Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

4 2 облік поточних біологічних активів

1,306 views

Published on

Презентація до теми 4.2. Облік поточних біологічних активів

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

4 2 облік поточних біологічних активів

 1. 1. Викладач: Яремчук О.М. ТЕМА 4.2: ОБЛІК ПОТОЧНИХ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ
 2. 2. ПЛАН  1. Сутність і класифікація біологічних активів  2. Оцінка і порядок оформлення надходження та вибуття поточних біологічних активів тваринництва.  3. Синтетичний і аналітичний облік поточних біологічних активів.
 3. 3.  Біологічний актив - тварина або рослина, яка у процесі біологічних перетворень здатна давати сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи, а також приносити в інший спосіб економічні вигоди.  Поточні біологічні активи - біологічні активи, здатні давати сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи, приносити в інший спосіб економічні вигоди протягом періоду, що не перевищує 12 місяців, а також тварини на вирощуванні та відгодівлі.  Довгострокові біологічні активи - усі біологічні активи, які не є поточними біологічними активами.
 4. 4. Кількість тварин збільшується за рахунок: - одержання приплоду від власного маточного поголів'я, - придбання на стороні, - вибракування худоби з основного стада і постановки на відгодівлю, - переведення з однієї статево-вікової групи до іншої, а вага – за рахунок приросту живої маси.
 5. 5. АКТ № ___ на оприбуткування приплоду тварин за "___" ____________ 20__ р. Група тварин ___________________________________________________________________________________________ Прізвище, ім'я, по батькові особи, за якою закріплені тварини Іденти- фікаційний номер (кличка або номер матки) Народились живими Іденти- фікаційний номер (інвентар- ний номер) Народились мертвими, голів Відмітки (кличка, масть та інші дані) Підпис особи в отриманні приплоду бички, хрячки, баранчики та ін. телички, свинки, ярочки та ін. голів жива вага голів жива вага Всього Ціна Сума Код синтетичного обліку дебет кредит Керівник структурного підрозділу _____________ підпис _________________ прізвище, ім'я, по батькові Завідуючий фермою _____________ підпис _________________ прізвище, ім'я, по батькові Зоотехнік _____________ підпис _________________ прізвище, ім'я, по батькові Перевірив бухгалтер _____________ підпис _________________ прізвище, ім'я, по батькові
 6. 6. АКТ № ___ на вихід і сортування добового молодняку птиці за "___" ____________ 20__ р. Показники Код синтетичного обліку Кількість Ціна Сума дебет кредит Закладено яєць Вихід (голів): здорових слабких Виродки, каліки та завмерлі Знищено Відсоток виходу від закладеного Керівник структурного підрозділу _______________ підпис _____________________________ прізвище, ім'я, по батькові Зоотехнік _______________ підпис _____________________________ прізвище, ім'я, по батькові Старший оператор _______________ підпис _____________________________ прізвище, ім'я, по батькові Оператор _______________ підпис _____________________________ прізвище, ім'я, по батькові
 7. 7. ЗВІТ № ___ ПРО ПРОЦЕСИ ІНКУБАЦІЇ за ________________ 20__ р. Закладка Залишок яєць в закладці на початок місяця (дня), шт. Вилучені при міражуванні, шт. Залишок яєць в закладці на кінець місяця (дня), шт. Вихід голів Поперед- ній відсоток виходу (без слабких) Кінцевий результат виходу дата № пар- тії кіль- кість закла- дених яєць. шт. перший міраж другий міраж здо- рові слаб- кі оприбут- кування голів із слаб- кими загаль- ний відсо- ток виходу не- заплід- нені кров'я- ні кіль- ця роз- биті завмер- лі роз- биті 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Разом Ціна Сума Код синтетичного обліку дебет — — Х кредит — — Х Керівник структурного підрозділу _____________ підпис _________________ ініціали та прізвище Старший оператор _____________ підпис _________________ ініціали та прізвище Оператор _____________ підпис _________________ ініціали та прізвище Бухгалтер _____________ підпис _________________ ініціали та прізвище
 8. 8. АКТ N ____ на переведення тварин з групи в групу в межах поточних біологічних активів вид тварин з групи _____________________________________ в групу _____________________________________ за "____" ________ 20__р. Ідентифі- каційний номер (інвентарний номер, кличка) Стать, клас, масть та інші особливості Час народ- ження Кіль- кість голів Вага, кг Балансова вартість За ким закріплені прийняті тварини прізвище, ім'я, по батькові підпис Разом Х Х Код синтетичного обліку дебет кредит Керівник структурного підрозділу _________ підпис ______________ прізвище, ім'я, по батькові Тварин здав ______________ підпис _____________ прізвище, ім'я, по батькові Завідуючий фермою ____________ підпис ____________ прізвище, ім'я, по батькові Зоотехнік ______________ підпис ____________ прізвище, ім'я, по батькові Перевірив бухгалтер ___________ підпис ____________ прізвище, ім'я, по батькові
 9. 9. ВІДОМІСТЬ N ____ ЗВАЖУВАННЯ ТВАРИН "____" ___________ 20__ р. Група тварин ____________________________________-________ Іденти- фікаційний номер тварини Кіль- кість голів Вага на "__" _________ 20__ р. (попереднє зважування) Вага на дату зважування Довага Ідентифі- каційний номер тварини Кіль- кість голів Вага на "___" ____________ 20__ р. (попереднє зважування) Вага на дату зважування Довага Разом Разом Всього доваги ________ кг Керівник структурного підрозділу _____________ підпис __________________ прізвище, ім'я, по батькові Зоотехнік ______________ підпис ___________________ прізвище ,ім'я, по батькові Завідуючий фермою ______________ підпис __________________, прізвище ім'я, по батькові Підпис особи, за якою закріплено худобу _____________ підпис _________________ прізвище, ім'я, по батькові
 10. 10. РОЗРАХУНОК N ___ ВИЗНАЧЕННЯ ПРИРОСТУ за ____________ 20__ р. Прізвищ е, ім'я, по батькові особи, за якою закріпле ні тварини Обліко ва група тварин Залишок на початок місяця Поступил о Вибуло (крім падежу) Загинуло Залишок на кінець місяця (на дату зважу- вання) Код синте- тичного обліку Одиниц я виміру Приріс т (к. 10 + к. 8 + к. 6 - к. 4 - к. 2) Цін а Сум а Кіль- кість корм о- днів Середнь о- добовий приріст голі в жив а вага голі в жив а вага голі в жив а вага голі в жив а вага голі в жив а вага дебе т креди т А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В Г 11 12 13 14 15 Додаток: Відомості зважування тварин N ____________________________ Керівник структурного підрозділу ____________ підпис ____________ прізвище, ім'я, по батькові Завідуючий фермою ____________ підпис ____________ прізвище, ім'я, по батькові Зоотехнік ____________ підпис ____________ прізвище, ім'я, по батькові Перевірив бухгалтер ____________ підпис ____________ прізвище, ім'я, по батькові
 11. 11. Рік Місяць Число Сільгосп- підприємство Ідентифікаційний код ЄДРПОУ Структурний підрозділ АКТ N ___ на списання довгострокових біологічних активів тваринництва (вибраковка тварин) Код синтетичного обліку Жива вага, кг (фактично при вибракуванні) Сума Ідентифікаційний номер Затверджую _________ 20__ р. ______________ підпис керівника дебет кредит первісна зносу залишкова Комісія в складі голови _____ __________________________________________________________ посада, прізвище, ім'я, по батькові і членів комісії ______________________________________________________________________ посада, прізвище, ім'я, по батькові _______________________________________________________________________________ _______ посада, прізвище, ім'я, по батькові призначена розпорядженням від"__" ______ 20__ р. N __ провела вибракування тварин основного стада N і дата наказу (розпорядження, рішення) ______________________, закріплених за ________ ________________________________________ вид і група тварин прізвище, ім'я, по батькові Кличка (ідентифікаційний номер тварини) ____________________, стать _______, вік _________ порода __________________, походження: батько _________, мати _______, клас за бонітуванням ____________, вгодованість ___________, жива вага за книгою обліку руху тварин та птиці _____ кг, фактично при вибутті _________ кг Причина вибракування ______________________________________________________________ Подальше призначення (використання) _________________________________________________ Голова комісії ___ ________________ Члени комісії ___ ________________
 12. 12. АКТ № ___ НА ВИБУТТЯ ПОТОЧНИХ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ ТВАРИННИЦТВА (забій, прирізка та падіж) за "___" ____________ 20__ р. Група тварин, вид птиці Кличка, ідентифі- каційний номер (інвен- тарний номер), порода Стать Вік Вгодо- ваність Кількість голів Жива вага Балансова вартість Причина вибуття Діагноз Прізвище, ім'я, по батькові особи, за якою закріплені тварини Підпис Код синтетичного обліку дебет кредит Акти на вибракування тварин з основного стада № ___ від "___" ____________ 20__ р. № ___ від "___" ____________ 20__ р. Керівник структурного підрозділу _____________ підпис ___________________ прізвище, ім'я, по батькові Завідуючий фермою _____________ підпис ___________________ прізвище, ім'я, по батькові Зоотехнік _____________ підпис ___________________ прізвище, ім'я, по батькові Гуртоправ _____________ підпис ___________________ прізвище, ім'я, по батькові Ветлікар _____________ підпис ___________________ прізвище, ім'я, по батькові Веттехнік _____________ підпис ___________________ прізвище, ім'я, по батькові Чабан, свинар _____________ підпис ___________________ прізвище, ім'я, по батькові Перевірив _____________ підпис ___________________ прізвище, ім'я, по батькові
 13. 13. ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНАЯ НАКЛАДНАЯ «____» __________ 20___ г. Автомобиль к путевому листу (марка, гос. N)_________________________________________________________________________ N Вид перевозки Водитель________________________________________________________________________________ код Автопред- Заказчик приятие_____________________________(плательщик) _________________________________________код Грузо- отправитель______________________________________________________________________________код Пункт Отделение (цех) погрузки ________________________бригада, звено код Грузо- получатель_______________________________________________________________________________ код Пункт разгрузки __________________________________________________________________________Маршрут N Сведения о грузе Код учетной операции Код (дебет) 46 Прицеп гос. N___________ ар. N Вид животных и птицы, половозрастная группа, возраст, инвентарные номера (тавро) Операция Время прекра- щения кормле- ния скота Код (кре дит) Упитан- ность Количест- во голов Код груза Класс груза Живая масса, кг Балансовая стоимость, руб.дата час 10 12 13 14 Отправлено Принято Отправлено Принято всего Всего Отправ- голов ___________________________ лено: прописью живая отправ- масса в ______________________кг ленопрописью принято
 14. 14. Облік тварин на фермі ведуть у:  Книзі обліку руху тварин і птиці на фермі;  Звіті про рух тварин і птиці на фермі.
 15. 15. КНИГА ОБЛІКУ РУХУ ТВАРИН І ПТИЦІ НА ФЕРМІ Група тварин ________________________________ Дата Наявніст ь на початок місяця Надходження приплід переведен о з інших груп переведен о з інших ферм куплено , одержан о в обмін приріс т Разом продано пере- робним підприє м- ствам інший продаж гол вага гол вага гол вага гол вага гол вага вага гол вага гол вага гол вага 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
 16. 16. Продовження Книги обліку руху тварин і птиці на фермі Вибуття Наявність на кінець місяця ____________ пере- ведено до інших груп пере- ведено до основного стада пере- ведено на інші ферми забій загибель (падіж) разом гол вага гол вага гол вага гол вага гол вага гол вага гол вага гол вага 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
 17. 17. ЗВІТ ПРО РУХ ТВАРИН І ПТИЦІ НА ФЕРМІ за ____________ 20__ р. Гру- па тва- рин (пти - ці) Наяв- ність на початок місяця Надходження Вибуття приплід пере- ведено з інших груп пере- ведено з інших ферм куплено, одержано в обмін при- ріст Разом продано пере- робним підприєм- ствам інший продаж гол вага гол вага гол вага гол вага гол вага вага гол вага гол вага гол вага 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
 18. 18. Продовження Звіту про рух тварин і птиці на фермі Наявність на кінець місяця пере- ведено до інших груп пере- ведено до основного стада пере- ведено на інші ферми забій загибель (падіж) разом гол вага гол вага гол вага гол вага гол вага гол вага гол вага гол вага 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Керівник структурного підрозділу ____________ підпис ____________ прізвище, ім'я, по батькові Завідуючий фермою ____________ підпис ____________ прізвище, ім'я, по батькові Зоотехнік ____________ підпис ____________ прізвище, ім'я, по батькові Перевірив бухгалтер ____________ підпис ____________ прізвище, ім'я, по батькові
 19. 19. Для обліку поточних біологічних активів призначений активний рахунок 21, який має такі субрахунки:  211"Поточні біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю".  212 "Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю";  213 "Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною вартістю".
 20. 20. Кореспонденція рахунків з обліку поточних біологічних активів № Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків Дебет Кредит Надходження поточних біологічних активів 1 Оприбутковано приплід тварин від основного стада 21 232 2 Оприбутковано приріст живої маси тварин 21 232 3 Вибракувано тварин із основного стада і поставлено на відгодівлю 21 16 4 Переведено тварин із однієї вікової групи в іншу або з ферми на ферму (зміни відбуваються тільки на аналітичних рахунках до рахунку 21) 21 21 5 Оприбутковано тварин, які надійшли в результаті покупки від різних підприємств та організацій 21 63 6 Одержано тварин в порядку внесків для зарахування в статутний капітал 21 46 Вибуття поточних біологічних активів 7 Списано тварин на забій 233 21 8 Переведено тварин в основне стадо: а) на списання вартості молодняка тварин переведених в основне стадо б) оприбуткування молодняка тварин до довгострокових біологічних активів 155 16 21 155 9 Списано тварин на реалізацію по собівартості 90 21 10 Вартість загиблих тварин віднесено на витрати підприємства 232 21
 21. 21. Схема послідовності записів поточних біологічних активів Первинні документи з обліку виходу поточних біологічних активів тваринництва Звіт про витрати та вихід продукції основного виробництва 5.5 с.-г. Книга обліку руху тварин і птиці по фермі Звіт про рух тварин і птиці по фермі Відомість аналітичного обліку поточних біологічних активів тваринництва 8.2 с.-г. Журнал-ордер 8 с.-г. Головна книга Баланс
 22. 22. Журнал-ордер 8 с.-г. та відомість 8.2 до нього Вид і статевовікова група тварин Ферма Кормо-дні Залишок на початок місяця Надходження В дебет рахунку 21 "Поточні біологічні активи" №16 – переведено з основного стада на відгодівлю №21 – переведено з інших груп №21 – переведено з інших ферм №23 - приплід голів жива маса, кг сума голів жива маса, кг сума голів жива маса, кг сума голів жива маса, кг сума голів жива маса, кг сума А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 23. 23. Продовження Журнал-ордера 8 с.-г. з кредиту рахунків №23 – приріст №63 – купівля № 710.2 – від зміни справедливої вартості біологічних активів на дату балансу № Усього по надходженню голів жива маса, кг сума голів жива маса, кг сума сума голів жива маса, кг сума голів жива маса, кг сума 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
 24. 24. Продовження Журнал-ордера 8 с.-г. Вибуття З кредиту рахунка №21 "Поточні біологічні активи" №155 – переведено до основного стада №21 – переведено в інші групи №21 – переведено на інші ферми №23 – забито №901 – продано голів жива маса, кг сума голів жива маса, кг сума голів жива маса, кг сума голів жива маса, кг сума голів жива маса, кг сума 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
 25. 25. Продовження Журнал-ордера 8 с.-г. в дебет рахунків №947 – нестача і втрати № 940.2 – від зміни справедливої вартості біологічних активів на дату балансу № Усього по вибуттю Залишок на кінець місяця голів жива маса, кг сума сума голів жива маса, кг сума голів жива маса, кг сума голів жива маса, кг сума 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

×