ا‬ ‫نتیج‬ .‫دهند‬ ‫نشان‬ ‫واکنش‬
‫یک‬ ‫که‬ ‫ییآید‬‌‫ا‬ ‫م‬ ‫در‬ ‫مهایی‬‌‫ا‬ ‫پیا‬ ‫ت‬ِ ‫صور‬
‫کند‬ ‫تحلیل‬ ‫را‬ ‫نها‬‌‫ا‬ ‫یآ‬ ‫یتواند‬‌‫ا‬ ‫م‬ ،‫ریزپردازنده‬.
‫مقدمه‬‫مقدمه‬
•‫جمله‬ ‫از‬ ‫مختلفي‬ ‫هاي‬ ‫زمينه‬ ‫در‬ ‫امروزه‬
،‫غذايي‬ ‫صنايع‬ ،‫شيميايي‬ ‫صنايع‬ ،‫پزشكي‬
‫محصولت‬ ‫توليد‬ ‫و‬ ‫زيست‬ ‫محيط‬ ‫مانيتورينگ‬
‫مي‬ ‫بهره‬ ‫بيوسنسورها‬ ‫از‬ ‫بهداشتي‬ ‫و‬ ‫دارويي‬
‫جهت‬ ‫توانمند‬ ‫ابزاري‬ ‫سنسورها‬ ‫اين‬ .‫گيرند‬
‫به‬ .‫باشند‬ ‫مي‬ ‫زيستي‬ ‫مولكولهاي‬ ‫شناسايي‬
‫انسان‬ ‫چشايي‬ ‫و‬ ‫بويايي‬ ‫حواس‬ ‫مثال‬ ‫عنوان‬
‫است‬ ‫طبيعي‬ ‫حسگر‬ ‫زيست‬ ‫يك‬ ‫از‬ ‫اي‬ ‫نمونه‬
‫مي‬ ‫مختلف‬ ‫طعمهاي‬ ‫و‬ ‫بوها‬ ‫شناسايي‬ ‫به‬ ‫كه‬
‫زيست‬ ‫يك‬ ‫نيز‬ ‫بدن‬ ‫ايمني‬ ‫سيستم‬ .‫پردازد‬
‫نوع‬ ‫ميليونها‬ ‫كه‬ ،‫است‬ ‫طبيعي‬ ‫حسگر‬
.‫كند‬ ‫مي‬ ‫شناسايي‬ ‫را‬ ‫مختلف‬ ‫مولكول‬
•‫ابزارهاي‬ ‫حسگرها‬ ‫زيست‬ ‫حقيقت‬ ‫در‬
‫از‬ ‫گيري‬ ‫بهره‬ ‫با‬ ‫توانند‬ ‫مي‬ ‫كه‬ ‫هستند‬ ‫یآناليتيكي‬
‫تركيباتي‬ ‫يا‬ ‫تركيب‬ ،‫بيولوژيكي‬ ‫مواد‬ ‫هوشمندي‬
.‫دهند‬ ‫واكنش‬ ‫یآنها‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫شناسايي‬ ‫را‬
‫پيغام‬ ‫يك‬ ‫تواند‬ ‫مي‬ ‫واكنش‬ ‫اين‬ ‫محصول‬
.‫باشد‬ ‫الكتريكي‬ ‫يا‬ ‫و‬ ‫نوري‬ ،‫شيميايي‬
•‫زيست‬ ‫كاربرد‬ ‫بيشترين‬
‫هاي‬ ‫تشخيص‬ ‫در‬ ‫حسگرها‬
‫علوم‬ ‫و‬ ‫پزشكي‬
‫در‬ .‫است‬ ‫یآزمايشگاهي‬
‫حاضر‬ ‫حال‬‫بيوسنسورهاي‬
‫ترين‬ ‫موفق‬ ‫از‬ ‫گلوكز‬
‫در‬ ‫موجود‬ ‫بيوسنسورهاي‬
‫اندازه‬ ‫به‬ ‫كه‬ ‫هستند‬ ‫بازار‬
‫خون‬ ‫گلوكز‬ ‫غلظت‬ ‫گيري‬
‫پانكراس‬ ‫در‬ .‫پردازند‬ ‫مي‬
‫ميزان‬ ‫به‬ ‫ديابتي‬ ‫بيماران‬
‫نمي‬ ‫توليد‬ ‫انسولين‬ ‫كافي‬
‫موارد‬ ‫اينگونه‬ ‫در‬ .‫شود‬
‫مصرف‬ ‫تنظيم‬ ‫براي‬
‫مداوم‬ ‫سنجش‬ ،‫انسولين‬
‫بیوسنسور‬ ‫تعریف‬
‫در‬‫یک‬‫بیوسنسور،عنصر‬‫حسگر‬‫که‬‫به‬
‫ماده‬‫ای‬‫بیولوژیککی‬‫پاسکخ‬‫مکی‬‫دهکد،دارا‬
‫ی‬‫طبیعت‬‫بیولوژیکی‬‫است‬‫این‬‫عنصر‬‫ب‬
‫اید‬‫به‬‫نوعی‬‫مبدل‬‫متصل‬‫شود‬‫تا‬‫یک‬
‫پاسخ‬‫قابل‬‫مشاهده‬‫با‬‫چشم‬‫را‬‫تولی‬
‫د‬‫کند‬‫بیو‬‫سنسور‬‫به‬‫طور‬‫کلی‬‫به‬‫ا‬
‫حسکاس‬‫و‬‫اندازه‬‫گیری‬‫مواد‬‫شیمیایکی‬
‫خاصی‬‫که‬‫ممکن‬‫است‬‫فیزیولوژیکی‬‫نیز‬
‫باشد،مربوط‬‫می‬‫شوند‬‫معمول‬‫این‬‫مو‬
‫اد‬‫را‬‫سوبسترا‬‫می‬‫نامند،در‬‫حالی‬‫که‬
‫واژه‬‫ی‬‫کلی‬‫تر‬‫آن‬‫آنالیت‬‫است‬
‫یک‬‫بیوسنسور‬‫را‬‫می‬‫توان‬‫به‬‫عنوان‬
: ‫اجزای‬ ‫بررسی‬
‫بیوسنسور‬
‫اجزای‬ ‫شامل‬ ‫بیوسنسور‬ ‫هر‬ ‫کلی‬ ‫طور‬ ‫به‬
:‫باشد‬ ‫می‬ ‫زیر‬
•1) -‫آنالیت‬‫زیستی‬ ‫پذیرنده‬ ‫یا‬ ‫بیورسپتور‬(
•2-‫ساز‬ ‫آشکار‬
•3-‫مبدل‬
•)4( -‫پردازشگر‬
•)5( -‫نمایشگر‬
Block Diagram of a
Biosensor :
)a(‫بیوکاتالیست‬
)b(‫مبدل‬
)c(‫آمپلیفایر‬
)d(‫پردازنده‬
)e(‫نمایشگر‬
‫بیولوژیکی‬ ‫عناصر‬
•‫آن‬ ‫اختصاصی‬ ‫بسیار‬ ‫عملکرد‬ ‫در‬ ‫اجزا‬ ‫این‬ ‫اهمیت‬
‫از‬ ‫وسیله‬ ‫بدین‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫خاص‬ ‫سوبسترای‬ ‫به‬ ‫نسبت‬
‫کارایی‬ ‫عدم‬ ‫موجب‬ ‫که‬ ‫مزاحم‬ ‫مواد‬ ‫ی‬ ‫مداخله‬
‫است،جلوگیری‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫روشهای‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬
‫واکنش‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫بیولوژیک‬ ‫جزء‬ .‫کند‬ ‫می‬
‫انتخابی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫یا‬ )‫(آنزیم‬ ‫کند‬ ‫کاتالیز‬ ‫را‬ ‫سوبسترا‬
‫به‬ ‫آنزیم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ .‫شود‬ ‫متصل‬ ‫سوبسترا‬ ‫به‬
‫مواد‬ ‫دیگر‬ ‫از‬ ‫تر‬ ‫بیش‬ ، ‫بیولوژیکی‬ ‫جزء‬ ‫عنوان‬
.‫است‬ ‫متداول‬
•‫در‬ ‫گزینش‬ ‫اصلی‬ ‫عامل‬ ‫بیولوژیکی‬ ‫عناصر‬
‫عناصردارای‬ ‫این‬ .‫شوند‬ ‫می‬ ‫محسوب‬ ‫بیوسنسورها‬
‫خاصی‬ ‫سوبسترای‬ ‫به‬ ‫تنها‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫قدرتی‬ ‫چنان‬
‫واکنشی‬ ‫سوبستراها‬ ‫دیگر‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫میشوند‬ ‫متصل‬
.‫دهند‬ ‫نمی‬ ‫نشان‬
‫بیوسنسورها‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬
‫بیوسنسورها‬ ‫در‬ ‫گزینش‬ ‫اصلی‬ ‫عامل‬ ‫بیولوژیکی‬ ‫عناصر‬
‫بندی‬ ‫تقسیم‬ ‫گروه‬ ‫پنج‬ ‫در‬ ‫عمدتا‬ ‫که‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫محسوب‬
:‫میباشد‬ ‫زیر‬ ‫شرح‬ ‫به‬ ‫میگردندکه‬
1-‫ها‬ ‫آنزیم‬
)‫بیوکاتالیتیک‬(
2-‫ها‬ ‫بادی‬ ‫آنتی‬
)‫ایمونولوژیک‬(
3-‫نوکلئیک‬ ‫های‬ ‫اسید‬
)DNA(
4-‫سلولی‬ ‫های‬ ‫گیرنده‬
‫اجزای‬ ‫تثبیت‬ ‫های‬ ‫روش‬
‫بیولوژیکی‬
•‫جزء‬ ‫پایدار،باید‬ ‫بیوسنسور‬ ‫یک‬ ‫ساخت‬ ‫منظور‬ ‫به‬
‫متصل‬ ‫ها‬ ‫مبدل‬ ‫به‬ ‫خاصی‬ ‫طرز‬ ‫به‬ ‫بیولوژیکی‬
‫را‬ ‫فرآیندی‬ ‫گردد،چنین‬‫تثبیت‬‫منظور‬ ‫این‬ ‫گویند.برای‬
:‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫زیر‬ ‫شرح‬ ‫به‬ ‫روش‬ ‫پنج‬
1‫سطحی‬ ‫-جذب‬4‫عرضی‬ ‫-پیوند‬
2‫سازی‬ ‫-ریزپوشینه‬5‫کووالنسی‬ ‫-پیوند‬
3‫سازی‬ ‫-محبوس‬
‫مبدل‬
‫یا‬ (‫مشاهده)فیزیکی‬ ‫قابل‬ ‫مبدل،تغییر‬
‫اندازه‬ ‫قابل‬ ‫پیغام‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫را‬ (‫)شیمیایی‬
‫یا‬ ‫ماده‬ ‫غلظت‬ ‫با‬ ‫متناسب‬ ‫آن‬ ‫بزرگی‬ ‫گیری،که‬
‫است،تبدیل‬ ‫سنجش‬ ‫مورد‬ ‫مواد‬ ‫از‬ ‫گروهی‬
‫فرایند‬ ‫دو‬ ‫ازتلفیق‬ ‫عملی‬ ‫نماید.چنین‬ ‫می‬
‫ویژگی‬ ‫وسیله‬ ‫شود.این‬ ‫می‬ ‫حاصل‬ ‫متفاوت‬
‫قدرت‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫بیولوژیکی‬ ‫مواد‬ ‫حساسیت‬ ‫و‬
.‫نماید‬ ‫می‬ ‫ترکیب‬ ‫ریزپردازشگر‬ ‫گری‬ ‫محاسبه‬
‫های‬ ‫مبدل‬ ‫از‬ ‫بیوسنسورها‬ ‫بیشتر‬
.‫اند‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫الکتروشیمیایی‬
‫نمود‬ ‫بندی‬ ‫تقسیم‬ ‫زیر‬ ‫انواع‬ ‫به‬ ‫میتوان‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫:مبدل‬
‫نتیجه‬
•‫حساسیت‬ ،‫کوچک‬ ‫اندازه‬ ‫با‬ ‫سیستمی‬ ‫بیوسنسور‬
‫بال‬‫و‬‫مورد‬ ‫آنالیت‬ ‫میتواند‬ ‫که‬ ‫بوده‬ ‫حمل‬ ‫قابل‬
‫های‬ ‫نمونه‬ ‫در‬ ‫کم‬ ‫بسیار‬ ‫درغلظتهای‬ ‫نظررا‬
‫طراحی‬ ‫در‬ ‫عامل‬ ‫دو‬ .‫کند‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫بیولوژیک‬
:‫میکند‬ ‫ایفا‬ ‫نقش‬ ‫مناسب‬ ‫بیوسنسور‬ ‫یک‬
ο‫که‬ ‫جامد‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫بیورسپتور‬ ‫تثبیت‬ ‫مناسب‬ ‫روش‬
‫و‬ ‫حساسیت‬ ،‫عمر‬ ‫طول‬ ‫افزایش‬ ‫موجب‬‫آن‬ ‫پایداری‬
.‫میگردد‬
ο‫مناسب‬ ‫مبدل‬ ‫.انتخاب‬
‫و‬ ‫دقت‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫بیوسنسور‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
‫روش‬ ‫حساسیت‬‫به‬ ‫مواردی‬ ‫در‬ ‫همچنین‬ ‫‌و‬
‫صرف‬ ‫و‬ ‫پیشرفته‬ ‫وسایل‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫عدم‬ ‫دلیل‬
‫تها‬‌ ‫آنالی‬ ‫تشخیص‬ ‫برای‬ ‫زیاد‬ ‫هزینه‬ ‫و‬ ‫زمان‬
‫کم‬ ‫امکانات‬ ‫با‬ ‫مراکز‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کوچک‬ ‫مراکز‬ ‫در‬
‫روشها‬ ‫این‬ .‫دارد‬ ‫کاربرد‬ ‫نیز‬ ‫منزل‬ ‫در‬ ‫حتی‬ ‫و‬
‫برخی‬ ‫مکانیسم‬ ‫شناخت‬ ‫در‬ ‫توانند‬ ‫می‬
‫و‬ ‫تشخیص‬ ‫امر‬ ‫در‬ ،‫اختللت‬ ‫و‬ ‫بیماریها‬
‫شناسایی‬ ‫و‬ ‫آنها‬ ‫عوارض‬ ‫و‬ ‫بیماریها‬ ‫درمان‬
‫نیز‬ ‫و‬ ‫آنها‬ ‫آورنده‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫های‬ ‫زمینه‬ ‫و‬ ‫علل‬
،‫داروسازی‬ ‫نظیر‬ ‫مرتبط‬ ‫علوم‬ ‫سایر‬ ‫در‬
‫و‬ ‫دارورسانی‬ ‫پیشرفته‬ ‫های‬ ‫سامانه‬
‫و‬ ‫پزشکی‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫بیوسنسور‬ ‫برای‬ ‫مختلفی‬ ‫کاربردهای‬
:‫شود‬ ‫می‬ ‫اشاره‬ ‫ذیل‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫متصور‬ ‫بالین‬
(...... ‫و‬ ‫دیابت‬ ،‫سرطان‬ ) ‫بیماریها‬ ‫ودرمان‬ ‫تشخیص‬ ◊
‫دیابت‬ ،‫سرطان‬ )‫ژن‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫بیماریها‬ ‫تشخیص‬ ◊
(...... ‫و‬
‫بیماریزا‬ ‫عوامل‬ ‫تشخیص‬ ◊
‫کشف‬ ،‫آنها‬ ‫متابولیتهای‬ ‫و‬ ‫داروها‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ◊
‫آنها‬ ‫فعالیت‬ ‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫جدید‬ ‫داروهای‬
‫نمونه‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫ی‬ ‫آنالیتها‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫و‬ ‫ارزیابی‬ ◊
‫بیولوژیک‬
‫سریع‬ ‫تستهای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫بیماریها‬ ‫سریع‬ ‫تشخیص‬ ◊
‫یا‬Point-of- care،‫بودن‬ ‫ارزان‬ ‫و‬ ‫سرعت‬ ‫تستها‬ ‫این‬ ‫ویژگی‬
‫زمینه‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫بیوسنسور‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫اخیر‬ ‫های‬ ‫سال‬ ‫در‬
‫همانند‬ ‫است‬ ‫داشته‬ ‫چشمگیری‬ ‫پیشرفت‬ ‫مختلف‬ ‫های‬
:
•‫بنزن‬ ‫آلكيل‬ ‫ميزان‬ ‫بررسي‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫بيوسنسور‬ ‫كاربرد‬
‫زيست‬ ‫محيط‬ ‫در‬ ‫خطي‬
•‫هاي‬ ‫فراورده‬ ‫كيفيت‬ ‫دركنترل‬ ‫بيوسنسورها‬ ‫كاربرد‬
‫ماهي‬
•‫روی‬ ‫نانومتریك‬ ‫فلورسانس‬ ‫بیوسنسورهای‬ ‫كاربرد‬
‫سرطان‬ ‫تشخیص‬ ‫برای‬
•‫ميكرو‬ ‫فناوري‬ ‫پزشكي‬ ‫و‬ ‫فناوري‬ ‫ت‬‌ ‫زيس‬ ‫كاربردهاي‬
‫و‬‫مهاي‬‌ ‫سيست‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫ل‬ً ‫ا‬ ‫معمو‬ ‫كه‬ ‫نانو‬
‫منابع‬‫منابع‬
www.irbme.ir
www.lsbu.ac.ir/biosensor
‫آزمایشگاهی‬ ‫علوم‬ ‫و‬ ‫پزشکی‬ ‫مهندسی‬ ‫ ماهنامه‬
www.chemistmag.com - ‫شیمیدان‬ ‫مجله‬
‫گیاهپزشکی‬۱۱۰
and ....
BIOSENSORS

More Related Content

Viewers also liked

آشنائي با گريسها وطبقه بندي آنها
آشنائي با گريسها وطبقه بندي آنهاآشنائي با گريسها وطبقه بندي آنها
آشنائي با گريسها وطبقه بندي آنهاmansour abolghasemi
 
Selfprotec introduction
Selfprotec introductionSelfprotec introduction
Selfprotec introductionKappa Data
 
درآمدی بر تفسیر ساختاری قرآن
درآمدی بر تفسیر ساختاری قرآندرآمدی بر تفسیر ساختاری قرآن
درآمدی بر تفسیر ساختاری قرآنDr Fereidoun Dejahang
 
حوادث و خرابی تاور کرین
حوادث و خرابی تاور کرینحوادث و خرابی تاور کرین
حوادث و خرابی تاور کرینDr Sanaat
 
تست و بازرسی فنی لیفتراک
تست و بازرسی فنی لیفتراکتست و بازرسی فنی لیفتراک
تست و بازرسی فنی لیفتراکDr Sanaat
 
آموزش استاتیک - بخش سوم
آموزش استاتیک - بخش سومآموزش استاتیک - بخش سوم
آموزش استاتیک - بخش سومfaradars
 
بررسی آماری گونه های مواد پلیمری داخلی و خارجی Iran: A statistical analys...
بررسی آماری گونه های مواد پلیمری داخلی و خارجی   Iran: A statistical analys...بررسی آماری گونه های مواد پلیمری داخلی و خارجی   Iran: A statistical analys...
بررسی آماری گونه های مواد پلیمری داخلی و خارجی Iran: A statistical analys...Hamid Khabbaz
 
متلازمة إرلن وأسلوب إرلن
متلازمة إرلن وأسلوب إرلنمتلازمة إرلن وأسلوب إرلن
متلازمة إرلن وأسلوب إرلنRasha Anwar
 
Structures concrete
Structures concreteStructures concrete
Structures concreteze baran
 
(5 s) نظام آراستگی محیط کار
(5 s) نظام آراستگی محیط کار(5 s) نظام آراستگی محیط کار
(5 s) نظام آراستگی محیط کارAbolfazl Fatehi
 
گلخانه هوشمند
گلخانه هوشمندگلخانه هوشمند
گلخانه هوشمندEdwin baboomian
 
آموزش برنامه نویسی خانه هوشمند
آموزش برنامه نویسی خانه هوشمندآموزش برنامه نویسی خانه هوشمند
آموزش برنامه نویسی خانه هوشمندhooman farzinrad
 
ایمنی و بازرسی تاورکرین جرثقیل برجی
ایمنی و بازرسی تاورکرین جرثقیل برجیایمنی و بازرسی تاورکرین جرثقیل برجی
ایمنی و بازرسی تاورکرین جرثقیل برجیDr Sanaat
 
آموزش استاتیک - بخش دوم
آموزش استاتیک - بخش دومآموزش استاتیک - بخش دوم
آموزش استاتیک - بخش دومfaradars
 
Water Treatment-Domestic
Water Treatment-Domestic Water Treatment-Domestic
Water Treatment-Domestic Shubham Jain
 

Viewers also liked (20)

آشنائي با گريسها وطبقه بندي آنها
آشنائي با گريسها وطبقه بندي آنهاآشنائي با گريسها وطبقه بندي آنها
آشنائي با گريسها وطبقه بندي آنها
 
Khodkoshi2
Khodkoshi2Khodkoshi2
Khodkoshi2
 
Selfprotec introduction
Selfprotec introductionSelfprotec introduction
Selfprotec introduction
 
درآمدی بر تفسیر ساختاری قرآن
درآمدی بر تفسیر ساختاری قرآندرآمدی بر تفسیر ساختاری قرآن
درآمدی بر تفسیر ساختاری قرآن
 
QHSE Fire Prevention Safety
QHSE Fire Prevention SafetyQHSE Fire Prevention Safety
QHSE Fire Prevention Safety
 
حوادث و خرابی تاور کرین
حوادث و خرابی تاور کرینحوادث و خرابی تاور کرین
حوادث و خرابی تاور کرین
 
تست و بازرسی فنی لیفتراک
تست و بازرسی فنی لیفتراکتست و بازرسی فنی لیفتراک
تست و بازرسی فنی لیفتراک
 
آموزش استاتیک - بخش سوم
آموزش استاتیک - بخش سومآموزش استاتیک - بخش سوم
آموزش استاتیک - بخش سوم
 
بررسی آماری گونه های مواد پلیمری داخلی و خارجی Iran: A statistical analys...
بررسی آماری گونه های مواد پلیمری داخلی و خارجی   Iran: A statistical analys...بررسی آماری گونه های مواد پلیمری داخلی و خارجی   Iran: A statistical analys...
بررسی آماری گونه های مواد پلیمری داخلی و خارجی Iran: A statistical analys...
 
Biofilm Formation asignment
Biofilm Formation asignmentBiofilm Formation asignment
Biofilm Formation asignment
 
متلازمة إرلن وأسلوب إرلن
متلازمة إرلن وأسلوب إرلنمتلازمة إرلن وأسلوب إرلن
متلازمة إرلن وأسلوب إرلن
 
Structures concrete
Structures concreteStructures concrete
Structures concrete
 
(5 s) نظام آراستگی محیط کار
(5 s) نظام آراستگی محیط کار(5 s) نظام آراستگی محیط کار
(5 s) نظام آراستگی محیط کار
 
ایمنی ریگری و علامت ده جرثقیل
ایمنی ریگری و علامت ده جرثقیلایمنی ریگری و علامت ده جرثقیل
ایمنی ریگری و علامت ده جرثقیل
 
گلخانه هوشمند
گلخانه هوشمندگلخانه هوشمند
گلخانه هوشمند
 
آموزش برنامه نویسی خانه هوشمند
آموزش برنامه نویسی خانه هوشمندآموزش برنامه نویسی خانه هوشمند
آموزش برنامه نویسی خانه هوشمند
 
ایمنی و بازرسی تاورکرین جرثقیل برجی
ایمنی و بازرسی تاورکرین جرثقیل برجیایمنی و بازرسی تاورکرین جرثقیل برجی
ایمنی و بازرسی تاورکرین جرثقیل برجی
 
آموزش استاتیک - بخش دوم
آموزش استاتیک - بخش دومآموزش استاتیک - بخش دوم
آموزش استاتیک - بخش دوم
 
Water Treatment-Domestic
Water Treatment-Domestic Water Treatment-Domestic
Water Treatment-Domestic
 
Training
TrainingTraining
Training
 

Similar to BIOSENSORS

Antibiotics in dentistry
Antibiotics in dentistryAntibiotics in dentistry
Antibiotics in dentistryHadi hoseini
 
Bioinformatic
BioinformaticBioinformatic
Bioinformaticpbasirat
 
Biomedical and health informatics
Biomedical and health informaticsBiomedical and health informatics
Biomedical and health informaticssoheil farajollahi
 
Synthesis of new derivatives of N-phenyl-2-((5-((((6,4,2-trioxotetrahydropyri...
Synthesis of new derivatives of N-phenyl-2-((5-((((6,4,2-trioxotetrahydropyri...Synthesis of new derivatives of N-phenyl-2-((5-((((6,4,2-trioxotetrahydropyri...
Synthesis of new derivatives of N-phenyl-2-((5-((((6,4,2-trioxotetrahydropyri...MehdiAsadi18
 
Food & industrial microbiology
Food & industrial microbiologyFood & industrial microbiology
Food & industrial microbiologyafshin fahim
 
داروهای ضد سرطان1
داروهای ضد سرطان1داروهای ضد سرطان1
داروهای ضد سرطان1jalil Javedani
 
Problems and Issues Facing Pharmacotherapy of Addiction
Problems and Issues Facing Pharmacotherapy of AddictionProblems and Issues Facing Pharmacotherapy of Addiction
Problems and Issues Facing Pharmacotherapy of Addictionseyed H
 
سناریوهای آینده زیست فناوری
سناریوهای آینده زیست فناوریسناریوهای آینده زیست فناوری
سناریوهای آینده زیست فناوریEsmaeil Abedi
 
دوره آموزشی تضمین کیفیت در بخش بیوشیمی آزمایشگاه-2.ppt
دوره آموزشی تضمین کیفیت در بخش بیوشیمی آزمایشگاه-2.pptدوره آموزشی تضمین کیفیت در بخش بیوشیمی آزمایشگاه-2.ppt
دوره آموزشی تضمین کیفیت در بخش بیوشیمی آزمایشگاه-2.pptMitraAzizian1
 

Similar to BIOSENSORS (20)

A Review of the Use of Microscopic Algae as Biological Sensors for Identifyin...
A Review of the Use of Microscopic Algae as Biological Sensors for Identifyin...A Review of the Use of Microscopic Algae as Biological Sensors for Identifyin...
A Review of the Use of Microscopic Algae as Biological Sensors for Identifyin...
 
V-REP software
V-REP softwareV-REP software
V-REP software
 
nanomedicine
nanomedicinenanomedicine
nanomedicine
 
Antibiotics in dentistry
Antibiotics in dentistryAntibiotics in dentistry
Antibiotics in dentistry
 
Antibiotics in dentistry
Antibiotics in dentistryAntibiotics in dentistry
Antibiotics in dentistry
 
Radioisotps in medicine
Radioisotps in medicineRadioisotps in medicine
Radioisotps in medicine
 
Drug delivery
Drug deliveryDrug delivery
Drug delivery
 
Antimicrobial resistance shakhes
Antimicrobial resistance shakhesAntimicrobial resistance shakhes
Antimicrobial resistance shakhes
 
Bioinformatic
BioinformaticBioinformatic
Bioinformatic
 
Biomedical and health informatics
Biomedical and health informaticsBiomedical and health informatics
Biomedical and health informatics
 
Oral pathology
Oral pathologyOral pathology
Oral pathology
 
Synthesis of new derivatives of N-phenyl-2-((5-((((6,4,2-trioxotetrahydropyri...
Synthesis of new derivatives of N-phenyl-2-((5-((((6,4,2-trioxotetrahydropyri...Synthesis of new derivatives of N-phenyl-2-((5-((((6,4,2-trioxotetrahydropyri...
Synthesis of new derivatives of N-phenyl-2-((5-((((6,4,2-trioxotetrahydropyri...
 
Food & industrial microbiology
Food & industrial microbiologyFood & industrial microbiology
Food & industrial microbiology
 
داروهای ضد سرطان1
داروهای ضد سرطان1داروهای ضد سرطان1
داروهای ضد سرطان1
 
Dsmz
DsmzDsmz
Dsmz
 
Problems and Issues Facing Pharmacotherapy of Addiction
Problems and Issues Facing Pharmacotherapy of AddictionProblems and Issues Facing Pharmacotherapy of Addiction
Problems and Issues Facing Pharmacotherapy of Addiction
 
سناریوهای آینده زیست فناوری
سناریوهای آینده زیست فناوریسناریوهای آینده زیست فناوری
سناریوهای آینده زیست فناوری
 
Fizik3
Fizik3Fizik3
Fizik3
 
دوره آموزشی تضمین کیفیت در بخش بیوشیمی آزمایشگاه-2.ppt
دوره آموزشی تضمین کیفیت در بخش بیوشیمی آزمایشگاه-2.pptدوره آموزشی تضمین کیفیت در بخش بیوشیمی آزمایشگاه-2.ppt
دوره آموزشی تضمین کیفیت در بخش بیوشیمی آزمایشگاه-2.ppt
 
Immunoprecipitation (1)
Immunoprecipitation (1)Immunoprecipitation (1)
Immunoprecipitation (1)
 

BIOSENSORS

 • 1.
 • 2. sepideh Azizisepideh Azizi :‫عزیزی‬ ‫سپیده‬ ‫تنظیم‬:‫عزیزی‬ ‫سپیده‬ ‫تنظیم‬ :‫انرجانی‬ ‫دکتر‬ ‫خانم‬ ‫راهنما‬ ‫استاد‬:‫انرجانی‬ ‫دکتر‬ ‫خانم‬ ‫راهنما‬ ‫استاد‬ Graduate Adviser Dr.AnarjaniGraduate Adviser Dr.Anarjani ‫مهندسی‬ ‫رشته‬ ‫ارشد‬ ‫کارشناسی‬‫مهندسی‬ ‫رشته‬ ‫ارشد‬ ‫کارشناسی‬ ‫بیوتکنولوژی‬ ‫گرایش‬ ‫شیمی‬‫بیوتکنولوژی‬ ‫گرایش‬ ‫شیمی‬))M.scM.sc((
 • 3. •‫از‬ ‫گروهی‬ ‫م‬ِ ‫نا‬ ‫بیوسنسور‬ ‫یا‬ ‫زیستی‬ ‫حسگر‬ ‫های‬‌‫ا‬ ‫گون‬ ‫به‬ ‫حسگرها‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫حسگرها‬ ‫خاص‬ ‫هی‬‌‫ا‬ ‫ماد‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫تنها‬ ‫تا‬ ‫یشوند‬‌‫ا‬ ‫م‬ ‫طراحی‬ ‫به‬ ‫واکنش‬ ‫این‬ ‫هی‬‌‫ا‬ ‫نتیج‬ .‫دهند‬ ‫نشان‬ ‫واکنش‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫ییآید‬‌‫ا‬ ‫م‬ ‫در‬ ‫مهایی‬‌‫ا‬ ‫پیا‬ ‫ت‬ِ ‫صور‬ ‫کند‬ ‫تحلیل‬ ‫را‬ ‫نها‬‌‫ا‬ ‫یآ‬ ‫یتواند‬‌‫ا‬ ‫م‬ ،‫ریزپردازنده‬. ‫مقدمه‬‫مقدمه‬
 • 4. •‫جمله‬ ‫از‬ ‫مختلفي‬ ‫هاي‬ ‫زمينه‬ ‫در‬ ‫امروزه‬ ،‫غذايي‬ ‫صنايع‬ ،‫شيميايي‬ ‫صنايع‬ ،‫پزشكي‬ ‫محصولت‬ ‫توليد‬ ‫و‬ ‫زيست‬ ‫محيط‬ ‫مانيتورينگ‬ ‫مي‬ ‫بهره‬ ‫بيوسنسورها‬ ‫از‬ ‫بهداشتي‬ ‫و‬ ‫دارويي‬ ‫جهت‬ ‫توانمند‬ ‫ابزاري‬ ‫سنسورها‬ ‫اين‬ .‫گيرند‬ ‫به‬ .‫باشند‬ ‫مي‬ ‫زيستي‬ ‫مولكولهاي‬ ‫شناسايي‬ ‫انسان‬ ‫چشايي‬ ‫و‬ ‫بويايي‬ ‫حواس‬ ‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫است‬ ‫طبيعي‬ ‫حسگر‬ ‫زيست‬ ‫يك‬ ‫از‬ ‫اي‬ ‫نمونه‬ ‫مي‬ ‫مختلف‬ ‫طعمهاي‬ ‫و‬ ‫بوها‬ ‫شناسايي‬ ‫به‬ ‫كه‬ ‫زيست‬ ‫يك‬ ‫نيز‬ ‫بدن‬ ‫ايمني‬ ‫سيستم‬ .‫پردازد‬ ‫نوع‬ ‫ميليونها‬ ‫كه‬ ،‫است‬ ‫طبيعي‬ ‫حسگر‬ .‫كند‬ ‫مي‬ ‫شناسايي‬ ‫را‬ ‫مختلف‬ ‫مولكول‬
 • 5. •‫ابزارهاي‬ ‫حسگرها‬ ‫زيست‬ ‫حقيقت‬ ‫در‬ ‫از‬ ‫گيري‬ ‫بهره‬ ‫با‬ ‫توانند‬ ‫مي‬ ‫كه‬ ‫هستند‬ ‫یآناليتيكي‬ ‫تركيباتي‬ ‫يا‬ ‫تركيب‬ ،‫بيولوژيكي‬ ‫مواد‬ ‫هوشمندي‬ .‫دهند‬ ‫واكنش‬ ‫یآنها‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫شناسايي‬ ‫را‬ ‫پيغام‬ ‫يك‬ ‫تواند‬ ‫مي‬ ‫واكنش‬ ‫اين‬ ‫محصول‬ .‫باشد‬ ‫الكتريكي‬ ‫يا‬ ‫و‬ ‫نوري‬ ،‫شيميايي‬
 • 6. •‫زيست‬ ‫كاربرد‬ ‫بيشترين‬ ‫هاي‬ ‫تشخيص‬ ‫در‬ ‫حسگرها‬ ‫علوم‬ ‫و‬ ‫پزشكي‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫یآزمايشگاهي‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬‫بيوسنسورهاي‬ ‫ترين‬ ‫موفق‬ ‫از‬ ‫گلوكز‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫بيوسنسورهاي‬ ‫اندازه‬ ‫به‬ ‫كه‬ ‫هستند‬ ‫بازار‬ ‫خون‬ ‫گلوكز‬ ‫غلظت‬ ‫گيري‬ ‫پانكراس‬ ‫در‬ .‫پردازند‬ ‫مي‬ ‫ميزان‬ ‫به‬ ‫ديابتي‬ ‫بيماران‬ ‫نمي‬ ‫توليد‬ ‫انسولين‬ ‫كافي‬ ‫موارد‬ ‫اينگونه‬ ‫در‬ .‫شود‬ ‫مصرف‬ ‫تنظيم‬ ‫براي‬ ‫مداوم‬ ‫سنجش‬ ،‫انسولين‬
 • 7.
 • 8. ‫بیوسنسور‬ ‫تعریف‬ ‫در‬‫یک‬‫بیوسنسور،عنصر‬‫حسگر‬‫که‬‫به‬ ‫ماده‬‫ای‬‫بیولوژیککی‬‫پاسکخ‬‫مکی‬‫دهکد،دارا‬ ‫ی‬‫طبیعت‬‫بیولوژیکی‬‫است‬‫این‬‫عنصر‬‫ب‬ ‫اید‬‫به‬‫نوعی‬‫مبدل‬‫متصل‬‫شود‬‫تا‬‫یک‬ ‫پاسخ‬‫قابل‬‫مشاهده‬‫با‬‫چشم‬‫را‬‫تولی‬ ‫د‬‫کند‬‫بیو‬‫سنسور‬‫به‬‫طور‬‫کلی‬‫به‬‫ا‬ ‫حسکاس‬‫و‬‫اندازه‬‫گیری‬‫مواد‬‫شیمیایکی‬ ‫خاصی‬‫که‬‫ممکن‬‫است‬‫فیزیولوژیکی‬‫نیز‬ ‫باشد،مربوط‬‫می‬‫شوند‬‫معمول‬‫این‬‫مو‬ ‫اد‬‫را‬‫سوبسترا‬‫می‬‫نامند،در‬‫حالی‬‫که‬ ‫واژه‬‫ی‬‫کلی‬‫تر‬‫آن‬‫آنالیت‬‫است‬ ‫یک‬‫بیوسنسور‬‫را‬‫می‬‫توان‬‫به‬‫عنوان‬
 • 9. : ‫اجزای‬ ‫بررسی‬ ‫بیوسنسور‬ ‫اجزای‬ ‫شامل‬ ‫بیوسنسور‬ ‫هر‬ ‫کلی‬ ‫طور‬ ‫به‬ :‫باشد‬ ‫می‬ ‫زیر‬ •1) -‫آنالیت‬‫زیستی‬ ‫پذیرنده‬ ‫یا‬ ‫بیورسپتور‬( •2-‫ساز‬ ‫آشکار‬ •3-‫مبدل‬ •)4( -‫پردازشگر‬ •)5( -‫نمایشگر‬
 • 10. Block Diagram of a Biosensor : )a(‫بیوکاتالیست‬ )b(‫مبدل‬ )c(‫آمپلیفایر‬ )d(‫پردازنده‬ )e(‫نمایشگر‬
 • 11.
 • 12. ‫بیولوژیکی‬ ‫عناصر‬ •‫آن‬ ‫اختصاصی‬ ‫بسیار‬ ‫عملکرد‬ ‫در‬ ‫اجزا‬ ‫این‬ ‫اهمیت‬ ‫از‬ ‫وسیله‬ ‫بدین‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫خاص‬ ‫سوبسترای‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫کارایی‬ ‫عدم‬ ‫موجب‬ ‫که‬ ‫مزاحم‬ ‫مواد‬ ‫ی‬ ‫مداخله‬ ‫است،جلوگیری‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫روشهای‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫واکنش‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫بیولوژیک‬ ‫جزء‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫انتخابی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫یا‬ )‫(آنزیم‬ ‫کند‬ ‫کاتالیز‬ ‫را‬ ‫سوبسترا‬ ‫به‬ ‫آنزیم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ .‫شود‬ ‫متصل‬ ‫سوبسترا‬ ‫به‬ ‫مواد‬ ‫دیگر‬ ‫از‬ ‫تر‬ ‫بیش‬ ، ‫بیولوژیکی‬ ‫جزء‬ ‫عنوان‬ .‫است‬ ‫متداول‬ •‫در‬ ‫گزینش‬ ‫اصلی‬ ‫عامل‬ ‫بیولوژیکی‬ ‫عناصر‬ ‫عناصردارای‬ ‫این‬ .‫شوند‬ ‫می‬ ‫محسوب‬ ‫بیوسنسورها‬ ‫خاصی‬ ‫سوبسترای‬ ‫به‬ ‫تنها‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫قدرتی‬ ‫چنان‬ ‫واکنشی‬ ‫سوبستراها‬ ‫دیگر‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫میشوند‬ ‫متصل‬ .‫دهند‬ ‫نمی‬ ‫نشان‬
 • 13.
 • 14. ‫بیوسنسورها‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫بیوسنسورها‬ ‫در‬ ‫گزینش‬ ‫اصلی‬ ‫عامل‬ ‫بیولوژیکی‬ ‫عناصر‬ ‫بندی‬ ‫تقسیم‬ ‫گروه‬ ‫پنج‬ ‫در‬ ‫عمدتا‬ ‫که‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫محسوب‬ :‫میباشد‬ ‫زیر‬ ‫شرح‬ ‫به‬ ‫میگردندکه‬ 1-‫ها‬ ‫آنزیم‬ )‫بیوکاتالیتیک‬( 2-‫ها‬ ‫بادی‬ ‫آنتی‬ )‫ایمونولوژیک‬( 3-‫نوکلئیک‬ ‫های‬ ‫اسید‬ )DNA( 4-‫سلولی‬ ‫های‬ ‫گیرنده‬
 • 15.
 • 16. ‫اجزای‬ ‫تثبیت‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫بیولوژیکی‬ •‫جزء‬ ‫پایدار،باید‬ ‫بیوسنسور‬ ‫یک‬ ‫ساخت‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫متصل‬ ‫ها‬ ‫مبدل‬ ‫به‬ ‫خاصی‬ ‫طرز‬ ‫به‬ ‫بیولوژیکی‬ ‫را‬ ‫فرآیندی‬ ‫گردد،چنین‬‫تثبیت‬‫منظور‬ ‫این‬ ‫گویند.برای‬ :‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫زیر‬ ‫شرح‬ ‫به‬ ‫روش‬ ‫پنج‬ 1‫سطحی‬ ‫-جذب‬4‫عرضی‬ ‫-پیوند‬ 2‫سازی‬ ‫-ریزپوشینه‬5‫کووالنسی‬ ‫-پیوند‬ 3‫سازی‬ ‫-محبوس‬
 • 17. ‫مبدل‬ ‫یا‬ (‫مشاهده)فیزیکی‬ ‫قابل‬ ‫مبدل،تغییر‬ ‫اندازه‬ ‫قابل‬ ‫پیغام‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫را‬ (‫)شیمیایی‬ ‫یا‬ ‫ماده‬ ‫غلظت‬ ‫با‬ ‫متناسب‬ ‫آن‬ ‫بزرگی‬ ‫گیری،که‬ ‫است،تبدیل‬ ‫سنجش‬ ‫مورد‬ ‫مواد‬ ‫از‬ ‫گروهی‬ ‫فرایند‬ ‫دو‬ ‫ازتلفیق‬ ‫عملی‬ ‫نماید.چنین‬ ‫می‬ ‫ویژگی‬ ‫وسیله‬ ‫شود.این‬ ‫می‬ ‫حاصل‬ ‫متفاوت‬ ‫قدرت‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫بیولوژیکی‬ ‫مواد‬ ‫حساسیت‬ ‫و‬ .‫نماید‬ ‫می‬ ‫ترکیب‬ ‫ریزپردازشگر‬ ‫گری‬ ‫محاسبه‬ ‫های‬ ‫مبدل‬ ‫از‬ ‫بیوسنسورها‬ ‫بیشتر‬ .‫اند‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫الکتروشیمیایی‬
 • 18. ‫نمود‬ ‫بندی‬ ‫تقسیم‬ ‫زیر‬ ‫انواع‬ ‫به‬ ‫میتوان‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫:مبدل‬
 • 19. ‫نتیجه‬ •‫حساسیت‬ ،‫کوچک‬ ‫اندازه‬ ‫با‬ ‫سیستمی‬ ‫بیوسنسور‬ ‫بال‬‫و‬‫مورد‬ ‫آنالیت‬ ‫میتواند‬ ‫که‬ ‫بوده‬ ‫حمل‬ ‫قابل‬ ‫های‬ ‫نمونه‬ ‫در‬ ‫کم‬ ‫بسیار‬ ‫درغلظتهای‬ ‫نظررا‬ ‫طراحی‬ ‫در‬ ‫عامل‬ ‫دو‬ .‫کند‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫بیولوژیک‬ :‫میکند‬ ‫ایفا‬ ‫نقش‬ ‫مناسب‬ ‫بیوسنسور‬ ‫یک‬ ο‫که‬ ‫جامد‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫بیورسپتور‬ ‫تثبیت‬ ‫مناسب‬ ‫روش‬ ‫و‬ ‫حساسیت‬ ،‫عمر‬ ‫طول‬ ‫افزایش‬ ‫موجب‬‫آن‬ ‫پایداری‬ .‫میگردد‬ ο‫مناسب‬ ‫مبدل‬ ‫.انتخاب‬
 • 20. ‫و‬ ‫دقت‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫بیوسنسور‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫روش‬ ‫حساسیت‬‫به‬ ‫مواردی‬ ‫در‬ ‫همچنین‬ ‫‌و‬ ‫صرف‬ ‫و‬ ‫پیشرفته‬ ‫وسایل‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫عدم‬ ‫دلیل‬ ‫تها‬‌ ‫آنالی‬ ‫تشخیص‬ ‫برای‬ ‫زیاد‬ ‫هزینه‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫کم‬ ‫امکانات‬ ‫با‬ ‫مراکز‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کوچک‬ ‫مراکز‬ ‫در‬ ‫روشها‬ ‫این‬ .‫دارد‬ ‫کاربرد‬ ‫نیز‬ ‫منزل‬ ‫در‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫برخی‬ ‫مکانیسم‬ ‫شناخت‬ ‫در‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫و‬ ‫تشخیص‬ ‫امر‬ ‫در‬ ،‫اختللت‬ ‫و‬ ‫بیماریها‬ ‫شناسایی‬ ‫و‬ ‫آنها‬ ‫عوارض‬ ‫و‬ ‫بیماریها‬ ‫درمان‬ ‫نیز‬ ‫و‬ ‫آنها‬ ‫آورنده‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫های‬ ‫زمینه‬ ‫و‬ ‫علل‬ ،‫داروسازی‬ ‫نظیر‬ ‫مرتبط‬ ‫علوم‬ ‫سایر‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دارورسانی‬ ‫پیشرفته‬ ‫های‬ ‫سامانه‬
 • 21. ‫و‬ ‫پزشکی‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫بیوسنسور‬ ‫برای‬ ‫مختلفی‬ ‫کاربردهای‬ :‫شود‬ ‫می‬ ‫اشاره‬ ‫ذیل‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫متصور‬ ‫بالین‬ (...... ‫و‬ ‫دیابت‬ ،‫سرطان‬ ) ‫بیماریها‬ ‫ودرمان‬ ‫تشخیص‬ ◊ ‫دیابت‬ ،‫سرطان‬ )‫ژن‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫بیماریها‬ ‫تشخیص‬ ◊ (...... ‫و‬ ‫بیماریزا‬ ‫عوامل‬ ‫تشخیص‬ ◊ ‫کشف‬ ،‫آنها‬ ‫متابولیتهای‬ ‫و‬ ‫داروها‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ◊ ‫آنها‬ ‫فعالیت‬ ‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫جدید‬ ‫داروهای‬ ‫نمونه‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫ی‬ ‫آنالیتها‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫و‬ ‫ارزیابی‬ ◊ ‫بیولوژیک‬ ‫سریع‬ ‫تستهای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫بیماریها‬ ‫سریع‬ ‫تشخیص‬ ◊ ‫یا‬Point-of- care،‫بودن‬ ‫ارزان‬ ‫و‬ ‫سرعت‬ ‫تستها‬ ‫این‬ ‫ویژگی‬
 • 22. ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫بیوسنسور‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫اخیر‬ ‫های‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫همانند‬ ‫است‬ ‫داشته‬ ‫چشمگیری‬ ‫پیشرفت‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ : •‫بنزن‬ ‫آلكيل‬ ‫ميزان‬ ‫بررسي‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫بيوسنسور‬ ‫كاربرد‬ ‫زيست‬ ‫محيط‬ ‫در‬ ‫خطي‬ •‫هاي‬ ‫فراورده‬ ‫كيفيت‬ ‫دركنترل‬ ‫بيوسنسورها‬ ‫كاربرد‬ ‫ماهي‬ •‫روی‬ ‫نانومتریك‬ ‫فلورسانس‬ ‫بیوسنسورهای‬ ‫كاربرد‬ ‫سرطان‬ ‫تشخیص‬ ‫برای‬ •‫ميكرو‬ ‫فناوري‬ ‫پزشكي‬ ‫و‬ ‫فناوري‬ ‫ت‬‌ ‫زيس‬ ‫كاربردهاي‬ ‫و‬‫مهاي‬‌ ‫سيست‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫ل‬ً ‫ا‬ ‫معمو‬ ‫كه‬ ‫نانو‬
 • 23. ‫منابع‬‫منابع‬ www.irbme.ir www.lsbu.ac.ir/biosensor ‫آزمایشگاهی‬ ‫علوم‬ ‫و‬ ‫پزشکی‬ ‫مهندسی‬ ‫ ماهنامه‬ www.chemistmag.com - ‫شیمیدان‬ ‫مجله‬ ‫گیاهپزشکی‬۱۱۰ and ....