SlideShare a Scribd company logo
1 of 83
Download to read offline
‫استخری‬ ‫دکتررسول‬
‫کلینیکال‬ ‫و‬ ‫اناتومیکال‬ ‫پاتولوژیست‬
‫بالین‬ ‫آزمایشگاه‬ ‫در‬ ‫كیفیت‬ ‫تضمین‬
‫ی‬
clinical laboratory quality
assurance
‫عملکردی‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬
(
Performance characteristic
validation &Verification
،‫دقت‬
،‫صحت‬
،‫بودن‬ ‫خطی‬
،‫گزارش‬ ‫قابل‬ ‫محدوده‬
‫حساسیت‬ ،‫تشخیص‬ ‫حد‬
‫تشخیصی‬ ‫بودن‬ ‫اختصاصی‬
‫بالینی‬ ‫و‬
‫کاربرد‬ ‫گرفتن‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫با‬
‫می‬ ‫صورت‬ ‫بیماران‬ ‫برای‬ ‫آزمایش‬ ‫آن‬
‫گیرد‬
.
‫كيفيت‬ ‫تضمين‬ ‫ایجاد‬ ‫فلسفه‬
‫است‬ ‫مهم‬ ‫مشتري‬ ‫براي‬ ‫كیفیت‬
‫است‬ ‫كنترل‬ ‫و‬ ‫ارزیابي‬ ‫قابل‬ ‫كیفیت‬
‫ان‬ ‫مخارج‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫اغلب‬ ‫كیفیت‬ ‫منافع‬
‫است‬
‫كيفيت‬ ‫تضمين‬ ‫در‬ ‫مهم‬ ‫اصل‬ ‫سه‬
.1
‫برنامه‬ ‫تشكیل‬
.2
‫برنامه‬ ‫نظرداشتن‬ ‫تحت‬ ‫و‬ ‫ارزیابي‬
.3
‫موجود‬ ‫كیفیت‬ ‫دادن‬ ‫ارتقا‬ ‫در‬ ‫سعي‬
‫كيفي‬ ‫كنترل‬ ‫برنامه‬ ‫یك‬ ‫مختلف‬ ‫قسمتهاي‬
--
‫كیفیت‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫اهداف‬ ‫شناسایي‬
--
‫كیفیت‬ ‫كنترل‬ ‫براي‬ ‫سازماني‬ ‫تعهد‬
‫روي‬ ‫بر‬ ‫كيفي‬ ‫كنترل‬ ‫دستورات‬ ‫سازماني‬ ‫تعهد‬ ‫بدون‬
‫را‬ ‫مدیران‬ ‫سازي‬ ‫سند‬ ‫و‬ ‫مكتوب‬ ‫نياز‬ ‫فقط‬ ‫و‬ ‫مانده‬ ‫كاغذ‬
‫ميكند‬ ‫تامين‬
--
‫فعالیتي‬ ‫هر‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫مكتوب‬ ‫كار‬ ‫روشهاي‬ ‫و‬ ‫طرح‬
-
...............
‫مختلف‬ ‫قسمتهاي‬
.............
---
‫سازي‬ ‫مستند‬ ‫و‬ ‫مستمر‬ ‫اجرا‬
‫تامين‬ ‫را‬ ‫مدیران‬ ‫تنظيمي‬ ‫احتياجات‬ ‫هم‬ ‫سازي‬ ‫مستند‬
‫لتي‬ ‫دو‬ ‫نظارتي‬ ‫سازمانهاي‬ ‫هاي‬ ‫خواسته‬ ‫وهمچنين‬ ‫ميكند‬
‫ميسازد‬ ‫براورده‬ ‫را‬
---
‫وارزیابي‬ ‫مرور‬
---
‫ارتقا‬
’
‫كیفیت‬ ‫مداوم‬
Cuntinuous quality improvement CQI
‫ارتقا‬
’
‫ب‬ ‫داشته‬ ‫زیاد‬ ‫مخارج‬ ‫است‬ ‫ممكن‬ ‫كیفیت‬
‫اشد‬
‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫بازگشت‬ ‫براي‬ ‫هم‬ ‫تضمیني‬ ‫هیچ‬ ‫و‬
‫كیفیت‬ ‫بهبود‬ ‫براي‬ ‫تالش‬ ‫حتي‬ ‫و‬ ‫ندارد‬ ‫وجود‬
‫قبلي‬ ‫كیفیت‬ ‫در‬ ‫موقتي‬ ‫افت‬ ‫باعث‬ ‫است‬ ‫ممكن‬
‫روش‬ ‫گیري‬ ‫یاد‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫پرسنل‬ ‫مشغله‬ ‫بعلت‬
‫باشد‬ ‫جدید‬
‫این‬ ‫بنابر‬
‫اهداف‬ ‫انتخاب‬
‫ارتقا‬
’
‫باید‬ ‫كیفیت‬
‫دقت‬ ‫با‬
‫گیرد‬ ‫صورت‬ ‫زیادي‬
‫كيفيت‬ ‫تضمين‬ ‫در‬ ‫توجه‬ ‫مورد‬ ‫اهداف‬
‫الف‬
—
‫آنالیتیكال‬ ‫پره‬ ‫فرایندهاي‬
‫ب‬
---
‫آنالیتیكال‬ ‫فرایندهاي‬
‫ج‬
---
‫آنالیتیكال‬ ‫پست‬ ‫فرایندهاي‬
‫فرایندهاي‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫آزمایشگاهي‬ ‫مشكالت‬ ‫اغلب‬
‫در‬ ‫نيز‬ ‫كيفيت‬ ‫كنترل‬ ‫هاي‬ ‫برنامه‬ ‫متاسفانه‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫آناليتيكال‬ ‫پره‬
‫این‬
‫دارند‬ ‫بيشتري‬ ‫ضعف‬ ‫قسمت‬
‫كيفي‬ ‫كنترل‬ ‫تكنيكهاي‬
‫ميكنند‬ ‫استفاده‬ ‫بيماران‬ ‫هاي‬ ‫داده‬ ‫از‬ ‫كه‬ ‫كيفي‬ ‫كنترل‬ ‫تكنيكهاي‬
‫الف‬
-
‫میكنند‬ ‫استفاده‬ ‫بیماران‬ ‫تك‬ ‫تك‬ ‫هاي‬ ‫داده‬ ‫از‬ ‫كه‬ ‫تكنیكهایي‬
###
‫فیزیولوژیك‬ ‫محدوده‬
‫پتاسیم‬ ‫مثال‬
15
###
‫خودبیمار‬ ‫اطالعات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
‫و‬ ‫كردن‬ ‫كامپیوتریزه‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫روش‬ ‫این‬
‫تغییر‬ ‫داردمثال‬
5/1
‫بیمار‬ ‫پتاسیم‬ ‫در‬ ‫لیتر‬ ‫در‬ ‫مول‬ ‫میلي‬
‫میشود‬ ‫مشخص‬ ‫هفته‬ ‫یك‬ ‫عرض‬ ‫در‬
LIS
‫از‬ ‫استفاده‬
..............
####
‫آزمایشات‬ ‫سایر‬ ‫با‬ ‫همبستگي‬
‫را‬ ‫پانلي‬ ‫بیمار‬ ‫یك‬ ‫از‬ ‫خواستي‬ ‫در‬ ‫آزمایشات‬ ‫معموال‬
‫نتایج‬ ‫میرود‬ ‫انتظار‬ ‫كه‬ ‫میدهند‬ ‫تشكیل‬ ‫خاصي‬ ‫ارگان‬ ‫با‬ ‫دررابطه‬
‫زیر‬ ‫پانلهاي‬ ‫مثل‬ ‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫همخواني‬ ‫هم‬ ‫با‬
‫میشود‬ ‫آنزیم‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫تغییر‬ ‫باعث‬ ‫كبدي‬ ‫آسیب‬
‫دارند‬ ‫خاصي‬ ‫طرح‬ ‫كه‬ ‫تیروئیدي‬ ‫هورمونهاي‬
‫گلوتامیل‬ ‫گاما‬ ‫افزایش‬ ‫همراه‬ ‫اغلب‬ ‫مستقیم‬ ‫بیلیروبین‬ ‫افزایش‬
‫است‬ ‫پپتیداز‬ ‫ترانس‬
AST,ALT
‫متعدد‬ ‫بيماران‬ ‫نتایج‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
‫تمام‬ ‫میانگین‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫زمینه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫روش‬ ‫شایعترین‬
‫بلند‬ ‫میانگینهاي‬ ‫معموال‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫كننده‬ ‫مراجعه‬ ‫بیماران‬
‫داد‬ ‫خواهند‬ ‫بهتري‬ ‫جواب‬ ‫ماهانه‬ ‫مثال‬ ‫مدت‬
‫هر‬ ‫دارند‬ ‫سني‬ ‫یا‬ ‫جنسیت‬ ‫تفاوت‬ ‫كه‬ ‫آنالیتهایي‬ ‫مورد‬ ‫در‬
‫میشود‬ ‫برسي‬ ‫تفكیك‬ ‫به‬ ‫سني‬ ‫گروه‬ ‫یا‬ ‫جنس‬
‫كاذب‬ ‫رد‬ ‫و‬ ‫خطا‬ ‫شناسایي‬ ‫بين‬ ‫تعادل‬ ‫ایجاد‬
ERROR DETECTION
FALS REJECTION
‫ویژگي‬ ‫زیاد‬ ‫افزایش‬ ‫و‬ ‫كاذب‬ ‫رد‬ ‫و‬ ‫ویژگي‬ ‫كاهش‬ ‫باعث‬ ‫حساسیت‬ ‫افزایش‬
‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫ها‬ ‫خطا‬ ‫تشخیص‬ ‫در‬ ‫توانایي‬ ‫كاهش‬ ‫و‬ ‫حساسیت‬ ‫كاهش‬ ‫باعث‬
‫قدم‬ ‫اولین‬
‫در‬ ‫اگر‬ ‫مثال‬ ‫است‬ ‫مناسب‬ ‫وسایل‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫تعادل‬ ‫ایجاد‬ ‫در‬
‫خطاي‬ ‫سدیم‬ ‫گیري‬ ‫اندازه‬
2
%
‫و‬ ‫راجنت‬ ‫خود‬ ‫واگر‬ ‫است‬ ‫قبول‬ ‫قابل‬
‫ذات‬ ‫خطاي‬ ‫داراي‬ ‫افزاري‬ ‫سخت‬ ‫وسایل‬
‫ی‬
1.5
%
‫از‬ ‫زیادي‬ ‫تعداد‬ ‫باشند‬
‫وسایل‬ ‫از‬ ‫اگر‬ ‫ولي‬ ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫زیاد‬ ‫هزینه‬ ‫باعث‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫رد‬ ‫جوابها‬
‫خطاي‬ ‫درصد‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫گرانتر‬
5
%/
‫خواهد‬ ‫پایین‬ ‫نهایي‬ ‫هزینه‬ ‫شود‬ ‫استفاده‬
‫شد‬
‫ودقت‬ ‫صحت‬ ‫خطاهاي‬ ‫كردن‬ ‫جدا‬
‫میشوند‬ ‫دقت‬ ‫عدم‬ ‫باعث‬ ‫كه‬ ‫خطاهایي‬
‫كردن‬ ‫پيپت‬ ‫خطاي‬
‫حرارت‬ ‫درجه‬ ‫تغييرات‬
‫معرف‬ ‫و‬ ‫نمونه‬ ‫مناسب‬ ‫نشدن‬ ‫مخلوط‬
‫آزمایش‬ ‫هاي‬ ‫لوله‬ ‫نبودن‬ ‫تميز‬
‫میشوند‬ ‫صحت‬ ‫عدم‬ ‫باعث‬ ‫كه‬ ‫خطاهایي‬
‫معرف‬ ‫و‬ ‫دستگاهها‬ ‫خرابي‬
‫معرف‬ ‫یا‬ ‫نمونه‬ ‫حجم‬ ‫مقدار‬ ‫تغيير‬
‫حرارت‬ ‫درجه‬ ‫تغيير‬
‫دوم‬ ‫قدم‬
Precision and Accuracy
Low Accuracy,
High Precision
High Accuracy,
Low Precision
High Accuracy,
High Precision
‫سوم‬ ‫قدم‬
‫آزمایش‬ ‫روش‬ ‫پایداري‬ ‫ارزیابي‬
‫وروشهاي‬ ‫كمتر‬ ‫تواتر‬ ‫با‬ ‫كیفي‬ ‫كنترل‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫پایدار‬ ‫روشهاي‬
‫دارند‬ ‫بیشتري‬ ‫تواتر‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫ناپایدار‬
‫روز‬ ‫در‬ ‫بار‬ ‫یك‬ ‫تواتر‬ ‫با‬ ‫كیفي‬ ‫كنترل‬ ‫شاید‬ ‫دولتي‬ ‫قوانین‬ ‫در‬
‫تاثیر‬ ‫میكند‬ ‫تعیین‬ ‫را‬ ‫كنترل‬ ‫تعداد‬ ‫آنچه‬ ‫ولي‬ ‫باشد‬ ‫كافي‬
‫تاخیر‬ ‫مثال‬ ‫میباشد‬ ‫خطا‬ ‫شناسایي‬ ‫در‬ ‫تاخیر‬ ‫مالي‬ ‫و‬ ‫بالیني‬
‫نیست‬ ‫یكي‬ ‫كلسترول‬ ‫با‬ ‫گلوكز‬ ‫آزمایش‬ ‫خطاي‬ ‫شناسایي‬ ‫در‬
‫مناسب‬ ‫كيفي‬ ‫كنترل‬ ‫ماده‬ ‫یك‬ ‫خصوصيات‬
----
‫باشد‬ ‫بیمار‬ ‫نمونه‬ ‫شبیه‬
----
‫پایدار‬ ‫نگهدارنده‬ ‫ماده‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫بدون‬ ‫طوالني‬ ‫مدتهاي‬ ‫براي‬
‫بماند‬
---
‫باشد‬ ‫ممكن‬ ‫حداقل‬ ‫در‬ ‫بیماریزا‬ ‫عوامل‬ ‫با‬ ‫آلودگي‬
---
‫باشد‬ ‫مناسب‬ ‫بندي‬ ‫بسته‬ ‫در‬
---
‫میانگین‬ ‫تعیین‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫تا‬ ‫نمود‬ ‫تهیه‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫باالیي‬ ‫حجم‬ ‫بتوان‬
‫نباشد‬ ‫مدت‬ ‫كوتاه‬ ‫هاي‬ ‫دوره‬ ‫در‬
----
‫باشد‬ ‫ارزان‬
‫میباشند‬ ‫مشخص‬ ‫غلظت‬ ‫بدون‬ ‫و‬ ‫معلوم‬ ‫غلظت‬ ‫با‬ ‫صورت‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫كیفي‬ ‫كنترل‬ ‫مواد‬
‫جواب‬ ‫طبیعي‬ ‫و‬ ‫سالم‬ ‫فرد‬ ‫یك‬ ‫اینكه‬ ‫احتمال‬
‫است‬ ‫چقدر‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫طبیعي‬ ‫غیر‬
‫چیست‬ ‫نرمال‬ ‫حدود‬
‫نرمال‬ ‫براي‬ ‫مختلف‬ ‫تعریفهاي‬
‫است‬ ‫شایعتر‬ ‫جامعه‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫چیزي‬ ‫آن‬ ‫نرمال‬
‫فاكتور‬ ‫ریسك‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫مقداري‬ ‫نرمال‬ ‫مقدار‬
‫نشود‬ ‫محسوب‬
‫ندارد‬ ‫درمان‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫مقداري‬ ‫نرمال‬ ‫مقدار‬
.
‫همان‬ ‫نرمال‬ ‫حدود‬ ‫تعیین‬ ‫براي‬ ‫روش‬ ‫ترین‬ ‫ساده‬
‫زیر‬ ‫فرمول‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫اول‬ ‫تعریف‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
‫میشود‬ ‫محاسبه‬
(
‫معیار‬ ‫انحراف‬
×
2
+)
‫میانگین‬
=
‫نرمال‬ ‫حدود‬
3sd
2sd 1sd
17000
1-(0.95)
n
‫بیست‬ ‫در‬ ‫طبیعي‬ ‫فرد‬ ‫یك‬ ‫آزمایش‬ ‫بودن‬ ‫نرمال‬ ‫احتمال‬
‫متوالي‬ ‫آزمایش‬
=
‫آزمایش‬ ‫در‬ ‫بودن‬ ‫نرمال‬ ‫احتمال‬
‫اول‬
×
‫آزمایش‬ ‫در‬ ‫بودن‬ ‫نرمال‬ ‫احتمال‬
‫دوم‬
×
............
×
‫آزمایش‬ ‫در‬ ‫بودن‬ ‫نرمال‬ ‫احتمال‬
‫بیستم‬
‫متوالي‬ ‫آزمایش‬ ‫بیست‬ ‫در‬ ‫بودن‬ ‫نرمال‬ ‫احتمال‬ =(o.95)
20
=0.34 1-0.34=0.66
‫كمي‬ ‫آزمایشات‬ ‫در‬ ‫كيفي‬ ‫كنترل‬ ‫انجام‬ ‫روش‬
###
‫ميشود‬ ‫مشخص‬ ‫هدف‬ ‫یا‬ ‫ميانگين‬ ‫ابتدا‬
-
‫و‬ ‫كرد‬ ‫استفاده‬ ‫ازبروشور‬ ‫ميتوان‬ ‫معلوم‬ ‫غلظت‬ ‫با‬ ‫كيفي‬ ‫كنترل‬ ‫هاي‬ ‫نمونه‬ ‫در‬
‫نتایج‬ ‫ميانگين‬ ‫دیگر‬ ‫نوع‬ ‫در‬
20
‫كيفي‬ ‫كنترل‬ ‫ماده‬ ‫از‬ ‫تكراري‬ ‫تست‬
‫باشد‬ ‫متفاوت‬ ‫سري‬ ‫پنج‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫اقل‬ ‫حد‬ ‫ها‬ ‫نمونه‬ ‫این‬ ‫ميشود‬ ‫مشخص‬
###
‫ميكنيم‬ ‫محاسبه‬ ‫را‬ ‫فوق‬ ‫نتایج‬ ‫معيار‬ ‫انحراف‬
###
‫معيارهاي‬ ‫انحراف‬ ‫و‬ ‫ميانگين‬ ‫محل‬ ‫مختصات‬ ‫محور‬ ‫روي‬ ‫بر‬
‫كنيم‬ ‫مي‬ ‫تعيين‬ ‫منفي‬ ‫و‬ ‫مثبت‬ ‫بصورت‬1SD 2SD 3SD
‫محدوده‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫معموال‬ ‫جنینگ‬ ‫لوي‬ ‫چارتهاي‬ ‫در‬
‫محدوده‬ ‫دو‬ ‫این‬ ‫كه‬ ‫میشود‬ ‫استفاده‬ ‫پایین‬ ‫و‬ ‫باال‬
‫وافزایش‬ ‫كاذب‬ ‫رد‬ ‫كاهش‬ ‫اصل‬ ‫دو‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫خود‬
‫آزادي‬ ‫نیز‬ ‫حدودي‬ ‫تا‬ ‫و‬ ‫میباشد‬ ‫خطا‬ ‫شناسایي‬
‫كالج‬ ‫مطالعه‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫درآن‬ ‫عمل‬
‫آزمایشگاههاي‬ ‫بین‬ ‫امریكادر‬ ‫پاتولوژیستهاي‬
‫بین‬ ‫مختلف‬
2/2
‫و‬
2/3
‫است‬ ‫معیار‬ ‫انحراف‬
=
‫ميانگين‬
‫انحرافها‬
×
‫زیر‬ ‫جدول‬ ‫از‬ ‫آمده‬ ‫بدست‬ ‫اعداد‬ UCL,,,LCL
‫بتنهایي‬ ‫پایين‬ ‫و‬ ‫باال‬ ‫محدوده‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
‫است‬ ‫زیر‬ ‫شكالت‬ ‫ا‬ ‫داراي‬
‫نمیشود‬ ‫داده‬ ‫دخالت‬ ‫كنترل‬ ‫در‬ ‫قبل‬ ‫روزهاي‬ ‫اطالعات‬
‫استفاد‬ ‫همزمان‬ ‫كه‬ ‫پایین‬ ‫یا‬ ‫باال‬ ‫كنترل‬ ‫مثال‬ ‫دیگر‬ ‫كنترلهاي‬
‫ه‬
‫میكنند‬ ‫عمل‬ ‫هم‬ ‫از‬ ‫مستقل‬ ‫میشود‬
‫نمیشوند‬ ‫شناسایي‬ ‫كنترل‬ ‫حدود‬ ‫از‬ ‫كمتر‬ ‫ولي‬ ‫ثابت‬ ‫هاي‬ ‫خطا‬
‫میشوند‬ ‫شناسایي‬ ‫دیر‬ ‫خیلي‬ ‫خطاهاي‬
Trend
‫وستگارد‬ ‫قوانين‬
‫كیفیت‬ ‫كنترل‬ ‫در‬ ‫جنینگ‬ ‫لوي‬ ‫چارت‬ ‫هاي‬ ‫محدودیت‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬
‫بتنهایي‬ ‫كدام‬ ‫هر‬ ‫كه‬ ‫میكند‬ ‫استفاده‬ ‫متعدد‬ ‫قوانین‬ ‫از‬ ‫وستگارد‬
‫نمي‬ ‫افزایش‬ ‫را‬ ‫كاذب‬ ‫رد‬ ‫ولي‬ ‫شده‬ ‫خطا‬ ‫شناسایي‬ ‫افزایش‬ ‫باعث‬
‫دهند‬
‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫وستگارد‬ ‫قوانین‬
(
‫هشدار‬
) 1.2s 2.2s 1.3s R4 4.1S 10X
CV=SD/X
N=20
‫تجمعي‬ ‫اثر‬ ‫قانون‬ CUSUM
‫با‬ ‫كاري‬ ‫ردیف‬ ‫هر‬ ‫كیفي‬ ‫كنترل‬ ‫نتایج‬ ‫اختالف‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫در‬
‫میشود‬ ‫جبري‬ ‫جمع‬ ‫قبلي‬ ‫ردیف‬
‫ومزیت‬ ‫راندوم‬ ‫خطاهاي‬ ‫شناسایي‬ ‫در‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫محدودیت‬
‫است‬ ‫سیستمیك‬ ‫خطاهاي‬ ‫سریع‬ ‫شناسایي‬ ‫أن‬
‫شكل‬ ‫به‬ ‫محدودهاي‬ ‫در‬ ‫قبول‬ ‫قابل‬ ‫نتایج‬ ‫اینكه‬ ‫بدلیل‬
‫میگویند‬ ‫نیز‬ ‫روش‬ ‫ان‬ ‫به‬ ‫هستند‬ ‫محدود‬
V
V--Mask
‫تغييرات‬ ‫ظریب‬ ‫یا‬ ‫دقت‬ ‫عدم‬ ‫ميزان‬ ‫تعيين‬
‫قبول‬ ‫قابل‬ ‫خطاي‬ ‫تعیین‬ ‫قوانین‬
---
‫از‬ ‫كمتر‬ ‫باید‬ ‫دقت‬ ‫عدم‬ ‫تانك‬ ‫درفرمول‬
25
%
‫باشد‬ ‫مرجع‬ ‫حدود‬
---
‫تغییرات‬ ‫نصف‬ ‫باید‬ ‫آنالیتیكي‬ ‫تغییرات‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫معتقد‬
‫باشد‬ ‫آنالیت‬ ‫یك‬ ‫بیولوژیكي‬
---
‫در‬ ‫دقت‬ ‫عدم‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫بیانگر‬ ‫طرف‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫استانداردتعیین‬
‫بیولوژیكي‬ ‫تغییرات‬ ‫مجموع‬ ‫نصف‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫اسكرین‬ ‫تستهاي‬
‫تغییرات‬ ‫نصف‬ ‫از‬ ‫انفرادي‬ ‫تستهاي‬ ‫در‬ ‫ولي‬ ‫مرجع‬ ‫وتغییراتحدود‬
‫باشد‬ ‫كمتر‬ ‫بیولوژیكي‬
Tonk
cotlove
CAP
‫ليني‬ ‫با‬ ‫نيازهاي‬ ‫كه‬ ‫دقت‬ ‫عدم‬ ‫كل‬ ‫در‬
‫آزمایشات‬ ‫اغلب‬ ‫در‬ ‫ميكند‬ ‫رابرآورده‬
‫بيوشيميایي‬
5
%
‫هورموني‬ ‫آزمایشات‬ ‫ودر‬
‫وآنزیمهاحدود‬
10
%
‫ميباشد‬
CVR <1 ‫مشابه‬ ‫گروههای‬ ‫از‬ ‫بيشتر‬ ‫دقت‬
CVR>1 …… ‫مشابه‬ ‫گروه‬ ‫از‬ ‫کمتر‬ ‫دقت‬
‫محدوده‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫كیفي‬ ‫كنترل‬ ‫نتایج‬ ‫اگر‬
‫كرد‬ ‫باید‬ ‫چه‬ ‫بود‬ ‫قبول‬ ‫قابل‬
‫سیستیم‬ ‫اصالح‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫كه‬ ‫اینست‬ ‫روش‬ ‫بهترین‬
‫به‬ ‫مجدد‬ ‫گیري‬ ‫اندازه‬
‫معكوس‬ ‫زماني‬ ‫ترتیب‬
‫تفاوت‬ ‫جدید‬ ‫نتایج‬ ‫كه‬ ‫زماني‬ ‫تا‬ ‫گیرد‬ ‫انجام‬
‫باشند‬ ‫نداشته‬ ‫اولیه‬ ‫نتایج‬ ‫با‬ ‫داري‬ ‫معني‬
‫براي‬ ‫كيفي‬ ‫كنترل‬ ‫هاي‬ ‫برنامه‬
‫كيفي‬ ‫و‬ ‫كمي‬ ‫نيمه‬ ‫آزمایشات‬
‫داده‬ ‫پاسخ‬ ‫مثبت‬ ‫یا‬ ‫منفي‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫كه‬ ‫كیفي‬ ‫آزمایشات‬ ‫در‬
‫باشد‬ ‫منفي‬ ‫یا‬ ‫مثبت‬ ‫باید‬ ‫نیز‬ ‫كنترل‬ ‫نمونه‬ ‫میشود‬
‫بصورت‬ ‫كه‬ ‫كمي‬ ‫نیمه‬ ‫آزمایشات‬ ‫در‬
+
1
+
2
+
3
‫و‬
....
‫یك‬ ‫اكثر‬ ‫حد‬ ‫باید‬ ‫كنترل‬ ‫نمونه‬ ‫میشود‬ ‫داده‬ ‫پاسخ‬
‫نمونه‬ ‫در‬ ‫اگر‬ ‫مثال‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫تفاوت‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ‫واحد‬
‫قند‬ ‫كنترل‬
+
3
‫اگر‬ ‫ادراري‬ ‫نوار‬ ‫باشد‬
+
2
‫یا‬
+
4
‫باشد‬
‫ولي‬ ‫است‬ ‫قبول‬ ‫قابل‬
+
1
‫نیست‬ ‫قبول‬ ‫قابل‬ ‫دیگر‬
‫كيفي‬ ‫كنترل‬ ‫نتایج‬ ‫براساس‬ ‫مشكل‬ ‫حل‬
‫است‬ ‫كنترل‬ ‫نمونه‬ ‫خود‬ ‫تكرار‬ ‫محدوده‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫نتایج‬ ‫با‬ ‫مواجهه‬ ‫در‬ ‫قدم‬ ‫اولین‬
‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫میگیرد‬ ‫صورت‬ ‫مرحله‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫معموال‬ ‫كه‬ ‫اشتباه‬ ‫اقدام‬ ‫دو‬
1
-
‫خطا‬ ‫علت‬ ‫شناسایي‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫آزمایش‬ ‫سري‬ ‫تمام‬ ‫فوري‬ ‫تكرار‬
2
-
‫معرفهاي‬ ‫تهیه‬ ‫مانند‬ ‫اقداماتي‬ ‫از‬ ‫هم‬ ‫سر‬ ‫پشت‬ ‫مجموعه‬ ‫یك‬ ‫همیشگي‬ ‫انجام‬
‫اصلي‬ ‫مشكل‬ ‫شناسایي‬ ‫بدون‬ ‫تكراري‬ ‫وكالیبراسیونهاي‬ ‫جدید‬
‫خطا‬ ‫كنیم‬ ‫ابتدامشخص‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫اقدام‬ ‫بهترین‬
‫است‬ ‫سیستمیك‬ ‫نوع‬ ‫از‬ ‫یا‬ ‫راندوم‬ ‫نوع‬ ‫از‬
‫دارند‬ ‫تاثیر‬ ‫دقت‬ ‫روي‬ ‫بیشتر‬ ‫كه‬ ‫راندوم‬ ‫خطاهاي‬
‫نمونه‬ ‫یا‬ ‫معرف‬ ‫حجم‬ ‫در‬ ‫نوسانات‬
‫ولتاژ‬ ‫نوسانات‬
‫شده‬ ‫كثیف‬ ‫نوري‬ ‫سیستیم‬
‫معرف‬ ‫و‬ ‫نمونه‬ ‫مناسب‬ ‫نشدن‬ ‫مخلوط‬
‫دارند‬ ‫تاثیر‬ ‫صحت‬ ‫روي‬ ‫بیشتر‬ ‫كه‬ ‫سیستمیك‬ ‫خطاهاي‬
‫كالیبراسیون‬ ‫پایداري‬ ‫عدم‬
‫معرف‬ ‫تدریجي‬ ‫تخریب‬
‫پتانسیومتریك‬ ‫یا‬ ‫اسپكتروفتومتریك‬ ‫المپهاي‬ ‫تدریجي‬ ‫ضعف‬
‫آن‬ ‫كردن‬ ‫برطرف‬ ‫و‬ ‫مشكل‬ ‫كردن‬ ‫پیدا‬ ‫از‬ ‫بعد‬
‫كنترلي‬ ‫مواد‬ ‫از‬ ‫كاملي‬ ‫سري‬ ‫دوباره‬ ‫باید‬
‫جا‬ ‫بر‬ ‫پا‬ ‫همچنان‬ ‫مشكل‬ ‫واگر‬ ‫شود‬ ‫استفاده‬
‫ارایه‬ ‫با‬ ‫تماس‬ ‫ویا‬ ‫معرفها‬ ‫تعویض‬ ‫باشد‬
‫تجهیزات‬ ‫خدماتي‬ ‫سرویسهاي‬ ‫هاي‬ ‫كننده‬
‫گیرد‬ ‫صورت‬ ‫باید‬
‫گيري‬ ‫اندازه‬ ‫در‬ ‫مختلف‬ ‫روش‬ ‫دو‬ ‫مقایسه‬
‫مشخص‬ ‫آناليت‬ ‫یك‬
‫یا‬ ‫و‬ ‫متفاوت‬ ‫دستگاه‬ ‫دو‬ ‫یا‬ ‫مختلف‬ ‫روش‬ ‫دو‬ ‫مقایسه‬ ‫براي‬
‫آزمون‬ ‫از‬ ‫استاندارد‬ ‫روش‬ ‫با‬ ‫جدید‬ ‫روش‬ ‫یك‬ ‫مقایسه‬
‫میشود‬ ‫استفاده‬ ‫زوج‬
T
‫آزمایشگاهی‬ ‫روش‬ ‫دو‬ ‫دقت‬ ‫مقایسه‬
:
Sd
‫کسر‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫بزرگتر‬
‫عدد‬ ‫مقایسه‬
f
‫مربوطه‬ ‫جدول‬ ‫با‬
‫آزمایشگا‬ ‫روش‬ ‫ارزیابی‬ ‫نتایج‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫گیري‬ ‫تصمیم‬
‫هي‬
‫گذاری‬ ‫صحه‬
validation
‫توجه‬ ‫با‬ ،‫آزمایش‬ ‫روش‬ ‫عملکردی‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫تمامی‬ ‫وجود‬ ‫تأیيد‬ ‫معنای‬ ‫به‬
‫به‬
‫بالينی‬ ‫نيازهای‬ ‫برآوردن‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫بالينی‬ ‫کاربرد‬
.
.
‫ک‬ ،‫پزشکی‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫درمان‬ ،‫بهداشت‬ ‫وزارت‬ ‫تأیيد‬ ‫مورد‬ ‫تجاری‬ ‫های‬ ‫کيت‬
‫ه‬
‫عملکر‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫گذاری‬ ‫صحه‬ ‫کيت‬ ‫کننده‬ ‫توليد‬ ‫توسط‬ ً‫ال‬‫قب‬
‫تعيين‬ ‫آن‬ ‫دی‬
‫م‬ ‫آزمایشگاه‬ ‫در‬ ‫تعدیلی‬ ‫یا‬ ‫تغيير‬ ‫هيچگونه‬ ‫بدون‬ ‫چنانچه‬ ،‫است‬ ‫گردیده‬
‫ورد‬
‫م‬ ‫تغييراتی‬ ‫ندارندمگر‬ ‫مجدد‬ ‫گذاری‬ ‫صحه‬ ‫به‬ ‫نياز‬ ،‫گيرد‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬
‫یا‬ ‫کوتاه‬ ‫ثل‬
‫مور‬ ‫های‬ ‫معرف‬ ‫حجم‬ ‫یا‬ ‫نمونه‬ ‫حجم‬ ‫تغيير‬ ،‫انکوباسيون‬ ‫زمان‬ ‫کردن‬ ‫طوالنی‬
‫د‬
‫استفاده‬
‫روش‬ ‫تصدیق‬
verification
،‫دقت‬ ‫مثال‬ ‫روش‬ ‫عملکردی‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫ارزیابی‬ ‫معنای‬ ‫به‬
‫غيره‬ ‫و‬ ‫بودن‬ ‫خطی‬ ،‫صحت‬
.
‫شد‬ ‫گذاری‬ ‫صحه‬ ‫های‬ ‫کيت‬ ‫چنانچه‬
‫ه‬
‫مو‬ ‫تعدیلی‬ ‫یا‬ ‫تغيير‬ ‫گونه‬ ‫هيچ‬ ‫بدون‬ ‫تجاری‬ ‫مصرف‬ ‫آماده‬ ‫و‬
‫رد‬
‫تص‬ ‫مراحل‬ ‫آزمایشگاه‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫کافی‬ ،‫گيرند‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬
‫دیق‬
‫روش‬
‫شود‬ ‫انجام‬ ‫آنها‬ ‫برای‬
.
‫ت‬ ‫باید‬ ،‫کيت‬ ‫ساخت‬ ‫شماره‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کيت‬ ‫نوع‬ ‫تغيير‬ ‫صورت‬ ‫در‬
‫وافق‬
‫قد‬ ‫کيت‬ ‫با‬ ‫بيماران‬ ‫های‬ ‫نمونه‬ ‫گيری‬ ‫اندازه‬ ‫از‬ ‫حاصل‬ ‫نتایج‬
‫و‬ ‫یم‬
‫گير‬ ‫قرار‬ ‫ارزیابی‬ ‫مورد‬ ‫جدید‬ ‫و‬ ‫قدیم‬ ‫ساخت‬ ‫شماره‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫جدید‬
‫د‬
‫حداقل‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫نتایج‬ ‫توافق‬ ‫ارزیابی‬ ،‫پيشنهادی‬ ‫روش‬
10
‫نمونه‬
‫رگرسيون‬ ‫آزمون‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫بيماران‬ ‫از‬
.)
‫ط‬ ،‫پایين‬ ‫غلظتی‬ ‫محدوده‬ ‫باید‬ ‫بيماران‬ ‫شده‬ ‫انتخاب‬ ‫های‬ ‫نمونه‬
‫بيعی‬
‫دهند‬ ‫پوشش‬ ‫را‬ ‫باال‬ ‫و‬
.
‫کلی‬ ‫مجاز‬ ‫خطای‬ ‫نصف‬ ‫از‬ ‫کمتر‬ ‫باید‬ ‫خوانده‬ ‫دو‬ ‫بين‬ ‫اختالف‬
TEa
‫از‬ ‫کمتر‬ ‫یا‬
CV
‫باشد‬ ‫مجاز‬
.
‫عيار‬ ‫و‬ ‫کمتر‬ ‫پایداری‬ ‫یا‬ ‫کيفيت‬ ‫آزمایش‬ ‫انجام‬ ‫سيستم‬ ‫که‬ ‫مواردی‬ ‫در‬
‫سيگمای‬
‫نت‬ ‫تفسير‬ ‫جهت‬ ‫تری‬ ‫گيرانه‬ ‫سخت‬ ‫قواعد‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ،‫دارد‬ ‫تری‬ ‫پایين‬
‫ایج‬
‫شود‬ ‫اعمال‬ ‫کيفی‬ ‫کنترل‬
.
‫سيگما‬ ‫عيار‬ ‫و‬ ‫مطلوب‬ ‫عملکرد‬ ‫آزمایش‬ ‫انجام‬ ‫سيستم‬ ‫چنانچه‬ ‫برعکس‬
‫باال‬ ‫ی‬
‫انتخ‬ ‫کيفی‬ ‫کنترل‬ ‫نتایج‬ ‫تفسير‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫قواعدی‬ ،‫باشد‬ ‫داشته‬
‫می‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫اب‬
‫ا‬ ‫خارج‬ ‫موارد‬ ،‫صورت‬ ‫این‬ ‫غير‬ ‫در‬ ‫چون‬ ‫باشد‬ ‫گيرانه‬ ‫سخت‬ ‫کمتر‬ ‫تواند‬
‫ز‬
‫شوند‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫زیاد‬ ‫کاذب‬ ‫بطور‬ ‫کنترل‬
.
‫آل‬ ‫ایده‬ ‫کنترلی‬ ‫مواد‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬
:
‫پوشش‬ ‫را‬ ‫بالينی‬ ‫گيری‬ ‫تصميم‬ ‫مقادیر‬ ،‫کنترلی‬ ‫ماده‬ ‫غلظتی‬ ‫محدوده‬
‫دهد‬
.
‫باشد‬ ‫آزمایش‬ ‫مورد‬ ‫نمونه‬ ‫مشابه‬ ‫زمينه‬ ‫و‬ ‫ماتریکس‬ ‫لحاظ‬ ‫به‬
.
‫یکسان‬ ‫ها‬ ‫ویال‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫های‬ ‫آناليت‬ ‫غلظت‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫یکنواخت‬ ‫و‬ ‫هموژن‬
‫باشد‬
.
‫مشخص‬ ‫مدت‬ ‫برای‬
)
‫طوالنی‬ ‫امکان‬ ‫حد‬ ‫تا‬ ‫و‬
(
‫در‬ ‫زیاد‬ ‫حجم‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫پایدار‬
‫باشند‬ ‫دسترس‬
.
‫باشد‬ ‫پریون‬ ‫و‬ ‫ویروس‬ ،‫قارچ‬ ،‫باکتری‬ ‫مثل‬ ‫بيماریزا‬ ‫عوامل‬ ‫از‬ ‫عاری‬
.
‫باشد‬ ‫صرفه‬ ‫به‬ ‫مقرون‬ ‫آن‬ ‫قيمت‬
.
‫نکته‬
:
‫آن‬ ‫به‬ ‫اصطالحا‬ ‫که‬ ‫کاليبراتورها‬
"
‫استاندارد‬
"
‫م‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫گفته‬ ‫هم‬
‫وادی‬
‫آناليت‬ ‫از‬ ‫معينی‬ ‫غلظت‬ ‫حاوی‬ ‫که‬ ‫هستند‬
)
‫غلظت‬ ‫محدوده‬ ‫نه‬ ‫و‬
(
‫کارب‬ ‫هستند‬
‫رد‬
‫شود‬ ‫اشتباه‬ ‫کنترلی‬ ‫های‬ ‫نمونه‬ ‫با‬ ‫نباید‬ ‫کاليبراتورها‬
.
‫کاليبراتوره‬
‫توسط‬ ً‫ال‬‫معمو‬ ‫ا‬
‫آزما‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫توليد‬ ‫تشخيصی‬ ‫وسایل‬ ‫و‬ ‫تجهيزات‬ ‫توليدکنندگان‬
‫یشگاهها‬
‫گيرند‬ ‫می‬ ‫قرار‬
.
‫از‬ ‫آمده‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫نتایج‬ ‫ارزیابی‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫سنجی‬ ‫اعتبار‬
‫بیماران‬ ‫نمونه‬
:
-
Duplicate test
Check test
Limit check
22
-
‫محاسبه‬ ‫مانند‬ ‫بيماران‬ ‫نمونه‬ ‫نتایج‬ ‫آماری‬ ‫آناليز‬
‫ط‬ ‫به‬ ‫هرآناليت‬ ‫برای‬ ‫بيماران‬ ‫آزمایش‬ ‫نتایج‬ ‫ميانگين‬
‫دوره‬ ‫ور‬
‫تغييرات‬ ‫بررسی‬ ‫و‬ ‫ای‬
‫ميانگين‬
)
Moving average (
،
‫نتایج‬ ‫درصد‬ ‫محاسبه‬
‫حد‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫تر‬ ‫پایين‬ ‫یا‬ ‫باالتر‬ ‫که‬ ‫بيماران‬
/
‫مشخ‬ ‫مقدار‬
‫ص‬
‫با‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫بوده‬
‫دارند‬ ‫همراهی‬ ‫خاصی‬ ‫بالينی‬ ‫تشخيص‬
.
‫در‬ ‫روش‬ ‫این‬
‫توان‬ ‫می‬ ‫دارند‬ ‫باالیی‬ ‫پذیرش‬ ‫تعداد‬ ‫که‬ ‫آزمایشگاههایی‬
‫به‬ ‫د‬
‫خطاهای‬ ‫شناسایی‬
-
‫نتایج‬ ‫صحت‬ ‫بررسی‬ ‫و‬ ‫کیفیت‬ ‫خارجی‬ ‫ارزیابی‬ ‫برنامه‬
:
‫می‬ ‫قرار‬ ‫ارزیابی‬ ‫مورد‬ ‫را‬ ‫آزمایشگاهی‬ ‫نتایج‬ ‫دقت‬ ‫عمدتا‬ ‫داخلی‬ ‫کيفيت‬ ‫کنترل‬ ‫برنامه‬ ‫اجرای‬
‫با‬ ،‫دهد‬
‫ایده‬ ،‫است‬ ‫ممکن‬ ‫حال‬ ‫این‬
‫دهد‬ ‫ارائه‬ ‫نيز‬ ‫آزمایش‬ ‫نتایج‬ ‫صحت‬ ‫از‬ ‫ای‬
.
‫ش‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫عمدتا‬ ‫آزمایشگاهی‬ ‫نتایج‬ ‫صحت‬ ‫ارزیابی‬
‫رکت‬
‫خارجی‬ ‫ارزیابی‬ ‫برنامه‬ ‫در‬ ‫آزمایشگاه‬
‫گيرد‬ ‫می‬ ‫صورت‬ ‫آزمایشگاهی‬ ‫بين‬ ‫های‬ ‫مقایسه‬ ‫و‬ ‫کيفيت‬
.
‫ک‬ ‫خارجی‬ ‫ارزیابی‬ ‫برنامه‬ ‫چنانچه‬
‫برای‬ ‫يفيت‬
‫دسترس‬ ‫در‬ ‫پارامترها‬ ‫بعضی‬
‫شود‬ ‫استفاده‬ ‫جایگزین‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫از‬ ‫نتایج‬ ‫صحت‬ ‫ارزیابی‬ ‫برای‬ ‫باید‬ ،‫نباشد‬
.
24
-
‫عملک‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫آزمایی‬ ‫مهارت‬ ‫یا‬ ‫کيفيت‬ ‫خارجی‬ ‫ارزیابی‬ ‫برنامه‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫با‬ ‫آزمایشگاه‬
‫خود‬ ‫رد‬
‫آزمایش‬ ‫نتایج‬ ‫مقایسه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫را‬
‫بد‬ ‫نتایج‬ ‫با‬ ،‫کند‬ ‫می‬ ‫دریافت‬ ‫برنامه‬ ‫کنندگان‬ ‫برگزار‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ،‫مجهول‬ ‫های‬ ‫نمونه‬ ‫روی‬ ‫بر‬
‫از‬ ‫آمده‬ ‫ست‬
‫نمونه‬ ‫همان‬ ‫آزمایش‬ ‫انجام‬
‫دهد‬ ‫قرار‬ ‫ارزیابی‬ ‫مورد‬ ،‫آزمایشگاهها‬ ‫سایر‬ ‫توسط‬ ‫ها‬
.
‫مدیریتی‬ ‫گروه‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫مسئول‬ ‫است‬ ‫الزم‬
‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫تفسير‬ ‫نحوه‬ ‫از‬ ‫آزمایشگاه‬
‫داشت‬ ‫کافی‬ ‫آگاهی‬ ‫کيفيت‬ ‫خارجی‬ ‫ارزیابی‬ ‫برنامه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ،‫آزمایشگاه‬ ‫نتایج‬ ‫اعتبار‬
‫باشند‬ ‫ه‬
) .
‫از‬
‫یا‬ ‫و‬ ‫معتبر‬ ‫مراجع‬ ‫مطالعه‬ ‫طریق‬

More Related Content

More from MitraAzizian1

hormone and behaviour.ppt
hormone and behaviour.ppthormone and behaviour.ppt
hormone and behaviour.pptMitraAzizian1
 
هورمون و طول عمر.pptx
هورمون و طول عمر.pptxهورمون و طول عمر.pptx
هورمون و طول عمر.pptxMitraAzizian1
 
Hormones & Cancer f.pptx
Hormones & Cancer f.pptxHormones & Cancer f.pptx
Hormones & Cancer f.pptxMitraAzizian1
 
Hormonal Changes in puberty.ppt
Hormonal Changes in puberty.pptHormonal Changes in puberty.ppt
Hormonal Changes in puberty.pptMitraAzizian1
 
plcental hormone-3.ppt
plcental hormone-3.pptplcental hormone-3.ppt
plcental hormone-3.pptMitraAzizian1
 
DIABETES AND PREGNANCY -7 .ppt
DIABETES AND PREGNANCY -7 .pptDIABETES AND PREGNANCY -7 .ppt
DIABETES AND PREGNANCY -7 .pptMitraAzizian1
 
The Endocrinology of Aging.ppt
The Endocrinology of Aging.pptThe Endocrinology of Aging.ppt
The Endocrinology of Aging.pptMitraAzizian1
 

More from MitraAzizian1 (10)

SUVOREXANT.pptx
SUVOREXANT.pptxSUVOREXANT.pptx
SUVOREXANT.pptx
 
hormone and behaviour.ppt
hormone and behaviour.ppthormone and behaviour.ppt
hormone and behaviour.ppt
 
هورمون و طول عمر.pptx
هورمون و طول عمر.pptxهورمون و طول عمر.pptx
هورمون و طول عمر.pptx
 
Hormones & Cancer f.pptx
Hormones & Cancer f.pptxHormones & Cancer f.pptx
Hormones & Cancer f.pptx
 
Hormonal Changes in puberty.ppt
Hormonal Changes in puberty.pptHormonal Changes in puberty.ppt
Hormonal Changes in puberty.ppt
 
population.ppt
population.pptpopulation.ppt
population.ppt
 
plcental hormone-3.ppt
plcental hormone-3.pptplcental hormone-3.ppt
plcental hormone-3.ppt
 
DIABETES AND PREGNANCY -7 .ppt
DIABETES AND PREGNANCY -7 .pptDIABETES AND PREGNANCY -7 .ppt
DIABETES AND PREGNANCY -7 .ppt
 
The Endocrinology of Aging.ppt
The Endocrinology of Aging.pptThe Endocrinology of Aging.ppt
The Endocrinology of Aging.ppt
 
Obesity..ppt
Obesity..pptObesity..ppt
Obesity..ppt
 

دوره آموزشی تضمین کیفیت در بخش بیوشیمی آزمایشگاه-2.ppt

 • 1. ‫استخری‬ ‫دکتررسول‬ ‫کلینیکال‬ ‫و‬ ‫اناتومیکال‬ ‫پاتولوژیست‬ ‫بالین‬ ‫آزمایشگاه‬ ‫در‬ ‫كیفیت‬ ‫تضمین‬ ‫ی‬ clinical laboratory quality assurance
 • 2. ‫عملکردی‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ( Performance characteristic validation &Verification ،‫دقت‬ ،‫صحت‬ ،‫بودن‬ ‫خطی‬ ،‫گزارش‬ ‫قابل‬ ‫محدوده‬ ‫حساسیت‬ ،‫تشخیص‬ ‫حد‬ ‫تشخیصی‬ ‫بودن‬ ‫اختصاصی‬ ‫بالینی‬ ‫و‬ ‫کاربرد‬ ‫گرفتن‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫با‬ ‫می‬ ‫صورت‬ ‫بیماران‬ ‫برای‬ ‫آزمایش‬ ‫آن‬ ‫گیرد‬ .
 • 3. ‫كيفيت‬ ‫تضمين‬ ‫ایجاد‬ ‫فلسفه‬ ‫است‬ ‫مهم‬ ‫مشتري‬ ‫براي‬ ‫كیفیت‬ ‫است‬ ‫كنترل‬ ‫و‬ ‫ارزیابي‬ ‫قابل‬ ‫كیفیت‬ ‫ان‬ ‫مخارج‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫اغلب‬ ‫كیفیت‬ ‫منافع‬ ‫است‬
 • 4. ‫كيفيت‬ ‫تضمين‬ ‫در‬ ‫مهم‬ ‫اصل‬ ‫سه‬ .1 ‫برنامه‬ ‫تشكیل‬ .2 ‫برنامه‬ ‫نظرداشتن‬ ‫تحت‬ ‫و‬ ‫ارزیابي‬ .3 ‫موجود‬ ‫كیفیت‬ ‫دادن‬ ‫ارتقا‬ ‫در‬ ‫سعي‬
 • 5. ‫كيفي‬ ‫كنترل‬ ‫برنامه‬ ‫یك‬ ‫مختلف‬ ‫قسمتهاي‬ -- ‫كیفیت‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫اهداف‬ ‫شناسایي‬ -- ‫كیفیت‬ ‫كنترل‬ ‫براي‬ ‫سازماني‬ ‫تعهد‬ ‫روي‬ ‫بر‬ ‫كيفي‬ ‫كنترل‬ ‫دستورات‬ ‫سازماني‬ ‫تعهد‬ ‫بدون‬ ‫را‬ ‫مدیران‬ ‫سازي‬ ‫سند‬ ‫و‬ ‫مكتوب‬ ‫نياز‬ ‫فقط‬ ‫و‬ ‫مانده‬ ‫كاغذ‬ ‫ميكند‬ ‫تامين‬ -- ‫فعالیتي‬ ‫هر‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫مكتوب‬ ‫كار‬ ‫روشهاي‬ ‫و‬ ‫طرح‬ - ...............
 • 6. ‫مختلف‬ ‫قسمتهاي‬ ............. --- ‫سازي‬ ‫مستند‬ ‫و‬ ‫مستمر‬ ‫اجرا‬ ‫تامين‬ ‫را‬ ‫مدیران‬ ‫تنظيمي‬ ‫احتياجات‬ ‫هم‬ ‫سازي‬ ‫مستند‬ ‫لتي‬ ‫دو‬ ‫نظارتي‬ ‫سازمانهاي‬ ‫هاي‬ ‫خواسته‬ ‫وهمچنين‬ ‫ميكند‬ ‫ميسازد‬ ‫براورده‬ ‫را‬ --- ‫وارزیابي‬ ‫مرور‬ --- ‫ارتقا‬ ’ ‫كیفیت‬ ‫مداوم‬ Cuntinuous quality improvement CQI
 • 7. ‫ارتقا‬ ’ ‫ب‬ ‫داشته‬ ‫زیاد‬ ‫مخارج‬ ‫است‬ ‫ممكن‬ ‫كیفیت‬ ‫اشد‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫بازگشت‬ ‫براي‬ ‫هم‬ ‫تضمیني‬ ‫هیچ‬ ‫و‬ ‫كیفیت‬ ‫بهبود‬ ‫براي‬ ‫تالش‬ ‫حتي‬ ‫و‬ ‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫قبلي‬ ‫كیفیت‬ ‫در‬ ‫موقتي‬ ‫افت‬ ‫باعث‬ ‫است‬ ‫ممكن‬ ‫روش‬ ‫گیري‬ ‫یاد‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫پرسنل‬ ‫مشغله‬ ‫بعلت‬ ‫باشد‬ ‫جدید‬ ‫این‬ ‫بنابر‬ ‫اهداف‬ ‫انتخاب‬ ‫ارتقا‬ ’ ‫باید‬ ‫كیفیت‬ ‫دقت‬ ‫با‬ ‫گیرد‬ ‫صورت‬ ‫زیادي‬
 • 8. ‫كيفيت‬ ‫تضمين‬ ‫در‬ ‫توجه‬ ‫مورد‬ ‫اهداف‬ ‫الف‬ — ‫آنالیتیكال‬ ‫پره‬ ‫فرایندهاي‬ ‫ب‬ --- ‫آنالیتیكال‬ ‫فرایندهاي‬ ‫ج‬ --- ‫آنالیتیكال‬ ‫پست‬ ‫فرایندهاي‬ ‫فرایندهاي‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫آزمایشگاهي‬ ‫مشكالت‬ ‫اغلب‬ ‫در‬ ‫نيز‬ ‫كيفيت‬ ‫كنترل‬ ‫هاي‬ ‫برنامه‬ ‫متاسفانه‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫آناليتيكال‬ ‫پره‬ ‫این‬ ‫دارند‬ ‫بيشتري‬ ‫ضعف‬ ‫قسمت‬
 • 9. ‫كيفي‬ ‫كنترل‬ ‫تكنيكهاي‬ ‫ميكنند‬ ‫استفاده‬ ‫بيماران‬ ‫هاي‬ ‫داده‬ ‫از‬ ‫كه‬ ‫كيفي‬ ‫كنترل‬ ‫تكنيكهاي‬ ‫الف‬ - ‫میكنند‬ ‫استفاده‬ ‫بیماران‬ ‫تك‬ ‫تك‬ ‫هاي‬ ‫داده‬ ‫از‬ ‫كه‬ ‫تكنیكهایي‬ ### ‫فیزیولوژیك‬ ‫محدوده‬ ‫پتاسیم‬ ‫مثال‬ 15 ### ‫خودبیمار‬ ‫اطالعات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫كردن‬ ‫كامپیوتریزه‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫تغییر‬ ‫داردمثال‬ 5/1 ‫بیمار‬ ‫پتاسیم‬ ‫در‬ ‫لیتر‬ ‫در‬ ‫مول‬ ‫میلي‬ ‫میشود‬ ‫مشخص‬ ‫هفته‬ ‫یك‬ ‫عرض‬ ‫در‬ LIS
 • 10. ‫از‬ ‫استفاده‬ .............. #### ‫آزمایشات‬ ‫سایر‬ ‫با‬ ‫همبستگي‬ ‫را‬ ‫پانلي‬ ‫بیمار‬ ‫یك‬ ‫از‬ ‫خواستي‬ ‫در‬ ‫آزمایشات‬ ‫معموال‬ ‫نتایج‬ ‫میرود‬ ‫انتظار‬ ‫كه‬ ‫میدهند‬ ‫تشكیل‬ ‫خاصي‬ ‫ارگان‬ ‫با‬ ‫دررابطه‬ ‫زیر‬ ‫پانلهاي‬ ‫مثل‬ ‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫همخواني‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫میشود‬ ‫آنزیم‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫تغییر‬ ‫باعث‬ ‫كبدي‬ ‫آسیب‬ ‫دارند‬ ‫خاصي‬ ‫طرح‬ ‫كه‬ ‫تیروئیدي‬ ‫هورمونهاي‬ ‫گلوتامیل‬ ‫گاما‬ ‫افزایش‬ ‫همراه‬ ‫اغلب‬ ‫مستقیم‬ ‫بیلیروبین‬ ‫افزایش‬ ‫است‬ ‫پپتیداز‬ ‫ترانس‬ AST,ALT
 • 11. ‫متعدد‬ ‫بيماران‬ ‫نتایج‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫تمام‬ ‫میانگین‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫زمینه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫روش‬ ‫شایعترین‬ ‫بلند‬ ‫میانگینهاي‬ ‫معموال‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫كننده‬ ‫مراجعه‬ ‫بیماران‬ ‫داد‬ ‫خواهند‬ ‫بهتري‬ ‫جواب‬ ‫ماهانه‬ ‫مثال‬ ‫مدت‬ ‫هر‬ ‫دارند‬ ‫سني‬ ‫یا‬ ‫جنسیت‬ ‫تفاوت‬ ‫كه‬ ‫آنالیتهایي‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫میشود‬ ‫برسي‬ ‫تفكیك‬ ‫به‬ ‫سني‬ ‫گروه‬ ‫یا‬ ‫جنس‬
 • 12. ‫كاذب‬ ‫رد‬ ‫و‬ ‫خطا‬ ‫شناسایي‬ ‫بين‬ ‫تعادل‬ ‫ایجاد‬ ERROR DETECTION FALS REJECTION ‫ویژگي‬ ‫زیاد‬ ‫افزایش‬ ‫و‬ ‫كاذب‬ ‫رد‬ ‫و‬ ‫ویژگي‬ ‫كاهش‬ ‫باعث‬ ‫حساسیت‬ ‫افزایش‬ ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫ها‬ ‫خطا‬ ‫تشخیص‬ ‫در‬ ‫توانایي‬ ‫كاهش‬ ‫و‬ ‫حساسیت‬ ‫كاهش‬ ‫باعث‬ ‫قدم‬ ‫اولین‬ ‫در‬ ‫اگر‬ ‫مثال‬ ‫است‬ ‫مناسب‬ ‫وسایل‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫تعادل‬ ‫ایجاد‬ ‫در‬ ‫خطاي‬ ‫سدیم‬ ‫گیري‬ ‫اندازه‬ 2 % ‫و‬ ‫راجنت‬ ‫خود‬ ‫واگر‬ ‫است‬ ‫قبول‬ ‫قابل‬ ‫ذات‬ ‫خطاي‬ ‫داراي‬ ‫افزاري‬ ‫سخت‬ ‫وسایل‬ ‫ی‬ 1.5 % ‫از‬ ‫زیادي‬ ‫تعداد‬ ‫باشند‬ ‫وسایل‬ ‫از‬ ‫اگر‬ ‫ولي‬ ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫زیاد‬ ‫هزینه‬ ‫باعث‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫رد‬ ‫جوابها‬ ‫خطاي‬ ‫درصد‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫گرانتر‬ 5 %/ ‫خواهد‬ ‫پایین‬ ‫نهایي‬ ‫هزینه‬ ‫شود‬ ‫استفاده‬ ‫شد‬
 • 13. ‫ودقت‬ ‫صحت‬ ‫خطاهاي‬ ‫كردن‬ ‫جدا‬ ‫میشوند‬ ‫دقت‬ ‫عدم‬ ‫باعث‬ ‫كه‬ ‫خطاهایي‬ ‫كردن‬ ‫پيپت‬ ‫خطاي‬ ‫حرارت‬ ‫درجه‬ ‫تغييرات‬ ‫معرف‬ ‫و‬ ‫نمونه‬ ‫مناسب‬ ‫نشدن‬ ‫مخلوط‬ ‫آزمایش‬ ‫هاي‬ ‫لوله‬ ‫نبودن‬ ‫تميز‬ ‫میشوند‬ ‫صحت‬ ‫عدم‬ ‫باعث‬ ‫كه‬ ‫خطاهایي‬ ‫معرف‬ ‫و‬ ‫دستگاهها‬ ‫خرابي‬ ‫معرف‬ ‫یا‬ ‫نمونه‬ ‫حجم‬ ‫مقدار‬ ‫تغيير‬ ‫حرارت‬ ‫درجه‬ ‫تغيير‬ ‫دوم‬ ‫قدم‬
 • 14.
 • 15.
 • 16. Precision and Accuracy Low Accuracy, High Precision High Accuracy, Low Precision High Accuracy, High Precision
 • 17. ‫سوم‬ ‫قدم‬ ‫آزمایش‬ ‫روش‬ ‫پایداري‬ ‫ارزیابي‬ ‫وروشهاي‬ ‫كمتر‬ ‫تواتر‬ ‫با‬ ‫كیفي‬ ‫كنترل‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫پایدار‬ ‫روشهاي‬ ‫دارند‬ ‫بیشتري‬ ‫تواتر‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫ناپایدار‬ ‫روز‬ ‫در‬ ‫بار‬ ‫یك‬ ‫تواتر‬ ‫با‬ ‫كیفي‬ ‫كنترل‬ ‫شاید‬ ‫دولتي‬ ‫قوانین‬ ‫در‬ ‫تاثیر‬ ‫میكند‬ ‫تعیین‬ ‫را‬ ‫كنترل‬ ‫تعداد‬ ‫آنچه‬ ‫ولي‬ ‫باشد‬ ‫كافي‬ ‫تاخیر‬ ‫مثال‬ ‫میباشد‬ ‫خطا‬ ‫شناسایي‬ ‫در‬ ‫تاخیر‬ ‫مالي‬ ‫و‬ ‫بالیني‬ ‫نیست‬ ‫یكي‬ ‫كلسترول‬ ‫با‬ ‫گلوكز‬ ‫آزمایش‬ ‫خطاي‬ ‫شناسایي‬ ‫در‬
 • 18. ‫مناسب‬ ‫كيفي‬ ‫كنترل‬ ‫ماده‬ ‫یك‬ ‫خصوصيات‬ ---- ‫باشد‬ ‫بیمار‬ ‫نمونه‬ ‫شبیه‬ ---- ‫پایدار‬ ‫نگهدارنده‬ ‫ماده‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫بدون‬ ‫طوالني‬ ‫مدتهاي‬ ‫براي‬ ‫بماند‬ --- ‫باشد‬ ‫ممكن‬ ‫حداقل‬ ‫در‬ ‫بیماریزا‬ ‫عوامل‬ ‫با‬ ‫آلودگي‬ --- ‫باشد‬ ‫مناسب‬ ‫بندي‬ ‫بسته‬ ‫در‬ --- ‫میانگین‬ ‫تعیین‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫تا‬ ‫نمود‬ ‫تهیه‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫باالیي‬ ‫حجم‬ ‫بتوان‬ ‫نباشد‬ ‫مدت‬ ‫كوتاه‬ ‫هاي‬ ‫دوره‬ ‫در‬ ---- ‫باشد‬ ‫ارزان‬ ‫میباشند‬ ‫مشخص‬ ‫غلظت‬ ‫بدون‬ ‫و‬ ‫معلوم‬ ‫غلظت‬ ‫با‬ ‫صورت‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫كیفي‬ ‫كنترل‬ ‫مواد‬
 • 19. ‫جواب‬ ‫طبیعي‬ ‫و‬ ‫سالم‬ ‫فرد‬ ‫یك‬ ‫اینكه‬ ‫احتمال‬ ‫است‬ ‫چقدر‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫طبیعي‬ ‫غیر‬
 • 20. ‫چیست‬ ‫نرمال‬ ‫حدود‬ ‫نرمال‬ ‫براي‬ ‫مختلف‬ ‫تعریفهاي‬ ‫است‬ ‫شایعتر‬ ‫جامعه‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫چیزي‬ ‫آن‬ ‫نرمال‬ ‫فاكتور‬ ‫ریسك‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫مقداري‬ ‫نرمال‬ ‫مقدار‬ ‫نشود‬ ‫محسوب‬ ‫ندارد‬ ‫درمان‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫مقداري‬ ‫نرمال‬ ‫مقدار‬
 • 21. . ‫همان‬ ‫نرمال‬ ‫حدود‬ ‫تعیین‬ ‫براي‬ ‫روش‬ ‫ترین‬ ‫ساده‬ ‫زیر‬ ‫فرمول‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫اول‬ ‫تعریف‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫میشود‬ ‫محاسبه‬ ( ‫معیار‬ ‫انحراف‬ × 2 +) ‫میانگین‬ = ‫نرمال‬ ‫حدود‬
 • 23. 1-(0.95) n ‫بیست‬ ‫در‬ ‫طبیعي‬ ‫فرد‬ ‫یك‬ ‫آزمایش‬ ‫بودن‬ ‫نرمال‬ ‫احتمال‬ ‫متوالي‬ ‫آزمایش‬ = ‫آزمایش‬ ‫در‬ ‫بودن‬ ‫نرمال‬ ‫احتمال‬ ‫اول‬ × ‫آزمایش‬ ‫در‬ ‫بودن‬ ‫نرمال‬ ‫احتمال‬ ‫دوم‬ × ............ × ‫آزمایش‬ ‫در‬ ‫بودن‬ ‫نرمال‬ ‫احتمال‬ ‫بیستم‬ ‫متوالي‬ ‫آزمایش‬ ‫بیست‬ ‫در‬ ‫بودن‬ ‫نرمال‬ ‫احتمال‬ =(o.95) 20 =0.34 1-0.34=0.66
 • 24. ‫كمي‬ ‫آزمایشات‬ ‫در‬ ‫كيفي‬ ‫كنترل‬ ‫انجام‬ ‫روش‬ ### ‫ميشود‬ ‫مشخص‬ ‫هدف‬ ‫یا‬ ‫ميانگين‬ ‫ابتدا‬ - ‫و‬ ‫كرد‬ ‫استفاده‬ ‫ازبروشور‬ ‫ميتوان‬ ‫معلوم‬ ‫غلظت‬ ‫با‬ ‫كيفي‬ ‫كنترل‬ ‫هاي‬ ‫نمونه‬ ‫در‬ ‫نتایج‬ ‫ميانگين‬ ‫دیگر‬ ‫نوع‬ ‫در‬ 20 ‫كيفي‬ ‫كنترل‬ ‫ماده‬ ‫از‬ ‫تكراري‬ ‫تست‬ ‫باشد‬ ‫متفاوت‬ ‫سري‬ ‫پنج‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫اقل‬ ‫حد‬ ‫ها‬ ‫نمونه‬ ‫این‬ ‫ميشود‬ ‫مشخص‬ ### ‫ميكنيم‬ ‫محاسبه‬ ‫را‬ ‫فوق‬ ‫نتایج‬ ‫معيار‬ ‫انحراف‬ ### ‫معيارهاي‬ ‫انحراف‬ ‫و‬ ‫ميانگين‬ ‫محل‬ ‫مختصات‬ ‫محور‬ ‫روي‬ ‫بر‬ ‫كنيم‬ ‫مي‬ ‫تعيين‬ ‫منفي‬ ‫و‬ ‫مثبت‬ ‫بصورت‬1SD 2SD 3SD
 • 25. ‫محدوده‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫معموال‬ ‫جنینگ‬ ‫لوي‬ ‫چارتهاي‬ ‫در‬ ‫محدوده‬ ‫دو‬ ‫این‬ ‫كه‬ ‫میشود‬ ‫استفاده‬ ‫پایین‬ ‫و‬ ‫باال‬ ‫وافزایش‬ ‫كاذب‬ ‫رد‬ ‫كاهش‬ ‫اصل‬ ‫دو‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫خود‬ ‫آزادي‬ ‫نیز‬ ‫حدودي‬ ‫تا‬ ‫و‬ ‫میباشد‬ ‫خطا‬ ‫شناسایي‬ ‫كالج‬ ‫مطالعه‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫درآن‬ ‫عمل‬ ‫آزمایشگاههاي‬ ‫بین‬ ‫امریكادر‬ ‫پاتولوژیستهاي‬ ‫بین‬ ‫مختلف‬ 2/2 ‫و‬ 2/3 ‫است‬ ‫معیار‬ ‫انحراف‬
 • 26. = ‫ميانگين‬ ‫انحرافها‬ × ‫زیر‬ ‫جدول‬ ‫از‬ ‫آمده‬ ‫بدست‬ ‫اعداد‬ UCL,,,LCL
 • 27. ‫بتنهایي‬ ‫پایين‬ ‫و‬ ‫باال‬ ‫محدوده‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫است‬ ‫زیر‬ ‫شكالت‬ ‫ا‬ ‫داراي‬ ‫نمیشود‬ ‫داده‬ ‫دخالت‬ ‫كنترل‬ ‫در‬ ‫قبل‬ ‫روزهاي‬ ‫اطالعات‬ ‫استفاد‬ ‫همزمان‬ ‫كه‬ ‫پایین‬ ‫یا‬ ‫باال‬ ‫كنترل‬ ‫مثال‬ ‫دیگر‬ ‫كنترلهاي‬ ‫ه‬ ‫میكنند‬ ‫عمل‬ ‫هم‬ ‫از‬ ‫مستقل‬ ‫میشود‬ ‫نمیشوند‬ ‫شناسایي‬ ‫كنترل‬ ‫حدود‬ ‫از‬ ‫كمتر‬ ‫ولي‬ ‫ثابت‬ ‫هاي‬ ‫خطا‬ ‫میشوند‬ ‫شناسایي‬ ‫دیر‬ ‫خیلي‬ ‫خطاهاي‬ Trend
 • 28. ‫وستگارد‬ ‫قوانين‬ ‫كیفیت‬ ‫كنترل‬ ‫در‬ ‫جنینگ‬ ‫لوي‬ ‫چارت‬ ‫هاي‬ ‫محدودیت‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫بتنهایي‬ ‫كدام‬ ‫هر‬ ‫كه‬ ‫میكند‬ ‫استفاده‬ ‫متعدد‬ ‫قوانین‬ ‫از‬ ‫وستگارد‬ ‫نمي‬ ‫افزایش‬ ‫را‬ ‫كاذب‬ ‫رد‬ ‫ولي‬ ‫شده‬ ‫خطا‬ ‫شناسایي‬ ‫افزایش‬ ‫باعث‬ ‫دهند‬ ‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫وستگارد‬ ‫قوانین‬ ( ‫هشدار‬ ) 1.2s 2.2s 1.3s R4 4.1S 10X
 • 30. N=20
 • 31.
 • 32.
 • 33.
 • 34.
 • 35.
 • 36.
 • 37.
 • 38.
 • 39. ‫تجمعي‬ ‫اثر‬ ‫قانون‬ CUSUM ‫با‬ ‫كاري‬ ‫ردیف‬ ‫هر‬ ‫كیفي‬ ‫كنترل‬ ‫نتایج‬ ‫اختالف‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫میشود‬ ‫جبري‬ ‫جمع‬ ‫قبلي‬ ‫ردیف‬ ‫ومزیت‬ ‫راندوم‬ ‫خطاهاي‬ ‫شناسایي‬ ‫در‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫محدودیت‬ ‫است‬ ‫سیستمیك‬ ‫خطاهاي‬ ‫سریع‬ ‫شناسایي‬ ‫أن‬ ‫شكل‬ ‫به‬ ‫محدودهاي‬ ‫در‬ ‫قبول‬ ‫قابل‬ ‫نتایج‬ ‫اینكه‬ ‫بدلیل‬ ‫میگویند‬ ‫نیز‬ ‫روش‬ ‫ان‬ ‫به‬ ‫هستند‬ ‫محدود‬ V V--Mask
 • 40.
 • 41. ‫تغييرات‬ ‫ظریب‬ ‫یا‬ ‫دقت‬ ‫عدم‬ ‫ميزان‬ ‫تعيين‬ ‫قبول‬ ‫قابل‬ ‫خطاي‬ ‫تعیین‬ ‫قوانین‬ --- ‫از‬ ‫كمتر‬ ‫باید‬ ‫دقت‬ ‫عدم‬ ‫تانك‬ ‫درفرمول‬ 25 % ‫باشد‬ ‫مرجع‬ ‫حدود‬ --- ‫تغییرات‬ ‫نصف‬ ‫باید‬ ‫آنالیتیكي‬ ‫تغییرات‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫معتقد‬ ‫باشد‬ ‫آنالیت‬ ‫یك‬ ‫بیولوژیكي‬ --- ‫در‬ ‫دقت‬ ‫عدم‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫بیانگر‬ ‫طرف‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫استانداردتعیین‬ ‫بیولوژیكي‬ ‫تغییرات‬ ‫مجموع‬ ‫نصف‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫اسكرین‬ ‫تستهاي‬ ‫تغییرات‬ ‫نصف‬ ‫از‬ ‫انفرادي‬ ‫تستهاي‬ ‫در‬ ‫ولي‬ ‫مرجع‬ ‫وتغییراتحدود‬ ‫باشد‬ ‫كمتر‬ ‫بیولوژیكي‬ Tonk cotlove CAP
 • 42. ‫ليني‬ ‫با‬ ‫نيازهاي‬ ‫كه‬ ‫دقت‬ ‫عدم‬ ‫كل‬ ‫در‬ ‫آزمایشات‬ ‫اغلب‬ ‫در‬ ‫ميكند‬ ‫رابرآورده‬ ‫بيوشيميایي‬ 5 % ‫هورموني‬ ‫آزمایشات‬ ‫ودر‬ ‫وآنزیمهاحدود‬ 10 % ‫ميباشد‬
 • 43. CVR <1 ‫مشابه‬ ‫گروههای‬ ‫از‬ ‫بيشتر‬ ‫دقت‬ CVR>1 …… ‫مشابه‬ ‫گروه‬ ‫از‬ ‫کمتر‬ ‫دقت‬
 • 44.
 • 45.
 • 46.
 • 47.
 • 48.
 • 49.
 • 50.
 • 51.
 • 52.
 • 53.
 • 54.
 • 55.
 • 56.
 • 57.
 • 58.
 • 59.
 • 60.
 • 61.
 • 62. ‫محدوده‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫كیفي‬ ‫كنترل‬ ‫نتایج‬ ‫اگر‬ ‫كرد‬ ‫باید‬ ‫چه‬ ‫بود‬ ‫قبول‬ ‫قابل‬ ‫سیستیم‬ ‫اصالح‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫كه‬ ‫اینست‬ ‫روش‬ ‫بهترین‬ ‫به‬ ‫مجدد‬ ‫گیري‬ ‫اندازه‬ ‫معكوس‬ ‫زماني‬ ‫ترتیب‬ ‫تفاوت‬ ‫جدید‬ ‫نتایج‬ ‫كه‬ ‫زماني‬ ‫تا‬ ‫گیرد‬ ‫انجام‬ ‫باشند‬ ‫نداشته‬ ‫اولیه‬ ‫نتایج‬ ‫با‬ ‫داري‬ ‫معني‬
 • 63. ‫براي‬ ‫كيفي‬ ‫كنترل‬ ‫هاي‬ ‫برنامه‬ ‫كيفي‬ ‫و‬ ‫كمي‬ ‫نيمه‬ ‫آزمایشات‬ ‫داده‬ ‫پاسخ‬ ‫مثبت‬ ‫یا‬ ‫منفي‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫كه‬ ‫كیفي‬ ‫آزمایشات‬ ‫در‬ ‫باشد‬ ‫منفي‬ ‫یا‬ ‫مثبت‬ ‫باید‬ ‫نیز‬ ‫كنترل‬ ‫نمونه‬ ‫میشود‬ ‫بصورت‬ ‫كه‬ ‫كمي‬ ‫نیمه‬ ‫آزمایشات‬ ‫در‬ + 1 + 2 + 3 ‫و‬ .... ‫یك‬ ‫اكثر‬ ‫حد‬ ‫باید‬ ‫كنترل‬ ‫نمونه‬ ‫میشود‬ ‫داده‬ ‫پاسخ‬ ‫نمونه‬ ‫در‬ ‫اگر‬ ‫مثال‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫تفاوت‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ‫واحد‬ ‫قند‬ ‫كنترل‬ + 3 ‫اگر‬ ‫ادراري‬ ‫نوار‬ ‫باشد‬ + 2 ‫یا‬ + 4 ‫باشد‬ ‫ولي‬ ‫است‬ ‫قبول‬ ‫قابل‬ + 1 ‫نیست‬ ‫قبول‬ ‫قابل‬ ‫دیگر‬
 • 64. ‫كيفي‬ ‫كنترل‬ ‫نتایج‬ ‫براساس‬ ‫مشكل‬ ‫حل‬ ‫است‬ ‫كنترل‬ ‫نمونه‬ ‫خود‬ ‫تكرار‬ ‫محدوده‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫نتایج‬ ‫با‬ ‫مواجهه‬ ‫در‬ ‫قدم‬ ‫اولین‬ ‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫میگیرد‬ ‫صورت‬ ‫مرحله‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫معموال‬ ‫كه‬ ‫اشتباه‬ ‫اقدام‬ ‫دو‬ 1 - ‫خطا‬ ‫علت‬ ‫شناسایي‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫آزمایش‬ ‫سري‬ ‫تمام‬ ‫فوري‬ ‫تكرار‬ 2 - ‫معرفهاي‬ ‫تهیه‬ ‫مانند‬ ‫اقداماتي‬ ‫از‬ ‫هم‬ ‫سر‬ ‫پشت‬ ‫مجموعه‬ ‫یك‬ ‫همیشگي‬ ‫انجام‬ ‫اصلي‬ ‫مشكل‬ ‫شناسایي‬ ‫بدون‬ ‫تكراري‬ ‫وكالیبراسیونهاي‬ ‫جدید‬
 • 65. ‫خطا‬ ‫كنیم‬ ‫ابتدامشخص‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫اقدام‬ ‫بهترین‬ ‫است‬ ‫سیستمیك‬ ‫نوع‬ ‫از‬ ‫یا‬ ‫راندوم‬ ‫نوع‬ ‫از‬ ‫دارند‬ ‫تاثیر‬ ‫دقت‬ ‫روي‬ ‫بیشتر‬ ‫كه‬ ‫راندوم‬ ‫خطاهاي‬ ‫نمونه‬ ‫یا‬ ‫معرف‬ ‫حجم‬ ‫در‬ ‫نوسانات‬ ‫ولتاژ‬ ‫نوسانات‬ ‫شده‬ ‫كثیف‬ ‫نوري‬ ‫سیستیم‬ ‫معرف‬ ‫و‬ ‫نمونه‬ ‫مناسب‬ ‫نشدن‬ ‫مخلوط‬ ‫دارند‬ ‫تاثیر‬ ‫صحت‬ ‫روي‬ ‫بیشتر‬ ‫كه‬ ‫سیستمیك‬ ‫خطاهاي‬ ‫كالیبراسیون‬ ‫پایداري‬ ‫عدم‬ ‫معرف‬ ‫تدریجي‬ ‫تخریب‬ ‫پتانسیومتریك‬ ‫یا‬ ‫اسپكتروفتومتریك‬ ‫المپهاي‬ ‫تدریجي‬ ‫ضعف‬
 • 66. ‫آن‬ ‫كردن‬ ‫برطرف‬ ‫و‬ ‫مشكل‬ ‫كردن‬ ‫پیدا‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫كنترلي‬ ‫مواد‬ ‫از‬ ‫كاملي‬ ‫سري‬ ‫دوباره‬ ‫باید‬ ‫جا‬ ‫بر‬ ‫پا‬ ‫همچنان‬ ‫مشكل‬ ‫واگر‬ ‫شود‬ ‫استفاده‬ ‫ارایه‬ ‫با‬ ‫تماس‬ ‫ویا‬ ‫معرفها‬ ‫تعویض‬ ‫باشد‬ ‫تجهیزات‬ ‫خدماتي‬ ‫سرویسهاي‬ ‫هاي‬ ‫كننده‬ ‫گیرد‬ ‫صورت‬ ‫باید‬
 • 67.
 • 68.
 • 69.
 • 70.
 • 71.
 • 72.
 • 73. ‫گيري‬ ‫اندازه‬ ‫در‬ ‫مختلف‬ ‫روش‬ ‫دو‬ ‫مقایسه‬ ‫مشخص‬ ‫آناليت‬ ‫یك‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫متفاوت‬ ‫دستگاه‬ ‫دو‬ ‫یا‬ ‫مختلف‬ ‫روش‬ ‫دو‬ ‫مقایسه‬ ‫براي‬ ‫آزمون‬ ‫از‬ ‫استاندارد‬ ‫روش‬ ‫با‬ ‫جدید‬ ‫روش‬ ‫یك‬ ‫مقایسه‬ ‫میشود‬ ‫استفاده‬ ‫زوج‬ T
 • 74. ‫آزمایشگاهی‬ ‫روش‬ ‫دو‬ ‫دقت‬ ‫مقایسه‬ : Sd ‫کسر‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫بزرگتر‬ ‫عدد‬ ‫مقایسه‬ f ‫مربوطه‬ ‫جدول‬ ‫با‬
 • 75. ‫آزمایشگا‬ ‫روش‬ ‫ارزیابی‬ ‫نتایج‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫گیري‬ ‫تصمیم‬ ‫هي‬
 • 76. ‫گذاری‬ ‫صحه‬ validation ‫توجه‬ ‫با‬ ،‫آزمایش‬ ‫روش‬ ‫عملکردی‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫تمامی‬ ‫وجود‬ ‫تأیيد‬ ‫معنای‬ ‫به‬ ‫به‬ ‫بالينی‬ ‫نيازهای‬ ‫برآوردن‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫بالينی‬ ‫کاربرد‬ . . ‫ک‬ ،‫پزشکی‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫درمان‬ ،‫بهداشت‬ ‫وزارت‬ ‫تأیيد‬ ‫مورد‬ ‫تجاری‬ ‫های‬ ‫کيت‬ ‫ه‬ ‫عملکر‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫گذاری‬ ‫صحه‬ ‫کيت‬ ‫کننده‬ ‫توليد‬ ‫توسط‬ ً‫ال‬‫قب‬ ‫تعيين‬ ‫آن‬ ‫دی‬ ‫م‬ ‫آزمایشگاه‬ ‫در‬ ‫تعدیلی‬ ‫یا‬ ‫تغيير‬ ‫هيچگونه‬ ‫بدون‬ ‫چنانچه‬ ،‫است‬ ‫گردیده‬ ‫ورد‬ ‫م‬ ‫تغييراتی‬ ‫ندارندمگر‬ ‫مجدد‬ ‫گذاری‬ ‫صحه‬ ‫به‬ ‫نياز‬ ،‫گيرد‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫یا‬ ‫کوتاه‬ ‫ثل‬ ‫مور‬ ‫های‬ ‫معرف‬ ‫حجم‬ ‫یا‬ ‫نمونه‬ ‫حجم‬ ‫تغيير‬ ،‫انکوباسيون‬ ‫زمان‬ ‫کردن‬ ‫طوالنی‬ ‫د‬ ‫استفاده‬
 • 77. ‫روش‬ ‫تصدیق‬ verification ،‫دقت‬ ‫مثال‬ ‫روش‬ ‫عملکردی‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫ارزیابی‬ ‫معنای‬ ‫به‬ ‫غيره‬ ‫و‬ ‫بودن‬ ‫خطی‬ ،‫صحت‬ . ‫شد‬ ‫گذاری‬ ‫صحه‬ ‫های‬ ‫کيت‬ ‫چنانچه‬ ‫ه‬ ‫مو‬ ‫تعدیلی‬ ‫یا‬ ‫تغيير‬ ‫گونه‬ ‫هيچ‬ ‫بدون‬ ‫تجاری‬ ‫مصرف‬ ‫آماده‬ ‫و‬ ‫رد‬ ‫تص‬ ‫مراحل‬ ‫آزمایشگاه‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫کافی‬ ،‫گيرند‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫دیق‬ ‫روش‬ ‫شود‬ ‫انجام‬ ‫آنها‬ ‫برای‬ .
 • 78. ‫ت‬ ‫باید‬ ،‫کيت‬ ‫ساخت‬ ‫شماره‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کيت‬ ‫نوع‬ ‫تغيير‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫وافق‬ ‫قد‬ ‫کيت‬ ‫با‬ ‫بيماران‬ ‫های‬ ‫نمونه‬ ‫گيری‬ ‫اندازه‬ ‫از‬ ‫حاصل‬ ‫نتایج‬ ‫و‬ ‫یم‬ ‫گير‬ ‫قرار‬ ‫ارزیابی‬ ‫مورد‬ ‫جدید‬ ‫و‬ ‫قدیم‬ ‫ساخت‬ ‫شماره‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫جدید‬ ‫د‬ ‫حداقل‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫نتایج‬ ‫توافق‬ ‫ارزیابی‬ ،‫پيشنهادی‬ ‫روش‬ 10 ‫نمونه‬ ‫رگرسيون‬ ‫آزمون‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫بيماران‬ ‫از‬ .) ‫ط‬ ،‫پایين‬ ‫غلظتی‬ ‫محدوده‬ ‫باید‬ ‫بيماران‬ ‫شده‬ ‫انتخاب‬ ‫های‬ ‫نمونه‬ ‫بيعی‬ ‫دهند‬ ‫پوشش‬ ‫را‬ ‫باال‬ ‫و‬ . ‫کلی‬ ‫مجاز‬ ‫خطای‬ ‫نصف‬ ‫از‬ ‫کمتر‬ ‫باید‬ ‫خوانده‬ ‫دو‬ ‫بين‬ ‫اختالف‬ TEa ‫از‬ ‫کمتر‬ ‫یا‬ CV ‫باشد‬ ‫مجاز‬ .
 • 79. ‫عيار‬ ‫و‬ ‫کمتر‬ ‫پایداری‬ ‫یا‬ ‫کيفيت‬ ‫آزمایش‬ ‫انجام‬ ‫سيستم‬ ‫که‬ ‫مواردی‬ ‫در‬ ‫سيگمای‬ ‫نت‬ ‫تفسير‬ ‫جهت‬ ‫تری‬ ‫گيرانه‬ ‫سخت‬ ‫قواعد‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ،‫دارد‬ ‫تری‬ ‫پایين‬ ‫ایج‬ ‫شود‬ ‫اعمال‬ ‫کيفی‬ ‫کنترل‬ . ‫سيگما‬ ‫عيار‬ ‫و‬ ‫مطلوب‬ ‫عملکرد‬ ‫آزمایش‬ ‫انجام‬ ‫سيستم‬ ‫چنانچه‬ ‫برعکس‬ ‫باال‬ ‫ی‬ ‫انتخ‬ ‫کيفی‬ ‫کنترل‬ ‫نتایج‬ ‫تفسير‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫قواعدی‬ ،‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫می‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫اب‬ ‫ا‬ ‫خارج‬ ‫موارد‬ ،‫صورت‬ ‫این‬ ‫غير‬ ‫در‬ ‫چون‬ ‫باشد‬ ‫گيرانه‬ ‫سخت‬ ‫کمتر‬ ‫تواند‬ ‫ز‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫زیاد‬ ‫کاذب‬ ‫بطور‬ ‫کنترل‬ .
 • 80. ‫آل‬ ‫ایده‬ ‫کنترلی‬ ‫مواد‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ : ‫پوشش‬ ‫را‬ ‫بالينی‬ ‫گيری‬ ‫تصميم‬ ‫مقادیر‬ ،‫کنترلی‬ ‫ماده‬ ‫غلظتی‬ ‫محدوده‬ ‫دهد‬ . ‫باشد‬ ‫آزمایش‬ ‫مورد‬ ‫نمونه‬ ‫مشابه‬ ‫زمينه‬ ‫و‬ ‫ماتریکس‬ ‫لحاظ‬ ‫به‬ . ‫یکسان‬ ‫ها‬ ‫ویال‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫های‬ ‫آناليت‬ ‫غلظت‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫یکنواخت‬ ‫و‬ ‫هموژن‬ ‫باشد‬ . ‫مشخص‬ ‫مدت‬ ‫برای‬ ) ‫طوالنی‬ ‫امکان‬ ‫حد‬ ‫تا‬ ‫و‬ ( ‫در‬ ‫زیاد‬ ‫حجم‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫پایدار‬ ‫باشند‬ ‫دسترس‬ . ‫باشد‬ ‫پریون‬ ‫و‬ ‫ویروس‬ ،‫قارچ‬ ،‫باکتری‬ ‫مثل‬ ‫بيماریزا‬ ‫عوامل‬ ‫از‬ ‫عاری‬ . ‫باشد‬ ‫صرفه‬ ‫به‬ ‫مقرون‬ ‫آن‬ ‫قيمت‬ . ‫نکته‬ : ‫آن‬ ‫به‬ ‫اصطالحا‬ ‫که‬ ‫کاليبراتورها‬ " ‫استاندارد‬ " ‫م‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫گفته‬ ‫هم‬ ‫وادی‬ ‫آناليت‬ ‫از‬ ‫معينی‬ ‫غلظت‬ ‫حاوی‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ) ‫غلظت‬ ‫محدوده‬ ‫نه‬ ‫و‬ ( ‫کارب‬ ‫هستند‬ ‫رد‬ ‫شود‬ ‫اشتباه‬ ‫کنترلی‬ ‫های‬ ‫نمونه‬ ‫با‬ ‫نباید‬ ‫کاليبراتورها‬ . ‫کاليبراتوره‬ ‫توسط‬ ً‫ال‬‫معمو‬ ‫ا‬ ‫آزما‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫توليد‬ ‫تشخيصی‬ ‫وسایل‬ ‫و‬ ‫تجهيزات‬ ‫توليدکنندگان‬ ‫یشگاهها‬ ‫گيرند‬ ‫می‬ ‫قرار‬ .
 • 81. ‫از‬ ‫آمده‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫نتایج‬ ‫ارزیابی‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫سنجی‬ ‫اعتبار‬ ‫بیماران‬ ‫نمونه‬ : - Duplicate test Check test Limit check
 • 82. 22 - ‫محاسبه‬ ‫مانند‬ ‫بيماران‬ ‫نمونه‬ ‫نتایج‬ ‫آماری‬ ‫آناليز‬ ‫ط‬ ‫به‬ ‫هرآناليت‬ ‫برای‬ ‫بيماران‬ ‫آزمایش‬ ‫نتایج‬ ‫ميانگين‬ ‫دوره‬ ‫ور‬ ‫تغييرات‬ ‫بررسی‬ ‫و‬ ‫ای‬ ‫ميانگين‬ ) Moving average ( ، ‫نتایج‬ ‫درصد‬ ‫محاسبه‬ ‫حد‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫تر‬ ‫پایين‬ ‫یا‬ ‫باالتر‬ ‫که‬ ‫بيماران‬ / ‫مشخ‬ ‫مقدار‬ ‫ص‬ ‫با‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫دارند‬ ‫همراهی‬ ‫خاصی‬ ‫بالينی‬ ‫تشخيص‬ . ‫در‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫دارند‬ ‫باالیی‬ ‫پذیرش‬ ‫تعداد‬ ‫که‬ ‫آزمایشگاههایی‬ ‫به‬ ‫د‬ ‫خطاهای‬ ‫شناسایی‬
 • 83. - ‫نتایج‬ ‫صحت‬ ‫بررسی‬ ‫و‬ ‫کیفیت‬ ‫خارجی‬ ‫ارزیابی‬ ‫برنامه‬ : ‫می‬ ‫قرار‬ ‫ارزیابی‬ ‫مورد‬ ‫را‬ ‫آزمایشگاهی‬ ‫نتایج‬ ‫دقت‬ ‫عمدتا‬ ‫داخلی‬ ‫کيفيت‬ ‫کنترل‬ ‫برنامه‬ ‫اجرای‬ ‫با‬ ،‫دهد‬ ‫ایده‬ ،‫است‬ ‫ممکن‬ ‫حال‬ ‫این‬ ‫دهد‬ ‫ارائه‬ ‫نيز‬ ‫آزمایش‬ ‫نتایج‬ ‫صحت‬ ‫از‬ ‫ای‬ . ‫ش‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫عمدتا‬ ‫آزمایشگاهی‬ ‫نتایج‬ ‫صحت‬ ‫ارزیابی‬ ‫رکت‬ ‫خارجی‬ ‫ارزیابی‬ ‫برنامه‬ ‫در‬ ‫آزمایشگاه‬ ‫گيرد‬ ‫می‬ ‫صورت‬ ‫آزمایشگاهی‬ ‫بين‬ ‫های‬ ‫مقایسه‬ ‫و‬ ‫کيفيت‬ . ‫ک‬ ‫خارجی‬ ‫ارزیابی‬ ‫برنامه‬ ‫چنانچه‬ ‫برای‬ ‫يفيت‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫پارامترها‬ ‫بعضی‬ ‫شود‬ ‫استفاده‬ ‫جایگزین‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫از‬ ‫نتایج‬ ‫صحت‬ ‫ارزیابی‬ ‫برای‬ ‫باید‬ ،‫نباشد‬ . 24 - ‫عملک‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫آزمایی‬ ‫مهارت‬ ‫یا‬ ‫کيفيت‬ ‫خارجی‬ ‫ارزیابی‬ ‫برنامه‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫با‬ ‫آزمایشگاه‬ ‫خود‬ ‫رد‬ ‫آزمایش‬ ‫نتایج‬ ‫مقایسه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫بد‬ ‫نتایج‬ ‫با‬ ،‫کند‬ ‫می‬ ‫دریافت‬ ‫برنامه‬ ‫کنندگان‬ ‫برگزار‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ،‫مجهول‬ ‫های‬ ‫نمونه‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫از‬ ‫آمده‬ ‫ست‬ ‫نمونه‬ ‫همان‬ ‫آزمایش‬ ‫انجام‬ ‫دهد‬ ‫قرار‬ ‫ارزیابی‬ ‫مورد‬ ،‫آزمایشگاهها‬ ‫سایر‬ ‫توسط‬ ‫ها‬ . ‫مدیریتی‬ ‫گروه‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫مسئول‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫تفسير‬ ‫نحوه‬ ‫از‬ ‫آزمایشگاه‬ ‫داشت‬ ‫کافی‬ ‫آگاهی‬ ‫کيفيت‬ ‫خارجی‬ ‫ارزیابی‬ ‫برنامه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ،‫آزمایشگاه‬ ‫نتایج‬ ‫اعتبار‬ ‫باشند‬ ‫ه‬ ) . ‫از‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫معتبر‬ ‫مراجع‬ ‫مطالعه‬ ‫طریق‬