SlideShare a Scribd company logo
1 of 27
Download to read offline
Викладач: Яремчук О.М.
ТЕМА 5.2 ОБЛІК КАПІТАЛЬНИХ
ІНВЕСТИЦІЙ
План
 1. Сутність інвестицій та їх первинний облік.
 2. Синтетичний та аналітичний облік
капітальних інвестицій
 3. Облік будівництва при підрядному та
господарському способах
 4. Облік придбання і виготовлення основних
засобів.
 5. Придбання і створення нематеріальних
активів
Капітальні інвестиції - це
сукупність витрат на придбання
або створення матеріальних та
нематеріальних необоротних
активів.
Класифікація капітальних інвестицій
За структурою:
1. Капітальне будівництво.
2. Придбання основних засобів:
3. Придбання інших необоротних матеріальних активів.
4. Формування основного стада:
За призначенням:
1. Капітальні інвестиції, які здійснюються для виробничої
діяльності.
2. Невиробничої діяльності;
За ступенем готовності:
1. Закінчені об'єкти.
2. Незавершене виробництво.
За способом виконання будівничо-вантажних робіт:
1. Підрядним;
2. Господарським;
3. Змішаним.
При здійсненні будівництва
підрядним способом
 укладається Генеральний договір підряду між
підприємством-замовником і спеціалізованою
будівельною організацією на весь обсяг і строк
будівництва, підписаний у встановленому порядку.
В ньому генеральний підрядник зобов'язується
збудувати об'єкт відповідно до проектно-
кошторисної документації і здати його в
експлуатацію в установлені строки.
 Замовник надає підряднику Проектно-
кошторисну документацію, Титульні списки,
Акт про відведення земельної ділянки під нове
будівництво, графіки передачі обладнання й
матеріалів, якими має забезпечити замовник.
Акт приймання виконаних робіт
_______________________________________________________________
(найменування підприємства, організації)
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ (__________________________________)
Замовник ______________________________________________________
(найменування підприємства, організації)
Генпідрядник ___________________________________________________
(найменування підприємства, організації)
Субпідрядник ___________________________________________________
(найменування підприємства, організації)
Договір № _________________________ від "___" ____________ 20__ року
Найменування будівництва та його адреса ___________________________
________________________________________________________________
Найменування об'єкта ____________________________________________
______________________________________________________________
Підстава: договірна ціна
АКТ №___________
ПРИЙМАННЯ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ*
за ____________ 20__ року
№
з/п
Найменування робіт і витрат
Обґрунтуван
ня (шифр і
№ позиції
нормативу)
Одиниця
виміру
Кількість
Поточна ціна одиниці виміру, грн.
Виконано
робіт
(витрати),
грн.
Витрати праці
робітників -
будівельників на обсяг
робіт, люд.-год.
всього
у тому числі Витрати праці
робітників, що
обслуговують машини,
на обсяг робіт, люд.-
год.
заробітна
плата
експлуатація машин
та механізмів
у тому числі заробітна
плата машиністів
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.
2.
Зворотна сторона Акта приймання
виконаних будівельних робіт
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I Разом прямі витрати грн.
у тому числі:
вартість матеріалів, виробів та
конструкцій
грн.
заробітна плата грн.
вартість експлуатації машин грн.
II Загальновиробничі витрати грн.
III Кошти на зведення та розбирання
тимчасових будівель і споруд
грн.
IV Додаткові витрати при виконанні
будівельно-монтажних робіт у
зимовий (літній) період
грн.
Разом вартість будівельно-
монтажних робіт (І + II + III + IV)
грн.
V Інші супутні витрати грн.
Разом (І+ II + III+IV+V) грн.
VI Прибуток грн.
VII Адміністративні витрати грн.
VIII Кошти на покриття ризику грн.
Разом (І + II + III + IV + V + VI +
VII + VIII)
грн.
IX Податки, збори, обов'язкові
платежі, встановлені чинним
законодавством і не враховані
грн.
складовими вартості будівництва
(без ПДВ)
Разом (І + II + III + IV + V + VI +
VII + VIII + IX)
грн.
X Податок на додану вартість грн.
Всього за актом грн.
_______________________________________________________________
(найменування підприємства, організації)
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ (__________________________________)
Замовник ______________________________________________________
(найменування підприємства, організації)
Генпідрядник ___________________________________________________
(найменування підприємства, організації)
Субпідрядник ___________________________________________________
(найменування підприємства, організації)
Договір № _________________________ від "___" ____________ 20__ року
Найменування будівництва та його адреса ___________________________
________________________________________________________________
ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ*
/ ТА ВИТРАТИ**
/
за _________________ 20__ року
(тис. грн.)
Найменування об'єктів,
черг та пускових комплексів
Вартість виконаних робіт та витрати
з початку будівництва по звітний
місяць включно
з початку року по звітний місяць
включно
у тому числі за звітний місяць
всього з них будівельно-
монтажні роботи
всього з них будівельно-
монтажні роботи
всього з них будівельно-
монтажні роботи
А 1 2 3 4 5 6
Всього вартість будівельних робіт по будові (без ПДВ)
у тому числі:
1.
2.
Податок на додану вартість (ПДВ) - всього по будові
Всього вартість будівельних робіт по будові з урахуванням ПДВ
Вартість змонтованого устаткування (без ПДВ)
Податок на додану вартість (ПДВ)
Вартість змонтованого устаткування з ПДВ
_______________
ЗАТВЕРДЖУЮ
_________________________________
ЗАТВЕРДЖУЮ
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
АКТ здачі-прийняття виконаних робіт (надання послуг)
Ми, представники Замовника _____________________________ (назва организації, ПІБ)
_______________________________________________, з одного боку,
та представник Виконавця ____________________________________, з іншого боку,
склали даний акт про те, що (ПІБ) Виконавцем були проведені
такі роботи (надані такі послуги) по рахунку
№_______________ від "____" ______________ 200__ р.:
____________________________________________________________ вид робіт (послуг)
____________________________________________________________________________
Загальна вартість виконаних робіт (послуг) без ПДВ становить______________________
(_____________________________________________________________) грн. ______ коп.,
ПДВ (20%) ____________ (______________________________________) грн. ______ коп.
Загальна вартість виконаних робіт (послуг) з ПДВ становить_________________________
(_____________________________________________________________) грн. ______ коп.
Сторони претензій одна до одної не мають.
Від Виконавця
_________________________________
"___" ____________________________
Від Замовника
_________________________________
_________________________________
_________________________________
"___" ____________________________
___________________________________________
підприємство, організація
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Мінагрополітики України
від 27.09.07 р. № 701
"ЗАТВЕРДЖУЮ"
_____________________________
підпис керівника
"___" ____________ 20__ р.
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ
Структурний підрозділ _______________________
АКТ № _____ ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ
(ВНУТРІШНЬОГО ПЕРЕМІЩЕННЯ)
ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Дата
складання
МВО, яка відповідає за зберігання
основних засобів
Здавач
Одер-
жувач
Код
синтетичного
обліку
Первісна Номер Код синтетичного обліку
Поправочний
коефіцієнт
цех, відділ,
дільниця, лінія
дебет кредит
вартість,
грн.
інвен-
тарний
заводсь-
кий
пас-
порта
для
віднесення
амортиза-
ційних
відрахувань
норма
амортиза-
ційних
відрахувань,
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
На підставі наказу, розпорядження ____________________________________________________
від "___" ____________ 20__ р. № ___ проведено огляд ___________________________________
найменування об'єкта
що приймається (передається) в експлуатацію від "___" ____________ 20__ р.
В момент приймання (передачі) об'єкт знаходиться в _____________________________________
місце знаходження об'єкта
Устаткування Сума амортизації з моменту
експлуатації об'єкта, грн.
Рік випуску
(побудови)
Дата введення в експлуатацію
(місяць, рік)вид код
12 13 14 15 16
Коротка характеристика об'єкта _______________________________________________________
Об'єкт технічним умовам відповідає (не відповідає) ______________________________________
вказати, що саме не відповідає
добірка не потрібна (потрібна) ________________________________________________________
вказати, що саме потрібно
Підсумки іспитів об'єкта _____________________________________________________________
Висновок комісії ____________________________________________________________________
Додаток. Перелік технічної документації: _______________________________________________
___________________________________________________________________________________
Голова комісії _________________
посада
___________
підпис
______________________________
прізвище, ім'я, по батькові
Члени комісії _________________
посада
___________
підпис
______________________________
прізвище, ім'я, по батькові
_________________
посада
___________
підпис
______________________________
прізвище, ім'я, по батькові
_________________
посада
___________
підпис
______________________________
прізвище, ім'я, по батькові
_________________
посада
___________
підпис
______________________________
прізвище, ім'я, по батькові
Об'єкт основних засобів прийняв
____________
посада
________
підпис
________________________
прізвище, ім'я, по батькові
здав
___________
посада
_______
підпис
________________________
прізвище, ім'я, по батькові
Відмітка бухгалтерії про відкриття картки або переміщення об'єкта _________________________
"___" ____________ 20__ р.
Головний бухгалтер (бухгалтер) ___________________
При здійсненні будівництва господарським способом облік
робіт і витрат на їх проведення ведуть у самому підприємстві
за статтями витрат згідно з П(С)БО 16 «Витрати».
 Матеріальні витрати;
 Оплата праці з відрахуваннями;
 Роботи і послуги;
 Амортизація ;
 та інші.
НАКЛАДНА № ___
(внутрігосподарського призначення)
за "___" ____________ 20__ р.
Сільгосппідприємство___________________________________
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ
Структурний підрозділ __________________________________
Через кого (кому)
________________________________________________________________________
Призначення
____________________________________________________________________________
Назва,
сорт,
розмір
Код синтетичного
обліку
Одиниця
виміру
Кількість
Ціна Сума
дебет кредит затребувано відпущено прийнято
Назва,
сорт,
розмір
Шифр
синтетичного
та аналітичного
обліку
Одиниця
виміру
Кількість
Ціна Сума
дебет кредит затребувано відпущено прийнято
Затребував _______
посада
_______
підпис
____________________
прізвище, ім'я, по батькові
Дозволив _______
посада
_______
підпис
___________________
прізвище, ім'я, по батькові
Перевірив
бухгалтер _______
посада
_______
підпис
____________________
прізвище, ім'я, по батькові
Відпустив _______
посада
_______
підпис
___________________
прізвище, ім'я, по батькові
Прийняв _______
посада
_______
підпис
____________________
прізвище, ім'я, по батькові
Прийняв
від водія _______
посада
_______
підпис
___________________
прізвище, ім'я, по батькові
Лімітно-забірна картка № ____
на отримання матеріальних цінностей
за ____________ 20__ р.
Одержувач ____________________________
посада
________________________________________________________
прізвище, ім'я, по батькові
Найменування цінностей ____________________
посада
_____________________
ініціали та прізвище
____________________
підпис
"___" ____________ 20__ р.
Номенклатурний номер
Одиниця виміру
Ліміт
Кількість
Сума
Дата
Кількість Кількість Кількість Підпис
видано залишок видано залишок видано залишок зав. складом одержувач
Видано
__________________________________________
підприємство, організація
Сільгоспоблік, форма № ОЗСГ-5
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Мінагрополітики України
від 27.09.07 р. № 701
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ
РОЗРАХУНОК
нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів
_______________________________________________
РІК
Інвентарний
номер
Класифікаційна
група, вид
та назва об'єкта
Метод
нарахування
амортизації
Дата
оприбутку-
вання
Первісна
вартість, грн.
Ліквідаційна
вартість,
грн.
Первісна вартість
за мінусом
ліквідаційної
вартості, грн.
1 2 3 4 5 6 7
Продовження Розрахунку нарахування
амортизації основних засобів
Строк корисного використання,
років
Сума зносу (амортизації),
грн.
Розподіл зносу
(амортизації) за об'єктами
обліку (назва субрахунків
та аналітичних рахунків)
Кореспондуючий
рахунок, дебет
річна місячна
8 9 10 11 12
РАХУНОК-ФАКТУРА
№ ______
”___”__________ 200__p.
Постачальник _______________________________________________________________________________
Адреса ________________________________________________________________________________
Тел./факс _______________________________________________________________________________
Рах.№ ________________________________________________________________________________________
Код ЄДРПОУ ________________________________________________________________________________
Платник _________________________________________________________________________________
Адреса _________________________________________________________________________________
Тел./факс __________________________________________________________________________________
Рах.№ ________________________________________________________________________________________
Код ЄДРПОУ _________________________________________________________________________________
Через кого _________________________________________________________________________________
За довіреністю _________________________________________________________________________________
Підстава __________________________________________________________________________________
N
з/п
Найменування
Один.
виміру
Кіль-
кість
Ціна Сума
1 2 3 4 5 6
Разом з ПДВ (прописом) Разом
__________________________________________________ ПДВ 20%
__________________________________________________ Разом з ПДВ
Директор Головний бухгалтер
АКТ N ____ приймання
довгострокових біологічних активів тваринництва (формування основного стада тварин)
вид тварин з групи _____________________
в групу _____________________
за "____" _________ 20__ р
Ідентифі-
каційний
номер
(інвентар-
ний номер,
кличка)
Стать, клас,
масть та
інші
особливості
Час
народження
Кількість
голів
Вага,
кг
Балансова
вартість
За ким закріплені
прийняті тварини
прізвище,
ім'я, по
батькові
підпис
Разом Х Х
Код синтетичного обліку
дебет
кредит
Керівник
структурного
підрозділу
__________
підпис
_____________
прізвище,
ім'я, по батькові
Тварин
здав
_______________
підпис
________________.
прізвище,
ім'я, по батькові
Завідуючий
фермою
____________
підпис
___________
прізвище,
ім'я, по батькові
Зоотехнік ____________
підпис
_______________.
прізвище,
ім'я, по батькові
Перевірив
бухгалтер
___________
підпис
____________
прізвище,
ім'я, по батькові
Рік Місяць Число Сільгосппідприємство
Код
ЄДРПОУ
Акт N ___
приймання
довгострокових
біологічних активів
рослинництва
(багаторічних
насаджень) і
передачі їх в
експлуатацію
Структурний
підрозділ
20__
Комісія у складі: голови
_____________________________________________________________________________
посада, прізвище, ім'я, по батькові
і членів комісії
_________________________________________________________________________
посада, прізвище, ім'я, по батькові
зробила приймання насаджень, розташованих на території.
Час закладання насаджень
_______________________________________________________________
рік, сезон закладання
Код
синтетич-
ного обліку Номер
смуги
або
іншої
діль-
ниці
Призна-
чення
насад-
жень
Площа
(га) або
протяж-
ність
смуги
(пог. м)
Схема насаджень
Прийняв
на рахунок
основних
засобів,
грн., коп.
Інвентар
-
ний
номер
Де-
бет
Кре-
дит
ряд-
ки
поро-
ди
кіль-
кість
дерев,
чагар-
ників
стан
насад-
жень
фак-
тич-
ні
затра-
ти,
грн.,
коп.
Голова комісії ____________ Члени комісії ____________
Акт введення в господарський оборот об'єкта права інтелектуальної
власності у складі нематеріальних активів № _______
"___" ____________ 20__ р.
№
з/п
Об'єкт права інтелектуальної
власності
Власник
об'єкта
права ін-
телек-
туальної
власності
Строк
корисного
викорис-
тання
Дебет Кредит
Дата
введення
об'єкта
інтелек-
туальної
власності
в госпо-
дарський
оборот
Первісна
вартість,
грн.
Річна
сума
аморти-
зації,
грн.
Ліквіда-
ційна
вартість,
грн.
Назва
Найменуван-
ня та номер
документа,
що підтверд-
жує майнові
права
на об'єкт
Дата
виник-
нення
права
Рахунок,
суб-
рахунок
Код
аналі-
тичного
обліку
Рахунок,
суб-
рахунок
Код
аналі-
тичного
обліку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Комісія, яка створена на підставі наказу (розпорядження) від ___________ № _________, розглянула
документи, які підтверджують ідентифікацію об'єкта права інтелектуальної власності, для введення в
господарський оборот
_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________
(повна назва об'єкта права інтелектуальної
власності)
Правові умови введення об'єкта права інтелектуальної власності в господарський оборот
_________________________________________________________________________
(назва документації)
Характеристика об'єкта права інтелектуальної власності за призначенням
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________
Місце використання об'єкта права інтелектуальної власності
_______________________________________________________________________________________________
__
Вартість придбання ________ гривень
документ, який підтверджує вартість об'єкта права інтелектуальної власності
___________________________________________________________________________________
Об'єкт права інтелектуальної власності придатний/непридатний для реалізації або використання
__________________________________________________________________
(зазначити, чому непридатний)
Потрібне/не потрібне доведення до стану, придатного для використання
_______________________________________________________________________________________
(зазначити, що саме потрібно)
Існує/не існує можливість отримання майбутніх економічних вигід від реалізації або використання об'єкта
права інтелектуальної власності
_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________
(зазначити, чому саме не існує)
Висновок комісії
_______________________________________________________________________________________________
придатності об'єкта права інтелектуальної власності, доведення до стану, придатного для використання, прийняття на
облік тощо)
Голова комісії ___________________________
(посада)
______________________________
(підпис)
______________________________
(ім'я, по батькові, прізвище)
Члени комісії ___________________________
(посада)
______________________________
(підпис)
______________________________
(ім'я, по батькові, прізвище)
___________________________
(посада)
______________________________
(підпис)
______________________________
(ім'я, по батькові, прізвище)
___________________________
(посада)
______________________________
(підпис)
______________________________
(ім'я, по батькові, прізвище)
Особа, відповідальна
за прийняття об'єкта права
інтелектуальної власності ___________________________________
(посада)
______________________________
(підпис)
______________________________
(ім'я, по батькові, прізвище)
Рахунок 15 має такі
субрахунки:
 151-Капітальне будівництво;
 152-Придбання (виготовлення)
основних засобів;
 153-Придбання (виготовлення) інших
необоротних активів;
 154-Придбання(створення)
нематеріальних активів;
 155-Придбання (вирощування)
довгострокових біологічних активів
Кореспонденція рахунків з обліку будівництва господарським способом
№ Зміст господарської операції
Кореспонденція
рахунків
Дебет Кредит
1 Нараховано оплату праці працівникам зайнятим на будівництві 151 661
2
Нараховано Єдиний соціальний внесок на оплату праці
працівникам, зайнятим на доставці, складанні і обкатці машин
151 651
3 Витрачено будівельні матеріали на будівництво 151 205
4 Списано інші матеріали на будівництво 151 20,22
5
Надано послуги власними допоміжними виробництвами для
потреб будівництва
151 234
6
Надано послуги для потреб будівництва сторонніми
організаціями
151 63
7
Нараховано амортизацію на техніку і обладнання, що
використовується у будівництві
151 13
8
Введено в експлуатацію та зараховано до основних засобів
збудований об’єкт
103 151
Кореспонденція рахунків по придбанню основних засобів
№ Зміст господарської операції
Кореспонденція
рахунків
Дебет Кредит
1 Придбано основні засоби у постачальника 152 631
2 Відображено ПДВ 641 631
3
Понесено витрати на доставку основних засобів власним
вантажним автотранспортом
152 2342
4
Понесено витрати на доставку основних засобів транспортними
організаціями
152 63
5
Нараховано оплату праці працівникам, зайнятим на доставці,
складанні і обкатці машин
152 66
6
Нараховано Єдиний соціальний внесок на оплату праці
працівникам, зайнятим на доставці, складанні і обкатці машин
152 651
7
Понесено витрати на відрядження підзвітних осіб, направлених
для придбання і транспортування основних засобів
152 372
8 Списано пальне, використане на обкатку і перегін машин 152 203
9
Введено в експлуатацію та зараховано до основних засобів
придбаний об’єкт
104, 105,
106
152
Облік операцій, пов'язаних з придбанням нематеріальних активів
Пор.
№
Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки Сума, грн
дебет кредит
1 Придбано право на використання програми для
комп’ютера
154 631 1500
2 Відображено ПДВ 641 631 300
3 Отримано юридичні послуги з оформлення
права на програму для комп'ютера
154 631 100
4 Відображено ПДВ 641 631 20
5 Оприбутковано придбане право на програму
для комп'ютера
123 154 1600
Облік операцій, пов'язаних з придбанням (вирощуванням)
довгострокових біологічних активів
Пор.
№
Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки
дебет кредит
1 Переведено тварин із групи поточні біологічні
активи до довгострокових біологічних активів
155 21
2 Зараховано тварин до основного стада 163,164 155
3 Придбано довгострокові біологічні активи 155 631
4 Відображено ПДВ 641 631
5 Оприбутковано придбані довгострокові
біологічні активи
163,164 155
6 Придбано саджанці плодових дерев 155 631
7 Підготовлено площу під посадку дерев 155 234, 235
8 Нараховано оплату праці працівникам за
закладку саду
155 661
9 Оприбутковано вартість молодих насаджень до
складу довгострокових біологічних активів
161,162 155
Послідовність записів з обліку капітальних
інвестицій
Первинні документи
Відображення витрат по
здійсненню капітальних
інвестицій
Оприбуткування об'єктів
капітальних інвестицій
Відомість аналітичного
обліку капітальних інвестицій
ф.4.8 с.-г.
Визначення вартості
сформованих об'єктів
капітальних інвестицій
Журнал-ордер 4.Б с-г.
Баланс
Головна книга

More Related Content

What's hot

Творчий проект з трудового навчання “Вишиваю хрестиком”
Творчий проект з трудового навчання “Вишиваю хрестиком”Творчий проект з трудового навчання “Вишиваю хрестиком”
Творчий проект з трудового навчання “Вишиваю хрестиком”Школа №7 Миргород
 
випаровування і конденсація
випаровування і конденсаціявипаровування і конденсація
випаровування і конденсаціяmichaelsokal
 
Господарські товариства та їх види
Господарські товариства та їх видиГосподарські товариства та їх види
Господарські товариства та їх видиSerhii Lemishko
 
18 особливості будови клітин прокаріотів і еукаріотів
18 особливості будови клітин прокаріотів і еукаріотів18 особливості будови клітин прокаріотів і еукаріотів
18 особливості будови клітин прокаріотів і еукаріотівДПТНЗ "Камінь-Каширське ВПУ"
 
Методичні рекомендації щодо розрахунку вартості соціальних послуг
Методичні рекомендації щодо розрахунку вартості соціальних послугМетодичні рекомендації щодо розрахунку вартості соціальних послуг
Методичні рекомендації щодо розрахунку вартості соціальних послугUNDP Ukraine
 
Творчий проект з трудового навчання “Вишивка бісером”
Творчий проект з трудового навчання “Вишивка бісером”Творчий проект з трудового навчання “Вишивка бісером”
Творчий проект з трудового навчання “Вишивка бісером” Школа №7 Миргород
 
Принцип функціонування клітини прокаріотів як цілісної системи. Поділ клітин ...
Принцип функціонування клітини прокаріотів як цілісної системи. Поділ клітин ...Принцип функціонування клітини прокаріотів як цілісної системи. Поділ клітин ...
Принцип функціонування клітини прокаріотів як цілісної системи. Поділ клітин ...labinskiir-33
 
укуси отруйних змій та комах тютюнник на
укуси отруйних змій та комах  тютюнник наукуси отруйних змій та комах  тютюнник на
укуси отруйних змій та комах тютюнник наsansanych86
 
Презентація "Конфлікт"
Презентація "Конфлікт"Презентація "Конфлікт"
Презентація "Конфлікт"udod76
 
Презентація на тему: «Хвороби серцево-судинної системи»
Презентація на тему:«Хвороби серцево-судинної системи»Презентація на тему:«Хвороби серцево-судинної системи»
Презентація на тему: «Хвороби серцево-судинної системи»Игорь Бигога
 
Проект "Бактерії користь та шкода?"
Проект "Бактерії користь та шкода?"Проект "Бактерії користь та шкода?"
Проект "Бактерії користь та шкода?"ZAVERTKIN
 
тема 27
тема 27тема 27
тема 27Nata_iv
 
Урок № 10 «Тертя. Сили тертя спокою, ковзання, кочення. Коефіцієнт тертя. Те...
Урок № 10 «Тертя. Сили тертя спокою, ковзання, кочення. Коефіцієнт тертя. Те...Урок № 10 «Тертя. Сили тертя спокою, ковзання, кочення. Коефіцієнт тертя. Те...
Урок № 10 «Тертя. Сили тертя спокою, ковзання, кочення. Коефіцієнт тертя. Те...Яна Іванова
 
прорахунки центральної ради
прорахунки центральної радипрорахунки центральної ради
прорахунки центральної радиГаля Кірик
 
Презентація на тему : "Суспільний поділ праці ...."
Презентація на тему : "Суспільний поділ праці ...."Презентація на тему : "Суспільний поділ праці ...."
Презентація на тему : "Суспільний поділ праці ...."katerina99
 
РОЗ’ЯСНЕННЯ (07.2015) щодо порядку отримання містобудівних умов та обмежень ...
РОЗ’ЯСНЕННЯ (07.2015) щодо порядку отримання містобудівних умов та обмежень ...РОЗ’ЯСНЕННЯ (07.2015) щодо порядку отримання містобудівних умов та обмежень ...
РОЗ’ЯСНЕННЯ (07.2015) щодо порядку отримання містобудівних умов та обмежень ...Yegor Shulyk
 
Урок 5. Лейкоцити
Урок 5. ЛейкоцитиУрок 5. Лейкоцити
Урок 5. ЛейкоцитиYulia Novichenko
 
Дитинство під прицілом. Права дитини в умовах збройного конфлікту на сході Ук...
Дитинство під прицілом. Права дитини в умовах збройного конфлікту на сході Ук...Дитинство під прицілом. Права дитини в умовах збройного конфлікту на сході Ук...
Дитинство під прицілом. Права дитини в умовах збройного конфлікту на сході Ук...DonbassFullAccess
 

What's hot (20)

Творчий проект з трудового навчання “Вишиваю хрестиком”
Творчий проект з трудового навчання “Вишиваю хрестиком”Творчий проект з трудового навчання “Вишиваю хрестиком”
Творчий проект з трудового навчання “Вишиваю хрестиком”
 
випаровування і конденсація
випаровування і конденсаціявипаровування і конденсація
випаровування і конденсація
 
Господарські товариства та їх види
Господарські товариства та їх видиГосподарські товариства та їх види
Господарські товариства та їх види
 
18 особливості будови клітин прокаріотів і еукаріотів
18 особливості будови клітин прокаріотів і еукаріотів18 особливості будови клітин прокаріотів і еукаріотів
18 особливості будови клітин прокаріотів і еукаріотів
 
Методичні рекомендації щодо розрахунку вартості соціальних послуг
Методичні рекомендації щодо розрахунку вартості соціальних послугМетодичні рекомендації щодо розрахунку вартості соціальних послуг
Методичні рекомендації щодо розрахунку вартості соціальних послуг
 
Творчий проект з трудового навчання “Вишивка бісером”
Творчий проект з трудового навчання “Вишивка бісером”Творчий проект з трудового навчання “Вишивка бісером”
Творчий проект з трудового навчання “Вишивка бісером”
 
Принцип функціонування клітини прокаріотів як цілісної системи. Поділ клітин ...
Принцип функціонування клітини прокаріотів як цілісної системи. Поділ клітин ...Принцип функціонування клітини прокаріотів як цілісної системи. Поділ клітин ...
Принцип функціонування клітини прокаріотів як цілісної системи. Поділ клітин ...
 
укуси отруйних змій та комах тютюнник на
укуси отруйних змій та комах  тютюнник наукуси отруйних змій та комах  тютюнник на
укуси отруйних змій та комах тютюнник на
 
Презентація "Конфлікт"
Презентація "Конфлікт"Презентація "Конфлікт"
Презентація "Конфлікт"
 
Що потрібно знати про вірусні гепатити?
Що потрібно знати про вірусні гепатити?Що потрібно знати про вірусні гепатити?
Що потрібно знати про вірусні гепатити?
 
Презентація на тему: «Хвороби серцево-судинної системи»
Презентація на тему:«Хвороби серцево-судинної системи»Презентація на тему:«Хвороби серцево-судинної системи»
Презентація на тему: «Хвороби серцево-судинної системи»
 
Проект "Бактерії користь та шкода?"
Проект "Бактерії користь та шкода?"Проект "Бактерії користь та шкода?"
Проект "Бактерії користь та шкода?"
 
стрес
стресстрес
стрес
 
тема 27
тема 27тема 27
тема 27
 
Урок № 10 «Тертя. Сили тертя спокою, ковзання, кочення. Коефіцієнт тертя. Те...
Урок № 10 «Тертя. Сили тертя спокою, ковзання, кочення. Коефіцієнт тертя. Те...Урок № 10 «Тертя. Сили тертя спокою, ковзання, кочення. Коефіцієнт тертя. Те...
Урок № 10 «Тертя. Сили тертя спокою, ковзання, кочення. Коефіцієнт тертя. Те...
 
прорахунки центральної ради
прорахунки центральної радипрорахунки центральної ради
прорахунки центральної ради
 
Презентація на тему : "Суспільний поділ праці ...."
Презентація на тему : "Суспільний поділ праці ...."Презентація на тему : "Суспільний поділ праці ...."
Презентація на тему : "Суспільний поділ праці ...."
 
РОЗ’ЯСНЕННЯ (07.2015) щодо порядку отримання містобудівних умов та обмежень ...
РОЗ’ЯСНЕННЯ (07.2015) щодо порядку отримання містобудівних умов та обмежень ...РОЗ’ЯСНЕННЯ (07.2015) щодо порядку отримання містобудівних умов та обмежень ...
РОЗ’ЯСНЕННЯ (07.2015) щодо порядку отримання містобудівних умов та обмежень ...
 
Урок 5. Лейкоцити
Урок 5. ЛейкоцитиУрок 5. Лейкоцити
Урок 5. Лейкоцити
 
Дитинство під прицілом. Права дитини в умовах збройного конфлікту на сході Ук...
Дитинство під прицілом. Права дитини в умовах збройного конфлікту на сході Ук...Дитинство під прицілом. Права дитини в умовах збройного конфлікту на сході Ук...
Дитинство під прицілом. Права дитини в умовах збройного конфлікту на сході Ук...
 

Similar to 5 2 облік капітальних інвестицій

аналіз оз 111
аналіз оз 111аналіз оз 111
аналіз оз 111cit-cit
 
Особливості організації обліково-аналітичного процесу різних форм і видів про...
Особливості організації обліково-аналітичного процесу різних форм і видів про...Особливості організації обліково-аналітичного процесу різних форм і видів про...
Особливості організації обліково-аналітичного процесу різних форм і видів про...Hanna Filatova
 
аналіз витрат 111
аналіз витрат 111аналіз витрат 111
аналіз витрат 111cit-cit
 
Прибуток підприємства та його використання
Прибуток підприємства та його використанняПрибуток підприємства та його використання
Прибуток підприємства та його використанняanastasiiacheban
 
Аудит фінансових результатів
Аудит фінансових результатівАудит фінансових результатів
Аудит фінансових результатівАлекс Шева
 
Фінансові результати діяльності підприємства та система їх оподаткування в Ук...
Фінансові результати діяльності підприємства та система їх оподаткування в Ук...Фінансові результати діяльності підприємства та система їх оподаткування в Ук...
Фінансові результати діяльності підприємства та система їх оподаткування в Ук...Pavlo Syrvatka
 
аналіз ок 111
аналіз ок 111аналіз ок 111
аналіз ок 111cit-cit
 
Typovi pomylky
Typovi pomylkyTypovi pomylky
Typovi pomylkyzaxidnet
 
ПОБУДОВА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛіКУ, ПРОЦЕСУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ
ПОБУДОВА БУХГАЛТЕРСЬКОГООБЛіКУ, ПРОЦЕСУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇПОБУДОВА БУХГАЛТЕРСЬКОГООБЛіКУ, ПРОЦЕСУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ
ПОБУДОВА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛіКУ, ПРОЦЕСУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇАлексей Литвинов
 
Собівартість продукції
Собівартість продукціїСобівартість продукції
Собівартість продукціїPavlo Syrvatka
 
Класифікація і поведінка витрат підприємства
Класифікація і поведінка витрат підприємстваКласифікація і поведінка витрат підприємства
Класифікація і поведінка витрат підприємстваdlevchenko01
 
Фінансові документи.pptx
Фінансові документи.pptxФінансові документи.pptx
Фінансові документи.pptxJurgenstiX
 
аналіз фін результатів 111 (1)
аналіз фін результатів 111 (1)аналіз фін результатів 111 (1)
аналіз фін результатів 111 (1)cit-cit
 

Similar to 5 2 облік капітальних інвестицій (20)

аналіз оз 111
аналіз оз 111аналіз оз 111
аналіз оз 111
 
Особливості організації обліково-аналітичного процесу різних форм і видів про...
Особливості організації обліково-аналітичного процесу різних форм і видів про...Особливості організації обліково-аналітичного процесу різних форм і видів про...
Особливості організації обліково-аналітичного процесу різних форм і видів про...
 
аналіз витрат 111
аналіз витрат 111аналіз витрат 111
аналіз витрат 111
 
Прибуток підприємства та його використання
Прибуток підприємства та його використанняПрибуток підприємства та його використання
Прибуток підприємства та його використання
 
тема 2.3
тема 2.3тема 2.3
тема 2.3
 
Аудит фінансових результатів
Аудит фінансових результатівАудит фінансових результатів
Аудит фінансових результатів
 
Фінансові результати діяльності підприємства та система їх оподаткування в Ук...
Фінансові результати діяльності підприємства та система їх оподаткування в Ук...Фінансові результати діяльності підприємства та система їх оподаткування в Ук...
Фінансові результати діяльності підприємства та система їх оподаткування в Ук...
 
аналіз ок 111
аналіз ок 111аналіз ок 111
аналіз ок 111
 
аналіз собівартості
аналіз собівартостіаналіз собівартості
аналіз собівартості
 
Typovi pomylky
Typovi pomylkyTypovi pomylky
Typovi pomylky
 
звітність
звітністьзвітність
звітність
 
G коледж_фп_тема 3
G коледж_фп_тема 3G коледж_фп_тема 3
G коледж_фп_тема 3
 
ПОБУДОВА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛіКУ, ПРОЦЕСУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ
ПОБУДОВА БУХГАЛТЕРСЬКОГООБЛіКУ, ПРОЦЕСУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇПОБУДОВА БУХГАЛТЕРСЬКОГООБЛіКУ, ПРОЦЕСУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ
ПОБУДОВА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛіКУ, ПРОЦЕСУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ
 
Собівартість продукції
Собівартість продукціїСобівартість продукції
Собівартість продукції
 
Sobivartistb
SobivartistbSobivartistb
Sobivartistb
 
Балансовий звіт 2017-2018
Балансовий звіт 2017-2018 Балансовий звіт 2017-2018
Балансовий звіт 2017-2018
 
Класифікація і поведінка витрат підприємства
Класифікація і поведінка витрат підприємстваКласифікація і поведінка витрат підприємства
Класифікація і поведінка витрат підприємства
 
Фінансові документи.pptx
Фінансові документи.pptxФінансові документи.pptx
Фінансові документи.pptx
 
аналіз фін результатів 111 (1)
аналіз фін результатів 111 (1)аналіз фін результатів 111 (1)
аналіз фін результатів 111 (1)
 
тема 1.3.
тема 1.3.тема 1.3.
тема 1.3.
 

5 2 облік капітальних інвестицій

 • 1. Викладач: Яремчук О.М. ТЕМА 5.2 ОБЛІК КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ
 • 2. План  1. Сутність інвестицій та їх первинний облік.  2. Синтетичний та аналітичний облік капітальних інвестицій  3. Облік будівництва при підрядному та господарському способах  4. Облік придбання і виготовлення основних засобів.  5. Придбання і створення нематеріальних активів
 • 3. Капітальні інвестиції - це сукупність витрат на придбання або створення матеріальних та нематеріальних необоротних активів.
 • 4. Класифікація капітальних інвестицій За структурою: 1. Капітальне будівництво. 2. Придбання основних засобів: 3. Придбання інших необоротних матеріальних активів. 4. Формування основного стада: За призначенням: 1. Капітальні інвестиції, які здійснюються для виробничої діяльності. 2. Невиробничої діяльності; За ступенем готовності: 1. Закінчені об'єкти. 2. Незавершене виробництво. За способом виконання будівничо-вантажних робіт: 1. Підрядним; 2. Господарським; 3. Змішаним.
 • 5. При здійсненні будівництва підрядним способом  укладається Генеральний договір підряду між підприємством-замовником і спеціалізованою будівельною організацією на весь обсяг і строк будівництва, підписаний у встановленому порядку. В ньому генеральний підрядник зобов'язується збудувати об'єкт відповідно до проектно- кошторисної документації і здати його в експлуатацію в установлені строки.  Замовник надає підряднику Проектно- кошторисну документацію, Титульні списки, Акт про відведення земельної ділянки під нове будівництво, графіки передачі обладнання й матеріалів, якими має забезпечити замовник.
 • 6. Акт приймання виконаних робіт _______________________________________________________________ (найменування підприємства, організації) Ідентифікаційний код ЄДРПОУ (__________________________________) Замовник ______________________________________________________ (найменування підприємства, організації) Генпідрядник ___________________________________________________ (найменування підприємства, організації) Субпідрядник ___________________________________________________ (найменування підприємства, організації) Договір № _________________________ від "___" ____________ 20__ року Найменування будівництва та його адреса ___________________________ ________________________________________________________________ Найменування об'єкта ____________________________________________ ______________________________________________________________ Підстава: договірна ціна АКТ №___________ ПРИЙМАННЯ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ* за ____________ 20__ року № з/п Найменування робіт і витрат Обґрунтуван ня (шифр і № позиції нормативу) Одиниця виміру Кількість Поточна ціна одиниці виміру, грн. Виконано робіт (витрати), грн. Витрати праці робітників - будівельників на обсяг робіт, люд.-год. всього у тому числі Витрати праці робітників, що обслуговують машини, на обсяг робіт, люд.- год. заробітна плата експлуатація машин та механізмів у тому числі заробітна плата машиністів 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. 2.
 • 7. Зворотна сторона Акта приймання виконаних будівельних робіт 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I Разом прямі витрати грн. у тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій грн. заробітна плата грн. вартість експлуатації машин грн. II Загальновиробничі витрати грн. III Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд грн. IV Додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт у зимовий (літній) період грн. Разом вартість будівельно- монтажних робіт (І + II + III + IV) грн. V Інші супутні витрати грн. Разом (І+ II + III+IV+V) грн. VI Прибуток грн. VII Адміністративні витрати грн. VIII Кошти на покриття ризику грн. Разом (І + II + III + IV + V + VI + VII + VIII) грн. IX Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані грн. складовими вартості будівництва (без ПДВ) Разом (І + II + III + IV + V + VI + VII + VIII + IX) грн. X Податок на додану вартість грн. Всього за актом грн.
 • 8. _______________________________________________________________ (найменування підприємства, організації) Ідентифікаційний код ЄДРПОУ (__________________________________) Замовник ______________________________________________________ (найменування підприємства, організації) Генпідрядник ___________________________________________________ (найменування підприємства, організації) Субпідрядник ___________________________________________________ (найменування підприємства, організації) Договір № _________________________ від "___" ____________ 20__ року Найменування будівництва та його адреса ___________________________ ________________________________________________________________ ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ* / ТА ВИТРАТИ** / за _________________ 20__ року (тис. грн.) Найменування об'єктів, черг та пускових комплексів Вартість виконаних робіт та витрати з початку будівництва по звітний місяць включно з початку року по звітний місяць включно у тому числі за звітний місяць всього з них будівельно- монтажні роботи всього з них будівельно- монтажні роботи всього з них будівельно- монтажні роботи А 1 2 3 4 5 6 Всього вартість будівельних робіт по будові (без ПДВ) у тому числі: 1. 2. Податок на додану вартість (ПДВ) - всього по будові Всього вартість будівельних робіт по будові з урахуванням ПДВ Вартість змонтованого устаткування (без ПДВ) Податок на додану вартість (ПДВ) Вартість змонтованого устаткування з ПДВ _______________
 • 9. ЗАТВЕРДЖУЮ _________________________________ ЗАТВЕРДЖУЮ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ АКТ здачі-прийняття виконаних робіт (надання послуг) Ми, представники Замовника _____________________________ (назва организації, ПІБ) _______________________________________________, з одного боку, та представник Виконавця ____________________________________, з іншого боку, склали даний акт про те, що (ПІБ) Виконавцем були проведені такі роботи (надані такі послуги) по рахунку №_______________ від "____" ______________ 200__ р.: ____________________________________________________________ вид робіт (послуг) ____________________________________________________________________________ Загальна вартість виконаних робіт (послуг) без ПДВ становить______________________ (_____________________________________________________________) грн. ______ коп., ПДВ (20%) ____________ (______________________________________) грн. ______ коп. Загальна вартість виконаних робіт (послуг) з ПДВ становить_________________________ (_____________________________________________________________) грн. ______ коп. Сторони претензій одна до одної не мають. Від Виконавця _________________________________ "___" ____________________________ Від Замовника _________________________________ _________________________________ _________________________________ "___" ____________________________
 • 10. ___________________________________________ підприємство, організація ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Мінагрополітики України від 27.09.07 р. № 701 "ЗАТВЕРДЖУЮ" _____________________________ підпис керівника "___" ____________ 20__ р. Ідентифікаційний код ЄДРПОУ Структурний підрозділ _______________________ АКТ № _____ ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ (ВНУТРІШНЬОГО ПЕРЕМІЩЕННЯ) ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ Дата складання МВО, яка відповідає за зберігання основних засобів Здавач Одер- жувач Код синтетичного обліку Первісна Номер Код синтетичного обліку Поправочний коефіцієнт цех, відділ, дільниця, лінія дебет кредит вартість, грн. інвен- тарний заводсь- кий пас- порта для віднесення амортиза- ційних відрахувань норма амортиза- ційних відрахувань, % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 • 11. На підставі наказу, розпорядження ____________________________________________________ від "___" ____________ 20__ р. № ___ проведено огляд ___________________________________ найменування об'єкта що приймається (передається) в експлуатацію від "___" ____________ 20__ р. В момент приймання (передачі) об'єкт знаходиться в _____________________________________ місце знаходження об'єкта Устаткування Сума амортизації з моменту експлуатації об'єкта, грн. Рік випуску (побудови) Дата введення в експлуатацію (місяць, рік)вид код 12 13 14 15 16 Коротка характеристика об'єкта _______________________________________________________ Об'єкт технічним умовам відповідає (не відповідає) ______________________________________ вказати, що саме не відповідає добірка не потрібна (потрібна) ________________________________________________________ вказати, що саме потрібно Підсумки іспитів об'єкта _____________________________________________________________ Висновок комісії ____________________________________________________________________ Додаток. Перелік технічної документації: _______________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Голова комісії _________________ посада ___________ підпис ______________________________ прізвище, ім'я, по батькові Члени комісії _________________ посада ___________ підпис ______________________________ прізвище, ім'я, по батькові _________________ посада ___________ підпис ______________________________ прізвище, ім'я, по батькові _________________ посада ___________ підпис ______________________________ прізвище, ім'я, по батькові _________________ посада ___________ підпис ______________________________ прізвище, ім'я, по батькові Об'єкт основних засобів прийняв ____________ посада ________ підпис ________________________ прізвище, ім'я, по батькові здав ___________ посада _______ підпис ________________________ прізвище, ім'я, по батькові Відмітка бухгалтерії про відкриття картки або переміщення об'єкта _________________________ "___" ____________ 20__ р. Головний бухгалтер (бухгалтер) ___________________
 • 12. При здійсненні будівництва господарським способом облік робіт і витрат на їх проведення ведуть у самому підприємстві за статтями витрат згідно з П(С)БО 16 «Витрати».  Матеріальні витрати;  Оплата праці з відрахуваннями;  Роботи і послуги;  Амортизація ;  та інші.
 • 13. НАКЛАДНА № ___ (внутрігосподарського призначення) за "___" ____________ 20__ р. Сільгосппідприємство___________________________________ Ідентифікаційний код ЄДРПОУ Структурний підрозділ __________________________________ Через кого (кому) ________________________________________________________________________ Призначення ____________________________________________________________________________ Назва, сорт, розмір Код синтетичного обліку Одиниця виміру Кількість Ціна Сума дебет кредит затребувано відпущено прийнято Назва, сорт, розмір Шифр синтетичного та аналітичного обліку Одиниця виміру Кількість Ціна Сума дебет кредит затребувано відпущено прийнято Затребував _______ посада _______ підпис ____________________ прізвище, ім'я, по батькові Дозволив _______ посада _______ підпис ___________________ прізвище, ім'я, по батькові Перевірив бухгалтер _______ посада _______ підпис ____________________ прізвище, ім'я, по батькові Відпустив _______ посада _______ підпис ___________________ прізвище, ім'я, по батькові Прийняв _______ посада _______ підпис ____________________ прізвище, ім'я, по батькові Прийняв від водія _______ посада _______ підпис ___________________ прізвище, ім'я, по батькові
 • 14. Лімітно-забірна картка № ____ на отримання матеріальних цінностей за ____________ 20__ р. Одержувач ____________________________ посада ________________________________________________________ прізвище, ім'я, по батькові Найменування цінностей ____________________ посада _____________________ ініціали та прізвище ____________________ підпис "___" ____________ 20__ р. Номенклатурний номер Одиниця виміру Ліміт Кількість Сума Дата Кількість Кількість Кількість Підпис видано залишок видано залишок видано залишок зав. складом одержувач Видано
 • 15. __________________________________________ підприємство, організація Сільгоспоблік, форма № ОЗСГ-5 ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Мінагрополітики України від 27.09.07 р. № 701 Ідентифікаційний код ЄДРПОУ РОЗРАХУНОК нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів _______________________________________________ РІК Інвентарний номер Класифікаційна група, вид та назва об'єкта Метод нарахування амортизації Дата оприбутку- вання Первісна вартість, грн. Ліквідаційна вартість, грн. Первісна вартість за мінусом ліквідаційної вартості, грн. 1 2 3 4 5 6 7
 • 16. Продовження Розрахунку нарахування амортизації основних засобів Строк корисного використання, років Сума зносу (амортизації), грн. Розподіл зносу (амортизації) за об'єктами обліку (назва субрахунків та аналітичних рахунків) Кореспондуючий рахунок, дебет річна місячна 8 9 10 11 12
 • 17. РАХУНОК-ФАКТУРА № ______ ”___”__________ 200__p. Постачальник _______________________________________________________________________________ Адреса ________________________________________________________________________________ Тел./факс _______________________________________________________________________________ Рах.№ ________________________________________________________________________________________ Код ЄДРПОУ ________________________________________________________________________________ Платник _________________________________________________________________________________ Адреса _________________________________________________________________________________ Тел./факс __________________________________________________________________________________ Рах.№ ________________________________________________________________________________________ Код ЄДРПОУ _________________________________________________________________________________ Через кого _________________________________________________________________________________ За довіреністю _________________________________________________________________________________ Підстава __________________________________________________________________________________ N з/п Найменування Один. виміру Кіль- кість Ціна Сума 1 2 3 4 5 6 Разом з ПДВ (прописом) Разом __________________________________________________ ПДВ 20% __________________________________________________ Разом з ПДВ Директор Головний бухгалтер
 • 18. АКТ N ____ приймання довгострокових біологічних активів тваринництва (формування основного стада тварин) вид тварин з групи _____________________ в групу _____________________ за "____" _________ 20__ р Ідентифі- каційний номер (інвентар- ний номер, кличка) Стать, клас, масть та інші особливості Час народження Кількість голів Вага, кг Балансова вартість За ким закріплені прийняті тварини прізвище, ім'я, по батькові підпис Разом Х Х Код синтетичного обліку дебет кредит Керівник структурного підрозділу __________ підпис _____________ прізвище, ім'я, по батькові Тварин здав _______________ підпис ________________. прізвище, ім'я, по батькові Завідуючий фермою ____________ підпис ___________ прізвище, ім'я, по батькові Зоотехнік ____________ підпис _______________. прізвище, ім'я, по батькові Перевірив бухгалтер ___________ підпис ____________ прізвище, ім'я, по батькові
 • 19. Рік Місяць Число Сільгосппідприємство Код ЄДРПОУ Акт N ___ приймання довгострокових біологічних активів рослинництва (багаторічних насаджень) і передачі їх в експлуатацію Структурний підрозділ 20__ Комісія у складі: голови _____________________________________________________________________________ посада, прізвище, ім'я, по батькові і членів комісії _________________________________________________________________________ посада, прізвище, ім'я, по батькові зробила приймання насаджень, розташованих на території. Час закладання насаджень _______________________________________________________________ рік, сезон закладання Код синтетич- ного обліку Номер смуги або іншої діль- ниці Призна- чення насад- жень Площа (га) або протяж- ність смуги (пог. м) Схема насаджень Прийняв на рахунок основних засобів, грн., коп. Інвентар - ний номер Де- бет Кре- дит ряд- ки поро- ди кіль- кість дерев, чагар- ників стан насад- жень фак- тич- ні затра- ти, грн., коп. Голова комісії ____________ Члени комісії ____________
 • 20. Акт введення в господарський оборот об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів № _______ "___" ____________ 20__ р. № з/п Об'єкт права інтелектуальної власності Власник об'єкта права ін- телек- туальної власності Строк корисного викорис- тання Дебет Кредит Дата введення об'єкта інтелек- туальної власності в госпо- дарський оборот Первісна вартість, грн. Річна сума аморти- зації, грн. Ліквіда- ційна вартість, грн. Назва Найменуван- ня та номер документа, що підтверд- жує майнові права на об'єкт Дата виник- нення права Рахунок, суб- рахунок Код аналі- тичного обліку Рахунок, суб- рахунок Код аналі- тичного обліку 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Комісія, яка створена на підставі наказу (розпорядження) від ___________ № _________, розглянула документи, які підтверджують ідентифікацію об'єкта права інтелектуальної власності, для введення в господарський оборот _______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________ (повна назва об'єкта права інтелектуальної власності) Правові умови введення об'єкта права інтелектуальної власності в господарський оборот _________________________________________________________________________ (назва документації) Характеристика об'єкта права інтелектуальної власності за призначенням ______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________ Місце використання об'єкта права інтелектуальної власності _______________________________________________________________________________________________ __
 • 21. Вартість придбання ________ гривень документ, який підтверджує вартість об'єкта права інтелектуальної власності ___________________________________________________________________________________ Об'єкт права інтелектуальної власності придатний/непридатний для реалізації або використання __________________________________________________________________ (зазначити, чому непридатний) Потрібне/не потрібне доведення до стану, придатного для використання _______________________________________________________________________________________ (зазначити, що саме потрібно) Існує/не існує можливість отримання майбутніх економічних вигід від реалізації або використання об'єкта права інтелектуальної власності _______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________ (зазначити, чому саме не існує) Висновок комісії _______________________________________________________________________________________________ придатності об'єкта права інтелектуальної власності, доведення до стану, придатного для використання, прийняття на облік тощо) Голова комісії ___________________________ (посада) ______________________________ (підпис) ______________________________ (ім'я, по батькові, прізвище) Члени комісії ___________________________ (посада) ______________________________ (підпис) ______________________________ (ім'я, по батькові, прізвище) ___________________________ (посада) ______________________________ (підпис) ______________________________ (ім'я, по батькові, прізвище) ___________________________ (посада) ______________________________ (підпис) ______________________________ (ім'я, по батькові, прізвище) Особа, відповідальна за прийняття об'єкта права інтелектуальної власності ___________________________________ (посада) ______________________________ (підпис) ______________________________ (ім'я, по батькові, прізвище)
 • 22. Рахунок 15 має такі субрахунки:  151-Капітальне будівництво;  152-Придбання (виготовлення) основних засобів;  153-Придбання (виготовлення) інших необоротних активів;  154-Придбання(створення) нематеріальних активів;  155-Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів
 • 23. Кореспонденція рахунків з обліку будівництва господарським способом № Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків Дебет Кредит 1 Нараховано оплату праці працівникам зайнятим на будівництві 151 661 2 Нараховано Єдиний соціальний внесок на оплату праці працівникам, зайнятим на доставці, складанні і обкатці машин 151 651 3 Витрачено будівельні матеріали на будівництво 151 205 4 Списано інші матеріали на будівництво 151 20,22 5 Надано послуги власними допоміжними виробництвами для потреб будівництва 151 234 6 Надано послуги для потреб будівництва сторонніми організаціями 151 63 7 Нараховано амортизацію на техніку і обладнання, що використовується у будівництві 151 13 8 Введено в експлуатацію та зараховано до основних засобів збудований об’єкт 103 151
 • 24. Кореспонденція рахунків по придбанню основних засобів № Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків Дебет Кредит 1 Придбано основні засоби у постачальника 152 631 2 Відображено ПДВ 641 631 3 Понесено витрати на доставку основних засобів власним вантажним автотранспортом 152 2342 4 Понесено витрати на доставку основних засобів транспортними організаціями 152 63 5 Нараховано оплату праці працівникам, зайнятим на доставці, складанні і обкатці машин 152 66 6 Нараховано Єдиний соціальний внесок на оплату праці працівникам, зайнятим на доставці, складанні і обкатці машин 152 651 7 Понесено витрати на відрядження підзвітних осіб, направлених для придбання і транспортування основних засобів 152 372 8 Списано пальне, використане на обкатку і перегін машин 152 203 9 Введено в експлуатацію та зараховано до основних засобів придбаний об’єкт 104, 105, 106 152
 • 25. Облік операцій, пов'язаних з придбанням нематеріальних активів Пор. № Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки Сума, грн дебет кредит 1 Придбано право на використання програми для комп’ютера 154 631 1500 2 Відображено ПДВ 641 631 300 3 Отримано юридичні послуги з оформлення права на програму для комп'ютера 154 631 100 4 Відображено ПДВ 641 631 20 5 Оприбутковано придбане право на програму для комп'ютера 123 154 1600
 • 26. Облік операцій, пов'язаних з придбанням (вирощуванням) довгострокових біологічних активів Пор. № Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки дебет кредит 1 Переведено тварин із групи поточні біологічні активи до довгострокових біологічних активів 155 21 2 Зараховано тварин до основного стада 163,164 155 3 Придбано довгострокові біологічні активи 155 631 4 Відображено ПДВ 641 631 5 Оприбутковано придбані довгострокові біологічні активи 163,164 155 6 Придбано саджанці плодових дерев 155 631 7 Підготовлено площу під посадку дерев 155 234, 235 8 Нараховано оплату праці працівникам за закладку саду 155 661 9 Оприбутковано вартість молодих насаджень до складу довгострокових біологічних активів 161,162 155
 • 27. Послідовність записів з обліку капітальних інвестицій Первинні документи Відображення витрат по здійсненню капітальних інвестицій Оприбуткування об'єктів капітальних інвестицій Відомість аналітичного обліку капітальних інвестицій ф.4.8 с.-г. Визначення вартості сформованих об'єктів капітальних інвестицій Журнал-ордер 4.Б с-г. Баланс Головна книга