Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ایمنی و بازرسی تاورکرین جرثقیل برجی

2,135 views

Published on

ایمنی و بازرسی تاورکرین و صدور گواهی سلامت ( سرتیفیکیت ) Tower Crane:در این قسمت ابتدا با انواع جرثقیل های برجی و قطعات تاور کرین و نکات حیاتی در خرید تاور کرین آشنا شده و مسائل پر اهمیت ایمنی و بازرسی جرثقیل برجی ( تاور کرین ) بیان می گردد. با مراحل نصب و مونتاژ تاور کرین با نمایش فیلم آشنا می شوید. استاندارد ASME B30.3 که استاندارد جرثقیل های برجی است ، در این قسمت قابل دانلود است. چک لیست بازرسی روزانه و هفتگی تاور کرین به بهینه ترین شکل ممکن تنها و تنها توسط تیم دکتر صنعت به صورت رایگان در اختیار بازدید کنندگان قرار می گیرد. این چک لیست قابل استفاده توسط اپراتور های تاور کرین و مسئولین بهداشت و ایمنی کار، کارگاه ها می باشد. همچنین می توانید استاندارد تجهیزات بالابری و اسلینگ ها، مثل سیم بکسل، زنجیر، تسمه و … را دانلود کنید. استاندارد قلاب ، وینچ و استاندارد ملی بازرسی ، نگهداری و تعمیر سیم بکسل نیز در این صفحه به صورت کامل قابل مشاهده است.

Published in: Engineering
 • Be the first to comment

ایمنی و بازرسی تاورکرین جرثقیل برجی

 1. 1. ‫بازرسی‬ ‫و‬ ‫ایمنی‬ ‫تاورکرین‬ (‫برجی‬ ‫جرثقیل‬)
 2. 2. ‫بازرسی‬ ‫و‬ ‫ایمنی‬‫تاورکرین‬(‫جرثقیل‬ ‫برجی‬)Www.drSanaat.ir ‫برجی‬ ‫جرثقیل‬ ‫بازرسی‬ ‫و‬ ‫ایمنی‬(‫تاورکرین‬)‫سالمت‬ ‫گواهی‬ ‫صدور‬ ‫و‬(‫سرتیفیکی‬‫ت‬) Tower Crane:‫با‬ ‫ابتدا‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ ‫در‬‫و‬ ‫کرین‬ ‫تاور‬ ‫قطعات‬ ‫و‬ ‫برجی‬ ‫های‬ ‫جرثقیل‬ ‫انواع‬ ‫کرین‬ ‫تاور‬ ‫خرید‬ ‫در‬ ‫حیاتی‬ ‫نکات‬‫بازرسی‬ ‫و‬ ‫ایمنی‬ ‫اهمیت‬ ‫پر‬ ‫مسائل‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫آشنا‬ ‫برجی‬ ‫جرثقیل‬(‫کرین‬ ‫تاور‬)‫گردد‬ ‫می‬ ‫بیان‬.‫با‬‫کرین‬ ‫تاور‬ ‫مونتاژ‬ ‫و‬ ‫نصب‬ ‫مراحل‬‫ب‬‫نمایش‬ ‫ا‬ ‫شوید‬ ‫می‬ ‫آشنا‬ ‫فیلم‬.‫استاندارد‬ASME B30.3‫است‬ ‫برجی‬ ‫های‬ ‫جرثقیل‬ ‫استاندارد‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫دانلود‬ ‫قابل‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ ‫در‬ ،.‫کرین‬ ‫تاور‬ ‫هفتگی‬ ‫و‬ ‫روزانه‬ ‫بازرسی‬ ‫لیست‬ ‫چک‬‫به‬ ‫توسط‬ ‫تنها‬ ‫و‬ ‫تنها‬ ‫ممکن‬ ‫شکل‬ ‫ترین‬ ‫بهینه‬‫رایگان‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫صنعت‬ ‫دکتر‬ ‫تیم‬‫اختیار‬ ‫در‬ ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫کنندگان‬ ‫بازدید‬.‫های‬ ‫اپراتور‬ ‫توسط‬ ‫استفاده‬ ‫قابل‬ ‫لیست‬ ‫چک‬ ‫این‬‫تاور‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫کارگاه‬ ،‫کار‬ ‫ایمنی‬ ‫و‬ ‫بهداشت‬ ‫مسئولین‬ ‫و‬ ‫کرین‬.‫توانی‬ ‫می‬ ‫همچنین‬‫د‬ ‫و‬ ‫تسمه‬ ،‫زنجیر‬ ،‫بکسل‬ ‫سیم‬ ‫مثل‬ ،‫ها‬ ‫اسلینگ‬ ‫و‬ ‫باالبری‬ ‫تجهیزات‬ ‫استاندارد‬…‫را‬ ‫کنید‬ ‫دانلود‬.‫و‬ ‫وینچ‬ ، ‫قالب‬ ‫استاندارد‬‫تعمی‬ ‫و‬ ‫نگهداری‬ ، ‫بازرسی‬ ‫ملی‬ ‫استاندارد‬‫سیم‬ ‫ر‬ ‫بکسل‬‫نیز‬‫صفحه‬ ‫این‬ ‫در‬‫است‬ ‫مشاهده‬ ‫قابل‬ ‫کامل‬ ‫صورت‬ ‫به‬.
 3. 3. ‫آشنایی‬‫با‬‫انواع‬‫تاور‬‫کرین‬،‫ها‬،‫قطعات‬‫و‬‫نکات‬‫مهم‬‫حین‬‫خرید‬‫تاور‬‫کرین‬‫ها‬: ‫تاور‬‫کرین‬‫ها‬(‫جرثقیل‬‫برجی‬)،‫شکل‬‫مدرنی‬‫از‬‫اهرم‬‫های‬‫تعادلی‬‫هستند‬‫که‬‫از‬ ‫همان‬‫قطعات‬‫اصلی‬‫تشکیل‬‫شده‬‫اند‬.‫معموال‬‫پایه‬‫تاور‬‫کرین‬(‫پایه‬‫تثبیت‬)‫در‬‫بتن‬ ‫مسلح‬‫قرار‬‫می‬‫گیرد‬‫و‬‫گاهی‬‫اوقات‬‫به‬‫بخش‬‫هایی‬‫از‬‫سازه‬‫و‬‫یا‬‫ساختمان‬،‫هم‬‫توسط‬ ‫کمربند‬‫مهار‬‫می‬‫شود‬.‫تاور‬‫کرین‬‫ها‬‫معموال‬‫بهترین‬‫ترکیب‬‫از‬‫ارتفاع‬‫و‬‫ظرفیت‬‫باال‬‫بری‬‫را‬ ‫فراهم‬‫کرده‬‫و‬‫به‬‫صورت‬‫گسترده‬‫در‬‫ساختن‬‫سد‬‫ها‬‫و‬‫برج‬‫ها‬‫و‬‫ساختمان‬‫های‬‫مرتفع‬ ‫مورد‬‫استفاده‬‫قرار‬‫می‬‫گیرند‬.‫هنگام‬‫نصب‬‫اولیه‬‫جرثقیل‬،‫برجی‬‫پایه‬‫تثبیت‬‫آ‬‫ن‬‫بایستی‬ ‫مطابق‬‫با‬‫مشخصات‬‫فنی‬‫مورد‬‫نیاز‬‫که‬‫در‬‫دفترچه‬‫آن‬‫نوع‬‫خاص‬‫از‬‫تاور‬‫کرین‬‫قید‬‫ش‬،‫ده‬ ‫با‬‫نظارت‬‫و‬‫تایید‬‫مهندس‬‫ساختمان‬‫اجرا‬‫شود‬.‫از‬‫آنجا‬‫که‬‫دسترسی‬‫به‬‫این‬‫بخش‬‫و‬ ‫بررسی‬‫دقیق‬‫مشخصات‬‫حین‬‫بهره‬‫برداری‬‫از‬‫سوی‬‫بازرس‬‫امکان‬‫پذیر‬،‫نیست‬‫تای‬‫یدیه‬ ‫مهندس‬‫ناظر‬‫ساختمان‬‫در‬‫این‬‫زمینه‬‫مورد‬‫نیاز‬‫خواهد‬‫بود‬. ‫بازرسی‬ ‫و‬ ‫ایمنی‬‫تاورکرین‬(‫جرثقیل‬ ‫برجی‬)Www.drSanaat.ir
 4. 4. ‫معموال‬ ‫که‬ ‫ارتفاع‬ ‫افزایشی‬ ‫قطعه‬‫ارتفاعی‬‫ای‬ ‫به‬ ‫دارد‬ ‫دکل‬ ‫دیگر‬ ‫قطعات‬ ‫با‬ ‫متفاوت‬‫پایه‬ ‫ن‬ ‫اشپیل‬ ‫و‬ ‫پین‬ ‫توسط‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫سوار‬ ‫آن‬ ‫روی‬ ‫ها‬ ‫سکشن‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫متصل‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫متصل‬ ‫هم‬ ‫به‬ ‫مهره‬ ‫و‬ ‫پیچ‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫استاندارد‬.‫قس‬ ‫به‬ ‫کرین‬ ‫تاور‬ ‫دکل‬ ‫سپس‬‫مت‬ ‫را‬ ‫چرخش‬ ‫امکان‬ ‫تا‬ ‫گردد‬ ‫می‬ ‫متصل‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫دنده‬ ‫چرخ‬ ‫و‬ ‫موتور‬ ‫شامل‬ ‫که‬ ‫گردون‬ ‫بدهد‬ ‫کرین‬ ‫تاور‬ ‫به‬. ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫اصلی‬ ‫قسمت‬ ‫سه‬ ،‫برجی‬ ‫جرثقیل‬ ‫گردون‬ ‫قسمت‬ ‫باالی‬ ‫در‬:‫باالبری‬ ‫جیب‬‫یا‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫حرکت‬ ‫آن‬ ‫روی‬ ‫قالب‬ ‫و‬ ‫کالسکه‬ ‫که‬ ‫فلش‬ ‫یا‬ ‫کاری‬ ‫بازوی‬.‫ک‬ ‫تر‬ ‫کوتاه‬ ‫جیب‬‫ه‬ ‫برق‬ ‫تابلو‬ ‫و‬ ‫کرین‬ ‫تاور‬ ‫بازرسی‬ ‫های‬ ‫راهرو‬ ‫معموال‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫قرار‬ ‫آن‬ ‫روی‬ ‫تعادلی‬ ‫های‬ ‫وزنه‬ ‫ان‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫برجی‬ ‫جرثقیل‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫اصلی‬ ‫گیربکس‬ ‫موتور‬ ‫و‬ ‫اصلی‬‫د‬.‫و‬ ‫است‬ ‫کرین‬ ‫تاور‬ ‫اپراتور‬ ‫کابین‬ ‫دیگر‬ ‫اصلی‬ ‫قسمت‬.‫که‬‫کنترلر‬‫و‬ ‫ها‬‫لیور‬‫ها‬(‫ه‬ ‫اهرم‬‫ا‬)‫در‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫کرین‬ ‫تاور‬ ‫اپراتوری‬ ‫و‬ ‫داشته‬ ‫قرار‬ ‫اینجا‬. ‫بازرسی‬ ‫و‬ ‫ایمنی‬‫تاورکرین‬(‫جرثقیل‬ ‫برجی‬)Www.drSanaat.ir
 5. 5. ‫بازرسی‬ ‫و‬ ‫ایمنی‬‫تاورکرین‬(‫جرثقیل‬ ‫برجی‬)Www.drSanaat.ir
 6. 6. ‫وظیفه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫جرثقیل‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ،‫فلش‬ ،‫تاورکرین‬ ‫بلندتر‬ ‫بازوی‬‫باربرداری‬‫ب‬ ‫را‬‫عهده‬ ‫ه‬ ‫دارد‬.‫بتون‬ ‫جنس‬ ‫از‬ ‫معموال‬ ‫که‬ ‫داده‬ ‫جای‬ ‫خود‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫تعادلی‬ ‫های‬ ‫وزنه‬ ،‫کوتاه‬ ‫بازوی‬ ‫و‬ ‫ف‬ ‫طول‬ ‫و‬ ‫جرثقیل‬ ‫کاری‬ ‫ارتفاع‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫ها‬ ‫بلوک‬ ‫این‬ ‫گیری‬ ‫قرار‬ ‫ترتیب‬ ‫و‬ ‫هستند‬‫و‬ ‫لش‬ ‫شده‬ ‫قید‬ ‫کرین‬ ‫تاور‬ ‫از‬ ‫خاص‬ ‫نوع‬ ‫همان‬ ‫دفترچه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫متفاوت‬ ‫کاربری‬ ‫ظرفیت‬ ‫است‬.‫م‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫در‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫کنترل‬ ‫کابین‬ ‫داخل‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫کرین‬ ‫تاور‬ ‫اپراتور‬‫دل‬ ‫عملیات‬ ‫دلخواه‬ ‫ای‬ ‫نقطه‬ ‫از‬ ‫کنترل‬ ‫ریموت‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫ها‬‫باربرداری‬‫دهد‬ ‫انجام‬ ‫را‬.‫اغلب‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫کابین‬ ‫ها‬ ‫مدل‬ ‫برخی‬ ‫در‬ ‫ولی‬ ‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫گردان‬ ‫قسمت‬ ‫باالی‬ ‫در‬ ‫اپراتور‬ ‫کابین‬ ‫موارد‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫هم‬ ‫کرین‬ ‫تاور‬ ‫پایینی‬ ‫بخش‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫فلش‬ ‫روی‬. ‫قالب‬ ‫اتصال‬ ‫و‬ ‫بار‬ ‫بستن‬(‫هوک‬)‫سیم‬ ‫یا‬ ‫ریگر‬ ‫که‬ ‫نفر‬ ‫یک‬ ‫توسط‬ ‫عموما‬ ،‫بار‬ ‫به‬‫بکسل‬ ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫نامیده‬ ‫انداز‬.‫دی‬ ‫کرین‬ ‫تاور‬ ‫اپراتور‬ ‫که‬ ‫موارد‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫در‬‫د‬ ‫اینکه‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫ندارد‬ ‫بار‬ ‫روی‬ ‫مناسبی‬‫باربرداری‬‫ح‬ ،‫گیرد‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫اپراتور‬ ‫کور‬ ‫نقطه‬ ‫در‬‫ضور‬ ‫است‬ ‫حیاتی‬ ‫بسیار‬ ‫ایمنی‬ ‫اصول‬ ‫به‬ ‫مقید‬ ‫و‬ ‫دیده‬ ‫آموزش‬ ‫ریگر‬. ‫بازرسی‬ ‫و‬ ‫ایمنی‬‫تاورکرین‬(‫جرثقیل‬ ‫برجی‬)Www.drSanaat.ir
 7. 7. ‫ب‬ ‫بلکه‬ ‫کرین‬ ‫تاور‬ ‫در‬ ‫فنی‬ ‫نقص‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫نه‬ ‫برجی‬ ‫های‬ ‫جرثقیل‬ ‫حوادث‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬‫دلیل‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫خطراتی‬ ‫بروز‬ ‫حین‬ ‫در‬ ‫مناسب‬ ‫ارتباط‬ ‫عدم‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫بار‬ ‫صحیح‬ ‫بستن‬ ‫در‬ ‫ریگر‬ ‫اشتباه‬‫گیر‬ ‫ثل‬ ‫شدن‬ ‫وارد‬ ‫و‬ ‫ساخت‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫سازه‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫یا‬ ‫ها‬ ‫گرد‬ ‫میل‬ ‫به‬ ‫بار‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫کردن‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫رخ‬ ‫فلش‬ ‫به‬ ‫ناگهانی‬ ‫شک‬.‫از‬ ‫اغلب‬ ‫کرین‬ ‫تاور‬ ‫اپراتور‬ ‫و‬ ‫ریگر‬ ‫بین‬ ‫ارتباط‬‫طریق‬ ‫ر‬ ‫قراردادی‬ ‫و‬ ‫استاندارد‬ ‫عالئم‬ ‫با‬ ‫افراد‬ ‫این‬ ‫هردو‬ ‫باید‬ ‫ولی‬ ‫پذیرد‬ ‫می‬ ‫صورت‬ ‫بیسیم‬‫یگری‬ ‫ب‬ ‫اندازه‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫محیطی‬ ‫صدای‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫رادیویی‬ ‫ارتباط‬ ‫قطع‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫باشند‬ ‫آشنا‬‫توانند‬ ‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫آنها‬ ‫از‬. ‫بازرسی‬ ‫و‬ ‫ایمنی‬‫تاورکرین‬(‫جرثقیل‬ ‫برجی‬)Www.drSanaat.ir
 8. 8. ‫برجی‬ ‫های‬ ‫جرثقیل‬ ‫همان‬ ‫یا‬ ‫ها‬ ‫کرین‬ ‫تاور‬ ‫اصلی‬ ‫اجزای‬ ‫و‬ ‫قطعات‬: ‫مو‬ ‫جابجایی‬ ‫برای‬ ،‫صنعت‬ ‫و‬ ‫ساختمانی‬ ‫عملیات‬ ‫در‬ ‫گسترده‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫کرین‬ ‫تاور‬‫اد‬ ‫میگیرند‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬.‫قس‬ ‫ولی‬ ‫هستند‬ ‫متنوع‬ ‫بسیار‬ ‫برجی‬ ‫های‬ ‫جرثقیل‬‫مت‬ ‫است‬ ‫یکسان‬ ‫آنها‬ ‫همه‬ ‫اصلی‬ ‫های‬: ‫دکل‬:‫دهد‬ ‫می‬ ‫تشکیل‬ ‫را‬ ‫جرثقیل‬ ‫شکل‬ ‫برجی‬ ‫قسمت‬ ‫که‬.‫و‬ ‫ارتفاع‬ ‫قطعه‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫اشپیل‬ ‫و‬ ‫پین‬ ‫توسط‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫فوالد‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫شده‬ ‫تشکیل‬ ‫هایی‬ ‫سکشن‬‫و‬ ‫پیچ‬ ‫ا‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫متصل‬ ‫هم‬ ‫به‬ ‫مهره‬.‫سکش‬ ‫بودن‬ ‫فابریک‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫کرین‬ ‫تاور‬ ‫خرید‬ ‫هنگام‬‫ها‬ ‫ن‬ ‫شود‬ ‫توجه‬ ‫هم‬ ‫روی‬ ‫سکشن‬ ‫نوع‬ ‫چند‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫عدم‬ ‫و‬.‫سکشن‬ ‫عموما‬ ‫ایران‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫موجود‬ ‫ایرانی‬ ‫و‬ ‫چینی‬ ‫های‬ ‫سکشن‬ ،‫فرانسوی‬ ‫فابریک‬ ‫های‬. ‫گردون‬:‫تا‬ ‫روی‬ ‫را‬ ‫تعادلی‬ ‫بازوی‬ ‫و‬ ‫فلش‬ ‫چرخش‬ ‫و‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫دکل‬ ‫روی‬ ‫گردان‬ ‫قسمت‬‫ور‬ ‫سازد‬ ‫می‬ ‫ممکن‬. ‫بازرسی‬ ‫و‬ ‫ایمنی‬‫تاورکرین‬(‫جرثقیل‬ ‫برجی‬)Www.drSanaat.ir
 9. 9. ‫اپراتور‬ ‫کابین‬:‫گیرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫گردان‬ ‫قسمت‬ ‫روی‬ ‫معموال‬ ‫که‬.‫بار‬ ‫جدول‬ ‫نصب‬(Load chart)‫یک‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫الزامی‬ ‫اپراتور‬ ‫استفاده‬ ‫جهت‬ ‫کابین‬ ‫داخل‬ ‫کرین‬ ‫تاور‬ ‫از‬ ‫خاص‬ ‫نوع‬ ‫آن‬‫ی‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫کرین‬ ‫تاور‬ ‫بازرسی‬ ‫لیست‬ ‫چک‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مواردی‬ ‫از‬.‫نحوه‬ ‫باید‬ ‫اپراتور‬ ‫بداند‬ ‫را‬ ‫جدول‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬.‫روزنا‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫پرده‬ ‫نصب‬ ‫عدم‬ ،‫مختلف‬ ‫جهات‬ ‫در‬ ‫کافی‬ ‫دید‬‫مه‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫محدود‬ ‫را‬ ‫اپراتور‬ ‫دید‬ ‫که‬ ‫ها‬ ‫شیشه‬ ‫روی‬.‫جهت‬ ‫نشانی‬ ‫آتش‬ ‫کپسول‬ ‫وجود‬ ‫حوادث‬ ‫از‬ ‫پیشگیری‬.‫ها‬ ‫لیور‬ ‫بودن‬ ‫سالم‬(‫کنترلی‬ ‫های‬ ‫اهرم‬)‫صندلی‬ ‫وجود‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫مهم‬ ‫موارد‬ ‫سایر‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫لحاظ‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫اپراتور‬ ‫راحتی‬ ‫و‬ ‫ارگونومی‬ ‫مسائل‬ ‫که‬ ‫استاندارد‬‫ر‬ ‫هستند‬ ‫ها‬ ‫کرین‬ ‫تاور‬ ‫ایمنی‬ ‫و‬ ‫بازرسی‬. ‫فلش‬ ‫یا‬ ‫جیب‬:‫قس‬ ‫این‬ ‫روی‬ ‫آن‬ ‫متعلقات‬ ‫و‬ ‫قالب‬ ‫و‬ ‫کالسکه‬ ‫همان‬ ‫یا‬ ‫اوت‬ ‫شاری‬ ‫که‬‫مت‬ ‫میشود‬ ‫تعبیه‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ ‫روی‬ ‫هم‬ ‫بازرسی‬ ‫اتاقک‬ ‫معموال‬ ‫و‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬. ‫قالب‬:‫شود‬ ‫می‬ ‫بسته‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫بار‬ ‫که‬ ‫هوک‬ ‫یا‬.‫شیطانک‬ ‫وجود‬(‫قالب‬ ‫ضامن‬)‫آن‬ ‫روی‬ ‫آن‬ ‫شدن‬ ‫رد‬ ‫موجب‬ ،‫بازرسی‬ ‫حین‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ ‫روی‬ ‫جوشکاری‬ ‫هرگونه‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫ضروری‬ ‫شود‬ ‫می‬. ‫بتونی‬ ‫های‬ ‫بلوک‬:‫هم‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫نصب‬ ‫کرین‬ ‫تاور‬ ‫تعادلی‬ ‫بازوی‬ ‫انتهای‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫که‬‫در‬ ‫زمین‬ ‫به‬ ‫مناسب‬ ‫اتصال‬ ‫تا‬ ‫گیرند‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫تثبیت‬ ‫پایه‬ ‫قسمت‬ ‫روی‬ ‫ها‬ ‫مدل‬ ‫برخی‬‫برقرار‬ ‫شود‬. ‫بازرسی‬ ‫و‬ ‫ایمنی‬‫تاورکرین‬(‫جرثقیل‬ ‫برجی‬)Www.drSanaat.ir
 10. 10. ‫معناست؟‬ ‫چه‬ ‫به‬ ‫لیفتراک‬ ‫و‬ ‫جرثقیل‬ ‫سالمت‬ ‫نامه‬ ‫گواهی‬ ‫در‬ ،‫محتمل‬ ‫حوادث‬ ‫و‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫برداری‬ ‫بهره‬ ‫و‬ ‫آالت‬ ‫ماشین‬ ‫و‬ ‫تجهیزات‬ ‫ایمنی‬ ‫مسئولیت‬ ‫بهداشت‬ ‫و‬ ‫ایمنی‬ ‫محترم‬ ‫مسئولین‬ ‫عهده‬ ‫بر‬ ‫ها‬ ‫کارگاه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫کارخانه‬(HSE)،‫سرپرستان‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫مجموعه‬ ‫آن‬ ‫سازمانی‬ ‫چارت‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫تعیین‬ ‫افراد‬ ‫یا‬ ‫و‬.‫ای‬ ‫دوره‬ ‫فنی‬ ‫بازرسی‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫یکساله‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫عموما‬ ‫و‬ ‫آنها‬ ‫دهی‬ ‫سرویس‬ ‫نوع‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫تجهیزات‬ ‫شود‬. ‫ملی‬ ‫سازمان‬ ‫الزامات‬ ‫مطابق‬ ‫و‬ ‫معتبر‬ ‫های‬ ‫لیست‬ ‫چک‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫ها‬ ‫بازرسی‬ ‫این‬ ‫استاندارد‬ ‫و‬ ،‫معدن‬ ‫و‬ ‫صنعت‬ ‫وزارت‬ ،‫کار‬ ‫وزارت‬ ،‫استاندارد‬‫هایی‬‫همچون‬OHSAS 18001 ‫پذیرد‬ ‫می‬ ‫صورت‬. ‫و‬ ‫لیفتراک‬ ،‫ها‬ ‫جرثقیل‬ ‫سالمت‬ ‫نامه‬ ‫گواهی‬ ‫صدور‬…‫تجهیز‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫معناست‬ ‫بدین‬‫ات‬ ‫و‬ ‫نداشته‬ ‫را‬ ‫مرتبط‬ ‫های‬ ‫استاندارد‬ ‫با‬ ‫حیاتی‬ ‫های‬ ‫مغایرت‬ ‫و‬ ‫عیوب‬ ،‫بازرسی‬ ‫حین‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫ایمنی‬ ‫های‬ ‫دستورالعمل‬ ‫رعایت‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫برداری‬ ‫بهره‬ ‫ریسک‬ ‫است‬ ‫رسیده‬ ‫ممکن‬ ‫حداقل‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫صالحیت‬ ‫تایید‬ ‫و‬ ‫دیده‬ ‫آموزش‬ ‫های‬ ‫اپراتور‬. ‫بازرسی‬ ‫و‬ ‫ایمنی‬‫تاورکرین‬(‫جرثقیل‬ ‫برجی‬)Www.drSanaat.ir
 11. 11. ‫سالمت‬ ‫نامه‬ ‫گواهی‬ ‫صدور‬ ‫و‬ ‫بازرسی‬ ‫مراحل‬‫چه‬ ‫کرین‬ ‫تاور‬‫هستند؟‬ -‫متقاضی‬ ‫درخواست‬‫از‬ ‫تجهیزات‬ ‫مشخصات‬ ‫ارسال‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫بازرسی‬ ‫انجام‬ ‫بر‬ ‫مبنی‬ ‫و‬ ‫تناژ‬ ،‫مدل‬ ،‫مارک‬ ،‫نوع‬ ‫قبیل‬… --‫و‬ ‫معتبر‬ ‫های‬ ‫لیست‬ ‫چک‬ ‫با‬ ‫مطابق‬ ‫بازرسی‬ ‫شرکت‬ ‫توسط‬ ‫فنی‬ ‫بازرسی‬ ‫انجام‬ ‫تجهیز‬ ‫عملکرد‬ ‫و‬ ‫قطعات‬ ‫بررسی‬ ---‫ارائه‬‫تایی‬ ‫عدم‬ ‫یا‬ ‫تایید‬ ‫و‬ ‫تجهیز‬ ‫هر‬ ‫تفکیک‬ ‫به‬ ‫فنی‬ ‫بازرسی‬ ‫کامل‬ ‫گزارش‬‫کلیه‬ ‫د‬ ‫قطعات‬ ----‫بار‬ ‫تست‬ ‫انجام‬ ،‫حیاتی‬ ‫های‬ ‫مغایرت‬ ‫و‬ ‫عیوب‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬ ‫صورت‬ ‫در‬ -----‫و‬ ‫موارد‬ ‫کردن‬ ‫برطرف‬ ‫جهت‬ ‫فرصت‬ ‫تعیین‬ ،‫قطعات‬ ‫سالمت‬ ‫عدم‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫بار‬ ‫تست‬ ‫انجام‬ ‫سپس‬(LOAD TEST) ------‫سالمت‬ ‫گواهینامه‬ ‫صدور‬ ‫بازرسی‬ ‫و‬ ‫ایمنی‬‫تاورکرین‬(‫جرثقیل‬ ‫برجی‬)Www.drSanaat.ir
 12. 12. ‫صنعت‬ ‫دکتر‬ ‫فنی‬ ‫بازرسی‬ ‫شرکت‬ ‫خدمات‬ ‫سایر‬: -‫برگزاری‬‫آسانس‬ ،‫لیفتراک‬ ،‫جرثقیل‬ ‫انواع‬ ‫ایمنی‬ ‫و‬ ‫بازرسی‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫دوره‬‫ور‬ ‫و‬ ‫آالت‬ ‫ماشین‬ ‫و‬ ‫کارگاهی‬ ‫های‬… -‫و‬ ‫لیفتراک‬ ،‫متحرک‬ ‫جرثقیل‬ ،‫کرین‬ ‫تاور‬ ‫اپراتوری‬ ‫گواهینامه‬ ‫صدور‬… -‫جرثقیل‬ ‫ده‬ ‫عالمت‬ ‫و‬ ‫ریگری‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫بازرسی‬ ‫و‬ ‫ایمنی‬‫تاورکرین‬(‫جرثقیل‬ ‫برجی‬)Www.drSanaat.ir
 13. 13. ‫بین‬ ‫شرکت‬‫المللی‬ ‫دکتر‬ ‫فنی‬ ‫بازرسی‬ ‫صنعت‬‫وبسایت‬‫صنعت‬ ‫دکتر‬: Www.drsanaat.ir ‫تلفن‬: 88801676-021

×